ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR."

Transkript

1 Güney ile kuzey arasýndaki bir fark da þu: Güneye turist geliyor, bize ise kumarcý! Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HÝÇ MÝ KORUYUCU MELEÐÝ YOKTU? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar NE OLACAK BU MEMLEKETÝN HALÝ? Turgut Afþaroðlu DERSANELERÝ DE GELÝYOR Mehmet Levent NÝYETÝNÝZ ÜZÜM YEMEK DEÐÝL GALÝBA YAZ OKULLARI VE KURAN KURSU ÜZERÝNE... BAÞKENT DÜÞELÝ ÇOK OLDU... Erdoðan Baybars Sezan Artun Ali Osman Siz iþsizlikten þikayet ediyorsunuz ama KKTC deki TC li yatýrýmcýlar burada iþçi bulamadýklarýndan yakýnýyorlar!.. Otellerde Tutuþka rezaleti Evlere alýcý çýkmadý Tutuþka þirketi tarafýndan dolandýrýlan Girne'deki Barýþ Apt. sahiplerinin evleri alýcý çýkmadýðý için dünkü açýk artýrmada satýlamadý. Bilindiði gibi müteahhit Nurettin Tutuþka, borcunu bankaya ödemediði için, ipoteðe koyduðu arazi tüm apartmanla birlikte satýlacaktý. Bu arada izinsiz müteahhitlik yaptýðý belgelenen Tutuþka'nýn Girne ve Güzelyurt'taki inþaatlarýnýn mühürlendiði öðrenildi... TC li istihdam Bafra da inþaatý devam eden Nuh un Gemisi isimli otelin sahibi Tunç Ertan, KKTC de iþçi bulamadýklarý için Türkiye den getirdiklerini, ancak bunun da maliyeti artýrdýðýný söyledi ve devletten yeni muafiyetler istedi... n Kaya Artemis Genel Müdürü Nihat Berkan da kalifiye personel sýkýntýsýndan yakýndý... Berkan a göre, ülkemizdeki yatýrýmcý üvey evlat muamelesi görüyormuþ... n Kýbrýs ýn güneyindeki inþaatlarda yaklaþýk 5 bin iþçimizin çalýþtýðý hesaplanýyor. Kuzey de iþçi bulamadýklarýndan yakýnan TC li yatýrýmcýlar iþçilerimize güneyde aldýklarý ücreti verdiler de gelmediler mi? n Kuzeyde TC lilerin inþa ettikleri 5 yýldýzlý otellerde yalnýz TC li personel istihdam ediliyor... Otel inþaatýnda kullanýlan tüm malzeme de Türkiye den getiriliyor... n 3. sayfada Eroðlu Kýbrýs a gelecek Ýsrail gemilerinin silahla karþýlanmayacaðýný söyledi Gelirlerse ikramlarla karþýlayacaðýz n 8. sayfada AFRÝKA dan mektup... SÝCÝLÝ 'TEMÝZ' ÝSE, PEÞKEÞ ÇEKMEKTE HÝÇBÝR SAKINCA YOK MU? l 3 te KIBRIS MEYHANESÝNDE NAR EKÞÝSÝ... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada GRAMERDEN SINIFTA KALDINIZ Selma Bolayýr l 7. sayfada Nerde bu devlet? Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Spastikler n2. sayfada

2 ÇAYIROVA'DA YANGIN Çayýrova'da yol kenarýnda önceki gün çýkan yangýnda Önder Sennaroðlu'na ait 10 dönüm anýz ile 15 rulo balya tamamen yandý. Polis bültenine göre, bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. MECLÝS TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi, yasama görevi çerçevesinde gündemindeki konularý görüþmek üzere bugün saat 10.00'da Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda toplanacak. Bugün yapýlacak toplantýnýn özel gündeminde Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Alacaklarýnýn Tahsilatý ile ilgili Mali Düzenlemeye iliþkin Yasa Gücünde Kararname ve Ekonomi, Maliye Bütçe, Plan Komitesi'nin kararnameye iliþkin raporu bulunuyor. Meclis birleþiminin görüþülecek tasarý ve öneriler ile komiteden gelen diðer iþler bölümünde ise Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Yeniceköy Köy Cami Komisyonu Vakfýna Ait Emlakýn Ýstibdalinin Onaylanmasýna Ýliþkin Karar Tasarýsý yer alýyor. ÜÇ GÜNDE 4 EV SOYULDU Girne, Gazimaðusa ve Gönyeli'de son 3 günde 4 farklý evden nakit para, sürüþ ehliyeti, bankamatik kartý, kimlik kartý, ziynet eþyasý ile cep telefonu çalýndý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, Gazimaðusa'da Ýlhan Ateþ'e ait evden 400 TL nakit para, sürüþ ehliyeti, bankamatik kartlarý, kimlik kartý; Girne'de Fatma Polat'ýn evinden 1950 TL ile 300 ABD dolarý nakit para, altýn ziynet eþyasý ile cep telefonu çalýndý. Gönyeli'de ise Emre Batunlu'nun evinden 1600 TL nakit para ve 2 cep telefonu; Hasan Evliya'nýn evinden de 520 TL ile 45 Euro nakit para çalýndý. KANUNSUZ ESKÝ ESER Ercan Havalimaný'nda kaçak eski eserle KKTC'ye giriþ yapmak isteyen bir kiþi tutuklandý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, 62 yaþýndaki Ý.K.'nin üzerinde Roma dönemine ait 4 bilezik, 1 cam þiþe ile yine Bizans dönemine ait 4 bronz sikke bulundu. PÝRGO-DÝLLÝRGA BÖLGESÝNDE YANGIN Pirgo-Dillirga bölgesinde çýkan büyük yangýnýn kontrol altýna alýnamadýðý belirtildi. Rum radyosunun haberine göre, yangýn söndürme çalýþmalarýna 4 itfaiye aracý ile 3 helikopter katýldý. Yangýnda, þu ana kadar kur otlarýn bulunduðu 2 hektarlýk alanýn yandýðý belirtildi. KIBRIS KREDÝ'YE AÝT ARAÇLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi, tasfiye halindeki Kýbrýs Kredi Ýnkiþaf ve Yatýrým Þti. Ltd'e ait kamyon, dozer ve araçlarýn toplu halde açýk artýrma ve peþin para ile satýlacaðýný bildirdi. Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, satýþ bugün saat 10:00'da yapýlacak. Daha detaylý bilginin Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi'nden temin edilebileceði de kaydedildi. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Girne bölgesinde bakým çalýþmalarý nedeniyle bugün ve yarýn 6'þar saatlik elektrik kesintileri olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya gore, bugün saatleri araýsnda Acapulco Otel'den Tatlýsu Köyü'ne kadar olan bölge ve Beþparmak Taþ Ocaklarý'na, salý günü ise ayný saatlerde Çatalköy-KarakumLemar arasý bölge ve Arapköy'e elektrik verilemeyecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Her oyunun bir kuralý olduðunu biliriz. Bizim da 1960'da Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluþuyla beraber, yani 50 yýldýr oynamaya çalýþtýðýmýz oyun açýktýr. Nedir? Batý Avrupa Demokrasisi... Bir baþka deðiþle Burjuva Demokrasisi... Biz, 1963'ten sonra bu oyunu kuralýnda mý oynadýk? Hayýr... Peki, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nde 1963 Aralýk ayýna kadar, iki toplum Devlet'i beraber yönetirken oyunu kuralýnda mý oynadý? Oynamadý. Oynasaydýlar zaten, Kýbrýs bu hale gelmezdi. Neden oynamadýlar? Cehaletlerinden... Bir kere Burjuva Demokrasisi'nin ne olduðunu, topluma saðladýðý avantajlarýn neler olduðunu bilselerdi, ne Yunanistan'a baðlanmayý, ne de Türkiye'ye baðlanmayý akýllarýndan bile geçirmezlerdi. Burjuva Demokrasisi hiç kuþkusuz birtakým ammeyi beraberinde taþýmaktadýr. Ancak daha gerilere gittiðimizde daha iyisini bulamayýz. Henüz dünya insanlýðý da daha ileriye gidemediðine göre, daha ileriki hedefe ulaþýncaya kadar, mevcutun en iyisini elde etmeye ve korumaya çalýþmak yanlýþ deðildir. Gerçi "Batý Avrupa Demokrasisi veya Burjuva Denokrasisi" dediðimiz idare þekli da eski çekiciliðini kaybediyor ama, aksak da olsa, yenisine kadar idare edecek her halde... Neden eskisi kadar çekici deðil? Çünkü temelinde bir ekonomik güç vardýr Batý Avrupa Demokrasisi'nin. Yani Burjuva Demokrasisi belli bir ekonomik gücün SPASTÝKLER üzerinde oturur. Daha aþaðýsý olmaz... Bu ekonomik yapý da Batý'da ortaya çýktý ve iki dünya savaþýyla durumunu pekiþtirdi, son þeklini aldý. Ancak, dünyanýn gerçekleri gösterir ki her yükseliþin bir de düþüþü vardýr. Hangi uygarlýk sonuna kadar ayakta kalabildi da Batý uygarlýðý da kalacak? Ekonomik güç dengeleri bozulunca sistem aksar, sonra da yýkýlýr. Bir de barbarlarýn saldýrýlarý yýkar uygarlýklarý... Hani Mýsýr Uygarlýðý? Hani Yunan Uygarlýðý? Hani Ýnka Uygarlýðý? "Neden bizde tutmadý bu Demokrasi türü" dersanýz olmazsa olmazlarýndan býrkaçýný söyleyelim. 1- Çaðýn elverdiði oranda baðýmsýz bir devlet ve hükümet olacaksýnýz. Burjuva Demokrasisi hiç kuþkusuz birtakým ammeyi beraberinde taþýmaktadýr. Ancak daha gerilere gittiðimizde daha iyisini bulamayýz. Henüz dünya insanlýðý da daha ileriye gidemediðine göre, daha ileriki hedefe ulaþýncaya kadar, mevcutun en iyisini elde etmeye ve korumaya çalýþmak yanlýþ deðildir. Ýþgal altýnda ve Kukla bir Devlet'te yönetimde, bu demokrasi türü olmaz. 2- Gerektiði kadar bir ekonomik gücün olacak. (Ýþgal altýnda olmaz). 3- Ýþçileri-Emekçileri temsil edecek gerçek bir sol parti olacak. 4- Mutlaka bir Komünist Parti olacak. 5- Ýþsizi yaþatacak bir örgütlenmen olacak. Aksi halde zora giren iþyerleri iþçi býrakmama baskýsý altýnda batacak. Bu konu çok önemlidir. Yani iþsize, 18 yaþýný bitirene maaþ ödemek. Bu, sistemin sigortasýdýr. 6- Her ülke mecburi askerliði kaldýrmaz. 7- Üretim þart. Belli bir düzeyin altýnda kalmamak lazým. Ülke koþullarýnýn gerektirdiði oranda." Peki, diyeceksiniz ki, "bu koþullara sahip olmayan bizim gibi, Türkiye gibi ülkelerdeki "Demokrasiler" demokrasi deðil mi? Ýlle de bu tür "Demokrasilere" bir isim ararsanýz, topuna birden "Spastikler" deyebilirsiniz. Hem spastik, hem de tekerlekli sandalyesiz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HÝÇ MÝ KORUYUCU MELEÐÝ YOKTU? Doðrusu beni þaþýrttý bu haber. Kýbrýslýtürkün malýný güneyde sahte evraklarla satmaya kalkan üç Rum tutuklanmýþ... Kato Polemidya köyünde 16 bin metrekarelik üç arazi... Ýki Kýbrýslýrumun üstüne geçirilmek istenmiþ... Ve son anda farkedilmiþ bu sahtekarlýk. Tutuklananlardan birisi Limasol Tapu Dairesi'ndeki bir görevliymiþ... Neden þaþýrdým? Söyleyim... Güneydeki Türk mallarýnýn sahte evraklarla pazarlanmasý yeni bir þey deðil çünkü... Ama buna göz yumulmuþ þimdiye dek. Üstüne gidilmemiþ... Hem de ortada bazý olaylarda çok ciddi deliller olduðu halde... Larnaka bölgesinde bir Türk-Rum ortak çetesinin yaptýðý sahtekarlýklarý ben çok yazdým... Baþsavcýyý göreve çaðýrdým... Mal sahibi Kýbrýslýtürklerin bizzat Lefkoþa polis karakoluna giderek saatlerce verdikleri ifadeler vardý... Kendileri için sahte kimlik düzenlenerek, yalan beyanlarda bulunularak ve imzalarý sahtekarca kullanýlarak mallarý satýlýyordu. Poliste dürüst görevliler vardý. Maðdur mal sahiplerinin gelip kendilerine ifade vermelerinden çok memnun olmuþlardý. Zaten uzun bir süreden beri o çetenin peþindeymiþler... Þimdi bu ifadelerden sonra onlarý yakalamalarý daha kolay olacaktý... O çete ile ilgili diz boyu bir dosya yýðýnýný göstererek, -Bakýn dosyalarý ne kadar birikmiþ, dediler o gece... Sonra ne oldu? Hiç! Polisin hazýrlayýp Baþsavcýlýk'a gönderdiði dosyalar orada týkandý... Ve Turgut Çavlan çetesi nasýl sýyýrdýysa bunu da sýyýrdý... Altý yýl önce polise saatlerce ifade veren maðdur mal sahibi Kýbrýslýtürkler hiçbir mahkemeye çaðrýlmadý... Polis Genel Müdürlüðü'nün zamanýn Ýçiþleri Bakaný Andreas Hristu'ya yazdýðý rapor var bu konuda... Yapýlan sahtekarlýk açýkça ortaya konuyordu. Ama iþte... Dosyalar Baþsavcýlýk'ta týkanmýþtý... Ne bir tutuklama, ne de ciddi bir soruþturma vardý... Andreas Hristu tanýdýðým Rum siyasileri arasýnda dürüstlüðüne en çok güvendiðim ve saygý duyduðum kiþi oldu. Þimdi de Limasol Belediye Baþkaný olmasý bir talihtir Kýbrýslýrum toplumu için... Ancak ne yazýk o toprak sahtekarlýðýnda o da bir þey yapamadý. Mahkemeye intikal etmiþ olan bir konuya müdahale hakký pek yoktu. Güneydeki adalet mekanizmasý ile ilgili ilk ciddi hayal kýrýklýðýný bu olayda yaþadým. Bu tür adaletsizliklerin yalnýz kuzeyde, yani iþgal bölgelerinde yaþandýðýný sanýrdým eskiden... Güneydeki durumu gördükten sonra bizden de beter olduðunu anladým... Ve bir þeyi daha anladým ayrýca... Kýbrýslýtürklerle Rumlarýn asýl ihtiyacý olan þeyin çözüm falan deðil, adalet olduðunu... Hak ve hukuk yani... Ne birinde vardý hak ve hukuk, ne de diðerinde... Her yerde güçlü olan, arkasý olan kazanýyordu... Larnaka'da mallarý sahte evraklarla pazarlanan maðdur Kýbrýslýtürkler de belli ki böyle bir duvara toslamýþtý. Kuzeyde Mehmet Ali Talat ile Ferdi Sabit Soyer'in yakýn dostu olan toprak sahtekarý Turgut Çavlan'ýn, güneyde de, özellikle AKEL içerisinde güçlü kanatlarý vardý. Zaten güneyde yükünü alýp da kuzeye geçtikten sonra, burada da CTP tarafýndan ihya edildi milyon dolar kredi verildi kendisine otel inþaatý için... Yaptýðýmýz tüm uyarýlara güneydeki Baþsavcýlýk kulak asmadýðý gibi, kuzeyde de Talat-Soyer yönetimi kulak asmadý. Çavlan aldýðý bu krediyi geri ödemedi. Ve þimdi de oteli haczediliyor. Otelde ne varsa hacizciler tarafýndan kamyonlara yüklenip götürülüyor... Kato Polemidya'da Türk arazilerini sahtekarlýkla üstlerine geçirdikleri için tutuklanan üç Kýbrýslýrumun hiç mi koruyucu meleði yoktu?

3 AFRÝKA dan mektup... SÝCÝLÝ 'TEMÝZ' ÝSE, PEÞKEÞ ÇEKMEKTE HÝÇBÝR SAKINCA YOK MU? Tuhaf ya, Atlasjet'in yerine gündeme Pegasus oturunca, tepkilerin sesi soluðu kesildi. Peþkeþ sözü ortadan kayboldu... Hatta "Pegasus tam da aradýðýmýz ortak" havasý esmeye baþladý. Neden? Pegasus'un medyamýzda güçlü kollarý var çünkü... O da medyamýzýn 'ayrýcalýklý' muamele kapsamýna aldýðý þirketlerden... Siz de farkýndasýnýz belki... 'Ayrýcalýklýlar' listesi var basýnýmýzýn... Onlar övülürler her zaman, asla yerilmezler. Ne günah iþlerlerse iþlesinler, kimse bir tek laf etmez... Çok büyük bir þirket olduklarý halde zarar gösterip tek kuruþ vergi ödemeseler bile, diline dolamaz bunu kimse... Bu iliþkiler karþýlýklýdýr elbette... Sen bana, ben sana meselesi... Reklamla beslerler onlar da kendilerini... Ödeþmiþ olurlar böylelikle... Gazete bir 'kabahat' iþlerse, reklamýn da suyu kesilir. Reklam gazetelerimiz için kaçýnýlmazdýr ama, baðýmlýlýk demektir bu memlekette... Ne kadar çok reklam, o kadar baðýmlýlýk... Sermaye sahipleri bu silahý kullanýrlar genellikle... * Her neyse... Derin bir araþtýrma meselesi bu... Günümüzde üniversitelerimizde pek çok genç gazeteci arkadaþýmýz yetiþiyor... Varsýn bunu da onlar araþtýrsýn... Doktora tezi de yaparlar isterlerse... Ne diyorduk? Atlasjet gitmiþ... Pegasus gelmiþ... Peþkeþ haykýrýþlarý dindiðine göre, alýcýda mýydý yani bütün mesele? Milli servet denilen KTHY'nin elden çýkarýlmasý deðil miydi asýl konu? Atlasjet'in sicili bozuktu diyelim... Pegasus'un sicili ondan iyiyse, satmakta hiçbir sakýnca yok deðil mi? * Geçtiðimiz hafta KTHY ile geçti hep... Hala sallantýda olduðuna göre, önümüzdeki haftaya da damgasýný vuracak... Ve bu haftaki Kýbrýs müzakerelerini bile gölgede býrakacak... Pegasus'a da itiraz varsa tabii... Yani Ersin Tatar'ýn bakanlýðýna karpuz atanlar, bu kez Pegasus'u devreye soktuðu için gidip onu alnýndan öpmezse... * Sevgili okurlar, Bugün ülkemizdeki TC'li bir yatýrýmcýnýn sözlerini çektik manþetimize..., Adam 'Nuh'un Gemisi' isimli bir otel inþa ediyor Bafra'da iþçisi varmýþ... Ancak Kýbrýslý iþçi bulamýyormuþ... Bunun için de Türkiye'den getiriyormuþ iþçilerini... Artemis otelinin müdürü de personel sýkýntýsýndan yakýnýyor... Bu ne iþ deðil mi? Bizim iþçilerimiz o halde neden güneyde? Burada iþ olsa oraya giderler miydi? Mesele o deðil ama... TC'li yatýrýmcý ucuz iþçi istiyor! Ýnþa edilen beþ yýldýzlý otellere bakýn... Kolay kolay Kýbrýslý bir personel bulamazsýnýz hiçbirinde... Ama siz Sabancý farklý derseniz, o baþka... Verin gitsin o zaman KTHY'yi de... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 27 SENDÝKA TOPLANIYOR n ATAKAN: "2010 YILI PERSONEL GÝDERLERÝNDE YÜZDE 25 OLAN TASARRUFUMUZU YÜZDE 35'E ÇIKARMAYI ÖNERDÝK" Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY)'de gelinen son aþamanýn bugün Hür-Ýþ'de saat 10.00'da bir araya gelecek 27 sendika tarafýndan ele alýnacaðý bildirildi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, sendika olarak KTHY'yi yaþatma kararlýlýðýnda olduklarýný yineleyerek, bu çerçevede hükümete yeni öneriler sunduklarýný söyledi. Atakan, yeni önerilerin halen personel giderlerinde 2010 yýlýna yönelik yüzde 25 olan Dürüst "Nuh'un Gemisi"ni inceledi Otel sahibi daha çok muafiyet istiyor Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Bafra turizm bölgesinde turistik tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bafra'da halen devam etmekte olan "Nuh'un Gemisi" otel inþaatý ile Kaya Artemis'te incelemelerde bulunan ve yatýrýmcýlarýn sorunlarýný dinleyen Dürüst, bakanlýðý döneminde tüm yatýrýmcý ve turizmcileri kendisinin danýþmaný olarak kabul ettiðini, onlarýn görüþ ve önerilerinin kendisi için yönlendirici olacaðýný, el birliði ile turizmi layýk olduðu yere getireceklerini söyledi. ERTAN: SORUNLARIMIZ ÇOK "Nuh'un Gemisi" adlý otelin sahibi Eksen AÞ Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Ertan ise, Bakan Dürüst'ü otellerinde görmenin kendilerine büyük moral ve motivasyon verdiðini söyledi. 612 oda ve 1300 yatak kapasitesi ile KKTC turizmine büyük katkýlar yapacaklarýna inandýklarý için KKTC'de bulunduklarýný söyleyen Tunç Ertan, ancak KKTC'de yatýrým yapmanýn zorluklarý bulunduðunu kaydetti. tasarrufun yüzde 35'e çýkarýlmasý olduðunu anlatarak, halkýn da seferberliðiyle KTHY'nin yaþatýlmasýnýn mümkün olduðunu belirtti yýlýna yönelik yüzde 35'lik tasarrufa ek olarak KTHY yönetiminin ilgili tüm taraflarý içine alacak þekilde deðiþtirilmesini de önerdiklerini anlatan Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, alýnacak tüm önlemlerle kurumu yaþatacaklarýna inandýðýný söyledi. Atakan, bugünkü toplantýda tüm bunlarýn deðerlendirileceðini kaydetti. Ýnþaatta halen 400 iþçinin çalýþtýðýný ancak bu sayýnýn yeterli olmadýðýný söyleyen Ertan, KKTC'de iþçi bulamadýklarý için Türkiye'den getirildiðini, ancak bunun da maliyeti arttýrdýðýný, bu konuda devletin bazý muafiyetler uygulamasý gerektiðini belirtti. KKTC devleti ile imzaladýklarý belgedeki tüm taahhütleri yerine getirdiklerini belirten Tunç Ertan, bölgenin Girne ile rekabet etmesinin mümkün olmadýðýný belirterek, kendilerine belli bir süre bazý muafiyetler uygulanmasýný istedi. PERSONEL VE ÜRÜN TEMÝNÝ Kaya Artemis Genel Müdürü Nihat Berkan da, kalifiye personel ve ürün temini konularýnda sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Berkan, yatýrýmcýnýn ülkede üvey evlat muamelesi gördüðünü, bunun yeni yatýrýmcýnýn gelmesini engellediðini belirtti. Bölgede halen devam eden 6 otel inþaatýnýn ayný anda bitirilmesi için çalýþma beklediklerini söyleyen Nihat Berkan, inþaat kirliliði ve gürültünün otel müþterilerini olumsuz etkilediðini ifade etti. KARPAZ'I GEZDÝLER- Geçtiðimiz hafta adayý ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu, Karpaz bölgesine de gözlem ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamýnda Büyükkonuk köyüne giden Grup üyeleri, bölgede AB katkýlarý ile yürütülmekte olan projeler hakkýnda bilgi aldý. HAS-DER'den yapýlan açýklamaya göre, Büyükkonuk Yað Deðirmeni'nde gerçekleþtirilen toplantýda HAS-DER, Eko Turizm Derneði ve Okul yetkilileri, Temas Grubu'na projeler hakkýnda bilgi verdi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra NE OLACAK BU MEMLEKETÝN HALÝ? KTHY borç bataðýnda... Elektrik Kurumu gýrtlaðýna kadar borca gömülmüþ... DAÜ'nün geliri giderini karþýlamýyor... Sosyal Sigortalar her ay açýk veriyor... Ve en önemlisi... KKTC hazinesi maaþlarý ödeyebilmek için sürekli borçlanýyor. Kamu sektörünün hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu KKTC'nin hali? Ýnþaat sektörü çöktü... Narenciye bitti... Turizm can çekiþiyor... Esnaf kepenk kapatýyor... Sanayici kan aðlýyor... Köylü, hayvancý periþanlarý oynuyor... Özel sektörün hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu ekonominin hali? Ev kiralarý 600 Tl'den baþlýyor... Elektrik, su, telefon faturalarý toplamý en az 400TL... Buna bir de araba masrafý ve benzin parasýný ekleyin... Asgari ücretten ne kaldý geriye? Hiç! Bu vatandaþ ne yiyecek ne içecek? Çocuðunun eðitim masrafýný, harçlýk parasýný nereden karþýlayacak? Doktor parasý, ilaç parasý da cabasý... Vatandaþýn hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu vatandaþýn hali? Kamu sektörü battý... Özel sektör battý... Belediyeler battý... Vatandaþ battý... Devlet battý... Ama siyasiler iþkembeden atmaya devam ediyor: -KKTC sonsuza kadar yaþayacak! Bitti be bitti... Ne devlet kaldý, ne belediye... Ne özel kaldý, ne kamu... Ne siyaset kaldý, ne ekonomi... Ne dernek kaldý, ne sendika... Hepimiz bir geminin içinde idik... Gemi battý. Þimdi yeni þeyler söyleme zamanýdýr. Þimdi yeni þeyler yapma zamanýdýr. Eski türküler mazide kaldý. Þimdi þarkýlarýmýzý yenilemenin tam zamanýdýr. Þimdi siyaseti yenilemenin tam zamanýdýr... Þimdi ekonomiyi yepyeni bir temele oturtmanýn tam zamanýdýr... Þimdi yeni politikalar belirlemenin tam zamanýdýr... Þimdi silkinip kendimize gelmenin tam zamanýdýr. KKTC miadýný doldurdu... Uluslararasý hukukun içine girmek istiyorsak Referandumuna dayanarak... Ve hem BM'ye, hem de komþuya açýk açýk söyleyerek... Federasyonun bir kanadý olarak düþünülen Kýbrýs Türk Devleti'ni ve halkoyundan geçmiþ Anayasa'sýný derhal yürürlüðe koymalý ve 1985 Anayasasý'nýn olumsuzluklarýndan kurtulmalýyýz. Yeni devletle beraber resmi para birimi olarak derhal Euro'ya geçmeliyiz. Maraþ'a karþýlýk Lefkoþa Uluslararasý Hava Alaný'nýn ortak kullanýma açýlmasýný, güven artýrýcý önlemler paketi çerçevesinde yeniden gündeme getirmeliyiz. Kimlikle giriþlere ve kontrolsuz nüfus artýþýna derhal son vermeliyiz. Kýbrýslýtürkleri, Kýbrýs'ýn kaderinde yeniden söz hakkýna sahip taraf durumuna getirmeliyiz. Arkasýndan da bir adým daha atarak Anlaþmalarýna ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki toplumsal haklarýmýza sahip çýkmalýyýz. Biliyoruz... Bunlarý yapmamýza Ankara kesinlikle izin vermez diye düþünüyorsunuz... Biliyoruz... Kýbrýslýrumlar Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýza sahip çýkmamýzý hoþ karþýlamazlar diye düþünüyorsunuz... Biliyoruz... Ýngiltere ve Amerika'nýn planlarýna, böyle bir oluþum ters gelebilir diye düþünüyorsunuz... Diyelim ki, bütün bu kuþkular doðru... Ýyi güzel de... Baþkalarýnýn planlarýndan, hesap kitaplarýndan önce... Bizim yaþama hakkýmýz... Varlýðýmýzý koruma hakkýmýz gelmez mi? Ne demiþ þair? Yaþama hakkýdýr... Anayasalarýn en eskisi...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukuk adalet nerde gören duyan var mýdýr? Ýpotekli arsalarda kazýklar çakýlýyor Hukuk yoksa bunun adý korsanlýk deðil midir? Memleketin anasý iþte böyle satýlýyor Ali OSMAN Periyodik BAÞKENT DÜÞELÝ ÇOK OLDU... Son karþýlaþmamýzda, "Umudum kalmadý artýk" demiþti... Omuzlarý çöküktü... Aðýr bir yük taþýyor gibiydi... Çalýþtýðý iþyerinin giriþindeki basamaklara oturduk... Bir sigara yaktý.. "Sen içmiyorsun, deðil mi" diye de sordu. "Ýçmiyorum" dedim... "Dokanýrsa yakmayayým"... "Ýçmek istersen, iç" dedim... Dertliydi... Þairin, Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda kahramanlýk gösteren birisi için yazdýðý þiirinde, "Savaþtan önce Kartal'da bahçývandý/ Savaþtan sonra Kartal'da bahçývan" dediði gibiydi... Demokrat, sol diye bildiði tüm örgütlere destek olmuþtu... Umudu vardý yýlýnda yapýlan referandum öncesinde de çok heyecanlanmýþtý... Barýþ ve çözüm kapýdaydý... Kapýlar açýldýktan sonra güneyde gitmediði kent, köy kalmamýþtý söylediðine göre... Annan Planý referandumunda güneyden "hayýr" çýkýnca Kýbrýslýrumlara öyle bir küstü ki... Günlerce aðzýný býçaklar açmadý... Ben de bundan nasibini alanlardandým. Çünkü bu planý eleþtiriyordum... Kýbrýslýlarýn barýþ ve çözüm çabalarýna destek deðil köstek olmak için ortaya atýlmýþ bir plan olduðunu söylüyordum ona... Merhabasý da yarým aðýzdý... CTP'nin büyük müsteþarlarýndan biriyle yaptýðým Annan Planý tartýþmasýnda taraf olmamýþ ama ikimizin arasýna girerek daha fazla tartýþmamýzý engellemiþti... Eminim o gün, yüzüme söylemese de müsteþardan yanaydý... Derelerin altýndan sular geçti... Pek çok insan, döndürülen Ýngiliz ve Amerikan politikasýnýn farkýna varamadý ama o bilmeceyi çözdü! Herþeyi bir yana býraktý, bir özel þirkete odacý olarak girdi... Surlariçi'nde çalýþýyor þimdi... Sigortadan emekli olacaðý günü iple çekiyor... Öðle yemeði molasýydý... Sandviç yemiþ, karný aç deðilmiþ... "Herþey bitti yeðenim" dedi... "Umut yok mu?" "Yok"... "Neden?" "Mahkemelere uðra ve oradaki davalarý izle. Ne hale gelindiðini görürsün..." "Haklýsýn da, hiçbir umut yok mu sence?" "Yok... Sabahleyin Otobüs Terminali'nden indim ve yürüyerek surlariçine geldim. Diðer otobüslerden inenleri görünce iþin bittiðini anladým. Gerçi CTP'nin hükümet ettiði sýrada ben umudumu tüketmiþtim. Önümdeki adam yere tükürdü... Balgam... Az kalsýn kusacaktým... Pisliktir bu, ayýptýr dedim. Keþke demez olaydým. Önümde birlikte yürüdüðü arkadaþlarýyla geriye döndüler... 'Ne diyon lan yavþak' demesinler mi? Aðýzlarýnýn payýný verirdim eski zamaným olsa. Özür diledim ve baþýmý eðip yürüdüm... Ardýmdan güldüler..." "Moralinin bozulmasý, umutlarýný yitirmen bundan mý?" "Bu da etken, ama azalmamýz, etrafýmýzda dönen dolaplar, gittikçe daralan çevremiz... Kýsacasý herþey Türkleþiyor, Müslümanlaþýyor... Kýbrýslýlýk da tükeniyor... Lefkoþa adanýn baþkenti deðil mi? KKTC'nin baþkenti de Lefkoþa'nýn bu yarýsý deðil mi?" "Evet..." "Baþkent düþtüðünde ülke teslim olur"... "Baþkent düþeli çok oldu..." "Oldu da ben þimdi anladým..." Kalay Kýbrýs Türk taþýnmazlarýnýn yasadýþý satýþýna tutuklama Geçtiðimiz günlere Limasol'daki tapu dairesinde çalýþan bir bayan memurun Aþaðý Binatlý (Kato Polemidya) köyünde Kýbrýslý Türklere ait taþýnmaz mallarý yasadýþý þekilde 2 Rum'un adýna çevirdiðinin ortaya çýkmasýnýn ardýndan, olaya karýþan memur ile bir kiþi hakkýnda dün çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan 8 gün tutukluluk kararý verildiði, bir diðer kiþinin ise aranmakta olduðu bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Limasol'un Aþaðý Binatlý köyünde Kýbrýslý Türklere ait taþýnmaz mallarýn yasadýþý þekilde Kýbrýslý Rumlarýn üzerine geçirilmesine iliþkin geçtiðimiz günlerde ortaya çýkan olaya dair ayrýntýlý bilgi verdiler. Gazete, Kýbrýslý Türk taþýnmazýnýn yasadýþý devir olayýnýn, 50 yaþýnda emlakçýlýk yapan bir Kýbrýslý Rum'un, daha önce bölgedeki bir Kooperatif Bankasýndan almýþ olduðu borç karþýlýðý bu kooperatifte yetkili olan ve Cuma günü tutuklanan bir diðer Kýbrýslý Rum'a baþvurarak, söz konusu Kýbrýslý Rum arazisinin kendisine Kýbrýslý Türk dedesinden kaldýðý iddiasýyla, araziyi bankaya ipotek verme talebinde bulunmasýyla baþladýðýný yazdý. Habere göre, bu talebi uygun bulan banka yetkilisi emlakçýya borcunu silme ve zaman içerisinde 200 bin Euro'da ödeme yapma þartlarýný kabul etmesinin ardýndan, emlakçý tarafýndan 43 yaþýndaki Rum Tapu Dairesi AHMET UZUN OLMAZSA OLMAZ FERDÝ BEY Ferdi Sabit Soyer þimdi de kollarý sývadý, enerjisini Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ýn tekrar seçilmesine harcýyor. Ýnkar edemeyiz, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ferdi beyin Talat'a çok büyük katkýsý oldu ama yine de yeterli olmadý Talat'ýn seçilmesine. Çünkü hatalý davranýyor. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yaptýðý hatayý tekrar yapýyor. Sadece Ferdi beyin sahnede olmasý yetmez, esas olarak Ahmet Uzun'un da sahneye çýkmasý lazým. Talat seçimleri niçin kaybetti sanýyorsunuz? Ahmet Uzun ortalarda görünmediði için... memuresine yönlendirildi. Tapu dairesi memuresinin Kýbrýs Türk taþýnmazýný banka yetkilisinin adýna çevirmesinin ardýndan, banka yetkilisi de bu taþýnmazý çalýþmakta olduðu bankaya 400 bin Euro karþýlýðýnda ipotek etti. Gazete, zanlýlarýn baþarýlý olmalarýnýn ardýndan bir diðer yasadýþý devir olayýna daha giriþtiklerini, bu olayda ise Aþaðý Binatlý'nýn "Anthupoli" bölgesinde bulunan, asýl sahipleri 7 Kýbrýslý Rum ile 2 Kýbrýslý Türk olan 9 bin 40 metrekarelik bir araziyi hedef aldýklarýný yazdý. Bu olayda da, tapu dairesi memuresinin bahsi geçen arazi için sahte bir istimlak dosyasý hazýrladýðý, bir hafta sonra da, polis tarafýndan halen aranmakta olan emlakçýnýn adýna tapu çýkardýðý ifade edildi. Gazete, banka memurunun Cuma günü kendi isteðiyle Rum polisine giderek teslim olduðunu ve ilk olayda arazinin devir iþleminin sahtekarlýkla yapýldýðýný bilmediðini söylediðini belirtirken, dün tutuklanan tapu memurunun ise susma hakkýný kullandýðýný vurguladý. Haberde, aranmakta olan emlakçýnýn ise uzun yýllar Ýngiltere'de yaþadýðý ve tapu memurunun akrabasý olduðu ifade edilirken, Rum polisinin soruþturmasýný derinlemesine sürdürdüðü, tapu dairesinde ise söz konusu memurenin daha önce yaptýðý iþlemlere iliþkin araþtýrmalarýn devam ettiði belirtildi. Gül-Eroðlu muhabbeti- Derviþ Eroðlu Ýstanbul ziyaretinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile de biraraya geldi. Gül ile Eroðlu nun samimi sohbeti objektiflere takýldý... Lionslarda görev teslimi Lions Kulüpleri Biriliði'ne baðlý Girne Akdeniz, Girne Baþparmak, Girne Vatan ve Lefkoþa Baþkent lions kulüplerinde görev devir teslim törenleri Dome Otel'de yapýdlý. Lions Kulüpleri Birliði Basýn Komitesi Baþkaný Eczan Özsoy tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre törende, dört kulübün geçen dönem görev yapan tüm yönetim kurulu baþkan ve üyeleri görevlerini yeni baþkan ve yöneticilere devretti. Girne Akdeniz Lions Kulübü Baþkaný Ýnci Çelik görevini Gülenay Çaðlar; Girne Evrensel Hasta Haklarý Derneði Baþkaný Emete Ýmge Evrensel Hasta Haklarý Derneði 4'üncü Dönem Genel Kurulu'nda belirlenen yeni Yönetim Kurulu'nun görev bölümü yaptýðý, Emete Ýmge'nin Dernek Baþkanlýðý'na seçildiði bildirildi. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre, Ahmet Varoðlu Asbaþkan, Dr. Ahmet Gülle Sekreter, Aytaç Ýçemen Mali Ýþler Sorumlusu, Belgin Demirel Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu, Mustafa Dinsev Sosyal Hizmetler Sorumlusu, Özdem Nurluöz Eðitim Sorumlusu oldu. Genel Kurulda Özgül G. Mutluyakalý ile Beþparmak Lions Kulübü Baþkaný Müge Tancer görevini Davman Zaifoðlu; Girne Vatan Lions Kulübü Baþkaný Sevda Özbodurlu görevini Nurtaç Vudalý; Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü Baþkaný Hülya Adasal da görevini Zuhal Tunalý'ya devretti. Törende ayrýca, Güney Kýbrýs Lefkara Da Vinci Lions Kulübü Baþkaný Jim Barr, daha önce Güney ve Kuzey Kýbrýs Lions kulüplerinin düzenlediði ortak defileden elde edilen gelirin baðýþ çekini KKTC Diyabet Derneði Baþkaný Caner Arca'ya takdim etti. Ýzlem Sönmez Denetim Kurulu üyeliðine getirilirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Ercan Seymen, Öðuz Özen ile Dr. Cemal Mert seçildi. Yazýlý açýklamada Genel Kurul'un yaþama geçirilmek üzere onayladýðý üç karar söyle sýralandý: "Hasta Haklarýný ve yasasýný gündemde tutmak ve haklarýn yasalaþmasý için çalýþmalar yapmak; Hasta Haklarý Platformu ve diðer saðlýk örgüt ve platformlarla birlikte ortak hareket ve etkinliklerde bulunmak; Hasta Haklarý konusunda farkýndalýk yaratmak." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DERSANELERÝ DE GELÝYOR KKTC'de üniversite açmak istiyoruz dediler... Hay hay dedik... Baþýmýzýn üstünde yeriniz var. Buyurun açýn... Hatta yer gösterdik... Araziler bile tahsis ettik kampüs inþaatlarý için. Kendi üniversitelerimizden esirgediðimiz maddi manevi her türlü desteði serdik ayaklarýna. Deðil mi KKTC bir "üniversiteler ülkesi"ydi ve bunun gururuyla göðsümüz kabardýkça kabarýyordu... Ne kadar çok üniversite! O kadar çok "üniversiteler ülkesi"! Bizim üniversitelerimizden hiç ses seda çýkmadý buna... Pastayý küçültecekler diye içlerine bir kurt düþtü ama ne oluyoruz diye yüksek sesle bir itiraz vaki olmadý hatýrladýðým kadarýyla. Endiþe ve tepkilerini kendi aralarýnda tartýþýp paylaþmakla yetinmiþlerdi herhalde. Ya da kimbilir, her kul kýsmetiynan tevekkülüne yatmýþlardýr belki de! Kýbrýslýtürk kimliði ve kültürü sistemli bir þekilde erozyona uðratýlýr ve kelimenin tam anlamýyla bir asimilasyon sürecine girilirken, bütün bunlara hiçbir itirazda bulunmayanlar, sýranýn bir gün kendilerine geleceðinin hesabýný yapmalýydýlar. Yapmadýlar. KKTC'de TED Koleji açmak istiyoruz, dediler... Hay hay dedik... Baþýmýzýn üstünde yeriniz var... Türkiye'nin en köklü eðitim kurumlarýna hayýr diyecek halimiz yok ya... Canýmýza minnet! Onlara da yer gösterdik... Arazi tahsis ettik inþaatlar için. Bu sefer de kolejlerimizin mýrýn kýrýn etmesi, ne oluyoruz diye sormasý gerekmez miydi? Ama hayret... Kimsenin gýký çýkmadý! Onlar da týpký üniversitelerimiz gibi her kul kendi kýsmetiynan tevekkülüne yatmýþlardýr herhalde! Zamanýnda bu ülkenin yurtsever insanlarý asimilasyona karþý seslerini yükseltirken, onlar yine susmayý tercih ederek, bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn dercesine kavganýn dýþýnda ama "anavatanlarýnýn" yanýnda kalmayý yeðlemiþlerdir! Sýranýn bir gün kendilerine de geleceðini ve yýlanýn kendilerini de ýsýrabileceðini hiç düþünmeden. Üniversiteleri geldi... Kolejleri geldi... Ama yetmez... Þimdi sýra dersanelerde! Dün bir reklam vardý gazetelerimizin birinde... Türkiye'nin "bir numaralý" dersanesi olan Kavram Dersaneleri Girne'de þube açýyormuþ! Dersanelerimizin gözü aydýn desenize... Sýra onlarýn pastasýný küçültmeye geldi! Kavram Dersanelerinin künyesi gururla vurgulanýyor reklâmda. Türkiye'nin bir numaralý dersanesi. 36 yýllýk deneyim... Profesyonel eðitmenler... Kolej, Yönlendirme ve ÖSS... Hem de promosyonlu... Dereceye giren öðrencilere laptop... %50'ye varan indirimler. Durumu kavradýnýz mý bilmem. Sessiz ve derin kavramlardýr bunlar... Hiç beklemediðiniz bir anda birden karþýnýza dikiliverirler! Süpermarketlerimiz yerinmesin biz bu çemberin dýþýnda mý kalacaðýz diye... Yarýn obür gün Migroslar da baþlar gelmeye!.. Kokusu çýkmýþtý zaten... Olasý bir çözümde Kýbrýslýtürk toplumunun ekonomisi Rum ekonomisiyle nasýl rekabet edecek diye endiþe edenler vardý. 80 milyonluk Türkiye ekonomisiyle nasýl ve ne kadar rekabet edebiliyorsa, Rum ekonomisiyle de öyle rekabet edecek! Kimse gayle çekmesin.

5 14 Haziran 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Dünyaya gelmem için annemle babamýn evlenmesi gerekmezdi. Mutlaka baþka sebepleri vardý. * Cumhurbaþkaný Eroðlu; "Müzakerelerden kaçan taraf ben olmayacaðým" demiþ. - Kapý kilitli, anahtar da Erdoðan'da Ýstese de kaçamaz zaten! * Kýbrýs Türküne "hazýr yeyici" demek haksýzlýkmýþ. - Gerçekten de öyle Hiç de hazýr yeyici deðiliz. Kebabý bile son defa biz çeviririk mangalda. * Türkiye ABD'yi hayal kýrýklýðýna uðratmýþ. - Bravo Türkiye * Ýnsan haklarýnýn haritasý çýkarýlýyormuþ. - Telli bölgeler de bir bir iþaretlensin lütfen. * Avcý'ya yanýt veren Boyacý "80 dolar bile borcum yok" demiþ. - Boyacý öyle diyorsa, öyledir. Benim itirazýn yok. Aranýzda inanmamýþ olanlar bulunabilir. Lütfen ses etmesinler. Þükretsinler ki " borcum yok, alacaýklýyým bile " diyebilirdi. Halen Ercan'da konuþlanmýþ bulunan bir havayolu þirketi için Acil olarak nakit para aranmaktadýr. TL, dolar Ya da Euro grubu parasý olup da Yardýmda bulunmak isteyenlerin Çok acil olarak Hava-Sen'e müracaatlarý rica olunur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI NÝYETÝNÝZ ÜZÜM YEMEK DEÐÝL GALÝBA Vur Fakat öldürme Ne yazýk böyle davranmýyoruz. Her seferinde öldürme hýrsý ile vuruyoruz. N'olacak bu KTHY Yetiþtiren bir kenarýndan tuttu, habire çekiþtiriyor. KTHY ile yatýp, KTHY ile kalkýyoruz Bu arada eleþtiriler de dozunu artýrdýkça artýrýyor. Son çarpýcý açýklama KTÖS'ten geldi. Tutum, davranýþ ve içerik bildiðiniz gibi. Deniyor ki: "KTHY bilerek borç bataðýna saplandý." Hade Yutulacak bir açýklama mý bu? Deðil. Yapma be caným kardeþim. Ýnsaf eyle artýk.! Söyleyin bana bakayým. Kimdir oðlum KTHY'ný bilerek borç bataðýna sokan? Hangi densizdir o? Hangi çýkarcý, sahtekar, düzenbaz; Hangi utanmaz arlanmazdýr o? Gösterin bana, gidip boðazýna yapýþmazsam adam deðilim. "Tuuu " deyin yüzüme! Bilip de söylemeyen.. Ve hala daha gidip hesap sormayan da adam deðildir ama. Türkiyede yetkililer varmýþ. Bizde de iþbirlikçiler varmýþ Bir olmuþlar KTHY'ný peþkeþ çekecekler, batýracaklarmýþ defa dinlediðimiz hikaye 1000 defa yaþadýðýmýz senaryo. KTHY, sorma gir hanýndan farksýz bir yapý! Girip çýkanýn haddi hesabý yok.. Bir hesabý kitabý olsa "o iþbirlikçinin" yakasýna yapýþmak kolay. Ama yok. Ha diyorsanýz ki, "Bugüne kadar kim girdi kim çýktýysa hepsi iþbirlikçidir " sori ama sizin niyetiniz üzüm yemek deðildir. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Dikelya Ýngiliz Üsleri halen boþ Maraþ'ý verelim, Dikelya'yý alalým. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KIBRIS MEYHANESÝNDE NAR EKÞÝSÝ... Ayný mahallede oturan arkadaþlar bazen aylarca görüþemeyebilirler. Buna iþ yoðunluðu der bir çoðumuz ve kendimizi kandýrýrýz. Hani yemeðin dozunu kaçýrdýðýmýzda "Yarýn yemez dengelerim" deriz ama yine de sözümüzü tutmaz saðlýðýmýzý bozarýz, öyle bir þey bu da... Nasýlsa elinin altýnda istediðin an bir telefon var ve arar görüþürsün düþüncesi, aylarca görüþememene sebep olabilir. Ýþte durum bu.. Ve bizler, yani Baf'tan zorunlu göç ettirilen ve göç edilen yerde de birkaç parçaya bölünen Baflý arkadaþlar... Fýrsat çýktý mý, bunu deðerlendirir ve bir yerlerde, bir gecelik de olsa, oturup hasret gideririz. Öyle bir gündü geçen gün de. Bir Ýngiltere'den, iki Omorfo'dan, iki Lefkoþa'dan, bir Ýstanbul'dan ve dört arkadaþýmýz da Maðusa'dan katýldý akþamki buluþmamýza. -Ýyi bir meyhane bilirim sahilde, oraya gidelim, dedi organize iþleri ile ilgilenen arkadaþ. Oraya gittik. Salamis'in biraz ilerisinde, denize sýfýr bir lokantaydý gittiðimiz yer. Deniz, gece yansýtýlan ýþýklarla tertemiz görünümünde ve içindeki atýlan ekmeklere hücüm eden kol kadar kefallerle de keyifliydi. Belli ki kefaller atýlan ekmeklerden ötürü oranýn müdavimleriydi.. -Yakalasanýz? -Abi burada balýk avlamak yasak. -Ha ondandýr ki balýklar bu kadar cüretkar ve bu kadar iri oldu. -Sanýrým. -Nelerin var? -Abi soðuk sýcak mezeler, balýklardan da taze gelmiþ Voppa ve kalamar var. -Peki oðlum, önce masaya Kýbrýs meyhanelerinde sormadan getirilen klasikleþmiþ mezelerden getir, sonrasýný düþünürüz. Adam önce mercimek köftesi ve içinde yoðun nar ekþisi karýþtýrýlmýþ salata getirdi. Arkadaþlarla bakýþtýk, bu ne, der gibi. Kýbrýs meyhanesinde mercimek köftesi ve nar ekþisi. Fazla durmadýk üstünde, çünkü Voppa hem taze hem de iyi piþirilmiþti. Ancak mezelerle içilen içkiler Kýbrýs meyhane kültüründen çok uzaktý. O lokantada Kýbrýs'a dair bir tek biz vardýk. -Ya oðlum bulamadýn mý bir Baflý lokantasý? -Ma be Dolgun, dalga geçen galiba. Memlekette Kýbrýslý mý kaldý ki Baflý bulalým? Düþündüm de gerçekti söyledikleri. Her iþte olduðu gibi lokantacýlýkta da meyhanecilikte de üstünlük yerleþiklere geçmiþ, kültürümüz giderek yozlaþmýþtý. Karar verdik gelecek toplantýmýzý, Baf'ta yapacaktýk. Hem Kýbrýslýnýn lokantasý, hem Kýbrýs kültürü, hem de Baflý olacaktý en azýndan Neyse. Her ne kadar nostaljik takýldýysak da sonunda gelip takýldýðýmýz konu Kýbrýs'tý. Biz bu nostaljik toplantýlarý yerimizden yurdumuzdan uzakta yapýyorduk... Hep söylerim, hep anlatýrým bu köþede. Olaylarý içinde iken göremezsiniz, derim. Baf'ta iken etrafta nelerin döndüðünü bilmiyorduk. Bugünlerde ambargolardan bahseder dururlar ya Spor bile yapamýyoruz derler ya. Bir arkadaþ benim unuttuðum bir olaydan bahsetti, ilk defa duymuþ gibi þaþýrdým Kasabanýn Rum tarafýnda, yýllarýnda, Rum gençlerden ve Türk gençlerden oluþturulan iki grup futbol maçý yapmýþlar. Ýki gün sonra maç yapanlar zamanýn askeri yönetimi tarafýndan sorgulanmýþ ve bir daha yaparlarsa sonlarýnýn kötü olacaðý kendilerine söylenmiþ... Casus muamelesi görmüþler. Uyaran "vatanseverler" bugün izolasyonlarýn kalkmadýðýný, bizlerin spor ambargolarý altýnda býrakýldýðýmýzý falan söyleyip duruyorlar.. Derviþ de, masadan kalkmayýp Rumlarýn çözüm istemediklerini dünyaya ispat edeceðini söylüyor. Geceyi anlatmak güzel olabilirdi Þartlar baþka olsaydý.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Okullarýn yaz tatiline girmesi ile yaz okullarý ve kurslarý gündemin önemli bir maddesi olacak. Yaz okullarý ve kurslarý, özellikle küçük çocuklarý olup, karý-koca çalýþan aileler için büyük bir sorunu çözer. Kendikleri çalýþýrken çocuklarý hem kontrol altýnda, güvenli bir yerde... Hem de yararlý bilgi ve etkinlikler ile zamaný deðerlendiriler. Teorik bilgiler ile yüklü ders YAZ OKULLARI VE KURAN KURSU ÜZERÝNE... yýlý sonunda, çocuklar için de olumlu bir uðraþ olur. Farklý mekanlar görürler, yeni arkadaþlýklar edinirler. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak geliþimlerine önemli katkýsý olur bu programlarýn. Her yýl olduðu gibi bu yýl da bu kurslardan birisi vardýr ki gündeme baþka türlü girer. Particiliðin neden olduðu ideolojik ayrýlýktan farklý bir ayrýlýk yaþanýr. Kýbrýslýlar ile Türkiyeliler in karþý kutuplarda yer aldýðý ender Yönlendirme sýnavýna 1058 öðrenci katýldý Kolejlerin 9. sýnýfýna (lise bir) ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'ne alýnacak öðrencilerin belirlenmesi için düzenlenen "yönlendirme sýnavý" dün yapýldý. Sýnav kaðýtlarý DAÜ Bilgi Ýþlem Merkezi'nden deðerlendirilerek öðrencilerin aldýklarý ham puanlar, aday sýnav numarasýna göre dün akþam saatlerinde açýklandý. Öðrencilerin yerleþtirme puanlarý ise bütünleme sýnavlarýndan sonra duyurulacak. Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ndeki 44 salonda yapýlan sýnava, 1058 öðrenci katýldý. Sabah iki oturum ve öðleden sonra Eroðlu ödülünü aldý Ekovitrin Dergisi'nin ''Yýlýn Starlarý Ödül Töreni''nde konuþan Eroðlu, Atatürk'ün neredeyse bir asýr önce tespit ettiði gibi zamanýn tamamen bir iktisat devrinden baþka bir þey olmadýðýný söyledi. Eroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü:''1974 Mutlu Barýþ Harekatýndan sonra askeri zaferin ekonomik kalkýnma ile bir oturum olmak üzere 3 oturumda gerçekleþtirilen sýnavýn arasýndaki birinci oturumunda Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji; 10:45-12:30 saatleri arasýndaki ikinci oturumda Tarih ve Ýngilizce sorularý yer aldý. Öðleden sonra ise konuþma (speaking) sýnavý yapýldý. Öðrencilere Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve tarih konularýndan 25'er; Ýngilizce'den ise 40 soru soruldu. Sorular çoktan doðruyu seçme tipinde oldu. Adaylarýn tercihlerine göre kontenjanlara yerleþtirme iþlemleri, bütünleme sýnavlarýndan sonra yapýlacak. Sýnav sonuçlarý bakanlýk web sitesinden izlenebilecek. desteklenmediði sürece yetersiz kalacaðýnýn bilinciyle Kýbrýs'ta büyük bir iktisadi hamle baþlatmaya çalýþtýk. Büyük mesafe aldýk, ancak ne yazýk ki aðýr ambargolar altýnda ezildik ve istediðimiz noktaya gelemedik." ''Yýlýn Devlet Adamý'' ödülüne deðer bulunan Eroðlu'na, ödülünü, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Kamuran Abacýoðlu verdi. farklýlýklardandýr. Nedir bu ayrýlýðý yaratan konu? Kuran Kurslarý! Kýbrýslýlar genelde alehte... Türkiyeliler ise lehte... Olumusuz itirazlarýn çoðu, Kýbrýslýlar dan gelir. Kýbrýslýlar açýsýndan bakýldýðý zaman haklý bir deðerlendirme de olabilir. Çünkü Kýbýrslýlar ýn, birçok konuda olduðu gibi, din ve din eðitimine bakýþ açýlarý ile Türkiyeliler in bakýþ açýlarý arasýnda büyük farklar vardýr. Ancak bu itiraz ve eleþtiriler ne kadar gerekli? Bir defa inanç ve fikir özgürlüðüne inanýyorsanýz, bunu her tür inanç için kabullenmeniz gerekiyor. Müslümaný, Musevisi, Hristiyaný, Budisti, Ateisti ve daha diðer inançlar için bu hoþgörü gösterilmeli. Bu kurslarý gereksiz ve zararlý görüyorsanýz, çocuðunuzu göndermezsiniz. Ýþ olur biter. Bu kurslar zaten Kýbýrslý çocuklarýna yönelik deðil... Kýbrýslýlar böyle bir kursa itibar etmez ki... Biz kýbýrslýlar neye itiraz edeceðimizi ve zamanýný, doðru saptamada oldukça zayýf kalýyoruz. Bazý olaylarda, özellikle toplumsal olaylarda, bir kaþýk suda fýrtýna koparýrýz, ama bazý olaylarýn yarattýðý fýrtýnalarý görmezden geliriz. Mesela Türkiye den Kýbrýs a yerleþik taþýnarak irademiz elimizden alýndý... Kýbrýslýlar olarak kültürümüz ile, ekonomimiz ile yaþantýmýz ile nufusumuz ile asimile edildik... Sonsuza kadar(!) yaþatacaðýmýzý savunduðumuz devletin kilit noktalarýna Türkiye kökenlilerin yerleþtirilmesi adým adým devam ediyor... Amerikan filminde kurtarýlan kýzýn baþýna gelenlerin dik alasý baþýmýza geldi, geliyor... Sýralanacak bu ve buna benzer geliþmeler... Ve ses çýkarmadýk, hala çýkarmýyoruz! Gelenleri Yeni Kýbýrslýlar sayýyoruz... Ancak külütürlerini reddediyoruz. Olacak iþ midir bu? Onlarý buraya kabul ettiniz mademki, herþeyleri ile de kabul edeceksiniz. Arabý beyaz fistaný, Hint fakirini yarý çýplak ve yalýn ayak hali ile yadýrgayamazsýnýz... Türkiye den gelen yerleþiklerin Kuran kurslarýný da... Lahmacunlarýný da... Simitlerini de kabulleneceksiniz... Ramazanda, alkollü içki yasaðýný da... Kutlu doðum hatasý etkinliklerini de... Kültürleridir deyip hoþgörü ile karþýlayacaksýnýz. Bu memelekette sana ters gidiþlere karþý çýkacaksan, öncelik sýrasýna göre ve zamanýnda çýkacaksýn. Nufusun dörtte üçünü oluþturan kitlenin yaþam þekline karýþamazsýnýz. Ýnançlarýna, yaþam þekillerine karþý çýkarak, dolaylý yönden buradaki varlýklarýný sorgular görüntüsü, havada kalýr. Karþý çýkýþýnýz, gelenlerin yaþam þekline deðil, burada bulunuþlarýna ise, anlam kazanýr. GÜNLÜK EÐER HIRÝSTÝYAN KULÜBÜ DEÐÝLSENÝZ TÜRKÝYE'YÝ AB'YE ALMAK ZORUNDASINIZ Tayyip Erdoðan, AB'ye seslendi ve dedi ki: 'Eðer Hristiyan kulübü deðilseniz Türkiye'yi Avrupa Birliði'ne almak zorundasýnýz. Resmi müracaat O günden bugüne yýrtýnýyoruz, çýrpýnýyoruz. Hâlâ oyalýyorsunuz.' Sadece AB'ye deðil, Türkiye'de "AB'ye girmeyelim" diyenlere de seslendi: 'Biz bir ara, ihracatýmýzýn yüzde 55'ini AB üyesi ülkelere yapar hale geldik. Bazýlarý diyor, niye giriyoruz? Peki kardeþim sen bu ihracatý nereye yapýyorsun? Hadi girme, nereye yapacaksýn o zaman ihracatý? En yakýnýnda Avrupa'ya ihracat yapmayacaksýn nereye yapacaksýn? Latin Amerika'ya mý? ABD'ye mi? Bak bakalým ABD bizden ne alýyor?' Türk dýþ politikasýnýn AKP'den önce idare-i maslahatla günü kurtardýðý bir gerçektir. Arap ülkelerine zaten açýlamadýlar. Baþarýsýzlýklarýný da "Dünya bizi sevmiyor" diyerek örttüler yýllarca. FARK Dün ile bugün arasýnda fark var mý? Var... Dün herkes maaþ artýþý isterdi, þimdi ise maaþýndan kesinti öneriyor! TUFAN Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! SAHTE TAPU Güneydeki Türk mallarý sahte tapu ile bazý Rumlara verilmiþ... Bizde bu iþi devlet yapar! ÝKRAM "Ýsrail gemileri gelirse, ikramlarla karþýlayacaðýz onlarý" diyor Derviþ Eroðlu... Ne ikram edecek? Fýrýnda makarna mý? YETMEZ KKTC Merkez Bankasý 2009'da 53 milyon lira kâr eetmiþ... KTHY'yi kurtarmaya yetmez! ÇAVUÞOÐLU Çavuþoðlu güneydeki toplantýya katýlmýþ. Merak etmeyin, bizim Çavuþoðlu deðil. Hem bizim Çavuþoðlu þimdi onbaþý! Týrnak... "Müjde! Derviþ Zaim yeni bir film çekti. Hem de Kýbrýs'ta. Bu cümle içinizde bir heyecan uyandýrmýþsa siz de benim gibi sýký bir Derviþ Zaim hayranýsýnýzdýr. Benim için Derviþ hayata sunulmuþ bir armaðandýr. Onu anýmsamak içimde coþkulu bir cývýltý oluþturur ve hemen telefona sarýlýrým. Bir filmi vizyona girer girmez sinemaya koþarým." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "KKTC'nin nüfusu az, yeterli deðil. Bunu kalabalýk þehirlere gittiðinizde, oralarda bir süre kaldýðýnýzda daha iyi görüyor, anlýyorsunuz. Hele dönüþte uçaktan aþaðýya baktýðýnýzda nüfusumuzun biraz daha kalabalýk olmasýnýn ne kadar iyi olabileceðini iyice kavrýyorsunuz. Zira aþaðýdaki görüntü çok ýssýz bir ada görüntüsü, maalesef..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Kýbrýs'a ayak bastýðý andan baþlayarak, adadan ayrýldýðý saate kadar, beyaz bir BM helikopteri baþýmýzda dolanýp durdu. Bana kasýtlarý varmýþ gibi, giderken de evimin üstünden geçtiler, dönerken de." Bekir AZGIN (Havadis) "Bunlar alýþýk olmadýðýmýz þeyler. Suçlunun ayaða kalktýðýný gören, duyan oldu mu hiç? Herkes yerinde, makamýnda oturmaya devam ediyor. Dürüst insanlar ise maðdur oluyor. Tekrar soruyorum: Bu nasýl düzen? Bu nasýl adalet? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar?" Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Derviþ Eroðlu'na Türkiye'de "Yýlýn Devlet Adamý" ödülü verildi. Bu ödülü almayan liderimiz kalmadý galiba. Denktaþ da, Talat da "Yýlýn Devlet Adamý" seçilmiþlerdi... Mesele ödül mü? Bakýn ne kadar 'yararlý' temaslar yapmýþ Eroðlu orada... TC'li gazetecilerle buluþmuþ, sorularýný yanýtlamýþ, Abdullah Gül ile muhabbet etmiþ. Ama en önemlisi þu: Kýbrýs'a gelmeye hazýrlanan Ýsrail gemileri ile ilgili söylediði sözler... "Gelirlerse gereken ikramlarý yapacaðýz, misafirperverliðimizi göstereceðiz onlara... Silahla deðil" diyor. Keþke bir vakitler sýnýrlarýmýza yürüyen Kýbrýslý Rum kadýnlara da ayný misafirperverliði gösterebilseydik... Silahla, coplarla deðil, turunç ve ceviz macunu ile karþýlasaydýk onlarý...

7 14 Haziran 2010 Pazartesi 7 Doðrudan Selma Bolayýr GRAMERDEN SINIFTA KALDINIZ GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ "Küçük adamcýk" Derin henüz on yaþýndadýr... Yorucu bir okul gününün ardýndan yatmaya hazýrlanýrken... Duþun altýnda hüngür hüngür aðlamaya baþlar... Ne olduðunu soran annesine.. " Ben hayatýmdan hiç memnun deðilim" Nedenmiþ? "Çünkü gramerden hiç bir þey anlamýyorum" der... Ama üç gün sonra yapýlan gramer sýnavýndan, otuz üzerinden yirmi yedi alýr.. Belki de kendini sorguladýðý ve gerekeni yaptýðý için almýþtýr o puaný... Bu yaþanmýþlýðýn irdelenecek diðer boyutlarý bir yana... Size sorsalar... Hayatýnýzdan memnun olup olmadýðýnýzý... Memnuniyetinizi,bir yerde mutluluðunuzu... Aþk, iþ, seks, aile ve arkadaþlarla... Saðlýkla.. Çevre, barýþ ve güvenlikle... Politika, hükümet ve eðitimle iliþkilendirdiðinizde.. Ne yanýt verirdiniz? Ülkenizin eðitim politikalarý... BULUTOÐLULARI'NA TAM DESTEK- Ülkemizde kültür ve dayanýþma anlamýnda çeþitli faaliyetlerde bulunan Gaziantepliler, Konyalýlar ve Çukurovalýlar dernekleri, yerel seçimlerde Ulusal birlik Partisi Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Cemal Bulutoðlularý'na tam destek vereceklerini açýkladý. GÜLSEN BOZKURT: ENGELSÝZ BÝR LEFKOÞA YARATACAÐIZ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Gülsen Bozkurt, seçilmesi halinde engelsiz Lefkoþa yaratacaklarýný, bu konuda her tür düzenlemenin yapýlacaðýný bildirdi. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Bozkurt, seçim ziyaretleri çerçevesinde Kýbrýs Türk Özürlüler Federasyonu'nu ziyaret ederek Genel Baþkan Derviþ Yücetürk ile görüþtü. Bozkurt, ziyaretteki konuþmasýnda, KKTC'de özellikle de Lefkoþa'da engellilere yönelik düzenlemelerin yok denecek kadar az olduðunu ifade ederek, bu durumun ülkenin ayýbý olduðunu söyledi. AÞIK, GÖÇMENKÖY'DE SÝYAH PANKART AÇTI CTP Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Kâmil Simavi Âþýk, meclis üyesi adaylarýndan oluþan ekibiyle birlikte dün Göçmenköy bölgesini ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, bölgedeki dere yataklarýný inceleyen Aþýk, "yaþanan onca felakete karþýn dere yataklarýnýn hala içler acýsý durumda olduðunu" söyledi. Bunun bile halkýn belediye baþkaný seçerken dikkatli olmasý gerekliliðini ortaya koyduðunu anlatan Aþýk, Göçmenköy'deki durumu protesto için ekibiyle birlikte siyah pankart açtý. Gelecek nesillere, devlet olanaklarýndan eþit yararlanma hakký tanýmadýðý.. Hatta "paralý" okullara aðýrlýk verdiði.. Her gelenin de kendi kültürünü taþýdýðý ve öz deðerlerimizin gün be gün yok olduðunu bilerek... "Ben, zamanýn þartlarýna göre çok iyi bir eðitim aldým... Eðitimin ömür boyu sürdüðüne inandýðým ve bunu gerçekleþtirebildiðim için de mutluyum diyebilir misiniz? Sürdürülebilirliði olmayan.. Birinin yapýp, gelen diðerinin bozduðu... Doðru dürüst bir saðlýk sisteminin oturtulmadýðý bu "sistemsizlik" de.. Halk, saðlýk hizmetlerinden yeterince faydalanamaz.. Devlet hastanelerine güvenmezken... Özel saðlýk sigortanýz ve dýþarýlarda tedavi þansýnýz da olsa.. Bu sistemsizlik sizi mutlu eder mi? Aslan ininden belli olurmuþ derler.. Evinizi istediðiniz kadar temiz tutabilirsiniz de.. Adýmýnýzý dýþarý attýðýnýzda gördüklerinizi, insan onuru ile baðdaþtýrabilir misiniz? Çeþmenizden akan tuzlu su... Etraftaki çer çöp... Standartlara uymayan çemberler, kaldýrýmlar Alt yapýsý olmadan satýlan arsalar.. Ýpotekli mallarýn satýlabildiði... Karþýlýksýz çek sahiplerini deðil de onu alanlarý cezalandýran bir yargý.. Sizi hala mutlu edebiliyorsa.. Bir yerlerde bir yanlýþlýk olmalý... Nedir o? Sizin için çizilmiþ bir çerçeve... Görünmeyen ama yine de var olduðunu bildiðiniz bir çerçeve... O çerçeve, sosyal olaylarý... Bayraklar, egemenlikler, þehitler gazileri... Yavrusunu yiyen kedilerden habersiz Ana ile yavru iliþkilerini... Kimin olaylara ne kadar katýlýp katýlamayacaðýný organize eden bir çerçeve.. Süregelen olaylarýn hangi kahramanlýk ve de Çarpýtýlmýþ vatan sevgisi kriterlerini içereceðini... Nelerin uygun olup nelerin olmadýðýný... Nelerin önemseneceðini belirler.. Gözden kaçýrýlmak istenen gerçekler ise... Çerçevenin dýþýnda kalýrlar.. Bakýn hükümetlere, hükümet edenlere ve giderek halka.. Herkes, çizilen çerçevenin içinde seyreder... Birileri postu tutmak için "büyüklerinin" buyurduklarýný yapar... Çerçevenin dýþýnda býrakýlan gerçeklere hiç dokunmadan... Fuzulî iþlerle, lâf olsun diye uðraþýr.. Birileri de her dem, baþta olanlardan yana yer alýrken.. Kim çerçevenin dýþýna çýkýp gerçekleri dillendirme yürekliliðini gösterir? Her kim ve de her ne isterseniz olun... Bu tabloya karþýn halâ mutluyum diyorsanýz... Çerçevenin, özellikle oluþturduðu yalanlarla, kendinizi kandýrýyorsunuz.. Derin geçti ama... Gerekeni, gerektiði þekilde yapmadýðýnýz için.. Siz gramerden sýnýfta kaldýnýz derim! ADADA KÝMSE KALICI OLMADI... Geçenlerde gazetemize Ýlknur Göçmen isimli Türkiyeli bir bayanýn mesajýyla ilgili birçok þikayet geldi. Bu þikayetlerden bir tanesi de Ali Kýrýkok'a ait. Kýrýkok'un elektronik mesajý þöyle: "Ben bir Kýbrýslý Türküm. Geçtiðimiz gün Facebook'uma bir mail gönderildi. Anladýðým kadarýyla birilerinin birileriyle yazýþmasýndan doðan bir olaydýr bu. Ancak öyle olsa bile bize bu kadar hakaret etmeleri gerekmez. Ben Ýlknur isimli bu bayana kýzmýyorum. Ona söyleyeceðim birkaç cümle vardýr. Ýlknur Haným'ýn bizi beðenmediðini anladým. Bizimle konuþmasýna, bizden birileriyle yazýþmasýna hiç gerek yoktur. Ýlknur Göçmen isimli bayanýn gönderdiði mesaj hakaretlerle dolu. Bunun içinden bir pasaj alýp size gönderiyorum. Mesaj þöyle: 'Siz Kýbrýslý Türkler cahil ancak kýyafetine önem veren her Kýbrýslý gibi, tabii ki giyinmeyi bilmeyen soysuz, geçmiþini bilmeyen, ne soydan geldiði belli olmayan, ne kültürü, ne dini, ne ahlaký belli olmayan uzaydan inme ucubenin hatta bir zavallýnýn tekisiniz. Kýbrýs Türklerindir, Kýbrýs da Türk milletidir... Orasý Türklerin sayesinde geçiniyor. Yatarak para kazanýyorsunuz bizim sayemizde. Herkesin altýnda Mercedes'ler... Devlet memurlarý yarým gün çalýþýrlar... Bahçelerindeki portakallarý toplamaktan acizsiniz ancak göt büyütmeyi bilirsiniz bu rahatlýk Türkiye den geliyor! Bizim burda açlýktan ölenler varken siz orda her türlü ahlaksýzlýðý yapýyosunuz, Ýngilizce'yle Türkçe'yi karýþtýrýp abuk bir þekilde konuþuyosunuz. Haddinizi bilin, eðer istemiyosanýz Türk olmayý...tir olup gidersiniz adadan! O topraklar kolay kazanýlmadý. Sizin gibi soysuz, beyinsiz cahil insanlara da asla býrakmayýz!!!' Ýþte böyle bir mesaj gönderildi bana... Ýlknur Göçmen isimli büyük Türk bayaný bizi memleketimizden kovuyor. Ona hatýrlatalým ki biz burada doðup büyüdük. Vatanýmýz burasý. Kendileri bu topraklarý iþgal etmiþlerse yani onlarýn deyiþiyle savaþarak almýþlarsa, kalýcý deðillerdir. Bir gün gidecekler ama biz kalacaðýz. Konuþurken, yazýþýrken buna göre davranmasý gerekir. Nasýl ki kimse onlara Türkiye'yi terkedin diyemezse onun da bize bunu söyleme hak ve salahiyeti yoktur. Ýþgalcidirler, sahip deðildirler..." ABD KÝMDEN YANADIR? Gazetemize mektup gönderen Bünyamin Uðurluçay isimli þahýs, Ýsrail-Türkiye tartýþmasýndan neyi nasýl düþüneceðini þaþýrmýþ. Vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ýsrail ile Türkiye bir tartýþmaya girdi, benim de bu olaya baðlý olarak düþündüklerim deðiþmeye baþladý. Ortada kaldým. Artýk yorum yapamýyorum. Ýsrail de, Türkiye de Amerika'nýn desteðiyle baþka ülkelerin topraklarýný iþgal etmiþ durumdadýrlar. Hamas'ýn terör örgütü olmadýðýný söyleyen Tayyip Erdoðan Bey'e katýlýyorum, ama temsil ettiði ülke Ýsrail'in durumundan farklý deðil. Þimdi Tayyip Erdoðan Bey'i desteklersem Kýbrýs'taki iþgalini de desteklemiþ sayýlmaz mýyým? Bana ters geliyor.. Radikal dinci Hamas'a kalsa, bulunduðu ülkeye þeriatý getirir, ancak Filistin'de verdiði mücadele emperyalizme karþý bir mücadeledir. Ýsrail ile Türkiye arasýndaki çekiþme neyin nesi? Amerikancýlar Amerikancýlara karþý mý desem doðrudur, kafam karýþtý. Size yazýp bilgi almak istedim. Gazetenizi okuyorum. Beni aydýnlatýrsanýz sevinirim. Bir sorum daha var... Amerika Birleþik Devletleri, Türkiye ile Ýsrail savaþa girse kimden yana aðýrlýðýný koyar?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KUZEY KIBRIS TUTUÞKA CUMHURÝYETÝ Bizim Mandra Kýzýlbaþ Kilisesi çevresindeki yan yol trafik düzenlemesi çalýþmalarýnýn iki aydan beri durdurulmuþ olmasýna, halktan gelen tepkilere ve basýndaki eleþtirilere gerek belediye, gerekse hükümet yetkilileri iyice kulaklarýný týkamýþlardýr. Her an ciddi bir kazanýn meydana gelebileceði bölgede korkunç bir trafik kaosu yaþanmaktadýr. Sokaktaki vatandaþ, "Burada meydana gelecek ciddi bir kazadan, belediye de, hükümet yetkilileri de sorumludur" diye kendi kendine söylenir.

8 8 14 Haziran 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Nerde bu devlet? Sað ve çözüm karþýtý kesimler sürekli olarak KKTC'ni yaþatmaktan ve yüceltmekten söz ederler. Ancak uluslararasý mahkemlerce de tescillendiðine göre KKTC denen varlýk Türkiye'nin bir alt yönetimidir. Yani KKTC diye bir devlet yoktur ve hiç de olmamýþtýr. Buna raðmen biz seçimler yaparak, milletvekilleri yanýnda yerel yöneticilerimizi seçer ve Ankara'nýn müsaade ettiði oranda da hükümetçilik oynarýz. Onun için ben burada hükümet edenlere hiçbir zaman iktidar demedim. Ancak ben yine de herþeyi Ankara'ya yükleyerek hem Ankara'ya haksýzlýk yaptýðýmýza, hem de iþin kolayýna kaçtýðýmýza inanýrým. Çünkü son günlerde patlak veren konutzedeler krizini Ankara yaratmadý. Elinde sözde bile olsa yasama ve yürütme erkini tutan siyasilerimiz yaratmýþtýr. Bazýlarý Ankara þimdilik çözüm istemediði için, Kýbrýs sorunu uzuyor diyebilir. Dolayýsý ile çözümsüzlüðün getirdiði sorunlar, diðer sorunlarýmýzýn katmerlenerek çoðalmasýna yol açýyor da diyebilirler. Ancak bizim de hükümetçilik oynarak dahi olsa bazý sorunlarýmýzý çözebilmemiz veya bazý sorunlarýn ortaya çýkmasýný engelleyebilmemiz gerekir. Karþýyaka'daki Kulaksýz Ýnþaat'ýn yolsuzluðundan sonra þimdi de Tutuþka adlý bir þirketin Girne'de yaptýrdýðý Barýþ Apartmanýnýn sahipleri geçen hafta Karþýyaka'da yapýlan açýk artýrma gibi bu satýrlar yazýlýrken yine bir banka tarafýndan parasýný ödedikleri dairelerinin açýk artýrma yoluyla satýlmasý ile karþý karþýyadýrlar. Bu iki olay sadece buzdaðýnýn suyun üstünde görünen kýsmýdýr. Bu þekilde satýlmayý bekleyen yüzlerce konut ve daire vardýr. Mahkemelerde icra safhasýna gelen bu konutlar da alacaklý bankalar tarafýndan haraç mezat satýlacaktýr. Ýþ çevreleri yýllardýr ticaret ve ihtisas mahkemeleri kurulsun diye adeta kýçlarýný yýrttýlar. Eðer bu tip mahkemeler olsaydý davalar yýllarca sürmeyeceði için, ipotek karþýlýðý bankalardan alýnan borçlar ödenemeyecek duruma gelmeden davalar sonuçlanacaktý. Örneðin Kulaksýz Ýnþaat'ýn aleyhine 2006 yýlýnda hüküm alýndýðýnda borç 105 bin lira idi. Ancak bu hükme raðmen banka icra emrini tarihine kadar almaz, mahkemede bu tarihe kadar icra emri vermez. Bu arada mahkemenin verdiði karara göre de 105 bin liralýk borca her üç ayda bir kapitalize edilecek þekilde tarihinden itibaren %80 faiz uygulanmasý hükmü verilir. Aslýnda 2006 yýlýnda ve sonraki yýllarda da bankalarýn borçlu cari hesaplara uyguladýklarý faiz oranlarý %30'lar civarýdýr ki bu oran da 2008 yýlýnda ve takip eden yýllarda %15'in altýna inmiþtir. Yine bu arada ilgili firmanýn müteaahiti tam 54 kez mahkemeye girip çýkmýþ. Konutlarý sattýðý kiþilerden de tahsilât yapmaya devam etmiþ ama bankaya kuruþ koklatmamýþ. Sonunda da müteaahit adayý terk etmiþ. Ancak firmasý çalýþmaya ve konut üretip satmaya devam ediyor. Bu arada mahkeme 'de icra kararý verir. Ancak icra ne hikmetse tam birbuçuk yýl sonra geçen hafta uygulanýr ve konutlar arsasý ile birlikte banka tarafýndan 2.2 milyona satýn alýnýr. Zaten borç da 2.2 milyona ulaþmýþtý. Nerde bu devlet diye baþlýkta sormamýn nedeni bundan önceki paragrafta yazdýklarýmdýr. Mahkeme 2 yýldan fazla sürer. Ýcra 1.5 yýldan sonra uygulanýr. Bu arada %80 faiz üç ayda bir kapitalize edilerek uygulandýðý için borç ödenemeyecek meblâðlara ulaþýr. Tedbir alýnmadýðý için de mütaahit pýr uçar. Þimdi hükümete düþen görev derhal ihtisas ve ticaret mahkemeleri kurmalý. Bu tip davalar ençok 3 ayda sonuçlandýrýlmalý. Bir konutu birden çok kiþiye satan veya hak sahiplerinden habersiz konutlarýn arsasýný bankaya ipotek veren müteaahitler nitelikli dolandýrýcýlýktan tutuklanmalý ve davalarý sonuçlanýncaya kadar tutuklu yargýlanmalýdýrlar. Üzerinde inþaat baþlamýþ arsalarý bankalar kesinlikle verecekleri krediye karþýlýk ipotek almamalýdýrlar. Borç senedinde faiz oraný ne kadar olursa olsun o günkü geçerli faiz oranlarý mahkemelerce uygulanmalýdýr. Bu devlet de devletse 1996 yýlýnda CTP'nin yaptýðý bileþik faiz yasasýný da artýk deðiþtirmeli ve insanlarýn bataða sürüklenmesinin önüne geçmelidir. Bu arada Müteaahitler Birliði'nin çýkmasýný istediði ve 4 yýldýr mecliste bekleyen "Kat Ýrtifaký ve Mülkiyet Yasasý" da derhal çýkarýlmalýdýr. MERKEZ BANKASI 2009 YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI 2009'DA 53 MÝLYON 879 BÝN 490 TL KAR (T.A.K-ÞEBNEM ÖZERDEM FASLIGÝL): KKTC Merkez Bankasý 2009 yýlý karý 2008'e göre 19 milyon 481 bin 910 TL artarak 53 milyon 879 bin 490 TL 'ye ulaþtý. Karýn yüzde 37,76'sý hazineye aktarýldý. Merkez Bankasý bilançosu aktif toplamý ise, 2009 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde oranýnda büyüyerek 1 milyar 935 milyon 8 bin 170 TL'ye ulaþtý. EKONOMÝK KRÝZE KARÞI MERKEZ BANKASI'NIN TEDBÝRLER Merkez Bankasý yayýnladýðý 2009 yýllýk raporunda, 2008 yýlýnýn son çeyreðinde derinleþen global ekonomik krizin 2009 yýlý boyunca dünya ekonomilerini etkilemeye devam ettiðine dikkat çekilerek bu konuda ülkelerin çeþitli tedbirler aldýðý hatýrlatýldý. KKTC Merkez Bankasý Baþkaný Ahmet Tugay raporda yer alan önsöz yazýsýnda, KKTC Merkez Bankasý olarak 2009 yýlý içerisinde; reel sektörün faaliyetlerine devam etmesini, finans sektörünün aktif kalitesini ve likiditesini muhtemel bozulmalara karþý korunmasýný ve sermaye yapýlarýnýn güçlenmesini saðlamak, reel sektöre kullandýrýlacak kredi miktarýnýn da artýrýlmasý amacýyla TL ve yabancý para mevduat munzam karþýlýk oranlarýný 1 puan indirdiklerini anlatarak, reeskont kredilerinin faiz oranlarýný düþürdüklerini ve "Bankalarýn Kredileri ile Diðer Alacaklarýnýn Nitelikleri ve Karþýlýklar" tebliðinde yapýlan deðiþiklikle de reel sektör firmalarýnýn kredilerinin yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik tedbirler aldýklarýný kaydetti. Tugay, bankanýn, Nisan 2009'da ekonomik geliþmeye yardýmcý olacak þekilde para-kredi politikalarýnýn uygulanmasý çerçevesinde bankalar Türk parasý ve yabancý para kaynaklarýnýn daha verimli kullanýlmasýný saðlamak, Merkez Bankasý olarak aracý rolü üstlenerek alýcý ve satýcýlarýn risk endiþelerini gidermek, faizlerin piyasa koþullarýnda belirlenmesini ve ekonomi likidesinin etkin bir þekilde düzenlenmesine yardýmcý olmak maksadýyla "Bankalar arasý Para Piyasasý " kurulduðunu belirtti. BANKALARDAN ALACAKLAR KKTC Merkez Bankasý 2009 Yýllýk Raporu verilerine göre 2009 yýlýnda bankalar nezdindeki mevduat kaleminde 2008 yýlýna göre meydana gelen yüzde 83,16 artýþ, nakit deðerler ve bankalardan alacaklarýn 2009 yýlsonunda önceki yýla göre yüzde 71,56 oranýnda artmasýna ve 1 milyar 482 milyon 527 bin 440 TL'ye ulaþmasýna neden oldu. KREDÝLER KKTC Merkez Bankasý bilançosu krediler kalemi 2009 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 2,79 gerileme göstererek 108 milyon 152 bin 350 TL olarak gerçekleþti. Rapora göre yaþanan bu gerilemede hazinenin döviz borcunda meydana gelen 7 milyon 772 bin 44 TL tutarýndaki gerileme etkili oldu yýlý sonu itibarýyla kamu sektörüne kullandýrýlan krediler toplamý 99 milyon 273 bin 170 TL, bankacýlýk sektörüne kullandýrýlan krediler toplamý ise 8 milyon 879 bin 180 TL olarak gerçekleþti. KAMU MEVDUATINDA DÜÞÜÞ 2009 yýlsonu itibarýyla kamu mevduatý toplamýnda 2008 yýlsonuna göre yüzde 71,36 oranýnda düþüþ meydana geldi ve 41 milyon 43 bin 880 TL olarak gerçekleþti. BANKALARIN MERKEZ BANKASI'NDAKÝ MEVDUATLARI KKTC bankacýlýk sektöründe faaliyette bulunan bankalarýn Merkez Bankasý'ndaki mevduatlarý 2008 yýlsonuna göre yüzde 17,84 artýþ göstererek 2009 yýlsonunda 1 milyar 43 milyon 350 bin 480 TL olarak gerçekleþti. KARDA ARTIÞ 2009 yýlýnda Merkez Bankasý'nýn karý ise 2008'e göre 19 milyon 481 bin 910 TL artarak 53 milyon 879 bin 490 TL 'ye ulaþtý. Rapora göre 2009 yýl sonu itibarýyla 2008 yýl sonuna göre bankanýn toplam gelirlerindeki yüzde 13,81 gerilemeye karþýn toplam giderlerde yaþanan gerilemenin yüzde 31,56 seviyesinde gerçekleþmesi karlýlýðýn önceki yýla göre yüzde 56,64 artýþýný getirdi yýlsonu itibarýyla toplam gelirler 147 milyon 342 bin 730 TL olarak gerçekleþirken, giderler önceki yýla göre yüzde 31,56 gerileyerek93 milyon 463 bin 240 TL oldu yýlý karý olan 53 milyon 879 bin 490 TL'nin yüzde 37,76'sý hazineye aktarýlýrken, yüzde 25.23'ü hazinenin bankaya olan borcuna, yüzde 25'i ihtiyatlara, yüzde 7,84'ü hazine kýsa vadeli avans hesabýna ve yüzde 4,17 de Cypfruvex Ýþletmeleri Ltd. hesabýna yatýrýldý. Ýsrail gemileri KKTC'de ikramla karþýlanacak n EROÐLU: ÝSRAÝL'DEN GEMÝLER LÝMANLARIMIZA GELÝRSE 'GEREKEN ÝKRAMLARI YAPACAÐIZ. MÝSAFÝRLÝÐÝMÝZÝ GÖSTERECEÐÝZ. SÝLAHLA DEÐÝL, KESÝN KARARLILIÐIMIZ VARDIR" ''BENÝ UZLAÞMAZ GÖSTERMELERÝNE RAÐMEN MÜZAKERELERÝ ISRARLA SÜRDÜRECEÐÝZ. 'TEMENNÝM, YIL SONUNA KADAR BÝR ANLAÞMAYA VARMAK. BU DÜÞÜNCEYLE MÜZAKERE MASASINA OTURDUK Derviþ Eroðlu, Ýsrailli sivil toplum kuruluþlarýnýn ''Kýbrýs'ýn sözde iþgali'' gerekçesiyle eylem yapacaðý söylentilerine iliþkin, ''Böyle bir hareket içerisine girerlerse karasularýmýza kadar gelmiþken Maðusa Limaný'na da gelsinler, Türk misafirperverliðini görsünler. Gereken ikramlarý yapacaðýz, silahla deðil, kesin kararlýlýðýmýz vardýr. Hiçbir zaman silahlý müdahale yapýlmayacaktýr'' dedi. Eroðlu, Ekovitrin Dergisinin 'Yýlýn Starlarý Ödül Töreni''nden önce gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, ''Yeni bir seçimi geride býraktýnýz, buna dair neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin zor, güzel ve dünyanýn takip ettiði bir seçim olduðunu söyledi. Seçimi birinci turda bitirmenin güzel bir þey olduðunu, özellikle kendi adaylýðýnýn dýþ dünyada bayaðý ses getirdiðini kaydeden Eroðlu, þöyle devam etti: ''Bunun nedeni de uzlaþmaz olacaðým, seçilmem halinde müzakerelerin kopacaðý þeklinde deðiþik ülkelerdeki yorumlar. Ýlk iþimiz müzakereleri baþlatmak oldu cumhurbaþkaný seçildikten sonra. Dýþ dünya KKTC'nin demokrasisini, en demokratik ülkelerde yapýlan seçimleri aratmayacak özellikte demokratik seçimler olduðunu görmüþtür. KKTC'nin sesi bu seçimlerle dýþ dünyaya daha da iyi duyurulmuþtur, ama seçim geride kaldý. Þimdi zorlu bir görev omuzlandýk. Ýnþallah bir anlaþmaya varabiliriz düþüncesiyle müzakerelere baþladýk ve 15'inde tekrar ikinci görüþmeyi yapacaðýz.'' Eroðlu, bir baþka soru üzerine, seçimden önce söylenenlerin meydanlarda veya köþe yazýlarýnda kaldýðýný ifade ederek, ''Bugün gerçek þu ki, müzakereler baþladý, devam ediyor. Beni uzlaþmaz göstermelerine raðmen müzakereleri ýsrarla sürdüreceðimizi tekrarlýyorum. Temennim, yýl sonuna kadar bir anlaþmaya varmak. Bu düþünceyle müzakere masasýna oturduk. Zaman her þeyi ortaya çýkaracak. Ýnþallah düþündüðümüz þekilde müzakereler sonuçlanýr'' diye konuþtu. Eroðlu, ''Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren gemilere saldýrmasýndan sonra Ýsrailli sivil toplum kuruluþlarýnýn 'Kýbrýs'ýn sözde iþgali' gerekçesiyle eylem yapacaðý yönünde söylentiler var. Bununla Ahmet Tugay ilgili ne düþünüyorsunuz?'' sorusuna, þöyle yanýt verdi: ''Bilgimiz var. Biz bu konuda hükümetle güvenlik kuvvetlerimizle detaylý bir toplantý yaptýk. Benim düþüncem, zaten eðer böyle bir hareket içerisine girerlerse karasularýmýza kadar gelmiþken Maðusa Limaný'na da gelsinler, Türk misafirperverliðini görsünler. KKTC'nin iþgal altýnda olmadýðýný, bilakis Türk Silahlý Kuvvetleri'nin müdahalesiyle Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlüðüne kavuþtuðunu ve bugün demokratik bir ülke olduðumuzu görsünler. Herhalde onlara ikramda bulunacaðýz. Ancak onlarýn yaptýðý ikram þeklinde deðil, kahve-çay ikramýyla. Eðer limana çýkarlarsa, böyle bir niyetleri varsa limana da çýkarým. Gereken ikramlarý yapacaðýz, silahla deðil, kesin kararlýlýðýmýz vardýr. Hiçbir zaman silahlý müdahale yapýlmayacaktýr.'' Arap ülkelerinin KKTC'yi beklentiler doðrultusunda tanýmamasýyla ilgili görüþleri sorulan Eroðlu, þunlarý söyledi: ''Tanýmayý býrakýn, geçmiþ EOKA ile mücadele ettiðimiz yýllarda bazý Arap ülkeleri, baþta Mýsýr olmak üzere Güneye silah yardýmý bile yapmýþlardýr. Ancak o yýllar geride kalmýþtýr. Þimdi artýk Orta Doðu'da gördüðüm kadarýyla anavatan Türkiye ile iþbirliði içerisinde ve iþbirliði geliþtirilirken dostluklar pekiþtirilmektedir. Tanýma gündeme gelirse, Türkiye'nin bugünkü davranýþýndan esinlenirler ve tanýmayý esirgemezler bizden. Þu an o noktada deðiliz. Þu an müzakereler bir anlaþmaya varma düþüncesiyle devam ettirilmektedir.''

9 14 Haziran 2010 Pazartesi Tünel ALINTI YAPTIRIMLAR ÝRAN'I FELÇ ETMEYECEK Son yaptýrýmlar konvansiyonel silah satýþýný kýsýtlýyor ve AB'yle ABD müttefiklerinin cezalarý benimsemesi için bir nasihat dili kullanýyor. Washington zafer koþusuna çýkmadan, yaptýrýmlarýn sonuçlarý üzerine kafa yorsa akýllýlýk eder, çünkü bunlar Clinton'ýn sözünü verdiði gibi 'felç edici' olmayacak. Zira Ýran'ýn can damarý, yani petrol geliri hedef alýnmýyor. Tahran bu yaptýrýmlarý ABD'nin 31 yýllýk diðer önlemleri gibi katlanýlýr bulacak, enerjisini yaptýrýmlardan istifade etmeye harcayacaktýr. ABD'yle doðrudan temasýn baþ destekçisi Ahmedinecad'dý. Fakat dünya liderlerine yazdýðý tutarsýz mektuplar Ýran'la iþtigal etme konusunda hayal kýrýklýðýna uðramýþ Washington'a çekici gelmedi. ABD ve müttefikleri, Brezilya-Türkiye- Ýran anlaþmasýný reddederek, ekonomik baskýnýn Ýran'ý daha anlamlý ödünlere zorlayacaðýna güveniyor. Fakat zorlayýcý diplomasi sürdürülebilir anlaþmalar üretemez. Suzanne MALONEY (Financial Times) DÝPNOT KKTC genelinde 44 gece kulübü var. Ve her kulübün en çok 12 kadýn çalýþtýrma hakký bulunuyor. TANRIM BANA BÝR ÝMZA ATMAYI NASÝP EYLE ARÞÝV TARÝH 5 MAYIS, 2009 Ýþte yeni kabine... Derviþ Eroðlu yeni kabineyi dün Mehmet Ali Talat'a sundu... Hüseyin Özgürgün Dýþiþleri Bakaný, Ýlkay Kamil de Ýçiþleri Bakaný oldu. Gözden kaçmayanlar... ROZETE BAKMADIN AMA... Maðusa'nýn 16 yýllýk belediye baþkaný Oktay Kayalp, 'Kanalizasyon þebeke deðiþimi deneyimin ve bilgi birikiminin ürünüdür' diyor. Ýlahi Oktay bey, bunlar zaten bir belediyenin yapmakla mükellef olduðu iþlerdir. Ýnsanlarýn parti rozetine bakmadan Maðusa'ya hizmet etmeye devam edecekseniz, buna kimsenin itirazý olmaz. Doðrusu da budur. Ama siz üstünüze vazife olmayan iþlere de karýþtýnýz. Rozete bakmadýðýnýz gibi, keþke insanlarýn okuduðu gazeteye de bakmasanýz. Size ne caným belediyede çalýþanlarýn hangi gazeteyi okuduðundan: Ýster Afrika okur, ister Afrika okur. Deðil ama? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Arzumuz Kýbrýs sorununun çözülmesi, Türkiye'nin vizyonu bu, sayýn Eroðlu'na müzakerelerde destek vermeye devam edeceðiz." Abdullah GÜL (TC Cumhurbaþkaný) Aklýnýzda bulunsun Asrýn bombasý: ''Cep telefonu'' Bilim adamlarý, atom bombasýnýn modasýnýn geçtiðini, asrýn elektromanyetik bombasýnýn cep telefonu olduðunu söylediler. Uzmanlar, elektromanyetik alanlarýn insanlarda birtakým biyolojik etkilere neden olduðunu belirttiler. Elektromanyetik alanýn, kýsa ve uzun vadede etkileri bulunduðunu anlatan uzmanlar, baþ aðrýsý, göz yanmasý, yorgunluk gibi etkilerin kýsa vadede, moleküler kimyasal baðlarýn, hücre yapýsýnýn ve baðýþýklýk sisteminin bozulmasýnýn ise uzun vadede ortaya çýkacak etkiler olarak deðerlendirilebileceðini söylediler. "Belki imzayý atmak bana nasip olur. Zaten Rum tarafý istese çoktan bitirirdik." Derviþ EROÐLU Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... TUTUÞKA HUKUKU Kanal T'de Harun Denizkan'ýn programýnda Tutuþka'nýn maðdurlarý oturuyor. Büyük müteahhit Tutuþka telefonla baðlanmýþ programa, konuþuyor. Bir þey anlaþýlmýyor konuþtuklarýndan, çünkü iki kelimeyi biraraya getiremiyor. Avukatýnýn adýný bile vermiyor. Yani KKTC'de öyle bir mekanizma kurulmuþ ki, iki kelimeyi biraraya getiremeyen insanlar, herkesi kazýklayabiliyor, dolandýrabiliyor ve hiçbirþey olmamýþ gibi ortalýkta dolaþabiliyor da... KKTC'de hukuk var mý? Var. Ne hukuku? Tutuþka hukuku... The Economist: Türk askerlerinin taþ atan Kürt çocuklara tavrý Ýsraillilerin yaptýklarýný aratmýyor Ýsrail 2008 sonunda Gazze'ye 'Dökme Kurþun Operasyonu'nu baþlattý. Üç haftada 1400'e yakýn Filistinli öldü. Saldýrýdan bir gün önce, Türk arabulucular Ýsrail'le Suriye arasýnda bir barýþ anlaþmasýný baðlamanýn eþiðine geldiðini düþünüyordu. "Ýsrailliler bizi yanýlttý" diyordu bir Türk diplomat burnundan soluyarak. Türkiye'nin öfkesi çok geçmeden herkesin malumu olacaktý: Erdoðan, Peres'le Davos'ta katýldýðý bir panelden, "Siz nasýl öldüreceðinizi iyi bilirsiniz" diye baðýrarak çýkýp gitti. Ýsrail þimdi ÝHH'yý cihatçýlara paravanlýk yapmakla suçluyor. Türkiye bunu reddediyor ve Ýsrail'den açýk bir özürle BM öncülüðünde soruþturma talep ediyor. Mavi Marmara olayý, Türk dýþ Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... politikasýndaki kaymanýn yeni kanýtý. Tenkit edenler, "Türkiye filoyu durdurmak için daha fazlasýný yapabilirdi" diyor. Türkiye'nin bir sivil toplum kuruluþunun giriþimine müdahale edemeyeceði yönündeki itirazlarýnýn ehemmiyeti yok. Yetkililer Kürtleri engellemek için sýk sýk 'güvenlik kaygýlarýný' gerekçe gösteriyor ve Türk askerlerinin taþ atan Kürt çocuklarýna tavrý Ýsraillilerin Filistinlilere yaptýklarýný aratmýyor. Laik Türk seçkinler için Yahudi devletiyle dostluk Ýslami radikalizmin panzehiriydi. Ýsrail'le, güvenlik iliþkilerinin, PKK'ya karþý mücadelede yararlý olduðu da görüldü. Türk dýþ politikasý daha iddialý hale geliyor olabilir, fakat AB üyeliði hâlâ öncelik. Erdoðan 2005'te üyelik müzakerelerinin baþlamasýný saðladý ve aksak da olsa süreç devam ediyor. Hükümet reform konusunda seleflerinden daha fazlasýný yaptý. AB ilhamýyla yapýlan reformlar ileriye gittikçe, müdahaleci generallerin önemi azalmaya baþladý. Ve Türkiye'nin yakýnmasýnýn yerini, Davutoðlu'nun mimarý olduðu 'komþularla sýfýr sorun' denilen yeni bir politika aldý. Türkiye ABD'yle anlaþmazlýk içinde ve mesele Ýsrail'den ibaret deðil. Ýran BM oylamasýndan önce de çatýþma noktasýydý. Türkiye Ýran doðalgazýna muhtaç ve Ýran'la bir çatýþmanýn yayýlma ihtimalinden korkuyor. Ancak Ýsrail konusunda çok ileri gitti. Türkiye'nin en etkili Müslüman din adamý Fethullah Gülen bile filoyu organize edenleri azarladý. Ýsrail'e karþý protestolarda bazý göstericiler Hitler posterleri açtý; bunun Türkiye'yi cazip bir AB adayý haline getireceði söylenemez. Peki ne olacak? Bütün yaygarasýna karþýn hükümet Ýsrail'le iliþkileri tümden gömmeye gönülsüz. Ýsrail'le iliþkileri kesmenin Türkiye'ye maliyeti yüksek olur. Birçok Batýlý diplomat Türklerin Gazze ablukasýnýn kaldýrýlmasý çabalarýna bu kadar dahil olmasýnýn hata olduðunu öne sürüyor. Bu durum Erdoðan'ýn kahraman görüldüðü Arap sokaklarýnda olumlu yanký yaratabilir, fakat Türkiye'nin Filistin sorununu kendi baþýna çözecek hali yok. AKP içindeki kanaat, bölgede daha faal olmasýnýn kendisini AB için daha deðerli kýlacaðý yönünde. ABD'ye gelince, Türkiye'ye Irak ve Afganistan'da ihtiyaç duyduðu için bu tatsýz durumun sineye çekileceðini umut ediyor. (BAÞYAZI-10 Haziran 2010)

10 10 14 Haziran 2010 Pazartesi KIRGIZÝSTAN'DAN 75 BÝN ÖZBEK MÜLTECÝ KAÇIYOR Kýrgýzistan'da Oþ ve Celalabad kentlerindeki çatýþmalar yüzünden ülkeden 75 bin Özbek mülteci kaçýyor. Rus RÝA- Novosti ajansýnýn Özbekistan Olaðanüstü Hal Bakanlýðý'na dayandýrdýðý haberinde, mültecilerin önemli bölümünde Kýrgýz askerlerinin "hükümetin vur emrinden dolayý" kurþun yaralarý olduðu iddia edildi. Kýrgýzistan'ýn geçici hükümetinin çaðrýsýyla Rusya, bugün 300 mevcutlu hava indirme birliði askerini asayiþi temin için Kýrgýzistan'a gönderdi. Kremlin hükümeti, Biþkek hükümetinin yardým talebini dün kabul etmemiþti. ARKANSAS'TA SEL: 17 ÖLÜ, 24 KAYIP ABD'nin Arkansas eyaletinin güneybatýsýnda kamp ve spor alanýnda meydana gelen selde ölenlerin sayýsý 17 oldu. Ulusal Emniyet Birliklerine baðlý arama ekipleri, halen 24 kiþinin de kayýp olduðunu bildirdi. HÝNT ADALARI AÇIKLARINDA DEPREM Hindistan'ýn Nicobar Adalarý yakýnýnda 7,7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Depremin, bin km çapta (dar alan) tsunami oluþturabilecek güçte olduðunun bildirilmesinin ardýndan, Hindistan'da su seviyesinde bir deðiþiklik belirlenmemesinden dolayý alarm vermezken, Sri Lanka,'da tsunami alarmý verildi. Alarm bir süre sonra kaldýrdý. ABD ÝRAN'I SIKIÞTIRIYOR ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Ýran'ý uluslararasý yükümlülüklerini yerine getirmeye çaðýrdý. Clinton, Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn yeniden seçilmesinin yýldönümünde yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýran'dan ayrýca bütün siyasi mahkumlar ile 1 yýla yakýndýr Ýran'da tutulan 3 Amerikalýyý serbest býrakmasýný istedi. ERDOÐAN: ''CENAZE NAMAZLARI SLOGAN ATMA YERÝ DEÐÝLDÝR" AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, cenaze namazlarýnýn slogan atma yeri olmadýðýný, þehitlerin dua beklediðini ifade ederek, ''Önce bunu onlarýn liderlerine hatýrlatýyorum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna bir müracaat edin de size cenaze namazlarýnýn edebini, adabýný bir öðretsinler'' dedi. ARINÇ: AKP YÜZDE 40'IN ALTINDA DEÐÝL Türkiye Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, ''Þu anda Türkiye'de hangi ankete bakarsanýz bakýn, AK Parti'ye olan destek hiç bir ankette yüzde 40'tan aþaðý deðildir''dedi Arýnç, AK Parti Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen ''Türkiye Buluþmalarý'' ikinci etabý çerçevesinde, Sultanbeyli Büyükþehir Kültür Merkezi'nde yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin 8 yýlda iyi bir noktaya geldiðini söyledi. Slovakya'da sað muhalefet kazandý Slovakya'da merkez sað muhalefet, dün yapýlan parlamento seçimlerinden zaferle çýktý. Oylarýn tamamýna yakýný sayýlýrken Baþbakan Robert Fico lider liderliðindeki sol eðilimli SMER, oylarýn yüzde 35,3'ünü alarak birinci çýktý ancak 150 üyeli parlamentoda 63 sandalye kazanarak çoðunluðu saðlayamadý. Resmi ''Ýstatistik Bürosu''nun açýkladýðý seçim sonuçlarýna göre 5 bin 929 seçim merkezinden 5 bin 644'ünün sonuçlarý belli oldu. Buna göre, merkez sað eðilimli üç parti, koalisyona gitmeleri EGEMEN BAÐIÞ: Askeri anayasa ile AB'ye üye olan bir ülke yok TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde dostluk nutuklarý dinlemek istemediklerini belirterek, "Artýk biz tam üyelik tarihinin tartýþýldýðý platformlar istiyoruz" dedi. Baðýþ, bir televizyon kanalýnda katýldýðý programda, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecine iliþkin sorularý yanýtladý. AB içinde bazýlarýnýn Türkiye'nin önüne "çok büyük, fakir, Müslüman" gibi engeller çýkarmak istediklerini belirten Baðýþ, Türkiye'nin AB ile 51 yýllýk iliþki sürecinde dilinin, kültürünün, dininin ERDOÐAN: Allah'tan baþka kimseye can borcumuz yok Türkiye Baþbakaný, AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, ''Allah'tan baþka kimseye bizim can borcumuz yok. Sadece Allahýmýza var. Bu yola böyle devam edeceðiz'' dedi. Erdoðan, partisinin Rize Ýsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýna katýldý. Trabzon ve Rize'deki temaslarý hakkýnda bilgi veren Erdoðan, hizmet yolunda durmadan yola devam ettiklerini söyledi. Aþk, heyecan ve coþkuyla, millet için bu yolda gece gündüz demeden ilerleyeceklerini dile getiren Erdoðan, ''Bu yolda durmak yok, yorulmak yok... Kim ne derse desin, asla ulusal ve uluslararasý bazda, tarihte dedelerimiz ne yaptýysa biz de o anlayýþla, onlarýn yaptýklarýný yaparak bu yola devam edeceðiz'' diye konuþtu. Erdoðan, þöyle devam etti: ''7,5 yýlda Türkiye'ye her alanda büyük baþarýlar, büyük sevinçler yaþattýk. Dýþ politikada Türkiye'nin itibarýný yükselttik. Ekonomide Türkiye'yi 26. sýradan aldýk, 17. sýraya yükselttik, Avrupa'da 6. sýraya çýktýk. Demokratikleþmede attýðýmýz adýmlarla, ülkenin demokratik standartlarýný yükselttik, ileri standartlara ulaþtýk, ulaþýyoruz.ulaþtýðýmýz hiçbir seviyeyi ülkemiz için yeterli görmedik, kendimize yeni hedefler belirledik. Kararlý adýmlarla o adýmlara doðru ilerledik, ilerliyoruz. Önümüze sürekli engeller çýktý ama biz aldýrmadýk. Çünkü onlarý aþmakta kararlýydýk. Çetelerle yolumuzu kesmek istediler, mafyayla yolumuzu kesmek istediler, tahriklerle, provokasyonlarla önümüzü kesmek istediler. Mücadele ettik. Çirkin oyunlarla, kirli KILIÇDAROÐLU: Yolumuz açýk, son duraðýmýz iktidar olsun CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta mesaj yayýmladý. CHP Basýn Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre Ankara, Ýstanbul, Antalya, Ýzmir ve Bursa'daki yaklaþýk 500 bin kiþi, Facebook'ta ''Kemal Kýlýçdaroðlu Hayranlarý'' olarak bir araya geldi. Grup, internet ortamý dýþýnda tanýþma toplantýsý da düzenledi. Kýlýçdaroðlu, bu organizasyonun temsilcisi ve koordinatörü konumundaki Aygün Acar, Damla Toprak, Ufuk Kablan ve Dilara Yýlmaz Gümüþtaþ'a birer mesaj gönderdi. Mesajýna, ''Merhaba Yol Arkadaþlarým. Ýktidar Yürüyüþümüzün isimsiz ama gerçek kahramanlarý'' diye baþlayan Kýlýçdaroðlu, özetle þunlarý kaydetti: ''CHP gibi Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün Partisi'ne Genel Baþkan olurken sizlere güveniyordum. Biliyor ve inanýyordum ki, benim gibi önce insan diyen, önce ahlak diyen, önce aþ ve iþ diyen ama temel hak ve özgürlükleri de kararlýlýkla korumaya niyetli olan sizler de, nerede olursanýz olun CHP'nin iktidar yürüyüþüne katýlacaktýnýz. Yanýlmadým, kurultayýmýzdan sonra adým adým karýþ karýþ gezmeye baþladýðýmýz, emeðin baþkenti Zonguldak'ta, Çorum'da, Tekirdað'da, Edirne'de, Çanakkale'de ve cumartesi günü Tokat'ta, pazar günü Amasya'da sizler gibi on binler, yüz binler, 'biz buradayýz, CHP'nin iktidar yürüyüþünde el ele, omuz omuzayýz' diye ses verdiler bize. Sadece ses vermekle de kalmadýlar, 'bize al ananý git' diyene inat, 'anamýzý da, babamýzý da, çoluk çocuðumuzu da, akrabalarýmýzý da, komþularýmýzý da, hatta sevgilimizi de alýp sandýða gideceðiz. CHP'yi birinci parti yaparak anamýzý aðlatan halinde parlamentodaki 78 sandalyeye sahip olacak. Baþbakan Fico'nun küçük koalisyon ortaðý olan aþýrý milliyetçi parti oylarýn yüzde 5,1'ini alarak yüzde 5'lik barajý aþtý ancak 9 sandalye kazanmasý nedeniyle Baþbakan Fico'nun partisinin bu partiyle birlikte sandalye sayýsý 72'de, çoðunluk rakamý olan 76'nýn gerisinde kaldý. Baþbakan Fico'nun bir diðer koalisyon ortaðý olan, eski baþbakanlardan Vladimir Meciar'ýn partisi ise seçim barajýný aþamadý. Avrupalýlar tarafýndan çok iyi bilindiðini söyledi. Bütün bunlarýn Türkiye'nin önüne bir engelmiþ gibi getirilmesini istemediklerini ifade eden Baðýþ, "Türkiye artýk dostluk nutuklarý dinlemek istemiyor. Artýk biz tam üyelik tarihinin tartýþýldýðý platformlar istiyoruz" dedi. AB'nin ekonomik sýkýntýlar içinde bulunduðunu vurgulayan Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Baðýþ, "Ben AB'nin daðýlma riskini gerçekçi bulmuyorum. Ekonomik sýkýntýlar vardýr ve bir kriz vardýr. Hangi kriz sonsuza kadar sürmüþtür. AB de birkaç yýl sonra bunu atlatacaktýr" diye konuþtu. senaryolarla, hukuku zorlayarak bize engel olmak istediler. Hiçbirine eyvallah demedik. Yurt içinde, yurt dýþýnda kara propagandayla, asýlsýz ithamlarla üzerimize geldiler. Hiçbirine boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Allah'tan baþka kimseye bizim can borcumuz yok. Sadece Allahýmýza var. Bu yola böyle devam edeceðiz.'' AKP'den hesap soracaðýz' dediler. CHP iktidarý ne demektir biliyor musunuz sevgili yol arkadaþlarým? Haramiler iktidarýný birlikte yýkacaðýz demektir. Haksýzlýklarýn yolsuzluklarýn, hukuksuzluklarýn hesabýný soracaðýz demektir. CHP iktidarýnda gece yataðýna aç giren çocuk kalmayacak demektir. Emeklilerin emekli maaþlarýyla iþsiz çocuklarýna harçlýk verme döneminin de kapanmasý demektir." DÜNYADAN... DÜNYADAN... Görünmezlik elbisesi bulundu Hollywood'un yýllarca üzerine film ve diziler yaptýðý bir efsane gerçek oldu. Japonlar geliþtirdikleri bir teknikle "görünmez adam" efsanesini hayata geçirmeyi baþardý. Özel üretim bir kumaþ insaný görünmez yapýyor. "Geriye yansýtýcý kumaþ" olarak adlandýrýlan kumaþtan yapýlmýþ montu giyen kiþi görünmüyor, ancak onun arkasýnda duran ve aslýnda görünmemesi gereken arka plan görünüyor. Bu teknik þöyle çalýþýyor: Kumaþýn üzerinde bulunan gerçek zamanlý bir ekran arkadaki görüntüyü öne yansýtýyor. Böylece oluþan illüzyon sayesinde montu giyen kiþinin yerine, arkasýnda bulunan materyal görünüyor. Bu ilgi çekici buluþ, Tokyo'daki Miraikan müzesinde 27 Eylül'e kadar sergilenecek. Aþk hormonuymuþ Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre, aþk hormonu olarak da bilinen oksitosin askerlik hayatýnýn temel taþýný oluþturuyor. Buna göre oksitosin hormonu çatýþma esnasýnda harekete geçiyor ve týpký korumacý ruhlu annelerde olduðu gibi, askerlerin de birbirine baðlý durmasýný saðlýyor. Bu sayede askerler birbirlerine düþkün ama düþmana karþý agresif oluyor. Deneyler kapsamýnda bir grup gönüllüye oksitosin hormonlu spreyler sýkýldý ve bir bilgisayar oyunu oynatýldý. Sprey sýkýlan kiþilerin birbirlerine daha hýzlý baðlandýðý ve diðerlerine karþý ise düþmanca davrandýklarý görüldü. Buna göre vücutta üretilen oksitosin hormonunun artmasý "grup-içi sevgi" ve "grup-dýþý saldýrganlýk" yaratýyor. ABD'deki Oregon Üniversitesi'nin savaþ psikolojisi uzmaný Holly Arrow'a göre, oksitosin hormonu, askerleri birbirine baðlamak ve gruplarýný korumaya hazýrlamak için kolay bir yol olabilir. Yapýlan üç deneyde de, gönüllü erkeklerin belirli dozda oksitosin hormonu almasý istendi. Daha sonra gönüllüler 3'er kiþilik gruplara ayrýldý ve finansal sonuçlar içeren bir bilgisayar oyunu oynadý. Oyun sonunda oksitosin hormonunun grup içi iþbirliði ve baðlýlýðý artýrdýðý, grup dýþýndakilere ise saldýrganlýk yarattýðý görüldü. Tansiyon ölçen iç çamaþýrý! ABD'nin California San Diego Üniversitesi tansiyon, kalp ritmi ve diðer yaþamsal belirtileri ölçebilen bir iç çamaþýrý ürettiðini açýkladý. Belindeki lastiðe basýlmýþ elektronik biosensörlerin cilde temas etmesiyle ölçümleri yapan iç çamaþýrýnýn hastalarýn evde izlenmesini saðlayarak týbbi masraflarý azaltmasý umuluyor. Projeyi geliþtiren nano-mühendislik profesörü Joseph Wang, iççamaþýrýna yapýlan baskýnýn serigrafi yöntemine benzediðini ancak mürekkebin karbon elektrotlarý içerdiðini belirtti. ABD ordusu tarafýndan finanse edilen projeden öncelikle Amerikan askerleri yararlanacak. Profesör Wang, bu proje ile savaþ alanýnda yapýlan ameliyatlar sýrasýnda askerlerin yaþamsal deðerlerini kontrol edilebileceðini ve amaçlarýnýn yaralanmalarýn yerini ve türünü en az sapmayla belirleyecek sensörler geliþtirmek olduðunu söyledi. Projenin askeri alan dýþýnda da kullanýlmasý planlanýyor. Biosensörlü iç çamaþýrý deðiþimleri izleyerek olasý kalp ve þeker krizlerini haber verebilecek. Bunun dýþýnda giyilebilir biosensörler sporculara da oldukça yarar saðlayacak ve kandaki alkol seviyesini ölçebilecek. Erkekler kadýný salisede seçiyor Erkeklerin bir kadýnýn çekici olup olmadýðýna 1 saniyenin altýnda bir sürede karar verdiði belirlendi. Amsterdam Üniversitesi'ndeki araþtýrmada, erkeklerin anlýk bir sürede algýlarýný güzel kadýn yüzüne yönelttikleri görülürken, kadýnlarýn algýlarýnýn ise iþe odaklý kaldýðý saptandý. Profesör Van Vugt'a göre erkek, güzel kadýnýn daha doðurgan olduðu içgüdüsü ile bu kadar hýzlý karar veriyor.

11 14 Haziran 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... LARNAKA'DA DÜNYA PÝLOTLAR FEDERASYONU TOPLANTISI Dünya Pilotlar Federasyonu (IFALPA) Çevre ve Havayolu Faaliyetleri komitelerinin kongresinin Larnaka'da yapýlacaðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberinde, yýlda iki kez gerçekleþen ve 4 gün sürecek kongrenin hangi tarihlerde gerçekleþeceði belirtilmedi. KATSURÝDÝS: "ÇÖZÜM ÝÇÝN BASKI UYGULANIYOR" AKEL Meclis Grup Sözcüsü Nikos Katsuridis, "herkesin çözüm için acele ettiðini ve Rum tarafýna ölçülü ya da ölçüsüz baský uygulandýðýný" söyledi. Politis gazetesine demecinde, Kýbrýs sorununun hýzla kapanmasý için "metotlar" uygulandýðýný söyleyen Katsuridis, "Uluslararasý alanda, doðru olduðunu düþündükleri bir zamanda Kýbrýs sorununun kapanmasý için bazý mekanizmalarla uluslararasý konferansýn olmasý yönünde baský uygulamayý ve zaman takvimleri koymayý isteyen güçler var" dedi. ÝNGÝLTERE MECLÝSÝNE KIBRIS'LA ÝLGÝLÝ ÝKÝ KARAR TASLAÐI Ýngiliz Muhafazakar Partili milletvekili David Amers'in Ýngiltere Meclisi'ne, Ýngiltere'deki yeni hükümetin Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýndaki müzakerelerin 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'la ulaþýlan aþama itibarýyla devam etmesine tam destek beyan etmesi talebinde bulunulan bir karar taslaðý sunduðu bildirildi. Mahi ve Alihtia'nýn haberine göre taslaða þu ana kadar Muhafazakar Milletvekili Peter Botomli ve Ýþçi Partili Milletvekili Alain Mill imza attý. DOWNER, MÜZAKERELERE ÇEKÝ DÜZEN VERMEYE GELÝYORMUÞ BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in Ada'ya "müzakerelere çeki düzen vermeye geleceði" savunuldu. Haftalýk Kathimerini gazetesi yorumlu haberinde, Downer'in bir yandan verimli olabilmesi için müzakerelerde sürekli bir momentum olmasý gerektiðini düþündüðünü, öte yandan 2010 sonundan önce Güvenlik Konseyi'ne diplomatik ifadelerden kaçýnarak her þeyi açýkça anlatacaðý bir rapor sunmaya hazýr göründüðünü yazdý. Downer'in özlü müzakerelerin oyalamalarla engellenmesi ve sorumluluk yükleme oyunu uðruna feda edilmesi halinde "evine dönmekte kararlý olduðunu" yazan gazete, BM Güvenlik Konseyi'nden aldýðý destekle güçlenen Özel Danýþman'ýn Ada'ya müzakerelerin en kritik aþamasýna baþlamak üzere geleceðini belirtti. Çavuþoðlu ve Karoyan ortak basýn toplantýsý düzenledi Avrupa Konseyi üye ülkelerinin parlamento baþkanlarýnýn Güney Kýbrýs'ýn Limasol kentinde düzenlenen toplantýya katýlan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu ve Rum Meclisi Baþkaný Marios Karoyan dün ortak basýn toplantýsý düzenlediler. Haravgi gazetesinin haberine göre Çavuþoðlu konuþmasýnda, Avrupa Konseyi ve AKPM'nin Kýbrýs'taki çözüm sürecine tam destek verdiklerini ve kalýcý çözüme ulaþýlmasýný umut ettiðini ifade etti. "Parlamentolardaki Muhalefetin Görev Ve Sorumluluklarý" ile "Milli Parlamentolar ve Uluslararasý Ýnsan Haklarý Hukuku: Ayrýmcýlýk Yapýlmamasý Ýlkesinin Uygulanmasý" konularýnýn ele alýndýðý toplantýnýn çok faydalý geçtiðini belirten Çavuþoðlu, herkesin bu ilkeleri benimsediðini ancak uygulamada daha kat edilecek çok yol bulunduðunu vurguladý. Çavuþoðlu ayrýca, Rum Meclisi ve DÝKO Baþkaný Karoyan'la çok iyi ikili iliþkiler AP'NÝN RESMÝ ÝNTERNET SÝTESÝ "Maðusa, Girne ve Gemikonaðý limanlarý uluslararasý hukuk zemininde meþru" Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararasý Ticaret Komitesi hesabýna yapýlan ve AP'nin resmi internet sitesinde yayýnlanan "Türkiye'nin Ticari ve Ekonomik Ýliþkileri" konulu bir araþtýrmada; Gazi Maðusa, Girne ve Gemikonaðý limanlarýnýn meþru olduðu belirtiliyor. Fileleftheros Brüksel çýkýþlý haberi "Lefkoþa Ýçin Yeni Baský... Ýþgal Altýndaki Maðusa, Girne ve Karavostasi (Gemikonaðý) Limanlarý 'Meþru'... Avrupa Parlamentosu'nun Uluslar Arsý Ticaret Komitesi Ýçin Hazýrlandý" baþlýðýyla manþete çekti. Gazete "Türkiye'nin, Brüksel'deki malum çevrelerle birlikte, Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasýna olanak tanýyacak þartlarý yaratmak amacýyla Rum yönetimi etrafýnda boðucu bir halka yaratmaya çalýþtýðý" yorumunda bulundu. Söz konusu araþtýrmada "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Gazi Maðusa, Girne ve Gemikonaðý'ndaki otoritesi altýnda olmayan limanlarý kapatamayacaðý, bu limanlarýn uluslararasý hukuk zemininde meþru olduðunun vurgulandýðýný" yazan gazete, bunu "benzeri görülmemiþ argüman" olarak niteledi. Gazete, kullanýlan ifadelerle, KKTC'nin Rumlar Yahudi lobisine yaklaþýyor Dýþ Rumlar, Ýsrail'in "Mavi Marmara" gemisine yönelik saldýrýsýnýn ardýndan ABD ve Ýsrail'in Türkiye ile iliþkilerinde ortaya çýkan olumsuz ortamýn deðerlendirilmesi amacýyla Amerikan-Yahudi lobisine yönelik açýlýmlar yapma giriþiminde bulunmaya hazýrlanýyor. Kathimerini gazetesi, "Yunan ve Yahudi Lobisinin Sýcak Çizgisi Türkiye'ye Karþý Olan Ortamýn Kýbrýs Lehine Deðerlendirilmesi" Gazze'ye giden gemilere izin vermeyen Rum hükümetine öfke Gazze'ye insani yardým götürecek heyetlerden Yunan "Ship To Gaza"nýn Koordinatörü Bangelis Pissias'ýn, Rum hükümetinin Gazze'ye gidecek gemilere limanlara giriþ izin vermemesinden büyük öfke duyduklarýný ifade etti. Pissias, Fileleftheros gazetesine gemiler Kýbrýs açýklarýnda beklerken yaþananlarý anlattý. Habere göre Pissias Gazze'ye gidecek Yunan ve Türk gemilerinden hiçbirinin Maðusa Limanýna gitmediðini, bu konuya iliþkin söylenenlerin yalan olduðunu ifade etti. "Ne Yunan ne de Türk Hristofyas, mülkiyeti toprak ve TC kökenlilerle birlikte ele almak istiyor BM'nin dikkatini Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn salý günkü görüþmesine yönelttiði, görüþme için hazýrlýk yapan Özel Danýþman Aleksander Downer ve ekibinin "ertelenen ikinci görüþmeden sonra her þeyi muhtemel gördüðü" haber verildi. Fileleftheros, "Lefkoþa Toprak ve Yerleþikler Mülkiyetle Birlikte Diyor" baþlýklý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn mülkiyet baþlýðýný toprak ve TC kökenli KKTC vatandaþlarý konusuyla baðladýðýný, geliþtirdiklerini, Karoyan'ýn kendisine yaptýðý Güney Kýbrýs'ý resmi olarak ziyaret etmesi davetini kabul ettiðini ve sonbaharda Karoyan'ý yeniden görmeyi umduðunu ekledi. Karoyan ise açýklamasýnda, toplantýya katýlan yetkililerden Kýbrýs sorununun adil, fonksiyonel ve kalýcý bir çözüme kavuþmasý için haklarýný desteklemelerini beklediklerini, Kýbrýslýlarýn da diðer tüm AB ülkelerinin vatandaþlarýyla ayný haklara sahip olmayý hak ettiklerini söyledi. Karoyan, Çavuþoðlu'nun Güney Kýbrýs'ta bulunmasýndan büyük memnuniyet duyduklarýný ve çok iyi bir iþbirliði yaptýklarýný belirtirken, Güney Kýbrýs'ý resmen ziyaret etmesi yönünde yaptýðý davetin Çavuþoðlu tarafýndan kabul edildiðini de ifade etti. Öte yandan Alithia, Karoyan'ýn dünkü parlamento baþkanlarý toplantýsýnda insan haklarýnýn görüþülmesi sýrasýnda, kayýp yakýnlarýnýn haklarýný da gündeme getirdiðini yazdý. yapýlarýnýn da tanýndýðýný yazdý. Habere göre, dolaþým sorununa limanlara ulaþým ve direkt havayolu baðlantýlarýndaki zafiyetin de dahil olduðu vurgulanan araþtýrmada, "Kuzey Kýbrýs limanlarý, Avrupa Birliði'nin de teyit ettiði üzere Uluslararasý hukuk zemininde meþrudur. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Chicago Sözleþmesi'ne üye deðildir, bu nedenle havaalanlarýnda uygulanmýyor" ifadelerine yer veriliyor. Gazete bu argümanýn, Türk çýkarlarýna hizmet ettiðini vurguladý ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün siyasi gruplar düzeyinde yeniden tartýþmaya açýlmasýna sayýlý günler kala ortaya çýktýðýna iþaret etti. Gazete, araþtýrmada, metinde ifade edilen görüþlerin tamamen yazarýna (Türk akademisyen, Profesör Durmuþ Özdemir) ait olduðunun ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi görüþünü yansýtmak zorunda olmadýðýnýn belirtilmesine raðmen; AP'nin resmi sitesinde yayýnlanmasý ve AP Uluslararasý Ticaret Komitesi hesabýna yapýlmýþ olmasý dolayýsýyla görüþ þekillendirmeye yönelten bir araç olarak kullanýlmasýný engellemediðine dikkat çekti. baþlýklý haberinde, dýþ Rumlarýn bu olumsuz havayý Güney Kýbrýs'ýn lehine kullanma çabasýnda olduðunu yazdý. Habere göre Dýþ Rumlarýn üst düzey yetkilileri, Washington'daki Türk destekçilerinin deðiþtiðini, bu nedenden dolayý Amerikan Kongresi'ndeki Yahudi asýllý üyeler ve Yahudi toplumuyla temaslarýn yapýlmasýnýn planlandýðýný belirttiler. gemilerinden hiçbiri Maðusa Limanýna yaklaþmadý" diyen Pissias, "sadece Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin uluslararasý sulara gidebilmek için iþgal bölgelerine geçtiklerini" belirtti. Pissias "bu çaresiz faaliyetin sorumluluðunun, uyguladýðý yanlýþ uygulamalarla tamamen Rum hükümetine ait olduðunu" da söyledi. Pissias ayrýca, Filistinlilerden, gemilerin Maðusa Limanýna gitmelerine iliþkin herhangi bir baský almadýklarýný ifade etti. bu nedenle bu baþlýklarý paket olarak müzakere etmeye çalýþtýðýný yazdý. Gazete, bu argümanýn zor olduðunu, Kýbrýs Türk tarafýnda ne topraðý ne de TC kökenliler konusunu görüþme niyeti olmadýðýný yazdý. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun salý günkü görüþmeye, AÝHM'in son kararlarýnýn bulunduðu bir dosya ile gideceðini yazan gazete, Türk tarafýnýn bu kararlarý ortaya koyarak, 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn da tezi olan "mal sahibinin tanýnmasýna raðmen ilk söz hakkýnýn malýn bugünkü kullanýcýda olmasýnda" ýsrar edeceðini belirtti. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kötü anýlar bir gün silinebilecek mi? Bilim adamlarý, BDNF proteinin travma sonrasý stres bozukluðunu yok edebilme becerisine sahip olduðunu tespit etti. Portoriko Üniversitesi'nden bilim adamlarý, fareleri, stres refleksine neden olan elektrik akýmý ile ses sinyali arasýnda baðlantý kurmaya koþullandýrdý. Farelerin beyninin duygusal hafýzanýn oluþumunda rol oynayan bölümüne hafýza ve öðrenmede kilit öneme sahip BDNF (Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör) proteini enjekte edildi. Hayvanlar koþullandýrýlýrken verilen ses sinyali tekrar verildiðinde, farelerin korku ya da kaygý hissetmediði belirlendi. Araþtýrmaya imza atan bilim adamlarýna göre, bu durum tehlike veya korku hissi uyandýrmayan baþka bir anýnýn, "strese neden olan öðrenilmiþ anýnýn" yerini aldýðýný gösteriyor. Ýnsanýn BDNF proteinini doðal olarak ürettiðini vurgulayan bilim adamlarýndan Gregory Quirk, travma geçiren kiþilerin kötü anýlarýný unutabilmesi için beyin tarafýndan üretilen bu proteinin salgýlanmasýný saðlamanýn yeterli olabileceðini belirtti. Prozac gibi mevcut bazý ilaçlarýn BDNF proteini üretimini artýrdýðýný ancak bunun için uzun tedavi sürecinin gerektiðini, ayrýca bu ilaçlarýn duygulara duyarlýlýðý artýrarak ters etki gösterebildiklerine dikkati çeken Quirk, araþtýrma sonuçlarýna göre baþka ilaçlarýn geliþtirilebileceðini söyledi. Dünya rekoru kýrmak isterken ölüyordu Dünyayý bir yelkenli ile tek baþýna dolaþan en genç insan olmak için yola çýkan ancak önceki gün irtibatýn kesilmesi ile Hint Okyanusu'nda kaybolduðu düþünülen 16 yaþýndaki genç kýza iki gün süren uluslararasý arama çalýþmalarý sonucunda ulaþýldý. 23 Ocak'ta yelkenlisiyle ABD'nin Los Angeles kentinden yola çýkan Abby Sunderland, perþembe günü karþýlaþtýðý þiddetli rüz-garla dalgalar yüzünden ailesi ve destek takýmýyla baðlantýsýný yitirdi. Abby ile son baðlantý kurulan konumu üzerinde yapýlan uçuþlarýn sonucunda kurtarma ekibi genç kýza ulaþtýðýný bildirdi. Teknenin direðinin kýrýldýðýný bildiren yetkililer, genç kýzýn yaralý olmadýðýný belirtti. Abby, rekor denemesine son verdi. "Þýpsevdilik" genetik çýktý Erkeklerin durup dururken, hemen aþýk olmalarýnýn kaynaðý araþtýrýldý. Bilimadamlarý, erkeklerin durup dururken, hemen âþýk olmalarýnýn, bir baþka deyiþle "anýnda çarpýlma"larýnýn genlerden kaynaklandýðýný kanýtladý. Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nden Prof. Mark van Vugt ve Dr. Johanna van Hoof ile Kent Üniversitesi öðrencisi Helen Kent'in yaptýðý araþtýrmada, erkekler ile kadýnlarýn fiziksel güzelliðe verdiði tepkiler ölçüldü. Araþtýrmada 20 kadýn ve 20 erkekten yararlanýldý. Güzel yüzlü bir kadýn fotoðrafý gösterilen erkeklerin beyinlerinde anýnda bir tepki ortaya çýktýðý tespit edildi. Ancak kadýnlara güzel yüzlü bir erkek resmi gösterildiðinde herhangi bir deðiþiklik görülmedi. Kendi mankeniyle seviþti Dünyanýn en seksi kadýný olarak gösterilen Megan Fox, Interview dergisine verdiði pozlarla olay yarattý. Çekimlerde siyah peruk takan ve kendisine benzeyen cansýz mankenle yataða giren Fox, çarpýcý itiraflarda da bulundu. Fox, bugüne kadar magazin basýnýna defalarca yalan söylediðini ve bu sayede kendisini rahat býrakmalarýný umduðunu açýklarken, bunun tam tersi etki yarattýðýný ve medyanýn kendisiyle hiç ilgilsi olmayan bir karakter yarattýðýný ifade etti

12 Günün Manisi Daðýn ardý yakacak Vapur doldu galkacak Gýz isdedigden sonra Anasý ne yapacak Haziran 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Ateþle Oynayan Kýz MILLENNIUM II Stieg Larsson PEGASUS YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Gerçekler hakkýnda bilgisiz olduðunuzun farkýna varmak, bilgi için büyük bir adýmdýr." B. Franklin Deniz Plaza'dan, Iþýn Karaca geçti Deniz Plaza'nýn geleneksel hale getirdiði Ýmza ve Söyleþi Günleri'nin konuðu, Kýbrýslý Türk Pop Müziði Sanatçýsý Iþýn Karaca idi. Kýbrýslý Türk hayranlarý ile Deniz Plaza Lefkoþa'da bir araya gelen Kýbrýslý Türk Sanatçý Iþýn Karaca (Iþýn Funda Büyükkaraca), hayranlarýna son albümünü tanýtýp, onlar için imza verdi. Saat 14.00'de baþlayan ve iki saat süren imza ve söyleþi gününde, bu yýl piyasaya çýkardýðý "Arabesgue" isimli albümü hakkýnda sohbetlerde de bulunan sanatçý, Kýbrýslý Türk hayranlarý ile bir arada olmanýn kendisi için ayrý bir önemi olduðunu belirtti. "Anadilim Aþk", "Ýçimde Aþk Var" ve "Uyanýþ" albümlerinden sonra 4'üncü ve en son albümü olan "Arabesgue" ile çok daha iddialý olduðunu belirtti. Boticelli'nin sýrrý Senelerdir farklý yorumlanan Boticelli'nin 'Venüs ve Mars' tablosunun sýrrý ortaya çýktý. National Gallery'nin en ünlü parçalarýndan biri olan, 'Venüs ve Mars'ýn birlikte uzanýrken resmedildiði tablonun sað alt köþesinde fark edilen yapraðýn uyuþturucu etkiye sahip bir bitki türü olduðu öðrenildi. Kew Gardens'ta yapýlan araþtýrmalara göre afrodizyak etkiye sahip olduðu belirtilen bitkinin Boticelli tarafýndan simgesel olarak tabloya yerleþtirildiði düþünülüyor. Venüs ve Mars'ýn bitkinin etkisiyle kendilerinden geçtiði düþünülen tablonun sanat uzmanlarýnca önceleri aþkýn yenilmezliðini simgelediði öne sürülüyordu. Monet'nin tablosu canlandý Fransa'nýn Rouen kentinde 1250 kiþi, ressam Claude Monet'nin bir tablosunu 'canlandýrdý'. Ellerindeki panelleri birleþtiren 1250 kiþi, Monet'nin yaptýðý Rouen Katedrali tablosunu oluþturdu. Bu þekilde tablonun 600 metrekarelik bir "kopyasý" yapýlmýþ oldu. Çalýþmaya "Gökyüzünden Görülen Monet" adý verildi. Tabloyu canlandýranlar arasýnda bölgenin politikacýlarý ve eski baþbakan Laurent Fabius da yer aldý. Eylül ayýna kadar sürecek sanat festivalinde 19. yüzyýl empresyonizminin izini süren 100'den fazla etkinlik yer alacak. Kýbrýs Türk Sanat Müziði Derneði'nden 2010 Yaz Konseri "Dünden bir konuk" Kýbrýs Türk Sanat Müziði Derneði 2010 yaz konserlerinin ilkini yarýn akþam sunmaya hazýrlanýyor. Aydýn Hikmet'in yönetiminde "Dünden Bir Konuk" adýyla sunulacak konser YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da baþlayacak. Konserin birinci bölümünde Sen sanki baharýn gülüsün, Yaz akþamlarýnýn nazlý serini, Küçük yaþta aldým sazý elime, Gezdiðim dikenli aþk yollarýnda, Gül kokulu saçlarýn, menekþe bakýþlarýn, Menekþe gözlerinde hiç vefa yokmuþ, Akasyalar açarken, Seni çýlgýn gibi sevdim, Gül olsam ya sümbül olsam adlý hüzzam eserler seslendirilecek. Ýkinci bölüm Kýbrýslý bestecilere ayrýlmýþ. Hüzzam, Rast ve Kürdi makamýnda eserlerin seslendirileceði bu bölümde gecenin sürpriz bir de sanatçýsý var. Gecenin tek solisti olan sanatçý Küçük Aysel, üçü Muhayyer Kürdi, biri de Nihavent olmak üzere dört eser seslendirecek ve konser koronun sunacaðý potpori ile sona erecek. Yarýn akþam kimseye söz vermeyin. Tek randevunuz þarkýlarla olsun. Bu konser izlemeye deðer. Domenichino'nun baþyapýtý Britanya'da Ünlü Ýtalyan ressam Domenichino tarafýndan yapýlan Ýncil Vaizi Aziz John/Saint John the Evangelist adlý tablo, Britanya'da kalmasý ve yurt dýþýna çýkmamasý için ismi açýklanmayan bir koleksiyoncu tarafýndan satýn alýndý. Aralýk ayýnda Britanya dýþýndan bir alýcýnýn satýn aldýðý tablo, böylece yeni sahibin izniyle düzenli olarak sergilenebilecek. 1620'lerde resmedilmiþ tablonun deðeri ise 9.2 milyon sterlin. Ýncil Vaizi Aziz John, bu günlerde Londra'daki Ulusal Galeri'de sanatseverlerle buluþuyor. Domenichino, tabloyu Roma'nýn en önemli koleksiyonerlerinin baþýnda gelen ve Caravaggio'nun bir düzine eserine sahip Giustiniani ailesi için resmetmiþti. Ýki metreye 2.6 metre ebatlarýndaki tablo, Domenichino'nun en baþarýlý eseri olarak nitelendiriliyor, bu sebeple de Britanya'da kalmasý çok önemli. Ulusal Galeri'nin yöneticisi Dr. Nicholas Penny, adý açýklanmayan koleksiyonere minnettar olduðunu belirtirken, galerinin küratörü Dawson Carr, bu kadar önemli bir Ýtalyan Barok dönem tablosunun Britanya'da kalmasýnýn önemini vurguladý. TADIMLIK unutup yýllarca sýcak kalan duygularý nasýldýr bir þehri yeniden düþünmek denizin kýzarmasýný iþkencede kaybolanlarý kazýklý yollarý baþka ve ayný olan kimliðimizi Metin Celâl "Otuz yaþ" adlý þiirinden Sony'den deðiþik bir edebiyat ödülü Sony daha yayýmlanmamýþ kitaplara ödül vermeyi planlýyor. Þirket yetkilileri yaptýðý açýklamada, bu yýl Dylan Thomas Ödülü'ne yeni bir kategori ekleyeceklerini belirtti: Henüz Yayýmlanmamýþ Yazarlar için Sony Reader Ödülü. Aralýk ayýnda verilecek ödül 30 yaþ altýndaki yazarlarýn henüz yayýmlanmamýþ kitaplarý arasýndan seçilecek en iyi kitaba verilecek. Sony Reader pazarlama müdürü Omar Gurnah "Reader için Dylan Thomas Ödülü ile böylesi bir iþbirliði son derece güzel oldu. Dylan Thomas Ödülü'nün genç yazarlarla ilgili geleneðini bir adým öteye taþýyarak Ýngiltere'de henüz adý duyulmamýþ, umut vaat eden yazarlar için yepyeni bir platform oluþturmak ve edebi yeteneklerini göstermeleri için bir fýrsat vermek en büyük isteðimizdi" dedi. Füruð hâlâ yasak! n Tahran fuarýnda Füruð posteri asmak bile yasak Ýran yönetimi Füruð'un kitaplarýnýn Tahran Kitap Fuarý'nda sergilenmesine izin vermedi. Ünlü þairin kitaplarýnýn satýlmasýna izin vermeyen yönetim, yayýnevi standlarýndaki posterlerinin de indirilmesini istedi. Modern Ýran þiirinin en büyük isimlerinden biri kabul edilen Füruð Ferruhzad, 1967'de 32 yaþýnda ölmesine raðmen, Ýran'daki baskýcý yönetimlerin hedefi olmaktan hala kurtulamadý. Yaþadýðý dönemde, þiirleri kadar özgür ve güçlü duruþuyla da dikkat çeken Füruð, Þah yönetiminin de pek sevdiði bir isim deðildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sharek 4 (3D) ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Beni Unutma ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Robin Hood ( ) Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Prince of Persia ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Shrek ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 14 Haziran 2010 Pazartesi 13 MÜLKÝYETE YENÝ PLAN SEÇÝME DOÐRU... BM ve diðerlerinin, mülkiyet konusunda, müzakere masasýna konulacak önerileri olduðu, mülkiyet baþlýðýnda yeni plana geçileceði, uluslararasý unsurun Türk ve Kýbrýs Türk taraflarýna devletin yönetimindeki çýkarlarýný saðlamlaþtýrmak istiyorlarsa Hristofyas'ýn toprak ve mülkiyette kazanýmlar elde etmesi gerektiðini açýkça söylediði öne sürüldü. Politis haberi manþetten "Mülkiyette Yeni Plan... BM ve Diðerlerinin Müzakere masasýný Yönlendiren Önerileri... Baþlýðýn Görüþülmesine 15'inde Dinamik Þekilde Baþlanýyor... Amerikan Hukukçu Joseph Baits Yeni Öneriler Sundu.. Anahtar, Takas Edilecek Olan Güney'deki Kýbrýs Türk Mallarý" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete BM'nin, Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn ve Kýbrýs sorununun uluslar arasý oyuncularýnýn perde gerisinde mülkiyet baþlýðýnýn düzenlenebilmesi için pratik tedbirler, yekpare ilke tezlerinin terk edilmesi ve kâfi miktarda uluslararasý gayrý menkul piyasasý bilgisi gerektiði konusunda anlaþtýklarýný yazdý. Ada'nýn tamamýnda, Downer'in grubunun Lefkoþa Havaalaný, Brüksel ve New York'taki bürolarýnda perde gerisinde halen öneriler dolaþmakta olduðuna iþaret eden gazete, mallarýn bugünkü kullanýcýlarýný mümkün olduðunca görmezden gelmeden yasal sahiplerinin haklarýný ve çözümün iki bölgelilik unsurunu koruyacak bir formül arandýðýný yazdý. Gazete, þu veya bu þekilde müzakere masasýna gidecek görüþlerin ana unsurunu þöyle izah etti: "Kýbrýslý Rumlarýn mallarýný yeniden tesis edecek toprak düzenlemeleri, satýn alým veya takas mekanizmalarýnýn kullanýlmasýyla Güney'de kalan Kýbrýs Türk mallarýnýn kâfi ölçüde deðerlendirilmesi ve iade edilmeyecek bölgelerdeki Kýbrýs Rum mallarý için tazminatlar. Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas'ýn mülkiyet konusunun müzakeresine, önceki tezlerinde ýsrar ederek baþlamalarý bekleniyor. Ancak uluslararasý unsur Kýbrýslý Türklere ve Ankara'ya açýkça, Kýbrýs Türk tarafýnýn yönetim baþlýðýndaki kazanýmlarýný saðlamlaþtýrabilmesi için Hristofyas'ýn toprak ve mülklerde kazaným elde etmesi gerektiðini söylediler. Bu çerçevede Türk tarafýnýn toprak düzenlemeleri konularýnda; Kýbrýs Rum tarafýnýn da takaslarda mülkün yönetilmesiyle ilgili ilk söz hakkýnýn her zaman yasal sahibinde olmasý gerektiði konusunda çok daha pratik olmasý bekleniyor. Herkesin söylediðine göre, aksi halde mülkiyete düzenleme getirilemeyecek, bu da bütün prosedürü çöküþe sürükleyecek. BÜYÜK KOZ, GÜNEY'DEKÝ KIBRIS TÜRK MALLARI Aleksander Downer'in grubunda mülkiyet konusunda dünyaca ünlü uzmanlar çalýþýyor. Yaptýklarý çalýþma halen iki tarafýn müzakere gruplarýnýn yetkilileriyle tartýþýldý. Bu uzmanlarýn baþý alanýnýn en iyisi, çok deneyim ve itibar sahibi ve karmaþýk mülkiyet konularýný 'win win' mantýðýnda çözmesiyle ünlenen Amerikalý hukukçu Joseph Baits bulunuyor. Mülkiyet baþlýðýnýn görüþülmesinde en büyük kozun Güney'deki Kýbrýs Türk mallarý olduðuna inanýlýyor. Çünkü bu mallarýn sahipleri uzun yýlardýr mallarýnýn gözetimini iþgal bölgelerinin 'yetkili makamlarýna' devretmiþ bulunuyorlar. Sonuç olarak Kýbrýslý Türk mal sahiplerinin mallarýnýn iadesi için kiþisel haklarýný kullanmalarý beklenmiyor ve Güney'deki mallarý konusunda kapsamlý uygulama yapýlabilecek. Müzakerecilerin baðlý olan ellerini çözecek ikinci bir unsur daha var: Ayrýcalýklý yerlerde olmalarýna raðmen þehircilik planlama deðerlendirmesine tabi tutulmamýþ Kýbrýs Türk mallarý. Kýbrýslý Türklere ait olduklarý için Kýbrýs hükümeti bu mallarýn çoðunu yerleþim bölgeleri veya turistik bölgelere dahil etmedi. Bu da, bu mallarýn bazýlarýný kullanmakta olan ve çözüm olmasý durumunda, teþvik alarak bu mallarý terk etmek zorunda kalacak Kýbrýslý Rumlar için çok büyük tazminat sorunlarý yaratmýyor. Güney'deki Kýbrýs Türk mallarý Larnaka, Baf ve Limasol'da tamamen sahil cephesindedir. Uzmanlar da bu mallarýn, yukarýda kaydedilen unsurlar temelinde çözümden sonra kurulacak Mülkler Konseyi'nin yetkisine kolaylýkla verilebileceðine inanýyor. Daha sonra da ister Kuzey'deki Kýbrýs Rum malý ile takasa gider, ister mülkleri iþgal bölgelerinin iade edilmeyecek bölgelerinde bulunan Kýbrýslý Rumlarýn tazmin edilmesi için para toplanmasý amacýyla gayrý menkul piyasasýna girer. DÖRDE BÝR ORANI Siyasi ve diplomatik perde gerisinde dolaþan mülkiyete iliþkin fikirler, Kuzey'deki Kýbrýs Rum mallarý ile Güney'deki Kýbrýs Türk mallarýnýn ¼ oranýna tekabül ettiðini hesap ediyor. Yani; düzenlenmesi gereken Kýbrýs Rum mallarý, muadil Kýbrýs Türk mallarýnýn 4 katýdýr. Bu ilk bakýþta gerekli ödeneklerin nereden bulunacaðý konusunda derin bir endiþe yaratýyor. Ýkinci kez, daha dikkatli ve soðukkanlý bakýldýðýnda ise yukarýda kaydettiðimiz parametrelerin, bu özellikle karmaþýk konunun yönetilmesine çok fazla olanak tanýdýðý daha net olarak görülüyor. Kuzey'deki Rum mallarýný 4/4 kabul edersek, bu mallarýn düzenlenmesi þu þekilde göðüslenebilir: -1/4 olarak hesap edilen büyük bir parça, toprak düzenlemeleri ve kapalý Maraþ'ýn, Güzelyurt'un ve þimdi iþgal bölgelerinde bulunan önemli köylerin iadesi aracýlýðýyla doðrudan Kýbrýslý Rum hak sahiplerine veriliyor. Güzelyurt ve köylerdeki mallarýn bugünkü kullanýcýlarýnýn, Kuzey'deki hali arazilere yeniden iskan edilmesi gerekir ki yeni evlerin inþaat maliyeti bu kiþiler için daha az olsun. Kýbrýs Rum idaresi altýna verilmeyecek BAÞSAÐLIÐI bölgelerde bulunan diðer bir ¼'lük parça daha önceki çözüm planýnda bulunan ve þimdi de olacak olan bir madde temelinde sahiplerine iade edilecek. Kýbrýslý Rum hak sahiplerinin Kýbrýs Türk idaresi altýnda bulunacak mülklerinin bir parçasýna geri dönüþ hakkýna sahip olacak. Annan planý ile her bir mülkün 1/3'üne geri dönüþ hakký vardý. Þimdi oranlar deðiþebilir ama çözümün iki bölgeli olacaðýndan söz eden nedenlerden dolayý geri dönüþ hakkýnýn tamamý Kýbrýs Türk idaresinde kalacak Rum mülklerinin ¼'ünü aþamaz. Yukarýdaki müzakere mantýðý ile Kuzey'deki Kýbrýs Rum mallarýnýn 2/4'ü önceki mal sahiplerine geri verilmeyecek. Eroðlu'nun grubunun, bu mallarýn ¼'ünün özgür bölgelerdeki Kýbrýs Türk mallarý ile takas edilmesini (yukarýda belirttiðimiz 4'te 1 oranýna uygun olarak) önermesi bekleniyor. Downer grubunun da bunun için alternatif çözümü var. Güney'deki Kýbrýs Türk mallarýný uluslar arasý finans kuruluþlarýna rehin (collateral) vermek. Kuzey'deki Kýbrýs Rum mallarýnýn ¼'ünün tazmin edilmesi için gerekecek parayý derhal kendileri verecek. Daha sonra da, yukarýdaki maliyetlerini karþýlamalarý için bazý Kýbrýs Türk mallarýný satýþa çýkaracaklar. Her iki düzenleme de; þu anda Güney'deki Kýbrýs Türk mallarýný kullanan Rumlarýn yer deðiþtirmesini gerektiriyor. Kuzey'deki Kýbrýs Rum mallarýnýn, iade veya takas edilemeyecek son ¼'ünün de, büyük ihtimalle baðýþlardan ve özellikle de uluslar arasý kredi alýmý ile ortaya çýkacak ödeneklerle tazmin edilmesi gerekecek. Downer'i,n uzmanlar grubu tarafýndan büyük ölçüde benimsenen bu plan ile tazminat bedeli önemli ölçüde sýnýrlanýyor. Nihayetinde Karpaz'ýn toprakla ilgili anlaþma çerçevesinde federal park ilan edilmesi halinde, mülkiyetle ilgili görüntünün tamamý daha da çekici hale geliyor. Buna raðmen tazminatlar için gereken ödenek hala fazladýr. Ancak on yýllar süren bölünmüþlükten sonra mülkiyetin düzenlenmesi þu veya bu þekilde çok karmaþýk bir ekonomik meseledir." Çok deðerli, iyiliksever, dürüst ve çalýþkan avukatýmýz AV. RÝFAT A. ÇOMUNOÐLU nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. Anýsý her zaman içimizde yaþayacaktýr. Çomunoðlu Avukatlýk Bürosu Çalýþanlarý UBP GÜZELYURT ADAYLARI AÇIK PAZARI GEZDÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Baþkaný adayý, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ile Belediye Meclis üyesi adaylarý dün Açýk Pazar önünde kurduklarý stantta halkla buluþtu. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, etkinlikte adaylar yanýnda Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, UBP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný milletvekili Ahmet Çaluda da hazýr bulundu. UBP'li adaylar etkinlikte halka portakal suyu, tanýtýcý broþür, dergi ve bunun gibi çeþitli promosyon ürünleri daðýttý. Adaylar daha sonra açýk pazarý ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. DP GÜZELYURT ADAYLARI SANAYÝ BÖLGESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Demokrat Parti (DP) Güzelyurt Belediyesi Meclis adaylarýnýn önceki gün Güzelyurt Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiði bildirildi. DP'den yapýlan açýklamaya göre, esnafla bir araya gelen adaylar, Güzelyurt'a hizmet vermek amacýyla aday olduklarýný belirttiler. YILMABAÞAR: ÇARPIK YAPILAÞMAYA SON Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ýskele Belediye Baþkan adayý Erkut Yýlmabaþar ile belediye meclis üyesi adaylarý seçim çalýþmalarý çerçevesinde Ýskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði'ni ziyaret ederek Birlik Baþkaný Hüseyin Öztörel ile görüþ alýþveriþinde bulundu. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Yýlmabaþar ziyarette, Ýskele bölgesinin plansýz ve çarpýk yapýlandýðýna iþaret ederek, seçilmesi halinde önceliðinin planlama olacaðýný söyledi. BERTUÐ VE KAYALP'A ZÝYARET Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Gazimaðusa Þubesi'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð ile Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ý ziyaret etti. Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Gazimaðusa Þube Baþkaný Emine Sütcü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, birliðin bölgedeki sivil toplum örgütlerini "toplumsal birliktelik" hedefiyle bir araya getirmeyi hedeflediði belirtilerek, bu amaçla yerel yönetilmelerle iþbirliðinin önemi vurgulandý. IÞISAL BALIKESÝR'Ý ZÝYARET ETTÝ Deðirmenlik Belediye Baþkaný ve CTP Deðirmenlik belediye Baþkan adayý Osman Iþýsal, belediyeye baðlý Balýkesir'de altyapýnýn tamamlandýðýný, sýranýn sosyal ve kültürel yatýrýmlara geldiðini söyledi. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Iþýsal, seçim çalýþmalarý çerçevesinde Balýkesir'i ziyaret etti. Iþýsal, burada yaptýðý konuþmada, Balýkesir'in son dört yýlda belediye hizmetlerinden en fazla yararlanan belde olduðunu kaydetti. Osman Iþýsal'a ziyaretinde CTP belediye meclis üyesi adaylarý da eþlik etti. ÝRSEN KÜÇÜK: ÇÝFTÇÝNÝN YARALARINI SARMAYA BAÞLADIK Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük, "UBP hükümeti göreve gelir gelmez, geçmiþ hükümetin çiftçi üzerinde açtýðý yaralarý sarmaya baþladýðýný" kaydetti. BRT'nin haberine göre Küçük, bazý bakanlarla birlikte Dörtyol, Korkuteli, Güvercinlik, Çayönü, Ýncirli, Köprü ve Türkmenköy'ü ziyaret etti. UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Küçük ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, "geçimini hayvancýlýk ve çiftçilikten saðlayan Mesarya bölgesi halkýnýn geçmiþ hükümet döneminde birtakým sýkýntýlar yaþadýðýný, ancak UBP'nin göreve gelmesiyle bu sýkýntýlarýn yol açtýðý yaralarýn sarýlmaya baþlandýðýný" anlattý. Küçük, 27 Haziran'da yapýlacak yerel yönetimler ve milletvekilliði ara seçiminden partisinin bir kez daha zaferle çýkmasýnýn önemli olduðunu belirterek, UBP'nin Gazimaðusa milletvekili adayý Resmiye Canaltay'a destek istedi. Küçük, "Bu sayede kadýnýn sesi Meclis'te daha fazla duyulacak" dedi.

14 14 14 Haziran 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Küçümsemek, önemsememek (iki kelime). 2-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Aðacýn gövdesinden ayrýlan kollardan her biri. Isý ve suya karþý dayanýklý olduðu için yað, plâstik, merhem gibi maddelerin yapýmýnda kullanýlan bir kimyasal. 4-Eski dilde "Sürdürme, devam ettirme". Büyük kardeþ, aðabey. 5-Kayýkta dümeni kullanmak için dümenin baþ tarafýna takýlan kol. Sýkýntý, bezginlik, usanç gibi duygularý belirtir. Namus. 6-Yanan maddelerin veya gazlarýn türlü biçimlerde uzanan ýþýk dili. Anasý ile babasý arasýnda evlilik baðý olmadan dünyaya gelen çocuk. 7-Ýlâve. Makamca büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler. 8-Ýnce kumaþtan ve çoðunlukla yarým yuvar biçiminde baþlýk. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. 9-Eski dilde "Baþ, kumandan, amir". Piþmanlýk. 10-Rahat olamamak, kendinde bir eksiklik duymak. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 11-Ýnsan ve omurgalý hayvanlarýn çatýsýný oluþturan türlü biçimdeki sert organlarýn genel adý. Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No.3 K. Çiftlik Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Armaðan olarak vermek (iki kelime). 2-Bir iþi yapmaya hazýr. Kural. 3-Ceza olarak ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan iþkence aracý. Tene yumuþaklýk vermek veya güneþ, yaðmur gibi dýþ etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem. 4-Hayvan yuvasý. Tanrý ile insan arasýnda aracýlýk yaptýðýna ve nurdan olduðuna inanýlan manevi varlýk. Bir nota. 5-Tersi "Acýnma, yerinme". Ekilecek yer, mezraa. 6-Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. Çevrelerine göre çukurda kalmýþ, eðimi az, akarsularýn derine gömülmemiþ olduðu, geniþ veya dar düzlük. Ýlâç, merhem. 7-Söz, lâkýrdý. Askerlik yapmamak veya yapýlacak süreyi kýsaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. 8-Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Ýçine soðan, sarmýsak, maydanoz, havuç gibi þeyler katýlarak zeytinyaðýyla piþirilen yemek. 9-Alüminyum silikat ile potasyumdan oluþmuþ, yapraklar durumunda ayrýlabilen parlak bir mineral. Ýlhan... (Türk erkek pop sanatçýsý). 10-Telefonu açýnca söyleriz. Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. Ticaret malý, sermaye. 11-Bir þeyin, bir yerin bitiþ kýsmý veya yakýný, kýyý. Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. TV'DE BU AKÞAM Ölüm Elbisesi: Kumalýk Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 20:00 Yönetmen:Müjde Arslan Belgeselde, 16 yaþýnda amcasýnýn oðluna kuma giden ve yýllar içinde gördüðü þiddetin etkisiyle aklýný yitirip felç geçiren halasý Emine'nin hikâyesinden yola çýkarak, Mardin'de kumalýðý ve kadýnlar üzerindeki etkilerini anlatýyor. Kadýnlarýn kumalýðý "ölüm elbisesini" giyip yaþamak olarak nitelediði filmde, kumalýk kadýna uygulanan þiddetin bir biçimi olarak ele alýnýyor. Belgesel, "Emine bir daha konuþmayacak, peki ya diðer kuma kadýnlar?" sorusunu soruyor. Solomon Kardeþler Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 20:30 Oyuncular:Will Arnett, Will Forte, Chi McBride Solomon kardeþlerin ölmek üzere olan babalarýnýn son dileði, ilk torununu görebilmektir. Kardeþler babalarýnýn bu dileðinin söylendiði kadar kolay olmadýðýnýn farkýna varýrlar. Kadýnlarýn az olduðu kuzey bölgesinde yetiþen kardeþler, bir kadýndan bebek sahibi olabilmek için onu nasýl ikna edeceklerini bilemezler. Ýsyan Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Battle In Seattle Yönetmen : Stuart Towsend Oyuncular : Charlize Theron,Martin Henderson,Woody Harrelson,Ray Liotta Kasým 1999; Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle'da bakanlarla yapacaðý toplantýyý protesto edecek olan onbinlerce gösterici þehirde toplanmaktadýr. Django, Sam, Lou ve Jay de protestocular arasýndadýr. Her birinin kendine özgü bir öyküsü vardýr, ancak hepsinin ortak amacý dünyada bir fark yaratmak için seslerini duyurabilmektir. Büyük Oyun Türü: Yabancý Sinema KANAL D / 00:30 "On The Border" orjinal adý Y: Bob Misiorowski O: Casper Van Dien, Camilla Overbye Roos ABD dak Gerilim Jake Barnes, Teksas sýnýrýnda ki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalýþmaktadýr. Patronu ondan, seksi eþi hakkýnda dedektiflik yapmasýný ister.oysa Jack'in patronunun eþi ile iliþkisi vardýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank BAÐDAT'TA 4 PATLAMA Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta arka arkaya 4 patlama meydana geldiði bildirildi. AFP muhabirleri, biri baþkentin merkezinde meydana gelen 4 patlamanýn ardýndan kentten kalýn bir dumanýn yükseldiðini aktardý. Güvenlik kaynaklarý, birkaç dakika aralýklarla meydana gelen patlamalarda ölen ve yaralanan olup olmadýðý konusunda henüz bilgi vermedi. ÝRAN'DA DÜN 91 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Ýran'ýn baþkenti Tahran'da, Mahmud Ahmedinejad'ýn yeniden cumhurbaþkaný seçilmesinin yýl dönümünde 91 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Ýsna ajansýnýn haberinde, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya, ''91 zanlý yakalandý ve adalete teslim edildi. Hiçbir çatýþma olmadý'' dediði, ancak dün gözaltýna alýnan bu kiþilerin neden ve ne þekilde yakalandýðý konusunda bilgi vermediði belirtildi. Görgü tanýklarý ve internet siteleri de, Tahran'da, özellikle de 2 üniversitesi kampüsünde dün bazý münferit olaylarýn meydana geldiðini aktardý. Yetkililer, muhalefetin gösteri yapmasýna izin vermemiþti. SOMALÝ'DE POLÝSLE ASKER ÇATIÞTI: 7 ÖLÜ Somali'nin baþkenti Mogadiþu'da dün asker ile polis arasýnda çýkan çatýþmada 7 kiþi öldü. Güvenlik kaynaklarý, bir grup polisle geçiþ hükümetine baðlý askerler arasýnda çýkan tartýþmanýn daha sonra çatýþmaya dönüþtüðünü açýkladý. Kaynaklar, Hamarjajab mahallesindeki çatýþmada ölenlerden 3'ünün sivil olduðunu, onlarca sivilin de yaralandýðýný kaydetti. PAKÝSTAN'DA 21 TERÖRÝST ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýndaki Orakzai aþiret bölgesinde, güvenlik güçlerinin Taliban militanlarýna karþý düzenlediði operasyonlarda 21 militan öldürüldü. Pakistan televizyonlarýnýn bölgedeki ordu kaynaklarýna dayanarak verdiði habere göre, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda onlarca militan da yaralandý. Ordunun mart ayý ortalarýnda baþlattýðý Orakzai bölgesi operasyonlarýnda, þimdiye kadar 1200'den fazla militan öldürüldüðü belirtiliyor. Bu arada, Yukarý Orakzai bölgesinde devlete ait 4 okul teröristler tarafýndan havaya uçuruldu. Bölgesel yönetimden yapýlan açýklamaya göre, Orakzai'nin Kashah bölgesinde bulunan bir kýz okulu ile bir lise ve iki ilkokula teröristlerin düzenlediði bombalý saldýrýda okul binalarý kullanýlamaz duruma geldi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 14 Haziran 2010 Pazartesi 15 BÜYÜK ÝÞLER YÜREK ÝSTER

16

17

18 18 14 Haziran 2010 Pazartesi

19 14 Haziran 2010 Pazartesi 19 Bulutoðlularý "Spora katkýlarýmýz sürecek" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný ve Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Cemal Bulutoðlularý, toplumun sosyalleþmesi yanýnda, halk saðlýðýnýn daha iyi noktalara gelmesinde sporun büyük bir öneme sahip olduðunu ifade ederek, LTB olarak bu düþünceler ýþýðýnda spora önemli katkýlarda bulunduklarýný, yeni dönemde de bu katkýlarýn artarak süreceðini dile getirdi. "Federasyonlara ve kulüplere desteðe devam" Bulutoðlularý, ülkede sporun ilerlemesinde ve daha çok bireyin katýlýmýnda spor federasyonlarýnýn ve kulüplerin önemli görevleri olduðunu hatýrlatarak, kendilerinin belediye olarak gerek federasyonlara gerekse de kulüplere maddi manevi desteklerde bulunduklarýný belirtti. Özellikle kulüplerin son dönemlerde içinde düþtüðü ekonomik buhranýn atlatýlmasýnda herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini ifade eden Bulutoðlularý, sporun içinden gelen biri olarak kulüplere her zaman yol gösterici olmaya ve destek vermeye devam edeceðini dile getirdi. "Luton Town'ý adaya getirdik" Ülkemiz sporcusuna karþý uygulanan çað dýþý ambargolarýn kýrýlmasý adýna da çeþitli adýmlar attýklarýný, bu sayede Ýngiltere'nin köklü kulüplerinden Luton Town'ý adaya getirdiklerini, ancak uygulanan büyük baskýlar sonucunda bu takýmýn ülkemizde maç yapamadýðýný hatýrlatan Bulutoðlularý, yeni dönemde de ambargolarý kýrmaya KKTC LÝ DÝÞHEKÝMÝ ARANIYOR Tel: Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel: yönelik sürprizleri olacaðýnýn altýný çizdi. "Uluslar arasý turnuvalar düzenledik, devamýný getireceðiz" LTB olarak bisiklet, satranç, ralli, atýcýlýk, darts gibi spor dallarýnda uluslar arasý turnuvalar düzenlediklerini hatýrlatarak, bu gibi etkinliklerin yeni dönemde de artarak sürdürüleceðini ifade etti. Lefkoþalýlarýn büyük beðenisini kazanan SATILIK ARSA Arapköy'de villa bölgesinde deniz ve dað manzaralý 20 dön. eþdeðer arsa, dönümü 16 bin Stg. sahibinden satýlýktýr. (Muammer Beyaz) Satýlýk araba BMW 320i, 2006 model, Km, gümüþ renk, özel yapým, full modifiye ve full ekstra, yýllýk BMW servisleri tamam, iç ve dýþ yeni gibi. Tel: Satýlýk villa Alagadi de 3+1 dubleks, denize sýfýr, klimalý, þömineli bahçesi parkeli, geniþ balkonlu villa. Fiyatý: Stg. Tel: Contract title: Implementation of State of the Art Kitchen, Cabinet, Door Production Technology and Painting and Finishing line at TET Ltd. Publication reference: 2009/ /01 TET LTD intends to award a supply contract for supply, installation and commission as necessary, of the following: CNC Nesting Machine, CNC Processing Machine, Reciprocating Spraying Machine, Drying and Painting Booths, Sanding Machine (Lot 1), Edge Banding Machine, Boomerang return Conveyor for the Edge Banding Machine (Lot 2), Circular Saw, Circular Saw with Jumping (Lot 3) in Nicosia/Cyprus with financial assistance from the Small and Middle Enterprises Grant Scheme II programme of the European Union. The tender dossier is available from TET Ltd., Güzelyurt Yolu, Reha Süt Ürünleri Yaný. Alayköy Nicosia/CYPRUS and will be also published on the website The deadline for submission of tenders is 60 calendar days after the date of publication of this advertisement.. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website: Lefkoþa Maratonu'nun ülke genelinde büyük yanký yarattýðýný, 2.'si düzenlenen maratonu gelecek dönemde de sürdürmeyi amaçladýklarýný dile getiren Bulutoðlularý, "Binlerce insanýmýzýn bu maratona katýlmasý ve saðlýklý yaþam konusunda verdiði mesajý biz net olarak aldýk. Hedefimiz bu maratonu geleneksel hale getirmektir. Lefkoþalýlarýn bu etkinliðe gösterdiði ilgi beni memnun etmiþtir" dedi. "Tekerlekli sandalye basketbol takýmýmýzla gurur duyuyorum" Tekerlekli sandalye Basketbol Takýmýmýzýn gerek Türkiye, gerekse de Avrupa'da bizleri gururlandýrdýðýný ifade eden Bulutoðlularý, ARANIYOR Lefkoþa da Dürüm Sent Lahmacun ve Pide Salonu na acilen fýrýncý ve kebapçý ustasý aranýyor. Tel: )Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg ÇEVÝRÝ Ýngilizce-Türkçe, Türkçe- Ýngilizce çeviri yapýlýr. Tel: Ukrayna nýn Baþkenti Kiew de Ýngilizce dilinde Týp, Diþ Hekimliði veya Eczacýlýk okumak ister miydiniz? AA. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY size bu fýrsatý sunuyor. Týp fakültesi 6 yýl (Ýngilizce), 4500 dolar yýllýk okul harcý Diþ hekimliði 5 yýl (Ýngilizce) 4600 dolar yýllýk okul harcý Dünyanýn birçok ülkesinden gelen öðrencilerin okuduðu bu okulda Kýbrýslý öðrencilere giriþ SINAVSIZdýr. Ayrýntýlý bilgi: Mobile: (KKTC) (Ukrain) MELÝ EMLAK SATILIK böylesi bir takýma destek olduðu için büyük mutluluk duyduðunu, bu takýmýmýzýn daha iyi yerlere gelmesi için de elinden gelen katkýyý vermeye devam edeceðini ifade etti. "Spor yazarlarý spora yön verenlerdir, söyledikleri dikkate alýnmalý" Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði ile iþbirliði halinde düzenlenen Sporun Yol Haritasý anketi ile de sporumuzun sorunlarýnýn belirlenmesine de vurgu yapan Bulutoðlularý, "Spor yazarlarý sporun belirleyicisidir, spora yön verenlerdir. Bu anlamda böylesi güzel bir olaya destek vermek benim için önemliydi. Ankette ortaya çýkan sonuçlarý belediye olarak deðerlendirerek, gerekli çalýþmalarý yapacaðýz" dedi. Kendisinin kulüp baþkanlýðý döneminde de, belediye baþkanlýðý döneminde de spor yazarlarýnýn görüþlerine önem verdiðini anýmsatan Bulutoðlularý, sporda yetkili kiþilerin de bu görüþleri kendilerine rehber olarak almasýný tavsiye etti. "Vatandaþlarýn rahat ve güvenli spor yapmasýna önem veriyoruz" Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin ve yetiþkinlerimizin rahat ve güvenli ortamlarda spor yapmasýnýn kendileri için önemli olduðunu kaydeden Bulutoðlularý, bu amaçla çeþitli spor aletleri ile takviye edilmiþ parklar yaptýrdýklarýný, yürüyüþ yollarýna önem verdiklerini, gelecek dönemde de bu tür düzenlemeleri çoðaltacaklarýný belirtti. KAYIP KÝMLÝK TC kimliðimi kaybetti, hükümsüzdür. Þahin Cinli YAT TURLARIMIZ BAÞLADI Ailelere, þirketlere, özel gruplara ve öðrencilere yat ve balýk turlarý düzenlenir. Tel:

20 Dünya Kupasý'nda bugün Saat 14.30: Hollanda-Danimarka Saat 15.00: Japonya-Kamerun Saat 21.00: Ýtalya-Paraguay Kaleci hatalarý Slovenya yý lider yaptý n Dünya Kupasý C Grubu'nda Ýngiltere kalecisi Green ve Cezayir kalecisi Chaouchi'nin hatalarý Slovenya'yý lider yaptý. Slovenya Cezayir'i 1-0 yenerek liderliðe oturdu Dünya Kupasý'nda 3. gün heyecaný Cezayir-Slovenya maçýyla baþladý. C Grubu'nun oynanan ikinci maçta Slovenya Cezayir'i 1-0 yenerken maça yine bir kaleci damgasýný vurdu. 79. dakikada Slovenya'dan Robert Koren'in uzak mesafeden vuruþunda top kaleci Faouzi Chaouchi'nin hatasýyla aðlarla buluþtu. C Grubu'nda oynanan ilk maçta da Ýngiltere kalecisi Green büyük bir hata yaparak topu filelere býrakmýþtý. Slovenya, Cezayir'i 1-0 yenerek 3 puaný hanesine yazdýrdý ve grupta liderliðe oturdu. Cezayir'de Ghezzal 73. dakikada kýrmýzý kartla oyundan atýldý. Ghezzal oyuna sonradan girmiþ ve girer girmez sarý kart görmüþtü. Öte yandan karþýlaþmayý tribünlerden 30 binin üstünde bir seyirci takip etti. Bunlardan biri de Cezayir asýllý Fransýz efsane Zinedine Zidane'dý... Gana, 3 puan ile baþladý Dünya Kupasý D Grubu'nun açýlýþ maçýnda Gana, Sýrbistan'ý Gyan Asamoah'ýn 83. dakikada penaltýdan attýðý golle 1-0 yendi ve turnuvaya 3 puanla baþladý. Almanya: 4 Avustralya: 0 Dün günün son maçýnda Almanya Avustralya ya gol yaðdýrdý. Gole gitmekte zorlanan Avustralya 2. yarýda bir de 10 kiþi kalýnca Almanya karþýsýnda iyice çöktü. Almanya 4-0 lýk galibiyetiyle kupada çok iddialý olduðunu ortaya koydu. Hakemler ve Gözlemciler Derneðinin önde gelen dört ismi hakemlerin geçtiðimiz sezon birkaç istisnai olay dýþýnda çok baþarýlý bir sezon geçirdiklerini belirtti Hakemler geçen sezondan memnun Futbolun saç ayaklarýndan bir tanesi olan ve olmazsa olmazlarýn baþýnda gelen hakemler geçtiðimiz yýl hatalý verilen birkaç istisna karar dýþýnda büyük bir baþarýya imza attýklarýna vurgu yaptý. Alt yapýdan çok yetenekli isimlerin gelmekte olduðunu belirten Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Savaþ Tilki, Genel Kurulda baþkan adayý olduðunu açýklayan Mehmet Özbilgehan, hakemliði býraktýðýný açýklayan deneyimli hakemlerimizden Cevdet Mertkaya ve KTSYD tarafýndan 'Yýlýn Hakemi' seçilen Serkan Þimþek, hakemlik müesessinin geleceðinin çok daha parlak olacaðýný belirttiler. Hakemler tek yumruk Hakemlerin tek yumruk olduðunu ve hakem eþlerinin de birbirleri ile kurduklarý dostluk nedeni ile çok büyük bir aile görüntüsünü verdiklerini öne süren hakemlerimiz,bunun en güzel örnetðinin geçtiðimiz gün Serdar Bilgimer'in oðlunun sünnet töreninde yaþandýðýný ve 110 dolayýnda hakemin eþleri ile birlikte sünnet töreni için gerçekleþen konvoyda bir bütünlüðü yansýttýklarýný dile getirdiler. Maddi deðil manevi destek bize büyük moral Maçlarda yönettikleri maçlarda ellerine geçen maddi gelirin büyük boyutta olmadýðýný, hatta zaman zaman ceplerinden bile harcama yaptýklarýný belirten hakemlerimiz KTSYD ve Nike ile Performans Dergisi tarafýndan kendilerine verilen ödüllerin kendileri için büyük moral kaynaðý olduðunu ve bunu maddiyat ile ölçülemeyecek deðerde bulduklarýný vurguladýlar. Desteðimiz sonuna kadar sürecek Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Savaþ Tilki yaptýðý açýklamada, ben önümüzdeki ay içerisinde yapýlacak olan genel kurulda aday olmayacaðým. Hakemliði býrakan Mehmet Özbilgehan arkadaþým baþkan adayý olduðunu açýkladý. Ben ve eski baþkanlar Mehmet arkadaþýmýn etrafýnda bir yumak olup tek bir yumruk gibi hareket edeceðiz. Ona desteðimiz sürecek. Dediðim gibi hakemler tek bir yumuruktur. Geçtiðimiz sezon 'Boykot' demiyeyim ve ara veya dinlenme diyeyim. Kýsa bir süreli maçlarda düdük çalýnmadý. Verdiðimiz kararlar sonrasýnda maçlarda oynamamasý gereken futbolcularýn affedilmesi bizi bu noktaya taþýmýþtý. Ara veya dinlenmeden sonra hiçbir futbolcunun affedilmemesi veya cezalarýnýn kaldýrýlmasýný görmedik. Demek ki bu konuda baþarýya ulaþtýk. Hakemlik kurumu, meyva veren aðaç gibidir. Bu aðaç çok güzel meyveler verir. Bu güzelim meyve aðacýnda birkaç çürük meyva var bunu kabul ediyoruz. Ama bu birkaç çürük meyveyi de aðaçtan düþürüp diðer meyvelerin saðlam kalmasýný saðlayacaðýz dedi. Alt yapýyý güçlendireceðiz Zirvede yer alan hakemlerimizden Mehmet Özbilgehan ise yaptýðý açýklamada, faal hakemliði býraktým. Gerçekleþecek olan genel kurulda da baþkan adayýyým. Bayraðý devraldýktan sonra yeni bir misyon üstleneceðim. Tek yumruk olan hakemleri daha ileriye taþýmaya çalýþacaðým. Alt yapýya önem vererek genç fidanlarýn hakemlik müesesesine kazandýrýlmasýna çalýþacaðým. Ben faal hakemlik yapýlýrken Derneðe baþkanlýk yapýlmasýna karþýyým. Çünkü yapýlacak bir hata baþkan olduðunuz için tüm kuruma mal edilebilir. Bu nedenle ben baþkanlýk yaparken faal hakem olmayacaðým. Kardeþim Sadýk Özbilgehan'ýn MHK Baþkaný olmasý hiçbir þekilde bize engel teþkil etmeyecek. Çünkü onun iþi ayrý benim iþim ayrý. Aksine iliþkilerin saðlýklý yürütülmesi açýsýndan bu bir avantaj da olabilir. Seminer ve eðitim ile hakemlerin bilgi tazelemesini ve daha fazla bilgilendirilmesini saðlayacaðým dedi. Torun önceliðim olacak Deneyimli hakemlerimizden Cevdet Mertkaya, yaptýðý açýklamada hakemliði býraktým. Bir süre önceliðim yeni doðan torunum ile ilgilenmek olacak. Sonra eðitim birimi gibi birimlerde görev alarak birikimlerimi hakemlere aktarmaya çalýþacaðým. Kýsacasý camiadan uzak kalmayacaðým. Zaten uzak kalmak istesem bile 'Futbol Virüsü' kana karýþtýðý için bunu yapabileceðimi de sanmýyorum. Hakemlik müesessesi bir aile gibidir. Ben bu aileden uzak kalmayacaðýmý biliyorum". Karting Cup'ta birincilik Zeka'nýn Zet Karting Kulübü'nün, Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu ile birlikte düzenlediði "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Karting Cup"ýn 4'üncü yarýþý tamamlandý. Yarýþýn birincisi Zeka Özteknik oldu. Uluslararasý Karting Pisti'nin P14 kodlu 1000 metrelik parkurunda gerçekleþen dünkü cadetler olmak üzere toplamda 24; juniorlar olmak üzere toplamda 36 ve seniorlar olmak üzere toplamda 40 tur üzerinden yarýþtýlar. Yarýþa genel klasman birincisi olarak baþlayan Yýltan Muslu, birinci starý ilk sýrada tamamladý ve 20 puanýn sahibi oldu. Ancak ikinci startta kartingi arýza yapan Yýltan Muslu, spin atarak yarýþ dýþý kaldý. Buna raðmen ilk startta aldýðý 20 puanla 4'üncü yarýþý dördüncü sýrada tamamlamayý baþardý. Ýlk startta ikinci ve ikinci startta birinci olan Zeka Özteknik, elde ettiði 37 puanla, þeref kürsüsünde 4'üncü yarýþýn birincisi olarak yer aldý. Zeka Özteknik, genel klasman puan durumunda lider Yýltan Muslu ile arasýndaki puan farkýný da üçe indirdi. Yarýþ sýrasýnda kartingi arýzalanmasýna raðmen yarýþý býrakmayarak, kaktýrdýðý kartingini mekanikerlerine kadar götürüp, tamir ettirdikten sonra yeniden yarýþa dönen Ali Murat Ertizan yarýþ komiserleri tarafýndan belirlenen "Yarýþýn Yýldýzý" seçildi. Kartingi tamir edilen Ali Murat Ertizan yarýþa devam ederek, Cadetler Kategorisi'nde 4'üncülük elde etti. Yarýþ sonrasý düzenlenen ödül töreninde kategorilerinde baþarýlý olan sporculara kupalarýný Yarýþ Direktörü Haldun Karakoç, Yarýþ Direktörleri Ahmet Akbil ve Kerim Kýrmýzý ile Hyundai ASOK Satýþ Müdürü Biray Dereseven verdiler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı