/, r ~ T.e. TARiH 'UKOME KARARI. istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI SAY! 2015/4-26

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/, r ~ T.e. TARiH 01.07.2015 'UKOME KARARI. istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI SAY! 2015/4-26"

Transkript

1 istanbul BOyOK~EHiR BElEDIVESI T.e istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 'UKOME KARARI TARiH SAY! 2015/4-26 UKOME, istanbul Biiyii~ehjr Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;LI Ba~kanhgIDda giin ve saat 14:00'da giindemindeki kouulan gijrii~mek iizere toplandl. ilgi: a) tarih ve 2009/3-13 sayiit UKOME Karan. b) tarih ve say tit UKOME Karart. c) tarihli ve 1119 say tit MecIis karart. ~) Toplu Ula~lm Hizmetler Miidiirliigiiniin tarih ve 1502 say tit yaztst ile ekli raporu. TEKLiF: Taksi Yonetim Merkezi ve Ruhsatname iyin istenilen belgelerin (Taksi Ta~unacthgt edilmesi teklifi. Yonergesi) revtze TOPLU ULA~IM IDzMETLERi MUJrORLUGU RAPORU: ilgi (I') Toplu Ula~tm Hizmetleri Miidiirliigii yazlsl ekli raporunda; ilgi (a) UKOME Kararlyla yiiriirliige ginni~ ve ilgi (b) UKOME karartyla "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak i~letilmesi" hususlarl revize edilmi~ olan Taksi ve Taksi Dolmu~ Ta~tmactlIgl Yonergesinde; taksi ve taksi dolmu~ ta~tmacthgmm kapsamt, tanunt, yah~ma esaslan ile kttrallarl ve muracaat iyin gerekli belgeleri belirlenerek karar altma ahnmt~ttr. ilgi (c) MecIis kararlyla, istanbul'da faaliyet gosteren taksilerin buyuk bir klsmmm herhangi bir duraga baglt olmakstzm kent iyinde surekli dola~arak mu~teri aramast nedeniyle trafik yogunluguna sebep olmalart, yevreye zararlt emisyonlar yaymalan, mu~teri alma rekabeti iyinde trafik kurallannt ihlal etrneleri, taksicilerin a~trt yalt~mast nedeniyle yorgunluga bagh kazalarm meydana gelmesi vb. sebepler nelicesinde vatanda~lara ve turistiere sunulan toplu ~tma hizmetinin yeterli gorulecek kalitede bulunmamast; bu hizmetin istanbul BUyUk~ehir Belediyesi'nin asli gorey, yetki ve sorumlulugunda olmasl; toplu ta~tma hizmetinin UyUncU ki~ilere yapttrtlmast halinde de belirtilen asli gorey, yetki ve sorumlulugun devam etrnesi ve bu sorumlulugun geregini yerine getinnek iyin bu alanda yeni duzenlemeler yaptlmasma ihtiyay duyulmast nedeniyle "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak j~letilmesi" i~i 10 ytl sureyle ispark A. ~.' ye devredilmi~tir. Toplu UlaSlm Hizmetleri MiidiirliigU Degerlendirmesi; MUdUrlUgiimUz teknik ekiplerince yaptlan yalt~malan neticesinde; ilgi (a) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ta~trnacthgt Yonergesinde ilgi (c) MecIis Karartyla kuru Ian "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak i~letilmesi " i~i kapsammda yaptlacaklarm ayrmtth ~ekilde yer almamast nedeniyle kontrol, denetirn ve etkin yapttrlm uygulanamayacagl, kiralama, taksi duraklart ve ~of6r1erin yah~ma ko~ullart konusunda hukuksal bo~luklarm bulunmast nedeniyle teknik alt yapmm saglanmasma paralel olarak yonetim merkezini destekleyecek ve hukuksal althk olu~turacak yonergede yer alan a~agtdaki hususlann revize edilmesinin UKOME gundemine almmasml olurlarmtza arz ederim. Taksi Otomasyon ve Yonlendirme Sis/emi; MADDE12-(MEVCUTHAL~ (1) Talesi otomasyon sistemi; talesi,a171 merkezi altyaplsl iizerinden vatanda m yaygm ve kolay olarak kullanabildigi sabit ve mobil telefan vb. haberle$me ara,larz kullamml ile saglamr. Ayrzca cep telefonu ve internet iizerinde hazlrlanml olan uygulamalar ile de hizmet verilecektir. Talesi otomasyon sistemi; talesi i,inde vatanda$tan gelen ve,a171 merkezinden yonlendirilen tiim tale pieri kar$zlayabilen geli$mi$ bir elektronik sistem iizerinden yapzlacakttr. Bu sistem talesi $oforii,,a171 merkezi, sabit durak ve vatanda$ arasmdaki tiim haberle$me ile sisteme katma deger saf,layacak ek hizmetleri sunar. Talesilerde buiunmasl gereken Elektronik-haberle$me sistem ve ekipmanlarl a$aglda belirtilmi$ olup soz konusu sistemle ilgili her tiir tasarruf, diizenleme ve i$letme yetktsi Biiyiik$ehir Belediyesi 'ne aiftir. Belediye ve Emniyet Miidiirliiftiiniin dl$mda veya yetki verdikleri kurum / kurumlar haricinde hi,bir kurum bu konularla ilgili uygulama yapamaz. Bu konularda ilgili odalarm gorii$ii ahmr. a) <;agrz Merkezi: Belediye tarafindan belirlenecek tek numara ile jstanbul genelinde gelecek tiim <;a17zlarl cevaplayabilecek altyapzya sahip olacaktzr. <;a171 merkezine eri$im ses, mobil tetefon iizerinde <;ah$an mobil uygulamalar (SMS, Java, Windows CE, WAP) ve web sayfasl uygulamasl i/eyapdabilecektir. Ayrzcayapdan,a17dar ve tiim izleme i lemleri harita uygulamalarl ile yonetilebilecektir. /, r ~

2 b) Elektronik Odeme Sistemi: Vatanda~ tarafindan kullamlan giineel teknolojik Odeme arar;larl ile giivenli olarak online odeme yapdabileeektir. c) Taksilerin Uydu, GSM Ve Rf Id Sistemleri ile izlenerek Takibi: Tum taksuer belediyenin belirledigi zaman arabgmda harita iizerinden online takip eduecektir. Takip i$iemlerinde taksinin konumuna bagil olarak r;agrl i$lemleri otomatik olarak yiiri1tulecektir. Taksinin r;ab$ma, dinlenme, bulundugu noktanm adresinin tespiti vb. durumlar sistem iizerinden anbk ve geriye donuk de izlenebilecektir. Takip i$lemleri diger tiim sistemlerle entegre bir bie;imde r;ab$acaktlr. Arar; takip sisteminde konum dogrulugu yiiksek GPS, A-GPS sistemleri ile RF, id kullanzlabumelidir. Taksi $ojoriiniin istegine bagb olarak giivenlik amaclyla GSM takibinde yaplbr. GPS ve ie; dl$ giivenlik kamerasl kayztlan Toplu Ula~'lm Hizmetleri Miidiirliigune bildiruecektir. (20/ ),(20/417-1),( ) 9) Sistemin Denetlenebilirligi: Tum haberle~me altyaplsl yeterli giivenlikte olacaktlr. Bilgi ve veri payla~lml (arae; hlz bilgileri, mii~teri istatistik, ~ikayet vb.) belediyenin denetiminde olaeaktlr. Veriler en az 1 Yllilk olmak iizere aktif disklerde tutulacaktlr. Belediyenin istedigi zamanda sisteme ula~abilecegi web servisler hazlrlanacaktlr. Tiim takip, odeme ve haberle$meler ile ki~i koyztlan logolanacaktlr. d) Sistem Giivenliiji ve Kamera Sistemleri: UKOME Karan ife iptal edilmi~tir. ( ) e) Elektronik Reklam: Sistemin kurulmasl ve yiiriitiilmesinde ortaya rzkacak maliyetlerin kar~llanabilmesi ir;in otomasyon sisteminde aro!; iizerinde, arar; ie;i cihazm gorsel panelinde, web ve mobil uygulama da reklamlar almabilecektir. Her tiirlii reklam iicretlendirilmesi belediyenin denetiminde yapdacaktzr. j) $ehir Bilgi Sistemi Hizmeti: Arar; ir;i otomasyon sistemi m~terinin ve gerektiginde $oforiin kullanabilecegi bilgilerin sunulmasma imkan verecek ~ekilde kurgulanaeaktlr. Ergonomik kullanzml olan cihaz iizerinde yol durumu, araem ilerleme giizergdhl, adres arama, hava durumu, onemli haberler, duyurular, taksi iicret tarifesi, takside uyulmasl gereken kurallar, en yakm otel, hastane, polis, belediye, havayollarl acenteleri, metro duraklan vb. kurumlarm aeil telefonlarz ve konumlan harita iizerinde sunulabilecektir. Aynca ~ikdyet, memnuniyet vb. konularda k,sa anketler yapdabilmelidir. g) ilet~'im Teknolojileri: Giineel ve geleeekteki 3G-4G GSM, wi-ji haberle~me teknolojilerine uygun olacaktzr. GSM altyaplsmda konum belirleme de kullanzlabilmelidir. Taksi duraklan ve onemli AVM e;evresi vb. gibi Wi Fi networkiiniin bulundugu yerlerde soz konusu kablosuz altyapmm kullanzlmasl ile mali yet tasarrufo saglanacaktlr. g) Maliyet: Taksi Otomasyon ve Yonlendirme Sisteminin komple kurulum mali yeti sistemde yaymlanacak olan reklam ve sponsorluk gibi gelirler dikkate almarak finanse edileeektir. Kurulum ve maliyet detaylan belediyenin kontrol ve denetiminde olaeaktzr. h) Yetki ve Haklar: Taksi otomasyonu ie;in yapdan tiim eihaz ve uygulamalar kurumlan bag/mil blrakaeak nitelikte olmamabdlr. Tiim marka, yazlbm vb. teseil hakkma sahip uygulamalara belediye ile g6r~iilerek uygulamaya karar verileeektir. Taksi otomasyon sisteminde (arar; i,i eihazda, web ve mobil uygulamalarda her liirlu istatistik ve veri toplama vb.) yapdaeak liim ek uygulamalardan belediyenin onayl almmadan degi~iklik yapllamayacaktlr. Taksi Yonetim Merkezi; MADDEI2-0ffiNiHALt (1) Taksi Yonetim Merkezi; taksi yonetim merkezi altyaplsl Uzerinden vatanda~m yaygm ve kolay olarak kullanabildigi sabit ve mobil telefon vb. haberle~me araylan ile internet Uzerinde ha z lrlanml~ olan uygularnalar (Andorid, ios vb.) ile de hizmet verilecektir. Taksi yonetim merkezi; taksi iyinde vatanda~tan gelen ve yagn merkezinden yonlendirilen tum talepleri kar~llayabilen geli~mi~ bir elektronik sistem Uzerinden yapllacaktlr. Bu sistem taksi ~of6ru, yagn merkezi, duraklar ve vatanda~ arasmdaki tum haberle~me ile sisteme katma deger saglayacak ek hizmetleri sunar. Taksilerde bulunmasl gereken Elektronik- haberle~me/odeme sistem ve ekipmanlan a~aglda belirtilmi~ olup soz konusu sistemle ilgili her tilr tasarruf, diizenleme ve i~letme yetkisi BUyUk~ehir Belediyesi'ne aittir. Toplu ul~lm hizmetlerinde gerekli giivenlik, kalite, karnu yararl ve koordinasyon saglanmasl arnaclyla Belediye dl~mda veya yetki verdikleri kurumlkurumlar haricinde hiybir kurum bu konularla ilgili yagn merkezi, kamera, aray takip, elektronik odeme sistemi, elektronik siiriicii kimlik dogrularna sistemi, mobil taksi yaglrrna uygularnasl vb. uygularnalar yaparnayacaktir. Sistemi bulundurrnayan araylar, taksi ta~lmactllgl hizmeti veremez. Taksi yallw ve i~ler halde oldugu surece sistem de yah~ttrllacaktlr. Taksi ~of6rii, sistemin arlzah olmasl ve yah~mayl durdurrnasl halinde teknik destek hattml arar ve destek ahr. Gerekli ise, en gel' 24 saat iyerisinde arlzanm giderilmesi iyin arac! Taksi Yonetim Merkezi yetkili servisine goturrnelidir. Plaka sahipleri Sisteme tanlmlanmaml~ herhangi bir alet, kablo, uzantl takllmasmdan ve/veya sisteme dl~andan mudahale edilmesinden sorumludur. Ta~ lmacl, Sistemi ancak Belediye'den veya yetki verdigi Belediye i~tirakinden saglayabilir. a) <;:agn Merkezi: Belediye tarafmdan belirlenecek tek numara ile istanbul genelinde gelecek tum yagnlarl cevaplayabilecek altyaplya sahip olacaktlr. <;:agrt merkezine eri~im ses, mobil telefon Uzerinde yah~an mobil uygularnalar (SMS, Andorid, ios vb.) ve web sayfasl uygularnasl ile yaptjabilecektir. Aynca yaptlan yagnlar ve tum izleme i ~lem leri harita uygulamalarl ile yonetilebilecektir. b) Elektronik Odeme Sistemi: Vatand~ tarafmdan kullanllan guncel teknolojik Odeme araylarl ve istanbulkart kullantlarak iivenli olarak Odeme a Ilabilecektir..!Uy- (2 /S) /

3 c) Taksilerin Takibi: Tiim taksiler belediyenin belirledigi zaman arahgmda harita iizerinden online takip edilecektir. Takip i~lemlerinde taksinin konumuna bagh olarak yagn i~lemleri otomatik olarak yiiriitiilecektir. Taksinin yah~ma, dinlenme, bulundugu noktanm adresinin tespiti vb. durumlar sistem iizerinden anhk ve geriye doniik de izlenebilecektir. Takip i~lemleri diger tiim sistemlerle entegre bir biyimde yah~acaktir. GPS ve iy dl~ giivenlik kamerasl kayltiarl Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigune bildirilecektir. Hem belediye hem de plaka sahipleri araylann seyir giizergiihlanm ve verimliligi gozlemleyebilecektir. ~ehir iyindeki farkh lokasyonlardaki arz talep yogunlugu gozlemlenebilecek ve vatand~m kolayca aray bulabilmesi iyin araylara yonlendinne tavsiyesinde bulunulabilecektir. Panik ve yardlm gereken durumlarda aray takip sistemi aracm yerini belirleyecektir. ~) Sistemin Denetlenebilirligi: Tiim haberle~me altyapislmn bilgi ve veri payl~lml (aray hlz bilgileri, mii~teri istatistik, ~ikiiyet vb.) belediyenin denetiminde olacaktlr. Veriler en az I yjlhk olmak iizere tutulacaktlf. Belediyenin istedigi zamanda sisteme ula~abilecegi web servisler hazlrlanacaktlr. Tiim takip, odeme ve haberle~meler ile ki~i kayltian ~ifrelenecektir. Belediye araylarl istedigi zaman denetlemek amaclyla yaglrabilir veya yerinde denetim yapabilir/yaptirabilir. Plaka sahipleri ruhsat yenileme zamam gelen her araci, Belediye'nin belirtecegi yere ve belirtecegi tarihte getinnekle yiikiimliidiir. Belediye, kurallara uymayan aracm yah~masml durdunnak amaclyla aracm taksimetresini geyici bir siire iyin Sistemi kullanarak askiya alabilir. d) Bilgi Ekram: Aray iyi otomasyon sistemi yolcularm ve ~of<iriin kullanabilecegi bilgilerin sunulmasma imkiin verecek ~ekilde aray iyinde uygun boliimde bulundurulacaktir. Ergonomik kullanlml olan cihaz iizerinde yol durumu, aracm ilerleme giizergiihl, adres arama, hava durumu, onemli haberler, duyurular, taksi iicret tarifesi, takside uyulmasl gereken kurallar, otel, hastane, polis, belediye, havayollan acenteleri, metro duraklan vb. kurumlarm konumlarl harita iizerinde sunulabilecektir. Aynca ~ikiiyet, memnuniyet vb. konularda klsa anketler yapjlabilecektir. e) Panik Butonu; ~of<ir ve Yo1cularm kendilerine aynlml~ boliimlerde bulunan seyir veya can giivenligini tehlikeye sokacak durumlarda kullamlacak cihazlardlr. ~of<ire aynlml~ boliimde bulunan panik butonuna basildlgl andan itibaren aktifle~ecektir, yolculara aynlml~ boliimde bulunan panik butonu ise baslidlktan sonra yolcu ekramnda bulunan uyarl yolcu tarafmdan onaylandlktan sonra aktifle~ecektir. Panik butonlarma baslldlgmda sistem kullanarak denetim birimlerine lokasyon ve vakaya dair miirnkiin olan bilgileri iletir. f) Kamera Sistemleri; Aray iyinde ve dl~mda giivenlik kameralan bulundurulacaktir. Pasif durumda bulunan aray iyi giivenlik kameras. yo1cu veya ~of<ir panik butonuna baslldlktan sonra aktifle~ecektir. g) Giivenli Siirii~ ve Kimlik Dogrulama; Siiriicii kimlik dogrulama i~lemi biyometrik pannak izi dogrulama ve/veya siiriiciiye verilecek bir kullan,cl ad. ve ~ifre giri~i ile yapllacaktlf; bu yontemlerden biri ya da her ikisi Belediye'nin karanna gore birlikte veya ayn ayn uygulanacaktlf. Taksi ~of<irlerine kendi parmak izini iyeren bir cihaz verilecektir, bu cihaz. saklama ve kullanma sorumlulugu ~of<irdedir. Bahsedilen cihazlar sadece parmak izi alman ~of<irlere verilecektir. ~of<iriin parmak izinin kay.th oldugu cihaz. aray iyindeki sisteme tamtmasl ile kimlik dogrulamas. yapllm.~ olacaktlf. Parmak izi iyeren cihaz bilgi ekranma takildlktan sonra kimlik dogrulamasl sistem tarafmdan anhk olarak yapllacak ve biitiin sistem-taksimetre de diihil olmak iizereyah~maya ba~layacakhr. Sistem, aracm i~letildigi saat arahgmda, rastgele zamanlarda ~of<iriin kimligini kontrol edecektir. ~of<ir kimlik dogrulama ad.mml geyemezse kimlik dogrulama reddedilecek, merkezi sistem haberdar edilecek ve gerekirse Sistem'ler (taksimetre de dahil olmak iizere) Belediye tarafmdan kapatliacaktlr. g) Reklam: Sistemde, aray iyi cihazm bilgi ekranlarmda web ve mobil uygularnada reklamlar almabilecektir. h) ileti~im Teknolojileri: Giincel haberle~me teknolojilerine uygun olacaktlr. GSM altyaplsmda konum belirlemede kullamlabilecektir. I) Maliyet: Taksi Yonetim Merkezi kurulum maliyeti sistemde yaymlanacak olan reklam ve miimkiin olabilen sponsorluk gibi gelirler dikkate ahnarak kar~llanacaktlf. Kurulum ve maliyet detaylarl belediyenin kontrol ve denetiminde olacakhr. i) Yetki ve Haklar: Taksi Yonetim Merkezi iyin kullamlan tiim cihaz, marka, yaz.hm vb. tescil hakkma sahip uygulamalara belediye ile gorii~iilerek karar verilecektir. Taksi Yonetim Merkezi sisteminde (aray iyi cihazda, web ve mobil uygulamalarda her tiirlii istatistik ve veri top lama vb.) yapllacak tiim ek uygulamalardan belediyenin onayi ahnmadan degi~iklik yapllamayacaktlr. Araylara yerle~tirilecek otomasyon cihazmda yer alan yaz.hmlara, marka i~aretlerine ve diger fikri ve smai tasanmlara ili~kin haklar miinferiden Belediye'ye ait olacaklir. Bu yaz.hmlara miidahale edilmesine ve marka haklanm ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunulmasma miisaade edilmeyecektir. Taksi Durak Yeri Kiralama, ifyeri Ai;ma ve {:altfma Rulzsatl; MADDE30-(AfEVCUTHALh " (6) Taksi Duraklarmdan, Taksi {:aij;rl Merkezi kurulup r;azz$maya ba$lamasmdan sonra 6 ay ir;erisinde r;aftrl merkezine ilyelik belgesi istenecektir. (3/5)

4 Taksi Durak Veri Kiralama, i yeri A~ma ve <;:ah~ma RuhsatJ; MADDE 30 - (YENi HALi) " (6) Taksi duraklannda yah~an taksilerden, Taksi Y6netim Merkezine iiyelik belgesi istenilecektir. Ek 1 - (MEVCUT HALi) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ylillk 9all~ma Ruhsatl Maracaat Esaslan; (1) Her taksi ve taksi dolmu$un (:ah$ma Ruhsatl olacaktzr. (:ah$ma Ruhsatml almak isteyen mal sahibi, a$agldaki evraklarla Toplu Ula$lm Hizmetleri Madiirliigu 'ne ba$vuruda bulunur. a) 9all~ma Ruhsatnamesi diizenlenmesi esnasznda ticari ara, sahibinden istenecek evraklar; 1) Ba$vuruJormu (TUHjM'den temin edilecektir), Vekaletname ile miiracaat halinde ("... Plakah ara, ile ilgi/i gerekli i$lemleri yapmaya" ifadesi yazllz olacak), 2) Motorlu Ara, Trafik ve Ara, Tescil BelgelerininJotokopileri, 3) TC Kimlik No 'lu NiiJus CiizdanzJotokopisi (tiim hissedarlarm), 4) jki adet yeni,ekilmi$ JotograJ (tiim hissedarlarm), 5) EsnaJ odasl Jaaliyet belgesi, 6) Aynz yzl ir;inde ara, degi$ikligi varsa onceki,ah$ma ruhsatnamesinin ash, plaka sahibi degi$mi$ ise satl$ sozle$mesilveraset ilamljotokopisi ve 0 yzl verilen r;alz$ma ruhsatnamesinin asiz, 7) Taksimetre Sidl ve Muayene Kartl, 8) Taksi (:agrl Merkezi kurulup,all$maya ba$lamasmdan sonra 6 ay i,erisinde ticari taksilerden c;agrl merkezine iiyelik belgesi, b) Aynca ticari ara,larda,all an ~ofor bilgiterinin gancellenmesi amaclyla tarihi itibariyle yapzlacak olan ruhsat maracaatlarznda licari ara,ta,all~acak en az 2 ~ofore ait evraklar; 1) En az B slmji siiriicii belgesijotokopisi, 2) Adli Sidl Kaydl (Tiirk Ceza Kanunu'nun 102, 103, 104, 105, I0913.J, 10915, 17913, 188, 190, 191 ve 227. maddelerinden aifa ugraml$ dahi olsa hiikiim giymemi$ olmasi) (Ba$vuru tarihi itibariyle 6 ayl gec;memi$), 3) jki adet yeni,ekilmi$jotograj (tiim $ojorlerin), 4) Ba$vuru tarihi itibariyle 2 ayl ge,memi$ Siiriicii Belgesi jptal Bilgisi Sorgulamasl ash, 5) Sosyal Giivenlik Kurumu Belgesi, 6) Goreve yeni ba$farken veya 5 yzlda bir psikoteknik, bula$ici hastahklar ve goz sagizgl yoniinden tam te$ekkiillii hastaneden almacak saglzk raporu, 7) jl Saglzk Miidiirliigu tarafindan yetkilendirilmi$ merkezlerden uyu$turucu kullanmadlgl ile ilgi/i tahfil sonuc;larml gosterir rapor (Ba$vuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayl ge,memi ). c) Araclll $oforlerden herhangi birinin degi~mesi durumunda 3 (a,) gan i,inde isteniten evraklar ite birlikte, Toplu Ul~lm Hizmetleri Madarliiga'ne maracaat edilerek 9all ma Ruhsatnamesi yenilenecektir. Ek 1 - (YENi HALi) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ydhk <;:ah~ma RuhsatJ Miiracaat Esaslan; (1) Her taksi ve taksi doimu~un <;:ah~ma Ruhsatt olacakttr. <;:ah~ma Ruhsattnl almak isteyen mal sahibi, a~agldaki evrakiaria Toplu UI~lm Hizmetleri MiidiirIiigii' ne ba~vuruda bulunur. a) <;:ah~ma Ruhsatuamesi diizeuleumesi esuasmda ticari ara~ sahibinden istenecek Belgeler; I) Taksi Y6netim Merkezine iiyelik belgesi (s6zie~mesi), borcu yoktur yazlsl ve cihaz periyodik muayene belgesi, 2) TC Kimlik No'lu Niifus Ciizdam fotokopisi (tiim hissedarlarm), 3) Vekil ile miiracaat halinde, vekiiletname fotokopisi (Ash ibraz edilecektir), 4) Aray Tescil Belgesi (Kullamm AmaCI Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, 5) iigiii oda faaiiyet belgesi, 6) Ba~vuru tarihi itibariyle son 6 (aitt) ay iyinde yekilmi~ vesikahk fotograf(tiim hissedariarm), 7) Aym yt! iyinde Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatname biigiierinde degi~iklik olmasl durumunda 6nceki Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatnamesinin ash (interaktifba~vuru yaplidlgmda yeni beige tesliminde istenecektir), 8) Plaka sahibi degi~mi~ ise satt ~ s6zie~mesi/veraset iiam l fotokopisi varsa feragatname fotokopisi ve 0 Yll verilen Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatnamesinin ash (interaktif ba~vuru yaplidlgmda yeni beige tesliminde istenecektir), 9) Taksimetre Sicil ve Muayene Kartl, b) Ticari arac sahibi diihil tiim soforlere ait istenecek Belgeler; I) B/CIE stnlfl siiriicii belgesi fotokopisi, 2) Taksi Y6netim Merkezi Oyelik Belgesi (s6zie~mesi), 3) Ba~vuru tarihi itibariyie 2 ayl geymemi~ Siiriicii Belgesi iptal Bilgisi Sorgul~l ~l,

5 4) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl ge~memi~, resmi kurumlar i~in sorgulanml~ Adli Sicil Kaydl (5237 SaYlh Tiirk Ceza Kanununun '102.' '103.' '104.' '105.' '109.' '179/3.' '188.' '190.' '191.' '227.' ve 5326 SaYlh Kabahatler Kanununun '35.' maddesindeki su~lardan hiikiim giymemi~), 5) Ta~lmacl iizerine kaylth Sosyal Giivenlik Kurumu belgesi, 6) Ba~vuru tarihi itibariyle son 6 (altl) ay i~inde ~ekilmi~ vesikahk fotograf (tiim ~of6rler il'in). 7) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden ahnacak psikoteknik raporu, 8) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden her YII almacak bula~lcl hastahklar ve goz saghgl yoniinden (uzman unvanma sahip doktorlardan) saghk raporu, 9) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden uyu~turucu kullanmadlgl ile ilgili tahlil sonu~lanm gosterir rapor (Ba~vuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayl ge~memi~). c) Aral' veya $oforlerden herhangi birinin degi~mesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu U1a~lm Hizmetleri Miidiirliigii'ne miiracaat edilerek <;ah~ma Ruhsatnamesi yenilenecektir. Taksi Yonetim Merkezine iiyelik ve cihaz takllma i~lemleri ibb tarafmdan belirlenecek i~ plam ve takvime gore uygulanacaktlr. Tiim ruhsat sahipleri Belediye tarafmdan belirlenecek bu i~ planl ve takvime uygun olarak Belediye tarafmdan belirtilen yerde araylarml hazlr bulunduracaklardlf. Konunun UKOME giindemine almmasl hususunu olurlarmlza arz ederim. UKOME'NiN KARARl: Konunun Toplu giindemine getirilmesine karar verilmi~tir. Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan tekrar incelenerek UKOME B~kan 0<, Dr. HaYTi BARACU\ \) Genel Sekretcr, UItl$lm Daire B8,$karu Dye SUleyman ATCI Milli Savunma Bakanhgl 1. Ordu Kom. Tern. ~ ~~ MustafaOzk~ Fen i$i. Dai. B.$k. Nurdan APA YDIN Ul$. Dnz. Hbr. Bakanhg;1 Karayollan 1. BOlge Mud. Tern. /.,-?~. ~E -~ Sahil GOv. Kom.-Tem. c.4/// U I. D~ 1st Liman B$k. LIg;1 Tern. b Oye vent A nz. r. anhg,1 Alt. Yap! Gcn. MOd. Tern. anhg,1 Od. Tern. ye Mustafa Melin Y AZAR 1st. VI!. A.$. Gn. Mild. Tern (5/5)

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 1/19 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

4- Dava konusu yerde Istiklal Caddesi boyunca caddenin her iki tarafmi kapsayan siliietler,

4- Dava konusu yerde Istiklal Caddesi boyunca caddenin her iki tarafmi kapsayan siliietler, -------"'---..._-----...,.,...,..,.r T.e. ISTANBUL 9. idare MAHKEMESi BASKANLIGI'NA BiLiRKiSi RAPORU DOSY A ESAS NO : 2010/448 HAKiM : Hakim Ay~egi.il Dokurlar (101832) DAVACI :TMMOB Mimarlar Odasl istanbul

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

I ~ c}fli INTERNAnoNAL

I ~ c}fli INTERNAnoNAL consulta Bagtmstz Denetlm ve Yemlnll Mall Mii~avl r llk A.$. An Independent Member of the INAA Group I ~ c}fli INTERNAnoNAL NElWORK OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS CONSULT A BAGIMSIZ DENETiM VE YEMiNLi MALi

Detaylı

EDiP GA YRiMENKUL Y A TIRIM SANA Yi VE TiCARET A.~. izahnamedir. Bu izabname, Sermayc Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca 21.JAJ...t.

EDiP GA YRiMENKUL Y A TIRIM SANA Yi VE TiCARET A.~. izahnamedir. Bu izabname, Sermayc Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca 21.JAJ...t. -:f4 s A - 12 2 C) 2 b ~~ /2o1.1 EtU1 EDiP GA YRiMENKUL Y A TRM SANA Yi VE TiCARET A.~. izahnamedir Bu izabname, Sermayc Piyasas1 Kurulu (Kurul)'nca 21.JAJ...t.QQJ3 tarihinde onaylanm1~t1r. OrtakhgimlZD

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ARA DONEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUGU HAKKINDA SINIRLI DENETiM RAPORU Datagate Bilgisayar

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI

ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI T. C V B «u m a I i I i g i ISTANBUL VALILIGI CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI 2015 ICINDEKILER BIRtNCi BOLUM 1 GENEL ESASLAR... 1 I- AMAC VE KAPSAM 1 D-HUKUKl DAYANAKLAR 1 m-tanimlar 2 IKINCIBOLUM

Detaylı

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in K 12 Online Egitim Platformlanna

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $.

BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $. BKR PROFiLo HOLDiNG A.S. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 31 Arabk 2013 ve 2012 Donemlerine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kindipnotlar Burhaniye Mahallesi

Detaylı

"KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)*

KNOW-HOW VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* AVRUPAARA$TIRMALARI DERGiSi CiLT: 8 SAYI : 1-2 2000 155 "KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* Ozet*** Deniz Ilgaz** Know-How, smai alanda ozellikle

Detaylı

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : G.ltt : Teklif ADANA 2.,.,.0106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrI01jOmOzOnihtiyaci olan a~a1jlda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen Kanunun 22.maddesi

Detaylı

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi THE IMPORTANCE OF USUING PROPER EXPRESsioNS RELATED WITH SECURITY SUBJECTS IN PHYSIC EDUCATION M. ~ahin BULBUL* OZET Bu ara~tmnanm amacl,

Detaylı

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti Say1 Konu : 28565550 : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul,23.05.2011 KODu:iMKB

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 litre Akaryak1t(Motorin) ahm1 4734 sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir.

Detaylı