Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ"

Transkript

1 Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (TBK m ) YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ 2. BASI İstanbul Beta

2 Yayın No : 2983 Hukuk Dizisi : Baskı - Ekim İSTANBUL 2. Baskı - Ocak İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy - Sincan / Ankara Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Veysel Coşkun Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Bilgeliğiyle önümüzde yürüyen saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Cevdet YAVUZ a derin hürmet duygularıyla ithaf ediyorum.

4

5 İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesine ilişkin hükümlerinin açıklanması, şerh edilmesi düşüncesiyle başladığımız çalışmaya bu basıda maddeler eklenmiştir. İlk basıdan bu yana yayınlanan belli başlı temel eserler dikkate alınarak hazırlanan bu yeni basının ilgililere yararlı olması yegane dileğimdir. Bu vesileyle, başta ailem olmak üzere doğrudan-dolaylı katkısı olan herkese teşekkürü borç bildiğimi ifade etmek isterim. Prof. Dr. Faruk ACAR Kasım 2014-Haydarpaşa

6

7 ÖNSÖZ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmesine ilişkin önemli değişiklikler ve yenilikler ortaya koymuştur. Bunların bir kısmı yargı uygulamasıyla örtüşmesine rağmen bir kısmı mehaz İsviçre Hukukuna benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada önce kira hukukuna ilişkin genel değerlendirmeler yapılmış, devamında kira sözleşmesine ilişkin Türk Borçlar Kanunu nun genel hükümlerinden m arası hükümler ele alınmıştır. Söz konusu maddeler ele alınırken, yeni madde, 818 Sayılı Borçlar Kanunundaki karşılığı, İsviçre Borçlar Kanunundaki karşılığının Türkçe tercümesi, devamında maddenin gerekçesinden önemli gördüğümüz kısım aktarılmış, sonra belli bir plan çerçevesinde madde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız şimdilik m yi kapsamaktadır. Niyetimiz kira sözleşmesinin sonuna kadar (ürün kirası da dahil olmak üzere) yasal hükümlerin (m.378 e kadar) açıklamasını yapmak, hatta kira sözleşmesi kalıbına uyan başkaca sözleşmeleri (gemi kirası gibi) ilerleyen zamanda irdelemektir. Bu vesile ile çalışma ortamını hazırlayan kürsü başkanımız Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA ve Prof. Dr. Serap HELVACI ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca tüm kürsü arkadaşlarıma en küçüğümüz Arş. Gör. Ahmet GÜNDOĞAN ın şahsında teşekkür etmek isterim. Yine BETA çalışanlarına sayın Seyhan SATAR ın şahsında, ayrıca Müge Mete ye teşekkür borçluyum. Dileğim hukuka katkı ve yararlı olmaktır. Bu nedenle eksik, hatalı yönlerimin bildirilmesine müteşekkir olurum. Doç. Dr. Faruk ACAR Eylül 2013 Haydarpaşa

8

9 İÇİNDEKİLER İkinci Basıya Önsöz... V Önsöz...VII Kısaltmalar...XXI Kira Hukukuna Giriş...1 A. Ülkemizde Kira Hukukunun Gelişimi...1 B. Türk Borçlar Kanununun Kira Hükümlerinin Zaman İtibariyle Yürürlüğü...11 C. Türk Borçlar Kanununun Kiraya İlişkin Ertelenen Hükümleri...23 a. Genel olarak...23 b. Yürürlüğü Ertelenen Maddeler...24 c. Erteleme Süresi...27 ç. Ertelemeye Bağlı Olarak Uygulanacak Hukuk...27 d. Ertelemenin Sözleşme Taraflarının Çıkarları Açısından Değerlendirilmesi...31 e. Ertelemenin Kapsamına Giren Kira İlişkileri...34 aa. Ortak Koşullar...34 bb. Alternatif Koşullar...35 Ç. Kira Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunundaki Yeri...38 a. Tipik Sözleşme Olması...38 b. Kira Sözleşmesinin Diğer Sözleşmelerle Kıyaslanması...42 aa. Kullanım Ödüncü (Ariyet) ve Kira Sözleşmesi...42 bb. Tüketim Ödüncü (Karz) ve Kira Sözleşmesi...47 cc. Finansal Kiralama ve Kira Sözleşmesi...49 çç. Saklama Sözleşmesi (Vedia) ve Kira Sözleşmesi...56

10 X / İçindekiler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kira Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. TANIMI...63 AÇIKLAMALAR...63 A. Tanım...63 B. Tanımda Yer Alan Kavramların Açıklanması...66 a. Kiracı...66 b. Kiraya Veren...77 c. Kiralanan...84 ç. Kira Bedeli...87 d. Anlaşma...90 B. KİRA SÜRESİ...93 AÇIKLAMALAR...94 A. Maddenin Genel Özellikleri...94 B. Kira Sözleşmesinde Süre...95 C. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi...96 a. Genel olarak...96 b. Sürenin Belirli Olması...97 c. Sözleşmenin Bildirimsiz Sona Ermesi...98 ç. Sözleşmenin Belirli Süreli Olmasına Bağlanan Sonuçlar...98 Ç. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi b. Belirsiz Süre Karinesi c. Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olmasına Bağlanan Sonuçlar D. Süre Bakımından Özel Tipe Sahip Bazı Sözleşmeler a. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmesi b. Koşula Bağlı Sözleşme c. Uzama Kaydı İçeren Sözleşmeler aa. Bildirime bağlı uzama bb. Bildirimsiz Uzama ç. Üst Süreli Sözleşme d. Asgari Süreli Sözleşme e. Asgari ve Üst Süreli Sözleşme f. Süresiz (Ebedi) Kira Sözleşmesi...118

11 İçindekiler / XI C. KİRAYA VERENİN BORÇLARI I. Teslim borcu AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri a. Maddenin Amacı b. Maddenin Uygulama Alanı c. Maddenin Bağlayıcılığı ç. Maddenin Kiraya Verenin Borçlarına Kaynaklık Etmesi B. Kiraya Verenin Kira Sözleşmesinden Doğan Asli Borçları a. Teslim Borcu aa. Gerçek teslim bb. Gerçek olmayan teslim b. Bulundurma Borcu c. Teslim ve Bulundurma Borcunun Özellikleri aa. Kullanıma Elverişlilik bb. Zaman Bakımından cc. Kişi bakımından çç. Konu Bakımından dd. Bu Borçların İfasında İspat C. Kiracıyı Koruyan Sınırlamalar a. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Koruma b. Diğer Kira İlişkilerinde Koruma c. Sınırlamalara Aykırılıkta Yaptırım II. VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Maddenin Getirdiği Kural ve İstisnası a. Kamu Hukuku Kökenli Yükümlülüklerden Kiraya Verenin Sorumlu Olması Kuralı b. Kuralın İstisnaları aa. Sözleşme ile getirilen istisna bb. Yasa ile getirilen istisna III. YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Yan Gider Kavramı

12 XII / İçindekiler C. Yan Giderin Özellikleri a. Yan gider kiraya verene ait bir yüktür b. Yan gider kiralanan şeyin kullanımıyla bağlantılıdır c. Kira bedeli ile karşılanmayan harcamalar olmalıdır Ç. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Durum IV. KİRAYA VERENİN KİRALANANIN AYIPLARINDAN SORUMLULUĞU Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiraya Verenin Ayıplı İfadan Sorumluluğu a. Kiraya verenin temerrüdü ile ayıplı ifada bulunması eş değerde sayılmıştır b. Madde kiraya verenin kiralananın ayıplı olmasından sorumluluğunu kabul etmiştir c. Kira sözleşmesi bakımından ayıp kavramı ve yapısı ç. Maddenin ayıp ayırımı noktasındaki rolü aa. Başlangıçtaki-Sonraki Ayıp bb. Önemli-Önemli Olmayan Ayıp d. Borçlu Temerrüdüne İlişkin Kurallara Yapılan Yollama aa. Genel olarak bb. Kira sözleşmesi olmalı cc. Kiralanan şey başlangıçta ayıplı olmalı çç. Ayıp önemli olmalı dd. Kiracı kiralanan şeyi teslim almamış olmalı ee. Temerrüt hükümlerinin uygulanışı e. Kiralananın Sonradan Ayıplı Hale Gelmesine İlişkin Kurullara Yapılan Yollama f. Ayıplı ifa ve temerrüt hükümlerinin birleşmesi g. Kiracının ayıplı ifa halinde genel hükümlere sahip olduğu haklar (yarışma) KİRALANANIN SONRADAN AYIPLI HÂLE GELMESİNDEN SORUMLULUK a. Genel olarak AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiralanan Şeyin Sonradan Ayıplı Hale Gelmesi C. Kiracıya Tanınan Seçimlik Haklar a. Seçimlik Haklar...194

13 İçindekiler / XIII b. Seçimlik Hakların Yapısı c. Kiracının ayıplı ifa karşısında sahip olduğu diğer haklar (yarışma) Ç. Tazminat Talebi ve Seçimlik Haklarla İlişkisi D. Kira Bedelinin İndirilmesini Talep Hakkı E. Kiracının Sorumlu Olduğu Ayıp F. Kiraya Verenin Kusuru G. Gözden geçirme (muayene) ve bildirim (ihbar) Ğ. İspat Yükü b. AYIBIN GİDERİLMESİNİ İSTEME VE FESİH AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Ayıbın Giderilmesini Talep Hakkı a. Hakkın Yapısı b. Ayıbın giderilmesi yerine ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi c. Ayıbın Giderilmesi ç. Ayıbın Giderilmesi İçin Uygun Süre d. Ayıbın Giderilmemesi veya Gereği Gibi Giderilmemesi e. Ayıbın Giderilememesine Bağlanan Sonuçlar C. Ayıbın Kiraya Veren Hesabına Giderilmesi Ç. Kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkı D. Sözleşmenin Feshi c. KİRA BEDELİNİN İNDİRİLMESİ AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kira Bedelinden İndirim Yapılmasını Talep a. Talebin Özelliği b. Koşulları c. İndirimin Yapılması d. Sonuçları d. ZARARIN GİDERİMİ AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Tazminat Talebinin Özellikleri C. Tazmin Edilecek Zarar

14 XIV / İçindekiler Ç. Kiraya Verenin Kusurlu Olması D. Tazminat Talebinde Sorumsuzluk Anlaşması E. Kiracının Ayıbı Bildirme Yükümünün Rolü F. Tazminatın Hesaplanması G. Zamanaşımı V. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ HAKLAR SEBEBİYLE SORUMLULUK Zapttan Sorumluluk AÇIKLAMALAR A. Maddenin genel özellikleri B. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu ve Koşulları a. Üçüncü Şahıs Kavramı b. İleri Sürülen Hak c. Zaman İtibariyle Hakkın Özelliği d. İleri Sürülen Hakkın Kiralanan İle İlgili Olması e. Hakkın İleri Sürülmesi C. Üçüncü Şahsın Hak İleri Sürmesinin Sonuçları a. Kiracının Bildirimi b. Kiraya Verenin Davayı Üstlenmesi c. Kiraya Verenin Tazminat Sorumluluğu ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SÖZLEŞMENİN KURULMASINDAN SONRA ÜSTÜN HAK SAHİBİ OLMASI a. Kiralananın El Değiştirmesi AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. 818 Sayılı BK Döneminde Durum C. Kiralanan Şeyin Sonradan El Değiştirmesi a. Zaman İtibariyle El Değiştirme b. El Değiştirmenin Anlamı aa. Cüzi Halefiyet Yoluyla El Değiştirme bb. Külli Halefiyet Yoluyla El Değiştirme cc. Kiralanan şeyin muvazaalı olarak el değiştirmesi dd. Kamulaştırma Ç. El Değiştirmeye Bağlanan Sonuç a. Kiralananı Elde Edenin Sözleşmeye Taraf Olması b. Kiralananı Elde Edenin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi...299

15 İçindekiler / XV b. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMASI AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiralananda Sonradan Sınırlı Ayni Hak Kurulması a. Sınırlı Ayni Hakkın Üçüncü Şahıs Lehine Kurulması b. Sınırlı Ayni Hakkın Özelliği c. İntifa hakkı ç. Oturma hakkı d. Üst hakkı e. Geçit İrtifakı f. Rehin Hakkı C. Sınırlı Ayni Hakkın Kurulmasının Sonuçları c. TAPU SİCİLİNE ŞERH AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Özelliği C. Şerhin Verilmesi Ç. Şerhin Etkisi ve Etki Süresi D. Şerhin Sona Ermesi D. KİRACININ BORÇLARI I. Kira bedelini ödeme borcu Genel olarak AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kira Bedeli Kavramı C. Kira Bedelinin Asli Edim Yükümü Olması a. Kira Bedelinin Kiracının Asli Edim Yükümü Olması b. Üçüncü Şahısların Kira Bedelini Ödemekle Yükümlü Olması D. Kira Bedelinin Belirlenmesi E. Kira Bedelinin Tabi Olduğu Zamanaşımı İFA ZAMANI AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özelikleri B. Maddenin Kapsamı

16 XVI / İçindekiler C. Maddede İfa Zamanına İlişkin Getirilen Kurallar a. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunun Doğumu b. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunun Macceliyetine Dönük Yasal Kural 342 c. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunda İfa Sırasına Dönük Kural d. İstisnalar aa. Anlaşma bb. Yerel Adet KİRACININ TEMERRÜDÜ AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunu İfada Temerrüdün Aynı Rejime Tabi Tutulması C. Kiracının Temerrüdünün Koşulları a. Kiracının Kira Bedeli veya Yan Gider Borcu Bulunmalı b. Kiracı Kira Bedeli veya Yan Gider Borcunu İfada Gecikmeli veya İfa Etmemeli c. Kiraya Veren Bildirimde Bulunmalı aa. Bildirimin TBK.m.123 anlamında süre verme faaliyeti niteliği bb. Bildirimin şekli cc. Bildirimin Tarafları çç. Bildirimin İçeriği dd. Bildirim için aranan yasal koşulların oluşmaması ve yaptırımı D. Kiracının Temerrüdünün Sonuçları a. Fesih b. Bildirimin TBK.m.352/2 anlamında haklı ihtar sayılabilmesi c. Güvencenin Varlığı ve Fesih Hakkı d. Diğer Talepler II. ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiralananı Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Yükümlülüğü a. Sözleşmeye Uygun Kullanma Yükümlülüğü b. Özenle Kullanma Yükümlülüğü...395

17 İçindekiler / XVII c. Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Yükümlülüğünün İhlal Edilmesi ve Sonuçları aa. Sözleşmenin feshi bb. Tazminat Talebi cc. Diğer Sonuçlar dd. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Durum aaa. Süre Tayin Edilerek Kiracının İhtar Edilmesi bbb. Bildirim Yoluyla Süre Tayininin Gerekmediği Özel Durumlar (Açıktan Fena Kullanım) aaaa. Kiracının kiralanana kasten ağır zarar vermesi bbbb. Kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması cccc. Kiracının davranışlarının çekilmezlik oluşturması ee. Diğer Kiralarda Durum C. Saygı Gösterme Yükümlülüğü a. Kiraya Verene Saygı Gösterme Yükümlülüğü Sorunu b. Taşınmazda Oturan Kişilere Karşı Saygı Gösterme Yükümlülüğü c. Komşulara Karşı Saygı Gösterme Yükümlülüğü d. Saygı Yükümlülüğünün İçeriği e. Saygı Yükümlülüğünün İhlal Edilmesi ve Sonuçları aa. Saygı Gösterme Yükümlülüğünün İhlal Edilmesi bb. İhlalin taşınmazda oturanlar ve komşular ile kiracı ilişkisi bakımından sonuçları cc. İhlalin kiraya veren ile kiracı ilişkisi bakımından sonuçları III. TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü a. Yükümlülüğün Niteliği b. Olağan Kullanım ve Yerel Adet b. Temizlik ve Bakım aa. Temizlik bb. Bakım C. Yükümlüğün İhlal Edilmesine Bağlanan Sonuç a. Kiraya verene karşı kiracının sorumluluğu b. Üçüncü şahsa karşı kiracının sorumluluğu...452

18 XVIII / İçindekiler IV. AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Bildirim Yükümlülüğünün Niteliği C. Bildirim Yükümlülüğü a. Ayıp Olmalı b. Kiracı Ayıptan Sorumlu Olmamalı c. Ayıp zarara sebebiyet verecek cinsten olmalı d. Ayıbın bilinmesi D. Bildirim E. Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları a. Yükümlülüğe aykırılık b. Yaptırım V. AYIPLARIN GİDERİLMESİNE VE KİRALANANIN GÖSTERİLMESİNE KATLANMA BORCU AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiracının Katlanma Yükümlülüğünün Genel Özellikleri C. Ayıbın Giderilmesine veya Zararların Önlenmesine Dönük Çalışmalara Katlanma Yükümlülüğünün Maddi Koşulları a. Kiralanan ayıplı olmalı b. Zarar tehlikesi olmalı c. Ayıp ve zarar tehlikesinden kiracı sorumlu olmamalı d. Çalışma yapmanın zorunlu olması e. Kiracının yararlarının gözetilmesi zorunluluğu D. Ayıbın Giderilmesi veya Zararların Önlenmesine Dönük Çalışmalara Katlanma Yükümlülüğünün Şekli Koşulu: Kiraya Verenin Bildirimde Bulunması E. Alt Kira Sözleşmesinde Durum F. Ayıbın Giderilmesi ve Zararın Önlenmesine İlişkin Çalışmalara Katlanma Yükümlülüğünün İfası G. Ayıbın Giderilmesine veya Zararın Önlenmesine Dönük Çalışmalara Katlanma Yükümlülüğü Çerçevesinde Borca Aykırılıklar ile İfaya Bağlanan Sonuçlar a. Kiraya verenin borca aykırı davranmasının sonuçları b. Kiracının borca aykırı davranmasının sonuçları c. Kiraya verenin borca uygun davranmasına rağmen kiracıya tanınan bedel indirimi hakkı...494

19 İçindekiler / XIX Ğ. Kiralananın Gezilip Görülmesine İzin Verme Yükümlülüğü a. Yükümlülüğün maddi ve şekli koşulları b. Kiracının Yükümlülüğe Aykırı Davranması c. Kiraya verenin sorumluluğu I. KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Kiraya veren tarafından AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiraya Verenin Yenilik ve Değişiklik Yapma Yetkisi ile Benzer Durumlar C. Yenilik ve Değişiklik Kavramları D. Kiraya Verenin Yenilik ve Değişiklik Yapma Yetkisinin Niteliği E. Kiraya Verenin Yenilik ve Değişiklik Yapmasının Koşulları a. Yenilik ve değişikliğe kiracının katlanması beklenilebilir olmalı b. Yenilik ve değişikliğe dönük çalışma sözleşmenin feshini gerektiren boyutta olmamalı c. Kiracının yararlarının gözetilmesi zorunluluğu F. Kiraya Verenin Yenilik ve Değişiklik Yapmasının Sonuçları a. Kiracının Yararını Gözetmeme Durumu b. Kiracının bedelin indirilmesini talep etme hakkı c. Diğer sonuçlar I. KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Kiracı tarafından AÇIKLAMALAR A. Maddenin Genel Özellikleri B. Kiracının Yenilik ve Değişiklik Yapmasının Koşulları a. Kiracı yenilik ve değişiklik yapabilir b. Kiraya verenin rızası gerekir c. Kiraya verenin yazılı rızası gerekir C. Kiracının Yenilik Ve Değişiklik Yapmasının Sonuçları a. Rızaya Dayanmayan Yenilik ve Değişikliklere Bağlanan Sonuçlar b. Rızaya Dayanan Yenilik ve Değişikliklere Bağlanan Sonuçlar aa. Borca aykırılık teşkil etmemesi bb. Yenilik ve değişikliğin yarattığı değer artışına ilişkin talep edilmesi sorunu...540

20 XX / İçindekiler aaa. Değer artışı kavramı bbb. Değer artışının önemli olması ccc. Anlaşma ddd. Değer artış karşılığı kavramı eee. Değer artışı karşılığının hesabı fff. Muacceliyet ggg. Yapı alacaklısı ipoteği cc. Kiralananın eski durumuyla geri verilmesi aaa. Kiracının kiralananı eski durumda geri verme yükümlülüğünün kalkması bbb. Eski durumda geri verme anlaşması ccc. Eski duruma getirme ddd. Eski duruma getirme yükümünün ihlali ve kiraya verenin TBK.m.335 çerçevesinde gözden geçirme ve bildirimi KAYNAKLAR

21 KISALTMALAR AMK : Alman Medeni Kanun Art. : Artikel AT : Allgemeiner Teil Aufl. : Auflage AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi b. : Bent B. : Bası/Baskı BGB : Bürgerliches Gesetzsbuch BGE : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts BK. : Borçlar Kanunu Bkz. : Bakınız BT : Besonderer Teil C. : Cilt c. : Cümle dp. : Dipnot E : Esas ebk : 818 sayılı Borçlar Kanunu Einl. : Einleitung GKHK : Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Handkomm. : Handkommentar HD : Hukuk Dairesi Hersg : Herausgeber HGK. : Hukuk Genel Kurulu HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu İBB : İçtihat Bilgi Bankası İBK : İsviçre Borçlar Kanunu İİK : İcra İflas Kanunu K. : Karar

22 XXII / İçindekiler KK. : Kamulaştırma Kanunu Komm. : Kommentar KTK : Karayolları Trafik Kanunu KUKO-OR : Kurzkommentar-Obligationenrecht m. : Madde Nr. : Nummer, Numara, Kenar Numarası OR : Obligationenrecht (İsviçre Borçlar Kanunu-İBK) R G : Resmi Gazete s. : sayfa, seite S. : Sayı t.li : Tarihli TBK : Türk Borçlar Kanunu TMK : Türk Medeni Kanunu Vb. : Ve benzeri vd. : Ve devamı Vorbem. : Vorbemerkung/en Y : Yıl YİBK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı YKD : Yargıtay Kararları Dergisi Yür. K. : Yürürlük Kanunu

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-326) YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ 3. BASI İstanbul - 2016 Beta Yayın No :

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Doç. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi.

Doç. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (Madde 299-312) Yayın No : 2983 Hukuk Dizisi : 1463 1. Baskı Ekim 2013 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 13. Bası Beta II Yayın No : 2932 Hukuk Dizisi : 1443 13. Baskı - Ağustos 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ I İÇTİHATLI İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ CENGİZ KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ONURSAL Başkanı Beta II Yayın No : 2432 Hukuk Dizisi : 1186 9. Baskı - Mart 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 14. Bası II Yayın No : 3299 Hukuk Dizisi : 1592 14. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I

Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi KİRA HUKUKU CİLT I İÇİNDEKİLER CİLT I ÖNSÖZ...VII PLAN... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...LIX GİRİŞ...1 1. GENEL HÜKÜMLER I. Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK. Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ. (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI.

Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK. Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ. (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI. Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO Öğretim Üyesi GENEL HUKUK BİLGİSİ (Hukuka Giriş) Gözden Geçirilmiş 3. BASKI Beta Yay n No : 3077 Hukuk Dizisi : 1635 1. Bask - Eylül 2007 -

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/3 34381 Şişli İstanbul www.cailliau-colakel.av.tr

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEM R. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Gülçin ELÇ N GRASS NGER. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU ve YÜRÜRLÜK

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı