KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU"

Transkript

1 KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR

2 KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili KURUr.us Valla ve Eatak Kanyonlannrn arac ve yiiriiyiig yollannrn iyilestirilmesi Valla ve Catak Kanyonlannrn arac ve yiiriiyiig yollannrn iyilegtirilmesi ve difer altyapr sorunlannrn giderilmesi aynca seyir teraslannrn yaprlmasl Kastamonu il ozel idaresi- il Kiiltor MiidUrlUgii Madaralar iginde gerekli diizenlemelerin yaprlmasl ilimizde bulunan llgarini, KrllCh, Mantar ve Ejderha Magaralarl gibi magara turizmi igin dnemli olan noktalara daha kolay ulagrmrn saglanmasr igin gerekli altyapr galrgmalaflnrn yaprlmasr, magaralar iginde gerekli dilzenlemelerin yaprlmasr Kastamonu il ozel idaresi- il Kiiltiir MridiidiiEri Yaylalarrn yol, su, kanalizasyon ve dider altyapr sorunlannrn giderilmesi Arag, Catalzeytin, Devrekeni, Daday, Azdavay vb. ilgelerimizde turizm agrsrndan delerlendirilebilecek yaylalann yol, su, kanalizasyon ve dieer altyapr sorunlarrnrn giderilmesi Kastamonu il ozel idaresi- it Kiittiir MUdiirliiEii Orman igi alanlara dinlenme tesisi ve spor tesisiyaprml Orman iei alanlara dinlenme tesisi ve biilgeye hitap eden kongre merkezi, golf sahasr gibi spor kompleksleri yaprlarak turizme kazandrfllmasl Kastamonu il Ozel idaresi-orman Bdlge MUdUrliigii Kaya Mezaflnrn gevre diizeninin yatrnlmasl il Merkezindeki Kaya Mezannrn gevre dtizeninin yaptrnlmasl Kastamonu il ozel idaresi Turizm Tesisi Yaprlmasl Abana ilgemizde Sosyal Tesis olarak kullanrlmakta olan 5 Evlerin yrkrlarak turizm tesisi yaprlmasl Kastamonu il Ozel idaresi Doga Parkr Yaprml il Merkezinde il 6zel idaresine ait Toklutepe Arazisi igersinde DoEa Parkr Yaprml Kastamonu il ozel idaresi istiklal Meydanr Yaprml istiklal Projesi kapsamrnda istiklal Meydanr yaprml Kastamonu il ozel idaresi Kiiy Yerlegik alanlartnrn ve koy imar planlannrn yaprlmasr ilimiz Kiiy Yerletik alanlannrn ve biiyu k koylerden baslayarak koy imar planlarrnrn yaprlmasr Kastamonu il Ozel idaresi Sehrimizin tarihi binalarrna basit onanm Koruma Uygulama Denetim hizmetleri kapsamrnda Sehrimizin tarihi binalaflna basit onaflm izni verilmesi Kastamonu il Ozel idaresi

3 Tescilli Kiiltiir Varlrklannrn RdlOve ve Restorasyon Projelerinin Yaprml il genelinde Tescilli KiiltUr Varltklarrntn Rdl6ve ve Restorasyon Projelerinin Yaprml Kastamonu il Ozel idaresi il dzel idaresi ig ve Ticaret Merkezi insaatl Mevcut site ishanrnrn yrkrlarak yerine gagrn Sartlanna uygun olarak ticaret merkezi yaprml Kastamonu il ozel idaresi Hizmet Binalanmrzrn ve Santiye Binalannrn bakrm ve onaflml Krsa vadede idaremizin Hizmet ve Santiye Binalannrn bakrm ve onarrmrnrn yaprlmasr Kastamonu il 0zel idaresi Merkez Attilye Yaprml idaremizin Atolyesinin geligtirilmesi ve kapasite artrnmr igin ihtiyag duyulan binanrn yaprlmasr. Kastamonu il 6zel idaresi Arag ve ig Makinelerinin Yenilenmesi Ekonomik 0mriinti doldurmug olan arac ve i9 makinelerinin yenilenmesi Kastamonu il ozel idaresi Hizmet Einalannrn iyilegtirilmesi proje ga[gmalarrnrn yaprlmasr Hizmet Binalannrn iyilestirilmesi proje gahgmalan ve ihtiyag duyulan yaprm islerine ait proje galrgmalannrn yaprlmasl Kastamonu ll Ozel idaresi Kastamonu, cografi yonden 9ok geni$ bir sahaya sahip olup, 20 ilge kdy ve ( I kdy 7 ba[h belde belediyesi ) balhsr ile birlikte iinitedir tarihi itibariyle k6y yollan envanter durumuna giire; Beton Yol: 43 km Asfalt Kaplama: 1664 km Stabilize Kaplama: km Tesviye 382 km Ham Yol: 36 km olmak iizere toplam yol a[rmrz 931 I km' dir. jdarurriz l aralirrtian Yol llizmelle ri Kapsatnrncla: 931 I km yolun tamamrnrn trafik iqaret ve levhalanntn 5 yrl igersinde bitirilmesi, 382 km olan tesviyeli yolun 5 yrl igersinde stabilize kaplamastntn yaptlmast planlanmaktadrr. Mevcut olan 1664 km asfalt kaplama yol ile il Genel Meclisi'nce yaprlmasr karara ballanan 1089 km yolunda ilavesiyle toplam 2753 km yolun l.kat asfalt sathi kaplamaya gtkartlmast ve hedeflenen grup yollannrn asfaltrnln tamamlanmasr oniimiizdeki 5 yrl igersinde gergeklegtirilmeye gahgrlacakttr. Niifus ve yerleqim durumuna g6re gerekli olan kdylerin kdy igi yollanntn parke kaplama yaprlmasl planlanmaktadrr. Uzun vadede her yrl ortalama 30 adet kdyiimiiziin kanalizasyon sistemine kavugturulmastnrn yantnda mevcut olan tesislerin bakrm onarrm ve giini.in teknolojik gerekleri dolrultusunda baktm, onartm ve revizelerinin yaprlmasr da hedefl enmektedir.

4 igme sularr ve Sondaj Olarak; ilimizde susuz kriy ve balhsr bulunmamaktadrr. Krsa vadede yeterli igme suyu olmayan 1 Kdy 6 Unite suya kavugturulmasl ve suyu yetersiz gegmeli olan 33 iinitemizin tamamlnln bu ddnem iginde suyu yeterli hale getirilmesi dncelikli hedefimizdir. Ktsa vadede yeterli ve salhklr igme suyuna kavugturulan k<iy ve iinitelerin orta ve uzun vade de memba ve sondajlarrnda k0resel rsrnmadan dolayr kurumalarr sonucu ihtiyacr kargrlamayan igme suyu qebekelerinin yeni memba, drenaj ve sondaj agrlmak suretiyle yeterli ve sathkh igme suyuna kavugturulmasr ayrrca igme suyu depolanna otomatik klorlama cihazlarr ve depo iglerinin seramik yaprlarak daha temiz ve sa!hklr su igilmesini sallamayr hedeflenmektedir. Sulama ve Toprak iqleri ile Laboratuar Olarak; Krsa ve orta vadede dzellikle gdlet gibi su depolama tesislerinin yaplmlna <incelik verilerek sulamaya elverigli olup, halen kuru tanm yaprlan arazilerden her yrl 50 hektar alanrn sulama suyuna kavugturulmasr, mevcut bent, sulama kanallarr ve sulama havuzlannrn bakrm ve onanmlannrn yaprlmasr ile Laboratuarrmrzda toprak, igme suyu ve sulama suyu analizlerinin ile en yiiksek verim alrnmasrnr sa!lamaya ydnelik galrgmalarrn yaprlmasr, ayrrca giftgilerimizin toprak tahlili konusunda bilgilendirilerek bdlgemizdeki tanm arazilerinden en ekonomik ve en yiiksek verim ahnmasrnr sallamaya y6nelik gahgmalann yaprlmasr hedefimizdir. Uzun vadede Bakanlar Kurulu kararr ile toplulaqtrrma sahasr olarak ilan edilen I I kdyde arazi toplulagtrrma ve tarla i9i geliqtirme hizmetleri projelerinin hazrrlanmasr ile toplulagtrrma konusunda gahqmalannr devam ettiren diler kurum ve kuruluglar ile igbirli!inin geligtirilmesi hedeflenmektedir. L- -tr..... ] {," *-E- \i-!. illi,,,,..u,- "*'*", i:: "+

5 iiozelidaresiigveticaretmerkezipr*i.9a 'rn3]arrlamam annrr5oiup Anrtlar ku rulr.::rda onay aganastntla:it r. *rrifr -3 KASTAMON U UNiVERSiTESi REKTORLUGTJ 2008;10i.1330 Kampiis Alt Yaprsr projemizde 2013 yrhnda 3'000'000'00 TL 6denek aynlmrgtrr.bu projemiz igin toplam da 14'271'346,01 TL 6deme yaprlmrqtrr'20l4 yrh bu p-3"mt igin ,00 TL yatrnm yaprlmasr planlanmaktadrr.200gh Derslik ve l4"rt ri Birimler projemizde bu yrl Sivil Havacrhk ikmal inqaatr yaprm igi ( '00 TL),Merkezi Kiitiiphane Binasr Yaprm iqi (10'000'000,00 TL)'ihaleleri yaprlmrqtr' Sivil Havacrhk ikmal inqaatr Yaprm igimiz igin bu yl 6'000'000'00 TL ddenek ayrrlmtq ve ,62TL<idenmigtir.20l4yrhndabitirilmesiplanlananigimiziginT'968'532'06TL ddene[e ihtiyag duyulmaktadtr. MerkeziKtitiiphaneBinamrzigin ,00TLddenekayrrlmrgve97i.532,06TLddeme yaprlmrgtrr.2015 yrhnda bitirilmesi planlanan igimiz igin 9 '028 '467 TL've ihtiyag '94 dululmaktadrr.

6 Rektdrltik Binasr Yaprm igimiz igin bu sene ,03 TL iidenmi9tir.20l4 yrhnda bitmesi planlanan igimiz igin ,97 TL odenele ihtiyag duyulmaktadrr.20 l4 yrhnda hibe olarak yaptr.rlmas, diigiiniilen ilahiyat Fakiiltesi (21.894m ,00 TL) ve iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi (10.984m2-l 2.000,00 TL) yatlrlm programrmtz kapsamrndadtr 2014 yrhnda yaprlmasr planlanan Spor Kompleksi yatlrlm programlmtz kapsamtndadtr' :0llK I :0190 Merkezi Aragtrrma Laboratuvarr projemiz igin 2014 yrhnda ,83 TL yattrtm yaprlmasr planlanmaktadrr. I 99i Agrk ve Kapah Spor Tesisleri projemiz kapsamrnda bu yrl Futbol Sahasr ve Atletizm Pisti Yaprm igimizin ihalesi yaprlmrqtrr.sdzleqme bedeli '00 TL olanigimizebuyrl5t5.535,34tltidemeyaprlmlitlr.bui imizindevamri9in '66tl ddenele ihtiyag duyulmaktadrr. SPOR SATONU ilahiyat FAKULTESi

7 CEvRE ve $EHiRciLir ii, mununl,ugu Tapu Kadastro B6lge Miidiirliigti ingaat i9i; proje bedeli TL olup 2015 yrhnda bitirilmesi planlanmaktadrr. Kastamonu Merkez Akkaya J.Krk.Khlr Hizmet Binasr ; proje bedeli TL olup 2013 yrh sonunda bitirilmesi pianlanmaktadrr. Kastamonu i$kur il Miid.Hizmet Binasr ; proje bedeli TL olup bitiq tarihi 2014 yit olarak planlanmaktadrr. inebolu Sahil Gtivenlik Destek Unitesi Yaprmr ; proje bedeli TL olup sonu itibari ile tamamlanmasr planlanmaktadrr. AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIGI KASTAMONU SOSYAL YARDIMLA$MA VE DAYANI$MA VAKFI KISA VADEDEKi qali$malari: l)st)syat_ KONI I t projt:.si : ilimiz merkez Esentepe Mahallesinde Sosyal konut Projesi kapsamrnda ToKi'ye yaptlnlmr$ olan 324 konutun hak sahiplerine daertrmlan gegtipimiz yrl tamamlanmrg olup 312 hak sahibi 2012 YILI Ekim ayr itibariyle evlerine oturmuq geriye kalan l2 hak sahibinin kuralan gegtilimiz ay gekilmig ve yakrn zamanda evlerine oturtulacaktlr. 2)yAgl..,\lt I,ROJt:Si : ilimiz merkez mahalle ve kdylerinde ikamet etmekte olan ve 3294 Sayrh Kanun kapsamtnda bulunan, bulunduklarr sosyal gevreden uzaklagmrg ve kendini yalntz hisseden yagl ve kimsesiz ailelere devletin gefkatine ve yardrmlarrna ihtiyag duyulan yaqh ve kimsesiz ailelerin faydalanabilmesi igin vakfimrza "Yaqhlar Kimsesiz Delil " isimli bir Sosyal Hizmet Projesi hazrrlanmrg ve proje Genel Mtdiirliik tarafrndan TL biitge ile kabul edilmig olup proje kapsamrnda arag kiralanmrq gerekli temizlik malzemeleri ve makinalan ahnmlg yakrn zamanda yaprlacak personel ahmrna miiteakip 40 ailenin faydalanacalr projemiz uygulanmaya baqlayacaktrr. OIt la Vn I)l_l)lrKi (tal,l;lvlal,ar :Barrnma yardrmr kapsamrnda vakfrmrza yeni bir ev yaprmr igin bagvuruda bulunan ailelerden l9 aileye 45m2.qer ev yaplmr igin Genel Miidiirliikten <idenek talep edilmig,genel Miidurliikten gelen kaynaklarla 9 aileye 45m2 evleri tamamlanmtg ve ddenek beklemekte olan 10 ailenin evleri ise dniimiizdeki ddnemde yaprlacaktrr. SOSyAt- KONt it PI{O.ll:Sl : Aynr proje kapsamrnda ilimiz Merkez M.Akif Ersoy Mahallesinde alt gelir grubundaki fakir ailelere dalrtrlmak iizere TOKi tarafrndan yaprlmakta olan 135 konut igin yakrn zamanda miiracaatlar altnacak ve oniirntizdeki yrhn ilk aylarrnda infaat tamamlanarak vakfimtzca belirlenecek olan hak sahiplerine daltttmr yaprlacakttr. UltrN VADLT)lrKi QAl.lf lrlal,arimiz :Vakfrmrz gegmiq ddnemlerde oldulu gibi dniimiizdeki ddnemlerde de amaglan dolrultusunda;ayni ve nakdi yardrmlar,ayni kdmiir yardtmlart,sa[hk ve barrnma yardrmlarr,2022 Sayrh Kanun kapsamrnda yaglhk, engellive engelli yakrnr maaglan, e9i vefat etmi$ bayanlara ydnelik diizenli yardrm, muhtag asker ailesi yardrmlart, projeler,gss gelir testleri, sosyal konut projesi TOKi evleri, $EYS Yardrmlarr kapsamtnda e[itim, safhk ve hamilelik yardrmlarr yardtmlarrna devam edilecektir.

8 SOSYAL HiZMETLER il MUDURLUGU id*;,,*.- FtIl le: gte-' rl". lli 9ocuk Yuwas' Miidiirlijrgii kapatrlrp gocuk Ewleri t<oordinasyon Me.kezi otarak kullan rrnr planlanrnaktad rr. Eski Krz Yetagtirrne YurdLr trinasr bakrrn w Mijdurludil olarak kullanrrnr planlanmaktaclrr. Sosyal Hizrn t Merkezi 3 )il merkezi drgrnda Tosya, Tagkciprri, inebolu ve Cide ilgelerimizde agrlmasr planlanan Sosyal Hizmetler Tesisleri bulunmaktadrr. )Tosya Huzurevi Yagh Bakrm ve Rehabilitasyon Merkezi 5)Koruyucu Aile Hizmetleri ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN QALI$MALAR : 1)Qocuk Evleri Agrlmasr 2)Ya5h Bakrm Merkezi 3)Erkek Sevgi Evleri

9 4)Huzu revi M tidiirl iifi.i 5)Engelsiz Yagam Merkezi K rsa Vadeli l'lan: KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Biilgemizin kalkrnma si.irecinde ihtiyag duyulan alanlarda stratejik analizlerin yaprlmasr biiyiik dnem arz etmektedir. Ozellikle, bolge igi yatrnmr dinamiklerinin hrzlandrnlmasr ve b6lge drqrndan nitelikli yatrnmlarrn bdlgeye gekilebilmesi agrsmdan bdlgemizdeki en dnemli ulagrm imkanlarrndan biri olan <inemli olan inebolu Limanr'nrn geligtirilmesi amacryla ihtiyag duyulan inebolu Limanr Lojistik Merkez Analizi, brilgemizde bulunan krsrth sermayenin rekabet giiciiniin artlnlmasl ve mukayeseli olarak iisttin oldulumuz sektdrlerde olugan yolunlaqmanrn daha verimli kullanrlabilmesi igin Kiimelenme Analizi ve Kiime Potansiyeli Gdsteren Sektorlerin Geligtirilmesi, <in plana grkmaktadrr. Btilgemize nitelikli yatrrrmlarrn gekilebilmesi amacryla. b<ilge illerinde Potansiyel Yatrrm Alanlannrn Tespiti Amacryla Fizibilite Qahgmalarrnrn Gergeklegtirilmesi, bdlgedeki OSB ve KSS'lerin 3 Boyutlu Sanal Modelinin Yaprlmasr ve bdlge illerinin en etkin qekilde yatlnm promosyonu gahqmalarrnrn gergeklegtirilmesi amacryla Ajansrmrzrn yiiriittiigii "Tek Durak Yatrnm Tanrtrm Ajansr" Projesi 6ncelikli gahgmalar arasrnda yer almaktadrr. AB kaynaklt fonlarrn bdlgemize kazandrrrlmasr amacryla yaprlan gahgmalar sonucu, Ajansrmrzrn yiiriittiigti Bdlgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programr (BROP) kapsamrnda "Sinop Su Uriinleri iqleme Tesisi" Projesi faaliyetlerine devam edilecektir. Bu gahgmalarrn yanrnda ajansrmrzrn kamu ve <jzel kesimden yararlanrcrlara sundufu "Mali Destek Programlari' vesilesiyle yatrnmlara finansman desteli sallanacaktrr. Yatlnm Destek Ofisleri aracrhlryla yatrnmcrlarrn her an ulaqabileceli danrgmanhk hizmetleri de yine bdlgesel hedeflerin gergeklegtiri lmesinde etkin bir rol oynayacaktrr. Bu faaliyetlerin yanrnda bolgenin turizm, i$ ve yatlnm ortamlnrn tanrtrmrna ydnelik faaliyetler devam ettirilecektir. Orla ve t-lzrrr Vldcli I)lan: Ajansrmrz B6lge Planr'nda belirledipi hedeflere katkrda bulunmak amacryla orta vadeli gahgmalannr planlamaktadrr. Bu ballamda orta vadede ajansrmrzrn 6ncelikleri arasrnda yurtdrgrndan fon kaynaklarr kazandrrmak, AB kaynakh fonlann program ydnetimini gergeklegtirmek, b<ilgede veri merkezi olarak tiim payda$lara hizmet vermek, kurum ve kuruluglarrn yaptrklarr gahgmalara teknik destek sa!lamak yer almaktadrr.

10 ii, rulrur vb runizm ruunuru,ugu PROJE ADI NiTELiGi SURESI BA$LANGIQ BITI$ TARIHI TARiHi Tatkdprti Kiiltiir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MF.RKEZi EDiYoR Tosya Kiilttir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MERKEZi EDiYOR Cide Kiilttir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MERKEZi EDiYOR Kastamonu KULTUR 2013 DEVAM Ktiltiir Merkezi MERKEZi EDiYOR Onanmr Tarihi Saray HAMAM 2012 DEVAM Hamamr EDiYOR Restorasyonu KASTAMONU VAKIFLAR BOLGE Mt]DURLUGU ONARIM: YATIRIM PROGRAMI TEKLiFLERi ( ) KASTAMONU/Merkez Dede Sultan Hamamr KASTAMONUA,{erkez Aycrlar Camii KASTAMONU/N4erkez Sinan Bey Camii KASTAMONU/Abana Hacr Ahmet Camii KASTAMONU/Ara9 AragHamamr KASTAMONU/Seydiler Sabuncular Camii KASTAMONU/Tagkdprii Komapa Koyii 2015 Kastamonu / Merkez isa Dede Tiirbesi Kastamonu / Merkez Deveciler Camii Kastamonu / Merkez Aktekke Camii Kastamonu / Merkez Musa Fakih Camii Kastamonu / Devrekani ismailbey Camii Kastamonu / Kiire ismailbey Hamamr 2016 Kastamonu / Merkez Hact Dede Camii Kastamonu / Merkez Ahmet Dede Camii Kastamonu / Merkez Saraglar Camii

11 Kastamonu / Merkez Abd0lcabbar Camii Kastamonu / Merkez Kazancrlar Camii Kastamonu / Bozkurt Beldelirmeni Camii 2017 Kastamonu / Merkez Eligtizel Camii Kastamonu / Merkez isfendiyar Bey Camii Kastamonu / Qatalzeltin Qallar Kdyii Camii Kastamonu / Devrekani ismailbey Hamamr Kastamonu / Kiire Aliqan Mescidi Kastamonu / Tagkdprii Abdalhasan Koyti Camii Kastamonu / Tagkoprii Abdalhasan K<iyii Tiirbesi Kastamonu / Tagk6prii Abdalhasan Kdyii Hamamr 20I4 PROJE PROGRAMI KASTAMONU/Merkez Hact Muharrem Kdyii Mehran Camii Kastamonu / Devrekani $enlik Ktlyii Delimusa Camii Kastamonu / Tosya Belediye Hamamr Kastamonu / Tosya Meraqi Abdurrahman PaSa Camii DEVAM EDEN ONARIMLAR * (2013) Kastamonu / Merkez Hepkebirler Camii Kastamonu / Merkez Aqrkh Sultan Tiirbesi Kastamonu / Cide Cideros Camii Kastamonu / Dad ay Elmayazr K0yii Camii ORMAN BOLGE TVTUUUru,UGU Kadastro Proiesi : Bitiq Tarihi : Proje Bedeli : TL Orman Koruma Yangrnla Miicadele: Proje Bedeli : TL Orman Koruma ve iqletmecilik : Proje Bedeli : TL KASTAMONU MiLLi NCiTiNT UUOUNI-,UGU GERqEKLE$TiRiLMESi PT-,ANIANAN HEDEFLER il Milli Egitim Miidiirltiliimiiziin, Milli Epitim Bakanhlr ile paralel olarak ytirtittiilii 1. Donem Stratejik Plan'r yrllannr kapsamaktadrr. Bu itibarla Miidiirliigiimiiziin 2014 yrhnr kapsayan krsa vadeli hedefleri bellidir. Fakat orta ve uzun vadeli hedefler, haztrhlrna Milli Elitim Bakanh!r ile birlikte 2013 Eyltil ayrnda baqlanan ve 2014 Arahk ayrnda tamamlanacak olan stratejik planda belirtilecektir. Bu ikinci d6nem stratej ik plan yrllarrnr kapsayacaktr ve Miidiirliigiimiize

12 balh tiim ilge milli e!itim mildiirliiklerinin, okul/ kurumlann ve Bakanltltmrztn hazrrlayacalr stratej ik planlarla Miidi.irliiftimtiz galrganlarrnrn plan haztrltklanyla son geklini alacaktrr. KISA V i\ I)l': l- i ll:i)f.fi-t,r (20l4) Hedef l: 2014 y-]lt igin ortaokuldan mezun olanlann % 85'inin tjrgiin egitime devamtnr sa[layrp agtk liseye devam edenlerin oranrnr o/o l5' diiqiirmek. Liselerden mezun olanlarrn iiniversiteye yerlegme oranrnr 0450'ye gtkarmak. Hedef 2: Okullarda sosyal-sportif, ktiltiirel ve sanatsal faaliyetlerde gdrev alan d$encilerin oranrn mevcut 6grenci oranrnrn 2014 ythnda %10' una gtkarmak. Hedef 3 : ilimizde 2009 verilerine g6re Yo 23 olan okul <incesi okullagma oranrnr 2014 yth sonunda o% 35 oranrna grkartmak. Hedef 4: Egitim -OSretim yrlrnda 6144 olan hizmet i9i elitimlere kattlan personel sayrsrnr ytllart arasrnda her yrl % l0 orantnda arttrmak. Hedef 5:ilimizde 2009 yrh verilerine gdre kigisel ve mesleki geligim igin personele 62 kurs diizenlenmi5tir.20l4 yrhna kadar kurs saytslnl her yrl %10 orantnda artttrmak. Hedef6: ilimizde 267 olan bilgisayar okuryazarhlr sertifikasr almtg olan olretmen saytstnr her yrl o% 5 oranrnda arftrrmak. Hedef?: ilimizden 2009 yrhnda IPA hibe projelerine: I l, Topluluk projelerine: 30, diler projeler: I 0 olmak iizere toplamda 5 I proje hazrrlanmrgtrr. Proje sayrsrnr 2014 yrhna kadar her yrl % l0 artttrmak. Hedef 8: ilimizde elitim -dlretim yirnda Yo 53 olan Mesleki ve Teknik Elitim okullagma oranrnt plan dtinemi sonunda 0/o 62'nin iizerine grkartmak. Hedefg: Elitim rilretim yrhnda halk e[itim merkezlerinde gergeklegen kiiltiirel ve sosyal kurslanndan yararlanan katrhmcr sayrsrnr plan ddnemi boyunca h er ytl o/o 5 orantnda arttrmak. Hedef l0: Elitirn - dlretim ddneminde mesleki egitim merkezi kanah ile mesleki egitimden gegen mevcut 2020 kursiyer saylsrnr yrllan arastnda her ytl %n 5 oranrnda arttlrmak. Hedef I l: ilimiz okuryazarhk oranrnr 2009 day" 82 den, 2014 yrh sonunda o/o 95'e yiikseltmek. Hedef 12: ilimiz Halk Elitim Merkezleri ve Akgam Sanat Okullarr mesleki kurslan ile di[er e$itim 6lretim kurumlannda yaygrn egitim igerisinde verilen kurslartn saytstnr 2014 yrhna kadar 0/ol5 oranrnda arttrrmak. yaprm igleri: Toplam maliyeti bin lirahk 9 adet ilimiz Merkez ve ilgelerindeki ortatigretim tifiencilerine ydnelik derslik/okul yaprmr devlet yatrrrm programlna altnmtgttr. Iglemleri devam etmektedir. ilkijgretim binalal igin yaprm iqleri ve kiigiik-biiyiik onarrm iq ve iqlemleri ile ilgili 2014 ytlr plarilamasr igin Milli Egitim Bakanhgrnda ve Kastamonu il ozel idaresinden gelecek ddenekler beklenmektedir.

13 orman ve su i$r-,nni slkanlrgr x.sol,cn uimt-rnlucu-rr,ca.z o,agr NIiI-,Li p^anr rviununlt]c0 rlg Azoa.ct uir-,li plnk *ruounlugu Krsa Vadeli icraatlar (2014) : / Derbent Giiniibirlik Kullanrm Alanr Alan Diizenleme ve Restorasyon Qahgmasr (Proje Bedeli: ,00 TL)' /DorukMevkiiYolveAydrnlatmaProjesikapsamrndayaprlangalrgmalar(ProjeBedeli: ,49 TL), r' gazdalrmilliparkrmuhtelifnoktalarrnagiivenliflindaha.etkinsallanabilmesiamactyla yiprlan Gtivenlik Kamera Sistemi (Proje Bedeli: 300'000'00 TL)' / Rekreasyon uniteleri (ahqap gatrh piknik masasr, ahqap piknik masasr' oturma bankl) yaptm galtqmalarr (Proje Bedeli: 100'000'00 TL) y' Gtintibirlik Kullanrm Alanlan Bakrm ve onarrm iqi (Proje Bedeli: ,00 TL) gahgmalarl,/ tamamlanml$trr' Orta Vadeli icraatlar (2018) : /llgazdaermilliparkrsiirdtiriilebilirturizmveziyaf:etgiy<jnetimplantnrntamamlanmast, / llgazdaermilli Parkr igerisinde idare ve Ziyaretgi Merkezi olugturulmast' / JzlsnDevreliGeliqmePlanrndakialtplanlarlntamamlanmastveUDGPrevizeedilmesi, / YOresel satrq iiriinlerinin sergilenebileceli stanvalan vb' olugturulmast' /MiIliParkvegevresindekikOylerdeekoturizmfaaliyetlerininbaglattlmast, /MPkaynakdelerlerineydnelikBilimselyayrnhazrrlanmastamactylaiiniversitelerle isbirli!inin baglattlmast, r' Kurumsal kapasite geliqtirilmesine ydnelik e[itim gahqmalartnrn yaptlmast' /Ziyaretg erinistekvetaleplerinioprenmekvememnuniyetlerinidlgmekaglslndananket gahgmast YaPrlmast / Milli Parka ulaerm yollarrnrn iyilegtirilmesine ydnelik gah;malar'

14 r' llgaz Dalr Milli Parkrnda alt yapr hizmetlerinin (katr atrk, arltma, karla mi.icadele vb.) diizenli/sistemli y0riiyebileceli bir sistem olugturulmasr, bununla ilgili llgaz Alt Yapr Hizmet Birlipi ile gerekli gahgmalarln baglatrlmasr' / Milli Parkta yaz turizmine ydnelik faaliyetlerin daha aktif hale gelmesi igin gerekli gahgmalarrn baglatrlmasr (trekking, foto safari, dalcrhk, yaban hayatl gdzlem vb')' / Yiiriiytif yollarl tizerinde botanik parkurlarlntn oluqturulmast' / Ilgaz DaEt Milli Parkrna ait bilgileri igeren Biyolojik gegitlilik kitapgr!r oluqturulmast Planlanmaktadrr. Uzun Vadeli icraatlar (2023) : y' Tanltlm, bilgilendirme, reklam vb. faaliyetlere yiinelik gahgmalarrn u.l.usa I ve uluslararast diizeyde arttillmasr ve bu ydnde ilgili kurum ve kuruluglarla 1STK, Universite vb.) proje galtqmalanntn geliqtirilmesi, / Yaban Hayvanlartntn tahritlerinin sergilenebilecepi bir miize olu$turulmasl, / Turizmgegitlendirilmesinin alt yaprsrntn olugturulmast / gaz Dapr Milli Parkr'nrn IUCN kiterleri ve ekosistem biitiinliigii dikkate ahnarak alan geniqletilmesinin yaprlmast, / Korunan alan ydnetiminde katrhmct yaklaqrm modelinin olugturulmast, / llgazdaer Milli Parkr'nrn etkin finansal ydnetim alt yaprsrnrn kurulmast, / llgaz Dall Milli Parkrnda biyolojik gegitlililin korunmasrna yonelik planlama ve uygulama gahgmalartntn gergeklegtirilmesi planlanmaktadrr. ir-, sngltx tvtuounlugu Str.atcjik.\rnag-1: Toplumu bulagrcr ve zoonotik hastallklar agtstndan bilgilendirmek, korumak, hastahklann azalttlmastnt sallamak. Str.atejlk Antaq-2: Tiiberkiiloz hastahlrnr kontrol altrnda tutmak, Dogrudan Gdzetimli Tedavi stratejisini geligtirmek, tarama programlart yaparak hastahlln erken tantstnt koyabilmek, halkln farkrndah[rnr artttrmak. Str.atuj ik Antag-l : Ba!rgrklama hizmetlerini siirdi.irmek, sa[hkh nesiller yetigmesine katkrda bulunmak, Agr Sonrasr istenmeyen Etki (ASiE) izleme sistemini takip etmek'

15 Strate.lik Arnag-4: Qevre salhlr hizmetlerini yiiriitmek, giiglendirmek, gevresel tehlikelerin olumsuz salltk etkilerini engellemek, Karbon monoksit zehirlenme riskini azaltmaya ydnelik faaliyetler yiirtitmek, biyosidal ilriinlerin uygulanmasrna yiinelik izin iglemlerini takip etmek. Stratcjik Amag-5: Qahgan Salhlr hizmetlerini iyilegtirmek igin il diizeyinde gahgmalar yapmak, meslek hastahklan ve ig kazalarrnrn <jnlenmesi amacryla ilgili kurum ve kuruluglarla igbirlili saflamak, Toplum Sa$rlr Merkezlerinde kurulan Ortak Sallrk Giivenlik Birimlerinin (OSGB) aktif olarak faaliyet gdstermeleri igin gerekli girigimlerde bulunmak. Stlatclik Anaq-6: Bakanhlrmrz ilgili mevzuatr gerelince Tnrkiye (gigmanhk) Obezite ile Mticadele ve Kontrol Programr'nrn ( '7\ ilimizde uygulanmasrnr sallamak ve sallatmak. Aqrrr Tuz Tiiketiminin Azaltrlmasr Programr'nrn ilimizde uygulanmasrnr saslamak ve saglatmak Diyabetle Miicadele ve Kontrol Programrnrn il Dtizeyinde uygulanmasrnr sallamak ve sallatmak.obezite Diyabet ve Tuz Programr ile ilgili Ozel gtin ve haftalann il diizeyinde kutlanmasrnt sallamak ve ilgili raporlarr haztrlamak ve Bakanhlrmrza sunmak. Milli Elitim ile iqbirlili igerisinde okul Salhlrna ydnelik e[itim programlan hazrrlamak uygulamak ve uygulatmak.safhkh beslenme altgkanltklannt geliqtirmek, fiziksel aktivite di.izeyini artrrmak ve obeziteyi azaltmak (tespit edilen obez bireylerin oz50 oranrnda davranrq deligiklili oluqturulmasr ve beslenme tedavisine katrhmtnrn sallanmasr.) Bu hedef dolrultusunda ilge TSM' lerde kurulan obezite birimlerinin koordinasyonunu sallamak ve denetlemek. Strate.jik Aniag 7: Kiqileri ve gelecek nesilleri ttitiin ve ttitiin iiriinlerinin zararlarrndan, bunlann ahqkanltklannt,ijzendirici reklam tanrtrm ve tegvik kampanyalanndan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sallanmasr y6niinde di.izenlemeler yapmak. Stratcjik Amag l{: Kanser tarama programlarryla taranan kigi saylslnl arttlrmak, kanserde erken teghisin tinemi konusunda daha 9ok kigide farkrndahk olugturmak,aktif kanser kayrtgrhgr birimini kurmak ve kapasiteyi giiglendirmek. Slratcjik.\rnag 9: Anne salh[rnr yeni dopan ve bebek salhlrnr korumak ve geliqtirmek iireme salhlr konusundaki farkrndahlr arttrmak ve salhkh davranrglan tegvik etmek. Stralc'jik Antag 10: Bulagrcr olmayan hastahklara bagh olarak sa[ltlrn bozulmasrnr ve erken <iliimleri tinlemek. Stratejik An.:a;- I l: Koruyucu Ruh Salhlr hizmetlerini iyileptirmek. Stratc.iik -\mag I 2:Koruyucu Salhk Hizmetlerinin kalite ve sunumunu artrrmak. Strare'iik -\ntag l -3: Aile Hekimli$i uygulamalarrnrn diler birinci basamak salhk hizmetlerine uyumunu giiglendirmek Strarejik r\ma9 1.1: Birinci basamak salhk hizmetlerinin gagdaq bir yaklaqrmla yeniden dtizenlenmesi yaygrnlaqtrrrlmasr ve tiim toplum bireyleri tarafrndan tercih edilebilir bir gekilde sunmak, Stratl-jik Arnag f -i: Saghk hizmetlerinin kalitesini ve giivenlilini iyileqtirmek

16 Stratc.iik Arlag l(r: Acil Salhk Hizmetlerinin e9it, ulagrlabilir, kaliteli, siiratli ve verimli olarak yiirtitiilmesini sa!lamak. Stratc-iik..\nra9 l7: Yatakh tedavi kurumlarrnrn nitelikli hasta yatak sayrsrnr arttrrmak. Strare.iik Anag l8: Hastanelerimizde yatak kullanlm oranlannln %o7 5 in izerine glkanlmasl. Stratejik Arnaq l9: Anjiyo grafili ve KVC birimlerinin ilimizde merkez devlet hastanemizde faaliyete gegirilmesi. Stratejik.,\rnaq 20: Balh tesislerimizde g<irev yapan nitelikli sertifikah personel sayrsrnr arttrrmak. Strate.iik -Amag 2l : Alrz ve Diq Salhlr hizmetlerinin kendi kamu hizmet binamrzda verilmesi ve 30 iinitelik sayrya ulagrlmasr. Stratejik..\rnag 22: Mevcut cihaz ve personel sayrsrnrn artlnlarak g0riinttileme ve raporlanma hizmet s0relerinin Kamu Hastaneleri Kurumunun belirlemig oldulu standartlara uygun hale getirilmesi. Stlatejik Arrag 23: Hastanelerimizde poliklinik hizmetlerinin verilmesinde MHRS ile randevu muayene oranlnln o/050 nin iizerine grkanlmasr. Stratcjik.,\rnag 2"1: Birli!imiz hastanelerinin gelir gergeklegme oranlannrn ozl00 iin iizerine grkartrlmasr. Strat,-'jil.\nrag 25: Birlilimiz hastanelerinin gider gergeklegme oranlannrn o%100 iin altrna diigtiriilmesi yrh gider biitgesi TL olup TL gergeklegme beklenmektedir. Gider gergekleqmesinin 2013 yrhnda biitgeye gdre %100'iin altrnda olmasr beklenmektedir. Bagh sa!hk tesislerimizde cizellikle ilag ve ttbbi malzeme ahmlarrnda tasarruf saglanmlftlr. Stlatejik,\rna9 26: Birli!imiz hastanelerinin borgluluk siirelerinin 120 giiniin altrna diigtiriilmesi.biitiin salhk tesislerimizde borgluluk giin si.iresi Ekim ayl sonun itibariyle 120 giiniin altrndadrr.salhk tesislerince muayene kabulve tagrnrr iqlemlerinin daha hrzlr bir gekilde sonuglandrn lmasr,nakit planlamasrnrn verimli yaprlmasr giderlerde tasaruf yaprlmasr. srrate.iik Amaq 27: ilimizde il saghk Mtidtrlitfii, Halk Salhgr Miidiirliili.i ve Kamu Hastaneler Birli!i Genel Seketerli!ine ba[h ti.im salhk kurumlannda; belge ve bilgi ahg veriqinin elektronik ortama aktarllmasr, kurum i9i ve kurum drgr yazrgmalannrza ait siireglerin standart hale getirilmesi, harcanan kaynaklarrn ( kilrt, fotokopi, toner, insan giicii ) minimuma indirilmesi ve fiziksel ortamda yaganan sorunlann ( belgelerin kaybolmasr, ulagrm siireleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaganan gecikme ve kopukluklar, personel agrsrndan kaynaklanan srkrntrlar) 6nlenmesi igin Elektronik Belge Ydnetim Sistemine gegmek. Stlatejik:\rnag 28: Salhk hizmetlerinde eriqebilirlili sa[lamak igin, fiziki alt yaprsr, personeli, istatistiksel ve teknolojik donanrmr tam salhk kuruluqlan olugturabilmek.sa!lrk alanrnda hizmet alan ve gahgan memnuniyetini artrrmak igin, hizmette rinemli bir yere sahip olan sallrk kurum ve kuruluglartnrn fiziksel ve teknolojik alt yaprsrnrn geligtirilmesi, insan kaynaklarr yonetimi ve kurumsal yaprnrn g0glendirilmesi esas ahnmaltdlr. Bu do$rultuda verilecek hizmetlerin plan, program ve igbirli[i igerisinde ytiriitiilmesi hedeflenerek gahgmalarrn si.irdtiriilmesi gerekmektedir.

17 ir, crnl rarim ve HAYvANCILIK uunuru,ugu KISA VADI]DE : - Demonstrasyon, tarla gtinti, teknik geziler,9iftgi toplantrlarr ve kurslar diizenlemek, - Kitle yayrm araglannrn etkin kullantmtnl ile daha gok 9iftgiye ulaqtlmasrnr sallanmak, - Hayvan Yetiqtiricili!i konularrnda Epitim ve yayrm Faaliyetlerinin sallanmasr, - Hayvancthk desteklemelerinde iiretici malduriyetinin yaganmamaslnl sallamak, - Yem Bitkileri ekiliq alanlarrnrn artttrtlmastnt sallamak, - Suni tohumlama ile hayvan trklartntn korunmast ve tslahrnt sa[lamak, - Hayvan Kayrtlarr ile Hayvan Hareketleri kontroliinii saflamak, - Programlt agrlar ile salgrn hastahklarrn kontrolti sallamak, - Hayvan pazarla'r ve mezbahanelerin Bakanhkga belirlenen standartlara ulaqtrrmak, - Kiigtikbag hayvancrhltn geligtirilmesine y0nelik projeler hazlrlamak, - Giibreleme konusunda bilinqlendirme qahgmalan yapmak, - Toprak Analizinin Yaygrnlaqtrrrlmasr sallamak, - Zirai Miicadele ilaglarrnrn kullanrmrnr kontrol alttna almak, - Sertifikah tohumluk-fidan kullantmtnt ve iiretimini yaygrnlaqtrrmak, - Tanmsal Mekanizasyon ve Modern Tarrm Tekniklerinin Kullantmtnt yaygtnlaqtrrmak - Grda denetimlerinde denetim saytstnt ve etkinlilini arttrrmak OR l.\ \:At)Irf)l: : - Uretici drgiitlerinin (Birlik, Kooperatif, Oda) giiglendirilerek kurumsal yapr kazandrrmak - Tarrmsal girdilerin diiqiiriilmesine yonelik gahgmalar yapmak - Tarrmsal iiriinlerin pazarlamasrnda iiretici drg0tlerinin etkinli!ini arttrrmak. - CBS (Colrafi Bilgi Sistemi) ile iiretim planlamasr yapmak. UZI.,N VADF,I)ti : - Medeni kanun deligikli!i ile niilkiyet durumundan kaynakh kullanrlmayan arazilerin kullanrma kazandrnlmasrna yrinelik gahgmalar yapmak, - Arazi toplulagtrrma projeleri hanrlayarak arazilerin kullanrlabilir biiy0kte olmasrnr sallamak - Sulama alanlarrnrn genigletilmesi, basrngh sulama sistemlerinin yaygrnlaqtrnlmasl ve sulama otomasyonu ile su tasam-rfunun sallanmast sa$lamak. - Drenaj Sistemlerinin Onemine ydnelik e[itim faaliyetleri gergekleqtirmek - Tarrmsal igletme btiyiikliikleri arftrnlarak gelir seviyesini ytikseltmek, - Tarrmda fiyat istikrarsrzlt[t risk ve belirsizliklerin g<iziimiine ydnelik gahgmalar yapmak,

18 KARAyoLLARI GENEL vtuluru,ugu ts.s0l,cr uuounr-,ugti NEBOLU VE IGDIR KOPRULERI 180 m uzunlulunda 4 adet koprii tarihinde ihalesi yaprlmrgtrr. igdir ktipriisi.i kiri; seviyesinde tamamlanmrg olup inebolu ktiprtis0nde galtgmalara baqlanmrqtrr yrhnda tamamlanmasl hedefl enmigtir. SUNTA KOPRULU KAV$AGI Sunta kavqalrnda, Otogar-Tagk6prii istikameti 600 m altgegit ile $ehir Merkezi-Organize Sanayi istikameti ise 422 m kdprii ile gegilecektir. Kavqalrn ihalesi tarihinde yaprlmrg ve ihalenin sonuglanmasr ile tarihinde de i$e baglanmrglr. Qaltqmalar devam etmektedir.20l4 yrh Mart ayrnda tamamlanmasl hedeflenmigtir. TAR HI DORTOCAK ve SAK RLl Ahgap K6pruleri Genel Miidiirli.ifiimiiz tarafrndan onaylanrp Ankara I numarah Kiiltiir Varhklarr Koruma Bdlge Kuruluna g<inderilmigtir. TARIHi ikiqay Tag koprusu ve YAKAOREN, AKTAQ Ahgap Kdpruleri Ankara I numarah Kiiltiir Varhklan Koruma Bdlge Kurul onayrndan gegmig olup, sari ihale oluru ahndrktan sonra ihalesi yaprlacaktrr. Aktai kdprtistiniin rdleve projesi kuruldan gegmiq ancak restorasyon projesi firma tarafrndan diizeltildikten sonra kurula gdnderilecektir. OIt I A VAI)[Dl. \'AP1LA(];\K OL,'\N ( ;\l.i$1\4'\.1f{ KASTAMONU - TA$KoPRU - HANoNU - BOYABAT - 7. BL. HD. YOLU Handnii giriginde DSi'nin muhtemel baraj sahasrnda kalan 8 Km lik kesim igin proje hazrrlanmaktadrr. Projenin tamamlanmaslna ve Yatrrrnm programlna alrnmasrna mtiteakip kalan kesimin yaprmrna baglanmasr hedefl enmektedir. KASTAMONU - INEBOLU YOLU Allr Ayr.-inebolu arasr 41,15 km 'nin BY projesi yaprlmaktadr.2xl4435 metre uzunlu$unda (2x2120 m,2x3720 m, 2x2060 m,2x5320,2x615 m) 5 adet ttinel dngdriilmektedir. Projenin yatay ve diigey planlan onaylanmrgtrr. Projenin tamamlanmasrna miiteakip kalan kesimin yaplmlna baglanmasr hedeflenmektedir.

19 t Zt \ \'Al)l:l)1. \'.,\l'lt-a('ak {)1,.\N (,'1l.lg\'1,\l Ai{ BARTr N-AMASRA-KU RUCAgI LE-Ci DE-l N EBOLU-ABANA- QATALZEYTIN-7. BL.HD. YOLU (SAHIL YOLU) Toplam uzunlu$u 182 Km BY standardrndaki yolun 127,8 Km Kastamonu, 54,20 Km si Bartrn ilindedir. Projenin Bartrn ilinde Kurucagile'ye kadar olan kesimin ihalesi yaprlmrg olup gahgmalar devam etmektedir. Kalan kesimlerde BY standardmda projesi hazr rlanmaktadrr. TOSYA-ISKILIP YOLU Yatrrrm programrnda olan toplam uzunlugu 69 Km olan yolun 31 Km'si Kastamonu,38 Km'si Qorum ilindedir. Proje ihalesi yaprlmrgtrr. Proje gahgmalarr devam etmektedir. (KASTAMONU - INEBOLU) AyR. -DEVREKANI -QATALZEYTIN YOLU Yatlnm programlnda olmayan toplam uzunlugu 7l Km olan yolun Devrekani grktgrna kadar olan 6,8 Km'si b<iliinmiig yol olarak yaprlmr$trr. Yolun kalan 64,2 Km'sinin 22 km.sinde yatay v diigey proje standardt dtizgiindiir, 43 km.sinin ise la standardrnda l2 metre platform geniglilinde projesi yaprlmrqtrr. DIGER QALIgMALAR Halen devam eden projelerimizde oldulu gibi yolcu ve yiik taqrmacrhlrnda konforu artrmak, zaman kaytplannr ve ekonomik kayrplan en aza indirmek, yol alrmrz iizerinde trafik gi.ivenlilini siirekli olarak artrrmak, Karayolu ulagrm sisteminden kaynaklanan, dolal gevreye ve insana zarar veren gevresel etkileri azaltarak yagam kalitesini artrrmaktlr. Yol a!rnrn fiziki ve geometrik standardrnr ytikselterek, ana arterlerin iist yaprsrnl BSK olarak tegkil etmektir. BSK iist yapr gahqmalarr Qankrn il Sn.Tosya-7.Bl.Hd.(Tetek), Kastamonu Dolu Qevre yolu, Batr Qevre yolu ve Havaalanr Kavgalr-Kadr dalr arasrnda tamamlanmrg, Kastamonu-Havaalanr Kavqapr, Kastamonu-Karabiik il Sn. arasrnda devam etmekte olup 2014 yth sonuna kadar tamamlanmalarr, ileriki yrllarda Kastamonu-Tagkdprii- Handnii-7.81.Hd., Bartrn il Sn.-Cide-inebolu-Abana-Qatalzeytin-7.B1. Hd. yolunun yaprlmasr hedeflenmigtir. TAPU VE KADASTRO XIX.BOLGE MTIDURLUCU KISA VADELi CALt$N.IAt-AIt (2014 y:t,t SONI_rNA KADAR) l l;sis KAI)As'r'ltostJ cal.lgmn LAIIt o Kastamonu ilinde tesis kadastrosu tamamlanmayan Kastamonu Merkez Bostan ve Qatiiren Kciylerine ait orman tahdit haritalarrnrn idaremize devrini mtiteakiben tesis kadastrosu gahqmalarrnrn tamamlanmasr.

20 Zonguldak ili Alaph ilgesinde tesis kadastrosu devam eden l0 adet k<iylmahalle biriminin kadastro gahgmalannln tamamlanmast. ':> ' Itp Cll{\4 A\ KAI).{S IllOSt J q-\l.l$lvlal.ar I 3402 sayrh Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda Orman Kadastrosu ile ilgili gahgmalann yaprlmasr, l/rj car,l$mai.rrr 3402 sayrh Kanunun Ek-4 iincii maddesi kapsamrnda orman idaresinden idaremize devredilen 2/b bloklannrn giincelleme, tahtid ve tespit iglemlerinin yaprlmasr, ig S-A.YII-I L{^VtINI IN ]2i A N4ADDLSi Gi,RIJGINRCII K-\I),\SI'I{O I'At ^l,\t{t\t\ \ t:\il t\\lt.si q \l I)\1,\l.\Iil Kastamonu, Karabiik, Zonguldak ve Barttn illerinde yijrlitiilen 34O2/22-a kapsamtnda yaprlan yenileme galgmalarrnrn planlanan silresi igerisinde bitirilmesi. l.\l,t KAYII l\l\l iki I'RlNi\ l.(. Ki\ll.iK Nt l\l\t<asl vlllti (iiltlsl (.'.\LIfl\1.\l \Iil\l\ I)l-\.\\l I lliltil \41 si Tapu kayrt maliklerinin kimlik bilgileri tespit edilebilenlerin T.C. kimlik numaralannrn TAKBiS'e giriginin devam ettirilmesi.

21 lapr j Vt. KAI)AS InO MODT:RNIZASyON (i.'\r.tg\4,\r.ar{1 B6lge Miidrirliiliimiiz yetki alantnda bulunan Kastamonu ili Azdavay ve Prnarbagr Tapu Miidiirliiklerinin tadilat ve tefriqat olarak modemizasyonunun sallanmasr.86lge Miidiirli.ifiimiiz yetki alamnda kamera sistemi bulunmayan miidtirliiklere giivenlik kamera sistemlerinin kurdurulmasl, ettirilmesi, si til Kt ikl ltr tts rt (;ll t;t\t t,11il.rlst \.\t tl\t\t \l(l Siirekli Kurumsal Geligim Projesi kapsamrnda iyilegtirme gahgmalanmn devam l ^pt : \ t K \t)astr() Nti't)l'Rl [,KI.l t<i\tit, lat t:bl: RA(';l.t il \ l I$I,F\4t-I]RiN KAR$II,ANMASI B6lge Miidiirliiliimiiz yetki alantnda bulunan tapu ve kadastro miidiirliiklerinde talebe ba[h i9 ve iglemlerin kamu hizmet standartlanna uygun olarak kargrlanmasr ORTA VADELiqALt$MALAR ( ) R \1,\ \ K,,\l );\S.l ltoslj ('r\l. I gn{al.aiil 3402 sayth Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda orman kadastrosu ile itgili gahgmalann yaprlmasr l,'ll (lai.l5ii/\liri 3402 sayrh Kamnun Ek-4 iincii maddesi kapsamrnda orman idaresinden idaremize devredilen 2/b bloklannrn giincelleme, tahdit ve tespit iglemlerinin yaprlmasrna devam edilmesi,.],102 SAYII,I KANI.INUJ\_ 22,IA M/\DI)ESi G!RIl('iN--I{CE KADAS'fRO PAFTAI,/\RININ YIiN i I - I :NM ES i (" \ I - I $MA I.,\RI Kastamonu, Karabiik, Zonguldak ve Bartrn illerinde ihtiyag duyulan alanlarda 3402/22-a kapsamrnda yaprlan yenileme gahgmalarrna devam edilmesi. I -^ I)Li \'[: KAI)ASI.RO ]\4Ot)Ltt{NiZASy{)N (t,,\t.ig\4ai..\ri Bdlge Miidiirliipiimi.iz ile Kastamonu, Zonguldak, Karabiik Tapu ve Kadastro Miidiirliikleri hizmet binasr inqaatlarrna baglamlmasr, silr{ttkli Kt.lRrlN{sAl" GBLi$iN,t pro.rt,si!,.\r rg\1,\r i\til Siirekli Kurumsal Geligim Projesi kapsamrnda iyileqtirme gahgmalarrnrn devam ettirilmesi, t\t,t \l K \t).\str{) \4['t)i'til i Kil,Rt.,,illl I\t lbl R\cl I is Vt i$r.enfl.lr{in KAri g r LAN t\,li\s r

22 Bdlge Miidiirltifiimi,iz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro miidiirli.iklerinde talebe balh iq ve iglemlerin kamu hizmet standanlanna uygun olarak kargrlanmasr, ELEKTRONiK BELGE YONETiIV SISTTUi Bdlge Miidiirliigtimiiz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro miidiirliiklerinde elektronik belge yrinetim sistemine gegilmesi, KAI),\S1 1{O ():\l.l$nial.ari UZUN VADELi EALISMALAR 3402 sayrh Kadastro Kanunu ve geli$tirilecek mevzuat kapsamrnda kurumumuza verilecek g6revleri yerine getirmek. ORivlAN KADASTROST,! qall$malai{l 3402 sayrh Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda orman kadastrosu ile ilgili gah$malann yaprlmasr t APt.r ve K-.\l),\S llr() N4()DERNIZASYON (lat.l$tlal.at{l Bdlge Miidiirliiliimtiz ile Kastamonu, Zonguldak, Karabiik Tapu ve Kadastro MiidiiLrliikleri hizmet binasr ingaatlanntn tamamlanmast B<ilge Miidtirltigiimiiz yetki alanrnda bulunan Zonguldak ili Qaycuma ve Devrek ilgelerinde Tapu miidiirliiklerinin kendine ait hizmet binasrna kavugturulmast In t,t \ I Kn t)as il{u Nli l)i Rl ilkt.l l{l\l)l IAl.l:l}1. ts.\cl.l l) \'l i$l l,lvlr.hrtn KAII$u.ANN,IASI Bdlge Miidtirliiliimiiz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro mildiirliiklerinde talebe bagh iq ve iglemlerin kamu hizmet standartlanna uygun olarak kargrlanmasr l1- Ansiv (At-l$MAl.r\ltl Bdlge Miidiirliifiimiiz yetki alanrnda bulunan tapu miidiirliiklerinin gegmige ycinelik argivlerinin taranmasr. Kadastro miidiirliiklerinde argiv tarama galtgmalanntn baglatrlmasr MTA GENEL NNUOUT,UGtI BATI KARADENiZ BOLGE VTOOIJru,I]GtI 2014 YILI PROJE TEKLIFLERi : l)proje adr Karabiik-Tagkdprii-Boyabat ve Eosen Havzalar Kdmiir Aramalan.Proje baglama tarihi 2014-bitig tarihi 2016'drr.Tutan ,00 Tl'dir. 2)Kastamonu ili jeotermal aramalan projesinin bagiama tarihi 2014 bitig tarihi ise 2016'drr.Toplam maliyeti ise ,00 TL'dir.

23 3)KuzeybatrAnadolutagkdmiiriihavzasrjeokimyasalvenadirtoprakelementleriaglstndan incelemesi projesinin baglangrg tarihi 2014, bitig tarihi ise 2016'drr.Toplam maliyeti ise ,00 TL'dir. 4)Kargrmasifiendiistriyelhammaddearamalanprojesinintoplammaliyeti '00 TL'dir.Baglangrq tarihi 2014, bitig tarihi ise 2016'drr' 5)Orta Karadeniz-Orta Anadolu ofiyolitleri kom, Nikel-PGE On Aramalan projesi' 22.iLETiSiM TES S VE iglerue GRUP MUDURLUGU/KASTAMONU Miidiirliifi.imiiz tarafrndan 5u anda yaprlmast planlanan 5 adet proje bulunmaktad rr.projeler enerjiaianrndagergekiegtirilmektedir.kastamonu.arag-safranboiueihprojesibagiangt9 tarihi 2008 bitig tarihi ise 2015'tir.ihalesi yaprlmrs olup gah5malara baslanmrgtrr'2o13 ytlt ddenebi 1430 Tl,dir.Proje tutafl ise TL'dir.Diger proje ismi Arag TM.Baglangrg tarihi 2009, bitig tarihi 2015,tir. ihalesi yaprlmrg olup gahsmalara baslan m r9trr.3. proje Tosya TM Tevsiat projesidir. Ba5langrg tarihi 2OLL olup bitis tarihi 2015 yrlr olarak cing6rii mektedir.tosya TM,deki soz konusu tevsiat is emi durduruimu9 o up Tosya TM Tosya,da kurulacak olan organize sanayi bdlgesine nakledilecektir. Kastamonu TM Tevsiat projesininiha esiyapr mr5o uptesisga rgma artdevametmektedir.projebitistarihi2015 olarak cingoriilmektedir.son projemiz ise Ta5ktipri'i TM Tevsiat projesi genel miidi.trlijfiimuziin Teknik birimlerince yaprm igleri devam etmekted ir' Proje bitim tarihi 2015 yrh olarak ongorii lmektedir. TURK YE isrnristit KURUMU BOLGE TUUOUNIU6U Bc' ge Miidt,irlilEi]miiz taraftndan 2014 yrirnda yaptimasr pianianan aragttrma artn topiam adeti 48,dir.cetitli projeler adr altrnda (Hanehalkr biitee arastrrmasr, hanehalkr iggiicu anketi, tuketici eeilim anketi, yasam memnuniyeti vb.) ayhk ve yrlhk olmak uzere projelerimiz bulunmaktadtr. TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLEME KURUMU Tarrm ve Krrsal Kalkrnmayr Destekleme Kurumu (TKDK),4 Mayrs 2007 tarih ve 5648 sayrll Kanunla kurulmustur. Amacu ulusal kalkrnma plan, program ve stratejilerinde 6ngcirtilen ilke ve hedefler cergevesinde, Avrupa Birlili ve uluslararast kuruluglardan saflanan kaynaklart da kapsayacaksekiide,krrsaikaikrnmaprogramiartnlnuyguianmastnayoneiikfaaiiyetieri gergeklestirmektir. Grda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanlr!r'nrn ilgili kurulusu olan TKDK, kamu ti.izel kigilifiini haiz, idari ve mali ozerklife sahip,6zel butgeli bir kamu kurumudur' AvrupaBir i[i,ninadayvepotansiye adaytiike eredestekoimakamacry ao usturdueu Katrhm oncesi Mali Yardrm Aract'ntn, Krrsal Kalklnma BileSeni kapsamtnda haztrlanan IPARD

24 programr,nrn uygulanmasrndan sorumlu olan TKDK, Avrupa Birlili Komisyonu'nun gergeklegtirdifi akreditasyon ve yetki devri siirecini 30 Alustos 2011tarihi itibariyle basarr ile tamamlamrs ve IPARD desteklerini kullandrrmaya baglamtgttr. Faydalanrcrlara uygun harcamalar kargrhfrnda saflanan ve %50 ile %65 arasrnda deiigen mali destebin kaynafr, Avrupa Birlifi ve Tiirkiye cumhuriyeti Eg-finansma n ryla olugturulan IPARD Programr Fonudur, "Kamu Katktst" olarak adlandrrrlan bu destek, program gergevesinde gergeklegmig yatrrrmlar igin geri ridemesiz olarak ku lla ndrrtlmaktadrr. Krrsal kalktnma programlarr gergevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sallanan fonlarr hedef kitleye etkin qekilde ulagtrrarak ulusal kalkrnmaya katkr sallamak igin 45 personel ile TKDK Kastamonu il Koordinat6rlugu $ubat 2012' de hizmete agrlmrgtrr. TKDK Kastamonu il KoordinatdrltiEti 2013'iin ilk yarrsrnda AB yetki devrine alarak gallsmalarlna baglamtsttr. o/o50 ile 0/o65 ARASINDA DEG $EN Xiee OesreGl.:. Siit ve et iireten tarrmsal isletmelere y6nelik yatrrrmlara (101 Tedbiri)verilen hibe desteli miktarr, uygun harcamalar toplamtntn %50'si ile %65'i arasrndadlr' Bagvuru sunuldulu tarihte 40 ya5rn altrnda olan bagvuru sahipleri tarafrndan yaptlan yattrrmlar igin destek oranr %55'e, daflrk alanda yaprlan yattrtmlar igin %6O'a glkmaktadrr. Bagvuru sunuldu[u tarihte 40 ya5rn alttnda olan basvuru sahiplerince, dafhk alanlarda yaprlan yatrrrmlar igin destek oranr ise %65 olmaktadtr..!. Tarrm ve Bahkgrhk Uriinlerinin iglenmesi ve Pazarlanmasrnrn Geligtirilmesi ve Topluluk Standartlanna Yr.ikseltilmesine YOnelik Yattrtmlar (103 Tedbiri) ile Krrsal Ekonomik Faaliyetlerin Qegitlendirilmesi ve Geligtirilmesi Tedbiri (302 Tedbiri) kapsamrndaki yatrnmlarda destek oranr, uygun harcamalar toplamtntn %50'sidir. Onemli rort 302- Krrsal Ekonomik Faaliyetlerin Cegitlend irilmesi ve Geligtirilmesi tedbiri kapsamrndaki yatrrrmlarrn KIRSAL ALANDA gergeklestirilmesi gerekmektedir. KIRSAL ALAN; Nijfusu 'den az olan yerlegim yerlerini, DA6LIK ALAN;1000 metre rakrmdan yi.iksek ya da raktmr metre arastnda olup egimi o/oi-l'den fazla olan alan larr ifade etmektedir. Kastamonu il KoordinatOrLigii olarak 2013 yrhnda 30 projeden 23'iJ ile sdzle$me imzalanmrstrr. Bu projelerin toplam yattrtm tutarr yaklagrk TL dir; yaklagtk TL AB fonundan ka rstlanacaktrr. Ayrrca bu projelerin haztrlrlr igin Kastamonu ilimizde 10 danrgman firma kurulmugtur Yrhnda imzalanan projeler kapsamtnda 150 Trakt6r projesi alrnmtgttr. Qok yakrnda faydalan rcrla ra teslim edilecektir.

25 DEVLET su igleri GENEL VIUOUNIUGU o.s.i zs. eolce ruuounlugu Krsa Vadede 2014 ytl:nda; 7 adet tagkrn koruma, 1 adet gdlet ve golet sulamast iglerinin tamamlanmast planlanmaktadtr. Bu iglerle; 510 dekar arazi sulanacak, 1 il, 6 ilge ve 1 kdy tagkrnlardan korunacaktlr. Kastamonu ilinde yaprlacak 8 adet proje igin toplam yatlrlm tutarl TL'dir. Orta Vadede yrllan arastnda; 3 adet baraj, 2 adet sulama,l adet igmesuyu 30 adet tagkrn koruma, 11 adet g6let ve g6let sulamasr iglerinin tamamlanmast planlanmaktadtr. Bu iqlerle; dekar arazi sulanacak, kigiye igmesuyu temin edilecek, 1 il, 14 ilge ve 20 kdy tagktnlardan korunacakttr. Kastamonu ilinde yaprlacak 47 adel proje igin toplam yatlrlm tutart TL'dir. Uzun Vadede yrllarr arastnda, 2 adet baraj, 2 adet sulama, 50 adet tagkrn koruma, 5 adet g6let ve golet sulamast iglerinin tamamlanmasl planlanmaktadtr. Bu iglerle; dekar arazi sulanacak, 1 il, 11 ilge ve 38 k6y tagktnlardan korunacakttr. Kastamonu ilinde yaprlacak 59 adet proje igin toplam yatrrrm tutan TL'dir. KASTAMONU GENCT K HiZMETLERIVE SPOR il ruuounlu6u 2OT3-20L6 KISA-ORTA VE UZUN VADEDE YAPILACAK OLAN TEsiSLESME FAAL YETIERi KASTAMONU GENCL K MERKEZ Krsa Vadede; 1) Genglik Merkezi brinyesinde agrlan ticretsiz kurslartmtz agtlacaktrr. 2) ilimizde bulunan ortaokul ve lise dendi okullarda, Kastamonu Universitesinde, Genglik ve Spor Bakanh[rnrn, Genglik Merkezimizin tanttlmlnln yaprlacakttr. 3) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnda huzur evi ve sevgi evleri ziyareti gergeklegtirilecek.

26 4) ilimizin genglik potansiyelinin saptanacak. 5) Genglik ve Spor Bakanlrlrmtzrn projesi olan Tematik Kamplartn tanltlmll yaprlacak, bagvu ru lar a ltnacak. 6) BakanlrErmrzrn projesi olan Ecdada Mektup projesinin tanltlmr yaprlacak ve kattltm saflanacak. 7) Genglerin, Genglik Merkezi faaliyetleri igerisinde etkinliklere katrlarak dzguvenlerinin artmasr ve sosyallesmeleri saglanacakttr. 8) Genglerin serbest zamanlartnt en verimli gekilde delerlend irmesin i sallamak. 9) Sinema giinlerimizin devamhhfr saflanacaktrr. Orta Vadede; 1) Bakanhfirmrz projesi olan seyyah bizim iller projesi kapsamlnda tanltlmlarln yaprlmasr sallanacak ve bagvurular ahnacak. 2) Bakanlrlrmrzrn projesi olan Beg Yrldlzh Kamp ( kt5 kamplarr) haztrltklartntn tamamlanmasr sallanacak. 3) Dezavantajh genglere ulagrm sallanacaktrr. 4) Geng doni.igi.im projelerinin devamt sallanacaktrr. 5) Genglere gciniilliili.ik bilincinin agtlanmast ile ilgili egitimler yaptlacakttr. 6) Delerler eeitiminin genglere agtlanmast ile ilgili egitimler yaprlacakttr. 7) Madde ba[rmhlrlr konusunda genglerin bilinglendirilmesi ve egitimlerin yaprlmast sa!lanacakttr. 8) Genglerde milli ve manevi delerlerin olugturulmast saflanacaktrr. 9) istiklal yolu yrirtiyiig0 projesi kapsamtnda genglerin bilinglendirilmesini ve projeye Uzun Vadede; katrlrm safla nacakttr. 1) Genglik ve Spor Bakanhfrmtztn projelerinin tanlml ve uygulanmast saflanacaktlr. 2) Genglik ve uzman deligimi programlart ( Tiirkiye-Almaya) yaprlacaktrr. 3) GenClik kamplarr ( deniz ve doia) uygulanacakttr. 4) Seyyah Ulugrnar'tn izinde projesi uygulanacakttr. 1-KISA VADfDE YAPIIACAK YAT RI\1 FAAIiYETLER': Bakrm ve onanma ihtiyact olan il ve ilge tesislerinin bakrmrve onartmlartntn yaptlmasr. 2 OR IA VADTDF YAPILACAK YAI IR'M FAAL YTTI FRi : Yaprmr devam eden ve ihale agamasrnda bulunan tesislerin tamamlanarak hizmete agtlmast. ] UZUN VADEDF YAPILACAK YA-IRIM I-AALiYETLERI : Halime Qavug Ytizme Havuzunun yenilenmesi

27 i! $ 1l 3000 kigilik Spor Salonu yaprmr Sporcu Fabrikasr Binasrnrn yaprlmasr ' -V-o-.#p -' :- littt*'ifjrlxtmn

28 -.n:rjit:r:::' :l ilgelerimizdeki 9im yi.izeyli sahalarrn suni gim yilzeyli sahalara d6n iistii riilmesi. Tribi.in ve soyunma oda larr yaprmr, 2016 yri hedeflerim izdir. K.ASTAMoNU ii eunivrr MUDURLU6U Giivenli Hayat ve Gtivenli Gelecek iqin Qocuk ve Gengler Sosyal Koruma ve Destek Programr kapsamrnda 2014 yrlrnda ilimize g69le gelmig ailelerin ve sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan gocuklarryla gerektirdili gekilde ilgilenmeyen ailelerin yolun olarak yagadrll mahallelerde ya9ayan gocuklarrn eeitim g6rdijgu okullarr kapsayacak gekilde Milli Egitim MUdUrhilU ile faa llyetlerine baglanacaktrr yrlr igerisinde ihalesi tamamlanan KGYS (Kent GUvenlik Ycinetim Sistemi) genigletme projesi kapsamrnda il merkezinde 2 ayrr noktada KGYS kamerasl ile Tosya yolu ve ihsangazi yolu tizerine PTS (Plaka Tanrmlama Sistemi )kurularak ilimize bu istikametten giri5 grkrg yapan araglar kontrol altrna ainacaktrr yrh igerisinde tamamlanan ihale kapsamrnda Tosya ilgemize 5 noktada KGYS,4 noktada PTS kurulmasr, Arag ilgesinde 1 adet, Han6nrj ilgesinde 1 adet ve Ta$k6prij ilgesinde 2 adet PTS'nin kurulmasr pla n lan ma ktadrr.tijm bu gah5malarrn tamamlanarak 2O!4 yrh igerisinde hizmete girmesi planla nmaktad rr.ayrrca Cide ilgemizde de kaymakamhk ile planlanan MOBESE sistemi kurulmasr gahgmalarrna baglanrlmrgtrr. Lojistik $ube MtidiirlU$ii olarak Kastamonu Merkezinde Bcilge Trafik Denetleme gube MUdtirliilti Hizmet Binasr ve Polis Merkezi Amirli[i Hizmet Binast yapttnlmasl plan lanmaktadrr.

29 Yerel belediyecilik faaliyetleri drgrnda b6lgesel olarak yattrtm planlart olan belediyeler : cide BELED YESI : licide LiMANI-FENER MEVKii ARASI TELEFERiK 2)ciDE. STANBUL HAL E ARASI DENiZ UEAGI SEFERLERi 3)RUZGAR ENERJi SANTRALi 4}CiDE AMASRA ARASI TURiSTiK GOLET SEFERLERi

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

,,"ffi, OAKA. "\WUs. "t\lak

,,ffi, OAKA. \WUs. t\lak OAKA Cilt:2, Sayr: 4, ss.29-64,2007,,"ffi, "t\lak "\WUs KALKINMA YARDIMINDA ONCCI-IrcI-EN VE TURKIYE.TUNT CUMHURIYETLERI ORNEGI Gtiner OZKAN- Ozrr Kalhnma yardtmlan sajlamanrn temel amaq yoksulluktan kaynaklanan

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019)

KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019) KASTAMONU BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI (2015 2019) AĞUSTOS 2014 1 HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAKTIR. HAYATTA TAM

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

ESKiSEHiR. www.akparti.org.tr www.akpartieskisehir.org.tr

ESKiSEHiR. www.akparti.org.tr www.akpartieskisehir.org.tr ESKiSEHiR www.akparti.org.tr www.akpartieskisehir.org.tr 26 26 ESKiSEHiR SARICAKAYA MİHALGAZİ İNÖNÜ TEPEBAŞI ODUNPAZARI ALPU BEYLİKOVA BEYLİKOVA MİHALIÇÇIK MAHMUDİYE SEYİTGAZİ ÇİFTELER SİVRİHİSAR GÜNYÜZÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER KIRSAL KALKINMA STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

SINOP 9 AYISI 9 TOPLAM NÜFUS 204.526

SINOP 9 AYISI 9 TOPLAM NÜFUS 204.526 57 SİNOP 57 SINOP YÜZÖLÇÜMÜ 5.817 km² 9 AYISI 9 TOPLAM NÜFUS 204.526 R. TAYYİP ERDOĞAN KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ AHMET DAVUTOĞLU Genel Başkanımız ve başbakanımız AK Parti olarak, 13 yılda inşa ettiğimiz

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu BÖLÜM I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı 2) Örgüt Yapısı 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı