T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18."

Transkript

1 I'( T.C. MERSiN VALiTiGiNp sulama ninr,iru,nni DENETiTu naporu ir,i :MERSiN ilqnsi :sir,irxn DENETLENEN niru,ix :coxsu SULAMa sirligi DENETiTUB rani KONULAR :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18. uranopsi UyARTNCA 2ot3 YrLr inani ve MAli nrnpriui DENETLEME ranini ninr,ix BAgKANT :Durhasan AKARCA

2 'd GOKSU SULAMA BiRLiGi ZOT3 YILI DENETiVT NAPORU valilik Makamrmn valilik Makamrrun og.og.2ol4 tarihli ve sayrh onayr ile olugturulan komisyonumuzca Tarsus ilgesinde bulunan sahil Sulama Birti[ini n 2013 yrh Mali ve idari Denetimi gergeklegtirilmi gtir. Gdksu Sulama Birli[i Bagkanh[rrun 2ol3 yrh idari ve Mali Denetimi sayrl sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesine istinaden tegekkiil eden denetleme komisyonu tarafindan 3 I ' 1 0 '2014 tarihinde denetime baglanmasr neticesinde tespit edilen hata ve noksanhklar ile tenkit ve tavsiyeye de[er hususlar agafrda maddeler halinde agrklanmrqtrr. z-6ncmi nrnpritvr G6ksu Sulama Birli[i; 6172 sayrh Sulama Birlikleri Kanununa gcire ikinci defa denetlenmektedir. s-sirrigin rrypr,rcri Birlik tiye sayrsr ve meclis tiye sayrlan incelendilinde, Gciksu sulama Birli[i 3 yerlegim birimi oldu[u, bunlann Silifke, Atayurt ve Arkum yerlegkelerinden olugtu[u, meclis tiye saylsmm gerqeve stattistinde belirtildiei gibi "birlik gcirev alam igerisindeki toplam sulama alarumn her yerleqim birimi srrun iginde kalan toplam sulama alaruna oranlanmasr,, ile birlik tarafindan belirlendi[i ve DSi tarafindan onaylandr[r belirlenmigtir sayrh Kanun ve Qergeve Ana stattistinde belirtildigi gibi birlik meclis iiye sayrsrrun 15 den az, 100 den fazla olamayaca[r, her yerlegim birimini birlik meclisinde asgari 2 tiyenin temsil etmesi gerekti[i belirtilmigtir. Sulama Birlifiinde her yerlegim biriminde asgari 2,,ye olmak iizete 19 meclis tiyesinden olugtu[u yaprlan inceleme neticesinde tespit edilmigtir. Gciksu Sulama Birli[ini olugturan yerlegim birimlerine g6re meclis tiyelerinin da[rlmrnr gdsterir tablo aga[rya grkartrlmrgtrr., Srra No Yerlegim Birimi Meclis Uye Sa Silifke Birlik Meclisi Uyelerinin 2ot3 yrhna ait sulama suw borcu bulunmadr[r tarafrmrzca belirlenmigtir. 4-TESK[LATLANMA Gdksu Sulama Birli[inde; r adet Mari igrer Birim amiri, 2 AdetBtiro Personeli, 4 Adet Su Da[rtrm Teknisy eni, 2 Adet pompa operatrir{i, I adet ig Makinesi Operatcirli, I adet adet hizmetli $oftir, I gahqtrnldr[r aynca,

3 1 Adet Damperli Kamy on, 2 adet Qift srrah pick-up, 2 adetlastik Tekerli Eskavat ijr, 2adet Traktcir' 5 Adet Motorsiklet, I adet ot Bigme Makinesi, I adet ilaglama makinesi, I adet Rcimork oldufiu taraftmrzca tespit edilmigtir. Giiksu sulama Birlifin in 6172 sayrh Kanuna giire tarihinde orman ve su igleri Bakanhfrnrn onayl ile yiiriirliifie giren Qergeve Ana statiiye giire; Birlik Miidiirii, igletme ve Bakrm Biriminin olmadrfi ia".i,n" tvt"li igler Birim amirin bulundufu tespit edilmigtir. Birlik imkinlarr dihilinde Birlik tegkilahnrn olugturulmasr gerekmektedir. 5-B L Qergeve Ana Sratiistinde belirtildigi gibi Nisan ve Kasrm aylannda yaprlmasr gereken meclis toplantrlan yaprlmrgtrr. R Nisan ayrnda yaprlmasr gereken olafian meclis toplantrs t, o13tarih ve 6gsayrh yazrlle 30'04'2013 tarihinde ve saat de Birlik Hizmet Binasrnda yaprlacalrnr ve aga[rdaki giindem maddelerinin gdrtigtilece[ini meclis tiyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir. Giindem aga[rdaki gekilde olugturulmugtur; GCINDEM l-agrhg, yoklama, yilr Birlik Bagkanr faaliyet raporunun gcinigiilmesi, y:/rr Kesin Hesabrmn gciriigiilmesi 4-Denetim Kurulu Raporunun gdriigiilmesi, 5 -Personel Ycinetmenli[iniaylanmasr 6-Dilek ve Temenniler, 7-Kapanrg Nisan ayr meclis toplantrst, tarihinde ve saat l4:00 da Birlik HizmetBinasrnd a19 tiyenin tamammrn katrhmr ile gergeklegtirildigi, toplantr esnasmda ek gtindem grirtigiilmedifii tespit edilmigtir yrlmm hesaplan her ne kadar Meclis de giiriigtiliip ibra edilmiq olsa bile birtik kurullarlnr olugturan denetim kurulunca diine- f,"g, toplantrsrndan iinceki yrla ait idari ve mali denetim raporunun hazrrlanarak ytinetim kurulunca meclise havalesinin gergekleqtirilmesi sa[lanmahdrr. Gciksu sulama Birli[i tarlhve 108 sayrl t yazt tarirttnde ve saat l4:00 de Birlik Hizmet Binasrnda Meclis ola[antistti toplantr yapmak ve aga[rdaki gtindem maddelerinin gortigtilecefiini meclis tiyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir. Gtindem aga[rda gekilde olugturulmugtur;

4 GUNDEM l-agrhg, Yoklama 2-Birlik Tegkilatr olugturmak igin yaprlacak atamalar, 3-Uygun gcirtilecek yerlere tahsilat yapmak tizere vezneler agmak, 4-Dilek ve Temenniler 5-Kapamg. Giindemdeki konulann gciriiguldu$i ve karara ba[landr[r, gtindeme madde eklenmedi[i taraftmrzca belirlenmigtir-giindem olugturulurken say$ durugu ve istiklal marsrnrn giindeme eklenmesine dikkat edilmeridir. Gdksu sulama Birli[i tarih ve 160 sayrh ywr ile28.ll.2ol3 tarihinde, saat de Birlik Hizmet Binasrnda toplantrnrn yaprlacafirnr ve aga[rdaki gtindem maddelerinin gdrtigtilece[ini meclis iiyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmi gtir. Gtindem agafirda gekilde olugturulmugtur; GT]NDEM l-agrhg, Yoklama yrh Su Kullanrm Hizmet Bedelleri, igletme ve Bakrm Ucretleri, odeme dcinemlerinin belirlenmesi ve gerekli yaptrrrmla,n uygulanmasr Mali yrh gelir gider denk btitgesinin gdriigtilmesi 4-Birlik Ba$kam, Y<inetim Kurulu ve Denetim Kuruluna ddenecek huzur haklannrn belirlenmesi, 5 - Sdzlegmeli personel ticretinin belirlenmesi 6-Denetim Kurulu Raporunun gdriigtilmesi, 7-Dilek ve Temenniler 8-Kapamg. 28'll'2013 tarihinde, saat 14:00 de Birlik Hizmet Binasrndalgriyeden lg riyenin katrlmr ile gergeklegmigtir. Gtindemdeki konulann gdrtigtildti[ti ve karara ba[landr[r gcizlemlenmigtir. Ek giindem yoktur'giindemde say$ durugu ve istiklal mar$mrn eklenmediei tarafim tzca tespit edilmigtir. Gciksu Sulama Birligi Ycinetim Kurulunun; 2l.og.2ol2 tarihli ve 1 g Nolu Birlik Meclis Karanna istinaden Qergeve Ana Stattide belirtilen gekilde olugturuldu[u, yapmalarr gereken ytinetim kurulu toplantrlannr Ana Statiintin 33. Maddesine g6re ayda en aziki kez yapmalan gereken toplantryr Qergeve Ana Stattiye uygun olarak gergekleptirmiglerdir. Gciksu Sulama Birli[i Denetim Kurulunun; Qergeve Ana Stattintin 36. maddesine uygun olarak ola[an Meclis Toplantrlanndan bir hafta cince toplanarak Denetim kurulu Raporun u hazrlayarak Mecl i s e r.rrrdrg., be l irl enmi gtir.

5 s-nirligin orcmnn KAyrrL,{Rr Birlik Qergeve Ana Stattistiniin 55. Maddesi; "Birlikte; a)meclis ve ydnetim kurulu karar defteri b)gelen ve giden evrak kayrt defterleri c)sulayrcr kullamcr kayrt defteri g)defteri Kebir d)yevmiye defteri e)envanter defteri f)kasa defteri g)demirbag defteri [)Sulama igletmeciliei ile ilgili olarak deweden kurulugun bildirece[i kayrt ve defterler tutulur ibaresi yer almakta olup, ([) maddesi haricinde defterlerin birlik tarafindan tutuldu[u belirlenmigtir. Belirtilen bu defterler bilgisayar ortamrnda da tutulur" htikmtine amir olup, bu defterlerden; meclis karar defter ve ycinetim kurulu karar defterini n 2013 yrh baqlanglcmln ve bitiginin noter tasdikli oldu[u, gelen ve giden evrak kayrt defterini n 2Ol3 yrh baplangrg ve bitig tutanaklannln yap rl dr [r tarafim tzca te spit edilmi gtir. g-nirlir Hizrurcu,rRixorcN rayoalanmasr Gciksu Sulama Birli[i iiyesi olan tiyelerin Qergeve Ana Stattintin lo.maddesinde belirtilen qartlarr tagrdr[r tarafrmrzca belirlenmiptir. Birligin sulayrcr tiyesi olmayan mtikelleflerin kullanmrq olduklart su kullanrm hizmet bedelinin Qergeve Ana Stattiniin 5g.Maddesinde mali mtikellefiyetleri birlik meclisi karan ile 2 katma kadar arttrrrlabilece[i belirtilmigtir. Ancak yaprlan incelenme sonucunda birlik iiyesi olmayan su kullamcrlanndan birlik tiyesi olan kullaructlann ddedikleri tutar iizerinden tahsilat yaprldr[r belirlenmigtir. Tarafimrzca yaprlan de[erlendirme neticesinde; birli[in sulayrcr tiyesi olmayan miikelleflere %20 scizlegme cezasl ahnmaktadrr. ro-ninr-,igb raymr-,r cirrci sayrsr vrc ALANLART Silifke Ovast Sulamasr Sol Sahil'in igletme, bakrm-onarlm ve yrinetim sorumlululunu devralan Gciksu Sulama Birli[inin su kullamcr mtkellef sayrsrnrn 5630, sulanabilir parsel sayrsrrun 5630, toplam sulama sahastrun dekar ve fiilen sulanan alarun gebeke harici sahalarla birlikte dekar oldu[u kayrtlarda gdrtilmtigttir. 2Ol3 yrh sulama ticreti tahakkuku ,00TL, tahsil edilen ,00TL ve 2013 yrh tahsilat oramnrn %54 oldu[u tespit edilmigtir. Aynca DSi'ce ayhk ve yrlhk olarak istenen faaliyet raporlarlnln haztlanarak gcinderildi[i tespit edilmigtir yrhndan borglu olan iiye sayrsr 203 oldu[u, 6deme emirlerinin dtizenlendi[i yaprlandrrna kapsamrnda I l0 kiginin bagvurdu[u tarafrmtzca belirlenmiqtir. 1l-SU KULLANIM HiZMET BEDELi Gdksu Sulama Birli[inin su kullanrm hizmet bedellini, DSi tarafindan belirlenen sulama ticretinin alt limiti dikkate ahnarak sulama [cretlerinin belirledi[i taraftmrzca tespit edilmigtir.

6 rz-opvrirnas rayrruarr Gdksu Sulama Birli[ince demirbag kayrt defterinin tutuldufiu, ancak barkot sistemine gegilmedigi, odalarda demirbaq gizelgelerinin olmadrfr tarafim uzca belirlenmigtir. KARSILASTIRILMASI Birlilin yrl iginde yaptr[r giderler ve topladr[r gelirlerin belgeler tizerinde incelenmesi sonucu, gelirlerin teslim at mizekkereleri ile bankaya teslim edildi[i, muhasebe iglem figleri ile muhasebeleqtirildi[i gdnilmtigtiir. Birli[in banka hesaplal u" gelir gider durumunu gcisterir tablolar aga[rda belirtilmigtir. Birli[in banka hesaplan ve gelir gider durumunu gdsterir tablolar aga[rda belirtilmigtir. Sra No Banka $ube Adr Banka Hesabr Iban No I Ziraat Bankasr Silifke gb I TR I s2s0s00 I 2013 yrh gelir gider evrak ve belgeleri ile banka hesabrndaki oldu[u tespit edilmig olup, ilgili ddkiimler aga[rda belirtilmiptir. tutarlannrn birbirine uyumlu Tahmini Gelir(TL) Gegmig Yrllardan Devir (TL) 2013 Yrh Gelir Tablosu Toplam Tahsil Gelir (TL) Edilen Gelir(TL) Tahsil Edilecek Gelir(TL) , , ,63 t.tg7.662, ,73 Bttge Giderleri Odene[i(Tl.) 2013 Yrh Gider Tablosu Biitge Giderleri(Tl) Tenkis (TL) ,00 t , ,99 Kasa Hesabr. rrorg rutan(ll) lalacak(tl) Kasa Mevcudu(Tl 0,00 0,00 0,00 Borg Tutarr (TL) Banka Hesabr Alacak (TL) Banka Mevcudu(Tl) 5{=\ -+: ft d,

7 l.506.l g4,gg r , , Yrhna Ail nqglar SGK 5.013,59 Odenecek Vergi ve Fonlar ,09!Eg. Borglar 14.llg,2l TOPLAM ,99 Birlifin biitge giderlerindeki ,89 TL kullanrlmayan iidenekten kaynaklanmasr nedeni ile bu tutarln tenkis edilmesi (ters kayltla hesaplardan grkarrlmasmrn) uygun olacafirn a tarafimuzca karar verilmiqtir. Birlik tarafindan tahakkuk edilen ancak tahsil edilmeyen gelirleri tahsil edilmek tizere takibe ahndr[r, Ana Stattintin 46. Maddesi gere[ince birlik meclisince belirlenen stire igerisinde cideme yapmayan su kullanrctlan hakkrnda alacak takibi, borglar kanunu, icra ve iflas kanunu htikiimlerine gcire iglem yaprlmasma devam edilmelidir. 14-TESPiT EDILEN HUSUSLAR VE ONERiLER: Gtiksu Sulama Birli[inin 2013 yrh Mali ve iaari Denetimi sonucunda tespit edilen eksikliklere denetim raporunun ilgili maddelerinde yer verilmig olup, bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Sulama Birlikleri mal ve hizmet ahmlart, bakrm-onanm ve yaplm iglerinde her ne kadar 4734 sayrlr kanuna tabii de[il ise de mal ve hizmetaltmlarr, bakrm-onanm ve yaplm iqlerinde,4734 sayrlt Kanununa (22/d) gdre mal ve hizmet altmlan, bakrm-onanm ve yaplm igleri ve di[er ddemeler ile ilgili ig ve iglemlerin nasrl ve ne gekilde ytrtitiilmesi gerekti[ine agafrda yer verilmig olup, uygulamanln bu gekilde yiirtitiilmesi sa[lanmahdrr. l. Talep yaztsr 2- ihale Onay Belgesi (ihale harici almacak mal ve hizmetler igin harcama talimatr) 3. Harcama yetkilisince, bir ve birden fazla piyasa aragtrma gdrevlilerinin gdrevlendirildifine dair y Mr, 4- Teklif mektuplarr (Kesinlikle silinti, kazrn,.;- ve daksil kullanrlmayacak) rakam ve ya^ ile ifadelendirilmig olmasr, 5. Piyasa aragtrrma tutana[r, '\ Tvt"

8 6. Muayene komisyon raporu, 7. Sdzleqme yaprlacak ise; her bir sdzlegme igin; 488 sayrfu Damga Vergisi Kanunu gere[ince Maliye Bakanh[mca yayrmlanan parasal limitlere ait ycinetmelikte belirtilen tutarlarda Damga Vergisi Pulu olarak sozlegme bedeli KDV harig tespit edilerek tahsil edilmesi (2013 Mali yrh igin o og,4g) 8. Fatura 9. Mal ve hizmet ahmlan cidemelerinde Maliye Bakanh[rnca Yayrmlanan Ydnetmelikte belirtilen (Bunikgehirler igin 2000,di[er yerler igin l000tl) tutarlaln a$an <idemelerde 6183 sayrh Amme Alacaklarrmn Tahsili Usulti hakkrndaki Kanunun (221a ) maddesine grire borcu olup olmadrfma dair yazr, 10. Gergekle$tirme gcirevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisince onayh 6deme emri belgesi ( Odeme emri belgesinde hak sahibinin adr soyadr veya qirketin adrna, T.C. Nosu veya Vergi Numarasrna, Banka Hesap Nosuna yer verilmesine ) I l. Avans ttirti cidemelerinde, Avans kapatma iglemlerinde, Muhasebede kayrtl tutarlann tidenmesinde, Bankaca tahsil edilen tutarlann Muhasebelegtirilmesinde ve kayrt diizeltme iglemlerinde Muhasebe iglem Figinin dtizenlenmesi, 12. Muhasebede kayrth tutarlann ddenmesinde ilgilisinden almacak dilekgenin muhasebe iglem fiqine eklenmesi, 13. Maag cidemelerinde maa$ bordrolarlnln ve eklerinin imzalanmasr aynca puantajlaln diizenlenerek ba[h belge olarak kullarulmasr, 14- Asgari gegim indirimi, evlenme ve gocuk yardrmr cidemelerinde aile beyannamesinin istenmesi, 15. Do[um, 6ltim yardrmrnda ilgililerin talep yivrsmr igeren dilekgenin istenmesi gerekmektedir. 16. Banka ve Muhasebe iglemleri ile muhasebede kayrth tutarlann 6denmesinde muhasebe iqlem figi di[er ddemelerde (maag, ikramiye, do[um oltim ve hakediq ddemelerinde) cideme emri belgesinin tanzim edilmesi, 17. Odemelerde; Muhasebe iglem figi ve 6deme emri belgesine kanrtlayrcr belgelerin astllannrn birinci ntishasrna ba[lanmasr ve ayrrcamal, Malzerne almr, bakrmonanm ve yaplm igleriyle ilgili yaprlan scizlegmelerde hizmet ahnmadan ridemenin yaprlmamasr, 18. Btitgeye konulmayan tidene[in vannl$ gibi dtigtintilerek her hangi bir taahhiitte girigilip birlifiin zarara u[ratrlmamast h7w 8

9 --i ti \-J 'i --' 19. Maliye Bakanh[rnca belirlenen limitterin tizerindeki mal ve hizmet altmlannn4734 sayrh ihale Kanununun 19. maddesi gere[ince agrk ihale usulti ile yaprlmasl, 4734 sayrl ihale Kanununun genel ilkeleri gergevesindc mal ve hizmetlerin pargalara bciliinerek z2ldmaddesine gdre temin edilme cihetine gidilmemesi, 20. Birlik tegkilatr, Birlik Ana Statiistntin 43. Maddesine gdre olugturulmahdrr. Birli[e ait kayrt ig ve iglemlerinin daha dtizenli yaprlmasr igin gahgan personellerin g6rev, yetki ve sorumluluklan ile ilgili olarak epitime tabii tutulmalan igin DSi ile igbirli[ine gidilmesi, 2l. Birlik alacaklanmn zamarrrnda odenmesi igin gerekli tedbirlerin almarak tahsilat oranlnln yiikseltilmesi, 22. Resmi yazrgmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkrndaki ydnetmelipin 20. maddesi gere[ince iglem yaprlmasr, yazt]malarda yazunrn birlikte kalacak ntishasmda paraf boltimtntin agrlmasma dikkat edilmesi, taqrmr mallann barkotlarmln yapr gtrnlmasr, 23. Birlik tiyeleri Tanm Tegkilatlan, Ziraat Odalan ve Bankalanndaki iglemlerinde iglemlerinin gergeklegebilmesi igin birlikten borg durum belgesi ile birlikte ilgili kurumlara miiracaat edilmesinin sa[lanmasr; 24. Gegmig yrllardan tiim personel izinlerinin kalmamaslna dikkat edilmesi, 25. Gelen giden evrak kayrt defterleri ile su kullamm iiye kayrt defterlerinin Sahil Sulama Birlilinden <irne[inin almarak uygunlu[un sallanmasl, 26. Bir\ik imkanlan ddhilinde birlik tegkilatrrun oluqturulmasr, 27. Giirtdeme saygl durugu ve istiklal Marqrmn eklenmesi, gerekmektedir. ig bu rapor 2 (iki) eg suret diizenlenmigtir. 3 I. I S Vali Ko r ENiZ Bagkam il Grda Tanm AY

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix r -l T.C. BALIKEsin v.q.lilici sulama girliklnni unxrrivr n^q.poru r il'i ilqnsi :BALIKESiR :SAVA$TEPE DENETLEMN girlix :SAVA$TEPE SULAM.I' girligi DEI\mTiMn t',q.gi KONULAR 26172 SAYILI SULAMA ninf,ixf,nni

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili

Detaylı

2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr

2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr 1. Hava Kuwe eri KomutantrOr yardrmlaima Derneoi yrllrk OtaOan Genel Kurul Toplantrsr 28 Nisan 2014 pazartesi gunir saat 14.OO,da flir" (rrrutf"ri Karargahr Albay salim ILKUQAN Konferans satonundi233 oyenin

Detaylı