Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme"

Transkript

1 Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009

2 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : Bas m - May s 2009 ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 TÜRK HUKUKUNDA EVLAT ED NME III Babam n aziz hat ras na...

4 IV TÜRK HUKUKUNDA EVLAT ED NME

5 ÖNSÖZ V ÖNSÖZ Tarihin en eski ça lar ndan günümüze çeflitli hukuk sistemlerince kabul edilen evlat edinme kurumu, Medeni Hukuk un önemli konular ndan biridir. Evlat edinme kurumu, kimsesiz çocuklar n korunmas ve çocu u olmayan ailelerin çocuk sevgisi gibi do al ihtiyaçlar n n karfl lanmas bak m ndan önem arz etmektedir. 4 Ekim 1926 tarihinde 743 say l Türk Kanunu Medenisi nin kabulüyle, ilk defa bugünkü anlam yla evlat edinmeye iliflkin hükümler Türk hukukuna girmifltir. Türk Kanunu Medenisi nin evlat edinme ile ilgili hükümleri, tarihli, 2846 say l ve tarihli, 3678 say l Kanunlarla iki defa de iflikli e u ram flt r. Daha sonra tarihinde yürürlü e giren 4721 say l yeni Türk Medeni Kanunu, evlat edinme kurumunu daha sistematik ve ayr nt l olarak ele alm flt r. Türk Hukukunda Evlat Edinme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dal, Medeni Hukuk Bilim Dal nda yüksek lisans tezi olarak haz rlanm fl ve jüri taraf ndan 2008 y l flubat ay nda kabul edilmifltir. Daha sonra bu çal flmaya, evlat edinmeyle ilgili Yarg tay kararlar, mevzuat, dilekçe örnekleri ve mahkeme ifllemleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ünün Formlar eklenmifltir. Kitapta, Yarg tay kararlar, kar fl k olarak de il, kolayca bulunabilmesi için maddeler halinde s ralanm flt r. Tezin yaz lmas nda ve kitab n bas m ndaki yard m ve deste inden dolay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö retim üyesi Say n Doç. Dr. Veysel BAfi- PINAR a, tez çal flmalar n s ras ndaki katk lar ndan dolay, tez dan flman m Say n Doç. Dr. Cemal O UZ a, teflekkürlerimi sunar m. Kitab n yay mlanmas n sa layan Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. yöneticisi Seyhan SATAR a ve Beta çal flanlar na teflekkür ederim.

6 VI TÜRK HUKUKUNDA EVLAT ED NME

7 Ç NDEK LER VII Ç NDEK LER Önsöz V K saltmalar XI 1.G R fi Birinci Bölüm GENEL OLARAK EVLAT ED NME 2. EVLAT ED NME KAVRAMI EVLAT ED NMEN N HUKUKÎ MAH YET EVLAT ED NMEN N KABUL ED LMES NDEK SEBEPLER, YARARLARI VE SAKINCALARI...5 I. Evlat Edinmenin Kabul Edilmesindeki Sebepler...5 II. Evlat Edinmenin Yararlar...6 III. Evlat Edinmenin Sak ncalar EVLAT ED NME KURUMUNUN TAR HÎ GEL fi M...8 I. Genel Olarak...8 II. Roma Hukukunda Evlat Edinme...8 III. slamiyet Öncesi Türk Hukukunda Evlat Edinme...10 IV. slamiyet Sonras Türk Hukukunda Evlat Edinme EVLAT ED NMEN N K M BENZER KURUMLARDAN FARKI...14 I. Evlat Edinmenin Beslemelikten Fark...14 II. Evlat Edinmenin Süt Evlatl ndan Fark...15 III. Evlat Edinmenin Gerçek Soyba ndan Fark...15 IV. Evlat Edinmenin Koruyucu Aileden Fark EVLAT ED NMEN N TÜRLER...18 I. Tam Evlat Edinme...18 II. S n rl Evlat Edinme...19 III. Karma Evlat Edinme...19 IV. Türk Hukukunda Evlat Edinmenin Türü...20

8 VIII Ç NDEK LER kinci Bölüm EVLAT ED NMEN N fiartlari 8. GENEL OLARAK KÜÇÜKLER N EVLAT ED N LMES N N ESASA L fik N fiartlari...22 I. Küçük Aç s ndan Bulunmas Gereken Esasa liflkin fiartlar...22 A. Küçü ün Bir Y l Süre le Bak lm fl ve E itilmifl Olmas...22 B. Evlât Edinmenin Küçü ün Yarar na Olmas...23 C. Di er Çocuklar n Yarar n n Hakkaniyete Ayk r Biçimde Zedelenmemesi...25 D. Küçü ün R zas...26 E. Küçü ün Ana Babas n n R zas ) Genel Olarak ) R zan n fiarta Ba lanamamas ) R zan n Verilmesi Usulü ) R za Aç klamas n n Zaman ) R zan n Geri Al nmas ) R zan n Aranmad Durumlar...31 a) Genel olarak...31 b) R za aranmamas n n flartlar...32 c) R za al nmas na gerek olmad karar...33 F. Vesayet Dairelerin zni...34 II. Evlat Edinen Aç s ndan Bulunmas Gereken Esasa liflkin fiartlar..35 A. Evlât Edinenin Ehliyetli Olmas...35 B. Otuz Yafl n n Tamamlanm fl Olmas...36 C. Evlat Edinilenin, Evlat Edinenden En Az On Sekiz Yafl Küçük Olmas...37 D. Birlikte Evlat Edinme ) Efllerin Birlikte Evlat Edinme Gereklili i ) Efllerin Birlikte Evlat Edinmesinin fiartlar...40 a) Efllerin evlilik süresi...40 b) Efllerin yafl...41 E. Tek Bafl na Evlât Edinme ) Evli Olan Kiflinin Tek Bafl na Evlât Edinmesi...41 a) Di er eflin çocu unu evlât edinme...41 b) Birlikte evlat edinmenin mümkün olmamas ) Evli Olmayan Kiflinin Tek Bafl na Evlât Edinmesi...44

9 Ç NDEK LER IX 10. ERG NLER N VE KISITLILARIN EVLAT ED N LMES NDE ESASA L fik N fiartlar...45 I. Evlat Edinenin Altsoyunun Aç k Muvafakati...45 II. Evlat Edinenle lgili Belli fiartlar n Varl...47 A. Genel Olarak...47 B. Evlât Edinilenin Küçüklü ünde Evlât Edinen Taraf ndan Bak lm fl, Gözetilmifl ve E itilmifl Olmas...48 C. Evlât Edinilecek Bedenî veya Zihnî Özürlünün Bak lm fl ve Gözetilmifl Olmas...48 D. Aile Halinde Birlikte Yaflama ve Di er Hakl Sebeplerin Mevcut Olmas...49 III. Di er Eflin R zas...49 IV. Küçüklerin Evlat Edinilmesine liflkin Hükümlerin K yasen Uygulanacak Olmas EVLAT ED NMEN N fiekle L fik N fiartlari...52 I. Evlat Edinmeye Arac l k Yapan Kurulufllara Baflvuru...52 II. Yetkili ve Görevli Mahkemeye Baflvuru...53 III. Araflt rma, Dinleme ve Görüfl Alma...54 IV. Mahkeme Kararlar...57 V. Evlat Edinme Baflvurusundan Sonraki De ifliklikler...57 VI. Nüfus Kütü üne Kay t...59 Üçüncü Bölüm EVLAT ED NMEN N HÜKÜM VE SONUÇLARI 12. EVLAT ED NMEN N fiahs HÜKÜM VE SONUÇLARI...61 I. Evlatl k Aç s ndan fiahsi Hüküm ve Sonuçlar...61 A. Ana Baba Ad...61 B. H s ml k...62 C. Ad ve Soyad...62 D. Evlâtl n Vatandafll...64 II. Evlat Edinen Aç s ndan fiahsi Hüküm ve Sonuçlar...65 A. Velâyet Hakk...65 B. Bak m Borcu...67 C. Evlenme Yasa EVLAT ED NMEN N MALÎ HÜKÜM VE SONUÇLARI...70 I. Evlat Edinenin Küçü ün Mallar na liflkin Yönetim ve Yararlanma Hakk...70

10 X Ç NDEK LER II. Evlat Edinmenin Mirasla lgili Sonuçlar...71 A. Evlât Edinenin Mirasç l...71 B. Evlâtl n Mirasç l ) Genel Olarak ) Evlâtl n Gerçek Ana Babas ndan Mirasç l ) Evlâtl n ve Evlâtl n Altsoyunun Evlât Edinenden Mirasç l...73 III. Yard m Nafakas Verme Yükümlülü ü EVLAT ED NMEN N D ER SONUÇLARI...77 I. Yerleflim Yeri...77 II. Kay t Ve Belgelerin Gizlili i...77 III. Oy Verme Ve Kat lma Yasa...79 Dördüncü Bölüm YOKLUK VE EVLATLIK L fik S N N KALDIRILMASI 15. GENEL OLARAK YOKLUK EVLATLIK L fik S N N KALDIRILMASI...84 I. Genel Olarak...84 II. Evlatl k liflkisinin Kald r lmas n n Sebepleri...85 A. R zas Gereken Kiflilerin R zas n n Bulunmamas...85 B. Evlatl k liflkisinin Kurulmas ndaki Di er Noksanl klar...86 III. Hak Düflürücü Süre...88 IV. Evlatl k liflkisinin Kald r lmas n n Sonuçlar...88 SONUÇ...91 EVLAT ED NMEYLE LG L YARGITAY KARARLARI...93 EVLAT ED NMEYLE LG L MEVZUAT EVLAT ED NMEYLE LG L D LEKÇE ÖRNEKLER VE MAHKEME filemler SOSYAL H ZMETLER VE ÇOCUK ES RGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ÜNÜN EVLAT ED NMEYLE LG L FORMLARI B BL YOGRAFYA...293

11 KISALTMALAR XI KISALTMALAR ABD. : Ankara Barosu Dergisi. AD. : Adalet Dergisi. AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. AÜSBFD. : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. b. : Bent. BK : Borçlar Kanunu. Bkz : bak n z. C. : Cilt. Çev. : Çeviri. dpn. : dipnot. E. : Esas. EDY : Evlat edinme Yönergesi. Gal.ÜHFD. : Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. GÜHFD. : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. f. : f kra. H.D. : Hukuk Dairesi. HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. BD. : stanbul Barosu Dergisi. HFM. : stanbul Hukuk Fakültesi Mecmuas. K D. : lmi ve Kazaî çtihatlar Dergisi. ÜHFD. : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. K. : Karar. m. : madde. MBD. : Manisa Barosu Dergisi. NK. : Nüfus Kanunu ÖMK : Önceki Medenî Kanun. RGT. : Resmi Gazete. S. : say.

12 XII KISALTMALAR s. : sayfa. SHÇEKKAY. : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koruyucu Aile Yönetmeli i T. : Tarih. THDD. : Türk Hukuk Dünyas Dergisi. TKM. : Türk Kanuni Medenisi. TMK. : Türk Medeni Kanunu. vd. : ve devam. YD. : Yarg tay Dergisi. YKD. : Yarg tay Kararlar Dergisi. Y BK. : Yarg tay çtihad Birlefltirme Karar.

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı