TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ"

Transkript

1 Page 1 of TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ The method of Making Accelerated Curing and Testing of Concrete Compression Test Specimens TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU TANIMLAR KAPSAM GENEL HIZLI KÜR METOTLARI HIZLI KÜR METOTLARINDAN YARARLANMADA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ÖNEMLİ NOKTALAR A METODU (SICAK SU METODU) B METODU (KAYNAR SU METODU) C METODU (KENDİ KENDİNE KÜR VEYA HİDRATASYON ISISI KÜRÜ METODU) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ DENEY RAPORU... 6

3 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ 0 - KONU, TANIM, KAPSAM KONU Bu standard, dayanõm, gelişmesini hõzlandõrõcõ koşullarda sağlayan silindir yaya küp beton deney numunelerinin hazõrlanmasõna, kür metotlarõna ve basõnç dayanõmõ deneyine dairdir TANIMLAR Silindir Deney Numuneleri Silindir deney numuneleri, aşağõda belirtilen boyutlardaki 'silindir şekilli beton h/d 200/ / / / /300 Burada; h = Silindir yüksekliği (mm) d = Silindir çapõ (mm) dir Küp Deney Numuneleri Küp deney numuneleri aşağõda belirtilen boyutlardaki küp şekilli numunelerdir. a Burada; a = Küp kenar uzunluğu (mm) dir. kür beton deney numunelerinin TS S068 1) de belirtilen normal kür koşullarõna oranla hõzlandõrõlmõş dayanõm gelişmesi için uygulanan özel kür koşullandõr KAPSAM Bu standard, taze betondan küp veya silindir şekilli deney numunelerinin hõzlandõrõlmõş küre hazõrlanmasõ, hõzlandõrõlmõş kürü İle basõnç dayanõm deneyi esaslarõnõ kapsar. 1 - GENEL Hõzlandõrõlmõş kürün esasõ, beton deney numunelerinin seçilen metoda bağlõ olarak saat arasõnda son dayanõmlarõnõn önemli bir kõsmõnõ kazanmasõnõ sağlamaya yeterli yüksek sõcaklõk ve nem koşullarõnda tutulmasõna dayanõr.hõzlandõrõlmõş kür, A,B ve C metodu olmak üzere üç metotla yapõlõr. A ve B metotlarõnda önceden nem kaybõ Önlenmiş beton deney numuneleri sõcak veya kaynarsa içinde tutularak yüksek kür sõcaklõğõ sağlanõr. Metot A da 35 C ye kadar õsõtõlan suyun fonksiyonu hidratasyonda yayõlan õsõyõ muhafaza edecek bir yalõtõm ortamõ yaratmasõdõr. Metot B de yararlanõlan 100 C ilk sõcaklõk termal bir hõzlandõrma sağlar. Metot C ise beton deney numunelerinin neme ve sõcaklõğa karşõ yalõtõlmõş kür kaplarõnda muhafazasõnõ gerektirir. Yüksek kür sõcaklõğõ çimento hidratasyon õsõsõndan elde edilir. Hõzlandõrõlmõş kür metotlarõnda kullanõlacak beton deney numunelerinin, numune alma ve basõnç dayanõm deney metotlarõ normal kür numunelerinin metotlarõ ile aynõdõr. A, B, C hõzlandõrõlmõş kür metotlarõnõn Önemli karakteristikleri Çizelge - l de topluca verilmiştir 1) Atõf yapõlan Türk Standardlannõn numaralan ve yayõm tarihleri bu metnin sonunda belirtilmiştir 1

4 Hõzlandõrõlmõş kür metotlarõndan birinin seçimi eldeki olanaklara, yerel koşullara ve uygulayõcõnõn bu konudaki tecrübesine göre yapõlmalõdõr. 2 - HIZLI KÜR METOTLARI HIZLI KÜR METOTLARINDAN YARARLANMADA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ÖNEMLİ NOKTALAR Hõzlandõrõlmõş -kür metotlarõ, belirli bileşimdeki bir betonun. 28 günde kazanabileceği dayanõmõn belirli bir oranõnõn pratik olarak mümkün olan en kõsa zamanda deneysel olarak bilinmesini ve beton üretim sisteminde iyi bir denetim yapõlabilmesini sağlar Metotlardan yararlanabilmek için beton deney numunelerinin hõzlandõrõlmõş kür sonucu dayanõmõ ile normal kür sonucu dayanõmõ arasõnda bir bağõntõ bulunmasõ gerekir. Bu bağõntõ, kullanõlan hõzlandõrõlmõş ve normal kür metotlarõndan başka betonu göre de değişiklik gösterir. Seçilen kür metodu ne olursa olsun, deney numunelerinin basõnç dayanõmõ ve yerine dökülmüş betonun gerçek dayanõmõ arasõndaki bağõntõ belirli bir yaklaşõmdan ileri gidemez. Ancak betonda istenen taşõma kapasitesinin sağlanõp sağlanamayacağõndan belirlenmesinde ve istatistiki metotlara göre değerlendirilmesinde yardõmcõ olur. Hõzlandõrõlmõş kür metotlarõndan birinin uygulanmasõndan sonra yapõlacak basõnç dayanõm deneyi sonuçlan ile elverişli çevirim formüllerinden yararlanarak 28 günlük basõnç dayanõm değerlerine geçilebilir. Çevirim formüllerinin çõkarõlmasõnda, seçilen kür metotlarõ kadar betonu oluşturan malzeme ve karõşõm oranlan da etkilidir. Bu bakõmdan genel çevirim, formülleri: yerine -kür, malzeme ve karõşõm oranõ etkilerini içeren ve üzerinde çalõşõlan beton tipine özgü çevirim formüllerinden yararlanõlõr ÇİZELGE 1 Hõzlandõrõlmõş kür metotlarõ karakteristikleri Metot Hõzlandõrõlmõş kür Hõzlandõrõlmõş küre hõzlandõrõlmõş basõnç dayanõm Ortamõ sõcaklõğõ C başlama yaşõ kür süresi deneyi yaşõ A Metodu (sõcak su Numunenin dökümünden 23,5 saat ± 30 da. 24saat±15da. su kürü) (35 ± 3) hemen sonra B Metodu su (kaynama sõcak Numunenin 3,5saat±5 da. 28,5 saat±15da. (kaynar su kürü) lõğõ) dökümünden 23 saat sonra C Metodu Hidaratasyon õsõsõndan Numunenin dökümünden 48saat±15da. 49saat±15da. (hidratasyon ileri gelen beton sõcaklõğõ hemen sonra Isõsõ kürü) (çimento cinsine ve karõşõm oranlarõna göre değişir.) Hõzlandõrõlmõş kür sonundaki basõnç dayanõmõnõn, 28 günlük normal kür sonucu basõnç dayanõmõna oranõnõn, beton karõşõmõnõn çimento dozajõ ve taze beton sõcaklõğõ ile arttõğõ görülmektedir A METODU (SICAK SU METODU) Deney Aletleri Deney numunelerinin hazõrlanmasõ ölçülmesi ve hava yüzdesi tayini için kullanõlacak aletler TS 3068, TS 2871 ve TS 2901'e uygun olmalõdõr Deney Numunesi Kalõplan Deney numunesi kalõplan su geçirmez, kapaklõ ve TS 3114 te belirtilenlere uygun olmalõdõr. Altõ üstü açõk kalõplar kullanõlacağõ zaman kolayca sõzdõrmazlõk sağlanabilen kalõplar tercih edilmeli, alt ve üst yüzü iyi tesviye edilmiş olmalõdõr. Kalõplarõn alt ve üstleri düzlem plakalarla aralõksõz kapatõlabilmeli ve Bu plakalar da düzlemden sapma 0.05 mm den ve numune eksenine göre dik açõdan sapma 0,5 dereceden fazla olmamalõdõr. 2

5 Deney numunesi kalõbõ, düşey döküm durumundan yatay kür durumuna çevrilmesinde sõzma olmayacak ve bozulmayacak şekilde özenle monte edilmiş olmalõ.gereğinde uygun sõzdõrmazlõk macunu kullanõlarak kesinlikle geçirimsizlik sağlanmalõdõr Kür Kabõ Kür kabõ bir defada küre girecek beton deney numunelerinin sayõsõna elverişli büyüklükte olmalõdõr. Ancak iki deney numunesi futun en az (Sekil - 1) 100 mm ve deney numunesi ile kap cidarõ arasõnda en az 50 mm boşluk bulunmalõdõr. NOT - Hõzlandõrõlmõş kür kabõna ait boyutlu bir örnek Sekil - 1 de verilmiştir. Değişik sekil ve boyutlu hõzlandõrõlmõş kür kaplarõ ayni şekilde başarõyla kullanõlabilmektedir. Kür kabõ, seçilen metodda istenen su sõcaklõğõnõ sağlayabilmeli ve değişmez sõcaklõkta tutulabilmelidir. Su içinde herhangi bir noktadaki sõcaklõk istenen sõcaklõğa göre ± 3 C dan çok farketmemelidir. Kür kabõnda, istenen sõcaklõğõn elde edilmesi ve aynõ sõcaklõkta tutulabilmesi İçin õsõtõcõlara yalõtana ve mekanik karõştõrõcõya gerek vardõr. Bir termostat tarafõndan kontrol edilen kap içine yerleştirilmiş elektrikli õsõtõcõlar õsõtma elemanlarõnõn eh elverişli.olanõdõr. Su sõcaklõğõnõ kontrol etmek için termostattan ayrõ olarak kaydedici sõcaklõk ölçerler ye normal termometreler de Su seviyesi deney numunelerinin üzerinden 100 mm yukarõda olmalõ ve düzenli aralõklarla kontrol edilmelidir Metodun Uygulanmasõ Deney Numunelerinin Hazõrlanmasõ TS 2940 a göre istenen deney numunesi için yetecek miktarda numune alõnõr. Şantiye şartlan ve numune alman betonun kullanõldõğõ yapõ özelikleri belirtilir. Taze beton numunesi üzerinde çökme miktarõ TS 2871 e göre ye hava yüzdesi TS 2901 e göre ölçülür ve TS 3068 e göre numune kalõplarõna yerleştirilir Kür Esaslarõ Su içine konulduğunda deney numunelerinde harç kaybõ olmamasõ için kalõbõn kapağõ kapatõlõr, kapaksõz kalõplarõn üzerleri ise madeni bir plaka ile örtülür. Deney numuneleri içinde 35 C ± 3 C da su bulunan hõzlandõrõlmõş kür kabõna konur. Bu sõcaklõk kür süresince muhafaza edilir. Su sõcaklõğõ deney numunelerinin kür kabõna konmasõ sõrasõn-da yukarõda verilen sõnõr değerlerinin dõşõna çõkarsa, en geç 15 dakika içinde şuur değerlerin içine getirilmelidir. Kür süresince, kür suyu sõcaklõk kaydedici bir cihazla veya belirli aralõklarla termometrelerle ölçülerek kaydedilmelidir. Deney numuneleri, kür kabõnda 23,5 saat ± 30 dakika tutulduktan sonra sudan çõkarõlõr ve sonra da kalõplarõ sökülür. NOT - Deney numuneleri her iki tarafõ Madde e göre plâkalõ kalõplara döküldüğünde harç kaybõ önlenir. Bu durumda silindir deney numuneleri kür kabõna yatay olarak konulabilir. Aksi takdirde boyuna aksõ düşey olan Baslõklama ve Basõnç Dayanõmõ Deneyi Kürü tanõmlanan ve kalõbõ sökülen deney numunelerinin alt ve üst yüzleri 0,05 mm ilk toleransõn üstünde düzlemden ayrõlõyorsa veya orta aksta aralarõndaki açõ 0,5 C dan fazla farkediliyorsa, TS 304'e göre baslõk yapõlmalõdõr. Başlõklama malzemesi otuz dakikada belirtilen yaştaki deney numunesi dayanõmõna eşit veya daha büyük bir dayanõm kazanmalõdõr. Başlõklamadan en az 30 dakika geçmeden deney numuneleri üzerinde basõnç dayanõmõ yapõlmamalõdõr. Deney numuneleri 24 saat ± 15 dakikalõk yaşõnõ tamamlandõktan sonra TS 3114 e göre basõnç dayanõm deneyi yapõlõr 3

6 2.3 - B METODU (KAYNAR SU METODU) Deney Aletleri Âlet ve kalõplar Madde de belirtilenler gibidir. Kür kabõ Madde ve Madde de belirtilenler gibidir Metodun Uygulanmasõ Deney Numunelerinin Hazõrlanmasõ Deney numuneleri Madde e göre hazõrlanmalõdõr Hõzlandõrõlmõş Küre Başlayõncaya Kadar Deney Numunelerinin Bakõmõ Hõzlandõrõlmõş kür süresinin kõsa oluşu nedeniyle deneyden anlamlõ sonuçlar elde edebilmek için deney numunelerinin, başlangõçtaki bakõmõna dikkat ve özen gösterilmesi gerekir. Bu nedenle deney numunelerinin nem kaybõna uğramamasõ için üstleri kapatõlmalõ; zarar görmeyecek, titreşim ve sarsõntõya uğramayacak bir yerde muhafaza edilmelidir. Depolamada deney numunesi çevresindeki sõcaklõk 21 C ± 6 C da tutulmalõdõr. Koruma ve depolama TS 3068*e uygun olmalõdõr Hõzlandõrõlmõş Kür Deney numunelerinin üstleri kapatõlõr ve 23 saat ± 15 dakika sonra hõzlandõrõlmõş kür kabõna konulur. Kür kabõndaki su sõcaklõğõ deney numunesinin konulmasõ ve kür süresi boyunca kay. noktasõnda olmalõdõr. Deney numunelerinin daldõnlmasõyla ortaya çõkan sõcaklõk düşmesi 15 dakika içinde giderilerek kaynama sõcaklõğõna erişilmesi sağlanõr.. Aşõrõ buharlaşmayõ önlemek için kapalõ yerlerde su sõ Suyun kaynama sõcaklõğõ deniz seviyesine göre değişeceğinden kaynama sõcaklõğõnõn farklõlõğõndan ileri gelen hõzlandõrõlmõş kür sonundaki dayanõm farklarõ bölgesel sõcaklõk değişimleriyle birlikte dikkate alõnmalõ ve çevirim katsayõlarõ ve gerçek değerlere yaklaşõlmalõdõr. Kür suyu sõcaklõğõ, kür süresince sõcaklõk kaydedici bir cihazla veya belirli aralõklarla termometrelerle ölçülerek kaydedilmelidir. 3 1/2 saat ± 5 dakika süreyle kür yapõldõktan sonra deney numunesi kaynar sudan çõkarõlarak kalõbõ sökülür. Başlõklamadan önce 1 saatten az olmamak üzere oda sõcaklõğõnda soğumaya bõrakõlõr. UYARI - Kür kabõ, kapağõnõn açõlmasõ ve deney numunesinin kaynar su içine konmasõyla ani buhar çõkmasõ sonucu göz ve deri yanmasõnõ önlemek için gerekli güvenlik önlemleri Başlõklama Kürden çõkarõlan ve sõcaklõklarõ ortam sõcaklõğõna indirilmiş deney numunelerinden başlõklanmasõ zorunlu görülenler Madde e göre başlõlanõr Basõnç Dayanõm Deneyi Başlõklanan deney numunelerinde, başlõk malzemesinin dayanõm kazanmasõ için gereken en az süre geçtikten sonra ve deney numunesi yaşõ 28 1/2 saat ± 15 dakika olduğunda TS 3114'e göre basõnç dayanõm deneyi yapõlõr C METODU (KENDİ KENDİNE KÜR VEYA HİDRATASYON ISISI KÜRÜ METODU) Deney Aletleri Hõzlandõrõlmõş Kür kabõ Alet ve kalõplar Madde de belirtilenler gibidir. Hõzlandõrõlmõş kür kabõ Madde de belirtilen õsõ tutma gereğini karşõlayacak derecede m yalõtõmlõ ve beton deney numunesini yakõndan saran bir kaptõr. Uygun bir kür kabõ yapõlmasõ için uygun şekil ve boyutlar Şekil - 2 de verilmiştir. Madde 2.41 de belirtilen yapõm şartlan yerine getirilmek koşuluyla şekil değişikliği yapõlabilir. 4

7 Hõzlandõrõlmõş kür kabõ, deney numunelerinin yerleştirilebilmesi ve dõşarõ çõkarõlabilmesi için serbestçe açõlabilmeli, yalõtanõnõn hasardan korunmasõ için iç ve dõşõ muhafazalõ olmalõdõr. Kür kabõ alõcõ uçlarõ deney numunesine tesbit edilmiş kaydedici veya max-minlu bir termometre ile donatõlmalõdõr. Ayrõca en az altõ saatte bir sõcaklõklar tesbit edilerek kaydedilmelidir. Belirtilen kür süresi sõrasõnda kür kabõ iyice kapatõlmalõdõr. Kür kabõ bir veya iki silindiri içine alabilecek büyüklükte olmalõdõr (Sekil - 2) Hõzlandõrõlmõş Kür Kabõnõn Kontrolü Isõ Tutma Yeteneği Kür kabõnõn içine h = 300 mm d= 150 mm lik silindir şeklinde su geçirmez bir kap yerleştirilir ve 82 C ± 1 C suyla 6 mm boşluk kalõncaya kadar doldurulur. Suya bir termokupl sokulur, başlangõçtaki su sõcaklõğõ ölçülür ve üstü kapatõlõr. Kür kabõ rüzgarsõz bir yerde ve 21 C ± 1*C da tutulduğu zaman sõcaklõk değişimi aşağõdaki gibi olmalõdõr: Zaman C sõcaklõk Başlangõçta 82 ± 1 12 saat sonra 67 ± 3 24»» 58 ± 3 48»» 45 ± 3 72»» 38 ± Kapak Contasõ Geçirmezliği Kür kabõ, kapanma yeri 150 mm su altõnda üzere suya daldõrõldõğõnda, 5 dakika süreyle gözlem yapõldõğõnda su yüzeyinde hava kabarcõklarõ görülmemelidir Kür Kabõ Bozulmazlõğõ Kür kabõ veya herhangibir parçasõ 72 saat - 29 C da veya 72 saat 60 C da tutulduğunda bozulma ve çarpõlma göstermemelidir Deney Metodu Deney Numuneleri Deney numuneleri Madde 'e göre hazõrlanõr Kür Koşullarõ Taze beton numune kalõbõna yerleştirildikten sonra deney, numunelerinin üstü sõkõca kapatõlarak kalõnca bir plastik torba içine konur. Bu torbanõn boyun kõsmõ bağlanmadan önce içine hava kalmamalõdõr. Kullanõlan plastik torba, deney numunesinin kür kabõndan çõkarõlmasõ sõrasõnda boyun kõsmõndan tutulduğunda yõrtõlamayacak derecede dayanõklõ ve yeterli kalõnlõkta olmalõdõr. Kullanõlacak termometreler küre başlamadan önce başlangõç şartlarõna getirilir, deney numunesi yerine yerleştirilir ve kür kabõ kapağõ sõkõca kapatõlõr. Deney numuneleri için hasõrlanan taze betonun döküm sõcaklõğõ ve 15 dakikaya yuvarlatõlarak döküm zamanõ açõklõkla. kaydedilir. Bu şekilde hazõrlanan deney numuneleri bekletilmeden plastik torbalan içinde kür kabõna yerleştirilir. Kür kabõ deney numunesinin dökümünü izleyen en az 12 saatlik süre içinde, yerinden oynatõlmamasõ, sarsõntõya veya darbeye maruz kalmamalõ ve tercihan 21 C ± 6 C sõcaklõkta güneşsiz ve rüzgarsõz bir yerde tutulmalõdõr. Deney numunesi, taze beton deney kalõbõna, doldurulduktan 48 saat ± 15 dakika sonra kür kabõndan çõkarõlõr, kalõplan sökülür ve 30 dakika ortam sõcaklõğõnda bõrakõlõr. Kür kabõ içinde termometrenin gösterdiği max-min sõcaklõklar kaydedilir 5

8 Kür sõrasõnda çizilen sõcaklõk eğrisi veya max-min sõcaklõklarla önceden saptanan taze beton sõcaklõğõnõn karşõlaştõrõlmasõ ve, yüksek veya düşük dayanõm sonuçlarõna yol açan anormal veya kesintili kür koşullan hakkõnda bilgi edinilir Başlõklama Kürden çõkarõlan ve 30 dakika. ortam sõcaklõğõnda bekletilen ve başlõklaşmasõ zorunlu görülen deney numuneleri Madde 'e göre başaklanõr Basõnç Dayanõm Deneyi Başlõklanan deney numuneleri üzerinde, baslõk malzemesinin dayanõm kazanmasõ için gereken en az süre geçtikten ve deney numunesi yasõ 49 saat ± 15 dakika olduğunda TS 3114'e göre basõnç dayanõm deneyi yapõlõr. Deney numunelerinin başlõklanmasõ ve basõnç dayanõm deneyi Madde ve yukarõdaki paragrafta belirtilenlerden farklõ yaslarda da yapõlabilir. Bunun için normal kürle elde edilen 38 günlük deney sonuçlarõyla, kendi kendine kürle elde edilen 24, 48, 72 ve 96 saatlik deney sonuçlan arasõnda en yakõn uygun bağlantõlarõn bulunmasõna çalõşõlõr. Ancak 24 saatlik kürün geçiş katsayõlarõnõn 48, 72 ve 96 saatlik kürün geçiş katsayõlarõ kadar tatmin edici olmadõğõ görülmektedir. Kendi kendine kür süresi Madde ten farklõ olduğun* da basõnç dayanõm deneyi kür süresinden ±1 saat fazla olarak saptanmalõdõr. Kabul edilen 15 dakikalõk tolerans burada da geçerlidir. 3 - SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulanan standartlardaki dayanõm değerleri hõzlandõrõlmõş kür metotlarõna göre 28 günlük standard küre göre elde edilebilecek dayanõm değerlerinin tahmininde hõzlandõrõlmõş kür sonunda bulunan dayanõm sonuçlarõnõn dikkat ve titizlik gerektirir. Hõzlandrõlmõş kür metottan ile bulunan sonuçlarõn değişkenliği normal metotlannkine göre genellikle daha küçük veya aynõ orandadõr. Bu bakõmdan hõzlandõrõlmõş küre alt dayanõm sonuçlan karõşõm oranlarõnõn belirlenmesinde ve karõşõmlarõn ayarlanmasõnda kullanõlabilir. Değerlendirmede, betonu oluşturan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özeliklerinin de etkili olduğu gözönünde bulundurulmalõdõr. Normal kür sonucu 28 günlük dayanõmlar yerine hõzlandõrõlmõş kür sonucu dayanõmlarõn kullanõlmasõ halinde bölgesel koşullara ve malzeme özeliklerine bağlõ olarak geliştirilen çevirim formüllerinden yararlanõlõr. Hõzlandõrõlmõş kür sonucu deney numunelerinde ölçülen beton dayanõmõ ile yerindeki betonun dayanõmõ arasõndaki bağõntõyõ etkileyen faktörler, normal kür sonucu dayanõm deneyleri ile yerindeki betonun dayanõmõ arasõndaki bağõntõyõ etkileyen faktörlerden farklõ değildir. 4 - DENEY RAPORU Deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: Deneyin yapõldõğõ yerin ve laboratuvarõn, deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlan, görev ve meslekleri, Numunenin döküm tarihi ve yaşõ (saat ve olarak) Deney numunelerinin laboratuvara gönderilmesinde taşõmanõn ne şekilde yapõldõğõ Deney tarihi, Numunenin tanõtõlmasõ, Deneyde uygulanan standardlarõn numaralan, Kullanõlan hõzlandõrõlmõş kür metodu ve taze beton Kendi kendine kür metodu (Metot C) uygulanmõşsa maksimum ve minimum sõcaklõklar B Metodu ve C metodunda deney numunesi ve kür kabõ çevresindeki sõcaklõk Deney numunelerinin loruma şekli ve betonun görünüşü Sonuçlarõn gösterilmesi Deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek etkenlerin sakõncalarõnõ önlemek üzere alman önlemler, Uygulanan deney metotlarõnda belirtilmeyen veya zorunlu görülmeyen fakat deneyde yer almõş olan işlemler. Rapor tarih ve numarasõ. 6

9 ŞEKİL 1 İki deney numunesine göre sõcak su veya kaynar su kür kabõ için örnek şekil 7

10 ŞEKİL 2 Bir ve iki silindir için kendi kendine kür kabõ 8

11 ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI Numarasõ Tarihi TS2871 Aralõk 1977 TS2901 Aralõk 1977 TS 3068 Mart 1978 TS 3114 Nisan

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-3 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-3 (1998) standardõ esas alõnarak TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 12 Nisan 1999 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2001 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=38653 Page 1 of 1 17.05.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12390-2 Nisan 2002 ICS 91.100.30 BETON - SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: DAYANIM

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 266 Nisan 1997 ICS 13.060.20 1. Baskı SULAR-İÇME VE KULLANMA SULARI Water intended for human consumption TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10087 (1998) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca TS 3050 (1978) nin revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 15 Nisan

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova

AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova AKIM ŞEMALARI Dr.Hasip Yeniova 1. Giriş. Akõm Şemalarõnõn Gösterilişi..1 Blok diagramlar. Resim şeklinde gösterilen akõm şemalarõ.3 Akõş hõzlarõnõn gösterilişi.4 Akõm şemasõ üzerinde yer alan diğer veriler.5

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 206-1 Nisan 2002 ICS 91.100.30 BETON- BÖLÜM 1: ÖZELLİK, PERFORMANS, İMALAT VE UYGUNLUK Concrete- Part 1: Specification, performance, production and conformity TÜRK

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3169 Nisan 1978 ICS 93.020 1. Baskı ÇAKMA KAZIKLAR, TASARIM, YAPIM VE UYGULAMA KURALLARI Driven Piles Of Construction Procedure Design and Permissible Load TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI

EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI Gelenekten Geleceğe EMNİYETLEME KİTİ İŞ PLANI ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ STAJYERLERİ ESKİŞEHİR 2003 Gelenekten Geleceğe ÖNSÖZ Emniyetleme, vidalarõn, somunlarõn ve cõvatalarõn yüksek titreşimlerde

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ

NEDEN AKRİLİK? AKRİLİK KULLANIMININ NEDENLERİ NEDEN AKRİLİK? Küvet ve duş sistemleri için akrilik zengin, yumuşak ve dayanõklõ yapõsõ ile en dayanõklõ malzemedir. Akrilik renkleri solmaz ve seneler boyu kullanõcõsõna ilk günkü parõltõsõyla hizmet

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı