Mali kriz Belçika yý da vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mali kriz Belçika yý da vurdu"

Transkript

1 Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz, bu ay Gent þehrinde Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Sleepstraat ta geçmiþin izlerini aradý. Mahalle önceleri bölgede var olan tekstil sanayiinin etkisiyle Türklerin de tekstil ürünleri satan maðazalar açmalarýyla yeni bir çehre kazanmýþ. Mahallenin bundan sonra sürekli sakinleri olan Türkler, tekstil sanayiinin azalmasýyla birlikte kahvehane ve restoran iþletmeciliðine yönelmiþler. Þu anda daha çok Türk restoranlarýyla ünlü olan Sleepstraat ta Türklerin tarihinin izlerini aradýk. 8 de 5. sayfaya connecting the world Okuyun, bir fikir edinin Sayý 32 - Ekim 2008 Anne babalarýn ve çocuklarýn yoðun ilgisini çeken Binfikir Tiyatro Okulu öðrencileri çalýþmalarýna baþladý 4 te Mali kriz Belçika yý da vurdu Mali piyasalardaki þiþirme sanal spekülatif para hareketlerinin yarattýðý krizin reel ekonomiye yansýmasý bekleniyor. Geçen yýl, ''ciddi para ya da kredi kýtlýðý'' ifadesiyle gündeme gelen küresel kredi krizi, son zamanlarda ABD'de bazý bankalarýn iflas etmesi ve hükümetin bazý finans kuruluþlarýna el koymasý, Avrupa, Ortadoðu, Güney Asya ve Asya-Pasifik'te de benzer sorunlarla karþýlaþýlmasý nedeniyle artýk dünya gündeminin ana konusu haline geldi. Toplumlar arasý görüþmeler, bölgeler arasýndaki diyalog, bölünme senaryolarý ve hükümet krizine alýþýk olan Belçikalýlar bir süre siyasi iç çekiþmelerden uzaklaþma fýrsatý buldular. Ekonomik kriz diðer tüm krizlerin bir müddet unutulmasýný saðladý. Belçika da Devlet, bankalardaki mevduat garantisini 20 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya çýkardý. Ülkenin en büyük bankacýlýk grubu Fortis'in Belçika ve Lüksemburg birimleri ile birlikte en saðlýklý parçasý'' Hollanda birimleri, Fransa'nýn en büyük bankasý BNP Paribas'ýn oldu. Fortis'in ABN Amro'daki hisseleri ise Hollanda hükümetince satýn alýndý. Belçika, Lüksemburg ve Fransa Hükümetleri de Dexia ya 6.4 milyar Euro destek çýktýlar. Dexia nýn baþýna eski Baþbakan Jean-Luk Dehane getirildi. Fortis ve Dexia krizleri Belçikalýlara kiþi baþýna 700 Euro ya mal oldu. Geçen yýlýn ortasýndan itibaren Belçika yý da etkisine alan kredi krizinin maliyeti ise kiþi baþýna Euro olarak hesaplandý te Kaçaklarýn umutlu bekleyiþi yine boþ çýktý Mali kriz garibaný vurdu Hükümet, kaçaklarýn beklentilerine yanýt olacak bir anlaþmaya yine varamadý. Koalisyondaki anlaþmazlýklar nedeniyle iþsizlerin istihdam edilmesi konusundaki pürüzler de giderilemedi. Özellikle Sýðýnma ve Göç Bakaný Annemie Turtelboom (Open VLD) ile Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet (CDH) arasýnda ateþli tartýþmalar yaþanýrken, görüþmeler sonrasýnda taraflar anlaþmaya varýlamamasý konusunda birbirlerini suçladýlar. 7 de Köþe yazarlarýmýz Erdinç Utku 6 Leyla Ertorun 7 Serpil Aygün 10 Mustafa Kör 11 Cüneyt Tamoðullarý 14 Mehmet Aydoðdu 15 Haydar Abi 18 Nihat Dursun 19 Nihat Dursun 19 Sinem 20 Adnan Yýldýz 22 Erdem Resne 23 Faký Edeer 23 Ýnsan ve çevre odaklý mimarinin dünyaca ünlü temsilcisi Þefik Birkiye Brüksel de aralarýnda Rue Neuve/Nieuwstraat üzerinde bulunan Citi2 alýþveriþ merkezinin de bulunduðu toplam 4 milyon metrekarelik bir alan üzerinde inþaat yapmýþ olan Birkiye, Belçika da toplam 5 milyon metrekarelik bir alana imzasýný atmýþ te

2 KAYNAKKREDİ YEKİRACIOLARAKGİRİN EVSAHİBİOLARAKÇIKIN KAYNAKKREDİ KREDİ-BANKACILIK-SİGORTA HİZMETİAYAĞINIZAGETİRDİK GENT!ŞUBEMİZAÇILDI Gentşubesi: Dendermondsesteenweg Sint-Amandsberg Tel:09/ Fax:09/ GSM: !! İşsizlik,emeklilikvehastalık sigortasındakalanevsahiplerine krediimkanı Mevcutkredilerinizitekkredide toplayıpyükünüzühafifletiyoruz Türkiye denevveyaarsaalmak isteyenlerekredikolaylığı!! Uygunfaizoranlarıile tamirat vearabakredileri ŞenolAbız(GSM):0476/ RahmiyeKutlu(GSM):0476/ Merkez:RueMarie-Christine, Brüksel(Laken) Tel:02/ Faks:02/ GSM : C.B.F.A48665

3 Ekim 2008 Haber Merkezi 2009 yýlý bütçesi konusunda nihayet anlaþmaya varýldý. Bütçe ancak Bölgelerden beklenen 800 milyon Euroluk mali yardýmlar sayesinde denkleþtirilebildi ancak bölgelerle bu konuda henüz bir anlaþma yapýlmýþ deðil. Bütçe denk ama... Baþbakan Yves Leterme ve hükümeti bütçe fazlasý veren bir bütçe hazýrlamayý hedefliyordu ancak yaþanan mali kriz ve ekonomideki yavaþlama bunu engelledi. Uzmanlar bütçenin aslýnda denk olmadýðýný açýðýn Bölgelerin desteði ile yapay bir þekilde kapatýldýðýný söylediler. Ayrýca Federal hükümetin gelecek 12 ay için yüzde 1,2 lik bir büyüme hýzý öngörmesi de gerçekci bulunmadý. Tartýþmalý geçen bütçe görüþmelerinde sosyal güvenlik kesintileri, iþsizlik ödeneðine zaman sýnýrlamasý getirilmesi ve sýðýnma ve göç konularýnda karþýlýklý suçlama ve hakaretlere varan söylemler kullanýldý. Özellikle Sýðýnma ve Göç Bakaný Annemie Turtelboom (Open GÜNDEM Alým gücüne yönelik önlemler VLD) ile Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet (CDH) arasýnda ateþli tartýþmalar yaþandýðý öðrenildi. Görüþmeler sonrasýnda taraflar anlaþmaya varýlamamasýný konusunda birbirlerini suçladýlar. Hükümet bir yandan bütçeyi denleþtirmeye çalýþýrken diðer taraftan da alým gücünü yükseltmeye dönük önlemler aldý. Alým gücünü arttýrmaya dönük ilk önlem çifte maaþ endekslemesi oldu. Yüzde 2 lik ilk endeks bu ay yüzde 3 lük diðer endeks ise Ocak ayýnda uygulanacak. Federal hükümet enerji sektöünün de alým gücüne katkýsýný bekliyor. Bu baðlamda Electrabel Belçika nýn eski mükleer enerji santrallerini kullanmak için 500 milyon euro ödeyecek. Bu miktar daha önce 250 milyon Euroydu. Diðer bir önlem ise 2011 yýlýna kadar devlet memurlarýnýn sayýsýnýn 5000 zaltýlmasý olarak öngörüldü. Kriz aþýrý milliyetçilere yaradý La Libre Belgique ve RTL- TVi nin yaptýðý kamuoyu yoklamasýna göre aþýrý milliyetçi Lijst Dedecker oylarýný iki katýndan daha fazla arttýrarak ýrkçý Vlaams Belang partisini geride býraktý. Jean-Marie Dedecker in ise bölgede yüzde 40 ile en popüler politikacý olduðu ortaya çýktý kiþinin katýldýðý ankette Falaman Hristiyan Demokrat Partisi CD&V ve Flaman milliyetçileri N-VA nýn ittifaklarýna son vermesinden sonra oy kaybettiði belirlendi. Ancak CD&V yüzde 20,5 ile Flaman Bölgesi ndeki en büyük parti konumunu korudu. N- VA nýn ise yüzde 5,8 ile seçim barajýný aþabileceði ortaya çýktý. Özellikle Lijst Dedecker in yükseliþte olduðu gözleniyor. Parti yüzde 15,4 ile yüzde 15,3 oy toplayabileceði anlaþýlan ýrkçý Vlaams Belang partisini geride býraktý. Flaman Liberalleri Open VLD yüzde 18,54 procent, Flaan Sosyalistleri ve Flaman Ýlericileri ittifaký SP.A-Vl.Pro yüzde 16,3 ve Flaman Yeþilleri Groen! de yüzde 6,8 oy alarak peþpeþe sýralandýlar. Valon Bölgesi nde ise önemli oy kaymalarý gözlenmedi ancak Frankofon Sosyalist Partisi PS yüzde 28,4 ile ilk sýraya yükseldi. Onu yüzde 27,1 ile Frankofon Liberalleri MR izliyor. Frankofon Hristiyan Demokratlarý CDH yüzde 18,5 ve Frankofon Yeþilleri Ecolo ise yüzde 17,4 oyla sýralandýlar. Brüksel Bölgesinde MR yüzde 28,3 ile birincilik konumunu korurken, bu partiyi sýrasýyla PS(yüzde 18,6), Ecolo (yüzde 17,2) ve CDH (yüzde 17) izlediler. 32! mutfak tan 3 Evet, bu rakamý bir kenara not edelim. 3. yýlýmýzý bu sayý ile doldurmuþ oluyoruz. 32 sayýdýr hiç ara vermeden düzenli þekilde çýkan aylýk yayýn organý olarak Belçika yayýncýlýk tarihinde ayrýcalýklý bir yer edinen Binfikir, tarafsýz habercilikle özdeþleþti. Krizin dünyayý kasýp kavurduðu ortamda her türlü zorluða karþýn özveri ile haber verme iþlevini sürdüren gazeteniz Avrupa da yerel medya için artýk bir referans oluþturuyor. 10 bin adet gazeteyi Belçika nýn dört bucaðýna bizzat kendimiz ulaþtýrýrken okurlarýmýzla birebir görüþebilme olanaðý buluyoruz. (Ýsteyen herkese 10 bin adet gazetemizi gösterme çaðrýmýzý bir daha anýmsatalým) Mali piyasalardaki krizin reel ekonomiyi ve günlük yaþamýmýzý da etkiler boyuta ulaþmasý nedeniyle bu sayýmýzda mali krizle ilgili kesimlerle görüþtük. Küresel krizin yerel etkilerini ensemizde hissederken Tiyatro ve Karikatür Okullarýmýzla yüzümüz güldü. Diðer sevindirici bir geliþme ise gazeteniz Binfikir in Frankfurt Kitap Fuarý nda Avrupa daki Türkçe medyanýn özgün bir temsilcisi olarak yer alacak olmasýydý. Krizin karamsarlýðýný Mimar Þefik Birkiye gibi iyimser bir sanatçýyla söyleþi yaparak dengelemeye çalýþtýk. Dünyanýn deðiþik yerlerindeki önemli binalarda imzasý bulunan Birkiye gerçekten bir dünya sanatçýsý. Çok istememize, üstelik gazeteyi çýkarmak için 14 Ekim i beklememize raðmen sýðýnma konusunda iyi haberler veremiyoruz. Koalisyon partileri her zaman olduðu gibi bu kez de anlaþamadýlar. Siyah beyaz sayfalarýmýzda yer alan köþe yazýlarýndaki çok renklilik bu sayýmýzda da dikkatinizi çekecek. Yoðun gecen bir mizampaj gecesinin ardýndan günün ilk ýþýklarý bize her gecenin sonunda mutlaka bir sabah olduðunu hatýrlatýyor. Mali krize bir de böyle bakmaya ne dersiniz? Polis güvenlik istiyor Polis sendikasý VSOA Brüksel de çalýþan polislerin güvenliði konusunda kaygýlarýný dile getirdi. Pazartesi günü gençler Brüksel de bir yerel polisi evine kadar izlemiþ ve dövmüþler ve kötü davranmýþlardý. Polis sendikasý VSOA polislere uygulqnqn þiddetin basite indirgendiðini ve görmezden gelindiðini açýkladý. Sendika polis sayýsýnýn arttýrýlmasýný ve silaha karþý sýfýr hoþgörü ile davranýlmasýný istedi. Sendika ayrýca gençlik islah evlerinde yer bulunamamasý sorununun da biran önce çözümlenmesini istedi. Enerjiye 700 Euro daha fazla CREG Enerji Kurumunun yaptýðý bir araþtýrmada Belçika da ailelerin enerj masraflarý son 5 yýlda ortalama olarak 700 Euro arttý. Elektrik fiyatlarý yüzde artarken doðal gaz fiyatlarýndaki artýþ yüzde arasýnda gerçekleþti. Petrol, doðalgaz ve kömür fiyatlarýndaki artýþlarýn enerji fiyatlarýna yansýdýðý belirtildi. Serbest pazarýn çöküþü FOTO POLÝTÝKA

4 4 GÜNDEM Ekim 2008 Brüksel i Zeynep temsil edecek Haber Merkezi Tiyatro okuluna yoðun ilgi Belçika Güzellik Yarýþmasý nýn 11. ve son eyalet ayaðý Brüksel de gerçekleþti. 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. Larissa Vastapane (22-Ukkel) ve Fatima Ba (19-Vorst) Sever i izlediler. Sever, Brüksel'i diðer 10 eyalet birincisine karþý temsil edecek. Aralýk ayýnda yapýlacak olan yarýþmada 11 güzelden birinci seçilen, Belçika güzeli olarak Belçika adýna dünya güzellik yarýþmasýnda yarýþacak. Ýlk olarak 2003 yýlýnda Deniz Ateþ adlý bir Türk kýzý Brüksel güzeli seçilmiþti. Zeynep Sever 2007 yýlýnda da Türkiye güzellik yarýþmasýna katýlmýþ ancak dereceye girememiþti. AB de Çerkezlerin dünü, bugünü, geleceði konuþuldu Serpil Aygün Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa Çerkez derneklerinin oluþturduðu Avrupa Kafkas Federasyonu Avrupa Parlamentos unda Kafkaslarýn dünü, bugünü ve geleceði baþlýklý bir konferans düzenledi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Cem Özdemir in desteklediði konferansta konuþmacýlar Çerkezler kimdir?, Çerkez coðrafyasýnýn tarihsel geliþimi ve bugünkü konumu, Çerkez diyasporasýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik geliþimi ve Kafkasya ile iliþkiler, Abhazya nýn Rusya tarafýndan tanýnmasý ve AB nin sorumluluklarý konularý ele alýndý. Konferansta sýrasýyla Kanada McMaster Üniversitesi nden Profesör John Colarusso, Danimarka Kopenhag Üniversitesi nden Lars Funs Hansen, Türkiye den avukat, eylemci ve yazar Sefer.E. Berzeg, Ýngiltere Southampton Üniversitesi nden Irma Kreiten konuþtular. Avrupa Parlamentos unda 3. kez etkinlik düzenleyen Avrupa Kafkas Federasyonu, AB parlamenteri Cem Özdemir in de desteði ile AB de kendini tanýtýyor. Amerika'dan Ürdün'e, Almanya'dan, Rusya'ya, Fransa, Hollanda ve Türkiye'den çok sayýda Çerkez'in katýldýðý toplantý ile ilgili olarak Avrupa Kafkas Federasyonu Baþkaný Admiral Daþdemir memnuniyetini dile getirdi. Daþdemir, "Çerkezlerin tarihi, bugünü, dünyada coðrafik ve demokrafik olarak daðýlýmlarý hakkýnda bilgilerin sunulduðu bir konferans düzenledik. Katýlýmdan son derece memnunuz. 350 kiþilik salon týka basa doluydu ve dinleyiciler anlatýlanlarý çok dikkatli dinlediler. Belli ki konuyla ilgili bir topluluk vardý dedi. Konferans sonrasý Avrupa Parlamentosu nu gezen Kafkas grup dans ederek eðlendi. Grubun ýsrarýný kýramayan AB Parlamentosu milletvekili Cem Özdemir de danslara kýsa süre eþlik etti. Haber Merkezi 5 Ekim Pazar günü Brüksel de tiyatro yönetmeni Mesut Arslan ile çalýþmalarýna baþlayan Binfikir Tiyatro Okulu na her kesimden anne-baba ve çocuklarýn yoðun ilgi gösterdiði gözlendi. Binfikir Tiyatro Okulu Müdiresi Neþe Þengezer Binfikir Tiyatro Okulu na 25 çocuk ve 31 yetiþkin olmak üzere toplam 56 kiþinin kayýt yaptýrdýðýný açýkladý. Þengezer, Tiyatro Okulu na kayýtlarýn 31 Ekim e kadar devam ettiðini ve sayýnýn daha da artacaðýný düþündüklerini söyledi. Pazar günleri Schaerbeek te bulunan De Kriekelaar Kültür Merkezi nde çalýþmalarýný yürüten Binfikir Tiyatro Okulu için gelecek pazar gününden itibaren ikinci bir salon ayarlanacaðýný belirten Tiyatro Okulu yetkilileri Anne-baba ve çocuklarýn ayný zaman dilimi içerisinde tiyatro çalýþmalarýna katýlmalarýnýn daha pratik olduðunu gördük. Bu nedenle çocuklarla yetiþkinleri farklý eðiticiler gözetiminde ayrý salonlarda çalýþtýrmaya karar verdik þeklinde konuþtular ve Tiyatro Okulu na gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiðini belirttiler. Binfikir Gazetesi ve Sitesi Genel Yayýn Yönetmeni Serpil Aygün de yaptýðý açýklamada Brüksel de bir tiyatro çalýþmasýna ihtiyaç olduðunu biliyorduk. Bu, açtýðýmýz okula gösterilen ilgi ile bir kez daha teyit edilmiþ oldu. Anne-babalarýn çocuklarý ile birlikte oyunculuk dersleri almasý hepimizi sevindirdi. Binfikir ekibi olarak böyle farklý bir çalýþma ile tüm toplumu kucaklamanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Aygün Anne-babalarla çocuklarýnýn iþlerini kolaylaþtýrmak amacýyla yetiþkinler ve çocuklar tiyatro çalýþmalarýnýn ayný saatte baþlayýp bitirileceðini ( saatleri arasýnda)" tekrarladý. Tiyatro Okulu nun ilk çalýþmalarýndan memnun ayrýlan anne-babalar Binfikir ekibini böyle bir giriþim baþlattýklarý için kutladýlar ve teþekkür ettiler. Binfikir Tiyatro Okulu nda çocuklara dans, 7 den 77 ye küçükler ve büyüklere 30 saatlik temel oyunculuk dersleri veriliyor. Tiyatro Okulu bünyesinde oluþturulan Binfikir Oyuncularý Tiyatro grubu ise Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kýz adlý 2 perdelik müzikli danslý çocuk oyunu ile sanatseverlerin karþýsýna çýkacak. Yazar Erdinç Utku nun kaleme aldýðý oyunu Belçika da Theater Onderhetvel ve 0090 Sanat Festivaliyle tanýnan Mesut Arslan yönetecek. Oyunun müziklerini Tanar Çatalpýnar besteliyor. Oyunda yer alan çocuk þarký ve dans grubunun çalýþmalarý ise müzisyen Sibel Dinçer tarafýndan yönetiliyor. Tiyatro Okulu ile ilgili ayrýntýlý bilginin adresinden ya da nolu telefondan alýnabileceði bildirildi.

5 TÜM DÜNYA İLE SON DERECE DÜŞÜK FİYATLARA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPIN TÜRKİYE İÇİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ BELÇİKA İÇİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ DAKİKASI 0,17 * İTİBAREN BE DAKİKASI 0,20 * İTİBAREN YURT İÇİ VE YURT DIŞI SMS GÖNDERME ÜCRETİ DAİMA 0,13 * *TARİFELER 1 EYLÜL 2008 İTİBARİYLE GEÇERLİDİR BAĞLANTI ÜCRETİ ARAMA BAŞINA 7 EURO SENTTİR BÜTÜN ÜCRETLERE BTW/TVA DAHİLDİR TARİFELERİN TAM LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ PARANIZI İLE GÖNDERİN ÜCRETSİZ ORTEL MOBİLE SİMKARTI YA DA KONTÖRÜ KAZANIN BE ORTEL MOBILE PREPAID SIMKAART ORTEL MOBILE CARTE SIM PREPAYEE 2,50 ORTEL MOBILE HERLAADKAART CARTE DE RECHARGE ORTEL MOBILE 1 EYLÜL ARALIK 2008

6 6 GÜNDEM Ekim 2008 Krize inat, krizi yazmýyorum. Sizi üçüncü kitabýmdan aforizmalarýmla baþbaþa býrakýyorum: Uzayda iðne atsan yere düþmüyor abi!... Malzemesinden mi çalýyorsun ya Rab, insanlar defolu çýkýyor? Ýçim içime sýðmýyordu. Ameliyatla aldýrdým. Toptan satýþa gelmiþ perakende ömürlerimiz. Hayattan kaydýmý dondurdum. Kriz geçsin, ortalýk biraz sakinleþsin o zaman yaþamaya baþlayacaðým. Bu iþte bir terslik var... Bize hep yaþamadýðýmýz hayatlarýn faturasýný ödetiyorlar. Öldüðümde sorunlarým benden kurtulacak. Basýn ilkelerine uymayan yalaka gazetecilere de KIRMIZI basýn kartý verilsin! Ben çýkýþ yolu arýyorum: Bütün yollar kendime çýkýyor! Arýtalým kirlenmiþ hayatlarýmýzý... Aslýna dönüþtürüp yeniden yaþayalým! Zihin cimnastiði yapýn, daha ince fikirli olun! Dublör gibi takýlýyoruz yaþama. Sanki baþka birilerini yaþýyoruz! Yarýnlar güzel günlere gebe olsun diye mi bugünlerin ýrzýna geçiyoruz! Tarih yazýnýn bulunmasýyla, tarihi çarpýtma ise paranýn bulunmasýyla baþladý. Amerikanca hayatýmýza Türkçe altyazýlar Üzülme küçük... Benim de hayat karnem kalp kýrýklýklarýyla dolu! Hayatýn içinde kendimi aramaya çýktým; birazdan gelicem! Baþka kanalý da yok ki hayatýmýzýn zap yapalým diðer yaþamlara! Turist gibi dolaþma yaþamýn içinde; Ev sahibi ol hayatýnýn biraz da! Ne kadar dönersen dön, sonunda kendine varýrsýn. Sana kýllýk yapana aðdalý konuþ!... Yaþam savaþýný, ancak hep hayatýn yanýnda olursan kazanýrsýn! Ýstediðin kadar Ti ye almaya çalýþ... Hayatýn þakasý yok! Ýnsanlar konuþa konuþa an laþýr, yaza yaza kalýcý laþýr! Ölümüne yakýn estetik ameliyat yaptýr. Cesedin yakýþýklý olsun Sabahtan beri cüzdanýmla oynuyorum, ama bir türlü þeytan doldurmuyor. Þiirbaz ol... Al eline bir ÞÝÝRLÝ deðnek dokunduðun her þey sevgiye dönüþsün! Evlilik: Dünyanýn en küçük koalisyonu! Hayatýn zaptýný tutmaktýr aslýnda Yazmak! Maskelerimizi çýkarsak YÜZSÜZ kalýr çoðumuz! Mizahçý bozuk düzenle savaþýr NÜK- TEer baþlýklý füzeleriyle... Geleceðin çözümü sosyalizm Frankofon Sosyalistleri PS Baþkaný Elio Di Rupo, partisinin Namur da yapýlan kongresinde yakýn zamana kadar sosyalizmi antik ve demode olarak nitelendirenleri aðýr bir þekilde eleþtirdi. Di Rupo yaþanan son mali krizin liberalizmin iflasýnýn kanýtý olduðunu ve sosyalizmin modern ve geleceðin çözümü olduðunu gösterdiðini ifade etti. Okul faturalarýný ödeyemeyen ailelere maddi yardým Haber Merkezi Güncel geliþmelerin ele alýndýðý kongrede Elio Di Rupo banka krizi konusunu ele alarak "sadece sosyalizm sosyal geliþimi ekonomik kalkýnmayla birlikte yürütecek durumda. Liberalizmin sosyal geliþmeyi sürdürme yetisine sahip olmadýðý ortaya çýktý þeklinde konuþtu. Di Rupo mali piyasalarda daha fazla düzenlenme ve denetim yapýlmasý isteðini tekrarlayarak parti üyelerini insanlýðýn dönüþüne hazýrlanmaya çaðýrdý. Sosyalistler sendikalar, saðlýk sigortalarý, dernekler ve gönüllü örgütlerini þimdiki sistemin sonunun geldiði konusunda ikna etmeli diyen DÝ Rupo, devlet yardýmý alarak kurtarýlan Fortis Insurance Belgium un Monaco da verdiði lüks yemeði eleþtirdi. PS alým gücünü arttýrýcý önlemler alýnmasýný istiyor. Onkelinx kongrede yaptýðý konuþmada Enerji Bakaný Paul Magnette nin elektrik fiyatlarýna maksimum fiyat uygulamasý getirmesi önergesini desteklediðini söyledi. Onkelinx bunun bir ütopya olmadýðýný söyledi ve "Liberaller mali pazarlarýn düzenlemesi konusunda da hiçbir þey duymak istemiyor dedi. Gent Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fatma Pehlivan (Flaman Sosyalist Partisi- Sp.a) partisinden Flaman Eðitim Bakaný Frank Vandenbroucke un okul faturalarýný ödeyemeyen ailelere yaptýðý maddi yardým konusunda bilgi verdi. Pehlivan þunlarý belirtti: «Birçok veli için aylýk okul faturasýný ödemek kolay deðil. Bundan dolayý Bakan Vandenbroucke 1 Eylül 2008 den itibaren ilkokul ve yarým gün meslek eðitimi yapan ögrencilere de yýllýk okul primi vermeye karar vermiþtir. Gelirleri düþük olan aileler ana okulundan itibaren okul primi alabilirler. Bu konudaki düzenlemeler özetle þöyledir: 1. Ana okulu öðrencilerine 80 Euro prim alýnabilir. 2. Ýlkokul öðrencilerine 90 ile 180 Euro arasý prim alýnabilir (aile gelirini baðlý) 3. Ortaokul ve lise öðrencilerine (genel, teknik veya meslek lise) 112,09 ile 496,39 Euro arasý prim alýnabilir 4. Yüksekokul öðrencileri 214, 23 ile 1.989,90 Euro arasý prim alabilirler. Kendi baþýna oturan öðrenciler 3.315,43 Euro ya kadar prim alabilirler.

7 Ekim 2008 GÜNDEM 7 Turtelboom taþ koydu Kaçaklarýn umudu baþka bahara kaldý 14 Ekim e kadar anlaþmaya varýlmasý sözü verilmesine karþýn henüz sorunlar aþýlamadý. Haber Merkezi Hükümet bütçe konusunda görüþ birliði saðlarken, sýðýnma ve göç konusunda genel bir anlaþmaya varamadý. Open VLD ve CDH iki uç çizgi sergilediler. Ýþsizlerin istihdam edilmesi konusundaki pürüzler de giderilemedi. Hükümet çok uzun bir süredir sýðýnma ve göç konusunda düzenlemeleri uygulamak istiyor. Ancak koalisyon ortaklarý bir türlü anlaþamýyor. Özellikle ekonomi göçü, kaçaklarýn regülari- Belçika Diyanet Vakfý nde eðitim sezonu baþladý Serpil Aygün ze edilmesi (oturum verilmesi) ve bir dizi ilgili küçük düzenleme konusunda 14 Ekim e kadar anlaþmaya varýlmasý sözü verilmesine karþýn henüz sorunlar aþýlamadý. Özellikle Sýðýnma ve Göç Bakaný Annemie Turtelboom (Open VLD) ile Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet (CDH) arasýnda Belçika Diyanet Vakfý Eðitim ve Kültür Merkezi nde eðitim yýlý geçtiðimiz cumartesi günü baþladý. Kur an-ý Kerim, Dini Bilgiler, Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verileceði eðitim programýna 120 den fazla öðrenci kayýt yaptýrdý. Eðitim yýlýnýn açýlýþýnda öðrencilerle birlikte veliler de hazýr bulundular. Ýstiklal Marþý nýn okunmasýndan sonra Din Hizmetleri Müþavirliði Genel Koordinatörü ve Belçika Diyanet Vakfý Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Gün öðrenci ve velilere hitaben bir konuþma yaptý. Gün konuþmasýnda Müþavirlik ve Vakýf olarak din eðitimine olduðu kadar Türkçe eðitimine de çok önem verildiðini hatýrlatarak amacýmýz milli ve dini deðerlerini öðrenmiþ gençler yetiþtirmektir, ana dilini iyi konuþamayan öðrencilerin yabancý bir dili de iyi derecede konuþamayacaðýný araþtýrmacý pedagoglar söylüyorlar, bizler de dilini iyi konuþamayan öðrencilerin dinini de iyi öðrenemeyeceðini her fýrsatta hatýrlatýyoruz dedi. Velilerle çeþitli zamanlarda toplantýlar yaparak onlarýn görüþ ve önerilerine müracaat edeceklerini ifade eden Gün ayrýca talep olmasý halinde öðrencilerin okul ödevlerine yardýmcý olmak maksadýyla personel istihdam edilebileceðinin de müjdesini verdi. Ardýndan öðrenciler, veliler ve öðretmenlerle toplu fotoðraf çekildi. Bu yýl Kur an-ý Kerim ve Dini Bilgiler derslerine Belçika Diyanet Vakfý Baþkanlýðý Basýn Danýþmaný Coþkun BEYAZGÜL ile Belçika Diyanet Vakfý Kadýn Kollarý Baþkaný Dudu AKÇALIK girerken, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri T.C. Brüksel Büyükelçiliði Eðitim Müþavirliði tarafýndan görevlendirilen öðretmenlerden Mümin DURMAZ ile Tuncer BAYYÝÐÝT tarafýndan verilecek. 30 Mayýs 2009 tarihine kadar devam edecek olan eðitim sezonunda dersler her cumartesi ve pazar saat 10:30-14:00 arasýnda gerçekleþecek. Ayrýca isteyenler ek olarak çarþamba günleri saat 14:30-16:00 arasý sadece Kur aný Kerim ve Dini Bilgiler dersleri alabilecekler. Diyanet ten hukuk danýþmanlýðý hizmetleri ateþli tartýþmalar yaþandýðý öðrenildi. Görüþmeler sonrasýnda taraflar anlaþmaya varýlamamasý konusunda birbirlerini suçladýlar. Milquet nin çevresinde "Bazýlarý haziran ve temmuz aylarýnda da olduðu gibi anlaþmaya hazýr ve istekli deðildi dediði öðrenildi. Turtelboom un ise dil öðrenme ve iþ arama koþuluyla göç dýþýnda bir seçeneðe yanaþmadýðý bildirildi. Bir çizgi çektik, þimdi onu savunuyoruz diyen Open VLD li Bakan Turtelboom, Milquet yi iþsizleri istihdam etme konusunda yeterince çalýþmamakla suçladý. Turtelboom ekonomi göçü konusunda ýsrarlý olduðu gözlendi. Belçika Diyanet Vakfý yeni bir çalýþma ile vatandaþlara hizmet vermeye hazýrlanýyor. Belçika Diyanet Vakfý, Belçika da yaþayan Türk vatandaþlarýnýn karþýlaþtýklarý sorunlar karþýsýnda yasal çözümler üretmek, onlarý Belçika yasalarý hususunda biliçlendirmek ve haklarýný elde etme konusunda gerekli makamlara yönlendirerek yardýmcý olmak maksadý ile Chaussée de Haecht, Bruxelles adresindeki Genel Merkez binasýnda hukuk danýþmanlýðý hizmetleri verecek. 18 Ekim 2008 Cumartesi gününden itibaren baþlayacak olan danýþmalýk hizmetlerini her çarþamba saat 14:00 16:00 arasý Brüksel Barosu ndan Avukat Kürþat BÝLGE verirken, her cumartesi günü saat 13:00-15:00 arasý da Dendermonde Barosu ndan Avukat Ayþe ELKILIÇ verecek. Belçika Diyanet Vakfý ndan yapýlan açýklamaya göre tüm bu hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. MOSKITO, vesaire Moskito deyince bazýlarýna sineði çaðrýþtýrabilir. Son günlerde Belçika da olup biteni izlemek öyle bir «angarya» oldu ki, en azýndan benim için, bütün duyduklarým sinek výzýltýsý gibi gelmeye baþladý. Herkes bir bekleyiþ içinde. Hükümet devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Yaklaþan bölge seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri havasýna girmiþ bulunan partiler, Federal Hükümet te birbirlerini çekiþtirmeden nasýl duracaklar? Herkes taþlarýný yerleþtirmeye baþladý. Hatta böyle bir hükümet koalisyonunda yer almalarý antinomik gibi görünen Frankofon Sosyalist Partisi (PS) ve Sosyal Hristiyanlar (CDh) stratejik açýdan hükümette mi Belki de görünen en akýllý çözüm federal seçimlerle birleþtirilmiþ bir erken seçim. Böylece sürekli ayný adaylarýn bütün listelerde boy gösterebilmelerini de kýsmen de olsa engellemiþ oluruz. olmak muhalefette mi olmak önümüzdeki seçimler için daha «karlý» diye düþünmekteler. Belki de görünen en akýllý çözüm federal seçimlerle birleþtirilmiþ bir erken seçim. Böylece sürekli ayný adaylarýn bütün listelerde boy gösterebilmelerini de kýsmen de olsa engellemiþ oluruz. Bu arada, výzýltýlar arasýndan seçtiðim bir iki þeyi de sizinle paylaþayým. Belçika da yaþayan kaçaklarýn kaderini belirleyecek af pek çýkamayacakmýþ gibi görünüyor. Nedeni de zamanlama. Özellikle sað partiler bunun iç politikada kendilerine bir getirisi olmadýðýný bildiklerinden riski hemen göðüslemek istemiyorlar. Nihayet, kurumsal deðiþiklikler için bir heyet masa baþýna oturdu. Sürpriz. Heyet 12 erkekten oluþuyor. Yýllardýr bir sürü yaptýrýmlar sayesinde kadýnlar politik alanda daha iyi temsil ediliyorlar. Hatta Brüksel Bölge Parlamentosu %50 ye yaklaþan kadýn milletvekili oranýyla Avrupa da rekor kýrmýþ durumda. Belçika nýn kaderini belirleyecek bu görüþmelere kadýnlarýn müdahale edememesi, bazý kadýn haklarý savunucularýný çileden çýkardý. Madem öyle, fýrsattan istifade biz de sembolik olarak kadýn federal hükümetini kuralým. Görsünler bakalým ülkemizi yönetecek erkekler kadar kadýnlar da varmýþ. Þimdi gelelim asýl moskitoya. Moskito Ýngiltere de üretilmiþ ultrasonla ses yayan küçük bir kutu. Ses dalgasý Hertz e kadar ulaþýyor ve ancak yaþ grubu sesi algýlayabiliyor. Bu cihazý, toplanan gençleri daðýtmak için kullanmak istiyorlar. Herkes tarafýndan algýlanmayan bu ses, algýlayanlar için çok rahatsýz edici. Gençleri yamaçlarda istemeyenler hemen takýyorlar bu cihazdan binalarýnýn önüne. Vizzzzzzzzzzzzzzz. Gençler hemen daðýlýyor. A.B ye baþvurular yapýldý yasaklansýn diye ama nafile. A.B her ülkenin kendi karar vermesini yeðledi. Fakat Belçikalý gençlikten sorumlu Valon Bakan Marc Tarabella A.B den ortak karar çýkmasý için lobi çalýþmalarýný sürdürüyor.

8 8 YAÞAM Ekim 2008 Gent te Önce tekstil sonra pideciler çekiciliðini koruyor Serpil Aygün Bilgi ve kültürün kenti sloganý ile kendini tanýtan Belçika nýn önemli bilim ve kültür kenti Gent te önceleri özellikle tekstil ürünleri satan dükkanlarla tanýnan Sleepstraat, daha sonra pideci ve restoranlarla da bir Türk caddesi olarak ünlendi. Kendine özgü bir geliþim sergileyen Sleepstaraat, Gent kentine tekstil fabrikalarýna iþçi olarak gelen Türklerin, daha sonralarý giriþimcilikleriyle ucuz tekstil ve halý ürünlerini satan dükkanlar açmalarýyla bugünkü ününe kavuþmuþ. O dönemler açýlan ilk dükkanlar olan export maðazalarý Belçikalýlar ekmeðini de Sleepstraat tan alýyor halen varlýðýný korusa da yerlerini giderek pideci ve restoranlara býrakmýþ. Þu anda Türk restoranlar sokaðý olarak bilinen Sleepstraat, Gent ve çevresinde olduðu kadar Anvers, Brüksel gibi çevre illerde de tanýnmýþ bir cadde olarak müþteri çekiyor. Hem Türk hem Belçikalý hem de farklý kökenlerden insanlar, bu caddeye leziz ve ucuz Türk yemeklerini yemeye olduðu kadar kumaþ, halý ya da altýn almaya da geliyorlar. Cadde esnafý belediyenin gereksiz yere kaldýrýmlarý geniþletip otopark alanýný kýsýtlamasýndan ve esnaflar arasýnda dayanýþma olmamasýndan yakýnýyor. Sleepstraat özellikle ucuzluðuyla Belçikalýlarýn da uðrak yeri. Türkçe dýþýnda baþka hiçbir dil bilmeseniz de tüm ihtiyaçlarýnýzý kolayca giderebileceðiniz bir cadde Sleepstraat. Export/tekstil maðazalarý, pideciler, fýrýnlar, kuyumcular, berberler, seyahat acentalarý, kredi ve sigorta kuruluþlarý, kahvehaneler ve hatta bir ileriki sokaktaki ÝMECE kitapevi ile Türkiye deki herhangi bir caddeden pek de farký yok. Öz Konya Pidecisi nden URFA Kebabcýsýna, Emirdað Köfteci sinden normal pideciye ne ararsanýz var. Hatta caddenin bir de üniversite araþtýrmalarýna konu olmuþ, türküleri TRT repertuarýna girmiþ bir de pideci halk ozaný bulunuyor. Belçika nýn ilk Türk senatörleri de Gent kentinden çýkmýþ. Ýlk Türk senatör Meryem Kaçar, politik yaþamýna Flaman yeþiller Groen! dan Gent Belediye Meclisi üyesi olarak devam ederken, ikinci eski Türk Senatör Fatma Pehlivan da (Flaman Sosyalist Partisi Spa) þu anda Personelden Sorumlu Gent Belediye Baþkan Yardýmcýsý. Türkiye de de köftecilik yapmýþ olan Emirdað köftecisi Bayram Çil, dört yýl önce açmýþ dükkanýný. Bayram Usta hem sokaktaki esnafýn birlik beraberlik içinde davranmamasýndan hem de belediyenin kaldýrým geniþletmesi nedeniyle 250 otoluk park alanýnýn azalmasýndan þikayetçi. Gök Pizeria iki þubesiyle pide ve Türk mutfaðýndan örnekler sunuyor Gök Pizeria nýn, Sleepstraat ta iki þubesi var. Caddenin eski esnaflarýndan da açýlan Gök Pizeria geniþ menüsü, yüksek tavanlý eski Belçika evlerinden bir örnek teþkil eden tarihi binasý ve ucuzluðu ile Belçikalý müþterinin ilgi odaðý de iþçi çocuðu olarak Belçika ya gelen Osman Gök, Sleepstraat ta ilk pideciyi þu anda kahvehanecilik yapan Ali Bilal ýn açtýðý söyledi. Ýlk Türk dükkaný olarak da Dünya Export u iþaret ediyor. Osman Gök ün yönlendirmesiyle caddedeki ilk Türklerin izlerini aramaya, geçmiþten bugüne Sleepstraat ýn geliþimini incelemeye koyuluyoruz. Dünya Export caddenin en eski maðazasý Caddenin ilk esnaflarýndan biri olarak hatýrlanan isim Dede ismiyla anýlan Musa Dede Koyuncu nun giysi, kumaþ, halý, perde ve her türlü hediyelik eþyanýn satýldýðý export dükkaný Dünya Export a ulaþtýðýmda, Musa amcanýn vefat ettiðini, iþleri eþi Elmas Teyze nin çocuklarýyla birlikte yürüttüðünü öðreniyorum. Elmas teyze eþinin 1967 de iþçi olarak, kendisinin ise iþçi ailesi olarak 1970 de Gent e geldiðini anlatýyor yýlýnda Sleepstraat ta ilklerden biri olarak tekstil ürünleri satan Export dükkanlarýný açmýþlar. Elmas Teyze nin biraz ötesinde dört yýl önce dükkanýný açan Emirdað Köftecisi Bayram usta ile dertleþyoruz deyim yerindeyse. Emirdað köftecisi dertli Öz Konya Pidecisi Etli Ekmek i Sleepstraat a taþýdý Hüseyin ve Fazlý Demirel kardeþlerle dayýlarý Metin Özdaðanlý nýn yaklaþýk bir yýl önce Sleepstraat ta açtýklarý Öz Konya Pidecisi, caddede bulunan tek Konya etli ekmeðini yapan pideci. Hüseyin Demirel, caddede bulunan diðer pidecilerin daha çok Belçikalý müþteriye sahip olduklarýný ve onlarýn damak tadýna uygun pizza tarzýnda pideler yaptýklarýný söylüyor. Ucuzluðu keþfeden Belçikalýlar da Tümak Market in müþterisi oldu Doðma büyüme Sleepstraat lý olan Aydýn Karaca, dört yýldýr Tümak adlý marketi kardeþleriyle birlikte iþletiyor.1971 doðumlu olan Aydýn Karaca, caddenin özellikle tekstil ürünleri satan dükkanlarla tanýndýðýný, daha sonralarý pideci ve restoranlarla da Türk caddesi olarak geliþtiðini anlatýyor. Urfa Kebap Belçikalý ya kebap yediriyor 10 yýldýr Gent te bulunan genç iþletmeci Ersin Çolaker, dekoru ve sunumu ile farklý bir görüntü sergileyen Urfa Kebap lokantasýnda daha çok Belçikalý müþteriye hizmet veriyor. Sleepstraat ýn ticaret için çok iyi bir cadde olduðunu ancak esnafýn dayanýþma içinde olmadýðýný belirtiyor. Fiyatlarýn çok ucuz olduðunu söyleyen Ersin Çolaker, esnafýn birleþip fiyatlarý yükseltemediklerinden dert yanýyor. Sokaðýn ilk pidecisi þimdi kahvecilik yapýyor: CAN SPORT KAFE Sleepstraat a Türklerin yerleþmelerinin izini ararken, caddeye ilk pide dükkanýný açan Ali Bilal Bey in kahvehanesine geliyorum. Ocak baþýnda müþterilerine çay yaparken bulduðumuz Ali Bey, bir süre sonra hikayesini anlatmaya baþlýyor. Yýllarýn yorgunluðu üzerinde gözüken Ali bey, kalp ameliyatý olduktan sonra býrakmýþ pideciliði, Engin Pide nin yerinde þu andaki Can Sport Kahvehanesi ni iþletiyor te Sleepstraat ýn hemen baþlangýcý olan ve Sluizeken olarak adlandýrýlan alanda Ankara kahvehanesini açmýþ Ali Bey ilk olarak. Ýki yýl iþlettiði kahveneden memnun kalmayýnca þu anda ikinci kahvehanesinin bulunduðu yerde Engin Pide yi açmýþ. Engin Pide bu caddenin ilk pidecisi olmuþ. Daha sonra arkasýndan baþka pideciler de açýlmýþ. ÇAÐLA GOLD: Sleepstraat Belçika çapýnda biliniyor Sekiz yýldýr Sleepstraat ta esnaflýk yapan Orhan Sarý, Sleepstaraat ýn Gent ve çevresinde olduðu kadar Anvers, Brüksel gibi çevre illerde de tanýnmýþ bir cadde olarak müþteri çektiðini anlatýyor. Hem Türk hem Belçikalý hem de farklý kökenlerden insanlarýn, bu caddeye kumaþ, halý, altýn almaya geldiðini ve son yýllarda da pide ve restoranlarý ile insanlar için cazibe merkezi olduðunu vurguluyor.

9

10 10 GÜNDEM Ekim 2008 Brüksel Sular Ýdaresi nin baþýnda bir Türk: SADIK KÖKSAL Serpil Aygün Doðru ve objectif habercilik Dram olmaya zaten meyilli olan hayatý gülümseten, tatlý, hoþ bir komediye çevirmek biraz da bizim elimizde. Ayný Binfikir Tiyatro Okulu nda yaþadýðýmýz deneyim gibi! Gazetemiz Binfikir i çýkardýðýmýz ilk günlerin heyecanýný þimdi de Binfikir Tiyatro Okulu ile yaþýyoruz. Yayýncýlýk alanýnda tüm farklý görüþleri kapsayan anlayýþýmýzla Belçika da belki de dünyada bir ilki gerçekleþtirirken, girdiðimiz her camide, her fýrýnda, her dernekte... bu anlayýþa ne kadar ihtiyaç olduðunu gözlemledik. Binfikir mi? Getir kýzým, getir getir de bir okuyalým, ne oluyormuþ Belçika da? diyen yaþlý amcalar. Elinize saðlýk, kýzým evde benim toruna okuttururum diyerek gazeteyi sokakta soran yaþlý nineler, Brüksel Cuma pazarýnda alýþveriþ esnasýnda Binfikir le tanýþan hanýmlar, kahvehanelerde beyler... Hep benzer övgüleri aldýk ve Belçika da yaþayan Türk toplumunun, birilerini kayýrmayan ya da düþman bellemeyen, medya gücünü habercilik dýþýnda baþka sebeplerle kullanmayan bir yayýn organýna duyulan açlýðý gözlemledik. 3 yýldýr her ay aralýksýz olarak yayýnladýðýmýz gazetemizle hem toplumun bu beklentilerini karþýlýyor olmanýn sevincini yaþadýk hem de yayýncýlýkta doðru ve objektif haberciliðin umudu olduk. Bu bizim ilk sevincimizdi. 5 Ekim de çalýþmalarýna baþladýðýmýz Binfikir Tiyatro Okulu ile yine farklý alanda bir ihtiyaca cevap veriyor olmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Kýsa zamanda 60 a yakýn kiþinin kayýt olmasý, haberi gazeteden ya da siteden okuyup telefonla bilgi istenmesi bu ihtiyacýn bir göstergesi oldu. Yaklaþýk 45 bin Türk kökenlinin yaþadýðý Brüksel de Türkçe bir tiyatronun olmamasý üzücüydü tabii ki. Bu alanda bir þeyler yapmak üzere harekete geçtiðimizde Belçika çapýnda Türkçe çocuk tiyatro eserinin eksikliðini de farkettik. Böylece baþlayan Binfikir Tiyatro Okulu ve Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kýz çocuk oyunu yaþlýsý genci, çocuðuyla þimdilik 60 a yakýn kiþiyi çalýþma salonlarýmýza çekti. 5 Ekim günü ilk kez buluþtuðumuz tiyatrosever bu grupla ilginç ve güzel deneyimlerimiz oldu. Çocuðunu Türkçe olarak sosyal bir faaliyette bulunsun, Türkçesi geliþsin ya da okuldan farklý alanlarda da kendini yetiþtirsin gibi sebeplerle getiren anne babalarýn, çok zevkliymiþ bu çalýþmalar, bundan sonra biz de gelelim demeleri bizleri çok mutlu etti. Emirdaðlý bir annenin 3 çocuðunu da alýp tiyatroya getirmesi, onlarýn çalýmalarýný izlemesi ve hatta devamlýlýklarý için olaðanüstü bir çaba sarfetmesini görmek, bize yine ayný duygularý yaþattýrdý. Çok ihtiyaç duyulan bir alana parmak basmýþýz. Bu ihtiyacýn farkýndaydýk ama böylesi hoþ enstanteneler yaþayacaðýmýzý da düþünmemiþtik, açýkçasý. Tiyatroyu çok seven ama þimdiye kadar bu ilgisini oyunculukla birleþtirebileceði bir ortamý yakalamayan gençlerin katýlýmý ise ayrý bir heyecan. Dram olmaya zaten meyilli olan hayatý gülümseten, tatlý, hoþ bir komediye çevirmek biraz da bizim elimizde. Ayný Binfikir Tiyatro Okulu nda yaþadýðýmýz deneyim gibi! Brüksel de belediyelerin ortak bir kuruluþu olan Sular Ýdaresi-VivaQua, bu belediyelerden ayrý bir iþletmeye sahip. VivaQua, Brüksel ve çevresindeki bölgelerin içme suyu ihtiyacýný karþýlýyor ve atýk sularýn tekrar kullanýmý amaçlý geri dönüþümü saðlýyor. Ýþletme Giriþimcileri Yönetim Kurulu olarak adlandýrýlan ve dört kiþiden oluþan VivaQua üst yönetiminin bir elemaný da Türk kökenli siyasetçi Sadýk Köksal. Çocukluðunda Türkiye ye tatile gittiðinde akmayan musluklar dikkatini çekermiþ, Sadýk Köksal ýn. Yýllar sonra Avrupa nýn baþkenti Brüksel in sularýný temin eden kuruluþ olan Brüksel Sular Ýdaresi- VivaQua nýn 4 üst düzey yöneticisinden biri olacaðýný düþünmemiþ tabii o zamanlar. Frankofon Liberal Parti nin üyesi ve 2004 Belçika yerel seçimlerinde Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Schaerbeek Belediye Meclisi ne aday olan Sadýk Köksal aldýðý yüksek oylarla dikkatleri çekti. Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi ve Meclis te partisinin Grup Baþkaný olan Köksal ýn liberal partili olmasýna karþýn su yönetimi konusunda son derece Devletçi yaklaþýmlarý var. Yerel seçimlerde aldýðý yüksek oylar sonucunda getirildiði bu görevde Brüksel ve çevresindeki bölgelerin tüm içme suyu ihtiyacýný karþýlama ve atýk sularýn geri dönüþümü konusunda birinci karar vericilerden. VivaQua 1882 yýlýnda zamanýn Kralý II.Leopold un açtýðý bir yarýþma sonucu kurulmuþ. Kral II.Leopold, Brüksel e en düþük maliyette en kaliteli ve gelecekte artacak olan su ihtiyacýný da göz önünde bulunduran bir su üretim projesi için yarýþma düzenlemiþ. Bu yarýþma sonunda kazanan proje, þu anda hala Brüksel in içme suyu ihtiyacýný karþýlayan sistem olmuþ. Bu sistemde yeraltýnda kanallar oluþturularak, suyun topraktan süzülüp bu kanallarda toplanmasý saðlanýyor. Su yataklarýna paralel inþa edilen ve bu yeraltý su kanallarýnda toplanan su çeþitli aþamalardan geçirilerek, kullanabilir içme suyu olarak vatandaþýn Yurt PRO BRUXEL Parti yönetiminde Belçika da PRO BRUXSEL adýyla kurulan ve Brüksel i ve Brükselliliði ön plana çýkaran yeni parti kuruluþ kongresini musluklarýna gönderiliyor. Kralýn iki yüzyýl öncesinden sahip olduðu bu vizyonun öneminden bahseden Sadýk Köksal, siyasetler üstü bir politikanýn vatandaþ için önemini vurguluyor: Geçtiðimiz günlerde Türkiye de Ýþadamlarý ve Sanayiciler Derneði TUSÝAD, sular idaresinin özel sektöre devredilmesi konusunu gündeme getirdi. Bu son derece yanlýþ bir yaklaþým. Biz de liberaliz ama su gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimi, kontrolü kesinlikle devlette kalmalý. Bunu özel sektöre aktarmak, serbest piyasa ekonomisi koþullarýna býrakmak vatandaþýn su ihtiyacýnýn sürekli karþýlanabilmesi açýsýndan son derece riskli bir yaklaþým olur diyen Sadýk Köksal, temel ihtiyaç maddelerinin üretim ve daðýtýmý konusunda devlet kontrolünün gerekliliðine inanýyor. Belçika daki su kaynaklarýnýn 3/2 sinin Valon, 3/1 inin de Flaman Bölgesi nde yer aldýðýný söyleyen Sadýk Köksal, ekonomik alanda sürekli dile getirilen, Flamanlar daha zengin ve Valonlara sürekli maddi kaynak saðlýyor yaklaþýmý burada tam tersini gösteriyor. Valonlar Flamanlarýn da ihtiyacý olan suyu temin ediyor. Belçika da su kaynaklarýnýn %68 i yeraltý %32 si yerüstünde bulunuyor. Ayrýca sürekli yaðýþ alan bir bölge olduðu için su sýkýntýsý yaþanmýyor. yaptý. Philippe Delstanche nin parti baþkaný seçildiði kongrede Türk kökenli Yakup Yurt da 9 kiþiden oluþan Parti Yönetim Kurulu na seçildi. Yakup Yurt Umarým seçilmem herkes için hayýrlý olur þeklinde konuþtu. Parti gelecek haziran ayýnda yapýlacak Brüksel Bölge seçimlerine hem Fransýzca, hem de Flamanca aday listeleri ile katýlmayý amaçlýyor. Bu iki liste seçimlere ayný isim altýnda ve ayný program ile katýlacak. Parti Valon ve Flaman unsurlar yerine Brükselliliði savunuyor. Brüksel sakinleri arasýnda dil temelinde ayrýmcýlýk yapýlmasýna karþý çýkýyor ve Brüksel'in de diðer iki bölge gibi (Valon ve Flaman Bölgeleri) tanýnmasýný istiyor.

11 Ekim 2008 GÜNDEM 11 Binfikir Frankfurt Kitap Fuarý nda Türkiye nin Bütün Renkleriyle Türkiye sloganýyla onur konuðu olarak katýldýðý ve dünya kamuoyunun gözlerini Türkiye ye çevirecek 2008 Frankfurt Kitap Fuarý 15 Ekim de Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Orhan Pamuk un konuþmalarýyla resmi olarak açýldý. Türkiye, Frankfurt Kitap Fuarý nda bu çerçevede belirlenen ve 100 yayýncý, 350 yazar ve çevirmen, 320 sanatçýdan oluþan 1000 kiþilik bir heyetle ve 10 telif ajansý temsilcisi, 100 kiþilik resmi heyet ile medya mensubu, küratör, moderatör ve sinema yapýmcýlarýndan oluþan 120 kiþilik toplulukla temsil ediliyor. Türkiye ye ayrýlan toplam metrekarelik alanda ise 100 yayýnevi temsil edilecek. Yaklaþýk 250 etkinliði kapsayan onur konuðu sunumunun ana çizgisi ülke edebiyatý ve yayýncýlýk dünyasý. Yazaramýz Erdinç Utku fuarda kitaplarýný imzalayacak Avrupa Türk Gazeteciler Birliði ATGB nin Frankfurt Kitap Fuarý ndaki standýnda ATGB üyesi yazarlar kitaplarýný imzalayacaklar. Prof. Dr. Faruk Þen, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Canan Topçu, Mete Atay, Þinasi Dikmen, Beatrix Caner, Ufuk Uyanýk ve Erdinç Utku Ekim tarihleri arasýnda ATGB standýnda kitaplarýný imzalayacaklar arasýnda. Yazarýmýz Erdinç Utku 18 Ekim Cumartesi günü saat de ATGB standýnda 2. kitabý Akýntýya Yürek Çekmek ve 3. kitabý Amerikanca hayatýmýza Türkçe Altyazýlar ý okuyucularý için imzalayacak. Genel Yayýn Yönetmenimiz Serpil Aygün ve Yazarýmýz Cüneyt Tamoðullarý ise ATGB standýnda Binfikir i tanýtacaklar. Erdinç Utku 1990 dan beri Brüksel den güldürüyor 1966 yýlýnda Tokat ta doðan Erdinç Utku nun ilk mizah yazýlarý 1985 yýlýnda Fýrt mizah dergisinde yayýnlanmaya baþladý. Televizyonlara skeçler de yazan Utku birçok mizah dergisi ve gazeteye yazdý: Gümgüm (1986), Bulvar ( ), Gýrgýr ( ), Cumhuriyet (1994 ten bu yana), Komik Solak (2000) yýlýnda ODTÜ Gülmece Topluluðu nun kuruluþuna öncülük etti yýlýnda kibrit armaðanlý olarak her þeyi devletten bekleme kendi kitabýný kendin yak sloganýyla satýlan zaptedýlemez ki adlý ilk kitabýný yayýnladý yýlýnda ise Avrupalý Türklerin dünyasýna mizahi bir pencere açmayý denediði Akýntýya Yürek Çekmek adlý kitabý yayýnlandý. Yazarýn 3. kitabý Amerikanca Hayatýmýza Türkçe Altyazýlar 2003 yýlýnda yayýnlandý. Yazarýn ikinci kitabýndan uyarlanan ve yapýlan eklerle Avrupalýlarýn Türklere bakýþýný mizahi bir dille eleþtiren büyüklü küçüklü skeçlerin düþünsel bir bütünlük çerçevesinde bir araya getirildiði iki perdelik Akýntýya Yürek Çekmek- Üçüncü Viyana Kuþatmasý oyunu 2005 yýlýnda Belçika nýn çeþitli kentlerinde Flamanca üstyazýlý olarak sahnelendi. Utku nun 2008 Eylül ayý sonunda tamamladýðý Saint Nicolas, Nasrettin Hoca ve Gülmeyen Kýz adlý müzikli danslý 2 perdelik çocuk oyunu 2009 yýlý boyunca Belçika nýn çeþitli kentlerinde Flamanca ve Fransýzca üstyazýlý olarak sahnelenecek. Oyunun ilk gösterimi 24 Mayýs 2009 tarihinde Brüksel de yapýlacak. Utku, Cumhuriyet döneminin genç mizah yazarlarýndandýr. Turgut Çeviker tarafýndan güncelleþtirilen Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahý adlý antolojide, Erdinç Utku nun çalýþmalarýna da yer verildi. Yazar 1990 yýlýndan beri Belçika da yaþýyor. Cumhuriyet Gazetesi nde Deniz Som un Vaziyet köþesinde Yüksek Yerilim Hattý adlý bir köþeciði bulunan Utku, yaþamýný sürdürdüðü Brüksel den Cumhuriyet Gazetes ine pazar yazýlarý da yazýyor. Belçika da çýkarýlan Binfikir Gazetesi ve sitesinin Genel Koordinatörlüðünü yapan Erdinç Utku ayrýca sitesinde de çoðu mizahi, medya eleþtirileri yazýyor. Kriz öyküsü Krizlerin anasý uygar dünyayý çalkalar dururken, küçük ama acý, gerçek bir kriz öyküsü. Sonuçta krizi daha büyük krizle yenmeli, çünkü enerji elde etmenin yolu dengeyi bozmaktýr, yani zýtlarý yarýþtýrmaktýr, donaný buzla ovar misalince. Geçtiðimiz haftalarda bir meslektaþýmýzýn çeþitli site ve gazetelerde üzücü haberini aldýk. Durumu kýsaca özetleyelim: Arkadaþ henüz pek pot kýrmýþ olmasa da bir yazar. Bunun yaný sýra bir de dört tekerlekli þoförü, engelli, handikaplý, sakat yani sakat. Olabilir, amenna, hayatýn cilverleri... Hemen krize yol açan vaka denilecek bir durum deðil, doðru. Lakin, olay daha komplike. Dünyada yapýlan seçimlerin hemen hemen yüzde 95 inin menfaat sebepli olmasý gibi, bu küçük krizin nedeni de mangýr. Devam. Ýþte bu engelli þoför ve yazar arkadaþýmýz kurulu düzende yazýldýðý gibi bir -maaþa mý desek, iþþizlik parasýna mý desek- kýsacasý sakatlýðý yüzünden saðolsunlar Devlet efendileri tarafýndan küçük bir gelire baðlanmýþ durumda (ey sosyal haklarý deyip gurbetler yoluna koyulan saf insan) ve odur budur basit hayatýný yönlendirme gayretinde sandelyesinin mecasý direksiyonunu sallayýp gidiyorken.. günlerin birinde zorba yolunu keser. Zorbanýn adý gene Devlet. Bu güçlü, kocaman Devlet efendiden þu Bütün nimetlerine raðmen dünya büyük bir ovadýr, bazen korkutur, bazen þaþýrtýr, bazen hayran kaldýrtýr. Tam tamýna anlamýþ ve sýrlarýný çözmüþ inciden nadir olsa da, güzel bir yerdir. Yalnýz, korkarým sanat ve sanatçýsýz çilesi çekilmez bir kurtlar vadisi olur. ses çýkar: Seni doyuran eli ýsýrýrsýn ha, hem maaþ hem yan gelir ha! Olmaz, derhal yazýlarýna son vereceksin. Yan gelip yatýp da çuval dolusu maaþa beleþten konacaðýna bundan böyle avucunu yalarsýn. Ya istediðim kýlýkta sakin sakin evinde oturur fazla yazý mazý, iþte bilmem ne roman, þiir, sanat gibi kendinden büyük iþlere burnunu sokmazsýn ya da atarým seni sokaða ve baþýnýn çaresine baþka kapýda bakarsýn. Eski deyimle: ben aðayým, tarla benim, binek, balta benim, sen sadece hasattan dökülenden nasibini alabilirsin, asla kendin ekemez, biçemezsin. Eyvah, þimdi ne olacak! demez yazar kardeþ ama. Aksine, az düþündükten sonra, sarýlýr kalemine, þu sözlerle biten tuhaf bir öykü yazar: Bütün nimetlerine raðmen dünya büyük bir ovadýr, bazen korkutur, bazen þaþýrtýr, bazen hayran kaldýrtýr. Tam tamýna anlamýþ ve sýrlarýný çözmüþ inciden nadir olsa da, güzel bir yerdir. Yalnýz, korkarým sanat ve sanatçýsýz çilesi çekilmez bir kurtlar vadisi olur.

12 12 SÖYLEÞTÝK Ekim 2008 Mali kriz küçük iþletmeleri zorluyor ABD deki kredi krizinin yayýlmasý sonucu Belçika da yapýlan son banka operasyonlarý teorik düzeyde serbest pazar ekonomisinin yeniden sorgulanmasýný gündeme getirirken, yurttaþlarýn da sisteme olan güvenlerini sarstý. Fortis ve Dexia krizleri Belçikalýlara kiþi baþýna 700 Euro ya mal oldu. Geçen yýlýn ortasýndan itibaren Belçika yý da etkisine alan kredi krizinin maliyeti ise kiþi baþýna Euro olarak hesaplandý. Mali kriz konusunda KOBÝ ve Serbest Meslek Örgütü UNIZO, Sosyalist Sendika ABVV/FGTB, Türk Ýþadamlarý ör- (gütü TÖSED ve Türk esnaf ve vatandaþlarýnýn görüþlerini sorduk. Erdinç Utku UNIZO ya göre þimdiki mali krizin nedeni nedir? Krizin asýl nedeni ABD de olanlar. ABD de ev satýþlarýný teþvik etmek için çok ucuz kredi verdiler. Emlak fiyatlarý birden düþtü. ABD deki kredi veren kuruluþlar aldýklarý riskleri paket halinde yeni mali ürünler yaratarak azaltmayý denemiþlerdi. Böylece de ABD deki kredi krizi Batý Avrupa ya ve dünyanýn diðer bölgelerine yayýldý. Sanal deðil reel bir kriz mi sözkonusu? Evet, ABD deki kredi krizi reel bir krizdi, bunun mali ekonomi dýþýndaki reel ekonomi üzerinde etkilerine dikkat etmeli. Tabii krizin hangi boyuta varacaðý merak konusu. Peki kriz daha ne kadar sürer? Ne kadar süreceði aslýnda krize nasýl tepki verileceðine baðlý. Bu krizi sýklýkla 30 lu yýllardaki krize benzetiyorlar. Ancak bu doðru deðil. O zamanki hükümetlerin felsefesi Býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler idi ve bankalarýn iflaslarýna müdahale edilmiyordu. Þimdi ise böyle deðil. Belçika ve Avrupa nýn diðer ülkelerinde bankalarýn batmasýna göz yumulmadý, bankalar kurtarýldý. Politikacýlar banka iflaslarýný mümkün olduðunca sýnýrlamaya ve büyük bankalarý bir arada tutmaya karar vermiþ görünüyor. Baþbakan Leterme açýk bir þekilde bankalarýn iflas etmesine seyirci kalmayacaklarýný söyledi. Krizin ne kadar süreceði sorunuza gelecek olursak; en az bir yýl sürer. Biraz önce Leterme den bahsettiniz. Hükümetin krizle ilgili olarak yaptýklarýný yeterli buluyor musunuz? Baþka neler yapýlmalý? Belçika hükümetinin genel olarak kriz konusunda çok iyi çalýþtýðýný söyleyebilirim. Þimdiye kadar krizle ilgili problemleri çok iyi bir þekilde çözdüler ve yönettiler. Peki bundan sonra ne yapýlmalý? Belçika da biraz daha uzun vadede mali kurumlarýn denetimi konusu ele alýnmalý. Bankalar ve Finans Kurumlarý Komisyonu denetim görevini yeterince yerine getirebiliyor mu, yoksa yeniden yapýlanmaya mý ihtiyacý var konusu ele alýnmalý. Buna ek olarak Merkez Bankasý da genel mali sistemin istikrarlýlýðýný gözetlemekle yükümlü. Görünen o ki, bu konuda da eksik kalýnýyor. Bu iki sorun ele alýnmalý. Ek olarak Avrupa çapýnda yapýlmasý gerekenler var; Avrupa düzeyinde merkezi bir kurum oluþturulmalý, genel önlemler alýnmalý. Ancak bu konuda baþarý saðlanamýyor. Her ülke kendi baþýnýn çaresine bakýyor. Geçen ay Belçika da iflas konusunda hem ay bazýnda hem de yýl bazýnda rekor kýrýldý. Krizin iþlerinize etkisi ne durumda? Çok önemli ve zor bir soru. Geçenlerde internet üzerinde yaptýðýmýz bir ankette sorulara yanýt veren 115 üyemizin yarýdan fazlasý mali krizin iþlerini olumsuz etkilediðini söyledi. Bunlarýn yüzde 80 i uzun vadeli bir etki bekliyor. Krizden önce zaten ekonomi çok iyi deðildi. Kriz sonrasý daha da kötüye gitmesi beklenebilir. Aslýnda bizim için en önemli Unizo Araþtýrma Birimi Baþkaný JOHAN BORTIER: Aslýnda bizim için en önemli olan konu, krizin bankalarýn kredi verme politikalarýný nasýl etkileyeceði. olan konu, krizin bankalarýn kredi verme politikalarýný nasýl etkileyeceði. Küçük ve orta ölçekli þirketler yeterince kredi alabilecekler mi? Kredi koþullarýnýn zorlaþtýrýlmasý, kredi verilmesinin reddi, daha fazla güvence istenmesi ve faiz oranlarýnýn yükseltilmesi kaygýlandýrýyor. Serbest meslek sahipleri ve sýradan insanlar krize karþý neler yapmalý? Serbest meslek sahipleri ve KOBÝ ler çok kredi almasýnlar. Mümkün olduðunca kendi kaynaklarýyla finansman saðlasýnlar. Kredi almakta zorlanan KOBÝ leri destekleyici önlemler var. Ýlki katýlým fonu. Bu federal özerk bir kurum. Bu fondan yararlanmak isteyenler bankalarý aracýlýðýyla baþvurabilirler. Krediler için bir güvence sistemi var. Kredi almak için yeterince güvenceniz yoksa bölgesel hükümetler KOBÝ leri desteklemek için ek güvence veriyor. Sýradan insanlar ne yapmalý? Paniklemesinler. Bu herkes için ve ekonomi için çok önemli. Sakin olsunlar. Bankalardan paralarýný çekmesinler. Baþbakan paniklemeyin dedi. Herkes panikledi. Evet öyle oldu! Belçika da 2008 yýlý büyüme hýzý yüzde 1.5, 2009 yýlýnda ise yüzde 0.2 olarak bekleniyor. Dünya çapýnda bir duraklamadan bahsediliyor. Evet, bu ekonominin yavaþladýðýný gösteriyor. UNIZO olarak kriz konusunda hükümetten beklentileriniz nedir? Belçika düzeyinde denetim mekanizmasý. Böylece kriz belirtileri önceden tespit edilip gerekli önlemler daha önceden alýnabilir. Ýkincisi ise Avrupa düzeyinde merkezi bir kurum denetimi. Bunlarý daha önce söyledim. KOBÝ lere ve serbest meslek sahiplerine dönük üçüncü önlem ise, hükümetten kredi almakta zorlananlara destek olmasýný bekliyoruz. Katýlým fonu ve güvence sistemi ne daha fazla kaynak ayýrmasý gerekir. Ayrýca kredi alýmýnýn zorlaþýp zorlaþmadýðý da araþtýrýlmalý. : Kriz sorumsuz kapitalizm ve içi boþ serbest piyasanýn sonucu Sosyalist Sendika ABVV- FGTB Liege Bölge Sekreteri Jean-François Ramquet Yaþanan ekonomik kriz, sorumsuz kapitalizm ile baþý boþ serbest piyasanýn ne kadar vahim sonuçlara ulaþabileceðinin en isabetli göstergesidir. Çok uzun zamandýr sendikalar bu tür bir anlayýþýn ciddi sorunlara yol açabileceðini söylemekteydi. Bu uyarýlara kulak vermeyen toplumlar, bunun acý ve maliyetli faturasýný þu anda ödüyorlar. Finans krizinin altýnda spekülasyon denen bulaþýcý bir hastalýk yatmaktadýr, ki bunun sonucu olarak da paranýn doðal yeri olan bankalar zor duruma düþerek, küçük tassaruflar ile yatýrýmlarý yutar giderler. Bence vatandaþýn alýn teri birikimlerini pervasýzca kullanmak ahlaksýzlýktýr. Ayrýca bu finans krizi, kredi ve yatýrým sektörlerine endeksli olan destek fonlarýný sýfýrlayarak, önce yerel sonra da genel ekonomik ortamýn yavaþlamasýna, hatta yok olmasýna sebep olacaktýr. Hammaddeyi nasýl ve kaça alacaðýný kestirmeden nasýl üretim yaparak, nasýl hizmet vererek ve katma deðerin ne olacaðýný hesap edemeden ekonominin canlý tutulmasý mümkün olmayacaktýr. Bunun sonucunda da, enflasyon, iþsizlik gibi kavramlarla dolu bir yaþam, hatta drama dolu bir yaþam hepimizi beklemektedir. Bence hem devlet hem de devletin denetim ve ayarlama inisiyatifi, borsa oynaklarý tarafýndan boþaltýlmasý gereken bir küp veya zor günler yaþayan kapitalizmin ateþini söndüren itfaiye deðil de, gerçek bir ekonomi bilimleri tatbikçisi olmalýdýr. Yaþanan bu krizden alýnacak tek ders ise uluslararasý ticaret ortamýna bir yasallaþtýrma ve sorumluluk zemini yaratmaktýr. Yaþamda olduðu gibi ekonomik ortamda da her þey çýkara baðlý olmamalýdýr.

13 Ekim 2008 TÖSED Krizin ana sebebi üretim ile finans arasýndaki dengesizlik 13 Krizin çýkma sebebinin Amerika daki ev kredilerinden kaynaklandýðý söylendi. Ýþin aslý; kriz, sadece oradan patlak verdi. Sorunun temelinde yatan asýl gerçek, üretimle finans arasýndaki baðýn kopup sanal bir finans piyasasýnýn oluþturulmasýydý. Bundan bir önceki döneme bakarsak, para ile üretim arasýnda güçlü bir bað vardý. Piyasada üretim kadar para olurdu. Para artmýþsa enflasyon olurdu. Para kýtsa durgunluk olurdu. Ýliþkinin kopmasýyla oluþan bu çýlgýnlýðýn bir yerde duvara çarpacaðý belliydi. Nitekim ev kredileriyle baþlayan sorun, bankalar arasýndaki güven iliþkisini ortadan kaldýrdý. Öyle bir ortam yaratýldý ki, sanki hiç sonu olmayan bir para kaynaðý var. Ne bulursan al, fiyatý ne olursa olsun al, nasýlsa deðer kazanmaya devam edecek ve kar edeceksin. Batan Belçika bankalarýna bakarsak Fortis eðer Amro Bank ý satýn almasaydý bu krize nakitle girebilirdi. Yanlýþ beklentiden dolayý, karýn kesin olacaðý mantýðý, bu sonucun doðmasýný kaçýnýlmaz hale getirdi. Oysa yatýrým amaçlý bir satýnalma iþleminde temkinli ve planlý olmanýz gerekir. Kýsacasý krizin Belçika Türk Özel Sektör Dostluk Derneði TÖSED kurucu üyesi Haluk Nuray, dünyadaki ekonomik kriz ve Belçika ya yansýmalarýný zengin, dar gelirli ve özelde Türk toplumu açýsýndan deðerlendirdi. oluþmasýnda iki temel sebep var; birincisi gerçek ekonomiden kopma, ikincisi ise aþýrý olumlu beklentiler. Kriz, kabaca üretim dediðimiz reel ekonomiyi, yani çalýþan, üreten kesimi vurmaya baþlýyor. Bunun devamýnda insanlar nakitlerini harcamak istemeyecekler, üç alýyorlarsa bunu bire indirecekler. Bu da üretim dünyasýný çok olumsuz etkileyecek. Üretimin azalmasý iþsizliði getirecek. Bankalar arasý güvensizlik, kredi sistemini ciddi anlamda zedeleyecek. Hayat pahalýlýðý artacak. Bu durum Belçika da genelde iþçi konumunda olan vatandaþlarýmýzý olumsuz etkileyecek. Türkleri en çok etkileyecek durumlardan birisi de yatýrým amaçlý alýnan taþýnmazlar, yani evler. Oturum amaçlý alanlar için pek bir sorun yok, ama yatýrým amaçlý alanlar için önümüzdeki dönemde ev fiyatlarý düþeceði için belli bir zarar olacak. Gerçi evleri kaça aldýklarýna baðlý biraz da. Özellikle fiyatlarýn çok yüksek olduðu dönemde alým yapanlar mutlaka bir zarar yaþayacak. Oturma amaçlý alanlar zaten uzun vadeli düþündükleri ve kar amacý gütmedikleri için fiyatlarýn düþmesi bir zarar anlamýna gelmeyecek. Tabii bu söylediklerimizi genellememiz çok zor, çünkü evlerin fiyat artýþý ülkelere göre deðiþiyor. Kriz zenginleri vurmuþ gibi gözükse de aslýnda zenginler bir þey kaybetmediler. Olay yine sanal dünyada gerçekleþti. Örneðin A kiþisi bir gecede 10 milyon dolar kaybetti denilmesi aslýnda A kiþisinin elinde birtakým kaðýtlarýn sanal deðerlerini kaybetmiþ olmasý anlamýna geliyor. Yani aslýnda kaybetmiþ olduðu bir para yok ortada. Söylemek istediðim, kaybettiði deðerler de sanal. Hatta kriz elinde parasý olan insanlar için bir fýrsat, çünkü bundan sonra düþen fiyatlar ucuz alýmlar getirecek. Nasýlsa bu iniþin bir çýkýþý olacak. Dünya ekonomisi bu çalkantýlarý daha önce de yaþadý. Bu sancýlý durumun ne zaman biteceðini öngörmek çok zor. Krizin geleceði nasýl bekleniyorduysa, bu sürecin biteceði de kesin. Ekonomilerde olaðan durumlar olarak deðerlendirmek lazým. Bir süre sonra beklentilerin ve gerçek ekonominin normale döneceði kesin. Bu dönemde yine para kazananlar ve kaybedenler olacak. Sokaktaki insan ise hemen deðil ama belli bir süre sonra alým gücünün düþmesi, faizlerin artmasý, artan enflasyon, iþsiz kalabilme gibi risklerle karþýlaþabilecek. Bireysel anlamda trajediler yaþanacak. Birileri zenginleþirken birileri yoksullaþacak, kýsacasý para el deðiþtirecek. Bizim krizimiz Euro ya geçiþle baþladý Cafer Baðseven Ýnsanlar geleceði için kaygýlanýyor. Bu gidiþ iyi bir gidiþ deðil. Krizin, parasý olan insanlarý daha çok etkilediðini düþünüyorum ama orta gelir düzeyindeki insanlar da etkilendi. Aslýnda kriz Euro ya geçiþle baþladý ve bu güne kadar geldik. Bu süreçte gelir deðiþmedi ama fiyatlar çok yükseldi. Belçika Frank ý döneminde bir insan 35 bin Frank gibi bir gelirle geçinebiliyordu. Bu gün ayný þartlarda yaþamak için asgari ücret 1700 Euro kadar olmalý. O dönemin kira, elektrik, gaz ödemeleriyle bugünkü ödemeleri kýyasladýðýmýzda arada uçurum var. Açýkçasý gelecek için çok ümitli deðilim. Bu krizin en az bir yýl daha süreceðini düþünüyorum. Devlet bazý önemli konularda denetimi elinde tutmalý. Mesala kira konusu; ev satýn alan insanlar kredinin tamamýný kiracýya ödetmeyi hedefliyor. 900 Euro ile 1200 Euro arasýnda deðiþen asgari gelir, kira ve elektrik gibi temel giderleri ödemeye ancak yetiyor. Ýbrahim Hacýkerimoðlu Bakkal Bu son kriz için bir þey söylemek zor, þu an daha süreç devam ediyor, bakalým neler olacak. Ýþin aslý biz zaten Euro dan bu yana zaten krizdeydik. Alým gücünün düþmesi insanlarý daha ucuz ve büyük marketlere yönlendirdi. Biz daha çok telefon kartý, sigara falan satýyoruz, bu gidiþle sigaracýya döneceðiz. Kriz önce Amerika yý vurdu. Biz de kapitalist sistemi vurdu dedik ama bu zenginleri kurtarmazlarsa fakirler de etkileniyor. Amerika herkesi peþine taktý. Umarým bir an önce düzelir bu durum. Zekeriya Güler Ben bu konuya radikal bakýyorum. Kuran da ayetlerde söylediði gibi faiz haramdýr ve bu tür iþlere girenlerin cezalandýrýlacaðý da yazýyor. Amerika da batan ilk þirket para üzerinden para kazanýyordu. O battý, ardýndan diðerleri domino taþý gibi devrildiler. Borsa örneðin açýkça kumardýr. Bir günde çok yüksek paralar kazanýyorsunuz, ardýndan büyük kayýplar, bu kumar deðilse nedir? Bana göre kriz kumarcýlarý vurdu. Dünya parababalarýnýn elinde. Bunlar hiçbir sebep yokken Irak a girdi, Afganistan a girdi. Ýþte cezalarýný buluyorlar. Bankacýlýk, ekonomi diyorlar. Tefecilik yapýp kumar oynatýyorlar. Uzun lafýn kýsasý kumarý oynatan kazanýr, yani parababalarý. Süleyman Özkan Araba alým satýmý Ýlk olarak krizin baþlamasý süreci Euro ya geçiþle baþladý. Alým gücü zaten bu süreç içinde düþmeye baþlamýþtý. Bu krizi tetikleyen sebeplerden en önemlisi kolay yoldan para kazanma hevesi, ama bu da sistemden kaynaklanýyor. Bugün ufak çaplý üretime dayalý iþ yapmaya çalýþan insanlar emeðinin karþýlýðýný alamýyor. Büyük þirketler küçük þirketlerin iþ alanýný daralttý. Bu krizin çözülmesi zor görünüyor, ne kadar sürer tam bilemiyorum ama önce siyasi kriz çözüme kavuþmalý diye düþünüyorum.

14 14 ARTfikir Ekim 2008 Seçilmemiþ hayatlar Daha doðduðumuz anda baþlar seçmediðimiz hayatýmýz. Doðum ve bebeklik dönemine ait beynimizde hiç kayýt olmamasý bu açýdan iyidir. En güvenli ortamdan en tehlikeli ortama geçiþte bu þoku kaldýrmamýz zor olabilirdi. Hafýza kartlarýmýz ana kartý tanýmaya baþladýkça duruma alýþmaya baþlarýz, sonra belli bir dönem bütün dünyayý kendi penceremizden izler ve tanýmlarýz. Nerede doðduðumuz, nerede yaþayacaðýmýz bize sorulmaz. Bir Japon ya da Afgan, Brezilyalý, Rus veya Türk olmak bize baðlý seçimler deðildir aslýnda. Hatta bir ömür çaðrýldýðýmýz ismimizi bile biz seçmeyiz. Okul yýllarýn da durum iyice çýðrýndan çýkar ve fiþlenmiþ koyun misali numaralarla çaðrýlýrýz. Dahasý bazý çobanlýða soyunmuþ öðretmenler size sadece numaralarýnýzla hitabeder. Çevremizin dýþýnda bir baþka çevrenin olabileceðini düþünmediðimiz ön çocukluðumuz bittiðinde okul denen kabus baþlar. Öðretme sorumluluðundan çok öðrendiklerini sorgulatýrlar adama. Bu döneme kadar olan ömür yolculuðunun neredeyse tamamý istemimiz dýþýnda geliþir. Açýlan yeni dönemle birlikte çoktan seçmeli kabuslar yaþarýz. Bu kez seçme þansýmýz vardýr; ne seçeceðimizin farkýnda olmadýðýmýz gençlik yýllarýmýzda. Nerede doðduðumuz nerede yaþayacaðýmýz bize sorulmaz. Bir Japon ya da Afgan, Brezilyalý, Rus veya Türk olmak bize baðlý seçimler deðildir aslýnda. Hatta bir ömür çaðrýldýðýmýz ismimizi bile biz seçmeyiz. Okul yýllarýnda durum iyice çýðrýndan çýkar ve fiþlenmiþ koyun misali numaralarla çaðrýlýrýz. Dahasý bazý çobanlýða soyunmuþ öðretmenler size sadece numaralarýnýzla hitabeder. Ýsim ve kiþilik kýsmýný dikkate almazlar. Lise yýllarýnda kimya dersinde böyle bir öðretmenim vardý. Numaramý haykýrdýðýnda bazen bilerek tepki vermezdim ama yanýmdaki koyunlar seni çaðýrýyor, 7129 sen deðil miydin gibi hareketlenmelerle beni ele verirdi. Hoca evladým uyuyor musun dediðinde, hep, asýl uyuyan sensin demek istemiþimdir. Ancak bu isteðim, istek olmanýn dýþýna çýkmamýþtýr. Kimliklerimizin, farklýlýklarýmýzýn bir çoðunu seçmediðimiz halde sahipleniriz. Hatta uðruna savaþabilir, birilerini öldürebiliriz. Karþýmýzdakinin biz olabileceði ihtimali hiç aklýmýza gelmez. Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan, Hacý Bektaþ-ý Veli gibi büyük Anadolu düþünürleri ömürlerini bunu anlamaya ve anlatmaya adamýþlar. Biz payýmýza düþeni alabilmiþ miyiz bu tartýþýlýr. Acaba sevebildik mi yaradýlaný yaradandan ötürü? Serpil Aygün Babasýnýn Dýþ Ýþlerindeki mesleði nedeniyle çocukluðu dünyanýn deðiþik ülkelerinde geçmiþ. 16 yaþýndayken Babasýnýn NATO daki görevi nedeniyle gelinen Brüksel, onu dünyanýn ünlü mimarlarý arasýna sokan önemli bir mekan olmuþ. Brüksel de mimarlýk fakültesinde okuyup, Belçika ve dünyanýn pek çok ülkesinde binalar yapmýþ bir mimar Þefik Birkiye. Brüksel de aralarýnda Rue Neuve/Niewstraat üzerinde bulunan Citi2 alýþveriþ merkezinin de bulunduðu toplam 4 milyon metrekarelik bir alan üzerinde inþaat yapmýþ olan Birkiye, Belçika da toplam 5 milyon metrekarelik bir alana imzasýný atmýþ. Ýnsan merkezli, çevreye duyarlý ve yaþadýðý þehrin tarihi dokusuna uyan yapýlarla dayanýklýlýðý esas alan yaklaþýmý baþarýya giden yol olmuþ. Halkçý yaklaþýmýyla, büyük kitlelerin ihtiyaçlarýný karþýlayan binalarý, günümüzün yalnýz insanýný, ayný bina üzerinde inþaa edilen maðza, apartman dairesi ve iþyerleri ile paylaþýmý yaþatmýþ. Moda eserlerin raðbet gördüðü, tüketimin aþýrýlaþtýðý 90 lý yýllarda yarattýðý dayanýklý ve insan merkezli eserlerle ödüller kazanmasý gelecek için umut veriyor. Tüketimin baþtacý edildiði, insanýn tükettiði sürece deðer kazandýðý, günümüzde, modasý geçmeyen eserlerle dünya çapýnda baþarý elde etmiþ bir mimar Birkiye. «Küçük yaþlarýmdan itibaren ÞEFÝK BÝRKÝYE Ýnsan ve çevre odaklý mimarinin evrensel temsilcisi resime çok meraklýydým. Odamý boyuyordum, kapýlarý boyuyordum. Resim malzemelerine, tekniklerine oldukça meraklýydým. Ayrýca Ankara da oturduðum yer ODTÜ ye yakýndý ve civarda oturan mimarlýk öðrencileriyle tanýþýklýðým vardý. Resim çizdiðim için onlara yardým ediyordum bu esnada hem birþeyler öðrendim hem de etkilendim» diyerek çocuksu bir merakla mimar olmak,istediðini anlatan Þefik Birkiye, 80 li yýllarda baþladýðý mimarlýk çalýþmalarýna, o dönemde Belçika da yaþanan ekonomik durgunluktan dolayý farklý ülklerde baþlamýþ. «Belçika daki durgunluk bizi yaratýcý bir ekip çalýþmasýyla yurt dýþýnda taþeron olarak çalýþmalara itti. O dönemlerde Almanya, Fransa ve Amerika nýn bir çok eyaletinde 5-6 sene boyunca yarýþmalara katýldýk ve bir çok birincilik, ikincilik ödülleri aldýk ve bu bölgelerde çalýþmalar yaptýk. Bunlardan bazýlarý Wall Street Center in önü, Paris te bazý çalýþmalar, Almanya da bir hastane. Ardýndan büyümeye baþladýk ve ortaklýklar yapmaya baþladýk. Ýstanbul da Klassis Otel. Kahire de 3 gökdelen yaptýk. Bunlar arsýnda ilk çalýþmamýz olan Ýstanbul daki Klassis Otel in gönlümüzdeki yeri ayrýdýr. Sadece bizim için deðil, mimari açýdan bir þehrin kültüründen ve geçmiþinden etkilenmiþ ve hiç kopmadan yeni bir yorum getirebilmenin ilk örneði oldu. Bizim baþlattýðýmýz bu çalýþma daha sonra dünyanýn bir çok bölgesinde özellikle otelcilik sektöründe uygulandý. Çünkü insanlar tatil, gezi amaçlý gittiði yerlerde o yerlerin kültürel özelliklerini ve geçmiþini görmek istiyor. Yine bu felsefeden yola çýkarak Brüksel de kanal boyunda, kanal mimarisinden esinlenerek bir mahalle inþa etme þansýmýz oldu. Eski binalarý konuta çevirdik. Bütün bir sokaðý baþtan yaratttýðýmýz için ve projede yaratýcýlýðýmýzý kullanma serbestliðine sahip olduðumuz için içimize sinen bir proje olmuþtu.» Þu anda Brüksel de Vizzion adlý mimarlýk þirketi ile çalýþmalarýný sürdüren Þefik Birkiye, bundan önce «Þehir Sanatý Atölyesi- Atelier d'art Urbain» adýyla da þehirde yaþamýn bir sanat

15 Ekim 2008 ARTfikir 15 Sivas 93 Brüksel e geliyor Genco Erkal ýn yazýp yönettiði, müziklerini Fazýl Say ýn bestelediði ve Dostlar tiyatrosu tarafýndan sahlenecek olan Sivas 93 adlý oyun 1 Kasým da Kültür Sanat Vakfý tarafýndan Brüksel izleyicisi ile buluþturuluyor. Haber Merkezi Genco Erkal ýn yazýp yönettigi; Fazýl Say ýn muhteþem müzigi eþliðinde Dostlar tiyatrosu tarafýndan sahneye konulan Sivas 93 belgesel oyunu Brüksel Saint Michel Tiyatosu nda 1 Kasým 2008, saat de seyirci ile buluþacak. olduðunu ve þehirde inþaat yapmanýn bir sanat gerektirdiðine vurgu yapmýþ. «Mimari sadece onu kullanan kiþi için deðil genel halk için yapýlýyor. Sonuçta yaptýðýnýz eser caddeyle, çevreyle iliþki yaratýyor, belli karekteri olan mahalleler oluþturuyor. Eðer yaptýðýmýz eserleri çevrenin dokusuna, tarihi yapýsýna uygun yapabilirsek devamlýlýðý olan þehirler yaratabiliriz. Özellikle 60 lý yýllarda ortaya çýkan çarpýcý deðiþiklik getirme mimarisine karþýt bir tezdi bizimkisi. Halkýn bu konuda bizimle ayný düþüncede olduðunu öngörüp iyi yorumladýðýmýzý düþünüyorum» diyen Birkiye bu yaklaþýmý ile dünyaca kabul edilen bir baþarý yakaladý. Mimarlýðýn Oskarý sayýlan 3 ayrý da ödül almýþ. Ýnsaný temel alan, çevreye duyarlý bir anlayýþa sahip olan Birkiye, bu yaklaþýmýn bir çok açýlým yarattýðýný görmüþ. «Þehir planlamasý yaparken çok iþlevsel mahalleler yaratmak daha uygun. Alýþ-veriþ yerlerini, konutlarý, bürolarý bir bütün olarak ele almak gibi. Tabi bütün bunlarýn dýþýnda ekolojik sistem için faydalý teknikleri kullanmakta çok önemli. Çevreye duyarlý teknik donanýmlar kullanmak her ne kadar maliyetli görünse de uzun vade de getirisi yüksek ve artýk devlette bu konu da teþvikler veriyor. Hatta finans kurumlarý bile bu konular da daha kolaylaþtýrcý oluyorlar.» Felsefeye yoðun bir ilgi duyan Þefik Birkiye, þehir hukuku, þehir ekonomisi gibi dallarda eðitim görürken devamlý felsefe bölümüne gidip serbest olarak derslere katýlmýþ. «Felsefe benim yaþamýmda tamamen kiþisel bir hobi, beyin sporu, düþünmeye olan merak. Bu konu üzerinde düþünce dernekleri kurduk. Nasýl insanlar birlikte müzik dinliyorsa birlikte düþünmek de baþlý baþýna bir zevk. Ýþ hayatýna olan yansýmasý ise yaptýðýmýz iþlerin düþünce dünyasýnda nereye gittiðini, iþ dünyasýndaki iliþkileri anlamlandýrmak adýna faydalý oluyor» diyen Birkiye nin mimarlýk anlayýþýnda felsefe anlayýþýndan da etkilenmiþ :» özellikle ortak yaþamý anlatan varoluþculuk tek bir gerçeðin üzerinden deðil ortak mahal, ortak yaþam üzerinden hareket ettiði için benim þehircilik kavramýmda da etkili olmuþtur. Farklý kültürlerin, farklý fikirlerin ortak yaþam alanlarýnda buluþmalarý toplumdaki bütün bireylere özgürlük ve yaratýcýlýk getirmektedir. Tek bir gerçek olsaydý eðer bir gün ona gelinirdi ve bu gün yaþadýðýmýz serbestlik biterdi. Oysa bir çok gerçek var o yüzden farklý düþünceleri algýlamak adýna düþündüðünüzün bir de aksini düþünebilmeniz faydalýdýr.» Yaratýcýlýðýn bireysel olduðu diðer sanat dallarýnýn aksine mimari de ciddi bir ekip çalýþmasý mevcut. Ekip çalýþmasý kendi ruhuna da çok uyan Birkiye, «büyük orkestralar gibi bireysel olarak yetenekli bir çok müzisyenden oluþuyor ama baþarýya ekip çalýþmasýyla ulaþýlýyor. Resim gibi bireysel sanatlar da var. Mimarlýk ekip çalýþmasý isteyen bir uðraþ, bir kere binayý tek baþýna çizmeniz imkansýz. Çok bilgi dalýný bünyesinde topladýðý için bazen bir orkestra þefi gibi olmanýz lazým. Yaratýcý bir ana fikir gerektiðin de ressam olmanýz lazým. Ekibin ihtiyaçlarýný düzenlemek için teknisyen olmanýz lazým. Bu sebepten dolayý ortak bir sanat denilebilir. Her ne kadar içinde bir solist olmasý gereksinimi varsa eserin güzelliði ekibin kalitesine baðlýdýr «diyor. Ýnsan merkezli, halkçý bir bakýþa sahip olan Birkiye bu bakýþýný da oldukça gerçekçi bir þekilde deðerlendiriyor :» Uzun vade dayanabilecek bir sanat yaklaþýmý ile kýsa vadede parlayacak bir sanat yaklaþýmý arasýnda çok büyük fark var. Her ikisi de bir beceri gerektiriyor ama yaklaþým deðiþik. Biz daha çok kalýcý olabilecek geniþ kitlelere hitapedebilecek projeler yapýyoruz. Kalýcý olup olamadýðýmýzý zaman gösterecek ama aldýðýmýz ödüller bu konuda olumlu birer göstergedir. Sadece mimaride deðil her konuda temel yaklaþým insan olmalý.» Hiç bir þey eyleme geçmiþ cehaletten daha korkunç olamaz Bu, oyundan alýnan bir cümle. Genco'nun Sivas katliamýndan sonra hazýrlanan tutanaklardan yola çýkarak yazdýðý metin bir belgesel eþliginde sahneleniyor. Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu oyuncularý o günleri tam bir tanýklýðý yenileme mantýðý içerisinde oyunlaþtýrýyor. Kültür Sanat Vakfý'da üstüne düþen görevi yaparak bu oyunun Belçika'da seyirci ile buluþmasýný saðlamaktadýr. Oyun hakýnda geniþ bilgi nolu telefondan edinilebilir. KDLP ve Zenginler Komünizmi Gözünüz aydýn ola, KDLP yani Komünist Demokratik Liberal Parti kurulmuþ. Dünya çapýnda bir parti olarak yaþamýmýz içinde çoktan yerini almýþ da bizim yeni haberimiz olmuþ Hemen itiraf edeyim ki, gerçekte böyle bir þey yoktur. Sanal ortamda gerçi sayýlabilir. Çünkü bu günlerde buharlaþan servetlere ve kan aðlayan, çöken dünya ekonomisine dair yorumlara bakarsak bu atýf hiç de hayalperest sayýlmamalýdýr. ABD den yola çýkan ekonomik krizler serisi bütün dünyayi sersem etti yýllarýnda, burada devletin iþi yoktur diyerek, siyasi güçler etkisini ekonomi dünyasýnda zayýflatan bir serbest piyasa anlayýþý gündemde idi yýllarýndan günümüze dek iletiþim, yüksek teknoloji ve bilgi çaðý Yaþamda her þey tecimsel deðil dir ve de olmamalýdýr. Deðilse, yaþam ve yaþamýn, istemen ve istediðinin ne olduðunu ne istediðini bilememen olacaktýr. Yaþamýný yapan, yaþayan olacaktýr. bahanesiyle sanal bir kumar ekonomisi seyir etti geldi. Ve sonuçta bu tür yaþam tarzý inandýrýcýlýðýný kaybetmiþ olmasýndan dolayý büyük bir siyasi boþluk, bir belirsizlik yaþanmaktadýr. Bence, para, servet buharlaþmaz, olsa olsa el deðiþtirir. Maalesef, çoðunluðu teþkil eden, yani bizler ve dar gelirliler ile fakirler nüfusunun bol olduðu grup, daima azýnlýkta ama müthiþ bir nüfuza sahip olan küçük bir gruba endekslidir. Hayatýn yapýsý hep aynýdýr. Onun için yaþanan bu krizde de Kamusal varlýk herkese aittir, zenginlikte bireyseldir parolasý yeniden demlenerek, birkaç þirkete ve kiþilere devlet kasasý peþkeþ çekilmektedir. Kýsaca, dünyada olduðu gibi Belçika da devlet hazinesini yagmalýyarak, spekülasyoncularý ödüllendirerek, insan emeðini bir nevi sömürge gibi algýlayanlara devlet ve derin devlet korumasý sunmaktadýr. Devlet korumasý altýnda kamu kaynaklarýyla tekelci rantlarla daha sakin günleri bekleyenler var aramýzda. Ýnsanlar emeðini yagmalýyanlarýn iþtahý bitmeyeceðe benzemektedir. Þimdi neredeler «piyasa ne eylerse doðru eyler, kendi kendini ayarlar» diyenler? Neredeler bolluk döneminde insani ve onurlu yaþamý zora sokanlar? Onlar artýk yeni fakirler olarak devlet himayesi altýndalar. Belçika nýn en önemli ekonomi ve ticari dergisi olan Trends e göre ülkenin en zengin 100 ailesi geçen yýla göre yüzde 10,7 fakirleþerek aþaðý yukarý 9,5 milyar Euro kaybetmiþler. Ayný zamanda, iþçi, emekçi, memur, dar gelirli, sosyal yardým alan ve iþsizler için önemli olan sosyal sigortalar kurumu için cüzi bir 800 milyon Euro bulunamýyor. Yaþanan bu aðýr kriz sonucuyla gelecek vizyonumuzda deðiþiklikler kazýnýlmaz olmuþtur. Ýnsani deðerlerin, insan haklarýna odaklý siyaset anlayýþýna, sosyal güvenlik ve adalet boyutuna inanan bir hukuk devletine ihtiyaç vardýr.

16 16 GÜNDEM Ekim 2008 Eskiþehir uçuþlarý kýþ aylarýnda da devam edecek Desti Travel Genel Müdürü Aydýn Tekin yaptýðý açýklamada «Þirketimiz ve Belçika nýn bayrak taþýyýcý havayolu Brussels Airlines ile yapýlan anlaþma neticesi 14 Ekim 2007 tarihinde basladýðýmýz Brüksel-Eskiþehir-Brüksel uçuslarýna gördüðümüz yogun talep neticesi 2008/2009 kýþ sezonunda da devam etme kararý aldýk. Kasým ayýndan itibaren her Cumartesi saat 09:00 da Brüksel- Eskiþehir, ayný gün saat 14:25 te Eskiþehir Brüksel uçuslarýmýz gerçekleþecektir. Buna 14 Ekim 2007 de Desti Travel tarafýndan baþlatýlan Brüksel-Eskiþehir-Brüksel uçuslarýna yoðun talep nedeniyle 2008/2009 kis sezonunda da seferlere devam edileceði bildirildi. baðlý olarak 20 Haziran 2009 dan itibaren hergün bir uçus yapmak için çalýþmalarýmýz sürmektedir» dedi. Tekin açýklamasýnda «uçuþlarla ilintili olarak þirketlerinin Eskiþehir otellerine ve Afyon termal otellerine istek doðrultusunda paket reservasyon sistemi kurduklarýný» ifade etti ve bilet reservesyonlarýnýn acentalar aracýlýðýyla ya da internet üzerinden online olarak sitesinden yapýlabileceðini bildirdi. Kadýnlar BADD de doyasýya eðlendi Belçika Atatürkçü Düþünce Derneði (BADD) kadýnlar kolu düzenlediði bir kadýnlar eðlencesi ile bu yýlki faaliyetlerine baþladý. Brüksel de faaliyet gösteren BADD kadýnlar kolu diðer kadýn kurluþlarý ile tanýþma ve kaynaþma amaçlý düzenlediði bu eðlencede doyasýya eðlendi. Kadýnlarýn kendilerinin hazýrladýklarý pasta, börek ve salatalarýn sunulduðu eðlencede kadýnlar hem birbirleriyle tanýþtýlar hem de dans edip, oyunlar oynadýlar. BADD Kadýnlar Kolu Baþkaný Semiha Erdemir, yaptýðý açýklamada Atatürk ün ilkelerini yaþam felsefesi olarak benimseyen Atatürkçü kadýnlar olarak, yaþadýðýmýz ülkeyi daha iyi tanýmak, Belçika daki insan mozaðine çaðdaþ ve laik bayanlar olarak daha aktif katýlmak amacýyla biraraya geldik derken hanýmlarý BADD müzik grubu ve çeþitli oyunlarla hem eðlenirken, hem de tanýþma ve kaynaþmaya davet etti.

17 Ekim 2008 Brüksel Yansýmalarý TRT-INT te Sabah gazetesi Belçika temsilcisi Fikret Aydemir ve arkadaþlarý 17 Ekim 2008 tarihinde TRT-INT te "Brüksel Yansýmalarý adýnda bir programa baþlýyor. Cuma günleri saat da yayýnlanacak olan Brüksel Yansýmalarý programý yapýmcýlarý Belçika da yaklaþýk 170 bin Türk yaþamaktadýr. TRT ve bütün özel kanallarda yurtdýþýndan programlar yapýlmasýna raðmen, maalesef bugüne kadar Belçika ile ilgili hiç bir program yapýlmadý. Avrupa da ilk Türk kökenli senatör, ilk bakan ve ilk belediye baþkan yardýmcýsýnýn çýktýðý Belçika da yaþayan ve hergeçen gün, toplumda, siyasette, sanatta ve ekonomide daha da etkin hale gelen Türklerin, deðiþen çehresini Brüksel Yansýmalarý adlý programla TRT-INT ekranlarýna taþýnýyor þeklinde konuþtular. GÜNDEM Gent te ve Brüksel de anne destek programlarý düzenleniyor 17 Belçika Türk Kadýnlar Derneði kýsa adý AÇEV olan 'Anne Çocuk Eðitim Vakfý'nýn eðitim konusuyla ile ilgili çalýþmalarýna hýz verdi. Sefire Yelda Tanlay, eðitimin önemine vurgu yaparak, "Belçika'da yaþayan ailelerin bu ülkenin eðitim nimetlerinden istifade etmeleri gerekir. Tüm aileler eðitime önem vermeli. Eðitimli bir toplumun geleceði parlaktýr. Eðitim küçük yaþtan beri baþlar. Bu konuda çalýþmalar yapan AÇEV'i ve programlarýný destekliyoruz. AÇEV bilindiði gibi hem anneyi hem de çocuðunu eðitmekte. Bu konuda çalýþmalarda bulunan Belçika Türk kadýnlar Derneði Baþkaný þahsýnda tüm yönetim kurulu üyelerimizi ve annelerimizi tebrik ediyorum. AÇEV peogramlarýna desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Baþkan Nihal Akyýldýrým ise yaptýðý konuþmada Belçika Türk Kadýnlar Derneði olarak Anne çocuk eðitimine çok önem veriyoruz son yýllarda bu konuda eðitim programlarýmýz oldu. Bu gün bu programý canlandýrmak daha geniþ kitlelere duryurmak için biraradayýz. Aramýzda Sefire haným Yelda Tanlay ve diðer kadýn kuruluþ temsilcilerimiz ve annelerimiz var. Hepisine teþekkür ediyorum" dedi. Akyýldýrým 'Anne Destek Programý' çocuk geliþimi ve eðitimi konularýnda annelere bilgi ve destek vermeyi, çocuk ve annesi arasýndaki iliskiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir aile eðitimi programýdýr. Bu Program 2,5-6 yaþlarý arasýnda çocuðu olan anneleri hedeflemektedir. Çocuk geliþimindeki farklar göz önüne alýnarak program 2,5-6 yaþlar arasýnda çocuðu olan annelere yönelik iki ayri modülden oluþmaktadýr.anne Destek Programý, çocuðun tüm geliþimini destekleyebilmek için onun hayatýnda çok önemli ve etkili olan anneyi hedeflemiþtir." þeklinde konuþtu. Diðer taraftan Gent te Intercultureel Netwerk Gent vzw, yabancýlar uyum merkezi, AÇEV ve Belçika'nýn Gent Belediyesi ile isbirliði ile, Gent'in 4 farklý semtinde Türk annelerine yönelik "Anne Destek Programý" düzenleneceði bildirildi. Gent þehrinde bu programa katýlmak isteyenlerin nolu telefondan (Feride Dedeci) bilgi alabileceði belirtildi.

18 18 Ekim 2008 Hayt Huyt Park - Haydar Abi Delikanlý adamýn köþesi... Lightlar ve yumuþaklar okumasýn! BANA MI SORDUNUZ? Þimdi gelip benden rica ediyorlar. Haydar Abi, dünya liderleri bu kriz iþini pek kývýramýyor, 2 trilyon Euro pompaladýlar yine de borsalar iniþte. Kardeþim ee peki paralarýnýzý borsaya ya da bankaya yatýrýrken bana mý sordunuz da þimdi gelip benden yardým istiyorsunuz. Olay býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz geçsinler olayýdýr. Madem serbest piyasa diyoruz, müdahale etmeyeceksin kardeþim. Delikanlý adam öyle borsada ya da bankada para kaptýracak adam deðildir. Borsada oynamak delikanlýlýðý bozar haliynen. Borsa iþi, öyle okey oynamaya benzemez. Neyse biz mevzuya dönelim. Ben krizden daha çok þu goministlerin çenesinin açýlmasýna üzülüyorum. Elio Di Rupo açýldý, konuþtukça konuþuyor. Neymiþ efendim kapitalist sistemin sonu gelmiþmiþ de çözüm sosyalizmmiþ de... Bir sürü zýrva. Zenginin krizi goministin çenesini yoruyor haliynen. Valla sana biþey diyemiyeceðim Elio. Suç sende deðil seni böyle konuþturanda. Gazeteci, yazar, okeyci ve de ekonomist Haydar Abi bu iþe el atsaydý da siz görseydiniz. Pazar ekonomisiyse pazar ekonomisi.. Pazara kadar deðil mezara kadar mezar ekonomisi. Kardeþim ülkelerinizi adam gibi yönetin. Devlet baba, kurtarma, müdahale, devletleþtirme gibi ucube gominist sözleri hatýrlatýp, sinir etmeyin adamý! Bir vurursam borsa endeksiniz dibe çöker Allahýma! NEDÝR BU NEÞE OLAYI? Üç günlük kýzý getirdiler baþýmýza müdire yaptýlar. Ýnsan gelir bir Haydar Abi sine sorar. Yýllarýn deneyimini dikkate almazlarsa kendileri bilir. Kimdir bu Neþe, neyin nesidir? Müdire olmuþ da þimdiye kadar ne yapmýþ. Bugün bir Tiyatro Okulu Müdiresi olmak kolay deðil. Öyle yamuk çizere yamuk bir logo yaptýrýp baþýna bir müdire atamakla Binfikir Tiyatro Okulu olmaz. Bu iþin adabý, usulü vardýr. Hangi gazeteyi açsam karþýmda Neþe yi görüyorum. Hatta kendisini Þahika Tekand la karýþtýranlar bile oldu. Bugün bir Þahika Tekand olmak kolay deðil. Neþe kýzým bak, bu Binfikircilerin oyununa gelme. Bunlar beni de öyle, Haydar Abi gel, gerekirse sana özel bir gazete çýkarýrýz diye tuzaða düþürdüler. Bunlara elini veren, kolunu alamaz. Müdire ünvanýna aldanma! GÜZELLÝK YARIÞMASI ÝZLEYELÝM GÜZELLEÞELÝM Zeynep Sever kýzýmýz Brüksel güzeli oldu. Ne diyeyeyim þimdi helal olsun mu diyeyim. Efendim kýzýmýz Brüksel güzeli seçildi, Bahar da SMS güzeli seçildi diye Türkler sevinçten çýðlýk atmýþ. Vay ben sizin sevincinize. Delikanlý adam futbol, halter, güreþ, boks, tekvando v.b sporlarda bir baþarýmýz olursa sevinir. Güzellik yarýþmasý bizim bünyemize uymaz. Görmemiþin bir güzeli olmuþ olayý yapmayalým lütfen. Zamanýnda Deniz Ateþ kýzýmýz da Brüksel güzeli olmuþtu. Bu iþ gayet olaðan bir durum haline geldi. Biz içelim güzelleþelim muhabbetini yeðleriz icabýnda. KAÇAKLAR YÝNE EKÝLDÝ 14 Ekim diye bir tarih attýlar ortaya. Ama boþ çýktý. Bu gidiþle Binfikir entoþlarýný haklý çýkaracaklar. Dað fare doðuracak. Sýðýnma ve Göç Bakaný Annemie Turtelboom gözümden yine düþtü. Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet ise harbi politikacý olduðunu bir kez daha gösterdi. Zaten aralarýnda ateþli tartýþmalar yaþanmýþ. Joëlle kýzýmýz Annemie nin saçýný baþýný bi güzel yolsaydý, hiç de fena olmazdý. FRANKFURT KÝTAP FUARI NI PROTESTO EDÝYORUM Bugün bir Haydar Abi kolay yetiþmiyor. Ama gel sen bunu entoþ dentoþ takýmýna anlat. Binfikir gazetesinde ben dururken, Serpil Aygün, Cüneyt Tamoðullarý ve Neþe Þengezer Binfikir gazetesi için fuara gidiyor, Erdinç Utku ya imza günü düzenliyorlar. Ben bu Avrupa Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Gürsel Köksal ý izlemeye aldýrttým. En ufak bir yamuk hareketinde bacaðýndan vurduracaðým. mieka

19 Ekim 2008 REHBER 19 Belçika vatandaþlarýnýn aile birleþimindeki yasal deðiþiklikler SOSYAL REHBER Nihat Dursun Avrupa Birliði (AB) vatandaþý olmayan ve AB vatandaþlarýyla Belçika vatandaþlarý arasýnda aile birleþimi ile ilgili olarak 1 Haziran 2008 de yeni düzenlemeler getirildi. Yeni düzenlemede AB vatandaþý ve Belçika vatandaþý arasýndaki aile birleþimi için oturum iki safhada incelenmektedir: - Birinci safha evlilik üç yýl süresince «gözetim altýnda» olup bu süre içerisinde evliliðin iptal edilmesi veya devamý. - Ýkinci safha ise, yasa çerçevesinde belirtilen þartlarý yerine getirdikten sonra oturumun «sürekli» olmasýdýr. Söz konusu aile birleþimi, Belçika vatandaþý ile Danimarka, Almanya, Finlandiya, Ýzlanda, Norveç, Ýngiltere ve Ýsveç vatandaþlarý arasýnda yapýlan resmi evlilik veya resmi makamlarca evlilikle eþ deðerde tanýnan «birliktelik» sonrasý þu þart kapsamýnda kabul görmektedir: Eþlerin en az bir yýl Belçika da veya baþka bir ülkede birlikte yaþamalarý veya en az iki yýldan beri birbirini tanýmalarý ve bu süre içerisinde sürekli iletiþim kurmalarý (mektuplaþma veya telefon görüþmesi) veya eþlerin birlikte çocuklarýnýn olmasý. Aile fertleri: Aile birleþimi yetkili organlar tarafýndan kabul görüp resmi olarak kayýtlara geçtikten sonra ailenin diðer fertleri, 21 yaþýndan küçük çocuklar ve yükümlülüðü Belçika da yaþayan kiþiye ait olan ebeveynler de bu haktan faydalanabilirler. Yasa bu kiþiler için oturum hakkýný üç aþamada öngörüyor: 1) Üç aylýk geçici oturum müsaadesi 2) Üç aydan fazla geçici oturum müsaadesi 3) Sürekli oturum müsaadesi Belçika ya giriþ için, aile ferdine vize mecburiyeti yoksa veya ayný aile ferdinin AB ülkelerinden birinde süresiz oturum müsaadesi bulunmuyorsa, kendisine, geçiþ müsaadesi (annexe 10) denilen bir belge verilir. Belçika ya geliþte kontrol sýrasýnda kiþi kendi kimliðini ve uyruðunu ispatlayamadýðý takdirde sýnýrdan geri çevrilmesi, ayný zamanda 200 Avro para cezasýna çarptýrýlmasý öngörülmektedir. Bu belge dahilinde kiþi altý ay süre içerisinde üç ay boyunca Belçika da kalma hakkýna sahiptir. Aile ferdi Belçika ya giriþ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kalacaðý þehrin belediyesine, geldiðini bildirmek amacýyla baþvurmak zorundadýr (bu þart otel, cezaevi veya hastanede kalacak kiþiler için geçerli deðildir). Belirtilen süre içerisinde baþvurulmadýðý takdirde yasa 200 Avro para cezasý öngörmektedir. Üç aydan fazla oturum için, müracaat Belçika Konsolosluðu veya Büyükelçiliði ne yapýlarak D modeli vize alýnýr. Belçika ya varýldýðýnda 3 ay içerisinde süresiz oturum için müracaat edilmediði takdirde yasa, kazanýlan hakkýn iptal edilmesi ve kiþiye ülkeyi terk (annexe 20) belgesinin verilmesini ve ayný zamanda 200 Avro para cezasý öngörmektedir. Müracaat ve üç ay içerisinde istenilen belgeler: - Pasaport ve kimlik kartý, - Avrupa vatandaþýnýn kayýt belgesi, - Çocuklar ve ebeveynler için aile baðlarýný resmi belgelerle ispatlama ve gelecek kiþi ile ilgili yükümlülüðün istek yapan kiþiye ait olduðunu resmi olarak kanýtlama, - Gelecek aile ferdinin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek gelirin ve saðlýk sigortasýnýn olduðunu kanýtlama. Müracaat Belçika da yapýlacak ise, aile ferdi, yükümlülük alan Belçika vatandaþý veya Avrupa vatandaþýyla olan aile baðlarýný resmi olarak kanýtladýðý takdirde kendisine geçici müracaatýn kabul gördüðüne dair belge (annexe 19) verilecektir. Mahalle polisinin ikamette yapacaðý kontrolden sonra da kiþiye 5 ay geçerli olan oturum belgesi (A.I) verilecektir. Ayrýca kiþi istediði takdirde 5 aylýk oturum kartýný yeni elekronik kimlik kartý (Carte F) olarak alabilir. Yabancýlar bürosunun onayý dahilinde 5 aylýk oturum önce 1 yýl, daha sonra da 5 yýllýk oturuma dönüþür. Türk et ve süt ürünlerinde reklamlar yanýltýcý tüketicirehberi Reklamlarla insanlar aldatýlýyor. Bu sayýmýzda öncelikle iþleyeceðimiz konu peynirler ve sucuklar. Peynir ve sucuk reklamlarýnda hangi ifadelerle yanýltýcý bilgiler veriliyor, bunlarý anlatmaya çalýþacaðým. Böylece alýþveriþlerinizde alacaðýnýz ürünle ilgili olarak daha bilinçli bir tüketici davranýþý sergilemenize yardýmcý olmaya çalýþacaðým. Televizyon ve radyo reklamlarýnda sýk sýk þu ifadeleri duyarýz: Kayseri Sucuðu, Cumhuriyet Sucuðu vs... Böylece insanlara Türkiye den alýþtýklarý markalar hatýrlatýlarak, Türkiye ye ait bu ürünlere duyulan özlemle tüketim sömürüsü yapýlýyor. Ayný sömürü peynirlerde de yapýlýyor. Erzurum Peyniri diyorlar mesela... Vatandaþ bunu nasýl ayýrdedecek? Bir defa þunu özellikle belirtmeliyim ki, Türkiye den hiçbir et ve süt ürünü Avrupa ya giremez. Almanya, Hollanda, Danimarka farketmez. Avrupa Birliði ülkeleri Türk et ve süt ürünlerinde bakteri olduðunu iddia ediyorlar ve bu nedenle de hiçbir et ve süt ürününü Türkiye den Avrupa ülkelerine sokmuyorlar. Gümrük vergisi ne kadar olursa olsun, bunu ödeseniz de bu ürünlerin Türkiye den AB ülkelerine giriþine izin verilmiyor. Bir þekilde Türkiye de üretilmiþ et veya süt ürününü Avrupa nýn herhangi bir ülkesinde görürseniz, bu kaçak yollardan ülkeye sokulmuþ demektir. Hal böyle olunca, Erzincan Peyniri, Kayseri Sucuðu, Afyon Cumhuriyet Sucuðu diye reklam yapmak vatandaþý sanki bu ürünler Erzincan dan, Kayseri den, Afyon dan getiriliyormuþ gibi bir duyguya sevkettiði için yanýltýcý oluyor. Kayseri usulü, Erzincan usulü ya da Afyon usulü sucuk ya da peynir dense daha doðru olur, M. Kemal Doðan ancak bu yapýlmýyor ve vatandaþ bir nostalji havasý ile o ürünü satýn alýyor. Þu kesinlikle bilinmelidir ki, Türk usulü üretilen et ve süt ürünleri Almanya, Belçika ve Danimarka yoðunluklu olmak üzere Avrupa ülklerinde üretiliyor. Hiçbirisi Türkiye den gelmiyor. Bir diðer konu da bu ürünleri satýn alýrken dikkat edilmesi gereken ürünün fiyatlandýrýlmasý konusu. Yine sucuktan baþlarsak; sucuklar et, tavuk ya da hindiden yapýlýyor. Fiyat deðiþiklikleri ise sucuðun içinde bulunan yað oranýndan kaynaklanýyor. Yað oraný az olursa bu demektir ki et oraný fazla, bu nedenle o sucuk pahalý oluyor. Yað oraný fazla olursa da et oraný az olduðu için daha ucuz oluyor. Bunlarýn arasýndaki fark bu. Mesela EgeTürk pahalý bir sucuk, Efepaþa ise ucuz. Aslýnda ikisi de EgeTürk ün ürettiði sucuklar. Efepaþa EgeTürk ün daha ucuz sucuk satýn alan müþteriye hitap etmek üzere ürettiði bir üründür. Ayný tesislerde üretiliyor sonuçta. Peynirde de durum yine ayný. Peynirde de fiyatýn ucuzluðunu ya da pahalýlýðýný belirleyen peynirin, sütten ya da süt tozundan üretilmesi. Doðal olarak sütten üretilen peynir pahalý, süt tozundan üretilen ise ucuz oluyor. Zaten bazý peynir markalarý reklamlarýnda ürünlerinin sütten yapýldýðýný belirtiyor. Tabii bunu belirtmeyenlerin süt tozundan yapýldýðýný iddia etmiyorum ama tüketici aldýðý peynirin sütten mi yoksa süt tozundan mý yapýldýðýný satýnaldýðý markete sorabilir. Üzerinden okusunlar diyemiyorum, çünkü öyle karmaþýk yazýlýyor ki iþin içinden çýkmak mümkün deðil, ama market yöneticileri kendilerine bilgi verecektir. Kasým sayýsýnda yeni bir konu ile tekrar görüþmek umuduyla sizlere bilinçli alýþveriþler diliyorum. Ýmtiyaz Sahibi BÝNFÝKÝR VZW Genel Yayýn Yönetmeni Serpil Aygün Genel Koordinatör Erdinç Utku Yayýn Kurulu Serpil Aygün, Erdinç Utku, Nihat Dursun, Mehmet Aydoðdu, Cüneyt Tamoðullarý TASARIM Openwings REKLAM ADRES Gustave Latinislaan 45, 1030 Bruxelles TEL WEB

20 20 FÝKÝRCÝKLER Ekim 2008 Çocuklar Binfikir Tiyatro Okulu nu þenlendiriyor KEDÝM VE KARDEÞÝM Benim bir kardeþim var, adý Emre. Bazen yaramaz bazen de çok komik. Beni görünce hep gülüyor. Kardeþimi çok seviyorum. Bazen ba ba ba ba... diye sesler çýkarýyor. Bazen anlamadýðým hareketler yapýyor ve sesler çýkarýyor. Ben de çok gülüyorum. Kardeþim çok tatlý ve çok sevimli. Benim bir de kedim var. Benin doðum günümde doðdu. Rengi gri ve beyaz. Adý, Ýncir. Her þeyi aðzýna alýyor. Hep üstüme atlýyor. Arasýra týrmalýyor, ýsýrýyor. Ama canýmý hiç acýtmýyor. Ýncir çok yaramaz. Kardeþimi de Ýncir i de çok seviyorum. KOMÝK... KOMÝK... Tavuklar en çok hangi ülkeyi severler? - MISIR:) Düþünen file ne denir? - FÝLOZOF:) 5 Ekim de Brüksel de çalýþmalarýna baþlayan Binfikir Tiyatro Okulu na anne-baba ve çocuklar yoðun ilgi gösterdi. Dersler pazar günleri saatleri arasýnda yapýlýyor. Okul a 25 çocuk kayýt yaptýrdý. Sibel Dinçer abladan tiyatro, müzik ve dans dersleri almak isterseniz acele edin. Tiyatro Okulu na kayýtlar 31 Ekim e kadar devam ediyor. Ýtfaiyeci sincap yangýný söndürmeye nasýl gidecek?

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor

Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor Bir sosyalleþme projesi olan Binfikir oluþumu, 5 Ekim de açýlacak olan tiyatro okulu ile topluma deðiþik alanlarda da hizmet etmeye baþlýyor. 2 perdelik müzikli danslý çocuk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý Baþbakanla röportaj Belçika seçim sistemi TÜRK ADAYLARLA ÖZEL SEÇÝM SÖYLEÞÝLERÝ Son iki dönemin Baþbakaný Guy Verhofstadt, 8 yýllýk hükümet bilançosunu Binfikir için deðerlendirdi. Baþbakan kaçaklardan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ev alma ev kredisi al

Ev alma ev kredisi al Tek kiþilik gezici kültür merkezi Tek kiþilik gezici kültür merkezi Ýsmail Erdoðdu yýllarýn birikimini Music Club de gençlere aktarýyor. Music Club 13 Ocak ta 6. yýlýný kutlayacak. 14 te Belçika da 2007

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı