Festivale yýldýz yaðacak SAYFA 5 TE. Musa Eroðlu 40 KURUÞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Festivale yýldýz yaðacak SAYFA 5 TE. Musa Eroðlu 40 KURUÞ"

Transkript

1 Festivale yýldýz yaðacak KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Rafet El Roman Sýla Belediye Baþkan Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda 33.Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festival programýný açýkladý. Festivalin baþladýðý günden itibaren her yýl biraz daha farklýlaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, festivalin Haziran tarihleri arasýnda düzenleneceðini söyledi. 5 TE Musa Eroðlu Aref 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Akýllý hastane ihalesinde ilk aþama tamam Geçtiðimiz günlerde 20 genç kýza "Seni Seviyorum", "Banu, Dinçer'le Evlen" yazýlý tiþört giydirerek sevdiði kýzýn çalýþtýðý iþ yerinin önüne giden iþ adamý Dinçer Zorlu, bir buket çiçekle karþýladýðý 8 yýllýk kýz arkadaþý Banu Boyar'a klarnet ve gitar eþliðinde evlenme teklifinde bulunmuþtu. 9 DA TMO 2013'te "Tam Randevu" sitemine geçti Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, TMO tarafýndan 2013 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan randevulu hububat alým sistemi hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýnda ilk kez uygulamaya konulan "Kýsmi Randevulu Alým Sistemi" ile peþin alýmlarýn randevulu ve randevusuz olarak, emanet alýmlarýn ise tamamen randevulu olarak gerçekleþtirildiðini kaydeden Ermiþ... 7 DE Ýbrahim Ýpek Efendi Ankara'da anýldý Çorum'un yetiþtirdiði büyük alimlerden Ýbrahim Ýpek Efendi hafta sonu Ankara Aski Spor Salonunda on bini aþan seveni tarafýndan anýldý. Ýbrahim Ýpek Efendin vefatýnýn 13. yýl dönümü sebebiyle düzenlenen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Büyük Birlik Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Gündoðdu, Keçiören Belediyesi eski Baþkaný Turgut Altýnok, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin katýldý. 7 DE Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a inþa edilecek olan 650 yataklý akýllý hastanenin ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. 13 firmanýn dosya verdiði ihale sonrasýnda firmalarýn incelemesinin 1 ay sürmesi bekleniyor. Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenen ihaleye 13 firma dosya verdi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Okullararasý Atýk Pil Toplama Yarýþmasýnda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turan Candan, Zeki Gül ile Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan Katýldý. Ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu teklif veren firmalar en fazla 8, en az 5 firmaya indirilecek. Daha sonra ise yeterli görülen firmalar ikinci kez ihaleye davet edilecek ve en uygun teklifi veren firma ile sözleþme imzalanacak. Fatih AKBAÞ Atýk Pil toplamada yarýþtýlar 3 TE 2 DE Daldal ailesinin acý günü Çorum eþrafýndan Mustafa ve Ömer Daldal'ýn anneleri Hatice Daldal (90) vefat etti.hatice Daldal için dün Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. 2 DE "Cem Boyner, Koç Üniversitesi ormana yapýlýrken þýyor muydu?" 10 DA "Çorum'u iyi yerlere taþýmak için çalýþýyoruz" 4 TE 5 litre atýk yaða 1 litre yeni sývý yað hediye 3 TE TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364)

2 Memur Sen'den Defterdar Özbay'a tebrik Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, baðlý sendika baþkanlarý ile birlikte Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaret etti. Sözlerine Ýhsan Özbay'a yeni görev yerinde baþarýlar dileyerek baþlayan Ahmet Saatçi, "Memur Sen olarak ülkemize, milletimize hizmet eden, verdikleri hizmetlerde özveri ve fedakârlýðý ön planda tutan, herkese teþekkür ediyor, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Memur Sen olarak ülkemizi ve milletimizi karþýlýksýz seviyoruz. Sendikacýlýðý ülkemizin huzur ve güvenini kaçýrmayacak, masum insanlarý sýkýntýya sokmayacak ilkeyle yapmaya çalýþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn haklarýný aramak, kazaným saðlamak için mücadele ederken ülke sevdamýzý göz ardý etmiyoruz. Kamu çalýþanlarýnýn hakkýný almak için mücadele verirken, vatandaþlarýmýzý sýkýntýya sokmadan yetkili olan kiþilerle muhatap olarak, eylemlerimizle kamuoyu oluþturarak kazaným elde etmeye çalýþýyoruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn can güvenliðine, huzuruna ve güvenine kast edecek hiçbir hareketin içinde olmadýðýmýz, olmayacaðýmýz gibi vatandaþlarýmýzý hiçe sayan bir anlayýþla, üzüm yemekten ziyade baðcýyý dövmeye niyetlenenlere karþý olduðumuzun kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyoruz" dedi. Hizmet ve kazaným sendikacýlýðýnýn öncüsü olan Memur Sen'in bugüne kadar üzüm yeme maksatlý sendikacýlýk yapmadýðýný ve yapmaya devam edeceðini dile getiren Saatçi, "Hiçbir kesim bizleri bu ülke vatandaþýnýn güvenliðine kast edenlerin yanýnda görmemiþtir, görmeyecektir. Klasik ücret sendikacýlýðý anlayýþý, Memur-Sen'le birlikte hem çalýþanlarýn hem de insanlýðýn sorunlarýna odaklanan hizmet sendikacýlýðýna dönüþmüþtür. Hizmet sendikacýlýðý anlayýþý, sorunlardan nemalanarak varlýðýný sürdürmeyi deðil, çözüm için risk almayý, bedel ödemeyi göze alan bir sendikacýlýktýr. Ayrýca hizmet sendikacýlýðý, hem çalýþanlarýn haklarýný, hem emeðin niteliðini artýrmayý, hem de insanlýðýn ve evrenin iyilik, doðruluk ve adalet üzerine inþasýný hedefleyen erdemli bir yolculuðun adýdýr. Son 10 yýllýk dilim içerisinde ülkemiz ekonomisinin istikrarlý bir þekilde büyümesi, paramýzýn deðerinin yükselmesi, Avrupa da birçok ülke iflasýn eþiðin de iken ülkemizin yýldýzýnýn her geçen gün parlamasý, kredi notunun yükselerek yatýrým yapýlabilecek ülkelerden biri olmasý, iç ve dýþ mihraklarý rahatsýz etmiþ, gezi parký adý ile baþlatýlan sonradan farklý þekillerde cereyan ederek ekonomimizi, istikrarýmýzý, huzurumuzu bozmaya yol açacak eylemlere dönüþmüþtür. Bu eylemlerin aklýselimle en kýsa sürede sona ererek, ülke notumuzun, ekonomimizin, istikrarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn huzurunun zarar görmemesi en büyük talep ve dileðimizdir. Bu dilek ve temennilerimizle defterdarýmýza çalýþmalarýnda kolaylýklar diliyor, þehrimize sereceði hizmetlerden dolayý þimdiden teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Defterdar Ýhsan Özbay ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Memur Sen yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL 2 HABER Akýllý hastane ihalesinde ilk aþama tamam Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a inþa edilecek olan 650 yataklý akýllý hastanenin ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. 13 firmanýn dosya verdiði ihale sonrasýnda firmalarýn incelemesinin 1 ay sürmesi bekleniyor. Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenen ihaleye 13 firma dosya verdi. Ön yeterlilik deðerlendirmesi sonucu teklif veren firmalar en fazla 8, en az 5 firmaya indirilecek. Daha sonra ise yeterli görülen firmalar ikinci kez ihaleye davet edilecek ve en uygun teklifi veren firma ile sözleþme imzalanacak. Ýhale öncesi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, katýlýmcý firmalarý ihalenin þekli ve ihale süreci hakkýnda bilgiler verdi. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatý için 15 firmanýn dosya aldýðýný ve 13 firmanýn teklif verdiðini belirterek, teklif veren firmalarýn dosyasýnýn inceleneceðini, incelemenin 1 ay süreceðini, daha sonra puanlama sistemine göre ihaleye girebilecek en fazla 8, en az 5 firmanýn belirleneceðini, bu firmalarýn da ikinci kez ihaleye çaðrýlacaðýný, ikinci ihale sürecinin 40 gün süreceðini bildirdi. Ömer Arslan, en uygun teklifi veren firma ile sözleþme yapýlarak inþaata baþlanacaðýný kaydetti. Ömer Arslan, Saðlýk Bakanlýðý'ndan 4, Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'nden 3 olmak üzere toplam 7 kiþilik komisyon huzurunda ihalenin yapýlacaðýný, ihale sürecini ise 7 kiþilik komisyonun yürüteceðini açýkladý. Ömer Arslan'ýn bilgilendirme yapmasýnýn ardýndan 7 kiþilik komisyon ihale için dosya veren 13 firmalar açýklanarak dosyalarýný inceledi. Ýhaleye girmek için dosya veren firmalar ise þunlar: "Yüksel-Ýnþ-Durmaz Ýnþ. Ortak Giriþim, Ermit-YSE Yapý Ortak Giriþim, Öztaþ-Sigma Ýnþ Ortak Giriþim, Özaras-Ýntekar-Didoray Ortak Giriþim, Sarýdaðlar-Pekintaþ Ortak Giriþim, Taþ Yapý Ýnþ., Gülermak Aðýr San., Atlý-Tisan- Hüsamettin Peker-Emi Yol Yapý Ortak Giriþim, Porr Bau Gmbh-Ýntim O Ortak Giriþim, Limak- Yýldýzlar Ortak Giriþim, Nursoy-Üçer Ortak Giriþim, Ýntes-Yapýmak-Öze-Mafer-Yapý STS Ortak Giriþim, Akm-Nuhoðlu-Dalgýçlar Ortak Giriþim. Fatih AKBAÞ Ýmsâk :2:44 Güneþ :5:02 Ýþrak :5:55 Öðle :12:51 Ýkindi :16:51 Akþam :20:19 Yatsý :22:18 Sen omuzunda yorgan, elinde torban, Sen mevsim iþçisi, büyük gezginci, Doðduðundan beri sen, anan, baban, Orakçý, çapacý, ýrgat, ekinci. Sen, anan, baban...siz topraksýzlar, Sizi ben tanýrým uzun yollardan. Size en yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ekip biçtiðiniz toprak sizindir, Sizindir zorluðu, derdi, mihneti. Sizin çektiðiniz derde dar gelir, Tanrýnýn ambarý olsa cenneti. Ve cennet, dünyanýn kurulduðundan Beridir Tanrý'nýn düþüncesidir. Sen sabrýný yere çaldýðýn zaman Bu güzel hülyadan Tanrý ürperir. Siz ey yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ey mevsim iþçisi, ey topraksýzlar, Sizin topraðýnýz size bu vatan. Ahmet Kutsi TECER 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 24. Hafta Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasýnda kýlýnan teheccüd namazýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR TOPRAK ÝÞÇÝSÝNE HAVA DURUMU Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Daldal ailesinin acý günü Çorum eþrafýndan Mustafa ve Ömer Daldal'ýn anneleri Hatice Daldal (90) vefat etti.hatice Daldal için dün Ulu Camii de ikindi namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý.namazýn ardýndan Hatice Daldal'ýn cenazesi Ulu Mezarda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine ise baþsaðlýðý diler. Yýl: 9 Sayý: 2500 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,888 1,888 EUR 2,495 2,51 STERLiN 2,92 2,96 JPY YENi 0,019 0,0193 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C OYA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Atýk Pil toplamada yarýþtýlar Türk Yýldýzlarý Çorum'da gösteri yapacak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Okullararasý Atýk Pil Toplama Yarýþmasýnda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turan Candan, Zeki Gül ile Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan Katýldý. Ödül törenin de ilk konuþmayý yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Atekin Girgin, pillerin çevreye çok büyük zararlarýnýn olduðunu ifade ederek, "Bizde atýk pillerin doðaya atýlmasýný önlemek amacýyla belediye ile böyle bir yarýþma organize ettik. Bu yarýþma klasik yarýþmalardan biraz farklý. Öðrencilerimiz atýk pilleri topladýlar. Gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý hepsine teþekkür ediyorum. Kirletirsek yaþanacak baþka dünya yok" dedi. Daha sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise sözlerine atýk pil yarýþmasýna katkýda bulunan öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ederek baþladý. Bu tür yarýþmalarýn gelecek nesillerin çevre konusunda daha duyarlý yetiþmeleri açýsýndan önemli olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Bizde iktidar olarak çevreye büyük önem veriyoruz. Türkiye'de son 10 yýlda toplam 2 milyar 800 milyon fidan diktik. Türkiye dünyada orman alanlarý artan ilk üç ülkeden birisi haline geldi. Bizde belediye olarak boþ alanlarý ya park yada aðaç dikerek deðerlendiriyoruz. Çorum Belediyesi olarak 4 yýlda 60 bin aðaç diktik" þeklinde kaydetti.2012 yýlýnda Çorum'da 1700 kg atýk pil topladýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, 2013 yýlý hedeflerinin ise 2200 kg atýk pil toplamak olduðunu söyledi. Konuþmalarýn ardýndan ilk 5'e giren okullara hediyeleri verildi. Dereceye giren okullar ise sýralamaya göre þunlar: "Mimar Sinan Ýlkokulu, Dumlupýnar Ortaokulu, Kalehisar Ortaokulu, Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen YÝBO, Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi." Fatih AKBAÞ Bakan Çelik Çorum'a geliyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik açýlýþ ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Bakan Faruk Çelik, 12 Haziran Çarþamba günü Çorum'a gelerek Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü yeni hizmet binasýnýn açýlýþýný yapacak. Bakan Çelik'in bazý ziyaretlerde bulunmasý da bekleniyor. 5 litre atýk yaða 1 litre yeni sývý yað hediye Çorum Belediyesi tarafýndan yeni bir proje daha hayata geçirildi. Daha önce muhtarlýklara atýk bitiksel yaðlarý toplama makinesi yerleþtiren belediye þimdi ise bu atýk yaðlar karþýlýðýnda kullanýlmamýþ sývý yað hediye edecek. Baþkan Muzaffer Külcü dün düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni uygulama hakkýnda açýklamalarda bulundu. 5 kg atýk sývý yað getiren herkese 1 litre yeni sývý yað hediye edeceklerini açýklayan Baþkan Külcü, "1 litre atýk sývý yað 1 milyon litre suyu kullanýlmaz hale getiriyor. Kullanýlan sývý yaðlarýn doðaya zararý büyük oluyor. Bizde bu uygulama ile atýk yaðlarýn doðaya atýlmasýný olabildiði kadar azalmaya çalýþacaðýz" dedi. Baþkan Külcü elinde 5 litre atýk yað olan vatandaþlarýn nolu telefonu aradýklarýnda ekiplerin eve kadar gelip yaðý aldýklarý da sözlerine ekledi. Daha sonra kampanya kapsamýnda atýk yaðlarý Belediye Baþkan Muzaffer Külcü teslim aldý ve yeni sývý yaðlarý verdi. Fatih AKBAÞ Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Türk Yýldýzlarý ekibi Çorum'da gösteri yapacak. Yaptýklarý birbirinden güzel gösterilerle dikkati çeken Türk Yýldýzlarý aðustos ayýnda Çorumlularla buluþacak. Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, konu hakkýnda verdiði bilgide 2009 yýlýnda beri Türk Yýldýzlarý ekibinin Çorum'da gösteri yapmasý için çaba harcadýklarýný ifade ederek, "Hava Kuvvetleri Komutanlýðý bu yýl yaptýðýmýz baþvuruyu kabul etti. Türk Yýldýzlarý 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da gösteri uçuþu yapacaklar" dedi. Çorum, Beja ile kardeþ þehir oldu Çorum Belediyesi ile Tunus'un Beja kenti kardeþ þehir oldu. Her iki kentin kardeþ þehir protokolü belediye baþkanlarý tarafýndan 4 Haziran tarihinde imzalandý. Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Geçtiðimiz hafta 4 günlük bir Tunus ziyareti yaptýklarýný belirten Baþkan Muzaffer Külcü, "Bu ziyaret kapsamýnda Beja kenti ile Çorum'un kardeþ þehir olmasý için imza töreni gerçekleþtirdik. Türkiye'den baþarýlý 27 belediye Tunus'ta ki belediyeler ile kardeþ þehir oldu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý bir toplantýda ise imzalar atýldý" dedi. Bu anlaþmanýn farklý boyutlarýnýn olduðunu ifade eden Baþkan Külcü, "Projeyi Ýçiþleri Bakanlýðý yürütüyor. Türkiye'de ki baþarýlý belediyeler Tunus'ta ki belediyelere belediyeciliði nasýl yapacaklarýný öðretecekler. Biz oralara onlarýn imkanlarýný kaynaklarýný sömürmek için deðil daha yaþanabilir kentler imar etmek için gidiyoruz. Onlarda Türkiye ile ilgili pozitif düþünüyorlar. Ortak bir kültürden geldiðimizi barýþ içinde yaþadýðýmýzý ve dünya politikalarýnda beraber hareket etmemiz gerektiðini düþünüyorlar. Türkiye dünyada belediyecilik açýsýnda en iyi ülkelerden biridir. Son 15 yýlda çok mesafeler aldýk. Kalkýnmýþ bir çok ülkeden daha çok mesafe aldýk" þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü, kardeþ þehir anlaþmasýnýn hayýrlý olmasýný temenni ederek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI LEYLEK - TÝLKÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Elektriðin, telefonun, televizyonun, bilgisayarýn henüz evlerimize girmediði zamanlarda, köylerde mehlelerin (bazý yerlerde komþuya gece oturmaya gitmek anlamýnda kullanýlýr) tadý bir baþka olurdu. Gaz lambasýnýn veya ocakta yanan çýranýn aydýnlýðýnda samimi sohbetler yapýlýr. Ajans (haberler) saatleri baþlayýnca pilli radyodan pür dikkat dinlenir, özellikle arkasý yarýmlar hiç kaçýrýlmamaya çalýþýlýr ve oradan dinlenen kýssalardan hisseler çýkarýlmaya çalýþýlýrdý. Evin büyüðü pardon köyün büyüðü, herkesin saygý duyduðu yaþlý amcalar tarihi olaylar veya uzun süren askerlik yýllarýndaki anýlarýný anlatýr ve etrafýndaki küçük büyük insanlarý aðzýna bakýtýrdý. Bizlerde 'söz unutulur ama yazý kalýr' diyen öðretmenlerimizin uyarýsýna uyarak, unutmayalým diye bazýlarýný defterimize sýcaðý sýcaðýna yazardýk. Ýþte bu baðlamda; geçmiþ defterleri karýþtýrýnca not aldýðým, fakat unuttuðum bir hikâyeyi tekrar okudum. Zaman zaman çoðumuz tabiri caizse etrafa akýl daðýtýyoruz ancak daðýttýðýmýz akýldan kendimiz istifade edemiyoruz. Verdiði akýlla güvercini kurtaran, ancak kendisi tilkiye yem olmaktan kurtulamayan leyleðin durumuna düþebiliyoruz. O halde; gelin hep beraber okuyalým ve bize göre bir hisse var mý bakalým. Bir güvercin aðacýn üzerine yuva yapmýþ. Yaptýðý yuvada zor þer yavrularýný koruyormuþ. Bu güvercine bir tilki musallat olmuþ. Tilki zaman zaman gelip aðacýn dibinden güvercini korkutmaya baþlamýþ. Tilki, güvercine yukarýya gelirsem seni de yavrunu da yerim. Yoksa yavrunu bana at diyormuþ. Zavallý güvercin çaresiz yavrusunu atmak zorunda kalýyormuþ. Bu durumdan iyice sýkýlan güvercin, yuvasýnda kara kara düþünmeðe baþlamýþ. O esnada bir leylek gelmiþ yanýna. Güvercini üzüntülü bir halde görünce, hayýrdýr derdin nedir diye sormuþ. Güvercin olup bitenleri hüzünlü hüzünlü baþlamýþ anlatmaða. Leylek, 'tilki bir daha gelirse sakýn yavrularýný tilkiye atma ve çýkabilirsen gel çýk buraya. O zaman ben uçarým, sende yavrularýmý aþaðýda yiyecekmiþsin yukarýda yersin de' diye akýl vermiþ. Daha sonra uçup bir nehrin kenarýna konmuþ. Adet olduðu üzere güvercinin korkulu rüyasý tilki yine gelmiþ ve eski dediklerini tekrarlamýþ. Güvercin hiç aldýrýþ etmeden, leyleðin dediklerini aynen demiþ. Tilki, 'sana kim verdi bu akýlý?' diye sorunca güvecin, leylek verdi demiþ. Tilki hiç vakit geçirmeksizin hemen nehrin kenarýndaki leyleðin yanýna gitmiþ. Tilki, leyleðe biraz dil döktükten sonra, ey leylek kardeþ saðdan bir rüzgâr esse ne yaparsýn? Diye sormuþ. Leylek sola dönerim diye cevap vermiþ. Peki, soldan bir rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sorunca, hemen saða dönerim demiþ. Bu cevap karþýsýnda peki saðdan, soldan, arkadan ve önden rüzgâr eserse ne yaparsýn diye sormuþ. Leylek, ondan kolay ne var ki, kafamý iki kanadýmýn arasýna sokarým ve böylece rüzgâr bana zarar veremez demiþ. Tilki, bunu nasýl yapacaksýn? Böyle bir þey olur mu olur mu? Bu mümkün deðil deyince, Leylek gaza gelip yaparým demiþ. Tilki, o halde nasýl yaptýðýný göster bakalým demiþ. Leylek kafasýný iki kanadýnýn arasýna sokunca; kurnaz tilki hemen leyleðin tepesine hoplamýþ ve leyleðin kafasýný koparmýþ ve böylece iþi saðlama aldýktan sonra, - Ey baþkasýna akýl verip de, kendine kýyan cahil leylek demiþ! Kýssadan hisse insanoðlu daima akýllý olmalý, tedbirli olmalý veya iyi niyetle uyaran dostlarýný satmamalý yani diline sahip olmalýdýr. DÝLÝM, DÝLÝM, DÝ- LÝM. NEDÝR BENÝM SENDEN ÇEKTÝÐÝM dememek için, baþkalarýný uyaranlar ayný konu da kendileri zarar görmemek için daima uyanýk olmalýdýr. Çünkü tedbir gibi akýllýlýk yoktur. 'Ettetbirül ahsen velev kane yüzseksen - tedbir iyidir. Yüzseksen defa olsa bile ' 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL SMMMO'dan Özbay ve Doðan'a ziyaret Evlilik yolunda ilk adýmý attýlar Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Defterdar Ýhsan Özbay'ý makamýnda nezaket ziyarette bulundu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Defterdar ile iþ gücünde en üst düzeye çýkarmak ve en samimi en sýcak iliþkiler içinde olmak için bir arada bulunduklarýný söyledi. Defterdar Özbay ise ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek yeni yönetime baþarýlar diledi.smmmo heyeti daha sonra ise Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret etti. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Emniyet Müdürü Doðan'a SMMMO ile ilgili bilgiler verdi. Yýldýrým Odaya 391 üye 85 stajer 80 stajer adayýnýn olduðunu ifade etti. Emniyet Müdürü Doðan ise Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerine görevinde baþarýlar diledi. Kubilay Kaan YÜCEL Kent Haber Gazetesi Sayfa Editörü, Hasan Dizlek, niþanlandý.hasan Dizlek ile Meltem Comba'nýn evlilik yolunda ilk adýmý attýklarý niþan töreni her iki gencin de doðup büyüdüðü yer alan Alaca'nýn Büyürhýrka Beldesi'nde gerçekleþtirildi. Pazar günü öðle saatlerinde baþlayan niþan törenine her iki ailenin yakýnlarý, eþ, dost ve akrabalarý ile davetliler katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi, evlilik yolunda ilk adýmý atan Meltem Comba ve Hasan Dizlek'i tebrik eder, mutluluklarýnýn daim olmasýný diler. "Çorum'u iyi yerlere taþýmak için çalýþýyoruz" Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýcal'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým Oda hakkýnda bilgiler verirken göreve tekrar baþkan olarak gelen Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýcal'a da görevinde baþarýlar diledi. Baþaranhýncal ise "Bizlerde sizlerde seçimi tamamladýk. Artýk tüm gayretimizle iyi iþler yapmalýyýz. Ayný geminin kaptanýyýz. Bizler ve sizler Çorum'u en iyi yerlere taþýmak için gayret ediyoruz" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Külcü, SMMMO yönetimini tebrik etti Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediyenin Çorum'u þantiyeye çevirdiðini kaydeden Yýldýrým, "Çorum'un her tarafýndan þantiye havasý var. Çorum'umuz yeniden inþa ediliyor" þeklinde konuþtu. Ziyarette dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Külcü ise, Yýldýrým ve yönetimini tebrik etti. Makam ve koltuklarý gelip ve geçici olduðunu kaydeden Külcü, "Biz buralarýn emanetçisiyiz. Buralarýn sahibi halktýr. Biz halkýn hizmetkârýyýz, herkesin emrine amadeyiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 HABER 5 33.ULUSLARARASI ÇORUM HÝTÝT FUAR VE FESTÝVAL PROGRAMI Aref Ankaralý Turgut Metin Þentürk Musa Eroðlu Sýla Onur Þan Rafet El Roman Songül Karlý Festivale yýldýz yaðacak Belediye Baþkan Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda 33.Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festival programýný açýkladý. Festivalin baþladýðý günden itibaren her yýl biraz daha farklýlaþtýðýný dile getiren Baþkan Külcü, festivalin Haziran tarihleri arasýnda düzenleneceðini söyledi. Festivalin açýlýþ kokteylinin yine Müze bahçesinde gerçekleþtireceðini kaydeden Külcü, "Festival çeþitli etkinliklerle dolu dolu kutlanacak. Konserleri yine festivalin geneline yaydýk. Hem stadyumda hemde parklarda halk konserleri düzenlenecek. Baþkan Külcü festival programý hakkýnda þu bilgileri verdi: 26 Haziran Çarþamba günü saat 21.00'da Musa Eroðlu Fuar alanýnda, 27 Haziran Perþembe günü saat 20.00'da Songül Karlý Ýskilipli Atýf Hoca Parkýnda, yine ayný gün saat 21.00'da Sýla Fuar alanýnda, 28 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Onurþan Ýnci Parkta, yine ayný gün saat 21.30'da Metin Þentürk Fuar alanýnda, 29 Haziran Cumartesi saat 21.45'te Rafet El Roman Fuar alanýnda, 30 Haziran Pazar saat 20.00'da Ankaralý Turgut Bosna Parkýnda konser verecekler. Ayrýca 29 Haziran Cumartesi günü de Aref Atatürk Spor Salonunda saat 19.45'te Mental Sahne Gösterisi yapacak. Festival kapsamýnda yerli ve yabancý halk oyunlarý ekipleri de gösteriler yapacak. Ayrýca açýk hava sinema etkinliði ile tiyatro oyunlarý da sahnelenecek. Festival 30 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Müze bahçesinde verilecek kokteyl ile sona erecek. Fatih AKBAÞ Meclis Sýklýk'ý inceledi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn projesi olan ve Ýl Özel Ýdaresi'nin de katkýlarýyla hayata geçirilerek Çorum halkýnýn kullanýmýna açýlan Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan çalýþmalarý yerinde incelemek amacýyla Ýl Genel Meclisi tarafýndan bir gezi düzenlendi. Geziye Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve Meclis Üyeleri katýlýrken, Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel katýlýmcýlara çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Yine gezide Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan da yer aldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn "Her Ýl'e Bir Tabiat Parký Projesi" kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda Ýl Özel Ýdaresi'nin de katkýlarýyla kurulan Çorum Sýklýk Tabiat Parký, bahar baþlangýcýyla birlikte vatandaþlarýn kullanýmýna açýldý. Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda kurulan Sýklýk Tabiat Parký ile Çorum halkýnýn rahat ve temiz bir nefes almasýný saðlýyor. Mahmut Temel tabiat parkýnýn tanýtýmýný yaptý ve projeye bugüne kadar verilen destekten dolayý Ýl Genel Meclisi ve Ýl Özel Ýdaresi'ne teþekkür ederek, daha sonraki çalýþmalarda da destek beklediklerini ifade etti. Þube Müdürü Mahmut Temel, park alanýnda 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet ahþap çay bahçesi, fauna tanýtým alaný ve içinde 3 adet ahþap kulübe, 94 adet kamelya, 285 adet piknik masasý, 2 adet çocuk oyun alaný, 12 adet çeþitli kültür fizik aleti, 4 adet WC, 3 adet su deposu, 7 adet çeþme, park alanýný sulamak için 7 adet sulama rogarý, 3 adet küçük mescit, 1 adet kýr lokantasý,1 adet büfe, 2 adet yaðmur barýnaðý bulunduðunu söyledi. Alanýn Botanik Bahçesi bölümüne ise bugüne kadar 150 farklý türde 6 bin bitki dikildiðini aktaran Þube Müdürü Mahmut Temel, ülkemizde ilk kez bir uygulama olarak 50 dönümlük bir alanda Fauna Tanýtým Alaný oluþturulduðunu kaydetti ve alanýn içine 6 adet karaca, 3 adet ceylan ve 3 adet geyik yerleþtirildiðini aktardý. Ayrýca Þube Müdürü Mahmut Temel'in verdiði bilgiye göre mekânýn içine Ýzci Kamp Alaný, Doða Bilim ve Eðitim Binasý ile çim saha kenarýna tribün yapýlacak. Satýn alýnan 100 tane piknik masasý ve 2 çocuk oyun parký önümüzdeki günlerde kurulacak. Ýhalesi biten Ziyaretçi Tanýtým Merkezi, çocuk oyun alanýna kule ve kaykay yapýmý için inþaat çalýþmalarýna baþlanacak. Ek olarak 50 adet kamelya alýmý ve labirent yapýmý için ihaleye çýkýlacak. Engelli Yarýþma Parkuru'nda ise tamamlanma aþamasýna gelindi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Rehber Öðretmenler deðerlendirme yaptý Çorum'da görev yapan tüm rehber öðretmenlerin katýlýmýyla eðitim öðretim yýlý sonu deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, MEM Özel Eðitim ve Rehberlik Þubesi Müdürü Mahmut Özsoy, Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, 19 Mayýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.Dr. Kurtman Ersanlý ve Amasya Üniversitesi Öðretim Üyesi Ercüment Ersanlý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri çerçevesinde yapýlan iþ iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Kurtman Ersanlý, Rehber Öðretmenlere Mesleki Geliþim, Mesleki Saygý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetlerinin Önemi, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetlerinin yürütülmesinde dikkat edilecek noktalar konusunda bilgiler verdi. Toplantýnýn ikinci oturumunda ise geçtiðimiz aylarda OKA tarafýndan desteklenmiþ olan ve Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkanlýðýnca yürütülen proje kapsamýnda 70 Rehber Öðretmenin katýldýðý "Kýsa Süreli Çözüm Odaklý Psikolojik Danýþma Süreci" konulu eðitime katýlan öðretmenlerle Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim üyesi Ercüment Ersanlý Kýsa Süreli Çözüm Odaklý Psikolojik Danýþma Süreci uygulamalarýnda Rehber Öðretmenlerin karþýlaþtýklarý güçlükler ve çözüm konularý hakkýnda deðerlendirme yaptý. Toplantý programýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere plaket verilmesiyle sona erdi. Haber Servisi 'Genç Liderler' eðitimde 600 dekar arazide çeltik üretimi yapýlacak Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve YEDAÞ'ýn Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamýnda desteklediði 'Genç Liderler Eðitim Projesi' baþladý. Liderliði bir yönetim modeli olarak gördüklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Milli Eðitim bir paydaþýmýz. Bu proje bizim için sosyal sorumluluk" dedi Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Haziran 2013 tarihleri arasýnda Büyük Samsun Oteli'nde düzenlediði ve YEDAÞ'ýn Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamýnda desteklediði 'Genç Liderler Eðitim Projesi' eðitimleri baþladý. Ýlkadým Ýlçesi'ndeki 24 orta öðretim kurumundan 9. ve 10. sýnýf öðrencisi 24 kýz 24 erkek toplam 48 lise öðrencisinin katýlýmýyla dört gün sürecek kamp süresince liderlik eðitimi verilecek. Kampýn açýlýþ törenine Ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Davut Numanoðlu, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve YEDAÞ yöneticilerinin yaný sýra, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. -ÝÞÝN UZMANLARI EÐÝTÝM VERECEK- Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Davut Numanoðlu, 2019 Samsun eðitim vizyonu kapsamýnda ilçede eðitimin niteliðini arttýrmaya yönelik projelerden birisinin 'Genç Liderler Eðitimi Projesi' olduðunu belirtti. Numanoðlu, uzman öðretmenler tarafýndan seçilen lider adayý öðrencilerin, uzman öðreticiler tarafýndan dört gün boyunca kiþisel geliþim ve liderlik konularýnda eðitim alacaðýný bildirdi.ýlkadým Kaymakamý Ahmet Narinoðlu ise, "Hayatta baþarýlý olabilmek için alanýnda lider olmak vazgeçilmezdir. Geleceðimizin teminatý gençlerimiz bu ülkenin yöneticileri olacaklarsa en iyi þekilde geleceðe hazýrlanmalý, dünyayla rekabet edilecek bilgi, beceri ve donanýma sahip olmalýdýrlar." diye konuþtu. Kaymakam Narinoðlu, projeyi hazýrlayan Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve desteklerinden ötürü YE- DAÞ'a teþekkürlerini iletti. -"LÝDERLÝK BÝR YÖNETÝM MODELÝDÝR"- "YEDAÞ'ta çok fazla þey deðiþmedi. Asker ayný ama komutan deðiþti" diyerek sözlerine baþlayan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Özelleþmeden önce 20 milyon TL zarar eden bir þirket vardý. Þimdi Türkiye Kurumlar Vergisi sýralamasýnda100 þirket arasýnda 57. sýrada yer bulan bir þirket var. Bu süreçte ne deðiþti?çalýþanlar mý? Hayýr. Ayný çalýþanlar 20 milyon TL zarar ediyordu. O çalýþanlar þimdi de bizimle birlikte. Ýþte burada 'liderlik' ve 'yönetim anlayýþý' ortaya çýkýyor. Liderliði kiþilerden ziyade bir yönetim modeli olarak algýladýk. Uyguladýðýmýz model ise 'Toplam Kalite Yönetimi'dir" dedi. Türkoðlu, "Bu eðitim projesinin burada kalmamasýný rica ediyoruz. Bizim bu projeye sponsor olduðumuz söylendi. Biz sponsor deðiliz. Sponsorluk bir çýkar iliþkisidir. Bizim bu projede yer almamýzýn sebebi sosyal sorumluluk olarak görmemizdir. Ýlkadým Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, YEDAÞ'ýn bir paydaþýdýr ve biz de sorumluluðumuzu yerine getiriyoruz" dedi. Haber Servisi Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan Kargý Karaboya Köyü Pompajla Sulama Tesisi tamamlanarak hizmete girdi. Proje kapsamýnda Kýzýlýrmak Nehri'nden elektro motopomp ile alýnan toplamda 200 lt /sn debisindeki su, 375 metre ve 175 metre uzunluðundaki iki ayrý basma hattý ile 55 metre ve 35 metre yüksekliðindeki iki ayrý havuza terfi edildi. Bu sayede toplamda 599 dekar çeltik arazisinin sulanmasý saðlanacak. Projede 35 metre uzunluðundaki 2x1,5 ebatlarýnda sulama kanalý, bir adet trapez saçtan imal edilen pompa koruma evi, 9 metre uzunluðunda emme hattý iskelesi, 95 lt /sn ve 125 lt /sn'lik iki adet pompa grubu ve 2 adet terfi havuzu imalatý yapýldý. Haber Servisi Kafkas Ýstanbul'un saðlýk yatýrýmlarýný inceledi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþerimiz Agâh Kafkas, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile birlikte Ýstanbul'daki saðlýk yatýrýmlarýný deðerlendirdi. Ýstanbul Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimlik Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda Ýstanbul'un saðlýk alanýndaki yatýrýmlarý ele alýndý. Daha sonra ise Ýstanbul Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesislerinde bakanlýk yetkilileri ile iki bölgenin genel sekreterlerinin de katýldýðý ikinci toplantý gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn da katýldýðý toplantý 4 gün sürdü.

7 HABER 7 KUTLAMA Ýbrahim Ýpek Efendi Ankara'da anýldý Siyaset Dergisi tarafýndan yýlýn Belediye Baþkaný Seçilen, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum'un yetiþtirdiði büyük alimlerden Ýbrahim Ýpek Efendi hafta sonu Ankara Aski Spor Salonunda on bini aþan seveni tarafýndan anýldý. Ýbrahim Ýpek Efendin vefatýnýn 13. yýl dönümü sebebiyle düzenlenen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Büyük Birlik Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Metin Gündoðdu, Keçiören Belediyesi eski Baþkaný Turgut Altýnok, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin katýldý. Onbinlerin katýldýðý programda izdiham sebebiyle salona giremeyen vatandaþlar için salon dýþýna da dev ekranlardan program yansýtýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla açýlan programa Hacý Bayram Camii Ýmam Hatibinin Kur'an tilavetiyle baþladý. Türkiye'nin ünlü mevlithanlarýndan Hafýz Celal okuduðu naat ve kasidelerle konuklara duygulu anlar yaþattý. Ardýndan sahneye gelen Ankara Büyükþehir Belediyesinin Mehtaran ekibi birbirinden güzel marþlarýyla programa renk kattý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyon Baþkaný eðitimci yazar Eyyüp Fatih Þaðban "Görülen odur ki yeni Türkiye Cumhuriyeti þahlanarak yeniden þanýna þerefine yakýþýr bir þekilde, eskiden olduðu gibi dünyada adlin adaletin insani deðerlerin hakim kýlýnacaðý bir döneme doðru girmektedir. O büyük zatýn tasarrufu ile piranýn Anadolu eren ve evliyalarýnýn onlarýn yiðit evlatlarýnýn gayretleri ile muaffak olunacaktýr. Tarih boyunca çok sýkýntýlar çektiðimiz ulema sýnýfýnýn tasavvufa soðuk baktýðýný bildiðimizden yeni dönemde kültürel bir açýlým olarak dergahlarýmýzýn Kültür Bakanlýðý bünyesinde Tasavvuf Kültür Merkezleri olarak yapýlandýrýlmasýnýn en azýndan bu dönemde uygun olacaðý kanaatlerimizi de bildirip Kültür Bakanýmýz sayýn Ömer Çelik'e de bu konuda üzerine vazifeler düþtüðünü hatýrlatmak istiyoruz. Hükümetimizin yaptýðý açýlýmlarý da destekliyoruz Alevi Bektaþi açýlýmýnýn Kürt açýlýmýnýn azýnlýklarla ilgili açýlýmlarýn özle barýþma anlamýnda ana unsurla yani bizlerle de kaynaþarak taçlanacaðý günleri görmek istiyoruz. Bununda yasaksýz bir anayasa ve tasavvufun ibadet mekanlarýnýn legalleþtirilmesinden geçtiðini de yöneticilerimize hatýrlatýyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyetinde bütün topluluklar ilk anayasayý aramakta toplumsal barýþýn temelleri de bu sözleþmede yatmaktadýr. O günün zor þartlarýnda müsteþriklerin dayatmasý ile vazgeçilen bu sözleþme akabinde getirilen olumsuz þartlar toplumumuzun þu an içinde bulunduðu sýkýntýlarýn ana temasýný oluþturmaktadýr. Bizlerde toplumsal barýþ için maddi manevi kalkýnmamýz için ilk sözleþmede ruhunu bulan yasaksýz bir anayasa talebimizi yineliyoruz bu konuda atýlmasý gereken adýmlar atýlmazsa kontrolsüz kuralsýz moral deðersiz yetiþen gençliðin kontrolden çýkmasý ihtimaline dikkatlerinizi çekiyorum. Bu aralar Baþbakanýmýzýn sözünün dikkate alýnmasýný sabýrlarýmýzýn zorlanmamasýný temenni ediyorum. Baþörtümüze kimliðimize kutsalýmýza yapýlan saldýrýlarý da kýnýyorum bu hareketlerinde dýþ kaynaklý olduðunu seziyorum. birlikte yaþamak zorunda olduðumuz kitlelerle ortak müþterekimiz olan karþýlýklý saygý ve hoþgörüye uymalarýný aksi takdirde toplumsal gerilimlerin oluþabileceðini de ihtar ediyorum. Bizler Yunus Emrelerin Mevlanalarýn ve Hacý Bektaþ Velilerin yolundayýz.onlarýn hizmetini yapýyoruz.onlarýn temsilcileriyiz.bu büyük þahsiyetler baþtacý yapýlýrken onlarýn yolundan gidenlerin yok sayýlmalarýna gönlümüz razý deðildir.yeni anayasa sürecinde bu yolda olanlarýnda dikkate alýnmasý gerekir.bizler toplumsal barýþýn saðlanmasýnda çok büyük katký saðladýðýmýzý düþünüyoruz.bizlerinde bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir.bizler barýþ huzur ve istikrar istemekteyiz.bu konuda hükümetçe yapýlan tüm icraatlarý destekliyoruz.temel hak ve özgürlükler konusunda büyük mesafeler kaydedildi. Ancak tasavvuf yolunda olanlarýn da Mevlana'nýn,Þeyh Edabali'nin ve Yunus Emre'nin yolundan gidenlerinde devletle barýþmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir" dedi. Programda konuþan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ise "Türkiye artýk eskisi gibi deðil, din ve vicdan özgürlükleri geniþlemiþtir. Önceki dönemlerde sistemin cadý avý yapmaktaydý. Ýnanan insanlar üzerinde büyük bir baský vardý. Giymiþ olduðu kýyafetinden dolayý insanlar takibata uðruyorlardý. Artýk bunlar yok. Demokratik olan tüm talepler baþýmýzýn üstündedir. Demek ki istenildiðinde vurmadan dökmeden kýrmadan toplantýda yapýlabiliniyormuþ. Horasanda baþlayan yürüyüþümüz gönülleri fethederek devam etmektedir" ifadelerini kullandý. Programa katýlan Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ise konuþmasýnda Anadolu erenlerinin toplumun çimentosu olduðunu ve birlik ve dirliðin saðlanmasýnda çok büyük görevler ifa ettiklerini bundan dolayý da bu vazifeyi yapanlara teþekkür etti. Pursaklar Belediye Baþkaný Selçuk Çetin de konuþmada programý düzenleyenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan sema gösterisi izleyenlerin büyük beðenisini kazandý. Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyon Baþkaný eðitimci yazar Eyyüp Fatih Þaðban tarafýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya, Av.Yakup Alar tarafýndan da Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr'a plaket takdim edildi. Program daha sonra Ýstanbul, Ankara, Çorum, Fas, Tunus Cezayir, Libya ve Suudi Arabistan ilahi gruplarýnýn yapmýþ olduðu icralarla sona erdi. Haber Servisi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi KEÇMEK'i gezdi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi idarecileri ve kurs hocalarý Ankara Keçiören Belediyesi (KEÇMEK) meslek edindirme kurslarýnýn yýlsonu sergisi ziyaret gezdi.keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarý (KEÇMEK) 5. Geleneksel El Sanatlarý yýlsonu sergisi görkemli bir törenle açýldý. Ankara'da düzenlenen serginin açýlýþýna Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Müdürü Zehra Betül Özseçer ile kurs hocalarý da katýldý. Ekrem Ünlü Bayat Belediye Baþkaný Sadýk Memiþ Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Basýn: 594 TMO 2013'te "Tam Randevu" sitemine geçti Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, TMO tarafýndan 2013 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan randevulu hububat alým sistemi hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýnda ilk kez uygulamaya konulan "Kýsmi Randevulu Alým Sistemi" ile peþin alýmlarýn randevulu ve randevusuz olarak, emanet alýmlarýn ise tamamen randevulu olarak gerçekleþtirildiðini kaydeden Ermiþ, "Randevulu üreticiler ürünlerini sýra beklemeden ayný gün içerisinde, randevusuz üreticiler ise iþyerlerinde sýraya girerek teslim edebilmiþlerdir. TMO uygulamalarýna bir yenisini daha ekleyerek, üreticilerimizin iþyerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacýyla, hububat alýmlarýnda 2013 yýlýnda Tam Randevulu sisteme geçmektedir. Randevular, internet üzerinden veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alýnabileceði gibi TMO þube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de yine internet üzerinden alýnabilecektir. Alt yapýsý uygun olan 16 borsada alým yapýlmaya devam edilecektir. Geçtiðimiz yýl TMO alýmlarý, söz konusu 16 borsanýn bulunduðu yerlerde, sadece bu borsalar üzerinden yapýlýrken, bu yýl hem bu borsalar üzerinden hem de TMO iþyerlerinde doðrudan yapýlacaktýr. Bu yolla, ürününü borsaya götürmeksizin doðrudan TMO'ya satmak isteyen üreticilere imkan saðlanmýþtýr. Pazar günleri hariç haftanýn 6 günü alým yapýlacaktýr. Emanet alýmlar, geçici alým merkezleri hariç tüm depolara yapýlacaktýr. TMO, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Polatlý, Ahiboz ve Lüleburgaz'daki alýmlarýný lisanslý depolar üzerinden yapacaktýr. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslý depolara býrakmak suretiyle alacaklarý ürün senetlerini, bugün açýklanan fiyatlar üzerinden 30 Nisan 2014 tarihine kadar TMO'ya satabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan üreticiler, ürün senedi vasýtasýyla lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü TMO depolarýna emanete býrakan üreticiler ise makbuz senedini kullanarak TMO'dan % 30 avans alabilecek, TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Ürününü lisanslý depolara býrakan tüccar ve sanayiciler; ürün senedini kullanarak lisanslý depoculuk þirketlerinin anlaþmalý olduðu bankalardan, Ürününü TMO depolarýna emanete býrakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak TMO'nun anlaþmalý olduðu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Tüccarlar; kendi deposunda bulundurduðu ürünlerini, TMO depolarýna emanete býraktýðý ürünlerini, üreticiden aldýðýný belgelemek kaydýyla, 1 Kasým 2013 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir. Bu yýl ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiði tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplarýna aktarýlacaktýr. Ancak ürününü anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile teslim eden üreticilere, 30 gün yerine en geç 10 gün içerisinde ödeme yapýlacaktýr" dedi.2012 yýlýnda 665 TL/Ton olarak açýklanan müdahale alým fiyatýnýn, 2013 yýlý için Anadolu Kýrmýzý Sert (AKS) Ekmeklik Buðday için Ton baþýna 720 TL olarak belirlendiðini kaydeden Ermiþ, "720 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 11,5-12 oranýnda protein içeren buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli buðdaylarda ton baþýna 742 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Makarnalýk Buðday alým fiyatý Ton baþýna 765 TL olarak belirlenmiþtir. 765 TL/Ton olarak açýklanan fiyat, % 12-12,5 oranýnda protein içeren makarnalýk buðdaylar için belirlenmiþ olup, proteini % 13,5 ve üzerinde, süne oraný düþük olan kaliteli makarnalýk buðdaylarda ton baþýna 788 TL'ye kadar çýkabilmektedir. Diðer gruplardaki buðday alým fiyatlarý ise pariteye göre belirlenecektir. Bu fiyatlara ilave olarak, Bakanlýðýmýz tarafýndan ton baþýna 50 TL prim ödemesi ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemeleri yapýlacaktýr. Buðday için ton baþýna 50 TL olan prim ödemesi, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için de yapýlacaktýr. Anadolu Kýrmýzý Sert Ekmeklik Buðday için belirlenmiþ olan 720 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 843 TL/Tona yükselmektedir. Makarnalýk buðday için belirlenmiþ olan 765 TL/Ton müdahale alým fiyatý, Bakanlýðýmýzca verilen 123 TL/Ton prim ve diðer desteklerle birlikte 888 TL/Tona yükselmektedir. TMO alým fiyatlarý belirlenirken; devir stoku, üretim miktarý, maliyet, iç ve dýþ piyasa fiyatlarý, enflasyon, refah payý ve üretimin sürdürülebilirliði dikkate alýnmýþtýr. Piyasa gereklilikleri dikkate alýnarak, geçtiðimiz yýldan farklý olarak bu yýl, TMO'nun uygulayacaðý satýþ fiyatlarýnýn da açýklanmasý gerekli görülmüþtür. TMO, satýþlarýna 1 Kasým 2013 itibariyle baþlayacak olup söz konusu tarih için AKS buðday satýþ fiyatý 810 TL/Ton olarak belirlenmiþtir. Hâlihazýrda piyasalarda arz-talep-fiyat oluþumuna bakýldýðýnda arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle müdahale alým fiyatý açýklanmasýna ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki geliþmelere göre hareket edilecektir. Bu yýl TMO tarafýndan randevusuz alým yapýlmayacaktýr. TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alým noktalarýmýzda herhangi bir zorlukla karþýlaþmamalarý için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularýný mutlaka almalarý, randevu alýnan gün ürünlerini getirmeleri, anlaþmalý bankalardan alýnacak ürün kartý ile alým noktalarýna gelmeleri, gerekmektedir. TMO, kendisine yönelecek ürünün tamamýný satýn alacak þekilde hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. Üreticiler, TMO iþlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi, TMO internet sitesinden ve TMO iþyerlerinden alabileceklerdir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

8 YAÞAM Anne adaylarý, bol suyla enfeksiyonu Vücudunuzdan uzaklaþtýrýn! 8 Menemen'de inecek Ýzmir'den trene binen yaþlý teyze, kondüktöre Ege þivesiyle "Menemene gelence beni haber et yavrýým, unutma" der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen i geçer geçmez yaþlý teyzenin Menemen'de ineceði aklýna gelir, hemen makiniste gidip haber verir. Makinist de gecenin bu Kelime Avý saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceðimize göre... geri geri gideceðiz, soran olursa "tren makas deðiþtiriyor" deriz der. Bir yarým saat geri geri giderek Menemen'e gelinir ve kondüktör gidip teyzeye haber verir "Hadi teyze Menemen'e geldik" diye. Teyzem "Saðol yavrýýýýýýýýýým" der ve çantasýný açýp ilacýný içer...:) Okullarýn kapanmasýyla ilk ve ortaöðretim öðrencilerinin de beslenme düzeni deðiþiyor. Tatilde çocuklarýn doðru beslenmeyle hastalýklardan korunabileceðini belirten uzmanlar, sofradan mevsim sebzeleri ve yoðurdun eksik edilmemesini tavsiye ediyor.okullarýn kapanmasýyla birlikte milyonlarca ilk ve orta dereceli okul öðrencileri de tatile giriyor. Uzmanlar, çocuklarýn yaz aylarýnda beslenmesine dikkat çekiyor. Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, yiyecek ve içecek tüketiminin arttýðý yaz tatillerinde, çocuklarýn çeþitli hastalýklardan korunabilmeleri için en iyi þekilde beslenmeleri gerektiðini söylüyor. Çocuklarýn beslenmesinde mevsimsel þartlarýn göz önünde tutulmasý gerektiðini belirten Özcan, Yaz tatilinde çocuklarýn su tüketimine dikkat edilmeli, uzun süre susuz kalmasýna izin verilmemeli. Yaz aylarýnda sayýsý ve çeþidi artan, kavun, karpuz, kiraz, çilek, erik gibi mevsim meyvelerinin tercih edilmesi önemlidir. Günde bir defadan fazla olmamak þartýyla dondurmanýn da yararlý olduðunu da unutmamak gerekir. Salata ve sebze gibi hafif yaz mönüleri tercih edilmeli, yoðurt, cacýk veya ayran ise sofrada mutlaka bulunmalý. þeklinde konuþuyor. Uzun yola çýkacak çocuklarýn yolculuk öncesi ve sýrasýnda bilmediði yiyecekleri tüketmesine izin verilmemesi gerektiðini kaydeden uzman þunlarý söylüyor: Yolculukta dört-beþ saat arayla mola vererek çocuðunuzun yiyecek ve su ihtiyacýný karþýlayýn. Uzun yolculuklarda araçta mutlaka su bulundurulmalý. Çocuklarýn susuzluða yol açacak aþýrý tuzlu besinleri tüketmelerini engelleyin. Tatil için gidilen tatil köyü veya otel gibi yerlerde bulunan hazýr yemekleri tüketirken de dikkat edilmeli. Tadý, görünüþü veya kokusu deðiþik gelen yiyecekleri tüketmeyin. Su ihtiyacýnýzý kapalý ambalajlý sularla giderin. Musluk veya çeþme sularýný içmeyin. Yurtdýþý seyahatlerinde, besinlerin içeriðini mutlaka öðrenin. Çocuðunuzun bildiðiniz bir besine alerjisi varsa dikkat edin. Aþýrý çikolata ve aþýrý baharat tüketiminden kaçýnýn. 19:50 Anayasa Seçimlerine Doðru Adým Adým 1982 Anayasasý nýn halk oylamasýna sunulmasýna günler kala, Çýnaraltý Mahallesi sakinlerini de telaþ sarmýþtýr. Mahalleden Anayasa ya Hayýr diyeceklerle Evet diyecekler ayrýlýrken, mavi rengin hayýr oyunu temsil ettiðinden habersiz olan mavi önlüklü esnafýn baþýna neler gelecektir? Öte yandan Ahmet e olan bir anlýk kýzgýnlýðýna yenik düþüp hiç sevmediði bir adamla evlenmeyi kabul eden Gülden oldukça piþman iken, Ahmet onu durdurmak için hiçbir þey yapmýyordur! Gülden, dayanamaz ve sonunda Ahmet le konuþmaya karar verir! 20:00 Seksenler Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kivi baðýrsaða,mango Terlemeye iyi geliyor Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç, kivinin Türkiye'de yaygýn üretim alanýna sahip baðýrsak hastalýklarýna iyi geldiðini söyledi. olduðunu anlatan Enç þöyle devam etti: Enç, mangonun ise terleme sonucu ortaya "Meyvelerde ekþimsi tat veren tek madde C çýkan tuz ve demir kaybýný önlediðini belirtti. vitamini deðil, sitrik asit gibi farklý bileþenlerde Hayati fonksiyonlarý sürdürmek için beslenmek ekþimsi tadý veriyor. Kivideki ekþilik tadý daha gerekiyor. Bazý besinler de bir takým sorunlarý çok C vitamininden kaynaklanmakta. C vitamini kivide çok ciddi vücuttan uzaklaþtýrmak için deðerlerde vardýr. yardýmcý oluyor. Uzman antioksidan, radikal Bunun yanýnda Diyetisyen giderme, indirgeme Pýnar Kural kapasitesi gibi çok Enç mango, önemli özelliklerin kivi ve ay de kivide olduðu bilinmektedir.fenolik çekirdeðinin vücuttaki faydalarý hakkýnlerý açýsýndan ve flavonoid özellikda bilgi verdi. zengindir. Kivinin Mangonun daha çok kanser faydalarýndan hastalarýna yönelik söz eden Enç, kullanýldýðýný vurgulayarak, birçok "Ýçerdiði vitaminler kanser çeþidinin nedeniyle tedavisinde önemli sinirler, cilt ve bir yere saçlar için çok sahiptir.kivide lif yararlýdýr. Mango potasyum, lif ve kuvvetli bir oraný yüksek. Lif oraný yüksek olunca su tutma anti-oksidan deposudur. A vitamini, C vitamini, E vitamini içerir. Kaný temizler, olgunlaþmýþ baðýrsaklarý çalýþtýrmasý ve kabýzlýðý önlemesi kapasitesi de yüksek oluyor. Buna baðlý olarak mango oldukça faydalýdýr. Mangodaki ana gýda ayrýca önemli bir özelliðidir. Sodyum ve magnezyum baþta olmak üzere kalsiyum, demir maddesi þekerdir. Ham mangonun üzerinde biraz tuz serpip yemek yaz aylarýnda aþýrý terleme sonucu oluþan tuz ve demir kaybýný larýndan daha yüksek oranda olduðunu yapýlan gibi birçok minerali de normal meyve standart- azaltýr. Yaz aylarýnda içecek tercihlerimizde çalýþmalarda sonuç olarak verilmiþtir." farklý bir tat yaratacaktýr." diye konuþtu. Kivinin (CÝHAN) Benim Ýçin Üzülme Avcýoðlu ailesi tatlý bir düðün telaþý içerisindedir. Uçurumdan atlayan Harun, kaçak durumuna düþer. Mustafa, Orhan ýn vurulmasýný engellemeye çalýþýrken, Þahin ve Naz arasýndaki iliþkiye tanýk olan Bahar bir karar vermek zorundadýr. Bu zorlu süreçte Bahar ýn destekçisi Sinan olacaktýr. Irmak, saðlýk sorunlarý nedeniyle kaldýrýldýðý hastanede, doktorun açýklamasý üzerine büyük bir þok yaþar. Niyazi ve Buke nikah masasýna oturur. Genç çift bu sefer aradýklarý mutluluðu yakalayabilecek midir? 20:00 Aþk Emek Ýster Demir, Derya ve Kerem in ayarladýðý sürpriz buluþmada Deniz ile bir araya geleceðini öðrenince þok olur! Deniz e yakalanmamak için aklýna gelen çýlgýn fikri uygular. Berna, Celal in mirasýna konmanýn ve Leyla yý akýl hastanesine kapatmanýn planlarýný yapmaktadýr. Celal ise Berna nýn kendisini aldattýðýndan ve planlarýndan habersiz Hikmet in haberi olmadan fabrikadan kar elde etmenin peþindedir. Demir, Sami ve Celal in gizli saklý yürüttükleri plana þahit olur ve bu iþin peþine düþmeye karar verir. Deniz ve arkadaþlarý Neþe için sürpriz doðum günü kutlamasýný yapmak üzere Leyla ile kafesi için anlaþýrlar. Barýþ Manço Devlet konservatuarý klasik Türk sanat müziði hocasý, sanatçýsý ve yazar Rikkat Uyanýk[8] ve Hakký Manço çiftinin ikinci çocuðu olan Mehmet Barýþ Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesi'nde doðdu.[9] II. Dünya Savaþý yýllarýnda doðduðu için ailesi Mehmet Barýþ adýný verdi.[10][11] Dört çocuklu ailede Savaþ, Ýnci ve Oktay adlarýnda üç kardeþi vardý. Konservatuardaki çalýþmasý sýrasýnda Zeki Müren'in de hocalýðýný yapan Rikkat Uyanýk[8] daha sonralarý Barýþ Manço'yla beraber televizyon programlarýna da katýldý, þarký söyledi. Aile kökenleri Ýstanbul'un fethinden sonra Konya'dan Selanik'e göç etmiþ ve savaþ yýllarýndaki zorluklar nedeniyle I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ýstanbul'a göç etmiþti.[10] Üç yaþýndayken anne babasýnýn ayrýlýðýndan sonra Barýþ Manço, babasý ile yaþamaya baþladý. Babasýyla birlikte sýk ev deðiþtirdi ve Cihangir'de, Üsküdar'da, Kadýköy'de ve kýsa bir süre için Ankara'da yaþadý. Ýlkokula abisi Savaþ ve ailenin en küçük ferdi olan kýz kardeþi Ýnci'nin de okuduðu Kadýköy Gazi Mustafa Kemâl Ýlkokulu'nda baþladý. 4. sýnýfý Ankara Maarif Koleji'nde okudu ve ilkokulu Kadýköy'deki baþladýðý okulda tamamladý.[12] Yatýlý olarak Galatasaray Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye baþladý. 4 Mayýs 1959'da babasýnýn ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrýlarak, eðitimini Þiþli Terakki Lisesi'nde tamamladý.1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye baþlayan Manço, 1958 yýlýnda ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yýllarýnda kurulan bu grubun kadrosu kontrabas ve akordiyonda Benar Akbaþ, gitarda Ender Enön, armonikada Savaþ Özgenç, vokalde Oðuz Ardeniz ve saksofonda Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý.[13] Rýza Omayer ve Emre Gönenç, bateride Fikret Zolan, tenor saksofonda Oðuz Kayýhan. Bu kadroyla grup rock- 'n roll coverlarý yaparken, Barýþ Manço'da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptý ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu.ýkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaþlarý vardý. Gitarda Mehmet Þahinbaþ ve Þanal Pýnar, davulda Batur Pere, piyano ve bas Osman Önder, saksofonda da Asaf Savaþ Akat yer almaktaydý. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.[11] Bu kadro ile Grafson þirketinden üç tane 45'lik çýkaran Manço,[11] liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrýlýp Belçika'da öðrenim hayatýný sürdürmek isteyince Harmoniler daðýldý. Bu kadronun kaydettiði iki türkü Urfa'nýn Etrafý Dumanlý Daðlar ve Kýzýlcýklar Oldu mu? yýllar sonra yayýmlandý. MÜCVER Malzemeler 2 Kabak 1/2 Demet Taze Soðan 1/2 Demet Dereotu 75 gr Beyaz Peynir 1 Yumurta 2,5 Çorba Kaþýðý Un 1/4 Çay Kaþýðý Toz Beyaz Biber Bir Tutam Tuz Kýzartmak Ýçin: 1.5 Su Bardaðý Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Kabaklarý yýkayýn, iki uç kýs mýný kesip atýn. Kabuklarýný soyun. Rendenin ince tarafýyla bir kaba rendeleyin. Elinizle hafifçe sýkarak suyunu alýn. Bed-maye olan anlaþýlýr meclis-i meyde. Ýþret, güher-i âdemi temyize mihenktir. Ziya Paþa Taze soðanlarý ayýklayýp ince doðrayýn. Dereotunu ayýklayýp yaprak kýsýmlarýný ince kýyýn. Tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn veya rendeleyin. Rendelenmiþ kabaða, tuz hariç tüm malzemeyi ilave edip hepsini iyice karýþtýrýn. Tavada ayçiçek yaðýný kýzdýrýn. Mücver karýþýmýný çorba kaþýðý ile þekillendirip kýzgýn yaða atýn. Her iki tarafý altýn sarýsý renk alýncaya dek kýzartýn. Delikli kevgirle yaðýný süzerek fazlasýný emmesi için mutfak kaðýdýnýn üstüne alýn. Tuzunu serpikten sonra servis tabaðýna alýn. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirin tuzlu olmasý halinde ayrýca tuz koymamanýz gerektiði. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Tarzan Rýfký 21:00 Haberler 22:00 Muhabbet Kapýsý Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Aþk Emek Ýster 23:15 Show Kulüp Magazin 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:50 Seksenler 23:00 Dizi Klip 23:05 Yol Ayrýmý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Nizama Adamýþ Ruhlar 21:55 Osmanlý

9 HABER 9 Coþkulu Kiraz Festivali Her yýl geleneksel olarak yapýlan Eskiköy Kiraz Festivali geçtiðimiz Pazar günü coþku içerisinde gerçekleþtirildi. Eskiköy Köyü muhtarlýðýnýn her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði Eskiköy Kiraz Festivali'nin bu yýl 13'üncüsü yapýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan etkinliðe Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Tarým Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Ýþ Adamý Halis Durkaya, CHP Milletvekili adaylarýndan, Muharrem Bozdoðan, Dedesli Ovasý Türkmenler Derneði Baþkaný M. Ali Yýldýrým, Palabýyýk Köyü Dernek Baþkaný Ali Özgür Ispanak, Sebzeciler Odasý Baþkaný Mehmet Yavþan, Çalyayla Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Münibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Ahmet Pehlivan, ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirel, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Mahalli Ýdareler Müdürü Nihat Aslan baþta olmak üzere çok sayýda vatandaþ katýldý. Kiraz yarýþmasýnýn da yapýldýðý festivalde sýrasýyla Çorumlu yerel sanatçýlar Aþýk Haydar, Cansu, Çorumlu Caner, Reha Palabýyýk ve grubu ile Nergiz Ay-Veli Keser ikilisi misafirleri coþturdular. Daha sonra sahneye gelen ünlü halk müziði sanatçýsý Hüseyin Uðurlu ise dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman neþelendirdi. "TÜM ÜRETÝCÝLER BÝRÝNCÝ" Eskiköy Kiraz Festivali'nde kýsa bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy bölgedeki üretimin çok önemli olduðunu belirtti.gerçekleþtirilen kiraz yarýþmasýna da deðinen Vali Sabri Baþköy tüm katýlýmcýlarýn yetiþtirdikleri ürünlerle birinciliði hak ettiðini belirtti. Eskiköy çiftçilerinin örnek bir üretim sergilediklerini dile getiren Baþköy "Tüm kiraz üreticileri birinciliði fazlasý ile hak ediyor. Eskiköy kiraz üreticilerinin, ilimiz tarýmýnda göstermiþ olduðu baþarýnýn il geneline yayýlmasý gerekiyor. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Öte yandan bana iletilen yol meselesini de en kýsa süre içerisinde deðerlendirme içerisine alarak çözüme kavuþturacaðýz" dedi. Kirazlar yarýþtý ORGANÝZASYON HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Sünnet Þöleni Organizasyonu Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokü maný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Þehir Merkezi c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 595 Resmi ilanlar de Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen Eskiköy Kiraz Festivali'nde kirazlar kýyasýya yarýþtý.20 üreticinin ürününün yarýþtýðý festivalde, 20 kiraz çeþidi jüri tarafýndan deðerlendirildi. Jürinin deðerlendirmekte oldukça zorlandýðý yarýþma neticesinde Birinciliði 16 numara ile yarýþmaya giren Veysel Kýlýç'ýn kirazý kazandý. Ýkinciliði Sadýk Yayla'nýn aldýðý yarýþmada üçüncülüðü ise Olgun Biçer'in ürettiði kiraz kazandý. Dereceye giren kiraz üreticilerine deðiþik tarým malzemeleri, ilaç ve gübreler hediye edildi. Birinci olan kirazýn sahibi Veysel Kýlýç'a ödülünü Vali Sabri Baþköy, Ýkinci olan Sadýk Yayla'ya ödülünü Emniyet Müdür Halil Ýbrahim Doðan, Üçüncü kirazýn sahibi Olgun Biçer'e ödülünü ise Tarým il Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ verdi. Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Muhtar bölge sorunlarýný iletti Geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirilen Eskiköy Kiraz Festivaline katýlan Vali Sabri Baþköy'e Muhtar Turabi Üreyen bölgenin sorunlarýný aktardý. Vali Sabri Baþköy ile görüþme yapan Eskiköy Muhtarý Turabi Üreyen baþta Eþençay ile Eskiköy arasýnda yer alan 6 km'lik alanýn kendilerine çok sýkýntý oluþturduðunu belirtti. Bölgede yaþadýklarý sorunlarý da dile getiren muhtar Turabi Üreyen Vali Sabri Baþköy'den yol ve diðer konularla ilgili söz aldý. Geçtiðimiz günlerde 20 genç kýza "Seni Seviyorum", "Banu, Dinçer'le Evlen" yazýlý tiþört giydirerek sevdiði kýzýn çalýþtýðý iþ yerinin önüne giden iþ adamý Dinçer Zorlu, bir buket çiçekle karþýladýðý 8 yýllýk kýz arkadaþý Banu Boyar'a klarnet ve gitar eþliðinde evlenme teklifinde bulunmuþtu. Genç çiftin niþan törenleri 7 Haziran Cuma günü Anitta Otelde yapýldý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý tören de genç çiftin yüzüklerini Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy taktý. Ýsmail Kakaç'ta "Aile Eðitim" programý sona erdi Ýsmail Kakaç Ýlkokulu'nda "7-19 Yaþ Aile Eðitimi Sertifika" eðitim programý düzenledi. Programa katýlan ailelere sertifikalarý düzenlenen törenle verildi. Okul Rehber Öðretmeni Çile Þahin tarafýndan yapýlan ve 22 velinin katýldýðý program 8 hafta sürdü. Rehber Öðretmen Çile Þahin, katýlýmcýlarýn önceliðinin çocuklarý olduðunu fakat program sonuna kadar bu eðitim programý sayesinde, birey olma yolunda kendileri için büyük birer adým attýklarýný belirtti. Çocuklarýnýn hedeflerine ulaþmalarýný saðlamakta artýk daha etkin rol aldýklarýný belirten katýlýmcýlar ise bu tür eðitsel ve sosyal faaliyetlerin Ýsmail Kakaç Ýlkokulu'nda daha çok yapýlmasý için Okul Müdürü Muharrem Olukçu'dan talepte bulundular. Sertifika töreninde konuþma yapan Okul Müdürü Muharrem Olukçu ise okulun eðitim bölgesinde gerek eðitsel gerek sosyo-kültürel ve sportif alanlarda pek çok baþarýya imza attýðýný ve bunun da velilerin katkýlarýyla gerçekleþtiðini söyledi. Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik de yaptýðý konuþmada okulun sadece ders yýlý boyunca deðil her zaman açýk olduðunu ve faydalanmak isteyen tüm vatandaþlara imkanlar ölçüsünde yardýmcý olunduðunu kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan eðitimi baþarýyla tamamlayan tüm katýlýmcýlara sertifikalarý verildi. Haber Servisi

10 HABER 10 "Cem Boyner, Koç Üniversitesi ormana yapýlýrken yaþýyor muydu?" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu hafta sonu Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Metin Özkan ve Deniz Güçer'in hazýrlayýp sunduðu "Ne Var Ne Yok" programýnýn konuðu oldu. Uslu, Gezi Parký ve seyircilerden gelen sorulara kýsa kýsa cevaplar verdi. Uslu, Gezi Parkýnda ki olaylarýn birkaç aðacýn kesilmesi ile ilgili bir hareket olmadýðýný belirterek, "Sayýn Karayalçýn'ýn Belediye Baþkanlýðý döneminde Ankara'da Atatürk Bulvarýnda bir düzenleme yapýldý. Orada þöyle bir tabela görürdünüz: "Buradaki aðaçlarýn tayini çýkartýlmýþtýr." Bunu belediye kayýtlarýndan çýkartabilirsiniz. Yani bu aðacý biz alacaðýz buradan baþka bir yere dikeceðiz demektir. Bu bütün farklý partili Belediye Baþkanlarý döneminde yeni düzenlemeler yaparken yeni ihtiyaçlara, beklentilere, teknolojilere göre bazý aðaçlarý buradan alýr, þuraya dikersiniz. Bu uygulanan bir yöntemdir. Þimdi bunu Karayalçýn uygularsa, helal olsun aðacý aldý, oradan baþka bir yere dersiniz. Ama bir baþkasý yaparsa hayýr senin niyetinden þüpheliyim derseniz yanlýþ olur. Niyet okuma iþinden vazgeçmemiz lazým" dedi. "Baþbakan Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn üslubunu eleþtirenler, Kýlýçdaroðlu'nun üslubunu niye eleþtirmiyorlar" diyen Uslu, "Mesela bu eylemlerde ben çýkýp böyle açýk yürekli bir þekilde bu eylemlerin içindeyim veya dýþýndayým demesi gerekirdi. Biz kurumsal olarak yokuz ama,lakin, fakat bu ne oluyor? Bireysel olarak varýz. Bu "Havet" oluyor. Yani geliþmelerin sonucuna bakarým, eðer reddetmem gerekirse ona açýk kapý býrakayým. Kabul etmem gerekirse ya da siyasi bir oya devþirmem gerekirse onu da saðlayým. Diyor.Levent Gök'ün polislerin anasýna küfretmesini kim savunabilir? Peki, bugüne kadar kim bunu eleþtirdi? Hangi gösterici eleþtirdi? Hangi eylemci eleþtirdi? O polislerin anasý halk deðil mi? Üslup önemli.bu üslup sadece Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn uymasý gereken bir üslupmuþ gibi suçlanýr veya takdim edilirse yanlýþ olur. Hiç kimse özenli bir dil kullanma konusunda muaf deðildir" þeklinde kaydetti. GEZÝ PARKI ve BAÞÖRTÜSÜ Salim Uslu, Gezi Parký konusunda ise þunlarý söyledi: "Herhangi bir kimseyi, grubu kastederek söylemiyorum. Anadolu'da çok kullanýlan bir deyimdir "at izi, it izi birbirine karýþtý" derler. Burada kim haklýdýr, kim haksýzdýr, kim doðrudur? Kim yanlýþtýr? Çok birbirine karýþtý. Þimdi Cem Boyner bu ülkeye baþka bir gezegenden mi geldi? Hayýr. Peki, siyasi faaliyet yaptý mý? Yaptý. Parti kurdu mu? Kurdu. Beykoz Konaklarý yapýlýrken de Cem Boyner bu ülkede yaþýyor muydu? Yaþýyordu. Koç üniversitesi yapýlýrken de yaþýyor muydu?yaþýyordu. Kaç milyon aðaç kesildi orda. Sonra Beykoz konaklarý ile dava açan mahkeme süreçlerinde uðraþan kimdi? AK Partili Bakan Osman Pepeydi. Peki, kaçýmýz gittik Osman Pepe'ye destek verdik? Ben ne saðcýyým, ne solcuyum, çapulcuyum diye pankart açan Sayýn Boyner o zaman bu ülkede yaþamýyor muydu? Bunu sorgulamayalým mý? Þimdi siz diyorsunuz ki Ben Metin Özkan olarak askerde yemin törenime anamýn baþörtülü olduðu için alýnmamýþ olmasýný eleþtirdim. Bugünde eleþtiriyorum. Çünkü siz hakiki, sahici bir özgürlükçü olarak her þartta kime olduðuna bakmadan adresine, simgesine, kimliðine, sembolüne bakmadan herkes için özgürlüðü savunuyorsunuz. Benim söylemek istediðim de budur. Özgürlüðü savunuyorsanýz da sahici olmak, yeþili savunuyorsanýz da sahici olmak zorundasýnýz. Oradan bir alavere - dalavere ile ya yeþil için yola çýktýk ama þimdi geldiðimiz yer þu partidir ya da geldiðimiz yer þu karþýtlýktýr diye bir sonuç çýkartmaya kalkýþýrsanýz iþte bu zorlama bir sonuç olur. Zorlama bir yorum olur.sonra halk buna katýlmaz. Halk buna itibar etmez. Sonra bu sandýða gittiðinizde halkýn tepkisi olarak yansýr. %36 ile baþlayan AK Parti iktidarýnýn bugün %50'lere gelmiþ olmasý ve zaman zaman da bunun %58-%70'lere referandumlarda çýkmýþ olmasý aslýnda bundan sonra da nereye varacaðýný gösteriyor. Demek ki Taksim'deki mesajý doðru okuyalým da sandýktaki mesajý okumayalým mý?demokrasiyi sadece aksesuar olarak bugüne kadar kullananlarýn aksine demokrasiyi bu ülkeye kurumsallaþtýracak, sürekli hale getirecek ve herkesin kendisini özgür hissedebileceði ve anayasanýn aksesuarý olmanýn ötesinde müdahalelere ortadan kaldýrýlmasýnýn ötesinde muhkem bir þekilde sivil ve demokratik bir anayasanýn yer almasýnýn yanýnda ayný zamanda bir yaþam kültürü benimsenmesi konusunda AK Parti yapacak bunu. Demokrasi çoðunluk rejimi deðildir. Çoðulcu bir rejimdir. Þiddete karþý adaleti savunanlar neredeydi. Geçen hafta Danýþtay 8. Dairenin kararýna uygun olarak baþörtülü duruþmaya giren Zübeyde Kamalak'ýn duruþmasý iptal edildi. Savunmasý da alýnmadý. " Þiddete karþý adaleti savunan" baro üyeleri meslektaþlarýna sahip çýkmalarý gerekirken susturmaya, sindirmeye çalýþtýlar. Sayýn Zübeyde Kamalak baþörtüsü yüzünden duruþma salonundan çýkartýldý. Bir kiþide olsa sadece Sayýn Zübeyde Kamalak'ta olsa onun hakkýna sahip çýkmak, saldýrmak yerine ona þiddet uygulamak, onu aþaðýlamak yerine onun hakkýný savunma yeridir. Eðer baro üyeleri buna karþý çýkýyorlarsa ben o baronun hukuk bilgisine, hukuk namusuna saygý duymam. Demokrasi anlayýþýna saygý duymam. Demokrasi anlayýþýnda sahici deðiller. Oysa demokrasi çoðulculuðu ön gören bir rejimdir. Bir kiþide olsa o kadýný orda taciz etmek, kadýnýn baþörtüsü ile savunma hakkýný elinden almak, hele hele bunu baronun yapýyor olmasýný anlamam ve haklý görmem. O açýdan bu ülkede azýnlýðýn hakkýný elbette savunmak gerekir, ama bu demokrasi kültürü ya da bu demokratik davranýþ kodlarý sadece AK Partiden beklenirse bu sahici olmaz.bu bir savunma davranýþý olur.bu bir kompleks olur. Bunun ötesinde demokratik davranmak, düþünmek, erdeme, ahlaka, hoþgörüye, terbiyeye sahip olmak demokrasi konusunda içtenlikli davranan herkesin ama herkesin görevidir. Askerinde, sivilinde, Saðcýnýn da, solcunun da, gencinde yaþlýnýn da görevidir. Aidiyetlerimiz, sosyalitemiz, ideolojilerimiz, kimliðimiz ne olursa olsun herkesin demokrasi konusunda sahici olmasý gerekmektedir. Türkiye eðer bugün kamu maliyesini iyileþtirmiþ, mega projeler yapar hale gelmiþ, Çin'den sonra Dünyanýn en istikrarlý kalkýnan 2.büyük ülkesi olmuþ ise ekonomisini büyültüyor, sürekli sosyal geliþmesini sürdürüyor ise ve demokrasiyi kurumsallaþtýrmaya devam ediyor ise bir anayasayý sürekli sivil katýlýmcý ve demokratik, çoðulcu bir anayasayý ýsrarla gündemde tutmaya çalýþýyorsa ve birileri de inatla buna direniyorsa, buna raðmen Türkiye'nin bu gidiþatýný, yol haritasýný engellememek, katký vermek gerekir. Þimdi Demokrasi diyenler sivil anayasa konusunda ne söylediler onu merak ediyorum? Benim þiþeme dokunma diyen adam eðer senin baþörtüne de dokunana karþýyým diyemiyorsa ortada bir sakatlýk var demektir." Toplumun normalde içki içenle de baþörtüsü kullananla da ilgili bir sorunu olmadýðýný vurgulayan Uslu, "Alkolle ilgili bir düzenleme yapýldý. Sayýn Bendevi Palandöken TESK Baþkaný ayný zamanda Bakkallar Bayiler Federasyonu Baþkaný bana geldi dedi ki, bizim þu hassasiyetimiz var. Sayýn Baþkan, içerde de yasa görüþülüyor. Bu düzenlemeler sýrasýnda yani içki satýþý ile ilgili bir disiplin bir kural getirilmelidir. Dünyanýn her tarafýnda var. Buna bir itirazým yok. Ama esnaf kültürü önemlidir. Babanýn yanýnda çalýþan evlat babasý iþi býraktýðýnda ya da býrakmak zorunda kaldýðýnda eðer onun satýþ ruhsatýný devralamýyorsa, o zaman bir yanlýþlýk var. Hiç olmazsa esnaf kültürünü evladý devam ettirsin. Çünkü on sene yirmi sene orada çýraklýk kalfalýk yapmýþ ve umudunu geleceðini oraya baðlamýþ dedi. Çok makul bulduk. Gereken düzenlemeler yapýldý. Sayýn Baþkan bütün bu yaptýðýmýz düzenlemelerden sonra bizlere teþekkür etmiþ ve gece 12 de ayrýlmýþtýr. Gittikten sonra da nezaket göstermiþ, þurada gördüðünüz gibi bir teþekkür mektubu göndermiþtir" dedi.salim Uslu "Ne var Ne Yok" programýnda seyircilerden Gezi Parký ile ilgili gelen sorularý da yanýtlayarak, Bu iþten nasýl çýkacaðýz sorusuna, "Aklýselim ile önce bu olup biteni telaþsýz bir ortamda düþünmek, deðerlendirmek lazým. Bunu da inisiyatif kullanmasý gerekenler, yöneticiler, siyaset yapanlardýr. Kanaat önderi konumunda olan yazarlar-çizerlerdir. Herkesin bir karþý pozisyon alarak durum deðerlendirmesi yapmasý ya da kendi içinden geçenleri sanki bütün Türkiye'nin gerçeðiymiþ gibi tek doðruymuþ gibi dayatmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Oturup bunlarý telaþsýz ortamda konuþabileceðimiz iletiþim kanallarýnýn, diyalog kapýlarýnýn açýk olmasý lazým. Ýnsanlarýn diyaloða hazýr olmasý gerekiyor. Ya benim dediðim ya da benim dediðim anlayýþýyla bir yere varma þansý yok. Sayýn baþbakanýn burada bütün bunlarý söyledikten sonra Sayýn Bülent Arýnç'ýn kendiliðinden buyurun gelin görüþelim dediðini mi sanýyoruz? Sayýn Baþbakanýn bilgisi dâhilinde, izniyle Sayýn Arýnç ilgili taraflarý çaðýrmýþtýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi AFT Organizasyon fakýyla dikkat çekiyor Gazi Caddesi valilik karþýsýnda faaliyet gösteren A.F.T Butik organizasyon, Çorum'un sosyal dünyasýna farklý renkler sunuyor. Ayþegül-Fulya-Tuðçe kardeþlerin, iþletmesini yaptýðý iþletmede günümüz sosyal dünyasý adýna farklý çalýþmalarý ile dikkat çekerken, misafir ettiði konuklarýndan tam not almayý baþarýyor. Düðün, niþan, ve toplantýlar baþta olmak üzere aile toplantýlarý, okul toplantýlarý ve bekarlýða veda partileri ile sosyal aktivitelerin en renkli adresi oluyor.müessesede yenilebilir meyve çiçekleri baþta olmak üzere, zengin menü organizasyonlarý uygulanýrken, iþletme, lezzet ve sanata da evsahipliði yaparak farkýný ortaya koyuyor. Doktor, avukat mühendis ve iþ dünyasýnýn tercihi olarak da öne çýkan A.F.T organizasyon, günün erken saatlerinde gece 23.00'e kadarda hizmet veriyor. Ýþletmecilikte yeni olmalarýna raðmen deneyimleri ile kýsa zamanda önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden A.F.T organizasyon yöneticileri, amaçlarýnýn Çorum sosyaline ve kültürüne farklý katký verebilmek olduðunu ve bunda da saygýn bir kimlik yakaladýklarýna vurgu yaparak sevinçli olduklarýný ve Çorumlu'ya teþekkür ettiklerini dile getirdiler. Hekimlere "Ýstatistik Uygulamalarý" kursu Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinin mezuniyet sonrasý eðitim etkinlikleri kapsamýnda hekimlere yönelik olarak düzenlediði "Ýstatistik Uygulamalarý" kursu 7 Mayýs - 6 Haziran tarihleri arasýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Haftada 2 gün ve toplam 30 saat olarak uygulanan kursta eðitimi Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Dr. Cem Koçak verdi. Kurs kapsamýnda katýlýmcý hekimlere temel istatistik bilgilerinin yaný sýra özellikle saðlýk araþtýrmalarýnda, araþtýrmalarýn planlanmasýndan sonuçlarýnýn sunumuna kadar geçen süreçte gerekli olan çeþitli istatistik yöntemler ve SPSS programýnýn kullanýmý hakkýnda kapsamlý bir eðitim verildi. Haber Servisi Buðday taban fiyatý çiftçiyi rahatlattý Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Tarým Bakanlýðý tarafýndan açýklanan buðday taban fiyatýnýn çiftçiyi rahatlattýðýný söyledi ve Bakanlýða teþekkür etti. Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, çiftçinin merakla beklediði hububat taban fiyatýnýn bu sene beklentiler yönünde olduðunu söyledi. Yýlmaz, ancak yinede çiftçinin ürünün deðerinde satýlmasý için ithal buðdayýn mutlaka durdurulmasý gerektiðini belirtti yýlý hasat döneminin yakýnda baþlayacaðýný ifade eden Yýlmaz, "Çiftçimiz inþallah bereketli kazasýz bir ürün hasadý gerçekleþtirir. Ýlçemizde arpa ve buðdayda ortalama 350 kilo verimi var. Bakanlýðýn açýklamýþ olduðu 72 kuruþ, çiftçimizin maliyetinin biraz üstündedir, bu þekilde çiftçimizin elde ettiði kar düþük oluyor. Çünkü ürün girdileri, sanayi girdileri, iþçilik girdileri çok yüksek. Sanayi girdilerine yýllýk yüzde zam gelirken hububat ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 6'larda bir zam veriliyor. Bunun sebebini ise ithal buðdaya baðlýyoruz. Ýthal buðday alýmý durdurulursa çiftçimizin ürününün daha yüksek deðerlerde satýlacaðýna inanýyorum" dedi. Açýklanan bu fiyatýn yüzde oranýnda protein içeren buðday için belirlendiðini söyleyen Yýlmaz, yüzde 13 ve üzerinde süne oraný düþük, kaliteli buðdaylarda fiyatýn 742 liraya kadar çýkabileceðini ifade etti. "Bakanlýðýn ton baþýna 50 lira prim desteði uygulamasý, gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi toplamý ton baþýna 123 lira olarak desteklemektedir" diyen Yýlmaz hükümetin verdiði bu desteklerden dolayý memnun olduklarýný ancak destek miktarlarýnýn artýrýlmasý gerektiðini söyledi. "Bakanlýðýn çiftçilere vermiþ olduðu desteklemelerden dolayý teþekkür ediyoruz" diyen Yýlmaz, "Çorum'a ve Alacamýz'a desteklerini esirgemeyen tüm vekillerimize Alaca Ziraat Odasý olarak teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz yýlý üretim sezonunun tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu geçmesini ve Türkiyemiz'e birlik, beraberlik ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Rektör Alkan TRT 1'e konuk oldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün sabah TRT 1 televizyonunda canlý olarak yayýnlanan 'Sabah Haberleri' programýna konuk oldu. Rektör Alkan programda Hitit Üniversitesi hakkýnda bilgi verdi.

11 SPOR 11 ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na geçtiðimiz Pazar günü C grubunda yapýlan mücadeleler ile devam edildi. Pazar günü oynanan sonuçlarýn ardýndan grupta Anitta Otel lider Iþýk Otomotiv'i yenerek ilk iki yarýþýna ortak olurken, Ýþkur takýmý da Çatalhavuz ile berabere kalmasýna raðmen Iþýk Otomotiv'in yenilmesi ile liderliðe yerleþti. Çatalhavuz ise son maçýnda Ýþkur'a çeyrek final yolunda önemli bir çelme takmasýna raðmen bu karþýlaþma ile turnuvaya veda etti. Grupta son puan durumu þöyle oldu. ADNAN YALÇIN Ýþkur beraberliðe raðmen liderliðe oturdu 2-2 Anitta lideri devirdi 1-0 ÝÞKUR: 2 ÇATALHAVUZ : 2 SAHA : 2Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özkan Kaya, Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu. ÝÞKUR : Serkan, Ahmet, Halil, Þeref, Sinan, Fatih, Serdar, Ender, Menderes, Ömer, Murat, Zafer, Vedat, Yýlmaz, Mustafa, Can. ÇATALHAVUZ : Þükrü, Göksem, Cengiz, Serdar, Sefer, Volkan, Selahattin, Hasan, Ali Uyar, Ali Doðan, Onur, Seydi, Muharrem, Özkan. GOLLER : 17. ve 46. dakikalarda Onur (Çatalhavuz), 25. dak. Ahmet, 28. dak. Menderes (Ýþkur) Spor servisi ANÝTTA : 1 IÞIK OTOMOTÝV : 0 SAHA : 2Nolu Sentetik. HAKEMLER : Emrah Okan, Halil Sönmez, Doðan Metin. ANÝTTA : Zafer, Ýbrahim, Çetin, Ersel, Yalçýn, Hasan, Deniz, Muttalip, Ahmet, Alper, Osman, Mustafa, Serdar, Turgut. IÞIK OTOMOTÝV : Mehmet, Aytekin, Recep, Yasin, Bülent, Altan, Adem, Remzi, Ömer Altýkardeþ, Hamit, Murat, Ömer Çorlu, Aykut, Alpay, Teoman, Engin, Erkan. GOL : 58. dak. Hasan (Anitta) Spor servisi ALTIN KAFA ÝÞKUR - ÇATALHAVUZ Bir tarafta iki maçýný da kazanmýþ ve gruptan çýkma adýna büyük avantaj elde etmiþ Ýþkur takýmý, diðer yanda oynadýðý üç karþýlaþmada bir galibiyet iki maðlubiyet alarak gruptan çýkma þansý kalmamýþ Çatalhavuz takýmý. Çatalhavuz takýmýnda ki istek ve kazanma arzusunu görünce Ýþkur takýmý þaþýrmýþtýr diye düþünüyorum. Çatalhavuz takýmý, iddiasý kalmamýþ ama maça yenmek için çýkmýþ. Rakiplerinin hesaplarýný hesaplamadan ve çözümüne kafa yormadan. Sadece futbol ve olmasý gerekenler. Futbolda ki üç sonuca da razý olmak. Futbolda ki anlayýþ da bu olsa gerek deðil mi? Pozisyonlara giren ve ilk golü de maçta atan Çatalhavuz takýmý oldu. Maç boyunca aksayan ve bir türlü önlem alamadýðý rakibinin cepheden hücumlarýndan birinde kalesinde beraberlik golünü gördü. Ýþkur takýmý sol taraftan geliþtirdiði atakta Menderes'le çok güzel bir gol daha bularak soyunma odasýna 2-1 üstün giden taraf oldu. Ýkinci yarý ile birlikte Çatalhavuz takýmýnýn beraberlik golü duran toptan geldi. Sað taraftan yapýlan ortaya günün baþarýlý ismi Onur altý pasta çok güzel kafa ile vurdu ve takýmýna beraberliði getiren golü attý. "Kýrýlma aný" Maçýn 54. dakikasýnda Onur, aldýðý pasla ceza sahasýnda rakip defansý tek kiþi yakaladý. Rakibinin saðýndan geçti ve zayýf bir þutla kalecinin üzerine vurdu. Sert vurabilse veya solundaki arkadaþý Ali'yi görebilse takýmýna galibiyet golünü kazandýrmýþ olacak ve sahadan galip gelmelerini saðlayabilecekti. Kalan dakikalarda baþka net pozisyonda olmadý maç 2-2 berabere bitti. Çatalhavuz takýmý için gururlu bir kapanýþ, Ýþkur takýmý için ise, final yolculuðunda beklenmedik bir skor kazasý. Bu sonuç þimdilik yeter gibi gözüküyor ama son maçta Iþýk Otomotiv'e yenilmemek zorunda. IÞIK OTOMOTÝV - ANÝTTA Maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda net gol pozisyonuna giremedi. Topa daha çok sahip olan takým Iþýk Otomotiv'di. Ýkinci yarý ile birlikte duran toplardan gol giriþimlerini izlemeye baþladýk. Iþýk Otomotiv'in duran toptan kaleye þutlarý ve arka direðe gönderdiði toplar tehlike oluþturdu ama gol çýkmadý. Anitta takýmý ise, ikinci yarýda bulduðu tek duran topta golü buldu. Dakika 58. Günün ikinci altýn kafasý Hasan'dan(birincisi Çatalhavuz takýmýndan Onur'un beraberlik golündeki kafa ile golü). Maçýn son iki dakikasýna berabere giren iki takýmdan kim gol atarsa rakibini dönüþü olmayan bir yola göndereceði kesin gibiydi. Soldan kazanýlan endirekt vuruþu Anitta takýmý kazandý. Arka direðe doðru gönderilen topta Alper ve Hasan ayný topa kafa ile hamle yaptý. Alper'in rakibine olan hamlesine hakem devam deyince Hasan'da güzel bir kafa vuruþu ile takýmýna hem üç puaný getiren golü attý. Hasan'ýn, Çatalhavuz maçýnda son dakika da bir golü daha vardý. Bu maçta da son dakikada golünü atarak maçýn ve takýmýnýn kahramaný oldu. "Kýrýlma aný" Golden beþ dakika öncesinde Iþýk Otomotiv takýmýndan Recep ceza sahasýnda topla buluþtu. Önce rakibine vücut çalýmý sonra da sol ayaðý ile çalýmýný attý ve yerde kaldý. Hakemin devam kararý ile beraber karara çok itiraz edildi. Hakem penaltýyý verse Iþýk Otomotiv penaltý kullanacak ve galibiyet golünü atabilecekti. Iþýk Otomotiv, aldýðý bu maðlubiyetle gruptan çýkma adýna büyük bir avantajý kaybetti. Son maçýnda Ýþkur takýmýný mutlaka yenmesi gerekiyor. Ýþkur takýmý ise, yenilmediði sürece gruptan kesin olarak çýkýyor. Bakalým son maçlardan sonra hangi takýmlar final yolculuðuna devam diyebilecek? Þenlik yarýn Kýlýçcýoðlu''nda Uzun'dan erken önlem Kocaelispor'da yarýn yönetim kurulu ile futbolcular bir araya geliyor. Fuar içi kulüp binasýndaki buluþmada futbolculara tek tek beklentileri sorulacak. Bir yýl süresi kalan 15 futbolcuya sözleþmelerini uzatmasý için teklif yapýlacak. FUTBOLCULAR DÝNLENECEK Kocaelispor'da yarýn hareketli saatler yaþanacak. Nebil Uzun baþkanlýðýndaki yeni yönetim göreve seçildikten sonra ilk kez futbolcularla bir araya gelecek. Yönetim ilk toplantýsýnda futbolcularýn asgari ücret olan maaþlarýný net 1000 TL'ye yükseltmiþti. Ancak yarýn fuar içinde gerçekleþecek toplantýda her oyuncuya tek tek beklentileri sorulacak. Yönetim, yeni dönemde neler yapmak istediðini, projelerini anlatacak. 15 FUTBOLCU SENEYE SERBEST Bununla birlikte Kocaelispor'da farklý bir tehlike kapýda bekliyordu. Ýki yýl önce profesyonel yapýlan genç oyuncularla 3 yýllýk sözleþmeler yapýlmýþtý. Bu nedenle gelecek sezon sonunda tam 15 futbolcunun sözleþmesi sona erecek. Yönetim aralarýnda kaleci Rýza, Bartu, Koray, Ahmet ve Sergen gibi takýmýn bankolarýnýn yer aldýðý bu isimlere karþý þimdiden önlem almak ve sözleþmelerini uzatmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu iþbirliði ile düzenlenen kulüp-okul-futbol Eðitim Þenliklerinin en büyük organizasyonu yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda gerçekleþtirilecek. Karadeniz Bölgesinde sadece Çorum Belediyespor'un destek verdiði ve yaklaþýk 600 öðrencinin katýldýðý Kulüp-Okul Ýþ Birliði futbol þenliði yarýn yapýlacak olan organizasyonla devam edecek. Sabah saat 10.00'da baþlayacak olan organizasyonda Çorum Belediyeyi tarafýndan katýlan sporculara malzeme daðýtýmý gerçekleþtirilecek 'da ise 600 civarýndaki sporcunun Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýna kurulacak olan eðlence parkurunda eðlenmeleri ile þenlik devam edecek. Saat 12.00'da verilecek olan molanýn ardýndan ise sentetik sahalarda 600 civarýnda sporcunun katýlýmý ile etkinlik gerçekleþtirilecek. Spor servisi FB Basketbol Okulu kahvaltýda bir araya geldi Fenerbahçe Basketbol Okulu düzenlenen kahvaltýda bir araya geldi. Basketbol sporcularý aileleri ile birlikte 2013 kýþ okullarýnýn sona ermesi, yaz okullarýnýn baþlayacak olmasý nedeniyle geçtiðimiz pazar günü Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen kahvaltýda buluþarak spor konulu sohbet ettiler. Çok sayýda veli ve sporcunun katýldýðý kahvaltýnýn ev sahipliðini antrenörlerden Yaþar Yýlmaz Murat Çalýþkan, Abdurrahman Türker ve Merve Yýlmaz yaptý. Kahvaltýda geçen dönemin deðerlendirilmesi ve yaz okullarýnýn iþleyiþi ve programý hakkýnda bilgiler verildi. Sporcu velilerinin bol bol sohbet ederek tanýþma imkaný bulduðu kahvaltýda sporcularda arkadaþlarý ve aileleriyle hoþça vakit geçirdiler. Velilerden çoðunun bu tür etkinliklerin daha sýk aralýklarla yapýlmasý önerisinde bulunarak diðer konularda görüþlerini dile getirdiler. Spor servisi

12 ASGD'de deðiþiklik 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda B grubu son maçlarýndan Türk Telekom ile Çorum Barosu arasýndaki maç cuma gününe alýndý. Fikstürde 15 Haziran cumartesi günü saat 18.00'de 2 nolu sahada oynanmasý gereken maç Türk Telokum'un isteði Çorum Barosu'nun onayý ile 14 Haziran Cuma günü saat 17.00'de 1 nolu sahada oynanacak. Spor servisi Yiðitcan görüþmeye geldi PTT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor ile prensipte anlaþan Çorum Belediyesporlu Yiðitcan dün öðle saatlerinde Çorum'a gelerek Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bonservis konusunda görüþtü. Çorum'a geldiði andamenajeri Bekir Takkaç ile buluþan genç futbolcu öðle yemeðinin ardýndan menajeri ile birlikte belediye binasýna giderek görüþmeyi gerçekleþtirdiler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile yapýlan görüþme sonrasýnda kesin bir sonuç çýkmadýðý öðrenildi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün kulüp bazýnda resmi bir teklif beklediði ifade edildi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'den alýnan bilgilere göre, Gül ile menajer Bekir Takkaç ve Yiðitcan arasýnda yapýlan görüþme sonunda kesin bir anlaþmaya varýlmamasýna raðmen Adanaspor idarecilerinden resmi bir teklif gelmesi bekleniliyor. Gül, genç futbolcunun asla önünü týkamak istemediklerini ancak gelecek teklifinde beklenilen rakam olmamasý durumunda Yiðitcan'ý býrakmak zorunda olmadýklarýný söyledi. TSO ÝLE GÖRÜÞMELERE DEVAM EDÝLECEK Öte yandan gün içinde güçlü bir yönetim hedefi ile TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile bir görüþme yapan Zeki Gül'ün, baþkanla baþlayan görüþmelerine Meclis baþkaný Erol Karadaþ ve iþadamlarý ile devam edeceði öðrenildi. Ýlk görüþmelerin olumlu yönde olduðu bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN Gül'ü beklerken Çorumspor Dergisi'ni inceledi Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile bonservis konusunda görüþmek için Çorum'a gelen Belediyespor savunmasýnýn kilit isimlerinden Yiðitcan baþkan Zeki Gül ile yapacaðý görüþme için Belediye binasýnýn hemen yanýndaki Belde Bilardo Salonu'nda bekledi.belde Bilardo Salonu'nda baþkan Gül ile görüþme saatini bekleyen Yiðitcan yanýnda bulunan menajeri Bekir Takkaç ile birlikte salonda bulunan Çorumspor Taraftar Dergilerini alarak incelediler. Yiðitcan dergiyi incelerken, Çorumspor'un küme düþmesinden çok büyük üzüntü duyduklarýný kýrmýzý siyahlý takýmýn yeni sezonda yeniden 3. Lig'e çýkmasýný temenni ettiðini söyledi. ADNAN YALÇIN Sancaklý Çorumspor formasý giydi Saðduyu Türkiye Platformu tarafýndan Çorum'da "Sorun Nedir, Süreç Nedir, Çözüm Nedir" konu baþlýklý "Sözümüz Memleket Üstüne" adlý söyleyiþi programý düzenlendi. Bu program kapsamýnda Çorum'agelen Eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklý, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda Çorumlularla bir araya geldi. Düzenlenen söyleyiþi programýnda konuþma yapan Saffet Sancaklý, AK Parti Milletvekilieski milli futbolcu Hakan Þükür'ün Türklükle ilgili sözlerini "Hakan, yýllarca birlikte futbol oynadýðým bir arkadaþýmýzdýr. Türk Milli Takýmýnýn formasýný en fazla giyen, en fazla gol atan futbolculardan biridir. Ben Arnavut göçmeni Türküm demek istemiþtir. Ya da ben öyle dediðini kabul ediyorum" þeklinde deðerlendirdi. Saffet Sancaklý, spor ile siyasetin baðdaþtýðý bir baþka noktayý da "Her Fenerbahçe-Galatasaray maçý öncesinde hükümetler neye zam yapmak isti- Spor kulüplerinin, Spor Toto isim haklarýndan kaynaklý gelirleri haczedilemez" kuralý iptal edildi. Spor kulüplerinin, Spor Toto isim haklarýndan kaynaklý gelirleri haczedilemez" kuralý iptal edildi. Trabzonspor 4 milyon 964 bin 12 TL artýk alamayacak. Anayasa Mahkemesi, maddi imkansýzlýklarla boðuþan futbol kulüplerinin can damarýný kesti. "Spor kulüplerinin isim haklarýndan kaynaklý gelirlerinin haczedilemeyeceði" kuralýnýn iptaliyle PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Ligler'in yaný sýra Süper Lig kulüplerinin de ekonomik güvenceleri ortadan kalktý. Mahkeme bu kararý, Ankara 11'inci Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin baþvurusu üzerine aldý. TOPLAM 192 MÝLYON TL ÖDENDÝ Yerel Mahkeme, Spor Genel Müdürlüðü'nün Teþkilat ve Görevleri Kanunu'ndaki "Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý nezdindeki isim haklarýndan doðan alacaklarý haczedilemez yorsa yapar. Çünkü o hafta insanlarýn tek derdi o maç olur. Neye ne kadar zam yapýlmýþ çok fazla umursamazlar" olarak deðerlendirdi. Söyleþinin ardýndan Saðduyu Türkiye Platformu Çorum Sözcüsü Abdullah Ateþ, üzerinde "Saffet Sancaklý" yazan 19 numaralý Çorumspor formasýný Saffet Sancaklý'ya hediye etti. Saffet Sancaklý da kendisine verilen formayý giyerek katýlýmcýlarla fotoðraf çektirdi. Spor servisi Anayasa mahkemesinden kulüplere þok ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez" hükmünü içeren 20'nci fýkranýn iptalini istemiþti. Sabah'ýn haberine göre; Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemenin, kulüplerden alacaklý olanlarýn mülkiyet hakkýnýn ihlali gerekçesiyle iptal etti. Özellikle küçük kulüplerin en önemli gelir kaynaðýný "iddia"ya katýlmýþ olmalarý nedeniyle Spor Toto Teþkilatý tarafýndan kendilerine her hafta verilen "isim hakký" oluþturuyor. 2012'de Spor Toto, Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Liglerdeki takýmlara 192 milyon 306 bin 229 TL isim hakký ödedi. Spor servisi Antrenörler için önemli duyuru Antrenör Lisans Kurslarý Talimatý'nýn belirlediði koþullarda JIRA konvansiyonuna göre, TFF Lisansý (TFF B, TFF A ve Teknik Direktör) bulunan antrenör ve teknik adamlarýn, UEFA Lisansýna (UEFA B, UEFA A ve UEFA PRO) uygun olarak lisanlarýný güncellemelerini saðlayan kurslar ile TFF'nin 2007 yýlý ve öncesinde açtýðý kaleci antrenörlüðü kurslarýna katýlarak lisans alan antrenörlerin, mevcut lisanslarýný profesyonel kaleci antrenörlüðü lisansý olarak güncelleyecekleri profesyonel kaleci antrenörlüðü güncelleme kurslarýna 30 Haziran 2013 tarihinden sonra baþvuru yapýlamayacak. 30 Haziran 2013 tarihine kadar baþvuruda bulunmayan ve güncelleme kursuna katýlmayan TFF Lisansý sahibi teknik adam ve antrenörlerin lisans dereceleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan mevcut lisansýn bir alt seviyesinden UEFA Lisansý olarak doðrudan güncellenecek. Spor servisi Adnan Yalçýn 13. Adam Çorumspor'da neler oluyor Koca Çorumspor2. Ligden düþtü yetmedi, 3. Ligden düþtü yetmedi þimdi ise Bölgesel Amatör Lig'de ne olacaðý bilinmiyor.yerel bir gazetede okuduðumuz haberde, kýrmýzý siyahlý yönetim içinde mevcut baþkan Rumi Ispanak'ý devirmek için hareket edenlerin olduðu iddia edildi. Bu birliktelik ve beraberlikle gelecek sezon kesin þampiyon oluruz muyuz acaba(!) Yönetim içinde bu iç çekiþmeler oluyorsa bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de sonumuzda pek hayýrlý olmaz. Bu mantýk ve birliktelikle Çorumspor1.Amatör kümeyide görür, 2. Amatör kümeyide, 3. Amatör Küme yok. Ýyi bari orayý görmeyiz diyorum. Aðlanacak halimiz için. Mevcut yönetimdeki arkadaþlar þu anda ne kadar kötü bir tablo çizdiklerinin farkýnda deðiller. Artýk bu haberden sonra baþkan adayý olacaðý iddia edilen Güngör Atak'ýn ve mevcut baþkan Rumi Ispanak'ýn açýklama yapmalarý gerekiyor. Bir açýklama yapsýnlarda bizde ona göre saðlýklý yorumlar yapalým. Bir þeyler yazdýktan sonra kimsenin nazýný çekmeyelim. Yok öyle deðildi yok böyle deðildi UMARIM BELEDÝYESPOR'U DA KAYBETMEYÝZ Geçtiðimiz haftalarda dilimiz döndüðünce Çorum Belediyespor'un ilin tek profesyonel takýmý olma özelliði sebebiyle desteklenmesini ilin Çorum Belediyespor'a futbolu ilerde bir meslek olarak görecek gençliðin geleceði açýsýndan gereksinimi olduðunu yazdýk. Fakat geçtiðimiz hafta içinde beklenilen destek açýklamalarý falan gelmedi.belediyespor Baþkaný Zeki Gül'de açýklamalarýnda destek olmazsa eldeki mevcut kadro ile yürütebildikleri kadar bu iþi yürüteceklerini açýkça ifade etti. Ne fayda yine ne iþadamlarýndan nede belediye baþkanýndandahi týk yok. Bana göre belediye baþkanýnýn sesiz kalmasý hiç olmuyor. Belediye baþkanýnýn sessizliði üzerine spor camiasýnda duyduklarýmýz aslýnda acý bir gerçeðin itirafý oluyor. Kamuoyunda dile getirilen 'Neden Belediye baþkaný kendi yardýmcýsýnýn baþkanlýk yaptýðý kendi kurumunun takýmýna destek vermiyor. ' Haklýlýk paylarý yok deðil hani. Ne belediye baþkaný, ne ilin valisi tek bir açýklama yapmýyor. Yeri gelmiþken birde ilimizde þaka gibi çalýþtay düzenleniyor. Yahu, belki de ilin profesyonel takýmý kalmayacak nerde ise spor anlamýnda 'Ölü þehir' haline geleceðiz. Ne çalýþtayý bu anlamadýk, üstüne üstlük sayýn valimizde çalýþtayýn bir anlamda sponsoru, ne komik deðil mi? Ýlde futbol bitecek, fakat ilde spor konulu çalýþtay düzenleniyor. Ne diyelim. Yanlýþ anlaþýmasýn çalýþtay neden yapýlýyor demiyorum. Neyse daha çok örnekler vereceðimde þimdilik zamaný deðil. Hatýrlarým yine davalarýn olduðu dönemlerdeçorumspor 2. Ligde en alt sýralarda nerdeyse düþtüðü kesinleþti. Çorum Belediyespor'unda BAL'da grup birinciliði garanti oldu. Makamýnda yapýlan bir basýn toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorumspor için 'Diðer takým' ifadesini kullanýrken, þimdi adýný bile anmadýðý Belidiyespor'dan en azýndan basýn açýklamalarýnda adýndanbelediyespor'dan söz ediyordu. Gelinen noktada ne deðiþti isesayýn Külcü,Çorumspor'dan bahsetmediði gibi artýk Belediyespor'dan da bahsetmiyor. Ve en kötüsü kendi yardýmcýsý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ü fena halde zor durumda býrakýyor. Yorum sizlerin. Bu noktada söyleyecek çok þeyim varda. Þu anda derdimiz ilin tek takýmýný kaybetmemek yoksa derdimiz baðcýyý dövmek deðil. Bakýyorum Bal Liglerine, profesyonel liglere, bir bizim ilde geçerli galiba Belediyelerin yasal olarak profesyonel takýmlara destek veremeyeceði yasasý. Hayret adamlar nasýl yasalara uyduruyorsa uyduruyor. Çok uzaða gitmeyelim iþte Çorum Belediyespor'un grubu Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor, Erzurum Büyükþehir Belediyespor. Bir bizim ilde belediye baþkanlarý destek vermemek için ellerinden geleni yapýyor. BelediyesporBAL'da þampiyon olur neymiþ efendim orasý amatör küme ondan destek verdik. Ýyide bir üst lig profesyonel neden çýkartýyorsunuz ki destek vermeyecekseniz, hembal'da profesyonelden daha çok para harcanýyor buna da kimse cevap veremiyor. Yani para varda ama ÝSKÝLÝP BELEDÝYE, ALACA BELEDÝYEYÝ YENDÝ, ALKIÞ! Ýskilip Belediyespor'da ise durum daha vahim. Hatýrlarým, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, BAL'a çýktýklarý sene, amatör kümede Alaca Belediyespor maçý öncesinde BAL ligi için ne vaatlerde bulunmuþtu. Þimdi düþünüyorum demek ki o gün Alaca'yý yenmek tek derdiymiþ baþkan Sezer'in. Jeton geç düþtü bende(!) ben bugün bunu anladým. Hatta belediye baþkanlarýnýn toplantýlarýnda bu konuþuluyormuþ denilir de inanmazdým. Yani toplantýda Ýskilip Belediyesi Alaca Belediyeyi yendi falan denilip baþkanlar birbirlerine takýlýyorlarmýþ. Ne büyük marifet, ilin adý BAL da yerlerde sürünüyor kimsenin umurunda deðil. Bravo, Ýskilip BAL'dan bu sezon düþer baþkanlarda birbirlerini yenmeye devam eder. Diðer illerin baþkanlarýný yenmeyi gözleri yemiyor demek ki. Hoþçakalýn

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Hububat alım fiyatları açıklandı

Hububat alım fiyatları açıklandı Hububat alım fiyatları açıklandı Haziran 18, 2012-1:15:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı