Kurtlar vadisinde kurbanlýk olan kurtlar deðil, kuzular...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurtlar vadisinde kurbanlýk olan kurtlar deðil, kuzular..."

Transkript

1 Bakanlar Kurulu'nun önerisiyle Eroðlu tarfaýndan "KKTC Dünya Büyükelçisi" olarak atanan Suat Günsel, þimdi de otomobil üretmeye karar vermiþ... Hayýrdýr inþallah hayýr... Çangar'a rakip mi oluyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3252 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PÝPÝSÝYLE OYNAYAN ÇOCUK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar CEMÝL BEY E SOR! Turgut Afþaroðlu "ÇÝÇEK EVÝNE DÖN" Mehmet Levent CAN SIKINTISI Gittikçe koyuyor SON KAVGADAYIZ BELKÝ DE... Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Kurtlar vadisinde kurbanlýk olan kurtlar deðil, kuzular... Ey Kýbrýslý Türk! Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler... Ýþte bu ahval ve þerait içinde dahi birinci vazifen baðýmsýzlýðýmýzý, onurumuzu ve gururumuzu korumaktýr. Muhtaç olduðun kudret Kýbrýslý ruhunda mevcuttur... KKTC'nin 27. kuruluþ yýlý törenlerine katýlacak olan TC Devlet Bakaný ve Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Cemil Çiçek bu sabah saat 08.00'de özel uçakla adamýza geliyor. 'Kýsmi Hibe Destek Yardým Projeleri' protokolünü de KKTC ile imzalayacak olan Çiçek, Gaziveren'deki inþaat ve proje izni olmayan 'Wonderland' turizm tesisinin de temelini atacak... Eskiden "Ayþe evine dön" diyorduk... Þimdi ise "Cemil evine dön" diyoruz... Çünkü... Ayþe yi de solladý n Sendika ve örgütlerin Ercan Havaalaný'nda Cemil Çiçek'e karþý düzenleyecekleri protesto eylemi için güvenlik güçleri çok sýký tedbirler aldý... Çevik Kuvvet de alarma geçirildi... n Pankartlý protesto eylemine KTÖS, KTAMS, BES, El-Sen, Çað-Sen, DAÜ-SEN, Hava-Sen, Taksiciler Birliði ve halkýn katýlmasý bekleniyor... n Eylemciler bu sabah saat 07.15'te Demirhan yakýnlarýndaki Erülkü Market önünde buluþacak... l 4 ve 7. sayfalarda Ýtalyan senatör de vatandaþýmýz... Amato'ya kimlik kartý ve pasaport n KKTC vatandaþlýðý alan Ýtalyan Senatör Paolo Amato'ya bugün düzenlenecek törenle KKTC kimlik kartý ile pasaportu verilecek... n Mercure Otel'de düzenlenecek olan törende kimlik kartý ile pasaportu Amato'ya Hüseyin Özgürgün takdim edecek... l 7. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Yeni bir Menderes mi? n2. sayfada

2 SAHTEKARLIK Çalýþtýðý inþaat þirketi adýna aldýðý 160 ton aðýrlýðýndaki asfalt malzemesini baþkasýna satan kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Ekim - Kasým aylarý içinde Deðirmenlik'te "Güney Ýnþaat Þti. Ltd"de çalýþmakta olan C.S (E-24), bir iþ yerinden Güney Ýnþaat adýna yaklaþýk TL deðerinde, 160 ton aðýrlýðýndaki mekanik diye bilinen asfalt yol malzemesi aldý. Söz konusu malzemeyi þantiyeye götürmek yerine iki þahsa toplam 800 TL'ye satarak sahtekarlýkla para temin eden C.S, tutuklandý. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Önceki gün Gazimaðusa'da, Mine Vehit'e ait iþ yerinden 300 TL nakit para çalýndý. Her iki hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturmalar devam ediyor. AV TÜFEÐÝYLE ÞÝÞELERE ATEÞ EDEN 4 KÝÞÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Geçitkale'de bir park yerinde önlerine hedef olarak dizdikleri bira þiþelerine ateþ eden 4 kiþi hakkýnda yasal iþle baþlatýldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, 7 Kasým tarihinde saat sýralarýnda meydana gelen olayda, T.K (E- 41), A.Þ (E-46) ve C.A (E-45) bir iþ yerinin araç park yerinde, A.B'nin (E-48) kullanýmýnda bulunan salon aracýn arka koltuðunda bulunan av tüfeðini ve toplam 19 adet canlý av tüfeði fiþekleri ile hedef olarak dizdikleri bira þiþelerine ateþ ettiler. Ayrýca bu esnada atýlan ateþ sonucu bir iþ yerine ait sokak lambasý da isabet alýp kýrýldý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu þahýslar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlýrken, soruþturma sürüyor. KAHVEDE ATANASÝ Yeþilyurt'ta bir kahvehanede para karþýlýðý "atanasi" oynayan 5 kiþi ve oynamalarýna izin veren iþletmeci hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Bültenine göre, söz konusu kiþiler, önceki gün saat sýralarýnda kahvehanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde belirlendi. SEDA ÖNER KAYIP Girne'de 31 yaþýndaki Seda Öner'in kayýp olduðu bildirildi. Polis Basýn Subaylýðýndan verilen bilgiye göre, 12 Kasým tarihinde saat sýralarýnda ikametgahýndan ayrýlan Öner'den henüz haber alýnmadý. AV HAYVANINI SATMAYA TEÞEBBÜS Mehmetçik'te bir kiþi hakkýnda, avda vurduðu ova tavþanýný satmaya çalýþmasýndan dolayý yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Bülteni'nde, hakkýnda yasal iþlem baþlatýlan kiþinin M.E (E- 54) olduðu belirtildi. GÜNAY KARPAZ'I ÝNCELEDÝ Türkiye Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, KKTC'deki temaslarýný tamamlayarak önceki akþam Türkiye'ye döndü. Geçtiðimiz Cuma günü öðleden sonra adaya gelen Günay, önceki gün Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst'le birlikte "Turizm Ýþbirliði Eylem Planý" imzaladý; devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Ýmzalanan anlaþma, Türkiye'nin tanýtýmýnýn yapýlacaðý fuar, etkinlik ve kültürel faaliyetlerde KKTC'nin tanýtýmýnýn da daha etkin ve kapsamlý þekilde yapýlmasýný içeriyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Alýn bir son dakika haberi da sizin yüzünüz da gülsün biraz... Ankara'dan hükümete yakýn çevrelerin fýsýldadýklarýna göre AK Parti'nin Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hükümeti ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Kýbrýs sorununu çözmek için ortak bir görüþe vardýlar. Nedir o? Karþý taraf Garanti ve Ýttifak Anlaþmalarýný kabul edersa, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþ yapýlsýn. Böylece mesele da kökten çözülsün. Çok güzel da kim dutar gendilerini? Niçin beklerler? Ayný çevrelerin fýsýltýsýna göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden korkarlar. Oysa rahmetli Adnan Menderes, ki Recep Tayyip Erdoðan'a benzer yaný çoktu, Kýbrýs Anlaþmasý'ný yaparken, Ýsmet Paþa'nýn muhalefetine hiç bakmadý. Ve Büyük Millet Meclisi'nde Ýsmet Paþa ile söz düellosunu kabul ederek Kýbrýs Anlaþmalarýný onaylattý. Recep Tayyip Erdoðan Menderes'ten ne daha az cesurdur, ne da daha az güçlü... Þu iddia yanlýþtýr bana sorarsanýz: Kýbrýs'ta anlaþma yapan Türkiye hükümeti seçimde zayýf düþer. Neden zayýf düþsün ki? Türkiye'nin halký savaþ halinin devamýný mý ister? Türkiye ahalisi ve idarecileri, yazarlarý, profesörleri ve sairesi arasýnda Kýbrýslýlarý seven birisine rastlamak mümkün mü? Bu yanýlgýya Ecevit da düþtü. Ama tersinden... Kýbrýs'ý iþgal etmekle kendini Fatih sandý. Sandý ki Türkiye seçmeni iþgale bayýldý ve "Kýbrýs Fatihi Ecevit" deyerek onu tek baþýna hükümete getirecek. Tüm uyarýlara raðmen, koalisyon ortaðý Erbakan'a karþý haksýz bir tavýr takýnarak seçimlerin yenileceði gafletine düþerek istifa etti. Ama Türkiye'yi seçime götürmeye gücü yetmedi. Ve Türkiye'nin baþýna Birinci Milliyetçi Cephe'nin gelmesine sebep oldu. Seçim zamaný geldiðinde da halktan beklediðini bulamadý Ecevit. Neticede kiþisel hýrsý nedeniyle hem Kýbrýs'ý yaktý, hem Türkiye'nin baþýna Kýbrýs belasýný YENÝ BÝR MENDERES MÝ? sardý. Sonra da Evren darbesine çanak tuttu. Daha sonra "Karaoðlan"lýk da gitti ve kendine kala kala Ecevit'lik kaldý. Bir da tek güvendiði ve ona güvenen tek kiþi olarak karýsý... Diyeceðimiz odur ki, eðer gelen haberlerin bir gerçek payý var da Recep Tayyip Erdoðan Adnan Menderes'in çok gerçekçi davranarak Yunanistan ve Kýbrýslýlarla yaptýðý anlaþmaya döneceksa, bundan daha hakçasýna bir çözüm olamaz. Ecevit'in müdahale ederken "gerçekleþtireceðim" dediði çözüm buydu. Bir kere bugünkü koþullarda -gerek bölgesel, gerek küresel- Kýbrýs'ta, hem Kýbrýslýlar için, hem Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ anlaþmalarýna imza atan üç garantör olan Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere için o günkü anlaþmadan daha iyisi olamaz. Daha doðrusu hiç baþka anlaþma olamaz. Çünkü uluslararasý bir antlaþmanýn sonucunda kurulmuþ olan ve Birleþmiþ Bir kere bugünkü koþullarda -gerek bölgesel, gerek küresel- Kýbrýs'ta, hem Kýbrýslýlar için, hem Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ anlaþmalarýna imza atan üç garantör olan Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere için o günkü anlaþmadan daha iyisi olamaz. Daha doðrusu hiç baþka anlaþma olamaz. Milletler üyeliðine üye kabul edilen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin temel maddelerinden bir tekinin deðiþtirilebilmesi için iki toplumun imzalarý yetmez. Üç garantör olan Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere'nin imzalarý da gerekir. Deyin ki bu imzalarý buldunuz. Þimdi o da yetmez. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin beþ daimi üyesi olan Amerika, Ýngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in da onayý gerekir. Bunlardan bir tanesi, mesela Rusya "Bu anlaþma Kýbrýslýlarýn iradesini yansýtmaz, VETO" dersa, o anlaþma olmaz. Referandumda olduðu gibi. Bir taraf onaylamayýnca Annan Planý nasýl baddos olduysa... Ancak karþý tarafýn, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne yeniden dönüþ için onay vermeme þansý, eðer garantör Türkiye talep ederse, yoktur. Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü korumak ve bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek için garantörlerin hem birlikte, hem de tek baþýna birisinin müdahale etmesi haktýr. Peki diðer sorunlar? 21 Aralýk 1963'ten sonra taraflarýn tüm tasarruflarý hukuken geçersizdir. Ýki taraf bunlarý birlikte hükümet ve mecliste çözer. Ýhtilaflarý da zamana yayarak gerekeni beraber, Kýbrýslýlar olarak yaparýk. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý PÝPÝSÝYLE OYNAYAN ÇOCUK Ergenlik çaðýna henüz gelmemiþ olan iki çocuk... Birisi elini pantolonunun içine sokmuþ, pipisini çekiþtiriyor... Diðeri de seyrediyor onu... -Ne yapýyorsun, diye soruyor. -Ben sosyalistim, diyor diðeri, göreceksin þimdi sertleþecek benimki... Sertleþmezse sosyalist olamam. Bak, seninki solucan gibi... Sosyalist olmak istersen, hadi sertleþ sen de... Bunun üzerine diðeri de pipisini çýkarýp çekiþtirmeye baþlar... Sosyalist olmak için... Ünlü Ýtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci'nin "Yeni çað, 1900" isimli filminde izledim bu sahneyi... Çok güldüm... Zaten Bertolucci'nin cinsel fantazilerine diyecek yok... "Paris'te Son Tango"da da harikalar yaratmýþtý... Ýki çocuðun sosyalizm algýlamasý, hiç de yabana atýlacak cinsten deðil... Sertleþirse sosyalist... Sertleþmezse solucan... Ýþçi-patron arasýndaki çatýþmanýn kýzýþtýðý bir sýrada, Ýtalya'da iki çocuk arasýnda geçen bu diyalog, nereden bakarsanýz bakýn, sosyalist mücadele tarihine de damgasýný vurur... Erkeklik ister sosyalist olmak... Herþeyden nem kapan feministler sakýn bundan da alýnmasýn... "Kadýnlýk ister" desem olmaz... "Erkeklik ister" dediysem, kadýnlar da buna dahil aslýnda... "Ýþadamý" dediðimiz zaman da erkekleri kastetmiyorduk yalnýz... Ama nedense bu ifadeye de savaþ açýldý ve deðiþtirildi. "Ýþ insaný" denilmeye baþlandý... Hiç ýsýnamadým ben buna... Feministlerimiz 'adam' sözünü neden yalnýz 'erkek' olarak algýlýyor ki? 'Adam' demek insan demek deðil mi ayný zamanda? Kýz çocuðuna "Büyü de adam ol" dersek yanlýþ mý olur? "Büyü de kadýn ol", ya da "Haným ol" falan mý diyelim? Her neyse... Konumuz o deðil... Ne diyorduk? Çocuk, -Sertleþirse sosyalist olurum, diye tutturmuþ... Gençliðinde sosyalist olanlar geldi aklýma. Ve yaþlandýkça saða kayanlar... Bol bol örnekleri var bunun bizim ülkemizde... Þimdilerde piyasa ekonomisinin, yani liberalizmin en amansýz savunucularý kesilenler bile sosyalist idiler bir zamanlar... Aralarýnda, idam edilmiþ devrimciler için zamanýnda yas tutmuþ ve sakal býrakmýþ olanlar da var... Ama iþte, otuzunu, bilemedin kýrkýný devirdikten sonra deðiþiyorlar... Soldan saða kayýyorlar. Bertolucci'nin keþfettiði nedenden dolayý mý acaba? Bugün 15 Kasým... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiði gün... Þaka deðil yýl geçmiþ aradan... Neredeyse ömrün üçte biri yaþýna basmýþ 1983'te doðan çocuklar... 'KKTC kuþaðý' mý diyelim onlara? Anýlarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti yok onlarýn... KKTC var... Lefkoþa'nýn diðer yarýsýný, Larnaka'yý, Limasol'u ve Baf'ý ilk kez 19 yaþýna gelince gördüler... Doðduktan 19 sene sonra çýktýlar ancak Trodoslara... Bütün bir adanýn deðil, yarým bir adanýn kuþaðý onlar... Ayný kuþak Kýbrýs'ýn güneyinde de var, ama onlar Kýbrýs Cumhuriyeti'nde doðdular, Kýbrýs Cumhuriyeti'nde yaþýyorlar... Adanýn diðer yarýsýnýn iþgal altýnda olduðunu biliyorlar... Hayatý asýl parçalanmýþ olan kuþak Kýbrýslýtürk kuþaðý... Hangi yarýnýn vatandaþý olduðunu bile kestiremiyor... Çocuða bakýn... Sertleþirse sosyalist olurmuþ... Çözüm ve barýþ karþýtlarýmýzýn çoðunluðunun yaþlýlardan oluþmasý bir raslantý deðil anlaþýlan...

3 AFRÝKA dan mektup... PÝA BELLA'DA KONGRE MUHABBETLERÝ Girne'de bir otel... Pia Bella... Bir de casinosu var... Casino iznini birkaç yýl önce nasýl aldýðý çok tartýþma konusu oldu... Hatta bu meselede 200 bin Euro rüþvet verildiði yönünde iddialar da ortaya atýldý... Ve bu iddialardan sonra polis de, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu da olayý incelemeye aldý... Öðrendiðimize göre, bazý þahýslarýn ifadelerine de baþvurmuþ bunun için... Ýþte durum bu merkezdeyken, UBP Girne Ýlçe Kongresi'ni Pia Bella'da yapmýþ önceki gün... Yapamaz mý? Yapabilir tabii... Merak ediyoruz ancak... Bu aðýrlama için UBP ödeme yapmýþ mý otele, yapmamýþ mý? Ve yaptýysa ne kadar yaptý? Sakýn bunun ücretsiz yapýldýðýný söylemesinler bize... Partiye yapýlan bu tür lütuflar da rüþvet sayýlýr çünkü... Bir yandan Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ifade alýr ve olayý soruþtururken, bir yandan da UBP'nin bu otelde kongre yapmasý doðru mu? * GERÝYE KALANLAR NERDE? Þener Elcil'in yaptýðý açýklamadan öðrendik. Bu sabah Cemil Çiçek'i protestolu karþýlama eylemine 7 sendika ile bir örgüt katýlýyor... Geriye kalanlar nerde peki? KTOEÖS... DEV-ÝÞ... Ve gerisi... Neden bu eylemde yok? Sendikal Platform'da 35 üye var... Ama þimdi bu yiðitliði gösterecek olanlar topu topuna bu kadar... Partiler vesaire de yok meydanda... Neden? Haklarýn budanmasýndan ve talimatla yönetilmemizden þikayetçi deðil mi onlar da? Emeliler þikayetçi deðil mi? Narenciyeciler... Çiftçiler... Esnaf ve Zanaatkarlar... Þikayetçi deðiller mi? Þikayetçi iseler eðer, neden bu eyleme omuz vermiyorlar? 13. maaþ da gittikten ve son dükkanlar da kepenklerini indirdikten sonra mý gelecek akýllarý baþlarýna? Asýl tepki gösterilmesi gereken makamýn bu makam olduðunun farkýnda deðiller mi hala? Onlarýn cesareti yalnýz bu meclise ve bu hükümete baðýrmaya mý yeter? Bu göç yasasýnýn da, tüm yýkým paketinin de baþ mimarýnýn AKP hükümeti ile onun kurmayý Cemil Çiçek olduðunu bilmiyorlar mý? * Cemil Çiçek'e karþý protesto eylemine omuz vermeyenlerin bundan sonraki þikayet ve eylemleri havada kalmaya mahkumdur hep... Bu tavýr böyle sürdükçe güçbirliðini saðlamak kolay olmayacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 79 YILLIK "HUZUREVÝ" SAKÝNLERÝ HUZURSUZ... Asbestli harap binada huzur yok Lapta'da bulunan Huzurevi'nin sakinleri olan yaþlý insanlarýmýz da, burada çalýþan personel de binanýn durumundan ötürü son derece büyük bir huzursuzluk yaþýyorlar yýlýnda inþa edilen ve 1974 yýlýndan sonra da huzurevi olarak hizmet vermeye baþlayan bina, bakýmsýzlýktan neredeyse yýkýlmak üzere. Kansere yol açtýðý kanýtlanmýþ olan asbest çatý örtüsü ise bir baþka büyük huzursuzluk kaynaðýný oluþturuyor. Lapta Huzurevi'nde kalan yaþlý vatandaþlar, gerek buranýn müdürü Ayþe Kaya, gerekse tüm personelden çok memnun. Kendilerini büyük bir aile gibi hissediyorlar ancak, tepelerinde kanser saçan çatýsý ile her tarafý dökülen bina huzurlarýný kaçýran tek ama son derece büyük bir problem. Huzurevi Müdürü Ayþe Kaya, 25 yýl önce binalarýnýn yanýna yeni bir huzurevi inþaatý için temel atýldýðýný ancak parasýzlýk nedeniyle yarým kaldýðýný kaydetti. Neredeyse yýkýlmak üzere olan binanýn durumunun bakanlýk tarafýndan da bilindiðine iþaret eden Kaya, "ancak yapacak bir þeyleri yok, çünkü bütçede bunun için para yok" diye konuþtu. Huzurevinde kalan yaþlý insanlar ise çatlak duvarlar ve yýkýlacakmýþ gibi duran ve her kýþ yaðmurlarla birlikte akýtmaya baþlayan tavana bakarak, "bu kýþý da kazasýz belasýz atlatýrýz inþallah" diye dua ediyorlar.. (Harun UÇAR) Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra CEMÝL BEY E SOR! Politika þu: Kýbrýs'ýn resmen 2 devlete bölünmesi, Kýbrýslýtürklerle mümkün deðil... Çünkü nüfuslarý yeterli deðil... O nedenle, Kýbrýslýtürklerin yerini Türkiyeden gelenler almalý... Zaten Kýbrýslýtürkler, yeterince Türk ve yeterince Müslüman deðiller... Üstelik tembel, beceriksiz ve nankördürler... O nedenle de imha edilmeleri vaciptir. Bu akýllar Osmanlý aklý deðil... Bu akýllar Ýngiliz aklý. Bu politika Anglo-Amerikan politikasý... Zaten bugüne kadar Ankara'nýn milli bir Kýbrýs politikasý hiç olmadý. Ýngilizler kendi çýkarlarý çerçevesinde ortaya ne koymuþsa, Ankara kayýtsýz þartsýz bu politikalarý sahiplendi. -Statükonun devamý... -Kýbrýs Türktür, Türk kalacaktýr... -Ya Taksim ya ölüm... -Garantörlü Cumhuriyet... -Federasyon... -Konfederasyon... Ve þimdi de, -Ýki devlet... Ýngiltere'nin eski Dýþiþleri Bakaný Jack Straw yeni Kýbrýs politikasýný Times of London gazetesinde açýk açýk ortaya koydu. Straw, uluslararasý toplumun Kýbrýs konusunda bir tabuyu yýkmasý ve bölünmüþ adada iki devletin oluþturulmasýnýn gündeme gelmesi gerektiðini belirtti. Arkasýndan Financial Times gazetesinde, Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý kaynaklý olduðu tahmin edilen baþka bir haber-yorum yayýnlandý. Haberde New York zirvesinin baþarýsýz olmasý halinde KKTC'nin baðýmsýz devlet olarak tanýnma perspektifinin artacaðý vurgusu yapýlýyor. Ne var ki bu politika uzun vadeli bir politika... Bu politika yýl sonrasýnýn politikasý... Kuzey Kýbrýs'ýn nüfusu 2-3 milyona çýkýnca... Kýbrýs doðumlu Türkiyelilerin sayýsý en az 1 milyon olunca... Ve toprak sorunu arap saçýna dönünce... Gerek Kuzey'deki Rum mallarýnýn, gerekse Güney'deki Türk mallarýnýn gerçek sahipleri bu dünyadan göçünce... Ýþte o zaman Kýbrýs sorunu masaya yatýrýlacak... Ve ilahlar nasýl bir çözüm isterlerse... O çözümü iki tarafa da dayatacaklar. Ne ki o gün geldiðinde Kýbrýslýtürklerin yerinde yeller esecek. Rum tarafý karþýsýnda muhatap olarak yeni Kýbrýslýlarý bulacak. Þu anda iki tarafý da oyalýyorlar: Rum tarafýna sürekli olarak þunu söylüyorlar: -Sýký durun, kesinlikle bir anlaþmaya yanaþmayýn. Giderek Kýbrýslýtürkler tükeniyorlar. Günü geldiðinde yerleþikler de gidecekler. Ve bütün Kýbrýs size kalacak. Türkiye'ye ise tam tersini söylüyorlar: -Nüfusunuzu artýrabildiðiniz kadar artýrýn. Hele aradan yýl daha geçsin. Kuzey'de doðanlarýn sayýsý Rum nüfusunu geçsin. O zaman göreceðiz, Rumlar federasyon mu ister, yoksa iki ayrý devlet mi? Bize birþey söyleyen yok... Zaten gerek de yok... Kýbrýslýtürkleri çoktan yoða yazdýlar. Artýk Kýbrýs'ta iki resmi taraf var: Kýbrýs Cumhuriyeti ve Küçük Türkiye... Ýddialar o ki: Elçilikte bir toplantý yapýlmýþ ve Ankara'nýn paketinin tavizsiz olarak uygulanacaðýnýn açýkça herkese söylenmesi istenmiþ. Ne vardý pakette? Emeklilerden vergi alýnmasý... Çalýþanlarýn maaþlarýnýn týrpanlanmasý... Kamu görevlilerinin baþlangýç maaþlarýnýn Türkiye'deki maaþlarýn düzeyine çekilmesi maaþlarýn kaldýrýlmasý... Ýkramiyelerin bir þekilde azaltýlmasý... Baba Denktaþ da emekli maaþlarýndan vergi alýnmasýna isyan etmiþ. Ne kadar ironik... Bu paketin Kýbrýslýtürklere son darbeyi vurma paketi olduðunu göremiyor. Artýk Küçük Türkiye olduðumuzu farkedemiyor... Oysa burasýnýn Küçük Türkiye olmasý senin eserin ey Denktaþ! Sen biliyor musun, Türkiye'de emekli olan bir Cumhurbaþkaný ne kadar ikramiye yada maaþ alýr? Bilmiyorsan Cemil Çiçek'e sor. Ahbabýndýr, o sana söyler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Evine dön Cemil üzme bizi daha fazla Boyun eðdik diye tüm hakaretlerine Sanma teslim olacaðýz açtýðýn her fasýla Takoz koyma daha fazla bu halkýn tekerine Kalay "AYÞE"NÝN DE CANI YANIYOR, "AYÞABA"NIN DA "Ayþe" artýk Kýbrýslý oldu. Buralarda evlendi, çoluk çocuða karýþtý. Hatta torunlarý oldu. Bu yüzden artýk "Ayþe evine git" yok. "Ayþe"nin evi burada, "Ayþe"nin yurdu burasý. "Ayþe"nin de caný yanýyor buralarda, Ayþaba'nýn da. Ama Çiçek paketlerini, hakaretlerini ve AKP iktidarýnýn dayatmaya çalýþtýðý herþeyi, Kýbrýs'la ilgili kurduðu bütün planlarý alýp gidebilir. Camilerini de, askerlerini de, bayraklarýný da alýp gidebilir. Biz "Ayþe" ile birlikte baþýmýzýn çaresine bakarýz. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SON KAVGADAYIZ BELKÝ DE... Türk parasýna hakaretten yargýlanýyorduk KTFD mahkemelerinde Bir gecede federe devleti yýktýlar ve KKTC diye baþka bir devlet kurdular. Biz de "affa" uðradýk bu arada... KKTC'yi küçük düþürmekten, TC ile KKTC'nin arasýný açmaktan, KKTC'yi yýkmaya çalýþmaktanm ve buna benzer davalardan dolayý hala KKTC mahkemelerine gidip gelmekteyiz. 2004'te yapýlan referandumda da KKTC'nin yýkýlmasý için halktan onay istendi Yüzde yetmiþlere yakýn bir oy almasýna raðmen KKTC tarihe karýþmadý ama tüketildi. "KKTC sonsuza dek yaþatýlacak" diyenler, aslýnda KKTC'nin temelinde olan fýrsatçýlýk ve iþbirlikçiliðin kendilerine saðladýðý olanaklardan vazgeçmek istemeyenlerin feryadýndan baþka bir þey deðildir KKTC'nin bugün kuruluþunun 27. yýlýymýþ Ve Cemil Çiçek törenleri izlemeye gelecekmiþ Cemil Çiçek'in kim olduðunu herkes bilir de bir de ben söyleyeyim Türkiye burasýnýn sahibidir ya Hükümetinde bir de Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakanlýk vardýr Ýþte Çiçek, KKTC'den sorumlu kiþidir Vali dediðizde buradaki "elçi"si de kaymakam olur o zaman Kral aldýðý kararlarý valisi vasýtasýyla ona iletir, o da aldýðý emri buradaki tebalarýna aktarýr! Geçtiðimiz günlerde de yapýlacak olanlarýn listesini basýna vermedi mi?! Eyleme geçme kararý vermiþ sendikalarýmýz Tümü deðil ama "Biz elçiliðin önünden bile geçerken önümüzü ilikleriz" diyenler sokaðý deðil de, lüks salonlardaki KKTC kokteyllerine katýlýp "sahip"le kadeh tokuþturmayý tercih ettiler! "Yanki go home" diyen baðýmsýzlýk yanlýlarýnýn maceralarýný okuyarak büyüyenler, bugün "Çiçek Ankara'ya dön, gölge etme" demek için ona bir karþýlama töreni hazýrlamýþlar Genç Mücahitler Derneði de, Çiçek'i protesto edecek olanlara karþý gerekeni yapmak için karþý eylem hazýrlamýþ... Geçenlerde bu derneðin neden kurulduðu yine bu köþede sorgulanmýþtý Sadece ýrkçý Rumlara karþý ýrkçý bir örgüt olarak deðil, Kýbrýs'ýn kuzeyinde baðýmsýzlýk yanlýsý, özgürlük yanlýsý olanlara karþý da kullanýlmak üzere bir örgütlenme olduðu, bu hareketle açýkça ortaya çýktý. Bir kandýrmaca deðilse eðer Cemil Çiçek saat sabah 8'de Ercan'da olacak Sendikalar protesto pankartlarýyla karþýlayacak onu Yaþlý kurtlarýn yerine genç mücahitler örgütü, karþý eylemle "vali"lerine sahip çýkacaklar Çiçek daha sonra Gaziveren sahillerinde, Ýslam-Mason sermayesiyle kurulacak bir eðlence merkezinin temelini atacak... Hem de hiçbirþeyi yasal olmadýðý halde... Çünkü o bir vali... O bir "sahip" Ýþin sonundayýz... Son kavgadayýz belki de... Bu kavgada saflar belirgin ve keskin olmalý... Kurbanlýklar alýcý bekliyor... (Haber ve foto Mustafa ERKAN)- Yarýn Kurban Bayramý'nýn birinci günü... Hayvan üreticileri Kurban Bayramý nedeniyle günlerdir kurbanlýk hayvanlarýný teþhir edip duruyorlar. Ancak son günlerde gündemi oluþturan büyük ve küçükbaþ hayvanlarda Brucella hastalýðý konusu hayvan satýþlarýný iyice düþürmüþ durumda. Kurbanlýklarýn kesilmesinin de veteriner kontrolünde deðil de geliþigüzel alanlarda yapýlacak olmasý, halk saðlýðý açýsýndan endiþeyi had safhaya çýkarýyor. Hayvancýlar hayvanlarýný büyük oranda veteriner kontrolünden geçirmelerine raðmen kurban alýcýlarý yine de kurbanlýklara endiþeyle yaklaþýyorlar. KKTC 27 yaþýnda... Cemil Çiçek bugün geliyor Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 27'nci yýldönümü olan 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý, tören ve etkinliklerle kutlanýyor. Kutlamalar için Türkiye ve diðer ülkelerden siyasi yetkililer, gaziler, akademisyen ve gazetecilerden oluþan heyetler de KKTC'ye gelerek, Kýbrýs Türk halkýnýn coþkusuna ortak olacak. 12 Kasým'da baþlayan kutlama etkinlikleri, 26 Kasým'a kadar sürecek. Etkinlikler çerçevesinde, Türk Yýldýzlarý gösterileri, Mehteran bölüðü ve bando konserleri, Egemen Devlete ve Bayraða Sahip Çýkma ile Halk Danslarý þölenleri, otantik kostüm sergisi, hafif müzik beste yarýþmasý ve futbol karþýlaþmasý yapýlacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Gemlik Fýrkateyni, TCG Saldýray Denizaltýsý ve TCG Bozcaada Korveti kutlamalar çerçevesinde KKTC limanlarýnda dün ve bugün halkýn ziyaretine açýldý. TCG Gemlik Fýrkateyni Girne Limaný'na, TCG Saldýray Denizaltýsý Girne Turizm Limaný'na; TCG Bozcaada Korvet'i de Gazimaðusa Limaný'na geldi. Gemilere ulaþým GKK tarafýndan saðlanan deniz vasýtalarýyla yapýlýyor. Gemiler bugün ve saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. TÜRKÝYE HEYETLERÝ KKTC'nin kuruluþ yýldönümü kutlama ve törenlerinde, TC Cumhurbaþkanlýðý'ný Genel Sekreter Mustafa Ýsen, TBMM'yi Baþkan Vekili Sadýk Yakut, TC Hükümeti'ni Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Türk Silahlý Kuvvetleri'ni Orgeneral Bilgin Balanlý temsil edecek. KKTC'nin kuruluþ yýldönümü kutlamalarýna yabancý milletvekilleri, diplomatlar ve gazeteciler de katýlacak. ÇÝÇEK TC Devlet Bakaný Cemil Çiçek, KKTC'ye bu sabah saat 08.00'de özel uçakla gelecek. Çiçek, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðý'ndaki tebrik kabulünün ardýndan sýrasýyla Lefkoþa Atatürk Anýtý, Dr. Fazýl Küçük Anýt Mezarý ve Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndaki törenlere katýlacak. KISMÝ HÝBE DESTEK YARDIM PROJELERÝ PROTOKOLÜ Cemil Çiçek, saat 12.45'de Lefkoþa Merit Otel'de düzenlenecek törende "KKTC'de kýsmi hibe destek yardým projeleri"nin desteklenmesine iliþkin iþbirliði protokolüne imza atacak. Çiçek, Türk Yýldýzlarý'nýn Girne'de saat 15.30'da baþlayacak Akrotim gösterisinin ardýndan Gaziveren'e gidecek. Cemil Çiçek, saat 16.30'da "Wonderland" turizm tesisini, saat 17.15'de ise Polatkan turizm tesisinin temel atma törenine katýlacak. Devlet Bakaný Çiçek, Eroðlu'nun saat 19.00'da Girne Mercure Otel'de vereceði resepsiyonun ardýndan saat 20.15'te özel uçakla adadan ayrýlacak. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "ÇÝÇEK EVÝNE DÖN" Bugün 15 Kasým Bugün tarihi bir gün. Kýbrýslýtürk toplumu için dönüm noktasý olabilecek bir tarih. Bir milat... Bir yeniden doðuþ belki... Ýyi belleyin bu tarihi... Beyninizin bir köþesine iyice kazýyýn. Hatta sizden sonra gelecek nesillere kalmasý için, yaþadýðýnýz mekânýn duvarlarýna yazýn. 15 Kasým "Anavatan" hükümetinin, AKP içinde "çelik bilek" lâkabýyla maruf, Kýbrýs iþlerinden de sorumlu mümtaz þahsiyeti Cemil Çiçek, KKTC denen bu ceberrut devletin 27. yýldönümü törenlerini þereflendirmek üzere, Kuzey Kýbrýs'a teþrif buyuracaklar! Ama benim tarihi olarak nitelendirdiðim ve belleðinize kazýyýn dediðim olay bu deðil. Bugüne deðin hiç olmadýðý kadar tarihi olan nedir biliyor musunuz? Sendikalarýmýzýn, Kýbrýslýtürk toplumuna her fýrsatta hakaret etmeyi, onu aþaðýlamayý, onurunu ayaklarý altýna alýp paspas yapmayý kendine þiar edinmiþ Cemil Çiçek için Ercan Havaalanýnda düzenledikleri karþýlama töreni... Çiçek'i çiçekle karþýlamýyor halkýmýz bugün. Ya ne ile karþýlýyor? "Çiçek evine dön" pankartýyla... Önünde secdeye varan yalakalardan baþka kendisine þükran sunacak kimse bulamayacak o alanda. Onurunu paspas yaptýrmaktan hiç çekinmeyen hamasetçi yalakalar dýþýnda gözgöze geldiði herkes, bakýþlarýyla ve davranýþlarýyla ona "Çiçek evine dön" diye haykýracak hamasetçi yalakadan baþka kendisine "Hoþgeldin" diyecek kimse bulunmayacak. "Evine dön" pankartýyla karþýlanan onurlu bir insanýn yapacaðý tek birþey vardýr aslýnda. Uçaðýn merdivenlerinden geri dönmek! Türkiye bu pankarttaki "Çiçek evine dön" isyanýna iyi kulak vermelidir. Yalnýz Türkiye deðil... Ondan çok daha önce, tüm dünyanýn kulaðýnda çýnlamalýdýr bu isyan. Türkiye tarafýndan inanýlmaz bir inat ve ýsrarla yok oluþa sürüklenen Kýbrýslýtürk topluýmunun, KKTC'nin 27. yýldönümündeki acý gerçeði, bu pankarttan çýðlýk çýðlýða yükselmektedir. Ýþte bu nedenle tarihi bir gündür bugün. Batýrýlan KTHY'nýn sokaða atýlan çalýþanlarý bir lokma ekmeðe muhtaç edilirken... Maaþlarýndan kesilen astronomik vergilerle, tüm sosyal hak ve menfaatleri de ellerinden alýnarak yaþamlarýnýn son demlerinde sürünmeye mahkûm edilirken... K. Türk Mücahitler Derneði "Egemen devletimize ve bayraðýmýza sahip çýkma þöleni" düzenlemiþ önceki gün. Bir yanda emekli vatandaþlarýn ve KTHY'nýn açlýða mahkûm edilen çalýþanlarýnýn yürekleri daðlayan feryadý yükselirken... Bir yanda da Beþparmaklarda 4 futbol sahasý büyüklüðünde alana yayýlýp yeþili mahveden bayraðýn altýndan SOS'in þarkýlarý yükseliyordu! Milli havayollarýna sahip çýkmayanlar... Bir zamanlar ayný þekilde batýrýlan Sanayi Holding, AYKO ve Güneþ Makarna Fabrikasýna sahip çýkmayanlar... Emekli ana baba ve dedelerine sahip çýkmayanlar... Türkiye'den empoze edilen göç yasasýyla, toplumun tüm geleceðinin karartýlmasýna karþý çýkmayýp, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn yarýnlarýna sahip çýkmayanlar... "Egemen devletimize ve bayraðýmýza sahip çýkmýþlar!" Breh... Breh... Breh... Kaynatýn da suyunu için... Kýbrýslýtürk toplumunu bu hallere düþüren zihniyetinizin þerefine!

5 15 Kasým 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Bu bayram tatili için sunulan seçenekler arasýndan biz "evde dinlenme fýrsatý"ný seçtik. Ohh, bir güzel dinleneceðiz... *CTP, DP vetdp, 27. yýl kutlama þenlikleri çerçevesinde verilecek yemeðe katýlmayacakmýþ.. - Niye ki Menüyü mü beðenmediler * 2011 yýlýnda Türkiye'de en düþük maaþ 1570 TL, KKTC'de ise 1450 TL olacakmýþ. - Durum bu Sanýrým seneye bayramlar daha zor geçecek. * Cumhurbaþkaný Denktaþ "Derdimizi Türkiye'ye bile anlatamadýk" demiþ. - Aman tanrým Aman tanrým 1974'te geliþleri bir yanlýþ anlama sonucu mu oldu yani * KTHY çalýþanlarýna destekler devam ediyormuþ. - Ýyi güzel de boþ laf karýn doyurmuyor artýk Hep manevi olmaz, biraz da maddi destek þart. * Suat Günsel Dünya Büyükelçisi seçilmiþ. - Sadece dünya elçiliði eksik kalýr Uzay da kapsama alaný içine alýnmalý Dünyada bir uzaylý gibi yaþamak ne güzel olur. Tatar "Türkiye'den baský deðil tavsiye var" diyor. E o zaman açýklasýn bize. Baský ile tavsiye arasýnda ne fark var. - "Benden para koparmak istiyorsan, çalýþanlarýn maaþlarýndan kesintiye gitmelisin" dediðinde bu tavsiye mi olur, baský mý? Hade söyle bize Tatar. Söyle de bakalým senin terazi nasýl tartar. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI CAN SIKINTISI -N'oldu Neyin var - Hiç.. -Hiç ne demek Bak suratýn düþmüþ. -Caným sýkýlýyor. - Bir yere mi canýn sýkýldý. - Haa Ben de onu diyorum ya iþte. -Nereye sýkýldý. - Boþver yahu -Hayýr, nereye üzüldüðünü merak ettim. -Ufak iþ. - Aðnadacaysan, adam gibi aðnat. - Ver bir sigara -Bedava annatman yani. - Yok be, benim paket bitti. - Yak bakalým -Sen yakmaycan? -Yok ben azaltmaya garar verdim her saat baþý içerim. Daha var 12 dakikam. E hade annat bakalým ne oldu? - Bir Rumcuðnan çekiþdik iþde da ona caným sýkýlýr. - Dövüþtünüz yani? - Yok yahu lafýnan.. - Ne dedi sana - Aslýna bakarsan o demedi, ben dedim ona. - Ne dedin? - Gavgada bile gitmez ama aðzýmdan gaçdý. - Ne dedin yahu. - Bu bana dedi, "Laf attýlar, umursamadýnýz geldiniz Gavga çýktý, umursamadýnýz geldiniz.. Þimdi býçakladýlar sizi ama siz hala daha bu tarafa gelmeye devam edersiniz" dedi. -Sonra da "Ma utanma, sýkýlma yokdur sizde Bunca hakaretten sonra daha ne gelirsiniz be" dedi. -E sen ne cavap verdin gene.. -Ýlk hiçbirþey söylemedim. Ettim þu duymadým Ama israr edince çýkdým ben da içinden. -N'apdýn. - "Gelirsiniz da bütün paranýzý bu yaný yatýrýrsýnýz" deyinca bana, ben da "çok sevdiðimizden gelmeyik Þimdi bir bir yatýrýrýk, gün gelecek hepsini birden alacayýk" dedim. -Vallahi dedin? -Vallahi billahi söyledim. Hem söyledim hem rahatladým. Canýmýn sýkýlmasý bundandýr iþte. Ben annaþmadan yana, çözümden yana olan bir adam, nasýl olur da "gün gelecek hepsini alacayýk" dedim, buna inanamýyorum. - Ne demek istediðini annadý mý? - Annadý ya anamadý. Eþek deðil ya. - Ne dedi sana? - Hiç biþey söylemedi baþga. Sustu da galdý. - Eyi ettin gene Dibelik da hayvan yerine gomasýnnar bizi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün hem arife, hem bayram Böyle garip bir gün iþte. Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu LÝDER GÝBÝ DEÐÝL, FALCI GÝBÝ... (Ýstanbul)- Muhtemelen Rauf Denktaþ, aldýðý emekli maaþýna muhtaç deðildir ama emekli maaþlarýný bahane ederek bir þeylere dikkat çekmek için yapmýþtýr, "geçinemiyorum" açýklamasýný... Gerçi Ersin Tatar'la bu konuda karþýlýklý aðýz dalaþýna giriþmeleri onlarý ilgilendirir... Yoksa Denktaþ gerçekten geçinemeyecek kadar zor durumdaysa, durup düþünmek lazým. Falcýlar bilirim köþe baþlarýnda fal bakarlar gelene geçene. Ve inanan kiþilerin bir kýsmý da gelecekleri ile ilgili "bilgi" alabilmek için ceplerindeki paranýn bir kýsmýný kuzu kuzu götürüp o falcýlara vermektedir. Rastladýðýmda, bir fal baktýrana bakarým, bir de falcýya. Falcýlar genelde gariban tipler olurlar. Zengin deðiller anlayacaðýnýz. -AKP'den tanýdýðým bir adam var þimdiye kadar ne söylediyse çýktý. Bir zaman önce Dolar 1700'lerde iken "sat" demiþti sattým ve yaklaþýk TL kazanmýþtým. Þimdi ayný adam diyor ki, -AKP son defa seçim kazanacak, Recep Tayyip Erdoðan cumhurbaþkaný olacak ve AKP bitecek Onun için sabret bunlarýn devri bitecek, biz de, ülke de rahatlayacak Diyeceðim o ki falcý geleceði bilecek kadar becerikli olsaydý kendi geleceðini þekillendirir falcýlýktan kurtulurdu. Yeni bir haber deðil bu okuduðum ama bugün de gazetelerde yer aldýðý için aynen buraya yeni görmüþ gibi yazýyorum; Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Genel Baþkaný Ertan Ersan, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar yaþatmaya kararlý olduklarýný kaydetti. Buyurun ve birlikte bu cümleyi açalým Adam sabah kalktý, havaya baktý, bir de geçen vatandaþa Ve iki elini yumruk yaptýktan sonra baþýný hafifçe gökyüzüne çevirerek haykýrdý, "Sonsuza kadar yaþatacaðým". Nasýl olacak bu? Bu haberin hemen altýnda baþka bir haber vardý, muhtemelen o haberi okumadan yumruklarýný sýkmýþ ve konuþmuþtur muhterem. Haberde, Eroðlu'nun görüþmeler için New York'a gittiði yazýyordu. Neyin görüþüleceðini hepimiz de biliyoruz. Hani dünyaya haykýrýyoruz ya, "Kýbrýs'ta çözüm isteyen biziz", diye Çözüm ne demek? Son konuþulanlara bakýlýrsa Birleþik Federal Kýbrýs Yani KKTC falan bitti.. Buraya kadar... Finiþ Eroðlu bunun için ülke ülke gezip dururken, muhterem baðýrýyor, "sonsuza kadar yaþatacaðýz".. -Efendim? -Eroðlu da mý ayný sözü veriyor, KKTC topraklarýnda? Nasýl olabilir bu, hem yaþatacaðým sözü verip, hem de bozmak için etrafa gülücükler daðýtmak? Denktaþ emekli parasýyla geçinemiyorum, yeniden avukatlýða dönebilirim, dedi Falcýlar ileriyi göremedikleri halde, ileriyi görebilirim diye insanlara yalan söyleyip onlarý dolandýrýyorlar. Denktaþ bir falcý gibi deðil, bir lider gibi hareket etseydi, bugün "geçinemiyorum" diyecek durumda olmazdý. Nasýl oldu da bizleri kurtaracak diye ahali yýllarca peþinden sürüklenip bugünlere kadar gelebildi? Ve ayný ahali þimdi de "sonsuza kadar yaþatacaðým" diye diye KKTC'yi bitirmek için dünyayý dolaþan Derviþ'in peþinden koþuyor... Hayret ki ne hayret

6 GÜNLÜK KIBRISLI TÜRK VE RUM GENÇLER TRODOS'TA KAMPA KATILDI HASDER ve Güneyde faaliyet gösteren Soma Akriton Gençlik Örgütleri üyesi gençler, UNDP - ACT sponsorluðunda organize edilen çevre kampýna katýldý. HASDER Baþkaný Ali Nebih'in verdiði bilgiye göre, Güney'de Trodos'ta bulunan Pedulla Çevre Eðitim Merkezi'nde gerçekleþtirilen iki toplumlu kampa katýlan gençler, yaþadýklarý evleri nasýl çevre dostu evler haline getirebileceklerini öðrendi. Kamp süresince Pedulla Halk Sanatlarý Müzesi ve Bizans eserleri müzelerini de gezen gençler, otantik ev malzemelerinin yaný sýra demircilik, zivaniya üretimi, çiçeksuyu üretimi, iskemlecilik, ayakkabýcýlýk gibi deðiþik mesleklere ait üretim malzemelerinin de sergilendiði sergiyi de gezdi. ERDOÐAN'DAN KÜÇÜK'E MESAJ... "HER ALANDA DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK" Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kalkýnmasý ve güçlenmesi, Kýbrýs Türklerinin geleceðinin güvence altýnda olmasý için Türkiye'nin her alanda desteðini sürdüreceðini vurguladý. Erdoðan KKTC'nin kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Baþbakan Ýrsen Küçük'e gönderdiði kutlama mesajýnda, "Tüm adaletsizliklere karþýn Kýbrýslý Türk kardeþlerimizin daima yanýnda bulunacaðýmýzý; Kýbrýs Türk halkýnýn refah ve üretkenliðinin artýrýlmasýný saðlayacak reform ve kalkýnma hamlelerini birlikte sürdürmeye kararlý olduðumuzu bilmenizi isterim" dedi. Baþbakanlýk'tan verilen bilgiye göre, Erdoðan, Küçük'e gönderdiði mesajdakuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ilanýnýn 27'nci yýldönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Þahsý adýna Küçük ve Kýbrýs Türk halkýný kutlafdý. Erdoðan mesajýnda þunlarý söyledi: "Kýbrýs Türkü'nün hak ve eþitlik mücadelesinin en anlamlý eseri olan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, hukukun üstünlüðü ilkesine dayanan, insan haklarýna saygýlý, çoðulcu demokratik rejimiyle bölgesinde bir barýþ ve istikrar unsurudur. Kýbrýs Türk halký, kapsamlý bir çözüm yolunda üzerine düþeni büyük bir sabýr ve iyi niyetle yerine getirmekte, bu yöndeki iradesini tüm dünyaya göstermektedir. Kýbrýs Türk tarafýnýn devam eden süreçte barýþ ve uzlaþý yolunda atmýþ olduðu yapýcý adýmlar her türlü takdirin üzerindedir... Ahmet Kaya'nýn hayatý belgesel oldu... 'Uçurtmam Tellere Takýldý' 10 yýl önce Paris'te hayatýný kaybeden Ahmet Kaya'nýn hayatý belgesel oldu. 'Hani Benim Gençliðim' þarkýsýndan esinlenilerek çekilen 'Uçurtmam Tellere Takýldý' adlý belgeselin yönetmenliðini Ümit Kývanç yaptý. Ahmet Kaya'nýn eþi Gülten Kaya, bir sanatçýnýn medya gücü kullanarak halka nasýl baþka türlü gösterildiðinin görüleceðini belirterek, "Bir sanatçýyla ilgili sekiz sütuna atýlan baþlýk gördük, tüyler ürperticiydi." dedi. Gülten Kaya, 'Uçurtmam Tellere Takýldý' belgeselinin isminin hikayesini þu ifadelerle anlattý: "Hani Benim Gençliðim isimli þarkýsýndan alýntýdýr bu isim. Ahmet Kaya'yý çok ifade ediyor. Abim Yusuf Hayaloðlu, 12 Eylül'den sonra 'bir kuþaðýn uçurtmasý tellere takýlmýþtý' diye yazdý. Yarým kalmýþ bir hayattan söz ediyoruz. 43 yaþ, çok genç. Fakat bu ülkenin bir sanatçýsýna yaptýðý kýyým yüzünden en verimli çaðýnda Ahmet aramýzdan ayrýldý. Dolayýsýyla uçurtma sonsuzluða uçamadý. Bu yüzden belgeselin adýnýn bu þekilde olmasýný uygun bulduk." Gülten Kaya, Ahmet Kaya'yý anlamak isteyenlerin onu çok iyi anladýðýný ama anlamak istemeyenlerin de gizli gizli Ahmet Kaya dinlediðini söyledi ayrýca. Aynen öyledir... ÇÝÇEK GELÝYOR ÇÝÇEK Cemil Çiçek bugün saat 8.00'de gelecek adamýza... Ve doðru saraydaki tebrik kabulüne gidecek Eroðlu'nun... Sonra çelenk koymaya ve törenlere... Öðleden sonra da proje izni ve tahsisi olmayan Gaziveren'deki "Wonderland" turistik tesisinin temelini atmaya... Kimisi çiçekle karþýlayacak Çiçek'i, kimisi de protestoyla... Hangi gruptaysanýz siz de karar verin artýk... PAOLO AMATO Siz KKTC'den çok þikayetçisiniz ama, Ýtalyan Senatör Paolo Amato çok memnun. Vatandaþýmýz olmuþ... Bugün de törenle KKTC kimlik kartý ile pasaportunu alacak. Ve kimbilir, sonra da Girne'de belki bir villa! PÝA BELLA GÜNLÜKLERÝ Pia Bella Oteli'nin casino izni ile ilgili durumu Baþbakanlýk Denetleme Kurulu tarafýndan araþtýrýlýyor ve bu yönde ilgililerden ifade toplanýyor... Ne var ki bu soruþturma sürerken, UBP Girne kongresi de Pia Bella'da yapýlmýþ... O halde soruyoruz... UBP bu etkinlik için otele ödeme yaptý mý? Yoksa bedavaya mý geldi? Týrnak... "Bakýnýz KKTC'nin 27'inci yaþ gününde törenlere, karþýlamalara, uðurlamalara, yemeklere, resepsiyonlara harcanan ve harcanacak olan trilyonlarý hesaplayýnýz. Ne uðruna? 1983'ten çok daha kötü duruma sokulduðumuzu mu kutlayacaðýz?" Özcan ÖZCANHAN (StarKýbrýs) "Kýbrýs'ýn kuzeyindeki ve Türkiye'deki bazý gazete ve televizyonlar müzisyen Sertunç Akdoðu'nun býçaklandýðý olayýný beklenildiði gibi barýþ karþýtý bir biçimde kullandýlar. Rumlar ýrkçýdýr, Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar birarada yaþayamaz mesajýný vermek için..." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Eski baþbakan neden bozuluyor ki? Gönüllü ifade verip çýktýktan sonra görüntülendi sadece... Bir kusuru, bir ihmali, bir suçu, bir ayýbý yoksa, neden kýzýyor ki? Ýfade verdi mi? Verdi. Ýfade vermesi için polise çaðrýldý mý? Evet, gönüllü olarak gelmesi istendi. Bu haber mi? Evet, bal gibi haberdir hem de çok büyük haber." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Rum polisi birkaç hafta önce Aytotro köyünde, pulya savaþý nedeniyle, ellerine geçirdikleri kadýnlarý ve çocuklarý dövmüþlerdi. Larnaka'da ellerini kýpýrdatmadýlar. Olaylarý seyretmekle yetindiler. Ondan sonra da saldýrganlarý deðil, Gökkuþaðý Festivali'ne katýlanlarý tutukladýlar." Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný HALA SULTAN'I ZÝYARET ETTÝLER- Güzelyurt Belediyesi Yaþlý Hizmet Birimi, üyelerini, Hala Sultan Tekkesi ve Larnaka'yý gezdirdi. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, önceki günkü geziye, Belediye Meclis üyeleri, Güzelyurt, Akçay, Zümrütköy, Þahinler, Serhatköy, Mevlevi, Kalkanlý, Yuvacýk, Gayretköy ve Aydýnköy'den yaþlýlar katýldý. SUAT GÜNSEL KKTC Bakanlar Kurulu tarafýndan kendisine "KKTC Dünya Büyükelçisi" payesi verilen YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, hastaneden sonra þimdi de otomotiv sanayisine el atýyor. Günsel'in yaptýðý açýklamaya göre, üniversitede bir otomotiv bölümü açýlacak. Ve eðer YÖK onaylarsa, gelecek yýldan itibaren ilk öðrenciler bu bölüme alýnacak. Ancak Günsel'in asýl hedefi otomobil üretmek. Üretilecek otomobillerin markasý da 'Kýbrýs' olacak. Fiyatý da birkaç bin lira... Daha çok öðrencilere yönelik olacakmýþ bu da. Hastanesiyle de gurur duyan Günsel, bu hastaneye günde 400 giriþin olduðunu söyledi... Yakýnda bu hastanede organ nakli de yapýlacak. Herhalde Dr. Charles Canver tarafýndan...

7 15 Kasým 2010 Pazartesi Karanfil Kani KANOL STÖ'LER SINIFTA KALDI... Uzun uzun anlatmaya gerek yok... Hemen herkes, Rainbow Festivali'ne müziðiyle destek vermeye giden Sertunç'un ýrkçý, faþist çeteler tarafýndan saldýrýya uðrayarak býçaklandýðýný þu veya bu þekilde öðrendi. Hiçbir suçu olmadan, sadece iki toplumlu etkinliklere ve barýþa hizmet etmek düþüncesiyle sözkonusu etkinliðe katýlan bu genç sanatçý, neredeyse hayatýndan oluyordu... Olayý duyar duymaz böylesi ýrkçý ve þöven bir saldýrýyý kýnamak, protesto etmek ve bu vesileyle de uzun bir zamandýr pasifize olmuþ iki toplumlu etkinlikleri harekete geçirmek için bir fýrsat yakalandýðýný düþündüm... Evet bir genç hayatýndan oluyordu... Ancak her iki toplumda da mevcut olan gerici, ýrkçý ve þöven kesimlere ve örgütlerine hiç olmazsa bundan sonrasý için çok güçlü bir mesaj vermek gerekiyordu... Yýllardýr iki toplumlu etkinlikler için projeler düzenleyen ve pek çok fondan destek alan tüm örgütler, böyle bir olay karþýsýnda organize olup birlikte hareket edemeyecekse, ne zaman ve ne için edecekti ki... Ancak beklentilerin aksine her iki toplumdaki barýþ ve iþbirliði için çalýþan kesimlerden çok ama çok cýlýz sesler iþittik... Barýþa inandýðýný iddia eden siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden, tüm kiþi kurum ve kuruluþlardan ortak veya ayrý ayrý çok yüksek sesle mesajlar verilmesini boþuna beklemiþiz... Özellikle kurulduklarý günden itibaren ýrkçýlýða karþý durmak ve barýþ için çalýþmak gibi amaçlarý ve hedefleri bulunan kendi örgütlerimizin bu pasifliklerini ve sessizliklerini doðrusu anlamakta güçlük çekiyorum... Ýlk günden tepki koyan ve daha sonra da bir þekilde geç de olsa kýnama mesajý yayýnlayan dernekleri ve partileri dýþýnda tutuyorum... Ancak bu konuda bir deðerlendirme dahi yapmayan veya yapamayan, böylesi bir ýrkçý, þöven saldýrýya karþý hiç olmazsa bir bildiri dahi yayýnlayamayan tüm dernekleri ve diðer kurum kuruluþlarý dükkanlarýnýn kapýlarýna kilit vurmaya çaðýrýyorum... Bugüne kadar iki toplumlu barýþ etkinlikleri yapmak, ýrkçýlýða, þövenizme karþý çalýþmak için yararlanýlan fonlarýn, sadece gezip tozmak ve kiþisel çýkarlar saðlamak için kullanýlmakta olduðunu söyleyenleri haklý çýkarttýðýnýzý da bilmenizi isterim... Adýna gençlik örgütleri networkü, barýþ örgütleri networkü vb. diyen, kuruluþ ve varoluþ nedenleri arasýnda çok kültürlülük, ýrkçýlýða, þövenizme karþý mücadele ve barýþ için çalýþma bulunan iki toplumlu organizasyonlar da artýk boþuna zaman kaybetmesinler... Bugüne kadar böylesine ciddi bir saldýrýya maruz kalmamýþtý iki toplumun da destek verdiði ýrkçýlýða ve þövenizme karþý yapýlmýþ bir etkinlik... Bu nedenle çok çok önemliydi toplumun barýþ güçlerinin tepkisi... Ancak ne yazýk ki sýnýfta kalýndý... Bundan sonra hangi aile çocuðunu iki toplumlu bir etkinliðe yollamak ister ki? Veya hangi genç arkasýnda güçlü bir örgütsel yapý hissetmeden bu tür etkinliklere katýlmak için gönüllü olur acaba? Yazýklar olsun... Çiçek'e protestolu karþýlama Sendika ve örgütler Çiçek'e karþý eylem yapacak... Bazý sendika ve örgütler, KKTC'nin 27. kuruluþ yýldönümü törenlerinde Türkiye hükümetini temsil etmek üzere bugün adaya gelecek Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'e karþý eylem yapacak. TAK muhabirinin KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'den ÝTALYAN SENATÖR PAOLO AMATO'YA KKTC KÝMLÝK KARTI VE PASAPORTU VERÝLECEK KKTC vatandaþlýðý alan Ýtalyan Senatör Paolo Amato'ya, bugün düzenlenecek törenle KKTC kimlik kartý ve KKTC pasaportu verilecek. Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ýtalyan Senatöre kimlik kartý ile pasaportunu, bugün saat 18.00'de Girne Mercure Otel'de Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün verecek. GÜNEY'DEKÝ 210 BÝN YABANCININ 30 BÝNÝ KAÇAK Güney Kýbrýs'a yönelik yabancý göçüne iliþkin haritanýn son zamanlarda deðiþmekte olduðu belirtildi. Filelefthteros gazetesi, Rum Yönetimi'nin verilerine dayanarak, Güney Kýbrýs'ta þu anda 210 bin (nüfusun yüzde 26'sý) yabancýnýn ikamet ettiðini, bunlardan 30 binin kaçak olduðunu yazdý. Güney Kýbrýs nüfusunun 803 bin 200 olduðu düþünüldüðü zaman, nüfusun ¼'ünün yabancý olduðunun anlaþýlmakta olduðunu yazan gazete, bunun; günlük yaþamda da anlaþýr hale geldiðini, "Kýbrýslý" olmayanlarýn varlýðýnýn yoðun olduðunun görüldüðünü belirtti. Rum Ýstatistik Dairesi'nden aldýðý bilgilere dayanarak gazete, Güney Kýbrýs'ýn, diðer AB üyesi ülkelere nispeten, göçmenlik nedeniyle aldýðý bilgiye göre, bu sabah 07.15'te Demirhan yakýnlarýndaki Erülkü Market önünde buluþacak eylemciler, eylem yeri belirleyerek Çiçek'in adaya gelmesi beklenen 08.00'de pankartlý eyleme geçecek. Eyleme, KTÖS; KTAMS; BES, El-Sen, Çað-Sen, DAÜ-Sen, Hava-Sen, Taksiciler Birliði'nin katýlmasý bekleniyor. nüfusu en çok artýþ gösteren ülkelerden biri olduðunu, Eurostat verilerine göre Güney Kýbrýs'ýn, 27 AB üyesi ülke arasýnda, üçüncü ülke vatandaþlarý miktarý konusunda dördüncü olduðunu anýmsattý. Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi Müdüresi Anni Siakkali'nin gazeteye verdiði verilere göre ise, Güney Kýbrýs'ta yasal olarak ikamet eden yabancý sayýsý 180 bin 195, bunlardan 97 bin 638'i AB vatandaþý, 66 bin 187'si ikamet iznine sahip üçüncü ülke vatandaþý, 9 bin 123'ü ise çalýþma iznine sahip. Gazete polisten aldýðý verilere dayanarak ise Güney'de 2006 yýlýnda 2 bin 293, 2007 yýlýnda 2 bin 27 yabancýnýn kaçak kaldýðý tespit edilirken 2008'de 1853 kiþinin tutuklandýðýný belirtti. HAVA-SEN TEÞEKKÜR ETTÝ Hava-Sen, eski KTHY çalýþanlarýnýn bayram öncesi evlerine ekmek götürebilmesi için duyarlýlýk gösteren sivil toplum örgütlerine, iþ adamlarýna, partilere, belediyelere ve halka teþekkür etti. KTHY çalýþanlarý adýna açýklama yapan Hava-Sen, hükümetin kendilerini belirsizlik ve yoksulluða terk ettiðini savunarak, buna karþý kendilerine duyarlýlýk gösterenlere teþekkür etti ve "vahþet ve kýyýmý ülkede hiç kimsenin yaþamamasý için, halký birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye" çaðýrdý. Açýklamada, "Vefa ve sevgi dolu halkýmýzýn Cumhuriyet ve Kurban Bayramlarýný kutlarýz" da denildi. LÝMASOL'DA BÜYÜK YANGIN Limasol'un Vuni Köyünde dün saat 09.45'te çýkan yangýnýn, hala söndürülemediði bildirildi. Rum radyosunun saat 16.00'daki haberine göre yangýný söndürme çalýþmalarýnda 7 itfaiye aracý, 6 helikopter, Rum Orman Dairesi ile Sivil Savunma yetkilileri ve Rum Milli Muhafýz Ordusu mensuplarý yer alýyor. Rum Ýtfaiye Dairesinden yapýlan açýklamaya göre bölge koþullarýndan dolayý itfaiye araçlarý yangýna yaklaþamýyorlar. Haberde Limasol'a baðlý "Pentakomo" (Beþevler), "Prastio Avdimu", "Dora", "Fasula" ve "Pahna'da" da yangýn çýktýðý ve bu yangýnlarýn kontrol altýna alýndýðý belirtildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TÜRK OLMA TÖRENÝ Gazetemize mektup gönderen Önder Arif isimli bir vatandaþýmýz, bayrak ve marþ konularýna deðindi. Bayraða sahip çýkmak için bayrak alýp daða çýkanlarý kilisede vaftiz edilmiþ çocuklara benzetti. Vatandaþýmýzýn elektronik mektubu þöyle: "Türklük, kumaþ dükkanýndan alýnan bezlere þekil vermekle mi ispat ediliyor? Yoksa daða taþa resim çizmekle mi? Geçenlerde bir 15 Kasým törenleri provasý sýrasýnda ayaða kalkmadýðý için tutuklanan bir iþçi mahkemeye çýkarýldý ve cezalandýrýldý... Bir daha yapmamasý için uyarýlma cezasý aldý. Bir de Ýstiklal Marþý olayý var tabii iþin içinde. Ýstiklal Marþý'na katýlmayanlar, ayaða kalkýp esas duruþa geçmeyenler de Türk sayýlmazlarmýþ! Ben onu anladým son günlerde... Önce Kýbrýslý olduðumu ve Arif Hoca'nýn yazdýðý gibi Türkçe konuþan Kýbrýslý olduðumu söyleyeyim. Dünkü haber bültenlerinde Mücahitler Derneði'nin organizesinde bir grup insan Türkiye ve KKTC bayraklarýný alarak daða çýkmýþlar. Dað dediðim de Taþkent köyü üzerindeki ýþýklý bayraða... Bu olayla devlete ve bayraða sahip çýkma garantilenmiþ... Bir de þölen tertiplemiþler meðer orada... Yýlmaz Vural Bey anlaþýlan bu iþi öðrendi. Müzik, yeme içme, eðlence yoksa kimseyi götüremeyecekti oralara... Bir þölen tertipledi ve herkesi orada Türk yaptý. Kiliselerde vaftiz törenleri olur ya, KKTC'de de Türk yapmak için böyle þölenler tertiplenecek artýk." BEN BUGÜN ERCAN'DAYIM... Lapta'dan arayan bir vatandaþýmýz KKTC'nin kuruluþunun yýldönümü törenleri için Türkiye'den gelenlerin gezdirilmeleri sýrasýnda yaþanan trafik kaosundan ve verdikleri rahatsýzlýktan þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn telefoniyen söyledikleri þöyle: "Ben Lapta'dan arýyorum. Anlatacaðým olay her yýl gerçekleþir ama bu defa çok daha berbat bir durumda. Cumartesi günü arabamla gidiyordum. Polislerin o yunus dedikleri motorcularý 'çek kenara, yolu aç' diyerek hakaret sayýlacak þekilde benim ve diðerlerinin de araçlarýný yol kenarýna çektirdiler. Meðer yaþlarý seksene varmýþ gazi midirler nedirler onlarý gezdiriyorlarmýþ. Bu büyük utanmazlýktýr. Pazar günü de köyde bir hengame, düdükler, sirenler, ne var diye bir baktým. Meðer Türkiye'nin bilmem ne bakanýymýþ Günay mýdýr nedir adý, Lapta'yý geziyormuþ... Köyde 7 kilise 2 de cami var ya ve bunlarýn tamiri falan için de UNDP'den hatýrý sayýlýr bir para alýnýr ya, TC'nin turizm bakanýna oralarý gezdiriyorlarmýþ. Önde polis aracý arkada makam otosu onun gerisinde sivil polislere ait iki araç ve bir de ambulans... Ben þimdi hasta olsam ve ambulans arasam saatler eder gelip beni alsýn... Ama bunlarýn peþinde dolaþ babam dolaþ... Büyük razahatsýzlýk duydum. Pazartesi sabahleyin Ercan'dayým. Çiçek hepiniz evinize dönün demek için..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR AYÞE KALSIN ÇÝÇEK GÝTSÝN Bizim Mandra Huzursuzluk, güvensizlik, refah düzeyindeki gerileme ve geleceðe yönelik kaygýlarýn had safhaya çýktýðý mandrada egemen güçler, halkýn acýlarý üstünde bayram yapmakta, 27. yaþ gününü kendileri çalýp kendileri oynayarak kutlamaktadýrlar. Emeklilerin bile gýrtlaðýna basarak ekmeðini elinden alan ekonomik kriz, vatan millet Sakarya sözkonusu olduðunda ortadan kaybolmuþ, milyarlarca lira, kutlamalar için yine sokaða atýlmýþtýr. Kahýrdan çatýr çatýr çatlamaya gelen sokaktaki adam "Memleketi ve toplumu bitirmenin bayramýný yapýyorlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 15 Kasým 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Gittikçe koyuyor Geçen hafta TC Elçiliði'nce Mali Protokolunun 1. gözden geçirilmesi nedeni ile yapýlan açýklamalar, bir Kýbrýs Türkü olarak bana gittikçe koyuyor, adeta yüreðime mideme kramplar giriyor. Hele hele basýnda yer alan bazý haberleri okudukça isyaným zapt edilemez boyutlara çýkýyor. Cuma günkü köþemde bu konuda yazmama raðmen kendimi tutamýyor, yeniden ayni konuda yazma ihtiyacý duyuyorum. Elçilikteki ekonomi editörlerine yönelik toplantýda yapýlan açýklamalardan ben bir Kýbrýs Türkü olarak kendimi aþaðýlanmýþ hissettim. Kýbrýs Türkünü temsil etme iddiasýnda olanlar ve o sözde hükümet koltuklarýnda oturanlarýn piþkinlikleri karþýsýnda da utandým. Bizi böylesi aþaðýlayýcý bir duruma düþürdükleri, TC'li bürokratlara hak ettikleri cevabý veremedikleri ve Kýbrýs Türkleri içinden böylesi iþbirlikçiler çýktýðý için utandým. Cumartesi günkü basýn haberlerinde, KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Erarslan'ýn "Kolumuzu da keser atarýz" diye bir demeci yayýnlandý. Kýbrýs Türkünün hiç kimseye diyet borcu yoktur ki, kolunu da kesip atsýn yýlýnda Kýbrýs Ýngilizlere devredildiði zaman, üzerinde yaþayan insanlarla birlikte devredilmiþti. Türkiye'nin Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda da Kýbrýs Misaký Milli sýnýrlarý dýþýnda tutulmuþtu. Lozan Antlaþmasý ile de Kýbrýsý'ýn Ýngilizlerin olduðu, Kýbrýs adasý üzerinde yaþayan insanlarýn da Ýngiliz vatandaþlarý olduðu tescil edilmiþti. Ýngiliz sömürge idaresinin bilhassa Kýbrýs Türkleri üzerinde yoðunlaþan baskýlarýna raðmen, Kýbrýs Türkleri ne dillerini ne dinlerini unutmadýlar. CHP'nin tek baþýna iktidar olduðu dönemde Kýbrýs Türklerini temsilen Ankara'aya yardým istemeye gidenler Milli Þef Ýnönü'den "Oturun oturduðunuz yerde. Ýngilizler bizim müttefikimiz ve dostumuzdurlar" cevabýný almýþlardý. 50'lilerin baþýnda yardým için Ankara'ya giden Kýbrýs Türk temsilcilerine bu defa DP'nin dýþiþleri Bakaný Fuat Köprülü "Bizim Kýbrýs diye bir meselemiz yoktur" demiþti. Tüm bunlara karþýn Kýbrýs Türkleri varlýklarýný sürdürebilmek için direnmiþler, kâh ölerek, kâh öldürerek 1960 Londra ve Zürih Anlaþmalarý ile Türkiye'yi Kýbrýs'ta söz ve hak sahibi yapmýþlardýr. Bugün resmi kayýtlara göre Türkiye'den ithalâtýmýz 1 milyar dolardýr. Buna askeri kantinler vasýtasý ile yapýlan ithalât, bohçacýlarýn ve yolcu beraberi getirilenler ve gümrüklerde eksik beyan edilenler dahil deðildir. Onlarý da dahil ettiðimizde enaz 1.5 milyar dolarý her yýl ithalât yolu ile Türkiye'ye aktarýrýz. Þübe bankalarý Kýbrýs'tan topladýklarý mevduatýn büyük bir kýsmýný Türkiye'de deðerlendirmekte ve Türkiye ekonomisine katký yapmaktadýrlar. KKTC'de Türkiye'nin 1 milyona yakýn vatandaþý yasal veya gayri yasal olarak ikâmet etmekte, KKTC'de kazandýklarý paranýn önemli bir bölümünü Türkiye'de deðerlendirmektedirler. KKTC bu TC vatandaþlarýna bedava eðitim ve saðlýk hizmeti vermektedir. Nitekim her yýl yeni derslikler eklenen Oðuz Veli Ortaokuluna Kýbrýs Türklerine yapýldýðý söylenen yardýmlardan, TC Yardým Heyetinin katkýlarý ile bu yýl da yeni 12 derslik yapýlmýþ. Kimin için? Yine Kýbrýs Türklerine yapýldýðý söylenen TC yardýmlarýndan alt yapý için harcananlarýn ihalesi Ankara'da açýlmakta ve bu ihalelere de sadece TC'li firmalar katýlmaktadýr. Ayni þekilde Kýbrýs Türkleri için hazýrlandýðý söylenen teþvik paketlerinden Kýbrýslý Türkler deðil, TC'li yatýrýmcýlar faydalandýrýlmaktadýr. Üstelik bedava arazi tahsisi ve bedava alt yapý yatýrýmlarý da KKTC tarafýndan saðlanarak. TC'li yatýrýmcýlarca yapýlan lüks büyük oteller hep bu sözde bizim için hazýrlanan teþviklerden faydalanarak yapýlmýþlardýr. Tüm bu gerçeklere karþýn kimin kime diyet borcu vardýr? Cemil Çiçek gibi siyasetçiler, Kýbrýs'taki bürokratlarý vasýtasý ile Kýbrýslý Türkleri aþaðýlamaya devam ederlerse, yakýnda Kýbrýs Türklerini kaybedeceklerdir. Kýbrýslý Türkleri kaybetmeleri demek, Kýbrýsta'ki varlýk nedenlerini de kaybetmeleri demektir. Kýbrýs Türkleri uysal görünümlü, sabýrlý ve yavaþtýrlar. Ancak unutulmamlýdýr ki yavaþ atýn çiftesi pek olur. ÇOCUKLARIN BAYRAM COÞKUSU- Birçok kreþe baðlý Ýlkokul öncesi 0-6 yaþ grubu yaklaþýk 100 çocuk, dýþ gezi programlarný bayram kutlamalarýyla bütünleþtirdiler. Kreþ öðrencileri öðretmenleriyle birlikte Arasta, Lokmacý ve Büyük Han'ý gezdiler. Lokmacý'da bulunan ara sokakta kurulan Luna Park'da oynama fýrsatý bulan çocuklar, daha sonra Corado Cafe Salonu'nda buluþtular. Pamuk Þekerim, Neþe Yuva, Little Bees, Baby World, Little Micy, Jungle Bees, Artým School ve Elma Þekeri kreþlerinden çocuklar Andaç Tiyatrosu tarafýndan düzenlenen 'bayram kutlama'etkinliklerine katýldýlar. Düzenlenen etkinlikte çocuklara Ali Dede'nin Hikayeleri, bilmeceler, sihirbazlýk, deve-cüce oyunu sunuldu. (Haber ve fotoðraflar: Mustafa ERKAN) Yeni hedefi KKTC'de otomobil üretmek... Suat Günsel otomobil iþine de el atýyor n Günsel: Otomotiv bölümü açacaðýz... YÖK onaylarsa, ilk öðrencileri gelecek yýl alacaðýz. 2-3 yýl sonra da ilk örnek otomobilleri üreteceðiz... Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'in yeni hedefi, 2-3 yýl içinde KKTC'de otomobil üretmek. Üniversitede, saðlýk alanýnda dev yatýrýmlar yaparak Eczacýlýk, Diþ Hekimliði, Týp Fakültesi ve geçen 20 Temmuzda da üniversite araþtýrma hastanesini hizmete açan Günsel, üniversitede otomobil bölümü açmak için çalýþmalara baþladýklarýný bildirdi. Dr. Suat Günsel, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, üniversitede gelecek yýl otomotiv bölümü açmayý planladýklarýný ve bu planý Ocak ayýnda YÖK'ün onayýna sunacaklarýný belirtti. YÖK'ten onay alýrlarsa gelecek yýl ilk öðrencileri alacaklarýný ve 2 veya 3 yýl sonra da ilk örnek otomobilleri üreteceklerini bildiren Günsel, üretilecek otomobillerin "Kýbrýs markasý" olacaðýný, yüzde 50'sini kendilerinin üretmesine dikkat edeceklerini kaydetti. Günsel, "Kýyasladýðýmýzda yüz yýllýk arabalarla yarýþabilecek bir arabadan bahsetmiyoruz. Günlük öðrencinin kullanabileceði düzeyde, en ekonomik, birkaç bin lira civarýnda olabilecek bir arabadan bahsediyoruz" dedi. "DÜNYA BÜYÜKELÇÝSÝ" Yýllardýr KKTC'nin fahri büyükelçiliði görevini sürdüren Günsel, KKTC'nin 27. kuruluþ yýldönümü öncesinde, KKTC Bakanlar Kurulu'nun önerisiyle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan "KKTC Dünya Büyükelçisi" olarak atandý. Günsel, bu atamayla ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun uygun görmesi ve Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun da onaylamasýyla, " fahri olarak yaptýðý bu ulvi görevi, þimdi resmi olarak yapacaðýný" söyledi. "YENÝ BÝR OLUÞUM, YENÝ BÝR HASTANE" KKTC'de son yýllarda saðlýk alanýndaki yatýrýmlarýyla dikkati çeken Günsel, geçen 20 Temmuzda hizmete giren üniversite hastanesinin, ülkede alýþkanlýklarýn deðiþimi açýsýndan "yeni bir oluþumun" baþlangýcý olduðunu kaydetti. Bir toplumun devlet olabilmesi için güvenlik, saðlýk ve eðitimini saðlamasý gerektiðini belirten Günsel, Kýbrýs Türk toplumunun güvenliðinin 1974 yýlýndan bugüne Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý (KTBK) tarafýndan saðlandýðýný, ülkedeki 6 üniversite ile de eðitim konusunun çözülmüþ gibi olduðunu, ancak saðlýk konusunda çözümü yýllardýr yurt dýþýnda aradýklarýný anlattý. Günsel, kendilerini bu konuda sorumlu bilerek "bu boyutta bir hastane yapmayý görev bildiklerini" söyledi. KKTC'ye bu saðlýk yatýrýmýný yapmaktan piþmanlýk duymadýðýný ifade eden Günsel, "Saðlýk konusunda o kadar geri noktalardaydýk ki, bütününü çözmemiz gerekirdi" dedi. Günsel, YDÜ Araþtýrma Hastanesini kurarken, en iyi yapýlaþmayý, en son teknoloji ve uluslararasý alanda otoriter hocalarý bir araya getirmeyi saðladýklarýný kaydetti. ÝNGÝLÝZLERÝN TERCÝHÝ Hastaneye günde 400 hasta giriþi yapýldýðýný, bunlarýn yüzde 10 civarýnýn Ýngiliz vatandaþlarý olduðunu belirten Günsel, sadece KKTC'de yaþayan Ýngilizlerin söz konusu olmadýðýný, Güney Kýbrýs'ta yaþayan Ýngilizlerin de YDÜ hastanesini tercih ettiklerinin görüldüðünü söyledi. Günsel, Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Türklerin ameliyatlarýný hastanelerinde yaptýrmalarýnýn dikkat çektiðini belirtti. ORGAN NAKLÝ BAÞLAYACAK Günsel, bir soru üzerine, üniversitede organ naklinin de yapýlacaðýný belirterek, yýl sonundan önce ilk böbrek naklini yapmayý planladýklarýný açýkladý. Türkiye Saðlýk Bakanlýðý ile Türkiye'deki özel hastaneler gibi anlaþma aþamasýnda olduklarýný ve yýl sonundan önce bu anlaþmanýn tamamlanasýný beklediklerini bildiren Günsel, anlaþmayla birlikte, SGK'lýlarýn YDÜ Araþtýrma Hastanesinden, Türkiye'deki herhangi bir hastaneden nasýl yararlanýyorsa o þekilde yararlanacaklarýný söyledi. Günsel, hastanede çalýþanlara ve öðrencilere yüzde 30 indirim uygulandýðýný da belirtti. "GELMESÝ ÝÇÝN 2 YIL UÐRAÞTIK" Hastaneye ABD'den gelen bir doktora, KKTC'deki týp çevrelerince gösterilen tepkiler konusunda ise Günsel, söz konusu doktorun "doktorluk yapamaz" belgesi olsa, üniversitenin böyle bir doktoru asla çalýþtýrmayacaðýný, yapýlan eleþtirilerinin haksýzlýk olduðunu belirtti. Ýlgili doktorun, dünyada kalp cerrahi konusunda tanýnan biri olduðunu, 20 ciðer, 520 kalp nakli yaptýðýný, KKTC'ye gelmeden önce Kral Faysal'ýn hastanesinde 5 yýl çalýþtýðýný anlatan Günsel, doktoru getirebilmek için 2 yýl uðraþtýklarýný, doktorun KKTC'ye gelmesinin "þans olduðunu" söyledi. Hastaneyi 20 Temmuz'daki "kutsal günlerinde" açtýklarýný, o günkü Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi ile bugünkü arasýnda büyük bir geliþme gördüðünü, devlet hastanesinde doktorlarýn ve hemþirelerin daha enerjik çalýþtýðýný ifade eden Günsel, kendi hastanelerinin devlet hastanesinin bütünlüðünü saðlayan bir yer olduðunu kaydetti.

9 15 Kasým 2010 Pazartesi Tünel ALINTI KÝMYASI BOZUK BUYRUK DÜZENÝ Cumhuriyetçiler, TSK'nýn "kendi mensubunu da köleleþtiren" halinin "cumhuriyet" denen kavrama ne kadar aykýrý olduðunu konuþamýyor. Demokratlar, siviller, piyasacýlar; TSK dýþýnda da, ahalinin, her tür "sivil" iktidar karþýsýnda, sadece"kimlik"le deðil, nasýl bir sýnýfsal tahakkümle güçsüzleþtirildiðini konuþmak istemiyor. Bir "buyruk düzeni"ni dönüþtürmekte bir "baþka buyruk düzeni" kimyasý bozuk kalýyor. Bir "kuyruk düzeni"ni deðiþtirmekte, bir "baþka kuyruk düzeni" zihniyeti yamuk kalýyor! Sivil siyasi, ekonomik, cemaatçi düzenleri "katý hiyerarþi, emir komuta, alttakine tahakküm" üstüne oturanlar, bir ara kendini sivilleþtirmeyi de düþünmeli! Dinî tahakkümden ürkenler kendi zihinlerinin tahakkümcü apoletlerini sökmeli! Umur TALU (habertürk) DÝPNOT KTFD nin ilk baþbakaný Nejat Konuk idi... KKTC nin ilk baþbakaný da Nejat Konuk oldu... ARÞÝV TARÝH 10 EKÝM, 2009 TC Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan Talat'ýn sözlerine iliþkin olarak yapýlan açýklamada, Talat doðrulanmadý. Tuðgeneral Metin Gürak, "Biz de o açýklamayý izledik, þu anda konuyla ilgili söyleyebileceðimiz bir þey yok" dedi... Gözden kaçmayanlar... BÝRAZ DA ÝSTÝKRAR MARÞI Ýlan edildiði 1983 yýlýndan bu yana kendi ayaklarýnýn üstünde duramayan KKTC'nin kuruluþu törenlerle kutlanýyor yine. Törenlere harcadýðýnýz enerjiyi ve parayý, bu sakat doðmuþ ve yürüyemeyen "çocuðun" tedavi masraflarýna harcasaydýnýz dibe vurmazdýk böyle. Ama siz hep hamasetle karýn doyurdunuz, siz hep aðýzlara bayrak týktýnýz, büst týktýnýz. Gittiniz geldiniz nutuk attýnýz, gittiniz geldiniz Ýstiklal Marþý'ný okudunuz. Ýstiklal Marþý yerine keþke Ýstikrar Marþý'na da arada bir takýlsaydýnýz... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs'ta garantör ülke olarak asker bulunduran yegane ülke Türkiye deðil." Egemen BAÐIÞ virgül... HAÇANABÝR ANNAN "Kýbrýs için herþeyi yaptýk" diyor Türkiye'nin Baþmüzakerecisi Egemen Baðýþ. Ve yine 2004 referandumuna dönüyor. Baþka dönecek yeri yok ki Türkiye'nin. AKP yetkilileri ikide birde soluðu Annan referandumundaki Türk "evet"inde alýyorlar. "Eeee hani netice?" diye soruyoruz ama nafile. Neticeye bakacaklarýna illa ki Hatice'ye bakýyorlar. "Ana"nýn "Yavru"ya yaptýklarýna bakacaðýna, illa ki "Annan"a bakýyorlar. Da... Haçanabir Annan yani? 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Suavi Aydýn'dan askerlik üzerine çarpýcý tesbitler: Memleketimden manzaralar 'Askere gittiðiniz anda, erkekliðiniz tehdit altýndadýr' Orduya aldýðýnýz kiþiler, sosyal sýnýfý, etnik kökeni, dini ne olursa olsun asker olduklarýnda eþitleniyor, onlara Türk milliyetçiliði ideolojisi öðretiliyor. Askerlikte, "asker olmak" dýþýnda bir aidiyetiniz olamaz. Askerlikte tek bir kimlik vardýr, o da asker olmak! Asker olmak, ölümü peþinen kabul edebilecek kadar her þeye düz bakabilmektir. Bütün aidiyetlerinizden arýnmak ve kendinizi adamaktýr. Ordunun varlýk sebebi budur. Askerlik süresini ne kadar uzun tutarsanýz, bir adamý o kadar çok eritirsiniz. Askerlik, bir asimilasyon aracýdýr. Farklý KARÝKATÜR / kimlikleri olan insanlarý bir millette asimile etmektir askerlik. O insaný, soru sormayan, itaat eden, her an ölüme hazýr biri haline getirmektir. Askerlik bir terbiye aracýdýr. Kiþinin erkeklik duygularýný disipline edecek bir söylem geliþtirilmiþtir askerlikte. Askere gittiðiniz anda, erkekliðinizi tehdit altýnda hissedersiniz. Askerlik öyle bir ortamdýr ki, orada "delikanlýlýk" yapýlamaz. Bir üst size hakaret edebilir ve siz itiraz edemezsiniz. Çünkü askerliðin ilkesi emre uymaktýr. Kiþinin birikiminin, dünya görüþünün, hayallerinin, canýnýn, önemi yoktur. Askerlik insaný önemsizleþtirir.(...) Serhan Gazioðlu Zorunlu askerlik, ciddi bir nüfusu en verimli çaðýnda iþinden gücünden ayýrýp, verimsiz alanda kullanmak demektir.(...) Ankara'da akþamüstü Bakanlýklar semtine gidin, tamamen asker þapkasý görürsünüz. Ankara trafiðindeki en büyük yük, askerî araçlardýr. Dünyanýn her yerinde askerî karargâhlar sivil alanlarýn dýþýna götürülürken, bizde bunlar þehirlerin göbeðindedir. Genelkurmay, Deniz ve Hava Kuvvetleri parlamentonun karþýsýndadýr. Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nün etrafýnda, "Askerî bölgedir, girilmez!" yazýlýdýr. Bizim þehirlerimiz birer garnizondur. Biz de askerî kampusun içindeki insanlarýz. Türkiye'de siviller, günlük hayatý garnizon kurallarýna göre yaþýyor.(...) Toplumun bilinçaltýnda, "Sen benim çocuðumu korumuyorsun" duygusu büyümeye baþladý. Yakýnda "ben çocuðumu göndermiyorum" demeye baþlarlar. Ýnsanlar gidiyor ve cenazeleri geliyor. Tek tip, uzun süreli zorunlu askerlikte ýsrar etmek stratejik bir hatadýr. Elektronik mühendisini piyade eri yapmak gibi bir derdin nasýl olabilir ki? Hukuk doktorasý olan bir adamýn niye piyade eri olmasýný istiyorsun?(...) Türk ordusu gibi sosyal olanaklarý yüksek olan bir ordu ben bilmiyorum. Adamý taþraya gönderiyorsanýz ona oturacak yeri göstermeniz lazýmdýr ama, ayný yeri öðretmene de göstermeniz gerekir. Devletin diðer kurumlarýnýn yaz kamplarýný özelleþtirip askerî kamplara dokunamýyorsanýz, o zaman bir sorun var demektir. Bütün askerî kamplar hâlâ eðitim merkezi statüsünde. Üç kuruþa, beþ kuruþa yaz tatili yapýlýyor oralarda. BÝZ ÝÞTE BÖYLE EV SAHÝBÝ OLDUK "Çok þükür bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin 27'nci kuruluþ yýldönümünü kutluyoruz. 'Kötü komþu insaný ev sahibi yapar' derler bizi de devlet sahibi yaptý" Derviþ EROÐLU *Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Suavi Aydýn'ýn "Terzinin Biçtiði Bedene Uymazsa" adlý son kitabý Ýletiþim yayýnlarýndan çýktý. Aydýn, Türkiye'de ordu ve askerlik konularýnda çok net, çok cesur ve çok çarpýcý tesbitlerde bulunuyor...

10 10 15 Kasým 2010 Pazartesi GÜNEYDEN... ÞÝMDÝKÝ BEBEKLER ÞANSLI... Yeni doðan bebekler, aileye yeni bir katýlým, neþe ve yaþam kaynaðýdýrlar. Ancak deðiþen trendler ve yeni alýþkanlýklar, sonunda doðum olayýna da el atýnca, bu alanda ortaya çýkan yeni hizmet sektörünün ürünlerini görenler "þimdiki bebeklerle anneleri þanslý" demekten kendilerini alamýyor. Þimdi artýk yeni bir canýn dünyaya geleceði doðum aný yaklaþýnca sadece bebek eþyalarýnýn içinde yer aldýðý "kapý arkasýndaki minik valiz" yeterli olmuyor. Yeni eðilimler çerçevesinde anne doðumhaneye giderken, iþleri bebek odasý düzenlemek olan þirket mensuplarý ise anne ve bebeðin kalacaðý odada hummalý bir faaliyet baþlatýyor. Çoðunlukla bebeðin cinsiyetine göre pembe ya da mavinin aðýrlýklý olduðu cicili bicili ürünlerle oda bir anda donatýlýyor. Yatak ve duvarlar danteller, çiçek buketleri ve çeþitli bezemelerle süslenirken, gelecek konuklar için minyatür biberon gibi ilginç ambalajlar içerisinde þekerlemeler hazýrlanýyor. Lefkoþa'da Yeniþehir'de yeni açýlan Decoclass da bebek odasý aðýrlýklý olmak üzere her türlü organizasyonu yapýyor. Decoclass sahibi Selen Poyrazlý, özellikle yeni doðum odalarýnýn süslenmesi konusunda taleplerin giderek artmaya baþladýðýna dikkat çekerken, "Ýnsanlar artýk bu konuda da çok istekli" diye konuþtu. (Harun UÇAR) Gençliðe Hitabe den Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler... Hata bu iktidar sahipleri þahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleri ile tevhit edebilirler... Gazi Mustafa Kemal Atatürk SENDÝKAL PLATFORM MEHMET ÇAKICI'YLA SÖYLEÞÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Baþkaný Mehmet Çakýcý, Alithia gazetesine verdiði demeçte, "BM kararlarý zemininde, siyasi eþitliðe sahip olacak olan iki kesimliiki toplumlu federasyonu desteklediklerini" söyledi. Gazetede yer alan demecinde, bugün varýlan noktada Kýbrýs sorununun çözümünün bir zaman gelip bulunacaðýna ama bunun þimdi olmadýðýna inandýðýný söyleyen Çakýcý, bazý þeylerin Rumlar Avrupa Birliðine katýlýp da, Kýbrýslý Türkler dýþarýda kalýnca çok zorlaþtýðýný ifade etti. Kýbrýs sorununun çözümünün, 15 veya 20 yýl sonrasýna, Türkiye AB üyesi olduðunda ve Kýbrýslý Türkler de bu þekilde Avrupalý olduðunda gerçekleþeceðine; yani geleceðe ertelendiðine inandýðýný dile getiren Çakýcý, bu þekilde yani Avrupa'nýn þemsiyesi altýnda Kýbrýs'ýn yeniden birleþeceðini belirtti. Çakýcý, "bugün Kýbrýslý Türklerin baþýnda; ömrü boyunca Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünün sorununun çözümü olduðuna inanan birisi olan Derviþ Eroðlu'nun bulunduðunun unutulmamasý gerektiðini" iddia etti. GENÇLER YOLDAN GEÇENLERÝ DÖVDÜ Bazý Rum geçlerin, Lefkoþa'da yoldan geçenleri darp edildikleri belirtildi. Fileleftheros gazetesi, 4 ayrý kiþinin, geçtiðimiz Cuma gecesi Hilton Otelinin bulunduðu bölgede 3-4 ya da 5-6 genç tarafýndan dövüldüklerine iliþkin þikayette bulunduðunu belirtti. Gazete geçler tarafýndan dövülenlerden bazýlarýnýn Lefkoþa Genel Hastanesine kaldýrýldýklarýný kaydetti. HRÝSTOFÝDÝS: ÜÇLÜ GÖRÜÞMEDEN SONUÇ BEKLEMÝYORUM Rum Baþkanlýk Bürosu Müdürü Hristos Hristofidis, New York'ta gerçekleþtirilecek üçlü görüþmede BM tarafýndan sürpriz unsurlar beklemediklerini açýkladý. Politis gazetesinde yer alan söyleþisinde Hristofidis, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Hristofyas ve Eroðlu'yla yapacaðý üçlü görüþmede sürpriz öneriler getireceðini düþünmediðini, bu tür önerilerin görüþmenin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýna yol açabileceðinin bilindiðini savundu. Hristofidis, Kýbrýs'taki müzakere sürecinin deðiþtirilmesi gibi bir niyetin olmadýðýnýn BM yetkililerince pek çok kez dile getirildiðini belirtirken, böyle bir deðiþikliðin ancak Güvenlik Konseyi kararýyla olabileceðini, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin de böyle bir deðiþikliðe onay vermeyeceklerini net biçimde dile getirdiklerini ileri sürdü. Çözüm sürecinin deðiþmesinin iki liderin onayýna da baðlý olduðunu ifade eden Hristofidis, Hristofyas'ýn ise en baþýndan beridir benimsediði sürecin "Kýbrýslýlara ait olarak kalmasý" görüþünü terk etmesinin söz konusu olamayacaðýný vurguladý. "BÝLÝNEN-BÝLÝNMEYEN BERK" Rum basýný, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in grubunda yer alan Steven Berk'in rolüne ve çalýþma ortamýndaki davranýþlarýna iliþkin iddialara yer verdi. Simerini "Bilinen- Bilinmeyen Berk" baþlýklý haberinde, Downer grubunda yer alan Steven Berk'in, basýnda çýkan Downer belgelerinin yarattýðý gürültüde önemli bir pay sahibi olduðunu; zira bunlarýn Steven Berk'in, kazanýlmasý yöntemlerinin bulunmasý için Kýbrýs sorununun siyasi sisteminin nasýl daha iyi iþlev gösterebileceðini bilmek amacýyla açýða kavuþturulmamýþ kaynaklardan topladýðý bilgilerin ve þahsi araþtýrmalarýnýn sonucu olduðunu savundu. Gazete ayrýca Steven Berk'in, belgelerin çalýntý ürünü olduðu; elbette ki Rum Ýstihbarat Teþkilatý tarafýndan çalýndýðýna iliþkin bilgileri çeþitli yönlere yayan kiþi olduðunun da tespit edildiðini belirtti. BM'nin; söz konusu belgelerin çalýntý olduðunu gösterecek ispatlayýcý unsurlarý takdim etme konumunda olmadýðýný yazan gazete, ancak BM'nin; bu konunun Rum Meclisi Deðerler ve Kurumlar Komitesi'nde ele alýnmamasý için Komite etrafýnda bunaltýcý bir çember yaratmak için bu belgelerin çalýndýðýna iliþkin bilgileri yurt dýþýna yönelik olarak sýzdýrdýðýný ileri sürdü.

11 15 Kasým 2010 Pazartesi 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Londra'da onbinlerce öðrenci eylemde Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da onbinlerce öðrenci hükümetin üniversite harçlarýný artýrma tasarýsýný protesto etti. Londra'daki protesto, yaralanmalara neden oldu. Londra'nýn merkezinde toplanan ve Baþbakan David Cameron'ýn lideri olduðu Muhafazakar Partinin genel merkezi olan, parlamentonun yakýnýndaki "Milibank Tower"ýn önüne yürüyen binlerce kiþi, binaya taþ atarak, camlarýný kýrdý, resepsiyonuna zarar verdi ve binaya girdi. Ýngiliz polisinin müdahale ettiði olayýn ardýndan, binanýn içindekiler çýkartýldý ve binanýn önünde barikat oluþturuldu. Polis, binada maddi zararýn olduðunu, 8 kiþinin hafif yaralanma sonucu hastaneye kaldýrýldýðýný ve birkaç kiþinin de gözaltýna alýndýðýný açýkladý. Binanýn etrafýnda toplanan kalabalýktan bazýlarý yüzlerine seçim kampanyasý döneminde üniversite harçlarýnýn artýrýlmayacaðý vaadinde bulunan, koalisyonun küçük ortaðý Liberal Demokrat Partinin lideri ve Baþbakan Yardýmcýsý Nick Clegg'in maskesini takarak, ellerinde Clegg'in "Harçlarý artýrmak yanlýþ" sözlerinin yazýlý olduðu pankartlar taþýdý. Yürüyüþün sona ermesiyle, gün içinde sayýsý 50 bini bulan protestocularýn yavaþ yavaþ daðýldýðý, sadece "Milibank Tower"ýn önünde bir kalabalýðýn kaldýðý gözlendi. Olaylar sýrasýnda kimi protestocu ellerindeki pankartlarý ateþe vererek, binaya girmeye çalýþýrken, kimisi de þarkýlar söyleyip, danslar ederek "barýþçýl bir protesto yaptýklarýný" vurguladý. Protestoya öðrencilerin yaný sýra, öðretim üyeleri de katýldý. Kingston Üniversitesinde öðretim üyesi olan, Türk vatandaþý Dr. Aybige Yýlmaz yaptýðý açýklamada,harçlarýn yükseltilmesini protesto etmek için yürüyüþe katýldýðýný söyledi. Yýlmaz, "Öðrenim harcý artarsa, üniversite eðitimine talep azalacak. Bu da üniversitelerin bütçelerinin azalmasýna neden olacak. Öðrenciler, Hollanda gibi üniversite eðitiminin ücretsiz olduðu ülkelere yönelecek" dedi. Bu artýþ planýnýn, öðretim görevlilerinin durumunu da etkileyeceðini bildiren Yýlmaz, bütçe kýsýtlamalarýnýn iþten çýkarmalarý da beraberinde getireceðini ifade etti. Ýngiltere'de mayýs ayýnda yapýlan genel seçim sonucu göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin planýna göre, 3,290 sterlin (yaklaþýk 7 bin TL) olan yüksek öðrenim harçlarý, 2012'den itibaren yýllýk 9 bin sterline (yaklaþýk 21 bin TL) kadar yükseltilecek. Öðrenci sendikasýnýn yaný sýra, Öðretim Görevlileri Sendikasý (UCU) da planý eleþtiriyor. Andros Kiprianu 3'lü görüþmeyi deðerlendirdi... "Bir sürpriz beklemiyorum" AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas'ýn New York'ta yapacaðý 3'lü görüþmede bir sürprizin olmasýnýn beklenmediðini belirtti. Haravgi gazetesine demeç veren Kiprianu, New York'ta gerçekleþtirilecek olan görüþme, Kýbrýs sorununa iliþkin geliþmeler, Türkiye ile ilgili konular ve 21'incisi gerçekleþtirilecek olan AKEL Kongresi konularýný deðerlendirdi. Habere göre "New York'ta gerçekleþtirilecek olan üçlü görüþmenin kendi giriþimleri sonucunda gerçekleþmediðini" ifade eden Kiprianu, "BM'nin davet ettiðini ve Hristofyas'ýn da böyle bir daveti reddetmesi gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný" ifade etti. Kiprianu, "Hristofyas'ýn, BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ile, görüþmede hangi konularýn ortaya konacaðýna iliþkin uzlaþmaya vardýðýný, bu koþullar altýnda ne görüþeceklerini, ne beklediklerini bildiklerini ve sürprizlerin olmamasý gerektiðini" belirtti. Buna göre görüþmenin hedefinin neler olduðuna iliþkin yorumlarda bulunan Kiprianu, "Hedefin, her þeyden önce Kýbrýs sorununun özlü konularýnda ilerlemenin saðlanýp saðlanamayacaðý olduðunu" belirtti ve bunun yaný sýra "bazý konularda uzlaþmalarýn olmasýna yönelik çabalarýn gösterilip gösterilemeyeceði ve sürecin hýzlanmasýna bir ilerlemenin saðlanýp saylanamayacaðý olduðunu" ifade etti. Kiprianu "Hedefin, prosedürün deðiþmesi olmadýðýný" belirtti. Bir baþka soruya karþýlýk "AKEL'in tezine göre Kýbrýs sorununun, "iç" ve "uluslararasý" olmak üzere iki boyutunun olduðunu" söyleyen Kiprianu, "Kýbrýs sorununun iç boyutunun Kýbrýslý Türkler ve Rumlar arasýnda; uluslararasý boyutunun da uluslararasý konferansla çözülmesi gerektiðini" savundu ve "uluslararasý konferansýn, iç konularda anlaþmaya varýldýðý zaman yapýlabileceðini" belirtti. Kiprianu "takvimleri ve hakemlikleri kabul etmeyeceklerini" de belirtti. Kiprianu ayrýca, "Türkiye'nin þu an için Kýbrýs sorununun çözümü için hazýr olmadýðýný" iddia etti. AKEL'in Ankara'daki yetkililerle de Kýbrýs sorununu görüþmeye hazýr olduðunu belirttiði anýmsatýlarak bu giriþimin hangi noktada bulunduðu sorusuna Kiprianu, "bu konunun hiç ileriye gitmediðini" söyledi ve "kendilerinin Türk liderliðiyle görüþmeye hazýr olduklarýný, çünkü Türk liderliðinin görüþlerini ve yaklaþýlmasýný ilk elden dinlemelerinin, ayrýca kendi görüþlerinin ve düþüncelerini aktarmalarýnýn gerektiðini düþündüklerini" ifade etti. Kiprianu, "Kýbrýs sorununun BM'nin þemsiyesi altýnda kalmasý gerektiðini" ve "kararlarýn Kýbrýs Cumhuriyetinin koruma kalkaný olduðunu" ileri sürdü. Bu ay gerçekleþtirilecek olan 21'nci AKEL Kongresine de deðinen Kiprianu, "AKEL'in kongreden daha da güçlenmiþ bir þekilde çýkacaðýný ve Kýbrýs için gereken mücadeleyi daha etkili bir þekilde gerçekleþtirebileceklerini" belirtti. Kiprianu ayrýca Gayri Resmi Rum Siyasi Parti Baþkanlarý Toplantýsýnda New York'taki üçlü görüþme öncesinde Hristofyas'a destek verilmesinin önemine de iþaret etti. RUM HAVAYOLLARINDA VALÝZLERÝ VE PAKETLERÝ AÇARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Larnaka Havaalanýnda Kýbrýs Havayollarýnýn kargosundaki karton kutu ve valizleri açarak içerisindeki ticari ürünleri ve kiþisel deðerli eþyalarý çalan dört yabancý uyruklunun yakalandýðý bildirildi. Alithia gazetesi Larnaka Havaalanýnda hýrsýzlýk olaylarýnýn yaklaþýk bir yýldýr yaþandýðýný ve geçtiðimiz Cuma günü polise þikayette bulunulduðunu yazdý. Gazete eski Larnaka Havaalanýndaki Kýbrýs Havayollarýnýn Kargo depolarýnda saat, gözlük, laptop gibi ticari ürünleri ve deðerli eþyalarý taþýyan özel þirkette çalýþan üç Romanyalý kardeþ ve bir Bulgar'ýn tutuklandýðýný ve mahkemeye çýkarýlarak haklarýnda 8'er günlük tutukluluk kararýnýn alýndýðýný kaydetti. Haberde, polisin, hýrsýzlýk olaylarýna karýþan daha çok kiþini olduðunun düþündüðünü, bu nedenden dolayý önümüzdeki günlerde de tutuklamalarýn gerçeklemesinin beklendiði belirtildi. Mahi gazetesi de çalýnanlarýn on binlerce Euro deðerinde olduðunu yazdý. Direniþin hanýmefendisi sonunda serbest Birmanya cuntasý, Gandhi'nin barýþçý mücadele geleneðinin halkasý Suu Kyi'yi nihayet serbest býraktý. Nobel ödüllü kadýn liderin özgürlüðünün ne kadar süreceði þüpheli. Güneydoðu Asya'da yarým asýrdýr askeri cuntayla yönetilen Birmanya'nýn Nobel Barýþ Ödüllü demokrasi mücadelesi lideri Aung San Suu Kyi'nin dün serbest býrakýlmasý halkýnda sevinç uluslararasý toplumda memnuniyet yarattý. Martin Luther King, Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela gibi zorba yönetimlere karþý barýþçý direniþin uluslararasý simgelerinden biri olarak U2'nun 'Walk on' þarkýsý gibi pek çok etkinliðe ilham vermiþ Suu Kyi, ev hapsinin son yedi yýllýk döneminin ardýndan taraftarlarýyla kucaklaþtý. Ancak son 22 yýlýn 15'ini hapiste geçirmiþ kadýn liderin özgürlüðünün ne kadar süreceðine dair kafalarda soru iþaretleri var. Güneydoðu Asya'da Çin'le komþu, Bengal Körfezi'ne kýyýsý olan Birmanya, arasý Burma adýyla Britanya sömürgesi, baðýmsýzlýktan 1962'ye dek demokratik cumhuriyetken, o zamandan beri askeri cuntayla yönetiliyor. Birmanya'nýn adýný Mymanmar, baþkent Rangun'un adýný Yangon olarak deðiþtiren cunta yönetimi, 20 yýldýr ilk kez geçen hafta düzenlenen seçimden galip çýktýktan sonra dün Aung San Suu Kyi'yi býraktý. Birmanya deyince tüm dünyanýn tanýdýðý tek isim olan Suu Kyi, Rangun'da kendisine hapishane edilmiþ evinin dýþýna çýktý. Bariyerler arkasýnda heyecanla bekleþen, 'Suu Kyi ile birlikteyiz' yazýlý tiþörtler giymiþ binlerce taraftarý öyle bir tezahürat kopardý ki, kadýn lider bir süre konuþamadý. Kalabalýktan birinin elindeki çiçeði saçýna takan Suu Kyi, "Sessiz olma zamaný ve susma zamaný vardýr. Halk birlik içinde çalýþmalý. Ancak böyle hedefimize ulaþýrýz" mesajýný vererek ekledi: "Birbirimizi çok uzun zamandýr görmedik. Bana söyleyecekleriniz varsa, yarýn Ulusal Demokrasi Birliði (NLD) merkezine gelin ki konuþalým, ben de megafon kullanacaðým." Daha sonra içeri giren kadýn lider, kendi liderliðinde olan ama seçimi bokyot ettiði için feshedilen NLD'nin önde gelenleriyle görüþtü ve iki oðlundan küçüðü Kim ile bir araya geldi. RUS ZENGÝNLERÝN LEFKOÞA'DAKÝ SAVAÞI Dünyanýn sayýlý zengin iþadamlarýndan, Rus milyarder ve Rusya Dumasý milletvekillerinden Süleyman Kerimov'un, 6 milyar 600 bin Euro'luk mal varlýðýnýn dondurulmasýyla ilgili davanýn yeni duruþmasýnýn, önümüzdeki Çarþamba günü Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi huzurunda görüleceði belirtildi. Alithia gazetesi, "Rus Zenginlerin Lefkoþa'daki Savaþý... 6 Milyar 600 Bin Euro'luk Dava - ABD ve Ýngiltere'nin Gizli Servislerinden Dahi Konuya Uluslararasý Ýlgi" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, Süleyman Kerimov'un mal varlýklarýnýn dondurulmasýný; Rum mahkemesinden, Rus iþadamlarýndan, Rusya Dumasý milletvekillerinden Ashot Yegiazaryan'ýn talep ettiðini ve bunu baþardýðýný kaydetti. Ashot Yegiazaryan'ýn milletvekilliði dokunulmazlýðýný kaybettiðini ve Rusya'da ciddi cezai suçlamalarla karþý karþýya bulunduðunu kaydeden gazete, Yegiazaryan'ýn ortadan kaybolduðunu da yazdý. Haberde, davanýn sadece ekonomik çevrelerde deðil, gerek Rusya gerek, uluslararasý alandaki politikacýlarda büyük ilgili uyandýrdýðý da ifade edildi. "KIBRIS BU MESELEYE NASIL KARIÞTI" Süleyman Kerimov'un "Uralkali" þirketinin hisselerinin yüzde 25'inin sahibi olduðunu kaydeden gazete, Kerimov'un gerek Uralkali'de yer almasýnýn, gerek uluslararasý alanda birçok yatýrýmda bulunmasýnýn, Rum tarafýna kayýtlý þirketleri üzerinden gerçekleþtiðini belirtti. Ashot Yegiazaryan'ýn, Kerimov'un kendisini "Moskova" otelinin yüzde 25,5'inden feragat etmeye mecbur ettiðini savunarak, Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi aracýlýðýyla, geçtiðimiz Eylül ayýnda Kerimov'un mal varlýklarýný dondurmayý baþardýðýný yazan gazete, Yegiazaryan'ýn 2 milyar Euro'luk tazminat istediðini de aktardý. Gazete, Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi tarafýndan çýkarýlan geçici kararnameyle, Süleyman Kerimov, temsilcileri veya kendisi için faaliyet gösteren herhangi birisine, Rusya'daki maden ocaðý þirketinin; kendisine ait olan diðer Rum þirketlerinin tasarrufunda bulunan hisselerini herhangi bir þekilde satma, devretme, ipotek etme veya rehin koymasýnýn yasaklandýðýný belirtti.

12 12 15 Kasým 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ateþ yanar köz olur Dere tepe düz olur Gözü gözüme deðse El aleme söz olur DEJAVU Sibel Torunoðlu Sel Yayýncýlýk 288 sayfa "Kollarýndaki saate sadece iþçiler, memurlar ve köleler bakar." J. D. Mac Donald Bu dünyada ne çektiyse, bayrak törenleriyle gömülenlerin yüzünden çekti Onlarla ayný mezarlýða gömülmek bir kâbustu þimdi. 1 metre beton döktürdü mezarýna. Bir de makineli tüfek yuvasý yaptýrdý. Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan Avrupa ödülü Amerikalýlara verdi Lady Gaga, Madrid'te düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne damga vurdu. Gaga, En Ýyi Kadýn Þarkýcý ve Bad Romance ile En Ýyi Þarký ve En Ýyi Pop Performansý ödüllerini kazandý. Ünlü yýldýz Budapeþte'de konserde olduðu için ödülünü video baðlantýsýyla kabul etti. Tuhaf kýyafetleriyle ünlü Lady Gaga, plastik giysisiyle dikkat çekerken, "Orada olabilmeyi çok isterdim" dedi. Hemen ardýndan, Madrid'deki Caja Magica Venue'de bulunan MTV Müzik Ödülleri izleyicilerine bir performans sergileyen Lady Gaga, þarkýnýn sonunda "Sahnemden inin!" diye baðýrdý. Lady Gaga ve Katy Perry beþer adaylýk elde ederek, Avrupa'da da pop müziðin zirvesine oturan Amerikalý þarkýcýlar oldular. Perry, California Gurls videosuyla En Ýyi Video ödülünü de aldý. Ödüllerin çoðu MTV Avrupa Ödülleri'nin internet sitesindeki oylama doðrultusunda verilmiþ olsa da, her ikisi de Amerikalý olan þarkýcýlar ödül gecesinde Amerikan müziði etkisinin altýný çizmiþ oldu. Büyük ödülleri kazananlardan yalnýzca bir tanesi Amerikalý deðildi. O da benzerlerini geride býrakarak En Ýyi Erkek þarkýcý ödülüne hak kazanan, 16 yaþýndaki Kanadalý Justin Bieber oldu. Gecenin açýlýþýný Shakira, Dizzee Rascal ile birlikte yaptý. Sonrasýnda Kings of Leon, Kid Rock ve Miley Cyrus gibi isimler performanslarýyla boy gösterdi. Only Girl þarkýsýný söyleyen Rihanna, kýrmýzý saçlarý, gelinlik tarzý kýsa beyaz elbisesi ve tacýyla dikkat çekti. Kapanýþ performansý ise, Global Ýkon unvanýný alan Bon Jovi'den geldi. Kalabalýðýn tezahüratlarý karþýsýnda, "Bizi ikon yaptýðýnýz için teþekkürler" diye konuþan Jon Bon Jovi, "Çeyrek yüzyýlý aþan bir süredir devam eden bu inanýlmaz yolculuk için tüm MTV çalýþanlarýna teþekkür etmek istiyorum. Geçmiþte ne yapýyorsak hâlâ onu yapýyoruz ve iþimizde iyiyiz" dedi. MTV'ye göre grup 125 milyonun üzerinde albüm sattý, 50'yi aþkýn ülkede verdiði 2700 konseri 35 milyon müziksever izledi ve 2008'in en iyi turne grubuydu. En Ýyi Yeni Þarkýcý Ödülü'nü Ke$ha, En Ýyi Hip Hop Performansý Ödülü'nü Eminem alýrken, En Ýyi Alternatif Grup Paramore, En Ýyi Canlý Performans Grubu Linkin Park oldu. PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen Gittiðim tüm avukatlar beni deli sanýyorlar. Danýþma ücretlerini peþin verdiðim için anlattýklarýmý mecburen sonuna kadar sabýrla dinliyorlar, ama derdime hiçbir çözüm üretmiyorlar. Param giderek tükendiði için artýk onlara baþvuramýyorum. Yine de umudumu yitirmedim. Hiç ummadýðým bir yerlerde bir çözüm bulup, eski rahat yaþamýma yeniden kavuþacaðým. Bunu hissediyorum ve baþarmak için de her yolu deneyeceðim. Her þey, Pazar gecesi kanepeye uzanmýþ miskin bir þekilde televizyon seyrederken baþladý. Her zaman olduðu gibi yemeði fazla kaçýrmýþtým. Giderek aðýrlaþan göz kapaklarýmýn isteðine boyun eðmeye niyetlendiðim anda, cep telefonum çaldý. Uykumun bölünmemesi için nazik bir ses tonuyla eþime seslendim. Sinirli bir edayla; bulaþýklarý yýkadýðýný, elinin sabunlu olduðunu kendi telefonuma da bir zahmet kendimin bakmam gerektiðini söyleyince, zorlukla yerimden doðrulup kanepenin altýndaki telefonu elime aldým. Arayan, çocukluk arkadaþým Hüseyin'di. "Oðlum yarýn akþam dokuzda halý saha maçýmýz var, unutmadýn deðil mi?" "Ulan yenilmekten hala býkmadýnýz mý?" "Býrak þimdi palavrayý da geliyor musun, onu söyle." "Size ders verme fýrsatýný hiç kaçýrýr mýyým? Ýki elim kanda bile olsa oradayým." "Söz vermeden önce eþinden bir izin al istersen, sonra satýþa gelmeyelim " "Sen beni kendinle karýþtýrýyorsun galiba Biz kimseye hesap vermeyiz!" "O zaman yarýn akþam görüþürüz." "Tam dokuzda oradayým." Uykum açýlmýþtý. Ýþ çýkýþý, eve uðramadan direkt maça gideceðim için hiç üþenmeden yerimden fýrladým ve bir çýrpýda spor kýyafetlerimi hazýrladým. Onlara uygun bir torba bulmak için mutfaða gittiðimde, eþim tabaklarý bulaþýk makinesine yerleþtiriyordu. "Hayatým bir poþet verir misin?" "Ne yapacaksýn?" "Eþofmanlarýmý koyacaðým. Yarýn akþam iþ çýkýþýnda arkadaþlarla maç yapacaðýz da " Birden yüzü asýldý. Sýrtýný tezgâha dayadýktan sonra ellerini göðsünde birleþtirip; "Demek yarýn akþam evde yoksun!" dedi. Olduðum yerde donakaldým. Planlarýmýn arasýnda Gamze'nin muhalefet etmesine hiç yer yoktu. Ýçimden; "Arkadaþlarla buluþmamýn nesi kabahat? Bir kere de sorun çýkartmadan; "nasýl istersen hayatým" desen patlar mýsýn? Nedir bu çektiðim bilmem ki?" diye geçirmeme raðmen tüm þirinliðimi kullanarak; "Senin için bir sorun yaratacaksa çocuklarý arayýp gelemeyeceðimi söyleyeyim." dedim. Yüz ifadesindeki insaný deli eden o soðukluktan hiç taviz vermeden; "Hem de yarýn akþam öyle mi?" dedi. Þaþýrmýþtým. Aceleyle; "Bir iþimiz mi vardý?" diye sordum. Kinayeli bir þekilde gülümseyerek; "Ne iþimiz olacaktý ki Gitmek istiyorsan git." dedi. Çocuklara söz vermiþtim, bu yüzden lafý hiç uzatmadan; "O zaman mesele yok." dedim ve vermesini beklemeden dolabý açýp bir torba çýkarttým. Belli etmemeye çalýþmama karþýn bozulmuþtum. O sýkýntýyla televizyonun ÇARESÝZLÝÐÝN BÖYLESÝ -1- karþýsýna geçtim. Aklým Gamze'nin tavrýna takýldýðý için ekrandaki görüntüye kendimi veremiyordum. Nereden bakarsam bakayým gösterdiði tepkinin mantýklý hiçbir nedeni yoktu. O öfkeyle kendi kendime söylenmeye baþladým. "Kadýn milletini anlamak gerçekten çok zor. Ne kadar taviz verirsen ver yine de mutlu olmuyor, hep daha fazlasýný istiyorlar. Alt tarafý arkadaþlarla top oynayacaðýz dedik, çapkýnlýða çýkacaðýz demedik ki Suç bende. Bugüne kadar her dediðini yaparsam olacaðý buydu Sen surat asmayý görürsün Gamze Haným, bak bundan sonra neler yapacaðým..." Yanýma gelip oturduðunda hala sakinleþememiþtim. O sinirle yerimden kalkýp; "Ben yatýyorum" dedim. Gönlümü alacaðýna yüzüme bile bakmadan; "Keyfin bilir" dedi. O an içimden geçenleri olduðu gibi söylemeye niyetlendiysem de, zor bela kendimi frenledim ve odadan çýktým. O gece pek rahat uyuduðumu söyleyemem. Gözlerimi ne zaman kapatmaya kalksam, soðuk bir yüz ifadesiyle benden hesap sorup durdu. Bu yüzden sabah iþyerine gittiðimde sersem gibiydim. Ýsteksiz bir þekilde çalýþýrken sekreterim içeri girdi ve "Rýdvan Bey bugün ayýn 22 si, biliyorsunuz muhtasar beyannamelerinin son günü. Hazýrladýysanýz hemen yollayalým." dedi. Baþýmdan aþaðý kaynar su dökülmüþçesine yerimden fýrladým. 22 Kasým Gamze'nin doðum günüydü. "Emin misin?" diye arka arkaya iki defa sordum. Zavallý sekreterim ne olduðunu anlayamamanýn þaþkýnlýðýyla; "Evet."dedi. Yýkýlmýþtým. Odadan çýkmasýný iþaret edip yerime oturdum. "Bu sefer ayvayý tam yedik oðlum. Sen kalk doðum gününde top oynamaya git. Öldürse yeridir. Nasýl da aklýmdan çýktý? Þimdi ne yapacaðým? Yanýna gitsem çocuklar tefe koyar, gitmezsem Gamze hayatýmý söndürür. Lanet olsun, tam köþeye sýkýþtým." Sýkýntýdan ter içinde kalmama raðmen sorunuma bir çare bulamamýþtým. Umutsuzca baþýmý yukarýya kaldýrýp; "Tanrým ne olursun bana bir yol göster. Ne yapmalýyým?" diye sordum. Her zamanki gibi yanýt gelmeyince; "Keþke bir kopyam olsaydý, o zaman her þey ne kadar güzel olurdu." diye düþündüm. "Tüm iþleri ona yaptýrýr ben de gönlümce gezerdim. Ah güzel Allah'ým bugüne kadar hiçbir isteðimi yapmadýn, bari bu dileðimi gerçekleþtir " O an odam birden kararmasaydý belki daha baþka fanteziler de bulacaktým, ama gün ortasýnda karanlýða gömülmüþtüm. Neler oluyor diye etrafýma bakýnýrken duvarlarýn dört kösesinden dumanlar çýkmaya baþladýðýný gördüm. "Yangýn çýkmýþ olmalý, elektrikler de bu yüzden söndü." diye düþündüðüm sýrada, gök gürültüsüne benzer bir sesle yerimden sýçradým. "Emin misin? "Neden?" "Bir kopyaný istemekte." "Kesinlikle, ama bu nasýl olacak?" "Her insanýn hayatýnýn bir döneminde, bir isteði kabul edilir. Önemli olan bu aný hissetmek ve tam o anda dileðini söylemek. Ne yazýk ki çoðu kiþi bu aný yakalayamaz. Þimdi çok iyi düþün, gerçekten bu isteðinde kararlý mýsýn? Unutma ki ileride piþman olsan da geriye dönemezsin." Birileri bana þaka yapýyor olmalýydý. Gülerek; "Þunu bilin ki numaranýzý yemedim. Þimdi top sizde, istiyorum ulan." dedim. Birden her þey eski haline döndü. Þakayý yapanlar kapýnýn arkasýnda gizlenmiþ olmalýydýlar. O yöne doðru giderken bir yandan da; "Nasýl yaptýnýz bilmiyorum, ama gerçekten iyi numaraydý." diye baðýrýyordum. O sýrada arkamda bir çift gözün bana baktýðýný hissettim. Gerisin geriye döndüðümde koltuðumda oturuyor olduðumu gördüm. Þaþkýnlýkla; "Sen de kimsin?" diye sordum. "Senin öteki yanýným." "Nasýl yani?" "Bir dilek diledin ve kabul edildi." "Saçmalama öyle þey olmaz." Ama olmuþtu. Karþýmda duran adam, giydiðim kýyafetlere kadar benimle birebir aynýydý. Bu kadarýna bizim fýrlamalarýn gücü yetmeyeceðine göre, bu bir mucizeydi. Artýk tüm dertlerim sona eriyordu. "Yaþadýk o zaman. Sahi senin adýn neydi?" "Saçma bir soru. Tabi ki Rýdvan." "Doðru ya, sen ben olduðuna göre elbette adlarýmýz da ayný olacak." "Bana bak Rýdvan þimdi sana ilk görevini veriyorum. Kulaklarýný aç ve beni iyi dinle. Akþam ben maça gideceðim sen de doðru eve. Unutmadan, önce çiçekçiye gidip karanfil alýyorsun, malum Gamze'nin doðum günü. Ben gelene kadar da gönlünü hoþ tutuyorsun. Eve yaklaþtýðýmda sana bir telefon çakýyorum ve ortadan arazi oluyorsun. Sahi muhasebeden anlar mýsýn?" "Senin bildiðin her þeyi ben de bilirim." "O zaman otur beyannameleri hazýrla. Ben de kimseye görünmeden dýþarý çýkýp biraz dolanayým. Bu arada haberleþmemiz için sana bir telefon lazým." Ýki saat sonra yangýn merdiveninden odama ulaþtýðýmda kopya Rýdvan'ý deli gibi çalýþýr buldum. Tüm beyannameleri hazýrlayýp bitirmiþti. "Aferin oðlum aynen böyle çalýþmaya devam et. Al þu telefonu, numaramý kaydettim, acil bir þey olursa ararsýn." "Gerek yok, bildiðin her þeyi ben de biliyorum." "Olsun. Bu arada senin paran da yoktur, çýkýþta daha çiçek alacaksýn. Al þu parayý. Kimse ikimizi yan yana görmeden de tüyeyim artýk. Unutma, akþam eve yaklaþtýðýmda telefonu çaldýrýyorum. Sende kapýyý açýk býrakýp arazi oluyorsun. Þimdilik arabada kalýrsýn. Sabah da doðruca iþe gidersin. Yýllardýr çalýþtým, þimdi dinlenme zamaný." Kopyama göz kýrpýp odadan çýktým ve geldiðim yoldan kendimi dýþarýya attým. Ünlü soprano hayatýný kaybetti Amerikalý mezzo soprano Shirley Verrett, kalp rahatsýzlýðýndan 79 yaþýnda öldü. IMG sanat kurulundan yapýlan açýklamaya göre, soprano sese de sahip Verrett, Michigan eyaleti Ann Arbor'da hayatýný kaybetti. Verrett, 1970 ve 80'li yýllarýn önde gelen opera sanatçýlarýndan biriydi. 1999'da En Ýyi Yabancý Film Oscarý alan Ýtalyan yönetmen Roberto Benigni'nin "Life is Beatiful: Hayat Güzeldir" filminde sesi kullanýldý. "Hiç Yalnýz Yürümedim" adlý yaþam öyküsü 2003'te yayýmlanan Verrett, New York Metropolitan Operasýyla uzun yýllar çalýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria New York ta 5 Minare ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon New York ta 5 Minare ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Pak Panter ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz ( Cumartesi Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Paranormal Aktivity 2 ( ) Maðusa Maðusa Galeria New York ta 5 Minare ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Sihirli Macera ( ) 2. salon Avatar 3 D (21.15)

13 15 Kasým 2010 Pazartesi 13

14 14 15 Kasým 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Kötü iþlerde birine yardým eden kimse. Beyaz. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 3-Azýcýk, pek az, kýsmî. Kýsrak sütünün mayalanmasýyla yapýlan, az alkollü, ekþi, eski bir Türk içkisi. 4-Yönetici. Baba. 5-Eski dilde "Gece". Kýbrýslýcasý "Banna" olan ve þeftali kebabý sarmakta kullanýlan hayvanýn karýn yaðý. Maltipl Skleroz hastalýðýnýn kýsa yazýlýþý. 6-Fiilden sýfat yapan ek. Manda yavrusu. 7-Tersi "Tadý güzel, zevkli". Harf okunuþu. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Alfabenin 14 ve 16. harfleri. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. 9-Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. Türk halk müziði çalgýsý. 10-Etoburlarýn geliþmiþ dönemlerinde baðýrsaklarýnda yaþayan tenya türü. Ýsim. 11-Yazmak, çizmek gibi iþlerde kullanýlan çeþitli biçimlerde araç. Tulûat tiyatrolarýnda oyundan önce genellikle kadýn sanatçýlarýn þarký söyleyip dans ederek yaptýðý gösteri. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Söylenmemesi gereken bir þeyi anýnda baþkasýna söylemek. 2- Önemli bir olayý veya büyük bir kiþinin gelecek kuþaklarca tarih boyunca anýlmasý için yapýlan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliðinde yapý, anýt. Bir kadýn ismi. 3-Ayný amacý güden kimseler arasýndaki çekiþme, yarýþ. Afrika'da Viktorya gölünden çýkan ve 6671 km katettikten sonra Akdeniz'e dökülen dünyanýn en uzun nehri. 4-Rütbesiz asker. Bir yerde oturanlar, sakinler. 5-Beden gücünü, çevikliði, yetenekleri geliþtirmeye yarayan koþu, atlama, aðýrlýk kaldýrma ve atma gibi tek baþýna yapýlan vücut çalýþmalarý. Kemiklerin toparlak ucu. 6-Harf okunuþu. Seryum'un kýsaltmasý. Ýlâve. 7-Elde yün eðirmeye yarayan tahtadan yapýlmýþ araç. Yaydan çýkan. 8- Sýcaklýk. Askerlerin bellerine baðladýklarý veya göðüslerine çaprazlama taktýklarý, üzerinde fiþek, kasatura koymak için yerleri bulunan köseleden yapýlmýþ kayýþ. 9-Gözü görmeyen. Bir nota. 10-Katýþýksýz duruma getirmek, tasfiye etmek. Kiþi. 11-Osmanlý imparatorluðunda din iþleriyle uðraþan hocalar sýnýfýnýn yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi. Bir nota. TV'DE BU AKÞAM 24 Kanlý Pazartesiler ve Çilekli Turta Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:00 Stock Marketin halen yaþayan efsanesi olarak kabul edilen Khan Kardeþler grubunun baþkaný Irving Khan mesleði ve tercih ettikleri ile ilgili sorularý yanýtlýyor. Belgesel, ayný sorularý bir diðer finans uzmaný ve Amerika'da sokaklarda yaþayan evsiz bir adamýn verdiði cevaplarla karþýlaþtýrýrken aslýnda can sýkýntýsý korkusunun insan üzerinde diðerlerine göre býraktýðý farklý etkinin altýný çiziyor. Hollanda da yaþayan günümüz gençlerinin yaþadýðý belirsizliðin sýkýlma kavramýyla neden olduðu þiddetten de örnek veren belgesel ayný zamanda günlük monoton hayatlarýný deðerlendiren çiftleri de ekranlar taþýyor. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn yaþayan tek kadýn ajaný geri getirilemeyen gençliðini hatýrlarken; bir ressam 42 yýldýr zamaný boyamaya devam ediyor. Yönetmen:Coco Schrijber TV 8 Geleceðe Dönüþ 3 Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Bu defa geçmiþe, ama iyice geçmiþe gidiyoruz... Vahþi Batý'ya. Marty Doktor'un izini sürerek kovboylarýn ve silahþörlerin tozlu kasaba sokaklarýný arþýnladýðý 1885'e gidiyor. Gelmiþ geçmiþ en popüler zaman yolculuðu serüvenlerinden "Back to the Future" serisi, CNBC-e'de. Michael J. Fox ve Christopher Lloyd'un; Marty McFly ve Doktor Emmet Brown rollerinde unutulmaz tiplemeler çýkardýðý filmler, Robert Zemeckis'in de yönetmen olarak adýný duyurmasýný saðlamýþtý. Bu defa geçmiþe, ama iyice geçmiþe gidiyoruz... Vahþi Batý'ya. Marty Doktor'un izini sürerek kovboylarýn ve silahþörlerin tozlu kasaba sokaklarýný arþýnladýðý 1885'e gidiyor. Dostunu buluyor bulmasýna ama Clara Clayton adlý bir öðretmene âþýk olan Doktor geri dönmemeyi, bu dönemde kalmayý düþünüyor. Yönetmen : ROBERT ZEMECKIS Oyuncularý : MICHAEL J. FOX, CHRISTOPHER LLOYD, LEA TH- OMPSON, CRISPIN GLOVER. CNBC-E The Movie Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Amazing Stories film serisi, Steven Spielberg'ün bir dönem büyük ilgi gören ayný adlý fantastik dizisinin en iyi bölümlerinden oluþuyor. The Mission ve Go To the Head of the Class adýndaki iki ayrý bölümden oluþan bu ilk filmin yönetmenlðini bizzat Steven Spielberg ve Robert Zemeckis üstleniyor. Kadroda ise Kevin Costner'dan Christopher Lloyd'a uzanan birçok yýldýz oyuncu yer alýyor. Yönetmen: STEVEN SPIELBERGOyuncular: CHRIS- TOPHER LLOYD, KEVIN COSTNER Yapým Yýlý: 1985 Fox Yaratýlýþ Destaný Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:30 Ýsa'nýn doðumundan 2 bin yýl önce, Ýbrahim Peygamber, insanlýðý putlara tapmaktan vazgeçirmek, Allah'a inanmalarýný saðlamak için yola koyulur. Allah'a giden yolun baðý Ýbrahim'den Ýshak'a, Yakup'tan Yusuf'a ve Musa'ya geçer. Filmde Adem ve Havva'nýn hikayesi, Musa Peygamber'in inananlarý Mýsýr'ýn hegemonyasýndan kurtarmak için Kýzýl Deniz'i ayýrmaya varacak çabalarý anlatýlýyor. Yönetmen: Kevin Connor Oyuncular: Martin Landau, Jacqueline Bisset, Bill Campbell Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank "2010 TIME YILIN ADAMI" ANKETÝNDE TC BAÞBAKANI ERDOÐAN BÝRÝNCÝ Time dergisinin, bir çok alanda düzenlediði internet anketinde, "2010 Time Yýlýn Adamý" kategorisinde TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan birinci durumda. Time dergisi bu kategoride okuyucuya 25 aday isim sundu. Bu isimler arasýnda bu yýl, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da yeraldý. Her yýl yapýlan Time anketinde sanattan iþ dünyasýna, bilimden spora 18 alan yer alýyor ve her bir alanýn altýnda onlarca kategori bulunuyor. "Dünya" baþlýðý altýndaki "2010 Time Yýlýn Adamý" kategorisinde ABD Baþkaný Barack Obama'dan popüler sanatçý Lady Gaga'ya ve "Ýþsiz Amerikan Vatandaþý"na deðin 25 aday arasýnda, Erdoðan için, 14 kasým Pazar günü öðle saatleri itibariyle kiþi oy kullandý. Ankate katýlanlar, bir aday için, "0, en az etkili'den, 100 en etkili"ye kadar 0'dan 100'e kadar bir puan veriyor. Bu puanlama sistemiyle Baþbakan Erdoðan'a, ortalama olarak 91 puan verilmiþ durumda. Bu puanla birinciliðini sürdüren Erdoðan'ý 80 puanla Lady Gaga izliyor. Barack Obama, kiþinin kullandýðý oylarla ve 63 puanla 6'ýncý durumda. Yeraltýnda mahsur kalan ve baþarýlý bir operasyonla kurtarýlan Þilili madenciler ise 51 puanla 10'uncu durumda. TÝMVÝOS RUM HÜKÜMETÝNÝ ÞÝKAYET EDECEK KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla, KKTC'deki eski malýný Larnaka'daki Kýbrýs Türk taþýnmazýyla takas etme yönünde anlaþmaya varan ve anlaþmasý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesince (AÝHM) de onaylandýðý halde Güney Kýbrýs tarafýndan uygulanmayan Kýbrýslý Rum Mike Timvios, Rum hükümetini dava etmeye hazýrlanýyor. Politis gazetesi, "Timvios'tan Saldýrý - AÝHM'ye Baþvuru, Avrupa Konseyine Dilekçe ve Larnaka Mahkemesine Dava" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Timvios'un Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla imzaladýðý ve AÝHM tarafýndan onaylý anlaþmasýnýn, Güney Kýbrýs tarafýndan uygulamaya konmadýðý gerekçesiyle, AÝHM, Avrupa Konseyi ve Larnaka Rum Mahkemesine baþvurularda bulunacaðýný yazdý. Habere göre, Larnaka'daki 20 dönümlük arazinin kendisine verilmesi konusunda Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla anlaþmaya varan Timvios, 2008 yýlýndan beridir anlaþmayý uygulamaya koymaya çalýþtý; ancak Rum Yönetimi bu yönde adým atmadýðý gerekçesiyle önümüzdeki günlerde AÝHM'e þikayette bulunacak. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 15 Kasým 2010 Pazartesi 15 I DIANA MAHER Divorcee, of 4. CAROB HOMES ESENTEPE GIRNE intend to marry Cengiz Erol, single of 4. CAROB HOMES ESENTEPE GIRNE at Ýzmir Registrar on 8th December Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Shakespeare Avenue, (Mehmet Akif Caddesi) No:29 Nicosia Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg PEYGAMBERDEN ÖTE l O'na iman eden herkese þifa verdi. l Hastalar iyileþti, körler gördü, kötürümler yürüdü. l Ölüler bile dirildi. l "Diriliþ ve Yaþam Benim" dedi. l Ýman eden herkese "Ebedî Hayat" verdi. l "Meryem Oðlu Ýsa, O Mesih'tir" dediler. l O, Kutsal Ruh'tan doðdu. Dünyasal babasý yoktu. l O'na gelenler hayat buldu, þifa buldu. l O, eþsiz ve benzersizdir. l O'nun ADI bugün bile þifa verir. l Gelin ve görün. Herkes davetlidir. l Hastalar, acý çekenler, ezilenler! Gelin ve þifa bulun. 2 ve 9 Kasýmda, saat 19.00'da Lütuf Kilisesi - Girne. 4 ve 11 Kasýmda, saat 18.00'de Lütuf Kilisesi - Lefkoþa. Tel: NOT: Ýsteyene ücretsiz ÝNCÝL gönderilir...

16

17

18

19 15 Kasým 2010 Pazartesi 19 Futbolda toplu sonuçlar Kuzey Kýbrýs Turkcell 1. Ligi Çetinkaya-Lapta: Cihangir-Tatlýsu: Maðusa T.G.-Doðan T.B.: K.Kaymaklý-B.Baðcýl: Düzkaya-A.Yeþilova: Türkmenköy-Gönyeli: Lefke-Ozanköy: Kuzey Kýbrýs Turkcell 2. Ligi Baf Ü.Yurdu-Yenicami: Esentepe-G.Birliði: Binatlý-Y.Boðaziçi: Yalova-Göçmenköy: Mehmetçik-Çanakkale: Görneç-Dumlupýnar: Gençlik Gücü-Türk Ocaðý: Fikri Karayel için tuþ ettiler Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Yýldýzlar Güreþ Ligi"nin 7'inci ayaðý olan "Yýldýzlar Fikri Karayel Serbest Güreþ Turnuvasý" dün gerçekleþti. Her yýl geleneksel olarak Fikri Karayel adýna Beþiktaþ kendine geldi Kasýmpaþa ile Ýnönü'de 1-1 berabre kaldýktan sonra Ziraat Türkiye Kupasý'nda Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'a boyun eðen Beþiktaþ, Guti ve Hilbert'in golleriyle Gençlerbirliði'ni deplasmanda 2-0 maðlup ederek hanesine 3 puan yazdýrdý. Karþýlaþmaya hýzlý giren Beþiktaþ, Quaresma ve Ernst ile ilk dakikalarda etkili oldu. Ancak ev sahibi ekibin sert savunmasýný aþmakta çok zorlanan siyah beyazlýlar, istediði pozisyonlar yakalayamadý. Oyunda temponun düþmesine raðmen rakip savunmayý zorlamaya devam eden Beþiktaþ'ta Tabata, 45. dakikada Gençlerbirliði ceza sahasý içinde yerde kaldý ve hakem penaltý noktasýný gösterdi. Beþiktaþ'ta topun baþýna, Kasýmpaþa karþýlaþamsýnýn uzatma dakikalarýnda penaltý vuruþun faydalanamayan Guti geçti. Ýspanyol yýldýz, tereddüt etmeden yaptýðý vuruþla topu kýrmýzý siyahlý ekibin aðlarýna gönderdi: 0-1. TURKCELL 1'inci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. K.Kaymaklý B.Baðcýl Doðan T. B Lefke Cihangir Türkmenköy Lapta Tatlýsu Çetinkaya Ozanköy A.Yeþilova M.T.G Gönyeli Düzkaya Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa düzenlenen turnuva, Lefkoþa Rýfat Þener Güreþ Salonu'nda yapýldý. Toplam 28 sporcunun mücadele ettiði turnuvada Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 93 puan toplayarak birinciliðe ulaþan Ýkinci yarýya iki takým da atak baþladý. Ev sahibi ekip Hurþut ile net pozisyonlar yakalasa da son vuruþlarda etkili olamadý. Daha çok kendi sahasýndan hýzlý çýkarak Quaresma ve Holosko ile rakip kalede pozisyon arayan Beþiktaþ, 64. dakikada Guti ile gole çok yaklaþtý; ancak Ýspanyol yýldýz topa vurmakta gecikince defans tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Gençlerbirliði 70. dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çýkmaya baþlarken, baþkent temsilcisi Serkan Çalýk ile Beþiktaþ kalesine çok tehlikeli geldi. 79. dakikada Serkan'ýn 25 metreden çektiði sert þuta kaleci Rüþtü parmaklarýnýn ucuyla müdahale etti ve top direðe de çarparak kornere gitti. Beþiktaþ'ta Hilbert, 90 artý 6. dakikada topu bir kez daha Gençlerbirliði aðlarýna yollayarak maçýn skorunu belirledi: 0-2. Kalan sürede iki takým da yakaladýðý fýrsatlarý deðerlendiremezken, Beþiktaþ sahadan 2-0 galip ayrýldý. Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2'inci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Yenicami Göçmenköy Türk Ocaðý Yalova Esentepe Gençlerbirliði Dumlupýnar Görneç G. Gücü Çanakkale Baf Ü.Y Binatlý Mehmetçik Y.Boðaziçi OTOBÜS TURU Baf+ Poli (Afrodit Hamamý) Pisuri + Yeroþibu Tarih: 20 Kasým 2010 Cumartesi Tel: takým olurken, ezeli rakibi Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) 73 puanda kalarak ikincilikle yetindi. Turnuvanýn üçüncülüðünü 8 puanla Tatlýsu aldý. Minder amirliði'ni Merdoðan Soyalan'ýn yaptýðý "Yýldýzlar Fikri Karayel Serbest Güreþ Turnuvasý"nda Volkan Avcý, Cengiz Öktem, Murat Doðan, Ercan Köse ve Serkan Köse hakem olarak görev yaptýlar. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ'ne birincilik kupasýný Fikri Karayel'in eþi Destine Karayel tarafýndan verildi. Dereceye giren sporculara madalyalarýný ise Fikri karayel'in oðlu Ýltaç Karayel, kýzý Kývanç Kahraman ve gelini Sevgi karayel tarafýndan verildi. 1.DAÜ 93 puan 2.YDÜ 77 puan 3.Tatlýsu 8 puan Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3'üncü Lig Doðu Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Mormenekþe Serdarlý Akýncýlar Akova Turunçlu Maraþ Mut. Hilal Ýncirli Dipkarpaz Pile Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3'üncü Lig Batý Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Hamitköy Girne H. Evi Deðirmenlik Dað. Çýnar Akçay Denizli Gaziveren Aðýrdað Gaziköy Doðancý Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka-Akýncýlar: Serdarlý-Akova: Ýncirli-Maraþ: Mormenekþe-Dipkarpaz: Turunçlu-Pile: Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig Batý Grubu Denizli-Doðancý: Daðyolu Ç.-Deðirmenlik: Hamitköy-Gaziveren: Girne H.Evi-Aðýrdað B.: Gaziköy-Akçay: U-19 LÝGLERÝ Kuzey Kýbrýs Turkcell 1. Ligi Çetinkaya-Lapta: Cihangir-Tatlýsu: Maðusa T.G.-Doðan T.B.: K.Kaymaklý-B.Baðcýl: Düzkaya-A.Yeþilova: Türkmenköy-Gönyeli: Lefke-Ozanköy: Kuzey Kýbrýs Turkcell 2. Ligi Baf Ü.Yurdu-Yenicami: Esentepe-G.Birliði: Binatlý-Y.Boðaziçi: Yalova-Göçmenköy: Mehmetçik-Çanakkale: Görneç-Dumlupýnar: Gençlik Gücü-Türk Ocaðý: Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka-Akýncýlar: Serdarlý-Akova: Ýncirli-Maraþ: Mormenekþe-Dipkarpaz: Turunçlu-Pile: Kuzey Kýbrýs Turkcell 3. Lig Batý Grubu Denizli-Doðancý: Daðyolu Ç.-Deðirmenlik: Hamitköy-Gaziveren: Girne H.Evi-Aðýrdað B.: Gaziköy-Akçay: KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...)

20 Fikri Karayel için tuþ ettiler Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Yýldýzlar Güreþ Ligi"nin 7'inci ayaðý olan "Yýldýzlar Fikri Karayel Serbest Güreþ Turnuvasý" dün gerçekleþti. Rýfat Þener Güreþ Salonu'nda yapýlan turnuvada toplam 28 sporcunun mücadele etti. Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 93 puan toplayarak birinci oldu. (Haber ve fotoðraflar sayfa 19'da) Gönyeli'ye Türkmenköy'den puan yok n Gönyeli yi konuk eden Türkmenköy her iki yarýda bulduðu gollerle rakibini 2-0 maðlup etti. Türkmenköy e üç puaný getiren golleri penaltýdan Tabi ve Ýbrahim Kabore kaydetti... YER: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadý HAKEMLER: Aziz Dayý, Ahmet Karaoðullarý, Serkan Kuþabbi TÜRKMENKÖY: Arif, Umut, Güngör, Raþit, Serhan (Sertan), Tabi, Hüseyin, Ýbrahim Kabore, Cevdet (Hasan Bahtýkara), Þevki, Hüseyin Keleþ (Özkan) GÖNYELÝ: Özerk, Tahsin (Ýbrahim), Ömer, Yusuf, Reþat, Çaðýn, Sedat, Can, Yaðýþ (Zeka), Aziz, Solomon GOLLER: Dk:42 (pen.) Tabi, dk:90 Ýbrahim Kabore (Türkmenköy) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1 inci Ligi karþýlaþmasýnda Gönyeli Türkmenköy e konuk oldu. Karþýlaþmadan 2-0 maðlubiyetle ayrýlan Gönyeli evine puansýz döndü. 9. dakikada Türkmenköy takýmýnýn kullandýðý köþe vuruþunda kaleci Özerk hatalý çýkýnca oluþan karambolde Hüseyin kaleyi düþündü, aðlara gitmekte olan topu Tahsin son anda kornere gönderdi 20. dakikada geliþen Türkmenköy ataðýnda ceza alaný içerisinde Ýbrahim Kobere nin þýk kafa vuruþunu Özerk mükemmel bir þekilde önledi ve gole izin vermedi. 34. dakikada Uzun gönderilen topta tehlikeyi sezen kaleci Özerk kalesini terkederek ceza alaný dýþarýsýnda Þevki den önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 42. dakikada sað kanattan geliþen Türkmenköy ataðýnda oyuna Cevdet in yerine giren Hasan Bahtýkara nýn ceza sahasý içerisine ortasýnda Çaðýn topu elle kontrol edince karþýlaþmanýn hakemi Aziz Dayý penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Tabi topu aðlara gönderdi (1-0). Oldukça düþük tempoda geçen karþýlaþmanýn ilk yarýsýný Türkmenköy takýmý Tabi nin penaltýdan kaydettiði golle 1-0 önde tamamladý. Gönyeli ikinci yarýya rakibine oranla daha arzulu baþladý. Ancak sonrasýnda oyunda dengeyi kuran Türkmenköy son dakikalarda bir gol daha buldu. 69. dakikada geliþen Gönyeli ataðýnda defansta görev yapan kaptan Yusuf Palaz ileriye çýktý. Topla buluþtuðu pozisyonda oldukça sert vurdu ancak top direðin yanýndan dýþarýya çýktý. 79. dakikada kaleci Arif topu kontrol etmek isterken top ceza alaný üzerinde Solomon da kaldý, Solomon un kaleye gönderdiði topta yine kaleci Arif ayaðý ile tehlikeyi önledi. 90. dakikada Ýbrahim Kabore kaleyi karþýsýna aldýðý anda sert vurdu ve top kaleci Özerk in bakýþlarý arasýnda aðlarla buluþtu (2-0). Uzatma dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Türkmenköy sahadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. GG ve Ocak gol bulamadý YER: Þht.Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Ecvet Kanatlý, Mehmet Tarým, Hüda Avþaroðlu GENÇLÝK GÜCÜ: Hasan Avcý, Ekrem, Ragýp, Suat, Emre, Adil, Derviþ, Hakan (Murat), Serhan, Görkem (Ferhat), Hüseyin Çýdamlý (Mehmet) TÜRK OCAÐI: Hüseyin, Evren, Nurcan, Talat, Yunus, Deniz, Aksel (Hasan), Salahi, Ediz, Emrah (Cahit), Ahmet (Direnç) Kuzey Kýbrýs Turkcell 2 nci Ligi nde Lefkoþa Þehit Hüseyin Ruso Stadý nda Gençlik Gücü ile Türk Ocaðý arasýnda oynanan karþýlaþmada her iki takým da sergiledikleri güzel futbollarýný golle süsleyemediler. 9. dakikada Gençlik Gücü ataðýnda topla buluþan Ekrem uzaklardan kaleyi yoklamak istedi ancak kaleci Hüseyin gole izin vermedi. 15. dakikada Gençlik Gücü nün geliþtirdiði atakta ceza sahasý içerisinde topla buluþan Ekrem in sert vuruþunda kaleci Hüseyin yine baþarýlýydý. 36. dakikada Ediz in ceza alaný içerisine doðru kullandýðý serbest atýþta Emrah topu aðlara gönderdi ancak yardýmcý hakem Mehmet Tarým ýn ofsayt bayraðýný gören hakem Ecvet Kanatlý golü geçerli saymadý. 38. dakikada Türk Ocaðý ataðýnda Aksel topla birlikte ceza alaný içerisine girdi vuruþunda Hasan gole izin vermedi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 eþitlikle tamamlandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna da her iki takým tempolu baþladý. 53. dakikada Aksel in kullandýðý serbest atýþta kaleci Hasan dan dönen topu Emrah altý pas üzerinden dýþarýya göndererek takýmýný mutlak bir golden etti dakikada Murat ýn yere düþürülmesiyle sol çaprazdan Gençlik Gücü takýmý bir serbest atýþ kazandý. Ceza alaný içerisine yapýlan ortada kaleci Hüseyin, topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaþtýrdý ve karþýlaþma da bu pozisyon sonrasýnda 0-0 eþitlikle sona erdi. Ozanköy ü 2-1 ile geçen Lefke, puan cetvelinde dördüncülüðe yükseldi Lefke nin zirve inadý YER: 16 Aðustos Karadað Stadý. HAKEMLER: Salih Tekirdaðlý, Kerem, Eran, Hakan Gök. LEFKE: Ýrfan, Salih Say, Aykut, Azmi, Ersen, Samori, Arif (M. Aþan), Cahit, Fýrat, Kasým (Uluç), Konte (Salih Oyal). OZANKÖY: Salih, H. Çakmak, Çaðlar, Hasan, A. Karal, Nana, Mustafa, Bekir, Batshi, Hüseyin, (Özkan), Cemil, Ýbrahim. GOLLER: Dk:56 Salih Say, dk:62 Kasým (Lefke); dk:72 Batshi (Ozanköy). Ligi nin 7 nci haftasýnda, rakibi Ozanköy ü 2-1 maðlup eden Lefke, puanlarýný 12 ye, puan cetvelindeki yerini ise dördüncülüðe yükseltti. Hafta içerisinde yaþamýný yitiren Lefke nin eski futbolcusu Ergün Zeybek (Ergün Arap) anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu sonrasý baþlayan karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda vasat bir futbol oynandý. 6. dakikada, geliþen Lefke ataðýnda Fýrat ýn vuruþunda kaleciden dönen topu Konte kale aðlarý yerine dýþarý gönderdi. 17. dakikada, Ozanköy den Batshi nin gollük vuruþunu Kaleci Ýrfan kornere gönderdi. Korner atýþýnda Çaðlar ýn kafa vuruþunda yine Ýrfan gole izin vermedi. 38. dakikada, kaleciyi de çalýmlayan Konte nin boþ kaleye gönderdiði top yan kale direðinin içine vurdu ve kale çizgisine paralel giderek, karþý direðin yanýndan dýþarý çýktý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz beraberlikle kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Lefke oldu. 53. dakikada, Lefke den Azmi nin güzel vuruþunda top üst kale direðinden oyun alanýna geri döndü. 56. dakikada, Konte nin pasý ile topla buluþan Salih Say yerden vurdu ve topu aðlara gönderdi, Lefke:1 Ozanköy: dakikada, geliþen Lefke ataðýnda rakiplerini çalýmlayarak saðdan ceza sahasýna giren Kasým, yerden bir vuruþla takýmýný rahatlatan golü kaydetti, Lefke:2 Ozanköy: dakikada, Ozanköy den Batshi Kaleci Ýrfan ile karþý karþýya kaldý, Ýrfan yatarak topu önledi. 72. dakikada, geliþen Ozanköy ataðýnda Nana nýn pasý ile buluþan Batshi bu kez topu aðlara göndermeyi baþardý, Lefke:2 Ozanköy: dakikada, Azmi nin ceza sahasý içerisinde Bekir e yaptýðý hareket sonrasýnda Ozanköy futbolcularý penaltý bekledi. Ancak Orta Hakem Salih Tekirdaðlý devam kararý verdi. Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca, 2-1 lik galibiyetle 3 puaný alan taraf ev sahibi Lefke oldu. Genç takýmlar karþýlaþmasýný Lefke gençleri 5-0 kazandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3119 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSYANLARDAYIZ DAHA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3119 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSYANLARDAYIZ DAHA! Lefkoþa'da köpek güzellik yarýþmasý düzenlenmiþ. 'En güzel' köpek ile 'En sadýk' köpek seçilmiþ... Kýbrýs'ta yaþayan köpeklerden daha sadýk köpek var mý bu dünyada? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3303 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUZEY KIBRIS'I TANITIM. Eylemlerine TC Yardým Heyeti'ni protesto ederek baþlayan Sendikal Platform, pankarta 'Arif Hoca'nýn dediðinden' yazmýþ... Arif Hoca'nýn dediði geriye kalanlar için de geçerli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı