Vergi rekortmeni Erol Þamlý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi rekortmeni Erol Þamlý"

Transkript

1 Melek Pehlivan AK Parti Ýl Kadýn Kollarýna Pehlivan atandý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün istifasý ile boþalan Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Melek Pehlivan atandý. 40 KURUÞ SAYFA 9 DA Beko, "yýlýn annesi"ni seçiyor Beko, her yýl geleneksel olarak Anneler Günü'nde seçtiði "yýlýn annesi"ni bu sene de seçiyor. Beko Çorum Yetkili Bayii Faký Ticaret, Çorum'da yýlýn annesini 9 Mayýs Cuma günü ödüllendirecek. Faký Ticaret Sahibi Selahattin Faký, yýlýn annesini 9 Mayýs Cuma günü saat 14.00'de Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak'ta bulunan maðazalarýnda ödüllendireceklerini bildirdi. Selahattin Faký Vergi rekortmeni Erol Þamlý Þehit Ahmet Demirhan son yolculuðuna uðurlandý 6 DA Ahmet Demirhan Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde askeri aracýn devrilmesi sonucu hayatýný kaybeden Piyade Sözleþmeli Er Ahmet Demirhan, memleketi Sungurlu'nun Küçük Ýncesu köyünde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Hakkari'den havayolu ile Merzifon Havaalaný'na getirilen þehidin naaþý, daha sonra karayolu ile Sungurlu ilçesine getirildi. Alper Bilan Hititler elçiliklerde tanýtýlacak Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý vergi rekortmenlerini açýkladý. Defterdarlýk toplantý salonunda basýn açýklamasý yapan Ýhsan Özbay, 2013 yýl Gelir Vergisinde ilk sýrada Erol Þamlý'nýn yer aldýðýný belirtti. Ýkinci sýrada Mustafa Uzun'un yer aldýðýný dile getireren Özbay, üçüncü sýrada yer alan mükellefin isminin açýklanmasýný istemediðini söyledi. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. "Hititler Elçiliklerde" baþlýklýk proje kapsamýnda elçiliklerde Çorum'un tanýtýmý yapýlacak. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada yerli ve yabancý insanlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ve turizm potansiyelini geliþtirmek istediklerini dile getirerek, "Ýþte müjdesini bu hafta vermeyi uygun gördüðüm vebenim tarafýmdan kaleme alýnan "Hititler Elçiliklerde" projesini Çorum kamuoyu ile paylaþmak bu konuda insanlarýmýzý bilgilendirmek istiyorum. SAYFA 3 TE SAYFA 5 TE HGYD'den Doðan'a ziyaret 7 DE Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a nezaket ziyaretinde bulundu. HGYD Baþkaný Birkan Demirci beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Hacý Odabaþ, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel'le birlikte ziyaret ettiði Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a HGYD Yönetim Kurulu üyelerini tek tek tanýþtýrdý. Acil servis yeni yüzü ve sistemiyle hizmette Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde acil servisi yeni yüzüyle hizmet vermeye baþladý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hastane Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu "Hastalarýmýza daha kaliteli ve iyi Musa Zorlu hizmet verebilmek için acil servisimizde gerekli düzenlemeleri yaparak hem otelcilik hizmetleri hem de týbbi hizmetler olarak Çorumumuz'a ve hastanemize yakýþýr bir þekilde modern bir yapýya kavuþturulmuþtur. SAYFA 10 DA TOKÝ'den Çorum'a 100 milyon liralýk yatýrým 5 TE TSO'dan Kýlýç'a tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleþtirilen seçimlerde yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. SAYFA 9 DA Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr, Çorum'da þimdiye kadar TOKÝ olarak 100 milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini söyledi. Mustafa Bakýr Köylere Hizmet Götürme Birliði seçim yaptý SAYFA 6 DA KYK 2 öðrencilerinden þehitlere hatim 9 DE TE DA SAYFA SAYFA SAYFA Devane'de 5 kura heyecaný Uslu'dan, "birikimlerinize sahip çýkýn" tavsiyesi

2 Saat firmasýndan Zafer Çaðlayan'a yalanlama Çaðlayan'ýn TBMM'de yaptýðý savunmasýnda dile getirdiði iddialarý, Patek Philippe firmasý yalanladý. Zafer Çaðlayan'ýn TBMM 'de yaptýðý savunmasýnda 700 bin TL'lik saatle ilgili dile getirdiði iddialarý, saatin satýn alýndýðý Patek Philippe firmasý yalanladý. "Saatin faturasý alanýn üstüne ama garanti belgesinde benim adým geçiyor." diyen Çaðlayan'ýn açýklamalarýný yalanlayan firma yetkilileri, "Garanti belgesinin, kiþiye özel olmadýðýný saate özel olduðuna vurgu yaptý. Firma yetkilisi," Garanti belgesinde sadece saatte kaç taþ var, kaç karatlýk altýn, seri numarasý, üretim tarihi ve garanti süresi yazýlýr" dedi. ' GAZETE ÝLANI VERMEYÝZ' Saati gazete ilanýndan görüp beðendiðini söyleyen Çaðlayan'ýn bu iddiasý da yine firma tarafýndan yalanlandarak,"özel bir saat ürettiðimiz zaman bunu müþterilerimize elektronik postayla bildiririz. Gazete ilaný vermeyiz" dedi. Konu ile ilgili olarak Firmanýn Cenevre'deki merkez maðaza sorumlusu ile görüþen Aydýnlýk gazetesinden Derya Derviþ'in aldýðý yanýtlar þöyle: "Cenevre Paris ve Londra'nýn yaný sýra bir çok ülkede de saatlerimizi satan aracý firmalar var. Hiçbir ülkede gazete ilanlarý vermeyiz. Biz marka bir firmayýz ve müþterilerimiz çok özeldir. Firmamýz 1996 senesinden beri dergi çýkarýr. Müþterilerimiz, ürettiðimiz saatleri bu dergiden takip ederler. Özel bir saat ürettiðimiz zaman da bunu müþterilerimize elektronik postayla bildiririz" 'GARANTÝ BELGESÝNE ÝSÝM YAZMAYIZ' "Faturalarda müþterilerimizin adý, ünvaný ve kanunen yazýlmasý gereken her þey kesinlikle yazýlýr. Ama garanti belgesine isim yazmayýz. Garanti belgesi kiþiye özel deðil saate özeldir. Garanti belgesinde sadece saatte kaç taþ var, kaç karatlýk altýn, seri numarasý, üretim tarihi ve garanti süresi yazýlýr. Saati alan kiþi hediye edebilir veya satabilir düþüncesiyle isim yazýlmaz, garanti belgesini elinde bulunduran kiþi saati alan kiþi demek deðildir" Patek Philippe'le sözleþmesi olan Ýstanbul 'daki firma da garanti belgesinde isim yazýlmadýðýný teyit etti. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. 2 KYK öðrencilerinden þehitlere hatim Kredi Yurtlar Kurumu Çorum Akaþemseddin Erkek Öðrenci Yurdunda kalan öðrenciler Bursa ve Çanakkale'yi gezdiler. Çorum Valiliði, Ýl Özel idaesi Genel Sekreterliði, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, KYK Çorum Akaþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürlüðünün birlikte organize ettiði geziye Akaþemseddin Erkek Öðrenci Yurdunda kalan ve 8 hafta süreyle "Asýmýn Nesli Safahatý Yeniden Anlýyor" temasýyla gerçekleþtirilen "Safahat Okumalarý" programýna ve yurtta açýlan Kur'an'ý Kerim kursuna katýlan öðrenci ve görevli katýldý. KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu konu hakkýnda verdiði bilgide, "Asýmýn Nesli Dedelerinin Ýzinden Yürüyor" þuuruyla, doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine bütün bir milletin kalbinin attýðý yer olan ve "dönmeyi düþünmeden" arkasýna bakmadan yollara düþerek þehadet þerbetini içerek tarihe altýn harflerle yazýlan dedelerimiz için düzenenlenen Çankkale pogramýnda, 57. Alay Þehitliði, Conkbayýrý, Seyit Onbaþý Tabyalarý, Þahindere Þehitliði, Büyük Þehitler Abidesi, Yahya Çavuþ Þehitlik ve Mevzileri, Soðanlýdere Þehitliði ve daha bir çok mekanýn sertifikalý rehberlerin eþliðinde gezildiðini ve minnet duygu saðanaðý içersinde unutulmaz anlar yaþandýðýný belirtti.kavuncu, gerek gezi öncesinde grekse þehitliklerde öðrenciler tarafýndan okunarak tamamlanan Hatmi Þeriflerin duasýnýn 57. Alay þehitlerinin huzurunda yapýlarak aziz þehitlerin muazzez ruhlarýna ithaf edildiðini kaydetti. Gezi'nin Bursa bölümünde ise öðrenciler, Söðüt'te kurulduktan sonra 1326 yýlýndan itibaren 30 küsur yýl Osmanlýya baþkentlik yapan Bursa da, "Tarihsiz Millet Talihsiz Millettir'' þuuruyla, Osman Gazi ve Organ Gaziler baþta olmak üzere, Emir Sultan Hazretleri, Yeþil Camii ve Türbesi, muhteþem Bursa Ulu Camii ziyaret ettiler. Öðrenciler gezi sonrasýnda ise bütün bu güzellikleri yaþamalarýna vesile olduklarý için Gençlik ve Spor Bakanlýðý Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðüne, Çorum Valiliðine ve proje ortaklarýna teþekkür ettiler. Fatih AKBAÞ Ýmsâk : 03:41 Güneþ : 05:24 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:34 Akþam : 19:51 Yatsý : 21:25 Yahya Kemal BEYATLI 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta En zor 3 þey: Sýr saklamak, acýlarý unutmak ve zamaný deðerlendirmek. Sâdi Þîrâzî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri GECE Kandilli yüzerken uykularda Mehtâbý sürükledik sularda... Bir yoldu parýldayan, gümüþten, Gittik...Bahs açmadýk dönüþten. Hulyâ tepeler, hayâl aðaçlar... Durgun suda dinlenen yamaçlar... Mevsim sonu öyle bir zaman ki Gaaip bir mûsýkîydi sanki. Gitmiþ kaybolmuþuz uzakta, Rü'yâ sona ermeden þafakta... HAVA DURUMU Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Jandarma'dan hastalara jest! Yýl: 10 Sayý: 2777 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý personeli Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde tedavi göreb hastalarý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda hastalara karanfil vererek geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Jandarma personeli, hastalara ayrýca "Kanun Ordusu Jandarma 175 Yaþýnda" logolu havlu, kolonya, çiçek ve çikolata gibi hediyeler de verdi. Jandarma personelinin ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade eden hasta ve yakýnlarý ise Jandarma Teþkilatýnýn kuruluþ yýldönümünü de kutlayarak "nice yýllar" temennisinde bulundular. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,093 2,094 EUR 2,916 2,918 STERLiN 3,553 3,555 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Toplanan vergide artýþ Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay 2013 yýlý vergilendirme döneminde yýllýk gelir vergisi beyanlarýna iliþkin olarak Mart 2014 tarihinde 12 bin 090 mükellef tarafýndan yýllýk gelir vergisi beyannamesi, 5 bin 778 mükellef tarafýndan da Gayrimenkul Sermaye Ýradýna iliþkin yýllýk gelir vergisi beyannamesi verildiðini açýkladý. Defterdar Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlýnda tahakkuk eden vergi miktarlarýný açýkladý. Verilen beyannamelerden yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile 110 milyon 959 bin 993,36 TL matrah beyan edildiðini ve bu tutar üzerinden 24 milyon 736 bin 087,15 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiðini kaydeden Özbay, "Ayný dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradýna iliþkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 25 milyon 785 bin 523,73 TL matrah ve bu tutar üzerinden de 5 milyon 121 bin 909,45 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiþtir. Ýl genelinde 2013 vergilendirme dönemi için yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamýnda bir önceki döneme göre %11, tahakkuk eden gelir vergisi toplamýnda ise %13 oranýnda artýþ meydana gelmiþtir. Gayrimenkul sermaye iradý beyanýndaki artýþ ise matrahta % 6,7 ve vergide % 10.6 olarak gerçekleþmiþtir. Ýlimiz, Türkiye sýralamasýnda 2013 yýlý vergilendirme dönemi yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile tahakkuk eden vergi bazýnda 35'inci sýrada, gayrimenkul sermaye iradýnda ise 41'inci sýrada bulunmaktadýr" dedi. Fatih AKBAÞ Vergi rekortmeni Erol Þamlý Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý vergi rekortmenlerini açýkladý. Defterdarlýk toplantý salonunda basýn açýklamasý yapan Ýhsan Özbay, 2013 yýl Gelir Vergisinde ilk sýrada Erol Þamlý'nýn yer aldýðýný belirtti. Ýkinci sýrada Mustafa Uzun'un yer aldýðýný dile getireren Özbay, üçüncü sýrada yer alan mükellefin isminin açýklanmasýný istemediðini söyledi. Dördüncü sýrada Latif Aksoy'un beþinci sýrada, Ahmet Özdoðan'ýn altýncý sýrada ise Oðuz Taç'ýn yer yer aldýðýný dile getiren Özbay, yedinci sýrada bulunan mükellefinde isminin açýklanmasýný istemediðini kaydetti. Ýhsan Özbay Gelir Vergisinde sekizinci sýrada Ferit Erdil, dokuzuncu sýrada Þükrü Gayý ve onuncu sýrada da Süreyya Kavlu yer alýyor yýlý Vergilendirme Dönemi Yýllýk Gelir Vergisi sýralamasýnda ilk üçte yer alan mükelleflerin beyan ettikleri gelirleri ve ödeyecekleri vergi miktarlarý ise þöyle: "Erol Þamlý; beyan edilen gelir 893 bin 387,93 TL ödenecek vergi 290 bin 410,78 TL, Mustafa Uzun; beyan edilen gelir 873 bin 230,72 TL, ödenecek vergi 167 bin 491,14 TL, Ýsminin açýklanmasýný istemeyen mükellef; beyan edilen gelir 782 bin 266,30 TL, ödenecek vergi 146 bin 825,42 TL." Fatih AKBAÞ Afiþ yarýþmasý ödülleri verildi Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ortaokul lise ve dengi okullarda düzenlenen 'Vergi' konulu sloganlý afiþ yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Defterdarlýk toplantý salonunda yapýlan ödül törenine Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, öðrenciler, aileleri ve öðretmenler katýldý. 'Vergi' konulu sloganlý afiþ yarýþmasýnda birinci olan Anadolu Lisesi öðrencisi Orhun Özcan'a dizüstü bilgisayar ödülünü, ikinci olan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencisi Dilek Sevgili'ye dijital fotoðraf makinesi ödülünü ve üçüncü olan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencisi Gülsu Yýldýz'a ise mp4 müzik çalar ödülünü Defterdar Ýhsan Özbay verdi. Özbay, öðrencilere bundan sonra ki hayatlarýnda baþarýlar diledi. Fatih AKBAÞ

4 4 Sosyo-ekomomik geliþmiþlik düzeyi fark ödemeleri yapýlacak Mahir ODABAÞI ÇOCUKLARIMIZ NEDEN KÖYE GÝTMEYÝ ÝSTEMÝYOR-2 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Halk Saðlýðý Kurumu'nun, aile hekimi ve aile saðlýðý elemanlarýnýn ücret kalemleri içerisinde yer alan sosyoekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretinde 2011 yýlýndan itibaren yapýlan hatanýn düzeltilmesinden kaynaklanan fark ödemelerinin yapýlmasý için Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüklerine yazý gönderdiðini belirtti. Söz konusu yanlýþ hesaplamanýn, Saðlýk Sen'in giriþimleri ile düzeltildiðini açýklayan Ahmet Saatçi, 2011 yýlýndan itibaren hatalý hesaplanan sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyinden kaynaklanan fark ücretlerinin de ödenmesine karar verilmiþti. Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan Halk Saðlýðý Müdürlüklerine gönderilen yazýda, aile hekiminin ve aile saðlýðý elemanýnýn 2011 yýlýndan beri yanlýþ hesaplanan sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretinin düzeltilerek ödenmesi istendi. Buna göre, aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarý, söz konusu ücret farklarýný 1 Mayýs itibarýyla alabilecek. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan il müdürlüklerine gönderilen yazýda tarihleri arasýndan aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücret artýþýnýn yapýlmamasýndan kaynaklanan fark ödemelerinin Mart 2014 bordrolarýnýn kesinleþmesinden sonra ödenmesi gerektiði bildirildi. Bu durumda ÇKYS üzerinden il ve TC kimlik numarasý bazýnda bordro raporu oluþturularak ödemeler yapýlacak. Belirtilen tarihler arasýnda hak ediþleri olmakla birlikte, aile hekimliði sisteminden ayrýlmýþ olanlar da dilekçe ile müracaat ederek hak ediþlerini alabilecek. Ödemeler, ikametgâhlarýnýn bulunduðu Halk Saðlýðý Müdürlüðünce yapýlacaktýr. Bu durumda olanlarýn bir dilekçe ile müracaat ederek aile hekimi ve aile saðlýðý elemaný olarak çalýþmýþ olduklarý tarihi, ili, ilçeyi ve Banka IBAN numaralarýný bildirmeleri gerekiyor. Söz konusu yazýda ayrýca, ödemelerin gecikmeye mahal vermeksizin ivedilikle yapýlmasý da istendi" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Ýskilip MYO'yu masaya yatýrdýlar Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Abdest alan dedesinin eline ocak baþýnda ýbrýkla su dökemedi. Abdesthaneden gelen misafirlerine annesinin- babasýnýn tembihleriyle kýþýn sobada ýsýttýðý havluyu vermek için kapýda beklemedi. Ocakta yanan çýralarýn ýþýðýnda ders çalýþmadý. Kýþta kýyamette köyün yaylasýndan bir iki saat yürüyerek okula gelmedi. Yaylada kibritleri bitince bir iki saat uzaktaki karþý yaylaya annesi,' hadi yavrum evde kibrit bitmiþ, amcanlardan bir kutu ödünç kibrit koþarak al gel dediðinde' kem küm etmeden tamam ana deyip koþarak gitmenin zevkini tadamadý. Asma üzümü toplayan, kýzýlcýk toplayan annesine yardým etmenin lezzetini tadamadý. Ýndirilen cevizlerden baþaklama yaparak topladýðý cevizleri sevinçle annesine göstermenin zevkini yaþamadý. Kýrlarda topladýðý sarýçiðdemleri annesinin nasýrlý ellerine tutuþturmanýn heyecanýný göremedi. Bu tür örnekleri sýralamaya çalýþýrsak sonu gelmez. Baþta ben dâhil olmak üzere maalesef çocuklarýmýzý köye kente götüremiyoruz veya gitseler de canýmýza okuyorlar. Götürmek ayrý dert, köyde tutmak ayrý dert. Ön yargýyý atamýyorlar, hijyenik takýntýsýndan kurtulamýyorlar. Çünkü þehir hayatýnda biz anne-babalar çocuklarýna karþý;' biz köylerde çok zor þartlarda yaþadýk. Aç kaldýk, açýk kaldýk. Hiç olmazsa çocuklarýmýz rahat etsin. Aman onlar sýkýntý çekmesin' niyetiyle EL PEN- CE duruyoruz. Ýstemeden her türlü ihtiyacýný alýyor, acýkmadan yemek yedirmek için adeta kavga yapýyoruz. Sonra da 'her þey var, bir þey yok stresteyim dostum streste' türküsünü çalýyoruz Kurumlarýn geliþimi için insan gücü çok önemli Artý Bir Business Academy Kurumsal Eðitim Uzmaný Murat Servi personel eðitiminin kiþiliði ve davranýþlarý etkilemesi, rol davranýþlarýnda ve durumsal koþullara çalýþanlarýn uyumunu saðladýðýný belirtti. Servi, bir kurumun baþarýlý olabilmesi için mutlaka çalýþanlarýnýn alanýnda bilgili ve iþ kültürüne sahip olmasý gerektiðini ifade ederek, "Örnek vermek gerekirse eðer bir fabrikanýz varsa oradaki makinelere istediðiniz kadar yatýrým yapýn, istediðiniz kadar son teknoloji getirin fakat onu kullanabilecek nitelikli çalýþanlarýnýz yoksa o fabrikadan kar elde edemezsiniz. Satýþ yapan bir firmaysanýz çalýþanlarýnýz bu konuda kendini süekli geliþtirmez ise yerinizde sayarsýnýz. Fakat bilinçli, tecrübeli ve nitelikli elemanlarýnýz olursa o fabrikada sýradan makinelerle bile çok fazla kar elde edebilirsiniz yada satýþlarýnýzý artýrmanýz mümkun olabilir. Ýþte günümüzde farkýna varýlan en önemli þey insan eðitimidir" dedi. Þirketlerin baþarýlý olabilmesi için artýk baþka þeyleri deðil insana yatýrým yapmanýn gerekliliðini anladýklatýný ve kurumsal eðitim veren firmalar ile daha fazla çalýþýr hale geldiklerini dile getiren Servi, "Bu sayede elemanlarýna daha sistematik ve kaliteli iþ yapmayý öðretebilmektedirler. Ýþ yerinde çalýþanlar ne kadar iyi bir kurumsal eðitim almýþlarsa o iþ yerinde o kadar olumlu ve pozitif bir çalýþma ortamý gerçekleþebilir ve bu sayede þirketler çok kýsa bir sürede çok fazla verim saðlayabilirler" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Ýnönü Anadolu Lisesi'nden kan baðýþý kampanyasý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan beraberinde Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile birlikte Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Alkan'ýn ziyaretinde Kaymakam Þuayib Gürsoy, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis üyesi Mehmet Derici'de hazýr bulundular. Tebrik ziyaretinin ardýndan Ýskilip Meslek Yüksek Okulunun her yýl artýþ gösteren ihtiyaç ve talepleri görüþüldü. Harita üzerinde yapýmý devam eden ek binanýn mevcut durumu, buraya 150 kiþilik konferans salonu yapýmý, öðrencilerin basketbol ve voleybol oynayabilmeleri için açýk spor sahasý yapýlmasý, kampus yapýmý için Ýskilip Belediyesi tarafýndan tahsis edilmesi ön görülen alanýn konumu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn makamýnda gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan heyet tarafýndan Belediye tarafýndan tahsis edilmesi söz konusu olan alanda ve ek binada incelemelerde bulunuldu. Ayrýca yapýlan toplantýda Ýskilip Belediyesi, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Ýþbirliðiyle ekim ayýnda " Her Yönüyle Ýskilip Sempozyumu"nun gerçekleþtirilmesi gündeme alýndý. Ziyaretin ardýndan Belediye Baþkaný Recep Çatma Meslek Yüksek Okulunun Ýskilip için sosyal ve ekonomik açýdan son derece önemli olduðunu, yeni branþlarýn açýlarak daha çok öðrenci çekmek için gerekli giriþimlerin ortaklaþa yapýlmasýnýn birçok açýdan Ýskilip'e fayda saðlayacaðýný ve Yüksek Okula her türlü katkýyý sunmaya hazýr olduklarýný söyledi. Bahadýr YÜCEL Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencileri kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Okulun Biyoloji öðretmeni Sezen Uysal'ýn öncülüðünde 9/B sýnýfý öðrencilerinin gerçekleþtirdiði kampanyada Salý Pazarý esnafý ve alýþveriþe gelen halka yönelik bir anket deðerlendirmesinde yapýldý. Yapýlan anketler neticesinde %67 oranýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyen, %24 oranýnda kan vermeyi düþünmeyen ve %9 oranýnda da kararsýzlarýn olduðu sonucu çýktý. Anket sonuçlarýna göre okula davet edilen Kýzýlay'ýn kan aracý bütün gün boyunca kan baðýþýnda bulunmak isteyen Pazar esnafý alýþ veriþe gelenlerden ve okul öðretmenlerinden kan aldý. Büyük bir ilgiyle karþýlaþan Kýzýlay ekibine okulun 9/B sýnýfý öðrencileri de yardýmcý oldu.kan baðýþý esnasýnda okul öðrencileri Pazar halkýný kan baðýþýnýn önemi ve neden kan baðýþýnda bulunmasý gerektiði kimlerin kan verebileceði konularýnda bilgilendirdi.okul Müdürü Ahmet Güngör toplum hizmetini gerçekleþtiren okulun Biyoloji öðretmeni Sezen Uysal'a, 9/B sýnýfý öðrencilerine ve Kýzýlay ekibine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL ÇOCUKLARIMIZA KÖYÜ SEVDÝRMENÝN YOLLARI: - Öncelikle köylerdeki annemizin - babamýzýn, yakýnlarýmýzýn çocuklara karþý sevecen, kucaklayýcý olmasý. Torunlarýný görmekten çok mutlu olduklarýný hissettirmeleri. Aslýnda herkes mutlu olur ama bazýlarý maalesef hissettiremez. Tabiri caizse gizli sever. Oda pek iþe yaramaz. - Küçük yaþtan itibaren çocuklarla köyün irtibatýnýn kesilmemesi. Baskýdan ziyade sevgiye dayalý olmasý ziyaretlerin yapýlmasý. Köyde sessiz sakin doðal ortamda kitap okumanýn zevkinin tattýrýlmasý. - Özellikle anne- babasýnýn köyde daha mutlu olduklarýný çocuklarýn görmesinin saðlanmasý. Bu nedenle köye gidince kesinlikle aile içi tartýþma yaþanmamasý. - Þehirden giden çocuklarýn birazcýk temizlik anlayýþý farklý olabilir. Bunun anlayýþla karþýlanmasý. Özellikle bu noktada annelere çok görev düþer. Eðer çocuðunun takýntýsý varsa, ' yavrum bulaþýklarý ben yýkadým. Yataðýnýn çarþaflarýný gelirken getirdik' diyerek kýrmadan dökmeden, baský yapmadan durumun idare edilmesi. - Aðaç dikme mevsiminde baða bahçeye meyve dikerken çocuklarýnda adýna bir aðaç dikilmesi. 'Bu dut aðacý senin, sen olmayýnca ben bakarým ama sende tatillerde geldiðinde bakacaksýn' gibi sözlerle çocuða zimmetlenmesi. - Köye gidince emsali olan samimi arkadaþlar edinmesinin saðlanmasý. Þehre gidince de irtibatýn kesilmemesi. - Sosyal yönü iyi olan imam varsa onunla tanýþtýrýlmasý. Tatilde imama okumaya gidiyorsa ve meraklýysa camide müezzinlik yapmak gibi görev verilmesi. Ayrýca imam tarafýndan sosyal faaliyetler (maç yapma gibi) yapýlmasýnýn teþvik edilmesi. - Köyde bulunan ebe - dede dýþýndaki sosyal yönü iyi olan, çocuklarý candan seven yaþlýlarýnda yanýna götürülmesi. Oradaki 80 yaþýndaki dedenin ' hadi hatun anasýný-babasýný boþ ver. En aðýr misafir bu yavru, hemen bir yumurta boya. Ne var ne yok dök ortaya ' Türü doðal samimi davranýþý çocuðu cezbedecek, köye çekecek þehre gittiðinde o amcayý özleyecektir. " Diðer taraftan çocuðunuzun elinden tutun köyün çevresindeki kýrlarda bayýrlarda, bahçelerinizde baþ baþa gezinin. Köyde kaldýðýnýz günlerde yaþadýðýnýz zorluklar, ders alýnacak anýlar varsa onlarý tarih anlatýr gibi duygusallýk içerisinde anlatýn. Sizlerin çektiði sýkýntýlarý çocuklarýnýzýn hissetmesini saðlayýn. Anýlarýnýzýn geçtiði baðlara, bahçelere karþý çocuklarýnýzda milliyetçilik duygusu uyandýrýn ki yýl sonra siz hayatta olmasanýz bile buraya geldiðinde bu günleri hatýrlasýn. Gerektiðinde aðlayabilsin. Býrakýn aðlamaktan zarar gelmez. Ben köyüme gittiðimde maziyi düþünüp hep aðlarým. (yazarla iletiþim: ) * DAVET: Bugün saat 'te Atatürk ilkokulu velilerine ve gönüllülere 'Ev Kazalarý ve Korunma' konferansý vereceðim. Kendiniz için davetlisiniz.

5 5 BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer Külcü nün Kayýnbiraderi, Deðerli Kardeþimiz Devane'de kura heyecaný Murat Demirezen in vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, Merhuma Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Biçer Oto Servisi Çorum Belediyesi tarafýndan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði ile gerçekleþtirilen Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. etabý tamamlandý. Hak sahipleri konutlarýný kura çekerek belirledi. Atatürk Spor Salonunda dün gerçekleþtirilen kura törenine, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turan Candan, Alper Zahir, TOKÝ Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, mahalle muhtarlarý, daire amirleri, çok sayýda konut sahipleri katýldý. Kura töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Törenin açýlýþ konuþmasýný TOKÝ Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr yaptý. Bakýr, Çorum'da þimdiye kadar TOKÝ olarak 100 milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bakýr, Çorum'da konut çalýþmalarýný sürdürdüklerini, Türkiye genelinde TOKÝ olarak 65 milyar TL civarýnda kentsel dönüþüme imza attýklarýný dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Külcü, "Bugün çok mutlu olduðum bir gün. Görevi devir aldýktan sonra ilk konuþmamýzda þunlarý duyduk. "Bizim bu devane deðiþmez böyle geldi böyle gider" diyorlardý. Ama þimdi geldiðimiz noktayý görüyorsunuz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan konutlarýn hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Yasin YÜCEL TOKÝ'den Çorum'a 100 milyon liralýk yatýrým Mustafa Bakýr Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr, Çorum'da þimdiye kadar TOKÝ olarak 100 milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini söyledi. Çorum Belediyesi ile TOKÝ tarafýndan Devane bölgesinde yapýlan konutlarýn kura çekim törenin de konuþan Bakýr, Çorum'da konut çalýþmalarýný sürdürdüklerini, Türkiye genelinde TOKÝ olarak 65 milyar TL civarýnda kentsel dönüþüme imza attýklarýný dile getirdi.kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda Çorum'da Devane bölgesinde de bir çalýþma içerisine girdiklerini ve hak sahipleri ile anlaþma yaptýktan sonra konutlarý þimdi bitirdiklerini ifade eden Bakýr, toplamda 413 konut yapýldýðýný ve 240 konut daha yapmayý planladýklarýný söyledi. Yeni yapýlacak olan konutlar ile birlikte Devane bölgesinde 680 konut yapýlmýþ olacaðýnýn altýný çizen Bakýr, "Yeni yapýlacak olan konutlar ile TOKÝ Çorum'da 100 milyon TL yatýrým gerçekleþtirmiþ olacak. Yeni konutlar Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Yasin YÜCEL "Devane'de yapýlamaz denileni yaptýk" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un son yýllarda hýzla deðiþtiðini söyledi. Çorum Belediyesi ile TOKÝ tarafýndan Devane bölgesinde yapýlan konutlarýn kura çekim törenin de konuþan Baþkan Muzaffer Külcü, "Bugün çok mutlu olduðum bir gün. Görevi devir aldýktan sonra ilk konuþmamýzda þunlarý duyduk; "Bizim bu devane deðiþmez böyle geldi böyle gider" diyorlardý. Muzaffer Külcü Ama þimdi geldiðimiz noktayý görüyorsunuz. O virane devane þimdi o arkanýzda ki resimde gördüðünüz gibi oldu geldiðinde bambaþka bir Türkiye kuracaðýz. Biz bu sevda ile yola çýktýk millette bizimle yürüyor. Bugün 440 konutun kurasýný çekeceðiz. Sayýn Baþbakanýmýza teþekkür etmek istiyorum bu virane alanlarda büyük deðiþiklikler gerçekleþtirdi" dedi. Külcü, Çorum'un son yýllarda hýzlý bir geliþim gösterdiðini belirterek Devane bölgesinde görüntü kirliliði oluþturan eski yapýlarýn yerinde Çorum'un silüetini deðiþtiren modern binalarýn yükseldiðini söyledi. Külcü, yýllardýr þehir merkezinde kötü görüntüye neden olan virane yapýlarý vatandaþla iþbirliði içerisinde yýkarak yerine modern ve çok katlý binalar inþa ettiklerini dile getirdi. Yasin YÜCEL Alper Bilan Hititler elçiliklerde tanýtýlacak Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. "Hititler Elçiliklerde" baþlýklýk proje kapsamýnda elçiliklerde Çorum'un tanýtýmý yapýlacak. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada yerli ve yabancý insanlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ve turizm potansiyelini geliþtirmek istediklerini dile getirerek, "Ýþte müjdesini bu hafta vermeyi uygun gördüðüm ve benim tarafýmdan kaleme alýnan "Hititler Elçiliklerde" projesini Çorum kamuoyu ile paylaþmak bu konuda insanlarýmýzý bilgilendirmek istiyorum. Bu projenin amacý baþkentleri ilimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Hitit Medeniyetini bir obje olarak kullanarak elçilikler düzeyinde ilimizi yabancý misyona tanýtmak istiyoruz. Bu projenin ilk adýmýný Alman elçiliði ile atýyoruz. Önümüzdeki yýllarda farklý elçiliklerde de bu çalýþmayý yapmayý hedefliyoruz. Bu çalýþma kapsamýnda ilimizin tanýtýmýna büyük fayda saðlayacak bu etkinliðe ait duyurular,afiþler ve broþürler bizzat Alman elçisi tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderilecektir. Ayrýca Alman basýnýnda ve Türkiye'de yaþayan Almanlar'a ulaþacak bir çok yayýn organýnda ve internette bu faaliyete yer verilerek kent tanýtýmýna büyük bir katký verilecektir. Kentimiz adýna yapýlacak etkinliklerin kalite çýtasýný arttýrmalýyýz. Her zaman ifade ettiðim gibi kent adýna yapýlan iþlerde o kenti temsil edebilecek kapasitedeki ve yeterli donanýma sahip sivil toplum örgütlerinin muhatap alýnmasýnýn önemini inþallah bütün Çorum kamuoyu görecektir. Bu çalýþmanýn baþka elçiliklerce de benimseneceðini hatta Allah'ýn izniyle yurtdýþýna da taþýnacaðýný düþünüyorum. Bu çalýþmada bizlere destek olan kurum ve kuruluþlara,deðerli hocalarýma,sanatçý dostlarýma, çok deðerli sponsorlarýmýza, Çorum Hitit Vakfý Þube Yönetim Kurulu üyeleri ile Alman elçisine ve elçilik çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Her zaman desteklerini aldýðýmýz yerel basýnýmýza ve deðerli Çorum halkýna da sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

6 6 Þehit Ahmet Demirhan son yolculuðuna uðurlandý KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Köylere Hizmet Götürme Birliði seçim yaptý Ýlker Özçelik'e plaketini Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan verdi. Ahmet Demirhan Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde askeri aracýn devrilmesi sonucu hayatýný kaybeden Piyade Sözleþmeli Er Ahmet Demirhan, memleketi Sungurlu'nun Küçük Ýncesu köyünde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna uðurlandý. Hakkari'den havayolu ile Merzifon Havaalaný'na getirilen þehidin naaþý, daha sonra karayolu ile Sungurlu ilçesine getirildi. Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan þehidin naaþý, öðle saatlerinde Sungurlu Ulu Camii'ne getirildi. Þehit Demirhan'ýn ailenin tek erkek çocuðu olduðu ve bir kýz kardeþi ile ablasýnýn bulunduðu öðrenildi. Anne Sevim Demirhan ve baba Celal Demirhan çocuklarýnýn tabutuna sarýlarak uzun süre gözyaþý döktüler. Þehit Demirhan'ýn kýz kardeþi Kübra Demirhan'ýn sözleri ise yürekleri burktu. Demirhan'ýn cenazesi Ulu Camide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçeye baðlý Küçük Ýncesu köyünde topraða verildi. Cenaze törenine Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu, Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Jn. Komutaný Ahmet Çelik, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Örnek þoförler ve polise plaket Mustafa Emre Ersoy'a plaketini Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan verdi. Osman Nahit Erdoðan'a plaketini Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan verdi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan Karayollarý Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda araçlardan özellikle öðrenci servis taþýmacýlýðý yapan araç þoförleri üzerinde, öðrenci, veli, okul idaresi ve denetim faaliyeti yapan trafik görevlisi memurlarýn genel kanaati ile 3 servis þoförüne plaket taktim etti. Daha sonra ise yýlýn örnek polisi seçilen Trafik Denetleme Þube Müdürlüðünde görevli Polis Memuru Yalçýn Çakmak'a plaket verdi. Doðan, törende yaptýðý konuþmada "Minibüsçüler ve Servisçiler Odasýna kayýtlý 15 adet þirkete ait 414 adet servis hizmeti veren araç bulunmaktadýr. Diðer servis þoförlerimize de bu davranýþ örnek olacaðýný düþünüyorum" dedi.minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ise, "Müdürümüz her zaman her konuda destek oluyor bizlere. Bizlerde müdürümüzün destekleri ile þoförlerimize eðitim vermeye devam edeceðiz. Yarýn (bugün) saat 10.00'da bütün þoför arkadaþlarýmýzla yanal taklalý emniyet kemeri simülasyon aracýna bineceðiz" dedi. Yasin YÜCEL Köylere Hizmet Götürme Birliði mayýs ayý Olaðan Genel Kurulu dün Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenen toplantýda yeni dönemde görev yapacak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Encümen üyeleri belirlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan genel kurul toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu yaptý. Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin 22 yýlý aþkýn bir geçmiþi olduðunu belirten Ebiloðlu, ancak hükümetin mahalli ihtiyaç ve hizmetlerin yerel yönetimler eliyle karþýlanma modelini seçtiðini, bu politikalar doðrultusunda önce BELDES uygulamasý ile belediyelerin etkinliðinin artýrýldýðýný, 2005 yýlýndan beri KÖYDES uygulamasý ile birlikte köylerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin aktivitesininartýrýldýðýný kaydetti. Ebiloðlu, sözlerine þöyle devam etti: "Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tüm Türkiye' de olduðu gibi ilimizde de köylerimize yönelik çok önemli hizmetleri baþarýlý bir þekilde vermiþ ayný baþarýnýn sürdürülmesi için gereken gayret bundan böyle de sürdürülecektir. Görev yaptýðým 3 yýl içinde birliðimize tahsis edilen ödeneklerin, en verimli, en adil, bir biçimde kullanýlmasý için azami özen gösterilmiþtir. Devlet-Millet iþbirliði içinde az para ile çok iþ yapýlmasý için çok büyük gayret gösterilmiþ, önümüzdeki dönemde de ayný uygulamaya devam edilecektir. Bu toplantýda, birliðimizin 2013 yýlý kesin hesaplarý ile faaliyet raporu görüþülüp karara baðlanacaktýr. Ben burada bir noktaya özellikle deðinmeden geçemeyeceðim. Birlik Encümeni'nde, bir yýldan beri birlikte görev yaptýðýmýz arkadaþlara huzurlarýnýzda teþekkürü bir borç bilirim. Bu arkadaþlarla Birlik Encümeni'nde oldukça uyumlu bir çalýþma yaptýk. Bu arkadaþlar oldukça olgun bir tutum ve davranýþ sergilemiþlerdir. Sizleri temsilde hiçbir kusur etmemiþlerdir. Bugün burada bu göreve seçilecek arkadaþlardan da ayný feragat ve fedakarlýðý, ayný örnek tutum ve davranýþý sergilemelerini bekliyoruz. Ayrýca bu dönemde görev yapan tüm Ýl Genel Meclis üyelerine, Özel Ýdare ve Birlik personeline huzurlarýnýzda teþekkür ederim." -PLAN BÜTÇE KOMÝSYONU VE ENCÜMEN SEÇÝLDÝ- Ebiloðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Köylere Hizmet götürme Birliði Genel Kurulu'na geçildi. Ýlk olarakbaþkanlýk divaný oluþturuldu. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu'nun baþkanlýðýndaki divanda Baþkan Vekilliðine Ahmet Aköz ile Bekir Söylemez, Katip Hacý Osman Ebiloðlu Üyeliklere Mustafa Ýlhan ve Ýsmail Üstündað seçildi. Köylere Hizmet Götürme Birliði bünyesinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na üye seçimi yapýldý. Toplantýda açýk oylama usulüyle komisyon üyeleri belirlendi.üç kiþiden oluþan komisyona Emin Yandým, Mehmet Yörür ve Halil Damar seçildi. Birliðin 2013 yýlý faaliyet raporu ile bütçesinin görüþülerek kabul edildiði genel kurulda encümen üyesi seçimleri için de kapalý oylama yapýldý. Birlik Encümen Üyeliklerine ise Nurettin Karaca, Mustafa Alagöz, Hacý Koca ve Gürbüz Yasakçý seçildi.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Çöplüklere önlem alýnmalý" "Çorum'da 314 riskli yapý var" Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da 314 adet yapýnýn riskli olarak belirlendiðini söyledi. Ýl Genel Meclisi'nin dün düzenlenen mayýs ayý üçüncü toplantýsýnda Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'nün Çorum projeleri ve riskli yapý denetimleri ile ilgili Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da 314 adet yapýnýn riskli olarak belirlendiðini ifade ederek, "Bu konuda Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne 285 adet dosya teslim edilmiþtir. 253 dosya onaylanarak Tapu Müdürlüðüne "Riskli Yapý" belirtmesi düþülmesi için yazý yazýlmýþtýr. 82 dosyanýn tüm iþlemleri tamamlanarak yýkým iþlemi gerçekleþmiþtir. Onaylanan dosyalarda 495 konut ve 25 iþyeri olmak üzere toplamda 520 adet baðýmsýz birim bulunmaktadýr" dedi. Riskli bulunan yapýlarda oturan vatandaþlarýn evsiz kalmamasý için kýsa süreliðine bakanlýk tarafýndan yardým yapýldýðýný kaydeden Özzehinli, "Çorum için belirlenen 2014 yýlý kira yardým bedeli 535 TL'dir. 18 aya kadar kira yardýmý yapýlýyor. Kira veya faiz desteðinden anlaþma ile tahliye edilen yýktýrýlan veya kamulaþtýrýlan binalarýn malikleri kiracýlarý ve sýnýrlý ayni hak sahibi olarak bu binalarý kullananlar kanun kapsamýnda yapýlacak yardým ve desteklerden faydalanabiliyorum yardýmý ve faiz desteði almak için kendi aralarýnda anlaþma yapmasý þartý bulunmamaktadýr. Kiralara taþýnma masraflarý dikkate alýnarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardýmý yapýlabiliyor. Kiracýlarýn konut satýn almak istemeleri halinde Bakanlýk ile Yurdanur Özzehinli protokol imzalayan bankalardan alýnacak kredilere faiz desteði verilebilecek" diye konuþtu. Özzehinli, "TOKÝ tamamlanan 47, devam eden 137 kentsel dönüþüm projesiyle birlikte 258 bin konut üretmiþ olacak. Ayrýca Çorum, Kentsel Yenileme Projesi ile deðiþiyor. Devane- Farabi-Arasta ilk kazma Devane bölgesinde baþladý. Devane TOKÝ ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile modern bir yaþam alanýna dönüþüyor. Çorum'a köy görüntüsü veren kerpiç, ahþap yapýlardan oluþan sokaklarýna itfaiye ve ambulansýn bile giremediði mahalleler TOKÝ-Belediye iþbirliðiyle tarihe karýþýyor. Devane mahallesinde baþlatýlan yýkýmlar sonrasý ilk etapta 440 konut yapacak olan TOKÝ projenin devamýnda Belediye hizmet binasý alýþveriþ merkezleri, eðitim alaný ile alt ve üst yapýsý tamamlanmýþ modern mahalleler kuracak ilk etabý 18 ayda tamamlanacak olan proje kapsamýnda 80, 120 ve 130 m2 büyüklüðünde konutlar yapýlacak. Þimdiye kadar Belediye 10 trilyon kamulaþtýrma bedeli ödemiþ. 2. etapta 240 konut yapýlacak, Çorum Belediyesi ve TOKÝ ile yapýlan anlaþma gereðince Kentsel Dönüþüm çalýþmalarý kapsamýnda kamulaþtýrma çalýþmalarý tamamlanan Çorum Kalesindeki bütün evler boþaltýlmýþ durumda. Çorum kalesi restore edilerek turizme kazandýrýlmasý hedefleniyor. Çorum ili içinde riskli alan olarak Osmancýkta Ýstanbul yolu üzerinde Gemici Mahallesi tespit edilmiþ. Ayrýca taþkýnlardan dolayý belirli alanlarda yerleþimi engellemek için bu karar alýnmýþ. Çorum Merkezde Karakeçili Mahallesi Yeniyol Mahallesinin durumu Kültür Bakanlýðýna taþýnýp yeniden bir çalýþma yapýlmalý. Buradaki binalarýn çoðu kültür varlýðý deðil. Buralarýn yerine dik binalar deðil þehrin dokusuna uygun þekilde düzenlenmelidir" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL HGYD'den Doðan'a ziyaret Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a nezaket ziyaretinde bulundu. HGYD Baþkaný Birkan Demirci beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Hacý Odabaþ, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel'le birlikte ziyaret ettiði Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a HGYD Yönetim Kurulu üyelerini tek tek tanýþtýrdý. Ziyarette Çorum'un huzurlu þehirler arasýnda yer aldýðýný ifade eden HGYD Baþkaný Birkan Demirci, bunda emeði büyük olan Emniyet Teþkilatý'na teþekkür etti. Demirci, ayrýca suç aydýnlatma oranlarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olmasýndan dolayý Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý kutladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Halil Ýbrahim Doðan ise, HGYD yeni yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Kargý Ýl Genel Meclisi üyesi Mesut Tuðrel, belediye çöplüklerinin çevreye verdiði zararlarýn önlenmesi amacýyla tedbir alýnmasýný gündeme getirdi. Toplantýda sözlü önerge teklifi veren Mesut Tuðrel, gerekli önlemlerin alýnmamasý nedeniyle belediye çöplüklerinin ilçelerde ciddi çevre sorunlarýna neden olduðunu söyledi. Çöplük çevresinde gerekli tedbirlerin alýnmamasý nedeniyle en ufak rüzgarda çöplüklerde biriken atýklarýn tarým arazileri baþta olmak üzere çevreye yayýldýklarýný ifade eden Tuðrel, hayvanlarýn çöplüklerde yayýlmasýnýn da insan saðlýðýný ciddi biçimde tehdit ettiðini kaydetti. Mesut Tuðrel, bu sorunun giderilmesine yönelik olarak çöplüklerin güvenlikçemberine alýnarak düzenleme yapýlmasýný istedi. Mesut Tuðrel'in önerge teklifi, yapýlan görüþmenin ardýndan üzerinde gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Meclis 'çocuk gelinleri" araþtýracak CHP Merkez Ýl Genel Meclisi üyesi Burçin Solmaz Polat, toplumda 'çocuk gelinler', hukukta ise 'çocuk istismarý' olarak bilinen konuyu Meclis gündemine getirdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Burçin Solmaz Polat, 'çocuk gelinler' olarak bilinen çocuk istismarýnýn önlenmesine yönelik olarak Çorum'da ne tür bir çalýþma yapýldýðýna yönelik olarak sözlü önerge teklifi verdi. Burçin Solmaz Polat, toplumda kanayan bir yara haline gelen çocuklarýn erken yaþta evlendirilmelerinin engellenmesine yönelik olarak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü baþta olmak üzere ne tür önlemlerin alýndýðý, özellikle kýrsal bölgelerde yoðunlaþan bu tip olaylara karþý ailelere yönelik ne tür eðitici faaliyetler yapýldýðý ve il genelinde çocuk yaþta evlilik oranýnýn tespit edilerek önlenmesine yönelik olarak ne tür faaliyet ve çalýþmanýn yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Söz konusu önerge teklifi, yapýlan görüþmenin ardýndan üzerinde gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Aile ve Engelliler ile Milli Eðitim Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýlçe merkezinde bulunan ahýrlarýn dýþarý taþýnmasýný istedi CHP Ortaköy Ýl Genel Meclisi üyesi Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde bulunan ahýrlarýn ilçe dýþýna taþýnmasýný talep etti. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak sözlü önerge veren Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde bulunan hayvan ahýrlarýnýn özellikle yaz aylarýnda ilçe geneline ciddi biçimde koku yaydýðýný belirterek, bu durumun ilçe halkýný rahatsýz ettiðini dile getirdi. Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde bulunan hayvan ahýrlarýnýn ilçe dýþýna çýkartýlmasý korusunda Ortaköy Belediyesi ile ilçe tarým müdürlüðünün bir çalýþmasýnýn bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Dilaver Yýldýrým'in önerge teklifi, yapýlan görüþmenin ardýndan üzerinde gerekli incelemede bulunulmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM 8 Getir Abayý, Al Semeri Nasreddin Hoca'nýn köyünden bir adam, eþeðiyle bahçesine doðru giderken çalýlýklarýn önünde durmuþ. Eþeðini de bir aðaca baðlamýþ. Abasýný çýkarýp eþeðin semerinin üzerine koymuþ. Abdest bozmak için kuytu bir yere gitmiþ. O sýrada birisi abayý alýp kaçmýþ. Adam geri döndüðünde abasýnýn yerinde yeller estiðini görünce, eline bir sopa alýp, eþeðini hem acýmasýzca dövüyor, hem de kötü kötü söyleniyormuþ. O sýrada bahçesine gitmekte olan Nasreddin Hoca olayý görmüþ, Adama;- "Dur bakalým" demiþ, "Ben þimdi ona gösteririm. "Hemen eþeðin semerini indirip yere koymuþ. Yularýný çözüp boynuna sarmýþ. Eþeðe kuvvetli bir sopa yapýþtýrarak;- "Sana semer memer yok, getir sahibinin abasýný, al semerini." Demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuklarýn geliþiminde Protein ve kalsiyum önemli! Çocuk Saðlýðý Uzmaný Dr. Dicle Ýnanç, çocuklarda protein ve kalsiyum eksikliðinin sýk tekrarlayan ishallerden zeka geliþimine kadar pek çok saðlýk sorununa neden olabildiðini söyledi. Ýnanç, ileriki dönemlerde de yaþam kalitesini ve saðlýðýný bozabilecek bu eksikliklere karþý erken yaþlarda önlem alýnmasý gerektiðine dikkat çekti. Memorial Þiþli Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü Uzmaný Dr. Dicle Ýnanç, kemik yapýsý için en önemli mineral olan kalsiyumun, çocuk geliþiminin temel yapý taþlarýndan biri olduðunu belirtti. Ýlk yýllarda anne sütüyle alýnan kalsiyumun çocuklarda kemik geliþimini saðladýðýný ifade eden Ýnanç, "Ýleriki yaþlarda risk oluþturabilecek osteoporoz yani kemik erimesinden korumaktadýr. Ergenlik öncesi dönemde çocuklarýn kalsiyum gereksinimlerinin günde 800 mg olduðu düþünülmektedir. Bu ihtiyacý karþýlamak için çocuklara erken dönemde en önemli kalsiyum kaynaðý olan süt ve süt ürünlerinin olduðu beslenme alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý çok önemli." diye konuþtu. KEMÝK SAÐLIÐI ÝÇÝN ÇOCUK YAÞTA DÜZENLÝ FÝZÝKSEL AKTÝVÝTE ÞART Çocukluk dönemindeki kemik saðlýðýnýn korunmasý için baþta bebeklik dönemi olmak üzere yaþam boyu D vitamini alýnmasý gerektiðini vurgulayan Dr. Ýnanç, þöyle devam etti: "Gebelerin D vitamini depolarýnýn yeterli olmasý, özellikle 9 18 yaþ gurubunda, hem kalsiyum alýmýnýn günde 150 gram düzeyinde olmasý hem de düzenli fiziksel aktivite yapýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla okul programlarýnda kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri ile beslenmenin vurgulanmasý ve spor derslerinde atlama, sýçrama, koþma, jimnastik hareketleri gibi aktivitelere daha fazla yer verilmesi gereklidir."çocuklarýn büyümesinde proteinin çok önemli bir rolü bulunduðunu belirten Ýnanç, dengeli bir beslenmede, enerjinin yaklaþýk yüzde 15'inin protein kaynaklý olmasý gerektiðini söyledi. Çocuklarda protein gereksiniminin eriþkinlerdeki gibi olmadýðýný kaydeden inanç, "Sadece dokularýn tamiri ve yeniden yapýlanmasý için deðil, vücudun büyümesi ve geliþmesi için de gereklidir. Proteinler, hücre büyümesi ve geliþmesinde, Astým hastalarý stres ve yoðun Parfüm kokusundan uzak dursun Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Fatma Fidan, astým hastalarýnýn sigara dumaný, stres ve yoðun parfüm kokusundan kaçýnmalarýný söyledi. 7 Mayýs Dünya Astým Günü dolayýsýyla yazýlý açýklama yapan Prof. Dr. Fatma Fidan, astýmýn hava yollarýnýn daralmasýyla kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalýk olmakla beraber doðru tedavi ile kontrol altýna alýnabileceðini kaydetti. Astým hastalarýnýn günlük yaþamlarýnda hastalýðýn bir engel haline gelmemesi için her þeyden önce yapmalarý gereken tetikleyici faktörlerden uzak durmaklarýný tavsiye eden Fidan, "Soðuk algýnlýðý, grip gibi hastalýk dönemleri ya da tedavi amaçlý kullanýlan bazý ilaçlar astýmýn kiþinin hayatýna etki etme noktasýnda þiddetini artýrmaktadýr. Hava kirliliðinin yoðun olmasý ve çok soðuk, kuru baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde, metabolizmanýn çalýþmasýnda, kas, kemik ve kan hücrelerinin oluþmasýnda da büyük öneme sahiptir." þeklinde konuþtu. ÇOCUÐUNUZUN SIK SIK HASTALANMAMASI ÝÇÝN KALÝTELÝ PROTEÝN ALIMINA ÖZEN GÖSTERÝN Protein yetersizliðinin en çok 6 ay ile 5 yaþ arasýndaki çocuklarda görüldüðünü anlatan Çocuk Saðlýðý Uzamaný Ýnanç, "Bu durumda büyüme durur, vücut aðýrlýðý azalmaya baþlar. Vücudun direnci azaldýðýndan hastalýklara yakalanma olasýlýðý artar. Hastalýklar uzun sürer ve aðýr seyreder. Protein yetersizliði yalnýzca alýnan proteinin miktarýyla deðil, kalitesiyle de ilgilidir. Yetiþkinler düþük kaliteli bitkisel proteinle ihtiyaçlarýný karþýlayabilirler. Fakat çocuklar için mutlaka iyi kaliteli hayvansal protein gereklidir. 5 yaþýna kadar beyin geliþiminin yüzde 90'ý tamamlandýðý için bu dönemdeki enerji ve protein yetersizliði zekâ geliþimini de olumsuz yönde etkiler. Protein, kan hücreleri ve hemoglobin yapýmý için gerekli olduðundan, protein yetersizliði kansýzlýða da yol açabilir." dedi. ÇOCUKLARIN GÜNLÜK ALMASI GEREKEN PROTEÝNÝ KARÞILAYAN BESÝN MÝKTARI Dr. Ýnanç, çocuklarýn günlük protein ihtiyacýný karþýlamak için gerekli olan besinleri þöyle sýraladý: 1-3 yaþ: gr. protein ihtiyacý; 1 bardak süt veya yoðurt +1 kibrit kutusu kadar peynir +2 köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir. 4-6 yaþ: gr. protein ihtiyacý; 1 bardak süt veya yoðurt +1 kibrit kutusu kadar peynir +3 köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir. 7-9 yaþ: gr. protein ihtiyacý; 2 bardak süt veya yoðurt +2 kibrit kutusu kadar peynir köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir yaþ kýz çocuk: gr. protein ihtiyacý; 2,5 bardak süt veya yoðurt +2 kibrit kutusu kadar peynir köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir yaþ erkek çocuk: gr. protein ihtiyacý, 3 bardak süt veya yoðurt +2 kibrit kutusu kadar peynir köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir. (CÝHAN) havalarda yine astým hastalarýnýn þikayetleri artmaktadýr." dedi. Astým hastalarý tetikleyicilerden uzak durarak günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrabileceðini aktaran Fidan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: * Enfeksiyon sebebiyle oluþabilecek hastalýklarý önlemek için, sýk sýk ellerinizi yýkayýn. * Hava kirliliði seviyesinin yüksek olduðu kapalý alanlarda mümkün olduðunca bulunmayýn. * Havanýn soðuk ve kuru olduðu kýþ günlerinde, bir atký ile aðzýnýzý ve burnunuzu kapatýn.* Çamaþýr suyu ve diðer güçlü temizlik malzemelerini kullanmaktan kaçýnýn. * Eðer alerjik tetikleyiciler varsa, alerjenlerden uzak durun. * Toz akarlarýna karþý önlem olarak yatak odanýzda halý bulundurmayýn. (CÝHAN) Dizi 20:00 Fikret, Melih ten Türkan ý öpmesinin hesabýný sorar. Ýkili arasýnda rekabet kýzýþýr. Kendine fazla güvenen Melih, Fikret ile, Türkan ýn kalbini bir günde kazanacaðýna dair iddiaya girer. Ýki delikanlýnýn da ilgilendiði genç kýz ise, Paþa Dede den izin alýp terzi Nermin in yanýnda çalýþmaya baþlar. Kocalarýný pavyonda bulmayý umarken polis baskýný ile neye uðradýklarýný þaþýran Necmiye ve Ayla karakola düþerler. Melih, Türkan ý etkilemeye çalýþýrken onun çevirdiði dolaplardan haberi olan genç kýz, çapkýn delikanlýya kendince bir ders vermek için harekete geçer. Dizi Dizi Paþa Gönlüm 22:30 Gölgedekiler Gölgedekiler'in bu bölümünde ard arda iki kýsa film izleyicilerle buluþuyor. Þüphe adýný taþýyan ilk filmin konusu þöyle: Bir tarikatýn altýnlarýný çalan iki hýrsýzýn esrarlý ve gerilimli öyküsü... Altýnlarýn emanetçisi mürit, bu soygun sýrasýnda öldürülür ama cesedi ortada yoktur. Tarikat üyeleri altýnýn geri geleceðinden emindir. Karanlýk Sýrlar adýný taþýyan ikinci filmin konusu: Zengin bir adamýn geçmiþine yaptýðý karanlýk yolculuðun öyküsü... Adým adým çözülen düðümlerle ortaya çýkan zehirli sýrlar...oyuncular : Ayhan Eroðlu, Levent Aykul, Hasan Elmas, Engin Benli, Zehra Gökçimen Yönetmen : Mutlu Karadoðan 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polpo, Abdülhey ve Diþçi yi ele geçirir. Ancak Diþçi yi kendi tarafýna çekmeye çalýþýrken karþýsýnda Baltazar, Pusat ve Raskoln üçlüsünü bulacaktýr. Peki Diþçi, kimin tarafýnda olacak? Baltazar ýn Polpo için düþündüðü yeni oyun ne? Polat Alemdar bu kez kime yaþadýðýný söyleyecek? Polat, Aksaçlý unvanýný býrakýp, sahaya mý dönecek? Margaret ý hapishaneden kim kurtaracak? Margaret hiç beklemediði bir anda ortaya çýkan gerçeklerle nasýl yüzleþecek? Armageddon ve KGT karþýlaþmasý nasýl sonuçlanacak? Jet Li Ýki yaþýndayken babasý öldü. Li'ye göre, bir kez, bir çocuk olarak, Çin Ulusal Wushu Takýmý ile ABD'de Baþkan Richard Nixon ile görüþme gerçekleþtirmek için gittiðinde, Nixon tarafýndan kiþisel korumasý olmasý istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar Çinli vatandaþý savunmak istiyorum!" diye yanýtlamýþtýr.li, wushu, özellikle Changquan (Kuzey Longfist Stil) ve Fanziquan (yumruk Tumbling) çeþitli stilleri ustasýdýr. Ayrýca Baguazhang (Sekiz trigram palmiye), Taijiquan (Yüksek nihai yumruk), Xingyiquan (Þekil niyet yumruk), Zuiquan (Sarhoþ yumruk), Yingzhaoquan (Kartal pençe yumruk) ve Tanglangquan (mantis yumruk dua) dahil olmak üzere diðer sanatlarýn eðitimini almýþtýr. Eðitimi sadece Kuzey Shaolin Stillerine odaklýydý.bir tanýtým þirketi, gerçek adýnýn telaffuzunun çok zor olduðunu düþündüðü için 1982'de ekran adýný satýn almýþtýr.jet Li, Tibet Budizminin bir uygulayýcýsýdýr yýlýnda, ilk evliliðini yaptý fakat 1990 yýlýnda boþandý yýlýndan beri Nina Li Chi (doðum adý Li Zhi), adlý Þanghay doðumlu oyuncu ile evlidir. Jane (2000 doðumlu) ve Jada (2002 doðumlu) isimli iki kýzý vardýr. Jet Li, 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi sýrasýnda Maldivler'deydi. Felaket sýrasýnda öldüðü bildirilse de, sadece ayaðýndan sakatlanmýþtýr.2009 yýlýnda, daha önce ABD vatandaþlýðý olan Li, ABD vatandaþlýðýndan feragat etti. Singapurlu yetkililer baþlangýçta herhangi bir onay vermemesine raðmen Singapur vatandaþlýðý almýþ olduðu düþünülüyordu. 28 Temmuz 2009 tarihinde, One Vakfý (Jet Li Hayýr fonu) baþkaný Jet Li'nin gerçekten Singapur vatandaþý olduðunu açýkladý. Li'nin iki kýzýnýn eðitim sistemi için Singapuru seçtiði söylenmiþtir.li, 2009 yýlýnda, "Wuji" adlý kendi fitness programýný baþlattý. Program, dövüþ sanatlarý, Yoga ve Pilates unsurlarýndan oluþmakla birlikte; Adidas bunun için "JL" baþ harflerini taþýyan özel bir giyim maðazasý zinciri baþlatmýþtýr. ÇARK BÖREÐÝ Malzemeler 4 Adet Haþlanmýþ Patates 1 Kahve Fincaný Sývý Yað 1 Adet Soðan 4 Dilim Hindi Salamý 1 Demet Maydanoz 5 Adet Milföy Hamuru 2 Adet Yumurtanýn Sarýsý Tuz, Karabiber, Kýrmýzý Pulbiber Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak haþlanmýþ patatesleri soyalým. Tavla zarý iriliðinde doðrayalým. Sývý yaðý tavaya alalým. Kýzdýrdýktan sonra küçük doðradýðýmýz soðaný ekleyelim. Soðan pembeleþmeye baþladýðýnda küçük parçalar halinde kesilmiþ hindi salamýný ekleyelim. Tuz, karabiber, kýrmýzý pulbiberi ve ince kýyýlmýþ maydanozu ekleyelim. Karýþýmý iyice harmanlayalým. Geniþ ve uzun bir alüminyum folyonun üzerine milföy hamurlarýný yanyana dizelim. Kenarlarýný yapýþtýralým. Milföy hamurlarýnýn ortasýna uzunlamasýna patatesli harcý düzgün bir þekilde yayalým. Hamuru düzgün bir rulo oluþturacak þekilde yuvarlayalým. Karþýlýklý iki kenarýný kapatalým. Þeklini bozmadan alüminyum folyoya saralým. Hamuru, dýþ kýsmý sertleþene dek buzlukta bekletelim.buzluktan aldýðýmýz rulonun üzerinden folyoyu çýkaralým. Ruloyu 5 cm aralýklarla, hamur eklerden ayrýlmayacak þekilde keselim. Yuvarlak bir form vererek hafifçe yaðlanmýþ tepsiye yerleþtirelim. Üzerine yumurta sarýsý sürelim. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda iyice kýzarana dek piþirelim. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. (Bill Cosby) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Yerli Dizi 23:15 Dosta Doðru Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Þaban Pabucu Yarým 21:30 Haber Saati 22:20 Umudumuz Þaban Yerli Sinema Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Gölgedekiler 23:30 Sevdaluk Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Paþa Gönlüm 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 23:00 Rüzgarýn Savaþçýsý Sinema

9 9 AK Parti Ýl Kadýn Kollarýna Pehlivan atandý Melek Pehlivan AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün istifasý ile boþalan Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Melek Pehlivan atandý. Pehlivan, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkaný Nur Özkaya'nýn teklifiyle Genel Baþkan Güldal Akþit onayýyla AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný olarak atandý. Uslu'dan, "birikimlerinize sahip çýkýn" tavsiyesi Çorum Ensar Vakfý ve Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkanlarý ve yönetimleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ülke ve millet olarak daha ümit var günler yaþýyoruz. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak Çorum'da birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye çalýþýyoruz ve bu hizmetlerimizde destek ve katkýlarýnýzý bizlerden esirgemeyerek her zaman destekçimiz olduðunuz Milletvekilimiz olarak size teþekkür ediyoruz. Çalýþmalarýmýza Çorum'da da Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü bizlere destek oluyor. Belediyemizle birlikte ortak proje ve çalýþmalar yürütüyoruz" dedi.salim Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Tecrübe yorgun aklýn koltuk deðneðidirdiye bir söz var, acizane bolca koltuk deðneði olan bir kardeþinizim. Geçmiþte uzun yýllar Sivil Toplum Kuruluþu yöneticiliði yapan biri olarak sýkýntýlý süreçlerden geçtik. 28 Þubat sürecinde bile "birikimlerimize sahip çýkmak" ilkesi bizim en önemli önceliðimizdi. Doðrunun yanýnda hep beraber birlik içerisinde bulunmanýz yanlýþa da yanlýþ diyebilmeniz son derece önemli. Kendi deðerlerimizi yeniden harekete geçirip yanlýþ yapanlara da tavýr ve mesafe koymak, iyilikten yana kötülüklere karþý olma ilkemiz gereðidir. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak kültürel ve eðitim faaliyetleri önceliðinizi hiçbir zamanunutmayýn. Devlet yol gösteren, katký ve yön verendir. Devlet'in kendini Sivil Toplum Kuruluþunun yerine koyamayacaðý gibi Sivil Toplum Kuruluþlarý da kendini Devlet'in yerine koymamalýdýr. Yapacaðýnýz çalýþma ve faaliyetlerde bize düþen katký ve desteklemelerimiz devam edecektir" þeklinde kaydetti. Ziyarette, Ensar Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Boyraz,Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Seyfettin Zengin ve Yönetim Kurulu üyesi Þahin Özcan'da bulundu. TSO'dan Kýlýç'a tebrik MÜSÝAD'tan Çýtak ve Kýlýç'a kutlama MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ÇE- SOB'a kutlama ziyaretinde bulundu. MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu beraberinde MÜSÝAD Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Týðlý, Engin Býyýkoðlu ve Mahmut Öztemiz ile birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkanlýðý'na yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý.ziyarette konuþan Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ÇESOB'la birlikte hareket edeceklerini ifade etti.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise, MÜSÝAD'la her zaman istiþare halinde olacaklarýný kaydetti.müsýad Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ayrýca Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ý ziyaret ederek, oda baþkaný seçilmesinden dolayý kutladý ve görevinde baþarýlar diledi. Yalçýn Kýlýç, mazbatasýný aldý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleþtirilen seçimlerde yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, gerek TSO, gerekse ÇESOB'un ayný amaca hizmet eden kardeþ kuruluþlar olduðunu söyledi. TSO ile ÇESOB arasýndaki uyumun, birlik ve beraberliðin yeni dönemde de devam edeceðinden emin olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, Yalçýn Kýlýç'a yeni dönemde baþarýlar diledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Çorum TSO'nun desteðini her zaman yanlarýnda gördüklerini söyledi. Birlik seçimlerini kýrýp dökmeden tamamlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Yalçýn Kýlýç, seçimi geride býraktýklarýný belirterek Çorum için, esnaf için çalýþmalara kaldýklarý yerden devam edeceklerini ifade etti. Yalçýn Kýlýç, ziyaretlerinden dolayý TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teþekkür etti. 3 Mayýs'ta gerçekleþtirilen ÇESOB Olaðan Genel Kurulu'nda Birlik Baþkanlýðý'na yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç, mazbatasýný alarak 2. dönemini tescilledi. Yaklaþýk 5,5 yýldýr baþarý ile sürdürdüðü ÇESOB Baþkanlýðý görevine oda baþkanlarý ve oda yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoðunluðunun oyunu alarak tekrar seçilen Yalçýn Kýlýç, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Yalçýn'ýn elinden mazbatasýný alýrken, Kýlýç'a ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yaný sýra çok sayýda oda baþkaný ve oda yönetim kurulu üyesi eþlik etti. Mazbata töreninin ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bugüne kadar yapýlan oda ve birlik seçimlerinde görev alan Merkez Ýlçe Seçim Kurulu personeline teþekkür ederek, Kurum Müdürü Selahattin Yalçýn'a bakýr iþlemeli ibrik, kurum personeline de çeþitli hediyeler verdi. S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Mustafa Þentürk ve Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun da Yalçýn Kýlýç'a çiçek takdim etti. -"BU BÝR HÝZMET YARIÞIDIR"- Burada kýsa bir konuþma yapan Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç, önemli olanýn seçimi aldýktan sonraki süreç olduðunu ifade ederek, kimseye kýrgýn ve küskün olmadýðýný söyledi. Kendisine oy veren vermeyen herkese teþekkür eden Kýlýç, "Bu bir hizmet yarýþýdýr. Bu yarýþta siz deðerli üyelerimizi yere bakýtacak bir þey yapmayacaðýz. Hatalarýmýz olduysa bu hatalarýmýzýn muhasebesini bu süreçte yapma imkaný bulacaðýz. Allah birliðimizi dirliðimizi bozmasýn" dedi. Konuþmanýn ardýndan ise toplu olarak hatýra fotoðrafý çekinildi. Yalçýn Kýlýç Baþkanlýðý'ndaki Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin Yönetim Kurulu Recep Gür, Duran Ongu, Lütfi Barut, Osman Aþutoðlu, Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun'dan oluþurken, Denetim Kurulu Murat Özdemircan, Bekir Kýzýlkaya ve Hakan Kaynar, Disiplin Kurulu ise Abdurrahman Uysal, Ekrem Þahin ve Mustafa Köse'den oluþuyor.

10 10 Rehber öðretmenin Rehberlik branþýna çevrilmesine tepki! Çorum Anadolu Lisesi'nde fotoðraf sergisi Çorum Anadolu Lisesi Fotoðrafçýlýk Kulübünün düzenlediði fotoðraf yarýþmasý kapsamýnda çekilen ve derece alan fotoðraflardan oluþan sergi Okul Müdürü Turgay Ýkinci tarafýndan açýldý. Kulüp rehber öðretmeni Hasan Kahraman'ýn verdiði bilgiye göre, "Ýlimizin tarihi ve doðal güzellikleri'' þeklinde iki kategoride düzenlenen yarýþmaya 23 öðrenci 85 eserle katýldý. Tarihi güzellikler kategorisinde Sultan Ballý birinci, Alihan Arslan ikinci, Mustafa Karataþ üçüncü olurken, doðal güzellikler kategorisinde Tuba Ýzel Karadaðlý birinci, Ayþenur Memiþ ikinci, Ýrem Erol üçüncü oldu. Okul Müdürü Turgay Ýkinci, Çorum Anadolu Lisesi olarak sosyal ve sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini ve teþvik ettiklerini belirttikten sonra etkinlikte görev alan Fotoðrafçýlýk Kulübü rehber öðretmenleri Hasan Kahraman, Barýþ Koç ve yarýþmaya katýlan öðrencileri tebrik etti ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yanlýþlarýna yeni yanlýþlar eklemeye devam ettiðini belirtti. Dün alan deðiþikliði ile sýnýf öðretmenliðinden branþa geçiþin önünü açarak hem yetiþmiþ tecrübeli sýnýf öðretmenlerini branþlarýndan ve alanlarýndan kopararak sýnýf öðretmenliðinde baþarýlý personelin kaybýna, hem de branþlarda uzmanlaþmanýn önüne geçen bu anlayýþýn, eðitimde toplam kaliteyi düþürmeye sebep olduðunu dile getiren Mahmut Alparslan, "Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Milli Eðitim Sistemini felç eden akýl ve bilimden uzak ideolojik ve siyasi uygulamalarýnýn sonuçlarý her geçen gün eðitimi çökme noktasýna getirmek bu günse Milli Eðitim teþkilat yasasý ile tecrübeli ve çalýþkan tüm idarecileri siyasi iradenin insafýna teslim eden bu anlayýþ maalesef okullarýn yönetim kadrolarýný belirsizlik ve güvensizliðe mahkum etmiþtir. Her gün yeni bir yanlýþa imza atma rekorunu kýrmakta kararlý bu zihniyet þimdi de milli eðitimin temel hizmetlerinden olan rehberlik hizmetlerini yürüten personelle uðraþmaya baþlamýþtýr. Sebebi anlaþýlmayan ve bilinmeyen bir kararla Rehber Öðretmen branþý Rehberlik branþýna çevrilmiþtir. Bu tanýmla amaçlanan, hedeflenen nokta hiçbir rehber öðretmeni iyi niyete sevk etmemektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Rehber Öðretmenlerle ilgili hazýrlama aþamasýnda olduðu taslak da dikkate alýndýðýnda mevcut korku ve endiþelerimiz artmaktadýr. Türk Eðitim Sen olarak Rehber Öðretmenlerin kazanýmlarýnýn ortadan kaldýracak her türlü uygulamaya karþý koymaya kararlýyýz. Bu anlayýþla dün Milli Eðitim Bakanlýðý önünde yapýlan protesto eylemine genel merkezimiz, yönetim kurulu ve Ankara'daki üyelerimizle katýlým saðlayarak Rehber Öðretmenlerimizin sorunlarýnýn çözümünün yanýnda olduðumuzun gösterdik. Bir kez daha bilinmesini istiyoruz ki Türk Eðitim Sen olarak Rehber Öðretmenlerin kazanýmlarýnýn ve haklarýný ihlal edecek çalýþma süreleri ve izinlerine yönelik olumsuz düzenlemelere izin vermeyeceðiz. Çaðdaþ Eðitim sistemlerinde uzmanlaþmanýn ve branþlaþmanýn önem kazandýðý bu dönem de Rehber Öðretmenlik branþýnýn mesleki yeterlilik ve etik yaklaþýmlarýný bozacak alan dýþý atamalarý tasvip etmiyoruz. Tüm kamu çalýþanlarýna yönelik sindirme ve baský altýna almaya yönelik kazanýmlarýmýzý ortadan kaldýrarak haklarýmýzýn elimizden alýnmasýna asla seyirci kalmadýðýmýz gibi Rehber Öðretmenlerimize yönelik bu haksýz uygulamalara da tepkisiz kalmayacaðýmýzý kamuoyu paylaþýyor ve Mili Eðitim Bakanlýðý'ný bu yanlýþtan bir an önce dönmesi için uyarýyoruz" dedi. Uður ÇINAR THM Korosu'ndan "Bahar Konseri" Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Derneði açýldý Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Kur'an Kursu dualarla açýldý. Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 7. Sok. No:30 adresinde inþa edilen Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Kur'an Kursu'nun açýlýþý önce gün akþam saatlerinde gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Mustafa Bakan, Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Baþkaný Þükrü Bezmen, Ýpek-yolu Dernek üyeleri ve Nur-Der dernek yetkilileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda mahalle saki ve dernek yöneticileri ve çok sayýda davetlinin katýldýðý Kur'an Kursu açýlýþýnda önce Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý. Ardýndan Kur'an Kursu açýlýþ kurdelesi Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Mustafa Bakan, Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Baþkaný Þükrü Bezmen tarafýndan kesildi. Yine dualarýn ve semazen gösterilerinin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Þükrü Bezmen, amaçlarýnýn bölge halkýna gerek eðitim, gerek yardýmlaþma, gerekse de boþ vakitlerini güzel faydalý kullanma yönünde imkanlarý saðlamak amacýyla kurs açtýklarýný ifade etti. Bezmen, kursun dernekleri ve bölge halkýna hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederken, katýlan davetlilere de teþekkür etti. Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, 'Bahar Konserleri' çerçevesinde türkü dostlarý ile bir araya geldi. Konseri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Zabýta Amiri Mustafa Kanat ile çok sayýda türkü sever izledi. Þef Kazým Mercan yönetimindeki Türk Halk Müziði korosu, çeþitli yörelere ait birbirinden güzel 21 türküyü icra ederek izleyicilere keyifli bir akþam yaþattý. Koro sergilediði performansla, seyircileri kimi zaman coþturdu kimi zaman duygulandýrdý. Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, koro üyelerine ayrý ayrý teþekkür ederek, koro þefi Kazým Mercan, koro yöneticisi Kemal Kan ve koronun en küçük üyesi Umut Ali Mercan'a teþekkür belgesi verirken koro üyelerine de karanfil daðýttý. Acil servis yeni yüzü ve sistemiyle hizmette Musa Zorlu Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde acil servisi yeni yüzüyle hizmet vermeye baþladý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hastane Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu "Hastalarýmýza daha kaliteli ve iyi hizmet verebilmek için acil servisimizde gerekli düzenlemeleri yaparak hem otelcilik hizmetleri hem de týbbi hizmetler olarak Çorumumuz'a ve hastanemize yakýþýr bir þekilde modern bir yapýya kavuþturulmuþtur. 18 yataklý olarak düzenlenen bölümde hastalarýmýz gözlem altýnda tutulacak ve saðlýk çalýþanlarýmýz tarafýndan sürekli izleme imkaný olacak ve böylece acile gelen hastalarýmýza daha iyi hizmet verceðiz" dedi. Sürekli büyüyen hastanede insan odaklý bir saðlýk hizmeti vermeye çalýþtýklarýný kaydeden Zorlu acil servis giriþinde hangi hastanýn öncelikli olduðunu saptayan bir "triyaj hemþiresi" bulunduðunu ve böylece hastalara daha hýzlý hizmet verdiklerini ifade etti. Acil servisine gelen hastalarýn geliþ nedeni ve muayene bulgularýna göre sarý, kýrmýzý ve yeþil olarak sýnýflandýrýldýðýný belirten Zorlu acil servisine gelen hastalarýn hekim tarafýndan deðerlendirildikten sonra kýrmýzý ve sarý alan hastalarýn tedavilerinin en hýzlý þekilde yapýldýðýný ve yeþil alan muayenesi kapsamýna giren hastalarýnda poliklinik hastasý kapsamýnda iþlem gördüðünü söyledi. Zorlu, yeþil alan kapsamýndaki acil olmayan hastalarýn mesai saatleri içerisinde polikliniklere baþvurmasýný, böylece gerçek acil hastalara daha fazla zaman ayrýlacaðýný belirterek, bu konuya tüm vatandaþlarýn hassasiyet göstereceðine inandýðýný belirtti. Çarþamba seminerlerinin konusu "Evlilikte Ýletiþim" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen çarþamba seminerlerinin bu haftaki konusu "Evlilikte Ýletiþim" oldu. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmaný Nurcan Yýldýz ve Aile Eðitim Programý formatörü Ahmet Yakut tarafýndan verilen seminerde "Aile nedir? Mutlu ve uyumlu evlilik nasýl olmalýdýr? Aileler arasýnda iletiþim süreci gibi konularda bilgiler verdi. Öz Toprak Ýþ'ten Uslu'ya ziyaret Öz Toprak Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Metin Özben ve Teþkilatlandýrma Sekreteri Kadir Erkan Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayilerinde faaliyet gösteren Öz Toprak Ý þ Sendikasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Genel Baþkan Metin Özben, "Yeni kurulan bir sendika olarak çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor" dedi. Uslu, "Verimli bir çalýþma için diyalogdan yana olun, ideolojinin yerine ülkenin, toplumun ve çalýþanlarýn çýkarlarýný koruyabilen sorumlu sendikacýlýk anlayýþý ile çalýþmalarýnýzý yapýn. Ýþverenlereve iþçileresendikanýn gerekliliðini ve çözüm ortaðý olduðu gerçeðini anlatarak ikna ederseniz çalýþmalarýnýzda daha da hýzlanýr ve baþarýlý sonuçlar elde edersiniz" ifadelerini kullandý.

11 Golcü futbolcu Kadirlispor'u BAL'a taþýyamadý Osman Gýdýk'ýn takýmý baraj maçýnda kaybetti Bölgesel Amatör Lig'in ikinci yarýsýnda kümede kalma mücadelesi verecek olan Ýskilip Belediyespor'dan devre arasýnda ayrýlarak Osmaniye Kadirlispor'a transfer olan ve takýmýný amatör kümede þampiyonluða taþýyan Osman Gýdýk takýmýný BAL'a taþýyamadý. Devre arasýnda birçok kulüpten transfer teklifleri alan Ýskilip Belediyespor takýmýnýn en golcü futbolcusu Osman Gýdýk, Ýskilip Belediyespor'dan takým arkadaþý Ýlker Yurtseven'in yeni takýmý Osmaniye Kadirlispor'a transfer olmuþtu. Bölgesel Amatör Lig kariyerinde 58 maçta 30 gol kaydeden golcü futbolcu takýmýnýn Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) yükselme baraj karþýlaþmasýnda Osmaniyespor'a penaltýlarla 5-4 yenilerek elenmesine engel olamadý. Normal ve uzatma sürelerinin 0-0 sona erdiði maçta seri penaltý atýþlarýnda bir gol kaydeden Osman Gýdýk sahadan üzgün ayrýlan taraf oldu. SPOR Amatör Futbol Sezonunda oynanan U13 Ligi'nde Paly-Off'a yükselme grup maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar için 17 Mayýs Cumartesi günü play off ligi mücadelesine baþlayacak. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar A grubunda Osmancýkspor, Gençlerbirliðispor, B grubunda Çorum Belediyespor, Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor play off maçlarýný deplasmanlý çift devreli lig ve puan usulüne göre oynayacak. U13 Play-Off ligi müsabakalarýnýn fikstürü Futbol Ýl Temsilciliði tararýndan hazýrlanarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayýna gönderildi. U13 Play-Off Ligi'nin ilk maçlarý 17 Mayýs 2014 Cumartesi günü baþlayacak olup, 7 Haziran 2014 Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. Play-Off Ligi Müsabakalarýndan sonra ilk iki sýrayý alacak takýmlar Ýlimizi U13 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýnda temsil etmeye hak kazanacak. 11 U13 Play-Off Ligi 17 Mayýs'ta baþlayacak U13 LÝGÝ PLAY OFF FÝKSTÜRÜ 1. NCÝ YARI MÜSABAKALARI 1.NCÝ HAFTA Osmancýk Osmancýkspor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor Nolu Saha Çorum Belediyespor / Gençlerbirliðispor 2.NCÝ HAFTA Nolu Saha Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Çorum Belediyespor Nolu Saha Gençlerbirliðispor / Osmancýkspor 3.NCÜ HAFTA Osmancýk Osmancýkspor / Çorum Belediyespor Nolu Saha Gençlerbirliðispor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor 2. NCÝ YARI MÜSABAKALARI 4.NCÜ HAFTA Nolu Saha Gençlerbirliðispor / Çorum Belediyespor Nolu Saha Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Osmancýkspor 5.NCÝ HAFTA Osmancýk Osmancýkspor / Gençlerbirliðispor Nolu Saha Çorum Belediyespor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor 6.NCI HAFTA Nolu Saha Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Gençlerbirliðispor Nolu Saha Çorum Belediyespor / Osmancýkspor KARGIGÜCÜSPOR-ÇORUM BELEDÝYESPOR MAÇI OSMANCIK'TA OYNANACAK Baskette Gençlik Turnuvasý düzenleniyor Basketbol Gençlik Turnuvasý 10 Mayýs Cumartesi günü baþlýyor. Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan geleneksel olarak 19 Mayýs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Gençlik Kupasý Basketbol Turnuvasýnda bu yýl erkeklerde beþ, bayanlarda ise dört takým mücadele edecek. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen'in verdiði bilgiye göre turnuvada kýzlarda Atatürk Anadolu Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ýnönü Anadolu Lisesi okullarý tek grupta çift tek devreli lig statüsünde karþýlaþacaklar. Bayanlarýn maçlarý 10 Mayýs cumartesi günü baþlayacak ve 28 Mayýs Çarþamba günü sona erecek. Erkeklerde ise Atatürk Anadolu Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi okullarý mücadele edecek. Erkeklerde ise mücadele 10 Mayýs Cumartesi günü baþlayacak ve tek devreli lig statüsenda oynanacak karþýlaþmalar sonunda 25 Mayýs pazar günü sona erecek. Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor 2. Amatör Küme Büyükler Ligi maçý Osmancýk'ta oynanacak. Ýl Futbol Tertip Kurulu daha önce almýþ olduðu kararda Kargý Ýlçe Sahasý'nýn hazýr olmasý nedeniyle Kargý Gücüspor takýmýnýn ilk yarý karþýlaþmalarýný rakip sahada oynatýlmasý, ikinci yarý maçlarýný ise Kargý'da oynatýlmasý yönünde karar almýþtý. Buna göre, play off müsabakasý Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor maçýný 11 Mayýs Cumartesi günü 1 Nolu Saha'da saat 13.00'de oynatýlmasýna karar vermiþti. Bu kararýn ardýndan Kargý Gücüspor Kulüp Baþkaný Murat Ulaþýr Futbol Ýl Temsilciliði'ne gönderdiði dilekçe ile Ýl Futbol Tertip Kurulu'nun almýþ olduðu bu karara itiraz etti. Ýtirazýn ardýndan tertip kurulu yapmýþ olduðu toplantýda Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor maçýnýn 11 Mayýs'ta Osmancýk'ta saat 15.00'te oynatýlmasýna karar verdi. Öte yandan toplantýda Kargý Gücüspor'un iç saha maçlarýný Osmancýk Sahasý'nda oynamasý yönünde de karar alýndý. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü 3. Satranç Þampiyonasý'nda 2. olduk Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðümüzün koordinesinde, Satranç Federasyonunun desteði ile Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü 3. Satranç Þampiyonasý Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Gaziantep'te yapýldý. 47 ilden katýlýmýn saðlandýðý þampiyonada yaþ minikler, yaþ küçükler ve yýldýzlar kategorilerinden toplamda 128 çocuk sporcu mücadele etti. Þampiyona sporcu çocuklarýmýzla birlikte 200 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþti. Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdunda koruma ve bakým altýnda bulunan Batuhan Demiröz küçükler kategorisinde Satranç Þampiyonasý 2.si olarak, ödülünü Gaziantep Belediye Baþkaný Fatma Þahin' den aldý. Kuruluþ Müdürü Zeliha Uzun; çocuklarýmýzýn kiþilik geliþimini tamamlamýþ, sanata ve spora duyarlý, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiþtirebilmek için disiplinli ve özverili bir çalýþma yürüttüklerini ifade etti. Farklý alanlarda çeþitli etkinliklerde çocuklarýmýzýn baþarýlý olmalarý kurum adýna gurur verici olduðunu, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi için çalýþtýklarýný belirtti. Zeliha Uzun satranç çalýþmalarýný yürüten Handan Öcal, Batuhan Demiröz' ün Koruyucu ailesi ve kendisine teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ EML oryantiring takýmý Rize ikinci oldu Rize'de yapýlan Türkiye Okul Sporlarý Oryantiring Grup Birinciliði'nde yarýþan temsilcimiz Çorum Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi(EML) oryantiring takýmý grup ikincisi oldu. Alim Can Zorlu, Özcan Eker, Barýþ Kavlak, Sefa Yücetürk, Adem Akta'dan oluþan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Oryantiring takýmýnda Alim Can Zorlu dereceye girerek üçüncü olurken, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Oryantiring takým olarak ise ikinciliði kazandý. Ekibimiz yarýþmalarda takým olarak sýralamada elde ettiði ikincilik ile Türkiye Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý. Antrenör Duran Torbacýoðlu takým olarak ikincilik elde eden sporcularýný kutlarken, Türkiye Þampiyonasý'nda da birincilik elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

12 Çýksalýnspor Hacettepe'yi TFF'ye þikayet edecek Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Sakaryaspor'un gerisinde kalarak küme düþen Çýksalýnspor, Hacettepespor'u Sakaryaspor maçýna yedek aðýrlýklý kadro ile sahaya çýktýðý için TFF Etik Kurulu'na þikayet edecek. Çýksalýnspor Baþkaný Fikret Sivri " Hacettepespor son maçlarýnda bakýldýðýnda 18 kiþilik kadroda bile olmayan 9 oyuncuyu ilk 11'de oynattý. Bu konuyu TFF Etik Kurulu'na þikayet edeceðiz" dedi. Gürses Kýlýç, Tepeciksporla sözleþmesini fesh etti Kýlýç geliyor mu? Çoruspor'u yýllarýnda çalýþtýran play off'a yükselme þansýný Yeni Malatyaspor karþýlaþmasýnda kaçýran kýrmýzý siyahlý takýmýn teknik direktörü halen teknik direktörü göründüðü Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmý Tepeciksporla sözleþmesini fesh ettiði öðrenildi. Çorum Belediyespor'un da önceki gün teknik heyeti ile yollarý ayýrdýðý öðrenilirken, baþarýlý teknik adamýn gelecek sezonda takýmýn baþýna getirileceði iddia edildi. Beeldiyespor ile teknik adam arasýnda henüz resmi bir görüþmenin gerçekleþtirildiði açýklanmazken, baþarýlý teknik adamýn Belediyespor'a gelme ihtimalinin teknik adamýn bazý þartlarýnýn kabul edilmesiyle ancak gerçekleþeceði bilgisine ulaþýldý. NÝKE Liseli Gençler Halý Saha turnuvasý düzenleniyor Spor Lisesi Nevþehir grubunda Liselerarasý Gençler Çorum þampiyonu Spor Lisesi, Liselerarasý Gençler Türkiye Þampiyonasý'nda ikinci tur yarý final müsabakalarýný Nevþehir Grup Merkezi'nde oynayacak. Samsun'da yapýlan grup birinciliði maçlarýnda gruptan birinci olarak çýkan temsilcimiz yarý final grubunda Mayýs tarihleri arasýnda Nevþehir'de yapýlacak olan zorlu grupta mücadele edecek. Çorum Spor Lisesi'nin mücadele edeceði Nevþehir grubunda Ankara üçüncüsü Deneme Anadolu Lisesi, Antalya ikincisi Konyaaltý Anadolu Lisesi, Bursa þampiyonu Ýng. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi, Hatay Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Ýstanbul beþincisi Bayrampaþa Ýnönü Endüstri Meslek Lisesi, Ýzmir Konak Nevvar Salih Ýþgören Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi, Samsun Ýlk Adým Gazi Anadolu Lisesi bulunuyor. Sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlacak ve ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak oynayacaklarý yarý final maçýný kazanan iki takým Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacak. NIKE Liseli Gençler Halý Saha Ligi 18 takýmýn katýlýmý ile baþlýyor. Gerçekleþtirilen teknik toplantýda çekilen kuralara göre gruplar belli oldu. Gruplarýn belirlendiði teknik toplantý turnuva sorumlularýndan Bayram Varlý'nýn yönetiminde takým temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Doðan Halý Saha'da oynanacak turnuvada belirlenen statüye göre 15'er dakikalýk iki devre halinde oynanacak maçlar sonunda ve üçerli 6 gruptan ilk iki sýrayý alan takýmlar üst tura yükselecekler. Turnuvanýn baþlama tarihi 13 Mayýs olarak belirlenirken turnuva 30 Mayýs'ta final maçlarýyla sona erecek. Birinci olan takým bölge birinciliðine gidecek, orda da birinci olan takým Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacak. Çekilen kura sonucunda turnuvada gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu: Cumhuriyet Lisesi, Anadolu Lisesi B, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi B grubu: Atatürk Lisesi B takýmý, Eti Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi A takýmý C grubu: Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi C takýmý, Ýnönü Anadolu Lisesi D grubu: Ýmam Hatip Lisesi, Demer Koleji ve Atatürk Anadolu Lisesi A takýmý E grubu: Özel Platin Dersanesi, Spor Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi F grubu: Bayat Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu Lisesi A takýmý ve Anadolu Öðretmen Lisesi B takýmlarýndan oluþtu. Çorum Belediyespor U14 Ýl Özel Ýdarespor U14 Özel Ýdare Kastamonu'ya, Belediye Tokat'a gidiyor U14 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek olan Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor U14 takýmý ile ikinci Çorum Belediyespor U14 takýmý yetkilileri mücadele edecekleri grup merkezleri konusunda anlaþmaya vardýlar. Ýki kulüp idarecilerinin vardýðý anlaþmaya göre Ýl Özel Ýdarespor U14 takýmý Kastamonu Grup Merkezi'nde mücadele edecek. Ýl Özel Ýdarespor U14 takýmý Kastamonu'da Ankara'nýn iki temsilcisi ile birlikte Sinop, Samsun ve Çankýrý birincileri ile mücadele edecek. Tokat Grup Merkezi'nde mücadele edecek olan Çorum Belediyespor U14 takýmý ise Trabzon, Samsun, Giresun, Amasya ve Yozgat temsilcileri ile grup birinciliði için mücadele edecek. Temsilcimiz Türkiye'nin en iyi 8 takýmý arasýna kalmak için bugün Ýzmir temsilcisi ile mücadele edecek Mimar Sinan, yenildi ama yarý finalde Kütahya'da devam eden Okullararasý Yýldýzlar Futbol Yarý Final Grup Birinciliði'nde temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu Antalya, Manisa ve Bursa temsilcileri ile bulunduðu grupta üçüncü maçýnda dün Bursa temsilcisi Rahmiye Balcýoðlu takýmýna 2-0 maðlup oldu. Ýlk maçýnda 1-1 berabere kaldýðý rakibi Antalya Turgut Reis Ortaokulu'na karþý penaltýlarla avantaj saðlayan ekibimiz grubun ikinci maçýnda Manisa Turgutlu Gazi Ortaokulu ile karþýlaþtý. Manisa temsilcisi ile de berabere kalan temsilcimiz takýmlar arasýnda beraberliklerde statüye göre avantajlý takýmý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarý sonunda Manisa temsilcisini 4-3 yendi. Ýki maçýný tamamlayan temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu dün karþýlaþtýðý grup lideri Bursa Rahmiye Balcýoðlu Ortaokulu'na ise 2-0 yenildi. Bursa ekibine 2-0 yenilen temsilcimiz dün oynanan grubun diðer maçýnda Antalya ile Manisa temsilcilerinin berabere kalmasý ile grubunda ikinci olarak yarý finale yükseldi. Temsilcimiz yarý finalin çapraz eþleþmesinde bugün saat 10.00'da Ýzmir temsilcisi ile karþýlaþacak. Mimar Sinan Ortaokulu bugünkü maçýný kazanmasý halinde Türkiye finallerine kalacak. Yarý finalinde diðer karþýlaþmasýnda ise Bursa ekibi ile Aydýn temsilcisi karþý karþýya gelecek. Orhan Top M. Ali Özen Turgay Doðan Ulukavakspor'da üç isim gözde Baraj karþýlaþmasýnda Ýskilip Belediyespor'u 2-1 maðlup ederek gelecek yýl Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Ulukavakspor'un þimdiden transferde adýmlar atmaya baþladýðý öðrenildi. Siyah beyazlý idarecilerin henüz bir araya gelerek gelecek yýlýn yol haritasýný çýkarmamalarýna raðmen üç futbolcu üzerinde durduklarý ve bu üç ismi kadrosuna katmaya çalýþacaklarý iddia edildi. Ulukavakspor'un Çorumsporlu stoper Mehmet Ali Özen, kaptan Orhan Top ve Ýskilip Belediyespor savunmasýnýn tecrübeli ismi Turgay Doðan'ý gelecek yýl kadrosuna dahil etmek için giriþimlere baþlayacaðý ileri sürüldü.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı