THE ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE DIFFUSION INTO BIOLOGICAL TISSUES WITH TIME AND DISTANCE VARIATIONS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE DIFFUSION INTO BIOLOGICAL TISSUES WITH TIME AND DISTANCE VARIATIONS"

Transkript

1 . Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), - Mayıs 9, Karabük, Türkiye ELEKTROMAGNETİK DALGALARIN BİYOLOJİK DOKULAR İÇİNDEKİ YAYILIMININ MESAFE VE ZAMAN İLE ANALİZİ VE SİMÜLASYONU THE ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE DIFFUSION INTO BIOLOGICAL TISSUES WITH TIME AND DISTANCE VARIATIONS Cafer BUDAK a * ve M. Bahattin KURT b a * Batman Üniveristesi, Batman, Türkiye, b Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, Özet Günümüzde teknolojinin ulaşılmaz hızı baş döndürmektedir. Özellikle li yıllara doğru artan bu hız ile birlikte Elektromanyetik Alan (EM) kaynaklarının çeşitliliği ve sayısı da çığ gibi arttı. Bu durum ise insanların her zamankinden daha fazla radyo frekans (RF) alanlara maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada güçlü sayısal yöntemlerden olan FDTD (Finite Difference Time Domain) tekniği kullanılarak, elektromanyetik alanın doku ile etkileşimi, doku içerisindeki iletimi ve emilimi (SAR; Specific Absorption Rate) incelenmiştir. EM alanın doku ile emilimi birçok değişkenden oluşan karmaşık bir fonksiyondur. Bu emilimi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada, doku üzerindeki emilim(sar) değerini etkileyen önemli parametrelerden olan mesafe ve zaman faktörlerinin değişimi bilgisayar ortamında kaynak kodlar yazılarak incelenmiştir. Her ne kadar konu ile ilgili profesyonel ticari yazılımlar varsa da, bunlara alternatif yazılım üretilmeye çalışılmıştır. Yazılan bilgisayar kodları ile elde edilen simülasyon sonuçlarında, hem doku içindeki EM alanların yayınımı görselleştirilmiş hem de uzaklık ve zaman parametrelerinin değişiminin SAR değeri üzerindeki grafiksel sonuçları elde edilmiştir. Yazılımlarda farklı ortam parametrelerinin değiştirilebilir olması konu ile ilgili daha sonra çalışacak kişilere problemin çözümünde adaptasyonu sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: FDTD, SAR. Abstract The technologies are rapidly developed in the present. Especially, at the end of the last century, the variation of electromagnetic fields with number of them was actually increased. Thus, human are affected more than ever from the Radio waves. In this study, The FDTD (Finite Difference Time Domain) method was used to clarify the interaction between electromagnetic fields and brain tissues, and transfer and diffusion through the tissues with SAR(Specific Absorption Rate). This interaction is effected by different parameters. Computer codes were used to specify the effects of time and distance on SAR. Even though, there are professional commercial softwares related with this field, alternative software was developed. By the simulation obtained from computer codes, both electromagnetic waves which goes through the tissues were visualized and the effects of time and distance on SAR were graphically obtained. Because, the situation variables are inconstant, one can study the SAR for determining effects of mobile phone on human brain to solve the problem. Keywords: FDTD, SAR.. Giriş Günlük yaşantımıza son on yılda giren cihazların sayısı şu ana kadar bulunan cihazların sayısından fazladır. Bu durum da her zamankinden daha fazla kontrolsüz elektromanyetik alan demektir. Bu artışla birlikte, kullanılan bu kaynakları insan vücudunu ne şekilde etkilediği soruları akla gelmiştir. Özellikle cep telefonları ve diğer mobil kaynaklar başta akla gelenlerdir Elektromanyetik dalgalarla her zamankinden daha fazla iç içe yaşan insanoğlu bunlardan ne kadar etkilendiğini bilmek istemektedir. Elektromanyetik dalgaların simülasyonlarına yeterince hakim olunduktan sonra, Hesap uzayı içerisine afa eşdeğerine sahip kas, kemik, beyin sıvısı özelliğini taşıyan kübik yapıda model iki farklı kısımda incelenmiştir. Birinci kısımda eşdeğer model kaynağa iki farklı mesafede yerleştirilerek incelenmiş, ikinci kısımda ise eşdeğer modele değişik marufiyet süreleri incelenmiştir. Çalışmada en yaygın yöntemlerden biri olan Zamanda Sonlu Farklar yöntemi (FDTD) kullanılmış, EM dalga yayınım problemleri için farklı ortamlarda dalga hareketlerinin bir, iki ve üç boyutlu bilgisayar programları kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. Üç boyutlu program kodları geliştirildikten sonra hesap uzayı içine kafa eşdeğeri dielektrik madde konularak düzlemsel bir dalganın bu yapı içinde EM alan enerjisinin dokularda yarattığı etkiler için Özgül Soğurma Oranı (SAR: Specific Absorption Rate) parametresi ele alınmıştır. Geliştirilen kodlar sayesinde, profesyonel olarak piyasada satılan programlara alternatif geliştirilmeye çalışılmıştır. Mevcut kodlar daha da geliştirilebilir ve bunlara ara yüz ve grafik özellikleri eklendiği takdirde diğer profesyonel yazılımlardan hiçbir farkı olmayacaktır. Programların esnekliği sayesinde yapı içerisine daha karmaşık modeller eklenip değişik sonuçlar gözlemlenebilir. IATS 9, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Budak, C. ve Kurt, B.. Zamanda Sonlu Farklar Yöntemi İlk defa 966 yılında Kano Yee [] tarafından ortaya atılan bu yöntem, 99 lı yıllarda bilgisayarların hız ve kapasitelerindeki büyük artış sayesinde hemen her türlü probleme uygulanabilir hale gelmiştir. Genel halde üç elektrik alan ve üç manyetik alan bileşenlerinin uzayın seçilen ayrık noktalarında ayrık zaman aralıklarında hesaplanması ilkesine dayanır. Seçilen hesap uzayının her noktasında sürekli elektrik ve manyetik alanlar hesaplandığı için hızlı ve yüksek kapasiteli bilgisayarlara gerek duyulur. hesaplanırken, manyetik alanlar t= t/, t/, t/, vb. adımlarında hesaplanmaktadır. Böylece hesaplama bir elektrik alanlar bir manyetik alanlar diye iteratif olarak sürdürülür. Her hesaplama alanında courent [] kararlılık koşulu ve sayısal dispersiyon [] göz önüne alınmalıdır. Aksi takdirde simülasyonlar gözükmeyecek ve örtüşmeler meydana gelecektir. Şekil de hesaplama yapılan hücrelerdeki elektrik ve manyetik alan gösterimleri görülmektedir. Şekil. Hesaplama yapılan elektrik ve manyetik alanların hücre içindeki konumları. Şekil. Birim Yee Hücresinde E ile H ın küp Üzerindeki Konumları. Belirtilen kriterler uygulandıktan sonra Şekil de bir Gauss tipi dalga kullanarak yapılan simülasyonda hesap uzayı içerisinde yayılan dalganın dielektrik ortama çarpması iki boyutlu olarak gösterilmiştir. İteratif FDTD denklemlerinde herhangi bir ortam, üç ortam parametresi ile temsil edilir. Bunlar; dielektrik sabiti ε, manyetik geçirgenlik µ ısıl kayıpları temsil eden iletkenlik σ dır. Bunlardan ε ve σ elektrik alan bileşenlerinin hesaplandığı denklemlerde, µ ise manyetik alan bileşenlerinin hesaplandığı denklemlerde görünmektedir [] ε σ t n t E (i, j, k) = Ex (i, j, k ) [H yn (i, j, k) H yn (i, j, k )]+ ε +σ t (ε +σ t) z t [Hzn (i, j, k) Hzn (i, j, k )] (ε +σ t) y () -.6 n x Hxn (i, j, k) = Hxn (i, j, k ) t µo z [Eyn (i, j, k ) Eyn (i, j, k )] + t [Ezn (i, j, k ) Ezn (i, j, k)] (µo y Şekil. İki boyutta EM dalganın dielektrik ortama çarpma anı. () Denklem () de Elektrik alanlar hesaplanırken denklem () de manyetik alanlar hesaplanmaktadır. Her birim Yee hücresinde üç elektrik ve üç manyetik alan bileşeni bulunur. Her hücre (i, j, k) etiketi ile anılır. Bunlar sırasıyla x, y ve z'de ki hücre indisleridir. Bir hücre içerisindeki altı bileşen de aynı (i,j,k) etiketi ile gösterilir Şekil den görüldüğü gibi, bu bileşenlerin hücre içi yerleşimi farklıdır. Örneğin, Ex(i,j,k) hücrenin x-kenar ortasında iken, Hz(i,j,k) hücrenin xy-yüzey ortasında bulunur. Yani elektrik alanlar hücre kenarlarında, manyetik alanlar hücre yüzeylerindedir. Aynı hücrede, elektrik ve manyetik alanların yerleşimleri gibi, hesaplandıkları zaman adımları da farklıdır. Elektrik ve manyetik alanlar birbirinden t/ kadar farklı zamanlarda hesaplanırlar. Yani elektrik alan bileşenleri t=, t, t, t, vb. adımlarında. SAR (Specific Soğurma Oranı Absorption Rate) Özgül Elektromanyetik alanın doku ile etkileşimi ve doku ile içerisindeki iletimi ise birçok değişkenden oluşan karmaşık bir fonksiyondur. Bu işlem için özgül soğurma oranı SAR, parametre olarak kullanılır. Belli bir dokuda SAR değeri: SAR = σ E ρ () Bu eşitlikte E, doku içinde indüklenen rms elektrik alan (V/m). ρ = kg/m³ cinsinden doku yoğunluğu.

3 Budak, C. ve Kurt, B. σ =dokunun Siemens/metre cinsinden iletkenliğidir.. Dokulardaki Enerji Emilimini Belirleyen Faktörler Bu bölümde EM dalga kaynağının değişik mesafelerdeki konumuna göre elde edilen grafikler gösterilmiştir... 8 Mhz kaynak konumu x=9 Bir tek parametre kullanarak SAR değerini hesaplamak kesinlikle doğru sonuç vermeyecektir. Hesaplama aralığına birçok etken etkilemektedir. Bunlar burada saydıklarımızın dışında, etkisi çok az olan bilinen veya bilinmeyen birçok farklı etkide yine söz konusudur. Burada sadece bilinen ve etkisi en fazla olduğu kabul edilen faktörlerden bahsedilmiştir. 6 x - 8 Mhz Kaynak Konumu x=9.. Dielektrik Özellikler EM alanların biyolojik dokular içerisindeki uzaysal dağılımı ve Büyüklüğü dokuların dielektrik özelliklerine bağlıdır. Dokuların dielektrik sabiti ve iletkenlik gibi dielektrik özellikleri baskın olarak su içeriği tarafından belirlenir. Yüksek su içeriği olan dokular göz, kas, deri, karaciğer, böbrek; orta miktarda su değeri içeren beyin, akciğer ve kemik iliği ve düşük su içeriği olanlar yağ ve kemiktir. Dokuların dielektrik özellikleri, frekans ve sıcaklığa bağlı olarak da değişim göstermektedir. Frekans arttıkça, dielektrik sabiti ε düşerken, σ iletkenlik değeri yükselir [,6]. 6 6 x - Oluşturulan hesap uzayı 6x6x6=9.66 hücre olarak seçilmiş olup içine yerleştirilen kafa eşdeğeri modeli ise8x8x8=.8 hücreden oluşturulmuştur. Eşdeğer kafa modeli Şekil deki gibidir. Şekilden de incelenebileceği gibi ortada beyin sıvısı, bunu kaplayan kemik dokusu ve en dış katmanda ise kas dokusu yerleştirilerek EM dalgalarının bu eşdeğer doku içindeki yayınım incelenmiş ve bu modele göre grafik sonuçları elde edilmiştir. Eşdeğer doku modeli her ne kadar basit şekilde oluşturulmuş ise de kompleks olarak oluşturulan modellerden farklı grafikler elde edilmemiştir. Şekil. Kaynağın x=9 Noktasına Yerleştirilmesi... 8 Mhz kaynak konumu x= 8 Mhz Kaynak Konumu x= x Şekil. Eşdeğer Kafa Modeli. Her Hücrede oluşan Ex, Ey, Ez Bileşenlerinin genliklerinden oluşan toplam elektrik alanın genliği bir periyotluk zaman diliminde ortalaması grafiklerde görülmektedir.. Kaynağın Farklı Uzaklıklardan Uyarılması

4 Budak, C. ve Kurt, B.. x Mhz Time Step= 8 Mhz Time Step= x Şekil 6. Kaynağın x= noktasına yerleştirilmesi.. 6 Şekil ve 6 daki kaynak konumuna göre simülasyon sonuçları incelendiğinde, EM kaynağı eşdeğer kafa modeline yakın olduğu zaman (x=) hem kafatasında hem de beyin dokusunda maksimum değerler alırken, EM kaynağa uzak olan kısımda (x=9) sadece kafatasında yüksek değer aldığı görülmektedir. 6. Zaman Adımının Etkisi Bu bölümde eşdeğer kafa modelinin EM dalgaya değişik maruz kalma sürelerine göre elde edilen grafikler gösterilmiştir Mhz Time Step= 9 x x - 8 Mhz Time Step= Şekil 8. Time Step=. Şekil 7 ve 8 deki zaman etkeni göz önüne alınarak simülasyon sonuçları incelendiğinde ise maruz kalınan süre arttıkça (time step=) eşdeğer kafa modelinin tüm noktalarında SAR değerlerinde artışlar görülmüştür. 7. Sonuçlar 6 x -. Bu çalışmada EM dalgaların canlı dokular üzerindeki etkilerini incelemek için FDTD yöntemi kullanılarak bir insan kafa eşdeğer modeli üzerinde gerek Em kaynağın canlıya olan uzaklığı ve gerekse EM kaynağın etki süreleri dikkate alınarak incelemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde geliştirilen programın mantıklı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bu çalışmadaki nihai amacımız bu tür çalışmalar için hazırlanmış ticari yazılımlar yerine alternatif yerli yazılımlar gerçekleştirmek suretiyle dışa bağımlılığı ve işin maddi külfetini azaltmaktır. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kaynaklar Şekil 7. Time Step=. [] Yee, K.S. Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems In-volving Maxwell's Equations in Isotropic Media. IEEE Trans. Antennas and Propagal, 966 [] Sevgi, L. Elektromagnetik Problemler ve Sayısal Yöntemler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 999. [] Hagness, S. C., A. Taflove, and J. E. Bridges, Wideband ultralow reverberation antenna for

5 biological sensing, Electronics Lett., Vol., 997, pp. 9-9 [] Akleman, F., Zamanda Sonlu farklar yöntemi ve yutucu sınır koşulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, 998. [] Chou C.K., Bassen H, Osepchuk J, Balzano Q, et al. Radio Frequency Elektromagnetic Exposure: Tutorial Review on Experimental Dosimetry. Bioelectromagnetics 996; 7: 9-8 [6] Durney C.H., Massodi H, Iskander MF. Radiofreqsuency Radiation Dosimetry Hadbook. th ed. Utah: (Report TR-8-7) Brooks Air Force Base,TX: USAF School of Aerospace Medicine; 986. Budak, C. ve Kurt, B.

Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi

Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Uğur OĞUZ 1 ve Levent GÜREL 2 Öz Bu bildiride yere nüfuz eden radar (ground penetrating radar: GPR) sistemlerinin modellenmesi ve benzetimlerine

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Elektromanyetikte Temel Kavramlar... 1 1.3.

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

BİR MANYETİK SİSTEMİN MAXWELL 3D ALAN SİMÜLATÖRÜ İLE STATİK MANYETİK ANALİZİNİN ÇÖZÜM SÜREÇLERİ

BİR MANYETİK SİSTEMİN MAXWELL 3D ALAN SİMÜLATÖRÜ İLE STATİK MANYETİK ANALİZİNİN ÇÖZÜM SÜREÇLERİ BİR MANYETİK SİSTEMİN MAXWE 3D AAN SİMÜATÖRÜ İE STATİK MANYETİK ANAİZİNİN ÇÖZÜM SÜREÇERİ Ahmet FENERCİOĞU 1 İlhan TARIMER 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal MYO, af@gop.edu.tr 2 Muğla Üniversitesi,

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI VİDALI MİL HAREKET SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE TİTREŞİM ANALİZİ MUHAMMET ERDÖL YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME ÖDEVİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr. H. Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme,

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme, TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4,15-25 TEKNOLOJİ GAZ DETONASYONUYLA ŞEKİLLENDİRİLEN (GDŞ) ALÜMİNYUM LEVHALARDA MEYDANA GELEN DEFORMASYON VE TEORİK MODELLENMESİ Mustafa YAŞAR H.İbrahim DEMİRCİ İbrahim

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: s. 87-97 Ocak 005 BİNA DUVARLARINA UYGULANAN YALITIMIN FARKLI KONUMLARININ ISI KAZANÇ VE KAYIPLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AN

Detaylı

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU İsmail ÖZTÜRK Necmettin KAYA Özet: Bu makalede, %40 ofsetli çarpışmaya maruz kalan otomobil ön tampon ve darbe emici sisteminin enerji absorbsiyonu

Detaylı

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler BİLDİRİLER 299 EMANET 2013 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 8-9 Kasım 2013, İstanbul Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler Tuna

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ MAHMUT EKERSULAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 3, 101-110 3-9 2, Aralık 2012 Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hasan A. AMCA http://sct.emu.edu.tr/amca Dr. Mustafa İlkan http://sct.emu.edu.tr/ilkan

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OPTİKSEL TELSİZ İÇİN YÜKSEK DERECELİ LORENTZ - GAUSS LASER DEMETLERİNİN PIRILDAMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Muhsin Caner GÖKÇE ELEKTRONİK

Detaylı

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0055 Yahya Hışman Çelik 1 Cebeli Özek 2 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Gürkan Gürgüze 3 Received: July

Detaylı

Sigma 30, 458-466, 2012 Review Paper / Derleme Makalesi DESIGN AND FABRICATION OF E-SHAPED COMPACT MICROSTRIP ANTENNA

Sigma 30, 458-466, 2012 Review Paper / Derleme Makalesi DESIGN AND FABRICATION OF E-SHAPED COMPACT MICROSTRIP ANTENNA Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 458-466, 2012 Review Paper / Derleme Makalesi DESIGN AND FABRICATION OF E-SHAPED COMPACT MICROSTRIP ANTENNA Abdurrahim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİTOTRİPSİDE KULLANILAN ŞOK DALGASININ SİMÜLASYONU VE DALGA PERFORMANSININ OPTİMİZE EDİLMESİ EMRE ÇİFTÇİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİTOTRİPSİDE KULLANILAN ŞOK DALGASININ SİMÜLASYONU VE DALGA PERFORMANSININ OPTİMİZE EDİLMESİ EMRE ÇİFTÇİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİTOTRİPSİDE KULLANILAN ŞOK DALGASININ SİMÜLASYONU VE DALGA PERFORMANSININ OPTİMİZE EDİLMESİ EMRE ÇİFTÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2009 LİTOTRİPSİDE KULLANILAN ŞOK

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı