FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI"

Transkript

1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 2017

2 İçindekiler ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI... 3 DMO DAN MALZEME ALIMI... 4 DOĞRUDAN TEMİN... 5 PROJE, DANIŞMANLIK, TEKNİK RAPOR VE ANALİZ... 6 BÜTÇE HAZIRLAMA... 7 BAKIM -ONARIM... 8 İŞ AVANSI... 9 BAPKO VE TÜBİTAK KAPSAMINDA DEMİRBAŞLAR İÇİN İŞ AKIŞ ŞEMASI TÜKETİM VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİ İÇİN TALEP KARŞILAMA...11 YIL SONU VE MAL SAYIMI HİBE YOLUYLA GELEN TAŞINIRLAR İÇİN İŞ AKIŞ ŞEMASI HURDA İŞLEMLERİ İÇİN YAPILAN İŞ AKIŞ ŞEMASI TAŞINIR MAL GİRİŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR MAL ÇIKIŞ İŞLEMLERİ GİDEN EVRAK GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YÖNETİM KURULU KARARLARI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI STAJ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI YOLLUK HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI AKADEMİK PERSONEL VE İDARİ PERSONEL TERFİ İŞLEMİ KURUM İÇİ GÖREVLENDİRME (40/A) KURUM DIŞI GÖREVLENDİRME (40/A,40/C- 40/D) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMASI YILLIK İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI BÖLÜM SEKRETERİ GELEN EVRAK BÖLÜM SEKRETERİ EBYS GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI BÖLÜM SEKRETERİ DERS VE SINAV PROGRAMI BELİRLEME BÖLÜM SEKRETERİ DUYURU İŞ AKIŞ ŞEMASI ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA MEZUNİYET BELGESİ HAZIRLAMA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI TRANSKRİPT DÜZELTMELERİ YAZ OKULU ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA... 37

3 KAYIT SİLME DERS KAYIT MUAFİYET VE İNTİBAK TEK DERS SINAVI... 41

4 A R Ş İ V İ Ş A K I Ş Ş E M A S I İlgili birimlerden arşive kaldırılmak üzere belirlenmiş arşivlik evrağın Dekanlığa gelmesi Ön incelemenin yapılması ve ilgili personele havale edilmesi Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı) yönünden incelenmesi Arşivlenmesi Uygun mu? Arşivlik malzemenin içeriğine ilişkin dökümün ilgili birim ile karşılıklı olarak imzalanması Evrak ilgili birime iade edilir. Fakülte Sekreteri tarafından gizlilik kontrolünün yapılması Dekan Onayı Arşiv numarası verilerek evrak arşive kaldırılır.

5 D M O D A N M A L Z E M E A L I M I İhtiyaç Talep Listesi İhtiyaç Talep Formunun Dekanlığa gelmesi İşlemin ilgili personele havale edilmesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaçların katalogda bulunan kod numaralarından oluşan DMO malzeme listesi oluşturulması Üst yazı hazırlanarak listenin yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi

6 D O Ğ R U D A N T E M İ N İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması Ödenek kontrolünün yapılması yeterli ödenek yoksa aktarımın yapılması Piyasa fiyat araştırmanın yapılması ve firmalardan yaklaşık maliyetlerin alınması Yaklaşık maliyetlerin oluşturulması ve harcama yetkilisine onay için sunulması ONAY (Harcama yetkilisinden onay alınması) İlgili ürünler için en az üç firmadan fiyat teklifi alınması En düşük fiyat teklifi veren firmanın komisyon tarafından belirlenmesi ve gerekli onayların yapılması ve ilgili firmaya sipariş verilmesi Muayene kabul komisyonunun oluşturulması, ürünlerin teslim alınıp muayene kabul komisyon tutanağının oluşturulması Ödeme yapılması

7 P R O J E, D A N I Ş M A N L I K, T E K N İ K R A P O R V E A N A L İ Z Çeşitli proje, danışmanlık, teknik rapor ve analiz yapılması talepleri için firma, kurum ve kuruluşlar fakültelere başvururlar. Dekan tarafından işin niteliğine göre bölüm başkanlığına ilgili talep yazsısı iletir. İlgili Bölüm/Anabilim/Anasanat dalı tarafından işi yapacak öğretim elemanları belirlenir. Görevlendirilen öğretim elemanlarının isimleri, işin içeriği ve maliyeti Dekanlık/YO Müdürlüğüne bildirilir. Fakülte Yönetim Kurulunda görevlendirme kararı alınır. Hazırlanan rapor Dekanlıkca uygun mu? H Raporun eksikleri için gönderilir. E Raporun bir nüshası firma, kurum, kuruluş yetkilisine imza ve işin ücretine ilişkin dekont karşılığı teslim edildikten sonra gelir dağılımına ilişkin FYK kararı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. Döner Sermaye Ek Ödeme İş Akış Süreci

8 B Ü T Ç E H A Z I R L A M A Rektörlük makamından Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosya hazırlanır. Fakülte Sekreteri Bütçeyle ilgili olarak Rektörlük Strateji Daire Başkanlığından görüş alır. Birimlerin hizmet maliyetinin tespitine ilişkin bilgi formları düzenlenerek, FYK da görüşülerek Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Bu tespit formlarında belirtilen maliyetlere göre ilgili harcama kalemlerine Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı tarafından Mali Yıl içerisinde harcamak üzere ödenek aktarılır.

9 B A K I M - O N A R I M Bakım / Onarım Talepleri Talep türü Malzeme Bakım/onarım Arızanın ilgili birime iletilmesi Arızanın tespiti Servis Var Garanti/Bakı m sözleşmesi H İmkânlarımız la yapılabilir E Teknik rapor H Gerekli malzeme stok E Satınalma süreci İşlemin tamamlanması/kayıtların alınması

10 İ Ş A V A N S I Harcama Birimlerinde yapılacak iş ve mal ve hizmet alımları için harcama yetkilisi mutemedi, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisinin imzası olan harcama talimatı hazırlanır. Muhasebe İşlem Fişi hazırlanarak ekine harcama talimatı yerleştirilir. Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Avans verilmesi uygunluğu /Harcama Yetkilisi Mutemedinin görevlendirilmesi olup olmadığı kontrol edilir. Hayır Evet Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Harcama Yetkilisi Mutemedine avansın ödenmesi için bankaya ödeme talimatı verilir. Harcama Yetkilisi mutemedinin harcamalarına ilişkin faturalara istinaden avans kapatma işlemleri yapılır. Evrakların teslimi ve avansın kapatılması için gecikme durumunda, yasal faiz üzerinden gecikme cezası uygulanır ve kişiden tahsil edilir.

11 B A P K O V E T Ü B İ T A K K A P S A M I N D A D E M İ R B A Ş L A R İ Ç İ N İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Proje kapsamında alınan demirbaş için Proje yürütücüsü tarafından fatura aslı ile taşınır işlem fişi almak üzere birimimize başvuruda bulunulur. Demirbaşın faturası dayanak alınarak taşınır işlem fişi hazırlanır. Fakültemizde o mali yıl için görevlendirilen muayene komisyonu malzemeyi kontrol ederek onay verir. Hazırlanan taşınır işlem fişi, muayene belgesi ve fatura aslı ödeme için ilgili rektörlük birimine gönderilir. Depoya girişi olan demirbaş malzeme için ilgili kişi adına zimmet yapılır ve barkot düzenlenir.

12 T Ü K E T İ M V E D E M İ R B A Ş M A L Z E M E L E R İ İ Ç İ N T A L E P K A R Ş I L A M A Resmi talep yazısı Taşınır İstek Belgesi Birimlerden gelen taşınır istek belgesinin veya resmi talep yazısının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine ulaştırılması Talep edilen malzemenin stok durumunun KBS den kontrol edilmesi. E Stokta mevcut H Olmayan malzemenin alınması için Fakülte Sekreterine bildirilmesi Demirbaş malzemesi mi? Tüketim malzemesi mi? Tüketim Satınalma İş Akışı Demirbaş Talebin karşılanması Zimmet senedi Talebin karşılanması Taşınır işlem fişi Zimmet senedinin malzeme teslim edilecek kişiye imzalattırılması Taşınır işlem fişinin kişiye imzalattırılması Malzemenin kişiye teslim edilmesi Malzemenin kişiye teslim edilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üç ayda bir Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu gönderilmesi Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu

13 Y I L S O N U V E M A L S A Y I MI Her yılın son ayında Sayım Komisyonu nda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisinin belirlenen personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması Taşınır Sayım Tutanağı Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu? H Eksik Fazla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hesapları ile Fakülte Taşınır Hesaplarının karşılaştırılması E Taşınır çıkış işleminin yapılması Taşınır İşlem Fişi Taşınır giriş işleminin yapılması Taşınır İşlem Fişi Hesaplar tutuyor H Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması E Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaya gönderilmesi Dekan Onayı

14 H İ B E Y O L U Y L A G E L E N T A Ş I N I R L A R İ Ç İ N İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Kişi ve kurumlar tarafından hibe önerisi sunulması. Talep uygun mu? H Talebe olumsuz cevap verilmesi. İlgili talep göz önünde bulundurularak üst yazıyla rektörlüğe sunulur E Rektörlük tarafından onaylanan bağış, dekanlığımıza bildirilir. Hibe edilen demirbaş veya tüketim malzemeleri için taşınır işlem fişi ve muayene belgesi düzenlenir. Demirbaş malzemeler için zimmet, tüketim malzemeleri için çıkış fişi düzenlenir. Bir adet taşınır işlem fişi ile bir muayene belgesi Dekanlık üst yazısıyla Strateji Daire Başkanlığına gönderilir.

15 H U R D A İ Ş L E M L E R İ İ Ç İ N Y A P I L A N İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Komisyon Kurulması Hurdaya ayrılacak demirbaşların tespit edilmesi ve düşüm tutanağının hazırlanması. Komisyonun ve Harcama yetkilisinin hurda düşüm tutanağı onayı H Rektörl ük onayı E Parasal sınırlar ve oranlar tebliğinde belirtilen limiti E H Hurdaya ayrılmış demirbaşların çıkış fişinin düzenlenerek imza karşılığı teslim edilmesi İmzalatılan çıkış fişi ve tutanakların üst yazı ile ilgili birime gönderilmesi.

16 T A Ş I N I R M A L G İ R İ Ş İ Ş L E M L E R İ Harcama birimi tarafından satın alınan taşınırlar ile bağış, sayım fazlası, ambarlar arası devir yolu ile edinilen taşınırlar Birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince Taşınır Otomasyonuna kaydı sağlanır. Satın alma yoluyla elde edilen taşınırlara ait Taşınır İşlem Fişlerinin 1. Nüshası ödeme emri belgesine eklenir, 2. Nüsha harcama biriminde dosyalanır,3. Nüshası ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. taşınır mal çıkış işlemleri Bağış, sayım fazlası, ambarlar aras devir yolu ile edinilen taşınırlara ait taşınır işlem fişleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. T A Ş I N I R M A L Ç I K I Ş İ Ş L E M L E R İ Bağış, sayım noktası, ambarlar ve kurumlar arası devir yolu ile elden çıkarılan taşınırlar birim Taşınır Kontrol Yetkilisince Taşınır Otomasyonuna kaydı yapılır. Harcama biriminde kullanılmak suretiyle ambardan çıkışı yapılan taşınırlar, bir liste ve icmal ile üçer aylık dönemlerde hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. taşınır mal çıkış işlemleri Devir ya da hurdaya ayırma suretiyle çıkış işlemlerine ait Taşınır İşlem Fişleri düzenlenerek 10 gün içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

17 G İ D E N E V R A K İdari bürolar, kişiler ile bölümlerin kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları Kurumiçi ve Kurum dışı yazışmalar için Bölüm Başkanlıklarından gelen üst yazıların alınması Kurum dışına gönderilecek postalar için İdari bürolardan evrakların teslim alınması Şahıs Dilekçeleri EBYS Üst Yazı Yazılması Posta Tutanaklarına Kayıt EBYS Kayıt ve Üst Yazı Yazılması Düzeltilmesi H Fakülte Sekr. Onayı Posta ile Gönderme Fakülte Sekr. Onayı H Düzeltilmesi E Dekanın yazıyı imzalaması Posta gönderilerinin Dosyalanması E Dekanın yazıyı imzalaması Kurye ya da EBYS Gönderme Şahsa elden teslim Kalan suretlerin Dosyalanması

18 G E L E N E V R A K Gelen evrakların teslim alınması Posta ile Gelen Kurye ile Gelen Şahıs Dilekçeleri EBYS de Evrakın Kaydedilmesi (Fiziksel Evrak) Fakülte Sekreteri Onayı H Dosyalama E İlgili birimlere göre tasnifi Evrakların zimmetle, ilgili birimlere teslim edilmesi.

19 Y A Z I İ Ş L E R İ İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Yazı İşleri Bürosuna gelen yazılar EBYS den Cevap Yazılması İşlem yapılmayacak H Düzeltilmesi Dosyalama Fak. Sekreteri Onayı E Yazının kaydedilip, dolaşıma çıkarılması Dekanın yazıyı imzalaması

20 Y Ö N E T İ M K U R U L U K A R A R L A R I H A Z I R L A M A İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Fakülte ve Yönetim Kurulu gündeminin birimlerden gelen evraklarla oluşturulması Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyelerine toplantının yapılacağı gün ve saat bildirilmesi. Fakülte ve Yönetim Kurulu Kararlarının yazılması ve Fakülte Sekreterinin kontrol ve onayına sunulması Bir önceki Fakülte ve Yönetim Kurulu Kararlarının imzaya sunulması ve Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılması Bir önceki Fakülte ve Yönetim Kurulu Kararlarının imzaya sunulması ve Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılması

21 M A A Ş H A Z I R L A M A İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Kadro değişikliği, derece, kademe, kıdem değişiklikleri, aylık sigorta dekontlarının ve maaşa konu olan evrakların alınması. Maaş değişikliklerinin her ayın 1 i ile 5 i arasında Prodma ve KBS isimli programa girilmesi. Kontrol listesi dökümü alınıp, bilgilerin doğru girilip girilmediğini kontrol edilmesi. H Bordrolarda hata veya uyumsuzluk var mı? E Hatalı bordrolardaki maaş parametrelerinin tek tek incelenmesi ve düzeltilmelerinin yapılması. Maaşlara ilişkin evrakların düzenlenmesi KBS den çıktılarının alınması Ödeme emri ve ekleri Dekan onayı Strateji Daire Başkanlığında kontrol belgeler E SGK Tahakkuk Belgesi Teslimi İşlem Sonu

22 S T A J H A Z I R L A M A İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Öğrenci staj dosyalarının teslim alınması Dosyalar eksiksiz mi? H Eksikliklerin giderilmesi için bölüm sekreterliğine iade E Teslim alınan dosyalar listelenerek, staj tarihlerine göre işe giriş bildirgeleri düzenlenir Düzenlenen İşe giriş bildirgeleri imzalanarak 2 nüsha staj formu ile birlikte bölüm sekreterliğine gönderilir Öğrencilerin staj tarihleri dikkate alınarak staj bordroları ve SSK prim tahakkuku yapılır Hazırlanan bordro ve SSK prim bildirgesi üst yazı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına gönderilir Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında E kontrol evraklar H E Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca SSK priminin SGK na ödenmesi işlem sonu

23 Y O L L U K H A Z I R L A M A İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Fakültemiz Akademik Personelinin Yolluk istek Dilekçesi (Bölüm Başkanlığı Onaylı) nin alınması, Dilekçenin kayda alınması Yönetim Kuruluna Girmesi H İlgili Kişiye Bildirilmesi E Rektörlük onayın verilen yolluklar işleme alınır Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Yurt İçi Geçici Görev Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Emeklilik belgesi, maaş bağlanma belgesi alınır. Nakil Bildirimi, Kararname Göreve Başlama yazısı, Katılım belgesi, biletler Konaklama Faturaları Katılım belgesi, pasaport fotokopisi, ulaşım bileti alınır. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi hazırlanır. Harcama Talimatı hazırlanır. Ödeme Belgesi hazırlanır. Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından evrağın imzalanması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına evrak teslimi. Evrak Tutarının ödenmesi İşlem sonu

24 A K A D E M İ K P E R S O N E L V E İ D A R İ P E R S O N E L T E R F İ İ Ş L E M İ Terfii listelerinin hazırlanması Kademe Terfi Onayı Düzeltme Yapılması Üst yazının Fakülte Sekreterine Onayı Onay için Üst Yazının Rektörlüğe bildirilmesi Personel D.Bşk. ve Rektör onayı Fakülte Personel İşleri Bürosu Gereği için Mali İşler Bürosu Bilgi için İlgili kişilere gönderilmesi Kalan nüshaların terfi dosyasına ve kişi dosyalarına konması ve listelere işlenmesi

25 K U R U M İ Ç İ G Ö R E V L E N D İ R M E ( 4 0 / A ) Kurumun Talebi Üst yazı ile ilgili Bölüme Evet Bölüm Hayır Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınması Evet Yönetim Kurulu Hayır Üst yazı ile Rektörlüğe gönderilmesi

26 K U R U M D I Ş I G Ö R E V L E N D İ R M E ( 4 0 / A, 4 0 / C / D ) Bölümün Talebi Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınması Evet Yönetim Kurulu Hayır Üst yazı ile Rektörlüğe Rektörlük ve ilgili Kurum yazışma Süreci gönderilmesi Rektörlükten gelen yazı Gereği için Mali İşler Bürosu Bilgi için ilgili Bölüme gönderilmesi

27 A R A Ş T I R M A G Ö R E V L İ S İ A T A M A S I Bölümün ihtiyaç talebi Rektörlükten Kadro Talebi İlan şartı talebinin Rektörlüğe bildirimi YÖK İLANI Başvuruların alınması a Yönetim Kurulu Onayı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Jüri Seçimi Jürı tarafından ön değerlendirmenin yapılması Personel Daire Başkanlığına Gönderilmesi Giriş sınavının yapılması Kararnamelerin gelmesi Rektörlük tarafından sonuçların ilanı Göreve başlama yazısının bölümden alınması Kazanan adayın başvurusu ve gerekli evrakların FYK gündemine alınması a Sgk girişinin yapılması Göreve başlama yazısı ve Kararnamenin Maaş Tahakkuk Bürosuna verilmesi

28 Y I L L I K İ Z İ N İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Yıllık izin talebinde bulunan izin talebini Özlük İşlerine iletmesi Personelin izin talebinin uygunluğunun kontrol edilmesi Yıllık izin formunun doldurulup imzalanıp birim sorumlusuna imzalattıktan sonra İdari Personel için Fakülte Sekreteri ve Dekan a, Akademik Personel için Dekan a gönderilmesi ONAY İznin bir nüshası PDB ye gönderilerek PBYS ye izin işlenir ve diğer nüsha kişinin dosyasına konulur

29 B Ö L Ü M S E K R E T E R İ G E L E N E V R A K Gelen evrakların teslim alınması Posta ile Gelen Öğrenci ve Öğretim Üyesi Dilekçeleri Kurye ile Gelen Posta Kutularına Konulması Öğretim Üyesine İletilmesi Bölümle İlgili mi? Hayır Dekanlıkla İlgili Evrak Evet Bölümün uygun görüşünün alınması EBYS de Üst Yazının Yazılıp İşlem Yapılması Bölüm Başkanı İmzası ve Dekanlığa İletilmesi İlgili birimlere göre tasnifi İlgili kişinin işlemi devam ettirmesi

30 B Ö L Ü M S E K R E T E R İ E B Y S G E L E N E V R A K İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Gelen evrakların teslim alınması Dekanlıktan Gelen Enstitüden Gelen Bölümün uygun görüşünün alınması Üst Yazı Yazılacak Hayır Bilgi Hayır Bilgi Evet Duyuru Üst Yazı Yazılacak Duyuru EBYS de Üst Yazının Yazılıp İşlem Yapılması Evet EBYS de Üst Yazının Yazılıp İşlem Yapılması Bölüm Başkanı İmzası ve Dekanlığa İletilmesi Bölüm Başkanı İmzası ve Dekanlığa İletilmesi

31 B Ö L Ü M S E K R E T E R İ D E R S V E S I N A V P R O G R A M I B E L İ R L E M E Bölüm tarafından hazırlanan Ders Programı ve Sınav Programlarının teslim alınması Ders Programı Sınav Programı BYS ye Ders Programının Girişinin yapılması BYS ye Sınav Programının Girişinin yapılması İlan Edilmesi İlan Edilmesi B Ö L Ü M S E K R E T E R İ D U Y U R U İ Ş A K I Ş Ş E M A S I Duyurulacak evrakların teslim alınması Öğrenci ile İlgili Evraklar Öğretim Elemanı İle İlgili Evraklar Duyuru panosuna asılarak duyurulması ile duyurulması Ebys ile duyurulması

32 Ö Ğ R E N C İ İ L E İ L G İ L İ S O R U Ş T U R M A Rektörlükten veya bölümlerden gelen soruşturulacak öğrenci yazısının öğrenci işlerine gelişi. Soruşturmacı tayini ve soruşturmacılara yazı yazılması. Soruşturmaya çağrı yazısının öğrenciye ulaştırılması. Gelen soruşturma raporunun fakülte yönetim kuruluna iletilmesi. FYK alınan kararın öğrenci işlerine iletilmesi Soruşturma raporunun soruşturma komisyonuna iadesi. Soruşturmacıların tekrar inceleme yaparak raporu öğrenci işlerine iletmesi. Yönetim kurulundan gelen kararın rektörlüğe yazılması. Rektörlükte alınan kararın Kararın öğrenciye, ailesine, burs aldığı yerlere, bölümüne bildirilmesi. Öğrencinin cezasının sisteme girilmesi, yazışmaların ve kararın dosyasına konulması.

33 M E Z U N İ Y E T B E L G E S İ H A Z I R L A M A Öğrencinin mezuniyet için başvuru dilekçesinin alınması. Komisyon tarafından incelenen ve mezuniyet formu imzalanan dosyanın dekanlığa iletilmesi, fakülte yönetim kurulu gündemine alınması Mezuniyet Kararı Alındı HAYIR EVET Öğrencinin mezuniyet belgesi ve eklerinin Dekan Onayı Kayıt olan ve imzalanan mezuniyet belgesi ve eklerinin imza karşılığı öğrenciye verilmesi.

34 Ö Ğ R E N C İ D E Ğ İ Ş İ M P R O G R A M I Koordinatör tarafından Akademik tanıma belgelerinin Dekanlığa teslim edilmesi Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması EVET Akademik Tanıma onaylandı mı? HAYIR Öğrenci akademik belgesindeki notların DP işareti ile ÖBYS ye işlenmesi Öğrencinin ders notlarının kontrolünün yapılarak seçimlik derslerin havuza işlenmesi

35 T R A N S K R İ P T D Ü Z E L T M E L E R İ Öğrencinin transkriptinde hata bulunduğuna dair başvuruda bulunması Öğrencinin detaylı ve kontrol transkriptindeki dersler tek tek karşılaştırılır. Seçimlik ders havuzları kontrol edilerek işlenmemiş ders var ise havuz atama işlemleri gerçekleştirilir. Tekrar aldığı dersler kontrol edilerek tekrar bilgisinde eksiklik var ise tespit edilir ve tekrar bilgileri girilir Öğrencinin müfredat fazlası almış olduğu dersler var ise tespit edilerek Fakülte Yönetim Kuruluna alınması sağlanır. Yönetim Kurulu Kararının alınması Öğrencinin fazladan almış olduğu dersler için alınan NC kararı ÖBYS ye işlenir. HAYIR Detaylı ve kontrol transkripti EVET Belgenin öğrenciye teslim edilmesi.

36 Y A Z O K U L U ( Farklı Birim / Bölüm ) Derslerin açılması hususunda Bölümlere bilgi vermek Bölümler tarafından açılan derslerin kontrolünü yapmak Öğrenci Talep Dilekçesinin Teslim alınması Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması EVET Talep Kabul Edildi mi? HAYIR Kararın öğrenciye bildirilmesi Alınan Derslerin öğrencinin tabi olduğu müfredata göre yerine alma işlemlerinin ÖBYS ye işlenmesi

37 Ö Z E L Ö Ğ R E N C İ Öğrenci Dilekçesinin Teslim alınması Öğrenci dilekçesinin uygunluğu hakkında bölümden görüş talep edilmesi EVET Bölüm Uygun buldu mu? HAYIR Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması Kabul Kararı Alındı mı? Hayır Kararın öğrenciye bildirilmesi Evet Öğrencinin ders atama işlemlerinin yapılması. Ders atama sonrası belirlenen ücreti yatırması hususunda öğrenciye bilgi verilmesi HAYIR Öğrenci Ders Ücretini Yatırmış mı? EVET Derslerin kesin kayıt işlemlerinin yapılması

38 K A Y I T D O N D U R M A Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesinin alınması Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması Kabul Kararı Alındı mı? Hayır Kararın öğrenciye bildirilmesi Evet Öğrencinin durumunun Öbys üzerinden pasif duruma dönüştürülmesi Kararın bölüme ve öğrenciye bildirilmesi

39 K A Y I T S İ L M E Kayıt silme yazısının alınması Kendi isteği ile kayıt silme Yatay geçiş yaptığı için kayıt silme Fakülte yönetim kurulu Kararı alınması Fakülte yönetim kurulu Kararı alınması Öğrencinin durumunun Öbys üzerinden pasif duruma dönüştürülmesi Öğrencinin durumunun Öbys üzerinden pasif duruma dönüştürülmesi Öğrenci lise diplomasının işlemlerinin yapılarak öğrenciye teslim edilmesi Öğrenci lise diplomasının işlemlerinin yapılarak Yatay geçiş yaptığı üniversiteye gönderiilmesi

40 D E R S K A Y I T İlgili yılda okutulacak derslerin ve sınıf danışmanlarının bölümlerden talep edilmesi Açılacak dersler ile ilgili bölüm kurul kararlarının Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması Kurul kararlarının bölüm sekreterlerince öbys ye işlenmek üzere bölümlere bildirilmesi Öbys üzerinden öğrencilere danışman atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kayıtlar bittikten sonra danışman onay ve danışman atamada kalmış öğrencilerin kontrolü Hayır Danışman onay ve Danışman Evet Tespit edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleştirilmesi için Fakülte yönetim kurulu gündemine alınması İlgili öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılması Tüm öğrencilerin kayıtlanmasının tamamlanması

41 M U A F İ Y E T V E İ N T İ B A K Muafiyet talebinde bulunan öğrenci nin kayıt tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde dilekçesinin alınması Evet Öğrenci yatay geçiş öğrencisi Hayır Öğrenci muafiyet talebinin gerçekleşmesi için ilgili bölüme bildirilmesi Öğrenci muafiyet ve intibak işlemlerinin gerçekleşmesi için ilgili bölüme bildirilmesi Bölümlerden gelen kararların Fakülte Yönetim kuruluna alınmasının sağlanması Evet Kabul Kararı Alındı mı? Hayır Kararın öğrenciye bildirilmesi Kararın öğrenciye ve bölüme bildirilmesi. Öbys üzerinden öğrencinin muafiyet ve varsa intibak işlemlerinin gerçekleştirilmesi

42 T E K D E R S S I N A V I Tek derse girecek öğrenci ve derslerin belirlenmesi için bölümlerden bilgi talep edilmesi gerçekleştirilmesi Öbys üzerinden alınan öğrenci listesi ile bölümlerden gelen listelerin karşılaştırılması Bölümlerden gelen listeye göre derslerin açılarak öğretim elemanı tanımlamalarının yapılması Tek ders sınavına katılacak öğrencilerin harç borçlarının kontrolünün yapılması Hayır Öğrencinin harç borcu var E Evet Öğrencinin üzerine tek ders atamasının yapılması Harç borçlarının silinmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrenci isimlerinin bildirilmesi Sınavı başarıyla geçen öğrencilerin tespit edilerek mezuniyet işlemleri için bölümlere bilgi verilmesi Bölümlerden gelen mezuniyet yazılarının Fakülte Yönetim Kuruluna alınmasının sağlanması Kurul kararı sonrası mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale getirir. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri DOSYA NO: 25549607-11-3 Nöbet çizelgesi kapsamında Fazla Çalışma Yapan Personelin isimlerinin ve çalışma günleri ile saatlerinin Fakülte Sekreterliğinden alınması

Detaylı

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI

ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI İlgili birimlerden arşive kaldırılmak üzere belirlenmiş arşivlik evrakın Müdürlüğe gelmesi Ön incelemenin yapılması ve ilgili personele havale edilmesi Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının

Detaylı

Sayılı Devlet MemurlarI Kanunu ve Kamu Personeli Mevzuatı Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Sayılı Devlet MemurlarI Kanunu ve Kamu Personeli Mevzuatı Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ 1. 657 Sayılı Devlet MemurlarI Kanunu ve Kamu Personeli Mevzuatı 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 20 iş günü Doküman

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü ANABİLİM DALLARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü ANABİLİM DALLARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ANABİLİM DALLARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ana Bilim Dallarından Lisansüstü kontenjan taleplerinin istenmesi Ana Bilim Dallarının Lisans üstü kontenjanlarını ana bilim

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri 80 Dk. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene Kabul Komisyonu İstek kabul edildi mi? İsteğin kabul edilmediği ilgili kurum/birime

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri 1 saat 2 mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır meklilik

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Bölüm Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yıllık Uzmanlık Ders Müfredatı ve

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır İstek Talep İşleri TOPLAM SÜR 7 gün 1 saat 3 Taşınır Kayıt kontrol Resmi talep yazısı. Taşınır Kayıt kontrol Kayıttan Düşme Teklif Komisyonu Taşınır İstek Belgesi Birimlerden

Detaylı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci

2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci 2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci Bölüm Başkanlığı Gerçekleştirme Görevlisi Başkanlığı Bölüm Başkanlığı öğretim üyeleri tarafından yıllık Uzmanlık Ders Müfredatı ve Eğitim Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilen

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ ANALİZİ ŞEMALARI AVANS VE MAHSUP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DESTEK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ DEKANLIK HARCAMA YETKİLİSİ DEKAN YARDIMCILIĞI GERÇEKLEŞTİRME

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI 1. Avans ve Mahsup İşlemleri Süreç Şeması... 2 2. 4734 Sayılı 19. Madde Açık İhale Tüzel Kişiler Satınalma İşlemleri Süreç Şeması... 3 3. 4734 Sayılı

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Doğrudan Temin İşlemleri Birimlere ait satın alma yazıları gelir. İstek yazıları uygun mu? İlgili birime geri gönderilir. Talep edilen istek ambarda var mı? İlgili birime geri gönderilir. Bütçe kontrolleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA İŞ AKIŞI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ Eylem Planı No: İlk Yayın on 3 27.02.2012 14.12.2018 on No: Görev No: 1- Satın alma ve Tahakkuk Birimi Alanı ile

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İncelenen dosya ile ilgili Fakülte Kurulu Kararın Alınması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İncelenen dosya ile ilgili Fakülte Kurulu Kararın Alınması. Bölüm Açma İşlemleri 3 gün 40 dk İlgili Öğretim Üyesi Açılması düşünülen Bölüm ile ilgili Yök ün belirlediği kriterlere uygun dosyanın ilgili Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanması ve dosyanın incelenmek

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur. Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci. Aşama 1. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 6 Aşama 5 Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Yeni Kayıt Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması Müdürlük Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Müdürlük Kayıt görev sorumlularının belilenmesi Müdürlük

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI. 1-İlişik Kesme Belgesi 2-Öğrenci Kimliği

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI. 1-İlişik Kesme Belgesi 2-Öğrenci Kimliği SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi 1-İlişik Kesme Belgesi 2-Öğrenci Kimliği HİZMETİN TAMAMLANMA 2 Kayıt Yenileme 3 Haftalık Ders Programı 1-https://obs.mu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı. 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci 2.1.Ekders Ücret Ödeme Süreci Öğretim Elemanı Bölüm lık Mali İşler / Satınalma Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Strateji G. Daire Başkanlığı Aşama 6 Aşama 5 Aşama 4 Ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları Fakülte Kurulu - 1 - Birim/Kişi Dekanlığa dilekçe ile başvuruda bulunur. ve ilgili ekler Birim/Kişi 2547 Sayılı Kanunun 17.Madde Dekanlık Makamınca incelenir. Fakülte Kurulu gerekli mi? Hayır Birime/Kişiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Adımları İlgili Dökümanlar Görevlendirme tekliflerinin Başkanlığımıza gönderilmesi Akademik Birimler DŞ-010-2547

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 3 Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 3 Dk. Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemesi Çıkış Raporu, 3 aylık dönemler itibari ile düzenlenir ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler AKADEMİK PERSONEL TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 1. Dilekçe (37. Ve 39. Maddelere göre görevlendirme) 20 İş Günü 2. Davet Yazısı ve Araştırma Planı (39. Madde İçin) 2

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla mal Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ İhtiyaç olan kurum veya birimlerden talep yazısının gelmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta mevcut

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana BİRİM: İlahiyat Dek./ 001 Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması Alt Süreç Iş Akış Şeması BİRİM: İlahiyat Dek./001 Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması Alt Süreç Iş Akış Şeması BİRİM: İlahiyat Dek.

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Enstitü Yönetim Kuruluna girecek evrakların toplanması ve konularına göre tasnif edilmesi Enstitü Yönetim Kuruluna girecek evrakların kontrol edilmesi, gündemin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gelen-giden evrak, taşınır kayıt, zimmet ve devir işlemleri süreci, sayım işleri süreci, taşınır imha süreci, görevlendirme

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel İşleri 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik Personelin Yurt İçi ve Dilekçe, Görevlendirme Formu, Yönetim Kurulu 1 Hafta Yurt Dışı Görevlendirme İşleri Kararı 3 Görev Süresi

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI EBYS dışından gelen evraklar bilgi sistemine kaydedilir. EBYS üzerinden gelen veya kaydedilerek sisteme eklenen evraklar Fakülte Sekreteri

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU AYNĠYAT BĠRĠMĠ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU AYNĠYAT BĠRĠMĠ AYNĠYAT Satın Alma Ve Hizmet Talep Alımlarının Yapılması 2 Taşınır Mal Talep işlemlerinin Yapılması 3 Taşınır Malların Hurdaya Ayrılması İşlemleri Taşınır Mal Cetvellerinin Sayıştay a Bildirim İşlemleri.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ 1 Yeni Kayıt ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı - Lise Diplomasının

Detaylı

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş

Hurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜRE 3 gün 2 saat 15 dakika ın alınacağı kurum/ birime taşınır istek yazısının gönderilmesi İstek kabul edildi mi? İstek Yazısı Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilmesi.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu 1 01-A 2 01-B 3 01-C 4 01-D Genel Yazışma Bilirkişi ve Ekspertiz Yazışma Akademik Faaliyet Raporları Hazırlama Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu Hazırlanma ve Yazılma 5 01-E Bilgi Edinme 6 05-A 7

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması

BARTIN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası İş Akış Şeması Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulu Sekretaryası Gündem tekliflerinin alınması Birimlerden gelen teklifler tarafından değerlendirilir ve Rektöre arz edilir. Gelen evrak Gündemin yazılması in incelemesinden

Detaylı