FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ CİHAZIN KULLANIM AMAÇLARI: Katõlarda gaz adsorpsiyonu,yüzey karekterizasyonu ve gazlarõn analizinde kullanõlacaktõr. SİSTEMİN TANIMLANMASI: Sistem FTIR, difuze reflaktans hücresi, vakum hücresi (adsorpsiyon hücresi), yüksek sõcaklõk transmisyon hücresi, gaz analiz hücresi, vakum sistemi, bilgisayar ve yazõcõdan oluşmalõdõr. A)FTIR Genel Özellikleri: 1. Fourier Transform İnfrared Spektrometre yüksek performanslõ, optik olarak değiştirilebilen yapõda, sağlam ve kullanõcõ tarafõndan servis edilebilir olmalõdõr. Cihaz standard IBM uyumlu bir PC bilgisayar ile üretici firma tarafõndan verilen yazõlõm programõnõ kullanarak kontrol edilebilmelidir. Yazõlõm programõ Microsoft Windows 95, 98 veya Windows NT altõnda çalõşmalõdõr. Sistem moduler olarak tasarõmlanmõş ve ileride yakõn ve uzak infrared spektroskopisi aplikasyonlarõna geliştirilebilecek şekilde yapõlmõş olmalõdõr. Ayrõca GC-IR interfazõ,tga-ir interfazõ ve/veya FT-Raman aksesuarõ ile kullanõlabilmelidir. Sistem aynõ zamanda step sacan ve diğer iki kanallõ aplikasyonlara uygun olacak şekilde geliştirilebilmelidiir. 2. Sistem masa üstü FT-IR spektrometre olacak ve çalõşmasõ için 220V AC şehir cereyanõ yeterli olacaktõr. 3. Sistem nem çekici dahili optiklerin (beamsplitter ve dedektör penceresi dahil) korunmasõ için kapalõ ve desikantlõ olacaktõr. 4. Spektrometrenin üreticisi spektrometrenin üretim yeri için ISO 9001 sertifikasõna sahip olmalõdõr. 5. Spektrometre, standard bir IBM uyumlu Pentium bilgisayarla kullanõlabilen yazõlõm ile çalõştõrõlmalõdõr. Yazõlõm spektrometre üreticisi tarafõndan temin edilebilmeli ve sistemin tüm veri işleme fonksiyonlarõ bilgisayarla yapõlabilmelidir. Spektrometre Optik Masa: 6. İnterferometre sürekli taramalõ 90 0 Michelson tipi olmalõdõr. İnterferometre, optimum sistem performansõ sağlanabilmesi ve hassas çizgi şekillerinin korunabilmesi için laser deteksiyon beslemesine dayalõ aktif dijital ayar sistemine sahip olmalõdõr. Dijital dinamik ayar taramalarõn tekrarlanabilirliğini arttõrõr, uzun ve kõsa süreli stabiliteyi geliştirir ve optik sistemin sürekli olarak optimum ayarda kalmasõnõ sağlar. Dinamik ayar mekanizmasõ, Helium Laser interferogramõnõn bir laser adõmõna eşdeğer frekans intervalinde intrascan düzeltmeler yapabilecek sofistike tasarõma sahip olmalõdõr. Arka arkaya gelen iki tarama arasõnda düzeltme yapan dinamik ayar mekanizmalarõ kabul edilemez. Dinamik ayar mekanizmasõ aktif tasarõma sahip olmalõ, ve interferometre kollarõndan birinde relatif optik õşõk yolu ve eğiklik açõsõna göre düzeltme yapmalõdõr. Yalnõzca her iki interferometre aynasõnõn aynõ plaka üzerine monte edilmesine dayanan ve interferometre içindeki sõcaklõk ve ortam değişiklikleri için düzeltme yapmayan pasif sistemler kabul edilemez. Ayrõca eğiklik kompenzasyonu için yalnõzca kübük 1

2 köşe retroreflektörlere dayanan interferometreler de sürtünme efektlerine bağlõ kötü performanslarõndan dolayõ kabul edilemez. 7. Periyodik sistem optimizasyonu için gerekli otomatik interferometre ayarõ tamamen bilgisayar kontrollu olmalõdõr. 8. Spektrometrenin monolitik, ve soketli elemanlara sahip optik tasarõmõ olmalõdõr. Spektrometre aynalarõnda ayarõ etkileyecek ayar vidalarõ bulunmamalõ ve sistem bu tür vidalara gereksinme duymamalõdõr. Aynalar optik masalar arasõnda değiştirildiğinde ayar gerektirmeyecek bir hassasiyet toleransõnda yapõlmõş olmalõdõr. 9. Optik tasarõm, maksimum enerji aktarõmõ sağlayacak hassas optik toleranslõ, elmasla döndürülen aynalar içermelidir. 10. Optik tasarõmda beamsplitter ve numune bölmesi arasõnda tek bir parabolik ayna ve numune bölmesi ile dedektör arasõnda da tek bir elipsoid ayna olmalõdõr. Bu şekilde sistemin optik kompleksliği azaltõlmalõ ve maksimum enerji aktarõmõ sağlanõrken potansiyel ayarlama problemleri yok edilmelidir. 11. Sistem, kollime ve modüle edilmiş bir infrered õşõğõn spektrometrenin sağ, sol veya ön tarafõndan dõşarõya çõkarõlmasõnõ sağlayacak şekilde geliştirilebilmelidir. Harici õşõnlar cihazõn ana numune bölmesi içinden geçemez. Harici õşõn seçimi bilgisayar kontrollu olmalõdõr. 12. Orta infrered kaynağõ 1525K dan daha düşük olmayan sõcaklõkta çalõşan seramik bir eleman olmalõdõr. Su soğutmasõ gibi harici yardõmcõ sistemler gerekmemelidir. Kaynak beş yõl garantili olmalõdõr. Kaynak soketli olmalõ ve kullanõcõ tarafõndan değiştirilebilmelidir. 13. HeNe laseri soketli ve önceden ayarlanmõş olmalõ ve kullanõcõ tarafõndan osiloskop kullanõmõna gerek olmadan değiştirilebilmelidir. Laser, pik pozisyonlarõnõn doğruluğunun garanti edilebilmesi için infrared õşõn ile koaksiyel olmalõ ve numune ve aksesuarlarõn ayarlarõna yardõmcõ olabilmesi için numune bölmesinden görülebilmelidir. 14. İnterferometre kontrol devresi hassas laser referanslõ interferogram pozisyonu ayarõ için Digital Signal Processor (DSP) içermelidir. Performans Spesifikasyonlarõ: Resolusyon : Spektometrenin standard resolusyonu apodize (Triangular veya Happ- Genzel) edilmiş olarak ve 4 torr basõnçta CO gaz numunesi ile yarõ yükseklikteki tam genişlikte (FWHH) ölçüldüğünde 0.25 cm -1 den iyi olacaktõr. Spektral Aralõk : Cihazõn detektörü, cm -1 aralõğõnõ kapsamalõdõr. Bu aralõk standard Germanyum kaplõ Beamsplitter, standard seramik bazlõ orta-infrared kaynak ve standard TGS dedektör ile gerçekleştirilecektir. Sistem aşağõda Bölüm 4 de belirtilen spektral aralõklarda çalõşõlabilecek şekilde geliştirilmeye uygun olacaktõr. Tarama Hõzlarõ : İnterferometre ayna kontrolu 0.15 cm/sn ile 5.0 cm/sn arasõnda fiziksel ayna tarama hõzlarõ verebilmelidir. Ayrõca ile 8.22 cm/sn arasõnda opsiyonel tarama hõzlarõ verilebilmelidir. Hõzlõ Tarama : Spektrometre 16 cm -1 resolusyonda (8 cm -1 veri noktasõ aralõğõnda) 50 tarama/sn den daha yüksek hõzlõ tarama yapabilmelidir. İnterferogramlar doğrudan diske yazõlmalõdõr. 2

3 Sinyal-Gürültü Oranõ : Spektrometre, KBr beamplitter ve TGS dedektör ile 4 cm -1 resolusyonda triangular apodizasyon ile 1dakikalõk ölçümde 30000:1 den daha iyi peak-to-peak sinyal - gürültü oranõ sağlamalõdõr. ASTM Linearitesi: Spektrometre, 3mil (0.075mm) kalõnlõğõnda polistiren film ile 4 cm - 1 resolusyonda 0.0%T den en fazla %0.07 deviasyon gösterecektir. Sistem Validasyonu: Sisteme, 1.5 mil ve 3.0 mil kalõnlõğõnda NIST izlenebilir polistren film içeren dahili validasyon tekerleği takõlabilecektir. ASTM E1421 FT-IR spektrometre validasyon testlerini otomatik olarak yapan Sistem Validasyon yazõlõmõ temin edilebilecektir. Validasyon raporlarõ, tüm validasyon testleri için PASS/FAIL statüsünü ve tüm testlerin tarihçelerini içerecektir. Genişletilmiş Spektral Aralõk Kapasitesi: Spektrometreye Orta/Uzak IR ve Yakõn IR/Görünür õşõk bölgelerinde çalõşabilen õşõk kaynaklarõ takõlabilmelidir. Kaynak seçimi standard olarak manuel olmalõ, istenirse bilgisayar kontrollu çift kaynaklõ opsiyon bulunmalõdõr. Aşağõdaki spektral aralõklarõ kapsayan õşõn ayõrõcõlar temin edilebilmelidir. Spektral Aralõk (cm -1 ) Işõn Ayõrõcõ Ge-on-KBr XT-KBr Ge-on CsI Si-on CaF ZnSe Kuvars Silikon Sistem takõlan õşõn ayõrõcõyõ otomatik olarak tanõmalõ ve õşõn ayõrõcõnõn cihaza takõlmasõndan sonra en çok 10 saniye içinde optimum ayarõnõn min.%95 ine gelmelidir. Sistem yeni õşõnayõrõcõ takõlmasõndan sonra 10 saniye içinde çalõşmaya hazõr olmalõdõr. Aşağõdaki spektral aralõklarõ kapsayacak dedektörler temin edilebilmelidir. Spektral Aralõk (cm -1 ) Dedektör KBr Pencereli DTGS CsI Pencereli DTGS TE Soğutmalõ,KBr Pencereli DTGS Yüksek Hassasiyetli,Sõvõ Azot Soğutmalõ MCT Sõvõ Azot Soğutmalõ MCT-A Sõvõ Azot Soğutmalõ,Geniş Aralõklõ MCT-B PbSe Sõvõ Azot Soğutmalõ InSb NIR için Oda Sõcaklõğõ InGaAs NIR için TE Soğutmalõ InGaAs Polietilen Pencereli DTGS 3

4 Sistemin ana spektrometre bölmesi iki dedektör takõlmasõna uygun olmalõdõr. İkili dedektör opsiyonu ile dedektör seçimi bilgisayar kontrollu olarak yapõlabilmelidir. Tüm dedektörler soketli olmalõ ve sistem tarafõndan otomatik olarak tanõmlanabilmelidir. Dedektör sisteme takõldõğõnda elektrik bağlantilarõ otomatik yapõlmalõdõr. Sõvõ azot soğutmalõ dedektörlerde (MCT veya InSb) Dewar kabõ paslanmaz çelikten yapõlmõş olmalõ ve buzlanmadan dolayõ oluşabilecek malzeme hatalarõna karşõ garantili olmalõdõr. Dewar kabõnõn gece yapõlacak çalõşmalar için 18 saat kapasitesi olmalõdõr. Aksesuarlar: Sistem piyasada bulunan tüm üreticilere ait ticari aksesuarlarla uyumlu olmalõdõr. Sistem Spectra-Tech, PIKE Technologies,sensIR Technologies ve Specac Inc. gibi büyük üreticiler tarafõndan üretilen tüm Smart aksesuarlarla uyumlu olmalõdõr. Smart aksesuarlar şu özelliklere sahip olmalõdõr: 1. Çabuk ve kolay soketli montaj 2. Sistem tarafõndan otomatik tanõmlanma ve optimizasyon 3. Bozulmayan soketli ayar 4. Yüksek verim 5. Yüksek performans 6. Çok verimli purge Aşağõdaki uygulamalar için Smart aksesuarlar temin edilebilmelidir: 1. Transmisyon 2. Diffuse Reflektans 3. Single Bounce ATR 4. Makro Single Bounce ATR 5. Multiple Bounce ATR 6. Mid-IR Fiber Optikler 7. Near-IR Fiber Optikler 8. Korrozyona Karşõ Dayanõklõ ATR 9. Araştõrma Kalitesinde ATR 10. Yakõn IR Diffuse Reflektans 11. Ortam Odalõ Araştõrma Kalitesinde Diffuse Reflektans 12. Elmas Kristal ATR Sistem validasyonu için Smart aksesuar seri numaralarõ her spektrum ile birlikte hafõzaya alõnmalõdõr. Sistem Yazõlõmõ: Yazõlõm Microsoft Windows 95, 98 ve/veya NT ile tam uyumlu olmalõdõr. Arama, spektrum çizilmesi, kelime-işlem, veri toplanmasõ gibi işlemlerin aynõ anda yapõlabilmesini sağlayacak gerçek çoklu operasyonlu yazõlõm gereklidir. Yazõlõm, Windows aracõlõğõ ile kes, kopyala ve yapõştõr gibi işlemlerin yapõlabileceği dinamik veri alõş verişi yapabilmelidir. OS/2 veya diğer sistemler altõnda çalõşan yazõlõmlar kabul edilemez. 4

5 Veri toplanmasõ sõrasõnda spektrum,tek õşõnlõ eğri veya interferogram gerçek zamanlõ olarak izlenebilmelidir. Optik masa performansõnõn kontrol edilebilmesi için veri toplanmasõndan önce ve toplanma esnasõnda geri plan diagnostik kontroller yapõlmalõdõr. Ekranda bulunan bir gösterge optik masa ayarõnõ, sinyal intensite kontrollerini, güç kaynağõnõ, elektronikleri, laseri ve kaynağõ içeren sistem durumunu göstermelidir. Bir arõza durumunda sistem : arõzayõ bildirmeli, problemi tanõmlamalõ, kullanõcõya detaylõ talimatlarla ve on-line video ile problemi nasõl gidereceğini anlatmalõ ve arõza düzeltildikten sonra optimum performansõ göstermelidir. Spektral kaliteyi kontrol edebilmek için veri toplanmasõndan önce ve toplanma esnasõnda spektral kalite kontrolleri yapõlmalõdõr. Bu kontroller şunlarõ içermelidir: tamamen absorbe eden bantlar, kötü baseline, türev bantlarõ, apodizasyon, resolusyon, aşõrõ gürültü, aşõrõ H 2 O ve CO 2, spektral aralõk, dedektör buzlanmasõ ve interferogam amplitüdü ve gürültü. Eğer spektrum kalite testlerinden geçmezse yazõlõm kullanõcõyõ uyaracak ve düzeltmek için önerilerde bulunacaktõr. Seçilen fonksiyonlarõn nasõl çalõştõğõnõ kullanõcõya gösterecek on-line eğitim programõ olmalõdõr. Eğitim programõ video, ses, çizim ve tekst kullanmalõdõr. Eğitim programõnda şunlar olmalõdõr: Kullanmaya Başlama, FT-IR Teorisi, Numune Hazõrlanmasõ, Standard Bakõm ve Hata Bulunmasõ. Ayrõca tüm yazõlõm programlarõ ve talimatlarõ için Windows 95 Yardõm programõ olmalõdõr. Yardõm programõna kolayca ulaşõlabilmelidir. Çalõşmalarõn tarihçelerinin dijital ortamda tek bir yerde saklanabilmesi için yazõlõm rapor not defteri özelliği olmalõdõr. Not defterinde şu özellikler olmalõdõr: kullanõcõ raporlarõ hazõrlayabilme ve saklama, spektrumlarõn saklanabilmesi ve geri çağrõlabilmesi, sperktral veri tabanõ yönetimi, çok alanlõ tekst taramasõ, rapor yazdõrõlmasõ/çõktõ ön izleme, ile gönderme, özel operasyonlarõn saklanmasõ (pik bulunmasõ, kütüphane tarama sonuçlarõ gibi) ve not defteri/rapor templateleri. GLP ye uygun olarak bir not defterine veya rapora güncelleştirme yapõlabilmeli ancak hafõzaya alõnmõş bilgilerin değiştirilmesi mümkün olmamalõdõr. Kütüphane tarama yazõlõmõ şu özelliklerde olmalõdõr: 1. Standard Tarama Kütüphaneleri, QC Kütüphaneleri (ürünler için kabul edilen spektrumlarõn saklandõğõ ve çõkan ürün için PASS/FAIL raporunun alõnabildiği Kütüphaneler) ve Karalama Defteri (herhangibir spektral aralõk ve resolusyanda verilerin saklanabileceği) tipte kütüphaneler oluşturulabilmelidir. 2. Kütüphane tarama sonuçlarõnõ değerlendiren ve En iyi tarama sonucu, Spektrum kütüphanede yok gibi tekst bazlõ bilgiler veren Search Expert (Tarama Eksperi) olmalõdõr. 3. Kullanõcõnõn kendi kütüphanesini oluşturmasõ sõrasõnda yol gösteren Library Creation Wizard olmalõdõr. Bu program kütüphanenin tipinin ve isminin, spektral aralõğõn, kütüphane tarama parametrelerinin, otomatik işlemlerin (otomatik baseline üzeltmesi, H 2 O/CO 2 düzelmesi gibi) ve numune hazõrlama metodunun (ATR, Nujol mull,drifts gibi) seçiminde yardõmcõ olacaktõr. 4. Kütüphane ön izleme, kütüphaneler arasõnda spektrum taşõnmasõ, çoklu tekst taramasõ, veri işleme olanaklarõ, disk boşluğu kontrolu, kütüphanelerin birleştirilmesi, 32-bit Y-ordinat resolusyonu ve kimyasal yapõlar için TIFF ve WMF formatta dosya saklama olanaklarõ veren Library Manager (kütüphane yöneticisi) olmalõdõr. 5

6 Ek yazõlõm özellikleri: Otomatik ve manuel baseline düzeltmesi, doğru çizgi oluşturma, şahit bölge, interaktif spektral çõkartma, otomatik ve manuel düzgünleştirma, spektral türev hesaplarõ, spektrum çarpma, toplama, eşik ve hassasiyet ayarõ ile pik bulma, pik üzerine bilgi yazma, otomatik gürültü hesaplama, spektrumlarõn gruplandõrõlmasõ ve saklanmasõ için dosya yönetimi, interaktif Fourier Self Deconvolution, bölge seçimi, pik yüksekliği pik alanõ işaretlenmesi için ikon paleti, Kramer s Kronig dispersiyon düzeltmesi, ATR düzeltmesi, Kubelka Munk hesaplanmasõ, ortak veya offset skalada üst üste veya alt alta spektrum gösterimi, tüm spektrumun görülebileceği X-görünüm kutusu, kutulama ve zumlama, çevirme ve zumlama, bir penceredeki tüm spektrumlarõn skalalanmasõ, tek veya çok pencerede çoklu spektrum gösterimi, iki yönlü JCAMP-DX desteği, XY çifti ve ASCII veri tekst formatõnda spektral dosya desteği (CSV), EtherNet desteği, tmamen kullanõcõ tarafõndan programlanabilen toolbar olmalõdõr. GLP amaçlarõ için tüm işlemlerin tarihçesi ilgili spektral dosya ile birlikte saklanmalõdõr. En az 80 spektrum içeren gaz, 3200 spektrum içeren buhar fazõ, 300 spectrum içeren başlangõç kütüphanesi temin edilmelidir. B) DİFFUZ REFLAKTANS HÜCRESİ 1. Pellet ve tozlarõn analizini yapmaya uygun olmalõ ve numune kaplarõ ile verilmelidir. Purge edilebilmeli (The Praying Mantis, Harrick). C) VAKUM HÜCRESİ (ADSORBSİYON HÜCRESİ) 1. Vakum hücresi Praying Mantis Diffuz Reflactans hücresinin içerisine yerleştirilebilmelidir. 2. Vakum sistemi ile10-5 Torr vakuma düşürülebilmeli ve vakum okunabilmeli. 3. Sõcaklõğõ kontrol edilebilmeli ve 500 o C ye çõkabilmeli. 4. Sõcaklõk kontrol cihazõ ile birlikte verilmeli. 5. vakum pompasõ ve besleme hattõ giriş ve gaz çõkõşõ bağlantõlarõ mevcut olmali. 6. Çok düşük (%5 altõnda) Amonyak, karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen sülfür, pyridine(piridine), metan, su, azot oksit, kükürt dioksit, SF6 gazlarõ ile kullanõlabilmelidir. 7. Hücreye uygun CaF 2, ZnSe, KBr pencerelerinden ikişer adet bulunmalõ. 8. Boru bağlantõlarõ, 1/4'' olmalõ ve bağlantõ elemanlarõ ile verilmeli. Paslanmaz çelikten yapõlmõş olmalõ (316) D) YÜKSEK SICAKLIK TRANSMİSYON HÜCRESİ 1. Katõ numunerlerin spectroscopik analizini 500 C ye kadar sağlayabilmeli (Harrick Marka) torr'a kadar vakumlanabilmeli. 3. Paslanmaz çelikten (316) yapõlmõş olmalõ mm çapa ve 10 mm kalõnlõğõna kadar numuneler yerleştirilebilmeli. 5. Su soğutmalõ olmalõ. 6. Boru bağlantõlarõ Paslanmaz çelikten yapõlmõş olmalõ (316) ve 1/4'' olmalõ. 7. Hücreye uygun CaF 2, ZnSe, KBr pencerelerinden ikişer adet bulunmalõ. 8. Vakum hücresi ile kullanõlacak olan sõcaklõk kontrol cihazõ bu hücre ile de kullanõlabilmeli. 6

7 E) VAKUM SİSTEMİ 1. Vakum ve transmisyon hücrelerinin basõncõnõ 10-4 Torr'a kadar düşürülebilmeli. 2. Emniyet vanalari olmalõ. 3. Hücrelere bağlanacak boru ve bağlantõlarõ ile verilmeli. 4. Pompalama hõzõ 2.7 m 3 /hr. F)GAZ ANALİZ HÜCRESİ 1. Pyrex ten yapõlmõş olmalõ. 100 mm uzunluğunda olmalõ 2. NaCl pencereli olmalõ. 3. Metal kõsõmlarõ gazlarla temas etmemeli. 4. Hücre bütün bağlantõ parçalarõ ile birlikte verilmelidir. G) BİLGİSAYAR VE YAZICI En az aşağõdaki özelliktedir. Pentium IV Preocessor 2 GHz veya daha ilerisi hõz 256 Mb RAM 40 GB harddisc 8x CD/RW ve CD-ROM drive USB port On board-ethernet Windows 2000 operating system 17"Ultra VGA Monitör Keyboard and mouse Renkli, inkjet printer MONTAJ, GARANTİ, SERVİS Montaj fabrika eğitimli servis personeli tarafõndan yapõlmalõdõr. Sistem montaj tarihinden itibaren bir yõl garantili olmalõdõr. İnterferometre ve Mid-IR kaynağõ beş yõl garantili olmalõdõr. Kaynak, HeNe laser, güç kaynağõ ve dedektörler servis elemanõna gerek kalmadan kullanõcõ tarafõndan değiştirilebilmelidir. Bu bileşenlerin değiştirilmesi için optik ayar veya ayar aletleri gerekmemelidir. Yerel, yerinde servis olanaklarõ olmalõdõr. 220 V elektrikle kullanõlabilmeldir. Hazõrlayanlar, Prof. Dr. Devrim Balköse Yrd. Doç.Dr. Selahattin Yõlmaz Yrd. Doç.Dr. Fehime Özkan 7

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

OTOKLAV AVRUPA STANDARDI. EN 13060 Türkçe versiyon

OTOKLAV AVRUPA STANDARDI. EN 13060 Türkçe versiyon (Küçük Buharlı Sterilizatörler) OTOKLAV AVRUPA STANDARDI EN 13060 Türkçe versiyon Avrupa standardizasyon komitesinin şahsıma verdiği izin ile Türkçeye çevrilmiştir. Dr. Murat Aydın AVRUPA STANDARDI Final

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI

YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI YENİ YAPILAN BİNALARIN AĞ ALT YAPILARININ PLANLANMASI Yeni binaların ağ alt yapısının planlanması ve kampus ağına dahil edilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 1) Yeni yapılması planlanan

Detaylı