KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU"

Transkript

1 KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR

2 KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili KURUr.us Valla ve Eatak Kanyonlannrn arac ve yiiriiyiig yollannrn iyilestirilmesi Valla ve Catak Kanyonlannrn arac ve yiiriiyiig yollannrn iyilegtirilmesi ve difer altyapr sorunlannrn giderilmesi aynca seyir teraslannrn yaprlmasl Kastamonu il ozel idaresi- il Kiiltor MiidUrlUgii Madaralar iginde gerekli diizenlemelerin yaprlmasl ilimizde bulunan llgarini, KrllCh, Mantar ve Ejderha Magaralarl gibi magara turizmi igin dnemli olan noktalara daha kolay ulagrmrn saglanmasr igin gerekli altyapr galrgmalaflnrn yaprlmasr, magaralar iginde gerekli dilzenlemelerin yaprlmasr Kastamonu il ozel idaresi- il Kiiltiir MridiidiiEri Yaylalarrn yol, su, kanalizasyon ve dider altyapr sorunlannrn giderilmesi Arag, Catalzeytin, Devrekeni, Daday, Azdavay vb. ilgelerimizde turizm agrsrndan delerlendirilebilecek yaylalann yol, su, kanalizasyon ve dieer altyapr sorunlarrnrn giderilmesi Kastamonu il ozel idaresi- it Kiittiir MUdiirliiEii Orman igi alanlara dinlenme tesisi ve spor tesisiyaprml Orman iei alanlara dinlenme tesisi ve biilgeye hitap eden kongre merkezi, golf sahasr gibi spor kompleksleri yaprlarak turizme kazandrfllmasl Kastamonu il Ozel idaresi-orman Bdlge MUdUrliigii Kaya Mezaflnrn gevre diizeninin yatrnlmasl il Merkezindeki Kaya Mezannrn gevre dtizeninin yaptrnlmasl Kastamonu il ozel idaresi Turizm Tesisi Yaprlmasl Abana ilgemizde Sosyal Tesis olarak kullanrlmakta olan 5 Evlerin yrkrlarak turizm tesisi yaprlmasl Kastamonu il Ozel idaresi Doga Parkr Yaprml il Merkezinde il 6zel idaresine ait Toklutepe Arazisi igersinde DoEa Parkr Yaprml Kastamonu il ozel idaresi istiklal Meydanr Yaprml istiklal Projesi kapsamrnda istiklal Meydanr yaprml Kastamonu il ozel idaresi Kiiy Yerlegik alanlartnrn ve koy imar planlannrn yaprlmasr ilimiz Kiiy Yerletik alanlannrn ve biiyu k koylerden baslayarak koy imar planlarrnrn yaprlmasr Kastamonu il Ozel idaresi Sehrimizin tarihi binalarrna basit onanm Koruma Uygulama Denetim hizmetleri kapsamrnda Sehrimizin tarihi binalaflna basit onaflm izni verilmesi Kastamonu il Ozel idaresi

3 Tescilli Kiiltiir Varlrklannrn RdlOve ve Restorasyon Projelerinin Yaprml il genelinde Tescilli KiiltUr Varltklarrntn Rdl6ve ve Restorasyon Projelerinin Yaprml Kastamonu il Ozel idaresi il dzel idaresi ig ve Ticaret Merkezi insaatl Mevcut site ishanrnrn yrkrlarak yerine gagrn Sartlanna uygun olarak ticaret merkezi yaprml Kastamonu il ozel idaresi Hizmet Binalanmrzrn ve Santiye Binalannrn bakrm ve onaflml Krsa vadede idaremizin Hizmet ve Santiye Binalannrn bakrm ve onarrmrnrn yaprlmasr Kastamonu il 0zel idaresi Merkez Attilye Yaprml idaremizin Atolyesinin geligtirilmesi ve kapasite artrnmr igin ihtiyag duyulan binanrn yaprlmasr. Kastamonu il 6zel idaresi Arag ve ig Makinelerinin Yenilenmesi Ekonomik 0mriinti doldurmug olan arac ve i9 makinelerinin yenilenmesi Kastamonu il ozel idaresi Hizmet Einalannrn iyilegtirilmesi proje ga[gmalarrnrn yaprlmasr Hizmet Binalannrn iyilestirilmesi proje gahgmalan ve ihtiyag duyulan yaprm islerine ait proje galrgmalannrn yaprlmasl Kastamonu ll Ozel idaresi Kastamonu, cografi yonden 9ok geni$ bir sahaya sahip olup, 20 ilge kdy ve ( I kdy 7 ba[h belde belediyesi ) balhsr ile birlikte iinitedir tarihi itibariyle k6y yollan envanter durumuna giire; Beton Yol: 43 km Asfalt Kaplama: 1664 km Stabilize Kaplama: km Tesviye 382 km Ham Yol: 36 km olmak iizere toplam yol a[rmrz 931 I km' dir. jdarurriz l aralirrtian Yol llizmelle ri Kapsatnrncla: 931 I km yolun tamamrnrn trafik iqaret ve levhalanntn 5 yrl igersinde bitirilmesi, 382 km olan tesviyeli yolun 5 yrl igersinde stabilize kaplamastntn yaptlmast planlanmaktadrr. Mevcut olan 1664 km asfalt kaplama yol ile il Genel Meclisi'nce yaprlmasr karara ballanan 1089 km yolunda ilavesiyle toplam 2753 km yolun l.kat asfalt sathi kaplamaya gtkartlmast ve hedeflenen grup yollannrn asfaltrnln tamamlanmasr oniimiizdeki 5 yrl igersinde gergeklegtirilmeye gahgrlacakttr. Niifus ve yerleqim durumuna g6re gerekli olan kdylerin kdy igi yollanntn parke kaplama yaprlmasl planlanmaktadrr. Uzun vadede her yrl ortalama 30 adet kdyiimiiziin kanalizasyon sistemine kavugturulmastnrn yantnda mevcut olan tesislerin bakrm onarrm ve giini.in teknolojik gerekleri dolrultusunda baktm, onartm ve revizelerinin yaprlmasr da hedefl enmektedir.

4 igme sularr ve Sondaj Olarak; ilimizde susuz kriy ve balhsr bulunmamaktadrr. Krsa vadede yeterli igme suyu olmayan 1 Kdy 6 Unite suya kavugturulmasl ve suyu yetersiz gegmeli olan 33 iinitemizin tamamlnln bu ddnem iginde suyu yeterli hale getirilmesi dncelikli hedefimizdir. Ktsa vadede yeterli ve salhklr igme suyuna kavugturulan k<iy ve iinitelerin orta ve uzun vade de memba ve sondajlarrnda k0resel rsrnmadan dolayr kurumalarr sonucu ihtiyacr kargrlamayan igme suyu qebekelerinin yeni memba, drenaj ve sondaj agrlmak suretiyle yeterli ve sathkh igme suyuna kavugturulmasr ayrrca igme suyu depolanna otomatik klorlama cihazlarr ve depo iglerinin seramik yaprlarak daha temiz ve sa!hklr su igilmesini sallamayr hedeflenmektedir. Sulama ve Toprak iqleri ile Laboratuar Olarak; Krsa ve orta vadede dzellikle gdlet gibi su depolama tesislerinin yaplmlna <incelik verilerek sulamaya elverigli olup, halen kuru tanm yaprlan arazilerden her yrl 50 hektar alanrn sulama suyuna kavugturulmasr, mevcut bent, sulama kanallarr ve sulama havuzlannrn bakrm ve onanmlannrn yaprlmasr ile Laboratuarrmrzda toprak, igme suyu ve sulama suyu analizlerinin ile en yiiksek verim alrnmasrnr sa!lamaya ydnelik galrgmalarrn yaprlmasr, ayrrca giftgilerimizin toprak tahlili konusunda bilgilendirilerek bdlgemizdeki tanm arazilerinden en ekonomik ve en yiiksek verim ahnmasrnr sallamaya y6nelik gahgmalann yaprlmasr hedefimizdir. Uzun vadede Bakanlar Kurulu kararr ile toplulaqtrrma sahasr olarak ilan edilen I I kdyde arazi toplulagtrrma ve tarla i9i geliqtirme hizmetleri projelerinin hazrrlanmasr ile toplulagtrrma konusunda gahqmalannr devam ettiren diler kurum ve kuruluglar ile igbirli!inin geligtirilmesi hedeflenmektedir. L- -tr..... ] {," *-E- \i-!. illi,,,,..u,- "*'*", i:: "+

5 iiozelidaresiigveticaretmerkezipr*i.9a 'rn3]arrlamam annrr5oiup Anrtlar ku rulr.::rda onay aganastntla:it r. *rrifr -3 KASTAMON U UNiVERSiTESi REKTORLUGTJ 2008;10i.1330 Kampiis Alt Yaprsr projemizde 2013 yrhnda 3'000'000'00 TL 6denek aynlmrgtrr.bu projemiz igin toplam da 14'271'346,01 TL 6deme yaprlmrqtrr'20l4 yrh bu p-3"mt igin ,00 TL yatrnm yaprlmasr planlanmaktadrr.200gh Derslik ve l4"rt ri Birimler projemizde bu yrl Sivil Havacrhk ikmal inqaatr yaprm igi ( '00 TL),Merkezi Kiitiiphane Binasr Yaprm iqi (10'000'000,00 TL)'ihaleleri yaprlmrqtr' Sivil Havacrhk ikmal inqaatr Yaprm igimiz igin bu yl 6'000'000'00 TL ddenek ayrrlmtq ve ,62TL<idenmigtir.20l4yrhndabitirilmesiplanlananigimiziginT'968'532'06TL ddene[e ihtiyag duyulmaktadtr. MerkeziKtitiiphaneBinamrzigin ,00TLddenekayrrlmrgve97i.532,06TLddeme yaprlmrgtrr.2015 yrhnda bitirilmesi planlanan igimiz igin 9 '028 '467 TL've ihtiyag '94 dululmaktadrr.

6 Rektdrltik Binasr Yaprm igimiz igin bu sene ,03 TL iidenmi9tir.20l4 yrhnda bitmesi planlanan igimiz igin ,97 TL odenele ihtiyag duyulmaktadrr.20 l4 yrhnda hibe olarak yaptr.rlmas, diigiiniilen ilahiyat Fakiiltesi (21.894m ,00 TL) ve iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi (10.984m2-l 2.000,00 TL) yatlrlm programrmtz kapsamrndadtr 2014 yrhnda yaprlmasr planlanan Spor Kompleksi yatlrlm programlmtz kapsamtndadtr' :0llK I :0190 Merkezi Aragtrrma Laboratuvarr projemiz igin 2014 yrhnda ,83 TL yattrtm yaprlmasr planlanmaktadrr. I 99i Agrk ve Kapah Spor Tesisleri projemiz kapsamrnda bu yrl Futbol Sahasr ve Atletizm Pisti Yaprm igimizin ihalesi yaprlmrqtrr.sdzleqme bedeli '00 TL olanigimizebuyrl5t5.535,34tltidemeyaprlmlitlr.bui imizindevamri9in '66tl ddenele ihtiyag duyulmaktadrr. SPOR SATONU ilahiyat FAKULTESi

7 CEvRE ve $EHiRciLir ii, mununl,ugu Tapu Kadastro B6lge Miidiirliigti ingaat i9i; proje bedeli TL olup 2015 yrhnda bitirilmesi planlanmaktadrr. Kastamonu Merkez Akkaya J.Krk.Khlr Hizmet Binasr ; proje bedeli TL olup 2013 yrh sonunda bitirilmesi pianlanmaktadrr. Kastamonu i$kur il Miid.Hizmet Binasr ; proje bedeli TL olup bitiq tarihi 2014 yit olarak planlanmaktadrr. inebolu Sahil Gtivenlik Destek Unitesi Yaprmr ; proje bedeli TL olup sonu itibari ile tamamlanmasr planlanmaktadrr. AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIGI KASTAMONU SOSYAL YARDIMLA$MA VE DAYANI$MA VAKFI KISA VADEDEKi qali$malari: l)st)syat_ KONI I t projt:.si : ilimiz merkez Esentepe Mahallesinde Sosyal konut Projesi kapsamrnda ToKi'ye yaptlnlmr$ olan 324 konutun hak sahiplerine daertrmlan gegtipimiz yrl tamamlanmrg olup 312 hak sahibi 2012 YILI Ekim ayr itibariyle evlerine oturmuq geriye kalan l2 hak sahibinin kuralan gegtilimiz ay gekilmig ve yakrn zamanda evlerine oturtulacaktlr. 2)yAgl..,\lt I,ROJt:Si : ilimiz merkez mahalle ve kdylerinde ikamet etmekte olan ve 3294 Sayrh Kanun kapsamtnda bulunan, bulunduklarr sosyal gevreden uzaklagmrg ve kendini yalntz hisseden yagl ve kimsesiz ailelere devletin gefkatine ve yardrmlarrna ihtiyag duyulan yaqh ve kimsesiz ailelerin faydalanabilmesi igin vakfimrza "Yaqhlar Kimsesiz Delil " isimli bir Sosyal Hizmet Projesi hazrrlanmrg ve proje Genel Mtdiirliik tarafrndan TL biitge ile kabul edilmig olup proje kapsamrnda arag kiralanmrq gerekli temizlik malzemeleri ve makinalan ahnmlg yakrn zamanda yaprlacak personel ahmrna miiteakip 40 ailenin faydalanacalr projemiz uygulanmaya baqlayacaktrr. OIt la Vn I)l_l)lrKi (tal,l;lvlal,ar :Barrnma yardrmr kapsamrnda vakfrmrza yeni bir ev yaprmr igin bagvuruda bulunan ailelerden l9 aileye 45m2.qer ev yaplmr igin Genel Miidiirliikten <idenek talep edilmig,genel Miidurliikten gelen kaynaklarla 9 aileye 45m2 evleri tamamlanmtg ve ddenek beklemekte olan 10 ailenin evleri ise dniimiizdeki ddnemde yaprlacaktrr. SOSyAt- KONt it PI{O.ll:Sl : Aynr proje kapsamrnda ilimiz Merkez M.Akif Ersoy Mahallesinde alt gelir grubundaki fakir ailelere dalrtrlmak iizere TOKi tarafrndan yaprlmakta olan 135 konut igin yakrn zamanda miiracaatlar altnacak ve oniirntizdeki yrhn ilk aylarrnda infaat tamamlanarak vakfimtzca belirlenecek olan hak sahiplerine daltttmr yaprlacakttr. UltrN VADLT)lrKi QAl.lf lrlal,arimiz :Vakfrmrz gegmiq ddnemlerde oldulu gibi dniimiizdeki ddnemlerde de amaglan dolrultusunda;ayni ve nakdi yardrmlar,ayni kdmiir yardtmlart,sa[hk ve barrnma yardrmlarr,2022 Sayrh Kanun kapsamrnda yaglhk, engellive engelli yakrnr maaglan, e9i vefat etmi$ bayanlara ydnelik diizenli yardrm, muhtag asker ailesi yardrmlart, projeler,gss gelir testleri, sosyal konut projesi TOKi evleri, $EYS Yardrmlarr kapsamtnda e[itim, safhk ve hamilelik yardrmlarr yardtmlarrna devam edilecektir.

8 SOSYAL HiZMETLER il MUDURLUGU id*;,,*.- FtIl le: gte-' rl". lli 9ocuk Yuwas' Miidiirlijrgii kapatrlrp gocuk Ewleri t<oordinasyon Me.kezi otarak kullan rrnr planlanrnaktad rr. Eski Krz Yetagtirrne YurdLr trinasr bakrrn w Mijdurludil olarak kullanrrnr planlanmaktaclrr. Sosyal Hizrn t Merkezi 3 )il merkezi drgrnda Tosya, Tagkciprri, inebolu ve Cide ilgelerimizde agrlmasr planlanan Sosyal Hizmetler Tesisleri bulunmaktadrr. )Tosya Huzurevi Yagh Bakrm ve Rehabilitasyon Merkezi 5)Koruyucu Aile Hizmetleri ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN QALI$MALAR : 1)Qocuk Evleri Agrlmasr 2)Ya5h Bakrm Merkezi 3)Erkek Sevgi Evleri

9 4)Huzu revi M tidiirl iifi.i 5)Engelsiz Yagam Merkezi K rsa Vadeli l'lan: KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Biilgemizin kalkrnma si.irecinde ihtiyag duyulan alanlarda stratejik analizlerin yaprlmasr biiyiik dnem arz etmektedir. Ozellikle, bolge igi yatrnmr dinamiklerinin hrzlandrnlmasr ve b6lge drqrndan nitelikli yatrnmlarrn bdlgeye gekilebilmesi agrsmdan bdlgemizdeki en dnemli ulagrm imkanlarrndan biri olan <inemli olan inebolu Limanr'nrn geligtirilmesi amacryla ihtiyag duyulan inebolu Limanr Lojistik Merkez Analizi, brilgemizde bulunan krsrth sermayenin rekabet giiciiniin artlnlmasl ve mukayeseli olarak iisttin oldulumuz sektdrlerde olugan yolunlaqmanrn daha verimli kullanrlabilmesi igin Kiimelenme Analizi ve Kiime Potansiyeli Gdsteren Sektorlerin Geligtirilmesi, <in plana grkmaktadrr. Btilgemize nitelikli yatrrrmlarrn gekilebilmesi amacryla. b<ilge illerinde Potansiyel Yatrrm Alanlannrn Tespiti Amacryla Fizibilite Qahgmalarrnrn Gergeklegtirilmesi, bdlgedeki OSB ve KSS'lerin 3 Boyutlu Sanal Modelinin Yaprlmasr ve bdlge illerinin en etkin qekilde yatlnm promosyonu gahqmalarrnrn gergeklegtirilmesi amacryla Ajansrmrzrn yiiriittiigii "Tek Durak Yatrnm Tanrtrm Ajansr" Projesi 6ncelikli gahgmalar arasrnda yer almaktadrr. AB kaynaklt fonlarrn bdlgemize kazandrrrlmasr amacryla yaprlan gahgmalar sonucu, Ajansrmrzrn yiiriittiigti Bdlgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programr (BROP) kapsamrnda "Sinop Su Uriinleri iqleme Tesisi" Projesi faaliyetlerine devam edilecektir. Bu gahgmalarrn yanrnda ajansrmrzrn kamu ve <jzel kesimden yararlanrcrlara sundufu "Mali Destek Programlari' vesilesiyle yatrnmlara finansman desteli sallanacaktrr. Yatlnm Destek Ofisleri aracrhlryla yatrnmcrlarrn her an ulaqabileceli danrgmanhk hizmetleri de yine bdlgesel hedeflerin gergeklegtiri lmesinde etkin bir rol oynayacaktrr. Bu faaliyetlerin yanrnda bolgenin turizm, i$ ve yatlnm ortamlnrn tanrtrmrna ydnelik faaliyetler devam ettirilecektir. Orla ve t-lzrrr Vldcli I)lan: Ajansrmrz B6lge Planr'nda belirledipi hedeflere katkrda bulunmak amacryla orta vadeli gahgmalannr planlamaktadrr. Bu ballamda orta vadede ajansrmrzrn 6ncelikleri arasrnda yurtdrgrndan fon kaynaklarr kazandrrmak, AB kaynakh fonlann program ydnetimini gergeklegtirmek, b<ilgede veri merkezi olarak tiim payda$lara hizmet vermek, kurum ve kuruluglarrn yaptrklarr gahgmalara teknik destek sa!lamak yer almaktadrr.

10 ii, rulrur vb runizm ruunuru,ugu PROJE ADI NiTELiGi SURESI BA$LANGIQ BITI$ TARIHI TARiHi Tatkdprti Kiiltiir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MF.RKEZi EDiYoR Tosya Kiilttir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MERKEZi EDiYOR Cide Kiilttir KULTUR 1994 DEVAM Merkezi Yaprmr MERKEZi EDiYOR Kastamonu KULTUR 2013 DEVAM Ktiltiir Merkezi MERKEZi EDiYOR Onanmr Tarihi Saray HAMAM 2012 DEVAM Hamamr EDiYOR Restorasyonu KASTAMONU VAKIFLAR BOLGE Mt]DURLUGU ONARIM: YATIRIM PROGRAMI TEKLiFLERi ( ) KASTAMONU/Merkez Dede Sultan Hamamr KASTAMONUA,{erkez Aycrlar Camii KASTAMONU/N4erkez Sinan Bey Camii KASTAMONU/Abana Hacr Ahmet Camii KASTAMONU/Ara9 AragHamamr KASTAMONU/Seydiler Sabuncular Camii KASTAMONU/Tagkdprii Komapa Koyii 2015 Kastamonu / Merkez isa Dede Tiirbesi Kastamonu / Merkez Deveciler Camii Kastamonu / Merkez Aktekke Camii Kastamonu / Merkez Musa Fakih Camii Kastamonu / Devrekani ismailbey Camii Kastamonu / Kiire ismailbey Hamamr 2016 Kastamonu / Merkez Hact Dede Camii Kastamonu / Merkez Ahmet Dede Camii Kastamonu / Merkez Saraglar Camii

11 Kastamonu / Merkez Abd0lcabbar Camii Kastamonu / Merkez Kazancrlar Camii Kastamonu / Bozkurt Beldelirmeni Camii 2017 Kastamonu / Merkez Eligtizel Camii Kastamonu / Merkez isfendiyar Bey Camii Kastamonu / Qatalzeltin Qallar Kdyii Camii Kastamonu / Devrekani ismailbey Hamamr Kastamonu / Kiire Aliqan Mescidi Kastamonu / Tagkdprii Abdalhasan Koyti Camii Kastamonu / Tagkoprii Abdalhasan K<iyii Tiirbesi Kastamonu / Tagk6prii Abdalhasan Kdyii Hamamr 20I4 PROJE PROGRAMI KASTAMONU/Merkez Hact Muharrem Kdyii Mehran Camii Kastamonu / Devrekani $enlik Ktlyii Delimusa Camii Kastamonu / Tosya Belediye Hamamr Kastamonu / Tosya Meraqi Abdurrahman PaSa Camii DEVAM EDEN ONARIMLAR * (2013) Kastamonu / Merkez Hepkebirler Camii Kastamonu / Merkez Aqrkh Sultan Tiirbesi Kastamonu / Cide Cideros Camii Kastamonu / Dad ay Elmayazr K0yii Camii ORMAN BOLGE TVTUUUru,UGU Kadastro Proiesi : Bitiq Tarihi : Proje Bedeli : TL Orman Koruma Yangrnla Miicadele: Proje Bedeli : TL Orman Koruma ve iqletmecilik : Proje Bedeli : TL KASTAMONU MiLLi NCiTiNT UUOUNI-,UGU GERqEKLE$TiRiLMESi PT-,ANIANAN HEDEFLER il Milli Egitim Miidiirltiliimiiziin, Milli Epitim Bakanhlr ile paralel olarak ytirtittiilii 1. Donem Stratejik Plan'r yrllannr kapsamaktadrr. Bu itibarla Miidiirliigiimiiziin 2014 yrhnr kapsayan krsa vadeli hedefleri bellidir. Fakat orta ve uzun vadeli hedefler, haztrhlrna Milli Elitim Bakanh!r ile birlikte 2013 Eyltil ayrnda baqlanan ve 2014 Arahk ayrnda tamamlanacak olan stratejik planda belirtilecektir. Bu ikinci d6nem stratej ik plan yrllarrnr kapsayacaktr ve Miidiirliigiimiize

12 balh tiim ilge milli e!itim mildiirliiklerinin, okul/ kurumlann ve Bakanltltmrztn hazrrlayacalr stratej ik planlarla Miidi.irliiftimtiz galrganlarrnrn plan haztrltklanyla son geklini alacaktrr. KISA V i\ I)l': l- i ll:i)f.fi-t,r (20l4) Hedef l: 2014 y-]lt igin ortaokuldan mezun olanlann % 85'inin tjrgiin egitime devamtnr sa[layrp agtk liseye devam edenlerin oranrnr o/o l5' diiqiirmek. Liselerden mezun olanlarrn iiniversiteye yerlegme oranrnr 0450'ye gtkarmak. Hedef 2: Okullarda sosyal-sportif, ktiltiirel ve sanatsal faaliyetlerde gdrev alan d$encilerin oranrn mevcut 6grenci oranrnrn 2014 ythnda %10' una gtkarmak. Hedef 3 : ilimizde 2009 verilerine g6re Yo 23 olan okul <incesi okullagma oranrnr 2014 yth sonunda o% 35 oranrna grkartmak. Hedef 4: Egitim -OSretim yrlrnda 6144 olan hizmet i9i elitimlere kattlan personel sayrsrnr ytllart arasrnda her yrl % l0 orantnda arttrmak. Hedef 5:ilimizde 2009 yrh verilerine gdre kigisel ve mesleki geligim igin personele 62 kurs diizenlenmi5tir.20l4 yrhna kadar kurs saytslnl her yrl %10 orantnda artttrmak. Hedef6: ilimizde 267 olan bilgisayar okuryazarhlr sertifikasr almtg olan olretmen saytstnr her yrl o% 5 oranrnda arftrrmak. Hedef?: ilimizden 2009 yrhnda IPA hibe projelerine: I l, Topluluk projelerine: 30, diler projeler: I 0 olmak iizere toplamda 5 I proje hazrrlanmrgtrr. Proje sayrsrnr 2014 yrhna kadar her yrl % l0 artttrmak. Hedef 8: ilimizde elitim -dlretim yirnda Yo 53 olan Mesleki ve Teknik Elitim okullagma oranrnt plan dtinemi sonunda 0/o 62'nin iizerine grkartmak. Hedefg: Elitim rilretim yrhnda halk e[itim merkezlerinde gergeklegen kiiltiirel ve sosyal kurslanndan yararlanan katrhmcr sayrsrnr plan ddnemi boyunca h er ytl o/o 5 orantnda arttrmak. Hedef l0: Elitirn - dlretim ddneminde mesleki egitim merkezi kanah ile mesleki egitimden gegen mevcut 2020 kursiyer saylsrnr yrllan arastnda her ytl %n 5 oranrnda arttlrmak. Hedef I l: ilimiz okuryazarhk oranrnr 2009 day" 82 den, 2014 yrh sonunda o/o 95'e yiikseltmek. Hedef 12: ilimiz Halk Elitim Merkezleri ve Akgam Sanat Okullarr mesleki kurslan ile di[er e$itim 6lretim kurumlannda yaygrn egitim igerisinde verilen kurslartn saytstnr 2014 yrhna kadar 0/ol5 oranrnda arttrrmak. yaprm igleri: Toplam maliyeti bin lirahk 9 adet ilimiz Merkez ve ilgelerindeki ortatigretim tifiencilerine ydnelik derslik/okul yaprmr devlet yatrrrm programlna altnmtgttr. Iglemleri devam etmektedir. ilkijgretim binalal igin yaprm iqleri ve kiigiik-biiyiik onarrm iq ve iqlemleri ile ilgili 2014 ytlr plarilamasr igin Milli Egitim Bakanhgrnda ve Kastamonu il ozel idaresinden gelecek ddenekler beklenmektedir.

13 orman ve su i$r-,nni slkanlrgr x.sol,cn uimt-rnlucu-rr,ca.z o,agr NIiI-,Li p^anr rviununlt]c0 rlg Azoa.ct uir-,li plnk *ruounlugu Krsa Vadeli icraatlar (2014) : / Derbent Giiniibirlik Kullanrm Alanr Alan Diizenleme ve Restorasyon Qahgmasr (Proje Bedeli: ,00 TL)' /DorukMevkiiYolveAydrnlatmaProjesikapsamrndayaprlangalrgmalar(ProjeBedeli: ,49 TL), r' gazdalrmilliparkrmuhtelifnoktalarrnagiivenliflindaha.etkinsallanabilmesiamactyla yiprlan Gtivenlik Kamera Sistemi (Proje Bedeli: 300'000'00 TL)' / Rekreasyon uniteleri (ahqap gatrh piknik masasr, ahqap piknik masasr' oturma bankl) yaptm galtqmalarr (Proje Bedeli: 100'000'00 TL) y' Gtintibirlik Kullanrm Alanlan Bakrm ve onarrm iqi (Proje Bedeli: ,00 TL) gahgmalarl,/ tamamlanml$trr' Orta Vadeli icraatlar (2018) : /llgazdaermilliparkrsiirdtiriilebilirturizmveziyaf:etgiy<jnetimplantnrntamamlanmast, / llgazdaermilli Parkr igerisinde idare ve Ziyaretgi Merkezi olugturulmast' / JzlsnDevreliGeliqmePlanrndakialtplanlarlntamamlanmastveUDGPrevizeedilmesi, / YOresel satrq iiriinlerinin sergilenebileceli stanvalan vb' olugturulmast' /MiIliParkvegevresindekikOylerdeekoturizmfaaliyetlerininbaglattlmast, /MPkaynakdelerlerineydnelikBilimselyayrnhazrrlanmastamactylaiiniversitelerle isbirli!inin baglattlmast, r' Kurumsal kapasite geliqtirilmesine ydnelik e[itim gahqmalartnrn yaptlmast' /Ziyaretg erinistekvetaleplerinioprenmekvememnuniyetlerinidlgmekaglslndananket gahgmast YaPrlmast / Milli Parka ulaerm yollarrnrn iyilegtirilmesine ydnelik gah;malar'

14 r' llgaz Dalr Milli Parkrnda alt yapr hizmetlerinin (katr atrk, arltma, karla mi.icadele vb.) diizenli/sistemli y0riiyebileceli bir sistem olugturulmasr, bununla ilgili llgaz Alt Yapr Hizmet Birlipi ile gerekli gahgmalarln baglatrlmasr' / Milli Parkta yaz turizmine ydnelik faaliyetlerin daha aktif hale gelmesi igin gerekli gahgmalarrn baglatrlmasr (trekking, foto safari, dalcrhk, yaban hayatl gdzlem vb')' / Yiiriiytif yollarl tizerinde botanik parkurlarlntn oluqturulmast' / Ilgaz DaEt Milli Parkrna ait bilgileri igeren Biyolojik gegitlilik kitapgr!r oluqturulmast Planlanmaktadrr. Uzun Vadeli icraatlar (2023) : y' Tanltlm, bilgilendirme, reklam vb. faaliyetlere yiinelik gahgmalarrn u.l.usa I ve uluslararast diizeyde arttillmasr ve bu ydnde ilgili kurum ve kuruluglarla 1STK, Universite vb.) proje galtqmalanntn geliqtirilmesi, / Yaban Hayvanlartntn tahritlerinin sergilenebilecepi bir miize olu$turulmasl, / Turizmgegitlendirilmesinin alt yaprsrntn olugturulmast / gaz Dapr Milli Parkr'nrn IUCN kiterleri ve ekosistem biitiinliigii dikkate ahnarak alan geniqletilmesinin yaprlmast, / Korunan alan ydnetiminde katrhmct yaklaqrm modelinin olugturulmast, / llgazdaer Milli Parkr'nrn etkin finansal ydnetim alt yaprsrnrn kurulmast, / llgaz Dall Milli Parkrnda biyolojik gegitlililin korunmasrna yonelik planlama ve uygulama gahgmalartntn gergeklegtirilmesi planlanmaktadrr. ir-, sngltx tvtuounlugu Str.atcjik.\rnag-1: Toplumu bulagrcr ve zoonotik hastallklar agtstndan bilgilendirmek, korumak, hastahklann azalttlmastnt sallamak. Str.atejlk Antaq-2: Tiiberkiiloz hastahlrnr kontrol altrnda tutmak, Dogrudan Gdzetimli Tedavi stratejisini geligtirmek, tarama programlart yaparak hastahlln erken tantstnt koyabilmek, halkln farkrndah[rnr artttrmak. Str.atuj ik Antag-l : Ba!rgrklama hizmetlerini siirdi.irmek, sa[hkh nesiller yetigmesine katkrda bulunmak, Agr Sonrasr istenmeyen Etki (ASiE) izleme sistemini takip etmek'

15 Strate.lik Arnag-4: Qevre salhlr hizmetlerini yiiriitmek, giiglendirmek, gevresel tehlikelerin olumsuz salltk etkilerini engellemek, Karbon monoksit zehirlenme riskini azaltmaya ydnelik faaliyetler yiirtitmek, biyosidal ilriinlerin uygulanmasrna yiinelik izin iglemlerini takip etmek. Stratcjik Amag-5: Qahgan Salhlr hizmetlerini iyilegtirmek igin il diizeyinde gahgmalar yapmak, meslek hastahklan ve ig kazalarrnrn <jnlenmesi amacryla ilgili kurum ve kuruluglarla igbirlili saflamak, Toplum Sa$rlr Merkezlerinde kurulan Ortak Sallrk Giivenlik Birimlerinin (OSGB) aktif olarak faaliyet gdstermeleri igin gerekli girigimlerde bulunmak. Stlatclik Anaq-6: Bakanhlrmrz ilgili mevzuatr gerelince Tnrkiye (gigmanhk) Obezite ile Mticadele ve Kontrol Programr'nrn ( '7\ ilimizde uygulanmasrnr sallamak ve sallatmak. Aqrrr Tuz Tiiketiminin Azaltrlmasr Programr'nrn ilimizde uygulanmasrnr saslamak ve saglatmak Diyabetle Miicadele ve Kontrol Programrnrn il Dtizeyinde uygulanmasrnr sallamak ve sallatmak.obezite Diyabet ve Tuz Programr ile ilgili Ozel gtin ve haftalann il diizeyinde kutlanmasrnt sallamak ve ilgili raporlarr haztrlamak ve Bakanhlrmrza sunmak. Milli Elitim ile iqbirlili igerisinde okul Salhlrna ydnelik e[itim programlan hazrrlamak uygulamak ve uygulatmak.safhkh beslenme altgkanltklannt geliqtirmek, fiziksel aktivite di.izeyini artrrmak ve obeziteyi azaltmak (tespit edilen obez bireylerin oz50 oranrnda davranrq deligiklili oluqturulmasr ve beslenme tedavisine katrhmtnrn sallanmasr.) Bu hedef dolrultusunda ilge TSM' lerde kurulan obezite birimlerinin koordinasyonunu sallamak ve denetlemek. Strate.jik Aniag 7: Kiqileri ve gelecek nesilleri ttitiin ve ttitiin iiriinlerinin zararlarrndan, bunlann ahqkanltklannt,ijzendirici reklam tanrtrm ve tegvik kampanyalanndan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sallanmasr y6niinde di.izenlemeler yapmak. Stratcjik Amag l{: Kanser tarama programlarryla taranan kigi saylslnl arttlrmak, kanserde erken teghisin tinemi konusunda daha 9ok kigide farkrndahk olugturmak,aktif kanser kayrtgrhgr birimini kurmak ve kapasiteyi giiglendirmek. Slratcjik.\rnag 9: Anne salh[rnr yeni dopan ve bebek salhlrnr korumak ve geliqtirmek iireme salhlr konusundaki farkrndahlr arttrmak ve salhkh davranrglan tegvik etmek. Stralc'jik Antag 10: Bulagrcr olmayan hastahklara bagh olarak sa[ltlrn bozulmasrnr ve erken <iliimleri tinlemek. Stratejik An.:a;- I l: Koruyucu Ruh Salhlr hizmetlerini iyileptirmek. Stratc.iik -\mag I 2:Koruyucu Salhk Hizmetlerinin kalite ve sunumunu artrrmak. Strare'iik -\ntag l -3: Aile Hekimli$i uygulamalarrnrn diler birinci basamak salhk hizmetlerine uyumunu giiglendirmek Strarejik r\ma9 1.1: Birinci basamak salhk hizmetlerinin gagdaq bir yaklaqrmla yeniden dtizenlenmesi yaygrnlaqtrrrlmasr ve tiim toplum bireyleri tarafrndan tercih edilebilir bir gekilde sunmak, Stratl-jik Arnag f -i: Saghk hizmetlerinin kalitesini ve giivenlilini iyileqtirmek

16 Stratc.iik Arlag l(r: Acil Salhk Hizmetlerinin e9it, ulagrlabilir, kaliteli, siiratli ve verimli olarak yiirtitiilmesini sa!lamak. Stratc-iik..\nra9 l7: Yatakh tedavi kurumlarrnrn nitelikli hasta yatak sayrsrnr arttrrmak. Strare.iik Anag l8: Hastanelerimizde yatak kullanlm oranlannln %o7 5 in izerine glkanlmasl. Stratejik Arnaq l9: Anjiyo grafili ve KVC birimlerinin ilimizde merkez devlet hastanemizde faaliyete gegirilmesi. Stratejik.,\rnaq 20: Balh tesislerimizde g<irev yapan nitelikli sertifikah personel sayrsrnr arttrrmak. Strate.iik -Amag 2l : Alrz ve Diq Salhlr hizmetlerinin kendi kamu hizmet binamrzda verilmesi ve 30 iinitelik sayrya ulagrlmasr. Stratejik..\rnag 22: Mevcut cihaz ve personel sayrsrnrn artlnlarak g0riinttileme ve raporlanma hizmet s0relerinin Kamu Hastaneleri Kurumunun belirlemig oldulu standartlara uygun hale getirilmesi. Stlatejik Arrag 23: Hastanelerimizde poliklinik hizmetlerinin verilmesinde MHRS ile randevu muayene oranlnln o/050 nin iizerine grkanlmasr. Stratcjik.,\rnag 2"1: Birli!imiz hastanelerinin gelir gergeklegme oranlannrn ozl00 iin iizerine grkartrlmasr. Strat,-'jil.\nrag 25: Birlilimiz hastanelerinin gider gergeklegme oranlannrn o%100 iin altrna diigtiriilmesi yrh gider biitgesi TL olup TL gergeklegme beklenmektedir. Gider gergekleqmesinin 2013 yrhnda biitgeye gdre %100'iin altrnda olmasr beklenmektedir. Bagh sa!hk tesislerimizde cizellikle ilag ve ttbbi malzeme ahmlarrnda tasarruf saglanmlftlr. Stlatejik,\rna9 26: Birli!imiz hastanelerinin borgluluk siirelerinin 120 giiniin altrna diigtiriilmesi.biitiin salhk tesislerimizde borgluluk giin si.iresi Ekim ayl sonun itibariyle 120 giiniin altrndadrr.salhk tesislerince muayene kabulve tagrnrr iqlemlerinin daha hrzlr bir gekilde sonuglandrn lmasr,nakit planlamasrnrn verimli yaprlmasr giderlerde tasaruf yaprlmasr. srrate.iik Amaq 27: ilimizde il saghk Mtidtrlitfii, Halk Salhgr Miidiirliili.i ve Kamu Hastaneler Birli!i Genel Seketerli!ine ba[h ti.im salhk kurumlannda; belge ve bilgi ahg veriqinin elektronik ortama aktarllmasr, kurum i9i ve kurum drgr yazrgmalannrza ait siireglerin standart hale getirilmesi, harcanan kaynaklarrn ( kilrt, fotokopi, toner, insan giicii ) minimuma indirilmesi ve fiziksel ortamda yaganan sorunlann ( belgelerin kaybolmasr, ulagrm siireleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaganan gecikme ve kopukluklar, personel agrsrndan kaynaklanan srkrntrlar) 6nlenmesi igin Elektronik Belge Ydnetim Sistemine gegmek. Stlatejik:\rnag 28: Salhk hizmetlerinde eriqebilirlili sa[lamak igin, fiziki alt yaprsr, personeli, istatistiksel ve teknolojik donanrmr tam salhk kuruluqlan olugturabilmek.sa!lrk alanrnda hizmet alan ve gahgan memnuniyetini artrrmak igin, hizmette rinemli bir yere sahip olan sallrk kurum ve kuruluglartnrn fiziksel ve teknolojik alt yaprsrnrn geligtirilmesi, insan kaynaklarr yonetimi ve kurumsal yaprnrn g0glendirilmesi esas ahnmaltdlr. Bu do$rultuda verilecek hizmetlerin plan, program ve igbirli[i igerisinde ytiriitiilmesi hedeflenerek gahgmalarrn si.irdtiriilmesi gerekmektedir.

17 ir, crnl rarim ve HAYvANCILIK uunuru,ugu KISA VADI]DE : - Demonstrasyon, tarla gtinti, teknik geziler,9iftgi toplantrlarr ve kurslar diizenlemek, - Kitle yayrm araglannrn etkin kullantmtnl ile daha gok 9iftgiye ulaqtlmasrnr sallanmak, - Hayvan Yetiqtiricili!i konularrnda Epitim ve yayrm Faaliyetlerinin sallanmasr, - Hayvancthk desteklemelerinde iiretici malduriyetinin yaganmamaslnl sallamak, - Yem Bitkileri ekiliq alanlarrnrn artttrtlmastnt sallamak, - Suni tohumlama ile hayvan trklartntn korunmast ve tslahrnt sa[lamak, - Hayvan Kayrtlarr ile Hayvan Hareketleri kontroliinii saflamak, - Programlt agrlar ile salgrn hastahklarrn kontrolti sallamak, - Hayvan pazarla'r ve mezbahanelerin Bakanhkga belirlenen standartlara ulaqtrrmak, - Kiigtikbag hayvancrhltn geligtirilmesine y0nelik projeler hazlrlamak, - Giibreleme konusunda bilinqlendirme qahgmalan yapmak, - Toprak Analizinin Yaygrnlaqtrrrlmasr sallamak, - Zirai Miicadele ilaglarrnrn kullanrmrnr kontrol alttna almak, - Sertifikah tohumluk-fidan kullantmtnt ve iiretimini yaygrnlaqtrrmak, - Tanmsal Mekanizasyon ve Modern Tarrm Tekniklerinin Kullantmtnt yaygtnlaqtrrmak - Grda denetimlerinde denetim saytstnt ve etkinlilini arttrrmak OR l.\ \:At)Irf)l: : - Uretici drgiitlerinin (Birlik, Kooperatif, Oda) giiglendirilerek kurumsal yapr kazandrrmak - Tarrmsal girdilerin diiqiiriilmesine yonelik gahgmalar yapmak - Tarrmsal iiriinlerin pazarlamasrnda iiretici drg0tlerinin etkinli!ini arttrrmak. - CBS (Colrafi Bilgi Sistemi) ile iiretim planlamasr yapmak. UZI.,N VADF,I)ti : - Medeni kanun deligikli!i ile niilkiyet durumundan kaynakh kullanrlmayan arazilerin kullanrma kazandrnlmasrna yrinelik gahgmalar yapmak, - Arazi toplulagtrrma projeleri hanrlayarak arazilerin kullanrlabilir biiy0kte olmasrnr sallamak - Sulama alanlarrnrn genigletilmesi, basrngh sulama sistemlerinin yaygrnlaqtrnlmasl ve sulama otomasyonu ile su tasam-rfunun sallanmast sa$lamak. - Drenaj Sistemlerinin Onemine ydnelik e[itim faaliyetleri gergekleqtirmek - Tarrmsal igletme btiyiikliikleri arftrnlarak gelir seviyesini ytikseltmek, - Tarrmda fiyat istikrarsrzlt[t risk ve belirsizliklerin g<iziimiine ydnelik gahgmalar yapmak,

18 KARAyoLLARI GENEL vtuluru,ugu ts.s0l,cr uuounr-,ugti NEBOLU VE IGDIR KOPRULERI 180 m uzunlulunda 4 adet koprii tarihinde ihalesi yaprlmrgtrr. igdir ktipriisi.i kiri; seviyesinde tamamlanmrg olup inebolu ktiprtis0nde galtgmalara baqlanmrqtrr yrhnda tamamlanmasl hedefl enmigtir. SUNTA KOPRULU KAV$AGI Sunta kavqalrnda, Otogar-Tagk6prii istikameti 600 m altgegit ile $ehir Merkezi-Organize Sanayi istikameti ise 422 m kdprii ile gegilecektir. Kavqalrn ihalesi tarihinde yaprlmrg ve ihalenin sonuglanmasr ile tarihinde de i$e baglanmrglr. Qaltqmalar devam etmektedir.20l4 yrh Mart ayrnda tamamlanmasl hedeflenmigtir. TAR HI DORTOCAK ve SAK RLl Ahgap K6pruleri Genel Miidiirli.ifiimiiz tarafrndan onaylanrp Ankara I numarah Kiiltiir Varhklarr Koruma Bdlge Kuruluna g<inderilmigtir. TARIHi ikiqay Tag koprusu ve YAKAOREN, AKTAQ Ahgap Kdpruleri Ankara I numarah Kiiltiir Varhklan Koruma Bdlge Kurul onayrndan gegmig olup, sari ihale oluru ahndrktan sonra ihalesi yaprlacaktrr. Aktai kdprtistiniin rdleve projesi kuruldan gegmiq ancak restorasyon projesi firma tarafrndan diizeltildikten sonra kurula gdnderilecektir. OIt I A VAI)[Dl. \'AP1LA(];\K OL,'\N ( ;\l.i$1\4'\.1f{ KASTAMONU - TA$KoPRU - HANoNU - BOYABAT - 7. BL. HD. YOLU Handnii giriginde DSi'nin muhtemel baraj sahasrnda kalan 8 Km lik kesim igin proje hazrrlanmaktadrr. Projenin tamamlanmaslna ve Yatrrrnm programlna alrnmasrna mtiteakip kalan kesimin yaprmrna baglanmasr hedefl enmektedir. KASTAMONU - INEBOLU YOLU Allr Ayr.-inebolu arasr 41,15 km 'nin BY projesi yaprlmaktadr.2xl4435 metre uzunlu$unda (2x2120 m,2x3720 m, 2x2060 m,2x5320,2x615 m) 5 adet ttinel dngdriilmektedir. Projenin yatay ve diigey planlan onaylanmrgtrr. Projenin tamamlanmasrna miiteakip kalan kesimin yaplmlna baglanmasr hedeflenmektedir.

19 t Zt \ \'Al)l:l)1. \'.,\l'lt-a('ak {)1,.\N (,'1l.lg\'1,\l Ai{ BARTr N-AMASRA-KU RUCAgI LE-Ci DE-l N EBOLU-ABANA- QATALZEYTIN-7. BL.HD. YOLU (SAHIL YOLU) Toplam uzunlu$u 182 Km BY standardrndaki yolun 127,8 Km Kastamonu, 54,20 Km si Bartrn ilindedir. Projenin Bartrn ilinde Kurucagile'ye kadar olan kesimin ihalesi yaprlmrg olup gahgmalar devam etmektedir. Kalan kesimlerde BY standardmda projesi hazr rlanmaktadrr. TOSYA-ISKILIP YOLU Yatrrrm programrnda olan toplam uzunlugu 69 Km olan yolun 31 Km'si Kastamonu,38 Km'si Qorum ilindedir. Proje ihalesi yaprlmrgtrr. Proje gahgmalarr devam etmektedir. (KASTAMONU - INEBOLU) AyR. -DEVREKANI -QATALZEYTIN YOLU Yatlnm programlnda olmayan toplam uzunlugu 7l Km olan yolun Devrekani grktgrna kadar olan 6,8 Km'si b<iliinmiig yol olarak yaprlmr$trr. Yolun kalan 64,2 Km'sinin 22 km.sinde yatay v diigey proje standardt dtizgiindiir, 43 km.sinin ise la standardrnda l2 metre platform geniglilinde projesi yaprlmrqtrr. DIGER QALIgMALAR Halen devam eden projelerimizde oldulu gibi yolcu ve yiik taqrmacrhlrnda konforu artrmak, zaman kaytplannr ve ekonomik kayrplan en aza indirmek, yol alrmrz iizerinde trafik gi.ivenlilini siirekli olarak artrrmak, Karayolu ulagrm sisteminden kaynaklanan, dolal gevreye ve insana zarar veren gevresel etkileri azaltarak yagam kalitesini artrrmaktlr. Yol a!rnrn fiziki ve geometrik standardrnr ytikselterek, ana arterlerin iist yaprsrnl BSK olarak tegkil etmektir. BSK iist yapr gahqmalarr Qankrn il Sn.Tosya-7.Bl.Hd.(Tetek), Kastamonu Dolu Qevre yolu, Batr Qevre yolu ve Havaalanr Kavgalr-Kadr dalr arasrnda tamamlanmrg, Kastamonu-Havaalanr Kavqapr, Kastamonu-Karabiik il Sn. arasrnda devam etmekte olup 2014 yth sonuna kadar tamamlanmalarr, ileriki yrllarda Kastamonu-Tagkdprii- Handnii-7.81.Hd., Bartrn il Sn.-Cide-inebolu-Abana-Qatalzeytin-7.B1. Hd. yolunun yaprlmasr hedeflenmigtir. TAPU VE KADASTRO XIX.BOLGE MTIDURLUCU KISA VADELi CALt$N.IAt-AIt (2014 y:t,t SONI_rNA KADAR) l l;sis KAI)As'r'ltostJ cal.lgmn LAIIt o Kastamonu ilinde tesis kadastrosu tamamlanmayan Kastamonu Merkez Bostan ve Qatiiren Kciylerine ait orman tahdit haritalarrnrn idaremize devrini mtiteakiben tesis kadastrosu gahqmalarrnrn tamamlanmasr.

20 Zonguldak ili Alaph ilgesinde tesis kadastrosu devam eden l0 adet k<iylmahalle biriminin kadastro gahgmalannln tamamlanmast. ':> ' Itp Cll{\4 A\ KAI).{S IllOSt J q-\l.l$lvlal.ar I 3402 sayrh Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda Orman Kadastrosu ile ilgili gahgmalann yaprlmasr, l/rj car,l$mai.rrr 3402 sayrh Kanunun Ek-4 iincii maddesi kapsamrnda orman idaresinden idaremize devredilen 2/b bloklannrn giincelleme, tahtid ve tespit iglemlerinin yaprlmasr, ig S-A.YII-I L{^VtINI IN ]2i A N4ADDLSi Gi,RIJGINRCII K-\I),\SI'I{O I'At ^l,\t{t\t\ \ t:\il t\\lt.si q \l I)\1,\l.\Iil Kastamonu, Karabiik, Zonguldak ve Barttn illerinde yijrlitiilen 34O2/22-a kapsamtnda yaprlan yenileme galgmalarrnrn planlanan silresi igerisinde bitirilmesi. l.\l,t KAYII l\l\l iki I'RlNi\ l.(. Ki\ll.iK Nt l\l\t<asl vlllti (iiltlsl (.'.\LIfl\1.\l \Iil\l\ I)l-\.\\l I lliltil \41 si Tapu kayrt maliklerinin kimlik bilgileri tespit edilebilenlerin T.C. kimlik numaralannrn TAKBiS'e giriginin devam ettirilmesi.

21 lapr j Vt. KAI)AS InO MODT:RNIZASyON (i.'\r.tg\4,\r.ar{1 B6lge Miidrirliiliimiiz yetki alantnda bulunan Kastamonu ili Azdavay ve Prnarbagr Tapu Miidiirliiklerinin tadilat ve tefriqat olarak modemizasyonunun sallanmasr.86lge Miidiirli.ifiimiiz yetki alamnda kamera sistemi bulunmayan miidtirliiklere giivenlik kamera sistemlerinin kurdurulmasl, ettirilmesi, si til Kt ikl ltr tts rt (;ll t;t\t t,11il.rlst \.\t tl\t\t \l(l Siirekli Kurumsal Geligim Projesi kapsamrnda iyilegtirme gahgmalanmn devam l ^pt : \ t K \t)astr() Nti't)l'Rl [,KI.l t<i\tit, lat t:bl: RA(';l.t il \ l I$I,F\4t-I]RiN KAR$II,ANMASI B6lge Miidiirliiliimiiz yetki alantnda bulunan tapu ve kadastro miidiirliiklerinde talebe ba[h i9 ve iglemlerin kamu hizmet standartlanna uygun olarak kargrlanmasr ORTA VADELiqALt$MALAR ( ) R \1,\ \ K,,\l );\S.l ltoslj ('r\l. I gn{al.aiil 3402 sayth Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda orman kadastrosu ile itgili gahgmalann yaprlmasr l,'ll (lai.l5ii/\liri 3402 sayrh Kamnun Ek-4 iincii maddesi kapsamrnda orman idaresinden idaremize devredilen 2/b bloklannrn giincelleme, tahdit ve tespit iglemlerinin yaprlmasrna devam edilmesi,.],102 SAYII,I KANI.INUJ\_ 22,IA M/\DI)ESi G!RIl('iN--I{CE KADAS'fRO PAFTAI,/\RININ YIiN i I - I :NM ES i (" \ I - I $MA I.,\RI Kastamonu, Karabiik, Zonguldak ve Bartrn illerinde ihtiyag duyulan alanlarda 3402/22-a kapsamrnda yaprlan yenileme gahgmalarrna devam edilmesi. I -^ I)Li \'[: KAI)ASI.RO ]\4Ot)Ltt{NiZASy{)N (t,,\t.ig\4ai..\ri Bdlge Miidiirliipiimi.iz ile Kastamonu, Zonguldak, Karabiik Tapu ve Kadastro Miidiirliikleri hizmet binasr inqaatlarrna baglamlmasr, silr{ttkli Kt.lRrlN{sAl" GBLi$iN,t pro.rt,si!,.\r rg\1,\r i\til Siirekli Kurumsal Geligim Projesi kapsamrnda iyileqtirme gahgmalarrnrn devam ettirilmesi, t\t,t \l K \t).\str{) \4['t)i'til i Kil,Rt.,,illl I\t lbl R\cl I is Vt i$r.enfl.lr{in KAri g r LAN t\,li\s r

22 Bdlge Miidiirltifiimi,iz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro miidiirli.iklerinde talebe balh iq ve iglemlerin kamu hizmet standanlanna uygun olarak kargrlanmasr, ELEKTRONiK BELGE YONETiIV SISTTUi Bdlge Miidiirliigtimiiz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro miidiirliiklerinde elektronik belge yrinetim sistemine gegilmesi, KAI),\S1 1{O ():\l.l$nial.ari UZUN VADELi EALISMALAR 3402 sayrh Kadastro Kanunu ve geli$tirilecek mevzuat kapsamrnda kurumumuza verilecek g6revleri yerine getirmek. ORivlAN KADASTROST,! qall$malai{l 3402 sayrh Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamrnda orman kadastrosu ile ilgili gah$malann yaprlmasr t APt.r ve K-.\l),\S llr() N4()DERNIZASYON (lat.l$tlal.at{l Bdlge Miidiirliiliimtiz ile Kastamonu, Zonguldak, Karabiik Tapu ve Kadastro MiidiiLrliikleri hizmet binasr ingaatlanntn tamamlanmast B<ilge Miidtirltigiimiiz yetki alanrnda bulunan Zonguldak ili Qaycuma ve Devrek ilgelerinde Tapu miidiirliiklerinin kendine ait hizmet binasrna kavugturulmast In t,t \ I Kn t)as il{u Nli l)i Rl ilkt.l l{l\l)l IAl.l:l}1. ts.\cl.l l) \'l i$l l,lvlr.hrtn KAII$u.ANN,IASI Bdlge Miidtirliiliimiiz yetki alamnda bulunan tapu ve kadastro mildiirliiklerinde talebe bagh iq ve iglemlerin kamu hizmet standartlanna uygun olarak kargrlanmasr l1- Ansiv (At-l$MAl.r\ltl Bdlge Miidiirliifiimiiz yetki alanrnda bulunan tapu miidiirliiklerinin gegmige ycinelik argivlerinin taranmasr. Kadastro miidiirliiklerinde argiv tarama galtgmalanntn baglatrlmasr MTA GENEL NNUOUT,UGtI BATI KARADENiZ BOLGE VTOOIJru,I]GtI 2014 YILI PROJE TEKLIFLERi : l)proje adr Karabiik-Tagkdprii-Boyabat ve Eosen Havzalar Kdmiir Aramalan.Proje baglama tarihi 2014-bitig tarihi 2016'drr.Tutan ,00 Tl'dir. 2)Kastamonu ili jeotermal aramalan projesinin bagiama tarihi 2014 bitig tarihi ise 2016'drr.Toplam maliyeti ise ,00 TL'dir.

23 3)KuzeybatrAnadolutagkdmiiriihavzasrjeokimyasalvenadirtoprakelementleriaglstndan incelemesi projesinin baglangrg tarihi 2014, bitig tarihi ise 2016'drr.Toplam maliyeti ise ,00 TL'dir. 4)Kargrmasifiendiistriyelhammaddearamalanprojesinintoplammaliyeti '00 TL'dir.Baglangrq tarihi 2014, bitig tarihi ise 2016'drr' 5)Orta Karadeniz-Orta Anadolu ofiyolitleri kom, Nikel-PGE On Aramalan projesi' 22.iLETiSiM TES S VE iglerue GRUP MUDURLUGU/KASTAMONU Miidiirliifi.imiiz tarafrndan 5u anda yaprlmast planlanan 5 adet proje bulunmaktad rr.projeler enerjiaianrndagergekiegtirilmektedir.kastamonu.arag-safranboiueihprojesibagiangt9 tarihi 2008 bitig tarihi ise 2015'tir.ihalesi yaprlmrs olup gah5malara baslanmrgtrr'2o13 ytlt ddenebi 1430 Tl,dir.Proje tutafl ise TL'dir.Diger proje ismi Arag TM.Baglangrg tarihi 2009, bitig tarihi 2015,tir. ihalesi yaprlmrg olup gahsmalara baslan m r9trr.3. proje Tosya TM Tevsiat projesidir. Ba5langrg tarihi 2OLL olup bitis tarihi 2015 yrlr olarak cing6rii mektedir.tosya TM,deki soz konusu tevsiat is emi durduruimu9 o up Tosya TM Tosya,da kurulacak olan organize sanayi bdlgesine nakledilecektir. Kastamonu TM Tevsiat projesininiha esiyapr mr5o uptesisga rgma artdevametmektedir.projebitistarihi2015 olarak cingoriilmektedir.son projemiz ise Ta5ktipri'i TM Tevsiat projesi genel miidi.trlijfiimuziin Teknik birimlerince yaprm igleri devam etmekted ir' Proje bitim tarihi 2015 yrh olarak ongorii lmektedir. TURK YE isrnristit KURUMU BOLGE TUUOUNIU6U Bc' ge Miidt,irlilEi]miiz taraftndan 2014 yrirnda yaptimasr pianianan aragttrma artn topiam adeti 48,dir.cetitli projeler adr altrnda (Hanehalkr biitee arastrrmasr, hanehalkr iggiicu anketi, tuketici eeilim anketi, yasam memnuniyeti vb.) ayhk ve yrlhk olmak uzere projelerimiz bulunmaktadtr. TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLEME KURUMU Tarrm ve Krrsal Kalkrnmayr Destekleme Kurumu (TKDK),4 Mayrs 2007 tarih ve 5648 sayrll Kanunla kurulmustur. Amacu ulusal kalkrnma plan, program ve stratejilerinde 6ngcirtilen ilke ve hedefler cergevesinde, Avrupa Birlili ve uluslararast kuruluglardan saflanan kaynaklart da kapsayacaksekiide,krrsaikaikrnmaprogramiartnlnuyguianmastnayoneiikfaaiiyetieri gergeklestirmektir. Grda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanlr!r'nrn ilgili kurulusu olan TKDK, kamu ti.izel kigilifiini haiz, idari ve mali ozerklife sahip,6zel butgeli bir kamu kurumudur' AvrupaBir i[i,ninadayvepotansiye adaytiike eredestekoimakamacry ao usturdueu Katrhm oncesi Mali Yardrm Aract'ntn, Krrsal Kalklnma BileSeni kapsamtnda haztrlanan IPARD

24 programr,nrn uygulanmasrndan sorumlu olan TKDK, Avrupa Birlili Komisyonu'nun gergeklegtirdifi akreditasyon ve yetki devri siirecini 30 Alustos 2011tarihi itibariyle basarr ile tamamlamrs ve IPARD desteklerini kullandrrmaya baglamtgttr. Faydalanrcrlara uygun harcamalar kargrhfrnda saflanan ve %50 ile %65 arasrnda deiigen mali destebin kaynafr, Avrupa Birlifi ve Tiirkiye cumhuriyeti Eg-finansma n ryla olugturulan IPARD Programr Fonudur, "Kamu Katktst" olarak adlandrrrlan bu destek, program gergevesinde gergeklegmig yatrrrmlar igin geri ridemesiz olarak ku lla ndrrtlmaktadrr. Krrsal kalktnma programlarr gergevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sallanan fonlarr hedef kitleye etkin qekilde ulagtrrarak ulusal kalkrnmaya katkr sallamak igin 45 personel ile TKDK Kastamonu il Koordinat6rlugu $ubat 2012' de hizmete agrlmrgtrr. TKDK Kastamonu il KoordinatdrltiEti 2013'iin ilk yarrsrnda AB yetki devrine alarak gallsmalarlna baglamtsttr. o/o50 ile 0/o65 ARASINDA DEG $EN Xiee OesreGl.:. Siit ve et iireten tarrmsal isletmelere y6nelik yatrrrmlara (101 Tedbiri)verilen hibe desteli miktarr, uygun harcamalar toplamtntn %50'si ile %65'i arasrndadlr' Bagvuru sunuldulu tarihte 40 ya5rn altrnda olan bagvuru sahipleri tarafrndan yaptlan yattrrmlar igin destek oranr %55'e, daflrk alanda yaprlan yattrtmlar igin %6O'a glkmaktadrr. Bagvuru sunuldu[u tarihte 40 ya5rn alttnda olan basvuru sahiplerince, dafhk alanlarda yaprlan yatrrrmlar igin destek oranr ise %65 olmaktadtr..!. Tarrm ve Bahkgrhk Uriinlerinin iglenmesi ve Pazarlanmasrnrn Geligtirilmesi ve Topluluk Standartlanna Yr.ikseltilmesine YOnelik Yattrtmlar (103 Tedbiri) ile Krrsal Ekonomik Faaliyetlerin Qegitlendirilmesi ve Geligtirilmesi Tedbiri (302 Tedbiri) kapsamrndaki yatrnmlarda destek oranr, uygun harcamalar toplamtntn %50'sidir. Onemli rort 302- Krrsal Ekonomik Faaliyetlerin Cegitlend irilmesi ve Geligtirilmesi tedbiri kapsamrndaki yatrrrmlarrn KIRSAL ALANDA gergeklestirilmesi gerekmektedir. KIRSAL ALAN; Nijfusu 'den az olan yerlegim yerlerini, DA6LIK ALAN;1000 metre rakrmdan yi.iksek ya da raktmr metre arastnda olup egimi o/oi-l'den fazla olan alan larr ifade etmektedir. Kastamonu il KoordinatOrLigii olarak 2013 yrhnda 30 projeden 23'iJ ile sdzle$me imzalanmrstrr. Bu projelerin toplam yattrtm tutarr yaklagrk TL dir; yaklagtk TL AB fonundan ka rstlanacaktrr. Ayrrca bu projelerin haztrlrlr igin Kastamonu ilimizde 10 danrgman firma kurulmugtur Yrhnda imzalanan projeler kapsamtnda 150 Trakt6r projesi alrnmtgttr. Qok yakrnda faydalan rcrla ra teslim edilecektir.

25 DEVLET su igleri GENEL VIUOUNIUGU o.s.i zs. eolce ruuounlugu Krsa Vadede 2014 ytl:nda; 7 adet tagkrn koruma, 1 adet gdlet ve golet sulamast iglerinin tamamlanmast planlanmaktadtr. Bu iglerle; 510 dekar arazi sulanacak, 1 il, 6 ilge ve 1 kdy tagkrnlardan korunacaktlr. Kastamonu ilinde yaprlacak 8 adet proje igin toplam yatlrlm tutarl TL'dir. Orta Vadede yrllan arastnda; 3 adet baraj, 2 adet sulama,l adet igmesuyu 30 adet tagkrn koruma, 11 adet g6let ve g6let sulamasr iglerinin tamamlanmast planlanmaktadtr. Bu iqlerle; dekar arazi sulanacak, kigiye igmesuyu temin edilecek, 1 il, 14 ilge ve 20 kdy tagktnlardan korunacakttr. Kastamonu ilinde yaprlacak 47 adel proje igin toplam yatlrlm tutart TL'dir. Uzun Vadede yrllarr arastnda, 2 adet baraj, 2 adet sulama, 50 adet tagkrn koruma, 5 adet g6let ve golet sulamast iglerinin tamamlanmasl planlanmaktadtr. Bu iglerle; dekar arazi sulanacak, 1 il, 11 ilge ve 38 k6y tagktnlardan korunacakttr. Kastamonu ilinde yaprlacak 59 adet proje igin toplam yatrrrm tutan TL'dir. KASTAMONU GENCT K HiZMETLERIVE SPOR il ruuounlu6u 2OT3-20L6 KISA-ORTA VE UZUN VADEDE YAPILACAK OLAN TEsiSLESME FAAL YETIERi KASTAMONU GENCL K MERKEZ Krsa Vadede; 1) Genglik Merkezi brinyesinde agrlan ticretsiz kurslartmtz agtlacaktrr. 2) ilimizde bulunan ortaokul ve lise dendi okullarda, Kastamonu Universitesinde, Genglik ve Spor Bakanh[rnrn, Genglik Merkezimizin tanttlmlnln yaprlacakttr. 3) Sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnda huzur evi ve sevgi evleri ziyareti gergeklegtirilecek.

26 4) ilimizin genglik potansiyelinin saptanacak. 5) Genglik ve Spor Bakanlrlrmtzrn projesi olan Tematik Kamplartn tanltlmll yaprlacak, bagvu ru lar a ltnacak. 6) BakanlrErmrzrn projesi olan Ecdada Mektup projesinin tanltlmr yaprlacak ve kattltm saflanacak. 7) Genglerin, Genglik Merkezi faaliyetleri igerisinde etkinliklere katrlarak dzguvenlerinin artmasr ve sosyallesmeleri saglanacakttr. 8) Genglerin serbest zamanlartnt en verimli gekilde delerlend irmesin i sallamak. 9) Sinema giinlerimizin devamhhfr saflanacaktrr. Orta Vadede; 1) Bakanhfirmrz projesi olan seyyah bizim iller projesi kapsamlnda tanltlmlarln yaprlmasr sallanacak ve bagvurular ahnacak. 2) Bakanlrlrmrzrn projesi olan Beg Yrldlzh Kamp ( kt5 kamplarr) haztrltklartntn tamamlanmasr sallanacak. 3) Dezavantajh genglere ulagrm sallanacaktrr. 4) Geng doni.igi.im projelerinin devamt sallanacaktrr. 5) Genglere gciniilliili.ik bilincinin agtlanmast ile ilgili egitimler yaptlacakttr. 6) Delerler eeitiminin genglere agtlanmast ile ilgili egitimler yaprlacakttr. 7) Madde ba[rmhlrlr konusunda genglerin bilinglendirilmesi ve egitimlerin yaprlmast sa!lanacakttr. 8) Genglerde milli ve manevi delerlerin olugturulmast saflanacaktrr. 9) istiklal yolu yrirtiyiig0 projesi kapsamtnda genglerin bilinglendirilmesini ve projeye Uzun Vadede; katrlrm safla nacakttr. 1) Genglik ve Spor Bakanhfrmtztn projelerinin tanlml ve uygulanmast saflanacaktlr. 2) Genglik ve uzman deligimi programlart ( Tiirkiye-Almaya) yaprlacaktrr. 3) GenClik kamplarr ( deniz ve doia) uygulanacakttr. 4) Seyyah Ulugrnar'tn izinde projesi uygulanacakttr. 1-KISA VADfDE YAPIIACAK YAT RI\1 FAAIiYETLER': Bakrm ve onanma ihtiyact olan il ve ilge tesislerinin bakrmrve onartmlartntn yaptlmasr. 2 OR IA VADTDF YAPILACAK YAI IR'M FAAL YTTI FRi : Yaprmr devam eden ve ihale agamasrnda bulunan tesislerin tamamlanarak hizmete agtlmast. ] UZUN VADEDF YAPILACAK YA-IRIM I-AALiYETLERI : Halime Qavug Ytizme Havuzunun yenilenmesi

27 i! $ 1l 3000 kigilik Spor Salonu yaprmr Sporcu Fabrikasr Binasrnrn yaprlmasr ' -V-o-.#p -' :- littt*'ifjrlxtmn

28 -.n:rjit:r:::' :l ilgelerimizdeki 9im yi.izeyli sahalarrn suni gim yilzeyli sahalara d6n iistii riilmesi. Tribi.in ve soyunma oda larr yaprmr, 2016 yri hedeflerim izdir. K.ASTAMoNU ii eunivrr MUDURLU6U Giivenli Hayat ve Gtivenli Gelecek iqin Qocuk ve Gengler Sosyal Koruma ve Destek Programr kapsamrnda 2014 yrlrnda ilimize g69le gelmig ailelerin ve sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan gocuklarryla gerektirdili gekilde ilgilenmeyen ailelerin yolun olarak yagadrll mahallelerde ya9ayan gocuklarrn eeitim g6rdijgu okullarr kapsayacak gekilde Milli Egitim MUdUrhilU ile faa llyetlerine baglanacaktrr yrlr igerisinde ihalesi tamamlanan KGYS (Kent GUvenlik Ycinetim Sistemi) genigletme projesi kapsamrnda il merkezinde 2 ayrr noktada KGYS kamerasl ile Tosya yolu ve ihsangazi yolu tizerine PTS (Plaka Tanrmlama Sistemi )kurularak ilimize bu istikametten giri5 grkrg yapan araglar kontrol altrna ainacaktrr yrh igerisinde tamamlanan ihale kapsamrnda Tosya ilgemize 5 noktada KGYS,4 noktada PTS kurulmasr, Arag ilgesinde 1 adet, Han6nrj ilgesinde 1 adet ve Ta$k6prij ilgesinde 2 adet PTS'nin kurulmasr pla n lan ma ktadrr.tijm bu gah5malarrn tamamlanarak 2O!4 yrh igerisinde hizmete girmesi planla nmaktad rr.ayrrca Cide ilgemizde de kaymakamhk ile planlanan MOBESE sistemi kurulmasr gahgmalarrna baglanrlmrgtrr. Lojistik $ube MtidiirlU$ii olarak Kastamonu Merkezinde Bcilge Trafik Denetleme gube MUdtirliilti Hizmet Binasr ve Polis Merkezi Amirli[i Hizmet Binast yapttnlmasl plan lanmaktadrr.

29 Yerel belediyecilik faaliyetleri drgrnda b6lgesel olarak yattrtm planlart olan belediyeler : cide BELED YESI : licide LiMANI-FENER MEVKii ARASI TELEFERiK 2)ciDE. STANBUL HAL E ARASI DENiZ UEAGI SEFERLERi 3)RUZGAR ENERJi SANTRALi 4}CiDE AMASRA ARASI TURiSTiK GOLET SEFERLERi

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi 1- Yapl Ruhsatlarr GEPOSB 2()IO YILI FAALIYET RAPORU im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri 2010 yh igerisinde, ruhsat yenilemesi ile birlikte toplam 22 adet yapr ruhsatr verilmigtir. 2- Yapr Kullanma izin

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET RAPORU

inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET RAPORU GEPOSB 2OI4 YILI FAALIYET RAPORU inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl 2014 yrh igerisinde l7 katrhmcrya 48 adet yapr ruhsatr dtizenlenmiqtir. Bunlardan 2l adedi yeni yapr, 13 adedi isim defigiklili,

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:"'

6zu. KARAR ranini NOOSU. !at t:' 2014 yilr ir, cnnnr, nnnclisi MAyIS AyI KARAn Oznrr,nni KARAR ranini NOOSU 6zu 05t05120t4 88 llimiz Ltileburgaz ilgesi Tatarkoy ve Sakrzkciy'deki endiistriyel atrklann, kontrolsiiz olarak tarrm araztleri,

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

^^ew. /" /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< "1,. (UDAkA.": -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

^^ew. / /,.'1 '/' z< i.--'' \:f< L>< 1,. (UDAkA.: -n C. _.)a. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011) KUZEYDOGU ANADOI-U KALKINM AIANSI KALKINMA KURULU KARARLARIVE SONUC BiLDiRGESi ^$N*t'"'n"- -n C. _.)a L>< "1,. (UDAkA.": '.Lb0,*d.du. 7. KALKINMA KURUTU KARARLARI VE SONUC BiLDiRGES (17-18 SUBAT 2011)

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

KARAR: upcris KARARI ,,/ KIL EDEN UYELER

KARAR: upcris KARARI ,,/ KIL EDEN UYELER T.C. HASAN;EYH BELEDivpsi upcris KARARI Karar Tarihi Toplantr No Birleqim No Oturum No Karar No Karar Konusu 06lo4l20L6 4 1 1 10 Faaliyet raporunun gdriiqiilmesi MECLiSi Meclis 1. Baqkan Vekili: islam

Detaylı

12t20t4. A) Hizmet binasr onarrmt ile ilgili iidenek talep iglemleri

12t20t4. A) Hizmet binasr onarrmt ile ilgili iidenek talep iglemleri T.C. MALiYBAKANLIGI Milli mlak Genel Miidiirliiii Sayr : 642047 57-841.02.01-13130-531-47 0 Konu : Odenek Taleplerine iliqkin Usul ve saslar. Sl ilvaliligin (Defterdarhk) Bilindifi iiere, 6583 sayrh 2015

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar T.C. SAGLIK BAKANLICI Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu I!.Ul{ Hr* S3d[01 Sayr:57536863/010.06 Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft rc sadr-r BAI{.\:iLI61. rlltudre HAt K sadli6i K(rRa\llr.Tttsx tiadi\_ \re r're\it.

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

T.C. cankrrr KARATKiN. UNivnnsirpsi. 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU

T.C. cankrrr KARATKiN. UNivnnsirpsi. 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU T.C. cankrrr KARATKiN UNivnnsirpsi 2OL4 YILI YATIRIM izt Etvtg vg necenlsrupinue RAPoRU QANKTRT-2015 r. Ydurrici 6zeri Yi.ikseko[retim camiastrun dinamik bir kurumu olarak 2007 yrhnda kurulan, 2008 yrl

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri. 6ENELGE 2012t.O..t1

Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri. 6ENELGE 2012t.O..t1 T.C. SACLKBAKANLICI Tiirkiye Halk Salhlr Kurumu Baqkanhfr Sayr :8.10.1.HSK.0.82.00.00-2 (J (^C,'3 Konu : Askerlik Sevk l'ehir lqlemleri { {,l {, 1c,\'L 6ENELGE 2012t.O..t1 Askerlik sevk lehir iglemlerinde

Detaylı

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q.

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q. T.C. MERSiN valiliginn SULAMA sirliklnri urnpriu naporu ili :MERSiN irqrsi :ERDEMLI DENETLENEN girlir :ERDEMLi_rocanAsANLr sulama niru,igi onnnriprn rani KoNULAR :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) RİZE DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l F.'LAZTG'TM SORUNLARI I H r l aa.aa aa o o SOZUM ONERTLERT I RAPORU r h Avukat. Aziz DLNQ Yegildere Sok. Qizmeciler Ig Merkezi Kat:7 Tel 2128288 Fax'.231 51 30 Cep: 0 532 235 53 45 Harput V.D. 298 OO0

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06. T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 91686750 602.05 E.453 Konu : Batı Karadeniz Eylem Planı (BAKAP) Hk. 23.06.2016 İLGİLİ MAKAMA Kalkınma Bakanlığımızın koordinasyonunda Bölge Planının

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel

Detaylı

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan

r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan E L_ r-- l_- -LfI-^ l* E r,- f-. l- rl l- I-lf E fl-ll r,--. H U r- r- I -, fl-r. -ri fji fa-ll l- uluong MiLLi PARK il. GEL $im B0LGESi '115000 KORUMAAMAQLT NAZ M MAR PLANr ve 1/1000 olqekl KORUMAAVIAQLT

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag

rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag T.C. QVR V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Yonetimi Genel Mtidtirlii$i Say r 884627 25 -o t o-.1 tc't} Konu: Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ytjnetimi Genelgesi ()i.t[!\.12013 GNLG (2013t37 Bilindili izere, 2872

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi SASLARIT l.genel Hiikiirnler 2. Yetkd ve Sorumluluklar 3. Tegliilat ve Cliirevliler 4. Qalupma Esarslan ve Giirev Biitiimii

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug

n..t..?.+.otz a\r.o.kzon e.!ro6aor: rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi rnnin ivtze UNvaNr UYGUN conug AYDIN il,i rivryasal, nivoto.lir,nauyol,o.rix vn Ntjxr,Bnn rnnlirnt,ere nninconnv yonnncnsi ONAY SAYFASI HAZIRLAYAN MAKAM ADI - SOYADT UNvaNr ivtze rnnin Il Afet ve Acil Durum MiidtirliiEii Recep CO$KUN

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

T.G. BATMAN VALiLiGi il 6zel idaresi. 2010 YrLr Faaliyet Raporu (o{.o{.2o1o- 3{.12.2O1O1

T.G. BATMAN VALiLiGi il 6zel idaresi. 2010 YrLr Faaliyet Raporu (o{.o{.2o1o- 3{.12.2O1O1 T.G. BATMAN VALiLiGi il 6zel idaresi 2010 YrLr Faaliyet Raporu (o{.o{.2o1o- 3{.12.2O1O1 il Genel Meclisinin Sayrn Uyeleri, 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 39. ve 41. Maddelerine istinaden il Genel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

rs 'fin, teknik ve mali deferlendirmesini yapmak tizere ba!rmsiz'deierleidiriciler

rs 'fin, teknik ve mali deferlendirmesini yapmak tizere ba!rmsiz'deierleidiriciler Evrak Tarih ve Sayısı: 04/03/2015-2256 T.C. isren eul KALKTNMA AJANs! Genel Sekreterli$i n_ rs 'fin, Sayr Konu 83618964-730.06-240 Bafi rmsrz De!erlendirici ilanr 20/02/207s BEZMIALEM vakrf uruivrnsirrsi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları NevĢehir Ġlimizde sorumluluğumuz altında toplam 539 km. yolumuz bulunmaktadır. Bu yollarımızın 238 km. si devlet yolu, 301 km. si

Detaylı

A BABACAN I GULLUCE. A g Krlrg C YILMAZ

A BABACAN I GULLUCE. A g Krlrg C YILMAZ Bagbakanhk Mevzuatr Geligtirme ve Yayrn Genel Mudr.irhifri Sayfa 1 / 1 17 Ekim 2014 CUMA Resm? {}az*t* Sayr :29148 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayrsr : 2014/6841 Yilksek Planlama Kurulunun 261912014 tarihli

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 16/05/2014 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 16/05/2014 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Rapor No: 01 Rapor Tarihi: 16/05/2014 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA muz, İl Genel Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 2014/083 sayılı kararı doğrultusunda 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde toplanmıştır. İlk toplantıda

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr.

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr. W T.C. YUKSEKOGRETIM KIJB.ULU BASKANLIdI Yayn ve Doktimantasyon Daire Bagkanhgr Sayr : 20330265-825.99 I 29837 I6nu :Yiilaek lisans ve doktora tezlerine destek verilmesi 16t05t20t4 DAGITI,I YERLERiNE Ilgi:

Detaylı

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin NTALY,A. MURATPA$A BELEDiYE MECLiSiNiN 02.05.2012 TARII{ VE 147 SAYILI KARARI Giindemin 10. Maddesi Karar No. 147 Ozii: Karma Komisyon raporu dofirultusunda hazrrlanan Temizlik leleri Miidiirliifii Qahgma

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii TURKiyE vaktflar BANKAST r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAHViTTERiNiN HALKA ARzTNA iritkin SERMAYE piyasast KURUTU TARAFTNDAN 08.07.2013 TARiHiNDE ONAYLANAN izahnamesinde MEYDANA GETEN DEGiSiKLiKLER Madde

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

E- (fr1an. ul[[ulilllu,, TRGM. Siii:' fr gtrsi,,]sf,l

E- (fr1an. ul[[ulilllu,, TRGM. Siii:' fr gtrsi,,]sf,l Siii:' fr grsi,,]sf,l 1.\-. GDA, TARM VE HAYVANCLK BAKANLG Tanm Reformu Genel Miidiirliiiii ". FAKS TEYiDi Sayr 82.981071-042-15'l'l Konu : TUKAS E- (fr1an ul[[ulilllu,, TRGM valilicine (l Grda Tarrm ve

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı