ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kavun karpuzdan çok vaad var bu mevsim... Ýftar sofralarýnda önce vaad, sonra zeytin... "Sandýk namustur" diyenlerin aðzýndan bal akar... Karpuzu kessek kabak, sandýðý açsak kelek çýkar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SANDIKLARDAN NAMUS MU ÇIKAR? 2. sayfada Hem fazla maaþ, hem konut kirasý... Hem fazla maaþ, hem konut kirasý... Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'a Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu kararýyla fazladan maaþ ödemesi yapýldýðý, ayrýca Sayýþtay onaylamadýðý halde konut kirasýnýn karþýlandýðý ortaya çýktý... Sayýþtay geri verilsin dedi Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan 1 Ekim 2012 tarihinde Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü'ne yazdýðý yazýda, daha önceki görüþünü yineledi ve Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'a barem 19'un 8. basamaðýndan yapýlan fazla maaþ ödemesinin yasal olmadýðýný bildirdi. Korahan ayný þekilde kira yardýmýnýn da durdurulmasý gerektiðini belirterek, fazla ödemelerin geri alýnmasý görüþünü ortaya koydu... Bu konuda daha sonra Baþsavcýlýk'ýn görüþü istendi, ancak ordan ne gibi bir yanýt geldiði öðrenilemedi... Uygulamada bir deðiþiklik yapýlýp yapýlmadýðý bilinmiyor... Vakýflar ile Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun tarihli kararýnýn tadil edilmesi gerektiðini belirten Sayýþtay Baþkaný Korahan, "Fazla ödemelerin geri alýnmasý ve sonuçlarýnýn baþkanlýðýmýza sunulmasý gerektiði sonucuna varýlmýþtýr" dedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta TDP ADAYLARINI ÞÖLENLE TANITTI - Geçtiðimiz akþam TDP'nin düzenlediði þölende açýlýþ konuþmasýný Hasan Kahvecioðlu yaptý. Kahvecioðlu "en fazla ihtiyaç duyulan partinin TDP olduðunu" söyledi. Mehmet Çakýcý ise halka seslenerek "Son kalan kalenizi kaybetmeyin" dedi sayfada Ortak çaðrý Beþ sendika seçimler ýþýðýnda ortak bir açýklama yaptý sayfada

2 KAÇAK YOLDAN KKTC'YE GEÇMEYE ÇALIÞAN 2 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nde sakin Kamerun uyruklu B.E (E-27) ve I.D (E-24), dün birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye geçiþ yapmak istedikleri sýrada suçüstü tespit edilerek tutuklandý. UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da polisin 2 Temmuz'da ortaya çýkardýðý kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufuyla ilgili olarak yürütülen soruþturmada, meselede ilgisi görülen H.E (E- 30) tutuklandý. FUHUÞ OPERASYONUNDA 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI Geçitköy'de faaliyet gösteren "Titanic" isimli gece kulübünde önceki gün polis tarafýndan yapýlan kontrolde, 5 kiþi "fuhuþa teþvik ve fuhuþ yoluyla kazanç temin etmek" suçlarýný iþledikleri tespit edilerek tutuklandý. AYDINKÖY'DE HIRSIZLIK Aydýnköy derivasyon bölgesinde, önceki gün N.E (E-22 ) ve E.T (E-26), bir þahsa ait tarla kenarýnda bulunan seyyar su motorunu çalýp kaçtýklarý sýrada, mal sahibi tarafýndan fark edilmeleri üzerine, su motorunu araçtan indirip olay mahallini terk etmeye çalýþýrken, mal sahibine ait araca çarptýlar. N.E ve E.T tutuklandý KKTC KONTENJANLARINA MÜRACAATLAR BAÞLADI öðretim yýlýnda TC Üniversiteleri için, YÖK'ün verdiði KKTC Kontenjanlarýna müracaatlar baþladý. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, dün baþlayan müracaatlar 19 Temmuz Cuma mesai sonuna kadar, Daire'de devam edecek. Bu tarihten sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecek. TEMÝZLÝK SEFERBERLÝÐÝNÝN ÝKÝNCÝSÝ AYFÝLON SAHÝLÝNDE Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn, ülke sahillerinin belediyeler, sivil toplum örgütleri ve vatandaþlarýn katkýlarýyla temizlenmesi amacýyla düzenlediði çevre temizliði seferberliðinin ikincisi Ayfilon Sahili'nde (Dipkarpaz köyü) gerçekleþtiriliyor. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Ayfilon Sahili'nde 11 Temmuz Perþembe günü saat 18.00'de yapýlacak olan temizlik seferberliðine isteyen tüm vatandaþlar katýlabilecek. Ayfilon sahilinde yapýlacak temizliðe, Girne ve Lefkoþa bölgelerinden katýlmak isteyen ve ulaþým sýkýntýsý bulunan vatandaþlar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nýn dahili 192 veya dahili 4424'nolu telefonlarýndan kayýt yaptýrarak ücretsiz ulaþýmdan yararlanabilecek. ZARAR GÖREN PATATES ÜRETÝCÝLERÝ ÖDENÝYOR Genel Tarým Sigortasý Fonu, dolu, sel ve taþkýndan 2013 ilkbahar patates ürünleri zarar gören 13 üreticinin tazminatlarýnýn ödenmesi için gerekli paranýn bankaya yatýrýldýðýný açýkladý. Fon açýklamasýna göre, toplam 102 bin 662 TL dün Kooperatif Merkez Bankasý'na yatýrýldý. ENGELLÝ ÇOCUKLAR UNUTULMADI - Kuzey Kýbrýs Tukcell, 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle basýn mensuplarýyla birlikte Gazimaðusa'da Ýrfan Nadir 18 Yaþ Üstü Eengelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Down Café'yi ziyaret etti. Down sendromlu çocuklarýn iþletmesini üstlendiði cafede, çocuklar tarafýndan Kuzey Kýbrýs Turkcell yetkilileri ve basýn mensuplarýna çay ve kahve ikramý yapýldý. Oldukça sýcak bir ortamda gerçekleþtirilen ziyarette basýn mensuplarý ve Turkcell yetkilileri anlamlý bir gün geçirerek çocuklarýn coþkusuna ve neþesine ortak oldular. Sohbetlerin gerçekleþtirildiði ortamda çocuklar ziyaretçilerine dans gösterisi ve müzik ziyafeti sundular. Turkcell yetkilileri ziyaretin ardýndan basýn mensuplarý için Gazimaðusa'daki Califorian Restoran'da yemek düzenledi. Mari patlamasý Sanýklardan 4'ü suçlu, ikisi suçsuz bulundu Larnaka Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, dün sabah gerçekleþtirdiði oturumda, Rum Mili Muhafýz Ordusu (RMMO)'nun Mari (Tatlýsu)'daki "Evangelos Florakis" deniz üssünde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen ve 13 kiþinin hayatýný kaybetmesiyle sonuçlanan trajik patlamaya iliþkin kararýný açýkladýðý haber verildi. Sanýklardan, eski Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu ile RMMO eski Yönetici Yardýmcýsý Savvas Argiru'nun suçsuz bulunduklarýný ve aleyhlerindeki suçlamalardan kurtulduklarýný bildiren Rum haber kaynaklarý, eski Savunma Bakaný Kostas Papakostas, Rum Ýtfaiyesi Müdürü Andreas Nikolau, Ýtfaiye Müdür Yardýmcýsý Pamnos Haralambos ve EMAK (Felaketle Özel Mücadele Birimi) Müdürü Andreas Loizidis'in ise suçlu bulunduklarýný aktardý. Haberde, Papakostas'ýn adam öldürme ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, geriye kalan iç kiþinin de ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunduklarý belirtildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SANDIKLARDAN NAMUS MU ÇIKAR? Ramazanla karýþmýþ ve Temmuz sýcaðý ile výcýk výcýk olmuþ bir seçim maratonu... Bir yanda iftar sofralarý... Bir yanda seçim kürsüleri... Kürsülerde her zaman iki bayrak yan yana... Türk bayraðý... Ve KKTC bayraðý... Tuzsuz fasulye gibi bayraksýz kürsü de olmaz! Karpuz ve kavundan çok vaad var bu yýlki Temmuz'da... Vaadler... Türlü türlü... Hazreti Musa'nýn on emri gibi... Ama bu vaadlerin içinde arayýp da bulamadýðýmýz þey çok... Kimse, "Biz kazanýrsak Maraþ'ý açacaðýz" demiyor mesela... Hiç kimse... Hiçbir parti... "Daðlarda milliyetçilik duygularýný körüklemekten baþka iþe yaramayan bayraðý kaldýracaðýz" diyen de yok! "Türkiye'den adadaki asker sayýsýný azaltmasýný isteyeceðiz" diyen var mý? Yok! Sevgili Spiros Hacýgrigoriu'nun yýllardýr inatla peþinden koþtuðu ve Türk makamlarýna kabul ettirmeye çalýþtýðý bir vasiyeti var... Köyü Yerolakko'ya gömülmek istiyor öldüðünde... 90'lý yýllardan beri Hacýgrigoriu'nun çalmadýðý kapý kalmadý... Gelmiþ geçmiþ yönetimlerimizden hiçbiri razý olmadý buna... Bir mezarlýk yerini bile bir toprak tavizi olarak görüyorlar çünkü... Seçildikleri takdirde bu engelleri ortadan kaldýracaðýný ve Türk-Rum herkese kendi topraðýnda gömülme hakkýný teslim edeceðini vadeden partilerimiz var mý? Yok! "Biz kazanýrsak Kýbrýs sorununu çözeceðiz" diyen oldu mu hiç? Olmadý... Anlaþýlan kimse yetkili görmüyor kendini bu meselede... Ya da halký buna inandýracaðýndan emin deðil... Halk bizim liderlerimizden ve partilerimizden hiçbirinin bu sözüne inanmaz. Görüþmeleri bizim deðil, Türkiye'nin yürüttüðünü, masaya konan þartlarýn Türkiye'nin þartlarý olduðunu kavradý artýk millet... Kimseye inanmazsa bunun için inanmaz... Ama bu anlayýþýn da artýk burada kýrýlma zamaný gelmedi mi? Babutsa mevsimi gelir de o neden gelmesin?.. Anladýk... Orkestra þefi Ankara... Ama biz toplum olarak artýk figüran deðil, özne olmaya karar verdiðimize göre, orkestra þefinin elinden o deðneciðini almamýz gerekmez mi? "Biz tüm yabancý askerlerin adadan gitmesini istiyoruz" diyen var mý? Yok! "Ne geldiyse baþýmýza üç garantör yüzünden geldi" diyen? O da yok! Mal mülk meselesinde ilk söz sahibinin malýn ilk sahibi olmasý gerektiðini söyleyen de yok! Temel sorunumuz olan Kýbrýs sorunu, týpký güneydeki seçimlerde olduðu gibi, bizim seçimlerimizde de hiçbir rol oynamýyor. Her iki taraf da kendi kabuðuna çekildi, ayrý hayatlar kurdu da ondan mý? Yoksa Kýbrýslýlar kim gelirse gelsin, bu sorunu kimsenin çözemeyeceðine artýk hiç inanmýyor mu? Güneydeki son seçimlerde olduðu gibi, bizde de iç sorunlar var sahnede yalnýz... Rüþvet, sahtekarlýk ve dolandýrýcýlýk o kadar kanýmýza girdi ki, halk bunlarýn bitmesinden baþka bir þey istemiyor. Ýyilik beklemiyor... Ama hiç deðilse kötülük yapýlmasýn diyor. Bu Temmuz baþka bir Temmuz... Bir yanda iftar çadýrlarý... Bir yanda seçim nutuklarý... Oruçlu seçimler bunlar... Önümüzde bir de 20 Temmuz... "Aylarýn sultaný" diyorlar Ramazan ayýna... Sandýðýn da sultaný iþte... Tayyip Erdoðan, -Sandýk namustur, diyor... Hiç sandýkta namus olur mu? Karpuzu kessek kabak çýkar... Sandýðý açsak kelek çýkar... Siz buna namus mu diyorsunuz?

3 AFRÝKA dan mektup... SAYIÞTAY "FAZLALIÐI GERÝ VER" DEDÝ Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan, Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'a yasal olmayan barem üzerinden fazladan maaþ ödendiði, ayrýca konut kirasýnýn karþýlanmasýnýn da yasal olmadýðý görüþünde... Bu konuda kendisinden görüþ istenmesi üzerine Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü'ne bir yazý yazmýþ ve görüþünü bildirmiþ... Yazýdan anlaþýldýðýna göre, Korahan ayný konu ile ilgili görüþünü daha önce de iletmiþ Vakýflar'a... 1 Ekim 2012 tarihli son yazýsýnda da o görüþünü yineliyor yine... Ne barem tamam... Ne de konut kirasý... Ancak edindiðimiz bilgiye göre, Sayýþtay'ýn bu görüþünden sonra bir de Baþsavcýlýk'tan görüþ istenmiþ. Ne var ki, Baþsavcýlýk'ýn görüþünün ne olduðunu, ayný görüþleri Sayýþtay'la paylaþýp paylaþmadýðýný öðrenemedik. Uygulamada bir deðiþiklik oldu mu? Umarýz ilgili makamlar bir açýklama yaparlar gazetemize... * Vakýflar Örgütü ile Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu, Sayýþtay'ýn yanýtýný beklemeye gerek görmeden tarihinde bir karar almýþ... Ve Talip Atalay'la imzalanan son sözleþmede, Din Ýþleri Baþkaný'nýn maaþýnýn barem 19'un 10'uncu basamaðýndan ödenmesi kararlaþtýrýlmýþ. Ayrýca yine bu sözleþmede konut kirasýnýn karþýlanacaðýna iliþkin düzenleme yapýlmýþ. Sayýþtay Baþkaný yazýsýnda ilgili yasayý yetkililere hatýrlattýktan sonra þöyle diyor: "Din Ýþleri Baþkaný Sayýn Doç. Dr. Talip Atalay'ýn atandýðý görev gereði baþlangýç maaþý, barem 19'un 1'inci basamaðý olduðundan hareketle, yüksek lisans, doktora ve doçentlik dereceleri olduðu gerekçesiyle maaþýnýn tarihinden itibaren 19'un 4'üncü basamaðý, bir yýllýk hizmet süresi sonunda tarihinden itibaren de 19'un 5'inci basamaðý olarak uygulanmasý gerektiði, aksi uygulamalarýn yasa hilafýna yapýlacak bir iþlem olacaðý deðerlendirilmektedir." * Hukuk dili karýþýk... Ama umarýz anlaþýlmayacak bir þey yok bu cümlede... Talip Bey'i 19'un 10'uncu basamaðýna oturtmuþlar... Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan ise þu anda 19'un 5'inci basamaðýnda olmasý gerektiðini vurguluyor. Ve bundan hareketle, Vakýflar ile Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun kararýný tadil etmesi, ayrýca fazladan ödenen paranýn geri alýnmasý gerektiðini belirtiyor. Tabii konut kirasýnýn karþýlanmasýnýn da durdurulmasý görüþünde... * Din Ýþleri Baþkaný hepimizden daha çok Allah'a yakýn herhalde... Neyin haklý, neyin haksýz olduðunu bizden iyi bilir... Bizim ayrýca ispatlamamýza ne gerek var ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TDP'den aday tanýtým þöleni Çakýcý: Son kalan kalenizi kaybetmeyin Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 28 Temmuz Erken Genel Seçimleri'ne yönelik aday tanýtým þöleni düzenledi. Lefkoþa'da The Elysium Park'ta önceki akþam yapýlan aday tanýtým þölenine Grup SOS de müzikleriyle katký yaptý. Tanýtýmda açýlýþ konuþmasýný yapan Hasan Kahvecioðlu ülkenin içinde bulunduðu durumda en fazla ihtiyaç duyulan partinin TDP olduðunu söyleyerek, partinin adalet, eþitlik, dayanýþma, barýþ ile sorunlarý çözecek inanç donaným ve kararlýlýða sahip olduðunu söyledi. ÇETO: "5 YIL SONRASINI DA DÜÞÜNEREK OY KULLANIN" TDP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto da dünya deðiþirken, deðiþimi kucaklamak, deðiþmek ve deðiþtirmek gerektiðini söyleyerek TDP için en doðru zamanýn þimdi olduðunu söyledi. Seçmenlerin 5 yýl sonrasýný da düþünerek oy vermelerini isteyen Çeto, þimdi karar verme ve sorumluluk alma zamanýnýn geldiðini söyledi. ÖZYÝÐÝT: "KIBRIS TÜRKÜNÜN ONURLU MÜCADELESÝNÝ KÝMSEYE YEDÝRTMEYÝZ" TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit de yaðma ve talan düzenini kökünden sarsmak ve yýkmak için yola çýktýklarýný, dönüþümün adresinin TDP olduðunu söyledi. Özyiðit, TDP'nin geçmiþten gelen geleneðiyle Kýbrýs Türkleri'nin onurlu mücadelesini kimseye yedirtmeyeceðini, nereden gelirse gelsin her türlü baskýya ve dayatmaya boyun eðmeyeceðini de ifade etti. ÇAKICI: "SON KALAN KALENÝZÝ KAYBETMEYÝN" Adaylarýn tanýtýlmasýnýn ardýndan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý kürsüye çýktý. Çakýcý, yeni yüzlerin meclis için gerekli olduðunu kaydederek, TDP'nin çok geniþ bir yelpazeyle, doðu kökenli, Karadenizli, Kýbrýslý, Türkiyeli temsiliyetini içinde barýndýrarak, kardeþlik ve barýþý yakaladýðýný söyledi. En çok kadýn adaya sahip partilerden biri olan TDP'nin kadýn sýralamasýna da en üstlerde yer verdiðini hatýrlatan Çakýcý, TDP'de kimsenin menfaat ve çýkar uðruna aday olmadýðýný belirtti. Geçmiþte tüm partilerin hükümet olduðunu ve þimdi bu insanlarýn kendi partilerinden utanýr duruma geldiði için halka, "karma oy kullanýn" dediðini savunan Çakýcý, TDP'nin geliþini engellemek için böyle bir yola baþvurulduðunu iddia etti. Faiz maðdurlarý, mazbata maðdurlarý, sigortalý olduðu halde hastane ücreti ödemek zorunda kalanlarýn gerçek partisinin TDP olduðunu ve TDP'nin halkýn layýk olduðu tüm deðiþiklikleri yapmak için iktidara talip olduðunu söyleyen Çakýcý, TDP geldiðinde vergi adaleti saðlanacaðýný, kademeli olarak profesyonel askerliðe geçileceðini, eþdeðercinin malýnýn karþýlýðýný alacaðýný, hukuk reformuyla denetimlerin artacaðýný ve yeni ceza yasasýnýn devreye sokulacaðýný anlattý. Özel sektördeki 60 bin kiþinin hakkýnýn yenmemesi için mecliste 13 saatlik konuþma yaptýðýný, daha sonra TDP olarak "halk adýna" meclis kürsüsünü iþgal ettiklerini hatýrlatan Çakýcý, burada CTP-BG ve UBP milletvekillerinin adeta "ittifak kurarak" TDP milletvekillerini aþaðýya indirdiklerini söyledi. CTP-BG iktidarýnýn ardýndan baþa gelen UBP'nin "Çantamda formül var" diyerek iktidara geldiðini de kaydeden Çakýcý, UBP'nin KTHY ve LTB'nin batmasýndan baþka formül ortaya koyamadýðýný, CTP-BG, DP ve UBP'nin Kýbrýs Türkünü hep TC'nin paketlerine mahkum ettiðini ileri sürdü. Çakýcý temiz bir kadroyla halkýn karþýsýnda olduklarýný söyleyerek, seçmene "Son kalenizi kaybetmeyin, 5 yýl sonra kim ölür kim kalýr belli deðil" þeklinde seslendi ve sözlerini Nazým Hikmet'in "Sen yanmazsan ben yanmazsam nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða" dizeleriyle tamamladý. existence Elvan Levent DÝKEN DÝKEN TÜYLER Tüylerimi diken diken eden çok þey vardý kuþkusuz. Yolda giderken arkamdan beni ezip geçecekmiþ gibi bir süratle gelen araba Ayný yolda ezilip parçalanmýþ hayvanlar Yine ayný yolda önde giden arabadan savrulan teneke kutu veya plastik þiþe. Ve yine ayný yolun ortasýna dizilmiþ seçim afiþleri Yalan deðil, sokakta kendi halimde yürürken birdenbire karþýma çýkan eli satýrlý bir adam tarafýndan kovalandýðým bir kabus bile gördüm. Gazetemiz kurþunlandýðýnda da, tetikçinin silahýyla birlikte Kuðulu Park'taki bir bankta oturduðunu ve oradan geçen polis arabasýndaki polislerin de bana arabadan el sallayýp ortadan kaybolduklarýný görmüþtüm rüyamda yine bir kabus þeklinde. Ve yine tüylerim diken diken olmuþtu. Geçenlerde okuduðum bir sosyopatýn itiraflarý da tüylerimi diken diken etmiþti örneðin. Türkçe'de 'sosyopat'ýn antisosyal kiþilik bozukluklarý anlamýna geldiðini sonradan öðrendim. Ben konunun uzmaný deðilim elbette ancak, okuduðum 'itiraflara' bakýlýrsa, bu tanýmlamadan çok daha geniþ bir anlamý vardý 'sosyopat'ýn. En önemli belirtilerden ikisi ise, kiþinin davranýþlarýnýn yol açtýðý kötü bir sonuç karþýsýnda vicdan azabý veya ahlaki bir sorumluluk duymamasýydý. Bu sonuç baþka birisine zarar verse bile Elbette her þeyden önce normlarýn dýþýna çýkarak, neyin ahlaki olup olmadýðý da irdelenebilirdi ki, bununla ilgili çok ilginç bir örnek de var. Seksen yaþýnda Yahudi bir kadýn, yanýnda kendisinden de daha yaþlý kocasýyla birlikte Ýkinci Dünya Savaþý'nda Alman Nazilerinin Yahudilere yönelik soykýrýmýndan hayatta kalanlara verilen bir tür tazminat için baþvuru formu dolduruyormuþ. Kadýn çok yaþlý olduðundan bu formu doldurmasýna genç ve kendisini sosyopat olarak tanýmlayan baþka bir kadýn yardým ediyor. Ve ortaya çýkýyor ki soykýrým kurbaný olduðunu söyleyen Yahudi kadýn aslýnda savaþ sýrsýnda bir köyde gerçek kimliðini ve Yahudi olduðunu gizleyerek saklanmayý baþarmýþ. Çünkü bir Yahudi'den çok, bir Almana benziyormuþ Ancak savaþýn ardýndan, ölen baþka bir Yahudi kadýnýn belgelerini kendi belgeleri gibi göstererek, yani bir tür kimlik hýrsýzlýðý yaparak, kendisini soykýrým kurbaný gibi göstermiþ. Ve iþte þimdi soykýrým kurbanlarýna verilecek bir tazminatý almak için yine ayný sahte kimlik belgeleriyle form dolduruyor. Kendisine yardým eden sosyopat kadýn, durumu kesinlikle ahlaki yönden yanlýþ bulmuyor. Kadýnýn da Yahudi olmasýndan ve yýllarca saklanarak yaþamak zorunda kalmasýndan ötürü bir kurban olduðu sonucuna varýyor ve hatta kadýnýn her koþulda hayatta kalabilmek için sarfettiði gayrete de hayran kalýyor. Yalansa kurtaracak olan, yalan söylemek Kimlik çalmaksa, daha fazla rahatlýk için, o halde kimlik çalmak... Bu yüzden durumu anlayýnca kadýna pek fazla soru sormadan yardým ediyor ve belgeleri dolduruyorlar. Yaþlý Yahudi kadýna yardým eden bu genç sosyopat kadýnýn, çocukken arkadaþlarýný dövmekten baþlayarak, hayatý boyunca devam eden yalan, hýrsýzlýk, yangýn çýkarmak ve verdiði diðer kasti hasarlarý okusanýz sizin tüylerinizin de diken diken olacaðýndan hiç kuþkum yok. Ama kadýn, "Evrensel bir ahlak kavramý yok", diyor, "Objektif bir ahlak kavramý ise hiç yok". Belki bu da tüylerinizi diken diken edecekti ama, sosyopati, politikacýlar arasýnda da çok yaygýn bir özellikmiþ zira, ucunda hapislik de yok.

4 Göbekten baðlý bir iliþki istemiyormuþ A KAY A L A ÝL DÝRÝF Gönülden baðlý olmalý diyormuþ Serdar Denktaþ Göbek mi gönül mü herkes bunu konuþuyormuþ Þu göbek baðýný kesip atar mýsýn "gardaþ"? Kalay MURSÝ'YE DOKUNMA "DARBECÝ" OLURSUN Öyle bir hale geldi ki Türkiye medyasý, Mursi'yi eleþtirmek darbecilikle eþ tutuluyor neredeyse. Týpký Tayyip gibi Mursi de dokunulmaz ve eleþtirilmez. Asker müdahalesiyle devrildi diye sütten çýkmýþ AK kaþýk oluyor Mursi. Mýsýr'da neler olduðunu öðrenmek isteyenlerin tek haber kaynaðý Türkiye medyasýymýþ gibi, o ekranlarýn müdavimi aklýný peynir ekmekle yemiþ ne idüðü belirsiz Mýsýr uzmanlarýna inanmamýz bekleniyor. Yahu siz kendinizi akýllý, alemi ahmak mý sanýyorsunuz? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent GÖBEK ÝLÝÞKÝSÝ MÝ, GÖNÜL ÝLÝÞKÝSÝ MÝ? SEÇÝM Temmuz'un 28'inde KKTC'de seçim var... Ucundan kenarýndan katýlýrým seçimle ilgili sohbetlere... Boykot edenler de mücadele alaný olarak görürler platformu... Seçime katýlanlar da... Bakarsanýz hedefleri aslýnda ayný... Gidilen yol farklý... Bütün yollar da Roma'ya çýkmaz burada... Elye'de çocuklara camide Kuran kursu verirlermiþ diye okudum Þener'in yazýsýnda... Kimlerin çocuklarýdýr ki Kuran kursuna gider diye meraka kapýlmadým desem yalan olur... Bahar zamaný caminin duvarýna yaslanýr ve yemyeþil ovalarý seyrederdim... Hafif esintiyle denizdeki dalgalar gibi dalgalanan ekinler beni hep büyülerdi... Onlarýn arasýna girip kaybolmayý çok isterdim. Yapardým da bazan... Çocukluðumda bir korunak gibiydi... Tek baþýma milyonlarca ekin kökünün arasýna girip kaybolmak ne güzeldi... Þimdi birer aný olarak kaldý bunlar... Bazan aklýmdan geçmez de deðil... Dünyanýn en kalabalýk þehirlerine gidip o tanýmadýðým insanlar arasýnda kaybolmak ne güzel olurdu, mesela... Temmuz ayý bir baþkadýr etraf... Akþam üzerleri cami duvarýna yaslanýp, müþteri bekleyen karpuz yüklü vagonlar arasýndan sapsarý ovalara bakmak da baþka bir güzelliktir. Temmuz deli melidir ama beni bir baþka türlü etkiler yýlýnýn Temmuz'unu yarýladýk... Ay sonu seçim yapýlacak... Herkesin bir amacý, bir düþüncesi var... Herkes bir þeyin ucundan tuttu iþte... Kaybetmek istemez, daha da artýrma niyetindedir. Telefonla bir dost aradý... Uzun süredir konuþamamýþtýk... Tedirgindi... Ona da bir arkadaþý anlatmýþ... Þöyle dedi: "Arkadaþýmýn torunu hafta sonlarý annesiyle kendisini ziyarete gelir... Geçen gün de gelmiþler... Çocuk 6-7 yaþlarýnda. Bir bakmýþlar etrafta yok... Mahalleyi aramýþlar taramýþlar bulamamýþlar. Tam ümitlerini kestikleri sýrada, rastgele caminin yanýnda bulunduklarý için, torunun da camiden çýktýðýný görmüþler... Kýzmýþlar çocuða önce... Ama ondan sonra öðrenmiþler iþin gerçeðini... Mahalleden birileri onu camiye götürmüþ, yat-kalk yapmýþlar... Tespih çekip, 'Allah Allah', demiþler... Ertesi gün giderlerse kendilerine dondurma ikram edileceðini de söylemiþ torun..." Aile þimdi tedirgin... Torunu Karaoðlanoðlu'na getirmeseler dedesini göremeyecek... Getirmeseler bile ayný durumun Lefkoþa'da da baþýna gelmeyeceðini kim garanti edebilir? Bela ki ne bela! Karaoðlanoðlu'nda çocuklar dondurma yemek için eminim ertesi gün gene camiye gidecekler... Bir sonraki gün ve bir sonraki gün de... Ondan sonrasý, ayýkla pirincin taþýný ayýklayabilirsen... Elye'deki olaya inanamadým... Cami duvarýna yaslanýp baharda yemyeþil, yazda sapsarý ekinleri seyretmenin nostaljisi bile silindi bir anda aklýmdan... Ne seçim kaldý aklýmda, ne seçimcik... Canavarýn pis nefesiyle oluþturduðu örtü üzerinde piknik yapamam ben... Mustafa sarasý yüzünden ölmüþ! n Mustafa Diker cinayeti ile Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan Erol Diker'in avukatý, þimdi de babasý tarafýndan defalarca tecavüz edildikten sonra vahþice öldürülen 7 yaþýndaki Mustafa Diker'in epilepsi (sara) nöbeti geçirmesi sonucu yaþamýný yitirdiði iddiasýný ortaya attý... Abbas ELMAS - Sanýk avukatý Özkul Özdevim, "Mustafa Diker cinayetinin" görüþüldüðü dünkü duruþmada mahkemeye sürpriz 2 tanýk çýkardý. Nöroloji Uzmaný Bahar Kaymakamzade ve ConterburyCristChurch Üniversitesi Adli Bilimler ve Kriminaloji Bölümü mezunu Ulaþ Ecvet Saðduyu, sanýk avukatýnýn tanýðý olarak dinlendi. Mahkemede sanýk avukatý Özkul Özdevim'in tanýðý olarak ifade veren Nöroloji Uzmaný Bahar Kaymakamzade, Mustafa Diker'in otopsi raporlarýný okudu ve otopsi raporlarýndaki ölüm nedenine iliþkin bulgularýn halk arasýnda "Sara nöbeti" olarak bilinen Epilepsi nöbeti bulgularý ile uyuþtuðunu ifade etti. Tanýk Kaymakamzade, sanýðýn cinayete iliþkin gönüllü ifadesini de okuyarak, sanýðýn ifadesinde belirttiði gibi Mustafa Diker'e saatler boyunca bu þekilde þiddet uygulandýysa epilepsi durumunun þiddet sonucu travmaya dayalý olarak da ortaya çýkmýþ olabileceðine iþaret etti. Sanýk avukatýnýn sorularýnýn ardýndan iddia makamýnýn sorularýný yanýtlayan Nöroloji Uzmaný Bahar Kaymakamzade, her epilepsi nöbeti geçiren kiþinin muhakkak dilini ýsýracaðý bilgisinin doðru olmadýðýný kaydederek, bir epilepsi hastasýnýn ölümden önce bu hastalýða iliþkin geçmiþinin görülmemesinin de normal olduðunu söyledi. Ýddia makamýnýn Mustafa Diker'in babasý sanýk Erol Diker tarafýndan saatlerce þiddete maruz kalmasý sonucu beyin kanamasý geçirdiði yönündeki iddiasýna ise Bahar Kaymakamzade, "Bazen tek bir darbe bile beyinde büyük bir kanamaya neden olabilirken, bazen kiþi saatlerce þiddet görse de aldýðý darbeler sonucunda beyinde büyük kanama oluþmayabilir" diye cevap verdi. Müþterinin unuttuðu telefonu çaldý Gamze BAYKUR - Maðusa'da bir taksiye müþteri olarak binen Mubarak Ýbrahim Daudu'nun takside unuttuðu cep telefonunu sirkat etmekle suçlanan taksi þoförü Osman Aybay gözaltýna alýndý. "Bularak sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Aybay, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 500 TL deðerindeki telefonu çaldý Olayýn tahkikat memuru Kozal Debreli, zanlý Osman Aybay'ýn, 22 Haziran tarihinde kullanýmýndaki taksiye müþteri olarak binen Mubarak Ýbrahim Daudu'nun takside unuttuðu 500 TL deðerindeki cep telefonunu bularak sirkat ettiðini açýkladý. Zanlýnýn 8 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Debreli, zanlýnýn suçunu kabul ettiðini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Debreli, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminatla serbest Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Osman Aybay'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 20 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Serdar Denktaþ, "DP-Ulusal Güçler olarak Türkiye ile iliþkilerde göbekten baðlý bir iliþkiyi kabul etmiyoruz. Gönülden baðlý bir iliþki istiyoruz" diyor. Ah be Serdar'ým ah... Ýyi söylüyor, güzel söylüyorsun ama... Sen de çok þey isten be gardaþ! Nerde þimdi öyle gönülden baðlý iliþkiler bu çýkar dünyasýnda? Baksana senin gönül kapýlarýný açtýðýn adam nasýl görüyor bizi... Besleme! "Benim orada þehidim var, gazim var... Stratejik çýkarlarým var... Sen kimsin be adam?" diyor! Eh, böyle adama istediðin kadar ilân-ý aþk et! Ýstediðin kadar gönül serenatlarý gönder "White Sea"nin white dalgalarýyla! Adamýn gönlü yoksa ne yapsýn?! Zorla güzellik olmaz ki... Bari sen de içine at... Kalbine göm tek taraflý aþkýný... Býrak plâtonik kalsýn! Biliyorum... Sen ille de bu göbek baðýný gönül baðýna dönüþtürmek istiyorsun... Eben bile kesemedi... Kesmesine izin verilmedi bu göbek baðýný. Senin karþýlýksýz aþkýn mý kesecek?! Demek göbekten baðlý bir iliþkiyi kabul etmiyorsun ha... Demek gönülden baðlý bir iliþki istiyorsun... Haklýsýn... Ýliþki dediðin gönül iþi olmalý. Göbekten deðil... Gönülden istemeli insan... Tek taraflý deðil... Karþýlýklý istemeli. Boþuna söylemedi ozan... "Ölümdür yaþanan tek baþýna/ Aþk iki kiþiliktir" diye... Ne güzel söyledin gardaþ... "Göbekten deðil, gönülden baðlý bir iliþki istiyoruz..." Eminim bunu istemeyen bir tek gardaþýn yok. Gel gör ki sen gönlünün kapýlarýný böyle ardýna kadar açarken, onun gönlünde yaprak kýmýldamýyor be gardaþ! Onun istediði gönül deðil, göbek iliþkisi. Sen gönül diyorsun o göbek diyor! Gönül ferman dinlemezse göbek hiç dinlemez!.. Gönül penceresinden ansýzýn bakýp geçsen bile o yangýnýn külünü yeniden ateþleyemezsin. Hem bir de þu var: Beslemeleriyle gönül iliþkisine girdi diye adýný mý çýkaracaksýn efendinin? Olacak iþ mi? Davul bile dengi dengine... Diyeceðim þu ki gardaþ bu iþ zor. Zaten bugünlerde onun gözü gönlü Mursi'de! Sana bakacak hali yok! Caný acýyor Mursi için caný! Sen nasýl olsa göbekten baðlýsýn! Hatta yalnýz göbekten deðil, mideden, barsaktan, iþkembeden de baðlýsýn. Bunlar varken, seninle bir gönül iliþkisine girmeye kim yanaþýr? Girne'den Anadolu'ya baðlanan köprü varken, þimdi bir de gönül köprüsü ile iþi sulandýrmaya ne gerek var? Ýyisi mi gardaþ, sen gel bu gönül iliþkisinden vazgeç. Onun sende gönlü yok! "Gönül iliþkisi olmadýktan sonra ben böyle göbek baðýný kesip kedilere atarým" diyebilir misin? Gerisi lâf-ý güzaf!

5 5 10 Temmuz 2013 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Akça, Mersin kapýsýnýn açýk olduðunu mahsuscukdan söylüyor Bizim hep tersine gittiðimizi bildiðinden dalga geçiyor. Ne malmýþ be Memed Dayý seninki da!.. MÝÞ-MIÞLAR * Girne'den Lapta'ya kadar 20 tane kamera varmýþ. - Ha þimdi anlaþýldý kazalarýn neden durmak bilmediði Bu kadarcýk kamera ile kimi durduracaksýn ki. Her köþeye bir kamera, bir kasis þart! * TDP adaylarý Girne'de molehiya ayýklamýþ. - Ey oy, sen nelere kadirsin. * 1 yýlda tam 148 kadýn eþleri tarafýndan öldürülmüþ. - Hade Türk erkeklerini anladýk Ya Fransýzlar niye öldürüyorlar?.. * Mýsýr'da ordu katliama baþlamýþ. - Uuuuuu Nasýl olur yahu Ne AB'nin haberi var, ne ABD'nin!.. * CTP binasý saldýrýya uðramýþ. - Þþssst Yavaþ olun, kendinize gelin bakalým... Eþeði dövemeyenin semerini dövmesi gibi biþey bu. Çok ayýp ve çok anlamsýz Hiç yakýþtýramadým. Tekrarlanmasýn bi daha! * KKTC ile TC arasýndaki maaþ farklarý açýlýyormuþ. - Bizim sendikacýlar uyuyor mu yoksa! * Eski Bakan Üstel, "Þaþmaz'a katkýda bulunduðumuz kanýtlanýrsa istifa ederim" demiþ. - Belli ki Þaþmaz'a katkýda bulunmamýþlar. Bulunsalar böyle net ve korkusuz konuþmazdý. Acaba diyorum Þaþmaz bunlara katkýda bulunmuþ olamaz mý? Öyle ya, madalyonun diðer yüzüne de bakmalý. * Basýn Günü kutlanacakmýþ. - E hade size iyi eðlenceler arkadaþlar Çok yoruldunuz, biraz dinlenmek sizin de hakkýnýz! Baþbakan ve Bakanlarýn toplu çöp toplamak zorunda kaldýðý baþka bir ülke var mý acaba? Ne kadardý Ejder'in salladýðý tomar? Ben deyim "yedi bin", siz deyin "sekiz bin". Hatta... Ben deyim "70 bin", siz deyin "80 bin" Ne kadar komik bir rakam! Bir hükümeti düþürmenin bedeli, kargalarý bile güldürecek kadar komik mi yani? Ýnanmýyorum. Olamaz! N'ayýr! Vardýr bir aslan yeniði! Rüþvet depremi bizde yerini artçý sarsýntýlara býraktý! Ejder aðzýný açýp konuþunca, hafiften biraz dalgalanýyoruz, sonra kaldýðýmýz yerden devam! Þimdi esas rüþvet depremi güneyde yaþanýyor! Hem de ne rüþvet! Deðil öyle 7 bincikler, 70 bincikler Milyonlarca eurodan bahsediliyor Hristofyas'tan bahsediliyor. Onun da adý var rüþvet listesinde. AKEL milletvekillerinden bahsediliyor Sendikacýlardan bahsediliyor Spor kulüplerinden bahsediliyor. Ne malmýþ be Mehmet dayý seninki da! Yemeyen kalmadý. Hepsi yemiþ, yutmuþ ve doðal olarak semirmiþ. Madem baþbakan þeffaf Madem bakanlarý þeffaf Ve madem tüm siyasiler þeffaflaþmaktan bahsediyor, bizim de kafamýzdakileri hiç kývýrtmadan, açýk açýk yazmamýzýn zamaný geldi demektir. Bu nedenle ben de þeffaflaþýyorum artýk. Ve ilk olarak þunu itiraf ediyorum. Ben rüþvetin alýnmasýna verilmesine karþý deðilim! Evet, deðilim. Ýyi bir eðitim almýþsanýz, sizin de karþý olmamanýz gerekiyor. "Bal tutan parmaðýný yalar" gibi bir atasözümüz var. Ve hepimiz de yürekten inanmýþýz buna Eeeee? BÖYLE BÝR ANDI Parmaklarýný yalayýnca neden þaþýrýyorsunuz ki? Söyleyim. Çünkü kýskanýyorsunuz! Çünkü sizin tuttuðunuz biþey yok! Çünkü sizin yalayabileceðiniz biþey kalmamýþ. Dondurmadan baþka!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KEYÝFLÝ SÜRÜÞLER (Ýstanbul)- Ýlk araba sürüþüm lise sonda idi Halamýn oðlu Ýhsan Ýstanbul'da eczacýlýkta okuyordu 1974 yaz tatilinde Kýbrýs'taydý. Savaþ öncesi eski bir arabasý vardý, onu sürerek Baf'a da gelmiþti Arabanýn markasýný hatýrlamam Ama vitesi dümendeydi. Yandan geçerdi vitesler Kendine doðru çek, hafif yukarý doðru kaldýr ileriye it Birinci vites böyle girerdi. Geri vites ise yine kendine doðru çek, yukarý kaldýr bu sefer daha geriye doðru çek Tuhaf gelse de güzeldi o vitesler Göçmen evlerinden Kral Mezarlýklarý'na doðru toprak yolumuz vardý. Þimdi ev doldurdular, asfalt döktüler. Her fýrsatta yürür, denize giderdik o yoldan. Babamdan arabayý ne zaman istesem, "Olmaz" derdi Ondan istedim, "Al kullan" dedi Sevinmiþtim. Aldým, yanýma oturdu, kullandým Uçacaðým sandým. O kadar güzeldi. Güce hükmetmiþtim o gün Sahip olmuþtum koca bir idareye Kontrol altýna almýþtým arabayý Birkaç kilometre sürmüþtü o sürüþ keyfi Bitmiþti. Tuhaf duygular vardý içimde Döndük. Dönerken de ben kullandým Ayný keyfi yine aldým. Sonra malum Yeðenim arabasýný aldý, yola çýktý, Lefkoþa'ya döndü. Savaþ çýktý Ve Eðitimi için Ýstanbul'a bir daha dönemedi. Arabasý olmayanlara kolaydýr baþkasýnýn arabasýný kullanmak Vergisinden habersizler Trafik sigortasýndan, servisinden Her iki yýlda deðiþmesi gereken lastiklerinden Balansýnýn ayarýndan, kayýþýndan, gondra sustalarýndan. Ne bilsinler bunlarý. Ben nereden bilecektim benzin parasýný Keyif almýþtým o gün. En iyi tekne arkadaþýmýnkidir diye boþuna demezler. Onlar iþlerini bilirler Teknelerin ne kadar masraflý olduðundan haberleri vardýr. Kaptan bile gerekir Kaptana para lazým, sigorta, tazminat lazým Park edeceðin limana verdiðin para bile bir maaþ kadar. Seçim var ülkemin yarýsýnda Seçilmek için yarýþýyor seçimciler. Bir sürü vaatlerde bulunuyorlar Bakýyorum vaatlere Birisi, "Her kesimden adayýmýz var, sorunlarý biz çözeceðiz" der Alkýþ alýr Diðeri, "Esas Kýbrýs Türkünün sorunlarýný çözecek kadro ve bilgi birikimi bizde" der Alkýþ alýr Bir diðeri de, "Dimdik ayaktayýz" der Alkýþ alýr Bense gülüyorum... Yapamayacaklarý sözleri oy kapmak için veriyorlar Biliyorum Onlar da biliyor Daha geçici hükümetteyken sinyal gelmiþti. Maaþlar hem geç, hem önce yarýsý ödendi Bu onlarýn olmayan arabayý geçici bir süre kullanmak için gösterdikleri gayretlerdir. Nasýlsa dümendeyken sahip yanlarýnda oturacak. Dur, dedi mi duracaklar Yürü, dedi mi yürüyecekler. Sürüþten keyif alacaklar mý? Alacaklar Öyleyse atmaya devam Sendikalardan ortak çaðrý KTOEÖS, KTÖS, ÇAÐ-SEN, TIP-ÝÞ ve DAÜ-SEN ortak basýn açýklamasý yaptý "Kýbrýslý Türkleri yok etmeyi, kimliksizleþtirmeyi, kiþiliksizleþtirmeyi ve pazarlýk yapýlacak bir rehine gibi elinde tutmayý sürdüren anlayýþ devam etmektedir..." Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (Çað-Sen), Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ) ve Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (Daü-Sen) dün ortak bir açýklama yaptý. Açýklamada, AB topraðý sayýldýðý belirtilen Kýbrýs'ýn kuzeyinin, Türkiye'nin alt yönetimi yapýldýðý iddia edilerek, bunun "Kýbrýs Cumhuriyeti" kuruluþ antlaþmalarýna, uluslararasý antlaþmalara ve Cenevre antlaþmalarýna aykýrý olduðu ifade edildi. Kýbrýs Türk toplumunun Türkiye hükümetlerinin kararlarý, müdahaleleri ve dayatmalarý ile yönetildiði ve tüm bunlarýn Kuzey Kýbrýs'taki hükümetlerin eliyle yapýldýðý ileri sürülen açýklamada, "ülkede asimilasyonu ve entegrasyonu savunan bir anlayýþ var. Kýbrýslý Türkleri yok etmeyi, kimliksizleþtirmeyi, kiþiliksizleþtirmeyi ve pazarlýk yapýlacak bir rehine gibi elinde tutmayý sürdüren anlayýþ devam etmektedir" denildi. AK Parti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul Gezi Parký'ndaki olaylarla gündeme gelen uygulamalarýna, Kýbrýslý Türklerin uzun süredir maruz kaldýðý iddia edildi. Ortak açýklamada, 30 maddede toplanan ve yapýldýðý iddia edilen uygulamalar özetle þöyle: "Kýbrýs sorunu karþýlýklý bir suçlama oyununa döndürüldü, ayrýlýkçý statüko devam ettirildi. Kýbrýs Türk toplumu ve yöneticileri kullanýldý, bölünmüþlük kalýcý hale getirildi. Kýbrýs'ýn hidrokarbon yataklarý bahane edildi, bölgede savaþ çýðýrtkanlýðý yapýldý. Kýbrýs baþta olmak üzere tüm komþulara þantaj, aþaðýlama ve tehdit politikasý güdüldü. Kýbrýslý Türklerin tüm kaynaklarý yaðmalandý, kullanýlan bazý ifadelerle toplum aþaðýlandý. Yerli iþbirlikçilerin de desteði ile ekonomik paket adý altýndaki dayatmalarla Kýbrýslý Türkler göçe zorlandý. "ADANIN KUZEYÝ ULUSLAR ARASI HUKUKUN DIÞINA ÝTÝLDÝ" Türkiye'deki kumarhaneler kapatýldý, adanýn kuzeyindeki kumarhanelerin sayýsý her gün arttý. Adanýn kuzeyi uluslararasý hukukun dýþýna itildi, kadýn ticareti yapýlan gece kulübü sayýsý arttý.ülke kara para aklama ve insan kaçakçýlýðý merkezine çevrildi. Bu politikalara karþý çýkan Kýbrýslý Türklerin organize ettiði barýþçýl ve demokratik eylemlerde biber gazý ve polis þiddeti kullanýldý. Ýnsanlar tutuklatýldý. Annan Planý sonrasýnda kuzeydeki Rum mülkleri yaðmalandý Cenevre Sözleþmeleri'ne aykýrý olarak adanýn kuzeyine yüz binlerce kiþi aktarýldý. Kýbrýslý Türklerin siyasi iradesini gasp etmek için vatandaþlýk daðýtýldý." "EÐÝTÝME YAPILAN YATIRIMLAR KISILDI, CAMÝ VE KÜLLÝYE YAPIMINA HIZ VERÝLDÝ" KTOEÖS, KTÖS, Çað-Sen, Týp-Ýþ ve Daü-Sen ortak açýklamasýnda þunlara da yer verildi: "Eðitime yapýlan yatýrýmlar kýsýldý, cami ve külliye yapýmýna hýz verildi. 162 okula karþýlýk 192 cami yaptýrýldý. Adanýn kuzeyinde bir polis devleti yaratýldý. Kýbrýslý Türklerin istemediði bir kiþi elçi atandý.öðretmen, hemþire, doktor istihdamlarý engellendi ancak Türkiye'den özel görevli olarak imamlar gönderildi. Kýyýlar, kamusallar yandaþ sermaye çevrelerine peþkeþ çekildi, kurumlar batýrýldý. Yandaþ bir medya yaratýldý. Kuran kurslarý organize edildi, Sünni Ýslam propagandasý yapýldý. TOMA alýnmak istendi. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki tüm sektörler TC'nin kamu ve özel kurumlarýnýn mutlak hâkimiyeti altýna alýndý. Kýbrýslý Türkler bir toplum olarak yok olma noktasýna getirildi. Mal Mülk Tazmin Komisyonu aracýlýðý ile Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Kýbrýslý Elenlerin mallarý para karþýlýðýnda devralýndý. 19 Temmuz 2011'de demokratik hakkýný kullanarak protesto gösterisi yapan Kýbrýslý Türklere þiddet uygulandý, sendikalara baskýnlar yapýldý, tutuklamalar ve gözaltýlar oldu. Vatandaþlarýn serbest eylem hakký yasalara aykýrý þekilde tek bir emirle kýsýtlandý. Polis, asker, itfaiye, merkez bankasý TC Elçiliðine baðlandý. Türkiye'den gelen göçmenler düþük ücretle, güvencesiz, sigortasýz, örgütsüz, aðýr koþullarda çalýþtýrýldý. Statükoyu bitirmek için gelindi ama Kýbrýs'ýn Kuzeyinde yaðmaya dayalý statüko kuruldu." ORTAK PROJE - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü ve "Children in Need Foundation" yetkilileri, muhtaç durumdaki çocuklara ihtiyaç malzemeleri saðlayacak ortak projeyi, Aðustos ayýnda hayata geçirmeyi kararlaþtýrdý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, konuyla ilgili bakanlýkta düzenlenen toplantýya, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Baþkurt, "Children in need Foundation"ý temsilen vakýf yetkilileri Molly Torris ile John Torris ve çalýþmalara gönüllü olarak katký koyan Creditwest Bankasý Karaoðlanoðlu Þube Müdürü Figen Kaymak katýldý. GÜNLÜK "BÝZ SUYA DEÐÝL, SU BÝZE GÝRERSE ORUÇ BOZULUR" Ýzmir Müftüsü Ramazan Muslu, orucun bozulmasýyla ilgili yaptýðý açýklamalarla þaþýrttý. Basýn mensuplarýnýn sorusu üzerine denize girmenin orucu bozup bozmayacaðý sorusunu þöyle yanýtladý: "Orucu bozan þeyler bellidir. Denize girmek, banyo yapmak eðer aðzýmýza burnumuza su kaçýyorsa dikkat etmemiz gerekir. Kiþinin kendisinden emin bir þekilde serinlemesinde sakýnca yoktur. Normal zamanlardaki gibi yüzmek risktir. Bizim suya girmemiz önemli deðil önemli olan suyun bize girmesi. Su bize giriyorsa oruç bozulur. Bu yýl Türkiye'de 16.5 saat oruç tutulacak. Bu yýl Ramazan, yaz aylarýna geldi de serin aylara kaydýralým diyemeyiz. Tutmaya gayret etmeliyiz. Hasta olanlar olabilir. Buna doktor karar verecektir. Astým spreyi, burun, kulak damlasý orucu bozar mý deniyor. Vücuda dýþarýdan besleyici sývý giriyorsa orucu bozar. Ýlaçsa etkilemez ama besleyici ise orucu bozar." SORUÞTURMA Güneyde Hristofyas dönemindeki bütün faaliyetlerin araþtýrýlmasý isteniyormuþ... Biz araþtýrýp soruþturduk da ne oldu? Hiç þüpheniz olmasýn, bizde ne olduysa, onlarda da öyle olacak... Hepimiz Kýbrýslý deðil miyiz? SON KALE Mehmet Çakýcý "Son kalan kalenizi kaybetmeyin" dedi... Göreceðiz bakalým, Venedik surlarý gibi saðlam mý o surlar... CAMÝ VE OKUL 162 okulumuza karþýlýk 192 camimiz varmýþ... Maþallah... Ýmanýmýz yerinde... Ama Allah'a yaklaþtýkça neden böyle yoksullaþýyoruz? Dualarýmýz kabul olunmadý mý ne... ÝFTAR Kavun karpuzdan çok vaad var bu mevsim... Ýftarýnýzý vaadlerle yapabilirsiniz isterseniz... "Sandýk namustur" diyenlere bakmayýn siz... Karpuzu kessek kabak, sandýðý açsak kelek çýkar! BÜYÜK YALAN Vazgeç kardeþim... Hiç olmazsa "yönetime gelince hesap soracaðýz" deme! Kim sordu ki þimdiye kadar? Týrnak... "Asgari ücretin 1300 lira olduðu ve onbinlerce insanýn asgari ücretle geçinmeye çalýþtýðý, sürüm sürüm süründüðü bir düzende nasýl olur da fert baþýna düþen gelir dolar olur?.. Bu durumda, dört kiþilik bir ailenin evine yýlda 58 bin dolar, yani ortalama 100 bin liradan daha fazla bir gelir mi düþüyor?.. Düþüyorsa, hani nerde?" Ediz TUNCEL (Star) "KKTC'de bu ay seçimler var ya, yerel TV programlarý tanýdýk, tanýmadýk adaylar, ayný sorular, ayný cevaplar, zaman kýsýtlamalarý, bir karagözlüktür gider. Hepsi hayat kalitemizi yükseltecek." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Sövenlerin iþleri olmadý diye sesleri yükselirken, dönüp yine sövdüklerine, yakýndýklarýna destek vereceðini söylerler! Hatta kendi yanlýsý dahi nasýl kaypak olduðunu kolayca anlatýr." Özkan YIKICI (Ortam) "Millet, gazete okumaktan, televizyon açmaktan korkar oldu... Partiler, adaylar, rüyalarýmýzda bile göremeyeceðimiz altýn vaatlerde bulunuyorlar... Geliþme, yenilik, huzur, para, refah... At gitsin!" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Serdar Denktaþ gibi, Mehmet Çakýcý da söz verdi parti baþkaný olarak... Serdar ne demiþti? Eðer partisi bu seçimi birincilikle göðüslemezse, parti baþkanlýðýndan istifa edecek. Mehmet Çakýcý ise, eðer partisi mevcut sayýsýný veya onun da altýný çýkarýrsa baþkanlýk görevini býrakacak... Ýkisi de kendine çok güveniyor. Yoksa böyle bir söz verirler miydi? Ne dersiniz? Þanslarý yaver gitmezse gerçekten de istifa ederler mi? Bir araþtýrma yaptýk kendi çevremizde... Nedense kimse inanmýyor buna... Niçin? Söz artýk namus deðil mi?

7 10 Temmuz 2013 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YENÝ REHBERLER DÝPLOMALARINI ALDILAR Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, turist rehberlerinin ülkenin doðru tanýtýmý açýsýndan önemli bir görev üstlendiðini ifade etti. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Turizm, Tanýtma ve Pazarlama Dairesi ile Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) iþbirliðinde 16 Mayýs- 2 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenen 31'nci dönem Turist Rehberi Yetiþtirme Kursu'nu baþarýyla bitiren 17 yeni rehber dün, Ortaçað Taþ Eserler Müzesi'nde yapýlan etkinlikte diplomalarýný aldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, kursta teorik dersler verildi, müze ve ören yeri gezileri BÝLDÝRÝ DAÐITTILAR HALKLA BULUÞTULAR CTP-BG Girne Milletvekili adaylarý, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu çerçevede bildiri daðýtýldý; temaslar yapýldý. CTP-BG'den yapýlan yazýlý açýklamada, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun da katýlýmýyla Çatalköy'de bildiri daðýtýmý gerçekleþtiren CTP-BG Girne milletvekili adaylarýnýn, halkýn sorunlarýný dinleme ve yeni döneme dair hedeflerini anlatma þansý bulduðu kaydedildi. Ziyarette konuþan CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, halkýn UBP iktidarýnda alým gücünün düþtüðünü ve hayat standartlarýnýn gerilediðini savundu yýlýndan günümüze halkýn UBP'nin iþ bilmez politikalarý yüzünden fakirleþtiðini ileri süren Yorgancýoðlu, CTP-BG'nin ülkedeki sorunlarýný aþabilecek deneyimli kadrolara sahip bir parti olduðunu söyledi. KÖYLERÝ ZÝYARET ETTÝLER Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekilleri adaylarý seçim çalýþmalarý çerçevesinde önceki gün Sadrazamköy, Kayalar ve Karþýya köylerini ziyaret etti. UBP'den yapýlan açýklamaya göre, Turizm Çevre ve Kültür eski Bakaný, milletvekili adayý Ünal Üstel, ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, "Yarým kalan projelerin tamamlanmasý için UBP yeniden tek baþýna iktidara gelmeye mecburdur" ifadesini kullandý. Ziyaretlere, UBP Girne milletvekili adaylarý Hasan Bozer, Ünal Üstel, Kutlu Evren, Ýzlem Gürçað, Mehmet Tancer, Dursun Koç, Halit Baðman, Aziz Dayý ve Ahmet Arslan ile UBP Girne Kadýn Kollarý temsilcileri katýldý. Milletvekili adayý Ünal Üstel "UBP yeniden iktidara gelmeye mecburdur" dedi. gerçekleþtirildi ve sözlü sýnavlar yapýldý. 12 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasýnda rehber adaylarý stajlarýný tamamladý. Kurs sonucu diploma alan rehberlerin 7'si Ýngilizce, 5'i Almanca, 2'si Hollandaca, 1'i Fransýzca, 1'i Kazakça dillerinde rehberlik yapabilecek. Etkinlikte yeni rehberlere diplomalarýný veren Harmancý, son kursla birlikte ülkedeki rehber sayýsýnýn bin 276 olduðu bilgisini verdi. Harmancý, rehberlerin ülkenin "görünmeyen kahramanlarý" olduðunu dile getirerek, turist rehberlerinin ülkenin doðru tanýtýmý açýsýndan önemli bir görev üstlendiðini ifade etti. SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... SEÇÝM... DP-UG ÇUKUROVA VE YENÝCEKÖY'DE Demokrat Parti-Ulusal Güçler Lefkoþa Milletvekili adaylarý Çukurova ve Yeniceköy'ü ziyaret etti. DP-Ulusal Güçler Genel Merkezi'nden verilen bilgiye göre, ev ev gezerek bildiri de daðýtan adaylar, 28 Temmuz seçimlerinin Kýbrýs Türk halký için "en önemli seçimlerden biri" olduðunu anlattý. Seçim bildirgesinin uzmanlar tarafýndan hazýrlandýðýna dikkat çeken adaylar, "programýmýzýn hayata geçmesi için sandýktan DP Ulusal Güçler'in birinci parti çýkmasý gerekir" dediler. Bu arada DP-UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ tüm halkýn ve Ýslam aleminin Ramazan ayýný kutladý. DP-UG'den yapýlan açýklamaya göre Denktaþ kutlama mesajýnda, Ramazan günlerinin ihtiyaç sahibi olanýn halinin daha iyi idrak edildiði günler olduðunu söyledi. ÖLENE KADAR ROL... Eray Özer isimli vatandaþýmýz seçimlerle ilgili düþüncelerini ve önerilerini gazetemiz vasýtasýyla kamuoyuna aktarmak istedi. "21. yüzyýl dünyasýnda Kýbrýs'ýn kuzeyinde TC'nin kurdurttuðu ve iþgalinde tuttuðu KKTC denen bu ülkede yaþayan bizler geçici birer tiyatro emekçisiyiz. Yýllardýr iþgalcinin bize öðrettiði tiyatro oyununu deðiþtirilmiþ þekliyle oynuyoruz. Bu günlerde de baþ senaristimiz Halil Ýbrahim Akça'nýn bizlere empoze etmeye çalýþtýðý þekilde de bu oyun oynanmaya devam ediyor. Temmuz ayýnda KKTC denen tiyatro sahnesinde erken seçim oyunu oynanmaktadýr. Seçimlere katýlan partilerden bir tanesi BKP-TVG, Halil Ýbrahim'in yazdýðý senaryoya karþý çýkmýþ ve hoþuna gitmeyecek sözler söylemiþtir. Bunun üzerine Halil Ýbrahim Akça 'Bu oyun böyle oynanmaz' diye uyarýda bulunmuþtur. Seçimlere müdahale etmiþtir yani... Bir yabancý ülke temsilcisinin bu kadar müdahalesi elçiden fazladýr. Vali yapabilir bunu ancak... Sadece seçimlere deðil, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki her þeye müdahale etmiþtir. Evet beyler Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþamak zorunda býrakýlan ve 2013 yýlýnda yapýlacak olan seçimleri boykot edecek olan arkadaþlara seslenmek istiyorum. 1974'ten sonra Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýnan ve yerleþtirilen, kendilerine sahte KKTC'nin pasaportu verilen, seçme ve seçilme hakký tanýnan insanlarýn sayýsýnýn kaç olduðunu biliyor musunuz? 1571 yýlýnda Osmanlý tarafýndan adaya sürgün edilen Alevi Türkmenlerin nüfusunun kaç katý olduklarýný biliyor musunuz? Bunlarý bilmeden boykot çaðrýsý yapýyorsunuz. Mitinglerde atýlan bir slogan vardý. 'Susma sustukça sýra sana gelecek' diye. Yýllardýr sustuk, þükran çektik. Biz sustuk ve þükran çektikçe iþgalcimiz ve yerleþikler ülkeye kendi maddi çýkarlarý doðrultusunda sahip çýktýlar. Bu da gösteriyor ki susmayacaksýn ve seçimlere katýlýp iþgalciye ve valisine dikleþip Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan 1571'de Osmanlý tarafýndan sürgün edilerek yýllarca mücadele edip varlýðýný koruyan, halka sahip çýkan adaylara oyunu vereceksin. Boykot edersen iþgalci ülke ve valisinin yaptýklarýný sineye çekip kaderine razý olacaksýn. Ölene kadar da bu KKTC denen tiyatroda rolünü oynamaya devam edeceksin." BÝZÝM DUVAR DUVARA YAZI YAZMAK ORUCU BOZMAZ Bizim Mandra Ýrsen Küçük, gittiði her yerde "Yeniden iktidara gelmemiz için bize mühür vurmanýz lâzým" diyerek, herkesten mühür dilenirken, yapýlan çeþitli kamuoyu yoklamalarý, vatandaþlarýn, deðil mühür, karma listeye bile, UBP'den pek az kiþiyi tikleyeceðini açýkça ortaya koyar. UBP'ye 3.'lük þansý bile tanýmayanlarýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Sokaktaki adam "Erdoðan, deðil 25, 125 tane uzman gönderse Küçük'ü kurtaramaz" diye manalý manalý söylenir.

8 8 10 Temmuz 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Maraþ'ý ben de yazdým Son günlerde Kapalý Maraþ'ýn yerleþime açýlmasý, yeniden polemik konusu oldu. Herkes kendine göre Maraþ'ýn açýlmasýný veya açýlmamasýný yorumlamaktadýr. Devrimci (!) Dýþiþleri Bakaný Erk baþta olmak üzere tüm CTP'liler aðýz birliði etmiþcesine Maraþ'ýn bütünlüklü bir çözümün parçasý olduðundan dolayý açýlmamasý gerektiðini savunuyorlar. Sendikal Plâtform'un KTAMS'da yapýlan bir toplantýsýnda, Maraþ konusu açýldýðý zaman, ben Kapalý Maraþ'ýn Maðusa Limaný'nýn AB gözetiminde uluslararasý deniz trafiðine açýlmasýna karþýlýk BM gözetiminde eski sahiplerinin yerleþimine açýlmasýný savunduðum zaman, en büyük direnci CTP'nin genç genel sekreteri Akansoy'dan görmüþtüm. Akansoy da týpký abileri gibi parça parça çözüme karþý ve bütünlüklü çözümden yan olduklarýný söyledi. 50 yýldýr Kýbrýs sorununu çözemediðimize göre, eðer bütünlüklü çözüme katký koyacaksa, býrakýn da bu sorunu parça parça çözelim sözüme karþýlýk da genç Genel Sekreter asla diye cevapladý. Týpký UBP ve DP gibi sað partilerle, sözde sol CTP de Kapalý Maraþ'ýn açýlmasýnýn önünde adeta takoz gibi durmaktadýr. Halbuki Kapalý Maraþ'ýn Maðusa Limaný ile birlikte açýlmasý, yýllardýr ekonomik kriz içerisinde yaþayan Kýbrýs Türklerinin krizden çýkýp Tatar'ýn sürekli seslendirdiði gibi ekonomik açýdan uçuþa geçmesi demek olacaktýr. Bunun düþüncesi bile beni heyecanlandýrmaktadýr. Düþünün ki daha ilk aþamada, Maraþ'ýn yeniden inþaasý için yapýlacak tüm ithalâtlar Maðusa Limanýndan yapýlacaðý için, Maðusa Limanýndaki her sektör, iþçisinden gümrük komisyoncusuna, kamyoncusundan perakendecisine kadar tüm fazla mesai yaparak kazanç saðlayacaklardýr. Maraþ'ýn inþaasý tamamlandýktan ve turist kabul etmeye baþladýktan sonra, Maraþ'a gelecek olan turistlerin denizden sonra ilk uðrak yeri tarih kokan suriçi olacaktýr. Düzenlenecek günübirlik turlarla kral mezarlarý, St. Barnabas, Salamis Harabeleri, Kantara Kalesi, Girne þehir turu, St. Hilarion Kalesi, veya Lefkoþa þehir turlarýyle otobüsler yanýnda bölge esnafý da kazanacaktýr. Hele Maðusa Limanýnýn hazýrlanacak bir proje ve AB Finansmaný ile Cruise gemilerinin yanaþmasýna uygun hale getirilmesiyle turist sayýsý ile birlikte turizm gelirlerinde de patlama yaþanacaktýr. Ancak bunu baþarabilmek için Maraþ'ýn diðer kentlerimiz gibi yeþil hat ile bölünmemesi ve giriþ kapýlarýnýn olmamasý gerekir. Kimse kimlik veya pasaport göstermeden Maraþ'a girebilmeli, ayni þekilde Maraþ'tan eski Maðusa'ya geçebilmelidir. Bunu baþarabildiðimiz anda KKTC TC yardýmlarýna ihtiyaç duymadan ekonomik bakýmdan kendi ayaklarý üzerinde durabilir. Ayrýca Uluslararasý deniz trafiðine açýlacak olan Maðusa Limaný sayesinde, ulaþým maliyetleri düþeceðinden, baþta sanayi olmak üzere tüm üretici girdi maliyetleri ile birlikte ithalât da ucuzlayacaktýr. Bunun yanýnda, AB gözetimindeki Maðusa Limanýndan AB ülkelerine de her türlü ihraç ürünümüz hem ucuza hem de engellere takýlmadan ulaþabileceðinden ihracatta da patlama yaþanacaktýr. Üstelik iki toplum arasýndaki iliþkiler sýklaþacaðýndan bütünlüklü bir çözüme de bir adým daha yaklaþmýþ olacaðýz. Nasýl heyecandýrýcý deðil mi? BKP-TVG BAÞBAKANLIK IÞIKLARINDAYDI - Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Toplumsal Varoluþ Güçleri Lefkoþa Milletvekili adaylarý, Baþbakanlýk kavþaðýnda broþür daðýttý ve pankart açtý. BKP'den verilen bilgiye göre, "Sizinle Varýz" yazýlý pankart açan partililer "barýþ, demokrasi ve özgürlük" için çalýþacaklarý sözü verdi. Vekil adaylarý BKP Toplumsal Varoluþ Güçlerinin alternatif olarak görülmesini istedi. ÝSKELE ÇARÞISINI GEZDÝLER - Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ýskele milletvekili adaylarý, Ayþe Gülyaz, Mustafa Tarhan, Ýsmet Ýlkhan, Mahmut Kuþ ve Erkut Yýlmabaþar Ýskele çarþýsýný gezdi. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, etkinliðe TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý da katýldý. Çakýcý ve adaylar daha sonra Ýskele Avcýlar Birliði, Ýskele Trabzonspor ve bölgedeki kahvehaneleri ziyaret etti. Halkýn, esnafýn ve kulüp temsilcilerinin görüþlerinin dinlendiði ziyaretlerde, TDP'nin iktidara gelmesi halinde yapacaklarýný içeren 'Zamaný Geldi' isimli kitapçýk ile aday tanýtým broþürleri daðýtýldý. Çakýcý, halkýn artýk hata yapma ve yanlýþ tercihte bulunma lüksü kalmadýðýný, denenmemiþ siyasi partileri seçmenin zamanýnýn geldiðini söyledi. EROÐLU TBK GAZÝLER DERNEÐÝ ONUR KURULU BAÞKANI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na Türk Barýþ Kuvvetleri Gazileri Derneði Onur Kurulu Baþkanlýðý belgesi takdim edildi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'na Onur Kurulu Baþkanlýðý belgesi Dernek Merkezi'nde dün düzenlenen törenle takdim edildi. Eroðlu belgeyi aldýktan sonra yaptýðý konuþmada, onursal baþkanlýk unvanýna laik olmak için çalýþacaðýný ifade etti. Eroðlu, Barýþ Harekâtlarý döneminde seferi hastanede görev yaparken kolordu mensuplarýna doktorluk yaptýðýný anlatarak, "Bunlar onur duyduðum gerçeklerdir" dedi. Barýþ Harekâtýna katýlan pek çok askerle devam eden dostluklar kurduðunu anlatan Eroðlu, "1974 önce gelenler ve 1974 sonra gelenler var ancak dini, dili, kültürü ile hepsi bir, hepsinin anavataný Türkiye" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir FARKINDA BÝLE DEÐÝLÝZ Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kýbrýs Raporu'nun taslaðý BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunuldu Raporda Ban, doðalgaz yataklarýný, Kýbrýs sorununun çözümü için teþvik olarak varsaydý... Bu görüþünü daha da geniþleterek, "bölgede çýkarlarý olan herkesin yararýna olacak daha derin bir iþbirliði doðurmasýný umut ediyorum" dedi. Çözüm yönünde önemli bir umut olarak görülen Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarýnýn varlýðý, rapordaki ifadelerle daha da anlam kazanýyor... Kuzeyde bizimkilerin seçim yarýþý gündemdeyken, Rum basýný bunu geniþ bir þekilde ele aldý... Sayýn Eroðlu, çoðu kez Türk liderlerin ifade ettiði gibi, BM Genel Sekreteri'nin New York'ta yayýmlanan rapor taslaðýnýn, olumlu ve olumsuz unsurlar içerdiðini söyledi... Fakat olumsuz yönlerini çok fazla öne çýkarmadý... Rapor taslaðýnda yer alan "doðalgazýn çözüme teþvik olabileceði" elbette ki yeni bir görüþ olmamakla birlikte, uzun vadede önemli bir ümit kaynaðý olma özelliðini güçlendiriyor Tüm bunlara baðlý olarak, Katimerini gazetesine demeç veren Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in ifadeleri gelecekle ilgili farklý bir yol haritasý ortaya çýkartýyor... Söyleþinin satýr aralarýna baktýðýmýzda, farklý bir konjonktür ortaya çýkabilme ihtimalini de görebiliriz... Rumlar bugüne kadar çözümün anahtarý Türkiye'dir dese de, bu yönde söylemden öteye somut bir adým atýlmadý... Bir dönem Hristofyas Talat'la görüþürken, Sayýn Talat'ýn baðýmsýz olmadýðýný kastederek, "sütten kesil de gel" sözünü örnekleyebiliriz Ýkisi de Kýbrýslý çözümü savunan liderler olmasýna karþýn çözülemeyen Kýbrýs sorunu konusunda Anastasiadis hükümetinden ne kadar umutlu olunabileceði çok tartýþýldý... Hatta CTP ve Talat baþta olmak üzere büyük bir kesim, Anastasiadis'in seçilmesi halinde müzakerelerde ilerleme olacaðý görüþünü taþýyorlardý Þimdi ayný düþünceleri taþýyorlar mý bilemiyorum ama Anastasiadis'in bu çevreleri hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný düþünüyorum Üstelik DÝSÝ'nin kökeni ve vizyonu ortadayken ve üstüne üstlük Anastasiadis'in seçildiði gün kucaðýnda nur topu gibi bir ekonomik kriz bulacaðý açýkken, ondan ümit beslemek zaten hayalcilikten öteye gitmezdi Annan Planý'na "evet" demesi maalesef onun Kýbrýs sorununa bakýþ açýsýný deðiþtirmiyor Týpký Ankara'nýn "evet" demesine raðmen deðiþmediði gibi Ancak Kasulidis'in söylediklerine dikkatle bakýldýðýnda, ekonomik krize odaklanan Anastasiadis'in yaný sýra, dýþiþlerinin aslýnda boþ durmadýðý hatta planlý bir çalýþma içinde olduðu görülebilir... Kasulidis'in demecinde dikkat çeken en önemli unsur, Anastasiadis'in görüþmeci atamasý konusundaki nedenin çok da basit olmadýðýdýr... Kasulidis, Türkiye'nin müzakere sürecine doðrudan müdahil edilebilmesinin ilk yolunun, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin müzakereci atamasý olduðunu söylüyor ve þöyle devam ediyor, "bu müzakerecinin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurumlarýyla hiçbir iliþkisi olmayacak ve böylece, Türkiye'nin doðrudan temas kurmamak için öne sürdüðü tüm bahaneler ortadan kalkmýþ olacak" Yani asýl hedef konunun gerçek muhatabý olan Ankara ile görüþmek Bunun için de Ankara'nýn görüþmemek için sunduðu tüm bahaneleri ortadan kaldýrýyorlar Ve en önemlisi de, Ankara ile görüþmek için bizi bir engel olarak görmüyorlar Hani bizimde öyle engel olma gibi bir niyetimiz var mý emin deðilim ABD ise Kýbrýs'ýn güneyinin içerisinde bulunduðu ekonomik kriz ve Türkiye'deki iç geliþmeler nedeni ile Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümünün þu an için mümkün olmadýðýna inandýðý ve bu sebepten ötürü de, "çözümden biraz az, doruk anlaþmasýndan biraz fazlasý" olacak bir formül için kulis faaliyetlerine baþladýðý ileri sürüldü... Umarým seçim telaþýnda gözden kaçanlar, seçilecek olanlar tarafýndan dikkatle incelenir ve bu fýrsatlar çok iyi bir þekilde kararlýlýkla deðerlendirilir... Evet, gerçek muhatap Ankara'dýr ama iki taraf arasýnda bu görüþmeler baþlarsa ve biz piyon olarak bile bu görüþmelerde yer almazsak, bu sonumuz olur Çünkü her iki taraf da önce kendi çýkarlarýný masaya yatýracaklardýr Bu da bazý yasadýþýlýklarýn resmiyete kavuþmasý anlamýna gelir Kýbrýs sorunu gündemde yok diyenlerin biraz daha gözünü açmasý gerektiðini düþünüyorum Çünkü bana göre en kritik dönemden geçiyoruz ve biz bunun farkýnda bile deðiliz

9 9 10 Temmuz 2013 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV MURSÝ GÝTTÝ AKP'NÝN MORALÝ BOZUK Baþbakan Erdoðan da demokratik seçimle seçilerek iktidara gelmiþ ancak Türkiye'yi Suriye ve Suriye'den dolayý Irak ve Ýran ile düþman etmiþtir. Belki de bu nedenle bu üç ülkeye düþman Mursi'nin düþürülmesine en çok üzülen ve kýzan AKP Hükümeti olmuþtur. Çünkü Mursi ve Müslüman Kardeþler yönetiminde bir Mýsýr'ýn desteðinden yoksun bir AKP, bölgesel hiçbir plan ve projesini gerçekleþtiremez. Yani AKP Arap ve Ýslam âlemindeki Ýslamcýlar için bir model olmaktan çýkar Erdoðan da bu iki âlemin ideolojik, siyasal ve psikolojik lideri olamaz. Bölge hayalleri suya düþen bir AKP, Türkiye iç politikalarýnda zorlanacaktýr. Mursi'nin gitmesi ve tekrar geri gelememe olasýlýðý AKP'lilerin morallerini bozdu. Bu devam ederse AKP bölge için model olmaktan çýkar. Model olmayan bir AKP'ye Batý ve özellikle ABD nasýl bakar yakýnda hep birlikte göreceðiz. HÜSNÜ MAHALLÝ (Yurt) TARÝH 9 HAZÝRAN 2012 Eroðlu ile 'Toparlanýyoruz' hareketinden dolayý görüþ ayrýlýðýna düþtüðünü belirten Özersay, yaklaþýk 2 yýldýr sürdürdüðü Kýbrýs müzakerelerindeki Özel Temsilcilik görevinden istifa etti. Özersay, istifa mektubunu dün Eroðlu'na sundu... Halkýn içini dýþýna döktüðünün fotoðrafýdýr... Gözden kaçmayanlar... ÞUNU "TÝK"LE, BUNU "TÝK"LEME Siyasi partiler ve taraftar gruplarý bir yandan heyecanla seçime yürüyorlar, bir yandan da kendi içlerinde elemelerini çaktýrmadan yapýyorlar. Mühürü basmak yetmez, kimi adaylarý "tik"lemek de lazým. "Tik"lemekle de iþ bitmiyor. Kimi/ kimleri "tik"leyeceðinizi de size söylemek için sýraya giren bilirkiþiler her an karþýnýza çýkabilir. Siz sormasanýz da, onlar söylüyorlar, þunu "tik"le, bunu "tik"leme diye Sonrasý birlik mücadele dayanýþma "AKP polisinin tartakladýðý bir gazeteci olarak ben palalýlardan daha mý tehlikeliyim?" Cumartesi günü bir meslektaþýmla buluþmak üzere Aksanat sokaða gitmeye çalýþýrken, polis barikatlarýný görünce The Marmara Otel'in önünde durdum. Belli ki eylemcilere çok aðýr müdahale yapýlacaktý. The Marmara'nýn önü polisle doluydu. Kaldýrýmýn kenarýna oturdum. Maksadým yaþananlara tanýklýk etmekti. Taksim Dayanýþma polise yargý kararýný göstererek Gezi Parký'na girmek istediðini söylüyordu. Bu detaylarý internet aracýlýðý ile KARÝKATÜR / DÝPNOT Tayyip Erdoðan, Gezi Direniþi'nde önemli rol oynayan antikapitalist Müslüman yazar Ýhsan Eliaçýk'a hakaret davasý açtý. "Abdestli diktatör" ifadesi için Erdoðan 50 bin lira istiyor... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sizlerin oylarýyla UBP'den seçilen bu arkadaþlar nasýl sizlerin karþýsýna gelecekler ve sizlerden oy isteyecekler. Karþýnýza gelen o insanlardan halkýmýz 28 Temmuz'da hesap soracak" Ünal Üstel Eski Turizm Bakaný VÝRGÜL... ÝSTÝFA YOK, ÝSTÝFADE ÇOK Neden "erken seçim" kararý vermiþler biliyor musunuz? Ýrsen beyin yalancýsýyýz ama kirlenen siyaseti temizlemek için. Ýrsen bey diyor ki, "Bu seçimin nedeni siyasetteki kirlenmedir. Meclis kürsüsünden saçýlan dolarlar, UBP'nin erken seçim kararýnýn ne kadar doðru olduðunu açýkça göstermiþtir." Siyasetin kirlendiði yerde, seçimler de kirlidir oysa!.. Siyasetin kirini erken olsun olmasýn seçim temizleyemez. Toplu bir istifa belki temiz siyasetin önünü açabilir. Ama istifade dururken, istifaya yaklaþan mý var KKTC Meclisi'nde?.. ADI ÜSTÜNDE "KÜÇÜK" "Ýrsen Bey ýsrarla halkýmýzýn hafýzasýný küçük görmeye devam ediyor." Serdar DENKTAÞ (DP-UG Genel Baþkaný) öðreniyordum. The Marmara'nýn sokaðýnda oturan avukat arkadaþým Aslý Kazan ve eþi ellerinde kahveleri ile yanýma uðradýlar. Sohbet ettik, etrafý gözlemledik. Ara ara uzaktan sloganlar duyuluyor, ambulanslar geçiyordu. Bir an polisin, eli bavullu turistin yüzüne biber gazý sýktýðýný gördüm. Önüme döndüðümde polis kalabalýðýnýn içindeydim ve ittiriliyordum. Aslý'nýn elini tuttum. Bizi büyük bir hýzla itiyorlardý. Arkadaþým 'kocam yok' diye baðýrdý. Serhan Gazioðlu Arkamdaki polislerden birine 'arkadaþým kocasýný kaybetti' demeye çalýþýrken arkadaþým da 'biz burada oturuyoruz. Evimiz burda ' diye baðýrýyordu. Sinirlenen polis memuru beni silkeleyerek yere attý. Gazeteci olduðumu söyledim. 'Hanýmefendi kalk' dedi polis. 'Hanýmefendi mi? Nasýl yani? Yere atýlan bir hanýmefendi mi? Ýki tane kadýn polis göründü. Bizi onlara doðru fýrlattýlar. Arkadaþýmýn elinde kahve vardý. 'Yüzüne dök, yüzüne dök' diye baðýrýyordu bir tanesi. Neyse ki kahve o arbedede yere döküldü. Kadýn polislere komut verildi 'Atýn bunlarý' Koþmaya baþladýlar, ayaklarýmýz yerde miydi hatýrlamýyorum, bizi Gümüþsuyu'na fýrlattýlar. Yarým saattir polislerin arasýnda duruyorduk. Aniden bize müdahale etme kararýný nasýl aldýlar. 'Benim polisim destan yazýyor' derken yaratýlan korkunç tablo, geri dönüþü olmayan maðduriyetleri de beraberinde getiriyor. Sokakta þiddete maruz kalmak için ses çýkartmaya gerek yok, durmak yeterli. Polisin gözünde, fýrlatýlýp atýlan, tiksinerek bakýlan bir mahluk olduðunuz gerçeði ile baþ baþa kalmak çok aðýr geliyor. Siz 'Bunlar'sýnýz, 'bunlar' Böyle bir muameleye maruz kalmak bir insan için, bir kadýn için, bir gazeteci için ayrý ayrý hayalkýrýklýklarý demek. Üstelik eve dönüp sokaklarda 'pala' sallayarak terör estirenlerin benim gördüðüm muamelenin onda birini görmediðini izlemek derin kýrýlmanýn artmasýný saðlýyor. Bir palalýdan daha tehlikeli görülmüþüm besbelli. 28 Þubat maðduriyetlerinden söz edilirken, AKP medyasýnýn iþten çýkarttýðý ve AKP polisinin tartakladýðý bir gazeteci olarak benim maðduriyetlerimin hesabýný kim verecek? Günlerdir 'Sivilin de polisin de þiddetine uðrayan masum vatandaþtan özür dilenmeli' diyoruz. 'Baþörtülü kadýnlarýn maðdur edilmelerine engel olmalýyýz' diyoruz. Evet, benim baþým örtülü deðil ama kadýným. Benden kim özür dileyecek (Bu yazý, Gezi Parký eylemlerine destek verdiði için Akþam gazetesinden "kovulan" Tuðçe Tatari'nin T24'te yayýmlanan "Ben Palalý adamlardan daha mý tehlikeliyim?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 10 Temmuz 2013 Çarþamba KARATAHTA GÜNEYDEN... Burak Maviþ EMLAK SATIN ALMA KONUSUNDA YABANCILARDAN GERÝ ADIM Gözler kördür, yürekle aramak gerekir... "Küçük Prens" bir çocuk kitabýný çoktan aþmýþtýr Yaþamý sorgulayan, Toplumsal davranýþ bozukluðuna göz kýrpan Ýçinde aþk ve sevgi barýndýran Masumiyete ihtiyacý olan her yetiþkinin, içinde büyüttüðü çocuðun kitabý olmuþtur. * Hikaye satýr aralarýnda gizlidir Nasihatleri cýmbýzla çekip almak gerekir Ýnsanlarýn nasihatlere ihtiyacý var mý bilinmez, ama gerekebilir. "Küçük Prens" bir aþk hikayesi deðildir, derinlerde gizlenmiþ bir baþkaldýrýdýr. * Hikaye, Küçük Prens'in yanardaðlarýný süpürmesi ve çiçeðini sulamasý gibi, rutin iþlerinin ardýndan, arkadaþ bulmak düþüncesi ile yolculuða çýkmasý ile baþlar. Ýlk altý gezegen ziyaretinde, insanýn hastalýklý davranýþlarýna ve egosu ile karþýlaþan Küçük Prens yoluna devam eder ve 7. gezegen olarak dünyaya gelir. Ýnsanlarý arayan Küçük Prens,tilki, çiçek ve yýlana onlarý nerede bulabileceðini sorar. Tilkinin önerisi, onu evcilleþtimesi þeklinde olur. Tilki evcilleþtirmeyi, "Bizim birbirimiz için yüzbinlerce diðer çocuktan ve diðer tilkiden farkýmýz yok. Birbirimize de gereksinimiz yok. Beni evcilleþtirirsen birbirimize gereksinimiz olur. Sen benim için dünya da tek olursun. Ben de senin için tek olurum" diye, açýklayarak Özgürlüðün önemini vurgulayarak, baðýmlýlýðýn eleþtirisini yapýyor. Daha sonra uçaðý Sahra Çölü'ne düþmüþ yazar ile tanýþýr. Bir dost edinerek gezegenine geri döner. Geri dönmesini sorumluluklarýna ait olmakla açýklar. * Ýlk gittiði gezegende, yirmidört saatte, bin dört yüz kýrk bir gün batýmýný býrakýp gitmekte zorlanmýþtý, Küçük Prens. Ama gitmeyi becerebildi. Gezegenin büyülü dünyasý, yüreðine iþlediði beklentisi kadar, büyük deðildi. Kendi gezegenindeki kýrk üç gün batýmýný hiçbirþeye deðiþemezdi. Kýbrýslý Türkler gibi, kendi coðrafyasýna aitti Ve en güzel gün batýmý, kendi memleketinin güneþinde gizliydi... * Küçük Prens, gezegenine dönmeden önce, yazara þöyle der: "Senin dünyandaki insanlar, ayný bahçede beþbin gül yetiþtiriyorlar. Ama gene de aradýklarýný bulamýyorlar. Oysa aradýklarý þey bir tek gülde ya da biraz suda bulunabilir. Ama gözler kördür. Yürekle aramak gerekir." GIDA GÜVENLÝÐÝ KONUÞULDU- Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) çaðrýsýyla toplanan Kuzey Kýbrýs'taki bazý belediyelerin saðlýkla ilgili birimleri, gýda güvenliði konusuyla ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantý Salonu'nda dün gerçekleþen toplantýya LTB, Gönyeli Belediyesi, Girne Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Akdoðan Belediyesi, Deðirmenlik Belediyesi ve Lefke Belediyesi temsilcileri katýldý. LTB Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýda yerel yönetimlerin yetki alanýna giren gýda güvenliði konusunda belediyelerin uygulamalarý paylaþýldý, tüm ülkede uygulanabilecek ortak bir gýda güvenliði politikasý saptanmasý ve ortak hareket yöntemleri konuþuldu. Toplantýyý yöneten LTB Müdürü Mehmet Çakmak, hedeflerinin tüm belediyelerin uygulayacaðý ortak bir politika ve çalýþma þekli yaratmak olduðunu kaydetti. Euro Grubu'nun Rum bankacýlýk sektörünün yeniden yapýlandýrýlmasý kararýndan sonra oluþan ortam nedeniyle, Çinli yatýrýmcýlar tarafýndan yapýlacak satýn alýmlarla Güney'deki emlak piyasasýnýn canlanmasý beklentilerinin boþa çýktýðý, yabancýlarýn geri adým attýklarý bildirildi. Simerini "Yabancýlar Emlak Satýn Alýmlarýnda Geri Adým Atýyor... Euro Grubu Sonrasýnda Satýþ Ýþlemlerindeki Azalma Sürüyor" baþlýklý haberinde Rum Tapu ve Kadastro Dairesi'nin son verilerini kaynak göstererek 2013'ün ilk yarýsýnda (6 ay) Daire'nin onayýna sunulan satýþ belgesi sayýsýnýn, bir önceki yýla göre yüzde 37,4 azaldýðýný yazdý. Gazete 2012'nin ilk yarýsýnda Daire'nin onayýna sunulan, yabancýlarýn emlak satýn alma belgesi sayýsýnýn 800 olduðunu ancak bu yýlýn ilk yarýsýndaki belge sayýsýnýn toplamda 501'de kaldýðýný belirtti. BAÞSAVCI YARDIMCISI EROTOKRÝTU OLUYOR EVROKO partisi Baþkan Yardýmcýsý ve eski milletvekili Rikkos Erotokritu'nun, Rum Baþsavcý Yardýmcýlýðýna atanacaðý haber verildi. Simerini gazetesine göre Erotokritu, emekliye ayrýlan Akis Papasavvas'ýn yerine atanacak. RUS POLÝSÝ RUSYA'DAN KAÇIRILAN 36 MÝLYAR RUBLENÝN (1 MÝLYAR DOLAR) PEÞÝNDE YERLÝ ZEYTÝNÝN KULLANILMASI KONUSUNDA TOPLANTI Eko Turizm ile ilgili yapýsal deðiþiklikler ve Eko Turizm kapsamýnda yerli zeytin ile zeytin ürünlerinin kullanýmýnda neler yapýlabileceði konusunda toplantý yapýldý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Bakanlýkta gerçekleþtirilen toplantýya, Ekonomi ve Enerji Bakaný Atay Ahmet Raþit'in yaný sýra Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Ýrfan Çelik, Eko Turizm ile ilgili faaliyet gösteren dernek temsilcileri ve bakanlýk yetkilileri katýldý. RAÞÝT Toplantýnýn baþýnda konuþma yapan Ekonomi ve Enerji Bakaný Atay Ahmet Raþit, Eko Turizmin ülke için yeni bir vizyon olduðunu söyleyerek, bu konuyu masaya yatýrmak ve gelecekte yapýlacak çalýþmalarýn bir baþlangýcý olabilecek konularý görüþmek istediklerini söyledi. Eko Turizm ile birlikte yerli ürünlerin ön planda tutulduðu bir yapýyla çalýþmalarýn devam etmesinin, ülkedeki üretime, haliyle turizm ve ekonomiye de katkýsý olacaðýný düþündüklerini ifade eden Raþit, toplantýyý, kendi görev süreleri içerisinde yetiþmese bile ileriye dönük olarak atýlan "önemli bir yol haritasý" olarak deðerlendirdi. HARMANCI Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý da konuþmasýnda, Eko Turizmin, gerekliliðine inandýklarý bir proje olduðunu vurgulayarak, ülkede artýk Eko Turizm baþta olmak üzere çevre dostu turizm þekillenmesine doðru bir yönlenme olmasý gerektiðini söyledi. Harmancý, bunun hem bölge olarak önemli bir gereksinim, hem de ülke olarak kalkýnma adýna daha verimli olacaðýna inandýklarý bir yapýyý teþkil edeceðini belirtti. ÇELÝK Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný Ýrfan Çelik de konuþmasýnda, ortaya konulan fikirlere hemfikir olduklarýný belirterek, Eko Turizmin KKTC için hassasiyetle oluþturulmasý gereken bir model olduðunu kaydetti. Çelik, bugüne kadar kapsamlý çözümler ortaya konmamasý ve yasal düzenlemelerin yapýlamamasýnýn Eko Turizmin önündeki "en büyük engel" olduðunu sözlerine ekledi. Rus polisinin, 400'den fazla kiþinin katýldýðý organize kara para aklama araþtýrmalarý çerçevesinde, merkezleri Güney Kýbrýs'ta bulunan banka ve þirketleri mercek altýna aldýðý bildirildi. Politis haberi "Kýbrýs Þirketleri Rus Merceði Altýnda... 1 Milyar Dolardan Fazla Cirosuyla Büyük Kara Para Aklama Çetesi" baþlýðýyla aktardý ve Rus Ýçiþleri Bakanlýðý'ný kaynak göstererek bahse konu çetenin Rusya'dan 36 milyar ruble (1 milyar dolar) kaçýrdýðýný vurguladý. Habere göre konuya çok sayýda ticari banka ve yaklaþýk 100 Rus ve yabancý þirket karýþtý. Rus polisi henüz karýþan banka ve þirketlerin isimlerini açýklamadý. Bunlarýn, merkezleri Güney Kýbrýs'ta ve Baltýk cumhuriyetlerinde bulunan ve kara para aklamada kullanýlan 'günübirlik' þirketler olduðu kaydedildi. KKTC'DEN GÝDEN KARPUZLARA HEM CEZA KESTÝLER, HEM DE ÝMHA ETTÝLER Bir Kýbrýslý Türk tarafýndan yasadýþý yollarla Rum kesimine geçirildiði iddia edilen 5 ton karpuz için bahse konu Kýbrýslý Türk'e 400 Euro'luk ceza kesildiði ve karpuzlarýn imha edildiði haber verildi. Haberi veren Fileleftheros, cezanýn Rum Gümrük Birimi tarafýndan kesildiðini ve karpuzlarýn dün Lefkoþa'nýn Rum kesimine baðlý Koçhati (Koççat)'taki bir çöplüðe gömüldüklerini yazdý. Gazete, karpuzlarýn imhasýnýn, Tarým Bakaný Nikos Kuyalis'in direktifi üzerine gerçekleþtirildiðini ekledi. TRAFALGAR'DA "ANTÝÝÞGAL" ETKÝNLÝÐÝ TRAFÝK KAZALARI KADER DEÐÝL - Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'ni kabul etti. Kabul Sýrasýnda Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel de hazýr bulundu. Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý kabulde yaptýðý konuþmada, Ýdris'e görevinde baþarýlar dileyerek kýsa ve etkin bir dönem geçirdiklerini söyledi. Trafiðin her zaman önemli bir konu olduðuna iþaret eden Avcý, trafik eðitiminin küçük yaþlarda verilmesinin ileriki yýllarda toplum için daha güvenli v ve huzurlu bir ortam yarattýðýný belirtti. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris ise, trafiðin her zaman toplumun canýný yakan bir olgu olduðunu belirterek, trafikte yaþananlar kadermiþ gibi davranmamak ve her zaman daha fazla eðitim saðlamak gerektiðini belirtti. Bakanlar Kurlu'nun trafik faaliyetlerini tek çatý altýnda toplamak için karar aldýðýný ancak meclisin tatilde olmasý nedeniyle hayata geçiremediklerini anlatan Ýdris, bunu gerçekleþtirerek gelecek dönemde görev baþýnda olacaklarýn iþini kolaylaþtýrmýþ olduklarýný söyledi. Ýngiltere'de yaþayan Ruamlarýn temsil ettiði "Ulusal Kýbrýs Federasyonu"nun giriþimiyle, Ýngiltere Parlamentosu'nda Kýbrýs sorunuyla ilgili bir etkinliðin yapýlacaðý, 14 Temmuz tarihinde ise Trafalgar Meydaný'nda "antiiþgal etkinliðinin" düzenleneceði haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Ulusal Kýbrýs Federasyonu"nun, bugün, tüm partilerden Ýngiliz Milletvekilleriyle iþbirliði içerisinde, Ýngiltere Parlamentosu'nda "Kýbrýs: Yeniden Birleþmiþ Bir Ada Ýçin Perspektifler" konulu görüþme-tartýþma düzenleyeceðini yazdý. Habere göre, etkinliðe Avrupa Parlamentosu üyeleri Theresa Villiers, Simon Hughes, Alan Meale, Roger Gale ve diðer kiþiler katýlacak.

11 10 Temmuz 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýstanbul Barosu: Palalarýn arkasýndaki güç iktidardýr Avukatlara yapýlan saldýrýyý kýnayan Ýstanbul Barosu Baþkaný Ümit Kocasakal, polisin saldýrýyý izlemekle yetindiðine dikkat çekerek, ayný polisin Gezi Parký direniþçilerine saldýran eli palalý kiþileri de koruduðunu hatýrlattý. Kocasakal, bu saldýrýlarýn esas sorumlusunun Baþbakan Erdoðan ve siyasi iktidar olduðunu ifade etti. Ýstanbul Barosu Baþkanlýðý, Güngören davasýnda avukatlara yönelik saldýrýyý protesto etti. Polisin saldýrýyý izlemekle yetindiðini belirten Kocasakal, avukatlarýn Gezi eylemi nedeniyle gözaltýna alýnmalarýna iþaret ederek, "Adliyelerin güvenliði ile görevli bulunan kolluk güçlerinin, bu güçlerini avukatlara karþý nasýl kullandýklarýna kýsa bir süre önce tanýklýk etmiþtik. Avukatý yaka paça adliye dýþýna sürükleyen kolluðun, saldýrý avukata yönelince sadece seyretmekle yetinmesi baromuzun hafýzasýna yazýlmýþtýr" diye konuþtu. "POLÝS ELÝ PALALI SALDIRGANLARA DA GÖZ YUMDU" Gezi direniþçilerine saldýran eli palalý kiþilerin hiçbir iþlem yapýlmadan serbest býrakýldýðýna dikkat çeken Kocasakal, polisin bu saldýrganlara göz yumduðunu belirtti. Kocasakal, "Bu son derece vahimdir. Artýk bir takým milisler mi gezinecek bu ülkenin sokaklarýnda, bindirilmiþ mangalar, kýtalar, böyle mi olacak? Herkesin aklýný baþýna almasý gerekiyor." Kocasakal, "Burada bir numaralý azmettiren güç, polisten önce polisin þiddetini kutsallaþtýran, meþrulaþtýran, destekleyen bizzat Baþbakan ve siyasi iktidardýr" diye konuþtu. Ýstanbul Baro Baþkaný Kocasakal, palalý saldýrýnýn da takipçisi olacaklarýný söyledi. "Helenic Bank" sermaye açýðýný kapatmak için Eylül'e kadar 294 milyon Euro bulmak zorunda Kilise'nin bankasý da zorda Orfanidis 2 milyar Euro tazminat istemiyle "Laiki", "Kýbrýs" bankalarýný, Merkez Bankasý ve Sermaye Piyasasý Komitesi'ni dava etti Büyük hissedarý Rum Ortodoks Kilisesi olan "Helenic Bank"ýn, destek programýna girmekten kaçabilmesi için 294 milyon Euro'luk sermaye açýðýný 30 Eylül'e kadar kapatmasý, bunu da kendi kaynaklarýyla yapmasý gerektiði haber verildi. Fileleftheros haberi "Hellenic Likidite Yerine Taþýnmazlarla Kapatacak Eylül'e kadar 294 Milyon Euro Bulmasý Gerek... Baþpiskopos Baþkan Anastasiadis'le Alternatif Çözümleri Görüþtü... Perþembe Günü Hisse ve Tahviller Ýçeren Plan Açýklanýyor" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete "Helenic Bank" Yönetim Kurulu'nun perþembe günü, hisse senedi çýkarma ve tahvilleri senede dönüþtürme planýný ilan edeceðini belirtti. Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un dün, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile görüþtüðünü kaydeden gazete, görüþmede, Hellenic Bank'ýn en büyük Ýçiþleri eski bakaný Mihailidis ve oðlu mahkemeye çýkarýldý Yunanistan Savunma eski Bakaný Akis Çohaçopulos'un Rusya'dan TOR-M1'lerin satýn alýnmasý sýrasýnda komisyon almasý skandalýna adý karýþan ve Avrupa tutukluluk emri çýkartýlan Rum Ýçiþleri eski Bakaný Dinos ve oðlu Mihalis Mihailidis'in önceki gün Güney Kýbrýs'ta mahkemeye çýkarýldýðý haber verildi. Simerini gazetesi Güney Kýbrýs'ta bulunan Mihailidis ve oðlunun hakkýnda dün öðle saatlerinde tutukluluk emri kararýnýn alýndýðýný ve kýsa bir süre sonra mahkemeye çýkarýldýklarýný yazdý. Mihalidis ve oðlunun, Avrupa tutukluluk emri üzerine Yunanistan'a teslim edilmeyi kabul etmediðini kaydeden gazete, Mahkemenin, 18 Temmuz'da yapýlmasýna kadar verilen duruþmada Mihalidis ve oðlunun Yunanistan'a teslim edilip edilmeyeceklerine hissedarý olan Kilise'nin taþýnmaz malý olmasýna karþýn likiditesi olmadýðý bir dönemde alternatif çözümler bulunup bulunamayacaðýnýn ele alýndýðýný yazarak, likidite yerine taþýnmaz mal alternatifinin de Troyka'nýn onayýný gerektirdiðini vurguladý. Ayný gazete Orfanidis þirketinin krediler konusunda 2 milyar Euro'nun üzerinde bir tazminat talebiyle "Laiki (Halk)" Bankasý ile "Kýbrýs Bankasý"ný dava ettiðini haber verdi. Gazeteye göre Orfanidis þirketi tahviller konusunda da Rum Merkez Bankasý'ný ve Sermaye Piyasasý Komitesi aleyhine de dava açtý. MECLÝS OLAÐANÜSTÜ TOPLANIYOR Öte yandan Politis, Troyka heyetinin denetleme maksadýyla Güney Kýbrýs'a gideceði 17 Temmuz'a kadar yetiþtirmek, daha çok da, uluslararasý kreditörlerin, bir sonraki kredi dilimini vermesi için eylül ayýnda Euro Grubu düzeyinde deðerlendirilecek deðerlendirme raporunda olumsuz tespitler olmasýný engellemek için yeni bir yasa paketinin Rum Meclisi'ne sunulduðunu yazdý. Gazete troyka yasalarý paketinin önümüzdeki Çarþamba günü olaðanüstü toplanacak (yaz tatilinde) Meclis Genel Kurulu'nda görüþüleceðini belirtti. karar vereceðini belirtti. Habere göre Mahkemenin ardýndan Mihalidis ve oðlu duruþma tarihine kadar þartý serbest býrakýldý. ANAYASA'DA DEÐÝÞÝKLÝK Öte yandan Politis gazetesi DÝSÝ'nin, Mihalidis ve oðlunun Yunanistan'a teslim edilmesinin mümkün olmasý için Meclis'e Anayasa deðiþiklik önerisi sunacaðýný yazdý. DÝSÝ'nin inisiyatifiyle, Milletvekili Rikkos Mapuridis'in, "Kýbrýslý" vatandaþlarýn, 2004 yýlýndan önce iþledikleri suçlar için Avrupa tutukluluk emri üzerine Avrupa ülkelerine teslim edilmesine izin verilmesi için Çarþamba günü Anayasa deðiþikliði önerisi sunacaðýný kaydeden gazete, bilgilerin, Meclis'in yaz tatiline girmesinden önce bunun olmasýnýn mümkün olduðundan söz ettiðini aktardý. Kýbrýs Türk taþýnmazýnýn alým-satýmýyla ilgili skandal sürüyor Hasikos, Hristofyas dönemindeki bütün faaliyetlerin araþtýrýlmasýný istedi AKP: Esnafýn palalý eylemi hukuk çerçevesinde! TBMM'de CHP'li Hülya Güven'in "göz yaþartýcý gazlarýn etkilerinin araþtýrýlmasý" için verdiði önerge, AKP'liler tarafýndan reddedildi. AKP adýna konuþan Ýdris Þahin, Taksim'de göstericilere palayla saldýran esnafýn eyleminin "hukuk çerçevesinde" olduðunu söyledi. Bu tartýþmalarýn yapýldýðý esnada, Gezi Parký'na gitmek isteyenler ise "yasadýþý eylem yaptýklarý" söylenerek tehdit ediliyordu. "POLÝSÝN ORANTISIZ GÜÇ KULLANDIÐINI KABUL ETMEYÝZ" Þahin, "Son zamanlarda toplumsal olaylara karþý polisin orantýsýz güç kullandýðýna yönelik hiçbir beyaný kabul etmemiz mümkün deðil" dedi. Þahin, Gezi Direniþi boyunca yapýlan eylemlerin samimi ve meþru olmadýðýný, kolluk kuvvetlerinin gereðini yaptýðýný savundu. PALALI ESNAF HUKUK ÇERÇEVESÝNDE Þahin, þu sözleri söyledi: "Sadece göstericileri deðil, esnafý da dinleyin, esnafýn maðduriyetlerini görün. Þimdi, oradaki esnafýn hukuk çerçevesinde yapmýþ olduðu bir eylemi yargýya da müdahale etmek suretiyle burada Hükümete yansýtmak ve hükümetin sanki bu kiþileri tutuklamadýðý gibi bir söylem içerisine girmek haksýzlýktýr." "BÝZE OY VERMEYEN YÜZDE ELLÝ YOK OLSUN MANTIÐI" AKP'li vekillerin verdiði oylarla görüþülmesi reddedilen araþtýrma önergesini öneren Prof. Dr. Hülya Güven, farmakoloji uzmaný bir milletvekili. Güven, konuþmasýnda polis tarafýndan kullanýlan gazlarýn tehlikesine dair birçok bilgi verdi. Geçen sene dönemin Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in "gazlarýn testten geçirildiði ve kalýcý etki býrakmadýðý" açýklamasý yaptýðýný hatýrlatan Güven, "'Hangi laboratuvar testleri?' Depolar tükendiði için acele getirilen gazlar, TOMA'larda suya karýþtýrýldýðý için vücutta yanýk oluþturan gazlar, günlerce kusan yurttaþlar, gençler. Üstelik polise emir veriliyor, 'acýmadan sýkacaksýnýz' diye. 10'uncu katlara atýlýyorlar, hasta, yaþlý, bebek varsa ölsün diye. Sanki bize oy vermeyen yok olsun mantýðý yürütülüyor. Herhâlde Sayýn Baþbakanýn kendinden saymadýðý yüzde 50'nin yok olmasý isteniyor. Ne olduðu belli olmayan gazlar, insanlarýn üzerine haþere ilacý gibi sýkýldý. Dünya ayaða kalktý, yine umursanmadý. Durmadan polise 'Sýk!' diye emir verildi" dedi. Larnaka'ya baðlý Mormenekþe (Dromolakþa) köyünde, Mustafa Mehmet Mustafa adýndaki bir Kýbrýslý Türk'ün arazisinin, önce özel bir þirkete, ardýndan da Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATÝK-CYTA) Emeklilik Yatýrým Fonu'na satýþý ve Rum iþadamý Liotatis'in ifadesinin ardýndan, CYTA yatýrýmýyla ilgili konunun altýndan rüþvet iddialarýnýn çýkmasýnýn yankýlarý sürüyor. Fileleftheros gazetesi "KÝP Mensuplarý da Rüþvet Skandalýnda" baþlýðýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, Rum Ýstihbarat Teþkilatý KÝP'in de Kýbrýs Türk mallarýnýn alým-satýmýyla ilgili skandalýn tam ortasýnda olduðunu haber verdi. Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un, Ýstihbarat Teþkilatý KÝP'in, Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn 5 yýllýk iktidarý sýrasýnda, Rum kesiminde mal-mülk satan Kýbrýslý Türklerle ilgili olarak hazýrladýðý tüm raporlarýn araþtýrýlmasýný isteyeceðini bildiren gazete, Kýbrýslý Türk'ün malýnýn CYTA tarafýndan satýn alýnmasý meselesinde, KÝP'in, Mustafa'nýn Rum kesiminde yaþadýðýna dair yalan rapor verdiðinin kanýtlandýðýnýn görüldüðünü belirtti. Bu raporla birlikte, malýn satýþýnýn Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandýðýný anýmsatan gazete, Ýçiþleri Bakaný'nýn, Kýbrýs Türk Mallarý Vasisi olarak, Kip mensuplarýnýn hem bu konuya, hem de baþka aldatmacalara karýþýp karýþmadýklarýna dair þüpheleri araþtýrmak istediðini; bunun için de 5 yýllýk tüm dosyalarý açacaðýný anlattý. Mustafa'nýn Rum kesiminde hiçbir zaman yaþamadýðýna dair bilgiler olmasýna raðmen, Bakanlar Kurulu'nun KÝP mensuplarý tarafýndan kaleme alýnan raporu dayanak aldýðýný yazan gazete, KÝP mensuplarýnýn Mustafa'nýn 2006 yýlýndan bu yana, ilk önce Derinya, 2008 Mayýs'ýndan bu yana da Oroklini olmak üzere, Rum kesiminde daimi olarak ikamet ettiðini teyit ettiklerini anýmsattý. Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Ýonas Nikolau'nun baþlattýðý araþtýrmanýn da son aþamada olduðunu yazan gazete, araþtýrmanýn ilk bakýþta, Mustafa'nýn hiçbir zaman Rum kesimine yerleþmediðini doðruladýðýný ekledi. Haberine iç sayfadan "Liotatis KÝP'i de Yaktý Kýbrýs Türk Satýcýlarla Ýlgili Olarak 2008 Yýlýndan Bu Yana Hazýrlanan Tüm Raporlar Kontrol Edilecek" baþlýklarýyla yer vermeye devam eden gazete, Ýçiþleri Bakaný Hasikos'un, KÝP mensuplarý tarafýndan "sipariþ üzerine" raporlar hazýrlanýp hazýrlanmadýðýný tespit etmek için araþtýrma yapýlmasýný isteyeceðini yineledi. KÝP'in kaleme aldýðý raporun, direktif üzerine hazýrlandýðýna dair þüphelerin, konu hakkýnda iki ayrý rapor hazýrlanmasýyla güçlenmekte olduðunu yazan gazete, ilk rapora göre Mustafa'nýn daimi olarak KKTC'de yaþadýðý, ikinci rapora göre de Rum kesiminde yaþadýðýnýn belirtildiði ifade edildi.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Kitap Dünyasý Bilgelik Hikayeleri (Cep Boy) Cevdet Kýlýç ÝNSAN YAYINLARI Es rüzgar bu yandan es Yaþam demek her nefes Sevgiler kalýcýdýr Aþklar geçici heves Emine Hür 10 Temmuz 2013 Çarþamba TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Ýntikam meyve vermez; o kendini besleyen korkunç bir gýdadýr." Schiller NOSTALJÝ Ne güzeldi sana aþýk olduðum zamanlar elimde yaseminim dudaðýmda þiir kapýna geldiðim akþamüstleri Ne yap yap bana o zamanlarý geri getir sana yeniden aþýk olmak istiyorum. M. Levent ÖYAK tarafýndan yazar Levent'in anýsýna düzenlenen öykü yarýþmasý sonuçlandý... Birinci "Küçücük Ceviz Fidaný" öyküsüyle Osman Olsun Kýbrýs Türk Öðretmenler Yardýmlaþma Kooperatifi Limited (ÖYAK) tarafýndan roman ve öykü yazarý merhum Numan Ali Levent anýsýna düzenlenen öykü yarýþmasý sonuçlandý. Jüri üyeliðini Ali Nesimoðlu, Ayþe Tural ve Mehmet Kansu'nun üstlendiði yarýþmada birinciliði "Küçücük Ceviz Fidaný" öyküsüyle Osman Olsun, ikinciliði "Sarý Ev" öyküsüyle Yaðmur Ölmez, üçüncülüðü "Kuðular Krallýðý" adlý öyküsüyle Ýpek Fatoþ Zorba kazandý. "Kýrmýzý Topum" öyküsüyle Gizem Atlar, "Ece'nin Köpek Sevgisi" öyküsüyle ise Ülfet Güncan mansiyon ödülüne layýk görüldü. ÖYAK Genel Müdürü Mustafa Oymacý, yazýlý açýklamasýnda, ödül töreninin bu akþam saat 19.00'da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý lokalinde yapýlacaðýný açýkladý. Oymacý, ödül olarak birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 500 TL, mansiyon kazanan 2 yarýþmacýya ise 150'þer TL ödül verileceðini dile getirdi. NUMANALÝ LEVENT KÝMDÝR? Numan Ali Levent, öðretmen, sendikacý, kooperatifçi, gazeteci ve yazar olarak toplumun kültür, sanat ve çalýþma hayatýna hizmetlerde bulundu. Ayrýca KKTC kurucu meclisinde milletvekili olarak görev yaptý. Levent'in "Bir Gelin Aranýyor", "Kanlý Noel" ve "Sen de Direneceksin" isimli öykü kitaplarý, roman ve tiyatro oyunlarý var. Lefkoþa Çocuk Yuvasý yararýna düzenlenen konserde Bob Marley'e Saygý Grubu olarak bilinen Legend sahne aldý Girne Amfi Tiyatro'da Bob Marley rüzgârý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþayan yabancý uyruklu vatandaþlarýn kurduðu Yardýma Muhtaç Çocuklar Vakfý'nýn (Children Ýn Need Foundation) düzenlediði yardým konserinde, reggae müziðinin efsanevi ismi Bob Marley rüzgarý esti. Muhtaç Çocuklar Vakfý'nýn, Girne Amfi Tiyatro'da hafta sonu, Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoþa Çocuk Yuvasý yararýna düzenlediði yardým konserinde, Ýngiltere'den gelen ve reggae müziðinin efsanevi ismi Bob Marley'e saygý grubu olarak bilinen Legend sahne aldý. Lefkoþa Çocuk Yuvasý'nýn tadilatý ve eksiklerini gidermek amacýyla düzenlenen konsere, KKTC'de yaþayan yabancý vatandaþlar ve turistler büyük ilgi gösterdi. Legend grubu, Bob Marley þarkýlarýndan örnekler sunarak, izleyenlere unutulmaz bir konser keyfi yaþattý. Telsim de, Amfi Tiyatro'da stand kurdu. Konseri izleyenler, özellikle Telsim'in turist paketine yoðun ilgi gösterdi. Konserde, Telsim ürün ve servislerinin tanýtýmýn yapýldýðý stand ile Telsim'in sponsor olduðu, gönüllü kan verme projesi "Save Life" kampanyasýyla ilgili de stand açýldý. Konsere gelenlere, gönüllü kan baðýþçýlýðý hakkýnda bilgi verilerek, kampanyaya destek çaðrýsý yapýldý. Telsim ürünlerini de yakýndan inceleyen yabancýlar tarifelere ilgi gösterdi. Özellikle, 50 dakika, 500 sms'in 9.75 TL olduðu Telsim Turist Paketi, Ýngilizlerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Portakal Festivali'nde Hadise göz kamaþtýrdý Türkiye'nin ünlü sanatçýlarýndan Hadise, 36. Güzelyurt Portakal Festivali'nde önceki akþam konser verdi. Kuþcu Kardeþler Construction Ltd. sponsorluðunda Amfi Açýk Konser alanýnda gerçekleþen konsere Hadise hayranlarý büyük ilgi gösterdi. Yaklaþýk 16 bin kiþinin izlediði konserinde þarkýlarý ve danslarýyla hayranlarýna unutamayacaklarý bir konser yaþattý. Güzelliði ve sahne kýyafetiyle göz kamaþtýran sanatçý gecede sevilen parçalarýný seslendirdi. Dansçýlarýnýn da þarkýlarýna eþlik ettiði konserde Hadise sempatik tavýrlarý ve muhteþem performansýyla izleyenleri coþturdu. Hadise "Kahraman", "Aþk Kaç Beden Giyer", "Visal","Düm tek tek", "Mesajýmý Almýþtýr O", "Deli Oðlan" yanýnda Þebnem Ferah'ýn "Sil Baþtan" adlý þarkýsýný seslendirdi.

13 13 10 Temmuz 2013 Çarþamba LTB'NÝN HALKLA BULUÞTUÐU BÖLGE TOPLANTILARI SÜRÜYOR n "OPÝOÝD BAÐIMLISI HASTALARIMIZIN ÝLAÇLARINDA YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝK, ONLARIN SAÐLIÐININ ÝDAMESÝ VE DAHA ÝYÝYE GÝTMESÝ AMACINI TAÞIMAKTADIR" Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) bölgesel toplantýlarla halka buluþmayý sürdürüyor. LTB Halkla Ýliþkiler Birimi tarafýndan oluþturulan ve Lefkoþa muhtarlýklarýyla iþbirliði içerisinde sürdürülen "Muhtarlar Masasý" çalýþmalarý çerçevesinde düzenlenecek bölge toplantýlarýnýn üçüncüsü bu gece saat 19.30'da Metahan Kemal Küçük Spor Tesisleri'nde yer alacak. Daha önce Taþkýnköy ve Surlariçi bölgelerinde yapýlan toplantýlar bu kez Metahan, Kermiya ve Ortaköy sakinlerine yönelik olarak gerçekleþecek. "Sivrisinek ve Genel Haþare ile Mücadele" konulu bilgilendirme sunuþunun da yapýlacaðý toplantýya LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu ve ilgili þubelerin sorumlularý katýlacak. Saðlýk Bakanlýðý, "Opioid baðýmlýsý" hastalarýn ilaçlarýnda yapýlan deðiþiklikle, bu hastalarýn saðlýðýnýn idamesi ve daha iyiyi gitmesinin amaçlandýðýný bildirdi. Bakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Süleyman Mert tarafýndan yapýlan açýklamada,"opioid baðýmlýsý hastalarýmýzýn ilaçlarýnda yapýlan deðiþiklik, onlarýn saðlýðýnýn idamesi ve daha iyiye gitmesi amacýný taþýmaktadýr" denildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn, dün bir gazetede "Biz kobay deðiliz" baþlýðýyla yayýmlanan haber üzerine, Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimliðinden alýnan bilgiye dayanarak, Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, "opioid baðýmlýsý" hastalarýn tedavisinde kullanýlan ilaçta yapýlan deðiþikliðin gerekçeleri izah edildi. Yazýlý açýklamada, söz konusu hastalarýn idame tedavilerinin devamý ve ayný zamanda kötüye SAÐLIK BAKANLIÐI AÇIKLAMA YAPTI kullanýmý engellemek için, muadil etkiye sahip bir baþka ilacýn kullanýlmasýna karar verildiði kaydedildi. Bakanlýk açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Opioid baðýmlýsý hastalara, Buprenorphin ihtiva eden 0,4 miligramlýk ilaç tedavi maksatlý verilmekteydi. Ancak ilerleyen zaman zarfýnda bazý kullanýcýlar tarafýndan kötüye kullanýldýðý ve böyle bir maddeyle temasý olmayan kiþilere verildiðine dair duyumlar alýndý. Bu duyumlar doðrultusunda, idame tedavilerinin devamý ve ayný zamanda kötüye kullanýmý engellemek için ayný etkiye sahip bir baþka ilaç, 8 Temmuz 2013 tarihinden itibaren opioid baðýmlýlarýnda kullanýlmaya baþlandý. Kullaným konusunda da hastalara gerekli bilgilendirme yapýldý. Bütün bu yapýlanlar, hastalarýmýzýn saðlýðýnýn idamesi ve daha iyiye gitmesi amacýný hedeflemektedir." Hukukçu gözüyle Barýþ Mamalý ROTHSCHILD AÝLESÝ -KÜRESEL GÜÇ- 2 Rhodes, Güney Afrika'daki elmas iþinden zengin olmuþ ve gizli bir örgüt olan "Round Table"ý kurmuþtur. Bugün bu örgüt halen Chatam House adýyla Ýngiltere'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu gizli ezoterik örgüt, masonik bir yapýlanma içersinde Ýngiltere'nin sýnýrlarýný geniþletmeyi ve ABD'yi Ýngiltere'ye baðlayarak bir Dünya Devleti kurmayý amaç edinmiþtir. Bu örgüte Nathan Mayer Rothschild de üyeydi. Çin ile Afyon Savaþý'na Ýngiltere'yi ikna eden ve kendilerine finansman saðlayan yine Rothschild Ailesi'dir. Ýngiltere bu savaþý kazanýr ve hemen akabinde saðladýklarý finansman karþýlýðýnda Hong Kong'un ekonomik kontrolü Rothschildler'e verilir. Hong Kong'ta kurduklarý HSBC ile hem ailenin ekonomik anlamda küresel gücü tescillenir hem de afyon ticareti bu ailenin tekeline girmiþ olur. Rothschild Ailesi, Ýngiliz Hükümeti'ne Ýrlanda kýtlýk felaketinde 40 Milyon Dolar ve Kýrým Savaþý için de 80 Milyon Dolar kredi verir. Ýlginç bir þekilde Rothschildler ayni dönemde Ýngiltere ile savaþ halinde bulunan Rus Çarlýðý'na da mali danýþmanlýk yapmaktadýr. Aile bu dönem içerisinde ayrýca Avusturya, Mýsýr ve Fransa Hükümetleri'ne de milyonlarca dolar borç verir. 1812'deki aile servetinin dünyadaki tüm servetin yarýsýna eþit olduðu tahmin edilmektedir. Nathan Rothschild, 1820 yýlýnda Londra'daki aile servetinin 7.5 Milyar Dolara ulaþtýðýný ifade eder yýlýnda bu servet 20 Milyar Dolarý bulacaktýr. Rothschild Ailesi'nin diðer ayaklarý olan Berlin, Viyana ve Napoli bu 20 Milyar Dolarlýk servetin dýþýndadýr yýlýnda Rockefeller, Carngie ve Ford firmalarýnýn toplam servetlerinin 2 Milyar Dolar olduðu düþünüldüðünde Rothshild Ailesi'nin sahip olduðu servetin ihtiþamý kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. Amerikan Ýç Savaþý'ný da finanse eden Rothschild Aile Þirketlerinin yýllarý arasýnda çeþitli devletlere vermiþ olduklarý kredilerin toplamý resmi kayýtlara göre Sterlin tutarýndadýr. Aile verdiði bu kredinin geri ödemesi esnasýnda büyük faiz kazancý elde eder. Rothschild Ailesi için savaþlar, Musevi olmayanlarý yýpratan, morallerini çökerten, dolayýsýyle Yahudi Hükümranlýðý'ný kurmalarýna yardýmcý olan olaylardýr. Savaþlar onlar için amaçlarýna ulaþmanýn en kýsa yoludur. Rothschild Ailesi'nin ana gelirini savaþlar ve ekonomik krizler öncesi ve sonrasý yaptýklarý spekülasyonlardan elde ettikleri kazançlar oluþturur. Ekonomik gücüyle aile, borsalarý düþürüp hisseleri çok ucuz fiyatlardan toplamakta ve daha sonra da astronomik fiyatlarla bunlarý satmaktadýr. Bu sayede Yahudi Irký dünya servetinin çoðunu ele geçirmiþ durumdadýr. Aile servetinin 1940 yýlýnda 500 Milyar Dolar civarýnda olduðu tahmin edilmektedir yýlýndaki bu servet, o dönem ABD gayrý safi milli hasýlasýnýn iki katýna denk gelmektedir. Yaþamlarýndaki gizlilik ve dýþa kapalýlýk ile ticari iþerinde sahip olduklarý hukuki örtü nedeniyle Rothschild Ailesi'nin günümüzde sahip olduklarý korkunç servetin ne kadar olduðu tam olarak bilinmemektedir. I. Dünya Savaþý'nda Osmanlý Devleti'nin hakimiyetinden çýkmasý üzerine Ýngiliz Hükümeti yayýnladýðý Balfour Deklerasyonu ile Siyonistler'e Filistin Topraklarý'na yerleþmeleri için taahhüt verilir. Bunun üzerine Rothschild Ailesi, Filistin Topraklarý'nýn verimli yerlerinin Araplar'ýn elinden satýn alýnmasý amacýyla 2 Milyon Sterlinlik bir fon kurar. Gelecekte kurulmasý planlanan Ýsrail Devleti'ne meþru bir zemin kazandýrabilmek için bu fon yardýmýyla birçok toprak parçasý Araplar'ýn elinden satýn alýnýr. SÜRECEK

14 14 10 Temmuz 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir (1001) Çeþit Maðazalarý Yaný Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birkaç sanayi 1 2 kurumunun tek yönetimde birleþmesi. 1 Evin bölmelerinden her biri. 2-Gözü pek, yiðit, 2 kabadayý. Bir engelle karþýlaþan su veya hava 3 akýntýsýnýn dönerek ve çukurlaþarak yaptýðý 4 çevrinti, girdap. 3-Mevcut, evrende veya düþüncede yer alan. 5 Evcil büyükbaþ hayvanlarýn barýndýðý 6 kapalý yer. Bir nota. 4-Öðle ile akþam 7 arasýndaki süre. Yaðlýboya resim 8 yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine 9 yapýlmýþ tablo. 5-Bir gösteri veya toplantý 10 binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda 11 kullanýlan dinlenme yeri. Doktor kelimesinin kýsa yazýlýþý. 6-Ters okunuþu "Eski dilde, anlam, kavram". Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine göre adý. 7-Bir erkek adý. Kuzu sesi. En kýsa zaman. 8-Alfabenin 23 ve 2. harfleri. Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþ. 9-Mecazi anlamda "Ýliþkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet". Soylu. 10-Naz, iþve. Erkekliðini giderme, hadým etme. 11-Bir günahý Tanrýya baðýþlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç. Üzerine öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ geniþ, uzun tahta veya metal levha. Dünkü bulmacanýn çözümü "GELENEKSEL ÜRETÝMDE KADINLAR" PROJESÝ Avrupa Birliði ve Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý - Gelecek için Ortaklýk (UNDP - PFF) tarafýndan finanse edilen "Geleneksel Üretimde Kadýnlar" projesi kapsamýnda Maðusa Bandabuliya'da kadýnlara yenilikçi stratejik pazarlama yöntemleri ve iþ geliþtirme planlamasý konularýnda eðitim verildi. UNDP- PFF tarafýndan finanse edilen proje, The Management Centre ve Gazimaðusa Belediyesi tarafýndan yürütüldü. The Management Centre tarafýndan hazýrlanan projenin koordinatörü Jale Canlýbalýk yaptýðý yazýlý açýklamada, bu tür etkinliklerin kadýnlara katkýsýna dikkat çekti. Canlýbalýk, Mayýs ayýnda baþlayan kurslarýn 6 hafta sürdüðünü ifade ederek, proje sayesinde kadýnlarýn farklý kategorilerde kendini geliþtirdiðini vurguladý. Canlýbalýk, Bandabuliya'da verilen kurslarý þöyle sýraladý: "Sele, Sepet, Kabak, Sandalye Yapýmý; Cam, Ahþap, Sýrlý Seramiði Boyama; Lefkara, Lapta, Telkýrma, Koza Ýþleri Yapýmý; Taký Eðitimi ve Yemek Yapýmý..." Rusya'da yine gazeteci cinayeti 20 yýlda öldürülen gazeteci sayýsý 350'ye yaklaþtý Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sözleþmek, söz birliði etmek. 2-Yýlýn birinci ayý. Gürültülü kavga. 3-Ustalýk, hüner. Katýþýksýz, halis. 4-Brom elementinin kýsaltmasý. Bir þeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayý, rakam. 5-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Derecesi olmayan asker, er. 6-Ýlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, bucak. Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. 7-Hatýra. Bir meyve. Bir gýda maddesi. 8-Bir þeyin öbür yüzü, arka, geri. Ters okunuþu "Ýbadet yeri, tapýnak". 9-Usanç anlatýr. Ut çalan kimse. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. 10-Amerikan para birimi. Gelecek. 11-Ters okunuþu "Girne'nin doðusunda bir plaj". Þan, þöhret. Söz, lakýrdý. Rusya'da son 20 yýlda öldürülen gazeteci sayýsý 350'ye yaklaþýrken, Daðýstan'da bu cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'ya baðlý Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'nden Daðýstan'da Ahmednabi Ahmednabiyev adlý bir gazetecinin, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybettiði bildirildi. Daðýstan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Daðýstan'ýn "Novoe delo" gazetesi genel yayýn yönetmeni yardýmcýsý ve ayný zamanda "Kavkazkiy Uzel" haber portalý muhabirlerinden Ahmednabiyev, bu sabah yerel saatle sularýnda, baþkent Mahaçkale yakýnlarýndaki Semender kasabasýndaki evinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu, olay yerinde hayatýný kaybetti. Daðýstan güvenlik güçleri yaptýðý ilk açýklamada, olayýn profesyonelce iþlenmiþ bir suikast olabileceðini ve araþtýrmalarýn devam ettiðini açýklarken, Ahmednabiyev'in 2012 Kasým ayýnda da bir silahlý saldýrýya uðradýðý ancak kurtulmayý baþardýðý kaydedildi. Kafkasya Cumhuriyetleri'nde iþlenen gazeteci cinayetlerinde ciddi artýþ görülüyor. Son 5 yýlda Daðýstan, Ýnguþetya, Çeçenistan ve KaraçayÇerkes'de düzenlenen silahlý saldýrýlar sonucunda 19 gazeteci hayatýný kaybetti. Baðýmsýz uzmanlar bölgedeki gazetecilerin, direniþçilerle güvenlik güçleri arasýnda uzun yýllardýr devam eden çatýþmalar nedeniyle doðrudan hedef haline geldiklerini ve bölgenin gazetecilik mesleði açýsýndan dünyanýn en zor alanlarýndan biri olduðunu belirtiyor. Rusya'da artan gazeteci cinayetlerinin yaný sýra, Kuzey Kafkasya'daki direniþçilerle güvenlik güçleri arasýndaki mücadelede devam ediyor. Rusya, 2014 Soçi Olimpiyatlarý öncesinde bölgedeki operasyonlarý sýklaþtýrýken, geçtiðimiz günlerde "Kafkasya Emirliði"nden gelen bir açýklama, önümüzdeki dönemde bölgedeki sýcak çatýþmalarýn artacaðý yönünde bir iþaret olarak algýlandý. 2007'de ilan edilen ve tüm Kuzey Kafkasya'da baðýmsýz ve birleþik Ýslam devleti kurmayý amaçlayan "Kafkasya Emirliði"nin lideri Doku Umarov, geçtiðimiz hafta "Youtube" üzerinden yayýnladýðý video mesajýnda, "Rusya'nýn can damarlarýnda" eylemler yapýlacaðýný belirterek, direniþçileri yapacaklarý eylemlerle Soçi olimpiyatlarýný engellemeye çaðýrmýþtý. 20 YILDA 350'YE YAKIN GAZETECÝ ÖLDÜRÜLDÜ Rusya Gazeteciler Birliði'nin verdiði rakamlara göre, Daðýstan'daki bu son saldýrýyla birlikte Rusya'da son 20 yýlda öldürülen gazetecilerin sayýsý 350'ye yaklaþtý. Bu çerçevede, özellikle son yýllarda Kuzey DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 10 Temmuz 2013 Çarþamba KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NDE DEÐÝÞÝKLÝK Kayýp Þahýslar Komitesi Kýbrýslý Rum üyesinin deðiþtirileceðine dair bilgilerin olduðu, Teknik Komitelerde de "tazelemeye" gidileceði haber verildi. Politis gazetesi "Kayýp Þahýslar Komitesi Deðiþikliðe Doðru... Muhtemelen Büyükelçi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Kayýp Þahýslar Komitesi Kýbrýslý Rum üyesinin 2012 Mart ayýnda atanan Aristos Aristotelus olduðunu anýmsatarak, Kýbrýslý Rum üye mevkisinde bayrak deðiþiminin olacaðýna dair bilgilerin giderek yoðunlaþtýðýný yazdý. Elde ettiði bilgilere göre Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, söz konusu mevkideki deðiþikliði aslýnda Kýbrýs sorunuyla ilgili Teknik Komitelerde yapýlacak olan genel "tazeleme" çerçevesine katmaya yöneldiðini ve/ veya artýk karar verdiðini kaydeden gazete, ayný bilgilerin, deðiþikliklerin, Eylül ayý içerisinde, yani, görüþmelerin yeniden baþlamasý çabalarýndan kýsa bir süre önce gerçekleþeceðinden söz ettiðini aktardý. ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 25 KAYIT DIÞILIK Kýbrýs Türk Ýnþaat Taþeronlarý Birliði, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn yaptýðý denetimlere katký koymaya hazýr olduðunu açýkladý. Birlik'ten yapýlan yazýlý açýklamada, Çalýþma Bakanlýðý'nýn, inþaat sektöründe faaliyet gösteren þirketlerde denetimler gerçekleþtirdiði bilgisini aldýklarý ifade edildi. Açýklamada, Çalýþma Bakanlýðý'nýn 3 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasýnda inþaat sektöründe faaliyet gösteren þirketlerde yaptýðý denetimlerde 144 iþçinin denetlendiði, 35 kayýt dýþý iþçinin tespit edildiðini öðrendikleri belirtildi. "Bu oran inþaat sektöründe yüzde 25 kayýt dýþýlýk bulunduðunu göstermektedir. Yapýlan denetimlerde 247 bin 675 TL para cezasýnýn yaný sýra iþçi getirememe cezalarý da uygulanmaya konulmuþtur. Bazý kayýt dýþý iþçilere ise yurt dýþý ihraç kararý verilmiþtir" denilen açýklamada, denetimlerin artarak devam edeceði bilgisi alýndýðý kaydedildi. BÜYÜK ÝKRAMÝYE 200 BÝN TL Tüm geliri eðitim ve spor tesislerine harcanan Devlet Piyangosu'nun 19 Temmuz çekiliþinde büyük ikramiye 200 bin TL olarak açýklandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Milli Piyangolar Birimi'nden verilen bilgiye göre, Yenierenköy Plaj Festivali kapsamýnda yer alacak çekiliþte, büyük ikramiye satýlmýþ bir bilete çýkana dek çekiliþ devam edecek. BRT'den canlý yayýmlanan Devlet Piyangosu çekiliþleri, yerel yönetimlerle yapýlan iþbirliði kapsamýnda yerel yönetimlerin düzenlediði þenlik ve festival etkinlikleri çerçevesinde yapýlmaya baþlandý. Büyük ikramiyenin kimseye çýkmadýðý son çekiliþ Lapta Turizm Festivali kapsamýnda yapýlmýþtý. TURKCELL'DEN "KADIN SIÐINMA EVÝ"NE DESTEK Kuzey Kýbrýs Turkcell, sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda, "Kadýn Sýðýnma Evi"ne baðýþta bulundu. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bu yýl ikincisi düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliðinde, 'Kadýn Sýðýnma Evi'ne destek vermek ve konuyla ilgili farkýndalýk yaratmak için rozet satýþý yapýlarak elde edilen gelir baðýþlandý. Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, çalýþanlarýn bu duyarlýlýðýnýn son derece önemli olduðunu söyleyerek, hem duygulandýðýný, hem de Kuzey Kýbrýs Turkcell ailesiyle gurur duyduðunu kaydetti. YDÜ ECZACILIK FAKÜLTESÝ MEZUNÝYET TÖRENÝ YAPILDI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Eczacýlýk Fakültesi, Öðretim Yýlý Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapýldý. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleþtirilen törene, YÖDAK Baþkaný Prof. Dr. Hasan Ali Býçak,Yakýn Doðu Üniversitesi Lefkoþa Kýbrýs Mütevelli Heyeti Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Adem Aköl, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Fahrettin Sadýkoðlu ve Prof. Dr. Þenol Bektaþ, Eczacýlar Birliði Baþkaný Fatma Azgýn, Eczacýlýk Fakültesi Kurucu Dekaný Prof.Dr. Rümeysa Demirdamar, Fakülte Dekanlarý, Öðretim Üyeleri, öðrenciler ve veliler katýldý. 15 BKP MUTLUYAKA KÖYÜNÜ ZÝYARET ETTÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Toplumsal Varoluþ Güçleri, Mutluyaka köyünü ziyaret etti. BKP'den yapýlan açýklamaya göre, BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Mutluyaka Köy Kahvesi'nde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk toplumunun önemli bir süreçten geçtiðini, yok oluþ ve var oluþ ikilemi arasýnda olduðunu belirterek, " Kýbrýslýtürkler hiç kimseden talimat almadan kendi kendini yönetmek, kendi evinin efendisi olmak, barýþ, demokrasi ve uluslararasý hukukun hakim olduðu bir düzen yaratmak için bize beslemeler diyerek küçümseyen, irademizi elimizden alan, kendi ülkemizde azýnlýða düþmemize neden olan bu rejime hayýr diyecektir. Bu rejimin devamýný saðlamak için Ankara'ya boyun eðenlere karþý verilen mücadeleyi yükseltecektir. BKP Toplumsal Varoluþ güçlerine verilecek her oy bu rejime karþý gücümüzü artýracaktýr" dedi. Halktan destek isteyen Ýzcan, "Biz gücümüzü Ankara'dan deðil Kýbrýslýtürkler'den alýyoruz. Halkýmýza güvenerek yola çýktýk. Çünkü Kýbrýslýtürkler'in onurlu baþý dik bir halk olduðunu biliyoruz"ifadelerini kullandý.

16 16 10 Temmuz 2013 Çarþamba

17 10 Temmuz 2013 Çarþamba 17 7

18 18 10 Temmuz 2013 Çarþamba

19 10 Temmuz 2013 Çarþamba 19 BAÞSAÐLIÐI Deðerli dost Yaþar Ersoy'un sevgili babasý GÜZELYURT PORTAKAL FESTÝVALÝ SÜRÜYOR BAF ÜLKÜ YURDU ÞAMPÝYON OLDU 36. Güzelyurt Portakal Festivali programý çerçevesinde düzenlenen Minikler Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda, Baf Ülkü Yurdu minikler takýmý þampiyon oldu. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 5-7 Temmuz tarihleri arasýnda, Festival Parký Halý Saha'da gerçekleþtirilen turnuvada Baf Ülkü Yurdu, Yalova Spor Kulübleri ve Güzelyurt Futbol Okulu'nun minikleri mücadele etti. Turnuvaya katýlan kulüplere kupalarýný Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar takdim ederek, minik oyuncularýn geleceðin sporcularý olacaðýna dikkat çekti. Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Duyurusu Doðu Akdeniz Üniversitesi nde Sabancý ve Kýz Yurduna seramik fayans malzemeleri temini için teklif kabul edilmektedir. ZÝYA ERSOY'un ölümünü üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Ersoy ailesinin acýsýný paylaþýr, sabýr, metanet ve baþsaðlýðý dileriz. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 75 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. (Þartname ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Þartname ücreti kredi kartý ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankasý DAÜ Þubesi no lu DAÜ hesabýna yatýrým olarak kabul edilecektir.) 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak asgari 21/10/2013 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 22 Temmuz 2013 tarihinde Pazartesi günü saat ö.s. 14:00 a kadar üzerinde DAÜ SABANCI VE KIZ YURDU SERAMÝK FAYANS MALZEMELERÝ TEMÝNÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO: 3618) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasý ndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr.- Baþvuru Yeri: Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü Gazimaðusa, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel 0(392) / 0 (392) Faks 0 (392) Web e-posta saekmu.edu.tr Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Raif Ýbrahim bu mala sattýðýna/baðýþladýðýna/ipoteke verdiðine dair Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Takrir/Dilekçe No:DÖK 579/13 mal üzerinde hak iddia eden veya bu malýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: 9/7/13 Lefkoþa Tapu Dairesi (a) MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn CinsiHisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Kýzýlbaþ C495 XXI/30W.II Yofiri Tasvip Hepsi Blok:C Kanlý Dere olunmuþ Parsel:421 arsa AYZER EMLAK Kiralýk Hamitköy'de 2+1 full eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Reis Market arkasý 2+1 eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire Satýlýk Çaðlayan'da 3+1 Türk malý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * Ortaköy Lemar bölgesinde zemin kat 2+1 daire * Yeniþehir'de 4+2, dersane veya okul olmaya müsait 250 metrekare daire Stg. * K. Kaymaklý'da full ekstralý yeni dubleks ev MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te okul otobüs duraðý ile marketlere 100 metre uzaklýkta eþyalý 2+1 daire tercihen kýz öðrencilere kiralýktýr. Tel: Emine Otobüs Turu 21 Temmuz Pazar Kýrklar askerde kahvaltý/türbe ziyaret/boðazda kahve/ yemek+içecek/abosdandreya ziyaret/mardoda dondurma: yemek+icecek+otobüs 60 TL Telefon: ARANIYOR Göçmenköy Park Station Büfe de çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: Büyükbaþ/Küçükbaþ hayvan bakýcýsý, -Tarým iþçisi, -Bakýcý/temizlikçi arýyorsanýz bize ulaþýn

20 BRT Bisiklet yarýþý düzenliyor BRT'nin 50'nci kuruluþ yýlý nedeniyle "BRT 50'nci Yýl Yaz Oyunlarý Bisiklet Yarýþý" 13 Temmuz Cumartesi günü kurum içerisinde ve çevresinde gerçekleþtirilecek. Elit Erkek, Master 30+ erkek, Master 40+ erkek, U23 erkek, Yýldýz A erkek, Yýldýz B erkek, Yldýz Bayan, Genç bayan, Master bayan ve Elit Bayan kategorilerinde gerçekleþtirilecek yarýþmada BRT Sitesi içerisinde star alacak. Doðan Türk Birliði Baþkaný Bayar Piskobolu bu zamanda baþkanlýk yapmanýn akýl karý olmadýðýný belirtti... Çok para harcamayacaðýz Hamitköy'de yýldýzlar çalýþmalara baþladý Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün yýldýz futbol takýmý yeni sezon çalýþmalarýna yaptýðý ilk antrenmanla baþladý. Türkiye'de profesyonel olarak futbol oynadýktan sonra ülkemizde Küçük Kaymaklý, Cihangir, Bostancý Baðcýl ve Hamitköy formalarý giyen Hamdi Öðütçü'nün çalýþtýrdýðý yýldýz takým futbolcularý ilk antrenmanlarýný gerçekleþtirdiler. Hamitköy yýldýz takýmýnda yer alan futbolcular, antrenmanlara yeniden baþlamanýn, mutluluðunu yaþarken, tatilde bulunan futbolcularýn da katýlýmý ile ilerleyen günlerde daha yüksek bir tempo içerisine girecekler. Bu arada yine Hamdi Öðütçü'nün çalýþtýracaðý minik takým futbolcularý da birkaç gün içerisinde çalýþmalara baþlayacaklar. Hamitköy yýldýz ve minik takýmlarýnda çalýþmalara katýlmak isteyen futbolcular numaralý telefondan Hamdi Öðütçü'ye ulaþabilirler. DTB Baþkaný Bayar Piskobulu "Bu hafta sonu tüm futbolcularla tek tek görüþüp þartlarýmýzý ileteceðiz ve belirttiðimiz þartlarý kabul edenlerle yola devam edeceðiz" Süper Lig ekiplerinden Doðan Türk Birliði Baþkaný Bayar Piskobulu transfer politikalarý ve hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Piskobulu ilk olarak sezon sonunda istifa etmesinin sebebinin kulübün önünü açmak ve böylece hem baþkanlýk edecek hem de daha büyük bütçe yaparak kulübü rahatlatacak adaylara fýrsat vermek için olduðunu söyledi. Ancak baþkanlýða aday çýkmadýðý için hem futbolu hem de Doðan Türk Birliði'ni sevdiði için görevine devam kararý aldýðýný belirtti. DTB Baþkaný mevcut ekonomik koþullarda ülkedeki bir iki kulüp haricindeki tüm kulüplerin büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduðunu ve bu zamanda kulüp baþkanlýðý yapmanýn pek akýl karý olmadýðýný da belirtti. Piskobulu yönetim olarak bu yýl kesinlikle büyük paralara transfer yapmayacaklarýný, transfer yapacaklarsa da hocanýn istediði mevkilere yapacaklarýný belirtti. Mevcut þartlarda hiçbir kulübün büyük paralara 1,2 istisna hariç transfer yapmayacaðýný da söyledi. Bu sezon takýmdan Raif ve Sabri'nin Küçük Kaymaklý'ya, Emre'nin de Baf Ülkü Yurdu'na gittiðini buna karþýlýk geçen sezon Karþýyaka'da kiralýk oynayan Eren ve Beyit'in bu sezon takýma geri döneceðini söyleyen baþkan, bu durumda muhakkak 1 kaleciye ihtiyaçlarý olduðunu belirtti. Doðan Türk Birliði takýmý bu sezon da Caner Oshan ve Afün Girgen teknik ekibi ile yoluna devam edecek. Hentbol yýldýz karmamýz Ýspanya'da Ýspanya'nýn Torrellano þehrinde Temmuz tarihlerinde gerçekleþecek uluslararasý XXV. Torrellano Cuphentbol turnuvasýna katýlacak yýldýz bayan federasyon karmamýz Ýspanya'ya ayak bastý. Turnuvada 20 ülkeden 200 takým mücadele edecek. Ýspanya, Cezayir ve Norveç takýmlarýnýn mücadele ettiði grupta bulunan yýldýz bayalarýmýz turnuvada baþarýlý olmak ve Kuzey Kýbrýs' en iyi þekilde temsil etmek istiyor. On yedi kiþilik Kafilede Hentbol Federasayonu Baþkaný Ozan Beysan kafile baþkaný, genel sekreter Ediz Arýkan takým sorumlusu, Tarkan Kayaþ ise antrenör olarak yer alýyor. Yýldýz Bayan takýmýmýzda þu sporcular bulunuyor; Büþra Çete, Emine Bayar, Rabia Betül Çamlý, Ayþe Þahin, Raife Öztürk, Ebru Bozlar, Betül Þengün, Hatice Güler, Sultan Sucuoðlu, Merve Haliloðlu, Hasret Özbek, Hadice Ayaz, Meyrem Özbek, Münevver Kaya.. Kýbrýs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneði'nin bu sezonki programý belli oldu... Özbilgehan "Baþarý çýtasýný yükseltmeyi hedefliyoruz" Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði bu sezon yapýlacak olan iþlerle ilgili programý açýkladý. Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan, hedeflerinin geçen sezon yakalanan baþarýlý performansý bu sezon daha da yukarýya çekmek olduðunu söyledi. Özbilgehan yaptýklarý faaliyetlerle hakemliði cazip hale getirerek her kesimden insanýn bu iþi yapmasýný saðlamanýn hedefleri arsýnda olduðunu belirtti. Hakemleri sayý olarak deðil nitelik olarak geliþtirmenin esas hedefleri olduðunu söyleyen baþkan bunun için de ellerinden gelen her türlü çabayý gösterdiklerini sözlerine ekledi. Mehmet Özbilgehan dernek olarak bu sezon yapmayý planladýklarý faaliyetleri þöyle sýraladý; Temmuz tarihleri arasýnda Türkþye'de yapýlacak olan hakem seminerine gidilecek -30 Temmuz sezon açýlýþý -1-6 Aðustos tüm hakemlerin Yakýn Doðu Hastanesinde toplu saðlýk kontrolünün yapýlmasý Aðustos 70 kiþinin katýlacaðý Ýzmir - Buca kampý Eylül kondisyon testi Eylül Seminer Bu arada bu sezon hakemlerin karþýlaþmalarda Umbro marka forma giyeceði ve bu formalarýn yakýn zamanda daðýtýlacaðý bilgisi verildi. Bunun yanýnda Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarýnýn tamamýnda kullanýlmasý planlanan telsizlerin alýmý için giriþimler sürüyor. Atatürk Stadý altýnda bulunan hakem iletiþim merkezinin Aðustos ayý içerisinde tadilata alýnacaðý ve yeniden kullanýma açýlacaðý da söylendi. Özbilgehan son olarak Kýbrýs Türk Futbol Federasyonunun KOP ile yaptýðý görüþmelere dernek olarak destek verdiklerini ve bu konuda baþarýlý olunmasý halinde Kýbrýs Türk gençliðinin önünün de açýlacaðýný sözlerine ekledi. KTSYD "Yýlýn baþarýlýlarý" ödüllerini veriyor Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði tarafýndan her yýl geleneksel olarak organize edilen "Yýlýn Baþarýlýlarý Ödül Töreni" 16 Temmuz Salý akþamý Göçmenköy'deki merkez binada Fikret Ünlü Yüzme Havuzu'nda gerçekleþtirilecek. Sporun oscarlarý olarak da adlandýrýlan ödül gecesinde toplam sekiz ödül verilecek. KTSYD yönetim kurulu tarafýndan yapýlan deðerlendirmede Ahmet Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü Üner Berkalp'a, Mete Adanýr Yýlýn Sporcusu Ödülü Berk Mehmetçik'e, Sulhi Garan Yýlýn Hakemi Ödülü Savaþ Tilki'ye, Yusuf Kaptan Yýlýn Antrenörü Ödülü ise Turan Altay'a verildi. Zeka Özteknik özel ödüllerinin ise Mert Kofalý, Baþak Bizden, Mehmet Baykent ve Turan Cenk'e verilmesi kararlaþtýrýldý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı