ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4116 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BRT LEFKOÞE DEMÝÞ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4116 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BRT LEFKOÞE DEMÝÞ."

Transkript

1 Müthiþ seçim kampanyasý karþýsýnda hayrete düþen vatandaþlar, harcanan paralarý merak ediyorlar... Ne kadar mý? Belediye emekçilerinin en az birkaç aylýk maaþlarýna yeter de artardý bile herhalde... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: Nisan 0 Pazartesi YIL: SAYI: FÝYATI:.0 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAYIP GÝDEN BÝR YILDIZ GÝBÝ. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝZÝMKÝLER ÜZÜNTÜ ÝÇERÝSÝNDE... Ali Osman Yeni kan aranýyor Erdoðan Baybars BRT LEFKOÞE DEMÝÞ Dolgun Dalgýçoðlu SON HAFTAYA GÝRERKEN Mehmet Levent BÝR TAMÝRATA, BÝR FIKRA Sezan Artun Seçim tarihimizde þimdiye dek görülmeyen olay! Bazý gazetelerin baþ sayfasý CTP tarafýndan parsellendi... Yakýþýr mý? Nisan seçimi için yaptýðý büyük harcamalarla dikkati çeken CTP, günlük gazetelerimizden beþinin baþ sayfalarýnda da kendine yer açtý. Haber görüntüsü altýnda reklam yayýnlanýyor. Basýn çevrelerinde 'gizli reklamlar' olarak nitelendirilen bu reklamlara dikkat çeken uzmanlar "Basýnýmýz hiç bu kadar kirlenmemiþti" diyorlar... Son günlerde seçimlerdeki 'kirli ittifaklar'dan yakýnan CTP yetkililerinin baþvurduklarý bu yöntem de 'kirli' bir yöntem olarak deðerlendiriliyor... Bugüne dek seçim bütçesini açýklamayan CTP'nin yayýnladýðý pahalý broþürler de dikkati çekiyor... CTP'nin yanýsýra UBP ve DP'nin yaptýðý harcamalar da merak ediliyor. Vatandaþlar "Harcanan bu paralarla belediye emekçilerinin birkaç aylýk maaþlarý herhalde ödenirdi" diyorlar.... sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Casinocularýmýza kötü haber... Güneyde kumarhane açýlýyor Yeni tedbirler paketini açýklayan Rum lider Nikos Anastasiadis, güneyde kumarhane açmak için yasa çalýþmalarýnýn hýzlandýrýldýðýný belirtti... Anastasiadis "Maaþlardan kesinti yok" diyor, ama IMF, daha önce belirlenen %'lük kesintinin %'e çýkarýlmasýnda diretiyor... Rus sermayesi adadan gitmeye hazýrlanýyor. Bundan en çok Limasol'un etkileneceði belirtilirken, Belediye Baþkaný Andreas Hristu, kentin 'büyük yara' aldýðýna vurgu yaptý... Chelsea takýmýnýn sahibi Rus milyarder Abramoviç'in güneydeki maddi kayýplarý henüz hesaplanamýyor.... sayfada SÝYASÝ LÝDERLÝK BÝLGELÝK VE YASALAR Selma Bolayýr. sayfada Yazdým gene yazacaðým Özgün Kutalmýþ. sayfada VUR DE VURALIM Ali Kiþmir Yalçýn Okut. sayfada 0 milyar dolar ve Kýbrýscýk.... sayfada "ÖDENMEYECEK ÖDEMÝYORUZ" Ýsmail Özuçar. sayfada Su projesi Su önce Serhatköy, Lefkoþa, Hamitköy ve Maðusa'ya ulaþacak.... sayfada

2 YAZ SAATÝ UYGULAMASI BAÞLADI Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla her yýl yapýlan ileri saat (yaz saati) uygulamasý kapsamýnda saatler dün sabah 0.00'den itibaren bir saat ileri alýndý. Yaz saati uygulamasý, çalýþma saatlerinin günün güneþli bölümüne alýnmasý suretiyle gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý ve elektrik enerjisinin aydýnlatmada kullanýlan bölümünden tasarruf saðlanmasý amacýný taþýyor. Kýþ saati uygulamasýna Ekim 0 tarihinde geçilirken saatler 0.00'de bir saat geri alýnmýþtý. Saatler, Ekim Pazar günü saat 0.00'de tekrar bir saat geri alýnacak. ESENTEPE'DE UYUÞTURUCU KÝÞÝ TUTUKLANDI Esentepe'de R.K'nin ikametgahýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, R.K. tutuklanýrken, söz konusu madde emare olarak alýndý ve olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Þener LEVENT Açý KAYIP GÝDEN BÝR YILDIZ GÝBÝ Gafgarýt Festivali renkli geçti Yiðitler köyünde Gafgarýt Festivali dün düzenlendi. Bu yýl 'üncüsü düzenlenen ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýlan festivale Baþbakan irsen Küçük ve eþi Gülin Küçük, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ ve eþi, bazý bakanlar, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana ve Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim de katýldý. Yabani olarak yetiþen gafgarýt bitkisinin, bölgeye has yemek türleri ile bölgede üretilen diðer ürünlerin tanýtýmýný amaçlayan festivalde, temizlenmiþ olarak satýlan gafgarýtýn yanýnda gafgarýtla hazýrlanan gözleme, bulgur köftesi gibi yiyecekler de satýldý. EROÐLU Derviþ Eroðlu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, festivallerin kültürlerin yaþatýlmasý açýsýndan önemli etkinlikler olduðunu, bu nedenle sürdürülmesi gerektiðini kaydetti. Devletlerin kültürleri ile var olabildiðini kaydeden Eroðlu, "Kültürümüze sahip çýkmamýz, bu topraklara da sahip çýktýðýmýzý dýþ dünyaya göstermek açýsýndan önemlidir" dedi. SAHTE KÝMLÝKLE GÜNEY'E GEÇMEYE ÇALIÞTI KÝÞÝ TUTUKLANDI KKTC'den çýkýþ yasaðý bulunan bir kiþi, sahte kimlikle Bostancý Sýnýr Kapýsý'ndan Güney Kýbrýs'a geçirilmeye çalýþýlýrken yakalandý. Olayla ilgili toplam kiþi tutuklandý. Polisin açýklamasýnda göre A.M (E), H.K'nin (E-) de yardýmýyla, çýkýþ yasaðý bulunan H.D'yi (E-) sahte kimlikle Güney Kýbrýs'a geçirmeye çalýþýrken yakalande. TL DOLANDIRDI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, 0 yaþýndaki N.P, "bir iþ yerine giderek orada çalýþan bir þahsa, evli olmamasýna raðmen eþinin hasta olduðunu, ilaç parasý için TL eksildiðini" söyledi. Polis bültenine göre, "yalan beyandan bulunarak TL nakit para temin eden" zanlý tutuklandý. EYLEMCÝLERÝN ATTIÐI TAÞ ARACIN CAMINI KIRDI Lefkoþa Surlariçi'nde önceki gün bir eylem sýrasýnda eylemcilerden birinin attýðý taþla araç camýnýn kýrýlmasýyla ilgili soruþturma açýldýðý da bildirildi. Polis bültenine göre, Hülya Þafak Yetken aracýyla seyir halindeyken, gösteri yürüyüþü yapan grup içerisinde bulunan meçhul erkek bir þahýs, yolu açmasý için korna çaldýðý gerekçesiyle araca taþ atarak arka camýnýn kýrýlmasýna neden oldu. BAHAR TEKDAÞ BULUNDU Polis bültende, önceki gün kayýp olduðu bildirilen Lapta'da sakin yaþýndaki Bahar Tekdaþ'ýn bulunduðu da kaydedildi. Refikoðlu ve Barakacýlar Surlariçi ve Arasta'yý gezdi Refikoðlu: "Ankara'nýn deðil Lefkoþalý'nýn adayýyým!" Lefkoþa Türk Belediyesi baðýmsýz meclis üyesi adayý Merter Refikoðlu ve Baraka aktivistleri, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Lefkoþa Surlariçi ve Arasta bölgesini gezerek, Lefkoþalý ile sohbet ettiler. Lefkoþalý'nýn sevgi ve ilgisi ile karþýlanan Refikoðlu, 'büyük projeler' ve vaadler sözüyle deðil, Belediye meclisinde Lefkoþalý'nýn aleyhine uygulamalarýn karþýsýnda durmak ve arýza çýkartmak için aday olduðunu söyledi. 'Ankara'nýn deðil Lefkoþalý'nýn adayýyým' diyen Refikoðlu, kýrýlacak olan mühülerin ilerideki mücadeleler için önem taþýyacaðýný belirtti. Çiziktir di Çiziktirdi Bir yýldýz kayýp gider gökyüzünde bazý geceler... Farketmezsiniz belki... Bir yalnýzlýk hali.. Kimsesiz çocuklar gibi... Hiçbir þeyin üstesinden gelemeyince ne halt edeceðinizi bilemediðiniz saatler... Havanýn kararmasýyla birlikte yüzünüze bir mezarlýk saltanatý gibi çarpan selviler... Bir daha göremeyeceðiniz ve ancak hayali ile karþýlaþacaðýnýz sevgili yüzler... Ne bahar bir teselli... Ne doðan güne hükmünüz geçer... Oturduðunuz yerden kalkýn... Eski gramofonunuzu açýn... Billur bir ses... Mualla Haným sizin için söyler: "Gümüþ ay altýnda Parlayan þu deniz Mavi ufuklara Akýyor sessiz... Engin semalara Akseden þu seda Santa Lucia Santa Lucia..." Tremeþeli... Arif Hoca... Kemal Yücel... Ve Ahmet Cem Bey... Ardarda aramýzdan göçüp gittiler... Daha çok yalnýz... Daha çok terkedilmiþ gibiyiz... Eski bir hatýra defterimiz arasýnda birdenbire karþýmýza çýkan kuru bir gül yapraðý kadar unutulmuþ... Bir gün aþina hiçbir yüzle karþýlaþmamak korkusu da var bu þehirde... Bu sokaklar... Bu evler... Taþýyamazlar eski hatýralarýn yükünü artýk... Kulak ver... Yaðmurla sýrýlsýklam gelen bu ayak sesleri kimin? Ýngiliz'in vurduðu Sermet'in mi? Rumun vurduðu Salahi'nin mi? Teþkilatýn vurduðu Hikmet'in mi? Meydanda "Ya taksim ya ölüm" diye haykýran gençler Baf'tan, Leymosun'dan ve Maðusa'dan mý geldiler? Ayluga kilisesi alevler içinde... Yanýyor da yanýyor Hayýr! Bu sokaklar ve bu evler taþýyamazlar artýk bu hatýralarýn yükünü... Küllendi ne varsa... Ve savruldu külleri rüzgarda... O mezar taþlarý hiçbir þey söylemeyecek yüzyýl sonra buralardan gelip geçen gence... Ah Ahmet Bey ah... Yarýda kaldý sohbetimiz... Sýradan tekdüze bir günümüzde aklýmda kalan tek konuþmaydý oysa... Ýçimizdeki nefreti yok etmeliyiz deðil mi? -Mümkün, demiþtin... En acýmasýz olanlara karþý bile... Sen keþfettin bunu... Sen öðrettin... Sevgili bir dostumun bir mektubunda yazdýðý satýrlar gibi... "Bir zamanlar herkesin küçük bir çocuk olduðunu düþünüp herkese acýyorum" demiþti... Mualla Haným'dan bana getirdiðin o kocaman zarfý sen gittikten sonra açtým... Ýçinden þarkýlar çýktý... Bir demet þarký... Nihavend... Hüzzam... Kürdilihicazkar... Ve 'Santa Lucia' bir de... Altýnda küçük bir not: "Ahmet aðabeyin beni bu þarkýyý söylerken iþitmiþ... Sesimi beðenerek benimle evlenmiþ!" Son görüþüm oldu bu seni... Ýçimizdeki nefreti nasýl yok edeceðimizi, þeytanlarýmýzdan nasýl kurtulacaðýmýzý anlatacaktýn daha bana... Çok geçmedi... Telefon çaldý bir akþam... Mualla Haným aðlýyordu telefonda... Sözcükler güçlükle dökülüyordu dudaklarýndan... Seni anlattý bana... Son anýný... Balkona çýkmýþsýn ve içeriye girmiþsin sonra... -Tam karþýmda duruyordu, dedi... Önce çömelmiþ, sonra ayaða kalkmýþ, sonra da göðsünü tutarak ve sendeleyerek yüzükoyun düþmüþsün yere... Aðaçlar ayakta ölür ya... Öyle iþte... Ulu bir çýnar gibi... Bir yýldýz kayýp gider gökyüzünde bazý geceler... Farketmez kimse belki... Gümüþ ay altýnda þarký söyler bir Viktorya Kýz Lisesi öðrencisi... Bakarak durgun sulara... Santa Lucia... Santa Lucia...

3 AFRÝKA dan mektup... KÝRLÝLÝKTEN ÞÝKAYET EDENE BAK... Bu ara seçimle iþ iyice çýðýrýndan çýkmýþ görünüyor... Ve daha önceki seçimlerde yaþanmayan olaylar da yaþanýyor. Þimdiye dek görülmemiþ þeyler... 'Gizli reklamlar'... Haber formatýnda yapýlan... Sýradan okuyucunun reklam deðil, haber olarak kabul edebileceði reklamlar... Hem de baþ sayfalarda... Reklam reklamdýr ama reklam olduðunu ele vermezse daha etkili sayýlýyor... Okur reklam diye okumaz onu... Haber diye okur... Ve ekranlarýmýzýn sabahki basýn özetlerinde de haber niyetine sunulur... Basýn özetlerinde reklam okunur mu? Okunmaz! Ama bunlar okunur... Maddi sýkýntýlarla boðuþan basýnýmýz ne yapsýn... Ýster istemez razý olmuþ... Bedeli her neyse ödenir herhalde... * Dikkatini çekmiþ herkesin ancak... Dozunu kaçýrmýþlar çünkü... Her gün hep ayný yerde ayný baþlýklarla Kadri Fellahoðlu olur mu? Basýn çevrelerimizde 'gizli reklam' diyorlar buna... Tepki var... "Basýnýmýz hiç bu kadar kirlenmedi" diye homurdanmalar baþladý... Gazeteler böyle satýn alýnamaz... Maddi zaafiyetlerinden yararlanýlamaz... Reklamsa reklam... Haberse haber... Gizlisi saklýsý olmaz... * Tuhaf deðil mi? Bu seçimlerdeki 'kirli ittifaklar'ý CTP gündeme getirdi... Ve son günlerde de hep bundan yakýnýp duruyor... Ne var ki kirli ittifaklar ilk kez yaþanmýyor seçimlerimizde... Ama basýnla bu 'kirli ittifak' ilk kez... Ki ittifak da diyemeyiz buna... Doðrudan esir alma! * CTP seçim bütçesini açýklamadý henüz, ancak yaptýðý büyük harcamalarla dikkati çekiyor... Medya, pano falan derken, bir de çok lüks, çok pahalý seçim broþürleri... Belli ki bu seçim parti için bir ölüm-kalým meselesi... Bunun yaþamsal bir mesele olduðunu yaptýklarý inanýlmaz harcamalarla ele veriyorlar... Kazanmazlarsa deprem olacak gibi... UBP ve DP'nin de seçim bütçesi pek belli deðil... Nazým Çavuþoðlu "00 bin TL" dedi gerçi, ama kampanyaya bakýlýrsa bunun çok üstünde... CTP'den sonra en çok harcamayý yapan ikinci parti... Vatandaþlar bu durumu gördükçe, "Harcanan bu seçim paralarý ile belediye emekçilerinin birkaç aylýk maaþlarý ödenirdi" diyorlar... * Son haftaya girdik... Ve iyi ki sonuna geldik... Yoksa hiç çekilmez oldu artýk... Bu kadar vaad yeter... Bir de iþ görelim... Görebilirsek eðer... Bilirsiniz... Sandýklar kapanýp açýldýktan sonra, ortalýkta kirlilik kalýr yalnýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, belediye için Kuzey Avrupa Fonu ile ön görüþme yaptýklarýný ve diyalog imkanýgördüklerini belirtti. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Sayýþtay raporlarýna göre LTB'nin 0 yýlý hariç milyon TL borcu bulunduðunu, bunun esnafa ve ticaret insanlarýna olan borçlarla birlikte toplam 00 milyonu bulmasýnýn öngörüldüðünü belirten Hüdaoðlu, + yýllýk bir planlama (konsolidasyon) ile borçlarýn ödenmesini öngördüklerini kaydetti. Hüdaoðlu, bu konuda ekonomist Ünal Akifler'in kendilerine önemli katkýsý olduðunu da ifade etti. Ödeme planýyla ilgili tüm borçlarý bir kalemde toplamayý planladýklarýný belirten Hüdaoðlu, "Belediyenin farklý banka ve kurumlara olan bütün borçlarýný tek bir yerde toplayýp, gereksiz faiz yükünden kurtaracaðýz. Ziraat Bankasý, Kuzey Avrupa Fonu ve Avrupa Birliði Kalkýnma Bankasý gibi kurumlarla uygun koþullarda bunun planlamasýný yapabiliriz" dedi. Kuzey Avrupa Fonu ile ön görüþme yaptýklarýný ve diyaloða açýk olduklarýný gördüklerini, bu geliþmenin ardýndan ekibinin konu üzerinde çalýþmalar yaptýðýný açýklayan Hüdaoðlu, "Bu bizim ve LTB için önemli bir adýmdýr. Eskiþehir örneðinde olduðu gibi, diðer alternatifler yanýnda Kuzey Avrupa Fonu'ndan da yararlanarak LTB'yi düzgün bir planlama ile sürdürülebilir bir yapýya kavuþturacaðýz" dedi. Avrupalý belediyelere özellikle proje bazýnda finansal destekler saðlayan Kuzey Avrupa Fonu'nun, Avrupa'nýn ve dünyanýn deðiþik þehirlerinin geliþmesinde büyük katkýsý olduðunu belirten Hüdaoðlu, bu fon sayesinde Lefkoþa'nýn küresel baðlantýlarýnýn yeniden tesis edilmesinin de mümkün olabileceðini kaydetti. Hüdaoðlu, "Avrupa Birliði üyesi olmayan Türkiye'deki Eskiþehir Belediyesi, Kuzey Avrupa Birliði Fonu'ndan bir kýsmý hibe bir kýsmý da düþük faizli Euro alabilirken, AB topraðýnda bulunan ve uluslar arasý tanýnmýþlýðý olan LTB neden yararlanmasýn" dedi. "TAHSÝLATTA ARTIÞ" Lefkoþa Belediyesi'nin halen tahsil etmesi gereken gelirin yalnýzca yüzde 'ini toplayabildiðini, bunun da aylýk ortalama milyon TL civarýnda olduðunu kaydeden Hüdaoðlu, seçilmesi halinde bu rakamý en az yüzde 0'ler seviyesine çýkaracaklarýný, böylece gelirlerin aylýk 0 milyonun üzerine çýkacaðýný kaydetti. Hüdaoðlu, öncelikli olarak büyük borçlarý olan TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Lefkoþa'da bine yakýn ruhsatsýz bina var Hüdaoðlu: Kuzey Avrupa Fonu'ndan da yararlanacaðýz yerlerden tahsilata baþlayacaklarýný belirtti. "KAÇAKLA MÜCADELE" Lefkoþa'daki kaos ortamýnýn kaçak yapýlaþmaya da çanak tuttuðunu, belediye sýnýrlarý içinde halen bine yakýn ruhsatsýz bina bulunduðunu kaydeden Hüdaoðlu, bunlarýn ruhsat almaya elveriþli olanlarý derhal kayýt altýna alýnacaðýný ve böylece belediye bugüne kadar mahrum kaldýðý gelire kavuþmuþ olacaðýný ifade etti. "USULSÜZ ÝÞLERE ÝPTAL" Belediyeyi mali çöküþe sürükleyen her türlü usulsüz, hileli ve belediyeyi bile bile zarara uðratan her türlü ihale, sözleþme ve borçlanmanýn tereddütsüz iptal edileceðini kaydeden Hüdaoðlu, "Her türlü idari, hukuki ve mali usulsüzlüðün, yolsuzluðun ve rüþvetin ortaya çýkarýlabilmesi için Sayýþtay, Baþsavcýlýk ve Mali Polis'le iþbirliðine gidilecek ve bunlarýn saðlýklý sonuçlara ulaþabilmesi için her türlü imkân ve kolaylýk saðlanacaktýr. Ayrýca belediyeyi zarara uðrattýklarý saptananlarýn yargýlanmasý için gerekli bütün giriþimler yapýlacaktýr" dedi. HÜDAOÐLU AÇIK PAZARI GEZDÝ Bu arada Dr. Suphi Hüdaoðlu, Belediye Meclis Üyesi adaylarýyla birlikte Fuar Alaný'nda kurulan Açýk Pazar'ý bu sabah ziyaret etti. Adaylara parti Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto, Meral Akýncý ile Kadýn ve Gençlik örgütleri baþkanlarý da eþlik etti. Esnaf ve vatandaþlarla sohbet eden Hüdaoðlu, halk ile çalýþanlarýn mutlu olacaðý, esnafýn daha fazla kazanacaðý bir düzen yaratma konusunda iddialý olduklarýný söyledi.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Bilen var mý bu ne perhiz ne lâhana turþusu Ýzin verdiði fuhuþa baskýn yapýyor devlet Var mýdýr baþka yerde rezaletin böylesi? Pezevenklik parasýyla yürür mü hiç bir devlet? Kalay BURSA'DA BAHÇELÝ KONUÞUR, LEFKOÞA'DA ÜLKÜCÜLER GAZA GELÝR "Vur de vuralým, öl de ölelim"ciler sokaklara düþtü yine. Önce barikata dayandýlar, orada "bönürdüler" Sonra arabalarýna atladýlar, camlardan bayraklarýný sarkýtarak Lefkoþa'nýn Türk tarafýnda döndüler dolaþtýlar. Bursa'da Devlet Bahçeli konuþur, Lefkoþa'da ülkücüler gaza gelir. Lefkoþa sokaklarýndaki çöp kokularýna bir de ülkücülerin "gaz"ý eklenince gel de kusma Güneyde bir Türk bayracýðýný yakmaya teþebbüs ettiler diye, ne vurmasý, ne öldürmesi be siz da Oturun oturduðunuz yere, o ellerinizi da düzeltin, çok daha güzel hareketler var Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent SON HAFTAYA GÝRERKEN BÝZÝMKÝLER ÜZÜNTÜ ÝÇERÝSÝNDE... Güneyde Troyka'nýn baskýlarý sonucu ortaya çýkan ekonomik krizi fýrsat bilenler, hemen ahkam kesmeye baþladýlar.. Baþta Ersin Tatar... Güneydeki Ýngiliz ve diðer yabancýlara çaðrýda bulundu... "Bize buyurun" diyerek... Paranýn rengi sýcaktýr derler... Alýn paralarýnýzý da bize getirin diyen Tatar ve onun gibiler, güneydeki Troyka baskýsýný duyduklarýnda, onun yapmak istediklerini nasýl akýl edemediklerine þaþtýlar... Mesela buradaki bankalarda bulunan mevduatlara el koyabilirlerdi... Koyabilirlerdi de Türkiye bankalarýna küçük parmaklarýný bile dokandýramazlardý. Sonra elleri yanardý! Bunu da bilirlerdi... O durumda rüyalarýna bile girebilen bu mevduata el koyup yarýya yakýnýný iç etmenin bir yolu olmalýydý... Türkiye bankalarýna el süremezler... Buradaki yerli bankaarda bulunan Türk iþadamlarýna veya diðer sermaye sahiplerinin, varsa eðer, paralarýna da dokunamazlar... Geriye ne kalýr? Birkaç bin Ýngilizin emekliliklerini yatýrdýklarý KKTC bankalarý... Kýbrýslýtürklerin kefen paralarý... Çocuklarýnýn geleceði için ayýrdýklarý birkaç kuruþlarý... Okul veya çeyiz paralarý... Ýþte bunlara el koyabilirlerdi. Ama akýl edemediler... Ýngilizleri ve yabancýlar buraya çaðýrmalarýnýn perde gerisinde Troyka'nýn taktiði yatýr... Güven verip bankalara yatýrýlan paralarýný bir gecede halledebilirler... KKTC ekibi taktiði kaptý ama uygulamaya koyamadý... Televizyonlarda kendilerini izlerken farkettirmemeye çalýþsalar da üzüntüleri bu nedenden dolayýdýr... Burda da gerçekleþti benzer eylemler ama faydalanan sadece belli birkaç kiþi ve Türkiye oldu... sonrasý insanlarýmýzýn bankalarda bulunan Kýbrýs Liralarýna el kondu ve TL'den çarpýlarak kendilerine ödendi... Almayanlar hala adaleti bekliyorlar! Kenen Evren'in diktatörlüðü döneminde Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Bakan yaptýðý Abdullah Tenekeci de Kýbrýs'ýn kuzeyinde bulunan bankalardaki dövizlere bir gecede el koyup götürdü... CTP-DP döneminde geçirilen borçlara bileþik faiz uygulamasý, insanlarýmýzýn bankalardaki paralarýna el koymak yanýnda, borç alabilmek için ipotek koyduklarý varlýklarýný da ellerinden almak ve onlarý hapislerde çürütmekten baþka birþey deðildir... Ersin Bey'lerin gözü doymuyor bir türlü... Daha doðrusu Ankara tarafýndan kendilerine kadife koltuk verilen UBP'si de, CTP'si de, DP'si de toplumun yok edilmesi için ellerinden geleni yaptýlar, yapýyorlar... Ekonomik gücü elinden alýnan insanlarýn köle olmaya daha yakýn olduðunu düþündüklerindendir tüm bu yapýlanlar... Zincirlerinden baþka kaybedecek þeyi olmayanlarýn onlarý bir gün koltuklarýndan indirip düzenlerini baþlarýna yýkacaklarýný bilmez deðil, bilirler de, Tayyip'in ordusunun arkasýna saklanýp yapacaklarýný yaparlar... "Ben Tremeþeli Mehmet Ali" kitabý tanýtýldý (Mustafa ERKAN)- Mart Cuma öðleden sonra, Lefkoþa Merit Otel'de, Arslan Mengüç'ün kaleme aldýðý "Ben Tremeþeli Mehmet Ali" adlý. kitabýnýn tanýtým etkinliði gerçekleþtirildi. Türk Kültür Kýbrýs Yayýnlarý'nýn 0 sayfadan oluþan kitap, gün yüzüne çýkmayan bazý fotoðraflar ve arþiv niteliðinde belgelerden oluþuyor. Etkinlikte "Tremeþeli" lakabý ile TMT'nin efsane isimlerinden Mehmet Ali Ýlkman'ýn yaþamýný ve Kýbrýs Türk mücadele tarihinden kesitlerin anlatýldý. Konuþmalar sonrasýnda, okurlar kitap alýp yazara imzalatma imkaný da buldular. "Kýzýldere Anmasý" ve "Feminizm Ve Yerel Yönetimler" Etkinliðe Ertuðrul Kürkçü de katýlacak Gelenekselleþtiði gibi bu yýlda Kýzýldere anmasý düzenliyor. YKP'nin daveti ile adaya gelecek olan Milletvekili Ertuðrul Kürkçü etkinliðe katýlýp konuþma yapacak. Ayrýca YKP-fem'in Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kapsamýnda organize ettiði panel için de Diyarbakýr Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Sema Koç ve Yüksel Aslan Acer adaya gelecek ve etkinlikte konuþma yapacak Kýzýldere Anmasý, Nisan Pazartesi (bugün) saat ile arasýnda, Feminist Mücadele ve Yönetimler Paneli ise ayni gün saat - saatleri arasýnda Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Lokalinde olacak KIZILDERE ANMASI yýl önce Kýzýldere'de Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ertan Saruhan, Sinan Kazým Özüdoðru, Hüdai Arýkan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yýlmaz ve Ahmet Atasoy 0 Mart 'de devlet tarafýndan katledildiler. Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Kýzýldere anmasý için Nisan, Pazartesi Ertuðrul Kürkçü'nün katýlýmý ile bir etkinlik düzenleyecek... Etkinlik, Nisan Pazartesi saat.00'da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý lokalinde (KTOEÖS) (Çaðlayan'da Ýtfaiye yanýnda) olacak ve Milletvekili Ertuðrul Kürkçü katýlarak, "Kýzýldere Katliamýndan Bugüne" baþlýklý konuþma yapacak. Konferansýn moderatörü ise YKP Parti Meclisi üyesi Hamit Aygün olacak YKP'den yapýlan açýklamada ilgilenen herkesin davetli olduðunun altý çizildi... YKP-fem, Diyarbakýr Baðlar Belediyesi iþbirliði ile Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kapsamýnda "Feminizm Ve Yerel Yönetimler" paneli düzenliyor. Panel, Nisan Pazartesi saat.00'da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý lokalinde (KTOEÖS) (Çaðlayan'da Ýtfaiye yanýnda) gerçekleþecek. Panelde Diyarbakýr Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç "Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Özgürlükçü Model" ve Diyarbakýr Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Aslan Acer da "Deneyim paylaþýmý" baþlýklarý ile sunum yapacaklar. YKPfem yaptýðý açýklamada etkinliðe tüm halkýn davetli olduðunu belirtti LTB seçimlerinde son haftaya girdik. Adaylar "finiþe" geçme hazýrlýklarýný hýzlandýrmaya baþladý. Bayraklý marþlý seçim araçlarý yollarda, caddelerde giderek daha çok arz-ý endam ediyor! Çoðunda, ne istediðini, ne yaptýðýný, kime ve neye hizmet ettiðini bilmeyen, farkýnda olmayan, - kuruþ için heþa heþa çeken alemci gençler! Ne yazýk, "Lefkoþa için en iyisi" diye bir gayleleri, bir idealleri yok onlarýn! Toplumun siyasi iradesi iþgal altýndaymýþ. Kendi kendini yönetme ve kendi geleceðini tayin hakký elinden alýnmýþ. Türkiye tarafýndan asimile edilerek, kendi yurdunda azýnlýk durumuna düþürülmüþ. Geleceðe yönelik tüm umutlarý tükenmeye yüz tutmuþ. Baþkent Lefkoþa tepeden týrnaða bir mezbeleye dönüp leþkent olmuþ... Bütün bunlarýn hiçbiri umurunda deðil, bayraklý marþlý araçlarda alemcilik yapan birçok gençlerin! Altlarýna bir cip, ceplerine -0 kuruþ, aðýzlarýna da istediðin gibi öttürecekleri birer boru, yeter! Yalnýz LTB'nin ve KKTC'nin deðil, dünyanýn anasýný satarlar! Haftaya Pazar günü sandýk baþýndayýz. Propagandaya en büyük paralarý CTP, UBP ve DP harcýyor! Þampiyonluk CTP'de olmak üzere üçünde de inanýlmaz bir lüks! Duyan da zanneder KKTC'yi fethedecekler! Meclis dýþýndaki sol adaylarý saymazsak, TDP adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, seçim bütçesi en mütevazi aday. Buna raðmen yüreðinde öyle bir zenginlik ve güzellik var ki, bütün söylemlerine, programýna, projelerine yansýyor. Söylediði herþeyin içini dolduracak teþhis ve tedavileri var. Boþlukta atýp tutmuyor Hüdaoðlu. Havada toz gibi uçuþan vaatler ve hayaller de pompalamýyor. Yýllardýr söylediði gibi, Lefkoþa halkýnýn en öncelikli sorununun saðlýklý yaþam olduðunu söylüyor. Her iþin baþý saðlýk diyenler boþuna söylememiþ. Saðlýklý su, saðlýklý gýda, saðlýklý çevre... Ve elbette ki bütün bunlarý gerçekleþtirmenin ön koþulu olan LTB çalýþanlarýnýn tüm haklarýnýn esiksiz karþýlanmasýnýn saðlanmasý... Dr. Suphi Hüdaoðlu'nun saðlýklý su, saðlýklý gýda ve saðlýklý çevre vaadi Lefkoþa halkýnýn onu LTB Baþkanlýðý'na taþýmasý için yeter de artar bile. Çünkü herþey bu üç noktalý üçgenin içindedir. Geçenlerde KTÖS'ün düzenlediði "Askersiz ve barikatsýz Lefkoþa" eylemine, Suphi Hüdaoðlu ve YKP adayý Murat Kanatlý da katýlmýþtý. Suphi beyin bu eylem vesilesiyle söyledikleri, ülkemizin ve toplumumuzun yaþamakta olduðu tüm sorunlarýn ve çýkmazlarýn özüne ýþýk tutacak niteliktedir. Ne demiþti Hüdaoðlu? "Tarihimizin kölesi deðil, coðrafyamýzýn efendisi olmalýyýz." Sade bir belediyecilik anlayýþý ve sorumluluðunun çok ötesinde sözlerdir bunlar... Dr. Suphi Hüdaoðlu'nun yüzde yüz güvenilir bir kefili var bu yarýþta. LTB'nin ilk seçilmiþ baþkaný olan ve yýl bu belediyeyi baþarýyla yöneten Mustafa Akýncý. TDP'nin meclis üyesi adaylarýný tanýtým gecesinde, Akýncý, Hüdaoðlu'na yürekten desteðini ve ona neden güvendiðini gerekçeleriyle bir kez daha açýkladý. O konuþurken, CTP'nin propagandasýnda sýk sýk kullandýðý "Belediyecilikte markayýz" sözü geldi aklýma. Mustafa Akýncý, yalnýz Lefkoþalýlarýn deðil, tüm KKTC belediyelerinin gönlünde taht kurmuþ en büyük markadýr. Bütün bunlar, LTB'nin Dr. Suphi Hüdaoðlu'na güvenle, inançla ve gönül rahatlýðýyla emanet edebileceðini anlatmaya yeter.

5 Nisan 0 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yalansýz, dolansýz, kandýrmacasýz, aldatmacasýz, yutturmacasýz günler dileði ile... Yeni kan aranýyor MÝÞ-MIÞLAR * Mustafa Akýncý; Suphi Hüdaoðlu'na kefil olduðu yolundaki haberleri yalanlamýþ. - Doðrusu ben de inanmamýþtým Baþkasýna kefil olacaðýna kendisi aday olurdu! * HÜR-ÝÞ Baþkaný Yakup Latifoðlu, kýdem tazminatý ayarlamalarý konusunda, hükümete yardýmcý olacaklarýný açýklamýþ. - Anlamadýmmmm! Susup oturmayacaktý da ne yapacaktý yani.. Bükemeyeceði eli öpüyor iþte! * Maliye Bakaný Tatar, emeklilerden yapýlan kesintilerin Nisan akþamýna kadar topluca ödeneceðini açýklamýþ. - Al sana bir seçim rüþveti daha Ama iþe yaramayacak Emekli emekler de, oyunu asla satmaz * Ýngiltere emekli maaþlarýný Mayýs'tan itibaren güneydeki deðil, kuzeydeki bankalara göndereceðini açýklamýþ. - Kutlarýz Hüseyin Özgürgün sonunda turnayý gözünden vurdu! * KSP, Davutoðlu'nun "Ya taksim, ya çözüm" açýklamasýný olumlu bulduklarýný ve destekleyeceklerini açýklamýþ. - Aklýn yolu bir "Ya taksim, ya ölüm" istemek çok saçmaydý zaten Ya taksim ya çözüm iki tarafý tura olan para gibi bize! * Fellahoðlu; Lefkoþa'daki yaseminleri söküp, yerine feslikan ekeceði yolundaki iddialarýn Sertoðlu tarafýndan ortaya atýldýðýný iddia etmiþ. - Ne fark eder Al birini vur ötekine. * Talat; Yorgancýoðlu'nun CTP adýna Lefkoþa Belediye Baþkaný adayý olmasý için yaptýðý teklifi neden reddettiðini açýklamýþ. - Tahmin ettiðiniz gibi, gözü daha yukarýlarda da ondan! Bu Nisan de olmasa; hiç yalan söylemeden, kimseyi aldatmadan monoton, heyecansýz bir þekilde yaþayýp gidecektik yani. Cumhurbaþkaný Eroðlu,. Uluslararasý GafGarýt FesTiVali nde ilginç açýklamalarda bulundu. Gafgarýt Toplayýcýlarý Birliði Baþkaný Veli Gafgarýtçýoðlu nun yaptýðý açýlýþ konuþmasýndan sonra kürsüye çýkan Eroðlu, gafgarýt ürününün karaciðere faydalý olduðunu, gerçekten de kan yapýcý özelliði bulunduðunu, ama gerekli kanýn, sadece gafgarýt yemekle temin edilemeyeceðini topluma yeni kan gerektiðini söyledi. Eroðlu nun; Hepimiz ayný soydan ve kandan geliyoruz Ne mutlu bize. Ama ne yazýk ki, hep ayný kaný taþýmanýn, yýllar içinde çok büyük sakýncalarý görüldü. Artýk halkýmýza yeni kan gerekiyor sözleri, festival alanýný dolduran binlerce ziyaretçi tarafýndan alkýþlarla desteklendi. Eroðlu nun konuþmasýndan sonra görüþüne baþvurduðumuz Saðlýk Bakaný Dr. Ertuðrul Hasipoðlu da Eroðlu nu destekledi ve þöyle konuþtu: Cumhurbaþkanýmýz haklýdýr. Ýlmi bir konuþma yapmýþtýr ve toplumu kemiren bir olguyu cesaretle ortaya koymuþtur. Bilindiði gibi den beri kapalý bir toplum olarak yaþadýk, hep birbirimizle evlendik, hep birbirimizi þey ettik ve sonuçta hep akraba olduk! Ülkemizdeki, þeker, tansiyon, kalp gibi hastalýklarýn yaygýn olmasýnýn ana nedeni budur diye düþünüyorum SIR DOLU GÝZLÝ GÖRÜÞMELER... Rum Maliye Bakaný Sarris in, ara bölgede Türk Maliye Bakaný Tatar ile gizli bir görüþme yapmasý ve nasýl düzlüðe çýkarýz? konusunda görüþ istemesi, her iki Kýbrýs ta da büyük yanký yarattý. Haberin Politis te yayýnlanmasýndan sonra, Dikilitaþ çevresinde toplanan Türk gazeteciler, Tatar ýn, Türk deðil de, Rum basýnýna bilgi sýzdýrmasýný protesto ettiler. Kamuoyu, Sarris-Tatar buluþmasýna odaklanmýþken meydana gelen bir baþk geliþme, Bu kadarýna da pes dedirtmiþtir. Ve diyenler de haklýdýr.! Güvenilir kaynaklara göre, Kaþif, Töre ve Dürüst olduðu tahmin edilen. bir UBP BÖYLE BÝR ANDI milletvekili, Baþbakan Küçük ü ziyaret ederek elini öpmüþler! Bu kadarýna pes artýk dedirten buluþmayý deðerlendiren siyasi gözlemciler; Küçük ün kabinede deðiþik yapacaðý yönündeki haberlerden sonra ziyaretin gerçekleþmesi çok anlamlýdýr Annarsýnýz ya deyip göz kýrpmýþlardýr. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Sovyetler daðýlmadan önce... Ýki kutuplu dünyanýn daha keskin sýnýrlarla ayrýldýðý yýllarda, Sovyetler Birliði ile Amerika Birleþik Devletleri'nin konu edildiði fýkralara sýk rastlanýrdý. Fýkralar, ince bir ABD propagandasý ve üstünlüðü ile ince bir Sovyet küçümsemesi içerikli idi. Þöyle ki ABD Baþkaný ile Sovyetler Birliði Baþkaný sohbet ediyorlarmýþ. Her baþkan, ülkesinde insana verilen deðeri ve yaþanan refahý karþýsýndakine abartýlý abartýlý anlatýrmýþ. Sohbet esnasýnda ABD Baþkaný ülkesinde, bir iþçinin haftada 00 dolar kazandýðýný Geçim için asgari 0 dolara ihtiyacý olduðunu Artan 0 dolara devletin karýþmadýðýný Ýþçinin istediði gibi onu harcayabileceðini anlattý. Sovyet Baþkaný da ülkesinde bir iþçinin 0 Ruble kazandýðýný Geçim için asgari 00 Ruble gerektiðini Devletin de eksik olan 0 Ruble'nin teminine karýþmadýðýný belirtti. Doðrudan Selma Bolayýr Dünya adaletsizliklerle doludur.. Kimi çocuk gözünü ailesinin getirdiði zenginlikler içinde açar. Karný güzelce doyar, çabuk geliþir... Ýyi okullarda okur, iyi iþlerde çalýþýr... Kimisi de saðlýklý beslenemediði evlerde doðar.. Doðru dürüst ne saðlýk hizmeti ne de eðitim alabilir.. Bu bir eþitsizliktir.. Ama hiçbiri, bu eþitsizlikten.. Doðduklarý ekonomik ve sosyal koþullarýn iyi veya kötü olmasýndan sorumlu deðildirler. Þanslýdýrlar veya þanssýz... Toplum içinde kadýna ve farklý ýrklara, dinlere uygulanan ayýrýmcýlýklar da âdil deðildir.. Fakat bunun, onlarýn þanslarý ile ilgisi yoktur. Âdil olan nedir? Âdil olan... Eðer eþitlik, adâletin temel ilkelerindense... Hükümetlerin adâletsizliði yaratan eþitsizlikleri ortadan kaldýrýp, insanlara; her alanda özellikle eðitimde, saðlýkta imkan eþitliði saðlamasýdýr.. Devletler veya hükümetler böyle bir dengeyi kurabildikleri ölçüde vardýrlar. Ve de tepeden týrnaða devletin tüm kurumlarýnýn saygýnlýklarý bununla orantýlýdýr denebilir... Öyle bir yer midir sizce KKTC? Hukuku, tabiidir ki hukukçular yapacak.. Ancak basit bir mantýkla... Yaþadýðýnýz adâletsizlikleri anlamak için hukukçu olmaya gerek yoktur.. Ve içinizdeki adâlet duygusu sizi, yapýlan yasalardaki eþitsizliklere isyan ettirir. Kaldý ki yapýlan yasalarla hukuk bir tutulamaz... Çünkü yasalar, günahlarý sevaplarýndan çok olan.. Yasama yetkisini kolaylýkla baþkalarýna devredebilen.. BÝR TAMÝRATA, BÝR FIKRA Cumartesi akþam vakti Lefkoþa'ya dýþtan dönenler yaþamýþlardýr. Hamitköy kavþaðýndan Kýbrýs gazetesi yönüne müthiþ bir trafik sýkýþýklýðý. Trafik tek þeritten akýyor. Önce, bir kaza oldabileceðini düþündüm. Kýbrýs gazetesinýn yanýndaki kavþaða yaklaþýnca, sýkýþýklýðýn kazadan deðil, "yol tamiratýndan" kaynaklandýðýný gördüm. Ýyi, güzel. Tamirat, trafiðin nisbeten daha seyrek olduðu gün ve saate alýnmýþ. Trafik akýþý da Kaymaklý istikametine, Lefkoþa içine yönlendirilmiþ. Fýkra da bu esnada aklýma geldi. Trafik akýþý, alternatif yol olarak Lefkoþa'ya yönlendirildi ama hiçbir "yol gösterici" levha yok. Vatandaþýn, tekrar kendi gidiþ güzergâhýna çýkýþýný saðlayacak hiçbir levha koyma zahmetinde bulunulmamýþ. Kendinizi bölgeyi bilmeyen birisi yerine koyarak, bilmediðiniz "ara yollara" yönlendirilmiþ düþünün. Þehir içinden nasýl çýkacaksýnýz? Güzergâhýnýza nasýl ulaþacaksýnýz? Bulmanýz mümkün deðil. Ýster kaybol, ister geriye dön ne yaparsan yap. Kimse karýþmýyor, çýkýþý gösterecek SÝYASÝ LÝDERLÝK BÝLGELÝK VE YASALAR Kesinlikle, akçeli çýkar çevrelerine göbekten baðlý.. Yalnýzca kendilerini var etmek ve var kalmayý düþündükleri için.. Halk adýna devamlý yanlýþ yapan "Seçilmiþ ölümlülerin "eseridir"(!) Öyle olmasaydý. Neden borç olarak aldýðýnýz 00 lira katlanarak faizin faiziyle, orantýsýz bir þekilde 0000 liraya çýksýn? Neden hep borçlanan kaybetsin? Ýbre hep para sahiplerinden yana kaysýn.. Eþitlik, adâlet bu mudur? Ama yöneticilere hesap sorulmadýðý ve aldýklarý kararlar için halka hesap vermedikleri sürece yozlaþma sürecek. Günler ve aylarca süren boykotlar ve protestolarýn, mahkemelerin verdikleri kararlarý bile yok sayan "seçilmiþleri" zerre kadar ilgilendirmediðini defalarca kanýtladýlar.. Onun için faiz meselesini kökünden halletmek adýna yapýlacak tek etkin olay anayasanýn gereklerini yerine getirmektir... Eðer gerçekten bir devletseniz. tabii. Anayasa; "Yasama yetkisi KKTC halký adýna Cumhuriyet Meclisinindir "derse... Mart 00 tarihinde de, Metin Hakký baþkanlýðýnda toplanan Anayasa Mahkemesi, meclisin faiz belirleme yetkisinin 00 yýlýnda Merkez Bankasý'na devredilmesini Anayasaya aykýrý bulursa... Neden "hükümet ettiklerini" söyleyenler ve hukukçular, hemen, hemen þimdi faizin ana paranýn kaç katý olabileceðini belirleyen bir yasayla, iþe baþlamazlar? Orantýlý ve adil bir faiz yasasý yapýlmasý için mücadele vermezler? "Bilgelik ve siyasi liderlik, ayný kiþinin þahsýnda birleþene kadar, þehirler gibi insanlar da hastalýktan kurtulamayacaktýr" der Platon... birilerini bulamazsýnýz. Üstelik de gece vakti! Trafiðin akýþýný Lefkoþa'ya yönlendirenler, herhalde, tüm sürücülerin en kestirme yoldan tekrar kapatýlan yolun devamýna çýkan "ara yollarý" bildiðini düþünmüþlerdir. Ülkede yabancýlarýn, turistlerin, ana yol dýþýnda yol bilmeyenlerin de bulunabileceðini düþünememiþlerdir. Veya týpký Sovyet Baþkaný'nýn dediðine paralel, "biz trafiðin akýþ yönünü deðiþtiririz, ancak ötesine karýþmayýz." demek istiyorlar. Turist olsun, vatandaþ olsun "baþýnýn çaresine baksýn" mantýðý. Her yerde zorunlu yol kapatmalar olur ve trafik akýþýnýn yönü deðiþtirilebilir. Ancak, yolu kullananlara saygý adýna, levhalar ile en kýsa yoldan tekrar ilgili yola çýkýþlarý saðlanýr. Ama bu özel levhalarla yönlendirmeler, insana saygýyý öncelik sayan ve vatandaþýna sýkýntýsýz ulaþým saðlama gayretinde olan zihniyetlerde olur. Benzer görüntüler, tören provalarý ile törenlerde de sýk sýk yaþanmaktadýr. Bir veya iki polis yollarý kapatýr, trafiði tali yola yönlendirir Oradan sonra herkes baþýnýn çaresine baksýn. Yol bilenler için ne ala! Bilmeyenler için "Allah kolaylýk versin" misali. Baþka ibret verici benzer bir sorumsuzluk Metropol yolunun Göçmenköy'e baðlandýðý kavþaðýndaki trafik ýþýklarý uzun süreden beri, devre dýþý. Trafik akýþýnýn yoðun olduðu saatlerde ilgili kavþaktan, güvenli bir þekilde geçmek, adeta cambazlýk gerektirir. Her an kazaya uðrayabilirsiniz. Ancak yetkililerin kýlý kýpýrdamýyor. O trafik ýþýklarýnýn neden hala daha devreye sokulmadýðý da insana verilen deðer ile yakýndan ilgilidir. Kamuyu ilgilendiren birçok iþimizde olduðu gibi, sorumsuzluk ve insana deðer vermeme zihniyetimiz, trafikte de geçerliðini koruyor. Zihniyet deðiþmediði sürece, bu ve buna benzer sorunlarýn çözümü olmaz. Sürücülerin kurallarý ihlal etmelerinde azalma da beklenmemeli. Trafiði düzenleyenler, cezalarýn yazýlmasýna yasal dayanak kazandýracak önlemler yerine, trafik akýþýný insana deðer vererek biçimlendirdikleri zaman, vatandaþtan kurallara uymalarýný isteyebilirler. Trafik keþmekeþi ve trafiðin arap saçýna döndüðü Trafiðin týkandýðý, bir türlü akmadýðý yerlerde vatandaþýn sabrýnýn ve stresinin tavan yaptýðý saatlerde kurallarý çiðnemesi "bir" suç sayýlacaksa Trafikten sorumlu olanlar en az "iki kez" suçlanmalý. Faturanýn sadece vatandaþa kesilmesi tek kelime ile haksýzlýk olur. Haksýzlýk bir yana, hiçbir trafik sorunu da çözülemez. Trafik, düzen içinde, vatandaþý canýndan bezdirmeden akacak þekilde tasarlanýr. Bizde trafik, cezalar, raporlar, yasaklamalar ile kontrol altýnda tutulmaya çalýþýlýyor. Trafik levhalarý, yasaklama, hýz sýnýrlama kameralarý, vatandaþa ikaz ve kolaylýk saðlamak için deðil Ceza yazmak, suçlama yapabilmek için yasal zemin hazýrlamaya yöneliktir. Trafikte yaþanan týkanýklýklarý çözmek amaçlý deðildir büyük bir çoðunluðu. Hal böyle olunca da sorunlar derinleþerek sürer. GÜNLÜK Davutoðlu yine coþtu: "TARÝH AKARSA, BÝZÝM ÝRADEMÝZLE AKAR" TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Yeni Osmanlý hayallerini sürdürmeye devam ediyor. Manisa'da düzenlenen "Deðiþen dünya düzeninde Türkiye'nin rolü" konulu konferansta þöyle konuþtu: "Osmanlý döneminde fidan bu þehre geldi, burada yetiþti. tanesi sultan oldu. Hele hele bir tanesi var ki eðer Ýstanbul fethedildiyse Manisa'nýn suyunu içen Fatih Sultan Mehmet'in eliyle fethedildi. Ýstanbul'un fethini aslýnda biz Manisa'ya borçluyuz. Manisalý olmak bir ayrýcalýktýr. Tarih hýzlý akarken siz eðer tereddüt ederseniz, tarih hýzlý akarken hele bu tarih bir aksýn ben sonra ona yetiþirim derseniz, o tarih sizi ezer ve geçer. Tarihin peþinden koþulmaz. Tarihin içinde koþulur, önüne geçilir. Bundan sonra tarih akarsa Türk bakmaz. Bundan sonra tarih akarsa bizim irademizle akar." RUHSATSIZ 000 BÝNA TDP'nin LTB baþkan adayý Suphi Hüdaoðlu Lefkoþa'da bine yakýn ruhsatsýz bina olduðunu açýkladý. Bu memleketin nasýl sorma gir haný olduðu bundan bile belli deðil mi? KÝRLÝ ÝTTÝFAKLAR CTP bu seçimlerde kirli ittifaklar olduðunu söyleyip duruyor. Sanki ilk kez mi bu? Ancak ilk kez olan baþka bir þey var... CTP gazetenin baþ sayfasýný satýn aldý! Bu ittifak çok mu temiz? SEÇÝM PARALARI Müthiþ seçim kampanyasý karþýsýnda hayrete düþen vatandaþlar, harcanan paralarý merak ediyorlar... Ne kadar mý? Belediye emekçilerinin en az iki aylýk maaþlarýna yeter de artardý bile herhalde... ANKET YASAÐI Yayýn Yüksek Kurulu nihayet internete de anket yayýnlama yasaðý koydu. Ama bunu önlemesi pek mümkün görünmüyor. Kaçak güreþ sahasýnda güreþmesi çok zor! GERÝYE SAYMA Son haftaya girdik diye, geriye sayma baþladý diyorlar. Sanki ne zaman ileriye saydýk ki? Týrnak... "Aslýnda samarella kurutulmuþ etten baþka bir þey deðil. Fakat güneþ, keçi etini 0- günde, eþsiz bir lezzete dönüþtürüyor. Saðlýklý bir hayvanýn, doðru yerlerinden, usta iþiyle ayrýlmýþ parçalar, kalýn tuzla bezenip, kekikle süslendiðinde, ortaya karþý konulmaz bir þey çýkýyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Enosisin tarihe karýþtýðý bir konjonktürde taksim fikrinden söz etmek, kibirli bir kuvvet politikasý kadar, 'ten beri zaten garantörlük anlaþmasýný ihlal eden Türkiye'nin garantörlük anlaþmasýný bir kez daha çiðnemesi anlamýna geliyor." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "Ýsterlerse gelsinler de bizim yüce meclisimiz olan Diyanellos Fabrikas binasýndaki Türk bayraðýný da indirsinler de görelim." Osman GÜVENÝR (Vatan) "Kýbrýs Türkleri olarak þunu hep bilmekten kaçtýk. Sanatýn önemi ve oluþturduðu düþünsel etki hep bizleri bir yere getirecektir." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný NÝKOS ANASTASÝADÝS Zor günler yaþayan Rum lider Nikos Anastasiadis'ten kötü bir haber var casinocularýmýza... Güneyde kumarhane açýlacak. Kuzeydeki kumarhanelere güneyden akýný önlemeye yönelik olan bu giriþimle ilgili yasa çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Bilindiði gibi kilise kumarhane açýlmasýna karþý çýkýyor. Ayrýca Hristofyas hükümeti de buna þiddetle karþýydý. Ancak gelinen son durumdan sonra eskisi gibi buna sert itirazlarýn olmayacaðý tahmin ediliyor. Çoðunluk müþterilerini güneyden gelen Rumlarýn oluþturduðu casinolarýmýzýn buna karþý ne gibi tedbirler alacaklarý merak ediliyor.

7 Nisan 0 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BRT LEFKOÞE DEMÝÞ (Ýstanbul)- BRT spikerinin dün sabah 0:0'teki canlý yayýnýnda "Lefkoþe" dediðini aktardýlar Ben dinlemediðim için duymadým. O bakýmdan yorum yazmadým Facebook sayfasýndan bu haberi yazanlara. Yorum yapanlar bu sözü ilk defa duymuþ gibi þaþýrdýlar. Kýzdýlar da Nasýl olur da devlet televizyonu baþkentin adýný yanlýþ söyler. Oysa Sabah gelirken Türkiye resmi kanallarýndan birisinde Çukurova'dan bahsederdi. Adana deðil orasý. O Akdeniz'in topraðýyla, suyuyla verimli bölgesidir. Çukurova denince ilk aklýma gelen Yýlmaz Güney'dir Sonra pamuk Ardýndan Sakýp Sabancý Ve benim uçaðý kaçýrdýðým talebelik yýllarýmdaki otobüs yolculuðum. 0 saat feribot çekeceðime bir saatte giderim diye yola çýkmýþtým Ancak uçaðý kaçýrdýðým için 0 saatlik deniz yolculuðu üstüne, üç gün de Adana'da beklemek zorunda kalmýþtým. Ne günlerdi o günler. Hani gençlik vardý o zaman. Zaman bitmeyecek gibi gelir ve 'Daha sonra yaparým' deriz. Fakat bir zaman sonra daha sonrasýnýn olmadýðýný görürüz. Ýþte o çaðlar. "BRT spikeri dün sabah 0:0'te canlý yayýnda 'Lefkoþe' dedi. Yok artýk!" diye yazdýlar Facebook'ta. Çoðu þaþýrdý. Geçen gün devlet denilen kurumun merkezinde Arif Albayrak konuþacak Daveti yapan sesleniyor, "Magosa milletvekili" Arif Albayrak, "Efendim orasý Magosa deðil Maðusa." Zorlu Töre, o da devlet denilen kurumun milletvekili, müdahale ediyor,"gazi Magosa" Albayrak yapýþtýrýyor, "Baf'a da Gazi Baf derdiniz, nerede þimdi?" Uzar gider Devletin merkezinde bile þehirlerin isimlerini sýrf anavatanlarý dedikleri ülkenin yöneticilerine þirin görünmek için saptýrýyorlar. Koskoca Çaðlayan Parký'nýn ismine "Ankara"yý yapýþtýrýyorlar Ýzmir Bergama'dan gelip yerleþtiler diye adýna Pergama denilen köyün adýný içinde yetiþmediði meyvenin adýný veriyorlar: Beyarmudu. Hadi o isimler yabancý diyelim Adý Türkçe olan Kurumanastýr'ý bile Çukurova yapmalarýna ne demeli Sabah gelirken Türkiye resmi kanallarýndan birisindeki haberlerde Çukurova'dan bahsederdi. Aklýma nedense Kurumanastýr köyü geldi. Bacanaðým oralýydý. Onu da düþündüm. Londra'ya göç etmiþti. Yýllarca Londra'nýn soðuðunu, yað kokusunu çekti. Sonra sýkýldý, kapattý Geldi köyüne, yeni ev yaptý, yerleþti. Yapamadý burada Tekrar döndü. Gidiþ o gidiþ. Ýþte o Çukurova adýný taktýklarý Kurumanastýr'ý bir müddet sonra yol yapacaðýz diye, ortasýndan böldüler. Hazýr Çukurova demiþken "BRT spikeri dün sabah 0:0'te canlý yayýnda Lefkoþe dedi. Yok artýk" diye yazdýlar Facebook'ta Çok þaþýrdýlar. Kýzdýlar da. Oysaki O devlet dediklerinin içindekiler, ülkemizin her þeyini yabancýlar deðiþtirip yok ederken alkýþ tuttular Tutuyorlar. Birileri de BRT'nin "Lefkoþe" dediðini ilk kez duyuyormuþ gibi kýzýyorlar Maraþ bölgesinde hibe toplantýsý Atun: yýlda ülke genelindeki esnafýn yüzde 'üne kredi kullandýrttýk Toplam esnaf sayýsý bin Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, yýlda bin 00 esnafa 0 Milyar TL kredi kullandýrttýklarýný, ortalamada en az kredinin bin TL olduðunu bildirdi. Bunun ülke genelindeki esnafýn yüzde 'ünün kredi kullandýðý anlamýna geldiðine vurgu yapan Atun, bu oranýn dünya genelinde yüzde 'larda olduðunu söyledi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, küçük ve orta boy sanayi iþletmelerin rekabet gücünün arttýrýlmasýna yönelik 0 mali destek programýnýn tanýtýlmasý amacýyla önceki gece Gazimaðusa'nýn Maraþ bölgesinde toplantý düzenlendi. Toplantýda katýlýmcýlara hitaben yaptýðý konuþmada, hükümete geldikleri dönemde esnafa verilen desteðin neredeyse hiç olmadýðýný, sadece Kalkýnma Bankasý'nýn verdiði küçük ölçekte krediler bulunduðunu anlatan Atun, kendi dönemlerinde önce imalat sektörünü daha sonra ise bütün esnafý kapsayan faiz destekli kredileri yürürlüðe koyduklarýný anlattý. Bunu yaparken de kamu bankalarýný devreden çýkararak özel bankalara "en düþük faizi verme" yöntemi ile ihale usulüyle gerçekleþtirdiklerini kaydeden Atun, banka ile bu kapsamda anlaþma imzaladýklarýný ifade etti. Atun, bu kapsamda geçmiþ yýl içerisinde KKTC genelinde bin 00 esnafa 0 Milyar Kredi kullandýrttýklarýný ve ortalamada en az alan esnafýn bin TL aldýðýný kaydetti. Bakan Atun, adil ve hakka hitap eden bir sistem meydana getirdiklerini belirtti. Yorgancýoðlu sordu: Ülkü Ocaklarý eylemine izin verildi mi? CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Güney Kýbrýs'ta bayrak yakýlmasýný protesto gerekçesiyle Lefkoþa Surlariçi'nde Ülkü Ocaklarý tarafýndan dün düzenlenen eylemi eleþtirdi ve eylemin izinli olup olmadýðýnýn açýklanmasýný talep etti. Yorgancýoðlu yazýlý açýklamasýnda, "Güvenlik güçlerinin, suça eðilimli olanlar üzerinde herhangi bir önleyici vasfý olduðundan söz etmek artýk çok zor. Ýþte böylesine kontrolsüz ve denetimsiz bir ortamda, kaba güce ve yasadýþý davranýþlara olan yönelim artýþ göstermekte ve Kýbrýs Türk halkýný asayiþ sorunuyla baþ baþa býrakmaktadýr. Lefkoþa'da dün KANSER HAFTASI BAÞLIYOR Kanser Haftasý bugün baþlýyor. - Nisan Kanser Haftasý çerçevesinde Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD), Mayýs'a kadar sürecek bir dizi etkinlik programladý. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail, adada her yeni güne kanser teþhisi ile uyanan birden fazla yurttaþýn olduðunu, koruma amaçlý yapýlabilecek tek þeyin bilinçlendirme eðitimleri ve açýlan tarama kampanyalarýna katýlmak olabileceðini vurguladý. YDÜ Hastanesi ve Maðusa Týp Merkezi'nde açýlan tarama kampanyalarýnýn sürdüðünü hatýrlatan Kocaismail, Nisan itibarý yaþananlar da bu otorite boþluðunun ve vurdumduymazlýðýn sonucudur" dedi. Söz konusu eylemde "tehditkar tavýrlar" sergilendiðini, turistlerin "taciz" edildiðini ve araçlara saldýrýlarda bulunulduðunu kaydeden Yorgancýoðlu, "Öncelikle bilinmelidir ki, bu olaylarýn faillerinin önemli bir kýsmý ülkemizde öðrenci olarak bulunan yabancý uyruklulardýr. Yürürlükteki yasalarýmýza göre, yabancýlarýn herhangi bir eylemde ya da gösteride bulunmalarý önceden izin almayý gerektirmektedir. Böylesi bir izin baþvurusu ve izinlendirme söz konusuysa bu açýklanmalýdýr" ifadelerini kullandý. ile KKTC Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðinde geleneksel olarak yýlýndan beri sürdürülen tarama kampanyasýnýn da baþlayacaðýný açýkladý. Kocaismail, bu kampanyalarýn hayati bir fýrsat olduðunu belirterek, vatandaþýn mutlaka katýlým göstermesi çaðrýsýnda bulundu. Dernekten verilen bilgiye göre, ilk olarak bugün Lefkoþa'da, kanserden hayatýný kaybedenler anýsýna lokma dökülecek. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Merkez Ofis'te, saat 0.00'dan itibaren tüm gün boyunca lokma döküleceði ve Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail'in de konuþma yapacaðý belirtildi. KANSER TARAMALARI NÝSAN- MAYIS ARASINDA Saðlýk Bakanlýðý, her yýl olduðu gibi bu yýl da kansere karþý farkýndalýk yaratmak amacýyla Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle ülke genelinde kanser taramasý yapýlacaðýný bildirdi. Kanser Haftasý dolayýsýyla Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Nisan'da baþlayacak ve Mayýs'a kadar devam edecek taramada kadýnlarda Pap Smear, erkeklerde de PSA tetkikleri yapýlacaðý vurgulandý. Taramalar mesai saatlerinde Lefkoþa Kentsel Saðlýk Merkezi; Girne Dr. Akçiçek, Gazimaðusa ve Cengiz Topel hastaneleri ile Güzelyurt, Geçitkale, Ýnönü, Serdarlý, Akdoðan, Maraþ, Ýskele, Yeni Erenköy, Lapta, Lefke, Deðirmenlik, Mehmetçik, Dipkarpaz ve Esentepe saðlýk merkezlerinde yapýlacak. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MAÐUSA KARPAZ BÖLGESÝ ASFALTLAMA ÝHALELERÝNÝ ALACAK ÞÝRKET BELLÝ... Ýþsahibi olduðunu yazan bir vatandaþýmýz gazetemize bir mektup gönderdi. Vatandaþýmýz devletin açtýðý asfalt ihalesine fesat karýþtýrýlmaya baþlandýðýný ve ihaleyi alacak olan þirketin baskýlarla belirlendiðini yazdýðý mektubu þöyle: "Ben bir iþsahibiyim. Araþtýrmanýz için sizlere bazý bilgiler aktarmak istiyorum. Mart 0 tarihli bazý yerel gazetelerde Merkezi Ýhale Komisyonu'nun açýkladýðý Maðusa ve Karpaz bölgeleri yol yapýmý ihaleleri duyuruldu. Ýhale bedelleri toplam milyon TL artý %0 bedeli artýrma payý olarak belirlendi. Ýçinde bulunduðumuz ekonomik krizden dolayý bu ihaleler gündeme geldiðinde asfalt iþiyle uðraþan firmalar olarak mutlu olduk. Ancak daha ihaleler gazetelerde yayýnlanmadan Cemsa Direktörü tarafýndan Haspolat'taki Asfaltçýlar Birliði'ne çaðrýldýk. Oraya gittiðimizde karþýmýzda Ýsmet Felek ve Suat isimli iki kiþiyi bulduk. Bu ikisi açýlacak olan ve deðeri milyon TL olan ihalenin de Cemsa'ya kalmasýný istediler. Gerekçe olarak da bu þirketin ekonomik olarak çok kötü durumda olduðunu söylediler.kurtulmasýnýn yegane yolunun da bu ihaleleri almasý olduðunu belirttiler. Bizler ihalelere katýlýp çok yüksek rakamlar vermeliymiþiz ki ihale ilgili þirkete kalsýn. Bu kabul edilebilir bir þey deðildir. TC Yardým Heyeti'nin finansmanýný karþýlayacaðý bu ihalelerin açýlmasý boðazýmýzda kaldý. Ýhalelerin tek bir þirkete kalmasý için ikaz edilmemiz hepimizi olduðu gibi bir arkadaþýmýzý çok rahatsýz etti. Herkesin hakkýyla ihaleyi almasý gerektiðini söyledi. Ýsmet Felek ve Suat isimli þahýs bu arkadaþýmýzý azarladýlar. Emekli Albay Mustafa Kemal Tümkan 'Bu iþler nasýl olacak' diyerek temsil ettiði þirketin adýna toplantýyý terketti. Bir iþadamý olarak ben Mart Cuma günü bazý gazetelerde yayýnlanan ihalelerin durdurulmasý gerekir düþüncesindeyim. Ýhaleye çýkýlmadan, ihaleye fesat karýþtýrýlmýþ demektir. Lefkoþa Belediyesi ihalelerini mafyanýn yönlendirdiði söylenir durur hala... Bu durum acaba neyin nesidir? Maliye Bakaný Ersin Tatar Bey bu ihaleyi yeniden gözden geçirmelidir. Asfalt iþiyle uðraþanlarý çaðýrýp birebir görüþmeli ve ona göre hareket etmelidir. Polis Müdürlüðü de yaklaþýk üç hafta önce, ihaleler gazetede yayýnlanmadan önce yani, asfalt iþleriyle uðraþanlarýn nasýl baský altýna alýnmaya çalýþýldýðýný sorup soruþturmalýdýr. Aksi halde bizim baþýmýza gelenler baþka iþadamlarýnýn da baþýna gelecektir." BÝZÝM DUVAR YAP BÝR BARIÞ SÜREÇSÝZ OLSUN Bizim Mandra Devletin açýkça kadýn pazarlanmasýna izin verdiði ve bu "ticareti" vergilendirerek her yýl milyarlarca lira gelir saðladýðý gece kulüplerine polis baskýnlarýnýn sürmesi ve fuhuþa suçüstü diyerek oralarda çalýþan kadýnlarýn ve müþterilerin tutuklanmasý, bu konuda sahnelenmekte olan trajikomedyanýn artýk çýðýrýndan çýktýðýnýn bir göstergesi olarak yorumlanýr. Vatandaþlar, devletin hem fuhuþu yasakladýðýný hem de kendisi bizzat fuhuþ yaptýrarak bundan tatlý kârlar saðladýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Pezevenkliðin böylesi galiba dünyanýn hiçbir yerinde yok" diye kendi kendine söylenir.

8 Nisan 0 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yazdým gene yazacaðým Trafik kazalarýna yönelik konularda sürekli yazýyorum. Ancak bizi yönetme iddiasýnda bulunanlarla Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Þübesi, sürekli olarak bildiklerini okumakta ve iþ yapar görünerek iþgüzarlýk yapmaktadýrlar. Ýki tane olan Trafik Kazalarýný sözde önleme dernekleri de mastürbasyon yaparak, medyatik olmak için çalýþmaktadýrlar. Bu derneklerin asli görevleri, trafik kazalarýný önlemek için çalýþma olmalýdýr. Halbuki bu sözde dernekler trafik kazalarýnda zayiatý azaltmak için önlem olacak çalýþmalar içinde vakit öldürmektedirler. Bir derneðin baþkaný Mehmet Avcý arka koltuklarda da emniyet kemeri takýlmasý, çocuk oturaklarý olmasý ve otobüslerde de kemer takýlmasý için yasa geçirilmesi yolunda adeta canýný yedi. Yasa geçti. Marttan itibaren de yürürlükte. Mart ayýnda meydana gelen onlarca trafik kazasýnda yaralanmalar yanýnda maalesef vatandaþýmýzý kaybettik. Þimdi bu sözde derneklerin yöneticilerine soralým. Çeþitli þekilde oluþan bu kazalarda, bilhassa ölümlü kazalarda, kazalarýn meydana gelmesinin nedeni emniyet kemeri takýlmamasý mýydý? Yoksa kazaya karýþan araçlarýn arka koltuklarýnda çocuklar için oturak ve emniyet kemeri yok muydu? Neydi bu kazalarýn sebebi ki, siz dernek mensuplarý, emniyet kemeri için yasa geçirilmesi için canýnýzý yediniz? Buna raðmen kazalar neden durmuyor? Neden her yaþtan insanýmýzý trafik kazalarýna kurban vermeye devam ediyoruz? Geçen haftaki bir köþe yazýmda trafik polislerinin güya denetim yapar gibi iþgüzarlýk yaptýklarýný örnek vererek anlatmýþtým. Hep þehir içlerinde ve sabit kameralardan 00 metre sonra, seyyar hýz tesbit kameralarý ile sürücülere pusu kurup denetim yaptýklarýný sanýyorlar. Amirleri de bu þekilde tesbit edilen sürücüleri haftalýk trafik denetimlerinde þu kadar araç sürücüsü limitlerin üzerinde hýz yaptýklarý için rapor edildiler diye iþ yapmýþlar gibi açýklamaktadýrlar. Meydana gelen trafik kazalarýnýn yüzde kaçý sürücü hatasýndan, yüzde kaçý yollarýn alt yapý yetersizliðinden ve yüzde kaçý araçlarýn teknik yetersizliklerinden kaynaklanmaktadýr? Bu konuda bilimsel çalýþma yapýlýp denetim þekilleri tesbit edilmeden sözde yapýlan denetimlerle kazalar nasýl önlenebilir? Bir kere trafik polisleri günün her saatinde tüm yollarda tüm þekillerde denetim yapacak þekilde donatýlmalý ve eðitilmelidirler. Sürücüler trafik denetimi yapan polisin ne zaman, nerede ve nasýl karþýsýna çýkacaðýný bilmemelidir. Polis her yerde olmalýdýr. Bilhassa mobil denetim yapan polis devriyeleri herhangibir saat ve herhangibir yerde olabilmelidir. Sözde trafik dernekleri de bu þekil denetimlerin hayata geçebilmesi için uðraþmalýdýrlar. Emniyet kemeri veya çocuk oturaðý veya arka koltukta kemer baðlanmasý için nafile yere uðraþmasýnlar. Aslolan trafik kazalarýnýn önlenmesidir. Yani görevleri trafik kazalarýný önleyecek önlemlerin hayata geçirilmesidir. Oluþacak trafik kazalarýnda zayiatý azaltmak olmamalýdýr. Su projesi Yolun yarýsýndan fazlasý aþýldý Geçitköy Göleti ve Güzelyalý Terfi Ýstasyonu yapýmý ilerliyor Toplam 0 kilometrelik boru hattýnýn 0 kilometre 0 metrelik bölümü deniz altýnda olacak En derin yeri 0 metre olan Akdeniz'deki boru döþeme iþlemleri robotlarla yapýlacak Su öncelikle Serhatköy civarý, Lefkoþa, Hamitköy ve Maðusa'ya ulaþacak (T.A.K/Özgül Gürkut Mutluyakalý) - Dünyada ilk kez uygulanacak deniz yüzeyinin 0 metre altýnda, askýlara yerleþtirilecek özel yapým borularla Türkiye'den Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yýlda milyon metreküp su taþýnmasýný saðlayacak "Asrýn Projesi" olarak nitelenen "KKTC Su Temin Projesi"nde yolun yarýsýndan fazlasý katedildi. AMCAOÐLU Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, projenin muhtemelen planlanandan daha önce biteceðini söyledi. Amcaoðlu, projenin sadece Türkiye ve KKTC'nin deðil, yabancý ülkelerin de ilgisini çektiðini, örneðin geçtiðimiz günlerde bir Fransýz televizyonunun bu konuda kendisiyle söyleþi yaptýðýný söyledi. Ayný hattan elektrik gelmesiyle elektrik maliyeti yanýnda su maliyetlerinin düþeceðini, çünkü Türkiye'de elektriðin kilowatt saat ücreti - Kuruþ iken, KKTC'de 0 kuruþlarda olduðunu kaydeden Amcaoðlu, projenin finansmanýnýn Türkiye tarafýndan karþýlandýðýný, iþletmeci firma için yatýrým maliyetinin söz konusu olmayacaðýný bildirdi. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, suyun fiyatýnýn belirlenmesinde iki ülkenin de söz sahibi olduðunu, devletin vatandaþýný koruma adýna bugünkü konumdan daha aðýr bir mükellefiyet getirecek sonuç yaratmamaya özen göstereceðini belirtti. BORULARI ROBOTLAR ASACAK... Asma iþlemlerini deniz dibindeki robotlarýn yapacaðýný açýklayan Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin, borularýn Akdeniz'de geçeceði 0 kilometre 0 metrelik bölümde en derin yerin 0 metre olduðunu söyledi. Senin, bu durumda en uzun çelik çubuk boyunun 00 metre olacaðýný belirtti. Senin, derinlik 0 metrenin altýna düþünce borularýn yine kuma gömüleceðini ifade etti. ANAMUR'DA ÖZEL BORU FABRÝKASI Bu dev projenin ilk olmasý sebebiyle referansýnýn olmadýðýna dikkat çeken Su Ýþleri Dairesi Müdürü Senin, deniz geçiþinde kullanýlacak borularýn üretimi için Anamur'da özel bir fabrika kurulduðunu, 0 kilometrelik boru hattýnýn yaklaþýk kilometresinin þu ana dek imal edildiðini bildirdi. ÝLK BORU TEMMUZ'DA Ýlk borunun Temmuz ayýnda denize indirilmesi ve döþeme iþlemlerinin baþlatýlmasýnýn hedeflendiðini açýklayan Hasan Senin, Anamur'dan gelecek suyun Güzelyalý'dan KKTC'ye ulaþacaðýný hatýrlattý. MÝLYON 00 BÝN METREKÜP Suyun Güzelyalý'da terfi istasyonunda toplanacaðýný ve ardýndan bin 00 metre ilerideki Geçitköy barajýna iletileceðini kaydeden Senin, 0 metre yükseklikte, üst kýsmý 0 metre, ön yüzü beton kaplamalý, kaya dolgu Geçitköy barajýnýn, milyon 00 bin metreküp kapasitesi olacaðýný açýkladý. ÇAMLIBEL'DE ARITILACAK Geçitköy barajýnýn yaklaþýk yüzde 0'ýnýn tamamlandýðýný ifade eden Senin, suyun buradan Çamlýbel'de inþa edilecek arýtma havuzuna iletileceðini ve günde 00 bin metreküp suyun arýtýlarak tarýmsal sulama ve içme maksatlý KKTC'nin yüzde 'sine borularla taþýnacaðýný anlattý. ÝLK ÝSALE HATTI ÝHALESÝ NÝSAN'DA Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin, 00 milimetrelik dükdil (döküm) boruda, etapta yapýlacak 0 kilometrelik isale hattýyla ülke geneline yayýlacak suyun daðýtýmý için ilk ihalenin Nisan'da Ankara'da açýlmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Senin, Türkiye'den gelecek suyun daðýtýmý için mevcut isale hatlarýnýn da kullanýlacaðýný söyledi. SU ÖNCE LEFKOÞA, HAMÝTKÖY, SERHATKÖY VE GAZÝMAÐUSA'YA Ýlk etapta Serhatköy-Yakýn Doðu Üniversitesi arasýndaki isale hattýnýn yapýlacaðýný; böylece Hamitköy, Serhatköy civarýnýn su alacaðýný; ayrýca eski hattan da Gazimaðusa'ya su verileceðini açýklayan Su Dairesi Müdürü, daha sonra ikiþer arayla, toplam dört etapta isale hatlarýnýn ihale edileceðini belirtti. Ýkinci etapta Tatlýsu-Güzelyalý; üçüncü etapta Hamitköy-Yonca kavþaðý-ercan-güvercinlik; dördüncü etapta ise Yonca kavþak ile Karpaz arasýndaki su daðýtým hatlarý döþenecek. Senin, suyun bazý bölgelere ulaþamayacaðýný, ancak zaman içinde ulaþabilmesi için Su Ýþleri Dairesi'nin çalýþma yapacaðýný, bazý köylerin ise zaten yeterli içme suyu bulunduðu için ihtiyaç duymayacaðýný anlattý. Yakýn zamanda ülkenin su þebekelerinin yüzde 'inin yenilendiðini; Akdoðan, Çamlýbel, Ýskele'de ise çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden Hasan Senin, Kilitkaya ile Sazlýköy'ün de ihale edileceðini bildirdi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir VUR DE VURALIM AKP ve buradaki "yöneticilerin" hepsi çözümden bahsediyorlar. Saðcýsý, solcusu, ortasý, dincisi "Çözümü biz daha çok istiyoruz" ve "hep bir adým öndeyiz" diye övünüyorlar. Böyle aðýz birliði görülmedi bugüne kadar. AKP ne diyorsa, neredeyse tüm siyasiler desteklemek için tek vücut oluyorlar. Tüm bunlar yaþanýrken, Davutoðlu'nun "taksim" söylemi ile baþlayan, güneyde bayraðýn yakýlmasý ile alevlenen ve ülkücülerin "vur de vuralým, öl de ölelim" sloganlarý ile hortlayan milliyetçilik Bununla da kalmayan ülkücüler, "Kýbrýs Türk'tür Türk kalacak" ve "Apo'nun piçleri yýldýramaz bizleri" gibi sloganlar ile kin kustular. Söz söyleme hakký bakýnýz kimlerin elinde Memleket sanki de babalarýnýn malýymýþ gibi, istedikleri yönde ve yerde eylem yapabiliyorlar. Cumartesi günü Lefkoþa, bu kirli ve ýrkçý tablo ile karþý karþýya kaldý. Esnaf ile alýþveriþe gelen Rumlar'a küfür eden bu grup, Kýbrýslýtürk bir ailenin de arabasýný taþladý. Onlarýn gözünde, Kýbrýslýtürk ile Kýbrýslýrum'un bir farký yok Ellerine silah versen ve "vur" desen, önce bizi sonra Rumlar'ý vuracaklar. Peki, tüm bunlar yaþanýrken ülkeyi yönettiðini ve güvenliðini saðladýðýný iddia edenler ne yaptýlar? Koca bir hiç Kýbrýslýtürklerin en ufak eylemine yýðýnla polis ve çevik birliði gönderenler, bu gruba müdahale etme gereði bile duymadýlar. Çünkü bu eyleme kendileri ön ayak olmuþlardýr ve kalabalýk olabilmeleri için de asker takviyesi yapmýþlardýr. Bu durumda müdahale etmelerini deðil, onlara destek olmalarýný beklemeliyiz Ayný grup, estirdikleri terör havasýndan sonra arabalarý ile Lefkoþa'yý turladýlar. Üç tane Kýbrýslýtürk arabalarý ile konvoy yapsa, anýnda polis tarafýndan durdurulup sorgulanýr. Ya da Arda Gündüz, üç arkadaþý ile "benzin bitti" eylemi yapsa yargýlanýr Hatta Baþbakan Küçük, "terörist" diye adlandýrýr Ama bu gruba karþý en ufak bir müdahale ve önlem alan yok Lefkoþa onlara teslim edilmiþ gibiydi Her köþede ýrkçý sloganlar atan grup, Afrika Gazetesi'nin önünden geçerken "damarlarýndaki asil kan" en yüksek seviyeye ulaþtý. Sanrým bizden fena halde nefret ediyorlar Neyse ki duygularý karþýlýksýz deðil Asýl sorulmasý ve düþünülmesi gereken soru þu Taþladýklarý arabada bulunan kadýn ve iki çocuðuna bir þey olsaydý bunun hesabýný kim verecekti? Buradaki amaç, Kýbrýslýtürklere kuzeyin sahibinin kim olduðunu hatýrlatmak ve gözdaðý vermekse Biz bulunduðumuz konumu ve karþýmýzdakilerin bizim için ne düþündüðünü çok iyi biliyoruz. Bu yaþananlar, karþýmýzdakilerin bir gün gelip de bu topraklardan gideceklerini bilmemesinin sonucudur. Söyleyeceðiniz ne varsa þu anda söyleyiniz, çünkü bir gün gelecek son sözü Kýbrýslýlar söyleyecek

9 Nisan 0 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Mamleketimden manzaralar ARÞÝV UTANMAZLIKTA SINIR TANIMAYAN GAZETECÝLER (USTG) Gürleyerek, esip savurarak, kasýp kavurarak geliyorlar. Bir çýð gibi büyüyorlar. Ama içlerinden biri, gerçekten de rakiplerine fark atýyor. Kendisi, bir zamanlar okur temsilcisi olarak görev yapmýþ ve besbelli susuzluðundan otlayamamýþ bir USTG. Hasan Cemal'i iþten çýkarmýþ bir zat. Zamanýmýzýn ruh gibi kahramaný. Basýn tarihine de bu rütbeyle geçeceðini biliyor olmalý. Helalleþme arsýzý olmuþ bir camiadýr, necip Türk basýný. Birbirinin kuyusunu kazan, birbirini ihbar eden, evini bastýran, iþinden ettiren güç budalalarý bir arada, kol kola, geçici ittifaklar halinde geçinir giderler. Bir yýlda beþ kere helalleþmiþ olanlarý vardýr. Laçka olmuþ þahsiyet yoksunlarý, kendi yedikleri herzeleri de baþkalarýnýn herzelerini de unutuverirler. Milliyet'in sonradan görme demokratý da bu laçkalýða güveniyor besbelli. Piþkinlik yolunda çabalýyor, zamanýn ruhuna yakarýyor ama Özkök'ün sivilcesi olabilir ancak. Yýldýrým TÜRKER (Birgün) TARÝH MART 0 YDÜ Hastanesi'nden þikayet var. Prostat kontrolü için hastaneye giden Hasan Yýlmaz isimli yurttaþýmýzla önce bin TL'ye ameliyat için anlaþan hastahane, ameliyattan sonra 00 TL talep etti... Gözden kaçmayanlar... IRKÇILIK GÖRSÜN GÖZÜNÜZ Kýbrýslýtürk milliyetçiliði yükseliyor uyarýlarý yapan endiþeli yazarlar ve onlarýn hem endiþeli hem hümanist takipçileri, sosyalistler, feministler ve diðerleri Kýbrýslýtürk kimliðinden söz edilmesini bile ýrkçýlýkla eþ tutanlar Facebook'ta iki laf eden Kýbrýslýya katlanamazsýnýz, sonra ülkücüler barikata dayanýnca susarsýnýz Aha ýrkçýlýk görsün gözünüz. Barikata "vur de vuralým" sloganlarýyla yürüyenler arasýnda kaç tane Kýbrýslýtürk vardý, söyler misiniz?.. "AKP faþizminin ayak sesleridir bunlar..." Malum, tam bir 'av mevsimi' yaþanýyor... Önce Ýstanbul Okmeydaný'nda DHKP-C operasyonu diye yasal bir kuruluþu basan polis, ' çelik kapýlý kozmik oda' bulduðunu ilan etti. Sabah Gazetesi tam dört muhabirin imzasýyla yayýnlanan kýsacýk haberde, 'teröristler'in 'kozmik oda'sýna girmek için 'güvenlik güçleri'nin çelik kapýyý aþmak zorunda kaldýðýný yazdý. Halbuki, býrakýn polisi, arka arkaya kapýyý fizik profesörleri bile aþamaz çünkü elinizde hepsinin anahtarý bile olsa, kapýlar içe doðru açýlýyorsa ikincisinin kilidini açmak için elinizi sokamazsýnýz, dýþa açýlýyorsa da dördüncüsünde ya da beþincisinde kalakalýrsýnýz. Kapýlarýn açýlýþ açýsý altýncýsýna anahtar sokmanýzý engeller. Bu sebeple, Türkiye'de ' çelik kapý' efsanesine gerçekten inanan tek kiþi Nagehan Alçý oldu. Hiç þaþýrtýcý deðil tabii, arkadaþýn durumu malum. Geçenlerde televizyonda denk gelmiþtim, iþin mimari mantýðýný tahayyül etmeye kalkmamýþ muhterem, kapýnýn arka arkaya KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Ýbrahim Tatlýses'e yönelik silahlý saldýrýya iliþkin 'si tutuklu sanýðýn yargýlandýðý davada, sanýklardan Abdullah Uçmak yýl ay hapis cezasýna çarptýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bugün hükümetler düzeyindeki Türkiye ile iliþkilerin iyi olduðu söylense de iliþkileri zehirleyen sorunlar halýnýn altýna süpürülmüþ ve orada zehirleme fonksiyonunu yürütmeye devam etmektedir" Mehmet Ali TALAT VÝRGÜL... UTANA SIKILA MUHALEFET Bütün kritik köprülerden ayýya dayý diyerek geçtikten sonra, þimdi TC'nin tavrýna bön bön bakmaktan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun son önerisi "Ya taksim, ya çözüm"e utana sýkýla karþý çýkmaktan baþka ne yapabilir CTP? Talat halen cumhurbaþkaný olsaydý Davutoðlu'nun "ya taksim ya çözüm" açýklamasýndan sonra bir "taksim" de o çekmez miydi sanýyorsunuz? O zaman CTP'li basýn da Davutoðlu'nun aslýnda "taksim" demek istemediðini anlatmaya çalýþmaz mýydý? ÇEKÝLÝN DA TALAT TÜRKÝYE ÝLE ARAMIZI DÜZELTECEK "Türkiye ile iliþkiler bugün çok kötü, bunun nedeni, kötü giden iþlerin fýsýltý gazetesi yolu ile Türkiye'ye mal edilmesidir." Mehmet Ali TALAT ('nci Cumhurbaþkaný) sýralandýðýný zannediyor, öyle konuþuyor. Ortada çelik kapý olmadýðý gibi, 'kozmik oda' denen þeyin müzik stüdyosu olduðu anlaþýldý. Olsun... Polis bülteni gibi çalýþan medyamýz korkunç efsaneler üretecekti ki, halkýmýz 'terörist'lerin bulunma ihtimali olan her yere koçbaþlarýyla girilmesine alýþsýn. Yasal bir dergi çalýþaný olan Kaan Ünsal, 'örgüt'ün 'Türkiye Komitesi üyesi' ve 'illegal faaliyetler sorumlusu' ilan edildi Star Gazetesi'nde. Düþünsenize, 'fevkalade tehlikeli bir örgüt' var ve bütün illegal faaliyetini yasal bir dergi bürosundan yönetiyor! Bombalamalar yasal dergi bürosundan idare ediliyor. E peki, madem bu kadar ahmak bir örgüt bu, polis neden duruma mukayyet olamýyor? Ama bitmedi! Hain bir oyun oynanýyor Türkiye üzerinde. Bakýn Star Gazetesi ne diyor: "Türkiye'de mesleðini yaptýðý için tutuklanan gazeteci yok, terör suçlarýndan tutuklanan gazeteciler var açýklamalarýna raðmen, hükümeti dünya kamuoyunda güç durumda býrakmak için 'tutuklu gazeteciler' listeleri hazýrlanýyor." Ýþte bu!.. Bir yandan illegal faaliyetlerini dergiden idare et, bir yandan Türkiye'yi dünya kamuoyunda zor durumda býrak! Þu Kaan Ünsal'ýn tek baþýna yaptýðýna bakýn hele! Koskoca devlet müessesesini nasýl da yýpratýyor!.. Grup Yorum'a niye saldýrýyorlar, dergilere, derneklere, sendikalara niye koçbaþlarýyla giriyorlar, biliyor musunuz? Türkiye'nin Suriye'ye saldýrmasýna, sýnýr boylarýnda kiralýk katiller sürüsü beslemesine karþý koyduklarý için. Kaan Ünsal da bu yüzden boynuna 'terörist' yaftasý asýlarak tutuklanmýþ bir gazetecidir. Durum bu kadar açýk ve nettir. 'Ýllegal örgüt' teranesiyle halký dehþete sürükleyecekler, Tayyip Bey'in 'kefen edebiyatý'yla kendilerini maðdur gösterecekler, sonra da 'Gestapo' birlikleriyle, muhalefetin kurumlarýna koçbaþlarýyla girecekler... Sendikalarý basacaklar... Muhalif yayýnlarý susturacaklar... Muhalefeti tutuklayacaklar... AKP faþizminin ayak sesleridir bunlar... (Bu yazý HAKAN GÜLSEVEN'in "Yurt" gazetesinde yayýmlanan " kapý, kozmik odalar, teröristler!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 0 Nisan 0 Pazartesi Söz Hakký Hamit Aygün Yeni Kýbrýs Partisi Belediye Meclis Üyesi Adayý Mühürünüzü YKP'ye Vurun, Sesinizi Duyurun! Tüm dünyada ve ülkemizde barýþ ve kardeþliðin hâkim olmasýný hedef alan Yeni Kýbrýs Partisi, katýlýmcý demokrasiyi hayata geçirmek için, deneyimli ve genç kadrolarýn beraber çalýþmasýndan oluþan dinamik, çaðdaþ - sol bir parti olarak bu yerel seçimlere katýlma kararý almýþtýr. Yýllardýr ülkemizin kuzeyinin her alanýna çöreklenen Ankara Yönetimleri, bulduklarý koltuk sevdalýsý, aciz, yerli temsilcileri ile birlikte Kýbrýs'ýn kuzeyini yaþanamaz bir bataklýk haline getirmiþlerdir. Uluslararasý hukuk dýþýnda oluþan bu ayrýlýkçý rejim, Kýbrýslý Türkler için yaþanamaz bir ortamýn oluþmasýna neden olmuþtur. Þimdi ise, yarattýklarý bu bataktan güya çýkmak için çýrpýnmaktadýrlar. Çýrpýndýkça da batmaya devam edeceklerdir. Bugün için adamýzýn kuzeyi de güneyi de neo-liberal politikalarýn sonucu olarak ekonomik sorunlarla boðuþmaktadýr. Bu kaosun içinden Kýbrýslýlar'ýn birlikte mücadele vermeden kurtulmalarý mümkün deðildir. Bölünmüþ ülkemizin kuzeyi uluslararasý arenada kara para aklama yeri, kumarhane ve seks köleliði merkezi olarak algýlanmaktadýr. Toplumumuzu yok etme politikalarý "özelleþtirme" adý altýnda dayatmalarla ve taþeronlaþma mantýðý ile örgütsüz, sendikasýz bir toplum hedeflenmektedir. Bizleri daha Türk, daha Müslüman yapma gayretlerini artýrdýlar. ÝSTÝRDAD denen asimilasyon planý yaþamýn her alanýnda kendini hissettirmekte ve bunlarýn uygulanabilmesi için valilik her türlü ekonomik alt yapýyý saðlamaktadýr. Adli vakalar günlük yaþamýn bir parçasý haline gelmiþtir. Ýnsan onurunu zedeleyen olaylar gazete manþetlerinde yer almaya devam etmektedir. Toplumumuz her geçen gün fakirleþmektedir. Maliye bakanýmýz "UÇUYORUZ" diyor. Bu görüþ insanlarýmýzýn, gençlerimizin bir daha geri dönmemek üzere baþka ülkelere kaçmasýndan baþka bir uçuþu anlatmýyor. Baþkent Lefkoþa da, bu batak tarafýndan en fazla tahrip edilen þehirlerimizdendir. Ýnsanca yaþanabilecek çaðdaþ bir þehrin kurgulanmasý için; emekçi güçler ile birlikte katýlýmcý, demokratik ve özgürlükçü bir yerel yönetim yaratmalýyýz. Özelleþtirmelere ve taþeronlaþtýrmaya karþý, herkese parasýz ve kaliteli kamusal belediye hizmetlerini yapýlandýrýp sunmalýyýz. Bunlarý hayata geçirebilecek tek siyasal anlayýþ YKP' nin "Baþka Bir Lefkoþa Mümkün" projesidir. Düzenin bekçileri "Lefkoþa'yý ancak ben kurtarýrým" sloganlarý ile geziniyorlar."kimdir be bunlar" diyerek soru soranlarýn kim olduklarý bellidir. Devrimcilikle ilgisi olmayanlarýn, "Lefkoþa'da devrim yapacaðýz" söylemi düþündürücüdür, gülünçtür. Kendilerini favori gösteren UBP, CTP, DP, TDP gibi siyasi parti temsilcilerinin giyim kuþamlarýndan tutun da, söylemleri, selamlaþmalarý, tokalaþmalarý, sosyal mekânlarý hep ayný. Bunlar ister kendilerini saðýn, ister solun temsilcileri olarak göstermeye çalýþsýnlar, hepsi düzenin, ayný zihniyetin temsilcileridir. Seçim sürecinde ortaya çýkan ortam adil deðildir. Bu dört partinin adaylarý diðer adaylardan ayrý platformlarda konuþmayý tercih ederek demokrasi ayýbýna imza atýyorlar, medya kuruluþlarý buna ortak oluyor. Lefkoþa'nýn genelinde bir farklýlýk görmek istiyorsanýz bu ancak içi dolu, çaðdaþ projeler ortaya koyan Yeni Kýbrýs Partisi ile mümkündür. YKP'ye vereceðin destek, rejime ve kurulu düzene bir baþkaldýrýyý, bir isyaný gösterecek, rejimi ve onun acentalarýný rahatsýz edecek, talimatla yönetilmek deðil, kendi kendimizi yönetmek istediðimizi gösterecek, halklarýn kardeþliðine bir kez daha vurgu yapacaktýr. Yeni Bir Lefkoþa Mümkün! ARABACIOÐLU - Demokrat Parti (DP) LTB Baþkan adayý Mustafa Arabacýoðlu, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi ve Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek okullarýn sorunlarýný yerinde tespit etti. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, belediye meclis üyesi adaylarýnýn eþlik ettiði ziyaretler sýrasýnda, yetkililerden ve öðretmenlerden verilen hizmetler ve yaþanan sýkýntýlar hakkýnda bilgi alan Arabacýoðlu, seçilmeleri halinde ay süresince özel eðitime ihtiyaç duyan çocuklarýn eðitim ve sosyal anlamda yaþadýðý sýkýntýlarýn çözümünde gayet hassas davranacaklarýnýn sözünü verdi. FELLAHOÐLU - CTP-BG LTB Baþkan Adayý Kadri Fellahoðlu ve Belediye Meclis üyesi adaylarý seçim çalýþmalarý çerçevesinde Kamu-Ýþ, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Muharip Gaziler Derneði ve Çukurovalýlar Derneði'ni ziyaret etti. Parti Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ziyaretlerde konuþan CTP-BG LTB Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu, yeni bir Lefkoþa için yola çýktýklarýný, kenti bugünkü halinden kurtarmak için halktan onay istediklerini belirtti. Güneye IMF'den ikinci memorandum Ýlk kredi diliminin Mart sonuna kadar alýnabilmesi için memorandum metninin son halinin Perþembe'ye kadar tamamlanmasý gerekiyor Yeni memoranduma göre maaþlarda kesinti yüzde 'ten 'e çýkacak Emeklilik yaþý artýrýlacak Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki bin personel iþten çýkarýlacak Rum tarafýndaki temaslarýný sürdüren Troyka heyetinde yer alan Uluslararasý Para Fonu (IMF) yetkililerinin, Þubat - Mart döneminde yaptýklarý temaslar çerçevesinde Maliye, Çalýþma, Eðitim ve Saðlýk bakanlýklarýnýn genel müdürlükleri ve Sayýþtay Baþkanlýðý ile ikinci memorandum üzerinde anlaþtýðý haber verildi. Politis "Flaþ... IMF Dört Bakanlýk Müdürü Ýle Anlaþtý... Ýkinci Memorandum" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, cuma günü memur sendikasý PASÝDÝ'de "devletin harcamalarýnýn daha da kýsýtlanmasý illa maaþ veya menfaat kesintisi anlamýna gelmiyor" yönünde açýklama yapan Baþkan Nikos Anastasiadis'in IMF ile varýlan anlaþmadan habersiz olabileceðini yazdý. IMF heyetinin Þubat- Mart dönemindeki istiþarelerinin ardýndan kaleme aldýðý ikinci memorandumun, bankalarýn kapanmasýndan bir hafta önce ilgili dört bakanlýða gönderildiðini yazan gazete, memorandumun kapak sayfasýnýn kupürünü de yayýnladý. Habere göre, üzerinde "yalnýz resmî kullaným için" uyarýsýnýn da bulunduðu ikinci memorandum, birinci memorandumda yüzde olarak düzenlenen kamu maaþlarýndaki kesintinin 0 itibarýyla yüzde 'e çýkarýlmasýný düzenliyor. Yeni memorandum ayrýca, emeklilik yaþýnýn artýrýlmasýný, 'üncü maaþýn kaldýrýlmasýný ve yerine 00 Euro tutarýnda birleþik 'üncü maaþ getirilmesini öngörüyor. Bu tedbir ile toplam harcamalardan Gayrý Safi Yurt Ýçi Hâsýla'nýn (GSYÝH) yüzde 0,'u kadar tasarruf öngörülüyor. Gazete, memorandumun, Rum meclisinin Euro Grubu'nda varýlan anlaþmayý reddettiði Mart tarihinden önce yazýlmýþ olmasýnýn, bugün bu uzun vadeli tedbirlerin Güney Kýbrýs açýsýndan zorunlu olabileceði sonucunu gündeme getirdiðini yazdý. Habere göre IMF, Rum öðretmenlerin maaþ ve diðer menfaatlerinin maliyetinin GSYÝH'nýn yüzde,'e denk geldiðini, oysa Avrupa'da bu oranýn yüzde, olduðuna da iþaret etti. Ýkinci memorandumda 0'ya kadar Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki bin çalýþanýn iþten çýkartýlmasýnýn öngörüldüðünü de belirten gazete, iþten çýkartýlacaklarýn eðitimci olup olmadýðýnýn net olmadýðýný kaydetti. Geçici personel sayýsýnýn 00 kiþi azaltýlmasý ve izinlerin ödeneksiz olmasý da memorandumun öngörüleri arasýnda yer alýyor. ÝLK KREDÝ DÝLÝMÝ Alithia da, haziran baþýnda, milyar Euro'luk tahvil ödemesi yapmasý gereken Rum yönetiminin, Troyka'dan 0 milyar Euro'luk kurtarma paketinin ilk dilimini mart sonuna doðru almasý gerektiðini yazdý. Gazete, Rum yönetiminin bu maksatla Troyka ile görüþmelerinde açýkta kalan bütün konularý kapatýp en geç Euro Grubu Çalýþma Heyeti'nin Brüksel'de toplanacaðý perþembe gününe kadar memoranduma son þeklini vermesi gerektiðini belirtti. GÜNEYDEN... EOKA TÖRENLERÝ ÝPTAL EDÝLDÝ EOKA'cýlar Birlikleri Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik kriz nedeniyle EOKA'nýn silahlý faaliyetlerine baþlama yýldönümü olan ve geleneksel olarak Nisan'da "Tasos Papadopulos-Eleftheria (Özgürlük) Spor Salonu"nda düzenledikleri kutlama törenlerini iptal ettiklerini açýkladýlar. Alithia, EOKA'cýlar Birlikleri tarafýndan yapýlan açýklamaya dayanarak geleneksel Nisan Þükran Ayini'nin sabah saat 0.00'da Ay. Yoanni Kilisesi'nde yapýlacaðýný, dini töreni Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un yöneteceðini ve saat.00'de de Rum Merkezî Cezaevi avlusundaki EOKA'cý mezarlarýna çelenk konulacaðýný yazdý. Habere göre, Nisan Salý günü Strovolo'daki EOKA'cýlar Dernekleri lokali "Kahramanlar Salonu"nda Nisan kutlamasý yapýlacak. Bu çerçevede Merkezî Cezaevi avlusundaki EOKA'cý mezarlarýndan alýnacak meþale ile salondaki sunak yakýldýktan sonra bayrak töreni ve salondaki III. Makarios ve Grivas büstlerine çelenk konacak. EOKA'nýn tedhiþe baþlamasýný anlatan filmler ve diðerleri izlettirilecek. PÝYASA DURGUN Güney Kýbrýs'ta bankalarýn günlük bir süre kapalý kalmasýnýn piyasayý da büyük ölçüde olumsuz etkilediði belirtildi. Simerini gazetesi "Piyasa Uyuþtu" baþlýklý haberinde, bankalarýn kapalý olmasýnýn küçük iþletmelerin cirosunu en aza indirdiðini, bununla birlikte maðazalarýn ve süpermarketlerin ayakta kalmak için büyük mücadele verdiðini yazdý. Gazete, Endüstri ve Ticaret Müesseseleri Sahipleri Federasyonu (POVEK) Genel Sekreteri Stefanos Kursaris'in açýklamasýna dayanarak, küçük iþletmelerin cirosunun þubat ayýnda yüzde 0 oranýnda düþtüðünü, bankalarýn kapalý kalmasýyla bunun yüzde 0'in altýna düþtüðüne dikkat çekti. HIRSIZLIKLAR VE SOYGUNLAR ARTACAK Simerini gazetesi haberinde, ekonomik durum nedeniyle hýrsýzlýk ve soygun olaylarýnýn artmasýndan endiþe duyulduðunu belirtti. Gazete, hýrsýzlýk olaylarýnýn þu anda artýþ göstermediðini ancak ekonominin kötüye gitmesiyle ileriki dönemlerde artýþ olabileceðini yazdý. KATSURÝDÝS: TROYKA DIÞINDA ÇÖZÜMLE KENDÝ EFENDÝMÝZ OLMAMIZ MÜMKÜN AKEL Meclis Grup Sözcüsü Nikos Katsuridis, "Troyka dýþýndaki bir çözümle kendi efendimiz olmamýz mümkün" dedi. Haravgi gazetesine demeç veren Katsuridis, ekonomik geliþmelere deðinerek, ekonominin iyileþtirilmesine yönelik takip edilecek bir veya baþka yolun ciddi bedelinin olacaðýný belirtti. Troyka'nýn içinde bulunduðu yolun takip edilmesinin ciddi bedel getireceðini, ayrýca Troyka'ya baðýmlý kalýnmasýna devam edileceðini ifade eden Katsuridis, Troyka dýþýndaki bir yolun seçilmesi durumunda da ciddi bedellerin olacaðýný ancak - yýl sonra kendi kendilerinin efendisi olacaklarýný belirtti. Katsuridis, ekonomik krizin nedenlerinin teþhis edilmesi, planlamalar üzerinde düþünülmesi ve alternatif yollar bulunmasý önerisinde de bulundu. ARAÞTIRMA KOMÝTESÝ ÇALIÞMALARINA BAÞLIYOR Güney Kýbrýs'ýn ekonomik krize sürüklenmesinin nedenlerini ve sorumlularýný araþtýracak olan Araþtýrma Komitesi'nin çalýþmalarýna salý günü baþlayacaðý belirtildi. Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu tarafýndan resmen atanan ve üç eski yargýçtan oluþan Araþtýrma Komitesi'nin dün Baþsavcýlýk binasýnda Adalet Bakaný Yoanna Nikolau ve Baþsavcý Petros Kliridis'in de hazýr bulunduðu bir toplantý yaptýðýný yazdý. Habere göre toplantý sonrasýnda açýklama yapan Adalet Bakaný Nikolau, Hükümet'in kararlýlýðýný dile getirerek, Komite'nin konu hakkýnda derinlemesine araþtýrma yapacaðýný ve sorumlularý yargý önüne çýkaracaðýný söyledi.

11 Nisan 0 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Nobel ödüllü ekonomist Pissaridis uyardý: Önlem alýnmazsa iþsizlikte patlama yaþanabilir "Maaþ ve emeklilik maaþlarýnda kesinti yapýlýrsa büyük hata olur" Anastasiadis: Kumarhane kurulacak Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, ekonominin ayaða kaldýrýlmasý için tedbirler paketi hazýrladýklarýný ve ile aya kadar hayata geçirileceðini ifade etti. Fileleftheros gazetesine özel demeç veren Anastasiadis, tedbirlerin temel ekseninin, "kalkýnma, yabancý yatýrýmlarýn cesaretlendirilmesi ve kýrýlgan nüfusun korunmasý ile desteklenmesi" olduðunu belirtti. Öngörülen tedbirlerin içeriklerine de deðinen Anastasiadis, maaþ kesintileri ile kamu çalýþanlarýnýn iþten çýkarýlmasýnýn sözkonusu olmadýðýný, Troyka ile müzakerelerde bu konularýn gündemde bulunmadýðýný da ifade etti. EKONOMÝK TEDBÝRLER Ekonomik tedbirler çerçevesinde ilk olarak Þehir ve Planlama Dairesi ile tüm ilgili birimlerin, askýda olan kalkýnma çalýþmalarýna 0 gün içerisinde izin vermeye çaðrýlacaðýný söyleyen Anastasiadis, ikinci olarak vergi muafiyetleri anlamýna gelen kârlarýn yeniden yatýrýmýna yönelik daimi tedbir alýnacaðýný ve kumarhane kurulmasý için yasa tasarýsýnýn ileriye götürüleceðini belirtti. Anastasiadis, bu tedbirler arasýnda, elektrik fiyatlarýnýn düþürülmesi, gençlerin istihdam edilmesi için Avrupa ödeneklerinin deðerlendirilmesi, gerçekten ihtiyacý olanlara katký saðlanmasý, kira ücretleri konusunun ele alýnmasý, bankalar ile uzlaþýlarak kredilerin uzatýlmasý ve faizlerin düþürülmesi, sendikalar ve iþverenler arasýnda iþletmelerdeki Reese: Annan Planý'na dayalý çözüm Lefkoþa'ya stratejik ve ekonomik istikrar saðlardý "00'te anlaþma olsaydý Kýbrýs bölgenin enerji kavþaðý haline gelecekti" ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Charlie Reese, "Kýbrýs sorununa Annan Planý'na dayalý bir çözüm Lefkoþa'ya stratejik ve ekonomik istikrar saðlardý. Böyle bir durumda Kýbrýs Doðu Akdeniz'de enerji kavþaðý haline gelirdi" dedi. Haftalýk Kathimerini gazetesi, "Kriz Görüntüsü Önünde Jeopolitik Poker... Ankara'nýn Talepleri, Rusya'nýn ve Ýsrail'in Rolü, ABD'nin ve Yunanistan'ýn Tavrý ve Derinde de Doðalgaz Yataklarý" baþlýklý haberinde, Türkiye hükümetinin 'atak' politika benimsemeye karar verdiðini, bu çerçevede, Güney Kýbrýs'la petrol-doðalgaz arama çýkarma anlaþmasý yaptýðý için Ýtalyan Enerji devi ENI ile iþbirliðini kestiðini yazdý. REESE Gazete Reese'in "Kýbrýs sorununa Annan planýna dayalý bir çözüm Lefkoþa'ya stratejik ve ekonomik istikrar saðlardý. Böyle bir durumda Kýbrýs Doðu Akdeniz'de enerji kavþaðý haline gelirdi" sözünü öne çýkardýðý röportajý Rum çalýþan sayýsýna (yüzde 0'e karþýlýk yüzde 0) iliþkin gayrý resmi anlaþma gibi konularýn bulunduðunu söyledi. MAAÞ KESÝNTÝSÝ VE ÝÞTEN ÇIKARMA YOK Anastsiadis, 0 yýlýna kadar maaþlardan kesinti yapýlmasý veya iþten çýkarma gibi yeni koþullarýn olmasýnýn söz konusu olmadýðýný da söyledi. Anastasiadis, üstlendikleri yükümlülükleri harfi harfine yerine getirmeleri ve planladýklarý tedbirleri hayata geçirmeleri durumunda durumun çok daha farklý olacaðýný belirtti. Ýleriki aylarýn zor olacaðýný söyleyen Anastasiadis, benimsedikleri tedbirlerle 0 yýlýna kadar tehlikede olmadýklarýný ifade etti. Troyka'nýn maaþlardan yüzde -0 civarýnda kesinti yapýlmasýný, ayrýca memur sayýsýnýn bin azaltýlmasýný istediðine iliþkin bilgilerin sorulmasý üzerine Anastasiadis, bu konularýn masada bulunmadýðýný, kamudaki memur sayýsýnýn azaltýlmasýnýn ise her emekli karþýlýðýnda bir kiþinin iþe alýnmasý disipliniyle olacaðýný, bunun nasýl uygulanacaðýnýn daha sonra görüleceðini ifade etti. Kamu hizmetlerinde deðiþikliklerin olacaðýný ancak bunlarýn temelinde disiplin konularýnýn bulunacaðýný söyleyen Anastasiadis, ileriye götürülecek deðiþiklikler arasýnda her bakanlýkta Sayýþtaylýðýn uyarýlarýnýn gerçekleþtirilip gerçekleþtirilmediðini denetleyecek bir komite kurulmasýnýn da bulunduðunu ifade etti. Doðalgaz odaklý "Jeopolitik poker" okurlarýna özetle þöyle aktardý: "ABD Kýbrýs'ýn ve bütün Euro Bölgesi'nin istikrarýna ilgi gösteriyor, Avrupa ikinci büyük müþterimizdir. Krizin yönetiminde sözümüz yok ancak endiþeleniyoruz. Özellikle Kýbrýs için yapýsal reformlar gerekiyor. Ekonomisinin iþleyiþ þekli sürdürülebilir deðil. ABD uzun zamandýr Annan planý çizgisinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü olmasýna ilgi gösteriyor. Bu Doðu Akdeniz'deki uzun vadeli istikrar açýsýndan önemlidir. Geri dönüp 00'e bakar ve iki toplum Annan planýna olumlu oy verseydi ne olacaðýna bakarsak zannederim Kýbrýs bugün, karþýlaþtýðý meydan okumalar karþýsýnda çok daha güçlü olurdu. Çok daha bütünlüklü bir ekonomisi olacaktý. Nobel ödüllü Rum ekonomist Hristoforos Pissaridis, Güney Kýbrýs'ta iþsizlik oranýnýn yüzde 'lere yükselme tehlikesinin bulunduðuna iþaret ederek, bu yönde önemler alýnmasý gerekliliðine vurgu yaptý. Fileleftheros gazetesi "Önlem Alýnmazsa Ýþsizlikte Patlama Yaþanabilir... Hristoforos Pissaridis: Uç Fenomenler Olmamasý Ýçin Derhal Faaliyete Geçilsin" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Pissaridis'in gazetenin çalýþma yemeðinde Güney Kýbrýs'taki ekonomik geliþmelerle ilgili yaptýðý deðerlendirmeleri aktardý. Habere göre, iþsizliðin ulaþacaðý oraný öngörmenin zor olduðunu, çünkü Euro Gurubu'nun kararlarýnýn ardýndan banka sektöründen gelecek etkilerin hesaplanamayacaðýný belirten Pissaridis, ancak Yunanistan ve Ýtalya'da olanlar incelendiðinde genel iþsizliðin yüze, gençler arasýnda da yüzde 0'lere ulaþtýðýnýn görüldüðünü belirterek, Güney Kýbrýs'ta da genel iþsizlik oranýnýn yüzde 0 ile arasýnda seyretmesi olasýlýðýnýn imkansýz olmadýðýna dikkat çekti. Ýþçi ve iþverenler arasýnda çatýþmalarýn ve hareketliliðin baþlamamasýnýn önemine iþaret ederek, böyle bir geliþmenin yaþanmasý durumunda çalýþanlar için olgularýn daha da kötüleþeceði deðerlendirmesinde bulunan Pissaridis, özel sektördeki iþ imkanlarýnýn Avrupa fonlarýyla garanti altýna alýnabileceðini, bunun Almanya tarafýndan yapýldýðýný ve iþsizliðin düþük bir düzeyde tutulduðunu anlattý. Maaþ ve emeklilik maaþlarýnda yeni kesintilere gidilmesi durumunda bunun hata olacaðý yönündeki görüþünü de dile getiren Pissaridis, böyle bir þeyin özel tüketimi daha da aðýrlaþtýracaðý uyarýsýnda bulunarak, Troyka'nýn da þimdiye kadar böyle bir konuyu gündeme getirmediðini belirtti. Pissaridis, ekonominin güçlendirilmesi için endüstriyel elektrik fiyatlarýnýn düþürülmesinin büyük önemi olduðunu da vurguladý. Fiyatlarýn düþürülmesinin, turizm endüstrisi ve imalata katký saðlayacaðýný söyleyen Pissaridis, Güney Kýbrýs'ýn turizm alanýndaki büyük rakipleri Türkiye, Yunanistan ve Ýspanya'nýn enerji için ödedikleri miktarýn çok düþük olduðunu; bunun neticesinde ürünlerinin de daha düþük maliyete sahip olduðunu söyledi. Pissaridis, Elektrik Kurumu'nun kâr elde etmeye devam etmesi ve endüstriyel elektrik fiyatýnýn bugünkü seviyede kalmasýndansa endüstriyel elektriðin fiyatýnýn düþürülmesi ve AÝK'in kâr elde etmemesinin daha iyi olacaðýný kaydetti. AÝK'in özelleþtirilmesi durumunda elektrik maliyetinin daha düþük olacaðýný söyleyen Pissaridis, örgütün ihtiyacýndan fazla personele sahip olduðuna ve Rum Yönetiminin alýnan yakýt çeþidine sýnýrlar koyduðuna iþaret ederek, bunun neticesinde maliyetin arttýðýný belirtti. Taþýnmaz mallarýn fiyatlarýndaki düþüþün kaçýnýlmaz olacaðýna dikkat çeken Pissaridis, bunun Euro Gurubu'nun kararlarýndan ötürü yüzde 0'a ulaþabileceði analizinde bulundu. Pissaridis, Kýbrýs Bankasý'nýn kurtarýlmasýnýn Güney Kýbrýs ekonomisi için büyük öneme sahip olduðunu vurgulayarak, Kýbrýs Bankasý'nýn Laiki Bankasý ile ayný kaderi paylaþmayacaðýnýn garantilenmesi gerektiðini dile getirdi. Rus sermayesi baþka ülkelere kayýyor "Abramoviç mahsur mu kaldý?" Fileleftheros: Sermayenin gitmesi için talimatlar verildi Güney Kýbrýs'taki Rus offshore þirketlerinin adayý terk etmeye baþladýklarý, baþta Limasol olmak üzere Güney Kýbrýs'ýn çeþitli bölgelerinde kalan Ruslarýn da geleceklerinden endiþe duyduðu ve kalýp kalmayacaklarý konusunda karar verme aþamasýnda bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Sermayenin Gitmesi Ýçin Talimatlar Verildi... Offshore Þirketler Mevduatlarýný Rusya'nýn Bizzat Kendisinden Bile Korumak Ýstiyorlar" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde, offshore þirket sahibi Ruslar arasýnda büyük bir gerilim ve paniðin hakim olduðunu belirtti. Habere göre konuyla ilgili açýklama yapan Rus offsshore þirketlerinin CEO'su Andreas Andreu, "her ne olursa olsun Ruslarýn devasa sermayelerinin Kýbrýs'tan gideceðini" ifade etti. Hemen hemen tüm müþterilerinden, ilk fýrsatta tüm paralarýnýn Singapur ve baþka yerlere götürülmesi konusunda net talimatlar aldýklarýný belirten Andreu, her ne garanti verilirse verilsin Ruslarýn artýk güvenlerinin olmadýðýný anlattý. Rus hükümetinin Güney Kýbrýs'a yardým için ne yapmaya çalýþtýðýnýn çok az kiþiyi ilgilendirdiðini ifade eden Andreu, Rus müþterilerinin, "Rusya karþýlýðýný alarak da yardýmda bulunabilir, ancak bankalarý denetlemeyi baþarýr ve mevduat sahiplerinin kimler olduðunu öðrenirse o zaman Kýbrýs'ta neden mevduatým olsun" dediklerini aktardý. GELECEKLERÝNDEN ENDÝÞELÝ Haftalýk Kathimerini gazetesi de,"rus Topluluðu Gelecekleriyle Ýlgili Endiþeli... Andreas Hristu: Hiçbir Þey Eskisi Gibi Olmayacak Ancak Kaçýþ Dalgasýnýn Durmasý Ýçin Çaba Gösteriyoruz, Önlem Alýyoruz" baþlýklarýyla verdiði haberde, bazý Rus iþadamlarýnýn mevduatlarýna el konmasýna adadaki müteþebbis faaliyetlerini terk ederek tepkilerini gösterdiklerini, bir kýsmýnýn ise umutsuzca düþüncelere boðulduðunu yazdý. Güney Kýbrýs'ta aile hayatý kuran Rus çoðunluðu bulunduðuna iþaret eden gazete, bu kesimin ayrýlmasýnýn zor olduðunu ve yeni bir güzergah belirsizliðinin cesaretlerini kýrdýðýný kaydetti. "Ýflas iþaretleri ufukta belirdiði ilk günden itibaren bakýþlar Limasol'daki Rus topluluðuna ve doðal olarak müteþebbis çembere çevrildi. Nasýl tepki göstereceklerdi? Hangi derece ve ne boyutta?" ifadelerine yer verilen haberde, Ruslarýn tepki oranýnýn Rum ekonomisine etkileri olacaðýna dikkat çekti. "LÝMASOL'A BÜYÜK DARBE" Alithia gazetesi ise "Limasol'un Ruslarý Ýkilemde... Limasol'a Büyük Darbe... Ruslar Durumu Deðerlendiriyor... Bazýlarý Gidecek, Bazýlarý Kalacak" baþlýklarýyla verdiði haberde, daimi olarak Limasol'da kalan Rus iþadamlarýnýn durumunun belirsiz olduðunu yazdý. Limasol Belediye Baþkaný Andreas Hristu'nun, son geliþmelerle kentin büyük yara aldýðýna vurgu yapan sözlerine atýf yapan gazete, kentte Ruslar yanýnda Alman ve Norveçli þirketlerin de geliþmelerden etkilendiðini ifade etti. Hristu, yabancý þirketlerin Limaasol'dan kaçýþlarýnýn kent sakinlerine zincirleme etkilerinin olacaðýna da dikkat çekti. "ABRAMOVÝÇ KIBRIS'TA MAHSUR MU KALDI?" Öte yandan Politis, en büyük Ýspanyol gazetelerinden birinin, Ýngiltere'nin Chelsea takýmýnýn sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in Güney Kýbrýs'ta mahsur kaldýðýný yazdýðýný aktardý. Ýspanyol gazetenin "Abramoviç Kýbrýs'ta Mahsur Kaldý/Atrapado en Chipre" baþlýðý altýnda Abramoviç'in müteþebbis faaliyetleri ve Güney Kýbrýs'la iliþkileri konusunda ayrýntýlý bilgi verdiðini kaydeden gazete, Chelsea takýmý sahibinin paralarýnýn önemli bir kýsmýný yatýrdýðý Güney Kýbrýs'ta mevduat "týraþlamalarýndan" zarar görmüþ çýkabileceðinin yazýldýðýný aktardý.

12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Ýncir Kuþlarý Sinan Akyüz ALFA YAYINLARI Yayýn Yýlý: 0 Kitap Kaðýdý sayfa Verin udu çalayým Teli kobdu baðlayým Yarimden megdub aldým Okuyup aðlayayým Nisan 0 Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Erdem kötü þeyleri yapmaktan uzaklaþmak deðil, onu arzulamamaktýr." G. B. Shaw Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi Sarmaþýklarla balkonu örtük bir evdi Güneþin batmasýna yakýn saatlerde Yýkanýrdý gölgesi kuytu bir derede Yaz, kýþ yeþil saksý ýtýr pencerede Bahçende akasyalar açardý baharla Ne þirin komþumuzdun sen Fahriye abla! Ahmet M. Dranas "Fahriye abla" adlý þiirinden AMERÝKA'DAKÝ "DÜNYA BARIÞI" ETKÝNLÝÐE ATEÞÝN DE KATILDI Amerika'nýn San Antonio kentinde, farklý ülkelerden sanatçýlarýn "dünya barýþý" için bir araya geldiði etkinliðe "Sessiz yürüyüþ" isimli çalýþmasýyla Sanatçý Ayhatun Ateþin de katýldý. Ateþin'in verdiði bilgiye göre, küratörlüðünü Feride Demircan Comen'in yaptýðý ve Mart'ta farklý ülkelerden sanatçýnýn yer aldýðý bu projede eserler, 0 yýlý içerisinde farklý zamanlarda Amerika'daki çeþitli müze ve galerilerde sergilenecek. San Antonio'nun farklý etnik ve yerel kültürlerin uyumu ile dikkat çeken bir kent olduðu; Mexican ve yerli Amerikan kültürünün hakim olduðu bir askeri üs ve üniversite kenti olduðu bilgisini de veren Ateþin, özel davet alarak katýldýðý etkinlikte "Sessiz yürüyüþ" isimli video Haftanýn çok satan kitaplarý Galeri Kültür'de geçtiðimiz haftanýn en çok satanlarý þöyle: Galeri Kültür Yayýnlarý; - Ýngiliz Egemenliði Altýnda Kýbrýs - C.W.J.Orr - Galeri Kültür Yayýnlarý - Levkosia Kýbrýs'ýn Baþkenti - Arþidük Louis Salvator - Galeri Kültür Yayýnlarý - Kýbrýs'ýn Elkitabý - Komisyon - Galeri Kültür Yayýnlarý - Kýbrýs'ýn Sisli Geçmiþi - Haþmet Muzaffer Gürkan - Galeri Kültür Yayýnlarý - Çaðdaþ Kýbrýs'ýn Kýsa Tarihi Heýnz A.Rýchter - Galeri Kültür Yayýnlarý ve konseptle ilgili fotoðraflarýyla bu sergide yer aldýðýný kaydetti. Bu projenin amacýný, "Doðudan batýya, batýdan doðuya uzanan etkileri ve o etkilerin bilinç altýmýzda oluþturduðu estetik kriterleri sorgulamak. Amerika'daki müzelerin, küratörlerin ve sanat toplayýcýlarýnýn dikkatlerini diðer ülkelerde yaþayan sanatçýlara ve sanat eserlerine çekmek. Böylelikle kolleksiyonerlere dünya sanatýna ekledikleri ve çýkardýklarý hakkýnda bir sorgulama ve tartýþma imkaný sunabilmek" þeklinde açýklayan Ateþin, etkinliðe Türkiye, Almanya, Pakistan, Norveç, Hindistan, Çin, Brezilya, Ýtalya, Mýsýr, Luisiana, Ýspanya,Ukranya, Rusya, Ýsveç, Romanya, Amerika ve KKTC'den sanatçýlarýn katýldýðýný belirtti. LAPTA'DA SERAMÝK ATÖLYE ÇALIÞMASI TAMAMLANDI Ýpek Koza Lapta Koruma ve Sürdürülebilir Çevre Derneði, sosyal ve kültürel çalýþmalarý kapsamýnda vatandaþlara yönelik "Seramik Atölye Çalýþmasý" düzenledi. Dernekten yapýlan açýklamada, amacýn ülke kültürü ve el sanatlarýný geleceðe taþýmak olduðu dile getirilerek, Lapida Otel'de yer alan ve Leman Cankat'ýn eðitmenliðinde gün süren atölye çalýþmasýna vatandaþlarýn ilgi gösterdiði kaydedildi. Hazýrlayan: Hasan YIKICI Khora Kitap Cafe'de geçtiðimiz hafta en çok satan Kýbrýs, Türkiye ve Dünya kitaplarý listesi þöyle: Kýbrýs: Ýsyaným Ýþgale,Mahmut Anayasa-Khora Sýrkýran, Gürgenç Korkmazel - YKY Ayný Yolu Yürüyenler Farklý Yerlere Varamazlar, Arif Hasan Tahsin - Kendi Yayýný Kýbrýs Komplosu Brendan O Malley, Ian Craýg, Khora Geleneksel Kýbrýs Türk Mutfaðý, Gökada 0 Kýbrýslý Kitaplar; - Ayný Yolu Yürüyenler Farklý Yerlere Varamazlar - Arif Hasan Tahsin - Özel - Geleneksel Kýbrýs Türk Mutfaðý - Mahmut Ýslamoðlu - Gökada Yayýnlarý - Kýbrýs'ýn Eski Masallarý - Mustafa Kemal Sayýn - Þadi Kültür Sanat Yayýnlarý - Eski Lefkoþa Kahveleri Ve Kahve Kültürü - Neriman Cahit - Þadi Kültür Sanat Yayýnlarý - Kýbrýs'ýn Yetiþtirdiði Deðerler Ahmet An - Þadi Kültür Sanat Yayýnlarý Türkiye B'aþka Yazdým Hüznü,Özgen Balcý - Kalkedon Ýncir Kuþlarý, Sinan Akyüz - Alfa Düðümlere Üfleyen Kadýnlar,Ece Temelkuran - Everest Ne Güzel Þey Hatýrlamak Seni, Nazým Hikmet - YKY Ýçimden Geçen Zaman, Güldan Mumcu - Um:Ag Yabancý Yayýnlar; - Hasret - Canan Tan - Doðan Yayýncýlýk - Nazým Hikmet Ne Güzel Þey Hatýrlamak Seni - Darýen Gee - Yapý Kredi Kültür Sanat Yayýncýlýk - Kýbrýs'ýn Acý Limonlarý - Lawrence Durrell - Can Yayýnlarý - Özgürlüðün Elli Tonu - E.L.James - Pegasus Yayýnlarý - Sana Soyundum - Sylvýa Day - Doðan Yayýncýlýk Dünya Century Ateþ Çemberi, P. D. Baccalarýo - ODTÜ Yayýncýlýk Grinin Elli Tonu, E. L. James - Pegasus Sözlü Dövüþ Sanatý: Tongue Fu, Sam Horn - Boyner Manhattan Tanrýlarý, Al Ewing - Kassandra Dünya Merhamet, Stephan Zweig - Yordam BEATLES'IN ÝMZALI ALBÜMÜ 0 BÝN 00 DOLAR Los Angeles, Efsanevi müzik grubu Beatles'ýn açýk artýrmaya çýkarýlan "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" isimli imzalý albümü 0 bin 00 dolara alýcý buldu. Dallas'taki Heritage Auctions müzayede evi tarafýndan açýk artýrmaya çýkarýlan albümün alýcýsýnýn gizli tutulduðu belirtildi. Beatles'ýn dört üyesinin imzaladýðý albümün kayýtlarý günde tamamlanmýþ ve Haziran 'de piyasaya çýkmýþtý. Ýçerdiði parçalarýn yaný sýra kapaðýyla tüm dünyada ilgi uyandýran albümün 0 bin dolara satýlmasý bekleniyordu.

13 Nisan 0 Pazartesi MARJÝN Kalem Yalçýn Okut Ýsmail Özuçar Baraka Aktivisti 0 milyar dolar ve Kýbrýscýk... BARAKA TÝYATRO EKÝBÝ: "ÖDENMEYECEK ÖDEMÝYORUZ" "Ülkelerin birinde, belki de bizimkinde ekonomik kriz çalýþaný vurmuþ, her þeye hep zam, zam üstüne zam zam, ay sonu gelmez olmuþ. Zamanýn yenisinde belki de tam bu günde neoliberalizm bir halký soymuþ, elektrik telefon, okulda saðlýkta fon cüzdanlar bomboþ kalmýþ!". Nisan ayý boyunca her Salý ve her Cumartesi saat 0.00'de Arabahmet Kültür Evi'nde sahnelenecek Ödenmeyecek Ödemiyoruz iþte bu sözlerle açýyor perdelerini seyirciye. Dario Fo'nun yazdýðý, aðlanacak halimize güldüren bu oyunu Füsun Demirel Türkçeleþtirdi. Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndansa güncellenip Kýbrýs'a uyarlandý. Oyunda ekonomik kriz, zamlar ve emekçileri yoksullaþtýran neoliberal politikalar mizahi bir üslupla anlatýlýyor. Yani aslýnda anlatýlan konunun kendisinin komik bir yaný yok. Yani günlük hayatýmýzda var olan bu gerçeklerin komik bir yaný yok. Bu yüzden izlerken aðlanacak halimize güleceðimiz bir oyun. Oyunda, zamlara artýk tahammülü kalmayan kadýnlarýn alýþveriþ yapýp mallarýn parasýný ödememeleriyle baþlýyor her þey. Ýþ yerlerinde, okullarda ve sokaklarda kopan isyanlarla da devam ediyor. Tüm bunlar olurken, bir yanda yaptýklarýný birbirinden gizlemeye çalýþan karý kocalar, bir yanda evlere baskýn yapan polisleri atlatmak için çevrilen dolaplar ve tabi iyice sarpa saran olaylar Ýzleyen herkesin mutlaka kendinden bir þey bulabileceði bir oyun Ödenmeyecek Ödemiyoruz. Yani izlerken "Aaa Benim de baþýma gelmiþti böyle bir þey" diyebilirsiniz. Oyunda ciddi unsurlarla çok komik unsurlar çakýþtýrýldý ve kahkahayla güleceðiniz absürt öðeler ortaya çýkarýldý. Amatör tiyatro ruhuyla 00'ten beridir oyun sahneleyen/sokaklayan* Baraka Tiyatro Ekibi'nin amatör ruhunu kaybetmemesi yanýnda en önemli özelliði içinde oynayan oyuncularýn, oyunun içeriðinde yer alan sorunlara sahip olmalarý. Okulunu yeni bitirmiþse, iþsizlik; özel sektörde çalýþýyorsa, güvencesizlik ve emek sömürüsü; öðrenciyse, okuldaki baskýcý yönetim ve kamu çalýþanýysa, geriletilen haklar. Hatta daha da genel düþünecek olursak; bir Kýbrýslý Türk'se kimliksizleþtirme ve asimilasyon. Oyunda, Baraka Kültür Merkezi Müzik Topluluðu Sol Anahtarý da müzikleriyle yer alýyor. Her zamanki tarzýnýn dýþýna çýkýp ud, akordeon ve gitarla kanto müzikleri yapýyor bu oyunda Sol Anahtarý. Baraka Tiyatro Ekibi'nin kanto müziklerine yazdýðý güncel sözler de dikkatleri çekeceðe benziyor! Farz** tarzýyla bilinen Dario Fo tarafýndan yazýlan bu oyunun türü "Comedia Dell'arte". Bu türün en büyük özelliði doðaçlamalardan oluþmasýdýr. Bu tarzdaki oyunlar yazýldýðý dönemde, yazýlmadan önce oynanýr. Yani önce eylem gelir sonra metin. Biz de kendi coðrafyamýza ve günümüze baktýðýmýz zaman; "muz cumhuriyetimizde taþeron bir iþgalci, iþgalcinin bizlere hakaretler yaðdýran baþý, bu baþýn ülkemize dayattýðý paketler, bu paketleri çatýr çatýr geçiren iþbirlikçi hükümetler, hükümetteki partiye her þeyiyle körü körüne baðlý yurttaþlar" var. Eh, bize de düþen ve ilk basamak olan bu yurttaþý uyandýrmak deðil mi? Ýþte Baraka Tiyatro Ekibi de bu oyunu ülke þartlarýna göre güncellendi ve sahneye koydu. Ýlk oyun Nisan Salý. Yani yarýn akþam! Bu iki perdelik müzikli komediyi sakýn kaçýrmayýn! *Sokaklamak: Sokaðý sahne olarak kurgulayýp sokakta oynamak. **Farz: Kadýn oyunlarýyla da bilinen Dario Fo'nun halk tiyatrosu olarak bilinen tarzý. Ýddialara göre Kýbrýs'taki Rus sermayesi 0 milyar dolarý aþmýþ bulunmaktadýr. Kýbrýscýðýn eti ne budu ne açýsýndan bakýldýðýnda büyük rakam. Troyka'nýn Kýbrýs'a uyguladýðý kahredici yaptýrýmlarýn altýnda yatan da, o milyarlarca dolarlýk Rus sermayesi ile AB, özellikle de Alman finans sermayesi arasýndaki çeliþkilerdi. Bu gerçekliði bu satýrlarýn yazarý da, bu mavili gazetenin diðer yazarlarý da baþýndan beri yazýp durmuþlardýr. Nitekim, Rusya Federasyonu Baþbakaný Medvedev, Troyka'nýn Kýbrýs'a dayattýðý bankalardaki tasarruflarýn önemli bir kýsmýna el konmasýný hýrsýzlýk olarak nitelendirdi; "bu hýrsýzlýktýr" dedi. Kendince haksýz da deðil. Kendi vatandaþlarýnýn paralarýdýr týrpanlanacak olan, hatta o Troyka kararlarý ile týrpanlaþmýþ olan... Sergi geliri Engelli Aileler Derneði'ne baðýþlanacak "Güvercinler" sergisi sürüyor (Mustafa ERKAN)- Engelli Aileler Dayanýþma Derneði yararýna düzenlenen "Güvercinler" temalý resim sergisi devam ediyor. Lefkoþa'da Ýþ Kadýnlarý Derneði (ÝKD) Sergi Salonu'nda yer alan sergi Aþýk Mene Atölyesi'nden Çiçek Refik Bozkurt'un "Güvercinler" temalý resimlerinden oluþuyor. Sergide yer alan resimlerin satýþýndan elde edilecek gelir, Engelli Aileler Dayanýþma Derneði'ne baðýþlanacak. ÝKD Köþk (Ýþ Kadýnlarý Derneði Sergi Salonu)nda yer alan sergi Nisan tarihine kadar saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek. BÜYÜKKONUK "DOKUMA EVÝ" PROJESÝ ÝÇÝN KURSÝYER KAYITLARI BAÞLADI Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilip, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý Gelecek için Ortaklýk tarafýndan desteklenen "Dokuma Evi" projesi için kursiyer kayýtlarý baþladý. HASDER tarafýndan Büyükkonuk Belediyesi iþbirliði ile organize edilen "Dokuma Evi" projesi kapsamýnda düzenlenecek eðitim çalýþmasýnda Büyükkonuk ve civar köylerinde yaþayan kiþiye geleneksel dokumacýlýk öðretilecek. Ücretsiz gerçekleþtirilecek kurslardan yararlanacak bu kiþilerin HASDER Dokuma Evi'nde aktif hale getirilen geliþtirilmiþ tezgahlarda üretim yapmalarý teþvik edilerek iþ sahibi olmalarý saðlanacak. HASDER Baþkaný Ali Nebih yaptýðý yazýlý açýklamada, dört ay sürecek kurslarda bir yandan geleneksel dokumacýlýðý yeniden canlandýrýrken, diðer yandan da eko turizm merkezi olan Büyükkonuk köyüne yeni bir üretim etkinliði katmayý hedeflediklerini belirtti. Dokumacýlýk kurslarýna katýlmak isteyen kiþiler HASDER Deðirmen Kültür Evi'ne, Büyükkonuk Belediyesi'ne veya 0, 0, 0 numaralý telefonlara baþvurarak kayýtlarýný yaptýrabilecekler. AKDENÝZ TV VE FM, TEST YAYINLARINA BAÞLADI Yayýnlarýna bir süre ara veren KKTC Akdeniz Televizyonu ve FM Radyosu, test yayýnlarýna baþladýðýný duyurdu. Akdeniz Medya Grubu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kasým tarihinde yayýn hayatýna baþlayan KKTC Akdeniz Televizyonu ve FM Radyosu'nun, yayýnlarýna verdiði kýsa araya son verip dün test yayýnlarýna baþladýðý belirtildi. Akdeniz Medya Grubu'na baðlý Akdeniz TV ve FM Radyosu'nun, atýlým yaparak tesis ve stüdyolarýný en son teknoloji ekipmanla yenileyerek Lefkoþa'dan Girne'ye taþýdýðý ve yeni personeli ile faaliyete geçerek UHF. kanaldan karasal TV,. MHz'den ise FM radyo yayýnýna baþladýðý kaydedildi. Akdeniz TV ve FM radyosunun bir süre karasal test yayýný döneminden hemen sonra, TÜRKSAT uydusu üzerinden de izlenebileceði ifade edilen açýklamada, "KKTC Akdeniz TV ve FM, haber, eðlence, magazin, spor, turizm, ekonomi, eðitim, kültür, film ve eðlence programlarýyla ve iddialý kadrosuyla yayýnlarýna baþlamýþtýr" denildi. "HALE SÜMER GRUBU PATCHWORK SERGÝSÝ" Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel'in himayesinde düzenlenen "Hale Sümer Grubu Patchwork Sergisi" salý günü ziyarete açýlýyor. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat.00'da açýlacak sergi Nisan cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Sergide ziyaretçilerin beðenisine sunulacak eserler satýlýk olmayacak. Fakat sergi sýrasýnda satýlmasý için sanatçýlar tarafýndan küçük parçalar hazýrlanarak, bu satýþlardan elde edilecek gelir Girne Akçiçek Hastanesinde kurulacak olan diyaliz bölümüne baðýþlanacak. BIRAKINIZ YAPSINLAR-BIRAKINIZ GEÇSÝNLER... Kapitalist sistemin kendi mantýðý içerisinde kimsenin bankalardaki tasarruflarýna el konulamaz; yastýk altýndaki paralarýna da el konulamayacaðý gibi... Bunun aksi gasptýr!.. Fetih dönemlerinde sömürgecilerin fethettikleri ülkelerdeki yerli halklarýn bütün varýný yoðunu, en deðerli varlýklarýný ve kýzlarýný-kadýnlarýný gaspettikleri gibi... Kapitalist sistemin 'þafaðý' olan Liberalizm'in esas felsefesi: 'býrakýnýz yapsýnlar-býrakýnýz geçsinler' diye özetlendi yüzyýllarca. O mantýða göre geliþme ve kalkýnma olacaksa giriþimcilerin karþýsýna hiçbir engel çýkarýlmamalýydý; ne mutlakiyetçi krallarýn buyruklarý, ne da feodal aðalarýn keyfi karar ve engelleri O maval, iktisat fakültelerinde halen okutulmakta ve piyasa meftunlarýnca halen tekrarlanmaktaysa da, Kýbrýs'a dayatýlan bu hançer niteliðindeki örnek bile göstermektedir ki, tekelci finans oligarþisi çaðýnda artýk hükmü kalmamýþtýr; geçersizdir. Milletin bankalardaki tasarruflarýna yüzde 0'a kadar varan el koymalar yapýlýyorsa Liberalizmin 'L'si bile yoktur artýk... Çaðýmýzda esas gerçeklik budur... DENKTAÞ, PERÝNÇEK, RUSYA... Yine iddalara göre, vaktiyle Kýbrýs Cumhuriyeti'nin AB üyeliðine alýnacaðý günlerde, Putin yönetimine göre, Güney Kýbrýs'taki bankalarda bulunan Rus semayedarlarýna ait tassarruflarýn güvencede olmayacaðý endiþesiyle KKTC'ye aktarýlmasý gündeme getirilmiþ. Bu iddainýn sahibi yýllardýr Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Doðu Perinçek'tir. yürüyüþte en önde yan yana yürüyorlar. Yürüyüþ, on yýl kadar önce Lefkoþa'da yapýlan: Talat Paþa Yürüyüþü... Daha Denktaþ vefat etmeden ve Perinçek de tutuklanmadan önce yapýlan bir yürüyüþ... Perinçek'in iddiasýna göre Denktaþ, "Rusya'dan bir heyet geldi, bu konuyu görüþtük" demiþ. Hatta, yine Perinçek, Denktaþ'a atfen, o sermaye büyüklüðünün 0 milyar deðil, 0 milyar dolar olduðunu yazýyor. Ama hepsi miþ-mýþ... Yine Perinçek'in ifadesine göre, bu geliþmenin gerçekleþmesini Erdoðan-Gül ikilisinin Denktaþ'a uyguladýklarý baskýlar engellemiþ... ÝKÝ DÜNYA ARASINDA... Adamýzýn tarih boyunca bölgedeki büyük güçlerin iþgal ve saldýrýlarýna uðradýðý bilinmektedir. Milattan Önce ve Milattan Sonra yýllalarý arasýnda 0 yýl boyunca Roma Ýmparatorluðu'nun bir eyaleti oldu Kýbrýscýk. - yýllarýnda Bizans egemenliðine geçen Kýbrýs ahalisi, bu süre zarfýnda Pangan (dinsiz)'likten Ortodoks Hristiyanlýða geçmiþtir. ile yýllarý arasýnda sürekli savaþan iki büyük gücün, Hristiyan Bizans ile Müslüman dünyasýnýn arasýnda kalan Kýbrýscýk þimdi de Batý ile Doðu Hristiyanlarý arasýnda paylaþýlamamaktadýr. Bizans döneminden beri Ortodoks dünyanýn etkisi altýnda olan Kýbrýscýk, Çarlýk Rusyasý ile de, Sovyet Rusya ile de çok yoðun dostane iliþkiler içinde iken, þimdi AB ve ABD tarafýndan o köklerinden koparýlmak istenmektedir. Son bankalar krizinin arkasýnda yatan, bütün olan biten budur...

14 Nisan 0 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No: Küçük Kaymaklý Tel: Özün Eczanesi: Evren Paþa Cad. No: (Yeni Gönyeli Belediyesi Binasý Karþýsý) Yenikent Gönyeli Tel:0 Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No: A Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No: Su Dairesi Yaný Tel:0 Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No: Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent -Mecazi anlamda "Aklýný yitirmek". Beyaz. -Test biçimindeki sýnavlarda cevaplandýrýlacak sorularýn sayý olarak deðeri veya cevaplayanýn baþarý deðeri. Namus. Gözde sarýya çalan kestane rengi. -Süt çocuklarýný oyalamak için aðýzlarýna verilen kauçuk meme. Zambakgillerden, yemeklere tat vermek için yumrusu ve yeþil yapraklarý kullanýlan bitki. -Ters okunuþu "Vücutta beliren þiþlik". Deneyle henüz yeter derecede doðrulanmamýþ, ancak 0 doðrulanacaðý umulan teorik düþünce, varsayým. -Bir aðacýn dal veya gövdesi üzerine, ayný familyanýn daha iyi bir türünden alýnan dal, göz, tomurcuk gibi parçalarý kaynaþtýrma iþi. Ters okunuþu "Bir þeyin geçtiði yerde býraktýðý belirti". Binek hayvaný. Uzaklýk bildirir. El iþleri için kullanýlan seyrek dokunmuþ keten bezi. Yaþama veya varolma süresi, hayat, yaþam. Kýrmýzý. Bir nota. -Bir erkek adý. Baryum'un kýsaltmasý. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Futbolda oyunculardan birinin topu baþkasýna geçirmesi. 0-Gözün að tabakasý. Bir nota. -Ters okunuþu "Birini bir göreve getirme, tayin etme". Bir yaz meyvesi. Dünün çözümü 0 TV'DE BU AKÞAM TV Huzursuz Ruhlar Saat : : - : (0 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Fantastik,Macera) Oyuncular : Jun-ho Heo, Woo-sung Jung, Kwang-il Kim, Tae-hee Kim, Jeonghak Park Yönetmen : Dong-oh Cho, Dong-oh Jo Yýl MS ; Birleþik Shilla Hanedanlýðýnýn sonu gelmiþtir. Yozlaþmýþ bir yönetimin hüküm sürdüðü ülkede isyanlarýn ardý arkasý kesilmemektedir. Þeytani güçler ve amansýz zalimler ülkede kol gezmektedirler. Ruhlarý görme yetisiyle doðan YI Kwak kraliyetin þeytan avlayan güçlerine katýlýr. SHOW Karayip Korsanlarý: Dünyanýn Sonu Saat : 0:00 - :0 (0 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Komedi) Oyuncular : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush Yönetmen : Gore Verbinski Kaptan Jack Sparrow u Davy Jones un sandýðýndaki tuzaktan kurtarýp, özgürlüðüne kavuþturmaya kararlý olan Will Turner ile Elizabeth Swann, çaresiz kalýr ve Kaptan Barbossa ile ittifak yapar. Doðu Hindistan Ticaret Þirketi nin kontrolü altýnda olan Davy Jones un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanýn bütün denizlerini kasýp kavurmaktadýr. Ýhanet, vefasýzlýk ve dönekliðin kol gezdiði vahþi denizlerde yelken açan korsanlarýmýzýn yolu egzotik Singapur a düþer. Burada sevimli ve kurnaz Çinli korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanýn sonu tabir edilen uzakdoðu okyanuslarýndaki nihai savaþta terazinin dengeleri ortadadýr. TV Bay Hiçkimse (Mr. Nobody) Saat : :0-00:0 (0 dakika) Tür : Sinema (Dram, Fantastik) Oyuncular : Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Linh Dan Pham, Rhys Ifans Yönetmen : Jaco Van Dormael 0 yýlýnda dünyada kalmýþ son ölümlü yaþýndaki Nemo'dur. Ölüm döþeðindeki Nemo, genç bir çocukken bir peronda durduðunu hatýrlar. Tren kalkmak üzeredir. Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasýyla mý kalmalýdýr? Bu karar, sonsuz sayýda olasýlýðý doðuracaktýr. Seçeceði her yol ona bambaþka deneyimler, mutluluklar ve trajediler getirir. KANALTURK Yukarýdan Aþaðýya: -Ameliyat yapan, uzmanlýðý ameliyat yapmak olan hekim, cerrah. Bir nota. -Mecazi anlamda "Öfkesi, kýzgýnlýðý, inadý geçmek". Ýsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacýyla yapýlan davranýþ. Eski dilde "Esirler, köleler". -Sert, kaba. Onbirer kiþilik iki takým arasýnda, küçük ve aðýr bir topu, ucu kývrýlmýþ sopalarla vurarak karþý kaleye sokmak amacýyla oynanan bir oyun. -Can veya mal kaybýna veya zarara sebep olan kötü olay. Ticaret malý, sermaye. -Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Bir nota. -Üzerine yapý yapýlmak için ayrýlmýþ yer. Çekicilik, cazibe. -Ters okunuþu "Çiçek koymak için kullanýlan kap". En kýsa zaman. Terbiye. 0-Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Ýzmaritgillerden, üzerinde sarý çizgiler bulunan, en büyüðü yarým kiloyu aþmayan kýlçýklý bir balýk. -Birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte koltuk. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. New York Çeteleri Saat : :0-0: ( dakika) Tür : Sinema (Dram, Macera) Oyuncular : Leonardo Di Caprio, Daniel Day Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent Yönetmen : Martin Scorsese. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda New York yeryüzünde insanlarýn yaþamýna þiddetin en fazla girdiði yerdir. Yeni Kýta'ya Kuzey Britanya'dan, özellikle de Ýrlanda'dan göç eden yeni insanlarla, bölgede yerleþmiþ Anglosaksonlar arasýnda çýkan anlaþmazlýklar, birçok yerde çatýþmaya dönüþmektedir. Ýrlandalý ve Ýtalyan göçmenler þehrin kontrolünü ele geçirmek için sokak çeteleri oluþturmuþlardýr. Dead Rabbits çetesinin lideri öldürülünce, çete daðýlýr. Yýllar sonra Rabbits çetesinin öldürülen liderinin oðlu kendi çetesini oluþturup, diðer çetenin liderini ortadan kaldýrmaya giriþir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ. EURO Satýþ. Alýþ Satýþ.. S.T.G. Alýþ. Satýþ. BOMBA ÝHBARI YAPILINCA EYFEL KULESÝ BOÞALTILDI Fransa'nýn baþkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi, bomba ihbarý üzerine boþaltýldý. Kimliði belirlenemeyen bir þahýs, Paris'in Val-de-Marne banliyösündeki bir telefon kulübesinden akþam saatlerinde polisi arayýp, Eyfel Kulesi'ne bomba konulduðunu ve yerel saatle.0'da patlayacaðý ihbarýnda bulundu. Ýhbar üzerine harekete geçen anti-terör birimleri, kuleyi güvenlik çemberine alarak anonslarla kulede bulunan turistleri aþaðý indirdi. Yaklaþýk bin 00 kiþinin tahliye edildiði kule, daha sonra dedektör köpeklerle arandý. Aramalar sonucu bomba izine rastlanýlmazken, tedbir olarak patlamanýn olacaðý belirtilen saate kadar beklendi. KÖLN'DE TÜRK AÝLELERÝNÝN DE OTURDUÐU APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA ÝKÝ KÝÞÝ ÖLDÜ Almanya'nýn Köln kentinde Türk ailelerinin de oturduðu bir apartmanda çýkan yangýnda iki kiþi öldü. Yetkililer, yangýnýn saat.00 sularýnda çýktýðýný, sebebinin henüz bilinmediðini ifade etti. Yangýnda kiþinin yaralandýðý ve hastanede tedavi edildiði belirtildi. Ölenlerin kimlikleri henüz açýklanmadý. Olay yerine gelen Türkiye'nin Köln Konsolosu Yonca Sunel ve Avrupa Demokratlar Birliði (UETD) Genel Baþkaný Süleyman Çelik'in, yetkililerle iletiþim halinde olduklarý bildirildi. MYANMAR'DAKÝ ÞÝDDET: ÖLÜ Dini çatýþmalarýn devam ettiði Myanmar'da ölü sayýsý 'e yükseldi. Myanmar New Light gazetesi, yaklaþýk haftadýr süren olaylarda ölü sayýsýnýn 'e yükseldiðini, bin 00 binanýn yakýldýðýný ve bin kiþinin evsiz kaldýðýný yazdý. Gazete, bölgede yaþanan olayla ilgili kiþinin tutuklandýðýný da belirtti. Budistler ve Müslümanlar arasýnda 0 Mart'ta Meikhtila kentinde baþlayan çatýþmalarda çok sayýda ev, dükkan ve cami zarar görmüþtü. FRANSA'DA ÝKÝ YANGINDA 'Ý ÇOCUK ÖLÜ Fransa'da çýkan iki ayrý yangýnda beþi çocuk sekiz kiþi hayatýný kaybetti. Baþkent Paris'in Aubervilliers banliyösünde eski bir binada dün gece çýkan yangýnda üç kiþi hayatýný kaybetti, 'ü aðýr kiþi yaralandý. Fransa Konut Bakaný Cecile Duflot'nun olay yerine gelerek bilgi aldýðý belirtildi. Yaklaþýk 0 kiþinin yaþadýðý binanýn eski ve güvenli olmadýðý ifade edildi. Bir görgü tanýðý, yangýný binaya atýlan molotof kokteylinin baþlattýðýný ileri sürdü. Ülkenin Aisne bölgesindeki Saint Quentin þehrinde dün akþam çýkan yangýnda ise ila 0 yaþlarýnda beþ çocuk hayatýný kaybetti. Çocuklarýn babasýnýn dumaný fark edince birinci kattaki evin penceresinden atladýðý, ancak içeride kalan çocuklara itfaiye gelene kadar yardým edilemediði belirtildi.

15 Nisan 0 Pazartesi EMÝLÝ OTOBÜS TURU Nisan Pazar Davlos, Kaplýca'da balýk ziyafeti ve sahilde yürüyüþ... Lurucina, Kýrklar'da türbe ziyareti, Boðaz'da kahve keyfi, Mardo'da mola ve sohbete varým diyorsanýz bizi arayýn. Ücret sadece TL Tel:0 ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. 0 SATILIK TEKNE metre boyunda 0 at Yamaha motor, benzin, öncamlý tenteli tekne. Tel: 0 0 Ýþ Býrakýlmasý Nedeni Ýle Sahibinden Devren Artezyen Su Kuyusu Faal Durumda. Maðusa-Geçitkale yoluna çýkýþlý. Derinlik 0 m. Çap 0 inç. Devamlý su. Dakikada. ton. Tuz: ppmlt Kireç: 00 lttpm. Koli basili yok. Sulfat yok. 00,000=00 STG. Pazarlýða Açýk Tel: 00 GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: 0 SATILIK Ruhsatlý Beretta F tabanca Tel:0 MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev 000 stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý evlek 00 ayakkare satýlýk arsa, 0000 Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, 0000 Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý 0000 Stg. * Haspolat'ta + sýfýr apartman dairesi eþdeðer, 0000 Stg ARANIYOR Girne'de kaynak ve demir iþlerinde tecrübeli eleman aranýyor Tel:0 AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da + beyaz eþyalý lüks daire * Ortaköy'de + full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda + zemin kat daire 0 Stg. * K. Kaymaklý Reis Market arkasýnda + eþyalý müstakil ev 0 TL * Çangar bölgesinde + beyaz eþyalý daire Satýlýk Yenikent'te evlek 000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de + full tadilatlý göçmen evi 000 Stg. * Alayköy de evlek 00 ayakkare eþdeðer arsa * Taþkent te evlek ayakkare eþdeðer arsa * K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

16 Nisan 0 Pazartesi

17 Nisan 0 Pazartesi

18 Nisan 0 Pazartesi

19 Nisan 0 Pazartesi Bostancý Baðcýl güçlü rakibi Kaymaklý yý - maðlup ederek puanýn sahibi oldu Prestij maçýn galibi Baðcýl n Kaymaklý nýn cezasý nedeniyle Girne de oynanan karþýlaþmada konuk Baðcýl Ertaç ve Erbay ýn attýðý gollerle Kaymaklý yý - maðlup etti. Kaymaklý nýn tek golü Yasin Kansu dan geldi Telsim 'nci Lig Doðu Grubu'nda Mehmetçik - Akýncýlar:... - Çanakkale - Geçitkale:... - Akova - Gaziköy:... - Dörtyol - Ýncirli: Maraþ - Dipkarpaz:... - Küçük Kaymaklý nýn cezasý nedeniyle Girne 0 Temmuz Stadýnda oynanan karþýlaþmada rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan konuk Bostancý Baðcýl, karþýlaþmayý da - kazanmasýný bildi.. dakikada M.Yaþinses in sol kanattan ceza alaný içerisine gönderdiði topa defans Y.Kansu dan önce müdahale ederek bu pozisyonu önledi.. dakikada Uður un ceza alaný içerisine gönderdiði topu Ertaç kafa ile Coþkun un önüne indirdi, bu futbolcunun aþýrtma vuruþu TAKIMLAR Y.Boðaziçi Düzkaya Yalova Ozanköy Gençler B. Mormenekþe Türkmenköy Gönyeli Esentepe 0 Binatlý Görneç Dumlupýnar Tatlýsu Vadili O G 0 B M 0 0 A Y P 0 Yükselme. Lig Doðu Grubu Puan Durumu TAKIMLAR Boðaziçi Turunçlu U. Çayönü Ötüken Aydoðan Karadeniz Mutluyaka H. Tatlýsu S. Alaniçi 0 Pile O G 0 B M 0 A Y 0 P Yükselme. Lig Batý Grubu Puan Durumu TAKIMLAR Ortaköy Yýlmazköy Daðyolu K/oðlanoðlu Gayretköy Paþaköy Minareliköy Pýnarbaþý Metehan 0 Kozan O G 0 B 0 M A Y 0 0 üstten dýþarýya çýktý.. dakikada Baðcýl takýmýnýn kazandýðý serbest vuruþu kullanan Ertaç topu kalecinin solundan filelere göndererek takýmýný -0 öne geçirdi.. dakikada Coþkun un ara pasýnda topla buluþan Ertaç, kaleciden de sýyrýlarak þutunu attý, fakat defans bu topu kaleye girmeden uzaklaþtýrdý..dakikada geliþen Kaymaklý ataðýnda Debola nýn ceza alaný dýþýndan attýðý sert þut kaleci Ahmet ten döndü, bu topu takip eden Y.Kansu topu filelere göndererek skoru - yaptý.. dakikada Çaðrý dan aldýðý pasla rakip ceza alaný dýþýna kadar gelen Y.Kurt un çok sert vuruþunu kaleci Ahmet zorlukla çýkardý.. dakikada Ertaç ýn sol kanattan kullandýðý köþe atýþýna çok iyi yükselen Erbay güzel bir kafa vuruþu ile topu filelere göndererek Baðcýl ý - öne geçirdi. Kalan dakikalarda takýmlarýn geliþtirdiði ataklar baþka gol getirmeyince bu hedefsiz karþýlaþmayý konuk Bostancý Baðcýl - kazanmýþ oldu. Bahar Oklarý hedefe atýldý Okçuluk Federasyonu Bahar Oklarý yarýþlarýnýn ilkini Cumartesi gün gerçekleþtirdi. Okçuluk Federasyonu önceki gün tüm bölgelerin katýldýðý geniþ bir yarýþma organize etti. Cumartesi gün 0 metreden 0' ar ok atýlarak yapýlan Yeni Baþlayanlar kategorisi tamamlandý.ayni gün Metreden 0' ar ok atýlarak eleme yarýþmalarýnýn ilk turu Sýralama turu da yapýldý. Yeni Baþlayanlar kategorisinde ilk ' e girenler: Birinci - Kürþat Cývgýn - Magem Ýkinci - Mustafa Aksaygýn - Kýbrýs Okçuluk Kulübü Üçüncü - Çaðla Tanlý - Yakýn Doðu Koleji Bahar Oklarý Ýkinci gün yarýþmalarýnda okçularý zor bir turnuva bekliyor. Ýlk gün yapýlan sýrlama turu yarýþlarýný geçmeyi baþaran okçular Metreden yapýlacak Telsim 'nci Lig Doðu Grubu Puan Durumu: P Telsim Süper Lig'de Serdarlý - Lapta: Hamitköy - Lefke: Doðan T.B. - Yenicami: Maðusa T.G. - Çetinkaya: Göçmenköy - Gençlik Gücü: Cihangir - Türk Ocaðý L.: K.Kaymaklý - B.Baðcýl:... - Telsim 'inci Lig'de Yalova - Tatlýsu: Görneç - Y.Boðaziçi:... - Gönyeli - Türkmenköy: Binatlý - Mormenekþe:... - Dumlupýnar - Vadili: Düzkaya - Gençler B.: Esentepe - Ozanköy: Yer: 0 Temmuz Stadý Hakemler: Olkan Özyanýk, Osman Küçük, Özal Çaðlayan Kaymaklý: Mehmedemin, Çaðrý, Taner, Bilal, Hamis, Derviþ, H.Adal, Çaðlar(Debola), Y.Kurt, Y.Kansu, M.Yaþinses B.Baðcýl: Ahmet, A.Zaifoðlu, Devrim, Erbay, Uður(Jeffrey), Abdullah, Berkem, Coþkun, Ertaç, Samory, H.Altýn Goller: dk. Ertaç, dk. Erbay (Baðcýl); dk. Y.Kansu (Kaymaklý) Telsim 'inci Lig Puan Durumu: TOPLU SONUÇLAR TAKIMLAR Akýncýlar Geçitkale Mehmetçik Çanakkale Dipkarpaz Gaziköy Ýncirli Akova Dörtyol 0 Maraþ O G B 0 M 0 A Y 0 0 eleme turunda eþleþtiler. Sýralama turu sonucu alýnan puanlar ve eþleþme listesi: Bato Dambiev - Puan (Baþkent Geliþim Kulübü) - Ýpek Sudegün - Puan (Akdeniz Spor Birliði) Onur Aktansoy- Puan (Kýbrýs Okçuluk Kulübü) - Hüseyin Hoca - Puan ( Baþkent Geliþim Kulübü Reþat Yolaç - Puan (Lefke Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü) - Tahsin Demirgan - Puan (Lefke Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü) Ömer Aydoðdu-0 Puan (Ferdi) Niyazi Aktansoy -0 Puan ((Kýbrýs Okçuluk Kulübü) Yarýþmalara Baþkent Geliþim Kulübü, Akdeniz Spor Birliði, Yakýn Doðu Koleji, Magem, Akdeniz Okçuluk Ýhtisas Kulübü, Lefke Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü, Kýbrýs Okçuluk Kulübü okçularý katýldý TAKIMLAR Baf Ü.Y. Deðirmenlik Denizli Karþýyaka Girne H.E. Doðancý A.Yeþilova Zümrütköy Gaziveren 0 Aðýrdað B. O G B M A Y 0 0 Yükselme 'nci Lig Doðu Grubu'nda Karadeniz - Aydoðan:... - Turunçlu U - Çayönü:... - Pile - Ötüken: Tatlýsu Seracýlar- Alaniçi:... - Boðaziçi - Mutluyaka: Yükselme 'nci Lig Batý Grubu'nda Gayretköy - Yýlmazköy: Minareliköy - Paþaköy: Daðyolu - K/oðlu: Kozan - Pýnarbaþý:... - Metehan - Ortaköy: TAMSU U Ligi 'inci Grup Dikmen Gücü - Türk Ocaðý L.: 0- Aðýrdað B - Düzkaya:... - Doðan T.B. - Lapta: TAMSU U Ligi 'nci Grup B.Baðcýl - BÜY:... - Denizli - Lefke: Binatlý - Yalova: TAMSU U Ligi 'üncü Grup Hamitköy - Akademi:... - Serdarlý - Paþaköy:... - Görneç - Cihangir:... - TAMSU U Ligi 'üncü Grup Dipkarpaz - Vadili: (Hükmen). Dörtyol - Y.Boðaziçi:... - Mormenekþe - Geçitkale:... - Telsim 'nci Lig Batý Grubu Puan Durumu: P Telsim 'nci Lig Batý Grubu'nda BÜY - Doðancý:... - Deðirmenlik - A.Yeþilova:... - Gaziveren - Zümrütköy: Karþýyaka - Aðýrdað B.: Denizli - Girne H.E.:... - P TAMSU U Ligi 'inci Grup Çanakkale - Dumlupýnar:... - Maðusa T.G. - Maraþ: Maðusa Ý.Y. - Türkmenköy:... - TAMSU U Ligi 'ncý Grup Gönyeli - Yenicami:... - Gençlik Gücü - Göçmenköy: K.Kaymaklý - Çetinkaya:... -

20 Bernabeu'da biletler tükendi Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada, Santiago Bernabeu Stadý'nda oynanacak karþýlaþmada sarý-kýrmýzýlý takýma ayrýlan biletlerin dün GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satýþýnýn gerçekleþtirildiði ve kýsa sürede tüm biletlerin tükendiði belirtildi. Real Madrid Kulübü, karþýlaþma için Galatasaray'a 00 bilet ayýrmýþ, sarý-kýrmýzýlý kulüp biletleri liradan satýþa sunmuþtu. Cihangir uzun bir aradan sonra kendi evinde Türk Ocaðý ný maðlup ederek puan aldý Cihangir attý aldý n Telsim Süper Ligi inci hafta karþýlaþmasýnda Cihangir rakibi Türk Ocaðý ný Mustafa Bakýr () ve Halil in attýðý gollerle -0 maðlup etti Yer: Cihangir Stadý Hakemler: Serkan Þimþek, Ahmet Dayý, Ýhsan Payas Cihangir: Türkkan, Mustafa, Burak, Kaan, H.Yaþýnses(Can)(Mikail), Osman, Kuate, Halil, Williem, Fýrat, TOL: Ali, Süleyman, Emrah(Eyüpcan), E. Þehsuvaroðlu, Serdar, Andrew(Müslüm), Deniz, Çaðdaþ, Gouffi, Nurcan, Ercan Goller: dk. 0, M.Bakýr, dk. Halil (Cihangir) Telsim Süper Liginin alt sýralarý ilgilendiren önemli maçýnda Cihangir, Türk Ocaðý ný ikinci yarýda bulduðu gollerle -0 maðlup etti. Konuk Türk Ocaðý özellikle maçýn ilk yarýsýnda bulduðu pozisyonlardan ve ikinci yarýda kazandýðý penaltýdan yararlanamayýnca Girne ye puansýz dönüyor.. dakikada Andrew in pasý ile ceza alaný içerisine giren Deniz in çok sert vuruþunu kaleci Türkkan son anda dýþarýya gönderdi.. dakikada Osman ýn ceza alaný içerisine gönderdiði topa Williem çok kötü bir vuruþ yaparak dýþarýya gönderdi.. dakikada Dennis in sað kanattan ceza alaný içerisine gönderdiði topta Serdar çok müsait pozisyonda topa kötü bir vuruþ yaptý ve bir pozisyonu harcadý.. dakikada ani geliþen Türk Ocaðý ataðýnda Gouffi nin pasýnda topla buluþan Nurcan, kaleci ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonda topu üstten dýþarýya attý.. dakikada Andrew in yerden pasýnda gelen topa Gouffi nin yaptýðý çok sert vuruþu Türkkan filelere giderken mükemmel uzanarak dýþarýya gönderdi. 0. dakikada Fýrat ýn kullandýðý köþe atýþýndan gelen topa Mustafa Bakýr ýn yaptýðý vuruþ defansýn müdahalesine raðmen filelere gidince Cihangir -0 öne geçti.. dakiada Mustafa Bakýr Sezer in ara pasý ile ceza alaný içerisine girerek topu kaleci Ali nin yanýndan filelere göndererek skoru -0 yaptý. 0. dakikada geliþen TOL ataðýnda Nurcan ýn attýðý þut rakip ceza alaný içerisinde Burak ýn eline vurduðu gerekçesi ile hakem penaltý kararý verdi. Atýþý kullanan Gouffi nin vuruþunu Türkkan mükemmel çýkardý ve rakibe gol izni vermedi.. dakikada Osman ýn pasýnda topla rakip ceza alaný içerisinde buluþan Halil, kaleci Ali yi de geçtikten sonra topu boþ kaleye göndererek skoru -0 yaptý. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca ev sahibi Cihangir sahadan -0 galip ayrýlarak uzun bir aradan sonra kendi evinde puanýn sahibi oldu. Telsim Süper Lig Puan Durumu TAKýMLAR Çetinkaya Yenicami Kaymaklý Baðcýl DTB Lefke Lapta Cihangir MTG 0 GG Hamitköy Serdarlý TOL Göçmenköy O G 0 B M A 0 0 Y P 0 Göçmenköy den puan da GG ye Yer: Göçmenköy Stadý Hakemler: Osman Özpaþa, Kerim Þat Kolozali, Mustafa Öztugay Göçmenköy: Okan, Erman, Emre, Mehmet(Sedat), Rifat, Halil, Sabri, Cem(Sedat), Kemal, Beytullah, M.Salman Gençlik Gücü: Zihni, Deniz, Yusuf, Derviþ, M.Ayker, Boris, Ahmet, Özgür(Volkan), Hasan, Aþkýn(Hakan), Zokuo Goller: dk. Ahmet, dk. Zokou (GG) Kýrmýzý Kart: dk. Beytullah (Göçmenköy) Göçmenköy Stadýnda oynanan Telsim Süper Lig inci hafta karþýlaþmasýnda konuk Gençlik Gücü Göçmenköy ü her iki ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE yarýda da bulduðu er golle -0 maðlup etti.. dakikada geliþen Gençlik Gücü ataðýnda topla rakip ceza alaný dýþýnda buluþan Ahmet, yaklaþýk metreden çok sert bir vuruþla topu filelere göndererek takýmýný 0 öne geçirdi.. dakikada Halil in güzel ara pasýnda topla rakip ceza alaný altý pasýnda buluþan Sabri, topu boþ kale yerine defans oyuncularýna niþanlayarak mutlak bir gollük pozisyonu harcadý.. dakikada Yusuf kendi ceza alaný içerisinde Sabri yi düþürünce Göçmenköy penaltý atýþý kazandý. Atýþý kullanan Erman ýn vuruþu yan direkten döndü, dönen topa Halil in yaptýðý vuruþ bu kez üst kale direðinden geri döndü. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK. dakikada Hasan ýn ara pasýnda Özgür bir anda kaleci ile karþý karþýya kaldý, fakat vuruþunu kaleci Okan ayaklarý ile önledi.. dakikada Beytullah yaptýðý hareket sonrasýnda ikinci sarý kartýný görerek oyun dýþý kaldý.. dakikada M.Ayker in pasýnda bir anda kaleci ile karþý karþýya kalan Boris þut atmak yerine pas vermeyi deneyince defans topu uzaklaþtýrdý.. dakikada Hakan ýn sað kanattan getirip ceza alaný içerisine gönderdiði yüksek topa çok iyi yükselen Zokou kafa ile topu filelere göndererek skoru -0 yaptý. Kalan dakikalarda takýmlarýn çabasý baþka gol getirmeyince Gençlik Gücü rakibini -0 maðlup ederek sahadan puan alarak ayrýlmýþ oldu. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: - Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı