METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA ÇEVRĠMĠÇĠ AYARLAMA ĠLE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA ÇEVRĠMĠÇĠ AYARLAMA ĠLE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ"

Transkript

1 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ (DOKTORA TEZĠ) METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA ÇEVRĠMĠÇĠ AYARLAMA ĠLE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ Bekir AFġAR Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: SunuĢ Tarihi: Bornova-ĠZMĠR 2014

2

3 Bekir AFġAR tarafından Doktora tezi olarak sunulan Metasezgisel Algoritmalarda Çevrimiçi Ayarlama ile Uyarlanabilir Parametre Kontrolü baģlıklı bu çalıģma E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuģ ve tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile baģarılı bulunmuģtur. Jüri Üyeleri: Ġmza Jüri BaĢkanı : Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU... Raportör Üye: Doç. Dr. Aybars UĞUR... Üye : Yrd. Doç. Dr. Korhan KARABULUT... Üye : Yrd. Doç. Dr. Hasan BULUT... Üye : Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre KALAYCI...

4

5 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ETĠK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Doktora Tezi olarak sunduğum Metasezgisel Algoritmalarda Çevrimiçi Ayarlama ile Uyarlanabilir Parametre Kontrolü baģlıklı bu tezin kendi çalıģmam olduğunu, sunduğum tüm sonuç, doküman, bilgi ve belgeleri bizzat ve bu tez çalıģması kapsamında elde ettiğimi, bu tez çalıģmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara atıf yaptığımı ve bunları kaynaklar listesinde usulüne uygun olarak verdiğimi, tez çalıģması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranıģımın olmadığını, bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya diğer bir üniversitede baģka bir tez çalıģması içinde sunmadığımı, bu tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda bilimsel etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim. 11 / 09 / 2014 Ġmzası Bekir AFġAR

6

7 vii ÖZET METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA ÇEVRĠMĠÇĠ AYARLAMA ĠLE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ AFġAR, Bekir Doktora Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU EYLÜL 2014, 105 sayfa Metasezgisel algoritmalar (Metaheuristic Algorithms - MHA) ın sahip olduğu stratejik parametreler için belirlenen değerler, algoritmaların performansına doğrudan etki etmektedir. Problemden bağımsız geliģtirilen MHA ların daha iyi bir performansa sahip olmaları için parametre değerlerinin problemden probleme değiģkenlik göstermesi ve ayrıca algoritmanın çalıģması sırasında güncellenmesi gerekmektedir. Bu tez çalıģmasında, MHA lar için stratejik öneme sahip parametreler için iki adet çevrimiçi parametre kontrol yöntemi geliģtirilmiģtir. Bunlardan birincisi, çalıģma zamanında arama sürecinden gelen geri-bildirimlere göre parametre değerlerinin güncellendiği uyarlanabilir parametre kontrolüdür. Ġkincisi ise parametre değerlerinin doğrudan algoritmanın yönetimine bırakıldığı kendindenuyarlanabilir parametre kontrolü yöntemidir. Önerilen bu yöntemler, MHA ların iyi örneklerinden olan; yapay arı kolonisi (Artificial Bee Colony - ABC) algoritmalarından Improved ABC (IABC) algoritması ile ateģ böceği algoritması (Firefly Algorithm - FA) üzerinde uygulanmıģtır. GeliĢtirilen uyarlanabilir IABC ve FA versiyonları, büyük ölçekli eniyileme problemlerini içeren SOCO fonksiyon kümesi üzerinde çalıģtırılarak yöntemlerin baģarımı değerlendirilmiģtir ve tartıģılmıģtır. Anahtar sözcükler: Metasezgisel algoritmalar, uyarlanabilir parametre kontrolü, kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü, çevrimiçi ayarlama, yapay arı kolonisi algoritması, improved ABC algoritması, ateģ böceği algoritması.

8

9 ix ABSTRACT ADAPTIVE PARAMETER CONTROL IN METAHEURISTIC ALGORITHMS USING ONLINE TUNING AFġAR, Bekir Ph.D. in Computer Engineering Supervisor: Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU September 2014, 105 pages Specified values of the strategic parameters owned by the metaheuristic algorithms (MHA) have a direct impact on the performances of the algorithms. For better performance of problem independently developed MHA s, parameter values are subject to change from problem to problem and also need to be updated during the run of the algorithm. In this thesis, two online parameter control methods have been developed for the strategic parameters of MHAs. One of them is, adaptive parameter control which updates parameter values according to the feedbacks coming from the search process during run of the algorithm. The second method is management of the parameter values left to the algorithm itself called self-adaptive parameter control. These two methods have been applied to the improved ABC (IABC), one of the artificial bee colony (ABC) variant, and firefly algorithm (FA), which are good examples of MHA s. Developed adaptive IABC and FA algorithms were tested on SOCO function set which has large-scale optimization problems and performance of the methods was evaluated and discussed. Keywords: Metaheuristic algorithms, adaptive parameter control, selfadaptive parameter control, online tuning, artificial bee colony algorithm, improved ABC algorithm, firefly algorithm.

10

11 xi TEġEKKÜR Bu tez çalıģması süresince, deneyimleri ve önerilerinden yararlandığım danıģmanım Sayın Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU na, tezin baģından itibaren bana her konuda yardımcı olan Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Aybars UĞUR a, tez konusunu ve kapsamını belirlemede bana yardımcı olan, tez süresince her türlü desteği veren ve birikimlerini benimle paylaģan Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Doğan AYDIN a teģekkür ederim. Tezin bitiģ aģamasında bana verdikleri değerli katkıları için Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Hasan Bulut a, YaĢar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Korhan KARABULUT a ve Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre KALAYCI ya teģekkür ederim. Tez süresince sıkıntılarımı paylaģtığım, tez çalıģmaları nedeni ile daha az vakit ayırmak durumunda kaldığım, dert ortağım, sevgili eģim Elif AFġAR a teģekkür ederim. Tez döneminde dünyaya gelen, Ģimdilerde her eve gidiģimde babacım diyerek kucağıma atlayan ve moral-motivasyonumun düģtüğü dönemlerde tatlı gülücükleriyle beni neģelendiren biricik kızım Yaren Ġpek AFġAR a teģekkür ederim. Ayrıca tezin yazım aģamasında bana destek olan Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ndeki tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim.

12

13 xiii ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET... vii ABSTRACT... ix TEġEKKÜR... xi ġekġller DĠZĠNĠ... xvii ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... xix KISALTMALAR DĠZĠNĠ... xxi 1. GĠRĠġ METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA PARAMETRE KONTROLÜ Metasezgisel Kavramı Metasezgisel Algoritmalar Metasezgisel Algoritmalarda Parametre Ayarlama Yöntemleri ÇevrimdıĢı ayarlama Çevrimiçi ayarlama GELĠġTĠRĠLEN PARAMETRE KONTROL YÖNTEMLERĠ Benzer ÇalıĢmalar Parametre Kontrol Yöntemleri Stratejik parametrelerin belirlenmesi Stratejik parametrelerin değer aralığının belirlenmesi Uyarlanabilir parametre kontrolü... 19

14 xiv ĠÇĠNDEKĠLER (devam) Sayfa Kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü YAPAY ARI KOLONĠSĠ ALGORĠTMALARI Orijinal Yapay Arı Kolonisi Algoritması Yapay Arı Kolonisi Versiyonları Gbest-guided ABC (GABC) algoritması Gbest ABC (GbABC) ve Gbest Distance ABC (GbdABC) algoritmaları Best-so-far ABC (BABC) algoritması Modified ABC (MABC) algoritması Chaotic ABC (CABC) algoritması Rosenbrock ABC (RABC) algoritması Incremental ABC (IncABC) algoritması Improved ABC (IABC) algoritması GerçekleĢtirimi YapılmıĢ Gerçek Dünya Problemleri Frekans modülasyonlu ses dalgaları için parametre tahminleme GeniĢ spektrumlu radar çokfazlı kod tasarımı Deneysel Sonuçlar Deneysel kurulum Varsayılan parametre değerleri ile ABC sonuçlarının karģılaģtırılması AyarlanmıĢ parametre değerleri ile ABC sonuçlarının karģılaģtırılması...36

15 xv ĠÇĠNDEKĠLER (devam) Sayfa Literatürdeki algoritmalar ile ABC sonuçlarının karģılaģtırılması IMPROVED ABC ÜZERĠNDE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ Improved ABC Algoritması için ABC Üzerindeki DeğiĢiklikler Stratejik Parametrelerin Belirlenmesi Uyarlanabilir IABC (AIABC) Algoritması Stratejik parametrelerin değer aralığının belirlenmesi Stratejik parametreler üzerinde uyarlanabilir parametre kontrolü Kendinden-uyarlanabilir IABC (SaIABC) Algoritması Stratejik parametrelerin değer aralığının belirlenmesi Stratejik parametreler üzerinde kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü Deneysel Sonuçlar Deneysel kurulum Varsayılan parametre değerleri ile karģılaģtırma AyarlanmıĢ Parametre Değerleri ile KarĢılaĢtırma Literatürdeki Algoritmalar ile AIABC ve SaIABC Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması ATEġ BÖCEĞĠ ALGORĠTMASI ÜZERĠNDE UYARLANABĠLĠR PARAMETRE KONTROLÜ... 74

16 xvi ĠÇĠNDEKĠLER (devam) Sayfa 6.1 AteĢ Böceği Algoritması Stratejik Parametrelerin Belirlenmesi Uyarlanabilir FA (AFA) Algoritması Stratejik parametrelerin değer aralığının belirlenmesi Stratejik parametreler üzerinde uyarlanabilir parametre kontrolü Kendinden-uyarlanabilir FA (SaFA) Algoritması Stratejik parametrelerin değer aralığının belirlenmesi Stratejik parametreler üzerinde kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü Deneysel Sonuçlar Deneysel kurulum Varsayılan parametre değerleri ile karģılaģtırma AyarlanmıĢ parametre değerleri ile karģılaģtırma SONUÇ VE TARTIġMA KAYNAKLAR DĠZĠNĠ ÖZGEÇMĠġ EKLER...

17 xvii ġekġller DĠZĠNĠ ġekil Sayfa 2.1. Evrimsel algoritmalarda parametre belirleme yöntemleri Uyarlanabilir parametre kontrolü akıģ diyagramı SP'lerin aday çözüme yeni boyut olarak eklenmesi Problem 1 için Interval Plot grafiği (50000 FEs) Problem 2 için Interval Plot grafiği (50000 FEs) Problem 1 için Interval Plot grafiği ( FEs) Problem 2 için Interval Plot grafiği ( FEs) Problem 1 için Interval Plot grafiği ( FEs) Problem 2 için Interval Plot grafiği ( FEs) Problem 1 için m değerinin IABC performansına etkisi Problem 2 için m değerinin IABC performansına etkisi Problem 1 için p değerinin IABC performansına etkisi Problem 2 için p değerinin IABC performansına etkisi m ve p değerlerini tutan dizilerin yeniden ilklenmesi ve yeniden üretilmesi SaIABC için yeni çözüm dizisi yapısı Varsayılan parametre değerleri ile 50 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler Varsayılan parametre değerleri ile 100 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler Varsayılan parametre değerleri ile 500 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler... 58

18 xviii ġekġller DĠZĠNĠ (devam) ġekil Sayfa AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 50 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 100 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 500 boyutlu problemlerde üretilen ortanca ve ortalama değerler boyutlu SOCO fonksiyonları için uyarlanabilir IABC algoritmaları ve literatürdeki güncel algoritmaların sonuçları boyutlu SOCO fonksiyonları için uyarlanabilir IABC algoritmaları ve literatürdeki güncel algoritmaların sonuçları boyutlu SOCO fonksiyonları için uyarlanabilir IABC algoritmaları ve literatürdeki güncel algoritmaların sonuçları SaFA için yeni çözüm dizisi yapısı... 83

19 xix ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Çizelge Sayfa 4.1. ABC algoritmalarının varsayılan parametre değerleri Varsayılan parametre değerleri ile elde edilen sonuçlar ABC algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri AyarlanmıĢ parametre değerleri ile elde edilen sonuçlar Problem 1 için literatürdeki algoritmalar ile karģılaģtırma Problem 2 için literatürdeki algoritmalar ile karģılaģtırma m değerinin IABC performansına etkisi p değerinin IABC performansına etkisi SOCO fonksiyonları için ABC algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri Friedman testinden elde edilen p değerleri Varsayılan parametre değerleri ile 50 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler Varsayılan parametre değerleri ile 100 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler Varsayılan parametre değerleri ile 500 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler Friedman testinden elde edilen p değerleri Friedman testinden elde edilen p değerleri AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 50 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler

20 xx ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ (devam) Çizelge Sayfa AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 100 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler AyarlanmıĢ parametre değerleri ile 500 boyutlu problemlerde uyarlanabilir IABC ve diğer ABC algoritmalarının ürettiği ortanca değerler Friedman testinden elde edilen p değerleri Friedman testinden elde edilen p değerleri FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının varsayılan parametre değerleri FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının varsayılan parametre değerleri ile 10 boyutlu problemler için sonuçları FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının varsayılan parametre değerleri ile 50 boyutlu problemler için sonuçları FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının varsayılan parametre değerleri ile 100 boyutlu problemler için sonuçları Friedman testinden elde edilen p değerleri FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri ile 10 boyutlu problemler için sonuçları FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri ile 50 boyutlu problemler için sonuçları FA ve uyarlanabilir FA algoritmalarının ayarlanmıģ parametre değerleri ile 100 boyutlu problemler için sonuçları Friedman testinden elde edilen p değerleri... 88

21 xxi KISALTMALAR DĠZĠNĠ Kısaltmalar Açıklama ABC Yapay arı kolonisi ACO Karıncı kolonisi eniyilemesi AFA Uyarlanabilir ateģ böceği algoritması AIABC Uyarlanabilir iyileģtirilmiģ (improved) yapay arı kolonisi BABC Best-so-far yapay arı kolonisi CABC Chaotic yapay arı kolonisi CEC IEEE Conference on Evolutionary Competition CS Guguk kuģu arama algoritması D Problem boyutu DE Diferansiyel geliģim algoritması EA Evrimsel algoritmalar EC Evrimsel hesaplama EP Evrimsel programlama ES Evrim stratejileri FA AteĢ böceği algoritması FEs Function evaluations (Fonksiyon hesaplama sayısı) FM Frekans modülasyonlu

22 xxii KISALTMALAR DĠZĠNĠ (devam) Kısaltmalar Açıklama GA Genetik algoritmalar GABC Gbest-güdümlü (guided) yapay arı kolonisi GbABC Gbest yapay arı kolonisi GbdABC Gbest distance yapay arı kolonisi IABC Improved yapay arı kolonisi IncABC Artımlı (incremental) yapay arı kolonisi L Limit MABC DeğiĢtirilmiĢ (modified) yapay arı kolonisi MCN Maksimum yineleme sayısı MHA Metasezgisel algoritmalar MR Modification rate N Popülasyon büyüklüğü PSO Parçacık sürü eniyilemesi RABC Rosenbrock yapay arı kolonisi RM Rosenbrock dairesel yön metodu SaFA Kendinden-uyarlanabilir ateģ böceği algoritması

23 xxiii KISALTMALAR DĠZĠNĠ (devam) Kısaltmalar Açıklama SaIABC Kendinden-uyarlanabilir Imroved yapay arı kolonisi SF Ölçeklendirme faktörü (scaling factor) SN Yiyecek kaynağı sayısı SOCO Soft Computing SP Stratejik parametreler SZ Sürü zekası YO Yeniden oluģum olasılığı

24

25 1 1. GĠRĠġ Metasezgisel algoritmalar, eniyilenecek bir problem için aday çözümü (candidate solution) yinelemeli bir Ģekilde iyileģtirmeye çalıģan yaklaģım (approximation) algoritmalarıdır. MHA lar her zaman en iyi (optimal) çözümü garanti edemezler ancak kısa bir zaman diliminde en iyi yada en iyiye yakın çözümü bulabilme potansiyeline sahiptirler. Metasezgisel yöntemler, temel sezgisel (heuristic) yöntemleri yöneterek çözüm uzayını etkin bir Ģekilde aramayı hedefleyen yöntemlerdir. Glover (1986) tarafından ilk olarak ortaya atılan metasezgisel (metaheuristic) kavramı, üst seviye keģfetmek veya bulmak anlamlarına gelmektedir. Eniyileme problemlerinde arama sürecine rehberlik eden stratejileri kapsamaktadır. Arama uzayında yer alan yerel en iyilerden kurtulmak için çeģitli mekanizmaları içinde barındırırlar. MHA ların tasarımı, uygun parametrik Ģifrelemenin geliģtirilmesi, uygun arama operatörlerinin belirlenmesi gibi birçok aktiviteyi içermektedir. Ayrıca MHA ların davranıģlarını belirleyen parametre sayısının belirlenmesi de MHA tasarımının bir parçasıdır. Parametreler MHA ların tanımını tamamlarlar ve algoritmanın ideal veya ideale yakın çözümü bulup bulamayacağını belirlerler. Parametre ayarlama (parameter tuning) MHA tasarımı için oldukça önemli bir adımdır ve uzun zamandır üzerinde çalıģılan bir araģtırma alanıdır (Eiben et al., 1999; Eiben and Smith, 2003). Çünkü ideal parametre değerleri, algoritmanın en uygun çözüme etkin bir Ģekilde ulaģmasını sağlamaktadır. Eniyileme algoritmaları, eniyileme problemlerinden bağımsız bir Ģekilde geliģtirilirler. Eniyileme algoritmalarının doğasında varolan bu durum, algoritmaların bazı problemlerde baģarılı sonuçlar üretirken bazı problemlerde baģarısız sonuçlar üretmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle algoritmaların çözülecek eniyileme problemine uyarlanabilir olması gerekmektedir. Parametre uyarlama (parameter adaptation), algoritmaların farklı eniyileme problemlerinde benzer performanslar sergilemeleri için önemli bir araģtırma alanıdır. Algoritmalar farklı eniyileme problemlerinde farklı parametre değerlerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca bu parametre değerleri, yerel en iyilerden kaçınmak ve çözüme yaklaģma hızını artırmak için algoritmanın çalıģması esnasında güncellenmelidir. Eiben et al. (1999) parametre kontrol yöntemlerini üç baģlıkta incelemiģtir. Deterministik parametre kontrolü olarak adlandırılan ilk yöntemde parametre değerleri deterministik ve statik bir kural tarafından değiģtirilir. Ġkinci yöntem olan

26 2 uyarlanabilir parametre kontrolünde ise algoritmanın çalıģması esnasında arama uzayından gelen geri bildirimlere göre parametre değerleri güncellenmektedir. Üçüncü yöntem olan kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolünde ise uyarlanacak parametreler aday çözümün bir parçası haline getirilmekte ve parametre değerlerinin güncellenmesi algoritmanın kendisine bırakılmaktadır. MHA ların bir alt kolu olan ve sürü zekasından esinlenerek ortaya çıkarılmıģ algoritmalara sürü zekâsı tabanlı (swarm intelligence based) algoritmalar denmektedir. Sürü zekâsı (SZ), sürü halinde yaģamlarını sürdüren, birbirleri ile etkileģim halinde bulunan ve kendi kendilerine organize olabilen etmenler ile ilgili bir araģtırma alanıdır. Karınca ve arı kolonileri, kuģ ve balık sürüleri SZ na sahip olan baģlıca sürü örnekleridir. Bu sürüler, yaģamları boyunca birlikte hareket etme, beslenme, doğru yola yönlenme, vb. problemleri çözmek durumundadırlar. AraĢtırmacılar, sürülerin problem çözme kabiliyetlerinden ve davranıģlarından esinlenerek sayısal eniyileme problemleri için yeni algoritmalar önermiģlerdir. Örneğin; parçacık sürü eniyilemesi (particle swarm optimization - PSO) kuģ veya balık sürüleri davranıģlarından esinlenerek (Kennedy and Eberhart, 1995), karınca kolonisi eniyilemesi (ant colony optimization - ACO) karınca kolonilerinin beslenme davranıģlarından esinlenerek (Dorigo, 1992), ateģ böceği algoritması (firefly algorithm - FA) ateģ böceklerinin sosyal yaģamlarından esinlenerek (Yang, 2008), guguk kuģu arama algoritması (cuckoo search algorithm - CS) guguk kuģlarının kuluçka dönemindeki davranıģlarından esinlenilerek (Yang and Deb, 2010) öne sürülen SZ-tabanlı algoritmalardır. Bir diğer SZ-tabanlı algoritma olan yapay arı kolonisi (artificial bee colony - ABC) algoritması (Karaboga and Basturk, 2007), bal arılarının yem arama davranıģlarından esinlenilerek ortaya çıkarılmıģtır. ABC algoritması, az sayıda kontrol parametresine sahip olması, basitliği ve kolay geliģtirilebilir olması nedeni ile birçok sayısal eniyileme problemlerinin çözümünde yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baģlanmıģtır (Singh, 2009; Kang et al., 2009; Samrat et al., 2010). Ancak, ABC algoritmasının bir takım problemlerde diğer popülasyon tabanlı algoritmalara göre çözüme yaklaģma hızının (convergence speed) yavaģ olduğu ve yerel eniyilere (local optimums) takıldığı görülmektedir. Bu nedenle ABC algoritması iyileģtirilmeye çalıģılmıģ ve yeni ABC versiyonları önerilmiģtir. Improved ABC (IABC) algoritması, orijinal ABC algoritmasının çözüme yaklaģma hızını artırmak için Gao and Liu (2011) tarafından geliģtirilmiģ bir ABC versiyonudur. Yeni bir ilkleme yaklaģımı ve arama mekanizması orijinal ABC

27 3 algoritmasına eklenmiģtir. Küçük boyutlu problemlerde diğer ABC algoritmaları ile rekabetçi sonuçlar veren IABC, problem boyutu büyüdükçe kötü sonuçlar vermektedir (Liao et al., 2013). FA algoritması, gerçek ateģ böceklerinin biyokimyasal ve sosyal davranıģlarından esinlenilenerek Yang (2008) tarafından geliģtirilmiģtir. AteĢ böceklerinin birbirleri ile etkileģimlerini baz alarak geliģtirilen FA algoritmasının çözüme yaklaģma hızını artırmak ve yerel en iyilerden kaçınmasını sağlamak için farklı versiyonları geliģtirilmiģtir (Fister at al., 2013). Bu tez kapsamında, MHA lar probleme uyarlanabilir duruma getirilerek farklı problemlerde iyi sonuçlar üretmesi hedeflenmiģtir ve bu kapsamda uyarlanabilir ve kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü için iki yeni yöntem önerilmiģtir. Önerilen yöntemlerin baģarılarının tespiti için iki farklı MHA üzerinde gerçekleģtirimi yapılmıģtır. Yaygın bir Ģekilde kullanılıyor olmaları, az sayıda parametre içermeleri, gerçekleģtirimlerinin basit olması, yeni algoritma olmaları ve literatürde yerini almıģ uyarlanabilir versiyonlarının olmaması nedeni ile ABC ve FA algoritmaları üzerinde çalıģılmıģtır. ABC algoritmalarından IABC algoritması, gerçekleģtirimi yapılan gerçek dünya problemlerinde baģarılı sonuçlara ulaģması, yüksek boyutlu problemlerde bu iyi performansı gösterememesi ve yerel en iyilere kolay takılıyor olması nedeni ile ilk üzerinde çalıģılacak algoritma olarak seçilmiģtir. GeliĢtirilen parametre kontrol yöntemleri IABC algoritması üzerinde gerçekleģtirilmiģtir. Elde edilen uyarlanabilir IABC algoritmaları, baģarılarının tespit edilmesi için Soft Computing dergisinde düzenlenen özel sayıda (Editorial scalability of evolutionary algorithms and other metaheuristics for large-scale continuous optimization problems - SOCO) (Lozano et al., 2011) önerilen fonksiyonlar üzerinde çalıģtırılarak deneysel sonuçlar elde edilmiģ ve diğer ABC algoritmaları baģta olmak üzere literatürdeki algoritmalar ile karģılaģtırmaları yapılmıģtır. Ayrıca geliģtirilen yöntemler, tüm MHA lara uygulanabilirliğini sınamak için baģka bir MHA olan ateģböceği algoritması üzerinde gerçekleģtirilmiģ ve aynı problem kümesi üzerinde deneysel sonuçları alınarak karģılaģtırılması yapılmıģtır. Tezin ikinci bölümünde, metasezgisel kavramı, metasezgisel algoritmalar ve metasezgisel algoritmalarda parametre kontrol yöntemleri aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde, tez kapsamında metasezgisel algoritmalar için geliģtirilen iki adet parametre kontrol yöntemi anlatılmıģtır. Dördüncü bölümde, yapay arı kolonisi algoritmaları ve gerçekleģtirimi yapılan iki adet gerçek dünya problemine yer

28 4 verilmektedir. BeĢinci bölümde, tez kapsamında geliģtirilmiģ olan parametre kontrol yöntemlerinin IABC üzerinde gerçekleģtirilmesi anlatılmaktadır. Altıncı bölümde, yine aynı parametre kontrol yöntemlerinin FA algoritmasında uygulanmasına yer verilmektedir. Son bölümde ise, bu tez çalıģmasının sonuçları ortaya konmaktadır ve tartıģılmaktadır.

29 5 2. METASEZGĠSEL ALGORĠTMALARDA PARAMETRE KONTROLÜ Eniyileme (optimization), belirli alternatifler arasında ihtiyacı en etkin bir Ģekilde karģılayacak alternatifi seçme iģidir (Yang, 2010a). Günlük hayatımızda ve iģ hayatımızda aslında sürekli karģımıza çıkan problemleri eniyilemeye çalıģırız. Örneğin; bir tatil planı yaparken, hangi yoldan ve ne tür bir seyahat Ģekli ile gidileceği, hangi otelde kalınacağı ve kaç gün süreceği gibi sorulara kalite, zaman ve ucuzluk ölçütlerine bakarak karar vermeye çalıģırız. Dolayısı ile tatili gerçekleģtirmek için var olan seçenekler arasında hangi seçenekler sahip olduğumuz kaynaklara ve kısıtlamalara daha uygunsa onları seçerek aslında eniyileme yaparız. Matematikte ve bilgisayar bilimlerinde ise eniyileme, mevcut çözüm alternatifleri arasından belirlenen kısıtlar göz önünde bulundurularak en iyi çözümün bulunması iģidir. Bir eniyileme problemi bir fonksiyon ile formüle edilir ve o problemin amacına göre fonksiyona girdi olarak verilecek en uygun değerler bulunmaya çalıģılır. Bir problemin amacı ise sonucu ya en üst seviyeye (maximize) yada en alt seviyeye (minimize) çekmektir (Yang, 2010a). Eniyileme problemlerini çözmek için eniyileme algoritmaları geliģtirilmiģtir. Bazı eniyileme algoritmaları sabit bir iģleyiģ ile yinelemeli bir Ģekilde en iyi çözümü bulmaya çalıģırlar. Bu algoritmalar deterministik (deterministic) algoritmalar olarak bilinmektedir. Bazı eniyileme algoritmaları ise rastgelelik barındırırlar ve her çalıģtırıldıklarında farklı çözümler elde edilebilir. Bu tür eniyileme algoritmaları ise rassal (stochastic) algoritmalar olarak adlandırılmıģtır. Bu iki yaklaģımın birleģtirildiği melez algoritmalar da bulunmaktadır. Rassal algoritmalar, sezgisel ve metasezgisel yöntemleri kullanan algoritmalardır. Bu algoritmalar parametrik yapıdadırlar ve parametre değerlerinin belirlenmesi önemli bir adımdır. Tez kapsamında metasezgisel algoritmalar üzerinde çalıģılmıģtır. Bu bölümde ilk olarak metasezgisel kavramı tanımlanacaktır. Ġkinci olarak metasezgisel algoritmalardan bahsedilecektir ve son olarak literatürde yer alan metasezgisel algoritmalarda parametre belirleme yöntemleri tanıtılacaktır.

30 6 2.1 Metasezgisel Kavramı Sezgisel kavramı bulmak veya deneme yanılma yoluyla keģfetmek anlamlarına gelmektedir. Metasezgisel ise üst seviye bulmak veya keģfetmek anlamını taģımaktadır. Metasezgisel yöntemler, sezgisel yöntemleri birleģtirerek ve yöneterek problem çözümüne ulaģmaya çalıģırlar. Literatür incelendiğinde metasezgisel kavramı için birçok tanımlama yapıldığı görülmektedir: Bir metasezgisel, arama uzayını araştırmak yani çözüm çeşitliliği oluşturmak (exploring) ve bulunan bilgiyi işletmek ve ondan faydalanmak (exploiting) için farklı kavramları zeki bir şekilde birleştirerek alt seviye sezgisellere rehberlik eden yinelemeli üretim sürecidir. (Osman and Laporte, 1996). Bir metasezgisel, arama uzayında normalde oluşan yerel en iyilerin ötesinde bir çözüm üretmek için diğer sezgisellere rehberlik eden veya diğer sezgiselleri değiştiren ana stratejilerdir. (Glover and Laguna, 1997). Metasezgisel, iyi ve kaliteli çözümleri etkin bir şekilde elde etmek için alt seviye sezgisellere rehberlik eden yinelemeli üst seviye bir süreçtir. Alt seviye sezgiseller, basit yerel arama algoritması veya çözüm üretici bir yöntem olabilir. (Voss et al., 1999). Metasezgiseller, arama uzayında yüksek kaliteli çözümlere ulaşmak için probleme özgü sezgisellere rehberlik eden yüksek seviye stratejilerdir. Amaç, yerel en iyi çözümlerden kaçınmaktır. (Stützle, 1999). Bir metasezgisel, arama uzayının kaliteli çözümlerini içeren bölümlerinde aramayı yoğunlaştırmak için probleme özgü sezgisellere rehberlik etmek amacıyla tasarlanan genel amaçlı sezgisel yöntemdir. (Dorigo and Stützle, 2004). Literatürdeki tanımlar incelendiğinde bir metasezgiselin, problem çözümünde arama uzayını etkin bir Ģekilde aramak ve yerel en iyilerden kaçınmak için alt seviye sezgiselleri yönetmesi anlamına geldiği görülmektedir.

31 7 2.2 Metasezgisel Algoritmalar Metasezgisel algoritmalar, eniyileme problemlerini sezgisel yöntemlere rehberlik ederek çözmeye çalıģan yaklaģım algoritmalarıdır. MHA ların doğasında dinamiklik ve rastgelelik vardır. Sezgisellerin etkin bir Ģekilde yönetilmesi hedeflenilerek yerel en iyilerden kaçınmaya çalıģırlar. MHA ların temel özellikleri aģağıda verilmektedir (Blum and Roli, 2003): Metasezgiseller, arama sürecine rehberlik eden stratejilerdir. Amaç, arama uzayını etkin bir Ģekilde tarayarak en uygun veya en uyguna yakın çözümü bulmaktır. MHA larda basit yerel aramadan karmaģık öğrenme süreçlerine kadar çeģitli yöntemler kullanılmaktadır. MHA lar yaklaģım algoritmalarıdır ve rastgelelik barındırırlar. Arama uzayında yerel en iyilere takılmamak için çeģitli mekanizmaları birleģtirirler. Metasezgiseldeki temel kavramlar soyut düzeyde açıklamalara izin verir. Metasezgiseller problemden bağımsızdırlar. Herhangi bir MHA da keģif (diversification or exploration) ve faydalanma (intensification or exploitation) olmak üzere iki ana bileģen bulunmaktadır (Blum and Roli, 2003). KeĢif, farklı çözümlerin üretilmesi yani arama uzayının tamamının araģtırılması iken, faydalanma ise o anki aramada iyi çözümün bulunduğu arama bölgesine odaklanılması ve oradaki bilginin kullanılması anlamına gelmektedir. Metasezgiseller faydalanma ve keģif arasındaki dengeyi oluģturarak en iyi çözüme ulaģmayı hedeflerler. KeĢif sayesinde yerel en iyilerden kaçınılır ve faydalanma sayesinde genel en iyiye ulaģılmaya çalıģılır. Ġnsanlık tarihinde birçok problem çözme süreci sezgiseller ile gerçekleģtirilmiģtir lardan 1960 lara birçok alanda problem çözümünde sezgiseller bilimsel olarak kullanılmaya baģlansa da en çok bilinen çalıģmalar

32 8 evrimsel algoritmalar ile gerçekleģtirilmiģtir. Evrimsel algoritmalar (EA), eniyileme problemlerinin çözümlerinin iyileģtirilmesi için biyolojide yer alan üreme ve doğal seleksiyon prensiplerini kullanan rassal eniyileme yöntemlerini açıklamada kullanılan bir terimdir. Evrimsel hesaplama (evolutionary computation - EC) nın bir alt kümesi olan EA, biyolojik evrimden esinlenerek üretilmiģtir. Biyolojik evrimde yer alan üreme (reproduction), mutasyon, rekombinasyon (recombination) ve seçim (selection) kavramlarından türetilen mekanizmalar kullanılarak en iyi sonuca ulaģılmaya çalıģılır. Evrimsel hesaplama alanında yapılan araģtırmalar 1950 li yıllarda baģlamıģtır (Bremermann, 1962; Friedberg, 1958; Box, 1957). Evrimsel hesaplama alanında yapılan araģtırmaların baģlarında üretilen algoritmik çatılardan üç tanesi günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır: Genetik algoritmalar (genetic algorithms - GA) (Holland, 1962; Holland, 1975), evrimsel programlama (evolutionary programming - EP) (Fogel, 1962; Fogel et al., 1966), geliģim stratejileri (evolution strategies - ES) (Rechenberg, 1964; Schwefel, 1975). Üç yaklaģımda da farklılıklar bulunmasına rağmen, benzerlikler daha çok olduğu için birisinde yapılan çalıģmalar diğerlerine de uyarlanabilmektedir. Metasezgisel algoritmaların tarihinde 1980 ler ve 1990 lar oldukça önemli adımlar içermektedir. Metalurjideki tavlanma sürecinden esinlenilerek Kirkpatrick et al. (1983) tarafından geliģtirilen benzetimli tavlama (simulated annealing) eniyileme tekniği atılan büyük adımlardan birisidir. Diğer önemli adım ise Farmer et al. (1986) tarafından geliģtirilen yapay bağıģıklık sistemi (artificial immune system) dir larda metasezgisellerde hafıza kullanımı ile Tabu Arama (tabu search), Glover tarafından geliģtirilmiģtir. Bu yöntemde arama hareketleri bir Tabu listesinde tutulmakta ve böylece ileriki arama adımlarında daha önceden ziyaret edilen çözümlerden kaçınılmaya çalıģılmaktadır (Glover and Laguna, 1997) de Marco Dorigo doktora tezini eniyileme ve doğal algoritmalar üzerinde yapmıģtır ve karıncaların haberleģmesi ve sürü zekalarından esinlenerek geliģtirdiği yeni algoritmanın ismini karınca kolonisi algoritmaları olarak belirlemiģtir (Dorigo, 1992). Diğer bir önemli süreç ise 1995 te Kennedy and Eberhart tarafından geliģtirilen parçacık sürü eniyilemesi olmuģtur. Daha sonra evrimsel algoritmalara yeni bir yaklaģım getirerek üretilen vektör tabanlı evrimsel algoritma olarak bilinen diferansiyel geliģim algoritması (differential evolution algorithms - DE) geliģtirilmiģtir (Storn and Price, 1997). Bu algoritmanın birçok

33 9 uygulamada geleneksel evrimsel algoritmalardan daha iyi sonuçlar ürettiği görülmüģtür li yıllarda daha fazla geliģim gösteren MHA lara yeni algoritmalar eklenmiģtir de Geem et al. tarafından harmoni arama (harmony search) geliģtirilmiģtir. Daha sonra bakteri yem arama algoritması (bacteria foraging algorithm) Passino (2002) tarafından geliģtirilmiģtir te, internet sağlayıcı merkezlerinin optimizasyonu için Nakrani and Tovey bal arısı algoritmasını (honey bee algorithm) geliģtirmiģtir. Ardından yapay arı kolonisi algoritması geliģtirilmiģtir (Karaboga, 2005) de ateģ böceklerinin birbirleri ile etkileģiminden esinlenilerek ateģ böceği algoritması (Yang, 2008) geliģtirilmiģtir da yerçekimi kanunundan esinlenen yerçekimsel arama algoritması (Rashedi et al., 2009) ve guguk kuģu davranıģlarından esinlenilerek guguk kuģu arama algoritması (cuckoo search algorithm) (Yang and Deb, 2010) geliģtirilmiģtir. Yukarıda adı geçen algoritmaların hepsi parametrik algoritmalardır. Her birinin tasarımında çeģitli parametreler vardır ve aldıkları değerler algoritmanın performansını doğrudan etkilemektedir. MHA larda, çözülmeye çalıģılan bir problem için en iyi sonuca ulaģtıran değerler baģka bir problem için değiģkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden bu bileģenlere strateji parametreleri denilmektedir. Bir MHA da, birden fazla strateji parametresi bulunabilir: Mutasyon operatörü ve mutasyon oranı (Herrera and Lozano, 2000; Swain and Morris, 2002), Parçacık sayısı, boyutu, aralığı (Kennedy and Eberhart, 1995), Çaprazlama operatörü ve çaprazlama oranı (Harik and Goldberg, 2000; Yang, 2002; Smith, 2002; Ho et al., 2004), Seçim mekanizması (Li and Jiang, 2000; Ting et al., 2003; Cho et al., 2003), Populasyon büyüklüğü (Lobo and Lima, 2006; Alba and Dorronsoro 2005; Whitacre et al., 2007), vb. MHA geliģtiricileri, çözmeye çalıģtıkları problem için en uygun parametre değerlerini çoğunlukla deneme yanılma yoluyla bulmaya çalıģırlar. En iyi değerlere

34 10 ulaģabilmek adına algoritmayı birçok defa çalıģtırıp sonuçları değerlendirmek zorunda kalabilmektedirler. Bu yaklaģım oldukça zaman alıcı ve hata eğilimli bir yaklaģımdır. Bu nedenle algoritma performansına doğrudan etki eden parametrelerin değerlerinin otomatik olarak ayarlanması üzerine çalıģmalar yoğunlaģmıģtır. Stratejik parametreler olarak adlandırılan bu parametrelerin alacağı uygun değerler iyi performansı netice vermektedir. Uygun parametre değerlerinin nasıl bulunacağı önemli bir araģtırma alanıdır (Eiben et al., 1999). 2.3 Metasezgisel Algoritmalarda Parametre Ayarlama Yöntemleri MHA lar problemden bağımsız geliģtirildiği için farklı problemlerde farklı performanslar sergileyebilmektedirler. Bu farklılığın giderilebilmesi için çözülecek eniyileme problemine özgü uygun parametre değerlerinin bulunması gerekmektedir. Uygun parametre değerlerinin bulunması bir MHA nın parametrelerinin ayarlanması (parameter tuning) anlamına gelmektedir. Herhangi bir MHA için sahip olduğu birçok parametrenin ayarlanması gerekebilmektedir. Çünkü parametrelerin alacağı değerler, algoritmaların verimliliğini ve etkinliğini etkilemektedir. Tüm problemler için sabit parametre değerleri önermek mümkün olsa da bazı problemlerde bu durum kötü sonuçlar üretilmesine neden olabilmektedir. Parametrelerin alacağı uygun değerler probleme, algoritmanın üzerinde çalıģtırılacağı problem örneğine ve problem çözümü için harcanılacak zamana bağlıdır. Tüm problemler için evrensel uygun parametre değerleri herhangi bir MHA için mümkün değildir. Literatürde iki farklı parametre ayarlama yöntemi bulunmaktadır: çevrimdıģı ayarlama (offline tuning) ve çevrimiçi ayarlama (online tuning) (Eiben et al., 1999) ÇevrimdıĢı Ayarlama Parametre değerlerinin belirlenmesi MHA nın çalıģma öncesinde olabileceği gibi çalıģma esnasında da olabilmektedir. ÇevrimdıĢı ayarlamada parametre değerleri çalıģma öncesi belirlenir ve çalıģma süresince bu değerler sabit kalır. ÇevrimdıĢı ayarlama iki Ģekilde yapılabilmektedir. Eskiden beri kullanılmakta olan yöntem deneme-yanılma yolu ile parametre değerlerinin belirlenmesi Ģeklindedir. MHA geliģtiricisinin deneyimlerine ve sezgilerine göre parametrelere değerler verilir ve algoritma o değerler ile çalıģtırılır. Üretilen sonuçlar not edilir ve tekrar farklı parametre değerleri ile algoritma çalıģtırılır.

35 11 Üretilen sonuçlar daha öncekilerle karģılaģtırılır ve bu Ģekilde yineleyerek uygun parametre değerlerine ulaģılmaya çalıģılır. Ancak çok sayıda parametresi olan MHA lar için bu süreç zaman alıcı, geliģtirici odaklı ve hata eğilimli bir süreçtir. Çünkü genelde MHA geliģtiricisi tek parametre için en uygun değeri bulduktan sonra diğer parametreye geçer ve aynı iģlemi tekrarlar. Ancak bu durumda parametreler arasındaki iliģki gözardı edilmektedir. Bu nedenle bu yöntemle en uygun parametre değerlerinin bulunması garanti değildir. Parametreler arasındaki iliģkinin göz önünde bulundurulması ise deneme-yanılma yöntemi ile pek mümkün değildir. Çünkü tüm parametrelerin alabileceği değerler ile tüm kombinasyonların oluģturulması ve herbir kombinasyon ile algoritmanın çalıģtırılması ve her çalıģma sonucunun birbiri ile karģılaģtırılması gerekmektedir. ÇevrimdıĢı ayarlamada ikinci yöntem ise parametre değerlerinin bulunması iģini bir eniyileme problemine dönüģtürerek baģka bir MHA ile çözmektir. Örneğin; ABC algoritmasına ait parametrelerin alacağı değerler bir eniyileme problemi Ģeklinde formüle edilir. Bu problem bir baģka MHA olan FA algoritması ile çözülmeye çalıģılır. Ancak bu durumda FA algoritmasının baģarısı önemli hale gelmektedir. Literatürde bu sürecin otomatikleģtirilmesi ile ilgili çeģitli çalıģmalar bulunmaktadır: CALIBRA (Adenso-Diaz and Laguna, 2006), REVAL (Nannen and Eiben, 2007), SPO (Bartz-Beiselten, 2006) ve SPO+ (Hutter et al., 2009a) gibi çalıģmalarda çevrimdıģı olarak sadece sayısal parametrelerin değerlerinin belirlenmesi hedeflenilmiģtir. F-Race ve yinelemeli F-Race (Birattari et al., 2010), ParamILS (Hutter et al., 2009b), genetik programlama (Oltean, 2005; Fukunaga, 2008) ve cinsiyet tabanlı genetik programlama (Ansotegui et al., 2009) gibi çalıģmalarda ise sayısal parametrelerin yanında kategorik parametrelerin de otomatik olarak çevrimdıģı belirlenmesi hedeflenilmiģtir. Eiben et al. nın (1999) yaptıkları bir çalıģmada MHA ların bir örneği olan EA lar için parametre ayarlama yöntemleri iki farklı ana alana ayrılmıģtır (ġekil 2.1). Parametre ayarlamada algoritma çalıģtırılmadan önce iyi parametre değerleri bulunur ve algoritma bulunan bu değerlerle çalıģtırılır. Algoritmanın çalıģma süresince bu değerler sabit kalmaktadır. Parametrelerin algoritmanın çalıģma süresince sabit kalması evrimsel algoritmaların doğasına aykırıdır. Bu sebeple bu yönteme alternatif olarak parametre kontrol (parameter control) yöntemleri üzerinde çalıģılmıģtır. Parametre kontrol yönteminde parametrelere ilk değerler verilir ve algoritma çalıģmaya baģlar. ÇalıĢma süresince, arama uzayından gelen geri-bildirimlerle parametre değeri güncellenerek en uygun çözüme ulaģılmaya çalıģılır.

36 12 EA da Parametre Belirleme (Parameter Setting in EAs) ÇalıĢma Öncesi ÇalıĢma Esnasında Parametre Ayarlama (Parameter Tuning) Parametre Kontrol (Parameter Control) ġekil 2.1. Evrimsel algoritmalarda parametre belirleme yöntemleri Çevrimiçi Ayarlama ÇevrimdıĢı ayarlamanın yüksek hesaplama maliyetine sahip olması, herbir problem örneği için parametre değerlerinin yeniden belirlenmesi gerekliliği, algoritmanın problem çözme süresince sabit parametre değerleri ile çalıģıyor olması gibi eksiklikleri bulunmaktadır. Algoritmanın çalıģma zamanında sabit parametre değerleri ile çalıģması yerel en iyilere takılmalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle parametre değerlerinin çalıģma esnasında güncellendiği yöntemleri içeren çevrimiçi ayarlama öne sürülmüģtür. MHA lar doğası gereği dinamik yapıdadırlar. Dinamik yapıda olan bir algoritmayı değeri değiģmeyen yani statik parametre değerleri ile çalıģtırmak MHA ların doğasına zıttır. Buna ek olarak, literatürdeki birçok çalıģma hem deneysel olarak hem de teorik olarak göstermiģtir ki evrimsel algoritmalar farklı aģamalarında farklı parametre değerleri ile daha iyi sonuç üretmektedirler (Back, 1992; Hesser and Manner, 1991; Jain and Fogel, 2000). Bu nedenle parametre ayarlama için parametre kontrol yöntemleri kullanılmıģtır. Bu yöntemler Eiben et al. (1999) tarafından üç sınıfa ayrılmıģtır: Deterministik parametre kontrolü (deterministic parameter control): Bu yöntemde parametre değerleri deterministik ve statik bir kural tarafından değiģtirilir. Bu kural önceden tanımlanmıģ, sabit ve algoritmanın arama sürecinden bağımsızdır. Algoritma geliģtiricisi tarafından belirlenen bu kural genellikle zamana bağlı olarak parametre değerlerini güncellemektedir.

37 13 Uyarlanabilir parametre kontrolü (adaptive parameter control): Algoritmanın çalıģma esnasındaki davranıģına göre yani arama sürecinden gelen geri-bildirimlere göre stratejik parametre değerleri güncellenir. Kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü (self-adaptive parameter control): Bu yöntemde uyarlanacak parametreler çözüm adaylarının bir parçası haline getirilir ve böylece onlar da çaprazlamaya uğrarlar. Uygun parametre değerleri iyi bireylerin oluģmasına, iyi bireyler seçilerek iyi ebeveynlerin oluģmasına, iyi ebeveynler de iyi yavruların oluģmasına neden olarak uygun parametre değerlerinin sonraki nesle aktarılmasını sağlar. Uyarlanabilir parametre kontrolünden farklıdır. Burada parametreler evrimsel süreç içerisinde evrimsel geliģime dahil olmakta ve değerleri iyileģtirilmeye çalıģılmaktadır. Bu tez kapsamında, MHA lar üzerinde çevrimiçi ayarlama ile uyarlanabilir ve kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolü için iki yaklaģım önerilmiģtir. Uyarlanabilir parametre kontrolü için algoritmanın baģarılı olmuģ yinelemelerinde kullanılan parametre değerlerinin iyileģtirilerek tekrar kullanılması gerçekleģtirilmiģtir. Kendinden-uyarlanabilir parametre kontrolünde ise parametre değerlerinin yönetimi algoritmanın kendisine bırakılmıģtır. Bir sonraki bölümde, geliģtirilen parametre kontrol yöntemleri tanıtılacaktır.

38 14 3. GELĠġTĠRĠLEN PARAMETRE KONTROL YÖNTEMLERĠ MHA larda parametre değerlerinin belirlenmesi ve bu değerlerin probleme özgü olacak Ģekilde çalıģma zamanında güncellenmesi MHA ların çözüme yaklaģma hızını ve yerel en iyilerden kaçınma kabiliyetini doğrudan etkilemektedir. MHA geliģtiricisinin deneyimleri neticesinde elde edilen parametre değerleri baģlangıç için uygun olsa bile çalıģma süresince sabit kaldığı için farklı problemlerde algoritma performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Ġkinci bir yaklaģım ise farklı parametre değerlerinin tamamının algoritma üzerinde çalıģtırılarak denenmesi ile en iyi sonuca ulaģmaya çalıģmaktır. Ancak olası parametre sayısı ve bu parametrelerin alacağı değerler kümesi düģünüldüğünde algoritmayı tekrar tekrar çalıģtırmak oldukça zaman alıcı olacaktır. Örneğin; 5 parametresi olan ve her bir parametresi 5 farklı değer alabilen bir algoritma için uygun değerleri bulmak üzere 100 kez çalıģtırdığımızda oldukça zaman alan bir süreç gerçekleģecektir. Çünkü 5 parametre 5 farklı değer alıyorsa 5 5 = 3125 farklı parametre seti oluģacaktır. Her bir set 100 kez tekrarlandığında kez algoritmayı çalıģtırmak ve her çalıģtırma sonucunda oluģan değerleri karģılaģtırmak gerekecektir. Bu yaklaģım oldukça zaman alıcı ve hata eğilimli olduğu için yeni yaklaģımlar geliģtirilmiģtir. MHA ların probleme özgü parametre değerlerini belirlediği ve güncellediği yaklaģımlar çözüme yaklaģım hızını artırmakta ve yerel en iyilerden kaçınmayı sağlamaktadır. Algoritmanın probleme özgü uyarlanabilir olması nedeni ile baģarı farklı problemlerde de korunmaktadır. Bu nedenle tez kapsamında, parametrelerin çevrimiçi yani çalıģma zamanında güncellendiği iki farklı yaklaģım geliģtirilmiģtir. Bir sonraki bölümde MHA lar için yapılmıģ parametre uyarlama ile ilgili önceki çalıģmalar verilecektir. Bölüm 3.2 ve 3.3 te ise geliģtirilen yöntemler anlatılacaktır. 3.1 Benzer ÇalıĢmalar Literatürde MHA lar için yapılmıģ bir çok parametre uyarlama (parameter adaptation) çalıģması yer almaktadır. MHA ların bir örneği olan evrimsel algoritmalar için yapılan çalıģmalar incelendiğinde, çoğu eniyileme algoritmalarında olduğu gibi EA tasarımında kullanılan parametreler, genelde iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kategori; seçim parametreleridir. Yapılan literatür taramasına göre seçim ile ilgili uyarlama çalıģmaları incelendiğinde, popülasyon büyüklüğü uyarlaması (Lobo and Lima, 2006), popülasyon yapısı uyarlaması (Alba

39 15 and Dorronsoro 2005; Whitacre et al., 2007), seçim baskısı uyarlaması (Li and Jiang, 2000; Ting et al., 2003; Cho et al., 2003) üzerine çalıģmalar yapıldığı görülmektedir. Ġkinci kategori ise arama operatörleridir. Literatürde arama operatörleri üzerine yapılan çalıģmalar incelendiğinde, çaprazlama operatörü uyarlaması (Harik and Goldberg, 2000; Yang, 2002; Smith, 2002; Ho et al., 2004), mutasyon operatörü uyarlaması (Herrera and Lozano, 2000; Swain and Morris, 2002) üzerine ve farklı arama operatörlerinin kullanılma olasılığı ile ilgili uyarlama çalıģmaları (Davis, 1991; Pham, 1994; Bedau and Packard, 2003; Igel et al., 2005; Espinoza et al., 2005; Whitacre et al., 2006a; Whitacre et al., 2006b) yapıldığı görülmektedir. Evrimsel algoritmaların uyarlanması ile ilgili literatür araģtırmaları bir çok çalıģma içerisinde yer almaktadır (Smith and Fogarty, 1997; Eiben et al., 1999; Herrera and Lozano, 2003; Lobo et al., 2007). Evrimsel algoritmalardan birisi olan diferansiyel geliģim algoritmalarında diğer MHA larda olduğu gibi parametre değerlerinin algoritma performansında doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan çalıģmaların çoğu en uygun parametre değerlerinin bulunmasına yoğunlaģmıģtır. Storn and Price (1995), popülasyon büyüklüğünün, çözülmesi düģünülen problem boyutunun 5-20 katı olmasını ve ölçekleme faktörü için 0.5 değerinin iyi bir baģlangıç değeri olacağını önermiģlerdir. Gamperle et al. (2002) bir çok farklı parametre değerleri ile değerlendirme yapmıģ ve mantıklı bir konfigürasyon olarak popülasyon büyüklüğünü 3 ve 8 boyut olacak Ģekilde, ölçekleme faktörünü 0.6 ve çaprazlama oranını [ ] aralığında uygulamıģlardır. Ronkkonen et al. (2005) ölçekleme faktörünün 0.9 olarak alınmasını ve çaprazlama oranını, ayrılabilir fonksiyonlarda (0, 0.2), fonksiyon parametreleri birbiri ile bağımlı ise yani fonksiyon ayrılabilir değilse (0.9, 1) olarak alınmasını önermiģlerdir. Qin et al. (2009) ise kendinden uyarlanabilir diferansiyel geliģim (self adaptive differential evolution - SaDE) algoritması önermiģlerdir. Bu yaklaģımda çaprazlama oranı, ölçekleme faktörü ve öğrenme stratejisi gibi parametrelerin değerlerinin baģtan belirlenmesine gerek kalmamaktadır. Evrim sürecinde, parametreler ve öğrenme stratejisi öğrenme deneyimlerine göre uyarlanmaktadır. Abbass (2002) çok amaçlı eniyileme problemleri için, ölçekleme faktörünün Gaussian dağılımına N(0,1) göre belirlendiği kendinden uyarlanabilir bir yaklaģım önermiģtir. Diferansiyel geliģim algoritmalarının uyarlanması ile ilgili literatür araģtırması Das and Suganthan (2011) ın yaptığı çalıģmada ayrıntılı olarak yer almaktadır. Karınca kolonisi algoritmaları için de parametre uyarlamasını içeren birçok çalıģma yapılmıģtır. Li and Li (2007), ACO da yer alan α ve β parametreleri için

40 16 bir uyarlama yaklaģımı gerçekleģtirmiģlerdir. Aramanın ilk aģamalarında α parametresinin değeri keģfi artırmak için küçük bir değer olarak belirlenirken, daha sonra algoritmanın yerel arama kabiliyetini artırmak için bu değerin artması sağlanmaktadır. Diğer parametre için tam tersini gerçekleģtirmiģlerdir. Burada kullanılan yaklaģım zamana bağlı olarak parametre değerlerinin güncellenmesidir. Hao et al. (2007) ve Cai et al. (2009) farklı ACO çeģitleri önermiģlerdir. Bulunan çözümlerin kalitelerini artırmak için p parametresini farklı değerler ile çalıģtırmıģlar ve en iyi parametre değerine ulaģmaya çalıģmıģlardır. ACO için ilk kendinden uyarlanabilir parametre adaptasyonu Randall (2004) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Bu yaklaģımda her bir karınca kendi parametre ayarlamalarını uyarlamakta ve her yinelemede çözüm oluģturmadan önce belirledikleri parametre değerlerini seçmektedirler. Martens et al. (2007) AntMiner+ ı geliģtirmiģlerdir. α ve β parametrelerinin değerleri (1, 3) aralığında seçilmektedir. Bir önceki yaklaģımdan farklı olarak burada parametreler birbirinden bağımsız olarak ele alınmıģtır. ACO larda parametre uyarlaması ile ilgili literatür araģtırması Stützle et al. (2010) ın yaptıkları çalıģmada ayrıntılı olarak yer almaktadır. Tez kapsamında önerilen uyarlanabilir parametre kontrol yöntemine benzer bir Ģekilde baģarılı parametre değerlerinin saklanıldığı ve sonraki yinelemerde bu değerlerin kullanıldığı yaklaģım DE ve ABC algoritması üzerinde gerçekleģtirilmiģtir (Pan et al., 2011a; Pan et al., 2011b). DE için yapılan çalıģmada (Pan et al., 2011a); mutasyon ölçekleme faktörünü belirleyen F parametresi ve çaprazlama oranını belirleyen CR parametresinin baģarılı değerleri çalıģma esnasında baģarılı listelere aktarılmakta ve ilerleyen yinelemelerde belirli bir oranda bu değerler kullanılmaktadır. Bu oran çalıģma esnasında sabit kalmaktadır. ABC için yapılan çalıģmada (Pan et al., 2011b) ise, iģçi ve gözlemci arı aģamalarında komģu aday çözümlerin üretilmesinde kullanılan yöntem baģarılı olursa yani çaprazlama neticesinde eski çözüm yerine yeni çözüm eklenirse bu yöntem baģarılı listeye aktarılmaktadır. Ġlerleyen yinelemelerde baģarılı listedeki yöntemler tekrar kullanılarak algoritmanın baģarılı deneyimlerinden yararlanması sağlanmıģtır. Bu çalıģmalardan farklı olarak, tez kapsamında önerilen uyarlanabilir parametre kontrol yönteminde algoritmanın duraksaması sonrasında parametrelerin değer aralıkları uyarlanabilir bir Ģekilde güncellenmektedir. Ayrıca algoritmanın, ilerleyen yinelemelerde baģarılı değerlerin kullanım oranı artırılması sağlanmıģtır. Mezura-Montes and Palomeque-Ortiz (2009) tarafından DE üzerinde gerçekleģtirilen bir çalıģmada, tez kapsamında önerilen kendinden-uyarlanabilir parametre kontrol yöntemine benzer bir yaklaģım kullanılmıģtır. F ve CR

BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm

BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm Tufan İNAÇ 1, Cihan KARAKUZU 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Evrimsel Çok amaçlı eniyileme. Tahir Emre Kalaycı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 25 Mart 2010

Evrimsel Çok amaçlı eniyileme. Tahir Emre Kalaycı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 25 Mart 2010 Evrimsel Çok amaçlı eniyileme Tahir Emre Kalaycı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 25 Mart 2010 Gündem Çok amaçlı eniyileme Giriş Evrimsel çok amaçlı eniyileme Sonuç Giriş Gerçek dünya problemleri

Detaylı

BİRİNCİ BASIMA ÖN SÖZ

BİRİNCİ BASIMA ÖN SÖZ BİRİNCİ BASIMA ÖN SÖZ Varlıkların kendilerinde cereyan eden olayları ve varlıklar arasındaki ilişkileri inceleyerek anlamak ve bunları bilgi formuna dökmek kimya, biyoloji, fizik ve astronomi gibi temel

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Genetik Algoritma 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik

Detaylı

Kaotik Tabanlı Diferansiyel (Farksal) Gelişim Algoritması

Kaotik Tabanlı Diferansiyel (Farksal) Gelişim Algoritması Kaotik Tabanlı Diferansiyel (Farksal) Gelişim Algoritması 1 Mehmet Eser * 1 Uğur Yüzgeç 1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 111, Gülümbe, Bilecik 1. Giriş Abstract Differential

Detaylı

OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI

OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI OPTİMUM GÜÇ AKIŞININ YAPAY ARI KOLONİSİ İLE SAĞLANMASI A. Doğan 1 M. Alçı 2 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 ahmetdogan@erciyes.edu.tr 2 malci@erciyes.edu.tr

Detaylı

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA i GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMIYLA ATÖLYE ÇİZELGELEME Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2005 ANKARA ii Serdar BİROĞUL tarafından hazırlanan

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları. Metaheuristic Methods and Their Application Areas.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları. Metaheuristic Methods and Their Application Areas. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:17.Sayı:2.Aralık 2013 ss.113-128 Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları Metaheuristic Methods and Their Application Areas Aytuğ ONAN 1 ÖZET Metasezgisel yöntemler,

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Modifiye Yapay Arı Koloni Algoritması ile Nümerik Fonksiyon Optimizasyonu Modified Artificial Bee Colony Algorithm for Numerical Function Optimization

Modifiye Yapay Arı Koloni Algoritması ile Nümerik Fonksiyon Optimizasyonu Modified Artificial Bee Colony Algorithm for Numerical Function Optimization Modifiye Yapay Arı Koloni Algoritması ile Nümerik Fonksiyon Optimizasyonu Modified Artificial Bee Colony Algorithm for Numerical Function Optimization Bilal Babayiğit 1, Resul Özdemir 2 1 Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gündem Gezgin Satıcı Problemi GSP'yi Çözen Algoritmalar Genetik Algoritmalar

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri. Karınca Algoritması (Ant Algorithm)

Zeki Optimizasyon Teknikleri. Karınca Algoritması (Ant Algorithm) Zeki Optimizasyon Teknikleri Karınca Algoritması (Ant Algorithm) Karınca Algoritması 1996 yılında Marco Dorigo tarafından ortaya atılmıştır. Temel olarak karıncaların yiyecek madde ile yuvaları arasındaki

Detaylı

Hülya Özdağ (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Nilgün Aygör (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Aykut Parlak (YTÜ Matematik Mühendisliği)

Hülya Özdağ (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Nilgün Aygör (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Aykut Parlak (YTÜ Matematik Mühendisliği) Karınca Kolonisi Algoritmasının Zaman Çizelgelemesi Üzerine: Bir Modellemesi ve Uygulaması Hülya Özdağ (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Nilgün Aygör (YTÜ Matematik Bölümü Ö.Ü.) Aykut Parlak (YTÜ Matematik Mühendisliği)

Detaylı

SWARM INTELLıGENCE SÜRÜ ZEKASI (SI) Kadir Özkaya Abdullah Çelik Bahattin Carav

SWARM INTELLıGENCE SÜRÜ ZEKASI (SI) Kadir Özkaya Abdullah Çelik Bahattin Carav SWARM INTELLıGENCE SÜRÜ ZEKASI (SI) Kadir Özkaya Abdullah Çelik Bahattin Carav SWARM INTELLIGENCE NEDĠR? Bir aslan zekidir, avlanırken saklanır, avını gözüne kestirir, gizlice izler, bir anda fırlayıp

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(1) 1 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM KÖKLERİNİN BULUNMASI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Karşılaştırılması

Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural andappliedscience 18(1), 8-13, 2014 Gezgin Satıcı Probleminin Karınca Kolonisi ve Genetik Algoritmalarla

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEZGĠSEL YÖNTEMLERDE ALTIN ORAN

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEZGĠSEL YÖNTEMLERDE ALTIN ORAN T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEZGĠSEL YÖNTEMLERDE ALTIN ORAN MURAT DEMĠR DOKTORA TEZĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI MALATYA Temmuz 2015 Tezin baģlığı : Sezgisel Yöntemlerde

Detaylı

Evrimsel Algoritmalar Kullanarak Daha Düşük Dereceden Sistem Modeli Tasarımı Design of Lower Order System Model Using Evolutionary Algorithms

Evrimsel Algoritmalar Kullanarak Daha Düşük Dereceden Sistem Modeli Tasarımı Design of Lower Order System Model Using Evolutionary Algorithms 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Evrimsel Algoritmalar Kullanarak Daha Düşük Dereceden

Detaylı

Doğal Hesaplama (COMPE 564) Ders Detayları

Doğal Hesaplama (COMPE 564) Ders Detayları Doğal Hesaplama (COMPE 564) Ders Detayları Ders Adı Doğal Hesaplama Ders Kodu COMPE 564 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı

Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması

Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Hüseyin Eldem 1, Erkan Ülker 2 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Karaman

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Self Organising Migrating Algorithm

Self Organising Migrating Algorithm OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Self Organising Migrating Algorithm Kendini Organize Eden Göç/Geçiş Algoritması MELİH HİLMİ ULUDAĞ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü İletişim: www.melihhilmiuludag.com

Detaylı

KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler. Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI BMÜ-579 Meta Sezgisel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Fırat Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karınca Koloni Algoritması Bilim adamları, böcek davranışlarını inceleyerek

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE RÜZGÂR ENERJİSİ DÂHİL OLAN HİBRİT GÜÇ SİSTEMİNDE FARKLI ALGORİTMALAR İLE EKONOMİK YÜK DAĞITIMININ İNCELENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE RÜZGÂR ENERJİSİ DÂHİL OLAN HİBRİT GÜÇ SİSTEMİNDE FARKLI ALGORİTMALAR İLE EKONOMİK YÜK DAĞITIMININ İNCELENMESİ 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu // 8-10 Ekim 2015 // İzmir 29 GÜNEŞ ENERJİSİ VE RÜZGÂR ENERJİSİ DÂHİL OLAN HİBRİT GÜÇ SİSTEMİNDE FARKLI ALGORİTMALAR İLE EKONOMİK YÜK DAĞITIMININ İNCELENMESİ Gül Kurt 1, Deniz

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm 1 Yigit Cagatay Kuyu, 1 Nedim Aktan Yalcin, * 1 Fahri Vatansever * 1 Faculty of Engineering,

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ BİR BİYOLOJİK İLHAMLI METASEZGİSEL OPTİMİZASYON METODU: YAPAY ALG ALGORİTMASI Sait Ali UYMAZ DOKTORA TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2015

Detaylı

Üçüncü adımda ifade edilen özel kısıtları oluģturabilmek için iki genel yöntem geliģtirilmiģtir:

Üçüncü adımda ifade edilen özel kısıtları oluģturabilmek için iki genel yöntem geliģtirilmiģtir: TAMSAYILI DOGRUSAL PROGRAMLAMA ALGORİTMALARI TDP Algoritmaları, doğrusal programlamanın baģarılı sonuçlar ve yöntemlerinden yararlanma üzerine inģa edilmiģtir. Bu algoritmalardaki stratejiler üç adım içermektedir:

Detaylı

Yapay Zeka Yöntemlerinin Otomotiv Sektöründe Ürün Tasarımı Çalışmalarında Kullanılması

Yapay Zeka Yöntemlerinin Otomotiv Sektöründe Ürün Tasarımı Çalışmalarında Kullanılması Yapay Zeka Yöntemlerinin Otomotiv Sektöründe Ürün Tasarımı Çalışmalarında Kullanılması Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 04.11.2014 Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ - "Hibrid Evrimsel Yöntemler İle Taşıt Elemanlarının

Detaylı

Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması

Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Akademik Bilişim 14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Hüseyin Eldem 1, Erkan Ülker 2 1 Karamanoğlu

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Özetçe. Abstract. 1. Giriş. 2. Adaptif Gürültü Giderme. Nalân YĐĞĐT 1 Nurhan KARABOĞA 2 Burak GÜRER 3

Özetçe. Abstract. 1. Giriş. 2. Adaptif Gürültü Giderme. Nalân YĐĞĐT 1 Nurhan KARABOĞA 2 Burak GÜRER 3 Adaptif Süzgeçlerde Farksal Gelişim Algoritması Kullanılarak Gürültü Giderme Noise Cancellation Using Differential Evolution Algorithm For Adaptive Filters Nalân YĐĞĐT 1 Nurhan KARABOĞA 2 Burak GÜRER 3

Detaylı

ÖZET...V ABSTRACT...VII TEŞEKKÜR... IX ŞEKİLLER DİZİNİ... XIV SÖZLÜK... XIX

ÖZET...V ABSTRACT...VII TEŞEKKÜR... IX ŞEKİLLER DİZİNİ... XIV SÖZLÜK... XIX XI İÇİNDEKİLER ÖZET...V ABSTRACT...VII TEŞEKKÜR... IX ŞEKİLLER DİZİNİ... XIV SÖZLÜK... XIX 1. GİRİŞ... 1 2. PLANLAMANIN TARİHÇESİ... 7 2.1 Literatürdeki Planlayıcılar ve Kullandıkları Problem... Gösterimi

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ

Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ Savunma Uygulamalarında Mühendislik ve Yönetim İş Süreçlerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi için Bir Model Mustafa DEĞERLİ 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optimizasyona Giriş MFGE 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer Cebir

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) KUANTUM BİLGİ-İŞLEM ALGORİTMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) KUANTUM BİLGİ-İŞLEM ALGORİTMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) KUANTUM BİLGİ-İŞLEM ALGORİTMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Gürkan Aydın ŞEN Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.03.03 Sunuş

Detaylı

Yerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç Parametrelerinin Tespiti PID Controller Parameters' Optimization Using Gravitational Search Algorithm

Yerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç Parametrelerinin Tespiti PID Controller Parameters' Optimization Using Gravitational Search Algorithm Yerçekimsel Arama Algoritması ile PID Denetleç Parametrelerinin Tespiti PID Controller Parameters' Optimization Using Gravitational Search Algorithm Nesibe Yalçın 1, Semih Çakır 2, Metin Kesler 1, Nihan

Detaylı

Güncel Sezgisel Arama Algoritmalarının Denetleyici Parametrelerinin Optimizasyonunda Başarım Kıyaslaması

Güncel Sezgisel Arama Algoritmalarının Denetleyici Parametrelerinin Optimizasyonunda Başarım Kıyaslaması th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 1-1 May 211, Elazığ, Turkey Güncel Sezgisel Arama Algoritmalarının Denetleyici Parametrelerinin Optimizasyonunda Başarım Kıyaslaması M. Kesler

Detaylı

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yapay Zeka COMPE 568 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

EKSPONANSİYEL AĞIRLIKLI PARÇACIK SÜRÜ ALGORİTMASI İLE TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU

EKSPONANSİYEL AĞIRLIKLI PARÇACIK SÜRÜ ALGORİTMASI İLE TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EKSPONANSİYEL AĞIRLIKLI PARÇACIK SÜRÜ ALGORİTMASI İLE TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU *Yasin CANTAŞ 1, Burhanettin DURMUŞ 2 1 Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Küme Sayısının Belirlenmesi

Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Küme Sayısının Belirlenmesi Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Küme Sayısının Belirlenmesi Yasin ORTAKCI 1, Cevdet GÖLOĞLU 2 1 Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karabük 2 Karabük Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

Güncel Evrimsel Algoritmalarla IIR Filtre Tasarımları. Design of IIR Digital Filters Using The Current Evolutionary Algorithm

Güncel Evrimsel Algoritmalarla IIR Filtre Tasarımları. Design of IIR Digital Filters Using The Current Evolutionary Algorithm 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Güncel Evrimsel Algoritmalarla IIR Filtre Tasarımları

Detaylı

GELİŞTİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE KAFES VE DÜZLEMSEL ÇELİK YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

GELİŞTİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE KAFES VE DÜZLEMSEL ÇELİK YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (2014), 38-1 GELİŞTİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE KAFES VE DÜZLEMSEL ÇELİK YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI Özer SEVİM 1*, Mustafa SÖNMEZ

Detaylı

GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ

GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN BİR MEMETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ Engin Sansarcı İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, İSTANBUL enginsansarci@gmail.com Abdullah Aktel İ.T.Ü. İşletmeFakültesi, İSTANBUL abdullahaktel@gmail.com

Detaylı

ZAMAN KISITI ALTINDA TAKIM ORYANTİRİNG PROBLEMLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

ZAMAN KISITI ALTINDA TAKIM ORYANTİRİNG PROBLEMLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZAMAN KISITI ALTINDA TAKIM ORYANTİRİNG PROBLEMLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ YAKLAŞIMI

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü http://bilgisayar.beun.edu.tr İçerik Zonguldak Tanıtımı Üniversite Tanıtımı Mühendis Kimdir? Mühendisin Sorusu Bilgisayar

Detaylı

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden

Genetik Algoritmalar (GA) Genetik Algoritmalar Đçerik Nesin Matematik Köyü E rim Ç lı l ş ı ta t yı Nisan, 2012 Mustafa Suphi Erden Genetik Algoritmalar Nesin Matematik Köyü Evrim Çalıştayı 20-23 Nisan, 202 Genetik Algoritmalar (GA Đçerik Biyolojiden esinlenme GA nın özellikleri GA nın unsurları uygulama Algoritma Şema teoremi Mustafa

Detaylı

Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh.

Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh. Deniz ERSOY Elektrik Yük. Müh. AMACIMIZ Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesis edilmesi ve enerji üretimi pek çok araştırmaya konu olmuştur. Fosil yakıtların giderek artan maliyeti ve giderek tükeniyor

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Ara sınav - 25% Ödev (Haftalık) - 10% Ödev Sunumu (Haftalık) - 5% Final (Proje Sunumu) - 60% - Dönem sonuna kadar bir optimizasyon tekniğiyle uygulama geliştirilecek (Örn:

Detaylı

KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON

KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON İnsanların, daha iyi nasıl olabilir ya da nasıl elde edilebilir?, sorusuna cevap aramaları, teknolojinin gelişmesini sağlayan en önemli etken olmuştur. Gerçek hayatı daha kolay

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

Kromozom Seçim Metriğinin Yinelemeli İki-Aşamalı Evrimsel Programlamada Performansa Katkısı

Kromozom Seçim Metriğinin Yinelemeli İki-Aşamalı Evrimsel Programlamada Performansa Katkısı Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 10 (2013), No. 1, 79 90 Kromozom Seçim Metriğinin Yinelemeli İki-Aşamalı Evrimsel Programlamada Performansa Katkısı Turgut Önal1, ve Ulaş Beldek

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri (nt lgorithm) Doç.Dr. M. li kcayol 996 yılında Marco Dorigo tarafından ortaya atılmıştır. Temel olarak karıncaların yiyecek madde ile yuvaları arasındaki en kısa yolu bulmalarından

Detaylı

DİREK LİNEER TRASFORMASYON YÖNTEMİNDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

DİREK LİNEER TRASFORMASYON YÖNTEMİNDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI 575 İREK LİNEER TRASFORMASYON YÖNTEMİNE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Emre Bendeş 1, Coşkun Özkan 2 1 Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ebendes@erciyes.edu.tr 2 Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

GENETĠK PROGRAMLAMAYA DAYALI SINIFLANDIRMA YAKLAġIMI: MEPAR-MINER

GENETĠK PROGRAMLAMAYA DAYALI SINIFLANDIRMA YAKLAġIMI: MEPAR-MINER 211 GENETĠK PROGRAMLAMAYA DAYALI SINIFLANDIRMA YAKLAġIMI: MEPAR-MINER Lale ÖZBAKIR Adil BAYKASOĞLU ÖZET Genetik programlama evrimsel geliģime dayalı optimizasyon algoritmaları arasında yer almaktadır.

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YAPAY ARI KOLONĠSĠ ALGORĠTMASI KULLANILARAK GEZGĠN SATICI PROBLEMĠNĠN TÜRKĠYEDEKĠ ĠL VE ĠLÇE MERKEZLERĠNE UYGULANMASI Melike Ruhan AKÇA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ (ABC) ALGORİTMASI İLE BÖLÜTLENMESİ

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ (ABC) ALGORİTMASI İLE BÖLÜTLENMESİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ (ABC) ALGORİTMASI İLE BÖLÜTLENMESİ T. Kurban 1, E. Beşdok 2, A.E. Karkınlı 3 Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 38039, Melikgazi, Kayseri. 1 tubac@erciyes.edu.tr,

Detaylı

Parçacık Sürü Optimizasyonunda Yeni Bir Birey Davranış Biçimi Önerisi

Parçacık Sürü Optimizasyonunda Yeni Bir Birey Davranış Biçimi Önerisi Parçacık Sürü Optimizasyonunda Yeni Bir Birey Davranış Biçimi Önerisi Ö. Tolga ALTINÖZ A. Egemen YILMAZ Endüstriyel Elektronik Bölümü, Bala Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Elektronik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYONU (KKO) ve PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU (PSO) ALGORİTMALARI TEMELLİ BİR HİYERARŞİK YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMESİ Hüseyin ELDEM YÜKSEK

Detaylı

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.85-99 DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI Timur KESKİNTÜRK ÖZET Doğrusal olmayan problemlerin çözümüne yönelik olarak geliştirilmiş

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak TP Çözümü TP problemlerinin çözümü için başlıca iki yaklaşım vardır kesme düzlemleri (cutting planes) dal sınır (branch and bound) tüm yaklaşımlar tekrarlı

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BLM-431 YAPAY ZEKA. Ders-4 Bilgisiz Arama Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA

BLM-431 YAPAY ZEKA. Ders-4 Bilgisiz Arama Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA BLM-431 YAPAY ZEKA Ders-4 Bilgisiz Arama Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLA umitatila@karabuk.edu.tr http://web.karabuk.edu.tr/umitatilla/ Dersin Hedefleri Aşağıda verilen arama stratejilerini anlamak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON: PARÇACIK SÜRÜSÜ ALGORİTMASI

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON: PARÇACIK SÜRÜSÜ ALGORİTMASI 1 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON: PARÇACIK SÜRÜSÜ ALGORİTMASI Erhan ÇETİN 1 *, Mehmet Fatih IŞIK 2, Halil AYKUL 1 1 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü,Çorum

Detaylı

AYTUĞ ONAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERDAR KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AYTUĞ ONAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERDAR KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi AYTUĞ ONAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERDAR KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Detaylı

DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ

DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ Yusuf ġahġn Osman KULAK Hasan AKYER Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusu

Detaylı

Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması: MSS-GSA

Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması: MSS-GSA Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması: MSS-GSA * 1 Nihan Kazak ve 2 Alpaslan Duysak * 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Bilgisayar Programlama I (COMPE 113) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama I COMPE 113 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DR. GÜLESİN SENA DAŞ

DR. GÜLESİN SENA DAŞ DR. GÜLESİN SENA DAŞ Dept. of Industrial Engineering Faculty of Engineering, Kırıkkale University, Yahşihan/ KIRIKKALE Email: senadas@kku.edu.tr EDUCATION Bs., 2001, Gazi University, Department of Industrial

Detaylı

KESĠN KAYIT FORMU. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

KESĠN KAYIT FORMU. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav (1) Kesin Kayıt Formu KESĠN KAYIT FORMU Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca gerekli sınavları baģarılı olarak 200 /200 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Y. Lisans - - -

ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Y. Lisans - - - Doç. Dr. Erkan DOĞAN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 998-00 Y. Lisans - - - Doktora Adres Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı