Festivale yýldýz yaðacak SAYFA 5 TE. Musa Eroðlu 40 KURUÞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Festivale yýldýz yaðacak SAYFA 5 TE. Musa Eroðlu 40 KURUÞ"

Transkript

1 Festivale yýldýz yaðacak KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Rafet El Roman Sýla Belediye Baþkan Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda 33.Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festival programýný açýkladý. Festivalin baþladýðý günden itibaren her yýl biraz daha farklýlaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, festivalin Haziran tarihleri arasýnda düzenleneceðini söyledi. 5 TE Musa Eroðlu Aref 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Akýllý hastane ihalesinde ilk aþama tamam Geçtiðimiz günlerde 20 genç kýza "Seni Seviyorum", "Banu, Dinçer'le Evlen" yazýlý tiþört giydirerek sevdiði kýzýn çalýþtýðý iþ yerinin önüne giden iþ adamý Dinçer Zorlu, bir buket çiçekle karþýladýðý 8 yýllýk kýz arkadaþý Banu Boyar'a klarnet ve gitar eþliðinde evlenme teklifinde bulunmuþtu. 9 DA TMO 2013'te "Tam Randevu" sitemine geçti Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, TMO tarafýndan 2013 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan randevulu hububat alým sistemi hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýnda ilk kez uygulamaya konulan "Kýsmi Randevulu Alým Sistemi" ile peþin alýmlarýn randevulu ve randevusuz olarak, emanet alýmlarýn ise tamamen randevulu olarak gerçekleþtirildiðini kaydeden Ermiþ... 7 DE Ýbrahim Ýpek Efendi Ankara'da anýldý Çorum'un yetiþtirdiði büyük alimlerden Ýbrahim Ýpek Efendi hafta sonu Ankara Aski Spor Salonunda on bini aþan seveni tarafýndan anýldý. Ýbrahim Ýpek Efendin vefatýnýn 13. yýl dönümü sebebiyle düzenlenen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Büyük Birlik Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Gündoðdu, Keçiören Belediyesi eski Baþkaný Turgut Altýnok, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin katýldý. 7 DE Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a inþa edilecek olan 650 yataklý akýllý hastanenin ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. 13 firmanýn dosya verdiði ihale sonrasýnda firmalarýn incelemesinin 1 ay sürmesi bekleniyor. Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenen ihaleye 13 firma dosya verdi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Okullararasý Atýk Pil Toplama Yarýþmasýnda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turan Candan, Zeki Gül ile Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan Katýldý. Ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu teklif veren firmalar en fazla 8, en az 5 firmaya indirilecek. Daha sonra ise yeterli görülen firmalar ikinci kez ihaleye davet edilecek ve en uygun teklifi veren firma ile sözleþme imzalanacak. Fatih AKBAÞ Atýk Pil toplamada yarýþtýlar 3 TE 2 DE Daldal ailesinin acý günü Çorum eþrafýndan Mustafa ve Ömer Daldal'ýn anneleri Hatice Daldal (90) vefat etti.hatice Daldal için dün Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. 2 DE "Cem Boyner, Koç Üniversitesi ormana yapýlýrken þýyor muydu?" 10 DA "Çorum'u iyi yerlere taþýmak için çalýþýyoruz" 4 TE 5 litre atýk yaða 1 litre yeni sývý yað hediye 3 TE TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364)

2 Memur Sen'den Defterdar Özbay'a tebrik Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, baðlý sendika baþkanlarý ile birlikte Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaret etti. Sözlerine Ýhsan Özbay'a yeni görev yerinde baþarýlar dileyerek baþlayan Ahmet Saatçi, "Memur Sen olarak ülkemize, milletimize hizmet eden, verdikleri hizmetlerde özveri ve fedakârlýðý ön planda tutan, herkese teþekkür ediyor, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Memur Sen olarak ülkemizi ve milletimizi karþýlýksýz seviyoruz. Sendikacýlýðý ülkemizin huzur ve güvenini kaçýrmayacak, masum insanlarý sýkýntýya sokmayacak ilkeyle yapmaya çalýþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn haklarýný aramak, kazaným saðlamak için mücadele ederken ülke sevdamýzý göz ardý etmiyoruz. Kamu çalýþanlarýnýn hakkýný almak için mücadele verirken, vatandaþlarýmýzý sýkýntýya sokmadan yetkili olan kiþilerle muhatap olarak, eylemlerimizle kamuoyu oluþturarak kazaným elde etmeye çalýþýyoruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn can güvenliðine, huzuruna ve güvenine kast edecek hiçbir hareketin içinde olmadýðýmýz, olmayacaðýmýz gibi vatandaþlarýmýzý hiçe sayan bir anlayýþla, üzüm yemekten ziyade baðcýyý dövmeye niyetlenenlere karþý olduðumuzun kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyoruz" dedi. Hizmet ve kazaným sendikacýlýðýnýn öncüsü olan Memur Sen'in bugüne kadar üzüm yeme maksatlý sendikacýlýk yapmadýðýný ve yapmaya devam edeceðini dile getiren Saatçi, "Hiçbir kesim bizleri bu ülke vatandaþýnýn güvenliðine kast edenlerin yanýnda görmemiþtir, görmeyecektir. Klasik ücret sendikacýlýðý anlayýþý, Memur-Sen'le birlikte hem çalýþanlarýn hem de insanlýðýn sorunlarýna odaklanan hizmet sendikacýlýðýna dönüþmüþtür. Hizmet sendikacýlýðý anlayýþý, sorunlardan nemalanarak varlýðýný sürdürmeyi deðil, çözüm için risk almayý, bedel ödemeyi göze alan bir sendikacýlýktýr. Ayrýca hizmet sendikacýlýðý, hem çalýþanlarýn haklarýný, hem emeðin niteliðini artýrmayý, hem de insanlýðýn ve evrenin iyilik, doðruluk ve adalet üzerine inþasýný hedefleyen erdemli bir yolculuðun adýdýr. Son 10 yýllýk dilim içerisinde ülkemiz ekonomisinin istikrarlý bir þekilde büyümesi, paramýzýn deðerinin yükselmesi, Avrupa da birçok ülke iflasýn eþiðin de iken ülkemizin yýldýzýnýn her geçen gün parlamasý, kredi notunun yükselerek yatýrým yapýlabilecek ülkelerden biri olmasý, iç ve dýþ mihraklarý rahatsýz etmiþ, gezi parký adý ile baþlatýlan sonradan farklý þekillerde cereyan ederek ekonomimizi, istikrarýmýzý, huzurumuzu bozmaya yol açacak eylemlere dönüþmüþtür. Bu eylemlerin aklýselimle en kýsa sürede sona ererek, ülke notumuzun, ekonomimizin, istikrarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn huzurunun zarar görmemesi en büyük talep ve dileðimizdir. Bu dilek ve temennilerimizle defterdarýmýza çalýþmalarýnda kolaylýklar diliyor, þehrimize sereceði hizmetlerden dolayý þimdiden teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Defterdar Ýhsan Özbay ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Memur Sen yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL 2 HABER Akýllý hastane ihalesinde ilk aþama tamam Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a inþa edilecek olan 650 yataklý akýllý hastanenin ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. 13 firmanýn dosya verdiði ihale sonrasýnda firmalarýn incelemesinin 1 ay sürmesi bekleniyor. Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenen ihaleye 13 firma dosya verdi. Ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu teklif veren firmalar en fazla 8, en az 5 firmaya indirilecek. Daha sonra ise yeterli görülen firmalar ikinci kez ihaleye davet edilecek ve en uygun teklifi veren firma ile sözleþme imzalanacak. Ýhale öncesi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, katýlýmcý firmalarý ihalenin þekli ve ihale süreci hakkýnda bilgiler verdi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatý için 15 firmanýn dosya aldýðýný ve 13 firmanýn teklif verdiðini belirterek, teklif veren firmalarýn dosyasýnýn inceleneceðini, incelemenin 1 ay süreceðini, daha sonra puanlama sistemine göre ihaleye girebilecek en fazla 8, en az 5 firmanýn belirleneceðini, bu firmalarýn da ikinci kez ihaleye çaðrýlacaðýný, ikinci ihale sürecinin 40 gün süreceðini bildirdi. Ömer Arslan, en uygun teklifi veren firma ile sözleþme yapýlarak inþaata baþlanacaðýný kaydetti. Ömer Arslan, Saðlýk Bakanlýðý'ndan 4, Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'nden 3 olmak üzere toplam 7 kiþilik komisyon huzurunda ihalenin yapýlacaðýný, ihale sürecini ise 7 kiþilik komisyonun yürüteceðini açýkladý. Ömer Arslan'ýn bilgilendirme yapmasýnýn ardýndan 7 kiþilik komisyon ihale için dosya veren 13 firmalar açýklanarak dosyalarýný inceledi. Ýhaleye girmek için dosya veren firmalar ise þunlar: "Yüksel-Ýnþ-Durmaz Ýnþ. Ortak Giriþim, Ermit-YSE Yapý Ortak Giriþim, Öztaþ-Sigma Ýnþ Ortak Giriþim, Özaras-Ýntekar-Didoray Ortak Giriþim, Sarýdaðlar-Pekintaþ Ortak Giriþim, Taþ Yapý Ýnþ., Gülermak Aðýr San., Atlý-Tisan- Hüsamettin Peker-Emi Yol Yapý Ortak Giriþim, Porr Bau Gmbh-Ýntim O Ortak Giriþim, Limak- Yýldýzlar Ortak Giriþim, Nursoy-Üçer Ortak Giriþim, Ýntes-Yapýmak-Öze-Mafer-Yapý STS Ortak Giriþim, Akm-Nuhoðlu-Dalgýçlar Ortak Giriþim. Fatih AKBAÞ Ýmsâk :2:44 Güneþ :5:02 Ýþrak :5:55 Öðle :12:51 Ýkindi :16:51 Akþam :20:19 Yatsý :22:18 Sen omuzunda yorgan, elinde torban, Sen mevsim iþçisi, büyük gezginci, Doðduðundan beri sen, anan, baban, Orakçý, çapacý, ýrgat, ekinci. Sen, anan, baban...siz topraksýzlar, Sizi ben tanýrým uzun yollardan. Size en yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ekip biçtiðiniz toprak sizindir, Sizindir zorluðu, derdi, mihneti. Sizin çektiðiniz derde dar gelir, Tanrýnýn ambarý olsa cenneti. Ve cennet, dünyanýn kurulduðundan Beridir Tanrý'nýn düþüncesidir. Sen sabrýný yere çaldýðýn zaman Bu güzel hülyadan Tanrý ürperir. Siz ey yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ey mevsim iþçisi, ey topraksýzlar, Sizin topraðýnýz size bu vatan. Ahmet Kutsi TECER 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasýnda kýlýnan teheccüd namazýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR TOPRAK ÝÞÇÝSÝNE HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Daldal ailesinin acý günü Çorum eþrafýndan Mustafa ve Ömer Daldal'ýn anneleri Hatice Daldal (90) vefat etti.hatice Daldal için dün Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý.namazýn ardýndan Hatice Daldal'ýn cenazesi Ulu Mezarda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine ise baþsaðlýðý diler. Yýl: 9 Sayý: 2500 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,888 1,888 EUR 2,495 2,51 STERLiN 2,92 2,96 JPY YENi 0,019 0,0193 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C OYA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Atýk Pil toplamada yarýþtýlar Türk Yýldýzlarý Çorum'da gösteri yapacak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Okullararasý Atýk Pil Toplama Yarýþmasýnda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turan Candan, Zeki Gül ile Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan Katýldý. Ödül törenin de ilk konuþmayý yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Atekin Girgin, pillerin çevreye çok büyük zararlarýnýn olduðunu ifade ederek, "Bizde atýk pillerin doðaya atýlmasýný önlemek amacýyla belediye ile böyle bir yarýþma organize ettik. Bu yarýþma klasik yarýþmalardan biraz farklý. Öðrencilerimiz atýk pilleri topladýlar. Gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý hepsine teþekkür ediyorum. Kirletirsek yaþanacak baþka dünya yok" dedi. Daha sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise sözlerine atýk pil yarýþmasýna katkýda bulunan öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ederek baþladý. Bu tür yarýþmalarýn gelecek nesillerin çevre konusunda daha duyarlý yetiþmeleri açýsýndan önemli olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Bizde iktidar olarak çevreye büyük önem veriyoruz. Türkiye'de son 10 yýlda toplam 2 milyar 800 milyon fidan diktik. Türkiye dünyada orman alanlarý artan ilk üç ülkeden birisi haline geldi. Bizde belediye olarak boþ alanlarý ya park yada aðaç dikerek deðerlendiriyoruz. Çorum Belediyesi olarak 4 yýlda 60 bin aðaç diktik" þeklinde kaydetti.2012 yýlýnda Çorum'da 1700 kg atýk pil topladýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, 2013 yýlý hedeflerinin ise 2200 kg atýk pil toplamak olduðunu söyledi. Konuþmalarýn ardýndan ilk 5'e giren okullara hediyeleri verildi. Dereceye giren okullar ise sýralamaya göre þunlar: "Mimar Sinan Ýlkokulu, Dumlupýnar Ortaokulu, Kalehisar Ortaokulu, Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen YÝBO, Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi." Fatih AKBAÞ Bakan Çelik Çorum'a geliyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik açýlýþ ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Bakan Faruk Çelik, 12 Haziran Çarþamba günü Çorum'a gelerek Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü yeni hizmet binasýnýn açýlýþýný yapacak. Bakan Çelik'in bazý ziyaretlerde bulunmasý da bekleniyor. 5 litre atýk yaða 1 litre yeni sývý yað hediye Çorum Belediyesi tarafýndan yeni bir proje daha hayata geçirildi. Daha önce muhtarlýklara atýk bitiksel yaðlarý toplama makinesi yerleþtiren belediye þimdi ise bu atýk yaðlar karþýlýðýnda kullanýlmamýþ sývý yað hediye edecek. Baþkan Muzaffer Külcü dün düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni uygulama hakkýnda açýklamalarda bulundu. 5 kg atýk sývý yað getiren herkese 1 litre yeni sývý yað hediye edeceklerini açýklayan Baþkan Külcü, "1 litre atýk sývý yað 1 milyon litre suyu kullanýlmaz hale getiriyor. Kullanýlan sývý yaðlarýn doðaya zararý büyük oluyor. Bizde bu uygulama ile atýk yaðlarýn doðaya atýlmasýný olabildiði kadar azalmaya çalýþacaðýz" dedi. Baþkan Külcü elinde 5 litre atýk yað olan vatandaþlarýn nolu telefonu aradýklarýnda ekiplerin eve kadar gelip yaðý aldýklarý da sözlerine ekledi. Daha sonra kampanya kapsamýnda atýk yaðlarý Belediye Baþkan Muzaffer Külcü teslim aldý ve yeni sývý yaðlarý verdi. Fatih AKBAÞ Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Türk Yýldýzlarý ekibi Çorum'da gösteri yapacak. Yaptýklarý birbirinden güzel gösterilerle dikkati çeken Türk Yýldýzlarý aðustos ayýnda Çorumlularla buluþacak. Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, konu hakkýnda verdiði bilgide 2009 yýlýnda beri Türk Yýldýzlarý ekibinin Çorum'da gösteri yapmasý için çaba harcadýklarýný ifade ederek, "Hava Kuvvetleri Komutanlýðý bu yýl yaptýðýmýz baþvuruyu kabul etti. Türk Yýldýzlarý 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da gösteri uçuþu yapacaklar" dedi. Çorum, Beja ile kardeþ þehir oldu Çorum Belediyesi ile Tunus'un Beja kenti kardeþ þehir oldu. Her iki kentin kardeþ þehir protokolü belediye baþkanlarý tarafýndan 4 Haziran tarihinde imzalandý. Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Geçtiðimiz hafta 4 günlük bir Tunus ziyareti yaptýklarýný belirten Baþkan Muzaffer Külcü, "Bu ziyaret kapsamýnda Beja kenti ile Çorum'un kardeþ þehir olmasý için imza töreni gerçekleþtirdik. Türkiye'den baþarýlý 27 belediye Tunus'ta ki belediyeler ile kardeþ þehir oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý bir toplantýda ise imzalar atýldý" dedi. Bu anlaþmanýn farklý boyutlarýnýn olduðunu ifade eden Baþkan Külcü, "Projeyi Ýçiþleri Bakanlýðý yürütüyor. Türkiye'de ki baþarýlý belediyeler Tunus'ta ki belediyelere belediyeciliði nasýl yapacaklarýný öðretecekler. Biz oralara onlarýn imkanlarýný kaynaklarýný sömürmek için deðil daha yaþanabilir kentler imar etmek için gidiyoruz. Onlarda Türkiye ile ilgili pozitif düþünüyorlar. Ortak bir kültürden geldiðimizi barýþ içinde yaþadýðýmýzý ve dünya politikalarýnda beraber hareket etmemiz gerektiðini düþünüyorlar. Türkiye dünyada belediyecilik açýsýnda en iyi ülkelerden biridir. Son 15 yýlda çok mesafeler aldýk. Kalkýnmýþ bir çok ülkeden daha çok mesafe aldýk" þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü, kardeþ þehir anlaþmasýnýn hayýrlý olmasýný temenni ederek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI LEYLEK - TÝLKÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Elektriðin, telefonun, televizyonun, bilgisayarýn henüz evlerimize girmediði zamanlarda, köylerde mehlelerin (bazý yerlerde komþuya gece oturmaya gitmek anlamýnda kullanýlýr) tadý bir baþka olurdu. Gaz lambasýnýn veya ocakta yanan çýranýn aydýnlýðýnda samimi sohbetler yapýlýr. Ajans (haberler) saatleri baþlayýnca pilli radyodan pür dikkat dinlenir, özellikle arkasý yarýmlar hiç kaçýrýlmamaya çalýþýlýr ve oradan dinlenen kýssalardan hisseler çýkarýlmaya çalýþýlýrdý. Evin büyüðü pardon köyün büyüðü, herkesin saygý duyduðu yaþlý amcalar tarihi olaylar veya uzun süren askerlik yýllarýndaki anýlarýný anlatýr ve etrafýndaki küçük büyük insanlarý aðzýna bakýtýrdý. Bizlerde 'söz unutulur ama yazý kalýr' diyen öðretmenlerimizin uyarýsýna uyarak, unutmayalým diye bazýlarýný defterimize sýcaðý sýcaðýna yazardýk. Ýþte bu baðlamda; geçmiþ defterleri karýþtýrýnca not aldýðým, fakat unuttuðum bir hikâyeyi tekrar okudum. Zaman zaman çoðumuz tabiri caizse etrafa akýl daðýtýyoruz ancak daðýttýðýmýz akýldan kendimiz istifade edemiyoruz. Verdiði akýlla güvercini kurtaran, ancak kendisi tilkiye yem olmaktan kurtulamayan leyleðin durumuna düþebiliyoruz. O halde; gelin hep beraber okuyalým ve bize göre bir hisse var mý bakalým. Bir güvercin aðacýn üzerine yuva yapmýþ. Yaptýðý yuvada zor þer yavrularýný koruyormuþ. Bu güvercine bir tilki musallat olmuþ. Tilki zaman zaman gelip aðacýn dibinden güvercini korkutmaya baþlamýþ. Tilki, güvercine yukarýya gelirsem seni de yavrunu da yerim. Yoksa yavrunu bana at diyormuþ. Zavallý güvercin çaresiz yavrusunu atmak zorunda kalýyormuþ. Bu durumdan iyice sýkýlan güvercin, yuvasýnda kara kara düþünmeðe baþlamýþ. O esnada bir leylek gelmiþ yanýna. Güvercini üzüntülü bir halde görünce, hayýrdýr derdin nedir diye sormuþ. Güvercin olup bitenleri hüzünlü hüzünlü baþlamýþ anlatmaða. Leylek, 'tilki bir daha gelirse sakýn yavrularýný tilkiye atma ve çýkabilirsen gel çýk buraya. O zaman ben uçarým, sende yavrularýmý aþaðýda yiyecekmiþsin yukarýda yersin de' diye akýl vermiþ. Daha sonra uçup bir nehrin kenarýna konmuþ. Adet olduðu üzere güvercinin korkulu rüyasý tilki yine gelmiþ ve eski dediklerini tekrarlamýþ. Güvercin hiç aldýrýþ etmeden, leyleðin dediklerini aynen demiþ. Tilki, 'sana kim verdi bu akýlý?' diye sorunca güvecin, leylek verdi demiþ. Tilki hiç vakit geçirmeksizin hemen nehrin kenarýndaki leyleðin yanýna gitmiþ. Tilki, leyleðe biraz dil döktükten sonra, ey leylek kardeþ saðdan bir rüzgâr esse ne yaparsýn? Diye sormuþ. Leylek sola dönerim diye cevap vermiþ. Peki, soldan bir rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sorunca, hemen saða dönerim demiþ. Bu cevap karþýsýnda peki saðdan, soldan, arkadan ve önden rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sormuþ. Leylek, ondan kolay ne var ki, kafamý iki kanadýmýn arasýna sokarým ve böylece rüzgâr bana zarar veremez demiþ. Tilki, bunu nasýl yapacaksýn? Böyle bir þey olur mu olur mu? Bu mümkün deðil deyince, Leylek gaza gelip yaparým demiþ. Tilki, o halde nasýl yaptýðýný göster bakalým demiþ. Leylek kafasýný iki kanadýnýn arasýna sokunca; kurnaz tilki hemen leyleðin tepesine hoplamýþ ve leyleðin kafasýný koparmýþ ve böylece iþi saðlama aldýktan sonra, - Ey baþkasýna akýl verip de, kendine kýyan cahil leylek demiþ! Kýssadan hisse insanoðlu daima akýllý olmalý, tedbirli olmalý veya iyi niyetle uyaran dostlarýný satmamalý yani diline sahip olmalýdýr. DÝLÝM, DÝLÝM, DÝ- LÝM. NEDÝR BENÝM SENDEN ÇEKTÝÐÝM dememek için, baþkalarýný uyaranlar ayný konu da kendileri zarar görmemek için daima uyanýk olmalýdýr. Çünkü tedbir gibi akýllýlýk yoktur. 'Ettetbirül ahsen velev kane yüzseksen - tedbir iyidir. Yüzseksen defa olsa bile ' 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL SMMMO'dan Özbay ve Doðan'a ziyaret Evlilik yolunda ilk adýmý attýlar Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Defterdar Ýhsan Özbay'ý makamýnda nezaket ziyarette bulundu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Defterdar ile iþ gücünde en üst düzeye çýkarmak ve en samimi en sýcak iliþkiler içinde olmak için bir arada bulunduklarýný söyledi. Defterdar Özbay ise ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek yeni yönetime baþarýlar diledi.smmmo heyeti daha sonra ise Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Emniyet Müdürü Doðan'a SMMMO ile ilgili bilgiler verdi. Yýldýrým Odaya 391 üye 85 stajer 80 stajer adayýnýn olduðunu ifade etti. Emniyet Müdürü Doðan ise Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerine görevinde baþarýlar diledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kent Haber Gazetesi Sayfa Editörü, Hasan Dizlek, niþanlandý.hasan Dizlek ile Meltem Comba'nýn evlilik yolunda ilk adýmý attýklarý niþan töreni her iki gencin de doðup büyüdüðü yer alan Alaca'nýn Büyürhýrka Beldesi'nde gerçekleþtirildi. Pazar günü öðle saatlerinde baþlayan niþan törenine her iki ailenin yakýnlarý, eþ, dost ve akrabalarý ile davetliler katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi, evlilik yolunda ilk adýmý atan Meltem Comba ve Hasan Dizlek'i tebrik eder, mutluluklarýnýn daim olmasýný diler. "Çorum'u iyi yerlere taþýmak için çalýþýyoruz" Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýcal'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Oda hakkýnda bilgiler verirken göreve tekrar baþkan olarak gelen Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýcal'a da görevinde baþarýlar diledi. Baþaranhýncal ise "Bizlerde sizlerde seçimi tamamladýk. Artýk tüm gayretimizle iyi iþler yapmalýyýz. Ayný geminin kaptanýyýz. Bizler ve sizler Çorum'u en iyi yerlere taþýmak için gayret ediyoruz" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Külcü, SMMMO yönetimini tebrik etti Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediyenin Çorum'u þantiyeye çevirdiðini kaydeden Yýldýrým, "Çorum'un her tarafýndan þantiye havasý var. Çorum'umuz yeniden inþa ediliyor" þeklinde konuþtu. Ziyarette dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Külcü ise, Yýldýrým ve yönetimini tebrik etti. Makam ve koltuklarý gelip ve geçici olduðunu kaydeden Külcü, "Biz buralarýn emanetçisiyiz. Buralarýn sahibi halktýr. Biz halkýn hizmetkârýyýz, herkesin emrine amadeyiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 HABER 5 33.ULUSLARARASI ÇORUM HÝTÝT FUAR VE FESTÝVAL PROGRAMI Aref Ankaralý Turgut Metin Þentürk Musa Eroðlu Sýla Onur Þan Rafet El Roman Songül Karlý Festivale yýldýz yaðacak Belediye Baþkan Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda 33.Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festival programýný açýkladý. Festivalin baþladýðý günden itibaren her yýl biraz daha farklýlaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, festivalin Haziran tarihleri arasýnda düzenleneceðini söyledi. Festivalin açýlýþ kokteylinin yine Müze bahçesinde gerçekleþtireceðini kaydeden Külcü, "Festival çeþitli etkinliklerle dolu dolu kutlanacak. Konserleri yine festivalin geneline yaydýk. Hem stadyumda hemde parklarda halk konserleri düzenlenecek. Baþkan Külcü festival programý hakkýnda þu bilgileri verdi: 26 Haziran Çarþamba günü saat 21.00'da Musa Eroðlu Fuar alanýnda, 27 Haziran Perþembe günü saat 20.00'da Songül Karlý Ýskilipli Atýf Hoca Parkýnda, yine ayný gün saat 21.00'da Sýla Fuar alanýnda, 28 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Onurþan Ýnci Parkta, yine ayný gün saat 21.30'da Metin Þentürk Fuar alanýnda, 29 Haziran Cumartesi saat 21.45'te Rafet El Roman Fuar alanýnda, 30 Haziran Pazar saat 20.00'da Ankaralý Turgut Bosna Parkýnda konser verecekler. Ayrýca 29 Haziran Cumartesi günü de Aref Atatürk Spor Salonunda saat 19.45'te Mental Sahne Gösterisi yapacak. Festival kapsamýnda yerli ve yabancý halk oyunlarý ekipleri de gösteriler yapacak. Ayrýca açýk hava sinema etkinliði ile tiyatro oyunlarý da sahnelenecek. Festival 30 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Müze bahçesinde verilecek kokteyl ile sona erecek. Fatih AKBAÞ Meclis Sýklýk'ý inceledi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn projesi olan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin de katkýlarýyla hayata geçirilerek Çorum halkýnýn kullanýmýna açýlan Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan çalýþmalarý yerinde incelemek amacýyla Ýl Genel Meclisi tarafýndan bir gezi düzenlendi. Geziye Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve Meclis Üyeleri katýlýrken, Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel katýlýmcýlara çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Yine gezide Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan da yer aldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn "Her Ýl'e Bir Tabiat Parký Projesi" kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda Ýl Özel Ýdaresi'nin de katkýlarýyla kurulan Çorum Sýklýk Tabiat Parký, bahar baþlangýcýyla birlikte vatandaþlarýn kullanýmýna açýldý. Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda kurulan Sýklýk Tabiat Parký ile Çorum halkýnýn rahat ve temiz bir nefes almasýný saðlýyor. Mahmut Temel tabiat parkýnýn tanýtýmýný yaptý ve projeye bugüne kadar verilen destekten dolayý Ýl Genel Meclisi ve Ýl Özel Ýdaresi'ne teþekkür ederek, daha sonraki çalýþmalarda da destek beklediklerini ifade etti. Þube Müdürü Mahmut Temel, park alanýnda 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet ahþap çay bahçesi, fauna tanýtým alaný ve içinde 3 adet ahþap kulübe, 94 adet kamelya, 285 adet piknik masasý, 2 adet çocuk oyun alaný, 12 adet çeþitli kültür fizik aleti, 4 adet WC, 3 adet su deposu, 7 adet çeþme, park alanýný sulamak için 7 adet sulama rogarý, 3 adet küçük mescit, 1 adet kýr lokantasý,1 adet büfe, 2 adet yaðmur barýnaðý bulunduðunu söyledi. Alanýn Botanik Bahçesi bölümüne ise bugüne kadar 150 farklý türde 6 bin bitki dikildiðini aktaran Þube Müdürü Mahmut Temel, ülkemizde ilk kez bir uygulama olarak 50 dönümlük bir alanda Fauna Tanýtým Alaný oluþturulduðunu kaydetti ve alanýn içine 6 adet karaca, 3 adet ceylan ve 3 adet geyik yerleþtirildiðini aktardý. Ayrýca Þube Müdürü Mahmut Temel'in verdiði bilgiye göre mekânýn içine Ýzci Kamp Alaný, Doða Bilim ve Eðitim Binasý ile çim saha kenarýna tribün yapýlacak. Satýn alýnan 100 tane piknik masasý ve 2 çocuk oyun parký önümüzdeki günlerde kurulacak. Ýhalesi biten Ziyaretçi Tanýtým Merkezi, çocuk oyun alanýna kule ve kaykay yapýmý için inþaat çalýþmalarýna baþlanacak. Ek olarak 50 adet kamelya alýmý ve labirent yapýmý için ihaleye çýkýlacak. Engelli Yarýþma Parkuru'nda ise tamamlanma aþamasýna gelindi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Rehber Öðretmenler deðerlendirme yaptý Çorum'da görev yapan tüm rehber öðretmenlerin katýlýmýyla eðitim öðretim yýlý sonu deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, MEM Özel Eðitim ve Rehberlik Þubesi Müdürü Mahmut Özsoy, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, 19 Mayýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Kurtman Ersanlý ve Amasya Üniversitesi Öðretim Üyesi Ercüment Ersanlý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri çerçevesinde yapýlan iþ iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Kurtman Ersanlý, Rehber Öðretmenlere Mesleki Geliþim, Mesleki Saygý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetlerinin Önemi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetlerinin yürütülmesinde dikkat edilecek noktalar konusunda bilgiler verdi. Toplantýnýn ikinci oturumunda ise geçtiðimiz aylarda OKA tarafýndan desteklenmiþ olan ve Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkanlýðýnca yürütülen proje kapsamýnda 70 Rehber Öðretmenin katýldýðý "Kýsa Süreli Çözüm Odaklý Psikolojik Danýþma Süreci" konulu eðitime katýlan öðretmenlerle Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim üyesi Ercüment Ersanlý Kýsa Süreli Çözüm Odaklý Psikolojik Danýþma Süreci uygulamalarýnda Rehber Öðretmenlerin karþýlaþtýklarý güçlükler ve çözüm konularý hakkýnda deðerlendirme yaptý. Toplantý programýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere plaket verilmesiyle sona erdi. Haber Servisi 'Genç Liderler' eðitimde 600 dekar arazide çeltik üretimi yapýlacak Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve YEDAÞ'ýn Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamýnda desteklediði 'Genç Liderler Eðitim Projesi' baþladý. Liderliði bir yönetim modeli olarak gördüklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Milli Eðitim bir paydaþýmýz. Bu proje bizim için sosyal sorumluluk" dedi Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Haziran 2013 tarihleri arasýnda Büyük Samsun Oteli'nde düzenlediði ve YEDAÞ'ýn Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamýnda desteklediði 'Genç Liderler Eðitim Projesi' eðitimleri baþladý. Ýlkadým Ýlçesi'ndeki 24 orta öðretim kurumundan 9. ve 10. sýnýf öðrencisi 24 kýz 24 erkek toplam 48 lise öðrencisinin katýlýmýyla dört gün sürecek kamp süresince liderlik eðitimi verilecek. Kampýn açýlýþ törenine Ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Davut Numanoðlu, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve YEDAÞ yöneticilerinin yaný sýra, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. -ÝÞÝN UZMANLARI EÐÝTÝM VERECEK- Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Davut Numanoðlu, 2019 Samsun eðitim vizyonu kapsamýnda ilçede eðitimin niteliðini arttýrmaya yönelik projelerden birisinin 'Genç Liderler Eðitimi Projesi' olduðunu belirtti. Numanoðlu, uzman öðretmenler tarafýndan seçilen lider adayý öðrencilerin, uzman öðreticiler tarafýndan dört gün boyunca kiþisel geliþim ve liderlik konularýnda eðitim alacaðýný bildirdi.ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu ise, "Hayatta baþarýlý olabilmek için alanýnda lider olmak vazgeçilmezdir. Geleceðimizin teminatý gençlerimiz bu ülkenin yöneticileri olacaklarsa en iyi þekilde geleceðe hazýrlanmalý, dünyayla rekabet edilecek bilgi, beceri ve donanýma sahip olmalýdýrlar." diye konuþtu. Kaymakam Narinoðlu, projeyi hazýrlayan Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve desteklerinden ötürü YE- DAÞ'a teþekkürlerini iletti. -"LÝDERLÝK BÝR YÖNETÝM MODELÝDÝR"- "YEDAÞ'ta çok fazla þey deðiþmedi. Asker ayný ama komutan deðiþti" diyerek sözlerine baþlayan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Özelleþmeden önce 20 milyon TL zarar eden bir þirket vardý. Þimdi Türkiye Kurumlar Vergisi sýralamasýnda100 þirket arasýnda 57. sýrada yer bulan bir þirket var. Bu süreçte ne deðiþti?çalýþanlar mý? Hayýr. Ayný çalýþanlar 20 milyon TL zarar ediyordu. O çalýþanlar þimdi de bizimle birlikte. Ýþte burada 'liderlik' ve 'yönetim anlayýþý' ortaya çýkýyor. Liderliði kiþilerden ziyade bir yönetim modeli olarak algýladýk. Uyguladýðýmýz model ise 'Toplam Kalite Yönetimi'dir" dedi. Türkoðlu, "Bu eðitim projesinin burada kalmamasýný rica ediyoruz. Bizim bu projeye sponsor olduðumuz söylendi. Biz sponsor deðiliz. Sponsorluk bir çýkar iliþkisidir. Bizim bu projede yer almamýzýn sebebi sosyal sorumluluk olarak görmemizdir. Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, YEDAÞ'ýn bir paydaþýdýr ve biz de sorumluluðumuzu yerine getiriyoruz" dedi. Haber Servisi Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan Kargý Karaboya Köyü Pompajla Sulama Tesisi tamamlanarak hizmete girdi. Proje kapsamýnda Kýzýlýrmak Nehri'nden elektro motopomp ile alýnan toplamda 200 lt /sn debisindeki su, 375 metre ve 175 metre uzunluðundaki iki ayrý basma hattý ile 55 metre ve 35 metre yüksekliðindeki iki ayrý havuza terfi edildi. Bu sayede toplamda 599 dekar çeltik arazisinin sulanmasý saðlanacak. Projede 35 metre uzunluðundaki 2x1,5 ebatlarýnda sulama kanalý, bir adet trapez saçtan imal edilen pompa koruma evi, 9 metre uzunluðunda emme hattý iskelesi, 95 lt /sn ve 125 lt /sn'lik iki adet pompa grubu ve 2 adet terfi havuzu imalatý yapýldý. Haber Servisi Kafkas Ýstanbul'un saðlýk yatýrýmlarýný inceledi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþerimiz Agâh Kafkas, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile birlikte Ýstanbul'daki saðlýk yatýrýmlarýný deðerlendirdi. Ýstanbul Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimlik Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Ýstanbul'un saðlýk alanýndaki yatýrýmlarý ele alýndý. Daha sonra ise Ýstanbul Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde bakanlýk yetkilileri ile iki bölgenin genel sekreterlerinin de katýldýðý ikinci toplantý gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn da katýldýðý toplantý 4 gün sürdü.

7 HABER 7 KUTLAMA Ýbrahim Ýpek Efendi Ankara'da anýldý Siyaset Dergisi tarafýndan yýlýn Belediye Baþkaný Seçilen, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum'un yetiþtirdiði büyük alimlerden Ýbrahim Ýpek Efendi hafta sonu Ankara Aski Spor Salonunda on bini aþan seveni tarafýndan anýldý. Ýbrahim Ýpek Efendin vefatýnýn 13. yýl dönümü sebebiyle düzenlenen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Büyük Birlik Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Gündoðdu, Keçiören Belediyesi eski Baþkaný Turgut Altýnok, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin katýldý. Onbinlerin katýldýðý programda izdiham sebebiyle salona giremeyen vatandaþlar için salon dýþýna da dev ekranlardan program yansýtýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla açýlan programa Hacý Bayram Camii Ýmam Hatibinin Kur'an tilavetiyle baþladý. Türkiye'nin ünlü mevlithanlarýndan Hafýz Celal okuduðu naat ve kasidelerle konuklara duygulu anlar yaþattý. Ardýndan sahneye gelen Ankara Büyükþehir Belediyesinin Mehtaran ekibi birbirinden güzel marþlarýyla programa renk kattý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyon Baþkaný eðitimci yazar Eyyüp Fatih Þaðban "Görülen odur ki yeni Türkiye Cumhuriyeti þahlanarak yeniden þanýna þerefine yakýþýr bir þekilde, eskiden olduðu gibi dünyada adlin adaletin insani deðerlerin hakim kýlýnacaðý bir döneme doðru girmektedir. O büyük zatýn tasarrufu ile piranýn Anadolu eren ve evliyalarýnýn onlarýn yiðit evlatlarýnýn gayretleri ile muaffak olunacaktýr. Tarih boyunca çok sýkýntýlar çektiðimiz ulema sýnýfýnýn tasavvufa soðuk baktýðýný bildiðimizden yeni dönemde kültürel bir açýlým olarak dergahlarýmýzýn Kültür Bakanlýðý bünyesinde Tasavvuf Kültür Merkezleri olarak yapýlandýrýlmasýnýn en azýndan bu dönemde uygun olacaðý kanaatlerimizi de bildirip Kültür Bakanýmýz sayýn Ömer Çelik'e de bu konuda üzerine vazifeler düþtüðünü hatýrlatmak istiyoruz. Hükümetimizin yaptýðý açýlýmlarý da destekliyoruz Alevi Bektaþi açýlýmýnýn Kürt açýlýmýnýn azýnlýklarla ilgili açýlýmlarýn özle barýþma anlamýnda ana unsurla yani bizlerle de kaynaþarak taçlanacaðý günleri görmek istiyoruz. Bununda yasaksýz bir anayasa ve tasavvufun ibadet mekanlarýnýn legalleþtirilmesinden geçtiðini de yöneticilerimize hatýrlatýyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyetinde bütün topluluklar ilk anayasayý aramakta toplumsal barýþýn temelleri de bu sözleþmede yatmaktadýr. O günün zor þartlarýnda müsteþriklerin dayatmasý ile vazgeçilen bu sözleþme akabinde getirilen olumsuz þartlar toplumumuzun þu an içinde bulunduðu sýkýntýlarýn ana temasýný oluþturmaktadýr. Bizlerde toplumsal barýþ için maddi manevi kalkýnmamýz için ilk sözleþmede ruhunu bulan yasaksýz bir anayasa talebimizi yineliyoruz bu konuda atýlmasý gereken adýmlar atýlmazsa kontrolsüz kuralsýz moral deðersiz yetiþen gençliðin kontrolden çýkmasý ihtimaline dikkatlerinizi çekiyorum. Bu aralar Baþbakanýmýzýn sözünün dikkate alýnmasýný sabýrlarýmýzýn zorlanmamasýný temenni ediyorum. Baþörtümüze kimliðimize kutsalýmýza yapýlan saldýrýlarý da kýnýyorum bu hareketlerinde dýþ kaynaklý olduðunu seziyorum. birlikte yaþamak zorunda olduðumuz kitlelerle ortak müþterekimiz olan karþýlýklý saygý ve hoþgörüye uymalarýný aksi takdirde toplumsal gerilimlerin oluþabileceðini de ihtar ediyorum. Bizler Yunus Emrelerin Mevlanalarýn ve Hacý Bektaþ Velilerin yolundayýz.onlarýn hizmetini yapýyoruz.onlarýn temsilcileriyiz.bu büyük þahsiyetler baþtacý yapýlýrken onlarýn yolundan gidenlerin yok sayýlmalarýna gönlümüz razý deðildir.yeni anayasa sürecinde bu yolda olanlarýnda dikkate alýnmasý gerekir.bizler toplumsal barýþýn saðlanmasýnda çok büyük katký saðladýðýmýzý düþünüyoruz.bizlerinde bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir.bizler barýþ huzur ve istikrar istemekteyiz.bu konuda hükümetçe yapýlan tüm icraatlarý destekliyoruz.temel hak ve özgürlükler konusunda büyük mesafeler kaydedildi. Ancak tasavvuf yolunda olanlarýn da Mevlana'nýn,Þeyh Edabali'nin ve Yunus Emre'nin yolundan gidenlerinde devletle barýþmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir" dedi. Programda konuþan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ise "Türkiye artýk eskisi gibi deðil, din ve vicdan özgürlükleri geniþlemiþtir. Önceki dönemlerde sistemin cadý avý yapmaktaydý. Ýnanan insanlar üzerinde büyük bir baský vardý. Giymiþ olduðu kýyafetinden dolayý insanlar takibata uðruyorlardý. Artýk bunlar yok. Demokratik olan tüm talepler baþýmýzýn üstündedir. Demek ki istenildiðinde vurmadan dökmeden kýrmadan toplantýda yapýlabiliniyormuþ. Horasanda baþlayan yürüyüþümüz gönülleri fethederek devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Programa katýlan Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ise konuþmasýnda Anadolu erenlerinin toplumun çimentosu olduðunu ve birlik ve dirliðin saðlanmasýnda çok büyük görevler ifa ettiklerini bundan dolayý da bu vazifeyi yapanlara teþekkür etti. Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin de konuþmada programý düzenleyenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan sema gösterisi izleyenlerin büyük beðenisini kazandý. Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyon Baþkaný eðitimci yazar Eyyüp Fatih Þaðban tarafýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya, Av.Yakup Alar tarafýndan da Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr'a plaket takdim edildi. Program daha sonra Ýstanbul, Ankara, Çorum, Fas, Tunus Cezayir, Libya ve Suudi Arabistan ilahi gruplarýnýn yapmýþ olduðu icralarla sona erdi. Haber Servisi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi KEÇMEK'i gezdi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi idarecileri ve kurs hocalarý Ankara Keçiören Belediyesi (KEÇMEK) meslek edindirme kurslarýnýn yýlsonu sergisi ziyaret gezdi.keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarý (KEÇMEK) 5. Geleneksel El Sanatlarý yýlsonu sergisi görkemli bir törenle açýldý. Ankara'da düzenlenen serginin açýlýþýna Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Müdürü Zehra Betül Özseçer ile kurs hocalarý da katýldý. Ekrem Ünlü Bayat Belediye Baþkaný Sadýk Memiþ Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Basýn: 594 TMO 2013'te "Tam Randevu" sitemine geçti Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, TMO tarafýndan 2013 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan randevulu hububat alým sistemi hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýnda ilk kez uygulamaya konulan "Kýsmi Randevulu Alým Sistemi" ile peþin alýmlarýn randevulu ve randevusuz olarak, emanet alýmlarýn ise tamamen randevulu olarak gerçekleþtirildiðini kaydeden Ermiþ, "Randevulu üreticiler ürünlerini sýra beklemeden ayný gün içerisinde, randevusuz üreticiler ise iþyerlerinde sýraya girerek teslim edebilmiþlerdir. TMO uygulamalarýna bir yenisini daha ekleyerek, üreticilerimizin iþyerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacýyla, hububat alýmlarýnda 2013 yýlýnda Tam Randevulu sisteme geçmektedir. Randevular, internet üzerinden veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alýnabileceði gibi TMO þube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de yine internet üzerinden alýnabilecektir. Alt yapýsý uygun olan 16 borsada alým yapýlmaya devam edilecektir. Geçtiðimiz yýl TMO alýmlarý, söz konusu 16 borsanýn bulunduðu yerlerde, sadece bu borsalar üzerinden yapýlýrken, bu yýl hem bu borsalar üzerinden hem de TMO iþyerlerinde doðrudan yapýlacaktýr. Bu yolla, ürününü borsaya götürmeksizin doðrudan TMO'ya satmak isteyen üreticilere imkan saðlanmýþtýr. Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü alým yapýlacaktýr. Emanet alýmlar, geçici alým merkezleri hariç tüm depolara yapýlacaktýr. TMO, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Polatlý, Ahiboz ve Lüleburgaz'daki alýmlarýný lisanslý depolar üzerinden yapacaktýr. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslý depolara býrakmak suretiyle alacaklarý ürün senetlerini, bugün açýklanan fiyatlar üzerinden 30 Nisan 2014 tarihine kadar TMO'ya satabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan üreticiler, ürün senedi vasýtasýyla lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü TMO depolarýna emanete býrakan üreticiler ise makbuz senedini kullanarak TMO'dan % 30 avans alabilecek, TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan tüccar ve sanayiciler; ürün senedini kullanarak lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan, Ürününü TMO depolarýna emanete býrakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Tüccarlar; kendi deposunda bulundurduðu ürünlerini, TMO depolarýna emanete býraktýðý ürünlerini, üreticiden aldýðýný belgelemek kaydýyla, 1 Kasým 2013 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir. Bu yýl ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplarýna aktarýlacaktýr. Ancak ürününü anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile teslim eden üreticilere, 30 gün yerine en geç 10 gün içerisinde ödeme yapýlacaktýr" dedi.2012 yýlýnda 665 TL/Ton olarak açýklanan müdahale alým fiyatýnýn, 2013 yýlý için Anadolu Kýrmýzý Sert (AKS) Ekmeklik Buðday için Ton baþýna 720 TL olarak belirlendiðini kaydeden Ermiþ, "720 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 11,5-12 oranýnda protein içeren buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli buðdaylarda ton baþýna 742 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Makarnalýk Buðday alým fiyatý Ton baþýna 765 TL olarak belirlenmiþtir. 765 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 12-12,5 oranýnda protein içeren makarnalýk buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13,5 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli makarnalýk buðdaylarda ton baþýna 788 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Diðer gruplardaki buðday alým fiyatlarý ise pariteye göre belirlenecektir. Bu fiyatlara ilave olarak, Bakanlýðýmýz tarafýndan ton baþýna 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapýlacaktýr. Buðday için ton baþýna 50 TL olan prim ödemesi, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için de yapýlacaktýr. Anadolu Kýrmýzý Sert Ekmeklik Buðday için belirlenmiþ olan 720 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 843 TL/Tona yükselmektedir. Makarnalýk buðday için belirlenmiþ olan 765 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 888 TL/Tona yükselmektedir. TMO alým fiyatlarý belirlenirken; devir stoku, üretim miktarý, maliyet, iç ve dýþ piyasa fiyatlarý, enflasyon, refah payý ve üretimin sürdürülebilirliði dikkate alýnmýþtýr. Piyasa gereklilikleri dikkate alýnarak, geçtiðimiz yýldan farklý olarak bu yýl, TMO'nun uygulayacaðý satýþ fiyatlarýnýn da açýklanmasý gerekli görülmüþtür. TMO, satýþlarýna 1 Kasým 2013 itibariyle baþlayacak olup söz konusu tarih için AKS buðday satýþ fiyatý 810 TL/Ton olarak belirlenmiþtir. Hâlihazýrda piyasalarda arz-talep-fiyat oluþumuna bakýldýðýnda arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle müdahale alým fiyatý açýklanmasýna ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki geliþmelere göre hareket edilecektir. Bu yýl TMO tarafýndan randevusuz alým yapýlmayacaktýr. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alým noktalarýmýzda herhangi bir zorlukla karþýlaþmamalarý için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularýný mutlaka almalarý, randevu alýnan gün ürünlerini getirmeleri, anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile alým noktalarýna gelmeleri, gerekmektedir. TMO, kendisine yönelecek ürünün tamamýný satýn alacak þekilde hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Üreticiler, TMO iþlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi, TMO internet sitesinden ve TMO iþyerlerinden alabileceklerdir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

8 YAÞAM Anne adaylarý, bol suyla enfeksiyonu Vücudunuzdan uzaklaþtýrýn! 8 Menemen'de inecek Ýzmir'den trene binen yaþlý teyze, kondüktöre Ege þivesiyle "Menemene gelence beni haber et yavrýým, unutma" der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen i geçer geçmez yaþlý teyzenin Menemen'de ineceði aklýna gelir, hemen makiniste gidip haber verir. Makinist de gecenin bu Kelime Avý saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceðimize göre... geri geri gideceðiz, soran olursa "tren makas deðiþtiriyor" deriz der. Bir yarým saat geri geri giderek Menemen'e gelinir ve kondüktör gidip teyzeye haber verir "Hadi teyze Menemen'e geldik" diye. Teyzem "Saðol yavrýýýýýýýýýým" der ve çantasýný açýp ilacýný içer...:) Okullarýn kapanmasýyla ilk ve ortaöðretim öðrencilerinin de beslenme düzeni deðiþiyor. Tatilde çocuklarýn doðru beslenmeyle hastalýklardan korunabileceðini belirten uzmanlar, sofradan mevsim sebzeleri ve yoðurdun eksik edilmemesini tavsiye ediyor.okullarýn kapanmasýyla birlikte milyonlarca ilk ve orta dereceli okul öðrencileri de tatile giriyor. Uzmanlar, çocuklarýn yaz aylarýnda beslenmesine dikkat çekiyor. Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, yiyecek ve içecek tüketiminin arttýðý yaz tatillerinde, çocuklarýn çeþitli hastalýklardan korunabilmeleri için en iyi þekilde beslenmeleri gerektiðini söylüyor. Çocuklarýn beslenmesinde mevsimsel þartlarýn göz önünde tutulmasý gerektiðini belirten Özcan, Yaz tatilinde çocuklarýn su tüketimine dikkat edilmeli, uzun süre susuz kalmasýna izin verilmemeli. Yaz aylarýnda sayýsý ve çeþidi artan, kavun, karpuz, kiraz, çilek, erik gibi mevsim meyvelerinin tercih edilmesi önemlidir. Günde bir defadan fazla olmamak þartýyla dondurmanýn da yararlý olduðunu da unutmamak gerekir. Salata ve sebze gibi hafif yaz mönüleri tercih edilmeli, yoðurt, cacýk veya ayran ise sofrada mutlaka bulunmalý. þeklinde konuþuyor. Uzun yola çýkacak çocuklarýn yolculuk öncesi ve sýrasýnda bilmediði yiyecekleri tüketmesine izin verilmemesi gerektiðini kaydeden uzman þunlarý söylüyor: Yolculukta dört-beþ saat arayla mola vererek çocuðunuzun yiyecek ve su ihtiyacýný karþýlayýn. Uzun yolculuklarda araçta mutlaka su bulundurulmalý. Çocuklarýn susuzluða yol açacak aþýrý tuzlu besinleri tüketmelerini engelleyin. Tatil için gidilen tatil köyü veya otel gibi yerlerde bulunan hazýr yemekleri tüketirken de dikkat edilmeli. Tadý, görünüþü veya kokusu deðiþik gelen yiyecekleri tüketmeyin. Su ihtiyacýnýzý kapalý ambalajlý sularla giderin. Musluk veya çeþme sularýný içmeyin. Yurtdýþý seyahatlerinde, besinlerin içeriðini mutlaka öðrenin. Çocuðunuzun bildiðiniz bir besine alerjisi varsa dikkat edin. Aþýrý çikolata ve aþýrý baharat tüketiminden kaçýnýn. 19:50 Anayasa Seçimlerine Doðru Adým Adým 1982 Anayasasý nýn halk oylamasýna sunulmasýna günler kala, Çýnaraltý Mahallesi sakinlerini de telaþ sarmýþtýr. Mahalleden Anayasa ya Hayýr diyeceklerle Evet diyecekler ayrýlýrken, mavi rengin hayýr oyunu temsil ettiðinden habersiz olan mavi önlüklü esnafýn baþýna neler gelecektir? Öte yandan Ahmet e olan bir anlýk kýzgýnlýðýna yenik düþüp hiç sevmediði bir adamla evlenmeyi kabul eden Gülden oldukça piþman iken, Ahmet onu durdurmak için hiçbir þey yapmýyordur! Gülden, dayanamaz ve sonunda Ahmet le konuþmaya karar verir! 20:00 Seksenler Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kivi baðýrsaða,mango Terlemeye iyi geliyor Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, kivinin Türkiye'de yaygýn üretim alanýna sahip baðýrsak hastalýklarýna iyi geldiðini söyledi. olduðunu anlatan Enç þöyle devam etti: Enç, mangonun ise terleme sonucu ortaya "Meyvelerde ekþimsi tat veren tek madde C çýkan tuz ve demir kaybýný önlediðini belirtti. vitamini deðil, sitrik asit gibi farklý bileþenlerde Hayati fonksiyonlarý sürdürmek için beslenmek ekþimsi tadý veriyor. Kivideki ekþilik tadý daha gerekiyor. Bazý besinler de bir takým sorunlarý çok C vitamininden kaynaklanmakta. C vitamini kivide çok ciddi vücuttan uzaklaþtýrmak için deðerlerde vardýr. yardýmcý oluyor. Uzman antioksidan, radikal Bunun yanýnda Diyetisyen giderme, indirgeme Pýnar Kural kapasitesi gibi çok Enç mango, önemli özelliklerin kivi ve ay de kivide olduðu bilinmektedir.fenolik çekirdeðinin vücuttaki faydalarý hakkýnlerý açýsýndan ve flavonoid özellikda bilgi verdi. zengindir. Kivinin Mangonun daha çok kanser faydalarýndan hastalarýna yönelik söz eden Enç, kullanýldýðýný vurgulayarak, birçok "Ýçerdiði vitaminler kanser çeþidinin nedeniyle tedavisinde önemli sinirler, cilt ve bir yere saçlar için çok sahiptir.kivide lif yararlýdýr. Mango potasyum, lif ve kuvvetli bir oraný yüksek. Lif oraný yüksek olunca su tutma anti-oksidan deposudur. A vitamini, C vitamini, E vitamini içerir. Kaný temizler, olgunlaþmýþ baðýrsaklarý çalýþtýrmasý ve kabýzlýðý önlemesi kapasitesi de yüksek oluyor. Buna baðlý olarak mango oldukça faydalýdýr. Mangodaki ana gýda ayrýca önemli bir özelliðidir. Sodyum ve magnezyum baþta olmak üzere kalsiyum, demir maddesi þekerdir. Ham mangonun üzerinde biraz tuz serpip yemek yaz aylarýnda aþýrý terleme sonucu oluþan tuz ve demir kaybýný larýndan daha yüksek oranda olduðunu yapýlan gibi birçok minerali de normal meyve standart- azaltýr. Yaz aylarýnda içecek tercihlerimizde çalýþmalarda sonuç olarak verilmiþtir." farklý bir tat yaratacaktýr." diye konuþtu. Kivinin (CÝHAN) Benim Ýçin Üzülme Avcýoðlu ailesi tatlý bir düðün telaþý içerisindedir. Uçurumdan atlayan Harun, kaçak durumuna düþer. Mustafa, Orhan ýn vurulmasýný engellemeye çalýþýrken, Þahin ve Naz arasýndaki iliþkiye tanýk olan Bahar bir karar vermek zorundadýr. Bu zorlu süreçte Bahar ýn destekçisi Sinan olacaktýr. Irmak, saðlýk sorunlarý nedeniyle kaldýrýldýðý hastanede, doktorun açýklamasý üzerine büyük bir þok yaþar. Niyazi ve Buke nikah masasýna oturur. Genç çift bu sefer aradýklarý mutluluðu yakalayabilecek midir? 20:00 Aþk Emek Ýster Demir, Derya ve Kerem in ayarladýðý sürpriz buluþmada Deniz ile bir araya geleceðini öðrenince þok olur! Deniz e yakalanmamak için aklýna gelen çýlgýn fikri uygular. Berna, Celal in mirasýna konmanýn ve Leyla yý akýl hastanesine kapatmanýn planlarýný yapmaktadýr. Celal ise Berna nýn kendisini aldattýðýndan ve planlarýndan habersiz Hikmet in haberi olmadan fabrikadan kar elde etmenin peþindedir. Demir, Sami ve Celal in gizli saklý yürüttükleri plana þahit olur ve bu iþin peþine düþmeye karar verir. Deniz ve arkadaþlarý Neþe için sürpriz doðum günü kutlamasýný yapmak üzere Leyla ile kafesi için anlaþýrlar. Barýþ Manço Devlet konservatuarý klasik Türk sanat müziði hocasý, sanatçýsý ve yazar Rikkat Uyanýk[8] ve Hakký Manço çiftinin ikinci çocuðu olan Mehmet Barýþ Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesi'nde doðdu.[9] II. Dünya Savaþý yýllarýnda doðduðu için ailesi Mehmet Barýþ adýný verdi.[10][11] Dört çocuklu ailede Savaþ, Ýnci ve Oktay adlarýnda üç kardeþi vardý. Konservatuardaki çalýþmasý sýrasýnda Zeki Müren'in de hocalýðýný yapan Rikkat Uyanýk[8] daha sonralarý Barýþ Manço'yla beraber televizyon programlarýna da katýldý, þarký söyledi. Aile kökenleri Ýstanbul'un fethinden sonra Konya'dan Selanik'e göç etmiþ ve savaþ yýllarýndaki zorluklar nedeniyle I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ýstanbul'a göç etmiþti.[10] Üç yaþýndayken anne babasýnýn ayrýlýðýndan sonra Barýþ Manço, babasý ile yaþamaya baþladý. Babasýyla birlikte sýk ev deðiþtirdi ve Cihangir'de, Üsküdar'da, Kadýköy'de ve kýsa bir süre için Ankara'da yaþadý. Ýlkokula abisi Savaþ ve ailenin en küçük ferdi olan kýz kardeþi Ýnci'nin de okuduðu Kadýköy Gazi Mustafa Kemâl Ýlkokulu'nda baþladý. 4. sýnýfý Ankara Maarif Koleji'nde okudu ve ilkokulu Kadýköy'deki baþladýðý okulda tamamladý.[12] Yatýlý olarak Galatasaray Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye baþladý. 4 Mayýs 1959'da babasýnýn ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrýlarak, eðitimini Þiþli Terakki Lisesi'nde tamamladý.1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye baþlayan Manço, 1958 yýlýnda ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yýllarýnda kurulan bu grubun kadrosu kontrabas ve akordiyonda Benar Akbaþ, gitarda Ender Enön, armonikada Savaþ Özgenç, vokalde Oðuz Ardeniz ve saksofonda Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý.[13] Rýza Omayer ve Emre Gönenç, bateride Fikret Zolan, tenor saksofonda Oðuz Kayýhan. Bu kadroyla grup rock- 'n roll coverlarý yaparken, Barýþ Manço'da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptý ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu.ýkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaþlarý vardý. Gitarda Mehmet Þahinbaþ ve Þanal Pýnar, davulda Batur Pere, piyano ve bas Osman Önder, saksofonda da Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.[11] Bu kadro ile Grafson þirketinden üç tane 45'lik çýkaran Manço,[11] liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrýlýp Belçika'da öðrenim hayatýný sürdürmek isteyince Harmoniler daðýldý. Bu kadronun kaydettiði iki türkü Urfa'nýn Etrafý Dumanlý Daðlar ve Kýzýlcýklar Oldu mu? yýllar sonra yayýmlandý. MÜCVER Malzemeler 2 Kabak 1/2 Demet Taze Soðan 1/2 Demet Dereotu 75 gr Beyaz Peynir 1 Yumurta 2,5 Çorba Kaþýðý Un 1/4 Çay Kaþýðý Toz Beyaz Biber Bir Tutam Tuz Kýzartmak Ýçin: 1.5 Su Bardaðý Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Kabaklarý yýkayýn, iki uç kýs mýný kesip atýn. Kabuklarýný soyun. Rendenin ince tarafýyla bir kaba rendeleyin. Elinizle hafifçe sýkarak suyunu alýn. Bed-maye olan anlaþýlýr meclis-i meyde. Ýþret, güher-i âdemi temyize mihenktir. Ziya Paþa Taze soðanlarý ayýklayýp ince doðrayýn. Dereotunu ayýklayýp yaprak kýsýmlarýný ince kýyýn. Tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn veya rendeleyin. Rendelenmiþ kabaða, tuz hariç tüm malzemeyi ilave edip hepsini iyice karýþtýrýn. Tavada ayçiçek yaðýný kýzdýrýn. Mücver karýþýmýný çorba kaþýðý ile þekillendirip kýzgýn yaða atýn. Her iki tarafý altýn sarýsý renk alýncaya dek kýzartýn. Delikli kevgirle yaðýný süzerek fazlasýný emmesi için mutfak kaðýdýnýn üstüne alýn. Tuzunu serpikten sonra servis tabaðýna alýn. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirin tuzlu olmasý halinde ayrýca tuz koymamanýz gerektiði. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Tarzan Rýfký 21:00 Haberler 22:00 Muhabbet Kapýsý Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Aþk Emek Ýster 23:15 Show Kulüp Magazin 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Seksenler 23:00 Dizi Klip 23:05 Yol Ayrýmý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Nizama Adamýþ Ruhlar 21:55 Osmanlý

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı