Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)"

Transkript

1 Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre GÜNCELLENMİŞ ve YENİLENMİŞ 14. BASKI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - Prof. Dr. Faruk ACAR - Prof. Dr. Burak ÖZEN İSTANBUL 2016 Beta

2 Yay n No : 3431 Hukuk Dizisi : Baskı - Ekim İSTANBUL 13. Baskı - Aralık İSTANBUL 14. Baskı - Ekim İSTANBUL ISBN *İşbu basım, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014 (LXVI+1773) isimli eserimizin, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenmiş ve yenilenmiş özetidir. Bu basıda, Giriş, 1, 2 ve 3 ile 20-32, Prof.Dr. Burak ÖZEN tarafından; 7, 8 ve 9 ile 16, Prof. Dr. Faruk ACAR tarafından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre güncellenmiş ve yenilenmiştir. Bu basıya yapılacak atıflarda, YAVUZ/ACAR/ÖZEN, BH Dersleri, 14.baskı, s.(...) şeklinde bir yöntem kullanılmasını öneririz. Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı-Cilt : Beta Bas m A.fi. : İnkilâp Kitabevi Yayın San. Tic. A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sok. No: 8 Yenibosna - İSTANBUL (Sertifika No: 10614) Tel: (0212) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 günü aramızdan ayrılan babam merhum Süleyman YAVUZ un aziz hatırasına. Prof. Dr. Cevdet Yavuz

4

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... LI GİRİŞ TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ I. Genel olarak... 3 II. Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesi ve bu düzenlemenin niteliği Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesinin sebepleri... 3 a. Tarihî sebepler... 3 b. Hukuk uygulamasında kolaylık ve açıklık sağlama... 4 c. Devletin özel hukuk ilişkilerine kamu düzenini sağlama amacıyla müdahale edebilmesi Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin (özel hükümlerin) niteliği... 4 a. Borçlar Kanununun ikinci kısmının özel borç ilişkileri başlığını taşımasının eski Borçlar Kanununun ikinci kısmının başlığı olan akdin muhtelif nevileri ne göre isabetli olması... 4 b. Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümlerinin uygulanma sırası... 6 III. Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanununun sözleşme tiplerini düzenleyen hükümlerine hakim olan temel prensipler... 6 a. Sözleşme özgürlüğü prensibi... 6 aa. Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü... 6 bb. Sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü... 7 cc. Şekil serbestisi... 7 dd. Sözleşmeyi değiştirme veya ortadan kaldırma özgürlüğü... 7 ee. Sözleşmenin konusunu ve içeriğini belirleme serbestisi... 7 b. Tip serbestisi prensibi... 8 c. Hakimin takdir yetkisi prensibi Borçlar Kanununun düzenlediği sözleşmelerin gruplandırılması... 9 a. Konu ve amaç itibariyle sözleşmelerin gruplandırılması... 9

6 VI aa. Temlik (devir ve ferağ) borcu doğuran sözleşmeler... 9 bb. Kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler... 9 cc. İş görme sözleşmeleri dd. Saklama (muhafaza) sözleşmeleri ee. Teminat sözleşmeleri ff. Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler gg. Ortaklık sözleşmeleri b. Diğer gruplandırmalar IV. Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler Borçlar Kanunundan başka kanunlarla Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmeler hakkında hükümler getirilmesi Borçlar Kanunundan başka kanunlarda düzenlenen sözleşmeler V. Kanun tarafından düzenlenmeyen sözleşmeler Birleşik sözleşmeler Karma sözleşmeler a. Karma sözleşmelerin çeşitleri aa. Çifte tipli karma sözleşmeler bb. Kombine sözleşmeler cc. Çeşitli tiplere ait unsurların birbirlerine karıştığı sözleşmeler dd. Tipik sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi şeklindeki karma sözleşmeler b. Karma sözleşmelere uygulanacak hükümler aa. Çeşitli tiplerin birbirini götürmesi görüşü bb. Soğurma (imtisas) görüşü cc. Birleştirme görüşü dd. Yaratma veya kıyas görüşü Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler a. Genel olarak kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler b. Sulh sözleşmesi aa. Genel olarak sulh sözleşmesi bb. Sulh sözleşmesine uygulanacak hükümler c. Satış için bırakma sözleşmesi aa. Genel olarak satış için bırakma sözleşmesi bb. Satış için bırakma sözleşmesinin hükümleri (a) Satış için bırakanın borçları (b) Satış için alanın borçları d. Tek satıcılık sözleşmesi aa. Genel olarak tek satıcılık sözleşmesi ve unsurları (a) Yapımcının tek satıcıya belirli bir bölgede satış tekeli tanıması (tek satış hakkı) (b) Süreklilik taşıyan bir çerçeve sözleşmenin varlığı (c) Tek satıcının üçüncü kişilerle yaptığı muamelelerde kendi adına ve hesabına hareket etmesi (d) Tek satıcının pazarlama, satış ve sürümü artırma faaliyetinde bulunması bb. Tek satıcılık sözleşmesinin hükümleri... 20

7 VII (a) Tek satıcının borçları: Tek satıcının borçları şunlardır (i) Alım ve bedeli ödeme borcu (ii) Sürümü artırmak için faaliyette bulunma borcu (iii) Müşteri hizmetlerini yerine getirme borcu (iv) Diğer borçları (b) Yapımcının borçları: Yapımcının borçları şunlardır (i) Düzenli biçimde mal teslimi yükümlülüğü (ii) Tek satıcıyı destekleme yükümlülüğü (iii) Sözleşme bölgesinde doğrudan doğruya veya başkaları aracılığı ile sözleşme yapmama yükümlülüğü cc. Tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi BİRİNCİ KISIM GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER BİRİNCİ BÖLÜM SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ I. Genel bakış II. Satış sözleşmesinin tanımı III. Satış sözleşmesinin hukukî niteliği Satış sözleşmesinin rızaî sözleşme olması Satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olması Satış sözleşmesinin karşılıklı sözleşme olması Satış sözleşmesinin geçirim (temlik) borcu doğuran sözleşme olması IV. Satış sözleşmesinin unsurları Satılan (mebi, satış konusu) Satış bedeli (semen, fiyat) Satılan ile satış bedelinin birbiriyle değiştirilmesi konusunda tarafların anlaşması V. Satış sözleşmesinin çeşitleri VI. Satış sözleşmesinin hükümleri Satıcının borçları Alıcının borçları VII.Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi Genel olarak Yarar ve hasar kavramları, sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri a. Yarar ve hasar kavramları b. Sorunun ortaya konması TBK m. 208 e göre satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin esaslar... 35

8 VIII sayılı (eski) Borçlar Kanunu m. 183 ün satış sözleşmesinde yarar ve hasarın intikaline ilişkin kabul ettiği prensip ve TBK m. 208 hükmünün getirdiği esaslarla karşılaştırılması a. Satış sözleşmesinin kurulmuş ve hükümlerini doğurmaya başlamış olması b. Satılanın belirlenmiş olması c. Satılana gelen hasarda satıcının kusurunun bulunmaması d. Kuralın uygulanmasına engel olacak istisnaların bulunmaması Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) çerçevesinde hasarın intikali sorunu İKİNCİ AYIRIM TAŞINIR SATIŞI 2. TAŞINIR SATIŞI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak taşınır satışı sözleşmesi Taşınır satışının tanımı ve konusu Taşınır satışı sözleşmesinin şekli Taşınır satışı hakkındaki hükümlerin uygulama alanı II. Satıcının borçları Satıcının satılanın zilyetliğini ve mülkiyetini devretme borçları ile bu borçları ifa etmede temerrüdü a. Genel olarak b. Satıcının satılanı saklama ve koruma borcu c. Satıcının satılanın zilyetliğini devretme borcu d. Satıcının satılanı gönderme borcu e. Satıcının teslim giderlerini ve gerektiğinde taşıma giderlerini ödeme borcu f. Satıcının satılanın mülkiyetini geçirme borcu g. Satıcının temerrüdü aa. Âdi satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü bb. Ticarî satış sözleşmelerinde satıcı temerrüdü (a) Kesin vadeli işlem karinesi (b) Alıcının teslim talebinden vazgeçerek ifanın yerine getirilmemesi sebebiyle tazminat talep edebileceği karinesi (c) Alıcının kendi edimini yerine getirmeksizin mütemerrit satıcıdan tazminat talep edebilme imkânları (i) Tazminatın genel hükümlere göre hesaplanması (ii) Tazminatın somut yöntemle hesaplanması (iii) Tazminatın soyut yöntemle hesaplanması (d) Ticarî satışlarla ilgili diğer hükümler Satıcının zapttan sorumluluğu a. Satıcının zapttan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği b. Satıcının zapttan sorumluluğunun şartları aa. Satılanın alıcıya zapt tehlikesi teşkil eden olayın gerçekleşmesinden önce teslim edilmiş olması... 64

9 bb. Üçüncü kişinin satılanda zaptı sağlayacak bir hakkının bulunması cc. Üçüncü kişinin zapta girişmiş bulunması dd. Alıcının üçüncü kişinin davasını satıcıya ihbar etmesi ee. Satıcının zapttan sorumluluğunu engelleyen bir durumun bulunmaması (a) Alıcının satış sözleşmesinin kurulması zamanında zapt tehlikesini bilmesi (b) Satış sözleşmesinin tarafları arasında zapttan sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan bir anlaşmanın bulunması c. Satıcının zapttan sorumluluğunun kapsamı aa. Tamamen zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı (a) Tamamen zapt olayının satış sözleşmesine etkisi (b) Tamamen zapt halinde alıcının hakları bb. Kısmî zapt halinde satıcının sorumluluğunun kapsamı (a) Kısmî zapt olayının satış sözleşmesine etkisi (b) Kısmî zapt halinde alıcının hakları Satıcının ayıptan sorumluluğu a. Satıcının ayıptan sorumluluğunun tanımı ve hukukî niteliği b. Satıcının ayıptan sorumluluğunun şartları aa. Satıcının satılanın ayıplarından yasal sorumluluğunun şartları (a) Ayıbın sözleşmede yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında satılanda var olması (b) Satılandaki ayıbın önemli olması (c) Satılandaki ayıbın gizli olması (d) Ayıptan sorumluluğun sözleşme ile kaldırılmamış olması (e) Alıcının ayıptan doğan sorumluluk hükümlerinden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması (i) Gözden geçirme külfeti (ii) Bildirim külfeti (iii) Satılanın başka yerden gönderildiği satışlarda alıcının külfetleri (1) Koruma külfeti (2) Satılanın durumunu usulüne uygun olarak tespit ettirme külfeti (3) Şeyi sattırma külfeti bb. Satıcının bildirdiği niteliklerden dolayı ayıptan sorumluluğunun şartları (a) Satıcının satılanla ilgili bazı nitelikleri bildirmesi (b) Nitelik bildiriminin ciddi (sözleşmenin yapılmasını etkileyici) olması (c) Alıcının sorumluluğa ilişkin hükümlerden yararlanabilmek için kanunun kendisine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olması c. Satıcının ayıptan sorumluluğunun kapsamı aa. Genel olarak IX

10 X bb. Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkı ve bu hakkın kullanılması ile ilgili çeşitli sorunlar (a) Alıcının satılanın ayıplarından sorumluluk şartları gerçekleşen satıcıya karşı sahip olduğu seçim hakkının hukukî niteliği (b) Alıcının seçim hakkını kullanması ve seçim hakkının sona ermesi (c) Alıcının seçim hakkını kullanmasının tabi olduğu sınırlamalar ve hukukî sonuçları (d) Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu süre ve hükümleri (i) Alıcının seçim hakkını kullanmasının tâbi olduğu kanunî süreler ve hükümleri (1) Zamanaşımı süresinin başlangıcı ve hesaplanması (2) Zamanaşımı süresinin kesilmesine ve durmasına ilişkin hükümlerin uygulanması (3) Tarafların sözleşme ile zamanaşımı süresini değiştirmeleri ve hükmü (ii) Satıcının garanti taahhütlerinin zamanaşımı süresine etkisi...92 (iii) Satıcının ağır kusurunun özel kanunî zamanaşımı süresine etkisi...92 (iv) Alıcının seçimlik haklarını süresinde kullanmamasının hükmü...93 cc. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönmesi ve hükümleri (a) Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı ve kapsamı (b) Satılanın alıcıya yüklenebilen bir sebeple yok olması durumunda sözleşmeden dönme hakkının kullanılması (c) Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri (i) Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmediği bir dönemde sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının hükümleri (ii) Alıcının satış bedelini ödeme borcunu yerine getirmesinden sonra dönme hakkını kullanmasının hükümleri (1) Alıcının satış sözleşmesinden dönmesinin satıcıya getirdiği yükümlülükler ve açıklanması (1.1) Satıcının almış olduğu satış bedelini faiziyle birlikte geri verme borcu (1.2) Satıcının alıcının satılana ilişkin olarak yaptığı giderleri ve yargılama giderlerini ödeme borcu (1.3) Satıcının alıcının uğradığı doğrudan zararı tazmin etme borcu... 99

11 (1.3.1) Satıcının doğrudan zarardan sorumlu olmasının kusura dayanmaması (1.3.2) Satıcının doğrudan zarardan sorumluluğunun kapsamı (1.4) Satıcının alıcının uğradığı dolaylı zararı tazmin etme borcu (2) Alıcının satış sözleşmesinden dönmesi durumuna ilişkin yükümlülükleri (2.1) Alıcının teslim aldığı satılanı geri verme borcu (2.2) Alıcının satılandan elde ettiği yararları verme borcu (3) Satımdan dönülmesi durumunda alıcının ve satıcının karşılıklı geri verme borçlarını yerine getirme tarzı ve sırası dd. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri (a) Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının hukukî niteliği (b) Satış bedelinden indirilecek tutarın tespitine ilişkin görüşler ve değerlendirilmesi (i) Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında mutlak metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş (ii) Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında tazminat metodunun uygulanması gerektiğini savunan görüş (iii) Satış bedelinden indirilecek tutarın hesaplanmasında nisbî metodun uygulanması gerektiğini savunan görüş (iv) Görüşlerin değerlendirilmesi ve sonuç (c) Satış bedelinin indirilmesi seçimlik hakkının kullanılması durumunda alıcının ayrıca tazminat isteyip isteyemeyeceği sorunu ve çözüm şekli ee. Alıcının ayıplı satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme seçimlik hakkını kullanması ve hükümleri ff. Alıcının masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını istemesi ve hükümleri gg. Alıcının satılanın ayıpları sebebiyle tazminat isteme seçimlik hakkının varlığı sorunu ve çözümü III. Alıcının borçları ve bu borçlarında temerrüdü Genel olarak Alıcının satış bedelini ödeme borcu Alıcının satılanı devralma borcu Alıcının satılanı devralma borcundan başka yan borçları a. Faiz ödeme borcu XI

12 XII b. Mesafe satışında satılanı saklama borcu c. Mesafe satışında satılanı sattırma borcu d. Satıcının teslimden önce satılan için yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri ödeme borcu e. Teslim alma (satılanı devralma) ve senet masraflarını ödeme borcu f. Taşıma giderlerini ödeme borcu g. Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma borcu h. Satılanın ambalajını geri verme borcu Alıcının temerrüdü a. Alıcının satılanı devralmada temerrüdü b. Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü aa. Satıcının sözleşmeden dönme imkânını kullanabilmesinin şartları (a) Peşin olarak yapılan satış sözleşmelerinde (b) Veresiye olarak yapılan satış sözleşmelerinde bb. Satıcının alıcıdan uğradığı zararın tazminini istemesi (a) Giderimin somut yöntemle hesaplanması (b) Giderimin soyut yöntemle hesaplanması IV. Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları ÜÇÜNCÜ AYIRIM TAŞINMAZ SATIŞI ve SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER 3. TAŞINMAZ SATIŞI ve TAŞINMAZ SATIŞI İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELER I. Taşınmaz satışı sözleşmesi Genel olarak Taşınmaz satışı sözleşmesinin tanımı, konusu ve tabi olduğu hükümler.121 a. Taşınmaz satışını sözleşmesinin tanımı ve konusu b. Taşınmaz satışı sözleşmesinin tabi olduğu hükümler Taşınmaz satışı sözleşmesinin şekli a. Resmî şeklin kapsamı b. Taşınmaz satışı sözleşmesinin temsilci aracılığı ile yapılması durumunda temsil yetkisi verme muamelesinin şekli c. Resmi şekil zorunluluğu karşısında muvazaalı taşınmaz satışı sözleşmelerinin durumu d. Resmî şekle uyulmamasının müeyyidesi ve sonuçları e. Tapusuz taşınmazların satışında şekil sorunu Taşınmaz satışında yarar ve hasarın geçişi Taşınmaz satışında satıcının mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesi Taşınmaz satışında satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin özel hükümler a. Satıcının ölçü eksikliğinden kaynaklanan sorumluluğu b. Taşınmaz satışında yapının ayıbına ilişkin zamanaşımı süresi

13 XIII II. Taşınmaz satışı ilişkisi doğuran sözleşmeler Genel olarak Taşınmaz satışı vaadi a. Tanımı ve şekli b. Hukukî niteliği c. Hükümleri aa. Taraflar arasında bb. Üçüncü kişilere karşı Alım (iştira) sözleşmesi a. Tanımı ve şekli b. Hukukî niteliği c. Hükümleri aa. Taraflar arasında bb. Üçüncü kişilere karşı Geri alım (vefa) sözleşmesi a. Tanım ve şekli b. Hukukî niteliği c. Hükümleri aa. Taraflar arasında bb. Üçüncü kişilere karşı Önalım (şuf a) sözleşmesi a. Tanımı ve şekli b. Hukukî niteliği c. Hükümleri aa. Taraflar arasında bb. Üçüncü kişilere karşı DÖRDÜNCÜ AYIRIM BAZI SATIŞ TÜRLERİ 4. BAZI SATIŞ TÜRLERİ I. Örnek (nümune) üzerine satış sözleşmesi Genel olarak Örnek üzerine satışın tanımı, mahiyeti ve şartları Örnek üzerine satışın hükümleri Örnek üzerine satışta ispat yükü II. Beğenme koşuluyla (tecrübe veya muayene şartiyle) satış sözleşmesi Genel olarak Beğenme koşuluyla satışın tanımı, mahiyeti ve şartları Alıcının beğenmesi (tasvip etmesi) şartının gerçekleşmesi a. Deneme veya gözden geçirmenin satıcının yanında yapılması b. Deneme veya gözden geçirmenin alıcının yanında yapılması Beğenme koşuluyla satışın hükümleri III. Kısmi ödemeli satışlar A. Taksitle satış sözleşmesi

14 XIV 1. Genel olarak Taksitle satışın tanımı, mahiyeti, şartları ve şekli a. Satış parasının birden fazla vadelerde bölüm bölüm ödenmesinin kararlaştırılmış olması b. Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması c. Satılanın alıcıya hiç olmazsa taksitlerin bir kısmının ödenmesinden önce teslim edilmiş olması d. Taksitle satış şartlarının taksitle satış hakkındaki emredici hükümlere aykırı bulunmaması Taksitle satışlara özel kayıtlar konması Taksitle satışın hükümleri a. Taksitle satışın taksitlerin ödenmesi safhasındaki hükümleri b. Taksitle satışta taksitlerin ödenmemesinin hükümleri aa. Satıcının gecikmiş taksidin ödenmesini ve gecikme tazminatı talep etmesi bb. Satıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması cc. Satıcının satılanın mülkiyetini talep etmesi sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre taksitle satış sözleşmesi a. Tüketici işlemi olarak taksitle satış sözleşmesi kavramı b. Cayma hakkı c. Temerrüt d. Erken ödeme e. Diğer hususlar B. Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi Genel olarak Ön ödemeli taksitle satışın tanımı, şekli ve içeriği a. Alıcının satılana ilişkin satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi üstlenmesi b. Satış konusunun taşınır şey veya haklar olması c. Satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlenmesi Ön ödemeli taksitle satışın sona ermesi sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi a. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi kavramı b. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde şekil c. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde teminat d. Cayma hakkı e. Konutun teslimi f. Sözleşmeden dönme g. Diğer hususlar IV. Artırma (müzayede) ile satış sözleşmesi Genel olarak Artırma ile satışın tanımı, hukukî mahiyeti ve çeşitleri a. Cebrî artırma b. İhtiyarî açık artırma c. İhtiyarî özel artırma

15 XV 3. Artırma ile satış sözleşmesinin kurulması a. Pey sürenin teklifi ile bağlı olması b. İhale yetkisi c. Satış sözleşmesinin kurulması d. İhale ile yapılan sözleşmede şekil aa. İhtiyarî özel artırmalarda bb. İhtiyarî açık artırmalarda cc. Cebrî artırmalarda Artırma ile satış sözleşmesinin hükümleri a. Satış konusunun mülkiyetinin alıcıya geçmesi b. Satış parasının ödenmemesinin sonuçları c. Zapttan ve ayıptan sorumluluk aa. Cebrî artırmalarda bb. İhtiyarî açık artırmalarda cc. İhtiyarî özel artırmalarda d. İhalenin iptal edilmesi aa. Hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi bb. İhalenin iptalinde iptali talep edenin bir menfaatinin bulunması cc. İptal hakkının süresi içinde kullanılması V. Milletlerarası mal satımı Genel olarak Viyana Antlaşması nın (CISG) uygulama alanı Viyana Antlaşmasının (CISG) yorumu ve boşluklarının doldurulması Milletlerarası mal satımı sözleşmesinin kurulması Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde hasarın geçmesi Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde satıcının borçları a. Satıcının malları teslim borcu b. Satıcının belgeleri verme borcu c. Satıcının malların sözleşmeye uygunluğunu sağlama borcu (ayıptan sorumluluğu) d. Satıcının üçüncü kişilerin hak veya taleplerine karşı sağlama borcu (zapttan sorumluluğu) e. Sözleşmenin satıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle alıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) aa. Alıcının seçimlik hakları (a) Aynen ifayı isteme hakkı (b) Değiştirilmeyi isteme hakkı (c) Onarım isteme hakkı (d) Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı (e) Semenden indirim isteme hakkı (f) Tazminat isteme hakkı bb. Satıcının alıcının seçimlik haklarını kullanmasını engellemesi

16 XVI cc. Satıcının ifasına ilişkin bazı özel durumlarda alıcının seçimlik hakları (a) Kısmi ifa (b) Vadeden önce ifa (c) Aşkın ifa Milletlerarası mal satımı sözleşmesinde alıcının borçları a. Alıcının semeni ödeme borcu aa. Semenin miktar olarak belirlenmesi bb. Semeni ödeme borcunun ifa yeri cc. Semeni ödeme borcunun ifa zamanı b. Alıcının malları teslim alma borcu c. Sözleşmenin alıcı tarafından ihlalinin sonuçları (özellikle satıcının sahip olduğu hukuki imkanlar) aa. Aynen ifayı isteme hakkı bb. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı Satıcının ve alıcının yükümlülüklerine ilişkin ortak hükümler a. Öne alınmış sözleşmeye aykırılıklar aa. Sözleşmeyi askıya alma hakkı bb. Sözleşmeyi ortadan kaldırma (dönme) hakkı b. Art arda teslimli satımlar c. Sözleşmenin ihlali sebebiyle tazminat isteme d. Faiz ödeme borcu e. Sözleşmenin ortadan kaldırılmasının (dönmenin) sonuçları f. Malın muhafazası İKİNCİ BÖLÜM MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) 5. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Mal değişim (trampa) sözleşmesinin tanımı, mahiyeti ve tabi olduğu hükümler III. Mal değişim (trampa) sözleşmesine uygulanacak zapttan ve ayıptan sorumluluk hükümleri Zapttan sorumlulukta uygulanacak hükümler Ayıptan sorumlulukta uygulanacak hükümler aa. Sözleşmeden dönme bb. Kendisinin teslim ettiği şeyin geri verilmesini talep etmeksizin kendisine teslim edilen şeyi geri verme cc. Kendisine teslim edilen şeyi muhafaza ederek ayıp dolayısıyla ileri gelen değer eksikliğinin giderilmesini talep etme dd. Ayıplı sözleşme konusunun mislî şeylerden olması durumunda (çeşit borcunda) ayıplı şeyin iade edilerek ayıptan âri bir mislinin verilmesini talep etme

17 XVII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 6. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Bağışlama sözleşmesinin tanımı, niteliği ve unsurları Bağışlamanın bağışlayanın kendi malvarlığından yaptığı kazandırıcı bir muamele olması Kazandırmanın bağışlama sebebiyle (causa donandi) yapılmış olması Bağışlamanın sözleşme olması Bağışlamanın sağlararası muamele olması III. Bağışlama ehliyeti ve tasarruf yetkisi Bağışlama ehliyeti Bağışlamayı kabul ehliyeti Bağışlamada tasarruf yetkisi IV. Bağışlamanın çeşitleri ve bağlı oldukları şekil Bağışlama sözü verme (bağışlama vaadi) a. Tanımı b. Şekli c. Bağışlama vaadinin ifası aa. Geçerli bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin) ifası bb. Geçerli olmayan bir bağışlama sözü vermenin (bağışlama vaadinin) yerine getirilmesi Elden bağışlama a. Hukukî niteliği b. Şekli c. Konusu Koşullu bağışlama a. Bağışlayanın ölümüne bağlı olarak yapılan bağışlamalar b. Bağışlayana dönme şartı ile yapılan bağışlamalar (Vahibe rücu şartı ile bağışlama) c. Bağışlayana dönme koşullu bağışlamalar Yüklemeli (mükellefiyetli) bağışlama a. Yüklemeli bağışlamanın özellikleri aa. Şekli bb. İfası ve ifa talebi (1) Bağışlayan (2) Ölümü halinde bağışlayanın mirasçıları (3) Yetkili merci (4) Yüklemeden yararlananlar b. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınmasının sonuçları c. Bağışlananın yüklemeyi (mükellefiyeti) ifa etmekten kaçınma yetkisi V. Bağışlamanın hükümleri VI. Bağışlamanın ortadan kalkması (sona ermesi) Bağışlayanın ölümü

18 XVIII 2. Bağışlamanın geri alınması a. Bağışlayanın bağışlamayı -bağışlamanın yerine getirilmesinden sonra- geri alması b. Bağışlayanın bağışlama sözü vermeyi geri alması (ve ifadan kaçınması) Bağışlayanın mirasçılarının bağışlamayı geri alması Bağışlamayı ifa yükümlülüğünün ortadan kalkması İKİNCİ KISIM KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI VEREN SÖZLEŞMELER BİRİNCİ BÖLÜM KİRA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER 7. GENEL OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİ I. Kira sözleşmesinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nda düzenleniş biçimi II. Genel olarak kira sözleşmesi A. Kira sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, unsurları ve Süresi Genel olarak Kira sözleşmesinin tanımı Kira sözleşmesinin hukuki niteliği Kira sözleşmesinin unsurları a. Kiraya verenin kullanılmasını kiracıya bıraktığı kiralanan b. Kiracının kiralananı kullanma karşılığı olarak ödediği kira bedeli c. Kiralananın kullanılması ile kira bedelinin mübadelesini konu edinen tarafların karşılıklı anlaşması Kira sözleşmesinin süresi B. Kiraya verenin borçları Kiraya verenin teslim borcu a. Kiraya verenin kiralananı sözleşmede öngörülen kullanmaya elverişli durumda teslim borcu b. Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince sözleşmede öngörülen kullanıma elverişli halde bulundurma borcu Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu a. Kiraya verenin ayıptan sorumluluğunun gerçekleşmesi şartları aa. Kiralananda ayıp olarak nitelendirilecek eksiklik ya da bozuklukların bulunması bb. Kiralananın ayıp nedeniyle sözleşmede öngörülen kullanmaya elverişli olmaması cc. Kiralanandaki ayıbın gizli olması dd. Kiraya verenin sorumluluğunun sözleşme ile sınırlandırılmamış veya kaldırılmamış olması ee. Kiracının kiralananı muayene etmesi (gözden geçirmesi) ve ayıpları kiraya verene bildirmesi (ihbar)

19 XIX ff. Kiracının ayıptan sorumlu olmaması gg. Kiraya verenin kusuru b. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğunun hükümleri aa. Kiraya verenin kiralananın kiracıya teslimi anındaki ayıplarından sorumluluğu bb. Kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden sorumluluğu (a) Kiraya verenden ayıbın giderilmesini (onarımı) talep hakkı (b) Kiracının kiralanandaki ayıbı bizzat kendisinin giderme imkânına sahip olması (c) Kira bedelinin indirilmesini talep hakkı (d) Kiracının kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini talep hakkı (e) Sözleşmeden dönme ya da sözleşmeyi feshetme hakkı.253 (f) Kiracının ayıp dolayısıyla uğradığı olumlu zararın tazminini talep etmesi Kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluğu a. Kiraya verenin zapttan sorumluluğu (kiralananda sözleşmenin kurulması anında mevcut üçüncü kişilerin hakları dolayısıyla zapta karşı tekeffül borcu) b. Kiraya verenin üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olmasından sorumluluğu aa. Kiralananın el değiştirmesi (kira sözleşmesinin kurulmasından sonra temliki) bb. Üçüncü kişinin -kiralananda kira sözleşmesinin kurulmasından sonra- sınırlı ayni hak sahibi olması Kiraya verenin kiralananın vergi ve benzeri yükümlülüklerine katlanma borcu Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu C. Kiracının borçları Genel olarak Kiracının kiralanana ilişkin zilyetlik ve kullanma haklarına bağlı borçları a. Kiracının kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu b. Kiracının kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara saygı gösterme borcu c. Kiralananı iyi bir durumda muhafazası için özen göstermek ve gereken bildirimleri yapmak yükümlülükleri d. Kiralananda ayıbın giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu e. Kiracının temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu f. Kiracının kiralanana ilişkin zilyetlik ve kullanma haklarına bağlı olan borçlarına aykırı davranması

20 XX 3. Kiracının kiralananı başkasına kiraya vermesi ve kiralananı kullanma alacağını başkasına devretmesi hakları ile ilgili borçları a. Kiracının kiralananı başkasına kiraya vermesi (kiralaması) b. Kiracının kiralanandaki kullanma alacağını başkasına devretmesi.271 c. Kira sözleşmesinin devri aa. Halen mevcut ve geçerli bir kira sözleşmesi olmalıdır bb. Kiraya verenin rızası gerekmektedir cc. Konut kiralarında kiraya verenin bu rızayı vermesi zorunluluğu yoktur dd. Çatılı işyeri kiralarında İsviçre hukukunda kiraya verenin rıza vermesi borç olarak nitelendirilmektedir ee. Rızanın şekli konusunda TBK. - mehaz İBK. m.263 de olduğu gibi- yazılı şekli aramıştır ff. Kiraya veren rızasını genel olarak veya somut bir devir için açıklayabilir Kiracının kira bedelini ifa (ödeme) borcu a. Kira bedelini ifa (ödeme) zamanı ve yeri b. Kiralananın kullanılmasının mümkün olmaması halinde kira bedelinin ifası (ödenmesi) c. Kira bedelinin ifa edilmemesinin (ödenmemesinin) teminatı: Kiraya verenin hapis hakkı aa. Kapsamı bb. Üçüncü kişilere ait eşyanın hapis hakkı konusu olması cc. Hapis hakkının kullanılması d. Kiracının kira bedelini (ve yan giderleri) ifa etmemesi (ödememesi) ve sonuçları aa. Kira bedelinin (ve yan giderlerin) ifa edilmemesi (ödenmemesi) bb. Kiraya verenin süre tayin etmesi cc. Kira sözleşmesinin feshedilmesi ve hükümleri e. Kiracının kira bedelini ifada (ödemede) gecikmesi sebebiyle temerrüt faizinden sorumluluğu f. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin ifa edilmemesinin (ödenmemesinin) hükmü g. Kiracının iflas etmesinin kira sözleşmesine etkisi aa. Kiracının iflas etmesi bb. Kiracının ya da iflas masasının işleyecek kira bedelleri için uygun bir süre zarfında güvence göstermemesi cc. Güvence gösterilmemesi durumunda kiraya verenin sözleşmeyi feshetme hakkı Kiracının kiralananı geri verme borcu D. Kirada özel durumlar Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması a. Kiraya verenin yenilik ve değişiklik yapması b. Kiracının yenilik ve değişiklik yapması Takastan feragat yasağı Kira bedelinin uyarlanması

21 XXI E. Kira sözleşmesinin sona ermesi Genel olarak Sözleşmenin taraflarından birinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle sona ermesi Belirli süreli kira sözleşmesinin sürenin geçmesiyle sona ermesi Belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi bildirme ile sona ermesi Kira sözleşmesinin önemli sebeplerden dolayı feshini bildirme ile sona ermesi Kiracının ölümü sebebiyle feshini bildirme ile sona ermesi a. Kiracının ölümü b. Kiracının mirasçılarının fesih bildirme sürelerine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için feshi bildirmesi c. TBK. m. 333 e dayanan feshi bildirmede herhangi bir tazminat ödenmesinin gerekmemesi d. Konut ve çatılı işyeri kiralarında durum İKİNCİ AYIRIM KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 8. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümlerin uygulama alanı Kiracı aleyhine düzenleme ve sözleşmede değişiklik yapma yasağı Kira sözleşmesiyle bağlantılı hukuksal işlem (sözleşme) II. Kiracının güvence vermesi Genel olarak Güvence sınırı Güvencenin kapsamı Bankaya yatırma veya depo zorunluluğu Güvence üzerinde tasarruf ve güvencenin verilmesi III. Kira bedeli ve tespiti sayılı BK ve 6570 Sayılı GKHK Dönemi a gün ve E. 1964/2 K.1964/4 sayılı Yarg. İçt. Bir. Kararı b gün ve E. 1965/5 K.1965/5 sayılı Yarg. İçt. Bir. Kararı c gün ve E. 1966/19 K.1966/10 sayılı Yarg. İçt. Bir. Kararı d sayılı GKHK. nun kira parasının tespit edilmesi ile ilgili diğer hükümleri aa. Mobilyalı kiraya vermenin kira parasına etkisi bb. Yakıt parasındaki değişikliğin kira parasına etkisi cc sayılı K. nun kira parası ile ilgili düzenlemesine aykırı hareket etmenin müeyyidesi sayılı TBK.nun kira bedeli düzenlemesi a. Genel olarak

22 XXII b. Kira bedelinin tespiti (belirlenmesi) c. Tespit davası IV. Aile konutu Genel olarak Kira sözleşmesinin feshi için diğer eşin rızasının aranması Eşin bildirim yoluyla kira sözleşmesine taraf haline gelebilmesi V. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi Genel hükümler uyarınca sona erme Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona ermesi a. Belirli süreli kira sözleşmesi bakımından b. Belirsiz süreli kira sözleşmesinde fesih bildirimi ile sona erme c. Bildirimin şekli Kira sözleşmesinin tahliye davası yoluyla sona ermesi a. Genel olarak b. Tahliye davası sebeplerinin sınırlılığı c. Tahliye davası süresinin uzaması d. Yeniden kiralama yasağı VI. Tahliye sebepleri A. Kiraya verenden kaynaklanan tahliye sebepleri Kiraya verenin konut gereksinimi sebebiyle tahliye Kiraya verenin işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye Yeni malikin konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye Kiralananın yeniden inşa veya imarı sebebiyle tahliye a. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesinin gerekmesi b. Yapılacak tamir, genişletme veya değiştirilmesi faaliyeti esnasında taşınmazın içinde oturmanın veya çalışmanın imkansızlaştığının anlaşılması c. Kiralananı yeniden inşa veya esaslı onarımı sebebiyle tahliye davasının, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılmış olması B. Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye İki haklı ihtar sebebiyle tahliye Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutunun varlığı sebebiyle tahliye a. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin bir konutunun bulunması.358 b. Konutun aynı ilçe veya belde sınırları içinde olması c. Konutun kiracının kullanmasına elverişli bulunması d. Kiraya verenin kira sözleşmesinin kurulması sırasında bu durumu bilmemesi e. Kiraya verenin sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içerinde tahliye davası açması

23 XXIII ÜÇÜNCÜ AYIRIM ÜRÜN (HASILAT) KİRASI 9. ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMESİ I. Genel bakış II. Genel olarak ürün kirası sözleşmesi Ürün kirası sözleşmesinin tanımı Ürün kirası sözleşmesinin hukuki niteliği Ürün kirası sözleşmesinin unsurları a. Kiraya verenin (kiralayanın) kullanılmasını ve ürünlerinin devşirilmesini kiracıya bıraktığı kiralanan aa. Ürün kirasının konusu olan maddi mallar genellikle tabii semere getiren mallardır bb. İşletme de ürün kirasının konusunu oluşturabilir cc. Haklar da ürün kirasında kiralanan olabilir b. Kiracının kullanma ve işletme karşılığı olarak ödediği kira parası c. Kiralananı kullanma ve işletme ile kira bedelini ödemenin mübadelesini konu edinen tarafların karşılıklı anlaşması Ürün kirası sözleşmesinin süresi III. Ürün kirası sözleşmesinde kiraya verenin borçları Kiraya verenin kiralananı sözleşmenin amacına uygun kullanılmaya ve işletmeye elverişli durumda teslim borcu Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince sözleşmenin amacına uygun kullanılmaya ve işletmeye elverişli halde bulundurma borcu Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu Kiraya verenin zapttan sorumluluğu a. Kiralananda sözleşmenin kurulması anında mevcut üçüncü kişilerin hakları dolayısıyla zapttan sorumluluğu (gerçek zapt) b. Kiralananın kira sözleşmesinin kurulmasından sonra temliki (gerçek olmayan zapt) Kiraya verenin kiralananın vergi ve benzeri yükümlülükleri ödeme borcu. 366 IV. Ürün kirası sözleşmesinde kiracının borçları Kiracının kiralananı kullanma ve işletmesiyle ilgili borçları a. Kiralananı iyi işletme borcu b. Kiralananın iyi bir halde muhafazası için özen gösterme borcu c. Kiracının kiralananın işletilmesinin gerektirdiği olağan giderleri yapma borcu d. Kiracının kiraya verenin zaptta ya da ayıptan sorumluluğunu gerektiren bir durumun varlığı halinde gerekli ihbarları yapma borcu e. Kiracının kiralananı kullanma ve işletmesiyle ilgili borçlarına aykırı hareket etmesi Kiracının kiralananı başkasına kiraya vermesi ve kira alacağını başkasına temlik etmesi yasağı ve istisnası Kiracının kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu a. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme zamanı

24 XXIV b. Kiralananın kullanılmasının mümkün olmamasına rağmen kira bedelinin ödenmesi c. Kiracının kira parasından indirim isteyebilme imkânı d. Kira parasının ödenmemesinin teminatı: Kiraya verenin hapis hakkı e. Kiracının kira bedelini ödememesi ve sonuçları aa. Kiracının kira parasını ödemede temerrüdü bb. Kiracının iflas etmesinin kira sözleşmesine etkisi Kiracının kiralananı geri verme borcu a. Kiracının kiralananı geri verme borcunun kapsamı b. Defter tutulması halinde kiracının kiralananı geri verme borcunun kapsamı c. Ziraî taşınmazların ürün kirasında sözleşmenin sona ermesinde semerelerin kime ait olacağı sorunu d. Düzenli bir işletmenin gerektirdiği stokların bırakılması V. Ürün kirası sözleşmesinin sona ermesi Ürün kirası sözleşmesinin sözleşme taraflarının sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle sona ermesi Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin geçmesiyle sona erme Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin feshi bildirme ile sona ermesi Ürün kirası sözleşmesinin önemli sebeplerden dolayı feshini bildirme ile sona ermesi Ürün kirası sözleşmesinin kiracının ölümü sebebiyle feshini bildirme ile sona ermesi VI. Hayvan kirası sözleşmesi Hayvan kirası sözleşmesinin konusu Hayvan kirası sözleşmesinde kiracının sorumluluğu Hayvan kirası sözleşmesinin feshi bildirme ile sona ermesi İKİNCİ BÖLÜM ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ BİRİNCİ AYIRIM KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) 10. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Genel olarak kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin tanımı Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin hukukî niteliği Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin unsurları a. Kullanım ödüncü (âriyet) konusu bir şey veya hakkın bulunması b. Kullanım ödüncü (âriyet) konusu şey veya hakkın kullanılmasının başkasına bırakılması c. Kullanım ödüncü (âriyet) konusunun kullanılmasının bırakılmasının karşılıksız olması d. Kullanım ödüncü (âriyet) alanın geri verme borcunun bulunması

25 XXV e. Tarafların anlaşması Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin süresi III. Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinde kullanım ödüncü (âriyet) verenin borçları Kullanım ödüncü (âriyet) verenin kullanım ödüncü (âriyet) konusunu sözleşmeye uygun olarak kullanması için kullanım ödüncü (âriyet) alana teslim etmesi borcu Kullanım ödüncü (âriyet) verenin kullanım ödüncü (âriyet) alanın kullanım ödüncü (âriyet) konusuna yaptığı olağanüstü masrafları ödeme borcu IV. Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinde kullanım ödüncü (âriyet) alanın borçları Kullanım ödüncü (âriyet) alanın kullanım ödüncü (âriyet) konusunu sözleşmeye ya da niteliğine uygun kullanma borcu Kullanım ödüncü (âriyet) alanın kullanım ödüncü (âriyet) konusunu başkasına kullandırmama borcu Kullanım ödüncü (âriyet) alanın kullanım ödüncü (âriyet) konusunun olağan giderlerine katlanma borcu Kullanım ödüncü (âriyet) alanın kullanım ödüncü (âriyet) konusunu geri verme borcu Birden çok birlikte kullanım ödüncü (âriyet) alanların sorumluluğu V. Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin sona ermesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin kullanım ödüncü (âriyet) alanın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle sona ermesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin sözleşmede kararlaştırılan sürenin geçmesiyle sona ermesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin ödünç konusunu sözleşmede kararlaştırılan şekilde ödünç alanın kullanmasıyla ya da bu kullanma için gerekli sürenin geçmesiyle sona ermesi Sözleşmede bir sürenin ya da kullanma tarzının kararlaştırılmadığı durumlarda kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin sona ermesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin kullanım ödüncü (âriyet) verenin önceden bilinemeyen acele ihtiyacı sebebiyle sona ermesi Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesinin kullanım ödüncü (âriyet) alanın ölümüyle sona ermesi İKİNCİ AYIRIM TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) 11. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ I. Genel olarak II. Genel olarak tüketim ödüncü (karz) sözleşmesi Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinin tanımı Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinin hukukî niteliği Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinin unsurları

26 XXVI a. Tüketim ödüncü (karz) konusu bir miktar para veya mislî eşyanın bulunması b. Ödünç verenin tüketim ödüncü (karz) konusunun mülkiyetini ödünç alana geçirmeyi borçlanması c. Ödünç alanın miktar ve vasıfta eşit aynı neviden diğer şeyleri geri vermeyi taahhüt etmesi d. Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinde ödünç alanın faiz ödeme borcunun kararlaştırılabilmesi aa. Âdi (ticari olmayan) tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerinde faiz kararlaştırılması bb. Ticari tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerinde faiz cc. Kredi kartı işlemlerinde faiz e. Tarafların anlaşması III. Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinde ödünç verenin borçları Ödünç verenin ödünç konusunun mülkiyetini geçirme ve teslim borcu Ödünç verenin ayıptan ve zapttan sorumluluğu IV. Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinde ödünç alanın borçları Faizli tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerinde ödünç alanın ödünç konusunu teslim alma borcu Faizli tüketim ödüncü (karz) sözleşmelerinde ödünç alanın faiz ödeme borcu Ödünç alanın sözleşme giderlerini ödeme borcu Ödünç alanın ödünç konusunu mislen geri verme borcu V. Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinin sona ermesi Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinde ödünç konusunun geri verilmesi zamanını tarafların belirlemesi durumunda sona erme a. Tarafların ödünç konusunun geri verilmesi zamanı ile ilgili olarak muayyen bir vade kararlaştırmaları b. Tarafların tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinin feshi bildirme ile sona ereceğini kararlaştırmaları Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesinde ödünç konusunun geri verilmesi zamanını tarafların belirlememesi durumunda sona erme Ödünç alanın vadeden önce geri verme borcunu ifa etmesi VI Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici kredisi sözleşmeleri Tüketici işlemi olarak tüketici kredisi sözleşmesi kavramı Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü Cayma hakkı Faiz oranı Sözleşmede değişiklik yapılması Erken ödeme Temerrüt Sigorta yaptırılması Bağlı krediler Diğer hususlar

27 XXVII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ 12. FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG), FAKTORİNG ve FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ I. Genel bakış II. Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi A. Genel olarak finansal kiralama (leasing) sözleşmesi Finansal kiralama (leasing) sözleşmesinin tanımı ve unsurları a. Kiralayan olarak bir katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası ya da finansal kiralama şirketinin varlığı aa. Kuruluş ve Faaliyet İzinleri (aaa) Kuruluş izni (bbb) Kuruluş şartları (ccc) Kurucularda aranan şartlar (ddd) Faaliyet izni (eee) Şubeler (fff) Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler bb. Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler (aaa) Ana sözleşme değişiklikleri (bbb) Pay edinim ve devirleri cc. Birleşme, Devir, Bölünme ve Tasfiye b. Kiralayanın finansal kiralama konusu malın zilyedliğini her türlü faydayı sağlamak üzere kiracıya bırakması c. Kiracının kiralayana kararlaştırılan kira parasını (finansal kiralama bedeli) ödeme borcu altına girmesi d. Kiralayan finansal kiralama şirketi ile kiracının karşılıklı anlaşması Finansal kiralama (leasing) sözleşmesinin çeşitleri ve karşıladığı ihtiyaçlar Finansal kiralama sözleşmesinin şekli, tescili ve şerhi Finansal kiralama sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespiti Finansal kiralama sözleşmesinin hukuki niteliği B. Finansal kiralama (leasing) sözleşmesinde kiracının hukukî durumu Finansal kiralama konusu malın kiracıya teslim edilmediği dönemde kiracının hukukî durumu Finansal kiralama konusu malın kiracıya teslim edildiği dönemde kiracının hukukî durumu a. Finansal kiralama sözleşmesinde kiracının borçları aa. Kiracının kiralananı kullanma ve ondan yararlanma borcu bb. Kiracının kiralananı özenle ve tahsis gayesine uygun olarak kullanma borcu cc. Kiracının kiralananın her türlü bakımını yapma ve onu koruma borcu

28 XXVIII dd. Kiracının kiralananın bakım ve onarım masraflarına katlanma borcu ee. Kiracının kiralanana ilişkin sigorta primlerini ödeme borcu ff. Kiracının kiralananın zilyedliğini başkasına devretmeme borcu gg. Kiracının finansal kiralama bedelini ödeme borcu hh. Kiracının finansal kiralama konusu malı geri verme borcu b. Kiracının sözleşme süresinde kiralananın hasar ve ziyaından sorumlu olması c. Sözleşmeyle kiracıya kira süresinin sonunda kullanılmak üzere satın alma (alım) hakkının ya da kiralananın mülkiyetini edinme hakkının tanınması d. Kiracının iflasının ya da icra takibine uğramasının finansal kiralama sözleşmesine etkisi C. Finansal kiralama (leasing) sözleşmesinde kiralayanın (finansal kiralama şirketinin) hukukî durumu Kiralayanın (finansal kiralama şirketinin) finansal kiralama konusu malda finansal kiralama şeklinde tasarrufta bulunmaya yetkili olması Finansal kiralama sözleşmesinde kiralayanın borçları a. Kiralayanın kiralama konusu malın zilyedliğini kiracıya geçirme borcu b. Kiralayanın kiracıya kiralanan mal üzerinde her türlü faydayı elde etme imkânını sağlama borcu c. Kiralayanın kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirme borcu d. Kiralayanın kiralama konusu malı başkasına devretmeme borcu Kiralayanın iflasının veya icra takibine uğramasının finansal kiralama sözleşmesine etkisi D. Finansal kiralama (leasing) sözleşmesinin sona ermesi Finansal kiralama sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi a. Finansal kiralama sözleşmesinin sözleşme süresinin bitmesi sebebiyle sona ermesi b. Finansal kiralama sözleşmesinin kiracıya ilişkin sebeplerle kendiliğinden sona ermesi c. Finansal kiralama sözleşmesinin kiralayana ilişkin sebeplerle kendiliğinden sona ermesi d. Finansal kiralama sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesinin sonuçları Finansal kiralama sözleşmesinin taraflardan birinin feshetmesiyle sona ermesi III. Faktoring (genel alacak tahsili) sözleşmesi Genel olarak Faktoring sözleşmesinin tanımı Faktoring sözleşmesinin unsurları Faktoring sözleşmesinin hukuki niteliği Faktoring sözleşmesinin şekli Faktoring sözleşmesinin hükümleri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar

Detaylı

Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK

Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXIII GİRİŞ...1 1. KONU VE SINIRLILIKLAR...1 I. KONU...1 II. SINIRLILIKLAR...2

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLANMASI VE YORUMU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLANMASI VE YORUMU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ...VII BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... VIII DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... IX ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ...X İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...XII ÖNSÖZ... XIII KAYNAKLAR...XXVII KISALTMALAR...XXXI BİRİNCİ

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ ÖDEME DIŞINDAKİ YAN BORÇLARINA AYKIRILIĞI ve SÖZLEŞMENİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ (TBK m. 316/II-III) İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

Beğenme Koşuluyla (Deneme/Muayene) Satış

Beğenme Koşuluyla (Deneme/Muayene) Satış Örnek Üzerine Satış Satış konusunun belirlenen örneğe uygunluğu, satış sözleşmesinin esaslı unsurunu oluşturmaktadır. HUKUKSAL ANLAMDA ŞARTA BAĞLI DEĞİLDİR. Satıcının devrettiği malın belirlenen örneğe

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ Abdülhamit YILMAZ Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Dr. Mükerrem Onur BAŞAR

Dr. Mükerrem Onur BAŞAR Dr. Mükerrem Onur BAŞAR MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI UYARINCA SÖZLEŞMEYE UYGUN MAL TESLİM EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİNDEN ÖTÜRÜ

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI Dr. A. Özge YENİCE Çuıkurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.)

Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.) Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.) Konusu sadece taşınırdır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden satılan teslim edilir. (İFA SIRASI VAR) Bedel, taksit anlaşmasına göre kısmi edimlerle ödenir (EN AZ 2

Detaylı

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde 1. FAİZ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ-1 I. FAİZ KAVRAMI VE UNSURLARI-1 II. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ-3 A. Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması (Fer ilik Kuralı)-3 B. Faizin Asıl Alacaktan Bağımsız

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TAŞIMA ÜCRETİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, KAYNAĞI VE KAPSAMI 1. TAŞIMA ÜCRETİ KAVRAMI... 5 A. İktisadi Anlamda Ücret... 5 B.

Detaylı

SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SÖZLEŞMESİNİN TERMİNOLOJİSİ, DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI

Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI KAVRAMI, KONUSU, TARAFLARI 1. ÖN ÖDEME KAVRAMI VE TARİHİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU Cilt

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ

BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE BORÇLAR HUKUKU DERSLERİ (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar

Detaylı

Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi

Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Yard. Doç. Dr. Emrehan İNAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-321) YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ 2. BASI İstanbul - 2015 Beta Yayın No :

Detaylı

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti Taşınır Rehni Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER 10. BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1. GENEL OLARAK SIGORTACILIK VE SIGORTA HUKUKU...1 2. SIGORTA SÖZLEŞMESININ

Detaylı

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI İçindekiler Danışmanın Önsözü... VII Önsöz...IX İçindekiler... XIII Kısaltmalar Cetveli...XIX

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

IÇINDEKILER. KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ

IÇINDEKILER. KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ IÇINDEKILER KıSALTMALAR 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ KONU, TERİM, SWAP İŞLEMİNİN TARİHÇESİ, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, FAYDA VE SAKINCALARI 1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 41 I. Konunun Takdimi

Detaylı

ŞEYMA AKKAŞOĞLU ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VEYA TÜR DEĞİŞTİRMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

ŞEYMA AKKAŞOĞLU ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VEYA TÜR DEĞİŞTİRMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ ŞEYMA AKKAŞOĞLU ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VEYA TÜR DEĞİŞTİRMENİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Emekli Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni

Detaylı

ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME

ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME Dr. MÜGE ÜREM ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Gecikmeksizin Yürütme Borcuna Aykırılığın Sonuçları (TBK M. 473/I) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Detaylı

Yavuz DAYIOĞLU. CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı

Yavuz DAYIOĞLU. CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı Yavuz DAYIOĞLU CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xix KAYNAKÇA...xxiii

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DAR ANLAMDA TASARRUF İŞLEMİNİN AYIRICI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ZARARI AZALTMA KÜLFETİ

Yrd. Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ZARARI AZALTMA KÜLFETİ Yrd. Doç. Dr. Pınar ALTINOK ORMANCI Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ZARARI AZALTMA KÜLFETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. ASLIHAN SEVİNÇ KUYUCU GEMİ FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. ASLIHAN SEVİNÇ KUYUCU GEMİ FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. ASLIHAN SEVİNÇ KUYUCU GEMİ FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1 II. İNCELEME PLANI...6 III. GENEL OLARAK GEMİ FİNANSMANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

Kusurlu İfa İmkânsızlığı

Kusurlu İfa İmkânsızlığı Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hukuki Sonuçları İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299.maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını

Detaylı

ASLI ÇALIŞKAN İŞ HUKUKUNDA ANALIK VE EBEVEYN İZİNLERİ

ASLI ÇALIŞKAN İŞ HUKUKUNDA ANALIK VE EBEVEYN İZİNLERİ ASLI ÇALIŞKAN İŞ HUKUKUNDA ANALIK VE EBEVEYN İZİNLERİ İçindekiler Sunuş...VII Önsöz... IX İçindekiler... XI Kısaltmalar Listesi... XVII Giriş...1 Birinci Bölüm Analık ve Ebeveyn İzinleri ile İlgili Temel

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII 2. BASKIYA

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI

MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KİRA BEDELİNİN

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Av. ESRA HANSU SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİ

Av. ESRA HANSU SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİ Av. ESRA HANSU SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII Giriş...1 1. Konunun Takdimi...1 Birinci Bölüm HASAR KAVRAMI, SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BÖLÜM

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BÖLÜM Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Rona SEROZAN İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Kerem Cem SANLI İstanbul

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Dr. Alper Uyumaz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ

Dr. Alper Uyumaz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ Dr. Alper Uyumaz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI)

Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI) Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKI (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR CETVELİ... XXI GİRİŞ...1 I. KONUNUN TAKDİMİ ve ÖNEMİ...1 II. TERMİNOLOJİ...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI HUKUK VE EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAPTIRIMLARININ EKONOMİK ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI HUKUK VE EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAPTIRIMLARININ EKONOMİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI HUKUK VE EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN SÖZLEŞME HUKUKU VE SÖZLEŞME YAPTIRIMLARININ EKONOMİK ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI

BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 17 Giriş 19 BİRİNCİ BölÜM ACENTENİN BİR HUKUKİ KURUM OLARAK DÜZENLENMESİ VE ACENTE KAVRAMI İLE BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYRILMASI 1. ACENTENİN BİR

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar...XXI Giriş...1 A. Konunun Önemi...2 B. Konunun

Detaylı

İkinci Altbölüm TAŞINIR SATIMI

İkinci Altbölüm TAŞINIR SATIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR m XXXIX GİRİŞ 1. TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 3 I. Genel olarak 3 II. Çeşitli sözleşme tiplerinin kanun tarafından düzenlenmesi ve bu düzenlemenin niteliği

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı