Pratik Bilgiler. m a l i Ç Ö Z Ü M 285. Temmuz - A ustos Y l : 2008 S a y : 8 8. S M M M O Yay n Organ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pratik Bilgiler. m a l i Ç Ö Z Ü M 285. Temmuz - A ustos Y l : 2008 S a y : 8 8. S M M M O Yay n Organ"

Transkript

1 m a l i Ç Ö Z Ü M ASGAR ÜCRET A) Ücretliler çin a) 16 Yafl ndan Büyükler çin YTL YTL YTL YTL b) 16 Yafl ndan Küçükler çin YTL YTL YTL YTL B) Ç raklar çin a) 16 Yafl ndan Büyükler çin YTL YTL YTL YTL b) 16 Yafl ndan Küçükler çin YTL YTL YTL YTL 2- S GORTA PR M NE ESAS ÜCRETLER T A B A N T A V A N a) 01/07/ /03/2003 Dönemi çin b) 01/04/ /06/2003 Dönemi çin c) 01/07/ /12/2003 Dönemi çin d) 01/01/ /06/2004 Dönemi çin e) 01/07/ /12/2004 Dönemi çin f) 01/01/ /12/2005 Dönemi çin YTL YTL g) 01/01/ /12/2006 Dönemi çin YTL YTL h) 01/01/ /06/2007 Dönemi çin YTL YTL ) 01/07/ /12/2007 Dönemi çin YTL YTL j) 01/01/ /06/2008 Dönemi çin YTL YTL k ) 01/07/ /12/2008 Dönemi çin YTL YTL 3- KIDEM TAZM NATI TAVANI a) 15/05/ /06/2002 Tarihleri Aras b) 01/07/ /09/2002 Tarihleri Aras c) 01/10/ /12/2002 Tarihleri Aras d) 01/01/ /06/2003 Tarihleri Aras e) 01/07/ /12/2003 Tarihleri Aras f) 01/01/ /06/2004 Tarihleri Aras g) 01/07/ /12/2004 Tarihleri Aras h) 01/01/ /06/2005 Tarihleri Aras 1.648,90 YTL ) 01/07/ /12/2005 Tarihleri Aras YTL i) 01/01/ /06/2006 Tarihleri Aras YTL j) 01/07/ /12/2006 Tarihleri Aras YTL k) 01/01/ /06/2007 Tarihleri Aras YTL l) 01/07/ /12/2007 Tarihleri Aras YTL m) 01/01/ /06/2008 Tarihleri Aras YTL n) 01/07/ /12/2008 Tarihleri Aras YTL

2 286 m a l i Ç Ö Z Ü M 4- S GORTA PR M ORANLARI fiç PAYI (%) fiveren PAYI (%) TOPLAM PAYI (%) fl Kazas Meslek Hastal Primi (%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz) Anal k Sigorta Primi 1 1 Hastal k Sigorta Primi Malüllük.Yafll l k ve Ölüm Sigorta Primi Malüllük Yafll l k ve Ölüm Sigorta Primi (Maden iflyerlerinde yeralt nda çal flanlardan) flsizlik Sigortas (%1 Devlet Katk s Hariç) Sosyal Güvenlik Destekleme Primi STE E BA LI S GORTA PR MLER EN AZ EN FAZLA a) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/ /12/2006 %25) 132,75 YTL 862,88 YTL b) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/ /06/2007 %25) 140,63 YTL 914,06 YTL c) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/ /12/2007 %25) YTL YTL d) S.S.K. Tabi olanlar (01/01/ /06/2008 %25) YTL YTL e) S.S.K. Tabi olanlar (01/07/ /12/2008 %25) YTL YTL f) Ba -Kur'a Tabi olanlar (Sa l k sigorta primleri hariç) YTL YTL 6- YILLIK ÜCRETL Z NLER H ZMET SÜRELER ( den itibaren) Z N SÜRES a) 1 Y ldan 5 Y la Kadar (5 y l dahil) olanlar 14 günden az olamaz b) 5 Y ldan fazla 15 y ldan az olanlar 20 günden az olamaz c) 15 Y l ve Daha Fazla Olanlar 26 günden az olamaz d) 18 Yafl ndan Küçük flçiler ile 50 ve daha yukar yafltaki iflçiler 20 günden az olamaz 7- SSK GEC KME ZAMMI ORANLARI (Ayl k) Ay Y l Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Kurumun prim ve di er alacaklar n n süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen k sm na, sürenin bitti i tarihten itibaren ilk üç ayl k sürede her ay için %3 oran nda gecikme cezas, ayr ca her ay için bulunan bu tatarlara ödeme süresinin bitti i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayr ayr Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi, bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. (506/80.md)

3 m a l i Ç Ö Z Ü M B LD R M SÜRELER VE HBAR TAZM NATI TUTARLARI H ZMET SÜRELER B LD R M SÜRES HBAR TAZM NAT TUTARI a) 6 Aydan az 2 Hafta 2 haftal k ücret b) 6 ay- 1,5 Y l aras 4 Hafta 4 haftal k ücret c) 1.5 Y l - 3 Y l aras 6 Hafta 6 haftal k ücret d) 3 Y ldan fazla 8 Hafta 8 haftal k ücret 9-50 VEYA DAHA FAZLA fiç ÇALIfiTIRAN ÖZEL SEKTÖR fiyerler NDE a) Özürlü flçi Çal flt rma Oran %3 b) Eski Hükümlü flçi Çal flt rma Oran (5763 Say l kanun ile kald r ld ) - c) Terör Ma duru flçi Çal flt rma Oran (5763 Say l kanun ile kald r ld ) S.S.K.'YA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI ( DÖNEM ) 10.1) flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8) - Bilanço Esas na Göre Defter Tutanlara YTL - Bilanço Esas D fl nda Defter Tutanlara YTL - Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara YTL 10.2) Sigortal fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi çinde Verilmemesi (SSK md.9) YTL 10.3) Çal flma zni Olmayan Sigortal n n fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi çinde Verilmemesi (SSK md.9) YTL 10.4) Ayl k Prim ve Hizmet Belgesini Takip Eden Ay n Sonuna Kadar Verilmemesi (Her Bir Fiil için YTL yi Aflmamak Üzere) 1. Belgenin As l Nitelikte Olmas Halinde Belgede Kay tl Sigortal Bafl na YTL 2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas Halinde Belgede Kay tl Sigortal Say s na Bak lmaks z n YTL 3. Ek Belgenin SSK md. 79/3 stinaden Kurumca Re sen Düzenlenmesi YTL 4. Mahkeme Karar ile veya Denetim Elemanlar nca yap lan Tespitler ya da Kamu Kurum ve Kurulufllar nca Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançlar Kuruma Bildirilmedi i veya Eksik Bildirildi i Saptanan Sigortal larla lgili Olmas Halinde As l veya Ek Nitelikte Olup Olmad na Bak lmaks z n YTL 10.5) Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin flyerine As lmamas (SSK md.79/4) YTL 10.6) Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGDP) flyerine As lmamas YTL 10.7) Muayene çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap lan htara Ra men Üç Gün çinde Verilmemesi (SSK md.90) YTL 10.8) flyeri Kay tlar n n Kurumca Yap lan Yaz l htara Ra men 15 Gün çinde Mücbir Sebep Olmaks z n braz Edilmemesi Halinde - Bilanço Esas na Göre Defter Tutanlara YTL - Bilanço Esas D fl nda Defter Tutanlara YTL - Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara YTL 10.9) Ayl k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu u Halde nternet Üzerinden Vermeyenler YTL

4 288 m a l i Ç Ö Z Ü M 10.10) Yabanc lar n Çal flma zinleri Hakk nda Kanunda Yer Alan dari Para Cezalar (2008 Y l ) a) 4817/18. maddede Öngörülen Bildirim Yükümlülü ünü Süresi çinde Yerine Getirmeyen Ba ms z Çal flan Yabanc le Çal flt ran flverene Her Bir Yabanc çin YTL b) Çal flma zni Olmaks z n Ba ml Çal flan Yabanc ya YTL c) Çal flma zni Bulunmayan Yabanc y Çal flt ran flveren veya flveren Vekillerine Her Bir Yabanc çin YTL Çal flma zni Olmaks z n Ba ms z Çal flan Yabanc ya YTL Not: 1- dari para cezalar na karfl itiraz 15 gün içinde Sigorta l/sigorta Müdürlüklerine itiraz edilebilir. 2- dari para cezalar na karfl yap lan itiraz n SBK taraf ndan reddi halinde 30 gün içinde Yetkili dare Mahkemesi ne baflvurulmal. ( den itibaren) 3- dari para cezas tutar YTL nin alt nda olan ve tek hakim taraf ndan verilen dare Mahkemesine karfl Bölge dare Mahkemesi ne; dari para ceza tutar YTL üzerinde olan ve heyet halinde verilen dare Mahkemesi kararlar na karfl Dan fltay a baflvurulularak itiraz edilmesi mümkündür. 4- dari para cezalar n n tebli i tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezan n 1/4 ü ödenmeyecektir. 5- Fiilin ifllendi i günden itibaren 5 y l içinde tebli edilmeyen idari para cezalar zaman afl m na u rar. 11- S.S.K. LE LG L BAZI SÜRELER a) flyeri Bildirgesi En Geç, Sigortal Çal flt rmaya Bafllad Tarih b) fle Girifl Bildirgesi b.1) Faaliyete öteden beri devam eden iflyerinde, en geç sigortal çal flt rmaya bafllad tarihden önce b.2) lk defa iflyeri aç l fl nda ifle bafllama tarihinden itibaren bir ay çinde ( flyeri aç l fl ile ayn tarihte ifle bafllayan sigortal lar) b.3) nflaat ifllerinde, iflçinin ifle bafllad gün elden yada adeli Taahhütlü kuruma bildirilir. c) flyerinin Devri, En Geç Devir Tarihinde, Kapanmas, Terki veya Tasfiyesi Halinde En Geç 1 Ay çinde Bilgi Verilir. (Yön.md.12/a) d) dari Para Cezas na tiraz, dari Para Cezas n n Tebli i Tarihinden tibaren 30 Gün çerisinde Ödenir veya lgili Kurum Ünitesine 15 gün içinde itiraz edilir. tiraz n Reddi Halinde Tebli Tarihinden tibaren 30 Gün çinde Yetkili dare Mahkemesi ne baflvurulabilir. e) flyeri le lgili Defter ve Belgeler stenildi i Taktirde braz Edilmek Üzere 5 Y l Süre le Saklan r. f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortal n n Sa l k Yard mlar ndan Yararlanabilmesi çin, (md.32/a,b,d) Hastal n Anlafl ld Tarihten Önceki Bir Y l çinde En Az 90 Gün Hastal k Primi Ödemifl Olmas fi a r t t r. (Yurtd fl Tedavileri için Hastal n Anlafl ld Tarihten Önceki Bir Y l çinde 300 Gün Hastal k Sigortas Primi Ödemifl Olmal d r. g) fl Kazas n Bildirim; Kaza Tarihinden tibaren 2 Gün çinde Kuruma Yap lmal d r. h) ki (dahil) ve daha fazla sigortal çal flt ran iflverenler Ayl k Prim ve Hizmet Belgelerini nternet Ortam nda Vermeleri Zorunludur. ) flyerinde Sigortal Çal flt rmaya Ara Verildi ini 1 Ay çinde Yaz l Olarak Bildiren flvenen Her Ay Ayr ca Bir Bildirimde Bulunmaz. (Yön.md.20/k)

5 m a l i Ç Ö Z Ü M SON 5 YIL ÇER S NDE GEÇERL ASGAR ÜCRETLER ( den tibaren) Uygulama Dönemi 16 Yafl n Doldurmayan 16 Yafl n Doldurmufl flçilerin Ayl k flçilerin Ayl k Asgari Ücreti Asgari Ücreti TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL ,80 YTL 488,70 YTL ,00 YTL 531,00 YTL ,50 YTL 562,50 YTL ,40 YTL 585,00 YTL YTL YTL YTL YTL 13 - SON 6 YIL ÇER S NDE GEÇERL S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI ( den tibaren) Günlük Kazanc n Ayl k Kazanc n Dönemi Alt S n r Üst S n r Alt S n r Üst S n r TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL ,29 YTL 105,89 YTL 488,70 YTL 3.176,55 YTL ,70 YTL 115,05 YTL 531,00 YTL 3.451,50 YTL ,75 YTL 121,88 YTL 562,50 YTL 3.656,25 YTL ,50 YTL 126,75 YTL 585,00 YTL 3.802,50 YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL

6 290 m a l i Ç Ö Z Ü M SAYILI fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Kanun C e z a F i i l 2007 Y l 2008 Y l Miktar YTL A ç k l a m a M a d. M a d. Miktar *** Y T L ** * Tarihinden tibaren flyeri bildirim yükümlülü üne ayk r davran fl *** 85. md. (a r ve tehlikeli ifller) *** kapsam ndaki iflyerlerinde çal flt r lan her iflçi için Çal flt r lan her iflçi için 3 98 flyerini muvazaal olarak bildiren *** as l iflveren ile alt iflveren veya vekillerine ayr ayr 5 99 / a flçilere eflit davranma ilkesine Bu durumdaki her iflçi için uymamak (Davranmamak) 7 99 / a Geçici iliflkisine iliflkin Bu durumdaki her iflçi için yükümlülüklere uymamak 8 99 / b Çal flma koflullar na iliflkin belgeyi Bu durumdaki her iflçi için v e r m e m e k / b Ça r üzerine çal flma hükümlerine Bu durumdaki her iflçi için ayk r davranmak / c flten ayr lan iflçiye Çal flma Belgesi Bu durumdaki her iflçi için vermemek, belgeye gerçe e ayk r bilgi yazmak madde hükümlerine ayk r Bu durumdaki her iflçi için olarak toplu iflçi ç kartmak Özürlü ve eski hükümlü Çal flt r lmayan her özürlü, eski çal flt rmamak hükümlü ve çal flt r lmayan her ay için / a Ücret ile bu kanunda do an veya ** Bu durumdaki her iflçi ve her T S den veya ifl sözleflmesinden ay için do an ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek / a Asgari ücreti ödememek veya ** Bu durumdaki her iflçi ve her eksik ödemek ay için / b Ücret hesap pusulas düzenlememek / b Yasaya ayk r ücret kesme cezas vermek veya sebebini ve hesab n b i l d i r m e m e k / b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye v e r m e m e k / c Fazla çal flma ücretini ödememek veya iflçiye haketti i serbest Bu durumdaki her iflçi için zaman alt ay içinde vermemek veya iflçinin onay n almadan fazla çal flma yapt rmak Y ll k ücretli izni yasaya ayk r Bu durumdaki her iflçi için flekilde bölmek

7 m a l i Ç Ö Z Ü M SAYILI fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Kanun C e z a F i i l 2007 Y l 2008 Y l Miktar YTL A ç k l a m a M a d. M a d. Miktar *** Y T L ** * Tarihinden tibaren zin ücretini yasaya ayk r flekilde ödemek veya eksik ödemek Bu durumdaki her iflçi için Sözleflmesi fesh edilen iflçiye y ll k izin ücreti ödememek Bu durumdaki her iflçi için Y ll k izin yönetmeli inin esas Bu durumdaki her iflçi için usüllerine ayk r olarak izni kulland rmamak veya eksik kulland rmak Çal flma sürelerine ve buna dair Bu durumdaki her iflçi için yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çal flmas usüllerine uymamak Bu durumdaki her iflçi için K sa çal flma ve k sa çal flma ödene i Bu durumdaki her iflçi için düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak Geceleri 7.5 saatten fazla çal flt rmak gece ve gündüz posta de ifltirmemek Çocuklar çal flt rma yafl na çal flt rma yasas na ayk r davranmak Yer ve sualt nda çal flt rma yasa na u y m a m a k Gece çal flt r lma yasa na uymamak Do um öncesi - sonras sürelerde kad n iflçiyi çal flt r p ücretsiz izin vermemek flçi özlük dosyas n düzenlememek Çal flma sürelerine iliflkin yönetmeliklere muhalefet etmek / c fl sa l ve güvenli i hükümlerine *** ayk r davranmak 78 / / a fl sa l ve güvenli i tüzük ve yönetmeliklerine ayk r davranmak *** Al nmayan her ifl sa l ve güv. tedbiri her ay için 78 / / c Kurma izni ve iflletme belgesi almadan *** iflyeri açmak / c Durdurulan ifli izin almadan devam *** ettirmek, kapat lan iflyerini izinsiz açmak / c fl sa l ve güvenli i kurulu kurulmas, *** çal flt r lmas hükümlerine uymamak / c Madde hükümlerine ayk r olarak iflyeri *** hekimi çal flt rma ve iflyeri sa l k birimi oluflturma yükümlülüklerine uymamak

8 292 m a l i Ç Ö Z Ü M SAYILI fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Kanun C e z a F i i l 2007 Y l 2008 Y l Miktar YTL A ç k l a m a M a d. M a d. Miktar *** Y T L ** * Tarihinden tibaren fl güvenli i ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülü ünü yerine getirmemek A r ve tehlikeli ifllerde 16 yafl ndan *** küçükleri çal flt rmak veya yönetmelikte gösterilen yafl kay tlar na ayk r iflçi / d ç a l fl t r m a k A r ve tehlikeli ifllerde mesleki e itim *** almam fl iflçi çal flt rmak A r ve tehlikeli ifllerde çal flanlar için *** Bu durumdaki her iflçi için sa l k raporu almamak yafl ndan küçük iflçiler sa l k raporu *** Bu durumdaki a l m a m a k her çocuk iflçi için Gebe ve emzikli kad nlar hakk ndaki *** yönetmelik hükümlerine uymamak fl sa l ve güvenli i yönetmeliklerine *** ayk r davranmak fl ve iflçi bulmak için fl-kur dan izin almadan faaliyet göstermek 92 / Teftifl s ras nda davete gelmemek, * belge, bilgi ve ifade vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirmemek, göstermemek, fl müfettifllerinin 92/1. f krada yaz l görevlerini yapmak için kendilerine her çeflit kolayl göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek 96 / flverence ifade verenlere telkinde * bulunmak veya kötü davranmak 96 / flçiler ve di er kifliler taraf ndan * müfettiflin teftifl, denetleme, görevini yapmas n ve sonuçland rmas n engellemek SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Kanun Mad. F i i l 2007 Y l Ek Md.1 Çal flt r lmayan Her flçi çin ve 01/01-30/06 01/07-31/12 01/01-30/06 01/07-31/12 Çal flt r lmayan Her Ay çin YTL YTL YTL YTL

9 m a l i Ç Ö Z Ü M Say l flkur Kanununa Göre Uygulanacak dari Para Cezalar ( 'den tibaren) Ceza Mad. Cezay Gerektiren Fiil Ceza Miktar (YTL) 20/a Yurt d fl ifl ve iflçi bulma faaliyetlerine iliflkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolar na her bir hizmet akdi için / b fl Kur taraf ndan istenilen bilgi ve belgelerle iflgücü piyasas n n izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebli i tarihinden itibaren onbefl gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolar na /c flkur müfettifllerince istenilen bilgi, belge, kay t ve defterleri onbefl gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolar na 1,200 flçi isteme ve ifl araman n düzene ba lanmas na iliflkin çal flmalar yapmak, iflgücünün yurt içinde ve yurt d fl nda uygun olduklar ifllere yerlefltirilmelerine ve çeflitli ifller için uygun iflgücü bulunmas na ve yurt d fl hizmet akitlerinin yap lmas na arac l k etmek, istihdam nda güçlük çekilen iflgücü ile iflyerlerinin yasal olarak çal flt rmak zorunda olduklar iflgücünün istihdamlar na katk da / d bulunmak, özel istihdam bürolar na iliflkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iflverenlerin yurt d fl nda kendi ifl ve faaliyetlerinde çal flt raca iflçileri temin etmesi ile tar m ifllerinde ücretli ifl ve iflçi bulma arac l na izin verilmesi ve kald r lmas na iliflkin ifllemleri yapmaya ayk r davranan kiflilere flkura onaylat lmayan her bir yurt d fl hizmet akdi için 300 iflten ayr lma bildirgesini 15 günlük süre içinde iflkura göndermeyen iflverenlere her bir fiil için ayr olmak üzere 2,000 20/e 4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik hükümlerinde bildirim yükümlülü üne ayk r hareket eden özel kesim iflyerlerine (De iflik 26/05/ /23,md,) 2,000 20/f fl arayanlara ve aç k ifllere iliflkin bilgileri, ifl ve iflçi bulma faaliyeti d fl nda baflka bir amaçla kullanan bürolara ikibin Yeni Türk Liras ; ifl arayanlardan her ne ad alt nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara 10,000 20/g Yönetmelikte öngörülenler d fl nda ifl arayanlardan ücret al nmas na veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yaz l anlaflmalar, iflgücünün sigortas z çal flmas veya sendikaya üye olmamas ya da asgari ücretin alt nda ücret ödenmesi koflullar n tafl yan anlaflmalar, ifl arayan n, di er özel istihdam bürolar ndan veya Kurumdan hizmet almalar n engelleyen anlaflmalar yap lmas halinde 2,000 20/h flkurdan izin belgesi almadan ifl ve iflçi bulmaya arac l k faaliyetinin bir iflyerinde veya 5187 say l Bas n Kanununda yaz l araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay n veya elektronik bilgi iletiflim araçlar ve benzer yay n araçlar ndan biri ile ifllenmesi halinde bu fiili gerçeklefltiren gerçek veya tüzel kiflilere fiilin her bir tekrar nda / Kurumdan izin belgesi almadan ifl ve iflçi bulmaya arac l k faaliyeti gösteren kifliler ile Kurumdan izin almadan yurtd fl na iflçi götürmek isteyen kiflilere ait ifl ve iflçi bulma ilan n, 5187 say l Bas n Kanununda yaz l araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay n veya elektronik bilgi iletiflim araçlar ve benzer yay n araçlar ile yay nlayan gerçek ve tüzel kiflilere 5,000 20/j 4817 say l Yabanc lar n Çal flma zinleri Hakk nda Kanun gere i çal flma izni almayanlar için arac l k faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiflilere kifli bafl na 5,000

10 294 m a l i Ç Ö Z Ü M Ayl k Sigorta Primi=Gelir Basama x 0.20 Ayl k Sa l k Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutar x 0.20 Ayl k Sa l k Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = Basamak Gelir Tutar x 0.20 Basamak Yükseltme Fark = Yükselinen basama n Gelir Tutar - Önceki Basama n Gelir Tutar Girifl Kesene i = Basamak Gelir Tutar x 0.25

Pratik Bilgiler. ÇÖZÜM Say :

Pratik Bilgiler. ÇÖZÜM Say : 1- ASGAR ÜCRET 01.01.08-30.06.08 01.07.08-31.12.08 01.01.09-30.06.09 01.07.09-31.12.09 A) Ücretliler çin (Ayl k) a) 16 Yafl ndan Büyükler çin 608.40 YTL 638.70 YTL 666.00 TL 693.00 TL b) 16 Yafl ndan Küçükler

Detaylı

1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/12/12 12:43 PM Page

1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/12/12 12:43 PM Page 1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/12/12 12:43 PM Page 323373 PRATİK BİLGİLER sosyal güvenlik 1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/12/12 12:43 PM Page 273 324 1- SSK pratik bilgiler _Layout 1 12/12/12

Detaylı

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) Iİ İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ U NA GÖRE KESİLECEK PARA LARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA SI (İPC) MİKTARLARI Iİ 88 q İHBAR TAZMİNATI Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU

2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU mali ÇÖZÜM 261 2008 YILINDA 4857 SAYILI fi KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI VE T RAZ YOLU Mehmet KOÇAK* I- G R fi fl Hukukunun ana ilkelerinden olan iflçiyi yarar na yorum ilkesi ekonomik olarak

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK Sayfa No. 1 2 Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Ücretler Kıdem Tazminatı Tavanı Sosyal Güvenlik Prim Oranları Yıllık Ücretli İzinler İhbar Tazminatları PRATİK BİLGİLER Konu Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren)

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtiaren) Kanun Ceza Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri ildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

S SK Baflkanl Yönetim Kurulu nun 17/06/2004 tarih, IX/1160 say l karar yla

S SK Baflkanl Yönetim Kurulu nun 17/06/2004 tarih, IX/1160 say l karar yla SOSYAL S GORTALAR KURUMU E-B LD RGE UYGULAMASI VE EK-1 / EK-2 fiç B LD R MLER Resul KURT Sigorta Müfettifli I. G R fi S SK Baflkanl Yönetim Kurulu nun 17/06/2004 tarih, IX/1160 say l karar yla sekiz (dahil)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad.

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil İş Kanunu Para Cezaları 2016 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

01.01.2008 DEN İTİBAREN SSK YA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (YTL) (*) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde:

01.01.2008 DEN İTİBAREN SSK YA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (YTL) (*) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde: İdari Para Cezaları SSK 'ya Göre 2008 Yılı İdari Para Cezası SSK 01.01.2008 DEN İTİBAREN SSK YA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (YTL) (*) İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 261 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 261 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 261! I. G R fi Murat ÖZDAMAR* nflaat ülkemizde son üç senenin en çok büyüyen sektörü olmufltur. nflaat sektöründe meydana gelen rekor büyüme kiflilerin konut tercihlerini de de- ifltirmifltir.

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU

SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU 43 44 SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU Kanun No : 4958 Kabul Tarihi : 29.07.2003 R.Gazete Tarihi : 06.08.2003 R.Gazete No : 25191 K NC BÖLÜM

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES

SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYARINCA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER LE YEM NL MALÎ MÜfiAV RLERCE fiyer KAYITLARININ NCELENMES Ekrem TAfiBAfiI* I.G R fi 31/5/2006 tarihli ve 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r.

S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r. mali ÇÖZÜM 181 DO UM YAPAN KADINLARIN GEÇ C fi GÖREMEZL K YARDIMI Resul KURT * I. G R fi S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r. flte, sigortal kad n n u rayaca

Detaylı

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ 2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR 102-a/1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret Sigortası

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler

6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler 6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler 193 sayılı kanundaki değişiklikler 4447 sayılı kanundaki değişiklikler 4857 sayılı kanundaki değişiklikler 5510 sayılı kanundaki değişiklikler 6331 sayılı kanundaki

Detaylı

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE fi KANUNU Y llard r üyelerinin ve halk n ç karlar n savunan TMMOB olarak son ekonomik krizin düzenin sonucu oldu unu, bunun faturas n n emekçi halk m za ödettirilmek istendi ini

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ÖNEML UYGULAMALAR. Resul KURT SGK E. Baflmüfettifli

SORU VE CEVAPLARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ÖNEML UYGULAMALAR. Resul KURT SGK E. Baflmüfettifli SORU VE CEVAPLARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ÖNEML UYGULAMALAR Resul KURT SGK E. Baflmüfettifli stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Kurtulufl Cd. No:114 Kurtulufl fi fil / STANBUL Tel : (212)

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

ST HDAM PAKET : ÇER ve GET RD KLER. 5763 SAYILI fi KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ST HDAM PAKET : ÇER ve GET RD KLER. 5763 SAYILI fi KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN ST HDAM PAKET : ÇER ve GET RD KLER 5763 SAYILI fi KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN Haziran 2008 Haziran 2008 Ç NDEK LER Sunufl...........................................................

Detaylı

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden II. SOSYAL GÜVENL K AÇIKLARININ ETK LER Y llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi bozulmufl ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez

Detaylı

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER mali ÇÖZÜM 199 ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER Dr. Muzaffer KOÇ* I. G R fi fl hukuku, iflçiler ve iflverenler aras ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dal d r. flçi ve iflveren

Detaylı

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI

fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI fi KANUNU NA GÖRE HAM LE fiç N N ÇALIfiMASI mali ÇÖZÜM 257 Dr. Muzaffer KOÇ* I) G R fi fl sözleflmesiyle çal flan hemen hemen bütün iflçileri kapsayan çal flma mevzuat nda, uluslararas anlaflmalarda bulunan

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÖNSÖZ. De erli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. De erli Üyelerimiz, özlük en son 2/3/10 9:31 PM Page 1 ÖNSÖZ De erli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuat ile yap lan bu düzenlemelerden ve son yay nlanan sosyal sigortalar ifllemleri yönetmeli i ve genel sa l k sigortas ifllemleri

Detaylı

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti

A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için asgari ücreti 2006 DÖNEM Ç N BEL RLENEN ASGAR ÜCRET ÜZER NE B R DE ERLEND RME Yrd. Doç. Dr. smail AYDEM R Mu la Üniversitesi, Mu la Meslek Yüksek Okulu G R fi A sgari Ücret Tespit Komisyonu (AÜTK), 2006 Dönemi için

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

K NC BÖLÜM SORULARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMU

K NC BÖLÜM SORULARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMU K NC BÖLÜM SORULARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMU 46 K NC BÖLÜM SORULARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMU kinci Bölüm SORULARLA SOSYAL GÜVENL K REFORMU 1. SGK internet sitesi ilgili acil bir dan flma hatt var m? Alo

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK. Konu

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK. Konu Sayfa No. 1 2 Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Ücretler Kıdem Tazminatı Tavanı Sosyal Güvenlik Prim Oranları Yıllık Ücretli İzinler İhbar Tazminatları Konu Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 279 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 279 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 279! Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. Girifl nsanl k tarihi kadar eski bir geçmifle sahip olan ekmek, insanl n en önemli ortak tüketim ve besin maddesidir. Ekmek, un, su, tuz, maya ve katk maddeleriyle

Detaylı