ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR."

Transkript

1 Güney ile kuzey arasýndaki bir fark da þu: Güneye turist geliyor, bize ise kumarcý! Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HÝÇ MÝ KORUYUCU MELEÐÝ YOKTU? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar NE OLACAK BU MEMLEKETÝN HALÝ? Turgut Afþaroðlu DERSANELERÝ DE GELÝYOR Mehmet Levent NÝYETÝNÝZ ÜZÜM YEMEK DEÐÝL GALÝBA YAZ OKULLARI VE KURAN KURSU ÜZERÝNE... BAÞKENT DÜÞELÝ ÇOK OLDU... Erdoðan Baybars Sezan Artun Ali Osman Siz iþsizlikten þikayet ediyorsunuz ama KKTC deki TC li yatýrýmcýlar burada iþçi bulamadýklarýndan yakýnýyorlar!.. Otellerde Tutuþka rezaleti Evlere alýcý çýkmadý Tutuþka þirketi tarafýndan dolandýrýlan Girne'deki Barýþ Apt. sahiplerinin evleri alýcý çýkmadýðý için dünkü açýk artýrmada satýlamadý. Bilindiði gibi müteahhit Nurettin Tutuþka, borcunu bankaya ödemediði için, ipoteðe koyduðu arazi tüm apartmanla birlikte satýlacaktý. Bu arada izinsiz müteahhitlik yaptýðý belgelenen Tutuþka'nýn Girne ve Güzelyurt'taki inþaatlarýnýn mühürlendiði öðrenildi... TC li istihdam Bafra da inþaatý devam eden Nuh un Gemisi isimli otelin sahibi Tunç Ertan, KKTC de iþçi bulamadýklarý için Türkiye den getirdiklerini, ancak bunun da maliyeti artýrdýðýný söyledi ve devletten yeni muafiyetler istedi... n Kaya Artemis Genel Müdürü Nihat Berkan da kalifiye personel sýkýntýsýndan yakýndý... Berkan a göre, ülkemizdeki yatýrýmcý üvey evlat muamelesi görüyormuþ... n Kýbrýs ýn güneyindeki inþaatlarda yaklaþýk 5 bin iþçimizin çalýþtýðý hesaplanýyor. Kuzey de iþçi bulamadýklarýndan yakýnan TC li yatýrýmcýlar iþçilerimize güneyde aldýklarý ücreti verdiler de gelmediler mi? n Kuzeyde TC lilerin inþa ettikleri 5 yýldýzlý otellerde yalnýz TC li personel istihdam ediliyor... Otel inþaatýnda kullanýlan tüm malzeme de Türkiye den getiriliyor... n 3. sayfada Eroðlu Kýbrýs a gelecek Ýsrail gemilerinin silahla karþýlanmayacaðýný söyledi Gelirlerse ikramlarla karþýlayacaðýz n 8. sayfada AFRÝKA dan mektup... SÝCÝLÝ 'TEMÝZ' ÝSE, PEÞKEÞ ÇEKMEKTE HÝÇBÝR SAKINCA YOK MU? l 3 te KIBRIS MEYHANESÝNDE NAR EKÞÝSÝ... Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada GRAMERDEN SINIFTA KALDINIZ Selma Bolayýr l 7. sayfada Nerde bu devlet? Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Spastikler n2. sayfada

2 ÇAYIROVA'DA YANGIN Çayýrova'da yol kenarýnda önceki gün çýkan yangýnda Önder Sennaroðlu'na ait 10 dönüm anýz ile 15 rulo balya tamamen yandý. Polis bültenine göre, bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. MECLÝS TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi, yasama görevi çerçevesinde gündemindeki konularý görüþmek üzere bugün saat 10.00'da Meclis Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda toplanacak. Bugün yapýlacak toplantýnýn özel gündeminde Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Alacaklarýnýn Tahsilatý ile ilgili Mali Düzenlemeye iliþkin Yasa Gücünde Kararname ve Ekonomi, Maliye Bütçe, Plan Komitesi'nin kararnameye iliþkin raporu bulunuyor. Meclis birleþiminin görüþülecek tasarý ve öneriler ile komiteden gelen diðer iþler bölümünde ise Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Yeniceköy Köy Cami Komisyonu Vakfýna Ait Emlakýn Ýstibdalinin Onaylanmasýna Ýliþkin Karar Tasarýsý yer alýyor. ÜÇ GÜNDE 4 EV SOYULDU Girne, Gazimaðusa ve Gönyeli'de son 3 günde 4 farklý evden nakit para, sürüþ ehliyeti, bankamatik kartý, kimlik kartý, ziynet eþyasý ile cep telefonu çalýndý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, Gazimaðusa'da Ýlhan Ateþ'e ait evden 400 TL nakit para, sürüþ ehliyeti, bankamatik kartlarý, kimlik kartý; Girne'de Fatma Polat'ýn evinden 1950 TL ile 300 ABD dolarý nakit para, altýn ziynet eþyasý ile cep telefonu çalýndý. Gönyeli'de ise Emre Batunlu'nun evinden 1600 TL nakit para ve 2 cep telefonu; Hasan Evliya'nýn evinden de 520 TL ile 45 Euro nakit para çalýndý. KANUNSUZ ESKÝ ESER Ercan Havalimaný'nda kaçak eski eserle KKTC'ye giriþ yapmak isteyen bir kiþi tutuklandý. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, 62 yaþýndaki Ý.K.'nin üzerinde Roma dönemine ait 4 bilezik, 1 cam þiþe ile yine Bizans dönemine ait 4 bronz sikke bulundu. PÝRGO-DÝLLÝRGA BÖLGESÝNDE YANGIN Pirgo-Dillirga bölgesinde çýkan büyük yangýnýn kontrol altýna alýnamadýðý belirtildi. Rum radyosunun haberine göre, yangýn söndürme çalýþmalarýna 4 itfaiye aracý ile 3 helikopter katýldý. Yangýnda, þu ana kadar kur otlarýn bulunduðu 2 hektarlýk alanýn yandýðý belirtildi. KIBRIS KREDÝ'YE AÝT ARAÇLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi, tasfiye halindeki Kýbrýs Kredi Ýnkiþaf ve Yatýrým Þti. Ltd'e ait kamyon, dozer ve araçlarýn toplu halde açýk artýrma ve peþin para ile satýlacaðýný bildirdi. Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, satýþ bugün saat 10:00'da yapýlacak. Daha detaylý bilginin Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi'nden temin edilebileceði de kaydedildi. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Girne bölgesinde bakým çalýþmalarý nedeniyle bugün ve yarýn 6'þar saatlik elektrik kesintileri olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya gore, bugün saatleri araýsnda Acapulco Otel'den Tatlýsu Köyü'ne kadar olan bölge ve Beþparmak Taþ Ocaklarý'na, salý günü ise ayný saatlerde Çatalköy-KarakumLemar arasý bölge ve Arapköy'e elektrik verilemeyecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Her oyunun bir kuralý olduðunu biliriz. Bizim da 1960'da Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluþuyla beraber, yani 50 yýldýr oynamaya çalýþtýðýmýz oyun açýktýr. Nedir? Batý Avrupa Demokrasisi... Bir baþka deðiþle Burjuva Demokrasisi... Biz, 1963'ten sonra bu oyunu kuralýnda mý oynadýk? Hayýr... Peki, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nde 1963 Aralýk ayýna kadar, iki toplum Devlet'i beraber yönetirken oyunu kuralýnda mý oynadý? Oynamadý. Oynasaydýlar zaten, Kýbrýs bu hale gelmezdi. Neden oynamadýlar? Cehaletlerinden... Bir kere Burjuva Demokrasisi'nin ne olduðunu, topluma saðladýðý avantajlarýn neler olduðunu bilselerdi, ne Yunanistan'a baðlanmayý, ne de Türkiye'ye baðlanmayý akýllarýndan bile geçirmezlerdi. Burjuva Demokrasisi hiç kuþkusuz birtakým ammeyi beraberinde taþýmaktadýr. Ancak daha gerilere gittiðimizde daha iyisini bulamayýz. Henüz dünya insanlýðý da daha ileriye gidemediðine göre, daha ileriki hedefe ulaþýncaya kadar, mevcutun en iyisini elde etmeye ve korumaya çalýþmak yanlýþ deðildir. Gerçi "Batý Avrupa Demokrasisi veya Burjuva Denokrasisi" dediðimiz idare þekli da eski çekiciliðini kaybediyor ama, aksak da olsa, yenisine kadar idare edecek her halde... Neden eskisi kadar çekici deðil? Çünkü temelinde bir ekonomik güç vardýr Batý Avrupa Demokrasisi'nin. Yani Burjuva Demokrasisi belli bir ekonomik gücün SPASTÝKLER üzerinde oturur. Daha aþaðýsý olmaz... Bu ekonomik yapý da Batý'da ortaya çýktý ve iki dünya savaþýyla durumunu pekiþtirdi, son þeklini aldý. Ancak, dünyanýn gerçekleri gösterir ki her yükseliþin bir de düþüþü vardýr. Hangi uygarlýk sonuna kadar ayakta kalabildi da Batý uygarlýðý da kalacak? Ekonomik güç dengeleri bozulunca sistem aksar, sonra da yýkýlýr. Bir de barbarlarýn saldýrýlarý yýkar uygarlýklarý... Hani Mýsýr Uygarlýðý? Hani Yunan Uygarlýðý? Hani Ýnka Uygarlýðý? "Neden bizde tutmadý bu Demokrasi türü" dersanýz olmazsa olmazlarýndan býrkaçýný söyleyelim. 1- Çaðýn elverdiði oranda baðýmsýz bir devlet ve hükümet olacaksýnýz. Burjuva Demokrasisi hiç kuþkusuz birtakým ammeyi beraberinde taþýmaktadýr. Ancak daha gerilere gittiðimizde daha iyisini bulamayýz. Henüz dünya insanlýðý da daha ileriye gidemediðine göre, daha ileriki hedefe ulaþýncaya kadar, mevcutun en iyisini elde etmeye ve korumaya çalýþmak yanlýþ deðildir. Ýþgal altýnda ve Kukla bir Devlet'te yönetimde, bu demokrasi türü olmaz. 2- Gerektiði kadar bir ekonomik gücün olacak. (Ýþgal altýnda olmaz). 3- Ýþçileri-Emekçileri temsil edecek gerçek bir sol parti olacak. 4- Mutlaka bir Komünist Parti olacak. 5- Ýþsizi yaþatacak bir örgütlenmen olacak. Aksi halde zora giren iþyerleri iþçi býrakmama baskýsý altýnda batacak. Bu konu çok önemlidir. Yani iþsize, 18 yaþýný bitirene maaþ ödemek. Bu, sistemin sigortasýdýr. 6- Her ülke mecburi askerliði kaldýrmaz. 7- Üretim þart. Belli bir düzeyin altýnda kalmamak lazým. Ülke koþullarýnýn gerektirdiði oranda." Peki, diyeceksiniz ki, "bu koþullara sahip olmayan bizim gibi, Türkiye gibi ülkelerdeki "Demokrasiler" demokrasi deðil mi? Ýlle de bu tür "Demokrasilere" bir isim ararsanýz, topuna birden "Spastikler" deyebilirsiniz. Hem spastik, hem de tekerlekli sandalyesiz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HÝÇ MÝ KORUYUCU MELEÐÝ YOKTU? Doðrusu beni þaþýrttý bu haber. Kýbrýslýtürkün malýný güneyde sahte evraklarla satmaya kalkan üç Rum tutuklanmýþ... Kato Polemidya köyünde 16 bin metrekarelik üç arazi... Ýki Kýbrýslýrumun üstüne geçirilmek istenmiþ... Ve son anda farkedilmiþ bu sahtekarlýk. Tutuklananlardan birisi Limasol Tapu Dairesi'ndeki bir görevliymiþ... Neden þaþýrdým? Söyleyim... Güneydeki Türk mallarýnýn sahte evraklarla pazarlanmasý yeni bir þey deðil çünkü... Ama buna göz yumulmuþ þimdiye dek. Üstüne gidilmemiþ... Hem de ortada bazý olaylarda çok ciddi deliller olduðu halde... Larnaka bölgesinde bir Türk-Rum ortak çetesinin yaptýðý sahtekarlýklarý ben çok yazdým... Baþsavcýyý göreve çaðýrdým... Mal sahibi Kýbrýslýtürklerin bizzat Lefkoþa polis karakoluna giderek saatlerce verdikleri ifadeler vardý... Kendileri için sahte kimlik düzenlenerek, yalan beyanlarda bulunularak ve imzalarý sahtekarca kullanýlarak mallarý satýlýyordu. Poliste dürüst görevliler vardý. Maðdur mal sahiplerinin gelip kendilerine ifade vermelerinden çok memnun olmuþlardý. Zaten uzun bir süreden beri o çetenin peþindeymiþler... Þimdi bu ifadelerden sonra onlarý yakalamalarý daha kolay olacaktý... O çete ile ilgili diz boyu bir dosya yýðýnýný göstererek, -Bakýn dosyalarý ne kadar birikmiþ, dediler o gece... Sonra ne oldu? Hiç! Polisin hazýrlayýp Baþsavcýlýk'a gönderdiði dosyalar orada týkandý... Ve Turgut Çavlan çetesi nasýl sýyýrdýysa bunu da sýyýrdý... Altý yýl önce polise saatlerce ifade veren maðdur mal sahibi Kýbrýslýtürkler hiçbir mahkemeye çaðrýlmadý... Polis Genel Müdürlüðü'nün zamanýn Ýçiþleri Bakaný Andreas Hristu'ya yazdýðý rapor var bu konuda... Yapýlan sahtekarlýk açýkça ortaya konuyordu. Ama iþte... Dosyalar Baþsavcýlýk'ta týkanmýþtý... Ne bir tutuklama, ne de ciddi bir soruþturma vardý... Andreas Hristu tanýdýðým Rum siyasileri arasýnda dürüstlüðüne en çok güvendiðim ve saygý duyduðum kiþi oldu. Þimdi de Limasol Belediye Baþkaný olmasý bir talihtir Kýbrýslýrum toplumu için... Ancak ne yazýk o toprak sahtekarlýðýnda o da bir þey yapamadý. Mahkemeye intikal etmiþ olan bir konuya müdahale hakký pek yoktu. Güneydeki adalet mekanizmasý ile ilgili ilk ciddi hayal kýrýklýðýný bu olayda yaþadým. Bu tür adaletsizliklerin yalnýz kuzeyde, yani iþgal bölgelerinde yaþandýðýný sanýrdým eskiden... Güneydeki durumu gördükten sonra bizden de beter olduðunu anladým... Ve bir þeyi daha anladým ayrýca... Kýbrýslýtürklerle Rumlarýn asýl ihtiyacý olan þeyin çözüm falan deðil, adalet olduðunu... Hak ve hukuk yani... Ne birinde vardý hak ve hukuk, ne de diðerinde... Her yerde güçlü olan, arkasý olan kazanýyordu... Larnaka'da mallarý sahte evraklarla pazarlanan maðdur Kýbrýslýtürkler de belli ki böyle bir duvara toslamýþtý. Kuzeyde Mehmet Ali Talat ile Ferdi Sabit Soyer'in yakýn dostu olan toprak sahtekarý Turgut Çavlan'ýn, güneyde de, özellikle AKEL içerisinde güçlü kanatlarý vardý. Zaten güneyde yükünü alýp da kuzeye geçtikten sonra, burada da CTP tarafýndan ihya edildi milyon dolar kredi verildi kendisine otel inþaatý için... Yaptýðýmýz tüm uyarýlara güneydeki Baþsavcýlýk kulak asmadýðý gibi, kuzeyde de Talat-Soyer yönetimi kulak asmadý. Çavlan aldýðý bu krediyi geri ödemedi. Ve þimdi de oteli haczediliyor. Otelde ne varsa hacizciler tarafýndan kamyonlara yüklenip götürülüyor... Kato Polemidya'da Türk arazilerini sahtekarlýkla üstlerine geçirdikleri için tutuklanan üç Kýbrýslýrumun hiç mi koruyucu meleði yoktu?

3 AFRÝKA dan mektup... SÝCÝLÝ 'TEMÝZ' ÝSE, PEÞKEÞ ÇEKMEKTE HÝÇBÝR SAKINCA YOK MU? Tuhaf ya, Atlasjet'in yerine gündeme Pegasus oturunca, tepkilerin sesi soluðu kesildi. Peþkeþ sözü ortadan kayboldu... Hatta "Pegasus tam da aradýðýmýz ortak" havasý esmeye baþladý. Neden? Pegasus'un medyamýzda güçlü kollarý var çünkü... O da medyamýzýn 'ayrýcalýklý' muamele kapsamýna aldýðý þirketlerden... Siz de farkýndasýnýz belki... 'Ayrýcalýklýlar' listesi var basýnýmýzýn... Onlar övülürler her zaman, asla yerilmezler. Ne günah iþlerlerse iþlesinler, kimse bir tek laf etmez... Çok büyük bir þirket olduklarý halde zarar gösterip tek kuruþ vergi ödemeseler bile, diline dolamaz bunu kimse... Bu iliþkiler karþýlýklýdýr elbette... Sen bana, ben sana meselesi... Reklamla beslerler onlar da kendilerini... Ödeþmiþ olurlar böylelikle... Gazete bir 'kabahat' iþlerse, reklamýn da suyu kesilir. Reklam gazetelerimiz için kaçýnýlmazdýr ama, baðýmlýlýk demektir bu memlekette... Ne kadar çok reklam, o kadar baðýmlýlýk... Sermaye sahipleri bu silahý kullanýrlar genellikle... * Her neyse... Derin bir araþtýrma meselesi bu... Günümüzde üniversitelerimizde pek çok genç gazeteci arkadaþýmýz yetiþiyor... Varsýn bunu da onlar araþtýrsýn... Doktora tezi de yaparlar isterlerse... Ne diyorduk? Atlasjet gitmiþ... Pegasus gelmiþ... Peþkeþ haykýrýþlarý dindiðine göre, alýcýda mýydý yani bütün mesele? Milli servet denilen KTHY'nin elden çýkarýlmasý deðil miydi asýl konu? Atlasjet'in sicili bozuktu diyelim... Pegasus'un sicili ondan iyiyse, satmakta hiçbir sakýnca yok deðil mi? * Geçtiðimiz hafta KTHY ile geçti hep... Hala sallantýda olduðuna göre, önümüzdeki haftaya da damgasýný vuracak... Ve bu haftaki Kýbrýs müzakerelerini bile gölgede býrakacak... Pegasus'a da itiraz varsa tabii... Yani Ersin Tatar'ýn bakanlýðýna karpuz atanlar, bu kez Pegasus'u devreye soktuðu için gidip onu alnýndan öpmezse... * Sevgili okurlar, Bugün ülkemizdeki TC'li bir yatýrýmcýnýn sözlerini çektik manþetimize..., Adam 'Nuh'un Gemisi' isimli bir otel inþa ediyor Bafra'da iþçisi varmýþ... Ancak Kýbrýslý iþçi bulamýyormuþ... Bunun için de Türkiye'den getiriyormuþ iþçilerini... Artemis otelinin müdürü de personel sýkýntýsýndan yakýnýyor... Bu ne iþ deðil mi? Bizim iþçilerimiz o halde neden güneyde? Burada iþ olsa oraya giderler miydi? Mesele o deðil ama... TC'li yatýrýmcý ucuz iþçi istiyor! Ýnþa edilen beþ yýldýzlý otellere bakýn... Kolay kolay Kýbrýslý bir personel bulamazsýnýz hiçbirinde... Ama siz Sabancý farklý derseniz, o baþka... Verin gitsin o zaman KTHY'yi de... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 27 SENDÝKA TOPLANIYOR n ATAKAN: "2010 YILI PERSONEL GÝDERLERÝNDE YÜZDE 25 OLAN TASARRUFUMUZU YÜZDE 35'E ÇIKARMAYI ÖNERDÝK" Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY)'de gelinen son aþamanýn bugün Hür-Ýþ'de saat 10.00'da bir araya gelecek 27 sendika tarafýndan ele alýnacaðý bildirildi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, sendika olarak KTHY'yi yaþatma kararlýlýðýnda olduklarýný yineleyerek, bu çerçevede hükümete yeni öneriler sunduklarýný söyledi. Atakan, yeni önerilerin halen personel giderlerinde 2010 yýlýna yönelik yüzde 25 olan Dürüst "Nuh'un Gemisi"ni inceledi Otel sahibi daha çok muafiyet istiyor Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Bafra turizm bölgesinde turistik tesisleri gezerek incelemelerde bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bafra'da halen devam etmekte olan "Nuh'un Gemisi" otel inþaatý ile Kaya Artemis'te incelemelerde bulunan ve yatýrýmcýlarýn sorunlarýný dinleyen Dürüst, bakanlýðý döneminde tüm yatýrýmcý ve turizmcileri kendisinin danýþmaný olarak kabul ettiðini, onlarýn görüþ ve önerilerinin kendisi için yönlendirici olacaðýný, el birliði ile turizmi layýk olduðu yere getireceklerini söyledi. ERTAN: SORUNLARIMIZ ÇOK "Nuh'un Gemisi" adlý otelin sahibi Eksen AÞ Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Ertan ise, Bakan Dürüst'ü otellerinde görmenin kendilerine büyük moral ve motivasyon verdiðini söyledi. 612 oda ve 1300 yatak kapasitesi ile KKTC turizmine büyük katkýlar yapacaklarýna inandýklarý için KKTC'de bulunduklarýný söyleyen Tunç Ertan, ancak KKTC'de yatýrým yapmanýn zorluklarý bulunduðunu kaydetti. tasarrufun yüzde 35'e çýkarýlmasý olduðunu anlatarak, halkýn da seferberliðiyle KTHY'nin yaþatýlmasýnýn mümkün olduðunu belirtti yýlýna yönelik yüzde 35'lik tasarrufa ek olarak KTHY yönetiminin ilgili tüm taraflarý içine alacak þekilde deðiþtirilmesini de önerdiklerini anlatan Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, alýnacak tüm önlemlerle kurumu yaþatacaklarýna inandýðýný söyledi. Atakan, bugünkü toplantýda tüm bunlarýn deðerlendirileceðini kaydetti. Ýnþaatta halen 400 iþçinin çalýþtýðýný ancak bu sayýnýn yeterli olmadýðýný söyleyen Ertan, KKTC'de iþçi bulamadýklarý için Türkiye'den getirildiðini, ancak bunun da maliyeti arttýrdýðýný, bu konuda devletin bazý muafiyetler uygulamasý gerektiðini belirtti. KKTC devleti ile imzaladýklarý belgedeki tüm taahhütleri yerine getirdiklerini belirten Tunç Ertan, bölgenin Girne ile rekabet etmesinin mümkün olmadýðýný belirterek, kendilerine belli bir süre bazý muafiyetler uygulanmasýný istedi. PERSONEL VE ÜRÜN TEMÝNÝ Kaya Artemis Genel Müdürü Nihat Berkan da, kalifiye personel ve ürün temini konularýnda sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Berkan, yatýrýmcýnýn ülkede üvey evlat muamelesi gördüðünü, bunun yeni yatýrýmcýnýn gelmesini engellediðini belirtti. Bölgede halen devam eden 6 otel inþaatýnýn ayný anda bitirilmesi için çalýþma beklediklerini söyleyen Nihat Berkan, inþaat kirliliði ve gürültünün otel müþterilerini olumsuz etkilediðini ifade etti. KARPAZ'I GEZDÝLER- Geçtiðimiz hafta adayý ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu, Karpaz bölgesine de gözlem ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamýnda Büyükkonuk köyüne giden Grup üyeleri, bölgede AB katkýlarý ile yürütülmekte olan projeler hakkýnda bilgi aldý. HAS-DER'den yapýlan açýklamaya göre, Büyükkonuk Yað Deðirmeni'nde gerçekleþtirilen toplantýda HAS-DER, Eko Turizm Derneði ve Okul yetkilileri, Temas Grubu'na projeler hakkýnda bilgi verdi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra NE OLACAK BU MEMLEKETÝN HALÝ? KTHY borç bataðýnda... Elektrik Kurumu gýrtlaðýna kadar borca gömülmüþ... DAÜ'nün geliri giderini karþýlamýyor... Sosyal Sigortalar her ay açýk veriyor... Ve en önemlisi... KKTC hazinesi maaþlarý ödeyebilmek için sürekli borçlanýyor. Kamu sektörünün hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu KKTC'nin hali? Ýnþaat sektörü çöktü... Narenciye bitti... Turizm can çekiþiyor... Esnaf kepenk kapatýyor... Sanayici kan aðlýyor... Köylü, hayvancý periþanlarý oynuyor... Özel sektörün hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu ekonominin hali? Ev kiralarý 600 Tl'den baþlýyor... Elektrik, su, telefon faturalarý toplamý en az 400TL... Buna bir de araba masrafý ve benzin parasýný ekleyin... Asgari ücretten ne kaldý geriye? Hiç! Bu vatandaþ ne yiyecek ne içecek? Çocuðunun eðitim masrafýný, harçlýk parasýný nereden karþýlayacak? Doktor parasý, ilaç parasý da cabasý... Vatandaþýn hali periþan... Tam bir iflas hali... Bir bilen varsa söylesin: -Ne olacak bu vatandaþýn hali? Kamu sektörü battý... Özel sektör battý... Belediyeler battý... Vatandaþ battý... Devlet battý... Ama siyasiler iþkembeden atmaya devam ediyor: -KKTC sonsuza kadar yaþayacak! Bitti be bitti... Ne devlet kaldý, ne belediye... Ne özel kaldý, ne kamu... Ne siyaset kaldý, ne ekonomi... Ne dernek kaldý, ne sendika... Hepimiz bir geminin içinde idik... Gemi battý. Þimdi yeni þeyler söyleme zamanýdýr. Þimdi yeni þeyler yapma zamanýdýr. Eski türküler mazide kaldý. Þimdi þarkýlarýmýzý yenilemenin tam zamanýdýr. Þimdi siyaseti yenilemenin tam zamanýdýr... Þimdi ekonomiyi yepyeni bir temele oturtmanýn tam zamanýdýr... Þimdi yeni politikalar belirlemenin tam zamanýdýr... Þimdi silkinip kendimize gelmenin tam zamanýdýr. KKTC miadýný doldurdu... Uluslararasý hukukun içine girmek istiyorsak Referandumuna dayanarak... Ve hem BM'ye, hem de komþuya açýk açýk söyleyerek... Federasyonun bir kanadý olarak düþünülen Kýbrýs Türk Devleti'ni ve halkoyundan geçmiþ Anayasa'sýný derhal yürürlüðe koymalý ve 1985 Anayasasý'nýn olumsuzluklarýndan kurtulmalýyýz. Yeni devletle beraber resmi para birimi olarak derhal Euro'ya geçmeliyiz. Maraþ'a karþýlýk Lefkoþa Uluslararasý Hava Alaný'nýn ortak kullanýma açýlmasýný, güven artýrýcý önlemler paketi çerçevesinde yeniden gündeme getirmeliyiz. Kimlikle giriþlere ve kontrolsuz nüfus artýþýna derhal son vermeliyiz. Kýbrýslýtürkleri, Kýbrýs'ýn kaderinde yeniden söz hakkýna sahip taraf durumuna getirmeliyiz. Arkasýndan da bir adým daha atarak Anlaþmalarýna ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki toplumsal haklarýmýza sahip çýkmalýyýz. Biliyoruz... Bunlarý yapmamýza Ankara kesinlikle izin vermez diye düþünüyorsunuz... Biliyoruz... Kýbrýslýrumlar Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýza sahip çýkmamýzý hoþ karþýlamazlar diye düþünüyorsunuz... Biliyoruz... Ýngiltere ve Amerika'nýn planlarýna, böyle bir oluþum ters gelebilir diye düþünüyorsunuz... Diyelim ki, bütün bu kuþkular doðru... Ýyi güzel de... Baþkalarýnýn planlarýndan, hesap kitaplarýndan önce... Bizim yaþama hakkýmýz... Varlýðýmýzý koruma hakkýmýz gelmez mi? Ne demiþ þair? Yaþama hakkýdýr... Anayasalarýn en eskisi...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukuk adalet nerde gören duyan var mýdýr? Ýpotekli arsalarda kazýklar çakýlýyor Hukuk yoksa bunun adý korsanlýk deðil midir? Memleketin anasý iþte böyle satýlýyor Ali OSMAN Periyodik BAÞKENT DÜÞELÝ ÇOK OLDU... Son karþýlaþmamýzda, "Umudum kalmadý artýk" demiþti... Omuzlarý çöküktü... Aðýr bir yük taþýyor gibiydi... Çalýþtýðý iþyerinin giriþindeki basamaklara oturduk... Bir sigara yaktý.. "Sen içmiyorsun, deðil mi" diye de sordu. "Ýçmiyorum" dedim... "Dokanýrsa yakmayayým"... "Ýçmek istersen, iç" dedim... Dertliydi... Þairin, Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda kahramanlýk gösteren birisi için yazdýðý þiirinde, "Savaþtan önce Kartal'da bahçývandý/ Savaþtan sonra Kartal'da bahçývan" dediði gibiydi... Demokrat, sol diye bildiði tüm örgütlere destek olmuþtu... Umudu vardý yýlýnda yapýlan referandum öncesinde de çok heyecanlanmýþtý... Barýþ ve çözüm kapýdaydý... Kapýlar açýldýktan sonra güneyde gitmediði kent, köy kalmamýþtý söylediðine göre... Annan Planý referandumunda güneyden "hayýr" çýkýnca Kýbrýslýrumlara öyle bir küstü ki... Günlerce aðzýný býçaklar açmadý... Ben de bundan nasibini alanlardandým. Çünkü bu planý eleþtiriyordum... Kýbrýslýlarýn barýþ ve çözüm çabalarýna destek deðil köstek olmak için ortaya atýlmýþ bir plan olduðunu söylüyordum ona... Merhabasý da yarým aðýzdý... CTP'nin büyük müsteþarlarýndan biriyle yaptýðým Annan Planý tartýþmasýnda taraf olmamýþ ama ikimizin arasýna girerek daha fazla tartýþmamýzý engellemiþti... Eminim o gün, yüzüme söylemese de müsteþardan yanaydý... Derelerin altýndan sular geçti... Pek çok insan, döndürülen Ýngiliz ve Amerikan politikasýnýn farkýna varamadý ama o bilmeceyi çözdü! Herþeyi bir yana býraktý, bir özel þirkete odacý olarak girdi... Surlariçi'nde çalýþýyor þimdi... Sigortadan emekli olacaðý günü iple çekiyor... Öðle yemeði molasýydý... Sandviç yemiþ, karný aç deðilmiþ... "Herþey bitti yeðenim" dedi... "Umut yok mu?" "Yok"... "Neden?" "Mahkemelere uðra ve oradaki davalarý izle. Ne hale gelindiðini görürsün..." "Haklýsýn da, hiçbir umut yok mu sence?" "Yok... Sabahleyin Otobüs Terminali'nden indim ve yürüyerek surlariçine geldim. Diðer otobüslerden inenleri görünce iþin bittiðini anladým. Gerçi CTP'nin hükümet ettiði sýrada ben umudumu tüketmiþtim. Önümdeki adam yere tükürdü... Balgam... Az kalsýn kusacaktým... Pisliktir bu, ayýptýr dedim. Keþke demez olaydým. Önümde birlikte yürüdüðü arkadaþlarýyla geriye döndüler... 'Ne diyon lan yavþak' demesinler mi? Aðýzlarýnýn payýný verirdim eski zamaným olsa. Özür diledim ve baþýmý eðip yürüdüm... Ardýmdan güldüler..." "Moralinin bozulmasý, umutlarýný yitirmen bundan mý?" "Bu da etken, ama azalmamýz, etrafýmýzda dönen dolaplar, gittikçe daralan çevremiz... Kýsacasý herþey Türkleþiyor, Müslümanlaþýyor... Kýbrýslýlýk da tükeniyor... Lefkoþa adanýn baþkenti deðil mi? KKTC'nin baþkenti de Lefkoþa'nýn bu yarýsý deðil mi?" "Evet..." "Baþkent düþtüðünde ülke teslim olur"... "Baþkent düþeli çok oldu..." "Oldu da ben þimdi anladým..." Kalay Kýbrýs Türk taþýnmazlarýnýn yasadýþý satýþýna tutuklama Geçtiðimiz günlere Limasol'daki tapu dairesinde çalýþan bir bayan memurun Aþaðý Binatlý (Kato Polemidya) köyünde Kýbrýslý Türklere ait taþýnmaz mallarý yasadýþý þekilde 2 Rum'un adýna çevirdiðinin ortaya çýkmasýnýn ardýndan, olaya karýþan memur ile bir kiþi hakkýnda dün çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan 8 gün tutukluluk kararý verildiði, bir diðer kiþinin ise aranmakta olduðu bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Limasol'un Aþaðý Binatlý köyünde Kýbrýslý Türklere ait taþýnmaz mallarýn yasadýþý þekilde Kýbrýslý Rumlarýn üzerine geçirilmesine iliþkin geçtiðimiz günlerde ortaya çýkan olaya dair ayrýntýlý bilgi verdiler. Gazete, Kýbrýslý Türk taþýnmazýnýn yasadýþý devir olayýnýn, 50 yaþýnda emlakçýlýk yapan bir Kýbrýslý Rum'un, daha önce bölgedeki bir Kooperatif Bankasýndan almýþ olduðu borç karþýlýðý bu kooperatifte yetkili olan ve Cuma günü tutuklanan bir diðer Kýbrýslý Rum'a baþvurarak, söz konusu Kýbrýslý Rum arazisinin kendisine Kýbrýslý Türk dedesinden kaldýðý iddiasýyla, araziyi bankaya ipotek verme talebinde bulunmasýyla baþladýðýný yazdý. Habere göre, bu talebi uygun bulan banka yetkilisi emlakçýya borcunu silme ve zaman içerisinde 200 bin Euro'da ödeme yapma þartlarýný kabul etmesinin ardýndan, emlakçý tarafýndan 43 yaþýndaki Rum Tapu Dairesi AHMET UZUN OLMAZSA OLMAZ FERDÝ BEY Ferdi Sabit Soyer þimdi de kollarý sývadý, enerjisini Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'ýn tekrar seçilmesine harcýyor. Ýnkar edemeyiz, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ferdi beyin Talat'a çok büyük katkýsý oldu ama yine de yeterli olmadý Talat'ýn seçilmesine. Çünkü hatalý davranýyor. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yaptýðý hatayý tekrar yapýyor. Sadece Ferdi beyin sahnede olmasý yetmez, esas olarak Ahmet Uzun'un da sahneye çýkmasý lazým. Talat seçimleri niçin kaybetti sanýyorsunuz? Ahmet Uzun ortalarda görünmediði için... memuresine yönlendirildi. Tapu dairesi memuresinin Kýbrýs Türk taþýnmazýný banka yetkilisinin adýna çevirmesinin ardýndan, banka yetkilisi de bu taþýnmazý çalýþmakta olduðu bankaya 400 bin Euro karþýlýðýnda ipotek etti. Gazete, zanlýlarýn baþarýlý olmalarýnýn ardýndan bir diðer yasadýþý devir olayýna daha giriþtiklerini, bu olayda ise Aþaðý Binatlý'nýn "Anthupoli" bölgesinde bulunan, asýl sahipleri 7 Kýbrýslý Rum ile 2 Kýbrýslý Türk olan 9 bin 40 metrekarelik bir araziyi hedef aldýklarýný yazdý. Bu olayda da, tapu dairesi memuresinin bahsi geçen arazi için sahte bir istimlak dosyasý hazýrladýðý, bir hafta sonra da, polis tarafýndan halen aranmakta olan emlakçýnýn adýna tapu çýkardýðý ifade edildi. Gazete, banka memurunun Cuma günü kendi isteðiyle Rum polisine giderek teslim olduðunu ve ilk olayda arazinin devir iþleminin sahtekarlýkla yapýldýðýný bilmediðini söylediðini belirtirken, dün tutuklanan tapu memurunun ise susma hakkýný kullandýðýný vurguladý. Haberde, aranmakta olan emlakçýnýn ise uzun yýllar Ýngiltere'de yaþadýðý ve tapu memurunun akrabasý olduðu ifade edilirken, Rum polisinin soruþturmasýný derinlemesine sürdürdüðü, tapu dairesinde ise söz konusu memurenin daha önce yaptýðý iþlemlere iliþkin araþtýrmalarýn devam ettiði belirtildi. Gül-Eroðlu muhabbeti- Derviþ Eroðlu Ýstanbul ziyaretinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile de biraraya geldi. Gül ile Eroðlu nun samimi sohbeti objektiflere takýldý... Lionslarda görev teslimi Lions Kulüpleri Biriliði'ne baðlý Girne Akdeniz, Girne Baþparmak, Girne Vatan ve Lefkoþa Baþkent lions kulüplerinde görev devir teslim törenleri Dome Otel'de yapýdlý. Lions Kulüpleri Birliði Basýn Komitesi Baþkaný Eczan Özsoy tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre törende, dört kulübün geçen dönem görev yapan tüm yönetim kurulu baþkan ve üyeleri görevlerini yeni baþkan ve yöneticilere devretti. Girne Akdeniz Lions Kulübü Baþkaný Ýnci Çelik görevini Gülenay Çaðlar; Girne Evrensel Hasta Haklarý Derneði Baþkaný Emete Ýmge Evrensel Hasta Haklarý Derneði 4'üncü Dönem Genel Kurulu'nda belirlenen yeni Yönetim Kurulu'nun görev bölümü yaptýðý, Emete Ýmge'nin Dernek Baþkanlýðý'na seçildiði bildirildi. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre, Ahmet Varoðlu Asbaþkan, Dr. Ahmet Gülle Sekreter, Aytaç Ýçemen Mali Ýþler Sorumlusu, Belgin Demirel Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu, Mustafa Dinsev Sosyal Hizmetler Sorumlusu, Özdem Nurluöz Eðitim Sorumlusu oldu. Genel Kurulda Özgül G. Mutluyakalý ile Beþparmak Lions Kulübü Baþkaný Müge Tancer görevini Davman Zaifoðlu; Girne Vatan Lions Kulübü Baþkaný Sevda Özbodurlu görevini Nurtaç Vudalý; Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü Baþkaný Hülya Adasal da görevini Zuhal Tunalý'ya devretti. Törende ayrýca, Güney Kýbrýs Lefkara Da Vinci Lions Kulübü Baþkaný Jim Barr, daha önce Güney ve Kuzey Kýbrýs Lions kulüplerinin düzenlediði ortak defileden elde edilen gelirin baðýþ çekini KKTC Diyabet Derneði Baþkaný Caner Arca'ya takdim etti. Ýzlem Sönmez Denetim Kurulu üyeliðine getirilirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Ercan Seymen, Öðuz Özen ile Dr. Cemal Mert seçildi. Yazýlý açýklamada Genel Kurul'un yaþama geçirilmek üzere onayladýðý üç karar söyle sýralandý: "Hasta Haklarýný ve yasasýný gündemde tutmak ve haklarýn yasalaþmasý için çalýþmalar yapmak; Hasta Haklarý Platformu ve diðer saðlýk örgüt ve platformlarla birlikte ortak hareket ve etkinliklerde bulunmak; Hasta Haklarý konusunda farkýndalýk yaratmak." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DERSANELERÝ DE GELÝYOR KKTC'de üniversite açmak istiyoruz dediler... Hay hay dedik... Baþýmýzýn üstünde yeriniz var. Buyurun açýn... Hatta yer gösterdik... Araziler bile tahsis ettik kampüs inþaatlarý için. Kendi üniversitelerimizden esirgediðimiz maddi manevi her türlü desteði serdik ayaklarýna. Deðil mi KKTC bir "üniversiteler ülkesi"ydi ve bunun gururuyla göðsümüz kabardýkça kabarýyordu... Ne kadar çok üniversite! O kadar çok "üniversiteler ülkesi"! Bizim üniversitelerimizden hiç ses seda çýkmadý buna... Pastayý küçültecekler diye içlerine bir kurt düþtü ama ne oluyoruz diye yüksek sesle bir itiraz vaki olmadý hatýrladýðým kadarýyla. Endiþe ve tepkilerini kendi aralarýnda tartýþýp paylaþmakla yetinmiþlerdi herhalde. Ya da kimbilir, her kul kýsmetiynan tevekkülüne yatmýþlardýr belki de! Kýbrýslýtürk kimliði ve kültürü sistemli bir þekilde erozyona uðratýlýr ve kelimenin tam anlamýyla bir asimilasyon sürecine girilirken, bütün bunlara hiçbir itirazda bulunmayanlar, sýranýn bir gün kendilerine geleceðinin hesabýný yapmalýydýlar. Yapmadýlar. KKTC'de TED Koleji açmak istiyoruz, dediler... Hay hay dedik... Baþýmýzýn üstünde yeriniz var... Türkiye'nin en köklü eðitim kurumlarýna hayýr diyecek halimiz yok ya... Canýmýza minnet! Onlara da yer gösterdik... Arazi tahsis ettik inþaatlar için. Bu sefer de kolejlerimizin mýrýn kýrýn etmesi, ne oluyoruz diye sormasý gerekmez miydi? Ama hayret... Kimsenin gýký çýkmadý! Onlar da týpký üniversitelerimiz gibi her kul kendi kýsmetiynan tevekkülüne yatmýþlardýr herhalde! Zamanýnda bu ülkenin yurtsever insanlarý asimilasyona karþý seslerini yükseltirken, onlar yine susmayý tercih ederek, bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn dercesine kavganýn dýþýnda ama "anavatanlarýnýn" yanýnda kalmayý yeðlemiþlerdir! Sýranýn bir gün kendilerine de geleceðini ve yýlanýn kendilerini de ýsýrabileceðini hiç düþünmeden. Üniversiteleri geldi... Kolejleri geldi... Ama yetmez... Þimdi sýra dersanelerde! Dün bir reklam vardý gazetelerimizin birinde... Türkiye'nin "bir numaralý" dersanesi olan Kavram Dersaneleri Girne'de þube açýyormuþ! Dersanelerimizin gözü aydýn desenize... Sýra onlarýn pastasýný küçültmeye geldi! Kavram Dersanelerinin künyesi gururla vurgulanýyor reklâmda. Türkiye'nin bir numaralý dersanesi. 36 yýllýk deneyim... Profesyonel eðitmenler... Kolej, Yönlendirme ve ÖSS... Hem de promosyonlu... Dereceye giren öðrencilere laptop... %50'ye varan indirimler. Durumu kavradýnýz mý bilmem. Sessiz ve derin kavramlardýr bunlar... Hiç beklemediðiniz bir anda birden karþýnýza dikiliverirler! Süpermarketlerimiz yerinmesin biz bu çemberin dýþýnda mý kalacaðýz diye... Yarýn obür gün Migroslar da baþlar gelmeye!.. Kokusu çýkmýþtý zaten... Olasý bir çözümde Kýbrýslýtürk toplumunun ekonomisi Rum ekonomisiyle nasýl rekabet edecek diye endiþe edenler vardý. 80 milyonluk Türkiye ekonomisiyle nasýl ve ne kadar rekabet edebiliyorsa, Rum ekonomisiyle de öyle rekabet edecek! Kimse gayle çekmesin.

5 14 Haziran 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Dünyaya gelmem için annemle babamýn evlenmesi gerekmezdi. Mutlaka baþka sebepleri vardý. * Cumhurbaþkaný Eroðlu; "Müzakerelerden kaçan taraf ben olmayacaðým" demiþ. - Kapý kilitli, anahtar da Erdoðan'da Ýstese de kaçamaz zaten! * Kýbrýs Türküne "hazýr yeyici" demek haksýzlýkmýþ. - Gerçekten de öyle Hiç de hazýr yeyici deðiliz. Kebabý bile son defa biz çeviririk mangalda. * Türkiye ABD'yi hayal kýrýklýðýna uðratmýþ. - Bravo Türkiye * Ýnsan haklarýnýn haritasý çýkarýlýyormuþ. - Telli bölgeler de bir bir iþaretlensin lütfen. * Avcý'ya yanýt veren Boyacý "80 dolar bile borcum yok" demiþ. - Boyacý öyle diyorsa, öyledir. Benim itirazýn yok. Aranýzda inanmamýþ olanlar bulunabilir. Lütfen ses etmesinler. Þükretsinler ki " borcum yok, alacaýklýyým bile " diyebilirdi. Halen Ercan'da konuþlanmýþ bulunan bir havayolu þirketi için Acil olarak nakit para aranmaktadýr. TL, dolar Ya da Euro grubu parasý olup da Yardýmda bulunmak isteyenlerin Çok acil olarak Hava-Sen'e müracaatlarý rica olunur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI NÝYETÝNÝZ ÜZÜM YEMEK DEÐÝL GALÝBA Vur Fakat öldürme Ne yazýk böyle davranmýyoruz. Her seferinde öldürme hýrsý ile vuruyoruz. N'olacak bu KTHY Yetiþtiren bir kenarýndan tuttu, habire çekiþtiriyor. KTHY ile yatýp, KTHY ile kalkýyoruz Bu arada eleþtiriler de dozunu artýrdýkça artýrýyor. Son çarpýcý açýklama KTÖS'ten geldi. Tutum, davranýþ ve içerik bildiðiniz gibi. Deniyor ki: "KTHY bilerek borç bataðýna saplandý." Hade Yutulacak bir açýklama mý bu? Deðil. Yapma be caným kardeþim. Ýnsaf eyle artýk.! Söyleyin bana bakayým. Kimdir oðlum KTHY'ný bilerek borç bataðýna sokan? Hangi densizdir o? Hangi çýkarcý, sahtekar, düzenbaz; Hangi utanmaz arlanmazdýr o? Gösterin bana, gidip boðazýna yapýþmazsam adam deðilim. "Tuuu " deyin yüzüme! Bilip de söylemeyen.. Ve hala daha gidip hesap sormayan da adam deðildir ama. Türkiyede yetkililer varmýþ. Bizde de iþbirlikçiler varmýþ Bir olmuþlar KTHY'ný peþkeþ çekecekler, batýracaklarmýþ defa dinlediðimiz hikaye 1000 defa yaþadýðýmýz senaryo. KTHY, sorma gir hanýndan farksýz bir yapý! Girip çýkanýn haddi hesabý yok.. Bir hesabý kitabý olsa "o iþbirlikçinin" yakasýna yapýþmak kolay. Ama yok. Ha diyorsanýz ki, "Bugüne kadar kim girdi kim çýktýysa hepsi iþbirlikçidir " sori ama sizin niyetiniz üzüm yemek deðildir. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Dikelya Ýngiliz Üsleri halen boþ Maraþ'ý verelim, Dikelya'yý alalým. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KIBRIS MEYHANESÝNDE NAR EKÞÝSÝ... Ayný mahallede oturan arkadaþlar bazen aylarca görüþemeyebilirler. Buna iþ yoðunluðu der bir çoðumuz ve kendimizi kandýrýrýz. Hani yemeðin dozunu kaçýrdýðýmýzda "Yarýn yemez dengelerim" deriz ama yine de sözümüzü tutmaz saðlýðýmýzý bozarýz, öyle bir þey bu da... Nasýlsa elinin altýnda istediðin an bir telefon var ve arar görüþürsün düþüncesi, aylarca görüþememene sebep olabilir. Ýþte durum bu.. Ve bizler, yani Baf'tan zorunlu göç ettirilen ve göç edilen yerde de birkaç parçaya bölünen Baflý arkadaþlar... Fýrsat çýktý mý, bunu deðerlendirir ve bir yerlerde, bir gecelik de olsa, oturup hasret gideririz. Öyle bir gündü geçen gün de. Bir Ýngiltere'den, iki Omorfo'dan, iki Lefkoþa'dan, bir Ýstanbul'dan ve dört arkadaþýmýz da Maðusa'dan katýldý akþamki buluþmamýza. -Ýyi bir meyhane bilirim sahilde, oraya gidelim, dedi organize iþleri ile ilgilenen arkadaþ. Oraya gittik. Salamis'in biraz ilerisinde, denize sýfýr bir lokantaydý gittiðimiz yer. Deniz, gece yansýtýlan ýþýklarla tertemiz görünümünde ve içindeki atýlan ekmeklere hücüm eden kol kadar kefallerle de keyifliydi. Belli ki kefaller atýlan ekmeklerden ötürü oranýn müdavimleriydi.. -Yakalasanýz? -Abi burada balýk avlamak yasak. -Ha ondandýr ki balýklar bu kadar cüretkar ve bu kadar iri oldu. -Sanýrým. -Nelerin var? -Abi soðuk sýcak mezeler, balýklardan da taze gelmiþ Voppa ve kalamar var. -Peki oðlum, önce masaya Kýbrýs meyhanelerinde sormadan getirilen klasikleþmiþ mezelerden getir, sonrasýný düþünürüz. Adam önce mercimek köftesi ve içinde yoðun nar ekþisi karýþtýrýlmýþ salata getirdi. Arkadaþlarla bakýþtýk, bu ne, der gibi. Kýbrýs meyhanesinde mercimek köftesi ve nar ekþisi. Fazla durmadýk üstünde, çünkü Voppa hem taze hem de iyi piþirilmiþti. Ancak mezelerle içilen içkiler Kýbrýs meyhane kültüründen çok uzaktý. O lokantada Kýbrýs'a dair bir tek biz vardýk. -Ya oðlum bulamadýn mý bir Baflý lokantasý? -Ma be Dolgun, dalga geçen galiba. Memlekette Kýbrýslý mý kaldý ki Baflý bulalým? Düþündüm de gerçekti söyledikleri. Her iþte olduðu gibi lokantacýlýkta da meyhanecilikte de üstünlük yerleþiklere geçmiþ, kültürümüz giderek yozlaþmýþtý. Karar verdik gelecek toplantýmýzý, Baf'ta yapacaktýk. Hem Kýbrýslýnýn lokantasý, hem Kýbrýs kültürü, hem de Baflý olacaktý en azýndan Neyse. Her ne kadar nostaljik takýldýysak da sonunda gelip takýldýðýmýz konu Kýbrýs'tý. Biz bu nostaljik toplantýlarý yerimizden yurdumuzdan uzakta yapýyorduk... Hep söylerim, hep anlatýrým bu köþede. Olaylarý içinde iken göremezsiniz, derim. Baf'ta iken etrafta nelerin döndüðünü bilmiyorduk. Bugünlerde ambargolardan bahseder dururlar ya Spor bile yapamýyoruz derler ya. Bir arkadaþ benim unuttuðum bir olaydan bahsetti, ilk defa duymuþ gibi þaþýrdým Kasabanýn Rum tarafýnda, yýllarýnda, Rum gençlerden ve Türk gençlerden oluþturulan iki grup futbol maçý yapmýþlar. Ýki gün sonra maç yapanlar zamanýn askeri yönetimi tarafýndan sorgulanmýþ ve bir daha yaparlarsa sonlarýnýn kötü olacaðý kendilerine söylenmiþ... Casus muamelesi görmüþler. Uyaran "vatanseverler" bugün izolasyonlarýn kalkmadýðýný, bizlerin spor ambargolarý altýnda býrakýldýðýmýzý falan söyleyip duruyorlar.. Derviþ de, masadan kalkmayýp Rumlarýn çözüm istemediklerini dünyaya ispat edeceðini söylüyor. Geceyi anlatmak güzel olabilirdi Þartlar baþka olsaydý.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Okullarýn yaz tatiline girmesi ile yaz okullarý ve kurslarý gündemin önemli bir maddesi olacak. Yaz okullarý ve kurslarý, özellikle küçük çocuklarý olup, karý-koca çalýþan aileler için büyük bir sorunu çözer. Kendikleri çalýþýrken çocuklarý hem kontrol altýnda, güvenli bir yerde... Hem de yararlý bilgi ve etkinlikler ile zamaný deðerlendiriler. Teorik bilgiler ile yüklü ders YAZ OKULLARI VE KURAN KURSU ÜZERÝNE... yýlý sonunda, çocuklar için de olumlu bir uðraþ olur. Farklý mekanlar görürler, yeni arkadaþlýklar edinirler. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak geliþimlerine önemli katkýsý olur bu programlarýn. Her yýl olduðu gibi bu yýl da bu kurslardan birisi vardýr ki gündeme baþka türlü girer. Particiliðin neden olduðu ideolojik ayrýlýktan farklý bir ayrýlýk yaþanýr. Kýbrýslýlar ile Türkiyeliler in karþý kutuplarda yer aldýðý ender Yönlendirme sýnavýna 1058 öðrenci katýldý Kolejlerin 9. sýnýfýna (lise bir) ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'ne alýnacak öðrencilerin belirlenmesi için düzenlenen "yönlendirme sýnavý" dün yapýldý. Sýnav kaðýtlarý DAÜ Bilgi Ýþlem Merkezi'nden deðerlendirilerek öðrencilerin aldýklarý ham puanlar, aday sýnav numarasýna göre dün akþam saatlerinde açýklandý. Öðrencilerin yerleþtirme puanlarý ise bütünleme sýnavlarýndan sonra duyurulacak. Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ndeki 44 salonda yapýlan sýnava, 1058 öðrenci katýldý. Sabah iki oturum ve öðleden sonra Eroðlu ödülünü aldý Ekovitrin Dergisi'nin ''Yýlýn Starlarý Ödül Töreni''nde konuþan Eroðlu, Atatürk'ün neredeyse bir asýr önce tespit ettiði gibi zamanýn tamamen bir iktisat devrinden baþka bir þey olmadýðýný söyledi. Eroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü:''1974 Mutlu Barýþ Harekatýndan sonra askeri zaferin ekonomik kalkýnma ile bir oturum olmak üzere 3 oturumda gerçekleþtirilen sýnavýn arasýndaki birinci oturumunda Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji; 10:45-12:30 saatleri arasýndaki ikinci oturumda Tarih ve Ýngilizce sorularý yer aldý. Öðleden sonra ise konuþma (speaking) sýnavý yapýldý. Öðrencilere Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve tarih konularýndan 25'er; Ýngilizce'den ise 40 soru soruldu. Sorular çoktan doðruyu seçme tipinde oldu. Adaylarýn tercihlerine göre kontenjanlara yerleþtirme iþlemleri, bütünleme sýnavlarýndan sonra yapýlacak. Sýnav sonuçlarý bakanlýk web sitesinden izlenebilecek. desteklenmediði sürece yetersiz kalacaðýnýn bilinciyle Kýbrýs'ta büyük bir iktisadi hamle baþlatmaya çalýþtýk. Büyük mesafe aldýk, ancak ne yazýk ki aðýr ambargolar altýnda ezildik ve istediðimiz noktaya gelemedik." ''Yýlýn Devlet Adamý'' ödülüne deðer bulunan Eroðlu'na, ödülünü, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Kamuran Abacýoðlu verdi. farklýlýklardandýr. Nedir bu ayrýlýðý yaratan konu? Kuran Kurslarý! Kýbrýslýlar genelde alehte... Türkiyeliler ise lehte... Olumusuz itirazlarýn çoðu, Kýbrýslýlar dan gelir. Kýbrýslýlar açýsýndan bakýldýðý zaman haklý bir deðerlendirme de olabilir. Çünkü Kýbýrslýlar ýn, birçok konuda olduðu gibi, din ve din eðitimine bakýþ açýlarý ile Türkiyeliler in bakýþ açýlarý arasýnda büyük farklar vardýr. Ancak bu itiraz ve eleþtiriler ne kadar gerekli? Bir defa inanç ve fikir özgürlüðüne inanýyorsanýz, bunu her tür inanç için kabullenmeniz gerekiyor. Müslümaný, Musevisi, Hristiyaný, Budisti, Ateisti ve daha diðer inançlar için bu hoþgörü gösterilmeli. Bu kurslarý gereksiz ve zararlý görüyorsanýz, çocuðunuzu göndermezsiniz. Ýþ olur biter. Bu kurslar zaten Kýbýrslý çocuklarýna yönelik deðil... Kýbrýslýlar böyle bir kursa itibar etmez ki... Biz kýbýrslýlar neye itiraz edeceðimizi ve zamanýný, doðru saptamada oldukça zayýf kalýyoruz. Bazý olaylarda, özellikle toplumsal olaylarda, bir kaþýk suda fýrtýna koparýrýz, ama bazý olaylarýn yarattýðý fýrtýnalarý görmezden geliriz. Mesela Türkiye den Kýbrýs a yerleþik taþýnarak irademiz elimizden alýndý... Kýbrýslýlar olarak kültürümüz ile, ekonomimiz ile yaþantýmýz ile nufusumuz ile asimile edildik... Sonsuza kadar(!) yaþatacaðýmýzý savunduðumuz devletin kilit noktalarýna Türkiye kökenlilerin yerleþtirilmesi adým adým devam ediyor... Amerikan filminde kurtarýlan kýzýn baþýna gelenlerin dik alasý baþýmýza geldi, geliyor... Sýralanacak bu ve buna benzer geliþmeler... Ve ses çýkarmadýk, hala çýkarmýyoruz! Gelenleri Yeni Kýbýrslýlar sayýyoruz... Ancak külütürlerini reddediyoruz. Olacak iþ midir bu? Onlarý buraya kabul ettiniz mademki, herþeyleri ile de kabul edeceksiniz. Arabý beyaz fistaný, Hint fakirini yarý çýplak ve yalýn ayak hali ile yadýrgayamazsýnýz... Türkiye den gelen yerleþiklerin Kuran kurslarýný da... Lahmacunlarýný da... Simitlerini de kabulleneceksiniz... Ramazanda, alkollü içki yasaðýný da... Kutlu doðum hatasý etkinliklerini de... Kültürleridir deyip hoþgörü ile karþýlayacaksýnýz. Bu memelekette sana ters gidiþlere karþý çýkacaksan, öncelik sýrasýna göre ve zamanýnda çýkacaksýn. Nufusun dörtte üçünü oluþturan kitlenin yaþam þekline karýþamazsýnýz. Ýnançlarýna, yaþam þekillerine karþý çýkarak, dolaylý yönden buradaki varlýklarýný sorgular görüntüsü, havada kalýr. Karþý çýkýþýnýz, gelenlerin yaþam þekline deðil, burada bulunuþlarýna ise, anlam kazanýr. GÜNLÜK EÐER HIRÝSTÝYAN KULÜBÜ DEÐÝLSENÝZ TÜRKÝYE'YÝ AB'YE ALMAK ZORUNDASINIZ Tayyip Erdoðan, AB'ye seslendi ve dedi ki: 'Eðer Hristiyan kulübü deðilseniz Türkiye'yi Avrupa Birliði'ne almak zorundasýnýz. Resmi müracaat O günden bugüne yýrtýnýyoruz, çýrpýnýyoruz. Hâlâ oyalýyorsunuz.' Sadece AB'ye deðil, Türkiye'de "AB'ye girmeyelim" diyenlere de seslendi: 'Biz bir ara, ihracatýmýzýn yüzde 55'ini AB üyesi ülkelere yapar hale geldik. Bazýlarý diyor, niye giriyoruz? Peki kardeþim sen bu ihracatý nereye yapýyorsun? Hadi girme, nereye yapacaksýn o zaman ihracatý? En yakýnýnda Avrupa'ya ihracat yapmayacaksýn nereye yapacaksýn? Latin Amerika'ya mý? ABD'ye mi? Bak bakalým ABD bizden ne alýyor?' Türk dýþ politikasýnýn AKP'den önce idare-i maslahatla günü kurtardýðý bir gerçektir. Arap ülkelerine zaten açýlamadýlar. Baþarýsýzlýklarýný da "Dünya bizi sevmiyor" diyerek örttüler yýllarca. FARK Dün ile bugün arasýnda fark var mý? Var... Dün herkes maaþ artýþý isterdi, þimdi ise maaþýndan kesinti öneriyor! TUFAN Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! SAHTE TAPU Güneydeki Türk mallarý sahte tapu ile bazý Rumlara verilmiþ... Bizde bu iþi devlet yapar! ÝKRAM "Ýsrail gemileri gelirse, ikramlarla karþýlayacaðýz onlarý" diyor Derviþ Eroðlu... Ne ikram edecek? Fýrýnda makarna mý? YETMEZ KKTC Merkez Bankasý 2009'da 53 milyon lira kâr eetmiþ... KTHY'yi kurtarmaya yetmez! ÇAVUÞOÐLU Çavuþoðlu güneydeki toplantýya katýlmýþ. Merak etmeyin, bizim Çavuþoðlu deðil. Hem bizim Çavuþoðlu þimdi onbaþý! Týrnak... "Müjde! Derviþ Zaim yeni bir film çekti. Hem de Kýbrýs'ta. Bu cümle içinizde bir heyecan uyandýrmýþsa siz de benim gibi sýký bir Derviþ Zaim hayranýsýnýzdýr. Benim için Derviþ hayata sunulmuþ bir armaðandýr. Onu anýmsamak içimde coþkulu bir cývýltý oluþturur ve hemen telefona sarýlýrým. Bir filmi vizyona girer girmez sinemaya koþarým." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "KKTC'nin nüfusu az, yeterli deðil. Bunu kalabalýk þehirlere gittiðinizde, oralarda bir süre kaldýðýnýzda daha iyi görüyor, anlýyorsunuz. Hele dönüþte uçaktan aþaðýya baktýðýnýzda nüfusumuzun biraz daha kalabalýk olmasýnýn ne kadar iyi olabileceðini iyice kavrýyorsunuz. Zira aþaðýdaki görüntü çok ýssýz bir ada görüntüsü, maalesef..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Kýbrýs'a ayak bastýðý andan baþlayarak, adadan ayrýldýðý saate kadar, beyaz bir BM helikopteri baþýmýzda dolanýp durdu. Bana kasýtlarý varmýþ gibi, giderken de evimin üstünden geçtiler, dönerken de." Bekir AZGIN (Havadis) "Bunlar alýþýk olmadýðýmýz þeyler. Suçlunun ayaða kalktýðýný gören, duyan oldu mu hiç? Herkes yerinde, makamýnda oturmaya devam ediyor. Dürüst insanlar ise maðdur oluyor. Tekrar soruyorum: Bu nasýl düzen? Bu nasýl adalet? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar?" Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Derviþ Eroðlu'na Türkiye'de "Yýlýn Devlet Adamý" ödülü verildi. Bu ödülü almayan liderimiz kalmadý galiba. Denktaþ da, Talat da "Yýlýn Devlet Adamý" seçilmiþlerdi... Mesele ödül mü? Bakýn ne kadar 'yararlý' temaslar yapmýþ Eroðlu orada... TC'li gazetecilerle buluþmuþ, sorularýný yanýtlamýþ, Abdullah Gül ile muhabbet etmiþ. Ama en önemlisi þu: Kýbrýs'a gelmeye hazýrlanan Ýsrail gemileri ile ilgili söylediði sözler... "Gelirlerse gereken ikramlarý yapacaðýz, misafirperverliðimizi göstereceðiz onlara... Silahla deðil" diyor. Keþke bir vakitler sýnýrlarýmýza yürüyen Kýbrýslý Rum kadýnlara da ayný misafirperverliði gösterebilseydik... Silahla, coplarla deðil, turunç ve ceviz macunu ile karþýlasaydýk onlarý...

7 14 Haziran 2010 Pazartesi 7 Doðrudan Selma Bolayýr GRAMERDEN SINIFTA KALDINIZ GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ "Küçük adamcýk" Derin henüz on yaþýndadýr... Yorucu bir okul gününün ardýndan yatmaya hazýrlanýrken... Duþun altýnda hüngür hüngür aðlamaya baþlar... Ne olduðunu soran annesine.. " Ben hayatýmdan hiç memnun deðilim" Nedenmiþ? "Çünkü gramerden hiç bir þey anlamýyorum" der... Ama üç gün sonra yapýlan gramer sýnavýndan, otuz üzerinden yirmi yedi alýr.. Belki de kendini sorguladýðý ve gerekeni yaptýðý için almýþtýr o puaný... Bu yaþanmýþlýðýn irdelenecek diðer boyutlarý bir yana... Size sorsalar... Hayatýnýzdan memnun olup olmadýðýnýzý... Memnuniyetinizi,bir yerde mutluluðunuzu... Aþk, iþ, seks, aile ve arkadaþlarla... Saðlýkla.. Çevre, barýþ ve güvenlikle... Politika, hükümet ve eðitimle iliþkilendirdiðinizde.. Ne yanýt verirdiniz? Ülkenizin eðitim politikalarý... BULUTOÐLULARI'NA TAM DESTEK- Ülkemizde kültür ve dayanýþma anlamýnda çeþitli faaliyetlerde bulunan Gaziantepliler, Konyalýlar ve Çukurovalýlar dernekleri, yerel seçimlerde Ulusal birlik Partisi Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Cemal Bulutoðlularý'na tam destek vereceklerini açýkladý. GÜLSEN BOZKURT: ENGELSÝZ BÝR LEFKOÞA YARATACAÐIZ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Gülsen Bozkurt, seçilmesi halinde engelsiz Lefkoþa yaratacaklarýný, bu konuda her tür düzenlemenin yapýlacaðýný bildirdi. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Bozkurt, seçim ziyaretleri çerçevesinde Kýbrýs Türk Özürlüler Federasyonu'nu ziyaret ederek Genel Baþkan Derviþ Yücetürk ile görüþtü. Bozkurt, ziyaretteki konuþmasýnda, KKTC'de özellikle de Lefkoþa'da engellilere yönelik düzenlemelerin yok denecek kadar az olduðunu ifade ederek, bu durumun ülkenin ayýbý olduðunu söyledi. AÞIK, GÖÇMENKÖY'DE SÝYAH PANKART AÇTI CTP Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Kâmil Simavi Âþýk, meclis üyesi adaylarýndan oluþan ekibiyle birlikte dün Göçmenköy bölgesini ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, bölgedeki dere yataklarýný inceleyen Aþýk, "yaþanan onca felakete karþýn dere yataklarýnýn hala içler acýsý durumda olduðunu" söyledi. Bunun bile halkýn belediye baþkaný seçerken dikkatli olmasý gerekliliðini ortaya koyduðunu anlatan Aþýk, Göçmenköy'deki durumu protesto için ekibiyle birlikte siyah pankart açtý. Gelecek nesillere, devlet olanaklarýndan eþit yararlanma hakký tanýmadýðý.. Hatta "paralý" okullara aðýrlýk verdiði.. Her gelenin de kendi kültürünü taþýdýðý ve öz deðerlerimizin gün be gün yok olduðunu bilerek... "Ben, zamanýn þartlarýna göre çok iyi bir eðitim aldým... Eðitimin ömür boyu sürdüðüne inandýðým ve bunu gerçekleþtirebildiðim için de mutluyum diyebilir misiniz? Sürdürülebilirliði olmayan.. Birinin yapýp, gelen diðerinin bozduðu... Doðru dürüst bir saðlýk sisteminin oturtulmadýðý bu "sistemsizlik" de.. Halk, saðlýk hizmetlerinden yeterince faydalanamaz.. Devlet hastanelerine güvenmezken... Özel saðlýk sigortanýz ve dýþarýlarda tedavi þansýnýz da olsa.. Bu sistemsizlik sizi mutlu eder mi? Aslan ininden belli olurmuþ derler.. Evinizi istediðiniz kadar temiz tutabilirsiniz de.. Adýmýnýzý dýþarý attýðýnýzda gördüklerinizi, insan onuru ile baðdaþtýrabilir misiniz? Çeþmenizden akan tuzlu su... Etraftaki çer çöp... Standartlara uymayan çemberler, kaldýrýmlar Alt yapýsý olmadan satýlan arsalar.. Ýpotekli mallarýn satýlabildiði... Karþýlýksýz çek sahiplerini deðil de onu alanlarý cezalandýran bir yargý.. Sizi hala mutlu edebiliyorsa.. Bir yerlerde bir yanlýþlýk olmalý... Nedir o? Sizin için çizilmiþ bir çerçeve... Görünmeyen ama yine de var olduðunu bildiðiniz bir çerçeve... O çerçeve, sosyal olaylarý... Bayraklar, egemenlikler, þehitler gazileri... Yavrusunu yiyen kedilerden habersiz Ana ile yavru iliþkilerini... Kimin olaylara ne kadar katýlýp katýlamayacaðýný organize eden bir çerçeve.. Süregelen olaylarýn hangi kahramanlýk ve de Çarpýtýlmýþ vatan sevgisi kriterlerini içereceðini... Nelerin uygun olup nelerin olmadýðýný... Nelerin önemseneceðini belirler.. Gözden kaçýrýlmak istenen gerçekler ise... Çerçevenin dýþýnda kalýrlar.. Bakýn hükümetlere, hükümet edenlere ve giderek halka.. Herkes, çizilen çerçevenin içinde seyreder... Birileri postu tutmak için "büyüklerinin" buyurduklarýný yapar... Çerçevenin dýþýnda býrakýlan gerçeklere hiç dokunmadan... Fuzulî iþlerle, lâf olsun diye uðraþýr.. Birileri de her dem, baþta olanlardan yana yer alýrken.. Kim çerçevenin dýþýna çýkýp gerçekleri dillendirme yürekliliðini gösterir? Her kim ve de her ne isterseniz olun... Bu tabloya karþýn halâ mutluyum diyorsanýz... Çerçevenin, özellikle oluþturduðu yalanlarla, kendinizi kandýrýyorsunuz.. Derin geçti ama... Gerekeni, gerektiði þekilde yapmadýðýnýz için.. Siz gramerden sýnýfta kaldýnýz derim! ADADA KÝMSE KALICI OLMADI... Geçenlerde gazetemize Ýlknur Göçmen isimli Türkiyeli bir bayanýn mesajýyla ilgili birçok þikayet geldi. Bu þikayetlerden bir tanesi de Ali Kýrýkok'a ait. Kýrýkok'un elektronik mesajý þöyle: "Ben bir Kýbrýslý Türküm. Geçtiðimiz gün Facebook'uma bir mail gönderildi. Anladýðým kadarýyla birilerinin birileriyle yazýþmasýndan doðan bir olaydýr bu. Ancak öyle olsa bile bize bu kadar hakaret etmeleri gerekmez. Ben Ýlknur isimli bu bayana kýzmýyorum. Ona söyleyeceðim birkaç cümle vardýr. Ýlknur Haným'ýn bizi beðenmediðini anladým. Bizimle konuþmasýna, bizden birileriyle yazýþmasýna hiç gerek yoktur. Ýlknur Göçmen isimli bayanýn gönderdiði mesaj hakaretlerle dolu. Bunun içinden bir pasaj alýp size gönderiyorum. Mesaj þöyle: 'Siz Kýbrýslý Türkler cahil ancak kýyafetine önem veren her Kýbrýslý gibi, tabii ki giyinmeyi bilmeyen soysuz, geçmiþini bilmeyen, ne soydan geldiði belli olmayan, ne kültürü, ne dini, ne ahlaký belli olmayan uzaydan inme ucubenin hatta bir zavallýnýn tekisiniz. Kýbrýs Türklerindir, Kýbrýs da Türk milletidir... Orasý Türklerin sayesinde geçiniyor. Yatarak para kazanýyorsunuz bizim sayemizde. Herkesin altýnda Mercedes'ler... Devlet memurlarý yarým gün çalýþýrlar... Bahçelerindeki portakallarý toplamaktan acizsiniz ancak göt büyütmeyi bilirsiniz bu rahatlýk Türkiye den geliyor! Bizim burda açlýktan ölenler varken siz orda her türlü ahlaksýzlýðý yapýyosunuz, Ýngilizce'yle Türkçe'yi karýþtýrýp abuk bir þekilde konuþuyosunuz. Haddinizi bilin, eðer istemiyosanýz Türk olmayý...tir olup gidersiniz adadan! O topraklar kolay kazanýlmadý. Sizin gibi soysuz, beyinsiz cahil insanlara da asla býrakmayýz!!!' Ýþte böyle bir mesaj gönderildi bana... Ýlknur Göçmen isimli büyük Türk bayaný bizi memleketimizden kovuyor. Ona hatýrlatalým ki biz burada doðup büyüdük. Vatanýmýz burasý. Kendileri bu topraklarý iþgal etmiþlerse yani onlarýn deyiþiyle savaþarak almýþlarsa, kalýcý deðillerdir. Bir gün gidecekler ama biz kalacaðýz. Konuþurken, yazýþýrken buna göre davranmasý gerekir. Nasýl ki kimse onlara Türkiye'yi terkedin diyemezse onun da bize bunu söyleme hak ve salahiyeti yoktur. Ýþgalcidirler, sahip deðildirler..." ABD KÝMDEN YANADIR? Gazetemize mektup gönderen Bünyamin Uðurluçay isimli þahýs, Ýsrail-Türkiye tartýþmasýndan neyi nasýl düþüneceðini þaþýrmýþ. Vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ýsrail ile Türkiye bir tartýþmaya girdi, benim de bu olaya baðlý olarak düþündüklerim deðiþmeye baþladý. Ortada kaldým. Artýk yorum yapamýyorum. Ýsrail de, Türkiye de Amerika'nýn desteðiyle baþka ülkelerin topraklarýný iþgal etmiþ durumdadýrlar. Hamas'ýn terör örgütü olmadýðýný söyleyen Tayyip Erdoðan Bey'e katýlýyorum, ama temsil ettiði ülke Ýsrail'in durumundan farklý deðil. Þimdi Tayyip Erdoðan Bey'i desteklersem Kýbrýs'taki iþgalini de desteklemiþ sayýlmaz mýyým? Bana ters geliyor.. Radikal dinci Hamas'a kalsa, bulunduðu ülkeye þeriatý getirir, ancak Filistin'de verdiði mücadele emperyalizme karþý bir mücadeledir. Ýsrail ile Türkiye arasýndaki çekiþme neyin nesi? Amerikancýlar Amerikancýlara karþý mý desem doðrudur, kafam karýþtý. Size yazýp bilgi almak istedim. Gazetenizi okuyorum. Beni aydýnlatýrsanýz sevinirim. Bir sorum daha var... Amerika Birleþik Devletleri, Türkiye ile Ýsrail savaþa girse kimden yana aðýrlýðýný koyar?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KUZEY KIBRIS TUTUÞKA CUMHURÝYETÝ Bizim Mandra Kýzýlbaþ Kilisesi çevresindeki yan yol trafik düzenlemesi çalýþmalarýnýn iki aydan beri durdurulmuþ olmasýna, halktan gelen tepkilere ve basýndaki eleþtirilere gerek belediye, gerekse hükümet yetkilileri iyice kulaklarýný týkamýþlardýr. Her an ciddi bir kazanýn meydana gelebileceði bölgede korkunç bir trafik kaosu yaþanmaktadýr. Sokaktaki vatandaþ, "Burada meydana gelecek ciddi bir kazadan, belediye de, hükümet yetkilileri de sorumludur" diye kendi kendine söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Cemil Çiçek'in, "Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna" ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý?

Cemil Çiçek'in, Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý? Cemil Çiçek'in, "Yýl sonuna kadar çözüm olmazsa, herkes kendi yoluna" ifadesi anlaþýlmamýþ pek... Bizim yolumuz neresi? Uzunyol mu, yoksa Hatay mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Temmuz 2010 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu. Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre, kuzeydeki eski Rum mallarýnýn Yüzde beþinin kime ait olduðu bilinmiyormuþ! Bizim çakallara yine gün doðdu desenize!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı