Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ"

Transkript

1 Misyonumuz Medical Network yayýn grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayýnlarýmýzý okuyucusuna ulaþtýrmadaki geniþ aðýmýz ile týp dünyasýna yeni yayýnlar kazandýrmaya devam etmekteyiz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör miz, renkli ve aktüalite say falarý ile týp fakültesi öðrencilerinden, uzmanlara kadar saðlýk dünyasý içinde geniþ okuyucu kitlesi ile en çok baský yapan týp dergisi olma özelliðini ko rumaktadýr. Prof.Dr. Çetin EROL Bolu'da doðdum 1962 Kayseri ili Tomarza ilçesi Turan Emeksiz Ýlkokulunu bitirdim 1965 Tomarza Ortaokulundan mezuniyet 1968 Kayseri Lisesinden birincilikle mezuniyet ve Hacettepe Týp Fakültesine giriþ 1974 Ýnternliðim sýrasýnda Amerikan ECFMG imtihanýný kazanýþým 1975 Hacettepe Týp Fakültesinden mezuniyet Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Kürsüsüne asistan olarak atanýþým Ýç Hastalýklarý Uzmanlýðý Kardiyoloji Uzmanlýðý Ýngiliz Kültür Heyeti ve Milli Eðitim Bakanlýðý bursu ile Londra'da St. Thomas' Hastanesine iki-boyutlu eko öðrenmek üzere gidiþim ve orada hem ekoyu öðreniþim, hem de "Kardiyoplejik solusyonlardaki partiküllerin fare kalpleri üzerindeki etkileri" konusunda deneysel çalýþmalarým Türkiye'ye dönüþ ve tekrar Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi kardiyoloji kliniðinde çalýþma Askerlik görevi-tekirdað ili Çorlu ilçesi Askeri Hastanesinde Kardiyoloji uzmaný olarak Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Araþtýrma Merkezine Yrd. Doç. Dr. olarak atanýþým Kardiyoloji Doçentliði ünvanýný alýþým TÜBÝTAK desteði ile Leeds Üniversitesi (Ýngiltere) Cardivascular Studies Departmanýnda "Dopamin reseptörleri" üzerinde çalýþma Profesör oluþum 1996 FESC Fakülte Kurulu Üyeliði 2000 TÜBÝTAK Behçet Hastalýðý Araþtýrma Ödülü 2000 FACC TKD Genel Sekreter Yardýmcýsý TKD Baþkan Yardýmcýsý 2003 Anabilim Dalý Baþkaný 2004 European Association of Echocardiography yönetim kurulu üyesi Türk ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri, Amerikan Ekokardiyografi Derneði üyesiyim. Ayrýca Türk Kardiyoloji Derneði Eko, Lipid ve Ýnvaziv Grup üyesiyim. Hipertansiyon Çalýþma Gurubu eski baþkanýyým. MN Kardiyoloji dergisi, MN Actual Medicine, Türk Ekokardiyografi Dergisi ve Ankara Týp Fa - kül tesinin der gilerinin editörüyüm. Ýngilizce biliyorum. Evli ve bir çocukbabasýyým. : Aylýk (Yýlda 12 Sayý) Branþlara göre: Dahiliye, Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Pediatri, Kar -

2 di yoloji, Oftalmoloji, Ýnfeksiyon Has ta lýk la rý, Nöroloji, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Onkoloji, Der matoloji, Kulak Burun Boðaz, Ortopedi, Üroloji, Gö ðüs Kalp Damar Cerrahisi, Gö - ðüs Hastalýklarý, Romatoloji, Anestezi, Diþ Hekimi, Pratisyen, Ýntern, Stajyer, Eczacý. Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Sað lýk Meslek Liseleri, Saðlýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fa kül te le ri Kütüphaneleri. MN Kardiyoloji Editör: Klinik Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan geniþ danýþman kadrosu ile süreli ve hakemli Kardiyoloji branþýndaki dergimizdir. Prof.Dr. Çetin EROL Prof.Dr.Ahmet ALPMAN Çalýþtýðý Yer Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbn-i Sina Hastanesi Kar di yo loji Anabilim Dalý, Sýhhiye/Ankara Uzmanlýk Kalp Damar Hastalýklarý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Üyelik ve bilimsel aktiviteler Medical Network Kardiyoloji Dergisi Yardýmcý Editörlüðü Türk Giriþimsel Kardiyoloji Dergisi Yayýn Sekreterliði TÜBÝTAK Turkish Journal of Medical Sciences Dergisi Da nýþ ma Kurulu Üyeliði Türk Kardiyoloji Dergisi Danýþma Kurulu Üyeliði Klinik Laboratuar Araþtýrma Dergisi Danýþma Kurulu Üyeliði Türk Kardiyoloji Derneði Üyeliði Yaþam Öyküsü Doðum Yeri ve Tarihi: Ýstanbul, 23 Ocak 1960 Okuduðu Týp Fakültesi ve Bitiriþ Tarihi Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, 14 Haziran 1983 Ýhtisas Yaptýðý Fakülte, Uzmanlýk Dalý ve Uzman Olduðu Tarih Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý, 13 Nisan 1990 Üst Ýhtisas Yaptýðý Fakülte, Uzmanlýk Dalý ve Uzman Olduðu Tarih Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalý, 18 Kasým 1992 Yardýmcý Doçentliðe Atandýðý Tarih 17 Þubat 1993 Doçentliðe Atandýðý Tarih 02 Ekim 1995 Profesörlüðe Atandýðý Tarih 27 Þubat 2001 Özel Ýlgi Alanlarý Resim, tarih, müzik, kitap, sinema, bilgisayar Medeni Durum Evli, 2 çocuk sahibi Doç.Dr. Ahmet Temizhan Yayýn Sekreteri Prof.Dr. Berkten BERKALP 1960 yýlýnda Ankara'da doðdu yýlýnda Ankara Üni ver sitesi Týp Fakültesi'ne gir di ve 1983 yýlýnda mezun ol du ' de Mardin-Ýdil Ýlçesi Saðlýk Ocaðý Ta bi bi ve 'de Mardin Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Tabibi olarak iki yýllýk mec - buri hizmetini tamamladý yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Has talýklarý Ana bi lim Dalý'nda Ýç Hastalýklarý ihtisasýna baþladý yýlýnda "Vent ri kül Anev riz ma -

3 Yayýn Sekreteri la rýnýn Ta ný sýnda EKG'deki ST Seg ment Yüksekliðinin Önemi "konulu te zi ni hazýrlayarak Ýç Hastalýklarý Uzmaný oldu. Ayný yýl Ankara Üni versitesi Týp Fa kül te si Kardiyoloji Ana - bi lim Dalý'nda Kardiyoloji üst ihtisasýna baþladý. 1992'de "Koroner Ar ter Hastalýklarýnda Sol Vent ri kül Diastolik Doluþ Özellikleri ve Komplians "konulu tezini ve rerek Kar di yo - lo ji Uzmaný oldu yýlýnda Ankara Üni ver sitesi Týp fakültesi Kar diyoloji Ana Bilim Da lý'nda Yardýmcý Do çent kadrosuna atandý. 1994'de Ýnt ra vas kü ler Ultrason ko nu sun - da eðitim görmek üzere Amerika Birleþik Dev let le ri ne gitti, Cle veland Clinic Foundation, Cleveland- Ohio'da invaziv kardiyoloji laboratuarýnda intravasküler ultrason ile il gi li çalýþmalar yaptý. Ankara Üniversitesi Týp Fa kül te si Kar di yoloji Kliniðinde 1995 yýlýnda Doçent, 2001 yýlýnda Pro fe sör ünvanýný aldý. Ço ðunlukla invaziv kardiyo - loji alanýnda yurtdýþý ve yurtiçi yayýnlarý vardýr. Halen Ankara Üni versitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý'nda Öðretim Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Doç.Dr. Yusuf ATMACA Doðum Tarihi: Doðum Yeri: Yerköy /Yozgat Medeni Hali: Evli Ýlk Öðrenim: Yerköy Cengiz Topel Ýlkokulu; Orta Öðrenim: Yerköy ortaokulu; Lise: Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi; Yüksek Öðrenim: Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi; Yüksek Öðrenim: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi; Dahiliye Asistanlýðý: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi; Kardiyoloji Ýhtisasý: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi; Yurt Dýþý Eðitim: 2001 yýlýnda Cleveland Clinic Foundation Kardi yoloji Departmaný Kardiyoloji Doçentliði: 2004 Mevcut Görevi: Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi. Yabancý Dil: Ýngilizce Üyesi Olduðu Kuruluþlar: Türk Kardiyoloji Derneði, Bilimsel Dergilerdeki Görevler: MN Kardiyoloji dergisi yayýn sekreteri Ýki ayda bir (Yýlda 6 Sayý) Branþlara göre: Dahiliye, Kardiyoloji, Göðüs Kalp Damar Cer ra hi si, Göðüs Hastalýklarý, Pratisyen, Ýntern, Stajyer. Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Sað lýk Bakanlýðý Protokol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi MN Dahili Týp Bilimleri Dergiler grubumuzu oluþturan yayýnlarýmýzdan MN Dahili Týp Bilimleri dergisi Klinik Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan; geniþ danýþman kadrosu ile dahiliye branþýnda devamlý ve uzun süreli hakemli bir týp dergisidir. Editör : y Prof.Dr. Murat PALABIYIKOĞLU Doç.Dr. Gülay SAİN GÜVEN Yayýn Sekreteri Yayýn Dili Uzm.Dr. Mehmet ARHAN Ýki ayda bir (Yýlda 6 Sayý)

4 Branþlara göre: Dahiliye, Kardiyoloji, Göðüs Kalp Damar Cer ra hi si, Göðüs Hastalýklarý, Pratisyen, Ýntern, Stajyer. Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Sað lýk Bakanlýðý Pro to - kol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi MN Oftalmoloji Dergisi: Klinik Araþtýrmalar, Olgu Sunularý, Derlemeler ve Kýsa Raporlardan oluþan geniþ danýþman kadrosu ile süreli ve hakemli oftalmoloji branþýndaki dergimizdir. Editör: Prof.Dr. Ýlhan GÜNALP Ýstanbul 1940 doðumlu Dr. Ý. R. Günalp Ankara Ayþe Abla Ýlk oku lunu, Ankara Bah çeli - ev ler Orta Okulunu, Bahçelievler De neme Lisesini bitirmiþtir. Dr. Ý. R. Günalp Ankara Týp Fa kül tesinden 1967 yýlýnda mezun olmuþ, ayný yýl Ankara Týp Fa kültesi Göz Kli ni ði asistaný olarak göreve baþlamýþ, 1968 yýlýnda Almanya'da Es sen Üniversitesi Týp Fa kül - te sinde Prof. Dr. Meyer Schwickerath'ýn kliniðinde flöresein anjiografi ve xenon fo to - koagülasyon üzerine eðitim almýþtýr yýlýnda ih tisas tez ve sýnavýný baþarý ile ta - mam layarak Göz Has ta lýk larý Uzmaný olmuþtur. Dr. Ý. R. Günalp yýllarýnda askerlik görevini Isparta As ke ri Hastanesi nde yapmýþ ve 1972 yýlýndan itibaren aka de mik ça lýþ malarýný Ankara Üniversitesi Týp Fa kül - te si Göz Has ta lýklarý Kli ni ði nde sürdürmüþtür yýllarýnda Ýn gil te re, Londra Moor fields Üniversite Göz Hastanesi nde göz tü mör leri, retina ve orbita hastalýklarý üzerinde üst ihtisas yapan Dr. Ý. R. Günalp 1977 yýlýnda Doçent, 1982 yýlýnda Profesör ol muþtur. Dr. Ý. R. Günalp 1984 yýlýnda Almanya'da Essen Üni versitesi Týp Fakültesi nde Prof. Dr. Meyer Schwickerath'ýn kliniðinde retina hastalýklarý ve laser tedavileri konularýnda ça lýþ malarýný sürdürmüþtür. Halen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Ana bi lim Dalý nda görev yapan Dr. Ý. R. Günalp'in 200'ün üstünde yerli ve 45 dýþ yayýný mevcut olup dýþ yayýnlarýna 24 atýf almýþtýr. Prof.Dr Ayfer KANPOLAT 1946 Çorlu (Tekirdað) doðumludur.1963 Ankara Kýz Lise si'n den mezun olarak Ankara Üniversitesi Týp Fakültesine gir di, Londra'da Brompton Chest Hospital ve Royal Mars den Cancer Hospital'da týp öðrencisi olarak çalýþtý Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun ol du Ankara Üniversi - te si Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý'nda ihtisas yaparak uzman oldu SSK Ankara hastanesi Göz Hastalýðý Kliniði nde görev yap tý.1983'de Londra Moor - fields Göz Hastanesi'nde gözlemci olarak çalýþtý.1986 Do çent, 1992 Profesör ola - rak,1988'den itibaren Ankara Üniversitesi Týp Fa kül tesi Göz Hastalýklarý Ana bilim Da - lý'nda görevine devam et mektedir SSK Týp Bülteni Merkez Yayýn Ku ru lu Üye si, 1995'den iti ba ren MN Oftalmoloji Editör Yardým cý sý dýr Türk Of tal - mo loji Derneði Kontakt Lens Birimi Ge nel Sekreter, Baþ kan ve halen Eðitim sorumlusu gö revindedir.türk Oftalmoloji Derneði, Türk Tabibler Birliði, Eu ro pean Contact Lens So - ciety of Ophthalmologists (ECLSO) Üyesi ve ECLSO Yönetim Ku ru lu Üyesidir Amsterdam ECLSO Kongresi "En Ýyi Araþtýrma" ödülünü al mýþ týr yýlýnda An - tal ya'da 30. Avrupa Medikal Kon tak to loji (ECLSO) kongresini düzenlemiþ ve Baþkanlýk et miþ tir.1980 yýlýndan bu yana ulusal ve uluslararasý SOE, CLAO, ECLSO, 1996, 2002, 2006 yýllarýnda 28.,29.,30'uncu Dünya Oftalmoloji Kong re lerine Konuþmacý olarak davet edil miþ tir. Etkinlikler düzenlemiþ, oturum baþkanlýklarý yapmýþtýr. Ulusal Oftalmoloji dergilerinde yayýnlanmýþ 100, SCI a ka yýt lý dergilerde yayýnlanmýþ 30 yayýný bulunmaktadýr. Doç.Dr. Ýzzet CAN

5 : 1959 yýlýnda Ankara da doðdu yýlýnda Ankara Mimar Ke mal Ýlkokulu ndan, 1973 yý lýnda Ankara Mimar Kemal Or ta okulu ndan, 1976 yýlýnda da Ankara Atatürk Erkek Li - se si n den mezun oldu. Lise yýllarýnda Tübitak Bilim Adamý Ye tiþ tir me Grubu ndan burs aldý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi ne girdi ve bu fakülteyi 1983 yýlýnda bitirdi. 2 yýl süre ile Van 1.no'lu Saðlýk Ocaðý nda Pratisyen hekim ola rak zorunlu hizmetini yaptý yýllarý arasýnda An ka ra Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Göz Klini ði n de Göz Hastalýklarý ihtisasý yaptý yýllarýnda Ýstanbul Balmumcu Jandarma Dispanseri nde askerlik görevini yerine getirdi döneminde Ankara Ulucanlar Dispan se ri nde Göz Hastalýklarý Uzmaný olarak 2. zorunlu hizmetini gerçekleþtirdi. 1991'de Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Has tanesi 1. Göz Kliniðine Baþasistan olarak atandý. 1996'da Doçent, 1998'de Klinik Þef Yardýmcýsý oldu yýlý Ocak ayýnda Saðlýk Bakanlýðý nýn açtýðý sýnav sonucu Dr. Muhittin Ülker Acil Yardým ve Travmatoloji (Trafik) Hastanesi nin Göz Kliniði Þefi olarak atandý ve bu Kliniði kurdu yýlý Aralýk ayýndan beri adý geçen hastanenin devamý niteliðindeki An ka ra Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde 2. Göz Kliniði Þefi olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. Ýzzet Can, Ankara Oftalmoloji Derneði Yönetim ku ru lun da 2000 yýlýndan iti - ba ren 2 dönem yer aldý, dö ne min de de önce Genel Sekreterlik, sonra Þube Baþ kanlýðý yaptý. Halen Türk Oftalmoloji Derneði Kontakt Lens Birimi Yürütme Kurulu Üyesi ve Yurt Dýþý Temsilcisi olup, Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Oküloplastik Cerrahi ve Eðitim ve Plan la ma Birimleri nin aktif üyesidir. Ayrýca Medical Network Oftalmoloji Der gisi Editör Yardýmcýlýðý, Türkiye Klinikleri Of tal moloji ve Glokom-Katarakt Der gi le ri - nin Danýþma - Bilimsel Kurul Üyeliðini ve Medical Net work Actual Me di ci ne Dergisi Ya - yýn Sekreterliði ni yürütmektedir. Evli ve 1 kýz çocuðu sahibi olup, Ýngilizce bilmektedir. Yayýn Dili MN GORM Dergisi: Koordinatör Editör: : Üç ayda bir (Yýlda 4 Sayý) Branþlara göre: Oftalmoloji, Pratisyen, Ýntern, Stajyer. Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Has taneler, Saðlýk Bakanlýðý Pro to - kol, Týp Fakülteleri Kü tüp hanesi Dergiler grubumuzu oluþturan yayýnlarýmýzdan MN GORM-Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine-dergisi yerli ve yabancý hekimlerin danýþmanlýðýnda Ex pe ri - mental & Clinical Articles, Case Report, Review den oluþan uluslararasý ha kemli ve süreli jinekoloji dergimizdir. Prof.Dr. M.Sinan BEKSAÇ Dört ayda bir (Yýlda 3 Sayý) Ýngilizce Branþlara göre: Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Üroloji, Pratisyen, Ýntern, Stajyer Kurumlara göre: Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Saðlýk Bakanlýðý Pro to - kol, Týp Fakülteleri Kütüphanesi

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı