yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;"

Transkript

1 200 KARDEMÝR'de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik, mamullerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra, makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de kurulmasýnýn temel nedeni, ülkemizin her yöresinde baþlatýlan kalkýnma ve sanayileþme çaðýný yakalama hamlesi çerçevesinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Örneðin, 3 tona kadar pikten ve 26 tona kadar da çelikten mamul, çok aðýr parçalarýn dökülebildiði.000 t/yýl kapasiteli dökümhaneler, Türkiye ve Balkanlar'ýn en büyük ve Avrupa'nýn da hatýrý sayýlýr büyük tesislerindendi. KARDEMÝR, bünyesindeki bu ek tesislerle, birçok fabrikanýn kuruluþunda önemli görevler üstlenip, ' Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanýný taþýmaya hak kazanmýþtýr. Zira, Afþin- Elbistan Termik Elektrik Santrali, PETKÝM, Seydiþehir Alüminyum Tesisi, Karakaya Barajý, Fýrat Köprüsü; Pendik, Taþkýzak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereðli Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMÝR) ve Ýskenderun Demir-Çelik Tesisleri (ÝSDEMÝR) de dahil olmak üzere, TRT ve PTT'nin adet Radyo-TV anten kulesi, çay fabrikalarýnýn 6 ünitesi, tane þeker fabrikasý, 7 çimento fabrikasý, ETÝBANK iþletmelerinin bir kýsmý ve bazý askeri tesisler KARDEMÝR tarafýndan kurulmuþtur. Milli Þef ÝNÖNÜ'nün KARDEMÝR'in temel atma töreninde söylediði; Karabük Demir ve çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz, cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye'nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz. Sözlerini bu iþletme tümüyle doðru çýkarmýþtýr. Ülke sanayinin geliþiminde büyük hizmetler veren tesis öte yandan bir 'içtimai medeniyet ve kültür müessesesi' olma iþlevini de yerine getirmiþtir. Türk Tarih Vakfý tarafýndan çýkarýlan 7 yýlda Çarklardan Çiplere isimli kitapta yer alan birçok sanayi öyküsü içinde yer alan Aydýn ENGÝN tarafýndan kaleme alýnmýþ KARDEMÝR hikâyesi de vardýr. Bu yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; KARDEMÝR bünyesinde Fabrika dergisinin Ýkinci Dünya Savaþý'nýn en zorlu günlerinde (3) çýkarýlan bir sayýsýnda Ocak ayý etkinlikleri þöyle verilmiþtir:.halkevlerinde Ocak ayý içerisinde altý konferans icra edilmiþ olup, bir tanesinde üstat Nurullah ATAÇ lisan meselelerine temas etmiþtir. Maarif Vekilimiz Hasan Ali YÜCEL ise konferansýnda Karabük civarýnda Köy Enstitüsü deðil sanayi meslek mektepleri ihdasýna karar verdiklerini samiine izah buyurmuþ, milli þairimiz Mehmet Emin YURDAKUL hece vezni þiiri ile aruz vezni þirinin mukayesesine tahsis edilmiþ bir konferans vermiþtir. ' Gene ocak ayý müddetince Demir Çelik tiyatro salonunda Halkevi müsamere kolu, Fransýz edip Moliere'nin, Ahmet Vefik Paþa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiþ; bu temsilin akabinde; Karabük'e teþrif eden Ankara Devlet Konservatuarý talebelerinden müteþekkil heyet, ayný eseri bu defa da Fransýzca aslýndan tercüme edilmiþ þekliyle heyet, ayný esersi bu defa Fransýzca aslýndan tercüme edilmiþ þekliyle sahneye vazetmiþlerdir. Temsilden sonra, her iki versiyonu da seyir eylemiþ olanlar tarafýndan, lise edebiyat muallimesi Fitnat ARZIKAL idaresinde münakaþa ve mukayesesi yapýlmýþtýr. Hareketli cereyan eden münakaþalarda garp ve þark zaviyesinden tiyatro san'atý da bahis mevzuu edilmiþtir. Ocak ayý hitamýna doðru Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafýndan halk þarkýlarýnýn çok sesli icrasý yapýlmýþ, ayrýca Ankara'dan davet edilen Gazi Orta Öðretmen Mektebi ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarafýndan ameli ve nazari olarak eskrim dersleri verilmiþtir. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takýmlarýna ilave olarak pek yakýnda bir eskrim takýmý ihdas edileceði memnuniyetle haber alýnmýþtýr 6

2 200 Türkiye sanayisinin ve insanýnýn geliþiminde birçok ilke imza atan KARDEMÝR, bu ülkeye yöneticilik dersleri de vermiþtir. Metalurji Mühendisleri Odasý eski Baþkanlarýndan Süleyman Sami Altun'dan KARDEMÝR'in eski yöneticileri ile ilgili bazý anlar dinlemiþtim. Bu gün Karabük Yeniþehir Cami karþýsýndaki Parka ismi verilen Tayyip Baba (Tayyip ARI) 30'lu yýllarýn sonlarýnda çok uzun süre idari Ýþler Müdür Yardýmcýlýðý yapmýþ. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda bir karar teklifi önergesi okumuþ. Önergede mealen þöyle denilmekteymiþ; Maiyetindeki personelin..iþlerini deruhte etmeleri sýrasýnda gerekli denetleme ve kontrolleri yeterince yapmayarak iþletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür Yardýmcýsý Tayyip ARI'nýn TL yevmiye cezasýyla cezalandýrýlmasýný tensip ve müsaadelerinize arz ederim. Ýmza Tayyip ARI Tayip Baba, kendisi hakkýnda ceza verilmesi için önerge vermiþ ve bu önergenin iþleme konulmamasý yönünde Yönetim Kurulu ýsrarlarýný da kabul etmemiþtir. Tarihe düþülen bu notu bugünkü yöneticiler okuyorlar mý acaba? KARDEMÝR'in bir baþka Yöneticisi, Ocak 7 ile Temmuz 0 arasýnda bu tesisin Müdürü olan Muhittin ERKAN ne o zamanlar ne de þimdi Karabüklüler tarafýndan unutulmuþ. Ýþini iyi yapaný ödüllendirmek için birçok kendine has yöntem geliþtirmiþ, iliþkileri geliþtirmek için piknikler düzenlermiþ, toplu sünnet ve düðün törenleri yaptýrmayý sosyal sorumluluk olarak görürmüþ. Adana'dan daha ucuz karpuz, Erzurum'dan et ve tereyaðý, Sümerbank'tan ucuz kumaþ vb. getirerek personele hesaplý þekilde sattýrýrmýþ. Yöre halký tanýnmýþ sanatçýlarý ilk kez onun düzenlediði gecelerde görmüþ. Böyle geliþen KARDEMÝR, daha sonralarý, Ülkemizin sanayisini geliþtirmeyi hedefleyen demir çelik üretimini artýrma gayretlerine paralel olarak, kendini tevsi etmiþtir. Mevcut kapasite, ilk yüksek fýrýn Fatma'nýn kardeþi Zeynep'in devreye girmesiyle ton/yýl'a ve son yüksek fýrýn Ülkü'nün 6'te yýlýnda iþletmeye alýnmasýyla da ton/yýl'a kadar yükselmiþ; daha sonra gerçekleþen ýslahat be tevsiat ile birlikte milyon / ton yýl'a eriþmiþtir. Uzun ürüne yönelik bu ilk entegre tesisin ardýndan, yassý ürüne yönelik ve yine cevher ve taþkömüründen üretim yapmak üzere, ikinci bir entegre demir-çelik tesisi kurulmasý yönündeki giriþimler 7'de baþlamýþtý. Bundan sonrasýný gene Selahattin ÞANBAÞOÐLU nun aðzýndan dinleyelim: 6-7'de Alman Krupp, SÜMERBANK, ETÝBANK ve Ýþ Bankasý iþtirakleriyle bir þirket kuruldu. Þirketten istenen Türkiye'de bulunan demir yataklarýný inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti. 8'de þirketin baþýna beni getirdiler. Bir rapor hazýrlayýp, hükümete yakýnlýðý bulunan Ýþ Bankasý; Genel Md. Üzeyir AVUNDUK a verdim. Tavsiyem milyon ton/yýllýk yassý mamul tesisi kurulmasýydý. Üç ayrý yeden birinde olmalýydý: Ereðli, Edremit Körfezi veya Ýskenderun. Buralarýn üçünde de birer demir çelik tesisi kurulmuþtur. (Ali Aða'yý Edremit Körfezi'nin havzasýnda düþünmek gerekir.) Çünkü entegre demir-çelik tesislerini deniz kenarýnda kurmak doðrudur. Çünkü demir çelik ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve suyolu en ucuzudur. Krupp hammadde vaziyetini uygun görmeyerek iþten çýktý. Beni bazý bakanlarýn bulunduðu küçük bir Bakanlar Kurulu'na çaðýrdýlar. Ýzah ettim. Kredi alýndý ve San. Bak. Ereðli'nin kuruluþuna ön ayak oldu. Ereðli verdiðim rapordaki esaslara göre kuruldu, ama kapasite ton/yýl olarak. Ben görev almadým. 7

3 200 Evet ERDEMÝR, yassý mamul hedefleyen ton/yýl kapasiteli ikinci entegre tesis olarak, 762 sayýlý yasayla 60'ta kurulmaya baþlanmýþ ve özel bir A.Þ. statüsüyle 6 yýlýnda da iþletmeye alýnmýþtýr ERDEMÝR'in 600 milyon TL'lik kuruluþ sermayesinin %2'i 'Koppers Assoc.'isimli bir konsorsiyuma ve %8,2 'i de Chase Int. Investment Co.' Firmasýna aitti. SÜMERBANK ile TDÇÝ KARDEMÝR de 3'er milyon TL ile %2,'erlik iki ayrý hisseye (veya %'lik kombine bir çoðunluða) sahiptiler. Sonradan yabancý ortaklar hisselerini yerli ortaklara satmýþlardý. ERDEMÝR hisselerinin yarýya yakýný bugün borsada kote edilmiþ durumundadýr ve geri kalan kýsmý ise hala kamunun elindedir. Üretim kapasitesi ilk önce 2 milyon/yýl'a (MT/yýl), ardýndan da 3 Mt/yýl'a çýkarýlmýþtýr. Ülkenin tek yassý mamul üreten tesisi olan ERDEMÝR bu gün, ana ve yan üretim tesislerinin yaný sýra iki liman, iki baraj,.00 lojman, bir hava limaný ve sahibi olduðu diðer fabrikalarda ülke ekonomisinin temel taþlarýndan biridir. Sermaye takviyesinin yanýnda, ERDEMÝR'in devreye alýnmasýnda da yoðun çabalar harcayan KARDEMÝR, ülkemizin üçüncü ve son entegre demir-çelik tesisi olan ÝSDEMÝR'in devreye alýnmasý sürecinde de sayýsýz fedakarlýklarda bulunmuþtur. 70'te temeli atýlan ÝSDEMÝR'de, 7 'te yüksek fýrýn devreye alýnmýþ; 77 'de ise mt/yýl kapasiteli bir çelikhane çalýþmaya baþlamýþtýr. 7'te bitirilmesi planlanan, ama ancak 77'de bitirilebilen ÝSDEMÝR'in kuruluþundaki gecikmede, Türkiye'de özel sektör geliþtirmek üzere sermaye yaratma çabalarýnýn büyük etkisi olmuþtur. altyapýsý yeterli olmayan küçük þirketler iþleri bitirememiþ; ya da aðýr tonajlý bazý iþler tamamlanmýþ ve hassas bölümler tamamlanamadan iþ yarým býrakýlmýþtýr. Süre uzatýmý ve yeniden fiyatlandýrma ile büyük para kazanan bazý firmalar, iþi önce býraktýklarý halde ayný iþi daha yüksek bedellerle tekrar almýþlardýr. Tüm bunlara raðmen, ünitelerin hemen hemen hepsi yarým kalmýþ ve bu iþler de KARDEMÝR'in montaj ekibince tamamlanmýþtýr. ÝSDEMÝR bugün 2,2 mt/yýl'lýk kapasiteye ulaþmýþtýr. Ancak, yaþadýðý finans sorunlarý ve kronikleþen zararlarý sonucu ERDEMÝR'e baðlanmýþ ve uzun yýllarýn birikimleri sonucunda oluþan sorunlar göz ardý edilmiþtir. Cevher ve taþkömüründen demir-çelik üreten bu entegre tesisler dýþýnda, hurda demir-çelik girdisiyle çelik üreten EAO (Elektrikli Ark Ocaðý) Tesisleri de bu kapsamdaki ilk tesisi olan Kýrýkkale Çelik Fabrikasý istisna kalmak kaydýyla 0'lerin sonlarýna doðru, özel sektör tarafýndan ülkemizde kurulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk olarak, Elektro Metal A.Þ. 7 'de EAO ile çelik üretilmeye baþlamýþ; sonra da, METAÞ ile diðerleri onu izlemiþlerdir. EAO iþletmelerinden olan ve Türkiye'nin alaþýmlý çelik üreten en büyük tesisi olan Asil Çelik'in de gayet ilginç bir öyküsü vardýr. Bu tesis özel sektör tarafýndan yapýlmýþ; ancak layýðýnca iþletilemediði için de kamulaþtýrýlmýþtýr. Uzun yýllar bu tertiple çalýþtýktan sonra ve pek çok ek yatýrým gerçekleþtirdikten sonra, Asil Çelik tekrar özelleþtirilmiþtir. Devam edecek Ýnþaat ve montaj iþlerinin tonaj hesabýyla bölüm bölüm özel firmalara ihale edilmesinin ardýndan, yüksek bedellerle iþi alan firmalar bu iþleri çok daha düþük fiyatlarla küçük þirketlere devretmiþ; ancak, 8

4 TMMOB 200 Prof. Dr. Emin KAHYA 6 Söðüt doðumluyum. Ýlk, orta ve lise öðrenimimi Eskiþehir'de tamamladým. 83'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü'nden lisans, 8'de Fen Bilimleri Enst. Endüstri Müh. Anabilim Dalý'nda yüksek lisans ve 2'de doktora derecesini aldým. Temmuz 8'de Anadolu Üniv. M.M.F. Endüstri Müh. Bölümü'nde Araþtýrma Görevlisi kadrosuyla göreve baþladým. 8 Aðustos 3 tarih ve 6 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile, Anadolu Üniversitesi M.M.Fakültesi'nin yeni kurulan Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmesiyle, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nin personeli oldum. Ocak 2'de Öðretim Görevlisi, Eylül 2'de Yrd. Doç., Kasým 2000'de Doçent ve Mart 2006'da Profesör unvanýný aldým. 6 yýlýndan beri muhtelif dönemlerde TMMOB Makina Müh. Odasý Eskiþehir Þb. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliði, EM/ÝM Meslek Dalý Komisyonu Baþkanlýðý ve üyeliðinde görev aldým. Mayýs 2002 ayýnda kurulan Eskiþehir Osmangazi Üniv. Mezunlarý Derneði'nin kurucu üyesiyim. Bu güne kadar dernek baþkanlýðý, baþkan vekilliði ve sekreterlik görevlerinde bulundum. Halen dernek yönetim kurulu üyesiyim. Ocak 200 ayýnda Endüstri Müh. Bölümü Baþkanlýðý'na atandým ve halen bu görevi yürütmekteyim. Mühendislik Ekonomisi, Yatýrým Analizi, Ýþ Etüdü, Verimlilik Yönetimi ve Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi derslerini yürütmekteyim. Bu alanlarda ders notlarým ve muhtelif sayýda yurt içi ve dýþý bilimsel yayýnlarým yayýnlanmýþtýr. Evli ve 2 çocuk babasýyým. Özellikle genç meslektaþlarýma bazý tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yapýlan bazý araþtýrmalar göstermiþtir ki mühendislik bilgileri her 80 yýlda %0 oranýnda güncelliðini kaybetmektedir. Yani 20 yýl sonra, bu gün öðrendiðiniz mesleki bilgilerin hemen hemen tamamý geçerliliðini yitirecektir. Ýþ dünyasýnda rekabette üstünlüðü kaybetmemek için, ister özel isterse kamu sektöründe çalýþýyor olun, mesleki bilgilerinizi sürekli yenilemek zorundasýnýz. Mesleki bilgilerinizi yenilemenizde önemli katký saðlayacak iki kurum, mezun olduðunuz bölüm ve MMO ile baðlantýlarýnýzý kesmemelisiniz. Tüm üniversiteler meslekteki geliþmeleri dikkate alarak ders içeriklerini güncelleþtirmekte veya yeni (özellikle seçmeli) dersleri müfredatlarýna eklemektedirler. Gerek MMO ve gerekse üniversiteler tarafýndan düzenlenen konferans, kongre vb mesleki etkinliklere katýlarak da mesleki bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz. Eminim ki her yýl mesleðinizi içeren konularda onlarca etkinlik düzenlenmektedir. Yeter ki kendinizi yenileme kararlýlýðýný gösterin.

5 200 NAZIM HÝKMET'ÝN, ÞÝÝRDE 'BÝREYSEL VE MELANKOLÝK' HAVADAN, 'TOPLUMCULUÐA' YÖNELÝÞÝ Nazým Hikmet'in ilk þiiri, 3 Temmuz 3'te yazdýðý Feryâd-ý Vatan olarak kabul edildiðine göre (), þairimiz o tarihte henüz 3 yaþýndadýr. Þiir yolculuðuna erken baþladýðý, hatta çok zorlu geçecek bir yolculuðun baþlangýcý olarak da kabul etmek gerekir bu tarihi. Feryâd-ý Vatan ýn, Osmanlý'nýn içinde bulunduðu olumsuz ortamýn etkisiyle, özellikle Balkan Savaþý yenilgisi ve düþmanýn Çatalca'ya kadar ilerlemesini konu aldýðýna bakýlýrsa, Nazým Hikmet'in henüz çok genç yaþta, ülke meseleleriyle ilgili olduðunu görürüz. Bu þiirlerde ulusal duygularýn da yer yer öne çýktýðý, özellikle Yaralý Hayalet ve Kýrk Haramilerin Esiri þiirlerinde bunun çok daha belirgin olduðu söylenebilir. Yaralý Hayalet'te geçen þu dizeler, bu yargýyý güçlendiren dizelerdir: Bir gece bir odada dört arkadaþ toplanýk/ bir uzak rüya olan geçmiþ günleri andýk/ Gözlerimiz yaþlýydý, gönüllerimiz mahzun/ Hepimiz memleketten konuþtuk uzun uzun. Yine de, 3-20 yýllarý arasýnda kaleme aldýðý þiirlerinde, genel olarak bireysel konularýn egemen olduðunu belirten A. Bezirci, özellikle melankolik hava taþýdýðýný vurgular (2). Nazým Hikmet, Bahriye Mektebi'nde okuduðu dönemde, annesi Celile Haným'a yakýnlýðý ile de bilinen þair Yahya Kemal'in öðrencisidir. Hatta Yahya Kemal'in, bazý þiirleriyle ilgilenip düzeltmeler yaptýðýný Vâ-Nû belirtmektedir (3). Bu tanýþýklýk, Nazým'ýn þiirdeki ilerlemesinde önemli bir rastlantý olarak kabul edilebilir. Henüz yolun baþýndaki bir þair adayýnýn, o yýllarda kendisini kabul ettirmiþ bir þairle karþýlaþmasý kuþkusuz önemli bir þanstýr. Nazým Hikmet'in yayýmlanan ilk þiiri 3 Teþrinievvel 8 tarihli Yeni Mecmua'da çýkan Hâlâ Servilerde Aðlýyorlar mý? adlý þiiridir. Bu þiir, dergide Mehmet Nâzým imzasýyla yer almýþtýr. Ayný þiirin, yine ayný adla Ümid dergisinde birkaç sözcük deðiþmiþ þekilde yayýmlandýðý belirtilmektedir. Yahya Kemal'in düzeltme yaptýðý bu þiirde de, Asým Bezirci'nin bireysel ve melânkolik hava saptamalarýnýn doðruluðunu görürüz: Bir inilti duydum serviliklerde/ Dedim ki: 'Burada da aðlayan var mý?/ Yoksa tek baþýna bu kuytu yerde/ Eski bir sevgiyi ana rüzgar mý? /- Hayata inerken siyah örtüler/ Umardým ki artýk ölenler güler/ Yoksa hayatýnda sevmiþ ölüler/ Hâlâ servilerde aðlýyorlar mý? N. Hikmet, Bahriye'yi bitirdikten sonra, stajyer güverte subayý olarak Hamidiye Kruvazörü'ne verilmiþ, ancak bir gece nöbetinde üþütüp zatülcenp olmuþ () ve iyileþemediðinden, çürüðe ayrýlmak zorunda kalmýþtýr. Ýstanbul'un iþgaline üzülen N. Hikmet, Anadolu'ya geçerek, Bolu Lisesi'nde bir süre öðretmenlik yapmýþtýr (2). N. Hikmet, o dönemi þöyle anlatmaktadýr: Anadolu'ya geçtim. Millet sýska, nuhtan kalma silâhý, açlýðý ve bitiyle savaþýyordu Yunan ordularýna karþý. Milleti ve savaþýný keþfettim. Þaþtým, korktum, sevdim ve bütün bunlarý yazmak gerektiðini sezim. Þiirle yeni þeylerin, þimdiye kadar söylenmemiþ þeylerin ifade edilmesi gerektiðini sezdim. Bu iþte önce beni yeni öze göre yeni bir þekil bulmak meselesi ilgilendirdi. Ýþe kafiyeden baþladým. Kafiyeleri mýsralarýn sonunda deðil de bir sonda bir baþta denedim (). 60

6 200 N. Hikmet'in Anadolu'ya geçiþi ve orada olup biteni gözlemlemesi, þiirinde de köklü deðiþikliklere neden olmuþtur. Bu arada, Rus Devrimiyle ilgilenen, Batum'dan Moskova'ya geçen (22-2) ve Doðu Üniversitesi'nde 'ekonomi' ve 'toplumbilim' okuyan N. Hikmet, yurda dönüþünde Aydýnlýk dergisinde çýkan þiirlerinden dolayý gýyaben mahkûmiyet kararý verildiðini öðrenince yeniden Rusya'ya gitmiþ, af çýktýktan sonra da yurda dönerek bir süre Hopa cezaevinde tutuklu kalmýþtýr (28). anlatmaktadýr: Batum'dan Moskova'ya geliþte açlýk mýntýkasýndan geçtim. Gördüklerim üzerimde çok tesir etti. Fakat böyle bir açlýðýn dahi inkýlâbý yýkamayacaðýný haykýrmak istedim. Moskova'da hece vezniyle ve bu veznin çeþitli hece kombinezonlarýyla açlýða dair bir þiir yazmak istedim, olmadý. O zaman Batum'daki þiirin þekli geldi gözümün önüne. Bunun çok iyi tanýdýðým Fransýz serbest olamayacaðýna kanaat getirdim, bunun yepyeni bir þey olduðuna ve þairin böyle dalgalar halinde düþündüðüne hükmettim ve 'Açlarýn Gözbebekleri'ni yazdým (6). A. Bezirci'nin bireysel ve melankolik diye nitelendirdiði N. Hikmet'in þiiri, artýk toplumcu bir çizgiye yönelmiþtir. KAYNAKÇALAR: - Asým Bezirci: Nazým Hikmet, s. 3-, Amaç Yayýnlarý, 8, 2- A.g.e., s. 8, 3- Vâ-Nû (Vâlâ- Nurettin): Bu Dünyadan Nazým Geçti, s.30, Remzi Kitabevi, 6, - E. Babayef: N. Hikmet'in Sanatý, N. Hikmet: Bütün Þiirleri, C.., içinde, s., Sofya, 67 - Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatý, 23-0, s. 07- Basým: 3, Kültür Bakanlýðý Yayýný, 6- Babayef: A.g.e., s. 2 N. Hikmet'in Rusya dönemi, ayný zamanda bir dünya görüþü edinme, daha açýk söylenirse, Marksizm'e baðlanma önemi olmuþtur. Kuþkusuz bu durum, onun þiirinde köklü deðiþime yol açmýþtýr. Batum'da (22) Mayakovski'nin bir þiirini gören, ancak Rusça bilmediði için anlayamadýðý bu þiirin biçimsel yönüyle ilgilenen N. Hikmet, ilk serbest nazýmla yazýlmýþ þiiri olan () Açlarýn Gözbebekleri nin öyküsünü þöyle anlatmaktadýr: Batum'dan Moskova'ya geliþte TMMOB Üye Aidatlarýmýzý! Ödeyelim Odamýza Sahip Çýkalým. 6

7 200 Üyelerimiz Hakan ÖZKARA ve Deniz ÖZKARA'nýn tarihinde bir erkek çocuðu dünyaya geldi. Efe 'ye mutlu ve saðlýklý bir yaþam dileriz. Mehmet Ali TAMAM VEFAT Üyelerimiz Özkan ERKÝNER ve Özbülent ERKÝNER'in babasý Celal ERKÝNER vefat etmiþtir. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Üyemiz Güray GÜVEN'in babasý Hüseyin GÜVEN tarihinde vefat etti. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Ramazan GÖZTAÞ Onur TERZÝ Ahmet GÜNEÞ Tansun Kozanlýoðlu EVLÝLÝK Üyemiz Emre DEMÝR tarihinde Ebru ÇEKÝÇÝ ile evlendi. Üyemiz Esen Yalaz KOFTECÝOÐLU tarihinde Þ. Buket KÜFECÝLER ile evlendi. Çiftlere Mutluluklar Dileriz. Aytaç UÐUR Yýldýrým ÖZDEN Sema KAYAPINAR Endüstri Mühendisi 62

8 200 Okan TEKÝN Endüstri Mühendisi Erkan ERKEN Yavuz YALÇINKAYA Ali Kemal KÜTÜKÇEKEN Barýþ DÖNMEZ Ersin DEMÝREL Gökberk KÖKDEMÝR Nimet IÞIN Endüstri Müh. Bölümü Burcu MANDIRACI Ceyda BÝLGÝN Endüstri Müh. Bölümü Ýlker YETÝÞKÝN Yahya DÝLSÝZ Endüstri Müh. Bölümü Semih ARAZ Murat AKPINAR Korhan ÇEVÝK Settar Emrah BAHÇESARAY Özkan ÇATAK Caner ÇAKAR Yasemin DEMÝROK Yasin KILINÇ Kadir AKKAYA Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Makina ve Ýmalat Müh. Bölümü Düzenlenmesini Ýstediðiniz Eðitimleri Þubemize Bildiriniz. 63

9 200 6

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü

Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý nda yapýlan Akþam Söyleþisi nin konusu

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÖYKÜ FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ 1. BÖLÜM. Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi

ÖYKÜ FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ 1. BÖLÜM. Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi 200 ÖYKÜ. BÖLÜM TMMOB Mühendislik - Mimarlýk Öyküleri - I Kitabýndan Alýnmýþtýr. FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi 20 Ekim 22 tarihinde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ

Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ Misyonumuz Medical Network yayýn grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayýnlarýmýzý okuyucusuna ulaþtýrmadaki geniþ aðýmýz ile týp dünyasýna yeni yayýnlar kazandýrmaya devam etmekteyiz. Actual Medicine Her

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı