KADINA YÖNEL K fi DDET, ULUSLARARASI BELGELER, YASA VE BU YASADA YAPILAN DE fi KL KLER ÜZER NE B R NCELEME SAYILI A LEN N KORUNMASINA L fik N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINA YÖNEL K fi DDET, ULUSLARARASI BELGELER, YASA VE BU YASADA YAPILAN DE fi KL KLER ÜZER NE B R NCELEME. 4320 SAYILI A LEN N KORUNMASINA L fik N"

Transkript

1 KADINA YÖNEL K fi DDET, ULUSLARARASI BELGELER, 4320 SAYILI A LEN N KORUNMASINA L fik N YASA VE BU YASADA YAPILAN DE fi KL KLER ÜZER NE B R NCELEME zzet DO AN* 4320 Say l Yasan n önemini belirtmek için öncelikle flu al nt ya yer vermek istiyoruz: Anayasam z n 41. maddesinde, devlet ailenin huzur ve refah ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas için gerekli tedbirleri al r, teflkilat kurar denilmektedir. Aile Mahkemelerinin kuruluflunu ve Ailenin Korunmas na Dair Yasa y Anayasam z n 41. maddesi kapsam nda de erlendirmek zorunludur. Bu nedenle Ailenin Korunmas na Dair Kanunun esas amac n n öncelikle kad nlar n ve sonra da çocuklar fliddetten korumak oldu u düflünülmelidir. (1) Yukar da al nt s n yapt m z görüflümüzü desteklemek üzere; 1999/35 Esas 2002/104 Karar say l Anayasa Mahkemesinin 4320 Say l Yasa ile ilgili iptal davas ndaki flu gerekçeyi an msatmak gerekmektedir: Anayasa n n Ailenin Korunmas bafll kl 41. maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli oldu u vurguland ktan sonra, Devletin ailenin huzur ve refah, özelikle anan n ve çocuklar n korunmas için gerekli tedbirleri alaca öngörülmüfl, Devlete aileye yönelik baz görevler yükleyerek aile kurumuna Anayasal güvence sa lamak istemifltir. Devlete yüklenen tüm koruma görevlerinin aile içi koflullar n düzeltilmesi, iyilefltirilmesi ile ilgili oldu u aç kt r. Amaç kar, koca ve çocuklardan oluflan ailenin birlik ve bütünlü ünü korumakt r. Bu nedenle 4320 Say l Yasa yla kanun koyucu Anayasa n n 41. maddesinin emretti i düzenlemelerden birini yerine getirmifltir. Kad nlara Karfl fiiddet i Önleme, Cezaland rma ve Ortadan Kald rmaya liflkin nter Amerikan Sözleflmesi nde fliddetin fiziksel, ruhsal ve * stanbul 1. Aile Mahkemesi Hakimi (1) DO AN zzet, 4320 Say l Ailenin Korunmas Hakk nda Yasan n Uygulanmas na liflkin Bir nceleme. Legal Hukuk Dergisi A ustos 2004 S.2 Sh.2236

2 1224 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 cinsel fliddet biçiminde olabilece i belirtilmifl ve Aile çi fiiddetin: Dayak, hakaret, cinsel istismar, evlilik içi tecavüz ve benzeri eylemler olarak gerçeklefltirildi i aç klanm flt r. Birleflmifl Milletler Genel Kurulu nun 20 Aral k 1993 tarihli ve 44/104 say l karar ile ilan edilen Kad nlara Karfl fiiddetin Önlenmesine Dair Bildiri nin 1. maddesinde kad nlara karfl fliddet; ister kamusal isterse özel yaflamda meydana gelsin, kad nlara fiziksel, cinsel veya psikolojik ac veya zd rap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun b rakma anlam na gelir diye tan mlanm fl, 2. maddesinde de kad nlara karfl fliddetle s n rl olmayarak flu örnekleri vermifltir. a) Aile içinde meydana gelen dövme, k z çocuklar n n cinsel istismar, evlenirken verilen bafll kla ilgili fliddet, evlilik içi tecavüz, cinsel organlar da lama ve kad nlara zarar veren geleneksel uygulamalar, efli olmayanlar aras ndaki fliddet ve sömürmek için uygulanan fliddet de dahil fiziksel, cinsel ve psikolojik fliddet uygulanmas ; b) Toplum içinde meydana gelen tecavüz, cinsel istismar, çal flma hayat nda, ö retim kurumlar nda ve di er yerlerde cinsel taciz, kad n sat fl ve zorla fahiflelefltirme de dahil, fiziksel, cinsel ve psikolojik fliddet; c) Nerede meydana gelirse gelsin devlet taraf ndan ifllenen veya hofl görülen fiziksel, cinsel ve psikolojik fliddet Birleflmifl Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi nin 2 fiubat 1996 tarihli Kad nlara Yönelik fiiddet, Sebepleri ve Sonuçlar Özel Raportörü Radhika Coomaraswamy nin Say l nsan Haklar Komisyonu Karar Uyar nca Sunulan: Aile çi fiiddete liflkin Çerçeve Mevzuat Örne- inde ise, aile içi fliddet eylemleri basit sald r lardan, a r dayak, kaç rma, tehdit, gözda, zorlama, üzerine yürüme, küçük düflürücü sözlü taciz, zorla veya hukuka ayk r olarak haneye girme, kundaklama, mülkün tahribi, cinsel fliddet, evlilik içi tecavüz, drahoma ya da bafll k paras na ba l fliddet, kad n sünneti, fahiflelik yapt rmak sureti ile istismara ba l fliddet, evde çal flan kad n hizmetlilere karfl fliddet ve bu eylemleri gerçeklefltirmeye teflebbüse dek, bir aile üyesi taraf ndan kad nlara uygulanan, cinsiyete dayal tüm fiziksel, psikolojik ve cinsel kötü muamele eylemleri aile içi fliddet olarak tan mlanmaktad r. Bakanlar Komitesinin üye devletlere kad nlar n fliddete karfl korumas na iliflkin Avrupa Konseyi Tavsiye Karar nda (Rec ) kad nlara karfl fliddetin, kad nlar n fiziksel, psikolojik ve cinsel bütünlü üne zarar verdi inden sözedilmektedir. Hemen belirtelim ki tarihinde 5636 Say l Yasayla de iflen 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Yasa metninde aile içi fliddetten söz edilmifl, ancak aile içi fliddetin tan m yap lmam flt r. Ne var ki ya-

3 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an 1225 san n genel gerekçesinde: fiiddetin aile yaflam içerisinde, aileyi oluflturan bireyler aras nda gerçekleflen ve Aile içi fliddet ad alt nda Aile içinde bir bireyin di er bir bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü davran fl olarak tan mland görülmekte ve s n rl olmamak üzere dayak, iflkence ve cinayet gibi fliddet olaylar ndan söz edilmektedir. Üzülerek belirteyim ki bu eylemler a r yaralama, sakat b rakma ve hatta öldürme olaylar olarak da sonuçlanabilmektedir. Yukar da görüldü ü gibi uluslararas belgelerde fliddet yöntemleri fiziksel, psikolojik ve cinsel fliddet olarak nitelendirilmiflken 4320 Say - l Ailenin Korunmas na Dair Yasam z n genel gerekçesinde fiziki, sözel ve duygusal fliddetten sözedilmifltir. Yasan n 1. maddesinde ise aç kça ya da dolayl olarak fliddeti ça r flt ran flu cümlelere yer verilmifltir; fiiddete veya korkuya yönelik söz ve davran fllar Eflyalara zarar vermesi letiflim araçlar yla rahats z etmesi Silah veya benzeri araçlar n genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi Alkollü veya uyuflturucu herhangi bir madde kullanm fl olarak... fiiddeti uygulayan efl veya di er aile bireyi ayn zamanda ailenin geçimini sa layan yahut katk da bulunan kifli ise yarg ç bu konuda ma durlar n yaflam düzeylerini gözönünde bulundurularak daha önce Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemifl olmas kayd yla talep edilmese dahi tedbir nafakas na hükmedebilir. Bu kural aile içi ekonomik fliddettin, aileye verece i zararlar en az ndan geçici bir süre için ve bir ölçüde giderici niteliktedir Say l Yasa ekonomik fliddet ten söz etmemifl fakat bunun önlemine yer vermifltir Say l Yasan n genel gerekçesinde ve içeri inde fliddetin; fiziksel, sözel, duygusal ve ekonomik olabilece i aç k ya da dolayl olarak belirtilmiflken, hatta eflyalara bile zarar verilmesinden söz edilmiflken cinsel fliddet ça r fl m olarak yorumlayabilece imiz hiçbir sözcük bulunmamas özellikle dikkat çekmektedir. Ayr ca yasan n amac bireyden çok aileyi korumak oldu undan, tüm elefltirilere karfl n nikahs z olarak birlikte yaflayanlar, aile olarak kabul edilmedikleri için, 5636 Say l Yasa ile yap lan de ifliklikte de koruma alt na al nmam flt r. Oysa Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi m. 8/1 anlam nda Aile kavram na, anne-baba ve yasal olsun-olmas n bunlar n çocuklar yla olan iliflkilerini de dahil etmektedir. A HM Belçika ya karfl Marckx ve ohnston kararlar nda evli olmayan anne ile çocuk aras ndaki iliflkiye de A HS m. 8/1 anlam nda aile yaflam olarak ele alm fl ve A HS m. 8/1 in koruma alan na Do al Aile nin girdi i sonucuna var lm flt r.

4 1226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l Mart 2006 tarihli Sabah Gazetesi nin 20. sayfas ndaki bir habere göre kad n ve fliddet üzerine çal flmalar yapan Okan Üniversitesi Ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alemdar n Dünya zleme Enstitüsünün raporuna dayanarak verdi i bilgilere göre Türkiye de kad nlar n yüzde 58 i fliddet görüyor. Türkiye yi yüzde 47 ile Bengladefl, yüzde 45 ile Etiyopya, yüzde 40 ile Hindistan ve yüzde 34 ile M s r izliyor. ABD de yay nlanan Violence Against Women (Kad na Karfl fiiddet) dergisinin son say s nda yer alan araflt rma, Türkiye nin Ortado u ülkeleri aras nda kad na en fazla fliddet uygulayan ülke oldu unu ortaya koyuyor. Çal flman n sonuçlar na göre; Türkiye deki 19 yafl üstü evli kad nlar n yüzde 51 i aile içi fliddetin ma duru. Bu rakam srail deki Yahudi toplumunda yüzde 30, M - s r da yüzde 34, Lübnan daki Filistinli mülteci kad nlar aras nda ise yüzde 22. Genel olarak aile içi fliddet; aile bireylerinin yaralanmas na, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal bask alt na al nmas na yol açan fiziki veya herhangi bir flekildeki hareket, davran fl ve eylemler bütünüdür. (2) fiiddet yöntemleri ise özet olarak flöyledir. a) Fiziksel fliddet, fizik gücün bir sindirme, korkutma veya ceza verme yöntemi olarak kullan lmas d r. Fiziksel fliddet olarak kabul edebilece imiz baz eylemler flunlard r. (3) tmek, tokat atmak, s rmak, bo maya çal flmak, tekmelemek, yumruklamak, eflya f rlatmak, fiziksel kuvvet kullanarak evden ç kmas na veya eve girmesine engel olmak, iflkence yapmak, b çak veya silahla tehdit etmek... gibi. Uluslararas Af Örgütünün (Amnesty International) 2004 y l nda yay nlanm fl rapora göre: Dünyada üç kad ndan birinin fiziksel fliddete yada cinsel tacize maruz kald, bu durumun sadece geri kalm fl ülkelerde yaflanmad, örne in ngiltere de her dört kad ndan birinin erkeklerin fliddetine maruz kald ayr ca dünyada cinayete kurban giden kad nlar n %70 nin eflleri taraf ndan öldürüldü ü bir gerçektir. b) Sözel fiiddet, söz ve hareketlerin düzenli bir flekilde korkutma, sindirme, cezaland rma ve kontrol etme arac olarak kullan lmas d r. (4) sözlü fliddete iliflkin davran fllardan en belirgini, kiflinin de er verdi i konulara yönelik güven sarsmak ve kifliyi yaralamak amac ile belirli aral klarla çok a r hakaret içeren sözler söylemektir. Kifliyi küçük düflürücü adlar takmak ve s k s k olumsuz bir flekilde elefltirmek ve alay etmek de sözel fliddet kapsam nda de erlendirilmektedir. (2) Aile çi fiiddetin Sebeb ve Sonuçlar s.7,2 bs.ankara,baflbakanl k Aile Araflt rma Kurumu,Bizim Büro Bas mevi 2000 (3) Güneri,Feride Y ld r m: Aile çinde Kad na Yöneltüilen fiiddet Evdeki Terör:Kad na Yönelik fiiddet, stanbul Morçat Kad n S na Vakf Yay nlar,1996,s (4) Uçar,Mehmet Ali.Aile çi fiiddet ve Ailenin Korunmas Yasas S.81 Yetkin Yay nlar Ankara 2003

5 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an 1227 c) Cinsel fiiddet, kiflinin iste ine ayk r olarak cinselli in bir sindirme denetleme ve tehdit arac olarak kullan lmas d r. Örne in kad nla zorla iliflkide bulunmak, afl r k skançl k, evlilik içi tecavüz, ensest ve ayr ca (5) kifliye bir eflyaym fl gibi davranmak, cinselli in bir cezaland rma yöntemi olarak kullanmak aç kca karfl cinse ilgi göstermek, duygusal bask kurarak cinsel iliflkiye zorlamak, tecavüz etmek, istenmeyen cinsel pozisyonlara zorlamak, fuhufla zorlamak. çiflleri Bakanl m z n verilerine göre y llar aras nda ülkemiz genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetleri kapsam nda, l806 cinayet olay n n meydana geldi i saptanm flt r. Yine ayn dönemde yabanc uyruklular dahil 5375 kad n n intihar etti i bildirilmifltir. Avrupa Birli i nde, Topluluk müktesabat içinde yer alan 76/207 say l yönergede, 2002 de yap lan de ifliklikte cinsel taciz, bir kiflinin cinsiyeti ile iliflkili olarak yap lan istenmeyen bir davran fl olarak tan mlanm flt r. Bu davran fl n kiflinin onurunu zedeleme ya da sindirici, düflmanca, küçük düflürücü, afla lay c ve sald rgan bir ortam yaratma amac yla yap lm fl olmas d fl nda, bu etkiyi do urmas da yeterlidir. Cinsel taciz ise cinsel nitelikli sözlü, sözsüz yada fiziksel istenmeyen davran fl olarak herhangi bir biçimde ortaya ç kabilir. Kiflinin onurunu zedeleme amaçl ya da etkili cinsel nitelikli davran fllar, özellikle sindirici, düflmanca, küçük düflürücü, afla lay c ve sald rgan bir ortam yaratt klar zaman, cinsel taciz kapsam na girerler. (6) d) Duygusal fiiddet, duygular n ve duygusal ihtiyaçlar n, karfl tarafa bask uygulayabilmek için tutarl bir flekilde istismar edilmesi, bir yapt r m ve tehdit arac olarak kullan lmas d r. (7) Duygusal fliddetin amac, kurban n kendine ait sayg s n kaybettirmek, korkutmak, kendini güçsüz hissetmesini sa lamakt r. (8) Sevgi, ilgi yoklu u, sevecen davramamak, afla lama, beceriksizlikle suçlama, küçük görme, insan n içindeki umutlar yok etme, zor günlerde, hastal klarda destek vermeme-yard mc olmama, yaflanacak güzellikleri paylaflmama, inand önem verdi i de erleri görmezlikten gelme, yabanc gibi davranma gibi örnekler, duygusal fliddet kapsam ndad r. (5) Güneri,a.g.e s.89, Sümer, Neslihan; Kültür,Yasa ve Aile çi fiiddet 20,Yuzy l n sonunda Kad nlar (6) Oder, Bertil Emrah; Raoul Wallenberg nsan Haklar ve nsanc l Hukuk Enstitüsü stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Haklar Hukuku Uygulama ve Araflt rma Merkezi. 5-8 flubat stanbul S.173 (7) Güneri, Feride Y ld r m AGE S (8) Y ld r m, Aysel, S radan fiiddet Kad na ve çocu a Yönelik fliddetin Toplumsal Kaynaklar, stanbul, Boyut Kitaplar, 1998 S.192

6 1228 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 e) Ekonomik fiiddet: Kad n n eme i kapal kap lar arkas nda ço u zaman hiçe say lm flt r. Emek sözcü ü ilk kez ve bir devrim niteli inde Türk Medeni Yasas nda ancak gününden sonra kullan lm flt r. TMK 186. maddesine göre; Efller birli in giderlerine güçleri oran nda emek ve mal varl klar ile kat l rlar. Ekonomik fliddet, ekonomik kaynaklar n ve paran n kifli üzerinde bir yapt r m, tehdit ve kontrol arac olarak düzenli bir flekilde kullan lmas - d r. (9) Örne in, kad n n gelirine-mallar na el koymak, kad n ailesinden katk sa lamaya zorlamak, kad n n gelirini kumarda, içkide harcamak, kad n n ve çocuklar n ihtiyaçlar n karfl lamamak, kazanc oldu u halde erke in kad na ve çocuklar n yokluk içinde b rakmas gibi tutumlard r. Avrupa Ülkelerinden ço u, ayr ca Avustralya, Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada l970 li y llardan sonra kabul ettikleri yasalarla aile içi fliddeti önlemeyi amaçlam fllard r. 20 Aral k l993 tarihinde BM Genel Kurulunda kabul edilen 20 Aral k l993 tarihli Kad nlara Karfl fiiddetin Önlenmesine Dair Bildirge kad na karfl fliddetin önlenmesinde çok önemli bir uluslararas bir belgedir. Avrupa Parlementosu l997 y l nda Avrupa Çap nda Kad nlara Karfl fiiddete S f r Hoflgörü karar ile l999 y l n n Avrupa Kad nlara Karfl fiiddete Hay r Y l olarak duyurulmas n ve bu amaçla kampanyalar düzenlenmesini öngörmüfltür. Uluslararas geliflmelerin yans malar geçikmemifl ve l980 li y llarda, fliddeti önlemeye yönelik çal flmalar ülkemizde de bafllam flt r. Türkiye, Birleflmifl Milletler Kad nlara Karfl Her Türlü Ayr mc l n Önlenmesi Sözleflmesini l985 y - l nda imzalanm fl ve sözleflme ülkemizde l986 y l nda yürürlü e girmifltir. Avrupa Birli i Müktesabat na uyum çerçevesinde düzenlenen Ulusal Program n Siyasi Kitleler Bölümünde, Kad n-erkek eflitli inin özellikle uygulamada sa lanmas bir öncelik alan olacakt r denilmektedir. Gerek uluslararas geliflmeler ve gerekse ülkemizde yap lan çal flmalar sonucu l4 Ocak l998 tarihinde 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Kanun kabul edilmifltir. flte bu yasa ile aile içi fliddet ilk kez bir hukuksal kavram olarak karfl m za ç km flt r say l bu yasan n genel gerekçesinde; Aile içi fliddetin zararlar sadece toplum aç s ndan de il, birey aç - s ndan da tehlikeli sonuçlar yaratmaktad r. Aile çi fiiddet, sevgi, flevkat ve merhamet göstermesi gereken bir kifli taraf ndan uyguland ndan, fliddete maruz kalan aile bireyinin ruhi yap s nda hayat boyunca silinmesi zor izler b rakmaktad r denilmektedir y l nda yürürlü e giren 4320 Say l Yasadan sonra, 7 May s 2004 tarihinde Anayasam zda yap lan de ifliklikler kapsam nda Kanun önünde eflitlik bafll kl l0. maddesinde de ifliklik yap larak; Kad n ve Erkek eflit haklara sahiptir, devlet, bu eflitli in yaflama geçirilmesini sa lamakla yükümlüdür hükmü getirilmifltir. (9) Uçar Mehmet Ali AGE S.82

7 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an say l Ailenin Korunmas na liflkin Kanun, Aile içi fliddet önleme konusunda hiç flüphesiz ki reform niteli inde çok önemli bir kilometre tafl d r. lk insanla ortaya ç kan fliddet olgusu y llard r hepimizi sarsacak boyutlarda olmak üzere, her zaman gündemimizde yaflamaktad r.görsel ve yaz l bas n izleyenlerin tan k olduklar dayak,iflkence ve cinayetler tüyler ürpertici nitelikte ve ac mas zd r. Töre ve namus cinayetleri ad alt nda kad na yönelik fliddet kad n n en güvenceli yaflayaca aile içinde de, kad n n bazen de çocuklar n fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik bak mdan ac çekmelerine neden olan ve onlar n insanl k onurunu yaralayan bir olgudur. Bu yasan n uygulanmas önceleri yayg n olmam flt r. Herfleyden önce, fliddet ma duru kad nlar bu durumlar n resmi makamlara yans tmak istememifltir. Ayr ca kolluk güçlerine baflvuruldu unda gerekli duyarl l - n gösterilmedi i, adli makamlar n da yasan n amac na uygun ivedi kararlar vermediklerinden yak nmalar olmufl ve yasa ifllerlik kazanamam flt r. Ancak özellikle kad n kurulufllar n n çok yo un çaba göstermeleri, e itim çal flmalar, yay nlar ve Barolar m z n konuya gereken önemi göstermeleri karfl s nda yasaya amac na uygun bir ifllerlik kazand r lmas nda önemli ad mlar at lm flt r Say l Yasam z ikisi yürürlükle ilgili olmak üzere dört maddelik bir yasad r. Uygulamada yasan n içeri i elefltirilere u ram fl, farkl yorumlara neden olmas da ifllevinin yerine getirilmesinde duraksama yaratm flt r. flte bu nedenlerle 1988 y l nda yürürlü e giren 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Yasa; dokuz y l sonra günlü Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren 5636 Say l Yasa ile de iflikli e u ram flt r. Yasan n ad her ne kadar Ailenin Korunmas, ise de Uluslararas Hukuk ta dünyadaki adlar Koruma Emri veya Geri Durma Emri dir. Çünkü Uluslararas Hukuk ta, fliddete u rayan kifli aç s ndan olaya bak ld nda Koruma Emri, sald ran aç s ndan bak ld nda Geri Durma Emri denen koruma-önleme kararlar verilmektedir. (10) Koruma emri fliddete u rayan n korunmas na iliflkin, geri durma emri ise fliddet uygulayan n fliddet uygulad kiflinin-ma durun yan na yaklaflmamas na iliflkin kararlard r Say l Yasa ile 4320 Say l Yasada yap lan de ifliklikleri özetle aç klarsak; 1- Önceden fliddetten zarar görenler, efllerden biri, çocuklar ve ayn çat alt ndaki di er bireyler olarak gösterilmifl iken flimdi bunlar n aras - na, mahkemece ayr l k karar verilen, yasal olarak ayr yaflama hakk olan,evli olmalar na ra men fiilen ayr yaflayan aile bireyleri de kat lm flt r. Dolay s yla, aile bireylerinden efllerin ve çocuklar n aile içi fliddetten korunmas için yasan n önceki halinde yanl fl bir anlat m nedeni (10) Ar n Canan Ailenin korunmas na Dair Kanun ve 4721 say l Medeni Kanuna iliflkin Uygulama Sorunlar Sempozyumu stanbul Barosu Yay nlar 2003 S.35

8 1230 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 olan ailenin ayn çat alt nda yaflamalar koflulunun aranmas na son verilmifltir. Ancak yap lan de ifliklikte ayr yaflayan aile bireylerinden efl ve çocuklar n yan nda boflanan efllerin de korunma kapsam na al nmamas büyük bir eksiklik olmufltur. 2- Önceden fliddet uygulayan kifli olarak yanl zca kusurlu efl say l rken de ifliklikte di er aile bireyleri de fliddet uygulayan kifliler olarak kabul edilmifltir. Dikkat edilirse yasada Kusurlu efl sözcü ü kullan lm flt r. Aile mahkemeleri koruma kararlar nda kusurlu efl sözcüklerini kulland klar için, ayn kiflilerin boflanma davalar nda koruma karar gerekçe gösterilerek reddi hakim istemlerinde bulunduklar görülmektedir. Asl nda koruma kararlar ndaki kusurlu efl saptamas yarg c n belirledi i bir niteleme olmay p yasan n getirdi i bir nitelendirmedir. Dolay s yla reddi hakim nedeni say lamaz. 3- Yasadaki de ifliklikten önce fliddete karfl korunanlar olarak efl ve çocuklar veya ayn çat alt nda yaflayan di er aile bireyleri gösterilmifl iken yürürlükteki metinde efl ve çocuk sözcükleri kald r larak aile bireyleri sözcükleri kullan lm fl ve aile bireyleri koruma kapsam na al nm flt r. Böylelikle dolay s yla, koruma kapsam geniflletilmifltir. 4- fiiddetten zarar görenlerin yaln zca aile konutunda ortak konutta korunmalar yeterli görülmedi inden zarar görenlerin yaflad klar çal flt klar veya s nd klar yerlerde de korunmalar n n gerekti i yasada yap lan baflka bir de iflikliktir. As l olan kad n ve çocuklar n yaln zca aile konutunda ortak konutta korunmas de il geçici bile olsa s nd klar her yerde korunmalar d r. Bu nedenle koruma karar verildikten sonra, ma dur o koruma karar nda belirtilen adresten ayr l rsa, yeni bildirece i adres için de koruma karar n n geçerli olmas gerekir. Bu nedenle fliddet ma duru derhal yeni adresini ilgili yerlere bildirmelidir. Yasadaki de ifliklik henüz yap lmam flken bir olayda, koruma karar ndan sonra adres de- ifltiren ma dur, koruma karar n n yeni adresi için geçerli olmas istemifl ve görevli oldu umuz mahkemece istem do rultusunda karar verilip yeni verilen ek karar Cumhuriyet Baflsavcl na bildirilmifltir. 5- Zab ta sözcü ü yerine genel kolluk sözcü ü kullan lm flt r. Bundan amaçlanan Belediye s n rlar içersinde polis, bunun d fl ndakilerde Jandarma güvenlik birimleridir. 6- Alköllü ve uyuflturucu kullanm fl olarak kusurlu eflin ortak konuta gelmemesi ve ortak konutta bu maddeleri kullanmamas fleklindeki düzenleme; kusurlu eflin ve di er aile bireylerinin alköllü veya uyuflturucu herhangi bir madde kullan lm fl olarak fliddetten zarar görenlerin yaflamakta oldu u konuta veya ifl yerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmamas fleklinde de ifltirilmifltir. fiiddet uygulayan n alköllü ve uyuflturucu kullanm fl olarak çocuklar n okuluna da yaklaflmamas hususu kararda belirtilmeli ve ilgilisine bu konuda uyar yap lmal d r.

9 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an fiiddetten koruma önlemlerine yeni bir önlem daha eklenmifl ve dolays yla; fliddet uygulayan n bir sa l k kurulufluna muayene ve tedavi için baflvurmas n n sa lanmas öngörülmüfltür. Böylece fliddet uygulayan n rahats zl varsa bu durumun saptanmas, tedavisinin yap lmas yolu ile uygulayaca fliddetin önlenmesi amaçlanm flt r. Yarg ç fliddet uygulayan n tedavisinin sa lanmas için bu kiflilerin il veya ilçe sa l k müdürlüklerine baflvurmas gerekti ini karar nda belirtmesi gerekir. Sa l k müdürlükleri taraf ndan muayene edildikten sonra bu kifliler istedikleri takdirde özel sa l k kurumlar nda da tedavilerinin devam ettirebilirler. Tedavinin sonucunun tedaviyi yapan resmi veya özel sa l k kurulu taraf ndan Cumhuriyet Baflsavc l na bildirilmesi gerekir. 8- Yasan n önceki kural na göre; hakim fliddetten zarar görenlerin yaflam düzeylerini gözönünde bulundurarak önlem nafakas na (tedbir) karar verir. Yeni düzenlemede fliddeti uygulayan efl veya di er aile bireyi ayn zamanda ailenin geçimini sa layan yahut katk da bulunan kifli ise hakim bu konuda fliddetten zarar görenlerin yaflam düzeylerini gözönünde bulundurarak daha önce TMK nun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemifl olmas kayd ile talep edilmese dahi tedbir nafakas na hükmedebilir. Bir baflka anlat mla hakim nafaka konusunda istemle ba l de ildir. Afla da aç kland gibi önlem kararlar n n icras harca ba l de ildir. Bu bak mdan mahkemenin hükmedece i karar ilgili icra müdürlü üne göndermesinde ya da taraflara elden takip yetkisi vermesinde hiçbir sak nca yoktur. cra müdürlü ü belli ve düzenli gelirleri olanlar n ifl yerlerine ya da çal flt klar kurumlardan nafaka ödemesinin icra dosyas na yap lmas n istiyebilir kan s nday z. 9- Yasadaki de ifliklikten önce birinci f kra kapsam nda yap lan baflvurular için harç al nm yordu, yeni düzenlemede birinci f kra sözcü ü yerine bu kanun kapsam ndaki baflvurular denilerek kapsam genifltildi i gibi ayr ca verilen karar n infaz için yap lan icrai ifllemlerden de harç al nmayaca belirtilmifltir. O halde, örne in 4320 Say l Yasa hükümlerine göre nafakan n tahsili için harç ödenmemesi gerekmektedir Say l Yasada yap lan bu de iflikliklerin olumlu oldu unu, de ifliklikler henüz tasar halindeyken belirtmifltik. (11) Ancak fliddet ma duru efllerin ya da aile bireylerinin koruma karar için Aile mahkemelerine ya da bu s fatla görev yapan mahkemelere yapacaklar baflvurularda yetki kural aranmayaca n n belirtilmemesi do ru olmam flt r. Çünkü 4320 Say l Yasada yetki konusunda yani ma durun fliddet gördü ü yerdeki mahkemeye mi, aile konutunun bulundu u yer (11) DO AN zzet Güncel Hukuk Dergisi May s 2007 /5-41 S: 49 ve ayr ca Cumhuriyet Gazetesi tarih S:2

10 1232 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 mahkemesine mi, s nd, sakland yerdeki mahkemeye mi, ya da kendisi için en uygun görebilece i herhangi bir yerdeki mahkemeye mi baflvurabilece i hususunu düzenlenmemifltir. Yarg tay 20. Hukuk Dairesinin tarihli 2006/3637 esas, 2006/5572 say l karar nda 4320 Say l Yasadaki yetki kural hakk ndaki görüflü aynen flöyledir: Her ne kadar, 4320 Say l Yasada yetki konusunda düzenleme yap lmam fl ise de,bu yasaya göre al nacak tedbirlerin (evden uzaklaflt rma gibi) as l uygulanabilme yerinin daimi yerleflim yerinde mümkün olaca denetimin de ayn yerde yap lmas bu yasaya göre al nacak tedbirlerin (evden uzaklaflt rma gibi ) as l uygulanabilme yerinin daimi yerleflim yerinde mümkün olaca denetimin de ayn yerde yap lmas Bizim bu görüfle kat lmam z mümkün de ildir. Bu uygulamaya göre daimi yerleflim yeri fianl urfa olan bir aile dört ay için yaz mevsimini geçirdikleri Ordu da iken fliddete u rayan kad n ya da çocuk, fliddete u rad yer mahkemesine baflvuramayacak, baflvursa bile dosyas yetkisizlik karar ile fianl urfa ya gönderilecektir Say l Ailenin Korunmas na Dair Kanun gerekçesinde: Ma durlar n tekrar fliddete u rama ihtimaline karfl, baflvurunun hemen ard ndan tan k ya da karfl taraf n dinlenmesine gerek olmadan Sulh Hukuk Mahkemesinin (4787 ve 5636 Say l Yasalar ile Aile Mahkemeleri) karar verebilece i belirtilmifltir. O halde tan k yada karfl taraf n dinlenmesine gerek görülmemesi, olaya ivedilikle çözüm getirilerek ma durlar tekrar fliddete u ramalar n n önlenmesini zorunlu k lmaktad r. Yasan n ruhunu ve özünü bu flekilde yorumlamak zorunludur. Mahkemelerimizce verilen yetkisizlik kararlar karfl s nda; yasan n özünün ve ruhunun amac na uygun olarak uyguland n düflünmek mümkün de ildir. Mahkememize gelen yetkisizlik kararlar nda; olay n oluflu ile yetkisizlik kararlar aras nda zaman zaman alt -yedi aya yak n bir sürenin geçti i görülmektedir. O halde bu zaman içerisinde fliddet gören özelikle kad n ve çocuklar ve ayr k olarak da erkekler yasan n korunmas ndan yoksun kalmaktad rlar Say l Yasadaki önlemler HUMK un 105, 106, 107, 108 vd. maddelerinde düzenlenen geçici önlemlerle benzerlik tafl r, fakat ayn nitelikte de ildirler. Her ikisi aras ndaki benzerliklerden birisi koruma önlemlerinin ivedi say lmas ve ivedi say lan ihtiyari tedbirler gibi duruflma yap lmadan derhal karar verilebilmesidir. Daha fazla ayr nt ya girmeden yetki konusundaki görüfllere gelince; bu konudaki görüflleri k saca flöyle özetlemek gerekir. Yetkili mahkeme konusunda, evlilik birli inin korunmas konusundaki yetkili Mahkemeye iliflkin Medeni Kanunumuzun 201. maddesi sv. MK m. 180) k yas yoluyla uygulanmal ve efllerden herhangi birinin yerleflim yeri mahkemesi 4320 Say l Kanunda öngörülen önlemler için yet-

11 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an 1233 kili say lmal d r. (12) Yetkili mahkeme, efllerin TMK n n 194. maddesi gere ince aile konutu olarak kulland klar tafl nmaz n bulundu u yer mahkemesidir. (13) Yetkili mahkeme, kusurlu eflin yerleflim yeri mahkemesidir. Ayr ca kamu düzenine iliflkin oldu u için hakim yetki konusunu resen inceler. (14) 4320 Say l Yasada Aile Mahkemelerinin verece i karar için bir yetki kural aranmamal d r. (15) Yetki konusunda yasada bir hüküm olmad ve davan n da tedbir niteli i nedeni ile olay n gerçekleflti i en yak n Aile Mahkemesini bu konuda yetkili saymak gerekir. (16) Yetki konusunda, htiyati Tedbirler konusunda yetkili olan mahkemelerin 4320 Say l Kanun bak m ndan da yetkili olabilece i birçok yazar taraf ndan belirtilmifl, ancak birçok yazar da karfl görüflü savunmufllard r say l Çocuk Koruma Kanunu nun 8. maddesine göre; koruyucu ve destekleyici önlemler çocu un ç karlar bak m ndan kendisinin, ana, baba vasisi veya birlikte yaflad kimselerin bulundu u yerlerdeki çocuk hakimlerince de al n r. Yukar da özetlenen bu görüfllerden sonra bize göre HUMK un 104. maddesindeki geçici önlemlerin en az giderle ve en çabuk nereden al nmas olanakl ise bu önlemlere o yer mahkemesi taraf ndan karar verilir kural n n k yasen 4320 Say l Yasadaki önlemler için de uygulanmas zorunludur tarihli 92/16 say l çtihat Birlefltirme Karar n n gerekçesinde de aç kça belirtildi i gibi aile birli inin korunmas na iliflkin genel hükümler uyar nca bu kabil davalarda yetki aran lmas kanunun arad çabukluk ve kolayl k amac na ayk r olaca ndan, önlem nafakas na iliflkin davalarda yetki söz konusu de ildir. Bir baflka ifadeyle davac kendisine kolayl k sa layaca n düflündü ü her yerde davas n açabilir tarihli 92/16 say l BK karar önlem nafakas için verilmifltir. Dikkat edilirse 4320 Say l Yasada da koruma önlemi olarak nafaka verilmesi söz konusudur. Yetki konusunda uygun bir düzenleme sa land takdirde fliddet ma duruna daha kolay ve daha ivedi bir koruma sa lanacakt r. Yasada (12) GÜVEN Kudret, 4320 Say l Ailenin Korunmas na Dair Kanunun Getirdi i Hukuki Tedbirler GÜHFD., 1998/1-2, Prof. Dr. hsan TARAKÇIO LU na Arma an,s.1-25) (13) RUH, Ahmet Cemal,4320 Say l Ailenin Korunmas na Dair Kanun Çerçevesinde Efl ve Çocuklar n Aile çi fiiddete Karfl Korunmas (AÜEHFD) 2004/1-2.Sh.532 (14) PEKER Ömer Lütfi: Ailenin Korunmas na Dair Kanuna Göre Verilen lamlar n cras (YD 2000/4,Sh.651) (15) DO AN zzet, age Sh.2237 (16) Erdenk, Erdem: 4320 Say l Ailenin Korunmas na Dair kanunun Kavram ve Uygulama Bak m ndan ncelenmesi.manisa Barosu Dergisi Y:19 S.75

12 1234 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 3 Y l 2008 ailede fliddet gören ma dur, kad n ve erkek ay r m yap lmadan korunmak istenmifltir Say l Ailenin Korunmas na Dair Kanunda yap lan de iflikliklerde, 4320 Say l Yasa gere i, kararlaflt r lan önlemlere ayk r davran fllar sonucu verilecek cezalar n ertelenemeyece i yönünde bir düzenlemenin yer almamas da elefltirilmektedir. (17) Ancak, e er fliddeti uygulayan efl veya di er aile bireyi ayn zamanda ailenin geçimini sa layan yahut katk da bulunan kifli ise, fliddete u rayan aile bireylerinin ekonomik güvencelerini sa lamadan, fliddeti uygulayan çal flmaktan al koyucu bir yapt r m, önlemlerden beklenen amaçlar n gerçekleflmesini zorlaflt rabilir. Bu bak mdan fliddet uygulayana ceza verilirken uyar lmas cezan n ertelenip ertelenmeyece inin özenle de erlendirilmesi ve denetimli serbestlik yöntemlerinin uygulanmas amaca daha uygun olabilir Say l Yasan n uygulanmas nda görevli mahkeme aile mahkemeleri veya bu mahkemelerin bulunmad yerlerde ise aile mahkemeleri s fat yla görev yapan Asliye Hukuk mahkemeleridir. De ifliklikten önce 4320 Say l Yasan n uygulanmas nda yasaya göre Sulh Hukuk Mahkemeleri görevliydi. Aile Mahkemelerinin Kurulufl Görev ve Yarg lama Usulleri Kanunun 9. maddesi ile 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Kanunun 1. f kras ndaki Sulh Hakimi sözcükleri Aile Mahkemesi Hakimi olarak de ifltirilmiflti Say l Yasayla yap lan de ifliklikle art k 4320 Say l Yasan n 1. madde metninde de Sulh Hakimi sözcüklerinin yerini Aile Mahkemesi Hakimi alm flt r. fiiddete u rayan efl, çocuklar veya ayn çat alt nda yaflayan di er aile bireyleri bizzat Cumhuriyet Baflsavc l na, Polis veya Jandarmaya baflvurabilecekleri gibi Aile Mahkemelerine de baflvurabilirler. fiiddete tan k olan ya da fliddet hakk nda bilgisi olan 3. kifliler de olay kolluk güçlerine veya Cumhuriyet Baflsavc l na bildirebilirler. Bize Göre Cumhuriyet Baflsavc l, olay fliddete u rayan n Yak nmas, iddias olarak kan tlanmam fl saysa ve olay Türk Ceza Kanunu na göre hiçbir suçu oluflturmazsa bile, ma durun yak nmas n Aile Mahkemelerine mutlaka iletmeli ve koruma karar verilip verilmeyece i karar n Aile Mahkemesinin taktirine b rakmal d r. Ayr ca Aile Mahkemeleri de fliddetin kan tlanmas n aramaks z n, tehlikenin varl olas l n yeterli görmelidir. Bu yarg ya; Ailenin Korunmas na liflkin Yasan n genel gerekçesinde Aile Mahkemesi kad n n tekrar fliddete u rama ihtimalini göz önüne alarak baflvurunun hemen ard ndan tan k ya da karfl taraf n dinlenmesine gerek olmadan bu karar verebilecektir denildi i için rahatl kla varmaktay z. Bu durumda duruflma yap lmas na gerek kalmayacakt r. (17) Kayar Habibe Y lmaz sitesi.com/ makale 595 htm

13 Kad na Yönelik fiiddet, Yasadaki De ifliklikler zzet Do an Say l Yasaya göre verilen kararlar için temyiz yolu aç k de ildir. Yarg tay 2. Hukuk Dairesi E: , K:2007/8674 say l T: hükmünde (18) : 4320 Say l Kanun uyar nca oluflturulan kararlar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun l05, 106, 107 ve l08 maddelerinde belirlenen prosedür uyar nca ittihaz olunan ve bu kanununun l09. maddesi uyar nca l0 gün içinde dava aç lmas flart yla de il hakimin tayin etti i süre ile geçerli ve temyiz incelemesine tabi bulunmayan geçici tedbir niteli inde kabul etmek, kanunun tedvin amac na uygun düflecektir. Temyiz isteyenin reddi gerekir... denilmektedir. Yüksek Yarg tay 2 HD, E:l998/7229, K: 1998/8655 say l günlü inanc da yukar daki inanc yla ayn d r. Yaln zca l998/8655 say l kararda iki ayk r oy bulunmaktad r. Bu üyeler ayk r oylar nda HUMK l05 ve l07. maddelerinin 4320 Say l Yasa uygulamas nda kabul edilmesini elefltirmektedirler. HUMK l05. madde geçici önlem kararlar için ilke olarak duruflma yapmay, l07. madde ise verilen geçici önlem kararlar na karfl itiraz n duruflmal olarak incelenece ini öngörmektedir Say l Yasaya göre Aile Mahkemesi Hakimi olay n özelli ini göz önünde tutarak yasada öngörülen önlemlerin bir ya da birkaç na birlikte veya uygun görece i benzeri baflka önlemlere de hükmedebilir. Örne in ayn çat alt nda yaflayan efllerden birinin sözel fliddet uygulayan kay nvaldesinin, konutun belirli bir odas n kullanmas na karar verebilir. Uygulamada önlem olarak en çok fliddet uygulayan n ortak konuttan uzaklaflt r lmas ile birlikte, yasada say lan di er önlemlerin uygulanmas na da karar verilmektedir. Yasada belirtilen önlemler ya da uygun görülecek di er önlemlerin, uygulanmas amac yla öngörülen süre 6 ay geçemez. 6 ayl k sürenin bafllang c kararda hükmolunan önlemlere ayk r davran lmas halinde tutuklanaca ve hakk nda hapis cezas na hükmedilece inin fliddet uygulayan efl veya di er aile bireyine uyar ( htar) n n yap ld gündür. Hükümde belirtilen süre henüz bitmeden, fliddetin tekrarlanmas olas l varsa, sürenin bitmesinden itibaren bafllamak üzere yeni bir karar verilebilinir. fiiddet uygulayan n Avukat taraf ndan karar n tebli al nmas halinde bile, hükümde öngörülen önlemlere ayk r davran lmas durumunda tutuklanaca ve hakk nda hapis cezas na hükmedilece i fliddet uygulayana mutlaka ihtar olunmal d r. Karfl t halde suçun unsurlar oluflmaz. (18) stanbul Barosu Dergisi Say 2008/1 s

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı