T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Gökhan ERDEM (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Gökhan ERDEM - Arfl.Gör. Özge ÖZKOÇ (Ünite 8) Editör Prof.Dr. lber ORTAYLI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. Murat Ataizi Yrd.Doç.Dr. Mestan Küçük Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flmanlar Emine Koyuncu Gözde Metin Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Siyasi Tarih-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... K saltmalar... vii ix kinci Dünya Savafl na Giden Yol ( )... 2 BÜYÜK ÇÖKÜfi VE ULUSLARARASI S STEM N ZAYIFLAMASI... 3 AVRUPA DA REJ M DE fi KL KLER N N MEYDANA GELMES... 5 talya da Faflist Rejimin Kurulmas... 5 Almanya da Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) Egemen Olmas... 7 Sovyetler Birli i ve Stalin in Mutlak ktidar Japonya da Militarist Yönetim ve Yay lmac l k Çeflitli Avrupa Ülkelerinde Faflizm ngiltere Fransa Portekiz Çeflitli Ülkelerde AVRUPA DA STATÜKONUN BOZULMASI Almanya n n Versailles Bar fl Antlaflmas n Bozma Çabalar Almanya n n Çekoslovakya daki Südetler Bölgesini Ele Geçirmesi spanya ç Savafl talya n n Yay lmac Politikas talya n n Habeflistan flgali talya n n Arnavutluk u flgali Sovyetler Birli i-almanya Sald rmazl k Pakt UZAK DO U DA STATÜKONUN BOZULMASI Japonya n n Mançurya y flgal Etmesi Çin-Japon Savafl Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar kinci Dünya Savafl ( ) SAVAfiIN BAfiLAMASI VE YAYILMASI Polonya n n flgali ngiltere nin Savafla Girmesi ve Denizlerde Savafl n Bafllamas Sovyetler Birli i nin Balt k Ülkelerine Yerleflmesi Danimarka ve Norveç in flgal Edilmesi Bat Cephesi nin Aç lmas Manfl Cephesi Atlantik Savafl Kuzey Afrika Cephesi Balkan Cephesi Almanya n n Sovyetler Birli i ne Sald rmas ABD nin Savafla Girmesi SAVAfi SIRASINDA GERÇEKLEfiT R LEN ÖNEML S YASAL BULUfiMALAR Atlantik Bildirisi Kazablanka Konferans Washington Konferans Quebec Konferans ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Moskova Konferans Kahire Konferans Tahran Konferans Yalta Konferans Potsdam Konferans SAVAfiIN SONA ERMES Avrupa da Savafl n Sona Ermesi Uzak Do u da Savafl n Sona Ermesi K NC DÜNYA SAVAfiI NDA TÜRK YE N N DIfi POL T KASI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Savafl Sonras nda Dünya Düzeni ( ) DEMOKRAS CEPHES N N DA ILMASI: MÜTTEF KLER ARASI ANLAfiMAZLIKLAR ABD N N ÇEVRELEME POL T KASI SSCB VE DO U AVRUPA DA SOVYET BENZER REJ MLER SO UK SAVAfi KAVRAMI VE B RLEfiM fi M LLETLER DÜZEN So uk Savafl Birleflmifl Milletler Sistemi SAVAfiTAN SONRA DÜNYANIN D ER BÖLGELER NDEK GEL fimeler Orta Do u Asya Latin Amerika Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar So uk Savafl ta T rmanma ( ) ÇEVRELEMEN N KURUMSALLAfiMASI VE ULUSLARARASI BUNALIMLAR Asya Geliflmeleri Orta Do u Geliflmeleri Bat Avrupa Geliflmeleri BA LANTISIZLAR VE SÖMÜRGEDEN KURTULUfi (DEKOLON ZASYON) SOVYET DIfi POL T KASI VE DO U BLOKU S LAHLANMA YARIfiI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yumuflama YUMUfiAMA DÖNEM N N BAfiLAMASI Yumuflama Öncesi Diyalog Aray fllar

5 çindekiler v Cenevre Görüflmeleri Bar fl çinde Bir Arada Yaflama ABD-SSCB Gerginli inin Zirveye T rmanmas Küba Devrimi U-2 Olay Küba Bunal m KÜBA BUNALIMI NDAN SONRA DO U-BATI L fik LER Do u ve Bat Bloklar Aras ndaki Gerilimin Azalmas Çin-Sovyet Anlaflmazl n n Derinleflmesi ve ABD-ÇHC liflkileri Vietnam Savafl Varflova Pakt çindeki Sorunlar Bat Bloku çindeki Sorunlar Amerikan-Frans z Gerginli i Türk-Amerikan Sorunlar Türk-Yunan Sorunlar AVRUPA BÜTÜNLEfiMES AKÇT den Roma Antlaflmas na De Gaulle ve Avrupa Bütünleflmesi lerde Avrupa Bütünleflmesi ORTA DO U GEL fimeler Arap- srail Savafl Ürdün ç Savafl Arap- srail Savafl ve M s r- srail Bar fl Petrol Bunal m Lübnan ç Savafl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar kinci So uk Savafl Dönemi YEN D NAM KLER VE ETK LER Bat Dünyas n n Ekonomik Hegemonyas Ekonomik Çöküfl Sürecinde Do u Bloku Ba ml l k Sarmal nda Üçüncü Dünya ABD VE BATI BLOKU ABD Bat Avrupa SSCB VE DO U BLOKU SSCB Do u Avrupa ÜÇÜNCÜ DÜNYA Orta Do u Geliflmeleri SSCB nin Afganistan flgali ran slam Devrimi ran-irak Savafl Lübnan ç Savafl ve srail in Lübnan flgali Güneydo u Asya Geliflmeleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE

6 vi çindekiler 7. ÜN TE 8. ÜN TE So uk Savafl n Sona Ermesi ABD VE BATI BLOKU ABD BATI AVRUPA Avrupa Entegrasyonu: Bütünleflme ve Derinleflme ki Almanya n n Birleflmesi SSCB VE DO U BLOKU SSCB Do u Avrupa ÜÇÜNCÜ DÜNYA Orta Do u Geliflmeleri Güneydo u Asya Geliflmeleri Latin Amerika Geliflmeleri Afrika Geliflmeleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Küreselleflme ve Yeni Dünya Düzeni ( ) YEN DÜNYA DÜZEN N N TEMEL D NAM KLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE KAZANANLAR VE KAYBEDENLER: BATI-DO U ABD Avrupa ve Avrupa Birli i Rusya Federasyonu Eski Do u Bloku Ülkeleri ORTA DO U GEL fimeler Körfez Savafl Orta Do u Bar fl Süreci ran n Nükleer Program EYLÜL SALDIRILARI VE ABD Afganistan Savafl Irak Savafl ASYA, AFR KA VE LAT N AMER KA GEL fimeler Asya Afrika Latin Amerika Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 Önsöz vii Önsöz Siyasi Tarih, Uluslararas liflkiler disiplininin vazgeçilmez bir parças d r. Baflta devletler olmak üzere, uluslararas aktörleri ve birbirleriyle olan iliflkileri anlamak, analiz etmek ve yorum yapabilmek için öncelikle bu iliflkilerin geçmiflini ve gelifltikleri koflullar bilmek gerekir. Siyasi Tarih II kitab, Uluslararas liflkiler lisans ö rencileri için dünya tarihini II. Dünya Savafl ndan itibaren ele almaktad r. So uk Savafl dönemiyle uluslararas sistemin iki kutuplu bir düzene geçmesi ve aras dönemde So uk Savafl n uluslararas politikan n temel belirleyicisi olmas, Siyasi Tarih aç s ndan da önemlidir. Kitab n z n birinci ünitesinde, Avrupa da iki dünya savafl aras ndaki bunal ml dönem ve II. Dünya Savafl na sürüklenifl anlat lmaktad r. Avrupa daki rejim de ifliklikleri, statükonun dolay s yla var olan dengelerin bozulmas n beslemifl, Alman ve talyan yay lmac politikalar ve Uzakdo u da Japonya n n sald rgan politikalar, büyük güçlerin ç kar çat flmalar n küresel bir mücadeleye dönüfltürmüfltür. kinci ünitede ise II. Dünya Savafl n n patlamas, savafl s ras ndaki siyasi iliflkiler, diplomasi ve savafl n sona erdirilmesi incelenmektedir. Almanya ve Sovyetler Birli i nin (SSCB) ç kar alanlar üzerinde anlaflmalar ve Polonya n n iflgali sonras nda, savafl n Balt k ülkelerine, Bat cephesine (Hollanda, Belçika, Fransa), Atlantik Okyanusuna, Kuzey Afrika ve Balkanlar a s çramas gecikmedi. Almanlar n Sovyetler e savafl ilan etmesi ve Amerika Birleflik Devletleri nin (ABD) savafla kat lmas oluflacak yeni düzen üzerinde son derece önemli olmufltur. Savafl s ras nda yap lan konferanslar ise siyasi anlamda iki kutuplu sistemin yap tafllar n oluflturdu. Üçüncü ünitede, savafl s ras nda ABD, ngiltere ve SSCB aras nda kurulan iflbirli inin hangi koflullar alt nda ve hangi anlaflmazl klarla bozuldu u ele al nm flt r. So uk Savafl n bafllamas na neden olan politikalar ve Birleflmifl Milletler in (BM) kurulmas ; uluslararas politikan n temel kavramlar ndan olan güç dengesi, kolektif güvenlik ba lam nda dönemin geliflmeleriyle anlat lmaktad r. So uk Savafl n dünyan n çeflitli bölgelerindeki geliflmelere yans malar da ele al nm flt r. Dördüncü ünite, So uk Savafl ta t rmanman n yafland dönemi ve silahlanma yar fl n anlat rken, özellikle Asya, Orta Do u ve Bat Avrupa daki geliflmelerin uluslararas bunal mlara dönüflmesi incelenmektedir. Ba lant s zlar hareketi, ABD ve SSCB nin lider olduklar Bat ve Do u Bloklar n n kendi iç meseleleri, ideoloji ve örgütleri ve iki blokun birbirleriyle rekabetleri yer almaktad r. Beflinci ünitede ise So uk Savaflta yumuflamay getiren flartlar de erlendirilmektedir. ki blok aras ndaki iliflkilerin geçirdi i de iflim ve bafllayan diyalo un yan s ra Bat Avrupa daki bütünleflme (entegrasyon) hareketi ve Orta Do u daki geliflmeler bu dönemin önemli unsurlar d r. Alt nc ünite, II. So uk Savafl dönemini ve bu dönüflümü yönlendiren Bat Bloku ve ABD deki geliflmeleri, uluslararas sistemdeki di er dinamikleri ve ekonomi politi i de dikkate alarak aç klamaktad r. Bu ba lamda, SSCB ve Do u Blokunun

8 viii Önsöz geçirdi i de iflimin nedenleri ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin ba ml l k konular ele al nm flt r. Yedinci ünitede, dünya siyasi tarihinde ve uluslararas iliflkilerde bir paradigma de iflimine yol açan So uk Savafl n sona ermesi anlat lmaktad r. SSCB ve Do- u Avrupa da komünist rejimlerin çöküflü, SSCB nin çözülmesi ve bu geliflmelerin Üçüncü Dünya Ülkelerine etkileri ele al nm flt r. Sekizinci ünitede ise son olarak, So uk Savafl sonras nda ortaya ç kan Yeni Dünya Düzeninin temel özellikleri, küreselleflme ve her iki blokun geçirdi i dönüflüm anlat lmaktad r. 11 Eylül sald r lar sonras ndaki krizler, savafllar ve küreselleflmenin uluslararas iliflkilere etkileri, Asya, Afrika ve Latin Amerika da yaflanan geliflmelerle aç klanmaktad r. Ders kitab n z çal flt n zda göreceksiniz ki Uluslararas liflkiler disiplini dünya siyasi tarihini anlayabilmek, analiz edebilmek ve dersler ç karabilmek üzerine kuruludur. Günümüze iliflkin politikalar anlamak, de erlendirmek ve gelece e yönelik ç kar mlarda bulunabilmek için tarih bilmek son derece k ymetlidir. Baflta Uluslararas Politika, Uluslararas Ekonomi, Uluslararas Hukuk ve Uluslararas liflkiler Kuramlar olmak üzere disiplinin tüm dallar, olaylar n tarihsel geliflimini kavramaya dayal d r. Dolay s yla, uzaktan ö renme tasar m ilkelerine göre haz rlanan ve kendi kendine ö renmeyi kolaylaflt ran yap s yla kitab n z, alan çal flmalar n zda bafll ca kaynaklar n zdan biri olacakt r. Editör Prof.Dr. lber ORTAYLI

9 K saltmalar ix K saltmalar AAET: Avrupa Atom Enerjisi Toplulu u AB, ABD: Avrupa Birli i, Amerika Birleflik Devletleri ABD: Amerika Birleflik Devletleri AET: Avrupa Ekonomik Toplulu u AG K: Avrupa Güvenlik ve flbirli i Konferans AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u AKKA: Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaflmas ANC: Afrika Ulusal Kongresi BAB: Bat Avrupa Birli i BAC: Birleflik Arap Cumhuriyeti BDT: Ba ms z Devletler Toplulu u BAB: Bat Avrupa Birli i BAC: Birleflik Arap Cumhuriyeti BDT: Ba ms z Devletler Toplulu u BM: Birleflmifl Milletler CENTO: Merkezi Andlaflma Örgütü CIA: Merkezi stihbarat Teflkilat COMECON: Karfl l kl Ekonomik Yard mlaflma Konseyi ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti DVC: Demokratik Vietnam Cumhuriyeti ECOSOC: Ekonomik ve Sosyal Konsey EFTA: Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ELAS: Ulusal Kurtulufl Ordusu EURATOM: Avrupa Atom Enerjisi Toplulu u FKÖ: Filistin Kurtulufl Örgütü HAMAS: slami Direnifl Örgütü IAEA: Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu INF: Orta Menzilli Füze Antlaflmas KDHC: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti KDHC, KC: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti MC: Milletler Cemiyeti NAFTA: Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaflmas NATO: Kuzey Atlantik Antlaflmas Örgütü NPT: Nükleer Silahlar n Yay lmas n Önleme Anlaflmas OECD: Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü SEATO: Güney Do u Asya Antlaflmas Örgütü SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i UÇK: Kosova Kurtulufl Ordusu UNAMIR: Ruanda ya Yard m Gücü UNHCR: Mülteciler Yüksek Komiserli i UNITAF: Birleflmifl Milletler Birleflik Bar fl Gücü UNSCOM: Birleflmifl Milletler Özel Komisyonu UNSCOP: Filistin Özel Komisyonu

10 1S YAS TAR H-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Büyük çöküfl ve uluslararas sistemin zay flamas n aç klayabilecek, Avrupa da rejim de iflikliklerinin meydana gelmesini betimleyebilecek, Avrupa da statükonun bozulmas n ifade edebilecek, Uzak Do u da statükonun bozulmas n aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Versailles Bar fl Antlaflmas 1929 Dünya Ekonomik Bunal m Faflizm Nazizm Hitler Mussolini Karlsbad Program Anti-Komintern Pakt Münih Konferans Yat flt rma Politikas Çelik Pakt Falanjist Parti Mançurya Kwantung Ordusu çindekiler Siyasi Tarih-II kinci Dünya Savafl na Giden Yol ( ) BÜYÜK ÇÖKÜfi VE ULUSLARARASI S STEM N ZAYIFLAMASI AVRUPA DA REJ M DE fi KL KLER N N MEYDANA GELMES AVRUPA DA STATÜKONUN BOZULMASI UZAK DO U DA STATÜKONUN BOZULMASI

11 kinci Dünya Savafl na Giden Yol ( ) BÜYÜK ÇÖKÜfi VE ULUSLARARASI S STEM N ZAYIFLAMASI Birinci Dünya Savafl ndan sonra Paris te kurulmaya çal fl lan sistem uzun süreli olmad. Konuyla ilgili araflt rma yapanlar n büyük bir bölümü, buna yol açan etkenlerden birinin antlaflmalar n a r hükümler içermesi ve cezaland r c bir yaklafl mla kaleme al nm fl olmas n göstermektedirler. Gerçekten de Frans z Mareflali Ferdinand Foch antlaflmalar n mürekkebi kurumadan büyük bir ileri görüfllülükle bar - fl n asl nda yirmi y ll k bir ateflkesten baflka bir fley olmad n ileri sürmesi ortaya ç kan foto raf aç klam flt. Avrupa da 1919 dan sonra sa lanmaya çal fl lan istikrar, 1929 Küresel Ekonomik krizle temellerinden sars ld ve bu büyük çöküflle Locarno sistemi belirsizli e sürüklendi. Bu ba lamda revizyonistler Paris te yenilenlere zorla dayat lan antlaflmalar geçersiz k lmak için sab rs zlanmaya bafllam fllard Ekonomik Krizi üzerine çal flanlar n bir k sm alacakl devletler olan ABD, ngiltere ve Fransa n n dünya ekonomisini korumak için ifl birli ine gitmemeleri nedeniyle çöküflün çok fliddetli oldu unu vurgulamaktad rlar. Bu ekonomik krizin nedenleri üzerine çeflitli tezler olmakla birlikte, iki görüfl öne ç km flt r. Birincisi, ABD ekonomisinin savafl sonunda afl r büyümesinden dolay uluslararas ekonomide artan dengesizliktir. kincisi ise ünlü ngiliz iktisatç s John Maynard Keynes e aittir. Keynes, y llar aras nda düflük ham madde fiyatlar n n ve l ml bir biçimde yükselen ücretlerin, fiyatlar ve de sanayi kârlar n n artmas na yol açt n öne sürdü. Buradan hareketle büyük oranda kârlar n ve yat r mlar n art - fl ndaki çekicilik, borsa spekülasyonlar n n artmas na neden oldu, böylece üretim potansiyeli talepten daha h zl artt. Bu fazla kapasite, sermayenin kâr oran n n düflmesine yol açt ndan, borsa endifle ve pani e kap ld. ABD nin New York borsas nda 24 Ekim 1929 da bafllayan ve k sa sürede küresel krize dönüflen bu olay, laissez-faire sistemine öldürücü bir darbe vurdu. Denizafl r rekabet Avrupa tar m n sekteye u ratt ndan ilk çöken sektör bu alan oldu. ABD, Kanada, Arjantin ve Avustralya n n savafl öncesinde Avrupa ülkelerine satt - bu day miktar 7 milyon tondan azken 1929 a gelindi inde bu miktar 19 milyon tona ulaflm flt. Tar m ürünlerinde dünya ölçe inde afl r bir arz fazlas birikmiflti. Bunun sonucu olarak, temel tar msal ürünlerin bileflik fiyat ortalamas %30 civar nda düfltü. Çiftçiler fiyattaki düflüflü dengelemek için verimi daha da artt rmaya çal flt lar li y llar n sonuna do ru dünyadaki tar msal üretim miktar %30-80 do- John Maynard Keynes 1883 te Cambridge de do du. lgi alan matematikti ancak ekonomiye yöneldi de dönemin en düzeyli entelektüel grubu Cambridge Havarileri ne seçildikten sonra okutman olarak para ekonomisi dersleri vermeye bafllad da King s College n sürekli akademisyen kadrosuna dahil oldu. Birinci Dünya Savafl boyunca Hazine de çal flt da The Economic Consequences of the Peace (Bar fl n Ekonomik Sonuçlar ) yay nlad ve ayn zamanda Paris Bar fl Konferans na ngiltere Hazine Bafltemsilcisi olarak kat ld. Bu kitap, yaln zca yenilenlerden al nan tazminat maddesinin etkili bir elefltirisi olmay p Keynes e uluslararas ün getiren bir yap tt. Ard ndan 1925 te Winston Churchill in iktisadi politikas n elefltiren The Economic Consequences of Mr. Churchill (Bay Churchill in Ekonomik Sonuçlar ) adl kitab n yay nlad larda ekonomiyi kökünden de ifltiren ve bir mihenk tafl olan The General Theory of Employment, Interest and Money ( sthdam, Faiz ve Paran n Genel Teorisi) baflta olmak üzere kuramsal yap tlar kaleme ald. De iflime verilen ad yla Keynesyen Devrim, klasik iktisad n her arz kendi talebini yarat r varsay m n n hatal oldu unu, zira gelirlerin tümünün harcanmad n kan tlad. Keynesyen kuram n özü, efektif talebin yarat lmas yd. Keynes Nisan 1946 da öldü.

12 4 Siyasi Tarih-II lay nda artt. Bu politika krizi tetiklemiflti. Soruna çözüm bulmak amac yla 1930 un ilk aylar ndan 1931 in ortalar na kadar 16 uluslararas konferans gerçeklefltirildi. Ancak etkin çözümler bulunamad. Krizi tetikleyen geliflmelerden bir di eri de Avrupa n n kalk nmas nda önemli rolü oynayan ABD yard mlar n n 1928 y l ortalar ndan itibaren alabildi ine azalm fl olmas d r. Almanya 1927 de 967 milyon dolar borç alm fl iken, bu miktar 1929 da 482 (milyon dolara) düfltü. Bunun sonucunda borçlu ülkeler 1928 de ald klar ndan daha fazlas n faiz, kâr pay ve anapara olarak geri ödemek zorunda kald lar da net sermaye ihracat n n 363 milyon dolara düflmesi, yani %85 gerilemesiyle finans krizi derinleflti. Mallar n fiyatlar 1928 in ortalar nda düflüfle geçti. S n rl zenginlik, 1928 ve 1929 da bitme noktas na geldi ve Avrupa ekonomisi çöküflten kurtulamad da ABD borsas ndaki Kara Perflembe her fleye ra men bir dönüm noktas oldu. Bu olay, görülmemifl bir flok yaratarak giriflimcilerin yat r m yapma, tüketicilerin sat n alma cesaretini k rd. Bankerler borç vermemeye bafllad. ABD de para arz n n yavafllamas ve Fransa Merkez Bankas alt n rezervinin azalmas da krizi derinlefltirdi. Çeflitli ülkelere 1930 da 1,5 milyar dolar kredi veren ABD ve ngiltere, bu miktar bir sonraki y l 30 milyon dolara düflürmüfllerdi. Kredi alma ve geri ödeme konusunda yaflan lan t kan kl k dalga dalga ekonomik sektörleri etkisi alt na ald. Üretici ülkelerde üretim azald, çal flanlar ya ifllerini kaybetti ya da ald klar ücretlerle al m yapamaz hâle geldiler. Bu da imalat sanayisinde, g da tedarikinde ve hizmet endüstrisinde sat fllar azaltt. Hiç kuflkusuz ham madde ithalat talebinin düflmesi, ham madde ihrac yla gelir elde eden geliflmemifl ülkeleri zora soktu. Ekonomik kriz nakliyat, sigortac l k ve bankac l k sektörlerini de etkisi alt na ald ve sektörlerin ifl hacminin daralmas na yol açt. Krizin en büyük etkilerinden biri de toplumsal yap da görüldü ve iflsizli i artt rd. flsizlik 1932 de ABD de 12 milyon, Almanya da ise 5 milyona f rlam flt. En iyimser tahminle dünyada 30 milyonu geçen bir iflsiz kitlesi oluflmufltu. Öte yandan Sovyetler Birli i benimsedi i siyasi ve ekonomik sistem nedeniyle krizden di er Avrupa ülkelerine oranla daha az etkilendi. Bu ülkenin sosyalist yöneticileri kapitalizme yönelttikleri elefltirilerin hakl ç kt n ve ideolojik olarak sosyalizmin güvenilir oldu unu ifade etmeye bafllad lar. Stalin 1931 de sosyalist anavatan m z n yenilmesini ve ba ms zl n kaybetmesini ister misiniz? Bunu istemiyorsan z, geri kalm fll na en k sa zamanda son vermelisiniz diyerek halktan fedakârl k istedi Dünya Ekonomik Krizi kapitalist ekonomik modelin en büyük krizlerinden biri kabul edilmektedir. Ancak siyasi sistem üzerinde de etkili oldu ve 1919 dan sonra kurulmaya çal fl lan uluslararas sistemin baflar s zl a u ramas n n nedenlerinden biri say ld. Milletler Cemiyeti uluslararas sorunlar çözmede ve sald rgan ülkelere karfl etkili bir yapt r ma sahip olmamas nedeniyle zay flad. Japonya n n Mançurya y ele geçirmesi ve Milletler Cemiyeti üyesi olan Çin in tüm itirazlar n n sonuçsuz kalmas yeni dönemin en trajik geliflmelerinden biri kabul edilmektedir. Japonya, Mançurya y iflgal ederek 1933 te Milletler Cemiyeti üyeli inden ayr lmakla sadece Uzak Do u da dengeleri bozmakla kalmad, ayn zamanda 1919 dan beri sürdürülmeye çal fl lan ortak güvenlik sistemi ile genel silahs zlanma giriflimlerinin de baflar s zl a u ramas n da h zland rd. Nitekim Milletler Cemiyetinin 1925 y l ndan beri üzerinde durdu u silahs zlanma konusu 2 fiubat 1932 de Cenevre de 62 ülkenin kat l m yla düzenlenen konferansta ele al nd ancak uluslararas sistemin koflullar n n de iflmesi, Japonya n n Mançurya ya sald rmas, Almanya n n eflitlik ilkesinde srar etmesi ve ABD ile ngiltere nin etkili bir siyaset yürüteme-

13 1. Ünite - kinci Dünya Savafl na Giden Yol ( ) 5 mesi gibi nedenlerden dolay baflar s zl a u rad. Sald rgan devletler tüm güçleriyle silahlanmaya bafllad Dünya ekonomik krizi ABD de ç k p bütün dünyay etkisi alt na ald ndan liberal demokrasi anlay fl na duyulan güven azald, talya da faflizm ve Almanya da Nazi hareketi ekonomik ve siyasal bunal m n büyüklü ü karfl s nda güç kazand. Milletler Cemiyeti nin öngördü ü uluslararas sistem sorguland, ortak güvenlik ve silahs zlanma çabalar büyük çapta baflar s zl a u rad. AVRUPA DA REJ M DE fi KL KLER N N MEYDANA GELMES talya da Faflist Rejimin Kurulmas 1919 Paris Bar fl Konferans ndan sonra kurulmaya çal fl lan uluslararas sistem k - r lgand ve savafl n galipleri ile ma luplar n tatmin etmemiflti. talya, Birinci Dünya Savafl nda yar m milyon yurttafl n kaybetti, sakat kalm fl milyonlarcas n n a r sorumlulu unu üstlenmek zorunda kald. Savafl risorgimentonun (19. yüzy l ile 20. yüzy l n bafllar nda talya yar madas nda bulunan devletleri tek çat alt nda birlefltirmeyi amaçlayan siyasi ve sosyal hareket) bir devam olarak gören talya, çarp flmalar n ço undan yenik ayr ld ve arzulad toprak kazançlar n elde edemedi. Paris Bar fl Konferans nda daha önce 26 Nisan 1915 tarihinde gizli bir flekilde yap lm fl olan Londra Antlaflmas gere ince kendisine vaad edilen topraklara kavuflamad. Trieste ve Dalmaçya k y lar üzerindeki srar n sürdürdü. Fiume nin (bugünkü Rijeka) Yugoslavya ya b rak lmas na itiraz etti ve bar fl görüflmelerinden çekildi. talyan bas n flair-yazar ve komutan Gabriele d Annunzio taraf ndan at lan Sakatlanan Zafer söylemini yo un bir flekilde ifllemeye bafllad. Birinci Dünya Savafl na kat lm fl ve yararl l klar göstermifl olan d Annunzio 11 Eylül 1919 da savafltan sonra iflsiz kalm fl askerlerle Fiume üzerine bir yürüyüfl düzenledi. 16 ay süreyle Fiume de kara gömlekli, belleri b çakl, flapkalar nda kurukafa olan taraftarlar na faflist propaganda yapt. Savafl s ras nda oldu u gibi sonras nda da toplumdaki eflitsizlikler derinleflti. Ülke savafltan sonra büyük bir ekonomik çöküntü içine girdi inden, enflasyon korkunç boyutlara yükseldi. K rsal kesimlerde ve kentlerde halk hareketleri bafl gösterdi. Baz iflçiler, talyan Sosyalist Partisi nin iç sorunlarla bo ufltu u bir dönemde fabrikalar iflgal ederek fabrika konseyleri kurdular. Antonio Gramsci nin önderli- inde fabrika konseyleri hareketini bafllatan ve yöneten sol kanat, proletarya diktatörlü ü nü de parti diktatörlü ü nü de reddetti ve anti-bolflevik, özyönetimci bir tav r tak nd. Sosyalist Parti yönetimi Mart 1919 dan sonra Komünist Enternasyonel e kat ld. Bir ay sonra Nisan da bir grup Kara Gömlekli Faflist, Parti nin yay n organ Avanti gazetesinin binas n yakt lar de - iki k z l y l olarak an l r - art arda grevler düzenlendi. Fakat istenilen baflar sa lanamad. Bu arada büyük ifl adamlar ve toprak sahipleri daha yo un bir flekilde faflist hareketleri maddi olarak desteklemeye bafllad. Po vadisinin bütün köylerinde büyük toprak sahiplerinin çocuklar n n liderlik yapt faflist eylem mangalar oluflturuldu. Dahas bu eylem mangalar jandarma ve ordu gibi devletin güvenlik güçlerinden de destek almaya bafllad lar. Giovanni Giolitti Hükûmeti nin istikrarl olmayan politikas ve sosyalistler ile komünistlerin etkili olamayan ç k fllar faflizmin kolayca boy atmas - na yol açt. Gabriele d Annunzio 1863 te Pescara da do du. talya y 1915 in May s ay nda savafla sokan grubun içerisinde yer ald. Birinci Dünya Savafl nda cesur davran fllar nedeniyle kahraman olarak görüldü. Havva Kuvvetlerinde çeflitli baflar l uçufllar yapt. Savafltan sonra 1919 da Fiume yi iflgal ederek daha da popüler oldu de Fiume yi terk etti. Ölümüne kadar Garda gölü yak nlar ndaki evinde yaflad. Bir çok eser yazd de Gardone Riviera da öldü.

14 6 Siyasi Tarih-II 1 Mussolini ye Göre Faflizm: Faflist anlay fl bir devlet bireycili idir. Faflist için her fley devlet içindir; devlet d fl nda insansal ya da ruhsal hiçbir fley yoktur... Devlet d fl nda ne bireyler, ne de siyasal partiler, sendikalar, dernekler gibi gruplar vard r. Onun için faflizm, s n flar tek bir iktisadi ve ahlaksal gerçeklikte birlefltiren devlet bütünlü ünü tan mayan ve s n f savafl yla tarihsel ak fl sertlefltiren sosyalizmin karfl s ndad r. Faflizm s n f ç karlar n devlet birli inde birlefltiren korporasyonlar sistemine de er verir. (Mussolini n talyan Ansiklopedisi ne yazd Faflizm maddesinden bir bölüm) Foto raf 1.1 Kara Gömlekliler Faflizmin ortaya ç kmas ile ilgili flu kayna önerebiliriz: Zeev Sternhell, Faflist deolojinin Do uflu, (Çev: fiule Çiltafl), stanbul: Ayr nt Yay nlar, Mussolini hangi yöntemleri kullanarak iktidara geldi? talya da halk a rlaflan sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle çaresizdi. Milliyetçi bir gazeteci iken orduya kat larak savaflan ve savafl sonras nda politik hayata a rl n koyan Benito Mussolini, ekonominin kötü gidiflat n iyi de erlendirdi ve 1919 da savafl birli i anlam na gelen Fascio di Combattimento ya dayal yeni bir siyasi hareket kurdu. Bu hareket iktidara ulaflmak için fliddet dâhil her yönteme baflvurdu. Militanlar sendikalar n, sol-komünist gruplar n ve seçimle gelmifl devlet adamlar n n üzerinde bask kurarak bu kesimleri y ld rd. fl yerlerini yak p y kt. Mussolini, bu afl r sa c sokak hareketini 7 Kas m 1921 de Partito Nazionale Fascista ad yla partilefltirdi. Savafl birlikleri ad verilen sokak güçlerini Kara Gömlekler ad yla Partinin alt örgütü olarak yeniden yap land rd. Faflist Parti, Paris Bar fl Konferans nda küçük düflürüldü ünü öne sürdü ü talya y güçlendirece ini ve Roma mparatorlu u nun ihtiflaml günlerine geri dönülece ini vaat etti. Yöneticiler ve anayasal kurumlar, faflizmi kontrol alt na alamad. Gittikçe güçlenen Faflist Parti ve onun alt örgütü Kara Gömlekliler, 28 Ekim 1922 de Napoli den Roma üzerine bir yürüyüfl düzenleyerek Hükûmeti tehdit etti. Hükûmet istifa etti. flçi ve sosyalist hareketleri bast rmak isteyen Kral III. Victor Emmanuel, Mussolini yi hükûmeti kurmakla görevlendirdi. Yeni Baflbakan, Faflist Parti d fl ndaki bütün partileri kapatt. Sendikal hareketleri tasfiye etti. Kitap ve gazetelere sansür getirerek özgürlükleri ve demokrasiyi ortadan kald rd. Ülkedeki az nl klara karfl afl r milliyetçi bir politika izleyerek, bunlar talyanlaflt rmaya çal flt. Devleti kutsallaflt rd ve her alanda faflizmin ilkelerini egemen k ld. Roma mparatorlu u nu diriltmek üzere Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmeye yöneldi. Mussolini nin Anadolu yu da içine alan bu yay lma politikas, Türk- talyan iliflkilerinde gerginlik yaratt.

15 1. Ünite - kinci Dünya Savafl na Giden Yol ( ) Almanya da Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) Egemen Olmas Almanya Birinci Dünya Savafl ndan çekildikten k sa bir süre sonra önemli siyasal bunal mlarla karfl laflt. Nitekim bir hafta sonra (3 Kas m 1918), Kiel Liman nda ayaklanan denizciler gemilere ve tersanelere K z l bayrak çekerek sosyalist devrimi bafllatt lar. Ayaklanma iki gün içinde bütün liman ve endüstri kentlerine s çrad. flçi ve asker konseyleri kuruldu. 9 Kas m 1918 de mparatorlu a son verilerek Alman Cumhuriyeti ilan edildi. Friederich Ebert in baflkanl nda çeflitli sosyalist gruplar n temsilcilerinin yer ald bir hükûmet kurulmaya çal fl ld. Ancak, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg un lideri bulundu u Spartakistler Birli i nin hükûmette yer almamas, sosyalistler aras nda ilk ciddi krize yol açt. Hükûmete kat lmam fl olan Spartakistler genel grev ve askerî k fllalar n boflalt lmas ça r s nda bulundu. Ayn gün Hükûmet Baflkan Ebert in Ludendorff tan baflkomutanl devralm fl olan General Groener le uzlaflmas ve mparatorluk tan arta kalan orduyla ittifak kurmas, ordunun daha sonraki y llarda devletin hemen bütün alanlar nda vesayet kurmas na zemin haz rlad. Alman sosyalistleri aras nda görüfl ayr l klar artt ve bir grup sosyalist Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht in liderli inde 31 Aral k 1918 de Almanya Komünist Partisi ni kurdu. Bu partinin itici gücü olan Spartakistler, Ocak 1919 da Berlin de büyük ayaklanma haz rl na giriflti. Hükûmet baflkan Ebert, Sovyetler e benzer iflçi ve asker birliklerini da tmak ve ayaklanmay bast rmak için sosyal demokrat bakan Gustav Noske yi görevlendirdi. Noske, devrimci solu sindirmek ve da tmak için bir milis gücü oluflturdu. Milis gücüne mparatorlu un subaylar ve erbafllar, nasyonalistler, küçük burjuvalar ve bafl bofl gezenler kat ld. Bu milis güç, Spartakistlerin destekledi i Berlinli iflçilerin ayaklanmas n kanl bir biçimde bast rd. Demokratik sosyalizmin öncüleri kabul edilen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldüler. Spartakistlerin ayaklanmas bast r ld ktan sonra 19 Ocak 1919 da yap lan seçimler sonucu oluflan Ulusal Meclis, Berlin yak nlar nda bulunan Weimar da topland. Ulusal Meclis, 11 fiubat 1919 da Friedrech Ebert i devlet baflkanl na seçti. ki gün sonra da Philipp Scheidemann hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Weimar Cumhuriyet i kurulmufl oldu. Weimar Cumhuriyeti Hükûmeti, Bavyera da gazeteci ve ba ms z sosyalistlerden bir pasifist olan Kurt Eisner in liderli indeki devrimci hareketi bast rd ktan sonra, tüm ülkede kontrolü sa lad. Ancak yeni hükûmet, ülkenin karfl karfl ya bulundu u sorunlar çözmekte yetersiz kald. Savafl, Almanya n n iki milyondan fazla insan kaybetmesine ve milyonlarcas n n sakat kalmas na neden olmas n n yan s ra tarihin kaydetti i en büyük sefaletlerden biriyle yüz yüze kalmas na da yol açt. Savafl öncesinde dünya ekonomisinin en güçlü devletlerinden biri olan Almanya da sanayi yerle bir oldu. Kentlerde iflsizlik, yoksulluk, sefalet ve iflçi gösterileri birbirini izledi. Hatta bazen ma azalar ya malanarak, toplumsal fliddet üst noktaya ç kart ld. Özellikle, 28 Haziran 1919 da a r koflullar tafl yan Versailles Antlaflmas n n imzalanmas, siyasi yelpazenin sa nda ve solunda bulunan tüm Almanlar n tepkisine yol açt. Alman kamuoyu, bar fl antlaflmas n n öngördü ü ödemelerin yap lmas n, Alsace-Lorraine nin Fransa ya verilmesini, Kuzey Scheswig in Danimarka ya b rak lmas n, Eupen ve Malmedy in Belçika ya terk edilmesini büyük bir öfkeyle izledi. Bunlara ek olarak Cumhuriyet yönetiminin iç ve d fl politikadaki baflar s zl, ekonomik ön- 7 Nasyonal sosyalizm siyasal olarak faflizmin Almanya da uygulanm fl hâlidir. Ancak hem talyan faflizmini hem de Alman nasyonal sosyalizmini tek bir kavram alt nda toplamak do ru görünmekle birlikte teorik olarak baz farkl l klar da içermektedir. talyan faflizminde devlet en yüksek amaçt r ve kutsald r. Hitler 1924 te Mein Kampf da (Kavgam) bu farkl l a dikkat çekmiflti: Devlet bir amaç de il, bir araçt r. Büyük bir uygarl n kurulmas için, devlet en önde gelen koflullardan biridir. Ama bu yüksek uygarl n do rudan olarak ilk koflulu de ildir. Çünkü uygarl k özellikle uygarl k kurma yetene i olan bir rk n varl nda sakl d r. Biz nasyonal sosyalistler için devlet bir biçimden ibarettir. Devletin, daha do rusu bu toplulu un içeri i millettir.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak Praksis 9 Sayfa: 443-457 Üçüncü Dünya Sosyal Forumu: zlenimler, De erlendirmeler Cem Somel- Gökhan At lgan Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak 2003 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Foruma kat lmak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı