yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;"

Transkript

1 200 KARDEMÝR'de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik, mamullerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra, makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de kurulmasýnýn temel nedeni, ülkemizin her yöresinde baþlatýlan kalkýnma ve sanayileþme çaðýný yakalama hamlesi çerçevesinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Örneðin, 3 tona kadar pikten ve 26 tona kadar da çelikten mamul, çok aðýr parçalarýn dökülebildiði.000 t/yýl kapasiteli dökümhaneler, Türkiye ve Balkanlar'ýn en büyük ve Avrupa'nýn da hatýrý sayýlýr büyük tesislerindendi. KARDEMÝR, bünyesindeki bu ek tesislerle, birçok fabrikanýn kuruluþunda önemli görevler üstlenip, ' Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanýný taþýmaya hak kazanmýþtýr. Zira, Afþin- Elbistan Termik Elektrik Santrali, PETKÝM, Seydiþehir Alüminyum Tesisi, Karakaya Barajý, Fýrat Köprüsü; Pendik, Taþkýzak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereðli Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMÝR) ve Ýskenderun Demir-Çelik Tesisleri (ÝSDEMÝR) de dahil olmak üzere, TRT ve PTT'nin adet Radyo-TV anten kulesi, çay fabrikalarýnýn 6 ünitesi, tane þeker fabrikasý, 7 çimento fabrikasý, ETÝBANK iþletmelerinin bir kýsmý ve bazý askeri tesisler KARDEMÝR tarafýndan kurulmuþtur. Milli Þef ÝNÖNÜ'nün KARDEMÝR'in temel atma töreninde söylediði; Karabük Demir ve çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz, cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz. Sözlerini bu iþletme tümüyle doðru çýkarmýþtýr. Ülke sanayinin geliþiminde büyük hizmetler veren tesis öte yandan bir 'içtimai medeniyet ve kültür müessesesi' olma iþlevini de yerine getirmiþtir. Türk Tarih Vakfý tarafýndan çýkarýlan 7 yýlda Çarklardan Çiplere isimli kitapta yer alan birçok sanayi öyküsü içinde yer alan Aydýn ENGÝN tarafýndan kaleme alýnmýþ KARDEMÝR hikâyesi de vardýr. Bu yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; KARDEMÝR bünyesinde Fabrika dergisinin Ýkinci Dünya Savaþý'nýn en zorlu günlerinde (3) çýkarýlan bir sayýsýnda Ocak ayý etkinlikleri þöyle verilmiþtir:.halkevlerinde Ocak ayý içerisinde altý konferans icra edilmiþ olup, bir tanesinde üstat Nurullah ATAÇ lisan meselelerine temas etmiþtir. Maarif Vekilimiz Hasan Ali YÜCEL ise konferansýnda Karabük civarýnda Köy Enstitüsü deðil sanayi meslek mektepleri ihdasýna karar verdiklerini samiine izah buyurmuþ, milli þairimiz Mehmet Emin YURDAKUL hece vezni þiiri ile aruz vezni þirinin mukayesesine tahsis edilmiþ bir konferans vermiþtir. ' Gene ocak ayý müddetince Demir Çelik tiyatro salonunda Halkevi müsamere kolu, Fransýz edip Moliere'nin, Ahmet Vefik Paþa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiþ; bu temsilin akabinde; Karabük'e teþrif eden Ankara Devlet Konservatuarý talebelerinden müteþekkil heyet, ayný eseri bu defa da Fransýzca aslýndan tercüme edilmiþ þekliyle heyet, ayný esersi bu defa Fransýzca aslýndan tercüme edilmiþ þekliyle sahneye vazetmiþlerdir. Temsilden sonra, her iki versiyonu da seyir eylemiþ olanlar tarafýndan, lise edebiyat muallimesi Fitnat ARZIKAL idaresinde münakaþa ve mukayesesi yapýlmýþtýr. Hareketli cereyan eden münakaþalarda garp ve þark zaviyesinden tiyatro san'atý da bahis mevzuu edilmiþtir. Ocak ayý hitamýna doðru Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafýndan halk þarkýlarýnýn çok sesli icrasý yapýlmýþ, ayrýca Ankara'dan davet edilen Gazi Orta Öðretmen Mektebi ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarafýndan ameli ve nazari olarak eskrim dersleri verilmiþtir. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takýmlarýna ilave olarak pek yakýnda bir eskrim takýmý ihdas edileceði memnuniyetle haber alýnmýþtýr 6

2 200 Türkiye sanayisinin ve insanýnýn geliþiminde birçok ilke imza atan KARDEMÝR, bu ülkeye yöneticilik dersleri de vermiþtir. Metalurji Mühendisleri Odasý eski Baþkanlarýndan Süleyman Sami Altun'dan KARDEMÝR'in eski yöneticileri ile ilgili bazý anlar dinlemiþtim. Bu gün Karabük Yeniþehir Cami karþýsýndaki Parka ismi verilen Tayyip Baba (Tayyip ARI) 30'lu yýllarýn sonlarýnda çok uzun süre idari Ýþler Müdür Yardýmcýlýðý yapmýþ. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda bir karar teklifi önergesi okumuþ. Önergede mealen þöyle denilmekteymiþ; Maiyetindeki personelin..iþlerini deruhte etmeleri sýrasýnda gerekli denetleme ve kontrolleri yeterince yapmayarak iþletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür Yardýmcýsý Tayyip ARI'nýn TL yevmiye cezasýyla cezalandýrýlmasýný tensip ve müsaadelerinize arz ederim. Ýmza Tayyip ARI Tayip Baba, kendisi hakkýnda ceza verilmesi için önerge vermiþ ve bu önergenin iþleme konulmamasý yönünde Yönetim Kurulu ýsrarlarýný da kabul etmemiþtir. Tarihe düþülen bu notu bugünkü yöneticiler okuyorlar mý acaba? KARDEMÝR'in bir baþka Yöneticisi, Ocak 7 ile Temmuz 0 arasýnda bu tesisin Müdürü olan Muhittin ERKAN ne o zamanlar ne de þimdi Karabüklüler tarafýndan unutulmuþ. Ýþini iyi yapaný ödüllendirmek için birçok kendine has yöntem geliþtirmiþ, iliþkileri geliþtirmek için piknikler düzenlermiþ, toplu sünnet ve düðün törenleri yaptýrmayý sosyal sorumluluk olarak görürmüþ. Adana'dan daha ucuz karpuz, Erzurum'dan et ve tereyaðý, Sümerbank'tan ucuz kumaþ vb. getirerek personele hesaplý þekilde sattýrýrmýþ. Yöre halký tanýnmýþ sanatçýlarý ilk kez onun düzenlediði gecelerde görmüþ. Böyle geliþen KARDEMÝR, daha sonralarý, Ülkemizin sanayisini geliþtirmeyi hedefleyen demir çelik üretimini artýrma gayretlerine paralel olarak, kendini tevsi etmiþtir. Mevcut kapasite, ilk yüksek fýrýn Fatma'nýn kardeþi Zeynep'in devreye girmesiyle ton/yýl'a ve son yüksek fýrýn Ülkü'nün 6'te yýlýnda iþletmeye alýnmasýyla da ton/yýl'a kadar yükselmiþ; daha sonra gerçekleþen ýslahat be tevsiat ile birlikte milyon / ton yýl'a eriþmiþtir. Uzun ürüne yönelik bu ilk entegre tesisin ardýndan, yassý ürüne yönelik ve yine cevher ve taþkömüründen üretim yapmak üzere, ikinci bir entegre demir-çelik tesisi kurulmasý yönündeki giriþimler 7'de baþlamýþtý. Bundan sonrasýný gene Selahattin ÞANBAÞOÐLU nun aðzýndan dinleyelim: 6-7'de Alman Krupp, SÜMERBANK, ETÝBANK ve Ýþ Bankasý iþtirakleriyle bir þirket kuruldu. Þirketten istenen Türkiye'de bulunan demir yataklarýný inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti. 8'de þirketin baþýna beni getirdiler. Bir rapor hazýrlayýp, hükümete yakýnlýðý bulunan Ýþ Bankasý; Genel Md. Üzeyir AVUNDUK a verdim. Tavsiyem milyon ton/yýllýk yassý mamul tesisi kurulmasýydý. Üç ayrý yeden birinde olmalýydý: Ereðli, Edremit Körfezi veya Ýskenderun. Buralarýn üçünde de birer demir çelik tesisi kurulmuþtur. (Ali Aða'yý Edremit Körfezi'nin havzasýnda düþünmek gerekir.) Çünkü entegre demir-çelik tesislerini deniz kenarýnda kurmak doðrudur. Çünkü demir çelik ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve suyolu en ucuzudur. Krupp hammadde vaziyetini uygun görmeyerek iþten çýktý. Beni bazý bakanlarýn bulunduðu küçük bir Bakanlar Kurulu'na çaðýrdýlar. Ýzah ettim. Kredi alýndý ve San. Bak. Ereðli'nin kuruluþuna ön ayak oldu. Ereðli verdiðim rapordaki esaslara göre kuruldu, ama kapasite ton/yýl olarak. Ben görev almadým. 7

3 200 Evet ERDEMÝR, yassý mamul hedefleyen ton/yýl kapasiteli ikinci entegre tesis olarak, 762 sayýlý yasayla 60'ta kurulmaya baþlanmýþ ve özel bir A.Þ. statüsüyle 6 yýlýnda da iþletmeye alýnmýþtýr ERDEMÝR'in 600 milyon TL'lik kuruluþ sermayesinin %2'i 'Koppers Assoc.'isimli bir konsorsiyuma ve %8,2 'i de Chase Int. Investment Co.' Firmasýna aitti. SÜMERBANK ile TDÇÝ KARDEMÝR de 3'er milyon TL ile %2,'erlik iki ayrý hisseye (veya %'lik kombine bir çoðunluða) sahiptiler. Sonradan yabancý ortaklar hisselerini yerli ortaklara satmýþlardý. ERDEMÝR hisselerinin yarýya yakýný bugün borsada kote edilmiþ durumundadýr ve geri kalan kýsmý ise hala kamunun elindedir. Üretim kapasitesi ilk önce 2 milyon/yýl'a (MT/yýl), ardýndan da 3 Mt/yýl'a çýkarýlmýþtýr. Ülkenin tek yassý mamul üreten tesisi olan ERDEMÝR bu gün, ana ve yan üretim tesislerinin yaný sýra iki liman, iki baraj,.00 lojman, bir hava limaný ve sahibi olduðu diðer fabrikalarda ülke ekonomisinin temel taþlarýndan biridir. Sermaye takviyesinin yanýnda, ERDEMÝR'in devreye alýnmasýnda da yoðun çabalar harcayan KARDEMÝR, ülkemizin üçüncü ve son entegre demir-çelik tesisi olan ÝSDEMÝR'in devreye alýnmasý sürecinde de sayýsýz fedakarlýklarda bulunmuþtur. 70'te temeli atýlan ÝSDEMÝR'de, 7 'te yüksek fýrýn devreye alýnmýþ; 77 'de ise mt/yýl kapasiteli bir çelikhane çalýþmaya baþlamýþtýr. 7'te bitirilmesi planlanan, ama ancak 77'de bitirilebilen ÝSDEMÝR'in kuruluþundaki gecikmede, Türkiye'de özel sektör geliþtirmek üzere sermaye yaratma çabalarýnýn büyük etkisi olmuþtur. altyapýsý yeterli olmayan küçük þirketler iþleri bitirememiþ; ya da aðýr tonajlý bazý iþler tamamlanmýþ ve hassas bölümler tamamlanamadan iþ yarým býrakýlmýþtýr. Süre uzatýmý ve yeniden fiyatlandýrma ile büyük para kazanan bazý firmalar, iþi önce býraktýklarý halde ayný iþi daha yüksek bedellerle tekrar almýþlardýr. Tüm bunlara raðmen, ünitelerin hemen hemen hepsi yarým kalmýþ ve bu iþler de KARDEMÝR'in montaj ekibince tamamlanmýþtýr. ÝSDEMÝR bugün 2,2 mt/yýl'lýk kapasiteye ulaþmýþtýr. Ancak, yaþadýðý finans sorunlarý ve kronikleþen zararlarý sonucu ERDEMÝR'e baðlanmýþ ve uzun yýllarýn birikimleri sonucunda oluþan sorunlar göz ardý edilmiþtir. Cevher ve taþkömüründen demir-çelik üreten bu entegre tesisler dýþýnda, hurda demir-çelik girdisiyle çelik üreten EAO (Elektrikli Ark Ocaðý) Tesisleri de bu kapsamdaki ilk tesisi olan Kýrýkkale Çelik Fabrikasý istisna kalmak kaydýyla 0'lerin sonlarýna doðru, özel sektör tarafýndan ülkemizde kurulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk olarak, Elektro Metal A.Þ. 7 'de EAO ile çelik üretilmeye baþlamýþ; sonra da, METAÞ ile diðerleri onu izlemiþlerdir. EAO iþletmelerinden olan ve Türkiye'nin alaþýmlý çelik üreten en büyük tesisi olan Asil Çelik'in de gayet ilginç bir öyküsü vardýr. Bu tesis özel sektör tarafýndan yapýlmýþ; ancak layýðýnca iþletilemediði için de kamulaþtýrýlmýþtýr. Uzun yýllar bu tertiple çalýþtýktan sonra ve pek çok ek yatýrým gerçekleþtirdikten sonra, Asil Çelik tekrar özelleþtirilmiþtir. Devam edecek Ýnþaat ve montaj iþlerinin tonaj hesabýyla bölüm bölüm özel firmalara ihale edilmesinin ardýndan, yüksek bedellerle iþi alan firmalar bu iþleri çok daha düþük fiyatlarla küçük þirketlere devretmiþ; ancak, 8

4 TMMOB 200 Prof. Dr. Emin KAHYA 6 Söðüt doðumluyum. Ýlk, orta ve lise öðrenimimi Eskiþehir'de tamamladým. 83'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü'nden lisans, 8'de Fen Bilimleri Enst. Endüstri Müh. Anabilim Dalý'nda yüksek lisans ve 2'de doktora derecesini aldým. Temmuz 8'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü'nde Araþtýrma Görevlisi kadrosuyla göreve baþladým. 8 Aðustos 3 tarih ve 6 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile, Anadolu Üniversitesi M.M.Fakültesi'nin yeni kurulan Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmesiyle, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nin personeli oldum. Ocak 2'de Öðretim Görevlisi, Eylül 2'de Yrd. Doç., Kasým 2000'de Doçent ve Mart 2006'da Profesör unvanýný aldým. 6 yýlýndan beri muhtelif dönemlerde TMMOB Makina Müh. Odasý Eskiþehir Þb. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliði, EM/ÝM Meslek Dalý Komisyonu Baþkanlýðý ve üyeliðinde görev aldým. Mayýs 2002 ayýnda kurulan Eskiþehir Osmangazi Üniv. Mezunlarý Derneði'nin kurucu üyesiyim. Bu güne kadar dernek baþkanlýðý, baþkan vekilliði ve sekreterlik görevlerinde bulundum. Halen dernek yönetim kurulu üyesiyim. Ocak 200 ayýnda Endüstri Müh. Bölümü Baþkanlýðý'na atandým ve halen bu görevi yürütmekteyim. Mühendislik Ekonomisi, Yatýrým Analizi, Ýþ Etüdü, Verimlilik Yönetimi ve Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi derslerini yürütmekteyim. Bu alanlarda ders notlarým ve muhtelif sayýda yurt içi ve dýþý bilimsel yayýnlarým yayýnlanmýþtýr. Evli ve 2 çocuk babasýyým. Özellikle genç meslektaþlarýma bazý tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yapýlan bazý araþtýrmalar göstermiþtir ki mühendislik bilgileri her 80 yýlda %0 oranýnda güncelliðini kaybetmektedir. Yani 20 yýl sonra, bu gün öðrendiðiniz mesleki bilgilerin hemen hemen tamamý geçerliliðini yitirecektir. Ýþ dünyasýnda rekabette üstünlüðü kaybetmemek için, ister özel isterse kamu sektöründe çalýþýyor olun, mesleki bilgilerinizi sürekli yenilemek zorundasýnýz. Mesleki bilgilerinizi yenilemenizde önemli katký saðlayacak iki kurum, mezun olduðunuz bölüm ve MMO ile baðlantýlarýnýzý kesmemelisiniz. Tüm üniversiteler meslekteki geliþmeleri dikkate alarak ders içeriklerini güncelleþtirmekte veya yeni (özellikle seçmeli) dersleri müfredatlarýna eklemektedirler. Gerek MMO ve gerekse üniversiteler tarafýndan düzenlenen konferans, kongre vb mesleki etkinliklere katýlarak da mesleki bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz. Eminim ki her yýl mesleðinizi içeren konularda onlarca etkinlik düzenlenmektedir. Yeter ki kendinizi yenileme kararlýlýðýný gösterin.

5 200 NAZIM HÝKMET'ÝN, ÞÝÝRDE 'BÝREYSEL VE MELANKOLÝK' HAVADAN, 'TOPLUMCULUÐA' YÖNELÝÞÝ Nazým Hikmet'in ilk þiiri, 3 Temmuz 3'te yazdýðý Feryâd-ý Vatan olarak kabul edildiðine göre (), þairimiz o tarihte henüz 3 yaþýndadýr. Þiir yolculuðuna erken baþladýðý, hatta çok zorlu geçecek bir yolculuðun baþlangýcý olarak da kabul etmek gerekir bu tarihi. Feryâd-ý Vatan ýn, Osmanlý'nýn içinde bulunduðu olumsuz ortamýn etkisiyle, özellikle Balkan Savaþý yenilgisi ve düþmanýn Çatalca'ya kadar ilerlemesini konu aldýðýna bakýlýrsa, Nazým Hikmet'in henüz çok genç yaþta, ülke meseleleriyle ilgili olduðunu görürüz. Bu þiirlerde ulusal duygularýn da yer yer öne çýktýðý, özellikle Yaralý Hayalet ve Kýrk Haramilerin Esiri þiirlerinde bunun çok daha belirgin olduðu söylenebilir. Yaralý Hayalet'te geçen þu dizeler, bu yargýyý güçlendiren dizelerdir: Bir gece bir odada dört arkadaþ toplanýk/ bir uzak rüya olan geçmiþ günleri andýk/ Gözlerimiz yaþlýydý, gönüllerimiz mahzun/ Hepimiz memleketten konuþtuk uzun uzun. Yine de, 3-20 yýllarý arasýnda kaleme aldýðý þiirlerinde, genel olarak bireysel konularýn egemen olduðunu belirten A. Bezirci, özellikle melankolik hava taþýdýðýný vurgular (2). Nazým Hikmet, Bahriye Mektebi'nde okuduðu dönemde, annesi Celile Haným'a yakýnlýðý ile de bilinen þair Yahya Kemal'in öðrencisidir. Hatta Yahya Kemal'in, bazý þiirleriyle ilgilenip düzeltmeler yaptýðýný Vâ-Nû belirtmektedir (3). Bu tanýþýklýk, Nazým'ýn þiirdeki ilerlemesinde önemli bir rastlantý olarak kabul edilebilir. Henüz yolun baþýndaki bir þair adayýnýn, o yýllarda kendisini kabul ettirmiþ bir þairle karþýlaþmasý kuþkusuz önemli bir þanstýr. Nazým Hikmet'in yayýmlanan ilk þiiri 3 Teþrinievvel 8 tarihli Yeni Mecmua'da çýkan Hâlâ Servilerde Aðlýyorlar mý? adlý þiiridir. Bu þiir, dergide Mehmet Nâzým imzasýyla yer almýþtýr. Ayný þiirin, yine ayný adla Ümid dergisinde birkaç sözcük deðiþmiþ þekilde yayýmlandýðý belirtilmektedir. Yahya Kemal'in düzeltme yaptýðý bu þiirde de, Asým Bezirci'nin bireysel ve melânkolik hava saptamalarýnýn doðruluðunu görürüz: Bir inilti duydum serviliklerde/ Dedim ki: 'Burada da aðlayan var mý?/ Yoksa tek baþýna bu kuytu yerde/ Eski bir sevgiyi ana rüzgar mý? /- Hayata inerken siyah örtüler/ Umardým ki artýk ölenler güler/ Yoksa hayatýnda sevmiþ ölüler/ Hâlâ servilerde aðlýyorlar mý? N. Hikmet, Bahriye'yi bitirdikten sonra, stajyer güverte subayý olarak Hamidiye Kruvazörü'ne verilmiþ, ancak bir gece nöbetinde üþütüp zatülcenp olmuþ () ve iyileþemediðinden, çürüðe ayrýlmak zorunda kalmýþtýr. Ýstanbul'un iþgaline üzülen N. Hikmet, Anadolu'ya geçerek, Bolu Lisesi'nde bir süre öðretmenlik yapmýþtýr (2). N. Hikmet, o dönemi þöyle anlatmaktadýr: Anadolu'ya geçtim. Millet sýska, nuhtan kalma silâhý, açlýðý ve bitiyle savaþýyordu Yunan ordularýna karþý. Milleti ve savaþýný keþfettim. Þaþtým, korktum, sevdim ve bütün bunlarý yazmak gerektiðini sezim. Þiirle yeni þeylerin, þimdiye kadar söylenmemiþ þeylerin ifade edilmesi gerektiðini sezdim. Bu iþte önce beni yeni öze göre yeni bir þekil bulmak meselesi ilgilendirdi. Ýþe kafiyeden baþladým. Kafiyeleri mýsralarýn sonunda deðil de bir sonda bir baþta denedim (). 60

6 200 N. Hikmet'in Anadolu'ya geçiþi ve orada olup biteni gözlemlemesi, þiirinde de köklü deðiþikliklere neden olmuþtur. Bu arada, Rus Devrimiyle ilgilenen, Batum'dan Moskova'ya geçen (22-2) ve Doðu Üniversitesi'nde 'ekonomi' ve 'toplumbilim' okuyan N. Hikmet, yurda dönüþünde Aydýnlýk dergisinde çýkan þiirlerinden dolayý gýyaben mahkûmiyet kararý verildiðini öðrenince yeniden Rusya'ya gitmiþ, af çýktýktan sonra da yurda dönerek bir süre Hopa cezaevinde tutuklu kalmýþtýr (28). anlatmaktadýr: Batum'dan Moskova'ya geliþte açlýk mýntýkasýndan geçtim. Gördüklerim üzerimde çok tesir etti. Fakat böyle bir açlýðýn dahi inkýlâbý yýkamayacaðýný haykýrmak istedim. Moskova'da hece vezniyle ve bu veznin çeþitli hece kombinezonlarýyla açlýða dair bir þiir yazmak istedim, olmadý. O zaman Batum'daki þiirin þekli geldi gözümün önüne. Bunun çok iyi tanýdýðým Fransýz serbest olamayacaðýna kanaat getirdim, bunun yepyeni bir þey olduðuna ve þairin böyle dalgalar halinde düþündüðüne hükmettim ve 'Açlarýn Gözbebekleri'ni yazdým (6). A. Bezirci'nin bireysel ve melankolik diye nitelendirdiði N. Hikmet'in þiiri, artýk toplumcu bir çizgiye yönelmiþtir. KAYNAKÇALAR: - Asým Bezirci: Nazým Hikmet, s. 3-, Amaç Yayýnlarý, 8, 2- A.g.e., s. 8, 3- Vâ-Nû (Vâlâ- Nurettin): Bu Dünyadan Nazým Geçti, s.30, Remzi Kitabevi, 6, - E. Babayef: N. Hikmet'in Sanatý, N. Hikmet: Bütün Þiirleri, C.., içinde, s., Sofya, 67 - Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatý, 23-0, s. 07- Basým: 3, Kültür Bakanlýðý Yayýný, 6- Babayef: A.g.e., s. 2 N. Hikmet'in Rusya dönemi, ayný zamanda bir dünya görüþü edinme, daha açýk söylenirse, Marksizm'e baðlanma önemi olmuþtur. Kuþkusuz bu durum, onun þiirinde köklü deðiþime yol açmýþtýr. Batum'da (22) Mayakovski'nin bir þiirini gören, ancak Rusça bilmediði için anlayamadýðý bu þiirin biçimsel yönüyle ilgilenen N. Hikmet, ilk serbest nazýmla yazýlmýþ þiiri olan () Açlarýn Gözbebekleri nin öyküsünü þöyle anlatmaktadýr: Batum'dan Moskova'ya geliþte TMMOB Üye Aidatlarýmýzý! Ödeyelim Odamýza Sahip Çýkalým. 6

7 200 Üyelerimiz Hakan ÖZKARA ve Deniz ÖZKARA'nýn tarihinde bir erkek çocuðu dünyaya geldi. Efe 'ye mutlu ve saðlýklý bir yaþam dileriz. Mehmet Ali TAMAM VEFAT Üyelerimiz Özkan ERKÝNER ve Özbülent ERKÝNER'in babasý Celal ERKÝNER vefat etmiþtir. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Üyemiz Güray GÜVEN'in babasý Hüseyin GÜVEN tarihinde vefat etti. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Ramazan GÖZTAÞ Onur TERZÝ Ahmet GÜNEÞ Tansun Kozanlýoðlu EVLÝLÝK Üyemiz Emre DEMÝR tarihinde Ebru ÇEKÝÇÝ ile evlendi. Üyemiz Esen Yalaz KOFTECÝOÐLU tarihinde Þ. Buket KÜFECÝLER ile evlendi. Çiftlere Mutluluklar Dileriz. Aytaç UÐUR Yýldýrým ÖZDEN Sema KAYAPINAR Endüstri Mühendisi 62

8 200 Okan TEKÝN Endüstri Mühendisi Erkan ERKEN Yavuz YALÇINKAYA Ali Kemal KÜTÜKÇEKEN Barýþ DÖNMEZ Ersin DEMÝREL Gökberk KÖKDEMÝR Nimet IÞIN Endüstri Müh. Bölümü Burcu MANDIRACI Ceyda BÝLGÝN Endüstri Müh. Bölümü Ýlker YETÝÞKÝN Yahya DÝLSÝZ Endüstri Müh. Bölümü Semih ARAZ Murat AKPINAR Korhan ÇEVÝK Settar Emrah BAHÇESARAY Özkan ÇATAK Caner ÇAKAR Yasemin DEMÝROK Yasin KILINÇ Kadir AKKAYA Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Düzenlenmesini Ýstediðiniz Eðitimleri Þubemize Bildiriniz. 63

9 200 6

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 Memleketimizin Hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı