/, r ~ T.e. TARiH 'UKOME KARARI. istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI SAY! 2015/4-26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/, r ~ T.e. TARiH 01.07.2015 'UKOME KARARI. istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI SAY! 2015/4-26"

Transkript

1 istanbul BOyOK~EHiR BElEDIVESI T.e istanbul BiiYVK~EHiR BELEDjyE BA~KANLIGI ULA~IM KOORDiNASYON MERKEzi KARARI 'UKOME KARARI TARiH SAY! 2015/4-26 UKOME, istanbul Biiyii~ehjr Belediye Ba~kanhgl Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARA<;LI Ba~kanhgIDda giin ve saat 14:00'da giindemindeki kouulan gijrii~mek iizere toplandl. ilgi: a) tarih ve 2009/3-13 sayiit UKOME Karan. b) tarih ve say tit UKOME Karart. c) tarihli ve 1119 say tit MecIis karart. ~) Toplu Ula~lm Hizmetler Miidiirliigiiniin tarih ve 1502 say tit yaztst ile ekli raporu. TEKLiF: Taksi Yonetim Merkezi ve Ruhsatname iyin istenilen belgelerin (Taksi Ta~unacthgt edilmesi teklifi. Yonergesi) revtze TOPLU ULA~IM IDzMETLERi MUJrORLUGU RAPORU: ilgi (I') Toplu Ula~tm Hizmetleri Miidiirliigii yazlsl ekli raporunda; ilgi (a) UKOME Kararlyla yiiriirliige ginni~ ve ilgi (b) UKOME karartyla "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak i~letilmesi" hususlarl revize edilmi~ olan Taksi ve Taksi Dolmu~ Ta~tmactlIgl Yonergesinde; taksi ve taksi dolmu~ ta~tmacthgmm kapsamt, tanunt, yah~ma esaslan ile kttrallarl ve muracaat iyin gerekli belgeleri belirlenerek karar altma ahnmt~ttr. ilgi (c) MecIis kararlyla, istanbul'da faaliyet gosteren taksilerin buyuk bir klsmmm herhangi bir duraga baglt olmakstzm kent iyinde surekli dola~arak mu~teri aramast nedeniyle trafik yogunluguna sebep olmalart, yevreye zararlt emisyonlar yaymalan, mu~teri alma rekabeti iyinde trafik kurallannt ihlal etrneleri, taksicilerin a~trt yalt~mast nedeniyle yorgunluga bagh kazalarm meydana gelmesi vb. sebepler nelicesinde vatanda~lara ve turistiere sunulan toplu ~tma hizmetinin yeterli gorulecek kalitede bulunmamast; bu hizmetin istanbul BUyUk~ehir Belediyesi'nin asli gorey, yetki ve sorumlulugunda olmasl; toplu ta~tma hizmetinin UyUncU ki~ilere yapttrtlmast halinde de belirtilen asli gorey, yetki ve sorumlulugun devam etrnesi ve bu sorumlulugun geregini yerine getinnek iyin bu alanda yeni duzenlemeler yaptlmasma ihtiyay duyulmast nedeniyle "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak j~letilmesi" i~i 10 ytl sureyle ispark A. ~.' ye devredilmi~tir. Toplu UlaSlm Hizmetleri MiidiirliigU Degerlendirmesi; MUdUrlUgiimUz teknik ekiplerince yaptlan yalt~malan neticesinde; ilgi (a) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ta~trnacthgt Yonergesinde ilgi (c) MecIis Karartyla kuru Ian "Taksi Yonetim Merkezi Kurularak i~letilmesi " i~i kapsammda yaptlacaklarm ayrmtth ~ekilde yer almamast nedeniyle kontrol, denetirn ve etkin yapttrlm uygulanamayacagl, kiralama, taksi duraklart ve ~of6r1erin yah~ma ko~ullart konusunda hukuksal bo~luklarm bulunmast nedeniyle teknik alt yapmm saglanmasma paralel olarak yonetim merkezini destekleyecek ve hukuksal althk olu~turacak yonergede yer alan a~agtdaki hususlann revize edilmesinin UKOME gundemine almmasml olurlarmtza arz ederim. Taksi Otomasyon ve Yonlendirme Sis/emi; MADDE12-(MEVCUTHAL~ (1) Talesi otomasyon sistemi; talesi,a171 merkezi altyaplsl iizerinden vatanda m yaygm ve kolay olarak kullanabildigi sabit ve mobil telefan vb. haberle$me ara,larz kullamml ile saglamr. Ayrzca cep telefonu ve internet iizerinde hazlrlanml olan uygulamalar ile de hizmet verilecektir. Talesi otomasyon sistemi; talesi i,inde vatanda$tan gelen ve,a171 merkezinden yonlendirilen tiim tale pieri kar$zlayabilen geli$mi$ bir elektronik sistem iizerinden yapzlacakttr. Bu sistem talesi $oforii,,a171 merkezi, sabit durak ve vatanda$ arasmdaki tiim haberle$me ile sisteme katma deger saf,layacak ek hizmetleri sunar. Talesilerde buiunmasl gereken Elektronik-haberle$me sistem ve ekipmanlarl a$aglda belirtilmi$ olup soz konusu sistemle ilgili her tiir tasarruf, diizenleme ve i$letme yetktsi Biiyiik$ehir Belediyesi 'ne aiftir. Belediye ve Emniyet Miidiirliiftiiniin dl$mda veya yetki verdikleri kurum / kurumlar haricinde hi,bir kurum bu konularla ilgili uygulama yapamaz. Bu konularda ilgili odalarm gorii$ii ahmr. a) <;agrz Merkezi: Belediye tarafindan belirlenecek tek numara ile jstanbul genelinde gelecek tiim <;a17zlarl cevaplayabilecek altyapzya sahip olacaktzr. <;a171 merkezine eri$im ses, mobil tetefon iizerinde <;ah$an mobil uygulamalar (SMS, Java, Windows CE, WAP) ve web sayfasl uygulamasl i/eyapdabilecektir. Ayrzcayapdan,a17dar ve tiim izleme i lemleri harita uygulamalarl ile yonetilebilecektir. /, r ~

2 b) Elektronik Odeme Sistemi: Vatanda~ tarafindan kullamlan giineel teknolojik Odeme arar;larl ile giivenli olarak online odeme yapdabileeektir. c) Taksilerin Uydu, GSM Ve Rf Id Sistemleri ile izlenerek Takibi: Tum taksuer belediyenin belirledigi zaman arabgmda harita iizerinden online takip eduecektir. Takip i$iemlerinde taksinin konumuna bagil olarak r;agrl i$lemleri otomatik olarak yiiri1tulecektir. Taksinin r;ab$ma, dinlenme, bulundugu noktanm adresinin tespiti vb. durumlar sistem iizerinden anbk ve geriye donuk de izlenebilecektir. Takip i$lemleri diger tiim sistemlerle entegre bir bie;imde r;ab$acaktlr. Arar; takip sisteminde konum dogrulugu yiiksek GPS, A-GPS sistemleri ile RF, id kullanzlabumelidir. Taksi $ojoriiniin istegine bagb olarak giivenlik amaclyla GSM takibinde yaplbr. GPS ve ie; dl$ giivenlik kamerasl kayztlan Toplu Ula~'lm Hizmetleri Miidiirliigune bildiruecektir. (20/ ),(20/417-1),( ) 9) Sistemin Denetlenebilirligi: Tum haberle~me altyaplsl yeterli giivenlikte olacaktlr. Bilgi ve veri payla~lml (arae; hlz bilgileri, mii~teri istatistik, ~ikayet vb.) belediyenin denetiminde olaeaktlr. Veriler en az 1 Yllilk olmak iizere aktif disklerde tutulacaktlr. Belediyenin istedigi zamanda sisteme ula~abilecegi web servisler hazlrlanacaktlr. Tiim takip, odeme ve haberle$meler ile ki~i koyztlan logolanacaktlr. d) Sistem Giivenliiji ve Kamera Sistemleri: UKOME Karan ife iptal edilmi~tir. ( ) e) Elektronik Reklam: Sistemin kurulmasl ve yiiriitiilmesinde ortaya rzkacak maliyetlerin kar~llanabilmesi ir;in otomasyon sisteminde aro!; iizerinde, arar; ie;i cihazm gorsel panelinde, web ve mobil uygulama da reklamlar almabilecektir. Her tiirlii reklam iicretlendirilmesi belediyenin denetiminde yapdacaktzr. j) $ehir Bilgi Sistemi Hizmeti: Arar; ir;i otomasyon sistemi m~terinin ve gerektiginde $oforiin kullanabilecegi bilgilerin sunulmasma imkan verecek ~ekilde kurgulanaeaktlr. Ergonomik kullanzml olan cihaz iizerinde yol durumu, araem ilerleme giizergdhl, adres arama, hava durumu, onemli haberler, duyurular, taksi iicret tarifesi, takside uyulmasl gereken kurallar, en yakm otel, hastane, polis, belediye, havayollarl acenteleri, metro duraklan vb. kurumlarm aeil telefonlarz ve konumlan harita iizerinde sunulabilecektir. Aynca ~ikdyet, memnuniyet vb. konularda k,sa anketler yapdabilmelidir. g) ilet~'im Teknolojileri: Giineel ve geleeekteki 3G-4G GSM, wi-ji haberle~me teknolojilerine uygun olacaktzr. GSM altyaplsmda konum belirleme de kullanzlabilmelidir. Taksi duraklan ve onemli AVM e;evresi vb. gibi Wi Fi networkiiniin bulundugu yerlerde soz konusu kablosuz altyapmm kullanzlmasl ile mali yet tasarrufo saglanacaktlr. g) Maliyet: Taksi Otomasyon ve Yonlendirme Sisteminin komple kurulum mali yeti sistemde yaymlanacak olan reklam ve sponsorluk gibi gelirler dikkate almarak finanse edileeektir. Kurulum ve maliyet detaylan belediyenin kontrol ve denetiminde olaeaktzr. h) Yetki ve Haklar: Taksi otomasyonu ie;in yapdan tiim eihaz ve uygulamalar kurumlan bag/mil blrakaeak nitelikte olmamabdlr. Tiim marka, yazlbm vb. teseil hakkma sahip uygulamalara belediye ile g6r~iilerek uygulamaya karar verileeektir. Taksi otomasyon sisteminde (arar; i,i eihazda, web ve mobil uygulamalarda her liirlu istatistik ve veri toplama vb.) yapdaeak liim ek uygulamalardan belediyenin onayl almmadan degi~iklik yapllamayacaktlr. Taksi Yonetim Merkezi; MADDEI2-0ffiNiHALt (1) Taksi Yonetim Merkezi; taksi yonetim merkezi altyaplsl Uzerinden vatanda~m yaygm ve kolay olarak kullanabildigi sabit ve mobil telefon vb. haberle~me araylan ile internet Uzerinde ha z lrlanml~ olan uygularnalar (Andorid, ios vb.) ile de hizmet verilecektir. Taksi yonetim merkezi; taksi iyinde vatanda~tan gelen ve yagn merkezinden yonlendirilen tum talepleri kar~llayabilen geli~mi~ bir elektronik sistem Uzerinden yapllacaktlr. Bu sistem taksi ~of6ru, yagn merkezi, duraklar ve vatanda~ arasmdaki tum haberle~me ile sisteme katma deger saglayacak ek hizmetleri sunar. Taksilerde bulunmasl gereken Elektronik- haberle~me/odeme sistem ve ekipmanlan a~aglda belirtilmi~ olup soz konusu sistemle ilgili her tilr tasarruf, diizenleme ve i~letme yetkisi BUyUk~ehir Belediyesi'ne aittir. Toplu ul~lm hizmetlerinde gerekli giivenlik, kalite, karnu yararl ve koordinasyon saglanmasl arnaclyla Belediye dl~mda veya yetki verdikleri kurumlkurumlar haricinde hiybir kurum bu konularla ilgili yagn merkezi, kamera, aray takip, elektronik odeme sistemi, elektronik siiriicii kimlik dogrularna sistemi, mobil taksi yaglrrna uygularnasl vb. uygularnalar yaparnayacaktir. Sistemi bulundurrnayan araylar, taksi ta~lmactllgl hizmeti veremez. Taksi yallw ve i~ler halde oldugu surece sistem de yah~ttrllacaktlr. Taksi ~of6rii, sistemin arlzah olmasl ve yah~mayl durdurrnasl halinde teknik destek hattml arar ve destek ahr. Gerekli ise, en gel' 24 saat iyerisinde arlzanm giderilmesi iyin arac! Taksi Yonetim Merkezi yetkili servisine goturrnelidir. Plaka sahipleri Sisteme tanlmlanmaml~ herhangi bir alet, kablo, uzantl takllmasmdan ve/veya sisteme dl~andan mudahale edilmesinden sorumludur. Ta~ lmacl, Sistemi ancak Belediye'den veya yetki verdigi Belediye i~tirakinden saglayabilir. a) <;:agn Merkezi: Belediye tarafmdan belirlenecek tek numara ile istanbul genelinde gelecek tum yagnlarl cevaplayabilecek altyaplya sahip olacaktlr. <;:agrt merkezine eri~im ses, mobil telefon Uzerinde yah~an mobil uygularnalar (SMS, Andorid, ios vb.) ve web sayfasl uygularnasl ile yaptjabilecektir. Aynca yaptlan yagnlar ve tum izleme i ~lem leri harita uygulamalarl ile yonetilebilecektir. b) Elektronik Odeme Sistemi: Vatand~ tarafmdan kullanllan guncel teknolojik Odeme araylarl ve istanbulkart kullantlarak iivenli olarak Odeme a Ilabilecektir..!Uy- (2 /S) /

3 c) Taksilerin Takibi: Tiim taksiler belediyenin belirledigi zaman arahgmda harita iizerinden online takip edilecektir. Takip i~lemlerinde taksinin konumuna bagh olarak yagn i~lemleri otomatik olarak yiiriitiilecektir. Taksinin yah~ma, dinlenme, bulundugu noktanm adresinin tespiti vb. durumlar sistem iizerinden anhk ve geriye doniik de izlenebilecektir. Takip i~lemleri diger tiim sistemlerle entegre bir biyimde yah~acaktir. GPS ve iy dl~ giivenlik kamerasl kayltiarl Toplu Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigune bildirilecektir. Hem belediye hem de plaka sahipleri araylann seyir giizergiihlanm ve verimliligi gozlemleyebilecektir. ~ehir iyindeki farkh lokasyonlardaki arz talep yogunlugu gozlemlenebilecek ve vatand~m kolayca aray bulabilmesi iyin araylara yonlendinne tavsiyesinde bulunulabilecektir. Panik ve yardlm gereken durumlarda aray takip sistemi aracm yerini belirleyecektir. ~) Sistemin Denetlenebilirligi: Tiim haberle~me altyapislmn bilgi ve veri payl~lml (aray hlz bilgileri, mii~teri istatistik, ~ikiiyet vb.) belediyenin denetiminde olacaktlr. Veriler en az I yjlhk olmak iizere tutulacaktlf. Belediyenin istedigi zamanda sisteme ula~abilecegi web servisler hazlrlanacaktlr. Tiim takip, odeme ve haberle~meler ile ki~i kayltian ~ifrelenecektir. Belediye araylarl istedigi zaman denetlemek amaclyla yaglrabilir veya yerinde denetim yapabilir/yaptirabilir. Plaka sahipleri ruhsat yenileme zamam gelen her araci, Belediye'nin belirtecegi yere ve belirtecegi tarihte getinnekle yiikiimliidiir. Belediye, kurallara uymayan aracm yah~masml durdunnak amaclyla aracm taksimetresini geyici bir siire iyin Sistemi kullanarak askiya alabilir. d) Bilgi Ekram: Aray iyi otomasyon sistemi yolcularm ve ~of<iriin kullanabilecegi bilgilerin sunulmasma imkiin verecek ~ekilde aray iyinde uygun boliimde bulundurulacaktir. Ergonomik kullanlml olan cihaz iizerinde yol durumu, aracm ilerleme giizergiihl, adres arama, hava durumu, onemli haberler, duyurular, taksi iicret tarifesi, takside uyulmasl gereken kurallar, otel, hastane, polis, belediye, havayollan acenteleri, metro duraklan vb. kurumlarm konumlarl harita iizerinde sunulabilecektir. Aynca ~ikiiyet, memnuniyet vb. konularda klsa anketler yapjlabilecektir. e) Panik Butonu; ~of<ir ve Yo1cularm kendilerine aynlml~ boliimlerde bulunan seyir veya can giivenligini tehlikeye sokacak durumlarda kullamlacak cihazlardlr. ~of<ire aynlml~ boliimde bulunan panik butonuna basildlgl andan itibaren aktifle~ecektir, yolculara aynlml~ boliimde bulunan panik butonu ise baslidlktan sonra yolcu ekramnda bulunan uyarl yolcu tarafmdan onaylandlktan sonra aktifle~ecektir. Panik butonlarma baslldlgmda sistem kullanarak denetim birimlerine lokasyon ve vakaya dair miirnkiin olan bilgileri iletir. f) Kamera Sistemleri; Aray iyinde ve dl~mda giivenlik kameralan bulundurulacaktir. Pasif durumda bulunan aray iyi giivenlik kameras. yo1cu veya ~of<ir panik butonuna baslldlktan sonra aktifle~ecektir. g) Giivenli Siirii~ ve Kimlik Dogrulama; Siiriicii kimlik dogrulama i~lemi biyometrik pannak izi dogrulama ve/veya siiriiciiye verilecek bir kullan,cl ad. ve ~ifre giri~i ile yapllacaktlf; bu yontemlerden biri ya da her ikisi Belediye'nin karanna gore birlikte veya ayn ayn uygulanacaktlf. Taksi ~of<irlerine kendi parmak izini iyeren bir cihaz verilecektir, bu cihaz. saklama ve kullanma sorumlulugu ~of<irdedir. Bahsedilen cihazlar sadece parmak izi alman ~of<irlere verilecektir. ~of<iriin parmak izinin kay.th oldugu cihaz. aray iyindeki sisteme tamtmasl ile kimlik dogrulamas. yapllm.~ olacaktlf. Parmak izi iyeren cihaz bilgi ekranma takildlktan sonra kimlik dogrulamasl sistem tarafmdan anhk olarak yapllacak ve biitiin sistem-taksimetre de diihil olmak iizereyah~maya ba~layacakhr. Sistem, aracm i~letildigi saat arahgmda, rastgele zamanlarda ~of<iriin kimligini kontrol edecektir. ~of<ir kimlik dogrulama ad.mml geyemezse kimlik dogrulama reddedilecek, merkezi sistem haberdar edilecek ve gerekirse Sistem'ler (taksimetre de dahil olmak iizere) Belediye tarafmdan kapatliacaktlr. g) Reklam: Sistemde, aray iyi cihazm bilgi ekranlarmda web ve mobil uygularnada reklamlar almabilecektir. h) ileti~im Teknolojileri: Giincel haberle~me teknolojilerine uygun olacaktlr. GSM altyaplsmda konum belirlemede kullamlabilecektir. I) Maliyet: Taksi Yonetim Merkezi kurulum maliyeti sistemde yaymlanacak olan reklam ve miimkiin olabilen sponsorluk gibi gelirler dikkate ahnarak kar~llanacaktlf. Kurulum ve maliyet detaylarl belediyenin kontrol ve denetiminde olacakhr. i) Yetki ve Haklar: Taksi Yonetim Merkezi iyin kullamlan tiim cihaz, marka, yaz.hm vb. tescil hakkma sahip uygulamalara belediye ile gorii~iilerek karar verilecektir. Taksi Yonetim Merkezi sisteminde (aray iyi cihazda, web ve mobil uygulamalarda her tiirlii istatistik ve veri top lama vb.) yapllacak tiim ek uygulamalardan belediyenin onayi ahnmadan degi~iklik yapllamayacaktlr. Araylara yerle~tirilecek otomasyon cihazmda yer alan yaz.hmlara, marka i~aretlerine ve diger fikri ve smai tasanmlara ili~kin haklar miinferiden Belediye'ye ait olacaklir. Bu yaz.hmlara miidahale edilmesine ve marka haklanm ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunulmasma miisaade edilmeyecektir. Taksi Durak Yeri Kiralama, ifyeri Ai;ma ve {:altfma Rulzsatl; MADDE30-(AfEVCUTHALh " (6) Taksi Duraklarmdan, Taksi {:aij;rl Merkezi kurulup r;azz$maya ba$lamasmdan sonra 6 ay ir;erisinde r;aftrl merkezine ilyelik belgesi istenecektir. (3/5)

4 Taksi Durak Veri Kiralama, i yeri A~ma ve <;:ah~ma RuhsatJ; MADDE 30 - (YENi HALi) " (6) Taksi duraklannda yah~an taksilerden, Taksi Y6netim Merkezine iiyelik belgesi istenilecektir. Ek 1 - (MEVCUT HALi) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ylillk 9all~ma Ruhsatl Maracaat Esaslan; (1) Her taksi ve taksi dolmu$un (:ah$ma Ruhsatl olacaktzr. (:ah$ma Ruhsatml almak isteyen mal sahibi, a$agldaki evraklarla Toplu Ula$lm Hizmetleri Madiirliigu 'ne ba$vuruda bulunur. a) 9all~ma Ruhsatnamesi diizenlenmesi esnasznda ticari ara, sahibinden istenecek evraklar; 1) Ba$vuruJormu (TUHjM'den temin edilecektir), Vekaletname ile miiracaat halinde ("... Plakah ara, ile ilgi/i gerekli i$lemleri yapmaya" ifadesi yazllz olacak), 2) Motorlu Ara, Trafik ve Ara, Tescil BelgelerininJotokopileri, 3) TC Kimlik No 'lu NiiJus CiizdanzJotokopisi (tiim hissedarlarm), 4) jki adet yeni,ekilmi$ JotograJ (tiim hissedarlarm), 5) EsnaJ odasl Jaaliyet belgesi, 6) Aynz yzl ir;inde ara, degi$ikligi varsa onceki,ah$ma ruhsatnamesinin ash, plaka sahibi degi$mi$ ise satl$ sozle$mesilveraset ilamljotokopisi ve 0 yzl verilen r;alz$ma ruhsatnamesinin asiz, 7) Taksimetre Sidl ve Muayene Kartl, 8) Taksi (:agrl Merkezi kurulup,all$maya ba$lamasmdan sonra 6 ay i,erisinde ticari taksilerden c;agrl merkezine iiyelik belgesi, b) Aynca ticari ara,larda,all an ~ofor bilgiterinin gancellenmesi amaclyla tarihi itibariyle yapzlacak olan ruhsat maracaatlarznda licari ara,ta,all~acak en az 2 ~ofore ait evraklar; 1) En az B slmji siiriicii belgesijotokopisi, 2) Adli Sidl Kaydl (Tiirk Ceza Kanunu'nun 102, 103, 104, 105, I0913.J, 10915, 17913, 188, 190, 191 ve 227. maddelerinden aifa ugraml$ dahi olsa hiikiim giymemi$ olmasi) (Ba$vuru tarihi itibariyle 6 ayl gec;memi$), 3) jki adet yeni,ekilmi$jotograj (tiim $ojorlerin), 4) Ba$vuru tarihi itibariyle 2 ayl ge,memi$ Siiriicii Belgesi jptal Bilgisi Sorgulamasl ash, 5) Sosyal Giivenlik Kurumu Belgesi, 6) Goreve yeni ba$farken veya 5 yzlda bir psikoteknik, bula$ici hastahklar ve goz sagizgl yoniinden tam te$ekkiillii hastaneden almacak saglzk raporu, 7) jl Saglzk Miidiirliigu tarafindan yetkilendirilmi$ merkezlerden uyu$turucu kullanmadlgl ile ilgi/i tahfil sonuc;larml gosterir rapor (Ba$vuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayl ge,memi ). c) Araclll $oforlerden herhangi birinin degi~mesi durumunda 3 (a,) gan i,inde isteniten evraklar ite birlikte, Toplu Ul~lm Hizmetleri Madarliiga'ne maracaat edilerek 9all ma Ruhsatnamesi yenilenecektir. Ek 1 - (YENi HALi) Taksi ve Taksi Dolmu~ Ydhk <;:ah~ma RuhsatJ Miiracaat Esaslan; (1) Her taksi ve taksi doimu~un <;:ah~ma Ruhsatt olacakttr. <;:ah~ma Ruhsattnl almak isteyen mal sahibi, a~agldaki evrakiaria Toplu UI~lm Hizmetleri MiidiirIiigii' ne ba~vuruda bulunur. a) <;:ah~ma Ruhsatuamesi diizeuleumesi esuasmda ticari ara~ sahibinden istenecek Belgeler; I) Taksi Y6netim Merkezine iiyelik belgesi (s6zie~mesi), borcu yoktur yazlsl ve cihaz periyodik muayene belgesi, 2) TC Kimlik No'lu Niifus Ciizdam fotokopisi (tiim hissedarlarm), 3) Vekil ile miiracaat halinde, vekiiletname fotokopisi (Ash ibraz edilecektir), 4) Aray Tescil Belgesi (Kullamm AmaCI Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, 5) iigiii oda faaiiyet belgesi, 6) Ba~vuru tarihi itibariyle son 6 (aitt) ay iyinde yekilmi~ vesikahk fotograf(tiim hissedariarm), 7) Aym yt! iyinde Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatname biigiierinde degi~iklik olmasl durumunda 6nceki Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatnamesinin ash (interaktifba~vuru yaplidlgmda yeni beige tesliminde istenecektir), 8) Plaka sahibi degi~mi~ ise satt ~ s6zie~mesi/veraset iiam l fotokopisi varsa feragatname fotokopisi ve 0 Yll verilen Taksi Geyici <;:ah~ma Ruhsatnamesinin ash (interaktif ba~vuru yaplidlgmda yeni beige tesliminde istenecektir), 9) Taksimetre Sicil ve Muayene Kartl, b) Ticari arac sahibi diihil tiim soforlere ait istenecek Belgeler; I) B/CIE stnlfl siiriicii belgesi fotokopisi, 2) Taksi Y6netim Merkezi Oyelik Belgesi (s6zie~mesi), 3) Ba~vuru tarihi itibariyie 2 ayl geymemi~ Siiriicii Belgesi iptal Bilgisi Sorgul~l ~l,

5 4) Ba~vuru tarihi itibariyle 6 ayl ge~memi~, resmi kurumlar i~in sorgulanml~ Adli Sicil Kaydl (5237 SaYlh Tiirk Ceza Kanununun '102.' '103.' '104.' '105.' '109.' '179/3.' '188.' '190.' '191.' '227.' ve 5326 SaYlh Kabahatler Kanununun '35.' maddesindeki su~lardan hiikiim giymemi~), 5) Ta~lmacl iizerine kaylth Sosyal Giivenlik Kurumu belgesi, 6) Ba~vuru tarihi itibariyle son 6 (altl) ay i~inde ~ekilmi~ vesikahk fotograf (tiim ~of6rler il'in). 7) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden ahnacak psikoteknik raporu, 8) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden her YII almacak bula~lcl hastahklar ve goz saghgl yoniinden (uzman unvanma sahip doktorlardan) saghk raporu, 9) il Saghk Miidiirliigii tarafmdan yetkilendirilmi~ merkezlerden uyu~turucu kullanmadlgl ile ilgili tahlil sonu~lanm gosterir rapor (Ba~vuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayl ge~memi~). c) Aral' veya $oforlerden herhangi birinin degi~mesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu U1a~lm Hizmetleri Miidiirliigii'ne miiracaat edilerek <;ah~ma Ruhsatnamesi yenilenecektir. Taksi Yonetim Merkezine iiyelik ve cihaz takllma i~lemleri ibb tarafmdan belirlenecek i~ plam ve takvime gore uygulanacaktlr. Tiim ruhsat sahipleri Belediye tarafmdan belirlenecek bu i~ planl ve takvime uygun olarak Belediye tarafmdan belirtilen yerde araylarml hazlr bulunduracaklardlf. Konunun UKOME giindemine almmasl hususunu olurlarmlza arz ederim. UKOME'NiN KARARl: Konunun Toplu giindemine getirilmesine karar verilmi~tir. Ula~lm Hizmetleri Miidiirliigii tarafmdan tekrar incelenerek UKOME B~kan 0<, Dr. HaYTi BARACU\ \) Genel Sekretcr, UItl$lm Daire B8,$karu Dye SUleyman ATCI Milli Savunma Bakanhgl 1. Ordu Kom. Tern. ~ ~~ MustafaOzk~ Fen i$i. Dai. B.$k. Nurdan APA YDIN Ul$. Dnz. Hbr. Bakanhg;1 Karayollan 1. BOlge Mud. Tern. /.,-?~. ~E -~ Sahil GOv. Kom.-Tem. c.4/// U I. D~ 1st Liman B$k. LIg;1 Tern. b Oye vent A nz. r. anhg,1 Alt. Yap! Gcn. MOd. Tern. anhg,1 Od. Tern. ye Mustafa Melin Y AZAR 1st. VI!. A.$. Gn. Mild. Tern (5/5)

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617. (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617. (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 967617 Sayt : 10965224.480 02110 2.3 Konu : MEB ADSL Paketleri (TELEFON ZiNCiRi)... MUDURLO (;ONE MEZiTLi Miidiirliigiimiize bagh okul ve resmi

Detaylı

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S.

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. '. Depolama Tarifesi AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. AKIM-TEK Glivercinlik Terminali Depolama Tesisi Lisans1n Tarih ve Say1s1 Tesis Adresi :02/12/201O-DEP/2901-9/28666

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in K 12 Online Egitim Platformlanna

Detaylı

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK Basbakanhk Mevzuati Gelistirme ve Yaym Genel Mudurlugt; Page 1 of5 7 ~ubat 2014 CUMA Resmi Gazete SaYI:28906 YONETMELiK Karar SaylS! : 2014/5780 Ekli "Engelli Kamu Personel Secme Smavi ve Engellilerin

Detaylı

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii)

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) , T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii SaYl : 17616639-622.03- () % 0 ~ Konu : Atlk Pil Toplama!;;;. ~fl...kaymakamligina (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) AtIk Pil Toplama kampanyasl

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii T.C. MU~ V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198-604-E.5349775 25.05.2015 Konu: Kurum Standartlan Modiilii Veri Giri~ blemlerinin Takibi... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii GENEL YAZI T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii Sayi : 99604924/9907-15 0?3^0 Konu: Veri Paylasirm GENEL YAZI Bilindigi iizere, 5502 sayili Sosyal Giivenlik Kurumu Kanununun

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

RAR DEFTERi. 5. Doy.Dr.A.Diljin KEyECi 6. Doy.Dr.Zuhal YETKiN A Y 7.Yrd.Doy.Dr.U. Burak TEMEL

RAR DEFTERi. 5. Doy.Dr.A.Diljin KEyECi 6. Doy.Dr.Zuhal YETKiN A Y 7.Yrd.Doy.Dr.U. Burak TEMEL RAR DEFTERi S.D.U. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi YONETiM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARiHi TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 04.03.2014 328 8 FAKULTE YONETiM KURULU UYELERi 1. Prof.Dr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 2. Prof.Dr.Zuhal

Detaylı

2"1~\\1I\\i{ll\i\im\ \fl\i~'lli'l III\I 1\1

21~\\1I\\i{ll\i\im\ \fl\i~'lli'l III\I 1\1 Te. Saghk Bakanlog,..._- -""""''''' Sayl :39942531 Konu : Yonerge T.e. SAGUK BAKANUGI Acil Saghk Hizmetleri Genel MUdUrlUgU BAKANLIK MAKAMINA '~A-'ct-L----;SAO--'LIK--:::HIZ=ME= 1L C: ERl =G:;;;EN:;;E:;--L

Detaylı

TURKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI YUKSEK OGRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU VakflmlZ, Devlet Universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yuksekokul, konservatuar veya meslek yuksekokulunda

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO T.e. MU$ valiligi il Milli Egitim MUdUrlUgU SaYI : 63326527-480.03-E.2234 19 11.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi... KA YMAKAMLIGINA li~e Milli Egitim MUdUrlUgU... OKULU MOOURLOGO Milli Egitim

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMET ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA. b) 18.01.2010 tarih ve 2652 sayili İstanbul Valiliği yaztsı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA. b) 18.01.2010 tarih ve 2652 sayili İstanbul Valiliği yaztsı T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşim Daire Başkanlığı Toplu Ulaşim Hizmetleri Müdürlüğü Sa71 ;M,341O1İBB,0,14.81.040.200ı57s Konu : Kamu Hizmet Standartlari Tablosu.... /.... 12010 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

MADDE 2: Kat mulkiyetine tabi i~bu garimenkul iizerindeki ana yaprnm boltimlii kagir Apartman daireleri sadece mesken olarak kullamhr.

MADDE 2: Kat mulkiyetine tabi i~bu garimenkul iizerindeki ana yaprnm boltimlii kagir Apartman daireleri sadece mesken olarak kullamhr. MADDE 1: 634 Saylh Kat MUlkiyeti Kanunu ve bu Kanunuda degi~iklik yapan 2814 Sayllt Kanunu huktimlerine gore mulkiyeti kat miilkiyetine cevrilmi~ olan ATATURK Mahalesi 594.sokakta bulunan 119 ada 1 parse

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii)

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu.... VALiLiGiNE (it Saghk Mlidlirlligii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tiirkiye iia~ ve TIbbi Cihaz Kurumu Giden Evrak Servisi Giden Evrak No: 36589 Giden Evrak Tanhi: 03.04.2013 Gjjvenlik Kodu: 487438 i~em Takip No: 893780 SaYl : 81776946-010- Konu

Detaylı

o3. 11. 201 0* 15 6g1

o3. 11. 201 0* 15 6g1 T. C. YAKUTiYE KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : B.08.4.MEMA.25.20.05/ Konu: E-Yazl~ma yonergesi. o3. 11. 201 0* 15 6g1 KA YMAKAMLIK MAKAMINA ilgi : a) 3797 saylh Milli Egitim Bakanhgl

Detaylı

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf.

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf. T.C. PTT GENELMUDURLUGU, Malzeme Dairesi Ba~kanhgl SaYl :B.ll.2.pnO.12.00.03-010.04/ Konu: Dahili Sigorta Yonergesi PTT Genel Miidijrliigii Dahili Sigorta Yonergesi PTT Yqnetim Kurulunun 22/04/2008 tarihli

Detaylı

ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLARI A.O. ARASINDA

ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLARI A.O. ARASINDA T.t'. Orlllliin ve Su i$t.eri Bakanl.gl ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLAR A.O. ARASNDA "1.000.000 FiDAN TOPRAKLA BULUUYOR" AGA

Detaylı

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii SaYI Konu : \C)2. :TekJif ADANA (a. O"J.J..!.. ~/2013 TEKLiF FORMU b. MUdUrlUgiimiiziin ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 6 ( Altl

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

: 1lA.l\ : Yakla~lk Maliyet YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM

: 1lA.l\ : Yakla~lk Maliyet YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM T.e. ADANA VALiLiGi Halk Saghgl Miidiirliigii SaYI Konu : 1lA.l\ : Yakla~lk Maliyet YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q110.3/2013... MUESSESESiNE MUdUrlUgiimiizUnihtiyacl olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-44 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-45/754-276 Karar Tarihi : 24.12.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvuruları 1.Dilekçe 15 İş günü 1-

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA

BILGi I LEM DAIRESi BA KANLIGI'NA T.C. MUGLA BUYUK EHIR BELEDIYE BA KANLIGI Imar ve ehircilik Daire Ba kanhgi (Ruhsat ve Yapi Denetim ube Mudiirlugii) Sayi: 30141038-010.99 ~2gSZ Konu:Elektronik Haberlesme Istasyonu z«/07/2015 BILGi I

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

Hacettepe Universitesi Ankara-Tiirkiye. ile. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Bakii-Azerbaycan

Hacettepe Universitesi Ankara-Tiirkiye. ile. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Bakii-Azerbaycan Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Akademik t~birligi ve Degi~im Protokolii K~lhkh i~birligini ve ortak aniayi~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe Universitesi, Ankara,

Detaylı

T.C ISTANBUL BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIOI TAPIR 23.11.2012

T.C ISTANBUL BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIOI TAPIR 23.11.2012 T.C UKOME KARARI i S T A N B U L BUYUK5SEHIR BELEDIYESi ISTANBUL BUYOK$EHIR BELEDIYE BA$KANLIOI TAPIR 23.11.2012 ULA$IM KOORDINASYON MERKEZI KARARI SAY! 2012/10-13 UKOME, Istanbul Buyuk $ebir Belediye

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Vaklf1ar Genel Mtidtirltigti GENELGE 2016/.1.

T.C. BASBAKANLIK Vaklf1ar Genel Mtidtirltigti GENELGE 2016/.1. T.C. Vaklf1ar Genel Mtidtirltigti Sayl : 67723701-010.06-1.283 Konu : Yeni, Mtilhak, Esnaf ve Cemaat Vaklf1arla ilgili Ytirtittilen i~ ve i~lemler.!j:.i01/2016 GENELGE 2016/.1. Yeni, mtilhak, esnaf ve

Detaylı

T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu

T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu Say1 : Konu: 90192509-809.99-5297 Ta~mtrlarla!Igili!~Iemler T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu 22/05/2014 ( ) Sayt~tay Ba~kanhgmca 2012 yilt kamu idaresi hesaplarmda yapllan denetimler sonucunda;

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0. ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0. Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu. YUREGiR BELEDiYE BA~KANLIGI

TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0. ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0. Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu. YUREGiR BELEDiYE BA~KANLIGI TURKiYE i~ KURUMU GENEL M0D0RL0G0 ADANA c;all$ma VE i$ KURUMU il M0D0RL0G0 Toplurn Yaranna Program Kat1hmc1 Duyurusu zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, ozel ~artlar ise ii Mudurlugu tarafmdan

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI ÖZEL OLMAYAN ARAÇLARIN VE ARABALARIN NUMARALANDIRILMASINI VE ÖZEL OLMAYAN ARABALARLA İLGİLİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA (10/1983,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/94 24.Aralık.2015 İçindekiler: * İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin kapsam genişletildi. * İnternet ticaretine ve reklamlarına aracılık

Detaylı

TEMIZLIK ISLERINE AIT TEKNIK SARTNAME

TEMIZLIK ISLERINE AIT TEKNIK SARTNAME MUGLA c;ali~ma VE i~ KURUMU il MUDURLUGU HiZMET BiNASI 2016-2017-2018 YILLARl.(3 (Uc;).. YILLIK). 5 (BES). isc;i ile (MALZEMELi) GENEL '.. TEMIZLIK ISLERINE AIT TEKNIK SARTNAME ' ' ic;indekiler 1. TEMiZLENECEK

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu 01019553 T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu (FAKS) T.(:. 'I:.OP~~.MAHSULLERI OFISI GENEL MUDURLUtJU Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirlfigii (Ticaret Servisi) 20/02/201510:41-29136379/202/12850

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii

T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii Sayl Konu : Teklif ADANA 2.'8 / 1.~2012 TEKLiF FORMU MUdUrlUgUmUzUn ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (2) kalem YaZlllm Program

Detaylı

Amaç. Kapsam. Tanımlar

Amaç. Kapsam. Tanımlar BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK Amaç MADDE-1 Bu Yönetmelik Bursa Büyükşehir

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 3. İmar Durum Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından temin edilebilir -gerekli görüldüğünde

Detaylı

464 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞ DUYURUSU

464 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞ DUYURUSU 464 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞ DUYURUSU Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında, belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefler için

Detaylı

FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 5. Doy.Dr.Zuhal YETKiN AY 2. ProfDr.

FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN 5. Doy.Dr.Zuhal YETKiN AY 2. ProfDr. FAKULTE KURULU KARAR DEFTER! S.D.U. Di~ HEKiMLiGi FAKULTESi FAKULTE KURULU KARARLARI TOPLANTI TARiHi TOPLANTI SA YISI KARAR SA VISI 11.06.2013 105 1 FAKULTE KURULU UYELERi 1. ProfDr.M.Hakan TURKKAHRAMAN

Detaylı

T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1. KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE

T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1. KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE - T.C. ANKARA UNiVERSiTESi REKTORLUGU Personel Daire Ba~kanhg1 Sayt: 62535980-903.07.02 [2547/40a-39] Konu: Gorevlendirme 31. G 7. 20 13 * 1 ~ ;J 40 32616 KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE ilgi: 21.2.2013

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERLİK DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Muğla

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU

Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU ' T0RKiYE ENGELLiLER SPOR YARDIM ve EGiTiM VAKFI Y(JKSEK 6GRENiM OGRENCiLERi BURS DUYURUSU Vakftm1z, Devlet Universitesi biinyesinde yer alan faklilte, enstitii, yuksekokul, konservatuar veya meslek yliksekokulunda

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014 Karar No 2014/158 Karar Tarihi 02/12/2014 Evrak No Geli Tarihi 6K1842 25/11/2014 Tekrar Gorii^ulecek mi? H - 1 - T.C. SAUHLi BELEDIYESi MECLISKARARI Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi Toplu Konut

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Adaylar Sınavlara Girmeden 1- Anabilim

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI

TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI M.O. AT ENSTITOSO AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI CILT: 4 SAYI: 1-2 1995/1996 65 TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI M. Kaan DERiCiOGLU* TANIM Bir i~letmenin mal ve hizmetlerini bir ba~ka

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: TARİH : 24/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/94 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik

Detaylı

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU Protokoliin Konusu Maddel Bu protokol, Aydm Milli Egitim Mlidiirlligii ile Olean Dniversitesi arasmda lisanslistli

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

it Milli JEgitim Miidiirliigii

it Milli JEgitim Miidiirliigii T.e. ADANA VALILIGI it Milli JEgitim Miidiirliigii Sayi : 39795285/604/564691 10/02/2014 Konu: Mes1eki Egitim ve istihdam Olanagi Saglanmasi.... KAYMAKAMLIGJNA (il ;t MiUi Egitim Miidiirliigii) Antalya

Detaylı

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK BiRINCi BOLUM AMAC, KAPSAM, DAYANAK, MISYON ve TANIMLAR Amac Madde 1 Bu Yonetmeligin amaci; Emlak ve istimlak

Detaylı

ilgi: Milli Egitim Miidiirliigiiniin 10.09.2013 tarihli 0]/2392268 saylh valilik onay!.

ilgi: Milli Egitim Miidiirliigiiniin 10.09.2013 tarihli 0]/2392268 saylh valilik onay!. Boliim Sayl Konu : Bilgi l~lem ve Egitim Teknolojileri T.C. SiN-CAN KAYMAKAMLIGI live Milli Egitim Miidiirliigii ACELE VE GUNLUDUR : 42294305.480./ 1'0 Y'+Ci5 (b../09/2013 : Bili~im Teknolojileri Rehber

Detaylı

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu

: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : G.ltt : Teklif ADANA 2.,.,.0106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrI01jOmOzOnihtiyaci olan a~a1jlda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen Kanunun 22.maddesi

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi KARAR SAYISI : 2014/1-1 Salonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'ün Başkanlığında, UKOME TEKLİF: UKOME tarafından yeni bir karar alınana kadar yürürlükte bulunan il trafik komisyonu kararlarının geçerliğinin

Detaylı

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ EBYS Eğitimi Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ Sistem Java üzerinden çalışmaktadır. Eylül 2015 itibari ile Chrome / Java destek vermeyi kestiğinden Chrome ile çalışmamaktadır. 1 den fazla

Detaylı

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! 352-2451040-2451 Tarih Sayi L Konu _j 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik

Detaylı

Sirküler Tarihi: 24.12.2015 Sirküler No : 2015 / 035

Sirküler Tarihi: 24.12.2015 Sirküler No : 2015 / 035 Sirküler Tarihi: 24.12.2015 Sirküler No : 2015 / 035 ELEKTRONİK TİCARET FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BELLİ MÜKELLEF GRUPLARINA SÜREKLİ BİLGİ VERME VE İNTERNETTEN SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLER

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve e-belediye

Bilişim Teknolojileri ve e-belediye Bilişim Teknolojileri ve e-belediye İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek başta teknolojik yenilikler olmak üzere çok sayıda hizmeti hayata geçirdik. Teknolojiyi

Detaylı