ICS TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997"

Transkript

1 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli toplantõlarda tadil edilerek yayõmõna karar verilmiştir. - Tekknik Kurul, ayrõca bu standardõn mecburi yürürlüğe konulmasõnõ uygun bularak, ilgili Bakanlõğa önerilmesini kabul etmiştir. Bu standard, gün ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan ilgili Bakanlõk Tebliği ile mecburi yürürlükte bulunduğundan, bu yeni metne ilişkin Bakanlõk Tebliği Resmi Gazete de yayõmlandõktan ve bu kararda verilen geçiş süresi son bulduktan sonra eski baskõlarõ geçersizdir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU TARİFLER Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG) Tüp Dağõtõm Yeri Perakende Satõş Yeri Dökme Taşõma Araçlarõ Tüp Taşõma Araçlarõ İşletme Basõncõ Deney Basõncõ Seviye Göstergesi Diğer Tarifler KAPSAM GENEL KURALLAR LPG'NİN TAŞINMASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL GÜVENLİK KURALLARI Egzos Sistemleri Yangõn Söndürücüler Emniyet ve İkaz işaretleri Elektrik Donanõmõ ÖZEL KURALLAR LPG'NİN DÖKME OLARAK TAŞINMASI Dökme Taşõma Araçlarõ Üzerindeki Tanklarõn Özellikleri Tanklarõn Dökme Taşõma Araçlarõ Üzerine Yerleştirilmesi Dökme Taşõma Araçlarõ Tanklarõndaki Valf ve Yardõmcõ Donanõm Tanklardaki Boru Donanõmlarõ ve Bağlantõ Parçalarõ Tanklardaki Basõnç Emniyet Cihazlarõ Dökme Taşõma Araçlarõ ile İlgili Çeşitli Hükümler LPG'NİN TÜPLERE DOLDURULMUŞ HALDE TAŞINMASI DİĞER KURALLAR Araç Sürücülerinin Uymasõ Gereken Emniyet Kurallarõ Dökme Taşõma Aracõ Sürücülerinin Eğitimi Tüplü Taşõma Aracõ Sürücülerin Yangõn Söndürme Eğitimi Diğer Hususlar...8 TADİL FİŞİ... 9

3 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - TAŞIMA KURALLARI 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu standard, sõvõlaştõrõlmõş petrol gazlarõnõ (LPG) taşõma kurallarõna dairdir TARİFLER Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG) Sõvõlaştõrõlmõş petrol gazlarõ (LPG), petrolün damõtõlmasõ ve parçalanmasõ sõrasõnda elde edilen ve sonradan basõnç altõnda sõvõlaştõrõlan, başlõca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunlarõn bir karõşõmõdõr (TS 21781)) Tüp Dağõtõm Yeri Tüp dağõtõm yeri, TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun LPG tüplerinin; bir dağõtõm şirketi tarafõndan başbayilerine ve/veya bayilerine; başbayiler tarafõndan bayilerine; bayiler tarafõndan tali bayilerine ve/veya perakende satõş yerlerine ve/veya kullanõcõlara; tali bayiler tarafõndan perakende satõş yerlerine ve/veya kullanõcõlara dağõtõm yapmak amacõyla dolum tesisi haricinde TS 1446'ya uygun olarak depolandõğõ meskun ve/veya gayrimeskun mahaldir Perakende Satõş Yeri Perakende satõş yeri, başbayi, bayi veya tali bayilerin sözleşme ile bağlõ olduklarõ dağõtõm şirketine ait, TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun LPG tüplerini kullanõcõlara intikal ettirmek üzere teşhir ve LPG satõşõ maksadõyla kullandõklarõ meskun ve/veya gayrimeskun mahaldir. Parakende satõş yerlerinde yetkili bayiler sözleşme ile bağlõ bulunulan dağõtõm şirketinin tescilli marka ve rengini taşõyan tüpleri ve/veya sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ olduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Ancak bulunulan toplam LPG miktarõ TS 1446'da belirtilen değeri hiç bir suretle aşmamalõdõr Dökme Taşõma Araçlarõ Dökme taşõma araçlarõ, TS 2178'de tarifi yapõlan LPG'nin dökme olarak taşõnmasõna uygun yapõda ve bu standardda belirtilen özelliklere sahip tankerli kamyon, tankerli treyler veya tankerli yarõ treylerdir Tüp Taşõma Araçlarõ Tüp taşõma araçlarõ, dolu veya boş LPG tüplerinin dolum tesisi-tüp dağõtõm yeri-kullanõcõ arasõnda taşõnmasõnda kullanõlan, tabanõnda LPG birikmeyecek ve havalandõrmayõ sağlayacak şekilde parmaklõklõ kasalõ kamyon veya kamyonet tipi araçlardõr İşletme Basõncõ İşletme basõncõ, LPG nin tanklarda veya tüplerde taşõnmasõ veya kullanõlmasõ sõrasõnda izin verilebilecek en yüksek basõnçtõr (Birikimi kpa veya kgf/cm 2 ) Deney Basõncõ Deney basõncõ, dökme taşõma araçlarõ üzerindeki LPG tanklarõnõn ve LPG tüplerinin denenmesinde uygulanan basõnçtõr (Birimi kpa veya kgf/cm 2 ) Seviye Göstergesi Seviye göstergesi, tank içerisindeki sõvõ LPG seviyesinin belirtilmesi amacõyla kullanõlan ölçme cihazõdõr Diğer Tarifler Bu standardda geçen diğer terimlerden tüplerle ilgili deyimler TS 55, TS 862, TS5306, LPG ile ilgili deyimler TS 1446, TS 1449 ve TS 2178'de verilmiştir. 1

4 0.3 - KAPSAM Bu standard, TS 55'e uygun dolu veya boş LPG tüplerinin tüplü taşõma araçlarõ ile taşõnmasõnda uygulanacak kurallar ile dökme taşõma araçlarõ üzerine daimi olarak yerleştirilen LPG tanklarõnõn yerleştirme ve araçlarla LPG'nin taşõnmasõ kurallarõnõ kapsar. Bu standard; içinde sõvõ veya gaz halinde LPG bulunmayan; yeni imal edilmiş veya periyodik muayenesi, deneyi, bakõmõ veya tamiri söz konusu olan LPG tüplerinin taşõnmasõnda uygulanacak kurallar ile demiryolu ve denizyolu ile yapõlan LPG taşõmalarõnõ kapsamaz. NOT - Bu standard metninde "Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG) deyimi yerine bundan sonra yalnõzca "LPG" terimi kullanõlmõştõr. 1 - GENEL KURALLAR LPG'NİN TAŞINMASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL GÜVENLİK KURALLARI Egzos Sistemleri LPG taşõyan araçlardaki egzos borularõ, yakõt donanõmlarõnda ve tanka veya tüpe doldurulan LPG ile, aralarõnda mümkün olduğu kadar çok uzaklõk kalacak şekilde aracõn önüne ve altõna yerleştirilmelidir Egzos çõkõşõ, tank, tank ekleri, şasi ve tampon gibi parçalarõn karşõsõna gelmemelidir Dolum tesislerine gelen tüplü ve dökme taşõma araçlarõnõn egzos çõkõşlarõna dolum tesisleri içerisinde kaldõğõ süre içersinde kõvõlcõm tutucu takõlmalõdõr Yangõn Söndürücüler Dökme taşõma araçlarõnda ve dolum tesisi - tüp dağõtõm yeri - perakende satõş yeri arasõnda çalõşan tüplü taşõma araçlarõnda en az 2 adet, perakende satõş yeri müşteri arasõnda çalõşan tüplü taşõma araçlarõnda TS 862'ye uygun en az 1 adet 6kg'lõk kuru tozlu veya karbondioksitli yangõn söndürücü bulunmalõdõr. Araç sahibi tarafõndan, bu yangõn söndürücülerin periyodik kontroller en geç 6 ayda bir yetkili servis veya firmalarõna yaptõrõlmalõdõr Emniyet ve İkaz işaretleri LPG taşõmasõnda kullanõlan araçlarõn en az bir yerinde ve en az 10 cm büyüklüğündeki harflerle "Sigara İçilmez", "Tehlikeli ve Yanõcõ Madde" ve "Ateşle Yaklaşõlmaz" yazõlarõ bulunmalõdõr Dökme taşõma araçlarõ tanklarõ üzerine (arka ve iki yanda) altõndaki boyanõn zõt rengindeki bir boya ile en az 10 cm. büyüklüğündeki harflerle "TEHLİKELİ VE YANICI MADDE" yazõsõ yazõlmõş olmalõdõr Dökme taşõma araçlarõnda tankõn arka kõsmõnda tam ortaya, tankõn ön kõsmõnda ise önden bakõldõğõnda aracõn şöför mahallinin üzerinde en az yarõsõ görünebilecek şekilde 40 cmx60 cm ebadõnda 2 adet turuncu dikdörtgen ikaz levhasõ konulmalõ veya tank bu şekilde boyanmalõdõr Elektrik Donanõmõ Dökme ve tüplü taşõma araçlarõ yalnõzca elektrikli õşõk kaynaklarõ ile aydõnlatõlmalõdõr Elektrikle aydõnlatma devreleri uygun şekilde yalõtõlmõş ve fiziki hasarlara karşõ korunmuş olmalõdõr Aydõnlatma devrelerinde, aşõrõ akõma karşõ uygun koruma elemanlarõ (sigorta veya otomatik şalterler gibi) bulunmalõ ve kablolar TS 1435'e uygun yeterli ölçüde akõm iletme kapasitesinde, mekanik dayanõklõkta olmalõ ayrõca fiziki hasarlanmalara karşõ da korunmuş olmalõdõr. 2

5 Isõtma amaçlarõyla açõk alevli õsõtõcõlar kesinlikle kullanõlmamalõdõr LPG taşõma araçlarõ üzerindeki cihazlarõn ve donanõmlarõn özellikle fren tertibatõnõn periyodik olarak kontrollarõ yapõlmalõ, kusurlu olanlar derhal tamir edilmeli veya yenilenmelidir Dağõtõmõn hiçbir safhasõnda tüplerin fõrlatõlarak, yuvarlanarak, devrilerek taşõnmasõna izin verilmemelidir Onarõmlarõ ve bakõmlarõ gereken araçlar dolum tesisine sokulmamalõdõr LPG ile ilgili dağõtõm şirketleri, dolum tesisleri, başbayi, bayi, tali bayi, tüp dağõtõm yeri, perakende satõş yeri ve taşõma aracõ sahibi ile sürücüleri bu standarddan en az 1 adet edinmeli ayrõca kendileriyle ilgili hususlarõ bilmelidir. 2 - ÖZEL KURALLAR LPG'NİN DÖKME OLARAK TAŞINMASI Dökme Taşõma Araçlarõ Üzerindeki Tanklarõn Özellikleri Projelendirme ve Deney Tanklar, Madde de verilen işletme basõnçlarõna göre projelendirilmeli ve Madde de verilen basõnçlarda deneye tabi tutulmalõdõr İşletme Basõnçlarõ İşletme basõncõ, dökme taşõma araçlarõ üzerindeki LPG tanklarõ için, 1716 kpa (17,5 kgf/cm 2 ), TS 55'te belirtilen nominal (anma) hacmi, 4,95 lt. olan LPG tüpleri için 1226 kpa (12,5 kgf/cm 2 ), TS 55'te belirtilen diğer anma hacimlerindeki LPG tüpleri için ise 1716 kpa (17,5 kgf/cm 2 )'dir Deney Basõnçlarõ Dökme taşõma araçlarõ üzerindeki LPG tanklarõnõn deney basõncõ işletme basõncõnõn en az 1,5 katõ olmalõdõr. LPG tüplerinin deney basõnçlarõ TS 55'te belirtilmiştir Gövde ve Kapak Saçlarõ Tanklarõn gövde ve kapaklarõnõn imalatõnda kullanõlan çelik saçlarõn kalõnlõğõ tank dõş çapõnõn 1/200 ünden az olmamalõdõr. Mukavemet hesaplarõ daha ince et kalõnlõğõna müsaade etse de, saç kalõnlõğõ 9 mm den az olmamalõdõr. Bu saçlarõn Mpa cinsinden çekme mukavemeti ile kopma uzama yüzdesinin çarpõmõ en az 102 olmalõdõr Yatay Kaynak Dikişleri Tanklarõn yatay kaynak dikişleri tankõn üst yarõsõnda olmalõdõr Tanklarõn Dökme Taşõma Araçlarõ Üzerine Yerleştirilmesi Tanklarõn Kamyon Üzerine Yerleştirilmesi Tankõ kamyon şasisine bağlamak amacõyla U bağlantõsõ veya benzeri bağlantõ şekli kullanõlmalõdõr. Bunlara ek olarak aracõn kalkõş, duruş ve dönüş gibi hareketlerinde, tankla kamyon şasisi arasõndaki izafi hareketi ve bu hareketin sebep olacağõ tehlikeleri önlemek amacõyla şasiye sürtünme mukavemetini artõracak durdurma parçalarõ takõlmalõdõr. Bu parçalar kolaylõkla kontrol edilebilecek ve bakõm yapõlabilecek yerlere yerleştirilmiş olmalõdõr Tank, aracõn tamamõ yerine şasinin bir bölümünü yükleyecek şekilde araca konulabiliyorsa, tank gövdesi alt tarafõndan ve en az 120 derecelik bir açõ boyunca harici yük taşõma çerçeveleri ile takviye edilmiş olmalõdõr Tank ve bağlantõ parçalarõnõn tasarõmõnda hesaplar, normal gerilme, kesme gerilmesi, burulma gerilmesi ve eğilme momenti ile akselarasyon gerilmesini içine alacak şekilde yapõlmõş ve malzemenin emniyet katsayõlarõ buna uygun seçilmiş olmalõdõr. 3

6 Araç şasisi üzerine monte edilen LPG taşõyacak tanklar, yük taşõyõcõ desteklere takõlan uzun parçalar yardõmõyla takviye edilmiş olmalõdõr Tank takviye parçalarõ (Madde ) ve durdurma elemanlarõ (Madde ) tanka doğrudan doğruya kaynak edilmemeli, tank ile aynõ malzemeden yapõlacak yardõmcõ destekler ile bağlanmõş olmalõdõr. Yardõmcõ desteklerin et kalõnlõklarõ 6 mm'den çok olmamalõdõr. Taşõyõcõ parçalarõn köşeleri, parça genişliğinin 1/4'ünden büyük ve 1/2'sinden küçük olacak bir kavis yarõ çapõna göre yuvarlatõlmõş olmalõdõr. Taşõyõcõ elemanlara birleştirme yerlerinde (tanka bağlantõ yerlerinde) tank dõş çaplarõndan küçük olacak şekilde bir ön şekil verme işlemi uygulanmõş olmalõdõr Madde ve Madde gereğince tanka bağlanacak koruyucu çerçeve tankõn ve donanõmlarõnõn (tank dolu olduğuna göre) ağõrlõğõnõn iki katõna eşit bir kuvvetin her yönden tesirine karşõ ve en az 4 emniyet katsayõsõ alõnarak hesaplanmalõ ve hesaplamalarda metal yorulmalarõ da dikkate alõnmalõdõr LPG taşõyacak tanklar, kamyon şasisi, aks ve makaslarõna, doğrudan doğruya değmeyecek şekilde bağlanmõş olmalõdõr Tanklarõn Treyler ve Yarõ Treyler Üzerine Yerleştirilmesi Tanklarõn treyler veya yarõ treyler şasileri üzerine monte edilmelerinde Madde ve Madde 2.1.2'deki kurallar uygulanmalõdõr Treylerler veya yarõ treylerler, kendilerini çeken araca emniyet zincirleri ile takviye edilen uygun çekme çubuklarõ yardõmõyla sağlam ve emniyetli bir şekilde bağlanmõş olmalõdõr Treyler ve yarõ treyler, kendilerini çeken aracõn şoför mahallinden kolayca yöneltilebilen güvenilir bir fren sistemi ile donatõlmõş olmalõdõr Treyler ve yarõ treylerler arka ve yan õşõklarõ ile donatõlmalõdõr Dört tekerlekli treylerler (iki akslõ diye de tarif edilebilirler) kendilerini çeken aracõn tehlikeli bir şekilde bir yandan diğer yana sapmasõnõ önleyecek ve çeken aracõn izinden gidecek bir yapõlõşta olmalõdõr Treyler veya yarõ treylerlerde beşinci tekerler bulunmasõ halinde bu tekerlek, treyler veya çekici araca emniyetli olarak bağlanabilmeli ve el ile kumanda edilen bir kilitleme tertibatõ olmalõdõr Dökme Taşõma Araçlarõ Tanklarõndaki Valf ve Yardõmcõ Donanõm Dökme taşõma araçlarõ tanklarõndaki valfler, ekleme parçalarõ ve armatürler yerleştirilirken koruyucu tertibatlar ve tampon gibi araçlarla korunmalõdõr. Koruyucu gövde (veya koruyucu kutu) kullanõlmasõ halinde bunlarõn imalatõ ve tasarõmõ tanklarõn yapõm kurallarõna uygun olmalõdõr (Madde ve Madde ). Ayrõca kötü hava şartlarõndan korunmak amacõyla koruyucu gövdeye (veya koruyucu kutuya) bir kapak kör flanş vb.de takõlmalõdõr Tanklarda bulunan göstergeler, manometre bağlantõlarõ, boşaltma bağlantõlarõ, emniyet valfleri ve tapa ile kapatõlmõş delikler dõşõndaki bütün bağlantõlar, bağlantõlarõn kõrõlmasõ durumunda aşõrõ derecede LPG kaçõşõnõ önlemek amacõyla, otomatik çek valfler, aşõrõ akõm çek valfleri veya hidrolik kumandalõ iç valfler ile teçhiz edilmelidir Tanklardaki doldurma ve boşaltma bağlantõlarõnda bir adet aşõrõ akõm valfi veya uzaktan kumandalõ (Örnek, hidrolik kumandalõ) iç kapatma valfõ bulunmalõ ve bu bağlantõlar da aşağõdaki özellikte olmalõdõr. 4

7 Valfin oturma yeri, tankõn içerisinde veya bağlantõ deliğinin meme veya flanşõnda veya buraya bağlõ bir flanş üzerinde olmalõdõr Valfin tank içerisindeki parçalarõnõn tümü, meme veya tespit flanşõ, tank LPG ile doldurulduğunda; korozyona veya bozulmaya uğramayacak malzemeden yapõlmõş olmalõdõr Valf, tank dõşarõsõndaki parçalarõna hasar gelmeyecek şekilde yerleştirilmelidir Valf, mekanik, hidrolik, pnömatik veya basõnçlõ LPG ile çalõştõrõlabilmelidir Tanklardaki doldurma ve boşaltma bağlantõlarõnda Madde uyarõnca uzaktan kumandalõ bir iç kapatma valfi kullanõldõğõnda; bu valf, hidrolik, mekanik veya pnömatik olarak uzaktan kumanda edilen türden olmalõdõr. Uzaktan kumanda edilebilme yerleri tankõn iki ucunda ve birbirine karşõ çapraz konumunda yerleştirilmiş olmalõdõr Madde 'te belirtilen valfin kaza veya yangõn gibi durumlarda kullanõlamamasõ ihtimaline karşõ, uzaktaki bir yerden kumanda edilebilen ve valfin otomatik olarak kapanmasõnõ sağlayacak eriyebilir kumanda elemanlõ bir kontrol tertibatõ sisteme eklenmelidir. Bu eriyebilir elemanlarõn erime noktasõ en az 97øC ve en çok 103øC olmalõdõr El ile kumanda edilen kapatma valfleri ve kendi kendine kapanan iç valfler, tanka sõvõ doldurulmasõ ve tanktan sõvõ boşaltõlmasõ işlemleri dõşõnda kapalõ bulunmalõdõr Aşõrõ akõm kapatma valflerinden sonra gelen boru donanõmlarõn (valfler, boru ekleme parçalarõ ve hortumlar) boşaltma kapasitesi aşõrõ akõm valfinin akõm kapasitesinden büyük olmalõdõr Basõnç emniyet valfleri, tank izin verilen doldurma oranõna kadar doldurulabileceğinden; daima doğrudan doğruya LPG'nin buhar fazõ ile temasta olmalõdõr Dökme taşõma araçlarõ tanklarõ çalõşma şartlarõna uygun nitelikte bir basõnç göstergesi (manometre) ile donatõlmalõ ve manometre ile tank arasõnda bir ara kesme valfi bulunmalõdõr Bir dökme taşõma aracõnda ölçme cihazõ olarak bir döner seviye göstergesi veya ölçme çubuğunun kullanõlmasõ durumunda; bunlara ek olarak tankõn su kapasitesinin yüzde 85-90'õnõ gösterebilecek sabit tip seviye göstergesi kullanõlmalõdõr Tanklarda tam boşalmayõ sağlayacak bir boşaltma (dreyn) deliği bulunmalõdõr Tanklardaki Boru Donanõmlarõ ve Bağlantõ Parçalarõ Tanklarda bulunan boru donanõmlarõ, kõrõlma ve hasarlardan korunabilecek şekilde yapõlmalõ ve muhafaza edilmelidir Tanklarda kullanõlan borular ve bağlantõ parçalarõ en az 2550 kpa (26,0kgf/cm 2 ) basõnca mukavemetli malzemeden yapõlmõş olmalõdõr Boru donanõmõ ve bağlantõ parçalarõ LPG'den zarar görmeyecek yapõda olmalõdõr Dökme taşõma araçlarõ tanklarõnda alüminyum boru ve ekleme parçalarõ kullanõlmamalõ ve ekleme yapõlmamalõdõr Boru bağlantõlarõ, taşõma sõrasõndaki gerilim ve titreşimleri dikkate alarak hesaplanmalõ, gerekli görülen yerlerde çelik veya tel halatlarla veya kelepçelerle sağlamlaştõrõlma yapõlmalõdõr Boru bağlantõlarõ ergime noktasõ 535 C'tan yüksek olan malzeme ile lehimlenmeli, vidalanmalõ veya kaynak edilmelidir Boru bağlantõlarõnda dökme demirden rakor, kuplaj, çapraz veya dirsek gibi bağlantõ elamanlarõ kullanõlmamalõdõr. 5

8 Boru donanõmlarõnda kullanõlan valf salmastralarõ, contalar, diyaframlar ve bunlara benzer malzemeler, çalõşma şartlarõnda LPG'den zarar görmeyecek yapõ ve özellikte olmalõdõr Tanklardaki Basõnç Emniyet Cihazlarõ Tanklarda bulunan basõnç emniyet valflerinin çõkõşlarõ, boşaltacaklarõ LPG bir engele çarpmadan tanktan uzağa doğru ve tanka değmeyecek tarzda boşaltma yapacak şekilde olmalõdõr Basõnç emniyet valflerinin boşaltma deliğinin çapõ, valfin anma çõkõş çapõndan küçük olmamalõdõr Basõnç emniyet valflerinin boşaltma borularõnda yoğuşacak suyu boşaltmak amacõyla gerekli tedbir alõnmalõdõr Boşaltma borularõnõn uçlarõnda, basõnç emniyet valfine su ve başka yabancõ madde girmesini önlemek amacõyla, yağmur kapağõ bulunmalõdõr. Bu yağmur kapağõnõn valfin boşaltma kapasitesini azaltmamasõna dikkat edilmeli ve valf kullanõldõğõ zaman çõkarõlabilecek şekilde yapõlmalõdõr Basõnç emniyet valfinin tank üzerine ve özel bir yuva içerisine yerleştirilmeleri halinde; bu yuva ayrõ bir renge boyanmalõ, korozyon tesirinden korunmuş olmalõdõr (Su ve başka yabancõ madde birikmemesi için sõk sõk kontrol edilmelidir) Tank ile pompa arasõnda ve iki valf ile iki ucundan da kapatõlan bir boru parçasõ veya hortum, aşõrõ basõnçlarõn birikmesini önlemek amacõyla uygun boşaltma kapasitesinde (TS 1446) bir basõnç emniyet valfi ile donatõlmalõdõr Dökme Taşõma Araçlarõ ile İlgili Çeşitli Hükümler Dökme taşõma araçlarõ Madde 1'de belirtilen güvenlik kurallarõna uymalõdõr Çarpmaya Karşõ Korunma Tertibatlarõ Dökme taşõma araçlarõyla bir çarpõşma durumunda tankõn borularõnõn valflerinin ve bağlantõ elemanlarõnõn korunmasõna yardõmcõ olacak uygun şekilde bağlanmõş çelik tampon ve şasi uzantõlarõ bulunmalõdõr. Ayrõca araçlarõn doldurulma ve boşaltõlma zamanlarõnda araçlarõn kaymalarõnõ önlemek amacõyla uygun büyüklükte takozlar bulundurulmalõdõr Dökme taşõma araçlarõ, en az 2/3'ü õşõğõ yansõtan tipte beyaz bir boya ile boyanmõş olmalõdõr Statik Elektrik Dökme taşõma araçlarõ, doldurma ve boşaltmadan önce bu işlemler sõrasõnda statik elektrik birikimlerine karşõ uygun şekilde topraklanmalõdõr. Bu araçlarõn doldurulduğu ve boşaltõldõğõ yerlerde mutlaka statik elektrik kablosu ve pensi bulunmalõdõr Dökme Taşõma Araçlarõnõn Park Edilmeleri ve Garaja Çekilmeleri Dökme taşõma araçlarõ dolu ve boş durumda, cadde, sokak veya geçit gibi yerlerde park edilmemelidir. Ancak, şoförün veya yardõmcõsõnõn araç başõnda bulunmasõ durumunda en yakõn meskun binadan 20 m uzaklõkta ve kõsa bir süre için (yemek vb. tabii ihtiyaçlarõn giderilmesi amacõyla) karayollarõnda park edilebilir Dökme taşõma araçlarõ, sõvõ veya buhar fazõnda LPG ihtiva ettiği durumlarda özel olarak bu amaçla yapõlmamõş bina ve garajlarda park edilmemelidir Dökme taşõma araçlarõnõn tamir veya bakõmlarõnda gerektiğinde aşağõdaki emniyet kurallarõna uyulmalõdõr Tamir işlemine, aracõn doldurma ve boşaltma sistemleri ile tankõn kaçak yapõp yapmadõğõ incelendikten sonra başlanmalõdõr. 6

9 Aracõn bütün kapatma valfleri kapatõlmalõ ve tankõn boru donanõmõ ve hortum donanõmõndaki bütün LPG boşaltõlarak buharlaştõrõlmalõdõr Araç, açõk alevlerin veya õsõtma kaynağõnõn yanõna, vantilatörlü õsõtõcõnõn üfleme yolu üzerine veya õsõ yayan bir õşõk kaynağõnõn karşõsõna konulmamalõdõr Tankõn içersindeki LPG boşaltõlõp tanktaki basõnç atmosfer basõncõna eşitleninceye kadar, tankõn valf ve bağlantõ parçalarõ kurcalanmamalõdõr Tank içersinde LPG bulunduğu durumda, tank ve valfler üzerinde tamirat yapõlmamalõdõr Tank gövdesi ve yakõnõnda kaynak işleri, gerekli emniyet tedbirleri (tankõn tamamen su ile doldurulup boşaltõlmasõ, gaz dedektörü ile kontrol yapõlmasõ gibi) alõnmadan yapõlmamalõdõr Tamirat ve bakõm işlemleri çukur yerlerde (hava sirkülasyonu olmayan yerlerde) yapõlmamalõdõr Dökme taşõma araçlarõna LPG doldurulmasõnda doldurma sõnõrõ, uygun bir seviye göstergesi yardõmõyla tayin edilmelidir LPG taşõma araçlarõnõn şoför ve yardõmcõlarõ tanklar doldurulurken veya dağõtõm sõrasõnda aracõnõn yanõnda bulunmalõ, sigara vb. içmemelidir. Herhangi bir onarõm sõrasõnda araç dolaylarõnda sigara vb. içilmesine de izin verilmemelidir Dökme taşõma araçlarõnda, LPG'nin boşaltõlmasõ ve doldurulmasõ sõrasõnda, aracõn el freni çekili olmalõ, araç tekerleklerinin önüne ve arkasõna takoz konulmalõ ve motor durdurulmalõdõr LPG'NİN TÜPLERE DOLDURULMUŞ HALDE TAŞINMASI LPG Tüplerinin Dolum Tesisi-Tüp Dağõtõm Yerleri-Perakende Satõş Yeri Arasõnda Taşõnmasõ LPG tüpleri, TS 55 ve TS 5306'ya uygun olmalõ ve bu tüpler TS 1449'a uygun olarak doldurulmuş olmalõdõr. TS 55 ve TS 5306'ya uygun olmayan veya TS 1449'a uygun olarak doldurulmamõş tüplerle yapõlan LPG taşõmalarõndan dağõtõm şirketleri ve nakliyeciler sorumludur Araçlarda Madde 1'de belirtilen bütün emniyet kurallarõna uyulmalõdõr LPG tüplerinin taşõnmasõnda kullanõlan araçlarõn kasasõ, tabanõnda LPG birikmeyecek ve havalandõrmaya imkan verecek şekilde parmaklõklõ kasa olmalõdõr. Kasanõn yan yüzlerine tahta veya saç plaka konulmamalõdõr.istihap haddi 2 tonun üzerinde olan araçlarõn kasalarõnõn üst kõsõmlarõ da bütünüyle parmaklõklarla kapatõlmõş olmalõdõr TS 55'te belirtilen, anma hacmi 108,51'den küçük olan LPG tüpleri yatay veya dikey olarak istiflenebilir. Kamyonet tipi tüplü taşõma araçlarõ haricindeki araçlarda anma hacmi 108,51 olan LPG tüpleri dikey konumda istiflenmelidir Tüp ve valfleri, taşõma esnasõnda düşmeye, çarpmaya, devrilmeye ve fiziki hasarlara karşõ korunmuş olmalõdõr Tüplü taşõma araçlarõ, üzerlerinde dolu ve/veya boş tüp bulunduğu sürece, tamir veya bakõm amacõyla umumi garajlara çekilmemelidir Araçlarda dolu veya boş LPG tüpü taşõnõrken tüplerin üzeri branda vb. bir malzeme ile örtülmemelidir LPG Tüplerinin Perakende Satõş Yeri-Müşteri Arasõnda Taşõnmasõ LPG tüplerinin bayi-müşteri arasõnda taşõnmasõnda kullanõlan araçlarda Madde 1'de belirtilen bütün emniyet kurallarõna uyulmalõdõr. 7

10 Araçlarda kaçak kontrolünde kullanõlmak üzere sabunlu su veya özel cihaz (detektör) bulundurulmalõdõr Araçlarõn şoför mahallindeki her iki kapõya da bayinin firma adõ, telefonu ve sözleşmeli olduğu dağõtõm şirketinin adõ en az 10 cm büyüklüğündeki harfler ve rakamlarla kolay okunabilir bir şekilde yazõlmõş olmalõdõr Araçlarda Madde 'ya uyulmalõdõr DİĞER KURALLAR Araç Sürücülerinin Uymasõ Gereken Emniyet Kurallarõ Sürücüler ve nakliye işlemi sõrasõnda yanlarõnda bulunabilecek şahõslar alkollü içki almamalõdõrlar Araç içinde ve civarõnda aracõn kendi õsõtõcõsõ haricinde bir õsõtõcõ kullanõlmamalõ, sigara ve benzeri maddeler içilmemelidir Araçlar sürücüleri haricinde kişiler tarafõndan kullanõlmamalõdõr Sürücüler, LPG'nin doldurulmasõ ve boşaltõlmasõ sõrasõnda koruyucu deri eldiven giymeli, bütün vücudu ve kollarõ kapalõ olmalõdõr. Sürücüler hiçbir şekilde tabanõnda çelik bulunan ayakkabõ giymemelidirler Dökme Taşõma Aracõ Sürücülerinin Eğitimi Sürücüler bu standardda belirtilen kurallara uygun hareket edecek şekilde vasõta sahibi tarafõndan eğitilmiş olmalõdõr (Madde 1.1.9) Sürücülere uygulamalõ (işveren veya işverenin yazõlõ talebi üzerine dağõtõm şirketi tarafõndan) yangõnla mücadele eğitimi verilmelidir Sürücülerin eğitimi her sürücü değişiminde veya her 5 yõlda bir tekrarlanmalõdõr Tüplü Taşõma Aracõ Sürücülerin Yangõn Söndürme Eğitimi Bütün tüplü taşõma aracõ sürücülerine, araçlarõnda bulunan yangõn söndürücülerin kullanõlma eğitimi işveren veya işverenin talebi üzerine dağõtõm şirketi tarafõndan verilmelidir Diğer Hususlar Bu standardda belirtilmeyen hususlarda, yürürlükteki trafik kanunu ve T.C. Karayollarõ Genel Müdürlüğünün ilgili tüzük, yönetmelik ve talimatlarõ uygulanõr LPG taşõmasõnda kullanõlacak araçlar TS 4930'a göre projelendirilmiş ve tasdik edilmiş olmalõdõr. 8

11 TADİL FİŞİ TS 1446/Nisan 1995 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - TAŞIMA KURALLARI STANDARDI TADİL TEKLİFİ KURULUMUZUN 8 Şubat 2000 TARİHLİ TOPLANTISINDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TADİL EDİLMİŞTİR. ESKİ METİN Sürücüler bu standardda belirtilen kurallara uygun hareket edecek şekilde vasõta sahibi tarafõndan eğitilmiş olmalõdõr (Madde 1.1.9). YENİ METİN Sürücüler bu standardda belirtilen kurallara uygun hareket edecek şekilde işveren veya işverenin özel talebi üzerine dağõtõm şirketi tarafõndan eğitilmiş olmalõdõr (Madde 1.1.9). TS 1446/Nisan 1995 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - TAŞIMA KURALLARI STANDARDI TADİL TEKLİFİ KURULUMUZUN 17 Nisan 2000 TARİHLİ TOPLANTISINDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TADİL EDİLMİŞTİR. ESKİ METİN Perakende Satõş Yeri Perakende satõş yeri, başbayi, bayi veya tali bayilerin sözleşme ile bağlõ olduklarõ dağõtõm şirketine ait, TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun LPG tüplerini kullanõcõlara intikal ettirmek üzere teşhir ve LPG satõşõ maksadõyla kullandõklarõ meskun ve/veya gayrimeskun mahaldir. Parakende satõş yerlerinde yetkili bayiler sözleşme ile bağlõ bulunulan dağõtõm şirketinin tescilli marka ve rengini taşõyan tüpleri ve/veya sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ olduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Ancak bulunulan toplam LPG miktarõ TS 1446'da belirtilen değeri hiç bir suretle aşmamalõdõr. YENİ METİN Perakende Satõş Yeri Perakende satõş yeri, başbayi, bayi veya tali bayilerin sözleşme ile bağlõ olduklarõ dağõtõm şirketine ait, TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun ticari propan (sadec 108,5 L) ve karõşõm LPG tüplerini kullanõcõlara intikal ettirmek üzere teşhir ve LPG satõşõ maksadõyla kullandõklarõ meskun ve/veya gayrimeskun mahaldir. Parakende satõş yerlerinde yetkili bayiler sözleşme ile bağlõ bulunulan dağõtõm şirketinin tescilli marka ve rengini taşõyan tüpleri ve/veya sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ olduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Ancak bulunulan toplam LPG miktarõ TS 1446'da belirtilen değeri hiç bir suretle aşmamalõdõr. 9

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ FT-IR GAS ADSORPSİYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ CİHAZIN KULLANIM AMAÇLARI: Katõlarda gaz adsorpsiyonu,yüzey karekterizasyonu ve gazlarõn analizinde kullanõlacaktõr. SİSTEMİN TANIMLANMASI: Sistem FTIR, difuze

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-3 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1449 Aralık 1997 ICS 75.200 1. Baskı SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-DOLDURMA VE BOŞALTMA KURALLARI Handling of liquefied petroleum gases (LPG) TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi Ürün Kodu : S26 Genişlik : 2.550 mm Yükseklik : 3.800 mm Dingil Mesafesi : 1.310 mm Boş Ağırlık : 13.000 kg ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir) King-Pin Yüksekliği : 1.220 mm (Yüksüz) ISO 3834

Detaylı

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5

T.C. MALİYE BAKANLIĞI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/5 Konusu : Akaryakõt Pompalarõna (LPG dahil) Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlar, İşlemleri Süresinde Tamamlayamayanlar ve

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2001 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR.

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. Dizel, Benzin, Adblue kullanımına uygun. Atex: Kullanılan cihazlar,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER. PAZARTESİ Sayı: Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim EKİM 1974

T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER. PAZARTESİ Sayı: Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim EKİM 1974 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 7 EKİM 1974 PAZARTESİ Sayı: 15029 KARARNAMELER

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ;

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ

KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ KİLİTLEME KART ASMA REHBERİ 1 GİRİŞ Çoğu iş kazaları tehlikeli enerjinin kontrolsüz şekilde açığa çıkmasıyla oluşur.bu kazaların çoğu Kilitleme / Kart Asma prosedürü ile önlebilir. Kilitleme / Kart Asma

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10087 (1998) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca TS 3050 (1978) nin revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 15 Nisan

Detaylı

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu MASAI 20 WP. 1. Madde/preparasyon ve firma adõ. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler

Güvenlik Bilgi Formu MASAI 20 WP. 1. Madde/preparasyon ve firma adõ. 2. Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/9 1. Madde/preparasyon ve firma adõ MASAI 20 WP Firma: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Germany İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. Defterdar

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

(A) CETVELİ (B) CETVELİ III SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. Vergi Oranõ (%) Asgari Maktu Vergi Tutarõ G.T.İ.P. NO Mal İsmi (YTL) (YTL)

(A) CETVELİ (B) CETVELİ III SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. Vergi Oranõ (%) Asgari Maktu Vergi Tutarõ G.T.İ.P. NO Mal İsmi (YTL) (YTL) (1) Sayõlõ Cetvel (A) CETVELİ G.T.İ.P. No. Mal İsmi Vergi Tutarõ (YTL) Birimi 3824.90.99.90.54 Biodizel 0,6498 Litre (B) CETVELİ G.T.İ.P. No. Mal İsmi Vergi Tutarõ (YTL) Birimi 3814.00.90 Diğerleri 0,0653

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3169 Nisan 1978 ICS 93.020 1. Baskı ÇAKMA KAZIKLAR, TASARIM, YAPIM VE UYGULAMA KURALLARI Driven Piles Of Construction Procedure Design and Permissible Load TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı