ICS TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1446/Mayõs 1998"

Transkript

1 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca revizyonu yapõlmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 25 Nisan 1995 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996, 30 Aralõk 1997 ve 25 Mayõs 1998 tarihli toplantõlarda tadil edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Teknik kurul, ayrõca bu standardõn mecburi yürürlüğe konulmasõnõ uygun bularak ilgili Bakanlõğa önerilmesini kabul etmiştir. Bu standard, gün ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan ilgili Bakanlõk Tebliği ile mecburi yürürlükte bulunduğundan, bu yeni metne ilişkin Bakanlõk Tebliği Resmi Gazete de yayõmlandõktan ve bu kararda verilen geçiş süresi son bulduktan sonra eski baskõlarõ geçersizdir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

2 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI KONU TARİFLER Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazõ (LPG) Depolama Tankõ Su Kapasitesi İşletme Basõncõ Deney Basõncõ Kütlece Doldurma Oranõ Hacimce Doldurma Oranõ Gaz Detektör Sistemleri Dağõtõm Şirketi Dolum Tesisi Başbayi Bayi Tali Bayi Diğer Tarifler KAPSAM UYGULAMA ALANI GENEL KURALLAR ÖZEL KURALLAR LPG'NİN DÖKME OLARAK DEPOLANMASI Tanklarõn Yeri Tanklarõn Montajõ Yatay Tanklar Dikey Tanklar Taşõnabilir Tanklar Araçlara Monte Edilen Tanklar LPG Taşõmada Kullanõlan Araçlar Örtülü Tanklar (Kaplanmõş Tanklar) Tanklarõn Yeraltõna Tesisi Kõsmi Yeraltõ Tanklarõ ve Üstü Örtülmemiş (Kaplanmamõş) Durumdaki Tank Tesisleri TANK DONANIMININ MONTAJI REGÜLATÖRLERİN MONTAJI BORU DONANIMI İŞLETME BASINCI SINIRLARI BORU VE İNCE CİDARLI BORU VE BUNLARIN EKLEME PARÇALARI, VALF VE HORTUMLARIN MONTAJI EMNİYET VALFİNİN MONTAJI MUAYENE VE DENEYLER CİHAZLARIN MONTAJI Pompalar Kompresörler Filtreler Sõvõ ve Buhar Sayaçlarõ LPG'NİN TÜPLERE DOLDURULMUŞ HALDE DEPOLANMASI GENEL KURALLAR TÜP VALFLERİNİN KORUNMASI TÜPLERİN BİNA İÇİNDE DEPOLANMASI BİNALARIN DIŞINDA LPG DEPOLANMASI YANGINDAN KORUMA...24 ATIF YAPILAN STANDARDLAR TADİL FİŞİ... 29

3 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - DEPOLAMA KURALLARI 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI KONU Bu standard, sõvõlaştõrõlmõş petrol gazlarõnõn (LPG) depolama kurallarõna dairdir TARİFLER Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazõ (LPG) Sõvõlaştõrõlmõş petrol gazõ (LPG), petrolün damõtõlmasõ ve parçalanmasõ sõrasõnda elde edilen ve sonradan basõnç altõnda sõvõlaştõrõlan, başlõca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunlarõn karõşõmõdõr (TS ) ). NOT - Bu standard metninde, "Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG)" deyimi yerine bundan sonra yalnõzca "LPG" terimi kullanõlmõştõr Depolama Tankõ Depolama tankõ, LPG'nin basõnç altõnda depolanabileceği, su kapasitesi 108,5 l den büyük olan, çelikten yapõlmõş atmosfere kapalõ kaptõr Takozlu Tank Takozlu tank, takoz veya kõzaklar üzerine yerleştirilmiş, gerektiğinde taşõnabilen depolama tankõdõr Su Kapasitesi Su kapasitesi, depolama tankõ ve/veya tüpün 15,6 C sõcaklõktaki su ile doldurulduğu zaman içerisine alabileceği suyun hacmidir (Birimi m 3 'dür) İşletme Basõncõ İşletme basõncõ, LPG depolama tanklarõnda ve depolama tesislerini meydana getiren (boru donanõmõ, pompa, kompresör hortum vb.) ünitelerde, çalõşma esnasõnda emniyetle uygulanabilecek en yüksek basõnçtõr (Birimi kpa'dõr.) Deney Basõncõ Deney basõncõ, LPG depolama tanklarõ ve depolama tesisleri, boru donanõmõnõn (pompa, kompresör, hortum vb.) mukavemetinin ve sõzdõrmazlõğõnõn kontrolü için uygulanan basõnçtõr (Birimi kpa'dõr) Kütlece Doldurma Oranõ Kütlece doldurma oranõ, LPG'nin 15,6 C'daki nisbi yoğunluğuna bağlõ olarak, depolama kabõna konulmasõna müsaade edilen LPG kütlesinin depolama kabõnõn alabileceği 15,6 C'daki suyun kütlesine oranõdõr Hacimce Doldurma Oranõ Hacimce doldurma oranõ, LPG'nin 15,6 C'daki nisbi yoğunluğuna bağlõ olarak, depolama kabõna konulmasõna müsaade edilen LPG hacminin depolama kabõnõn alabileceği 15,6 C'daki suyun hacmine oranõdõr. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ, yayõm tarihleri İngilizce ve Türkçe isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. 1

4 Gaz Detektör Sistemleri Gaz detaktör sistemleri, propan ve bütana uygun, mahfazasõ sõzdõrmaz tipte, çalõşmasõ esnasõnda dõş yüzey sõcaklõğõ hiçbir zaman 300 C u geçmeyen, sanayi tipi, sertifikalõ, bütan ve/veya propan kaçağõnõ algõlayarak bu gazlarõn havadaki alt patlama sõrasõnõn en fazla % 20 sine ulaşõldõğõnda yangõn ikaz ve emniyet sistemlerini çalõştõran sistemlerdir Dağõtõm Şirketi Dağõtõm şirketi, kendisine ait en az bir adet dolum tesisi (Madde ) bulunan, LPG satõşõ ile mütenasip miktarda TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun tüp parkõ olan, doğrudan; veya sözleşmeli başbayileri (Madde ) sözleşmeli bayileri (Madde ) veya tali bayileri (Madde ) aracõlõğõyla kendi dolum tesisinde TS 1449'a göre doldurduğu veya karşõlõklõ mutabakat ile diğer bir dağõtõm şirketinin dolum tesisinde doldurttuğu üzerinde tescilli markasõnõ ve rengini taşõyan, imal ettirdiği ve sahibi bulunduğu LPG tüpleri ile kullanõcõlara LPG ulaştõran bir şirkettir. Sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketleri tüplerini bu tüzel kişiliğe ait yetkili bayileri vasõtasõyla da tüketicilere intikal ettirebilirler Dolum Tesisi Dolum tesisi, dağõtõm şirketinin imal ettirdiği üzerinde tescilli markasõnõ ve rengini taşõyan ve sahibi bulunduğu TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun tüplere veya karşõlõklõ mutabakat ile diğer bir dağõtõm şirketinin imal ettirdiği, üzerinde tescilli markasõnõ ve rengini taşõyan ve sahibi bulunduğu TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun tüplere ve/veya dökme taşõma araçlarõna (Madde ) LPG nin doldurulduğu ve boşaltõldõğõ, TS 1445 ve TS 1449'da belirtilen kurallara göre kurulan ve çalõşan, TS 55'e uygun LPG tüplerinin TS 5306'ya göre değerlendirildiği, bir dağõtõm şirketine ait tesistir Başbayi Başbayi, tek bir dağõtõm şirketi ile sözleşmesi bulunan ve sadece sözleşmeli olduğu bu dağõtõm şirketinin kendi dolum tesisinde doldurduğu veya karşõlõklõ mutabakat ile diğer bir dağõtõm şirketinin dolum tesisinde doldurttuğu TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun, bu dağõtõm şirketinin imâl ettirdiği, sahibi bulunduğu ve üzerinde tescilli markasõnõ ve rengi bulunan LPG tüpleri ile, sözleşmesinde belirtilen bölge veya bölgeler dahilinde, dağõtõm şirketi ile sözleşmesi bulunan bayiler (Madde ) aracõlõğõyla LPG pazarlayan gerçek veya hükmi şahõstõr. Yetkili bayiler sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ bulunduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Başbayi, LPG pazarlamasõ haricinde bayilik sözleşmesi hükümlerine aykõrõ olmamak kaydõyla başka ticari faaliyetlerde de bulunabilir Bayi Bayi, tek bir dağõtõm şirketi ile sözleşmesi bulunan ve sadece sözleşmeli olduğu bu dağõtõm şirketinin kendi dolum tesisinde doldurduğu veya karşõlõklõ mutabakat ile diğer bir dağõtõm şirketinin dolum tesisinde doldurttuğu TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun, sadece bağlõ olduğu dağõtõm şirketinin tescilli markasõnõ ve rengini taşõyan sahibi bulunduğu LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya hükmi şahõstõr. Yetkili bayiler sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ bulunduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Bayi, LPG pazarlamasõ haricinde bayilik sözleşmesi hükümlerine aykõrõ olmamak kaydõyla başka ticari faaliyetlerde de bulunabilir Tali Bayi Tali bayi, bağlõ olduğu dağõtõm şirketi tarafõndan tali bayilik ihdas etmek üzere yetkilendirilmiş bir bayi ile sözleşmesi bulunan, bu dağõtõm şirketinin kendi dolum tesisinde doldurduğu veya karşõlõklõ mutabakat ile diğer bir dağõtõm şirketinin dolum tesisinde doldurttuğu, TS 55 ve TS 5306 standardlarõna uygun, bu dağõtõm şirketinin imal ettirdiği, sahibi bulunduğu ve üzerinde tescilli 2

5 markasõnõ ve rengini taşõyan LPG tüpleri ile bağlõ olduğu bayinin sorumluluğunda LPG pazarlayan gerçek veya hükmi şahõstõr. Yetkili bayiler sermayesinin %50 den fazlasõ aynõ tüzel kişiliğe mensup dağõtõm şirketlerinin biri ve bağlõ bulunduğu tüzel kişilikle sözleşme yapmak suretiyle işyerlerinde aynõ tüzel kişiliğe ait dağõtõm şirketlerinin LPG tüplerini de tüketicilere intikal ettirebilirler. Tali bayi, LPG pazarlamasõ haricinde tali bayilik sözleşmesi hükümlerine aykõrõ olmamak kaydõyla başka ticari faaliyetlerde de bulunabilir Diğer Tarifler Bu standardda geçen diğer tarifler, atõf yapõlan diğer standardlarda verilmiştir KAPSAM Bu standard, sõvõlaştõrõlmõş petrol gazlarõnõn (LPG) dökme veya TS 55 ve TS 5306'ya uygun tüplere doldurulmuş halde depolanmasõ kurallarõnõ kapsar. Bu standard, diğer petrol ürünleri ile sõvõlaştõrõlmõş doğal gazlarõn ve başka gazlarõn depolanmasõ kurallarõnõ kapsamaz UYGULAMA ALANI Bu standard, sõvõlaştõrõlmõş petrol gazlarõ (LPG) depolama tesislerine uygulanõr. Bu standard, sõvõlaştõrõlmõş doğal gaz (LNG) depolama tesisleri ile diğer petrol ürünlerinin depolanmasõ amacõyla kurulan tesislere uygulanmaz. 1 - GENEL KURALLAR LPG, dökme olarak depolama tanklarõnda (basõnçlõ kaplarda) veya TS 55 ve TS 5306'ya uygun tüplere doldurulmuş durumda depolanmalõdõr. LPG'nin depolanmasõ işlerinde çalõştõrõlan personel LPG'nin özellikleri ve bunun meydana getirebileceği tehlikelere karşõ eğitilmiş olmalõdõr. 2 - ÖZEL KURALLAR LPG'NİN DÖKME OLARAK DEPOLANMASI Tanklarõn Yeri Tanklar; -En yakõn tanka, binalara veya bina gruplarõna - Komşu arsa sõnõrõna, -Ana trafik yollarõna veya demir yollarõna, -Tanklarõn biribirlerine olan uzaklõğõna göre ve Çizelge-1 ve Çizelge-1A'da belirtilen emniyet mesafeleri ile Madde 2'deki özel kurallara uygun olarak yerleştirilmelidir. Depolama tanklarõ hiçbir suretle üst üste konularak tesis edilmemelidir. 3

6 ÇİZELGE 1 - LPG Depolama Tanklarõ Asgari Emniyet Mesafeleri 1) Tank Su Kapasitesi Madde de Belirtilen Yerlere Olan Mesafe, En az, m Tanklar Arasõndaki Mesafe 4) (m 3 ) Örtülü Tanklar veya Yeraltõ En az, m Tanklarõ 2) Yerüstü Tanklarõ 0,5 den küçük 5) ,5-3, ,1-10,0 5 7,5 7) 1 10,1-50,0 7, ,1-120, ,5 120, Birbirine komşu tanklarõn çap- 250,1-600, larõ toplamõnõn 1/4 ü kadar 600,1-1200, ,1-5000, den büyük ) Bu standardõn yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilen LPG depolama tesislerine ve bu tesislere ilave edilecek tanklara, tanklarõn propan tankõ olmasõ ve tesisteki tanklarõn herbirinin kalibre edilmiş gaz dedektör sistemleri (Madde 0.2.8) ile donatõlmõş olmasõ şartõ ile Çizelge 1A da verilen emniyet mesafeleri uygulanõr. Gaz dedektör sistemlerinin kalibrasyon ve kontrolü her yõl yapõlmalõdõr. 2) Yeraltõ tanklarõ ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfi, doldurma ağzõ veya sõvõ seviye göstergesi blöfünden ölçülmelidir. Bu durumda yeraltõ tankõnõn herhangi bir kõsmõnõn, binaya veya üzerine bina yapõlabilecek arsa sõnõrõna uzaklõğõ 3 m den az olmamalõdõr (Şekil-3). 3) Su kapasitesi 0,5 m 3 veya daha büyük olan tanklarõn binalara olan mesafesi dikkate alõnõrken, binadan 1,5m den fazla çõkõntõ yapan ve emniyet valfi çõkõş ağzõndan yüksek bina kõsõmlarõ mevcut ise, emniyet mesafesi çõkõntõ mesafesinin en az %50 si kadar daha az olmalõdõr. Bu mesafe çõkma dõş yüzey ile, tankõn yerleştirildiği noktanõn dikeyine, yatay olarak, ölçülmelidir. Hiçbir halde bina duvarõna olan mesafe çizelgede verilen değerden küçük olmamalõdõr. Bu husus emniyet valfi çõkõş ağzõndan 15 m veya daha yüksek olan çõkmalõ binalara uygulanmamalõdõr. 4) Su kapasiteleri 0,5 m 3 veya daha büyük tanklardan meydana gelen çoklu yeraltõ tanklarõnõn uçlarõ ve kenarlarõ, vinç ve benzeri makinalarla kolaylõkla ulaşõlabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 5) Su kapasitesi 0,5 m 3 den küçük tanklardan meydana gelen ve toplam su kapasitesi 2 m 3 den fazla olan tank gruplarõna, her bir tankõn su kapasitesi yerine toplam su kapasitesi dikkate alõnarak bu çizelgede verilen emniyet mesafesi uygulanmalõdõr. Depolama alanõnda birden fazla tank grubu bulunduğu durumlarda, tank gruplarõ arasõndaki mesafe en az 7,5 m olmalõdõr. Tanklarõn bu şekilde yerleştirilmesi durumunda, gruptaki tanklara, tanklar arasõ emniyet mesafesi uygulanmamalõdõr. 6) Binalarla yanyana inşa edilmiş su kapasitesi 0,5 m 3 den küçük yerüstü tanklarõ için aşağõdaki şartlar aranmalõdõr (Bu açõklamalar sadece Çizelge 1A için geçerlidir). a - Emniyet valfi çõkõşõ, valf çõkõş ağzõ seviyesinin altõnda olan bina açõklõklarõndan yatay olarak en az 1,5 m uzağa yerleştirilmelidir. Tankõn bulunduğu mahalde gaz birikimi olmayacak şekilde havalandõrmanõn mümkün olmadõğõ durumlarda tank, bina altõnda yer almamalõdõr. Tank çevresinin %50 sinden daha fazla bir kõsmõ kapalõ olmamalõdõr. b - Bulunduğu yerde doldurulan tanklar; doldurma bağlantõlarõ ve sõvõ seviye göstergesi blöfü, herhangi bir harici kõvõlcõm kaynağõndan, doğrudan havalandõrma cihazlarõnõn hava giriş ağõzlarõndan mekanik havalandõrma sistemlerinin hava giriş ağzõndan herhangi bir yönde yatay olarak en az 3 m uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir (Şekil-1, Şekil-2). 7 ) Bu mesafe, su kapasitesi 5 m 3 veya daha az olan bir tank için 3 m ye düşürülebilir. Bu tankõn, tek tank sayõlabilmesi için su kapasitesi 0,5 m 3 den büyük olan herhangi bir tanktan en az 7,5 m uzakta olmasõ gerekir. 4

7 ÇİZELGE 1A - LPG Depolama Tanklarõ Asgari Emniyet Mesafeleri Tank Su Kapasitesi Madde de belirtilen Yerlere Olan Mesafe En az, m Tanklar Arasõndaki Mesafe 4) (m 3 ) Örtülü Tanklar veya Yeraltõ Yerüstü Tanklarõ 3) En az, m Tanklar 2) 0,5 den küçük 5) 3 0 6) 0 0,5-3, ,1-10,0 5 7,5 7) 1 10,1-50,0 7, ,1-120, ,5 120,1-250, ,5 250,1-600, ,5 Birbirine komşu tanklarõn çap- 600,1-1200, larõ toplamõnõn 1/4 ü kadar , den büyük ,3,4,5,6ve 7 no lu dipnotlar Çizelge-1 de verilmiştir Toplam su kapasitesi 15 m 3 'den fazla olan tanklarõn meskun mahallerde tesis edilmesi durumunda; Madde ve Çizelge-1'deki hususlar, Çizelge-2'de verilen yangõndan korunma şekillerine göre değiştirilebilir Her birinin toplam su kapasitesi 50 m 3 veya daha fazla olan yerüstü tanklarõndan meydana gelen tank gruplarõ arasõndaki asgari mesafeler ve bu gruplarõn her birindeki azami tank sayõlarõ yangõndan korunma şekillerine göre Çizelge- 2'ye uygun olmalõdõr. Yerüstü LPG tanklarõnõn bulunduğu mahale, yangõn sistemine ilave olarak, su kapasitesi m 3 depolama tanklarõnda en az 3 adet, 120 m 3 'ten büyük depolama tanklarõnda en az 4 adet yangõn hidrantõ tesis edilmelidir. Bu hidrantlar TS 2821'e uygun olmalõ, ve hidrant seçiminde mahalli itfaiye teşkilatõ ve/veya varsa rafinerilerin görüşü alõnmalõdõr. Yer üstü yangõn hidrantlarõ uygun konumlarda yerleştirilmelidir. Hidrantlar, tanklara en az 15 m en çok 75 m mesafelerde bulunmalõdõr. ÇİZELGE 2 -Yangõndan Koruma Şekillerine Göre Tank Gruplarõnda Bulunmasõ Gereken Tank Sayõsõ ve Gruplar Arasõndaki Asgari Mesafeler Yangõndan Koruma Şekli Bir Gruptaki Azami Tank Sayõsõ, Gruplar Arasõndaki Asgari Mesafe, Adet m Yalnõzca Yangõn Hortumu 1) 6 15 Sabit Monitor Lanslarõ 2 6 7,5 Sabit Su Püskürtme Cihazõ 3) 9 7,5 Isõ Yalõtõmõ 4) 9 7,5 Sabit su püskürtme cihazõ ve sabit monitör lans sistemlerinin projelendirilmesinde. korunacak tankõn yüzey alanõ, tecrübeli uzman mühendislerce tespit edilmeli ve yangõna maruz kalan kõsõmlarõn tamamõnõ kapsamalõdõr 5). 1) Yangõn hasar analizi sonucunda, ciddi yangõn hasarõ ihtimali olmadõğõ anlaşõlan bölgelerde, yangõndan korunma için yangõn hortumu kullanõlan bölgelerde özel koruma tedbirleri alõnmalõdõr. Tek bir kanattan meydana gelebilecek yangõnlar için yangõn tesisatõnda, 15 m 3 den büyük kapasitede yangõn suyu deposu bulunmalõdõr. Tankõn yangõndan korunmasõ alevin tank ile temasa başladõğõ anda, yeterli miktarda yangõn suyunun alev üzerine mümkün olan en kõsa zamanda uygulanmasõyla sağlanõr. Yangõn suyu uygulanmamasõ durumunda tanklarõn çoğunluğunda, alevin tank ile temasa başlamasõndan sonraki dakika içinde tanklarõn hasarlanmaya uğradõğõ görülmüştür. Su spreyi henüz tutuşmamõş durumdaki gaz kaçaklarõnõn kontrol edilmesinde de kullanõlabilir. 2) Sabit monitor lanslarõnõn ve sabit su spreylerinin projelendirilmesinde korunacak yerüstü tank yüzeyinin alanõ, tecrübeli uzman mühendislerce tespit edilmelidir. Sabit monitor lanslarõ ve su spreyleri muhtemel bir yangõndan etkilenebilecek tank yüzeylerinin tamamõnõ õslatabilecek ve yeterli debide su fõşkõrtabilecek kapasite ve konumda yerleştirilmelidir. 3) Sabit su spreyi sistemleri, uzman mühendislerce projelendirilmelidir. Bu sistemler muhtemel bir yangõndan tesir görebilecek yüzeylerin tamamõnõ õslatabilecek ve buralara yeterli su fõştõrtabilecek kapasite ve konumda tesis edilmelidir. Bu sistemler, sõcaklõğa veya gaz kaçağõna karşõ duyarlõ yangõn (dedektör) cihazlarõndan ikaz almak suretiyle kendiliğinden devreye girmeli veya elle devreye sokulabilmelidir. 4) Yangõn hatlarõnõn õsõya karşõ yalõtõlmasõnõn gerekli olup olmadõğõ, tecrübeli uzman mühendisler tarafõndan yapõlacak analiz sonucuna göre karar verilmelidir. Yerüstü tankõna õsõ yalõtõmõ gerekiyorsa, yalõtõm tankõ en az 430 C sõcaklõkta, en az 50 dakika süre ile koruyabilecek özelliklerde yapõlmalõdõr. Tanka uygulanan õsõ yalõtõmõ, sistemi ayrõca iklim şartlarõnda korumalõ ve yangõn halinde su püskürtülmesi sonucu ani sõcaklõk değişimiyle çatlamamalõdõr. 5

8 5) Su kapasitesi 15 m 3 den fazla olan LPG depolama tesislerinde ve dolum tesislerinde aşağõdaki yangõn güvenliği sistemleri uygulanmalõdõr. 5.1) Su Depolarõ ve Sis Musluklarõ 5.1.1) Yer üstü depolama tanklarõnõn toplam dõş yüzeyinin her m 2 si için en az 3 l/dakika ve tüp dolum tesisi (platform veya sundurma gibi) alanõnõn her m 2 si için en az 3 l/dakika olmak üzere su ihtiyacõ tespit edilmeli ve bu su ihtiyaçlarõndan büyük olanõnõ karşõlayacak kapasitede su deposu veya su havuzu tesis edilmelidir. Su deposu veya su havuzunun büyüklüğü, hesaplanan su miktarõnõ en az 1 saat süre ile karşõlayacak hacimde olmalõdõr. Su, denizden, akarsudan, şehir şebekesinden veya rafineri yangõn suyu şebekesinden sağlandõğõnda su deposu veya su havuzu buralardan sağlanacak en az su miktarõ düşülerek projelendirilmelidir. NOT - Yangõn suyu şebekesinin donmamasõnõ sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr ) Madde de belirtildiği metotla hesaplanan miktarda su gerektiğinde tank üzerine veya dolaylarõna uygun şekilde dağõtabilecek sprink (duş) veya lüle-nozul sistemi kurulmalõdõr. Kullanõlan sprinkin debisi en az 15 l/dakika olmalõdõr. Lüle - nozullar ise kullanõlan sprink kapasitesine eşdeğer olacak şekilde seçilmelidir ) Sprink veya lüle-nozullar tank boyutlarõna uygun olarak ve etkili bir soğutmayõ sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olmalõdõr ) LPG depolama tesislerinin yanõndaki kapalõ veya sundurma altõndaki tüp dolum tesislerinde, (Madde 5.1.1) bütün alanõ õslatabilecek şekilde dağõlmõş ve beheri en az 1 m 3 /h debide sprink veya lüle nozul sistemi kurulmalõdõr ) Dökme LPG depolama tesislerini ve bu tesislerin yanõnda tüp depolanan açõk alanlarõ etkili bir şekilde kontrol altõna alabilecek ve beheri en az 15 l/dakika su kapasiteli yerüstü yangõn hidrant sistemi kurulmuş olmalõdõr ) Madde ve Madde te belirtilen sistemlerde; depolama tanklarõ alanõ ile tüp dolum tesisleri için hesaplanan su ihtiyacõndan hangisi fazla ise, bu ihtiyaca uygun kapasitede pompalar ve su havuzu ( en az 2 pompa) bulunmalõdõr. Pompalarõn çõkõş basõnçlarõ 700 kpa dan az olmamalõdõr. Elektrik motorlarõyla donatõlmõş pompalarõn çalõştõrõlmasõ, otomatik veya uzaktan kumandalõ sistemlerle sağlanmalõdõr ) Yangõn güvenliği su sistemleri, en az 7 günde bir defa çalõştõrõlmalõ ve işler durumda olduğundan emin olunmalõdõr Tüketim Amaçlõ, Su Kapasitesi 15 m 3 den Fazla Olan Depolama Tanklarõ Tüketim amacõyla kullanõlan, su kapasitesi 15 m 3 den fazla olan depolama tanklarõnda aşağõdaki emniyet sistemleri bulunmalõdõr ) Yerüstü depolama tanklarõnõn üzerinde, tank yüzeyinin her m 2 si, başõna 3 l/dakika su miktarõnõ tank yüzeyine yöneltecek su püskürtme elemanlarõ (sprink (duş) veya lüle nozul) bulunmalõdõr ) Tank boyutlarõna uygun olarak Madde e uygun olarak seçilen su püskürtme elemanlarõ, bir sprink sistemi (beherinin kapasitesi en az 15 l/dakika veya buna eşdeğer) lüle - nozul sistemi olabilir. Su püskürtme elemanlarõ tank boyutlarõna uygun şekil ve yerlerde yerleştirilmiş olmalõdõr ) Depolama tankõnõn bulunduğu alanda en az iki adet yangõn hidrantõ (çapraz veya karşõlõklõ konumlarda) ve her hidrantõn yanõnda bir dolap içerisine yerleştirilmiş olarak yeterli uzunlukta yangõn hortumu bulunmalõdõr. 5.3) Yangõn Söndürme Tüpü 5.3.1) Depolama kapasiteleri 10,000 kg dan az olan depolama tesislerinde en az 2 adet 6 kg lõk karbon dioksitli veya 2 adet 6 kg lõk kuru tozlu TS 862 ye uygun yangõn söndürme tüpü bulundurulmalõdõr ) Depolama kapasiteleri 10,000 kg dan fazla kg dan az olan depolama tesislerinde en az 4 adet 6 kg lõk karbondioksitli veya 4 adet 6 kg lõk kuru tozlu TS 862 ye uygun yangõn söndürme tüpü bulundurulmalõdõr ) Depolama kapasitesi kg dan çok olan LPG depolama tesislerinde kg üzerindeki her kg LPG için Madde ye ilave olarak en az 1 adet 6 kg lõk karbondioksitli veya kuru tozlu TS 862 ye uygun yangõn söndürme tüpü daha bulundurulmalõdõr. 5.4) Alarm Sistemi Yangõn tehlikesi anõnda kullanõlmak üzere elektrikle veya mekanik olarak çalõşan bir alarm sistemi bulunmalõdõr. 6

9 Tanklarõn yerleştirilmesinde ayrõca aşağõdaki hususlara da uyulmalõdõr: - Tanklar birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir. - Tanklarõn 3 m yakõnõna kadar yanõcõ madde bulundurulmamalõ ve bu mesafedeki kuru ot vb. gibi kolay tutuşabilen maddelerle gerekli mücadele yapõlmalõdõr. - Tanklarõn bulunduğu sahada parlama noktasõ 90 C'un altõnda olan sõvõlarõn toplanmamasõ veya akõşõnõn önlenmesi için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Bu tedbirler sedde (dayk) saptõrma kanallarõ inşasõ veya sõvõlarõn uygun doğrultuda akõşõnõn sağlanmasõ için gerekli eğimin verilmesi gibi işlemlerdir. Sõvõlarõn parlama noktalarõ TS 1273'e göre tespit edilir. - LPG tanklarõnõn bulunduğu bölgede parlayõcõ veya yanõcõ maddeler ihtiva eden başka tanklar varsa; bu tanklar seddelerle çevrilmiş durumdaki ayrõ sahalarda bulunmalõdõr. LPG tanklarõ bu sahanõn dõşõnda olmalõdõr. LPG tanklarõ ayrõca sedde duvarõ ekseninden en az 3 m uzakta bulunmalõdõr. - Yerüstü LPG tanklarõ ile parlama noktasõ 90 C'un altõndaki bir sõvõ ihtiva eden tanklar arasõndaki yatay mesafe en az 6 m olmalõdõr. Bu husus su kapasitesi 0,5 m 3 veya daha az olan LPG tanklarõ ile hacmi 2,5 m 3 ve daha az olan fuel oil tanklarõ arasõndaki asgari yatay mesafeye uygulanmaz. Yerüstü LPG tankõ ile parlayõcõ veya patlayõcõ sõvõlar ihtiva eden başka yeraltõ tanklarõ arasõndaki yatay mesafe, tanklarõn ilgili standardlara uygun olmasõ şartõyla gerekli değildir. - Yerüstü tanklarõ çevresinde muhtemel sel ve su baskõnõ ile yeraltõ tanklarõnda zemin suyu seviyesinin yüksek olmasõ durumunda; tanklar kuvvetli bir biçimde ankrajlanmalõdõr. - LPG tanklarõnõn bulunduğu sahada, başka basõnçlõ gazlarõn depolanmasõnda kullanõlan tanklar da varsa, bu tanklar ihtiva ettiği gazlarõn cinslerini belirtir tarzda TS 1519'a göre işaretlenmelidir. - Yerüstü LPG tanklarõnõn hiçbir parçasõ, anma gerilimi 0,6-10,5 kv arasõnda olan enerji (elektrik) nakil hatlarõnõn dikey doğrultusunda her yönden 2 m, 10,5 kv un üzerindeki elektrik nakil hatlarõnõn her yönden 7,5 m yatay doğrultudaki mesafede bulunan sahaya yerleştirilmemelidir. - LPG tankõ ile oksijen veya gaz haldeki hidrojen tanklarõ arasõndaki asgari mesafe Çizelge-3'e uygun olmalõdõr. ÇİZELGE 3 -LPG Tanklarõ ile Oksijen veya Gaz Haldeki Hidrojen Tanklarõ Arasõndaki Asgari Mesafeler,m 3 LPG Tankõ Oksijen Tankõ Toplam Kapasitesi 1) Toplam Su Kapasitesi 11 m 3 den çok 566 m 3 11 m veya daha az m 3 veya daha az, bağlantõsõz 4.5 m 3 veya - 6 7,5 daha az 4.5 m 3 den çok m 3 veya daha az 566 m 3 den çok, bağlantõsõz Gaz Haldeki Hidrojen Tankõ Toplam Kapasitesi 1) 11 m 3 den az m 3 85 m 3 den çok - 3 7,5 2 m 3 den çok - 7,5 15 1) 15,6 o C sõcaklõkta ve atmosferik basõnçtaki gaz hacimleridir Tanklarõn Montajõ Montaj Tank montajõ Madde ila Madde 'ya uygun olmalõdõr Taşõnabilir tanklar yalnõzca yer üstüne monte edilmelidir. Bu tanklar sert zemin üzerine yerleştirilmeli veya sõkõca sabitleştirilerek tespit edilmelidir. Bağlantõ boru donanõmõnda esneklik sağlanmalõdõr (Madde ve Madde 2.5.8) Bütün tanklar, emniyet valflerinden çõkan gaz buharlarõnõn birbirine doğrudan karõşmasõnõ engelleyecek tarzda konumlandõrõlmalõdõr Tanklara, tank sistemlerine veya herhangi bir parçasõna motorlu taşõtlarõn muhtemel çarpmalarõ sonucunda meydana gelebilecek fiziksel hasarlanmalara karşõ gerekli tedbirler alõnmalõdõr Tanklarõn konumlarõ, normal işletme süresince bütün parçalarõna ulaşõlabilir tarzda olmalõdõr. 7

10 Tanklar üzerindeki parçalardan sadece basõnca maruz kalmayanlarõn şantiye şartlarõnda kaynak edilmesine müsaade edilmelidir. Basõnca maruz kalmayan parçalar, sõrt plakasõ, aşõnma plakasõ, mesnet gibi elemanlardõr. Sabit tanklar üzerindeki her türlü tamir veya tadilat, basõnçlõ kaplarla ilgili imalat standard ve kurallarõna göre yetkili kontrol müessese onayõ ve gözetiminde yapõlmalõdõr. Taşõnabilir tanklarõn ise imalat bölgesi (fabrika) dõşõnda (şantiye vb. mahallerde) tanklar üzerindeki parçalardan yalnõzca sõrt plakasõ, taşõma kulağõ, aşõnma plakasõ ve mesnetlerin kaynak işleminin yapõlmasõna müsaade edilmelidir Yerüstü tanklarõ, ilgili standardlara göre boyanmõş durumda muhafaza edilmelidir Su kapasitesi 1000 m 3 ve daha fazla olan tanklara, sesli ve õşõklõ ikaz veren alçak ve yüksek seviye alarmõ takõlmalõdõr Su kapasitesi, 120 m 3 veya daha yüksek olan depolama tanklarõnõn emniyet valfinin periyodik bakõmõ sõrasõnda, tankõ devre dõşõ bõrakmamak için emniyet valfi çok ağõzlõ veya birden fazla olmalõdõr. Bu surette, emniyet valfinden birisinin bakõma alõnmasõ halinde diğer (ler)inin çalõşõr durumda kalmasõ sağlanmalõdõr Toplam kapasitesi 1000 m 3 'den fazla, tank sayõsõ 1'den çok olan depolama ve doldurma tesislerinde; yangõn sistemi hariç olmak üzere elektrik enerjisini kesen ve bütün LPG akõşlarõnõ çabuk kapatma valfleri vasõtasõyla durduran, daima insan bulunan en az 3 yere "TEHLİKE BUTONU" konulmalõ, tesis içine ve civara tehlikeyi bildiren alarm sistemi tesis edilmelidir Yatay Tanklar Sabit tesislerdeki yatay yerüstü tanklarõ, Madde ve Madde 'ye uygun olarak tesis edilmelidir. Bu tanklar; -Sert kaya zemin üzerine, veya -Beton kaide üzerindeki yanmaz malzemelerden inşa edilen mesnetler üzerine, veya -Sabit kaya temeller üzerine aşağõdaki şekilde mesnetlenmiş olarak yerleştirilmiş. olmalõdõr Yatay tanklar semer biçimli ayaklar (TS 7812) üzerine monte edilmişse tankõn sõcaklõk değişimi veya yükleme sonucu genleşmesi veya büzülmesi mümkün olmalõdõr. Montaj, tank üzerinde aşõrõ gerilme konsantrasyonu meydana gelmeyecek tarzda yapõlmalõdõr. Yapõ çeliğinden mamul mesnetler aşağõdaki hususlarõn sağlanmasõ şartõyla veya Madde 'ye uygun bulunmasõ durumunda kullanõlabilir Su kapasitesi 10 m 3 'den fazla olan sabit yatay tanklar, tank tabanõ biçimine ve oturma yüzeyi şekline uygun beton kaide veya sert kaya zemin üzerine monte edilebilir. Bu tanklar ayrõca Madde 'e uygunluğun sağlanmasõ durumunda, üst yüzeyi düz beton kaideler üzerine yerleştirilen semer biçimli çelik ayaklar (TS 7812) üzerine monte edilebilir Su kapasitesi 10 m 3 'den fazla olan yatay sabit tanklar, üst yüzeyi düz beton kaideler üzerine yerleştirilen eyer biçimli çelik ayaklar üzerine monte edilebilir. Bu durumda, tankõn alt dõş yüzeyinin beton kaide üst seviyesinden yüksekliği 150 mm yi geçmemelidir Su kapasitesi 10 m 3 veya daha az olan tanklar, tank tabanõ biçimine ve oturma yüzeyi, şekline uygun beton kaide veya sert kaya zemin üzerine monte edilebilir. Bu tanklar, Madde ve Madde 'ye uygunluğunun sağlanmasõ durumunda mesnetler üzerine monte edilebilir Tanklarda eyer biçimli mesnetlerin yatay elemanlarõnõn tabanlarõ, kõzak veya takozlarõ (takozlu tanklarda) zemin seviyesinden 300 mm'den fazla bir yükseklikteyse; tank mesnedi ateşe mukavim kaide olmalõdõr ayõ geçmemek üzere geçici olarak kullanõlacak tanklarda, tank tabanõnõn zemin seviyesinden 1,5 m yüksekte olmasõ ve bağlantõlarõn esneyebilir olmasõ durumunda, ateşe mukavim kaide ve tank mesnetleri kullanõlmayabilir. 8

11 Tank veya tank pompa grubu, düzeltilmiş bir zemin üzerine veya zeminden 100 mm yüksek beton ayaklar üzerine monte edilebilir Tankõn mesnetleri, kaidesi veya temeli ile temas halinde olan yüzeylerindeki korozyonu önlemek için gerekli tedbirler alõnmalõdõr Dikey Tanklar Su kapasitesi 0,5 m 3 'den fazla olan ve sabit tesisler için projelendirilen yerüstü dikey tanklarõ; -Tanklar betonarme temeller üzerine yerleştirilmeli, veya -Tanklar betonarme temeller üzerine oturtulan çelik ayaklar üzerine(ts 8851) oturtulmalõdõr. Temellerin projelendirilmesinde, Madde 'deki yükleme kriterleri dikkate alõnmalõdõr Tank temel ve kaideleri tankõn kendiliğinden sabit durmasõna imkan verecek durumda (tankõn yan doğrultularda devrilmesini önleyen mesnetlere halatlara ihtiyaç duyulmayan) olmalõdõr. Temel ve kaidelerin projelendirilmesinde; -Rüzgar kuvveti, -Deprem kuvveti, -Hidrostatik deney yükleri de dikkate alõnmalõdõr Çelik mesnetler ateşe mukavim bir malzeme ile korunmalõdõr. Ateşe mukavim malzeme en az iki saat süre ile ateşe dayanmalõdõr. Çapõ 460 mm veya daha küçük olan sürekli çelik etekli mesnetlerin dõş yüzeyi ateşe mukavim malzeme ile korunmalõdõr Taşõnabilir Tanklar Taşõnabilir tanklar, geçici bir süre için (1 yõldan kõsa süre) ve sabit tesislerde kullanõlmak üzere imal edilmişse; -Tankõn mesnet veya ayaklarõ Madde e uygun olmalõ. -Beton yastõklar üzerine yerleştirilmeli, veya -Blokajlanmõş yüzeyler üzerine yerleştirilmeli, veya -Sert kaya zemin üzerine yerleştirilmelidir Tanklarõn ayaklar veya mesnetler üzerine oturtulmasõ durumunda, bu ayaklar veya mesnetler TS 7812 e uygun olmalõdõr.. Ayaklar veya mesnetler doğrudan tanka kaynak edilmiş olabilir. Bu takdirde ayak veya mesnetlerin tanka kaynak edilmesi işlemi, imalatçõ tarafõndan fabrikasõnda yapõlmalõdõr. Ayaklar veya mesnetler tank pabuçlarõna bağlanabilir. Bu takdirde, tank pabuçlarõ tanka imalatçõ tarafõndan ve fabrikasõnda kaynak edilmelidir. Tanka kaynak edilecek olan ayaklar veya mesnetler veya pabuçlar, basõnçlõ kaplar için geçerli standard ve şartnamelere göre yapõlmalõdõr. Bu durumda, emniyet katsayõsõ en az 4 olarak alõnmalõdõr. Kaynak mukavemeti boş tank ve aksesuvarlarõnõn tamamõnõn her yöne göre yüklerinin en az 2 katõna mukavemet edebilmelidir Tankõn monte edileceği saha, tasviye edilmiş olmalõ ve blokajlanmamõşsa, tankõn en az 3 m uzağõna kadar kuru ot ve diğer yanõcõ malzemelerden temizlenmiş durumda muhafaza edilmelidir Boru donanõmõnda yeterli esneklik sağlanmalõdõr Tanklarõn zemin seviyesinden yüksekte ve mesnetler üzerine monte edilmesi halinde; tankõn dõş taban yüzeyinin zemin seviyesinden 1,5 m ye kadar yüksekte olmasõ durumunda, mesnetler ateşe dayanõklõ malzemeyle kaplanmayabilir. Aksi takdirde, mesnetler ateşe dayanõklõ malzemeyle kaplanmalõdõr. 9

12 Taşõnabilir Tanklar Su kapasitesi 10 m 3 veya daha az olan tanklar, Madde ve Madde 'e uygun olmalõdõr. Bu takdirde tanklar, sabit tank olarak da kullanõlabilir Taşõnabilir tanklar basõnçlõ kaplarla ilgili standard ve şartnamelere uygun olmalõdõr. Ayrõca tank kõzağõ taban yüzeyi ile tankõn taban dõş yüzeyi arasõndaki mesafe 50 mm'den az 300 mm'den çok olmamalõdõr Araçlara Monte Edilen Tanklar -Tanklarõn araçlar üzerine monte edilmesi durumunda TS 1445'e uyulmalõdõr LPG Taşõmada Kullanõlan Araçlar TS 1445 de belirtilen özellikleri taşõmayan araçlarõn LPG depolama, doldurma ve boşaltma tesislerine girmesine müsaade edilmemelidir Örtülü Tanklar (Kaplanmõş Tanklar) Örtülü tanklar (kaplanmõş tanklar), aşağõda belirtildiği gibi tesis edilmelidir Örtme malzemesi toprak veya dere kumu veya õsõya dayanõklõ özel malzemeler olmalõdõr. Tank çevresindeki örtü toprak veya dere kumu ise kalõnlõğõ en az 300 mm olmalõdõr Tank çevresindeki örtünün erozyona karşõ korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr Valfler ve diğer aksam, örtü malzemesine zarar verilmeden tamir ve bakõm yapõlabilecek şekilde monte edilmelidir Örtülü tanklar toprak özelliklerine uygun olarak korozyona karşõ korunmalõdõr Tanklarõn Yeraltõna Tesisi Basõnçlõ kaplarla ilgili standard ve şartnamelere göre imal edilen tank ve aksesuarlarõ veya tank sistemleri ve yerüstü tanklarõ aşağõdaki hususlarõn sağlanmasõ şartõyla yeraltõna da tesis edilebilir Tankõn üst yüzeyi toprak seviyesinden en az 150 mm aşağõda olmalõdõr. Bu durumda, tankõn aşõnmaya, taşõt trafiğinden veya başka sebeplerle hasar görmesine karşõ gerekli tedbirler alõnmalõdõr Tanktaki adam giriş deliği (TS 9728) veya diğer bağlantõlarõn bulunduğu kõsõmlarõn kapatõlmasõ gerekmez. Adam giriş deliği ve diğer bağlantõ kõsõmlarõnõn araç trafiğinden hasara uğramasõnõ önlemek için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Tankõn su baskõnõna maruz kalma ihtimali varsa, regülatör emniyet valfi çõkõş ağzõ, muhtemel en yüksek su seviyesinin üzerinde olacak tarzda monte edilmelidir Tanklar bulunduğu mahaldeki toprak özelliklerine uygun olarak korozyona karşõ korunmalõdõr. Tankõn yüklenmesi indirilmesi ve montajõ esnasõnda, üzerindeki kaplamanõn korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Tank üzerindeki kaplamada meydana gelen hasarlar tankõn gömülmesinden önce tamir edilmelidir Tank tabanõ seviyesindeki toprak veya kaya tabakasõ sağlam zemin olmalõ, tank 150 mm mm kaba kum üzerine yerleştirilerek ankrajlanmalõ ve tank çevresi toprak veya dere kumu ile doldurulup sõkõştõrõlmalõdõr. Tankõn çevresini doldurmak için içinde kaya parçalarõ veya benzeri aşõndõrõcõ maddeler bulunan malzemeler kullanõlmamalõdõr Herhangi bir yeraltõ tankõnõn kullanõmdan vazgeçilmesi halinde aşağõdaki tedbirler alõnmalõdõr Tank içerisindeki sõvõ LPG mümkün olduğu kadar boşaltõlmalõdõr Tank içerisindeki buhar halindeki LPG mümkün olduğu kadar boşaltõlmalõdõr. Çekilen buhar halindeki LPG tankõn buhar bağlantõ hattõndan alõnmalõ ve boşaltõlan LPG yakõlmalõ veya emniyetli bir bölgede atmosfere atõlmalõdõr. Tanktan buhar halindeki LPG nin çekme sürati, tank içinde kalabilen 10

13 sõvõ haldeki LPG'nin buharlaşma süratinden fazla olmamalõdõr. Tanktan buhar haldeki LPG'nin çekilmesi işlemi, Madde 'de belirtilen sõvõ haldeki LPG çekme işleminden sonra yapõlmalõdõr. NOT - Tank içerisinde bulunan buhar halindeki LPG'nin çekilmesi işlemi, aşõrõ süratli yapõlõrsa, sõvõnõn soğumasõ sonucu basõnç düşmesi tank içerisinde sõvõ LPG kalmadõğõ yanõlgõsõna sebep olabilir Tank içerisinde yalnõzca atmosferik basõnçta LPG buharõ kaldõğõnda, tank su, kum veya plastik köpük ile doldurulur veya tank içerisi inert bir gaz ile yõkanõr. Tank içerisinden bu suretle alõnan buhar halindeki LPG emniyetli bir yerde yakõlõr veya atmosfere atõlõr Kõsmi Yeraltõ Tanklarõ ve Üstü Örtülmemiş (Kaplanmamõş) Durumdaki Tank Tesisleri Zemin seviyesinin altõnda kalan tank yüzeyleri ile zemin seviyesinden en az 75 mm yükseğe kadar olan tank yüzeyleri korozyona karşõ korunmuş olmalõdõr. Korozyona karşõ koruma Madde 'e uygun olmalõdõr Tanklar mümkün olduğu kadar yatay ve sert bir zemin üzerine oturtulmalõdõr. Tanklarõn çevre dolgusu yeraltõ tanklarõnda olduğu gibi Madde 'e uygun olmalõdõr Tanklar arasõndaki mesafeler, yerüstü tanklarõnda olduğu gibi Madde ve Çizelge 1'e uygun olmalõdõr Tanklar taşõt trafiğinden hasara uğramayacak yerlere tesis edilmeli veya bu tür hasarlara karşõ yeterince korunmuş olmalõdõr TANK DONANIMININ MONTAJI Tanklara monte edilen emniyet valfleri Madde ve Madde 2.2.5'e uygun olmalõdõr. Emniyet valfleri (PSV), tankõn üst kõsmõnda ve tank içerisindeki LPG'nin buhar fazõyla doğrudan temas halinde olacak tarzda konumlandõrõlmalõdõr Toplam su kapasitesi 0,5 m 3 veya daha az olan tanklarda emniyet valfleri çõkõş ağõzlarõnõn çarpma suretiyle hasar görmeyeceği tarzda monte edilmelidir Toplam su kapasitesi 0,5 m 3 'den fazla olan tanklarda, LPG emniyet valfi tankõn üst tarafõna monte edilmeli ve valfin ağzõ herhangi bir şekilde engellenmemeli, açõk havaya serbest olmalõdõr. Bu tanklardaki donanõm ayrõca aşağõdaki hususlara da uygun olmalõdõr Tanklardaki emniyet valfi veya herhangi bir deşarj boru donanõmõna su veya başka bir yabancõ madde girmesini (dolayõsõyle emniyet valfinin çalõşmasõnõ engelleme veya kapasite sõnõrlamasõna sebep olmasõnõ) önlemek için yağmur kepi yapõmõ gibi tedbirler alõnmalõdõr. Gerekli görülmesi halinde drenaj için ilave tedbirler alõnmalõdõr. Yağmur kepi veya diğer koruyucu kõsõmlar, emniyet valfinin çalõşmasõ dõşõnda yerinde kalacak şekilde projelendirilmeli ve bunlar emniyet valflerinin kapasitesini düşürmeyecek tarzda seçilmelidir Su kapasitesi 10 m 3 'den fazla olan yerüstü tanklarõnõn her birinde, emniyet valfinin çõkõşlarõ, dikey konumda monte edilmeli ve atmosfere engelsiz durumda açõlmalõdõr. Bu valflerin deşarj kõsmõnõn dikey doğrultusunda tankõn üst kõsmõndan en az 2 m mesafede herhangi bir engel bulunmamalõdõr. Bu tanklardaki emniyet valfleri, ayrõca aşağõdaki hususlara da uygun olmalõdõr Emniyet valfi deşarj boru donanõmõ Madde 'e uygun olmalõdõr Madde 'e göre drenaj (boşaltma) tesis edilmesi durumunda emniyet valfi ve bağlantõ boru donanõmõ projelendirilmesi aşağõdaki hususlara uygun olmalõdõr Drenaj deliklerinden kaçan gazlarõn tutuşmasõ durumunda tankõn alevden korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr Emniyet valfi ağzõ, valfõn bulunduğu tank yakõnõna monte edilebilecek boru ve ekipmanõn aleve maruz kalmasõna sebep olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 11

14 Su kapasitesi 10 m 3 'den fazla olan yeraltõ tanklarõnda, emniyet valfi ağzõ, dikey doğrultuda ve zemin seviyesinden en az 2 m yükseğe verilmelidir. Emniyet valfi boru donanõmõ, Madde 'e uygun olmalõ, sabitleştirilmesi için yeterli destek sağlanmalõ ve fiziksel hasarlara karşõ korunmuş olmalõdõr Emniyet valfi ağõzlarõ fiziksel hasarlara karşõ korunmuş bir mahale yerleştirilmelidir. Deşarj boru donanõmõ anma çapõ emniyet valfinin kapasitesine uygun olmalõdõr. Boru donanõmõ, erime noktasõ 820 C un üzerinde olan metal malzemeden yapõlmõş olmalõdõr. Emniyet valfi deşarj boru donanõmõ projelendirilmesi aşağõdaki özellikleri sağlamalõdõr. - Emniyet valfinin çõkõş tarafõna aşõrõ bir kuvvet uygulayarak kõrõlmaya sebep olmamalõdõr. - Aynõ valfin giriş tarafõna donanõm tarafõndan uygulanan kuvvet, valfin çalõşmasõnõ engelleyici büyüklükte olmamalõdõr. - Deşarj boru donanõmõnda dirsek, kavis, boru ekleme parçasõ (fittings) gibi akõşõ sõnõrlayõcõ elemanlar mümkün olduğu kadar bulunmamalõdõr Emniyet valfleri ile tank arasõna veya deşarj boru donanõmõ arasõna, kapatma valfleri monte edilmemelidir. Aynõ tanka, iki veya daha fazla sayõda emniyet valfi monte edilmişse, bu tertibatlarõn her birinde kendi ayrõ kapatma vanalarõ bulunabilir. Ancak, bu valflerin bir veya birkaçõ kapatõldõğõnda açõk kalan valf veya valflere bağlõ emniyet valflerinin deşarj kapasitesi, tankõn hesaplanan emniyet valfi deşarj kapasitesinden az olmamalõdõr. Bu valflerin volan milleri tankõn emniyet valfi kapasitesine göre kalibreli olarak bağlanmõş olmalõdõr Taşõnabilir tanklar üzerindeki emniyet valfleri, tank geçici bir süre için sabit tank olarak kullanõlõyorsa, Madde 2.2.3'e uygun olmalõdõr Taşõtlar üzerine monte edilen tanklara monte edilecek emniyet valfleri için Madde ve Madde 2.2.3'e ilave olarak TS 2179'da belirtilen hususlar uygulanõr Araçlar üzerine monte edilen tank donanõmlarõ ve emniyet valfleri dõşõndaki donanõmlarõn montajõ ve korunmasõ için aşağõdaki hususlar uygulanmalõdõr Emniyet valfleri sõvõ LPG seviye gösterge cihazlarõ, basõnç göstergeleri, çift çek valfle teçhiz edilen delikler, tapalarla körletilen delikler, hariç olmak üzere; tanklar üzerinde bulunan deliklerin tamamõ, kapatma vanalarõ ve hidrolik kumandalõ emniyet valfi veya aşõrõ akõm valfi veya ters akõm çek valfleri aşağõda belirtildiği şekilde teçhiz edilmelidir. İKAZ - Dreyn hatlarõ, bir tanesi dreyn borusunun çõkõş ucuna yakõn olacak şekilde çift kapatma valfleri ile teçhiz edilmelidir Aşõrõ akõm valfleri, hidrolik kumandalõ emniyet valfleri veya ters akõm çek valfleri kapatma vanalarõ ile tank arasõna yerleştirilmelidir. Aşõrõ akõm vanalarõ, hidrolik kumandalõ emniyet valfleri veya ters akõm çek valfleri, ya tank içinde veya tankõn dõşõnda tank çõkõş borusunun tankõ terkettiği kõsõmda veya tank giriş borusunun tanka bağlandõğõ noktada bulunabilir. Bu valflerin tankõn dõş tarafõna monte edilmesi durumunda; montajdan kaynaklanan gerilmelerin kõrõlmaya sebep olmamasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Tank üzerinde bulunan kavramalar, flanşlar, memeler, sabit borular, bodesler (yürüme platformlarõ dahil olmak üzere), bağlantõ donanõmõ ve diğer teçhizat tankõn parçasõ olarak değerlendirilmelidir. Araçlar üzerine monte edilen tanklarõn aşõrõ akõm valfi, kapatma valfinden önce yerleştirilmelidir Kapatma valfleri tanka mümkün olduğu kadar yakõn bir konumda yerleştirilmelidir. Bu valfler, normal işletme şartlarõnda ve acil işletme ve bakõm durumlarda kolayca ulaşõlabilecek tarzda monte edilmelidir. Valflerin bakõmõ için başka elemanõn sökülmesi gerekli olmamalõdõr. Valflerin monte edildiği mahale ulaşõlmasõ herhangi bir sebeple engellenmemiş olmalõdõr. Valflerin zemin seviyesinden yüksekliği 180 cm'yi geçmemelidir Tanka aşõrõ akõm valfinin bağlandõğõ hattõn veya bağlantõlarõn kapasitesi aşõrõ akõm valfinin kapasitesinden büyük olmalõdõr Valfler, regülatörler, manometreler ve diğer cihazlar fiziksel hasarlara karşõ korunmuş olmalõdõr. 12

15 Valfler, tank üzerine bakõm, tamir ve işletmesinin kolaylõkla yapõlabileceği bir yere yerleştirilmiş olmalõdõr Birden fazla taşõnabilir tank sistemindeki valfler, tanklarõn değiştirilmesi esnasõnda LPG akõşõnõn kapatõlmasõnõ gerektirmeyecek tarzda tesis edilmelidir. Bu husus otomatik değiştirme tertibatõnõn kullanõlmasõnõ gerektirmemelidir. Yeraltõ tanklarõna bağlantõlar yer altõnda inşa edilen sağlam yapõlar içinde veya üst ve yan kõsõmlarõ takviye edilen adam giriş deliklerinde tesis edilmelidir. Bu yeraltõ yapõlarõna veya adam giriş deliklerine ulaşõlmasõ kolay olmalõ, ayrõca üst kõsõmlarõ takviye edilerek korunmalõdõr. Yeraltõ sistemleri hortum bağlanacak bütün uçlar ile emniyet valflerinin akõş hattõ uç açõklõklarõ ve ayrõca basõnç regülatörleri tahliye hatlarõ bölgenin normal azami su basmanõ seviyesinin üstünde tesis edilmelidir. Tank çevresindeki hortum bağlantõ uçlarõ, emniyet valflerinin akõş hattõ açõklõklarõ ile bağlantõ tesislerinin bulunduğu yeraltõ yapõlarõ ve adam giriş deliklerinin iç ve üst kõsõmlarõnda herhangi bir gereksiz malzeme taş, kum, çakõl gibi artõklar bulunmamalõdõr. Yeraltõ yapõlarõnda veya adam giriş deliklerinde, havalandõrma menfezleri veya aynõ amaçla kullanõlabilen teçhizat bulunmalõdõr. Yeraltõ yapõlarõn veya adam giriş deliklerinin alanõ, en az emniyet valflerinin ve bu mahallere açõlan diğer blöf hatlarõnõn toplam deşarj alanõna eşit olmalõdõr Su kapasitesi 10 m 3 veya daha büyük olan tanklarda, emniyet valfleri sõvõ LPG seviye göstergeleri ve manometreler hariç olmak üzere tankõn giriş ve çõkõş bağlantõlarõnõn tamamõ etiketlenmelidir. Etiketlerde, bağlantõlarõn sõvõ veya gaz fazdaki LPG ile temas halinde olup olmadõğõ (sõvõ LPG veya gaz LPG) yazõlmalõdõr. Bu etiketler valfler üzerine tespit edilebilir Su kapasitesi 10 m 3 den büyük olan tanklarõn herbiri manometre ile teçhiz edilmelidir. Manometre işletme şartlarõnda sõvõ veya gaz fazdaki LPG'den etkilenmeyecek yapõda olmalõdõr. Manometrenin işletme basõncõ en az 1,7 MPa, ölçme aralõğõ 0 MPa-25 MPa olmalõdõr Manometre ile tank arasõna kapatma valfi monte edilmelidir. Kapatma valfi tek hareketli (küresel vana gibi) ve yangõna dayanõklõ olmalõdõr REGÜLATÖRLERİN MONTAJI LPG depolama tesislerindeki regülatörlerin montajõ TS 2179'a uygun olmalõdõr BORU DONANIMI İŞLETME BASINCI SINIRLARI LPG depolama tesislerindeki boru donanõmõ işletme basõncõ sõnõrlarõ TS 2179'a uygun olmalõdõr BORU VE İNCE CİDARLI BORU VE BUNLARIN EKLEME PARÇALARI, VALF VE HORTUMLARIN MONTAJI LPG tanklara normal olarak sõvõ halde doldurulur. Tank basõncõnda veya regülatör kontrollu daha düşük basõnçlarda sõvõ veya gaz halde taşõnabilir. Emniyet valfi deşarj boru donanõmõ istisna olmak üzere, metal boru donanõmõ aşağõdaki özelliklerde olmalõdõr. Emniyet blöf boru donanõmõ Madde 2.2.3'e uygun olmalõdõr Sõvõ LPG transfer pompasõ çõkõş tarafõndaki gibi, tank basõncõndan yüksek basõnçlarda kullanõlan boru donanõmõ en az 2,4 MPa (geyc)) işletme basõncõna uygun olmalõdõr İçinde, basõncõ 0,9 MPa'dan yüksek olan buhar halde LPG bulunan boru donanõmõ ile Madde 'in kapsamõ dõşõndaki sõvõ halde LPG bulunan boru donanõmõ, en az 1,7 MPa işletme basõncõna uygun olmalõdõr İçinde, basõncõ 0,9 MPa'dan düşük olan buhar halde LPG bulunan boru donanõmõ en az 0,9 MPa işletme basõncõna uygun olmalõdõr Metalik boru bağlantõlarõ vidalõ, flanşlõ, kaynaklõ veya sarõ kaynaklõ olabilir. Bağlantõlar aşağõdaki özelliklerde olmalõdõr Bağlantõlarõn vidalõ veya vidalõ ve bunu müteakip kaynaklõ yapõlmasõ durumunda; 13

16 - İçinde, basõncõ 0,9 MPa'dan yüksek olan buhar halinde LPG bulunan veya sõvõ halinde LPG bulunan boru ve nipelleri, tarife 80'e (Çizelge-4) uygun et kalõnlõğõnda olmalõ, - İçinde basõncõ 0,9 MPa veya daha düşük olan buhar halinde LPG bulunan boru ve nipelleri, tarife 40 (Çizelge-5) veya daha kalõn et kalõnlõğõnda olmalõdõr. ÇİZELGE 4 - Tarife 80 Boru Boyutlarõ ve Deney Basõncõ Boru Anma Çapõ Dõş Çap Et Kalõnlõğõ Deney Basõncõ mm in mm mm Mpa bar 6 1/8 10,3 2,41 17, /4 13,7 3,02 17, /8 17,1 3,20 17, /2 21,8 3,73 17, /4 26,7 3,91 17, ,4 4,55 17, /4 42,2 4,85 17, /2 48,3 5,41 17, ,3 5,54 17, /2 73,0 7,01 17, ,9 7,62 17, /2 101,6 8,08 19, ,3 8,56 19, ,3 9,52 19, ,3 10,97 18,7 187 ÇİZELGE 5 - Tarife 40 Boru Boyutlarõ ve Deney Basõncõ Boru Anma Çapõ Dõş Çap Et Kalõnlõğõ Deney Basõncõ mm in mm mm Mpa bar 6 1/8 10,3 1,73 4,83 48,3 8 1/4 13,7 2,24 4,83 48,3 10 3/8 17,1 2,31 4,83 48,3 15 1/2 21,8 2,77 4,83 48,3 20 3/4 26,7 2,87 4,83 48, ,4 3,38 4,83 48, /4 42,2 3,56 6,89 68, /2 48,3 3,68 6,89 68, ,3 3,91 6,89 68, /2 73,0 5,16 6,89 68, ,9 5,46 6,89 68, /2 101,6 5,74 8,27 82, ,3 6,02 8,27 82, ,3 6,55 8,27 82, ,3 7,11 8,27 82, Bağlantõlarõn Kaynaklõ veya Sarõ Kaynaklõ Yapõlmasõ Durumunda; - Borular tarife 40 veya daha kalõn et kalõnlõğõnda olmalõ, - Boru ekleme parçalarõ veya flanşlar kullanõldõklarõ işletme basõncõna uygun olmalõ, - Sarõ kaynaklõ bağlantõlarda, sarõ kaynaklõ kullanõlacak malzemenin erime noktasõ 538 C'dan yüksek olmalõ, - Flanşlõ bağlantõlarda kullanõlacak contalar, LPG reaksiyonuna dayanõklõ olmalõdõr. Flanşlõ bağlantõlarda kullanõlacak contalar metal veya erime noktasõ 816 C'dan yüksek olan herhangi bir malzeme olabilir. Conta malzemesi, alüminyum bilezik (0-ring) veya spiral sargõlõ metal contalar istisna olmak üzere ateşe karşõ korunmuş olmalõdõr. Flanşlõ bağlantõlardaki flanş contasõ, bağlantõnõn her açõlõşõnda değiştirilmelidir Metalik, ince et kalõnlõğõnda boru bağlantõlarõ, alevle birleştirme (eritme kaynaklõ), lehimli veya sarõ kaynakla yapõlabilir. 14

17 Sistem içindeki boru donanõmõ, bir noktadan diğer bir noktaya mümkün olduğu kadar doğrudan doğruya tesis edilmeli, dirsek, kavis gibi akõşõ sõnõrlayõcõlar mümkün olduğu kadar az sayõda olmalõdõr. Bu bağlantõlar ayrõca Madde 2.5.5'e uygun olmalõdõr Buhar haldeki LPG'nin yoğunlaşabileceği (sõvõlaşabileceği) yerlerde, metalik veya metalik olmayan boru donanõmõ, sõvõ LPG'nõn tanka geri dönebilmesini sağlayacak şekilde tesis edilmeli veya sõvõnõn tekrar buharlaşmasõnõ sağlayacak şekilde monte edilmelidir Sabit şekilde tesis edilen tanklar arasõndaki boru bağlantõlarõ dahil olmak üzere boru donanõmõ; genleşme, çekilme, sarsõlma, titreşim ve yerleşmedeki değişiklikleri telafi edebilecek esneklikte tesis edilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için gerekli görülen yerlerde esnek bağlantõlar tesis edilebilir. Esnek bağlantõlarda kullanõlabilecek hortumlar, 5 emniyet faktörü ile en az 2,40 MPa işletme basõncõna uygun olacak tarzda projelendirilmeli ve dõş yüzeyinde "LPG" "PROPAN", İŞLETME BASINCI 2,40 MPa" işaretleri bulunmalõdõr. Bu hortumlarõn dõş yüzeylerindeki işaretler kalõcõ olmalõdõr. Sabit şekilde tesis edilen tanklar arasõndaki bağlantõlar hiçbir surette metalik olmayan malzemeden imal edilen boru, ince cidarlõ boru veya hortumla yapõlmamalõdõr Binalarõn dõşõndaki boru donanõmõ yer altõnda veya yer üstünde veya kõsmen yer altõnda kõsmen de yerüstünde tesis edilebilir. Yer üstünde tesis edilen boru donanõmõ iyice desteklenmiş ve fiziki hasarlanmalara karşõ korunmuş olmalõdõr. Karayolu, demiryolu, cadde ve sokak altlarõna tesis edilen boru donanõmõnõn araç hasarlarõna karşõ korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Metalik olmayan boru donanõmõ, boru bağlantõ parçalarõ dahil olmak üzere, zemin seviyesinden en az 460 mm derinlikte, üzeri kapatõlmõş durumda ve bina dõşõnda tesis edilmelidir. Boru ve donanõmõ 300 mm den daha derine tesis edilemiyorsa hasarlara karşõ gerekli tedbirler (üzerine köprü vb. yapmak gibi) alõnmalõdõr Yeraltõna tesis edilen boru donanõmõ toprak özellikleri dikkate alõnarak korozyona karşõ korunmuş olmalõdõr. Korozyondan koruma aşağõdaki hususlara uygun olarak yapõlmalõdõr Yeraltõ boru donanõmõ, korozyonun tesirlerinin geciktirilmesi ve bölgedeki toprak özelliklerine uygun olan bir kaplama maddesiyle kaplanmõş olmalõdõr. Kaplanmõş durumdaki yeraltõna tesis edilen boru donanõmõ kolon borularõ (boru donanõmõnõn yerüstü branşmanõ) toprak seviyesinden en az 150 mm yükseğe uzatõlmõş olmalõdõr Farklõ metallerden mamul parçalarõn yeraltõnda birleştirilmesi gerektiğinde, metallerin birbirileri üzerindeki pil etkisi önlenmelidir. Bu amaçla metallerin birbirinden elektriksel yalõtõmõ sağlanmalõdõr. Elektriksel yalõtõm için metallerin bağlantõlarõnda yalõtõm ekleme parçasõ kullanõlmalõdõr Katodik koruma uygulanmasõ durumunda; yalõtõm ekleme parçalarõ, katodik koruma yapõlan yeraltõ sistemini bütün yerüstü boru donatõmõndan ve sistemlerinden elektriksel yalõtõmõnõ sağlayacak tarzda tesis edilmelidir LPG boru donanõmõ, topraklama elekrodu olarak kullanõlmamalõdõr Boru donanõmõ sistemlerinde kullanõlan esnek parçalar Madde 2.5.5'e uygun olmalõdõr. Bu parçalarõn montajõ, imalatçõ talimatlarõna göre yapõlmalõdõr. Esnek parçalar ayrõca aşağõdaki şartlarda kullanõlmalõdõr Uzunluğu 1 m'ye kadar olan esnek bağlantõ parçalarõ sõvõ veya gaz haldeki LPG boru donanõmõnda kullanõlabilir. Kullanma yerleri sabit veya taşõnabilir tanklar olabilir. Esnek parçalar, genleşme veya büzülmede (çekilmede) dengeleyici titreşim, sarsõntõ veya yerleşmede bağlantõlardaki deformasyon tesirlerini önlemek amacõyla kullanõlabilir. Bu tesirlerin (genleşme, titreşim, sarsõntõ vb.) giderilmesi için esnek parçalarõn kullanõlmasõ projelendirilme safhasõnda dikkate alõnmõşsa mecburi değildir Sõvõ ve buhar haldeki LPG transferinde esneklik gerekliyse hortum kullanõlabilir. Sõvõ haldeki LPG transferinde kullanõlan hortumun serbest ucunda kapatma vanasõ bulunmalõdõr. Bu hortumlar aşõrõ basõnçtan hortumlarõn bağlandõğõ boru tesisatõ, üzerinde bulunan emniyet valfi ile korunmuş olmalõdõr. 15

18 Su kapasitesi 15,1 m 3 'den fazla olan sabit ve tek tanklõ sistemler ile ortak veya manifoldlu sõvõ LPG transfer hattõ bulunan su kapasitesi 15,1 m 3 'ün üzerinde olan 1'den fazla sayõdaki tank sistemleri Madde ve Madde 'deki özelliklerde olmalõdõr Sõvõ haldeki LPG transferinde kullanõlan, anma çapõ 38 mm (1 1/2 in) veya daha büyük olan hortum veya döner (fõrdöndü) tipi boru donanõmõ, veya buhar haldeki LPG transferinde kullanõlan anma çap 32 mm veya daha büyük hortum veya döner (fõrdöndü) tipi boru donanõmõ acil durum kapatma valfi veya aşõrõ akõm kapatma valfi ile teçhiz edilmelidir. Bu valf transfer sisteminin sabit boru donanõmõ, üzerine monte edilmelidir. Valf, hortum veya döner tip boru donanõmõnõn, sabit boru sistemine bağlandõğõ uca en fazla 6 m mesafede bir yere monte edilmelidir. Acil durum kapatma valfi kullanõldõğõ takdirde bu valf, termal olarak kendi kendine otomatik olarak kapanabilen özelliklerde olmalõdõr. Valf ikaz sisteminde eriyebilen elemanlar (sigortalar) kullanõlmasõ durumunda bunlarõn erime noktasõ 120 C'un üzerinde olmamalõdõr. Bu valflerin kapatõlabilmesi tesis içinde valflerden uzak en az birer mahalden mümkün olmalõdõr. Acil durum valfleri valfteki sõcaklõğa duyarlõ eleman veya ilave sõcaklõğa duyarlõ eleman valfin monte edildiği hata bağlanan döner tip boru donanõmõ veya hortumun en yakõn ucundan 1.5 m den uzak olmayacak şekilde yerleştirilmelidir Hidrolik kumandalõ emniyet valfleri veya ters akõm çek valfleri, tesis tarafõndaki boru donanõmõ üzerinde olmalõdõr. Bu sayede, çekme sonucu hortum veya döner tip boru donanõmõnda meydana gelebilecek kopma veya patlamada, tesis tarafõndaki boru donanõmõ zarar görmemiş olacaktõr. Zarar görmemesi gereken valfler veya boru donanõmõ, beton bloklarla ankrajlamak veya bu cins kazalarda kopmasõ veya kõrõlmasõ istenilen kõsõmlarõn zayõf elemanlarla tesis etmek veya kesme boru bağlantõ elemanlarõ kullanõlmak suretiyle emniyete alõnmalõdõr. Ankrajlama, yükleme tesislerinde gerekli değildir Emniyet valflerinin sõcaklõğa duyarlõ elemanlarõ, boyanmamalõ veya uçlarõ herhangi bir şekilde kapatõlmamalõdõr Ev ve ticari tip cihazlarõn dõşõndaki cihazlarõn bağlandõğõ regülatörlerin düşük basõnçlõ tarafõnda hortumlar aşağõdaki şartlarda kullanõlabilir Gaz bağlantõsõ yapõlan cihaz taşõnabilir tipte olmalõdõr Bina içindeki kullanõmlarda, hortum asgari uzunlukta olmalõ ve bu 180 cm'yi geçmemelidir. İşletme basõncõ 2,4 MPa veya daha yüksek olan tesislerde hortum boylarõ gerekli tedbirler alõnmak şartõyla ve mecburi durumlarda daha uzun tutulabilir. Bina içinde hortum kullanõlmasõ durumunda, hiçbir surette hortum bir odadan diğerine uzatõlmamalõ, ara duvarlardan döşemeden veya tavandan geçirilmemelidir. Hortumlar, gizlenmiş mahallere tesis edilmemeli, ayrõca gizlenmemelidir. Bina dõşõndaki kullanmalarda, hortum uzunluğu 180 cm'yi geçebilir. Hortum uzunluğu her durumda, mümkün olduğu kadar kõsa tutulmalõdõr Hortum LPG yakma cihazõna kelepçe kullanõlmak suretiyle sõkõca bağlanmalõdõr. Bağlantõlarda, kauçuk uç gömlekleri kullanõlmamalõdõr Boru donanõmõnda hortum bağlantõsõnõn hemen başlangõcõna (hortumun LPG giriş tarafõndaki ucuna) kapatma valfi monte edilmelidir. Birden fazla LPG yakan cihazõn kapatma valfinin birbirlerinin yanõna tesis edilmesi durumunda yanlõş valfin açõlmasõnõ veya kapatõlmasõnõ önlemek için gerekli tedbirler alõnmalõdõr LPG yakan cihazõ duvara veya diğer çõkõş noktalarõna bağlayan hortumlarõn fiziki hasarlara karşõ korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr EMNİYET VALFİNİN MONTAJI Emniyet valfi LPG boru donanõmõnda sõvõ haldeki LPG bulunan bütün kõsõmlara monte edilmelidir. Emniyet valfleri sõvõ LPG bulunan kõsõmlardaki kapatma valflerinin kapatõlmasõyla; bu valfler arasõnda meydana gelen hidrostatik basõncõn blöf edilmesine uygun olarak projelendirilmelidir. Emniyet valflerinin kalibrasyon basõncõ değerleri; -En az 1,1x projelendirme basõncõ; -En çok 1,25xprojelendirme basõncõ 16

19 değerlerinde olmalõdõr MUAYENE VE DENEYLER LPG depolama tesisleri, boru donanõmlarõ, montajõnõn ve bütün bağlantõlarõnõn tamamlanmasõndan sonra muayene edilmeli ve denenmelidir. Muayene ve deneyler, tesisin işletmeye alõnmasõndan önce yapõlmalõdõr. Muayene ve deneylerde, tesisteki malzeme, projelendirme, imalat ve tesis kusurlarõ veya hatalarõnõn bulunup bulunmadõğõ tespit edilmelidir Muayeneler LPG depolama tesisleri, imalat montaj ve deneyler esnasõnda gözle muayene edilmelidir. Basõnç deneyinin yapõlmasõnõ müteakip, tesiste tamir ve benzeri işlemlerde malzeme ilavesi yapõlmõşsa muayene ve deneyler tekrarlanmalõdõr. Depolama tesislerinin muayene ve denenmesinde, tesis kõsõmlara ayrõlabilir. Muayene ve deneyler ayrõlan kõsõmlarda bölüm bölüm yapõlabilir. Bu bölümlere bağlanan deney başlõklarõnõn bağlandõğõ kõsõmlarda, LPG basõncõnõn deney basõncõna ulaşmasõndan sonra sõzõntõ olup olmadõğõ sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir Deneyler Deney, deney esnasõnda karşõlaşõlabilecek sõzõntõlarõn önlenebilmesine elverişli olmalõdõr. Tesiste denenecek kõsõm, işletmeye açõk durumdaki (LPG bulunan) bölüm ile bağlantõlõ ise; bu iki kõsmõ birbirinden ayõracak tedbirler alõnmalõdõr. Boru donanõmõ sisteminden ayrõ olarak imal edilen regülatör ve valfler imalatlarõ esnasõnda inert gaz ile denenebilir. Deney akõşkanõ olarak, su, hava, azot veya karbondioksit kullanõlabilir. Oksijen kesinlikle kullanõlmamalõdõr. İşletme basõncõ 3,6 kpa veya daha az olan tesislerde, deney akõşkanõ olarak LPG kullanõlabilir. LPG depolama tanklarõnõn periyodik olarak her 10 yõlda bir hidrostatik basõnc testi yapõlmalõdõr. Tank emniyet valfleri en az 5 yõlda bir test edilmelidir Deney Hazõrlõklarõ Boru bağlantõlarõ ve tank yüzeyi (kaynak dikişleri dahil olmak üzere), muayeneler tamamlanmadan izole edilmemeli ve boyanmamalõdõr. Esnek bağlantõlara işletme esnasõnda daha büyük baskõ kuvvetine maruz kalabileceği durumlarda, geçici olarak ilave baskõ kuvveti uygulanmalõdõr. Deneyde kullanõlmayacak olan cihazlar, tesisten sökülür veya cihaz bağlantõlarõ kapak veya kör flanşlarla kapatõlõr. Körletilen flanşlõ bağlantõlar istendiğinde denenmeyebilir. Boru donanõmõ sisteminin, işletme basõncõ deney basõncõndan az olan cihazlara bağlanmasõ durumunda deneye başlamadan önce bu cihazlarõn münferit valfleri boru donanõmõ sisteminden ayrõlõr veya cihaz bağlantõlarõ kapaklarla kapatõlõr. Boru donanõmõ sistemi, işletme basõncõ deney basõncõna eşit veya daha yüksek olan cihazlara bağlanmasõ durumunda bu cihazlarõn münferit kapatma valfleri deney başlamadan önce kapatõlõr. Deneye başlamadan önce personelin ve çevrenin emniyeti için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. Gerekli görülmesi halinde, deney basõncõna yeterli mukavemette bölüm kuşaklanmasõ veya ankrajlamasõ yapõlmalõdõr. Deneyden önce boru donanõmõnõn iç kõsmõ temizlenmelidir Deney Basõncõ ve Süresi Deney basõncõ, kalibrasyonu yapõlmõş, manometre veya benzeri bir basõnç ölçen cihazla ölçülmelidir. Cihaz, deney süresince olabilecek basõnç kaybõnõ tespit edebilecek hassasiyette olmalõdõr. Deney başlamadan önce basõnç kaynağõ boru donanõmõndan ayrõlmalõdõr. Manometrenin kalibrasyonu deneyden önce ve sonra kontrol edilmelidir. Deney basõncõ, depolama tanklarõ ve donanõmõ ile boru donanõmõ sistemi için belirlenen azami işletme basõncõnõn 1,3 katõndan az olmamalõdõr. Bu değer, hiçbir durumda, 20 kpa'dan az olamaz. Deney basõncõnõn 860 kpa yõ geçmesi durumunda, deney basõncõ, deney esnasõnda boru gövdesinde meydana gelen çevre gerilmesinin boru malzemesi asgari akma mukavemetinin yarõsõnõ geçmeyecek tarzda seçilmelidir. 17

20 İşletme basõncõ 3,5 kpa veya daha az olan sistemlerde deney basõncõ, 22±1,2 kpa olmalõdõr. Bu sistemler için deney süresi 10 dakikadan az olmamalõdõr. Sistemde bu süre içinde herhangi bir basõnç düşmesi olmamalõdõr. Deney süresince, basõnç kaynağõ sistemden ayrõlmalõdõr. Deney süresi, boru donanõmõ hacminin her 14 m 3 ü için yarõm saatten az olmamalõdõr. Sistemin hacminin 0,28 m 3 den az olmasõ durumunda deney süresi 10 dakika olarak uygulanõr. Hacmi 680 m 3 'den fazla olan sistemlerde deney süresi 24 saati geçmemelidir Sõzõntõ ve Hasar Tespiti Deney sonunda boru donanõmõnda herhangi bir hasar meydana gelmemeli ve deney basõncõnda herhangi bir düşme olmamalõdõr. Boru donanõmõnda olabilecek sõzõntõ, gaz dedektörü, sabun ve su veya parlayõcõ olmayan herhangi bir başka sõvõ ile tespit edilmelidir. Sõzõntõ tespitinde kibrit, mum veya benzeri bir açõk alev kaynağõ veya kõvõlcõm yapabilecek bir cihaz kullanõlmamalõdõr. İKAZ - Sabunlu su dahil olmak üzere sõzõntõ tespitinde kullanõlabilecek çözeltiler korozyona veya gerilme çatlaklarõna sebep olabileceğinden, deneyden sonra bu sõvõlarõn uygulandõğõ kõsõmlar su ile yõkanmalõ ve kurutulmalõdõr. Boru donanõmõnda hasar gören veya sõzõntõ tespit edilen kõsõmlar tamir edilmeli veya yenileriyle değiştirilmelidir. Tamir edilen veya değiştirilen kõsõmlara deney tekrar uygulanmalõdõr. Deneylerden olumlu sonuç alõnmadan sistem işletmeye açõlmamalõdõr Muayene ve Deney Raporlarõ LPG depolama tesislerine uygulanan gözle muayene ve deneylerde yapõlan işlemler ve sonuçlarõ raporlara kaydedilmelidir. Bu raporlarda tesislerin hangi kõsõmlarõna muayene ve deneylerin uygulandõğõ ayrõca belirtilmelidir Sistem ve Cihaz Kontrolü Yeni boru veya deney sonrasõ tekrar devreye alõnan donanõma muayene ve deneylerin uygulanmasõnõ müteakip uygun sonuçlar alõnõrsa; sisteme gaz verilmeden önce aşağõdaki kontrollar yapõlmalõdõr: - Sistemin tamamõ kontrol edilerek açõk uç, açõk boru bağlantõ parçasõ, açõk valf bulunup bulunmadõğõna bakõlmalõ, - El ile tahrik edilen valflerin ve diğer cihazlarõn gaz çõkõş bağlantõlarõ tekrar kontrol edilmelidir. Bu kontrollardan sonra kullanõlmayacak valfler kapatõlõr. Açõk uçlar tapalarla veya uygun kapaklarla kapatõlmalõdõr. Boru donanõmõna gaz verilmeye başlanmasõnõ müteakip sõzõntõ kontrolu yapõlmalõdõr. Boru donanõmõnõn muayene ve deneylerinin yapõlmasõnõ müteakip sõzõntõ kontrolundan da olumlu sonuç alõnõrsa donanõm deney akõşkanõndan (Madde 2.7.2) temizlenmelidir. Boru donanõmõnõn sõzõntõ kontrolunda kullanõlan LPG ile havanõn karõşarak patlayõcõ bir karõşõm meydana gelmesini önlemek için boru donanõmõ temizlenmelidir. Bunun için boru donanõmõndaki LPG emniyetli bir mahalden atmosfere boşaltõlmalõdõr. Blöf edilen LPG yerine boru donanõmõna su veya inert gaz (azot, karbon dioksit vb.) verilmelidir CİHAZLARIN MONTAJI Pompalar Pompalar, imalatçõnõn tavsiyeleri dikkate alõnmak suretiyle Madde ila Madde 'e göre monte edilmelidir Pompa montajõ, emme ve basma durumunda boru donanõmõnõn pompa gövdesini aşõrõ derecede zorlamayacak şekilde yapõlmalõdõr. Böyle bir montaj boru donanõmõnõn uygun projelendirilmesi, esnek bağlantõ parçalarõ kullanõlmasõ genleşme ve çekilmeleri telafi edici parçalar kullanõlmasõ ve tecrübeli mühendislik uygulamalarõyla sağlanabilir. 18

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI. Making and Curing Concrete Test Specimens In the Field https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7774 Page 1 of 1 05.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3351 Nisan 1979 ICS 91.100.30 ŞANTİYEDE BETON DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE BAKIMI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER

UDK 693.2:691.41 TÜRK STANDARDI TS 2515/Nisan 1985 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ VE UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0. 2 - TANIMLAR... 1 0.2.1 - Kerpiç Bloklar... 1 0.2.2 - Kerpiç Yapõ... 1 0.2.3 - Toprak Dam... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-6 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3357 Nisan 1979 ICS 91.080.10 1. Baskı ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for the Design and execution of Welded Connections

Detaylı

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER

ICS 01.060;91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 9967/Mart 1992 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Prefabrike Betonarme Elemanlar... 1 0.2.2 - Prefabrike Öngerilmeli Beton Elemanlar... 1 0.2.3 - Prefabrike Bina... 1

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER

UDK 693.1/2 TÜRK STANDARDI TS 2510/Nisan 1977 351.785 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 Kârgir Duvar... 1 0.2.2 - Harç... 1 0.2.3 - Yõğma Kârgir Yapõ... 1 0.2.4 - Yarõm Kârgir Yapõ... 1 0.2.5 - Duvar Taşlan...

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ

Doğalgaz. Doğalgaz ve Petrol Gazlarõ Doğalgaz ve Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ 1 Gaz Yakõtlar Gaz Halinde! Doğalgaz (doğal)! Havagazõ (fabrika)! Kokgazõ (fabrika) Sõvõlaştõrõlmõş Halde! Doğalgaz (doğal)! Propan (rafineri)! Bütan (rafineri)

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000

ICS TÜRK STANDARDI TS 1511 ISO 2171/Ekim 2000 ÖNSÖZ Bu standard, ISO tarafõndan kabul edilen ISO 2171 standardõ esas alõnarak, TSE Ziraat Hazõrlõk Grubu nca TS 1511 in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 24 Ekim 2000 tarihli toplantõsõnda

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 10465 Kasım 1992 ICS 91.100.30 1. Baskı BETON DENEY METOTLARI- YAPI VE YAPI BİLEŞENLERİNDE SERTLEŞMİŞ BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ MUKAVEMETİNİN TAYİNİ (TAHRİBATLI

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-3 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1449 Aralık 1997 ICS 75.200 1. Baskı SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-DOLDURMA VE BOŞALTMA KURALLARI Handling of liquefied petroleum gases (LPG) TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler

EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler Tablo B.1 Söndürücü Gazların Karakteristikleri ¹ Söndürücü Gazlar HFC-227ea HFC-125 IG-01 IG-541 Özellikleri Kimyasal Formülü CF3CHFCF3 CF3CHF2 Ar

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR?

HANGİ SERAMİK NEREYE DÖŞENİR? SERAMİK NEDİR? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek sõcaklõkta pişirilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi, uygarlõk tarihi kadar eskidir. ilk seramiğin Milattan Önce 6000 yõlõnda Anadolu da üretildiği

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2001 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 1999 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 1097-3 (1998) standardõ esas alõnarak TSE Maden Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 12 Nisan 1999 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002

ICS ; ; TÜRK STANDARDI TS EN 10087/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10087 (1998) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca TS 3050 (1978) nin revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 15 Nisan

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER

BASINÇLI HAVALI KESİCİLER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ DOÇ. DR. ÖZCAN KALENDERLİ PROJE MURAT CEBECİ 040990401 METİN BİROL 040990371 MEHMET İPEK 040990415

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ EOS Mühendislik Danõşmanlõk Yazõlõm Sanayi Ticaret LTD STI. Deniz Aktürk, Msd Elektrik-Elektronik Mühendisi Ankara - 2004 İÇİNDEKİLER DİZİNİ KONU NO KONU BAŞLIKLARI SAYFA

Detaylı

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar regulator brosuru_nihai.fh11 4/2/10 1:53 PM Page 1 Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar regulator brosuru_nihai.fh11 4/2/10 1:53 PM Page 2 02 İçindekiler Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar 3 7 8 9

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa

Omega/Omega V. Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Tip Kitapçõğõ 1384.5/6-82 G2 Omega/Omega V Eksenel ayrõlabilir gövdeli çift emişli pompa Omega Omega V Uygulamalar Su temini, sulama ve drenaj pompa istasyonlarõ, enerji santralleri, endüstriyel su temini,

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler MLG SERİSİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ Seviye göstergesi montajı yapılırken bakım kolaylığı olması bakımından; bağlantı tipi ve ölçüsüne göre vana kullanılması, tahliye tapası yerine de ½ tahliye vanası

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı