ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi"

Transkript

1 Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4318 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝÞKENCECÝ POLÝSLER HEP TERFÝ MÝ EDER? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Býçaklar konuþtu Ama hangileri?.. ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ ÖZGÜRLÜK VE "GÖBEK BAÐI" Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent BÜTÜN DEÐÝL, DÝLÝM DÝLÝM ÇÖZÜM... Afrika dan Mektup Tüm yargýçlarýmýza, savcýlarýmýza ve polislerimize örnek olmasý gereken bir belgeyi daha açýklýyoruz... Ýþkence altýnda tutuklunun ifadesini alan ve suçsuz iken ona suçu kabul ettiren, daha sonra ise mahkemede yeminli þahadetle yalan söyleyen polisleri mahkeme affetti, ama huylu huyundan vazgeçmedi... Ýþkence ve yalana Mahkemeden af polisten terfi n 1991 yýlýnda uyuþturucu iddiasýyla tutuklanan Süleyman Aknar isimli kiþi Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 4 yýl hapse mahkum edildi. Ýstinafta ise Yargýtay bu kararý bozdu ve Aknar'ý beraat ettirdi... Yargýtay, sanýða iþkence ile suçun zorla kabul ettirildiðini ve mahkemede yeminli þahadet veren polislerin yalan söylediklerini saptadý, ancak onlarý affetti... n Sanýða iþkence yapan ve mahkemede yalan söyleyen polislerden biri de bugünkü Polis Denetleme Kurulu Baþkaný Hasan Dayý idi... Hasan Dayý 1991'de yaptýðýný 2013'te de yaptý... Ýþkence altýnda Cihangir Tip'e "Ben yaptým de, seni serbest býrakalým" dedi... Narkotik operasyonu Cihangir Tip geçtiðimiz Mayýs ayýnda gazetemize gelerek Hasan Dayý dan þikayetçi olmuþtu... n 1991 yýlýnda uyuþturucu suçlamasýyla Süleyman Aknar'ý tutuklayan Hasan Dayý ve narkotik ekibi, iþkenceyle ona suçu kabul ettiremeyince karýsý ve kýzkardeþini de keyfi biçimde tutuklayarak karakola getirdi. Bu tehdit altýnda iþlemediði suçu ona kabul ettirdi... n Ergin Salahi, Metin Hakký ve Taner Erginel'den oluþan Yargýtay/Ceza Mahkemesi kararýnda, "Çok uzun yýllardan beri süren meslek hayatýmýzda iddia makamý adýna þahadet veren polislerin anlaþarak bu denli yalan söylediði ve mahkemeyi yanýltma yoluna tevessül ettiði bir olaya ilk defa rastladýk" denildi... n Ýþkence yapan ve mahkemede yalan söyleyen polislerin hepsi de sonradan terfi etti... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda 3 gram hintkenevirine 3 tutuklu... n 3. sayfada

2 HAMÝTKÖY'DE HIRSIZLIK Hamitköy'de faaliyet gösteren "Ünivert " isimli ecza deposuna giren meçhul þahýs/ lar toplam 20 bin 500 TL deðerindeki muhtelif ilaç, 3 bin TL nakit para ve bir USB flaþ bellek çaldý. GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU Bostancý'da Y.S. (E-34) ve Serhatköy'de R.C.'nin (E-43) Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nden aldýklarý tarým iþinde kullanýlan 1týrmýk ve tarým iþinde kullanýlan 1 týrmýklý tohum saçma makinesini gümrüðe beyan etmeden tasarruflarýnda bulundurduklarý tespit edildi. Adý edilenler tutuklanarak, bahse konu týrmýk ve týrmýklý tohum makinesine polis tarafýndan emare olarak el konuldu. ÇATALKÖY'DE YANGIN Çatalköy'de önceki gün, bir þahsa ait iki dönümlük arazi içerisinde, elektrik tellerinin çam aðacýna çarpmasý sonucu atýlan kývýlcýmdan dolayý çýkan yangýnda, bir þahsa ait konteynýr ve içerisinde muhafaza edilen araba modifiye aksesuarlarý tamamen yandý. Öte yandan önceki gün Kaleburnu'nda köyün kuzeyinde bulunan Cilistra bölgesinde, tespit edilemeyen bir nedenden dolayý çýkan yangýnda ise, 30 dönüm alan içerisindeki maki bitki örtüsü yandý. Her iki yangýn da itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafýndan söndürüldü. Olaylar hakkýndaki polis soruþturmalarýnýn sürdüðü kaydedildi. ABD BÜYÜK GÖKTAÞI DÜNYANIN YAKININDAN GEÇTÝ Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi Baþkanlýðý (NASA), çok tehlikeli göktaþlarý grubundan bir asteroidin dünyanýn yakýnýndan geçtiðini belirtti. Ayný göktaþýnýn 19 yýl sonra ikinci bir tehlikeli geçiþ yapmasý öngörülüyor. NASA'nýn resmi internet sayfasýnda yer alan açýklamaya göre, 2013 TV135 ismi verilen ve dünyanýn yakýnýndan geçtiði belirtilen göktaþýnýn boyunun, 400 metre (1.300 feet) civarýnda olduðu tespit edildi. Bilim adamlarý göktaþýnýn dünyaya en çok yaklaþtýðý mesafeyi 6,7 milyon kilometre olarak hesap ederken, bu mesafe ayýn dünyaya olan uzaklýðýnýn yaklaþýk 15 katýna karþýlýk geliyor. Göktaþýnýn gelecek 4 yýllýk hareketini inceleyen bilim adamlarý, yörüngesiyle ilgili birçok belirsizliklerin bulunduðunu, gök cisminin dünyayý etkileme ihtimalinin ise mevcut ölçümlere göre 63 binde 1 olduðunu belirtiyor. HÝNDÝSTAN KAÇAK ÝÇKÝDEN 32 ÖLÜ Hindistan'ýn Uttar Pradeþ eyaletinde kaçak içkiden zehirlenen 32 kiþi hayatýný kaybetti. Polis yetkilisi Arvibnd Sen, Adampur köyündeki bir marketten satýn aldýklarý içkiyi içer içmez rahatsýzlanan 50 kadar kiþinin de yerel hastanelerde tedavi altýna alýndýðýný belirtti. Gözaltýna alýnan market sahibinin oðlunun da ayný içkiden içtiðini ve hayatýný kaybettiðini söyleyen Sen, hastaneye kaldýrýlanlardan bazýlarýnýn görme yetisini kaybettiðini ifade etti. Olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken 4 polis ve eyalet yönetiminden 8 yetkilinin açýða alýndýðý bildirildi. Þener LEVENT Açý Anlatacaðým olay bugünlere ýþýk tutacak cinsten... Bu memlekette neden hiçbir þeyin düzelmediðini ve herþeyin daha da kötüye gittiðini gösterecek size... Ýyi okuyun yýlýnda Süleyman Aknar isimli bir kiþi uyuþturucu suçu iddiasýyla polis tarafýndan tutuklandý. O sýralarda poliste müfettiþ muavini olan Hasan Dayý Narkotik'te ekip sorumlusu idi. Tutuklanan Süleyman Aknar itirafta bulunmasý için karakolda Hasan Dayý ve ekibi tarafýndan feci þekilde dövüldü. Ancak dirençle karþýlaþtýlar... Süleyman Aknar suçsuz olduðunda diretti. Bunun üzerine polis keyfi olarak akla hayale sýðmayan baþka bir yola baþvurdu. Süleyman'ýn karýsý ile kýzkardeþini de tutuklayýp karakola getirdi. Ve ona þöyle dedi: "Ýtirafý imzalamazsan karýn ile kýzkardeþini burada tutacaðýz..." Bu tehdit iþe yaradý... Süleyman'ýn direnci kýrýldý. Önüne konan gönüllü ifadeyi imzalamak zorunda kaldý. Böylelikle karýsý ile kýzkardeþi serbest býrakýldý. Süleyman Aknar Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde uyuþturucudan yargýlandý. Mahkeme sanýða iþkence yapýldýðýný tespit etti ve gönüllü ifadeye itibar etmedi. Buna raðmen yine de ona 4 yýl hapislik cezasý verdi. Süleyman hapse gönderildi... Ve ardýndan istinafa gitti... Yargýtay/Ceza Mahkemesi dinledi bu istinafý... Önemli saptamalar yaptý. Ve Ergin Salahi, Metin Hakký ve Taner Erginel'den oluþan mahkeme heyeti, Aðýr Ceza Mahkemesi'nin kararýný bozdu... Ve beraat kararý verdi. Bu karar 1 Nisan 1994'te verildiðine göre, demek ki 1991'de tutuklanan Süleyman Aknar üç yýl kadar boþu boþuna hapis yattý... Beraat kararý veren Yargýtay/Ceza Mahkemesi'nin yaptýðý saptamalar ne? Çok önemli... Herþeyden önce þu: Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yeminli þahadet veren savcýlýk tanýklarý Müfettiþ Muavini Hasan Dayý, Müfettiþ Muavini Efe Gevrek, Polis Çavuþu Kadir Özyay, Polis Çavuþu Aygün Maraþlý ve Polis Memuru Osman Canar organize olarak mahkemeye yalan beyanlarda bulundular... Sanýk tutuklu iken bu polisler tarafýndan dayak ve iþkenceye tabi tutuldu. Sanýðýn uðradýðý iþkence týbbi raporla tespit edildi. Bu polisler itirafý dayakla elde ettikten sonra baþka bir iþleme gerek duymadýlar. ÝÞKENCECÝ POLÝSLER HEP TERFÝ MÝ EDER? Emareler üzerinde parmak izi bile aramadýlar... Yargýtay'ýn yaptýðý saptamalar iþte bunlar... Bu noktada, bu kararda kutlamak gerek onlarý... Ancak bizi þaþýrtan baþka bir þey daha yaptý mahkeme heyeti... Ýnanýlmaz bir þey... Yalancý þahitlik yapan polislerin cezalandýrýlmasý yoluna gitmedi... Yalanlarýný ve iþkence yaptýklarýný saptadýðý halde onlarý affetti. Böylelikle ileride benzer suçlarý yine iþleyebileceklerini ve toplumu bundan korumalarý gerektiðini göz önünde bulundurmadý. Yargýtay/Ceza Mahkemesi'nin kararýnda bakýn ne deniliyor: "Çok uzun yýllardan beri süren meslek hayatýmýzda Ýddia Makamý namýna þahadet veren polislerin bu istinafa konu davada olduðu gibi anlaþarak bu denli yalan söylediði ve mahkemeyi yanýltma yoluna tevessül ettiði bir olaya ilk defa rastladýk. Temennimiz odur ki bundan sonra polisler adaletin yapýlmasýna, doðruyu mahkemede olduðu gibi yansýtmaya yönelik azami gayret ve titizlik gösterecekler ve bu olayýn tekerrürü bir daha olmayacaktýr. Bu meselede Yargýtay olarak ilgili polisler aleyhine disiplin iþlemleri baþlatýlmasý konusunda ilgili mercilere talimat vermeyi ciddi olarak düþünmüþsek de, bu meselenin münferit olduðunu ve tekrar tekerrür etmeyeceðini ümit ederek bu emri vermekten vazgeçtik." Bunun kýsaca anlamý þu: "Evet, bu polisler insanlýk dýþý iðrenç bir suç iþlediler. Yemin etmelerine raðmen inanýlmaz þekilde organize olup mahkemeye yalan söylediler. Ama biz yine de onlarý affediyoruz." Affedilenler daha sonralarý poliste terfi de ettiler. Çiziktirdi Hasan Dayý 1994 yýlýnda müfettiþ muavini rütbesinde iken terfi basamaklarýný hýzla çýktý. 2008'de müdür oldu. Þimdilerde ise polis örgütünü denetleyen Denetleme Kurulu'nun baþkaný... Efe Gevrek 1994'te müfettiþ muavini iken daha sonra müfettiþ oldu. Aygün Maraþlý 1994'teki çavuþ rütbesinden müfettiþ muavinliðine, ardýndan da müfettiþliðe terfi etti... Osman Canar ise 1994'te basit bir polis memuru iken önce çavuþ, sonra da müfettiþ muavini oldu... Yargýtay/Ceza Mahkemesi'nin affý bir iþe yaradý mý? O affa imza atanlardan Metin Hakký Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý'ndan emekliye ayrýldý... Taner Erginel de emekli oldu... Ergin Salahi ise emekli olduktan sonra yaþama veda etti... Terfi basamaklarýný hýzla týrmanan Hasan Dayý ise huyundan vazgeçmedi. Ýþte 5 Mayýs 2013 tarihli 'Afrika' gazetesi... Manþette yine Hasan Dayý... Gazetemize þikayette bulunan Cihangir Tip, Güzelyurt Polis Müdürü Hasan Dayý'nýn kendisine yaptýklarýný anlattý. Güzelyurt'taki posta þubesinin soyulmasýnýn ardýndan tutuklanan ve 8 gün tutuklu kaldýktan sonra suçsuz olduðu anlaþýlarak kendisine hiçbir dava okunmadan serbest býrakýlan Cihangir, karakolda iþkence gördüðünü, iþkenceyle suçu kabul etmeye zorlandýðýný söyledi... Hasan Dayý þöyle demiþ ona: -Söyle, ben yaptým de, seni serbest býrakalým... Týpký 1994'te Süleyman Aknar'a yaptýðý gibi... Güzelyurt'ta serbest býrakýldýktan sonra Cihangir Tip dava etmeye hazýrlanýyordu polisi... Etti mi acaba? Bir de merak ettiðim þu: 1994'te Hasan Dayý'yý affeden ve halen emekli olan yargýçlarýmýz bu haberi okuyunca ne düþündüler? Piþman oldular mý? Kanayan en büyük yaralarýmýzdandýr bugün buraya yazdýklarým... Umarým boþa gitmez ve bundan ders almasý gerekenler alýr. Halen mahkemelerimizde devam eden bu türden davalar var... Ýþkence altýnda alýnan ifadeler... Suçu sabit olmayan sanýða zorla suçu kabul ettirmeler... Ne yaparlarsa yapsýnlar, yakalarýný adaletten sýyýrdýklarýna inanan polisler... Ki her türlü iþkenceden sonra terfi bile alýrlar! Söyleyin... Bu teþkilatta terfi alabilmek için tutukluya iþkence yapmak ve mahkemede yeminle yalan þahadet vermek mi gerekir? HAK ALAYKÖY'DE KIRSAL KESÝM ARSASI DAÐITILMASINI TALEP ETTÝ Halkýn Adalet Konseyi, (HAK) "ada genelinde her yerde kýrsal kesim arsasý daðýtýlmýþken, Alayköy gençliðinin beklentileri boþa çýkmýþtýr" iddia ederek, Alayköy'de kýrsal kesim arsasý daðýtýlmasýný talep etti. HAK Genel Baþkaný Mustafa Ulaþ yazýlý açýklamasýnda, Alayköy'de kýrsal kesim arsasý daðýtýlmamýþ olmasýnýn büyük haksýzlýk olduðunu savundu. Ulaþ, "Alayköy'de herkese yetecek kadar arsa bulunabilir ya da yeni imar yerleri açýlabilir. Hükümetten hiçbir mazerete sýðýnmadan bu haksýzlýðý gidermesini ve ihtiyacý olan herkese ayrým gözetmeden adil bir þekilde bu kýrsal kesim arsalarýný daðýtmasýný talep ediyoruz" dedi.

3 AFRÝKA dan mektup... BÜTÜN DEÐÝL, DÝLÝM DÝLÝM ÇÖZÜM... Vatandaþa sorduk: -Çözüm var mý? -Dilim dilim, dedi... -Ne demek dilim dilim? -Parça parça yani, dedi... Yani dilim dilim gidilecekmiþ sonuca... Bir kahkaha attý sonra... -Bakýn bir fýkra anlatayým size, dedi... Baþladý anlatmaya... Adamýn birini karýsý aldatýrmýþ... Bir gün yatakta yakalamýþ onu adam... Ve eve getirdiði hýyarlarý tutmuþ, herifin kýçýna sokmuþ... Bir süre sonra yine yakalamýþ onu karýsýyla... Bu kez armut varmýþ elinde... Tutmuþ armutlarý sokmuþ kýçýna bu kez... Derken, günlerden bir gün onu karýsýyla yine yakalayýnca, herif korkusundan yataðýn altýna kaçmýþ... Bu kez karpuz varmýþ elinde çünkü... -Çýk dýþarý, demiþ adam... -Yalnýz bir þartla çýkarým, demiþ çapkýn herif... O karpuzlar dilim dilim olursa... * Dilim dilim demek bu demekmiþ! Dilimden bütüne gidilecekmiþ! Ne gibi mesela? Maraþ'ý iade edecekler... Ercan'ý açacaklar... Maðusa limanýný da belki... Türkiye de hava ve deniz limanlarýný açacakmýþ Kýbrýslýrumlara... Ýþte bunlar ve bunlar gibi bazý þeyler bütünün dilimleriymiþ... * Kýbrýs'ýn güneyinde baþka bir dostumuza rastladýk dün... Bu iþleri bilen, havayý koklayan, deneyimli biri... Saçlarýný aðartmýþ Kýbrýs meselesiyle... Tansiyon... Þeker... Kolesterol... Kalp... Hep Kýbrýs yüzünden... Ona da sorduk fikrini... Þarlo filmi seyreder gibi güldü... -Ýnananlar mý var çözüme, dedi... -Var tabii, dedik... -Ahmaklar, dedi... Ona bakýlýrsa hepsi boþ... Hepsi yalan... Yine avutuyorlar bizi... Neden heyecanlanmýþ millet? Bu kez gaz ve petrol olduðu için iþin içinde... Anahtarý elinde bulunduran güçlerin ilgisi artmýþ bize... Bir kýpýrdanma var... Bir hareket... Saðda solda Kýbrýs konferanslarý düzenlemeye baþladýlar... Yokluyorlar bizi... Tamam mý, deðil mi? Tamam olan ne? Hangimiz bilir ki? * Kýpýrdanma bizde deðil... Onlarda... Gaz onlarýn, kaz bizim... Hayýr diyen mi var sanki... Millet tavuða bile razý! Olsun da ne olursa olsun... Býktýk... Herkes býktý... Bir 'sürdürülebilir' lakýrdýsý çýkardýlar, ama sürdürülebilen hiçbir þey kalmadý! Vaziyet "dur bakalým ne olacak" vaziyeti... 3 grama 3 tutuklu! Abbas ELMAS - Lefkoþa'da önceki gün Adli Þube ve Cürümleri Önleme Þubesi 'CÖÞ' tarafýndan ortak düzenlenen uyuþturucu operasyonunda yaklaþýk 3 gram sentetik cannabinoid 'Bonzai' türü uyuþturucu madde ele geçirilirken olayla baðlantýlý olduklarý iddia edilen 3 kiþi gözaltýna alýnarak dün yargý huzuruna çýkarýldý. "Uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan zanlýlar Ekrem Zeden, Uðurcan Bük ve Özer Ýlhan hakkýnda 3 gün tutukluluk emri temin edilirken, polis mahkemede yaptýðý açýklamada olayla baðlantýlý bir kiþinin daha arandýðýný kaydetti. Lefkoþa bölgesinde önceki gün düzenlenen uyuþturucu operasyonunda yaklaþýk 3 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde ele geçirilirken, olayla baðlantýlý olduklarý iddia edilen zanlýlar Ekrem Zeden, Uðurcan Bük ve Özer Ýlhan dün yargý huzuruna çýkarýlarak haklarýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri alýndý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, 18 Ekim tarihinde Adli Þube ve ÇÖÞ ekipleri tarafýndan zanlý Ekrem Zeden'in Lefkoþa'daki ikametgahýna arama yapmak için gittiklerinde, polis ekiplerini gören zanlý Zeden'in tasarrufundaki siyah renk paket içindeki yaklaþýk 1 gram sentetik cannabinoid ve bir adet metal boruyu ikametgahýnýn penceresinden dýþarýya attýðýný söyledi. Polis ekipleri tarafýndan zanlý Ekrem Zeden, Uðurcan Bük ve Özer Ýlhan'ýn huzurunda gerçekleþtirilen aramada ise yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid olduðuna inanýlan madde ve 1 adet içinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan pet þiþe bulunarak emare alýndýðýný kaydeden polis memuru Ramiz, tüm zanlýlarýn gözaltýna alýndýðýný belirtti. Mesele ile ilgili yürütülen soruþturmada zanlý Ekrem Zeden ve Uðurcan Bük'den aldýklarý bilgi doðrultusunda söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý Özer Ýlhandan aldýklarýnýn öðrenildiðini ifade eden Ramiz, olayla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda bir kiþinin halen aranmakta olduðunu kaydetti. Olayla ilgili yürütülen tahkikat kapsamýnda aranan þahýslarýn ve kayýp olduðuna inanýlan emarelerin olabileceðine dikkat çeken Cemal Ramiz, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Mahkemede söz hakký alarak konuþan zanlý Özer Ýlhan ise "Efendim arkadaþlarým beni aradý ve yanlarýna gitmemi istedi. Ben evlerine gitmemden kýsa süre sonra polis baskýný yapýldý, benim bu olayla bir baðlantým yoktur" þeklinde savunmasýný yaparken, diðer zanlýlar sessiz kalmayý tercih etti. Huzurundaki polis þahadetini ve zanlýlarýn söylediklerini dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Nöbetçi Yargýcý Emine Dizdarlý, yürütülen soruþturma kapsamýnda polise bir fýrsat verilmesi gerektiðine vurgu yaparak, yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan tüm zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný emretti. BELÇA SAVAÞI - BELÇA merkez binasýnýn tahliyesiyle ilgili Lefkoþa Belediyesi nin açtýðý dava yarýn Lefkoþa Kaza Mahkemesi nde görüþülmeye devam edecek. Gazetemizde dün yayýnladýðýmýz BELÇA arazisinin gerçek koçanlarý ile ilgili haberden sonra mahkemenin tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor. Dün gazetemizde bu koçanlarý gördükten sonra bizi arayan vatandaþlarýmýz bu aþamadan sonra BELÇA nýn tahliyesi herhalde mümkün olmaz dediler. existence Elvan Levent TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ Bugüne dek birçok yabancý arkadaþýmdan, kendi ülkelerindeki yönetimin müslüman yabancýlarla ilgili takýndýðý tavrý eleþtirdiklerini duydum. Birçoðu bu tavrý fazlasýyla liberal hatta, kendi halkýna karþý baskýcý, üstelik de samimiyetsiz buluyordu. Bir Danimarkalý arkadaþýmýn, doðup büyüdüðü Kopenhag'da, yýllardýr gittiði bir olimpik yüzme havuzuna, baþý kapalý müslüman kadýnlarýn o sýrada orada yüzdükleri gerekçesiyle girememesi, aslýnda belki de anlatýlan diðer hikayelerin de kýsa bir özeti gibiydi. Aðzýnýzý açýp hoþnutsuzluðunuzu belirtseniz, hemen 'ýrkçý' ve 'yabancý düþmaný' damgasý yersiniz, diye dert yanýyor, kendi haklarýnýn nereye gittiðini sorup duruyorlardý. Mesele þu ki, Avrupa aslýnda kendi yarattýðý ve yýllardýr uluslararasý arenada da arkasýnda durup savunduðu bütün temel deðerlerin içinde hem ekonomik hem de ahlaki açýdan bir çýkmazda gibi görünüyor. Ýnsan haklarý, inanç özgürlüðü, eþitlik gibi kavramlar bugün gelinen noktada, aslýnda kendi kendilerini tüketmiþ durumdalar. Öte yandan, savaþýn hiç bitip tükenmediði bu dünyada, herkes olasý büyük bir savaþtan bahsediyor. Her ne kadar Suriye krizi 'ucuz atlatýlmýþ' bir felaket gibi görünse de, felaketin aslýnda olduðu yerde durduðu, her gün bir noktada patlayan bombalardan ardý arkasý kesilmeyen cesetlerden belli. Uzun bir süredir Ruslarýn da özellikle Moskova'daki yabancýlara ve özellikle de müslümanlara karþý gittikçe artan tepkilerini, Rus medyasýndan ve internetteki sosyal paylaþým sitelerinden takip ediyorum. Kurban bayramýnda geniþ kitlelerin sokaklarda kýldýklarý namazdan tutun, kesilen kurbanlara kadar, kendi kültürlerinin bir parçasý olmayan herþey, yerli halkýn gözüne fena batýyor anlaþýlan. Tahammülsüzlük gittikçe büyüyor. Ýp gittikçe geriliyor ve günün birinde inceldiði yerden kopacaða da benziyor. Günümüzün popüler yazar ve düþünürlerini de olasý bir global din savaþý düþünceleri sardý anlaþýlan dünyadaki bu tablo karþýsýnda; þimdi bir müslüman-hristiyan savaþý içinde bulsak kendimizi insanlýk olarak, ne yapardýk, halimiz ne olurdu, diye kafa yorup duruyorlar bu yüzden. Ýtalyan yazar ve düþünür Umberto Eco'nun yazdýklarýný okudum örneðin geçenlerde. 'Batýlýlar olarak biteriz mahvoluruz', þeklinde bir hava seziliyor yazdýklarýnda. Afganlar veya Filistinliler için savaþ ekonomisi, barýþ ekonomisi, birþey farketmez, diyor, onlar için arada pek bir fark yok. Oysa, konfora ve belirli bir yaþam düzeyine alýþmýþ Avrupalý için durum hiç de öyle deðil. Sözü 'yedi kýzkardeþ'e kadar getiriyor. Dünyayý yöneten yedi petrol devine... Onlarýn çýkarlarý tehlikeye girmesin diye, üzerinde yaþadýðýmýz gezegenin tamamen islam alemine teslim edilmesine hiç itiraz etmeyceklerinden kuþku duymuyor. Ancak, böylesi bir savaþý, yeryüzünde kimsenin kazanacaðýna da ihtimal vermiyor... Dünya bir yana, biz bir yana tabii... Türkiye'ye göbekten baðlanma yolundaki bir yarý-ada olarak bizim burada da geçenlerde art arda kesilen cami ve Ýlahiyat Koleji kurdelalarýnýn alevlendirdiði bir din tartýþmasý var bildiðiniz gibi. Din deðil aslýnda bizdeki mevzu, din dayatmasý zira, Kýbrýslýtürklerin dinle ilgili bir dertleri olmadý burada þimdiye dek. Kime sorsanýz, 'müslümaným', der. Der, ama o kadar. Dinin dayattýðý gibi deðil, bildiði gibi yaþar. Burada ilginç olan nokta þu: Yan tarafýmýzda hristiyan bir toplumla birlikte yaþýyoruz bu adada. Ancak, tartýþtýðýmýz konu hristiyanlýkla ilgili deðil, müslümanlýkla ilgli çünkü, bize burada dayatýlan þey, kendi dinimiz. Baþka bir dinle kendi dini arasýnda sýkýþýp kalan bir toplumuz anlayacaðýnýz. Kiliseye gitmeyiz belki ama camiye de gitmeyiz. Öte yandan, kolay kolay 'ateistim', diyenini de bulamazsýnýz. Bana sorarsanýz, Türkiye'ye itaat, Tanrý'ya itaatin yerini aldý bir anlamada burada. Din, temelinde itaat gerektiren, korkuya dayalý bir mesele çünkü. Herkes Tanrý'ya þükrederken, biz Türkiye'ye þükrettik. Bilmeden günah mý iþledik acaba?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kurban etmek istediler BELÇA arazisini Sahte koçan düzenleyip üstüne oturarak Hangi hukuk hazmeder bu CTP kazýðýný? BELÇA emekçilerini de sokaða atarak Kalay SANIRLAR KÝ, TMT YÝ MELEK SANARAK BÜYÜYOR ÇOCUKLAR Onlarca cinayet var tarihimizde ama ne yazýk ki, Türklerin öldürdüðü Rumlardan "kahramanca" söz edenler, Türklerin öldürdüðü Türkler sözkonusu olduðunda ya dut yemiþ bülbüle dönüyorlar, ya da bundan söz edenlere hezeyan içinde saldýrmaya baþlýyorlar. Ayhan Hikmet ile Ahmet Muzaffer Gürkan'ý öldürenler hep konuþulur ama TMT'den bir Allah'ýn kulu çýkýp da "biz þurada yanlýþ yaptýk" diyecek cesareti gösteremez. En azýndan þu ana kadar bu cesareti gösteren olmadý. Sanýrlar ki, bu cesaret yok diye TMT'yi "melek" sanarak büyüyor çocuklar Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÖZGÜRLÜK VE "GÖBEK BAÐI" ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... Üç gün gazetemizde "Lefkoþa'da yürümek" baþlýðý altýnda bir yazý serisi yayýnladýk. Ýþin özüne tam inebildik mi bilemiyorum Tarihi surlariçinin bakýmsýzlýðýný öne çýkarmaya çalýþtýk sadece Bir tarih nasýl yok edilir, sorusuna cevap aramaya çalýþtýk Eski Lefkoþalýlar evlerini, yerlerini ve de hatýralarýný neden terk ettiler? Geçmiþin bunda etkisi oldu mu? Birçok soruya cevap aramaya çalýþtýk aslýnda Lefkoþa genelde Kýbrýs'ýn baþkentidir 1963'te yeþilhat'ýn çizilmesinden sonra ikiye bölünmesine raðmen bunu korudu Bir ülkenin baþkentinin teslim olmasý, o toplumun yokolmasýna yol açar! yýllarý arasýnda Lefkoþa'da TC Büyükelçiliði görevinde bulunan Ertuðrul Kumcuoðlu'nun TC bankalarýna, TC kökenli vatandaþlar surlariçinden ev almak isterlerse gereken yardým yapýlacak diye talimatý olduðu söylenirdi... Kýbrýslý Türkler yavaþ yavaþ Lefkoþa surlariçini terkederken kimse bu söylentilere kulak vermedi Oysa Kumcuoðlu, bir ülkenin baþkentini teslim almanýn, o ülkeyi ele geçirmekle eþanlamlý olduðunun bilinciyle hareket ediyordu. Bu memlekette hükümet ettiklerini iddia edenler, dünden bugüne Lefkoþa'nýn içine düþtüðü durumdan paylarýný almalýdýrlar Varsa eðer vicdanen rahatsýzlýk duymalarý gerekmektedir. Lefkoþa surlariçinde yerli ahaliye rastlamak çok zor Gelenler, gideceklerini de düþündüklerinden gerekeni yapmadýlar veya tarihi kent olduðu için tamirat yapmalarý yasaklandý Ancak her evin pencere veya kapý köþesinden sokaða bir soba borusu çýkýyor Bu da yasaklayanlarýn bir tezatý olarak duruyor ortada... Eski tarihi evlerin duvar sývalarý dökülmüþ, yaðmura dayanamayanlar yýkýlmýþ, harabe olmuþ Dolaþtýðýmýz birkaç sokakta gördüðümüz manzara surlariçinin diðer sokaklarýndaki manzaradan farklý deðil Eskiden Lefkoþa'ya geldiðimizde otobüsümüz Girne Kapýsý'ndan surlariçine girer ve Deveciler Haný'nda konaklardý Dönüþte de yine daracýk sokaklardan geçer, Yusuf Kaptan sahasýnýn üst kýsmýndan çýkar, Anibal'ýn restoranýnýn yanýndan geçer ve Lefkoþa'yý terk edip köy yoluna düþerdik Arkadaþýmla o yollarý yaya olarak dolaþýrken aklýma takýldý Koskoca otobüs, bir arabanýn bile zor sýðdýðý bu yollardan nasýl geçiyordu? Yollar yýkanan çamaþýrlar gibi daralmayacaðýna göre otobüs þoförleri mi çok ustaydýlar yoksa? Yýllarca getto düzenindeki baskýlar, TMT cinayetleri nedeniyle surlariçinde kendini hapiste hisseden Lefkoþalýlar fýrsatý yakalayýnca surlar dýþýna çýktýlar... Bir psikolojik rahatlamaydý belki de bu... Üç günlük seri yazýmýza bir ara verdik, ancak telefonlarla bizi arayan dostlar, Lefkoþa'da gezmemize devam etmemizi istediler... Yakýnda yine Lefkoþa sokaklarýndayýz... Üzerinde iki pasaportla yakalandý Güney'den temin ettiði sahte Pakistan pasaportu ile önceki gün Ercan Havalimanýndan çýkýþ yapmaya çalýþan Abdul Raþit isimli kiþi, muhaceret polisleri tarafýndan tespit edilmesinin ardýndan gözaltýna alýnarak dün yargý huzuruna çýkard ve hakkýnda 3 gün tutukluluk emri verildi... Abbas ELMAS - Ercan Havalimaný'ndan önceki gün sahte Pakistan pasaportu ile çýkýþ yapmaya çalýþan Abdul Raþit isimli kiþi, polis tarafýndan gözaltýna alýnarak dün yargý huzuruna çýkarýlarak hakkýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri verildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Maeriç Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Erkan Tekin, zanlý Abdul Raþit'in "Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme, baþkasýnýn kimliðine bürünme ve sahtekarlýkla kayýt temini" suçlarýndan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýnýn 18 Ekim tarihinde Ercan Havalimaný'na giderek Güney'de sakin Haydar Ali Raja'dan temin ettiði sahte Pakistan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahtekarlýkla kayýt temini suçunu iþlediðini kaydeden Erkan Tekin, zanlýnýn havalimaný içinte tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný kaydetti. Polis memuru Erkan Tekin, zanlý üzerinde yapýlan aramada ise farklý isimlere düzenlenmiþ 2 adet Pakistan pasaportu bulunarak emare alýndýðýný aktararak, zanlýnýn gözaltýna alýndýðýný belirtti. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýna ve zanlýnýn sahte pasaportlarý temin ettiði þahýslarýn halen aranmakta olduðuna dikkat çeken Tekin, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Nöbetçi Yargýcý Emine Dizdarlý, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan istenilen süreyi verdi. Orhan Dural mezarý baþýnda anýldý Ekim 2011tarihinde cinayete kurban giden Karaoðlanoðlu Spor Kulubü oyuncularýndan 33 yaþýndaki Orhan Dural, ölümünün 2. yýldönümünde dün mezarý baþýnda anýldý. Karaoðlanoðlu mezarlýðýnda saat 11:00 de baþlayan anma törenine, tüm bölge halký, sevenleri, ve sporcu arkadaþlarý katýldý. Okunan dualarýn ardýndan Dural'ýn mezarý baþýnda ailesi tarafýndan taziyeler kabul edildi. Orhan Dural ýn babasý Hüseyin Dural, oðlunun mezarý baþýnda yaptýðý konuþmada,yaþamý boyunca sevecen, dürüst ve sporcu kiþiliðiyle tanýnan Orhan Dural ý, rahmetle anmak için burada toplandýklarýný, her yýl 19 Ekim de kabri baþýnda anacaklarýný ve kalplerinde yaþatacaklarýný söyledi. Halimiz tam da "Ben ne söylerim tamburam ne çalar" hali... Huyumuz kurusun... TC'li bir muhtar görsek, karþýsýnda hamasete boðulur, yað ve grassonun en ulusalýný dökerek vatan millet Sakarya makamlarýnda bülbüller gibi þakýmaya baþlarýz! Ne demiþtim? Halimiz tam da "Ben ne söylerim tamburam ne çalar" hali... Bizim çiçeði burnunda Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanýmýz Hamit Bakýrcý ne demiþti Türkiye'den getirilecek su için?.. "Bu suyun adý özgürlüktür" (!) Dedik ya... Mesele vatan millet Sakarya meselesi!.. "Mitralyöz cephede ayna gibi parlýyor..." Özgürlük suyu þarýl þarýl akýyor! Üstüne biraz da þükran ekelediniz mi tamam!.. Malý götürme þansýnýz artar! Her neyse... Hamit Bakýrcý "Suyun adý özgürlük" derken... Suyun sahibi AKP baþka hava çalýyor! TC Orman Bakaný Veysel Eroðlu'nun bu havasýna göre de, Türkiye'den getirilecek bir suyun, Bakýrcý'nýn dediði gibi özgürlük deðil, Kýbrýslýtürk toplumunun Türkiye'ye baðýmlýlýðýnýn kat ve kat artmasý anlamýna geldiðini anlýyoruz! Ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn, nereye çekerseniz çekin, bunu baþka türlü anlamanýn mümkünü yok. Ne diyor TC Su Ýþleri ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu? "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni göbeðimizden anavatana baðlayacaðýz." (!) Ýþte size, Hamit Bakýrcý'nýn suya dair özgürlük hülyalarý üzerine sýkýlan zehir zýkkým bir turþu suyu! Yani Bakýrcý'nýn söylediði gibi suyun adý özgürlük deðil... Ya nedir? "Göbek baðý" Bu gerçeði Veysel Eroðlu'ndan öðrendiði zaman ne yaptý Hamit bey? Kim bilir? "Sin da gulle geçsin" diye düþünmüþtür belki de!.. Ya meclisteki muhalefet partileri? UBP'yi saymýyorum tabii... Onun "göbek baðýný" ayakta alkýþladýðý kesin. Bunun aksi eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr zaten! Gözümden kaçtý mý bilmiyorum ama, TDP'den de bir ses çýkmadý bu bayram süresince... Hükümet partileri CTP ve DP için konuþmaya bile deðmez. Onlar o "Göbek baðý"na koltuða oturduklarý ilk günden râm oldular zaten! Bu arada KTÖS, toplumsal varoluþ mücadelesindeki onurlu ve öncü tavrýný bir kez daha ortaya koyarak, þiddetli tepkisini þu anlamlý sözlerle dile getirdi: "Göbek kordonu ile beslenmek istemiyoruz." Hamit Bakýrcý "Bu suyun adý özgürlük" diyor! Veysel Eroðlu ise, "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni göbeðimizden anavatana baðlayacaðýz" diyor! Anlayacaðýnýz, Bakýrcý'nýn özgürlüðü göbek kordonuyla baðlý bir özgürlük. Buna ne kadar özgürlük diyebileceðinizi varýn siz düþünün artýk. Bulamazsanýz bir de Bakýrcý'ya sorun... Onun su ve özgürlük felsefesinden yararlanýn! Göbek kordonuyla baðlý bir özgürlüðün nasýl bir özgürlük olduðuna dair muhakkak onun bir bildiði vardýr! Olmasa göbek baðýna özgürlük der miydi?!

5 5 20 Ekim 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Müzakerelerin nasýl baþlayacaðýnýn bir önemi yok. Önemli olan ve merak edilen nasýl biteceðidir... Býçaklar konuþtu Ama hangileri?.. MÝÞ-MIÞLAR * YDÜ organ nakline hazýrmýþ. - Hele þükür Nihayet beyinsiz insan kalmayacak aramýzda. * Her an bir anlaþma olabilirmiþ. - Oluyor da zaten Bir an geliyor anlaþýyorlar, beþ dakika sonra sil baþtan yapýyorlar Bunca yýl baþka türlü nasýl geçerdi yoksa? * Müslümanlar Mekke'de þeytan taþlamýþ. - Hep merak etmiþimdir Þeytaný görürler da atarlar daþý, yoksa gudurudan savururlar gitsin. * Ertuð, Mavrommatis'e "Pazartesi görüþelim" çaðrýsý yapmýþ. - Offf Pazartesi çok geç yahu Bize hemen þimdi bir çözüm lazým! * Varoðlu, Eroðlu'na "Göbek kordonu ile beslenmek istemiyoruz" demiþ. - Ne yani? Serum daha mý iyi? * KKTC'yi TC'ye göbeðinden baðlayacaklarmýþ. - Oh çok þükür... Þu boynumuzdakini çözüp çýkarsýnlar da nereye baðlarlarsa baðlasýnlar. * Veysel Eroðlu'nun KKTC'nin TC'ye göbek baðý ile baðlanacaðýný söylemesi çeþitli tepkilere neden olmuþ. - Geeççç! Hepsi laf ola, hepsi göstermelik. Gerçekten karþý ve kararlý olan adam bir çuval dolusu laf etmez. Kýsa ve öz konuþur: Sen baðlarsan biz de keseriz der. * Seyis, CTP içindeki kavga ideolojik olmadýðý için katýlmayacakmýþ. - Tuhaf! Biraz yan çiziyor gibi geldi bana Kavgasý verilecek ideoloji kaldý mý ki CTP'de? Keþke yarýn 29 Ekim olsaydý Bir gün daha uzardý tatil! Kocaman bir baþlýk: Bayramda Býçaklar Konuþtu. Okudum da acý acý güldüm. Bu kadar da vurdumduymazlýk olmaz yahu! Çýkarýn atýn þu at gözlüklerini gözünüzden artýk. Be ama, biz ne zaman bu hale düþtük? Adam diskoda, sabaha kadar içip dalgayý almýþ. Belindeki býçaðý çekip, var mý lan bana yan bakan diye önüne çýkana saldýrmýþ Kaçanlar kurtulmuþ... Geriye kalan bir tanesi aðýr Bir tanesi polis... 4 kiþiyi yaralamýþ Gazetenin, Bayramda Býçaklar Konuþtu dediði olay bu! Kandýrdý okuyucuyu! Gerçekten yazýk! Kurban Bayramý ya Býçaklar konuþtu... derken; kesilen koyunlarýn, koçlarýn, danalarýn hazin hikayesi anlatýlacak sandým ben! Meðer bir sarhoþun hikayesini aktarmýþ bize Kurban giden onca hayvaný görmezden gelip, 4 insancýðý öne çýkarmak, çifte standart deðil de nedir? UÐR UN A ÖL ÜNECEK ASÝYE YOK! UÐRUN UNA ÖLÜNECEK Evet Tahminlerimde yanýlmadým! Þenlik devam ediyor Ve görünen o ki, önümüzdeki günlerde çok daha eðlenceli hale gelecek... Çünkü her aðzýný açan, farklý bir kýlýf giydirmeye çalýþýyor kavgaya! Böyle olunca da, sýrýtýyor ister istemez. Konu CTP içinde yaþananlar. Yok CTP öyleymiþ de, yok CTP böyleymiþ de, þimdi CTP de yaþananlar asla UBP de yaþananlara benzemezmiþ de Geçin efendim geçin BÖYLE BÝR ANDI Milletin karný tok bu laflara Kimse kimseyi kandýrmaya çalýþmasýn. Hiçbir farklarý yok. Uðruna ölünecek Asiye kalmadý ki! Hepsi o mübarek koltuk için ve hepsi önce kendi poposunun rahatý için çalýþýyor, çatýþýyor artýk. Gerisi laf!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Rum basýný Taþýnmaz Mal Komisyonu kararlarýna ilgi göstermeye devam ediyor "12 kilometrekareyi Türkleþtirdiler" Rum basýný, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) KKTC'de kalan taþýnmazlara iliþkin baþvuru yapan Rumlarla ilgili kararlarýna ve ödediði tazminat miktarlarýna ilgi göstermeye devam ediyor. Fileleftheros gazetesi "12 Kilometrekareyi Türkleþtirdiler - Ankara'nýn Kýbrýs Rum Taþýnmazlarýný Toplu Türkleþtirme Planý" baþlýklarý altýnda manþet ve iç sayfalarýndan geniþ yer verdiði haberinde, TMK'nýn, Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'deki eski taþýnmazlarýna iliþkin, kurulduðu tarihten itibaren toplam 12 kilometrekarelik (12 bin hektar) alana dair karar ürettiðini iddia etti. Gazete, KKTC'nin toplam alanýnýn 3 bin 355 km2 olduðunu, bunun yüzde 23'ünün de "devlet arazisi" (Kýbrýs Cumhuriyeti'ne ait olan arazi) olduðunu savunarak, geriye kalan alanýn yüzde 78,6'sýnýn Kýbrýslý Rumlara ait, yüzde 21,4'ünün ise Kýbrýslý Türklere ait özel araziler olduðunu ileri sürdü. Bu rakamlar baz alýndýðýnda "devlete" ait arazilerin toplamýnýn 771 km2, Kýbrýslý Rumlara ait arazilerin toplamýnýn 2031 km2 ve Kýbrýslý Türklere ait arazilerin toplamýnýn ise 553 km2 olduðunu iddia eden gazete, TMK aracýlýðýyla bugüne kadar yaklaþýk 12 km2 Kýbrýs Rum arazisinin "Türkleþtirildiðini" öne sürdü. Gazete, söz konusu rakamýn Kýbrýslý Rumlarýn "2014'ün ilk yarýsýnda çözüm mümkün. Yeter ki Ankara ve Kýbrýs Türk tarafý ortak açýklama konusunda tavýr deðiþtirsin " "Eroðlu ile görüþmeden önce Kýbrýs Cumhuriyeti'nin federasyon devletine dönüþeceðini peþinen bilmek istiyorum " "Doðal gaz çözümden önce tartýþma konusu deðil " "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üniter devletten federasyona dönüþeceðini belirleyen BM kararlarý var " Nikos Anastasiadis Türkiye ve KKTC'nin, ilk liderler görüþmesinde yapýlmasýný istediði ortak açýklama konusundaki tavrýný deðiþtirmesi halinde Kýbrýs sorununun 2014 Haziraný'na kadar çözülebileceðini iddia etti. Rum gazeteleri Anastasiadis'in Atina Haber Ajansý'na verdiði özel mülakatta söylediklerini çeþitli baþlýklar altýnda iktibas ettiler. Alithia "'2014 Haziraný'na Karar Çözüm Ýhtimal dýþý Deðil'... Anastasiadis: Ankara ve Kýbrýs Türk liderliði Tavýrlarýný Deðiþtirirse 2014'ün Ýlk Yarýsýnda Çözüm Ýhtimal Dýþý Deðil 'te Kýbrýs Ekonomisinin Olumsuz Göstergelerinden Kurtulmamýz Mümkün'" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazete Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile görüþmesinden önce temsilciler Ertuð ve Mavroyannis'in, müzakerelerin esas konularýný ve usulünü kapsayacak ortak bir açýklama metni üzerinde mutabakata varmasý gerektiðini savunan Anastasiadis'in Türk tarafýnýn bunu kabul etmediðini, bu nedenle çözüm müzakerelerin baþlama tarihinin de havada kaldýðýný savunduðunu yazdý. Habere göre Anastasiadis müzakerelerin baþlamasýndan önce taraflarýn ortak açýklama metni üzerinde mutabýk kalmalarýndaki ýsrarýný þu cümlelerle izah etti: "Diyalog yapmak için diyaloða girmek niyetinde deðilim. Sayýn Eroðlu ile görüþmeden önce Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki bölgeli iki toplumlu, tek uluslar arasý temsiliyeti, tek egemenliði ve tek vatandaþlýðý olan, AB KKTC'deki eski taþýnmazlarýnýn yüzde 0,6'sýna tekabül etmesi ve bazý çevrelerce küçük bir rakam olarak algýlanmasýna karþýn sistematik bir "Türkleþtirme" yapýldýðýný savundu. TMK'nýn Kýbrýslý Rumlarýn baþvurularýný deðerlendirirken, taþýnmazýn sahil þeridinde ya da kalkýnma planlarý çerçevesinde olup içerisinde iþleyebilecek, bir federasyon devletine dönüþeceðini peþinen bilmek istiyorum. Çözümden sonra devlet tasfiye edilip, 18 ay boyunca hükümeti olmamasýna karþýn iþleyen Belçika örneðindeki gibi olmamalý." Ulusalar arasý unsurun kendisine, ortak açýklama olmasa bile müzakerelerin baþlamasý telkininde bulunduðu bilgilerini yalanlayan Anastasiadis ön hazýrlýðýn iyi yapýlmasý tezinin uluslar arasý unsurda anlayýþ bulduðunu söyledi. Türk tarafýnýn, kapalý Maraþ'ýn Rumlara verilmesi konusunun kapsamlý çözümün bir parçasý olduðu görüþü de hatýrlatýlan Anastasiadis Maraþ'ýn BM himayesinde eski sakinlerine geri verilmesinin, Rum halkýnda çözüm perspektifleriyle ilgili umut verecek olmasýnýn ötesinde, þu önemli avantajlarý da saðlayacaðýný savundu: "a) Geniþ bir meslek yelpazesinde yeni istihdam olanaklarý yaratacak ve ayný zamanda ülke ekonomisine büyük bir ivme katacak, b) kentin yeniden imarý için iþbirliði yapýlmasý Kýbrýslý Türklerle Rumlarý daha da yakýnlaþtýrýp, ortak bir gelecekten ortaya çýkabilecek avantaj ve menfaatlerin farkýna varmalarýný saðlayacak." "ÝÇTÝHATTA GEVÞEK FEDERASYON TERÝMÝ YOKTUR" Anastasiadis'e gevþek federasyon çözümünü kabul edip etmeyeceði soruldu. Sözlerine "Ýçtihatta böyle bir terim yoktur" diyerek baþlayan Anastasiadis kendisini ilgilendiren þeyin, Kýbrýs sorununun çözümünden ortaya çýkacak devletin iþleyebilirliði ve yaþayabilirliði olduðunu söyledi. Doðu Akdeniz'de bulunan doðal gaz konusu sorulduðunda "Doðal gaz Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakerecilik gücünü olmadýðýný dikkate aldýðýný iddia eden gazete, ayrýca köy köy ne kadar taþýnmaz için ne kadar tazminat ödendiðine dair ayrýntýya da haberinde yer verdi. Gazete ayrýca, Komisyonun 2006 yýlýndan 3 Ekim 2013 tarihine kadarki kararlarýnda toplam 138 Milyon 593 bin 591 Sterlin tazminat ödediðini de öne sürdü. Anastasiadis "Noel'e kadar" demiþti þimdi ise 2014'ün ilk yarýsý diyor güçlendiriyor. Kýbrýs sorununun çözümüyle doðal gaz, nüfus oranlarý ölçüsünde federal devletin vatandaþlarýna ait olacak. Ancak çözümden önce böyle bir þey tartýþma konusu deðildir" cevabýný verdi. Nikos Anastasiadis Kýbrýs sorununun çözüm anahtarýnýn Ankara'da olduðunu iddia ederek "Ankara ve Kýbrýs Türk liderliði tavýrlarýný deðiþtirirse 2014'ün ilk yarýsýnda çözüm ihtimal dýþý deðil. Yunanistan doðal müttefikimizdir, maddi ve manevi destek veriyor, uluslar arasý alandaki hareketleriyle Kýbrýs hükümetinin çözüm bulma çabalarýna yardýmcý oluyor" ifadelerini kullandý. Anastasiadis Rum ekonomisinin durumuyla ilgili bir soruya karþýlýk ise "Þu ana kadar Destek Programý baþarýyla uygulandý, 2015'te olumsuz göstergeleri tersine çevirmemiz mümkündür" dedi. Simerini haberi "Kýsa Zamanda Çözümün Þartý Ankara'nýn ve Kýbrýslý Türklerin Tavýr Deðiþtirmesi... Birkaç Ayda Çözüm" baþlýðýyla aktardý. Anastasiadis'e Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun; iki devlet deðil, toprakla ilgili gerçekleri dikkate alan bir federasyon istediði açýklamasýnýn da sorulduðuna iþaret eden gazete cevabý okurlarýna þöyle aktardý: ÜNÝTER DEVLETTEN FEDERASYONA "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üniter bir devletten, AB ilke ve deðerleri ile insan haklarý göz ardý edilmeden iki bölgeli iki toplumlu federasyona dönüþeceðini belirleyen BM kararlarý var. Gevþek federasyon terimi içtihatta yoktur." Fileleftheros haberi "Anastasiadis: Diyalog Olsun Diye Diyaloða Girmeyeceðim... 6 Ayda Çözüm, Yeter Ki Ankara Tavýr Deðiþtirsin" baþlýðý altýnda özetledi. GÜNLÜK "KOMÜNÝSTÝM DÝYE ÇOK YATIRDILAR, VAZGEÇÝREMEDÝLER, HÂLÂ KOMÜNÝSTÝM" Ergenekon davasý kapsamýnda suçlanýp 1 yýldan fazla bir süre Silivri cezaevinde tutulan ve sonra beraat eden gazeteci Nedim Þener usta yazar Yaþar Kemal'le bir röportaj yaptý. "Gazeteciden terörist olmayacaðýný" söyleyen Yaþar Kemal, Nedim Þener'i þu sözlerle karþýladý: "Hoþgeldin arkadaþým, keþke siz girmeseydiniz de hapse ben girseydim. Ben de hapis yattým. Komünistim diye çok yatýrdýlar, çok uðraþtýlar benimle. Ama vazgeçiremediler. Hâlâ komünistim." Yaþar Kemal, Posta'da yayýmlanan röportajda Türkiye'de topluma hakim olan korkuya dair þöyle konuþtu: "Korku 1 deðil, 10 deðil, 20 deðil, korku binlercedir. Eðer korkunu yenmek istiyorsan üstüne yürüyeceksin. Ben hep korkularýmýn üstüne yürüdüm. Korkmamayý öðrendim. Romanlarýmda da korkularýn üstüne gidenleri anlattým. Ýlk kez 17 yaþýnda tutuklandým. 1950'de yine hapis yattým. Hapishanede çok þey öðrendim. Korkmamayý, korkularýn üstüne yürümeyi öðrendim. Þimdi korkulardan korkmamayý öðrenme zamaný. Baþta gazeteciler herkes korkularýn üstüne yürüsün." ÝNGÝLÝZ OKULU TARTIÞMASI Güneyde Ýngiliz Okulu'ndaki tatil tartýþmasý þövenist Rum kesimlerinin çenesini yordu. Olay þu: Okul Rum bayramlarýnda tatil ediliyor, Türk bayramlarýnda tatil edilmiyor. Türk öðrenciler þikayetçi olunca onlara tatili verdiler, ancak okulu tatil etmediler. Bu çift standart uygulama Rum Ombudsman'a da þikayet edildi ve ombudsman Türk öðrencileri haklý buldu, okulu uyardý. Ýþin en güzel tarafý, bu olayda Rum öðrencilerin de Türk arkadaþlarýna destek vermesi ve onlarla örnek bir dayanýþma sergilemesi oldu. Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýnda, herkes için, bayramlarda bir günlük tatil öngörülüyor. Ýngiliz Okulu yönetim kurulu üyesi olan Þener Elcil bu okuldaki milliyetçi tavýrlarý aþmak için büyük mücadele veriyor. YARIÞI BIRAKTI Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! Týrnak... "Yemen'de sekiz yaþýndaki kýzý 40 yaþýndaki erkekle evlendirerek gerdek gecesi kurban edip sonra da deveyi kurban ederek Allah'tan 'af' dileyen 'Müslümanlarýn' bayramý. Suriye'de Müslüman'ý Müslüman'a kurban ettikleri için, açlýktan, bayram sabahý 'kedi köpek etinin de yenebileceði' fetvasýný vermesine sebep olanlarýn bayramý. Ýran'da babalarýn evlat edindikleri kýzlarý ile evlenebileceklerinin fetvasýný veren 'Müslümanlarýn' bayramý." Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Kurban Bayramý Ýslam dininin olmasýna karþýn, Allah adýna insan boðazlama, arabalara bomba yükleyip intihar saldýrýsý yapma, suikastler ve tecavüzlerle Ortadoðu ve geniþ Müslüman coðrafyasýnda kurban yine Ýslam dinine inananlar oldu!" Özkan YIKICI (Ortam) "Her beldemizin festivali var. Lefkoþa'mýzýn da neden bir festivali olmasýn? Mesela Lefkoþa çöp festivali!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Kýbrýs Türk futbolunun önünü açacak adýmlarýn arifesindeyiz. Eðer, ülke futbolunu 'ülke dýþ siyasetinin dehlizlerine' sokacaksak, daha onlarca nesil, 'kendi aramýzda futbol' oynayarak yaþlanýp gidecektir. Cesaret zamanýdýr. Futbol, belki de ülkedeki çözüm siyasetine yön verebilecek bir noktaya geldi." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) Günün Kahramaný HASAN SERTOÐLU Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý seçimlerinde UBP'den aday olan, iyi bir oy alan, ancak seçimi kazanamayan Hasan Sertoðlu, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný olarak önemli ve tarihi kararlara imza atmak fýrsatýný yakaladý... FIFA tarafýndan Kýbrýs Futbol Federasyonu Baþkaný ile birlikte Zürih'e davet edildi. Bu davet futbolumuzun ambargoyu kýrmasý ve dünyaya açýlmasý yolunda çok önemli bir adým olabilir... Biz Sertoðlu'nu cesaretli kararlar olabilecek birisi olarak tanýyoruz. Umarýz þimdiden feveran etmeye baþlayan þövenist kesimlerimizin etkisi altýnda kalmaz.

7 20 Ekim 2013 Pazar ÖNCE EKMEKLER BOZULDU MAHMUT ANAYASA Bir ülkenin çocuklarýnýn büyüdüðü sokak savaþ nedeniyle kum torbalarý ve varel barikatlarla çevrili ise... Yaþadýklarý þehir getto haline dönüþtürülmüþ ise... Çocuklarýn en sevdikleri oyuncak mantar tabancasý, en sevdikleri oyun savaþçýlýk ise... Gittikleri sinemanýn adý Zafer, Þahin veya Taksim ise... Her milli bayramda "Bozkurt" amblemli TMT'nin fener alayýný izlerlerse... Her gece büyüklerinden kayýp ve ölü haberlerini duyarak uyurlarsa "Sakýn Rum tarafýna geçme annem" öðütleriyle büyürlerse Milli bayramlarda okulun bahçesinde "Bin gavur kellesi yetmez" þiirleri dinlerlerse Gittikleri okulda her fýrsatta Rum düþmanlýðý ile beyinleri yýkanýrsa... Þehitler haftasýnda Barbarlýk müzesine götürülüp ajitasyon yapýlýyorsa... Çocuk gözleriyle savaþý canlý izlemiþ, cesetler görmüþ ve yaralýlara su taþýmýþlarsa "En iyi Rum, ölü Rum" ise...!!! Ve o ülkenin çocuklarý bu kadar büyük travma geçirmesine raðmen: -Barýþçý -Yurtsever -Hümanist Ve insan sevgisi ile yetiþkinliðe eriþmiþse, bu Kýbrýslý Türklerin kendi yüreðinde dünyanýn en büyük devrimini yaptýðýnýn kanýtýdýr Temmuz 1974 bizim için bir milat olmuþtur... Ganimet kültürü ve hazýra konma, kimyamýzý bozmuþ, geleceðimizin dibine dinamit yerleþtirmiþtir... Önce ekmekler bozuldu, sonra da biz... II. KIBRIS HAVALARI SEMPOZYUMU SALI AKÞAMI Kýbrýs Havalarý Derneði tarafýndan düzenlenen II. Kýbrýs Havalarý Sempozyumu Salý akþamý gerçekleþtirilecek. Dernek açýklamasýna göre, Sempozyum saat 19.00'da Lefkoþa AKM'de yer alacak. KIBHAD Yönetim Kurulu Üyesi Þerife Korucan'ýn moderatörlüðünde sunulacak olan bildiriler ve konuþmacýlar þöyle: 1. Kýbrýs Türk Müzik Tarihinde Ýlkler ve Halk Müziðimizde Bir Duayen: Turgay Salim Hoþsöz- Havva Tekin - Araþtýrmacý-Yazar / Ankara Eðitim Merkezi Eðitmeni- Enerji konusunda dörtlü iþbirliði Rum, Yunan, Ýsrail ve Ýtalya enerji düzenleme kurumlarý, 24 Ekim'de Ýsrail'de bir araya geliyor Güney Kýbrýs, Yunanistan, Ýsrail ve Ýtalya enerji düzenleme kurumlarýnýn, 24 Ekim'de Tel Aviv'de dörtlü bir görüþme yapacaklarý haber verildi. Dörtlü görüþmenin konusunun, Avrupa düzenleme çerçevesi içerisindeki Doðu Akdeniz doðal gazý meselesinin görüþülmesi olduðunu haber veren Fileleftheros, elindeki bilgilere dayanarak, bu görüþmenin, geçmiþte Güney Kýbrýs-Yunanistan ve Ýsrail arasýnda, daha geniþ enerji iþbirliði perspektifleri çerçevesinde yapýlan benzer görüþmelerin devamýný teþkil ettiðini kaydetti. Buna bu kez Ýtalya Enerji Düzenleme Kurumu'nun da katýlacaðýný ifade eden gazete, Ýtalya'nýn, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya doðal gaz ulaþtýðý zaman, doðal gazý kullanacak olan ilk ülkelerden biri olacaðýnýn düþünülmekte olduðunu belirtti. Bunun üç Avrupa, bir de Avrupalý olmayan enerji düzenleme kurumunun görüþmesinden ibaret olduðunu belirten gazete, bunun Bülent Fevzioðlu - Araþtýrmacý- Yazar / Cumhurbaþkanlýðý Araþtýrma Görevlisi2. Kýbrýs Türkülerinin Dil ve Anlatým Özellikleri Üzerine Bir Deneme- Dr Sezay Soykara Özçelik / Milli Eðitim Bakanlýðý3. Keman Eðitiminde Kýbrýs Halk Ezgilerinin Kullanýlmasý- Dr Alev Müezzinoðlu / Doðu Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi Bu arada, 2011 yýlýnda düzenlenen I. Kýbrýs Havalarý Sempozyumu'nda olduðu gibi ikinci sempozyumun bildirileri de Türkçe ve Ýngilizce kitap halinde yayýnlanacak. gelecekteki iþbirliðiyle ilgili olumlu ortamýn þartlarýný meydana getirmekte olduðunu kaydetti. Ýsraillilerin görüþmede, ülkelerindeki doðal gaz perspektifleri yaný sýra, Avrupa düzenleme çerçevesi temelinde, Avrupa'ya yönelik doðal gaz ihracatý olanaklarýný analiz edeceklerini kaydeden gazete, Rum Enerji Kurumu RAEK'in ise görüþmede muhataplarýný, Rum kesiminin rolü, sývýlaþtýrma terminali baþta olmak üzere, planlanmakta olan doðal gaz altyapýlarý, ayný zamanda düzenleme piyasasý bakýmýndan meydana getirilmekte olan ortam hakkýnda bilgilendireceðini kaydetti. Yunan Enerji Düzenleme Kurumu temsilcilerinin ise görüþmede, Avrupa'ya Yunanistan üzerinden doðal gaz nakledilmesi sistemlerinin rolünü analiz edeceklerini kaydeden gazete, Ýtalyanlarýn ise Avrupa düzenlemelerine, ayný zamanda Ýsrail ve Güney Kýbrýs'tan Avrupa'ya yapýlacak ihracatlarý düzenleyecek çerçeveye odaklanacaklarýný ekledi. FIFA'nýn Rum ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonlarýna çaðrýsý geniþ yanký buldu Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði'nin (FIFA) Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve "Kýbrýs (Rum) Futbol Federasyonu"na (KOP) mektup göndererek 5 Kasým tarihinde Zürih'te görüþme çaðrýsýnda bulunmasý Rum basýnýnda geniþ yer buldu. Politis gazetesi "Zürih'e Gelin" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, KTFF'nin KOP'a "entegre olmasý" konusunda dün önemli bir geliþme yaþandýðýný ve FIFA'nýn her iki tarafýn futbol federasyonlarýna gönderdiði mektupta, federasyon baþkanlarýný "Kýbrýs'ta futbolun geçici olarak düzenlenmesine iliþkin görüþme yapmak ve anlaþmak" amacýyla Zürih'e davet ettiðini yazdý. FIFA'nýn davetinde "görüþme sonrasýnda taraflarýn bir belgeye imza atacaklarýnýn net bir þekilde ifade BM Güvenlik Konseyi'nden kadýnlara barýþ liderliði rolü BM Güvenlik Konseyi (BMGK), kadýnlarýn, "barýþ görüþmeleri ve geçiþ dönemi adaletine tam katýlým" çaðrýsý yapan bir kararý kabul etti. Azerbaycan'ýn baþkanlýðýnda, "Kadýn, Barýþ ve Güvenlik" konulu yýllýk açýk görüþmede, kadýnlarýn "çatýþmalarý çözme ve barýþý destekleme" çabalarýnýn merkezinde liderlik ortaya koymasýna imkan tanýyan karar, oy birliðiyle kabul edildi nolu karar, kadýnlarýn uyuþmazlýk çözümü ve kurtarma konularýndaki faaliyetlere katýlabilmesi için daha güçü önlemleri içerirken, BMGK'nýn sorumluluðunda, BM'nin, bölgesel örgütlerin ve üye devletlerin kadýnlara yönelik engelleri ortadan kaldýrmasýný ve onlara alan oluþturup, "masada koltuklar açmasýný" öngörüyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, toplantýda yaptýðý konuþmada, BMGK'dan övgüyle söz ederek, bugünkü tasarýnýn, "uluslararasý barýþ ve güvenlik konusunda kadýnlarýn ajansýnýn ve liderliðinin parlayan önemli bir ýþýðý" olduðu ifadesini kullandý. edildiðini" iddia eden gazete, söz konusu belgenin "tüm Kýbrýs'taki futbolun ilerlemesi için FIFA ve UEFA'nýn onayýyla atýlmasý gerekecek adýmlarý" içereceðinin, davet mektubunda vurgulandýðýný yazdý. Gazete, "KTFF ve KOP arasýnda 2000 yýlýnda görüþmelerin baþlamasýndan bugüne kadarki sürede KTFF'nin KOP'a entegrasyonunun ilk kez bu kadar yakýn olduðunu ve Kýbrýslý Türklerin 1974'ten sonra ilk kez KOP'u, uluslararasý örgütlerde tüm Kýbrýs'ý temsil eden örgüt olarak kabul edip, kendi liglerini gerçekleþtirebilmek için buna entegre olmayý istediklerini" de iddia etti. Gazete ayrýca, Zürih'te anlaþmaya varýlmasý durumunda Kýbrýslý Türk'lerin, "týpký daha önce STOK'a (Kýbrýs Yerel Federasyonlar Konfederasyonu) olduðu gibi KOP'a entegre olacaklarýný, Kýbrýslý Türklerin futbol liginin KOP'un kontrolünde gerçekleþeceðini" savundu. Haberde, herhangi bir Kýbrýslý Türk futbol takýmýnýn ise þu anki aþamada Güney Kýbrýs birinci liginde mücadele etmesinin söz konusu olmadýðý vurgulandý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Simerini: "KOP ve Kýbrýslý Türkler Arasýnda Görüþmeler - FIFA ve UEFA Nezdinde 5 Kasým'da Zürih'te". Fileleftheros: "KOP-Kýbrýslý Türkler Buluþmasý". Alithia: "Hiç Olmadýðý Kadar Yakýn". Haravgi: "KOP-Kýbrýslý Türkler Buluþmasý". Toplantýya, Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Navi Pillay, BM Kadýn Birimi Ýcra Direktörü Phumzile Mlambo- Ngcuka, Kadýnlarýn Afrika Daynýþmasý Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Afrika Kadýn Hukukçular Derneði kurucusu Brigitte Balipou da katýlarak BM Genel Sekreteri'nin "2013 kadýn, barýþ ve güvenlik" raporu hakkýnda birer sunuþ konuþmasý yaptý. BM Kadýn birimi Ýcra Direktörü Mlambo-Ngcuka konuþmasýnda, kadýnýn liderliðinin, "aileler ve toplumlar için sonuçlar getiren, uzlaþma ve çatýþma çözümü çabalarýnýn merkezi" olduðunu belirterek, "Bu nedenle kadýnýn barýþ liderliði konusundaki bugünkü tasarýyý memnuniyetle karþýlýyorum" dedi. Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin "Kadýn, Barýþ ve Güvenlik" konulu 2013 raporunda ise son bir yýl içindeki ilerleme ve baþarýlý uygulamalara yer verildi. Cinsiyet suçlarýný araþtýran uluslararasý komisyonun raporunda ise özellikle Fildiþi Sahili, Libya, Kuzey Kore ve Suriye'de bu tür suçlarýn "rutin" olarak görüldüðü belirtildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ONDAN SONRA ONBÝR... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda mahfuz Girneli bir dönerci, dükkanýnda çalýþtýracaðý dönerci ustasý aradýðýný gazetemizin ücretsiz ilanlar sayfasýna yazdýrmýþ. Ýlandan sonra müracaat edenlerle arasýnda geçenleri, köþemizde yayýnlamamýz için de bizlere anlattý. "Ben gazetenizin takipçisi bir vatandaþým. Arada sýrada gazetenize ilan da veriyorum... Satacaðým bazý eþyalarla ilgili ilanlar verdim. Arabamýn ilanýný verdim. Bunlarý sayenizde sattým. Geçenlerde çalýþtýrdýðým iþyerim için size müracaat ederek ilan verdim... Birçok iþsiz insan müracaat etti. Ýþim dönercilik. Bu iþi de Girne'de yapýyorum. Telefon edenlere bazý sorular sordum ama ben þahsý pratikte görmek isterim. Ýlk gün 3 kiþi geldi... Onlar döneri kesemediler bile... Ýsterlerse çýrak olarak iþe daha az parayla baþlamalarýný ve öðrendikten sonra onlara normal bir ücret vereceðimi söyledim. Kabul etmediler ve gittiler. Birkaç gün sonra Türkiyeli bir genç gazetede ilaný okumuþ, telefon etti. Ben de yerimi tarif ettim, geldi. 'Ne iþ yaparsýn?' diye sordum. Amacým mesleðini öðrenmek ve dönercilik iþini yapýp yapamayacaðýna karar vermekti. 'Her iþi yaparým abi' dedi... 'Kasaplýk yapar mýsýn?' diye yeniden sordum. 'Yaparým' dedi. 'Nerden öðrendin kasaplýðý' deyince 'Baba mesleði' diye cevap verdi. 'Makinistlikle aran nasýl?' dedim ardýndan... 'Ýþim abi' demez mi? Meðer abisinin eski bir arabasý varmýþ da yolda kaldýðýnda, çalýþmadýðýnda onu tamir edermiþ... Aklýma nerden geldi bilmem, 'Berberlikle aran nasýl?' diye bir baþka soru sordum. 'Askerde berberdim' demez mi? Her iþi yaptýðýný söyleyen doðru dürüst bir iþ yapamaz demektir. Onu, sonra kendisine haber vereceðimi söyleyerek gönderdim. Tam umudumu kesmiþtim ki birkaç gün sonra yine birisi telefonla aradý. Ýþsiz olduðunu ve iþ aradýðýný söyledi. Döner iþinden de anladýðýndan bahsetti. Ýzmir'de dönercilik yapmýþ... 'Tamam gel' dedim, adresi verdim, ertesi gün geldi. Yüzü gözü düzgün birisiydi. Bu arada dükkana bir de müþteri gelmiþti. Döner istiyordu. 'Hadi', dedim 'geç giy önlüðü ve müþteriye ilk döneri kes. Ýþe alýndýn'... Ýçeriye geçip elbislerini deðiþtirene kadar müþteriyi bekletmemek için döneri kesip gönderdim. Daha sonra yeni çalýþanýmýz da geldi. Bir süre sonra döner almaya gelen baþka bir müþteriyi ona gönderdim. Döner zaten hazýrdý. Ekmeði ýsýttý ve döneri kesmeye baþladý. Bir de ne göreyim? Bir bütün döneri az kalsýn bir ekmeðe kesecekti... Elinden býçaðý aldým döneri yenecek hale getirip müþteriye verdim ve ona ilk gelenlere söylediðimi söyledim. Acemi olduðunu, isterse kendisini eðitebileceðimi, ama eðitirken de yarý parayý vereceðimi söyledim. Söve saya kaçtý. Bir dövmediði kaldý bizi... Neden bahsettim bunlardan? Derler ya, Türkiyeliler gelmeseydi Kýbrýslýlar çalýþacak adam bulamayacaktý. Çalýþacak adam bulamayacaktýk belki ama iþin ehli adam bulacaktýk. O nedenle ben bir süre daha bu iþi sürdüreceðim, ondan sonra da herhalde dükkaný da kapatacaðým. Yaþým Gelecek yýl Mayýs ayýnda emekli olacaðým. Ondan sonrasý onbir!" BÝZÝM DUVAR HAYAT BAYRAM'DAN SONRA BAÞLAR Bizim Mandra Ve FIFA Baþkaný Blatter, Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) Baþkaný Coustakis Koutsokoumnis ile Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu'nu, Kýbrýs futbolunun ilerlemesini görüþmek üzere Zürih'e davet eder. 5 Kasým'da gerçekleþtirilecek toplantýya UEFA Baþkaný Platini'nin de katýlacaðý bildirilirken, mandradaki hamaset cephesi, KOP'a katýlýma þiddetle karþý olduðunu açýklayarak, barýþ yolundaki engellemelerine bir yenisini daha ekler. Sokaktaki adam "Sertoðlu'nun toplumsal ve tarihi görevi bu anlaþmayý imzalamaktýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Ekim 2013 Pazar BÝRGÜN L. Doðan Týlýç Sýrrý Süreyya: "Yaz, Ýstanbul'a adayým" BKP Brüksel'de konferansa katýldý Birleþik Kýbrýs Partisi, Avrupa Sol Grubu'nun (GUE/NGL) davetlisi olarak Ekim tarihlerinde Brüksel'de bulunarak Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen "Orta Doðu'da savaþa ve müdahalelere karþý" konulu konferansa katýldý ve temaslarda bulundu. BKP Parti Meclisi Üyeleri Bahire Korel, Arif Okçu, Ufuk Bulli ve BKP Gençlik Kollarý Üyeleri Barýþ Hacýþevki ile Yaðmur Ýzcan'dan oluþan 5 kiþilik BKP delegasyonu ilk olarak 16 Ekim Çarþamba günü gerçekleþen Avrupa Patlamentosu Sol Grubu'nun parlamento oturumunu izleyerek, Sol Grup milletvekilleri ile görüþme imkaný yakaladý. Sol Grubun parlamento oturumunun ardýndan Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenenen "Orta Doðu'da savaþa ve müdahalelere karþý" konulu konferansa katýlan BKP delegasyonu, katýlýmcý örgütlerin görüþlerini dinledi ve BKP'nin politikalarýný aktardý. Avrupa Parlamentosu Sol Grubu Baþkaný Gabi Zimmer'in açýlýþ konuþmasý ile baþlayan "Orta Doðu'da savaþa ve müdahalelere karþý" konulu konferansa BKP delegasyonunun yanýsýra, Mýsýr Komünist Partisi, Ýran "Tudeh" Partisi, Suriye Komünist Partisi, Lübnan Komünist Partisi, Filistin Halk Partisi, Ýsrail Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve AKEL delegasyonuda katýldý. BKP delegasyonu 17 Ekim Perþembe akþamý yurda geri döndü. Özyiðit: Maraþ önerisi deðerlendirilmeli Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Kýbrýs sorununda son zamanlarda bir hareketlenme yaþandýðýný, uluslararasý güçlerin kendi planlarýný devreye koymaya çalýþtýklarýný belirterek, "Kýbrýslýlarýn da bu süreçte baþ aktör olmalarý gerektiðini, bunun için de barýþ güçlerinin derhal harekete geçmesinin þart olduðunu" savundu. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, yaptýðý yazýlý açýklama ile Kýbrýs sorununa yönelik deðerlendirmelerde bulundu. Son günlerdeki hareketlenmenin bir fýrsat olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade eden Özyiðit, "her iki toplumdaki barýþ güçleri, harekete geçerek, Kýbrýs'la ilgili hazýrlanmakta olan planda nelerin olmasýný veya olmamasýný istediklerini açýk yüreklilikle ve yüksek sesle ortaya koymalý" görüþünü belirtti. "ULUSLARARASI GÜÇLER DE DEVREDE" Son günlerde Kýbrýs sorununa çözüm bulma yönündeki çabalarýn büyük bir ivme kazandýðýný belirten Özyiðit, iki toplum liderinin New York'ta BM Genel Sekreteri ile, Türkiye ve Yunanistan Dýþiþleri Bakanlarý'nýn görüþmeleri, Kýbrýs Türk ve Rum toplumu temsilcilerinin karþýlýklý olarak Atina ve Ankara'yý ziyaret ederek resmi temaslarda bulunacak olmalarýný buna örnek gösterdi. Öte yandan AB ve ABD yetkililerinin daha etkin bir þekilde süreci yönlendirmeye çalýþtýklarýný ifade eden Özyiðit, ABD Büyükelçisinin her iki toplumdan çeþitli kesimlerle toplantýlar yaparak, çözüm yönünde telkinde bulunduðunu ve bu yöndeki son güçler kendilerine göre bir çözüm hazýrlýðý içerisindedir. Ancak bu süreçte baþ aktörlerden biri olmasý gereken Kýbrýslýlar ise maalesef meydanda yok" dedi. "TAM FIRSATTIR " "Kýbrýslýlarýn yalnýzca dýþ güçlerin telkinleriyle hareket eden liderleriyle, görüþmecilerin çözüm yönünde adým atmalarýný beklediklerini, halbuki yaþanan geliþmelerin tam fýrsat olduðunu" savunan Özyiðit, "Her iki toplumdaki barýþ güçleri derhal harekete geçmeli ve Kýbrýs'la ilgili hazýrlanmakta olan senaryoda ya da planda nelerin olmasýný istediðini açýk yüreklilikle ve yüksek sesle ortaya koymalýdýr" ifadelerini kullandý. toplantýnýn geçtiðimiz gün her iki toplumdaki iþ çevreleri ile gerçekleþtirildiðini kaydetti. "KIBRISLILAR MEYDANDA YOK" AB'nin kendi sýnýrlarý içerisinde bölünmüþ bir ülke ve baþkent istemediðini, ABD'nin ise Kýbrýs'ýn hemen yaný baþýnda bulunan gaz ve petrolün güvenli bir ortamda çýkarýlýp Ýsrail ve Türkiye ile iþbirliði içerisinde Avrupa'ya ulaþmasý için çaba gösterdiðini savunan Özyiðit, "Böylece Noble Energy isimli Amerikan þirketi tarafýndan çýkarýlacak gaz ve petrolün, hem en düþük maliyetle Avrupa'ya ulaþmasý saðlanacak, hem de süreç içerisinde Türkiye'nin, Rusya ve Ýran'a baðýmlýlýðý azalacaktýr. Dolayýsýyla Ortadoðu'yu yeniden þekillendirmeye çalýþan uluslar arasý "MARAÞ ÖNERÝSÝ DEÐERLENDÝRÝLMELÝ" Cemal Özyiðit, Maraþ'ýn BM kontrolünde eski sahiplerine devredilmesi ile ilgili önerinin çok önemli bir fýrsat olduðunu, Rum görüþmeci Andreas Mavroyannis'in de Maraþ'a karþýlýk Maðusa limanýnýn serbest ticarete açýlmasýnýn yaný sýra, Ercan Havaalaný'nýn da direkt uçuþlara açýlabileceði sinyalini verdiðini savundu. Yaþanan tüm bu geliþmelerin iyi ve doðru deðerlendirilerek önümüzdeki günlerde baþlamasý beklenen görüþmelerde kýsa süre içerisinde sonuç alýnabilmesi için çok dikkatli, ancak karþý tarafýn hassasiyetlerini de düþünerek esnek olunmasý gerektiðini vurgulayan Özyiðit, "Ýþte o zaman "Noel'de çözüm, baharda referandum" söylemleri gerçek olur. Aksi takdirde, vuslat baþka bahara kalýr ki, tüm Kýbrýslýlar kaybetmeye ve ülkeden göç etmeye devam ederler" dedi. Müzakerelerin yeniden baþlamasý konusunda polemik DÝKO: AKEL'in Ertuð'a katýlmasý "ciddi siyasi gaf" Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Osman Ertuð'un "Halen 8 ay geçti, artýk müzakere prosedürü yeniden baþlamalý" açýklamasý üzerine AKEL ile DÝKO arasýnda polemik yaþandý. AKEL Merkez Komitesi Kýbrýs Bürosu Baþkaný Tumazos Çelebis "8 deðil 18 ay geçti" diyerek Ertuð'u teyit etmesi üzerine DÝKO Basýn Sözcüsü Angeos Votsis, Çelebis'in Ertuð'a katýlan açýklamasý "ciddi siyasi gaf" olarak niteledi. Politis ve diðer gazetelere göre Çelebis açýklamasýnda AKEL'in, Ertuð'un müzakerelerin artýk baþlamasý gerektiði görüþüne katýldýðýný belirterek "ancak 8 deðil, Kýbrýs Türk tarafý müzakere prosedürünü terk edeli 18 ay oldu" dedi. Çelebis Türk tarafýný, Talat'la kalýnan noktadan devam etme taahhüdünü ihlal etmek ve onunla varýlan önemli görüþ birliklerini torpillemekle de suçladý. Votsis ise "Sayýn Çelebis, müzakere prosedürünün çerçeve net ve açýkça belirlenmeden yeniden baþlamasý gerektiði konusunda Sayýn Ertuð'un açýklamasýna katýlarak ciddi siyasi bir gaf yapmýþtýr" dedi. Çelebis'in "önemli görüþ birlikleri" ifadesini de Downer Belgesi'ne baðlayan Votsis bu görüþ birliklerinin hiçbir geçerliliði olmadýðýný da söyledi. Habere göre AKEL Votsis'in bu açýklamasý üzerine ikinci bir açýklama yaparak ortak açýklamanýn, Güvenlik Konseyi kararlarýnýn ve Talat-Hristofyas ortak açýklamasýnýn belirlediði zeminde hazýrlanmasý gerektiði görüþünü ortaya koydu. Fileleftheros ise "Kýrmýzýçizgilerini Yeniliyorlar... Türk Tarafý 'Esnek' Görünüyor Ancak Deðiþmez Katý Tezlerinde Israr Ediyor... Sahte Açýlým ve Ýletiþim Oyunu" baþlýklý haberinde Türk tarafýnýn dikenli konularý müzakerelere havale etmek istediðini ancak bunun paralelinde kýrmýzýçizgilerini kaydettiðini yazdý. Türkiye'nin aslýnda ortak açýklama yapýlmasýný istemediðini ancak içeriði konusunda mutabakat saðlanýrsa, bunun da genel ifadeler içermesini arzu ettiðini yazan gazete Türkiye'nin niyetinin Ertuð'un açýklamalarýndan da anlaþýldýðýný savundu, özetle þunlarý yazdý: "Ertuð Kýbrýs Türk tarafýnýn iki kurucu devlet, yetkileri ve vatandaþlýklar konusunda hassas olduðunu söyledi. Bu ifade Türk tarafýnýn niyetlerini açýkça gösteriyor. Türk tarafýnýn hazýrlýk görüþmelerini kesmeden, Rum tarafýný terk etmeye mecbur etmenin ön þartlarýný da yaratmaya çalýþtýðý da aþikârdýr." Ayný gazete "Sadece Müzakerelerin Yeniden Baþlamasý Gereðinde Uzlaþýyorlar... Partilerin Kýbrýs Sorunundaki Geliþmelere Yaklaþýmlarý Farklý" baþlýklý haberinde Rum siyasi partilerinin uzlaþabildiði tek noktanýn müzakerelerin yeniden baþlamasý gerektiði noktasý olduðunu, ön hazýrlýk aþamasýyla ilgili yaklaþýmlarýnýn ise birbirinden farklý olduðunu, her birinin kendi pozisyonunu savunduðunu yazdý. Geçende Sýrrý (Süreyya Önder) aradý. Bilenler bilir, Sýrrý'nýn sohbetleri bal tadýndadýr, insan telefonda bile olsa lafý uzatmak için kýrk takla atar. Lakin, bu sefer kapýyý baþtan kapadý Sýrrý. Öyle bir giriþ yaptý ki, lafý sündürmeye imkan yok. "Kalemin kaðýdýn var mý, gardaþ?" dedi, selamdan sabahtan bile önce. Sonra, "Dikte ediyorum" dedi, "Yaz". "Bir, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna adayým. Ýki, sakýn ola ki CHP oylarýmý bölmesin. Üç, " Memleket seçim sathý mailine girdi ya, her yerde bir aday muhabbetidir gidiyor. Ýlla da Ýstanbul veankara'da Bu iki kentin, hiç deðilse bu iki kentten birinin AKP'den alýnmasýnýn memleketin siyasal ikliminde bir deðiþimin, havanýn dönmesinin iþareti olacaðý herkesin dilinde Kafalar anket þirketleri gibi çalýþýyor, gözler o þirketlerin aðzýna dikilmiþ, kulaklar o aðýzlardan çýkacaklarý kaçýrmamak için tetikte. Siyasetin temel belirleyenin anketler olduðu bir yola girildi epeydir. Siyaset topluma yön verecekken, anketler üzerinden toplum siyasete yön veriyor. Deðiþim diye bir derdi olmayanlarýn, memleketin ve toplumun durduðu yerden memnun olan "muhafazakarlar"ýn bunu "demokratlýk" saymasý anlaþýlýr bir þey. Ancak, deðiþimden yana olanlarýn, anketler üzerinden mevcut durumun kuyruðuna takýlmasýný anlamak olanaksýz. Hele de, Gezi gibi bir deðiþim dinamiði ortaya çýkmýþken! Sýrrý, "Bir" ve "Ýki" diye dikte ettiklerini bir telefon muhabbeti çerçevesinde "bana" söyledi; "üç"üncü noktayý ise bana ifade ettiðinden farklý biçimlerde de olsa her yerde söylüyor. Geçen gün, Hürriyet'te sevgili Okan Konuralp'le yaptýðý bayram sohbetinde de yinelemiþ: "Bizim adayýmýzý belirlememe tutumumuz bütün bu forumlarý, bütün bu yerel temsiliyetleri, inançlarý, sivil toplum örgütlerini, sol örgütleri, emek örgütlerini ortaklamak yoluyla olacak. En þahane aday da olsa tepeden inme bir aday belirleme bize göre deðildir." "Gezi ruhu", "Gezi'nin mesajý" falan denilip duruluyor ya, biraz da bu iþte. Gezi'nin ortaya çýkardýðý "tek" bir isim yoktu. Gezi, "yöntemin gücü"nün belli bir ismin gücünden daha önemli olduðunu da gösterdi. Aslýnda, CHP içinde bunu gören ve ifade eden "akil" sesler var. Geçen yazýda, "CHP olarak parti dýþýnda olsa bile Gezi'den gelen birtakým kiþileri benimseyebilirsiniz, onlarý destekleyebilirsiniz gibime geliyor.... Önemli olan CHP tarafýndan, Gezi'deki zihniyetin benimsenmesi. Bu benimsenirse Gezi süresince açýða çýkan enerjiyle birlikte hareket etmek de mümkün" diyen Rýza Türmen'i anmýþtým. Baþkalarý da sayýlabilir. Ýstanbul'u ya da Ankara'yý almayý tarihsel bir sorumluluk gereði sayan bir siyasi öznenin, baþkalarýný "oylarý bölmemeye" çaðýrýrken "büyüklenerek" ve "kibirle" davranmasý tam bir sorumsuzluk örneðidir aslýnda "Bir" ve "Ýki"den sonra "üç"üncü bir þýkký olan Sýrrý da, bir yandan CHP'ye aðýr eleþtiriler yöneltirken öte yandan "Biz hiç kimseye kapýlarý kapatmýyoruz. Sadece CHP için söylemiyorum. Demokratik çözüm ve seçenekler konusunda kimin ne önerisi varsa konuþmaya hazýrýz" diyen Gülten Kýþanak da sorumsuz deðil. Asýl sorumsuzluk, bu denli kritik bir seçim sürecinde, aday belirlerken diðer özneleri hiç dikkate almayan bir "yöntem"le isim dayatýp, dayatmaya hayýr diyenleri oylarý bölmekle suçlamak olsa gerek. Anketler önemli bir araç, kabul. Ancak, siyaseti anketlerin hizmetine deðil, anketleri siyasetin hizmetine sunarsanýz! Ankara'nýn da Ýstanbul'un da alýnabilir olduðuna dair anketler dýþýnda da iþaretler var. Yeter ki, büyüklenip kibirle hareket etmeden, Gezi ruhuna da uygun bir deðiþimi talep eden her siyasi öznenin birbirine saygýyla yaklaþarak el ele vermesinden doðacak sinerji harekete geçirilebilsin!

9 9 20 Ekim 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÝSLAMÝ KAPÝTALÝZM BÝR CANAVAR Bugün Türkiye'de kapitalizmin kendisiyle ve benim tuhaf, canavar, yaratýk olarak nitelendirebileceðim Ýslami kapitalizmle karþý karþýyayýz. Ben kapitalizmin her türüne karþýyým. Gezi Direniþi ile birlikte siz hem kapitalizmin kendisine hem de Ýslami hükümetin sizi ezmesine karþý çýktýnýz. Komünizm, bildiðiniz üzere bireylerin çýkarlarý deðil halkýn kollektif çýkarlarýna yöneliktir. Komünizmin kendisi soyut deðil aslýnda somut bir deneydir. Bazen soruyorum neden böyle somut bir deney dünyanýn yasasý haline gelmez diye. Ama cevabý da kendim vereyim: Çünkü dünya nüfusunun %1'lik kýsmý dünyadaki mülkiyetin %50'sine sahip olduðu için. Hatta dünya nüfusunun sadece %10'luk kýsmý neredeyse dünyadaki mülkiyetin neredeyse tamamýný elinde tutuyor. Ýþte asýl soru, bunu nasýl kabul edebiliyoruz. ALAIN BADIOU (Fransýz felsefeci/t24) TARÝH 19 EYLÜL 2012 Güzelyurt Kaza Mahkemesi Baþkaný Ýlker Sertbay'ýn alacaklý tefeci davalarýnda verdiði kararlar tefecileri çileden çýkardý. Sertbay "Vatandaþýn ödeyecek gücü yoksa, onu daha aðýr bir yük altýna sokmamak gerekir" diyor. Kimisi gerçekten kurban, kimisi da Þeyh e kurban... Gözden kaçmayanlar... RANT KAVGASI VE ÇÖZÜM Solcular kimin solcu olmadýðýný konuþur, gazeteciler kimin gazeteci olmadýðýný. Senelerdir bu böyle Oysa solcular, solculuðun; gazeteciler de gazeteciliðin ne olmadýðýný konuþsalardý, muhtemelen bugünkü sefil durumda olmazdýk. Bakýn iþte güya çözüm kapýda, güya Kýbrýs Sorunu'nda hareketlenme var. Kýbrýslýrumlar harýl harýl çözüm konuþurken, kendini çözümün ve barýþýn tek partisi zanneden CTP kendi iç hesaplaþmalarýný bitiremiyor bir türlü Kavgalarý da iþgal rejiminin rantý yüzünden Yargýtay sözcüðünü nerede, ne zaman duysam, Savcý Doðan Öz ün sesi çýnlar kulaklarýmda: Dostlar biz ölmeyiz savaþta/ Yarýnýn doðmasý bizden yana Sonra zamanýn eskitemediði o yargý kararý gelir aklýma. Sanýk Çiftçi yi dört kez ölüm cezasýna çarptýran mahkeme, Askeri Yargýtay ýn bozma kararý karþýsýnda çaresizdir: Sanýk Ýbrahim Çiftçi nin maktul Doðan Öz ü taammüden öldürdüðü mahkememizce sabit görülmüþtür. Ancak Askeri Yargýtay Kurulu kararýna direnilemeyeceðinden 7/8 lik oy çokluðuna dayanan bozma ilamýna sýrf bu hukuki zorunluk nedeniyle uyulmuþ, sanýk Çiftçi nin beraatine karar verilmiþtir. Yargýçlar, cinayeti kimin iþlediðini saptýyor, Savcý Öz ün tasarlanarak öldürüldüðünü görüyor. Tetiði çektiren belli. Ama kutsal adalet, hukuki zorunluluða yeniliyor. Bu hokkabazlýðýn adýna o günden bugüne adalet deniyor.( ) Doðan Öz ün katili Çiftçi nin adý Ankara Bahçelievler de TÝP li yedi gencin öldürülmesi olayýnýn sanýklarý arasýnda yer almadý mý? Aldý. Öz ün öldürülme emrini veren Ülkü Ocaklarý Ýkinci Baþkaný Hüseyin Demirel, olaydan sonra ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT Ventures dergisinin yayýnladýðý haberde, 2012 verilerine göre en az 500 milyon kiþinin açlýk sýnýrýnda veya altýnda yaþadýðý Afrika'da 55 milyarder iþadamý var Savcý Doðan Öz: "Dostlar biz ölmeyiz savaþta/ Yarýnýn doðmasý bizden yana " "Türkiye'nin arzusu 23 ve 24. fasýllarýn bir an önce açýlmasýdýr." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... ÝNSAN YAKANLAR DA MAÐDUR Tutukluluk halleri devam eden, Sivas katliamý hükümlüsü Hayrettin Gül ve Hizbullah davasý hükümlüsü Cihan Yeþil, 28 Þubat'ta maðdur olduklarý gerekçesiyle savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Mantýken de, insani ve vicdani olarak da bu talebin ciddiye alýnmamasý gerekir ama Tayyip Erdoðan'ýn Sivas Davasý zamanaþýmýna uðradýðý zaman "hayýrlý olsun" dediði bir ortamda insan yakan canilerin buna cesaret etmesinde þaþýlacak bir þey yok. Bu acýlarla alay etmekten de öte bir þeydir. Sahi, Sivas katliamý ile 28 Þubat'ýn ne alakasý var? FÝGÜRANDAN ESAS OÐLAN OLMAZ HOCAM! "Kýbrýs Sorunu'nda son zamanlarda bir hareketlenme yaþanýyor, Kýbrýslýlarýn da bu süreçte baþ aktör olmalarý gerekir." Cemal ÖZYÝÐÝT (TDP Genel Sekreteri) Bulgaristan a Oflu Ýsmail in yanýna gönderilmedi mi? Gönderildi. Oflu Ýsmail e MÝT için çalýþmasý söylenmedi mi? Söylendi. (Gazete Pazar, 16/11/1997) Hukuk devletinden uzaklaþtýkça, yargýnýn yüz kýzartan kararlarý birbirini izledi. Baþbakan Bay Tayyip in yargýç bilmez, ulema bilir yaklaþýmýný tepkisiz karþýlayan yargý, demokrasinin temel taþý olma özelliðini o gün yitirdi. Sonrasý çorap söküðü gibi geldi. Yargýnýn çürümesini tüm çýplaklýðýyla anlatan Yargýtay ýn Balyoz kararý, kuþkusuz, adalet duygusunun dibe vuruþunu açýða çýkaran özgün bir utanç örneði. Artýk Evren in, Özal ýn, Çiller in irin kokan, kan kokan, dýþký kokan siyasi þube koridorlarý yok. Yaþý büyütülerek asýlan, yargýlanan siyasi suçlular yok. Oysa F Tipi ölüme mahkum edilen yüzbinler var. Türkiye Cumhuriyeti ni Ýslam Cumhuriyeti ne dönüþtürmek için satýp savan, ordusuna tüfek çattýran bir siyasal iktidarýn arkasýna saklanacaðý kapý gibi yüksek bir yargý kararý var. Yargýtay daki arkadaþlarýmýzý tanýrým, donanýmlý ve tecrübelidirler. Yanlýþ yapma ihtimali çok düþüktür diyen bir Anayasa Mahkemesi nin muhasebeci baþkaný var. Fethullahcý polisin, aklýevvel MÝT çinin hazýrladýðý sahte deliller için Dijital delil benim için kutsaldýr diyen Yargýtay 9. dairesinin akýl almaz bir iftira çaðýný baþlatma tehlikesi var. Evet, var çünkü Artýk ülkede kimse güvende deðil, çünkü herkesin hasýmlarýný hapse göndermek için rahatça kullanabileceði Yargýtay onaylý bir yöntem mevcut... (Prof. Cem Say, 12 Ekim 2013) Yargýtay kararý bu. Kutlu olsun. Ancak bu karar zülme vesile sayýlmasýn. Cumhuriyet in Savcýsý Doðan Öz ün dizeleri anýmsansýn. Dostlar biz ölmeyiz savaþta/ Yarýnýn doðmasý bizden yana Türkiye Ýslam Cumhuriyeti zulmü karþýsýnda direnenlerin, kurþunlanarak, gazlanarak ve öldürülerek tükenmediði anlaþýlsýn. (Bu yazý ERBÝL TUÞALP ýn sol da yayýmlanan Simit tablasý, limon sandýðý baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Ekim 2013 Pazar GÜNEYDEN... KIBRIS'TA YENÝ SIÐINAK ÝNÞASI DURDU Güney Kýbrýs'ta sivil savunma durumunda kullanýlmak amacýyla inþa edilen sýðýnak sayýsýnýn 2 bin 380 olduðu, yeni sýðýnak inþa edilmesi programýnýn ise ekonomik kriz sebebiyle durdurulduðu bildirildi. Simerini gazetesi, mevcut sýðýnaklarýn Güney Kýbrýs nüfusunun yüzde 46,9'una hizmet verecek durumda olduðunu belirtirken yeni sýðýnak inþasýnýn durmasýna karþýn mevcut sýðýnaklarýn bakým ve onarým faaliyetlerinin sürdüðünü vurguladý. CYTA BAÞKANI KÝTTÝS ÝSTÝFA ETTÝ Kýbrýslý Türk Mustafa Mustafa'nýn "Dromolaksia" (Mormenekþe) köyündeki arazisinin Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) Emeklilik Fonu tarafýndan yasal olmayan þekilde satýn alýnmasýna iliþkin skandal çerçevesinde tutuklanan ve daha sonra serbest býrakýlan CYTA Baþkaný Stathis Kittis'in, istifa ettiði bildirildi. Haravgi gazetesi, Kittis'in istifasýnýn Anastasiadis tarafýndan kabul edildiðini yazdý. ODTÜ'ye Bayram baskýný Ankara Büyükþehir Belediyesi ekipleri, ODTÜ yol projesi için ODTÜ 100. Yýl- Çiðdem bölgesine polis eþliðinde gece vakti baskýn yaptý. Karþý çýkmak için toplanan gruba polis gaz bombalarý ile müdahale etti. Belediye ekipleri, ODTÜ den geçirilecek otoyol projesi kapsamýnda, önceki gece saat sýralarýnda TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleri ile birlikte aðaç kesme makinalarý, iþ makinalarý ve dozerlerle ODTÜ arazisine girdi. Burada yol çalýþmasýna baþlayan ekip, aðaçlarý söktü. Yaþanan geliþme üzerine yol inþaatýný protesto etmek isteyen bir grup sosyal medya üzerinden örgütlenerek ODTÜ ye yürümek istedi. Polis grubun yürüyüþüne izin vermeyince gerginlik çýktý. Polis toplanan gruba önceki gece saat sýralarýnda gaz bombalarý ile müdahalede bulundu. Müdahalenin ardýndan kaçýþan grup ara sokaklara daðýldý. Belediye ekipleri görüntü almak isteyen basýn mensuplarýna tepki gösterdi. Basýn mensuplarý ile belediye çalýþanlarý arasýnda kýsa süreli arbede çýktý. Polis helikopterleri de projektörlelerle operasyona havadan destek verdi. CHP'LÝ AKA: YAPILAN HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE EDECEÐÝZ CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlý Aka, yapýlan çalýþmanýn hukuksuz olduðu savunarak, konuyla ilgili bir muhatap bulamadýklarýný söyledi. Aka þöyle konuþtu: "Burasý Viþnelik. Özelliði þu etrafta viþne aðaçlarý ile çevrili idi. Ama bu gece yapýlan geceyarýsý operasyonu ile bu aðaçlarý yerlerinden söküyorlar. Ben Valiyi, Vali yardýmcýsýný, sayýn bakan Erdoðan Bayraktar'ý aradým hiçbiri telefonlarýma çýkmadý. Arkadaþlarýmýz savcýlýk için dilekçe yazdýlar. Anayasal bir hakkýmýz olmasýna raðmen, dilekçemiz orada kabul edilmedi. Karakola gittiler. Orada da almadýlar dilekçeyi. Geceyarýsý yapýlan bu operasyonla ilgili Ankara'da bir muhatap bulamýyoruz. Yapýlan þey hukuksuz. Bununla mücadele edeceðiz." HUKUKSUZLUK YAÞANIYOR ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hikmet Þahin, "Bu gece burada ne yaþadýðýmýzý bilmiyoruz. Bu gece burada bir kanunsuzluk, hukuksuzluk yaþýyoruz. Hiçbir bildirim, uyarý olmadan büyükþehirin araçlarý ansýzýn bir baskýn yapar þekilde, bütün çitlerimizi, aðaçlarýmýzý dozerlerle yýkarak seside duyuyorsunuz çalýþmalar devam ediyor. Ýtiraz hakkýmýzý beklemeden yýkmaya devam ediyorlar. Biz cumhuriyet savcýlýðýna baþvurmak için adliyeye gittik. Savcý beyi bulamadýk. Karakola götürdük. Karakol bu evraký almadý. Nereye baþvuracaðýmýzý bilmiyoruzö dedi. YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA AÐAÇLARI YOK EDÝYORLAR ODTÜ Öðretim Üyesi Tarýk Þengül ise, Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn hazýrladýðý bir plan var ve bu olan askýda. Askýda olmasýnýn anlamý itiraz haklarý var. Bu plan bir ay askýda kalacak ve itiraz edilecek. Prosedür öyle iþliyor. Ama þimdi þuana kadar süre dolmamasýna raðmen ve çeþitli çalýþmalar yapýlmasýna raðmen bir gece yarýsý baskýnýyla yangýndan mal kaçýrýrcasýna aðaçlarý yok ediyorlarö þeklinde konuþtu. ODTÜ Rektörü: Okulumuza izinsiz girildi! ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara Büyükþehir Belediyesi ekiplerinin ODTÜ'den geçecek yol projesine gece yarýsý baskýný ile baþlamasý hakkýnda "Bu tamamen yasadýþý bir tasarruftur. ODTÜ arazisine izinsiz olarak girildi" dedi. ODTÜ'den geçecek yol kapsamýnda 3 bini aþkýn aðacýn projeden etkileneceðini dile getiren Rektör Acar, bu aðaçlardan 2 bin 400'e yakýnýnýn nakledilemeyeceðini ancak 600'den fazla aðacýn nakledilebileceðini söyledi. Acar, Ankara Büyükþehir Belediyesi ekiplerinin ODTÜ'ye gece yarýsý baskýný yapmasýna gerek olmadýðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Gece yarýsý baskýnýný iyi niyetli bir yaklaþým olarak bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz. Yapýlan tamamen yasadýþý bir tasarruftur. ODTÜ arazisine izinsiz olarak girildi. Konu ile ilgili yasal baþvurumuzu yapacaðýz." AKP Gençlik Kollarý: ODTÜ'den güzel haber var! AKP Gençlik Kollarý MKYK üyesi Ahmet Sarýduman, Twitter'da ODTÜ saldýrýsýný memnuniyetle izlerken, polise 'sabýrlar' diledi. Melih Gökçek'in eli sopalý belediye ekiplerinin ODTÜ ormanýnda aðaçlarý kesmeye baþlamasýnýn ardýndan, AKP'li Sarýduman; "Tatil demeden gece demeden ODTÜ yolu için çalýþan belediye ekiplerini kutluyorum, polis ekiplerine de sabýrlar diliyorum" dedi. Kolektifler: "Bu bir kavga davetidir. Davetleri kabulümüzdür" Öðrenci Kolektifleri'nin "Saldýrý ODTÜ'nün aðaçlarýna deðil, Üniversiteyedir! Tüm Türkiye'de direneceðiz!" baþlýklý açýklamasýnda þöyle denildi: "18 Ekim tarihinde gece yarýsýnda, telleri keserek, sinsice ODTÜ arazisine saldýranlar, sadece rant yolu için aðaçlarý kesmeye gelenler deðildir! Orada bulunan ellerine sopa tutuþturulmuþ Gökçek'in haydutlarý da, onlara eskortluk yapan polisler de, ODTÜ üzerinden tüm topluma ve özel olarak üniversite gençliðine gözdaðý vermek için gelmiþlerdir. Onlara yakýþan, sinsice, okullar tatilken, telleri keserek okulu iþgal etmeye kalkýþmaktýr! Bu ayný zamanda bir kavga davetidir! Davetleri kabulümüzdür! Sadece ODTÜ'de deðil, tüm Türkiye'de ODTÜ aðaçlarý için direniþle karþýlayacaðýz AKP'yi. ODTÜ'yü desteklemek isteyen herkese çaðrýmýzdýr! Bulunduðunuz her yerde, organize olun ve sokaða çýkýn! Direniþ istiyorlar onlara istediklerini verelim! Kendimizi, mahallemizi, okulumuzu, canýmýzý korumak için direneceðiz!her yer ODTÜ Her yer direniþ!" CÝHANER: BU EÞKIYALIK CHP Denizli Milletvekili Ýlhan Cihaner, "Burada bir dizi suç sözkonusu. Üzerilerinde belediyeye ait olduðu görülen yelekli eli sopalý siviller, ODTÜ arazisine girip Mezunlar Derneði'nin çalýþanlarýný tehdit ederek ve hýrpalayarak aðaçlarý sökmeye baþladýlar. Her þeyden önce bu eli sopalý sivillerin kim olduðunun ortaya çýkmasý lazým" dedi. Derneðe ait tesislere hukuksuz bir þekilde girildiðini belirten Cihaner, "Bunlarýn hepsi ciddi suç. En önemlisi de henüz devam eden hukuki süreç var. Koruma Kurulu Kararý henüz kesinleþmemiþ. Buna raðmen hukuka aykýrý bir þekilde baþkasýnýn arazisine girip oradaki aðaçlarý tahrip etmek, telafisi olamayan bir suç" diye konuþtu. Cihaner, "Polisin saldýrganlarý koruyacak þekilde helikopterle, TOMA'larla onlarý güvenceye almasý resmen eþkýyalýk" diye konuþtu. Melih Gökçek'ten ODTÜ baskýný yorumu: Arkadaþlar sürpriz yapmýþ Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, belediye ekiplerinin ODTÜ'den geçecek yol projesine gece yarýsý baskýný ile baþlamasýyla ilgili ilk deðerlendirmeyi Twitter'dan yaptý. Gökçek, "Dün gece arkadaþlar bana da sürpriz yapmýþlar. Bir gecede ODTÜ yolunu açmýþlar. Ankaramýza hayýrlý olsun" diye yazdý. MEB GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN YILSONUNA KADAR GEMÝ ALIMI ÖNGÖRÜLÜYOR Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði Münhasýr Ekonomik Bölgesinin (MEB) güvenliðinin saðlanmasý için iki adet açýk deniz gemisi alýnmasýnýn yýl sonuna kadar gerçekleþmesinin planlandýðýný açýkladý. Politis ve diðer gazeteler, Fotiu'nun dün düzenlediði basýn toplantýsýnda bakanlýðýnýn yapmayý planladýðý iþlere iliþkin bilgi verdiðini yazdýlar. Habere göre Fotiu, MEB güvenliði konusunda çeþitli ülkelerle, özellikle de Yunanistan ve Ýsrail'le gerçekleþtirilen tatbikat ve iþbirliðine de deðindi ve savunma alanýnda çeþitli ülkelerle imzalanan iþbirliði anlaþmalarýndan söz etti. Fotiu, Ýtalya Savunma Bakaný'nýn Güney Kýbrýs'ý ziyaret edeceðini belirtirken Rum Dýþiþleri Bakanlýðýyla Barýþ Ýçin Ortaklýk Örgütü'ne üyelik baþvurusu konusunda önemli hazýrlýklar gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) sahip olduðu kullanýlmayan cephaneliklerin imhasý konusunda Ýspanyol "Expal Systems" þirketiyle anlaþma imzalandýðýný hatýrlatan Fotiu, askerlik süresinin kýsaltýlmasýnýn da mümkün olduðunu belirtti. EMBRÝYOLAR DONDURUCUDA KALDI Ýsrailli bir çiftin, çocuk sahibi olma umuduyla gittikleri Güney Kýbrýs'taki tüp bebek merkezinde, 2010 yýlýnda denedikleri tüp bebek yöntemiyle elde ettikleri embriyolarý bu merkezden alamadýklarý bildirildi. Politis gazetesi, söz konusu merkezin 2010 yýlýnda, çalýþma tüzüðüne uymamasý nedeniyle kapatýldýðýný ve embriyolarýn, merkezde rehin kaldýðýný yazdý. "ÝNSAN TÝCARETÝ KONTROL DIÞI" Ýnsan ticareti konusunda bugün Rum basýnýnda yer alan bir haberde, Rum kesimindeki sistemin fuhuþ yapan kadýnlarý deðil, müþteriyi korumakta olduðu ifade edildi. Simerini gazetesi yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, geçtiðimiz yýl yollarda veya kiliselerin dýþýnda dolaþmakta olan, Afrika ve Avrupa'dan kadýn ticareti kurbaný en az 6 hamile kýz tespit edildiðini yazdý. Dün bunlardan bir tanesinin, yasadýþý göçmen olarak tespit edilmesinin akabinde, 9 aylýk hamile olmasýna raðmen ülkeden sýnýr dýþý edilmesi için bir kararname yayýmlandýðýný kaydeden gazete, Rum kesiminde bulunan "Kýbrýs'ta Ýnsan Ticaretini Durdurun- Cyprus Stop Trafficking" isimli sivil toplum örgütünün baþkaný Andrulla Hristofidu Enrikes'in konuyla ilgili açýklamalarýna yer verdi. Bu kýzlardan iki tanesinin ciddi bulaþýcý zührevi hastalýða sahip olduðunu dile getiren Enrikes, bahse konu kýzlardan biri için sýnýr dýþý edilme kararý verilmesini de yorumladý ve Rum kesiminin, AB üyesi olarak, kadýn ticareti kurbanlarýný sýnýr dýþý etmeye hakký olmadýðýný savundu.

11 20 Ekim 2013 Pazar 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Vücut geliþtirme ilaçlarý ölüm getirdi Kurban Bayramý'nýn ilk günü yaþamýný yitiren vücut geliþtirme sporcusu Þahin Ýrencin'in cenazesi Esenyurt Cemevi'nden kaldýrýlýrken ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarý gözyaþýna boðuldu. Sporcular arasýnda "Dinamit" olarak bilinen doping ilacýný aldýktan sonra fenalaþan ve iç organlarý iflas eden Þahin Ýrencin hayatýnýn baharýnda sevenlerine veda etti. Hürriyet'ten Celal Demirbilek'in haberine göre, 1983 Erzincan doðumlu, yaðýz bir delikanlýydý Þahin Ýrencin. Vücut geliþtirme sporu yapan büyüklerini gördükçe imrendi. Bir gün böyle bir vücuda sahip olabileceðinin hayali ile yaþadý. Ama bilmiyordu ki, böylesine kaslý vücutlar sadece diyetle, vitaminle olmuyordu. ÝLAÇ BATAÐINA GÝRÝÞ Þahin Ýrencin, vücut geliþtirmeye küçük aðýrlýklarla baþladý kilolar temiz gücü ile kalkýyordu. Antrenörleri ne zaman normal gücün kaldýramayacaðý kilolarý yüklemeye baþladý, o zaman zehir ilaçlarla tanýþtý. Antrenörleri Þahin'de geleceðin þampiyonunu görünce profesyonel zehirler devreye girdi. Bir yandan iyice þiþen kollar, baldýrlar, göðüsler, sýrt kaslarý ölçülürken bir yandan da diyetle birlikte ilaçlara yüklenilmeye baþlandý. NE KADAR ÝLAÇ O KADAR BAÞARI Þahin'in vücudu kaslandýkça hayranlarý da arttý. Kýyafetlerin içinde sergileyemediði vücudunu, plajlarda gösterdi. Þöhreti sýnýr ötesine taþtý. O þiþkin adaleli vücudu yapmak kadar korumak da zordu. Yeni hedefi Avrupa Þampiyonu olmaktý. Yeni ilaçlar verilmeye baþlandý Þahin'e. ADIM ADIM ACI SONA Bazý kutularýn üzerinde ilaç ismi bile yazmýyordu, kullaným tarifi yoktu. Son kullandýðý ilaçlardan biri en tehlikelisiydi. Sporcularýn kendi aralarýnda "dinamit" diye isimlendirdikleri ilacý almýþtý. Ya ilacýn dozunu kaçýrdý ya da yýllarýn birikimi artýk bardaðý taþýrmýþtý. Kendini iyi hissetmiyordu. Zehiri vereni arayýp yan etkilerini sordu. Yanýt korkutucuydu. Baðcýlar Araþtýrma Hastanesi'ne koþtu. DOKTORLAR ÇARESÝZ KALDI Doktorlar midesini yýkamaya çalýþtý önce. Ama övündüðü kaslarý izin vermiyordu. Mide yýkama için kullanýlan hortumu boðazýndan aþaðý indiremediler. Durumu kötüleþiyordu. Kalbi durdu. Kalp masajý yapmak gerekiyordu. Ama kaslarý esnetip masaj yapmaya imkan yoktu. Savcýlýk bu acý kayýp üzerine harekete geçti. Evdeki ilaçlardan örnek alýndý, adli soruþturma baþlatýldý. Eþinin ölüme gidiþine dakika dakika tanýklýk eden Münevver Ýrencin gözü yaþlý anlatýyor: "Bu ilaçlar el altýndan veriliyor. Aksaray'da Ö. D.'nin kulübünden ilaçlar temin ediliyordu. Bazý ilaçlarýn üzerinde hiçbir yazý yoktu. Poþet içinde geliyordu. O kiþi bu ilaçlarýn nasýl kullanacaðýný söylüyordu. Eþime spor yaptýðý sürece birçok ilaç verildi. En son aldýðý ilaç beyaz kutu içinde sarý bir kapsüldü. Bu ilaç vücut ýsýsýný artýrarak yaðlarýný yakýyordu. Günde en az 3 tane alýyordu. Son kullandýðýnda 8 tane almýþtý. Eve geldiðinde aþýrý terledi, vücutta kasýlmalar vardý. Ö. D. ile telefonda görüþtü. 'Bu ilaç fazla alýnýrsa ne olur' dedi. O da bir þeyler söyledi. Sonra 'Beni hastaneye götürün' dedi. Ateþten yanýyordu. Yan etkisini söylemedikleri için panzehirini bilmiyordu. Baðcýlar Araþtýrma Hastanesi'ne gittik. Doktora 'Ýlaçtan zehirlendim' dedi. Ateþten havale geçiriyor, sayýklýyordu. Midesini yýkamaya çalýþtýlar, hortum kasýlmadan mideye inmedi. 10 þiþe serum verildi. Kalp atýþlarý azaldý. Masaj yapýlacaktý. Göðsü o kadar sertleþmiþti ki masaj için vücudu esnek deðildi. Sonunda doktorlar 'Elimizden bir þey gelmiyor. Bu ilacýn yan etkisine karþý ne verileceðini araþtýrdýk, bulamadýk' dediler. Bu ilaçlara neden engel olunmuyor? NE YAZIK KÝ ÖNLEM ALINMIYOR Zülfikar Ýrencin (Aðabeyi): "Vücut geliþtirme sporu yýllardýr doping olaylarý ile çalkalanýyor. Ne yazýk ki bir önlem alýnamýyor. Federasyon içinde birbirlerini koruyanlar var. Olay savcýlýða intikal etti. Savcý ve polis evimize geldi. Kullandýðý ilaçlarýn fotoðraflarýný çekti ve ilaç kutularýndan numuneler aldý. Bu ilaçlar çok pahalý. Herhangi bir þampiyona için 3-6 aylýk kürlerde 20 bin lira para harcýyordu. Bu harcama bazen 100 bin lirayý buluyordu. Türkiye þampiyonu oluyordu bir madalya ile bir kutu protein veriliyordu o kadar." BAÞBAKAN EL KOYSUN Kemal Ýrencin (Amcasý): "Bizim isteðimiz bu soruna Baþbakan'ýn el atmasýdýr. Gençlerin spor yaparken ölmemesini istiyoruz. Olay örtbas edilmesin. Yasalarda dopingin suç olduðu bellidir. Bu ilaçlar gümrük kapýlarýndan girerken denetlenmiyor mu? Spor salonlarý denetlensin. Bu salonlarda doping ilaçlarý peynir ekmek gibi satýlýyor." BU ÝLAÇLAR ÜLKEYE NASIL GÝRER? Þahin Ýrencin'in babasý Cafer Ýrencin þöyle diyor: "Bu ilaç iþlerinden devlet sorumludur. Bu zehir ilaçlar sporcuya veriliyor da kimsenin haberi nasýl olmuyor? Sadece benim oðlum deðil, bu ülkenin kaç tane evladý ölmüþtür kim bilir. Oðlum bu doping ilaçlarý ile öldü. Bu ilaçlar Türkiye'ye nasýl giriyor? Oðlum Türkiye'de þampiyon oldu, ödül verilmedi. Bütün eziyeti Avrupa Þampiyonu olmak için çekti o da olmadý." Ýþsiz Rum sayýsý yabancý uyruklu iþsiz sayýsýný geçti Güney Kýbrýs'taki iþsiz Rum sayýsýnýn, iþsiz yabancý uyruklu sayýsýný geçtiði bildirildi. Politis gazetesi, Rum Ýstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak, artýk 1-2 yýllýk iþsizlerden deðil, yýllardýr çalýþma çaðýnda olup da iþ bulamayan bir kesimden bahsedildiðini yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs'taki iþsizliðin bu yýlýn ikinci üç ayýný kapsayan dönemde (Nisan-Mayýs-Haziran) yüzde 15,5'e ulaþtýðýný ve bu yüzdelikle, AB'de iþsizliðin en fazla olduðu ülkelerde beþinci sýranýn alýndýðýný kaydetti. Ayný dönem için, 25 yaþ altý gençlerdeki iþsiz oranýnýn yüzde 40,3'ü bulduðunu ve bu oranýn, 2007 yýlýnýn ikinci üç ayýna bakýldýðýnda yüzde 10,9 olduðunu belirten gazete, AB'de bu yaþ grubu için olan ortalama iþsizlik oranýnýn yüzde 23,1 olduðuna dikkat çekti. Gazete, ayný dönem için yüzde 15,5 olan Rum iþsiz oranýnýn, Güney Kýbrýs'ta ikamet eden yabancý uyruklularýn iþsizlik oranýný bile aþtýðýný (yabancý uyruklulardaki iþsiz oraný yüzde 15 olarak verildi); bu yýlýn ikinci üç ayýndaki iþsiz sayýsýnýn 54 bin 200 kiþi olduðunu ve 2007 yýlýnýn ayný dönemine bakýldýðýnda, bu rakamýn 15 bin 900 olduðunu yazdý. KKTC'DEN GÜNEYE GEÇEN ÖZBEK ASILLI ÞAHISA 3 AY HAPÝS KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçtiði iddia edilen ve tasarrufunda sahte kimlik ve pasaport tespit edilen Özbek asýllý bir þahsýn, 3 ay hapis cezasýna çarptýrýldýðý haber verildi. Fileleftheros, Londra'ya gitmeye çalýþýrken, tasarrufunda sahte Ýtalyan kimliði ve pasaportuyla yakalanan 33 yaþýndaki Özbek asýllý bir þahsýn, dün Larnaka Kaza Mahkemesi tarafýndan 3 ay hapis cezasýna çarptýrýldýðýný yazdý. Gazete, 16 Ekim'de Ýstanbul'dan Ercan havalimanýna geldiði iddiasýnda bulunduðu þahsýn, dün çýkarýldýðý Mahkemede, bir kadýnýn kendisini Ercan havalimanýndan aldýðýný, KKTC'deki bir otelde konakladýðýný, daha sonra da ayný kadýnýn kendisini Larnaka havalimanýna götürerek, kendisine 5 bin Euro karþýlýðýnda sahte belgeleri teslim ettiðini söylediðini aktardý. Bir grup Girne kökenli Rum KKTC'de yaþamak istiyor Girne kökenli bir grup Rum, Güven Yaratýcý Önlem (GYÖ) olarak geri dönmek ve KKTC'de yaþamak istiyor kiþilik grup, "bugünkü rejim altýnda geri dönme" isteðini, sözde "Girne Belediyesi" aracýlýðýyla Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e iletilmek üzere Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'na mektupla bildirdi. Fileleftheros "GYÖ Olarak Girne'ye Dönmek Ýstiyorlar... Girne Belediye Baþkaný'nýn Ýçiþleri Bakaný'na, Küçük Bir Göçmen Grubuyla Ýlgili Önerisi" baþlýklý haberinde, önerinin sözde "Girne Belediyesi"nin Baþkaný Glafkos Kariolu'ya ait olduðunu yazdý. Önerinin ilk önce geçen yaz "Girne Kazasý belediyelerinin" Rum Ýçiþleri Bakanlýðý ile gerçekleþtirdiði toplantýda ortaya konulduðunu belirten gazete þunlarý yazdý: "O toplantýnýn tutanaklarýnda kaydedildiði üzere belediye baþkanlarý, 'Girnelilerin, bugünkü rejim altýnda, Güven Yaratýcý Önlem olarak ve Girne Metropoliti'nin de þu anda iþgal ordusunun elinde bulunan Girne Metropolitliði binasýna dönmesi þartýyla, ata yurtlarýna yerleþmeye ilgisine iþaret ettiler.' Bir daha düþünüldükten sonra -belli ki itirazlar geldi- Ýçiþleri Bakanlýðý'na her üç belediye baþkanýnýn da imzasýný taþýyan yeni bir mektup gönderilerek þu izahlarda bulunuldu: 'Bizlere 30/ 7/13 tarihiyle gönderilen dosya numaralý tutanaðýn ikinci sayfasýndaki (d) paragrafýnýn þu þekilde deðiþtirilmesini rica ederiz: "Girne Kazasý'ndan ve kentinden küçük bir grup Girnelinin, Güven Yaratýcý Önlem olmasý þartýyla, Maraþ'ýn iade talebiyle birlikte, müzakerelerin baþlamasýndan önce 'iyi ortam' yaratýlmasý maksadýyla, güvenlik þartlarý altýnda, ata yurtlarýna ve mallarýna geri dönmeye ve ayný zamanda, yine GYÖ çerçevesinde, Girne Metropolitliði binasýnýn da iade edilmesi ve kullanýlmasýna izin verilmesine ilgisine iþaret ettiler." Aslýnda talep, GYÖ olarak bizim tarafça, Maraþ'ýn iadesi konusunun paralelinde gündeme getirilmesi için somutlaþtýrýlýyor. Bu, Kýbrýs sorununun çözüm müzakerelerinde böyle bir baþlýðýn açýlmasýyla ilgili pusuda bekleyebilecek tehlikeler açýsýndan çeþitli soru iþaretleri doðuran bir yöndür. Gazetemiz belediyelerimizin her üç baþkaný ile de irtibata geçerek konuyla ilgili izahat istedi. Karava (Alsancak) Belediye Baþkaný Yannis Papayoannu kendisinin bu meselede ayný görüþte olmadýðýný belirtti ve kendisine asla Karavalýlardan, bugünkü rejim altýnda geri dönme talebi gelmediðini söyledi. Lapta Belediye Baþkaný Neopolemos Kocabaþ da konuya mesafeli durdu. Söylediðine göre yaklaþýk 15 kiþilik bir Girneliler grubu tarafýndan imzalanan bir mektup bulunduðunu belirterek 'Girne Belediye Baþkaný'nýn kiþisel görüþüdür, tamamýný benimseyemeyiz' dedi. BAKANLAR KURULU KIBRIS'IN SURÝYE'DE KÝMYASAL ÝMHA EDECEK EKÝBE ÜS OLMASINI ONAYLADI Rum Bakanlar Kurulu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Güney Kýbrýs'ýn Suriye'deki kimyasal silahlarýn yasaklanmasýyla ilgili BM heyetine üs olma önerisini onayladý. Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis'in, yazlý bir açýklama yaparak, BM'nin bu heyetin görev yapmasý için Güney Kýbrýs'ý üs olarak seçme kararýnýn, Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'deki istikrar saðlayýcý ve yükselmiþ rolünü göstermenin de ötesinde, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin prestijini artýrdýðýný söylediðini yazdý. Habere göre Stilianidis, Bakanlar Kurulu'nun bu kararýyla, Rum Yönetimi'nin de BM heyetinin Suriye'deki kimyasal silahlarýn önlenmesine yönelik çalýþmalarýna katký koyacaðýný kaydetti. BU YIL 32 AIDS VAKASI TESPÝT EDÝLDÝ Güney Kýbrýs'ta Ocak ayýndan bu yana AIDS virüsü taþýyan 32 kiþi tespit edildiði ve bunlardan 31'inin Rum olduðu bildirildi. Simerini gazetesi, 1986 yýlýndan bu yana güney Kýbrýs'ta 825 AIDS vakasý kaydedildiðini, bunlardan 423'ünün Rum, 370'inin de yabancý uyruklu olduðunu yazdý. Haberde, Güney Kýbrýs'taki AIDS vakalarýnda ilerleyen yýllarda artýþ kaydedilmesinin beklendiði belirtildi. TÜRKÝYE, YUNANÝSTAN, KIBRIS BARIÞ KONSEYLERÝ HANYA'DA TOPLANIYOR Türkiye, Yunanistan ve Güney Kýbrýs Barýþ Konseylerinin bu yýl dördüncüsü yapýlacak olan toplantýsýnýn, bugün ve yarýn, Girit'in Hanya þehrinde gerçekleþtirileceði haber verildi. Toplantýnýn Dünya Barýþ Konseyinin himayesinde yapýlacaðýný yazan Haravgi gazetesi, 2010 yýlýnda gerçekleþtirilmeye baþlayan diðer üçlü toplantýlarýn, Midilli, Ýstanbul ve Lefkoþa'nýn Rum kesiminde yapýldýðýný anýmsattý. OMÝRU LÜKSEMBURG'DAKÝ ZÝYARETÝNÝ TAMAMLADI Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Lüksemburg'da gerçekleþtirmekte olduðu çalýþma ziyaretini tamamladýðý haber verildi. Simerini, Omiru'nun, baþta Lüksemburg baþbakaný ve Euro grubu eski baþkaný olmak üzere ülkede bir dizi temasta bulunduðunu yazdý.

12 12 Günün Manisi 20 Ekim 2013 Pazar KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Kuantum Gizli Öðretisi Kevser Yeþiltaþ Yalçýn SINIRÖTESÝ YAYINLARI 256 sayfa Emine Hür Ah gider aman kalýr Od yanar duman kalýr Bu bir deðiþmez kural Yýl gider zaman kalýr TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Hür olmadýklarý halde kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz." Goethe GECEDE KALDI ZAMAN Bir kentin kirlendiðini görmedin Alevler sararken dudaklarýný Ýþsizlik Yenilgi Umutsuzluk Bir baþýnaydýn korkularýnla Hiç sen özlemedin ki beni Sevgisiz gecelerde kaldý zaman Tayfun Kocaman Nobel Edebiyat Ödülü Alice Munro'nun 2013 Nobel Edebiyat Ödülü'ne 82 yaþýndaki Kanadalý yazar Alice Munro layýk görüldü Nobel Ödülleri verilmeye devam ediyor. Edebiyatseverlerin merakla beklediði bu yýlki Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, Ýsveç Akademisi tarafýndan açýklandý Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Kanadalý yazar Alice Munro oldu. Munro, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layýk görülen 13. kadýn yazar oldu. Ýsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "duruluk ve psikolojik gerçekçiliðiyle öne çýkan, incelikle iþlenmiþ hikayelerinden dolayý" Kanadalý kýsa öykü Alice Munro'yu Nobel Edebiyat Ödülü'ne layýk gördü. Munro, ödülün açýklandýðý basýn toplantýsýnda Ýsveç Akademisi yetkilisi tarafýndan "çaðdaþ kýsa öykünün ustasý" diye nitelendi. Akademinin saat farký nedeniyle Munro ile iletiþim kuramadýðý, telefonuna mesaj býrakýldýðý bildirildi. Munro, 1.2 milyon dolar para ödülünün de sahibi oldu. 'Bazý Kadýnlar' ve 'Çocuklar Kalýyor' adlý kitaplarý Can Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan Munro'nun 'Nefret, Arkadaþlýk, Flört, Aþk, Evlilik' adlý öykü kitabý da Kasým ayýnda yayýmlanacak. Carnevali'nin yapýtlarý izleyiciyle buluþuyor Ýtalyan ressam Carlo Carnevali'nin yapýtlarý Kýbrýslý izleyiciyle buluþuyor. Ümit Ýnatçý'nýn küratörlüðünü yaptýðý, Doðu Akdeniz Üniversitesi Sanat ve Tasarým Merkezi'nde açýlacak olan sergi üniversitenin düzenlediði "Ýtalyan Günleri" kapsamýnda yer alýyor. Sponsorluðunu DAÜ ve Antik Maðusa Vakfý'nýn yaptýðý sergi 22 Ekim Salý günü saat 19.00'da açýlacak. Açýlýþta Ressam Carlo Carnevali'nin de hazýr bulunacaðý sergi 31 Ekim'e kadar izlenebilecek. Perugia-1951 doðumlu olan Carlo Carnevali deneysel resim sanatýnýn önemli isimlerindendir. Avrupa ve Amerika'da birçok sergisi açýlan ve birçok özel ve kamusal koleksiyonda eserleri bulunan sanatçýnýn bu sergisi Kýbrýs'taki ilk kiþisel sergisi oluyor. Yoðun yüzey katmanlarý ve hareketli çizgisellik Carnevali'nin eserlerinin karakterini oluþturuyor. Soyut dýþavurumcu ve enformel sanatýn örneklerini göreceðimiz bu son çalýþmalarý özellikle bu sergi için gerçekleþtirilmiþtir. 'ARTIK YAZMAYACAÐIM' Dünyanýn yaþayan en büyük kýsa hikayecilerinden biri kabul edilen 82 yaþýndaki yazar, Haziran ayýnda verdiði bir söyleþide, "Muhtemelen artýk yazmayacaðým. Bu yazmayý artýk sevmediðim anlamýna gelmiyor ama sanýrým hayatýnýz üzerine farklý bir þekilde düþündüðünüz bir evreye geliyorsunuz. Belki de benim yaþýma geldiðinizde yazarlýðýn gerektirdiði yoðunlukta bir yalnýzlýk yaþamak istemiyorsunuz" diye konuþmuþtu. 'KANADA'NIN ÇEHOV'U' Kanadalý yazar Alice Munro 1931'de Ontario'da Wingham'da dünyaya geldi, öðretmen annesi ve çiftçi babasýyla burada büyüdü. Batý Ontario Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ýngiliz dili eðitimi gören Munro, 1951'de evlendi ve eþiyle taþýndýðý Victoria'da kitapçý dükkaný açtý. Ýlk gençlik yýllarýnda öykü yazmaya baþlayan Munro, ilk kitabý "Dance of the Happy Shades"i 1968'de yayýmladý. Edebiyat çevrelerinde kýsa sürede beðeni toplayan Munro'nun hikayeleri pek çok ödüle deðer görüldü, New Yorker, Atlantic Monthly ve Paris Review gibi öne çýkan yayýnlarda yer aldý, çok sayýda dile çevrildi. Kimi eleþtirmenlerin "Kanada'nýn Çehov'u" diye nitelediði Alice Munro'nun hikayelerinin çoðu küçük kasabalardaki hayata ve insani durumlara ýþýk tutuyor. Genco Erkal'ýn "Kerem Gibi, Nazým Hikmet'le 35 Yýl" 26 Ekim'de Her ay bir tiyatro oyunu hedefiyle Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nin tam donanýmlý salonlarýnda kýþ aylarýnda da kültür sanat çalýþmalarýna devam eden Gazimaðusa Belediyesi, 26 Ekim'de Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'nun "Kerem gibi, Nazým Hikmet'le 35 yýl" isimli tiyatrosunu konuk ediyor. Genco Erkal'ýn "Kerem gibý, Nâzým Hikmet'le 35 Yýl" oyunu 26 Ekim'de saat 20:00'da Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. "Kerem gibi, Nazým Hikmet'le 35 Yýl" oyunu tiyatro sahnesinde Nâzým Hikmet'in þiir dünyasýndan izlenimleri; ozanýn yaþamý, þiirleri ve görüntüleri aracýlýðýyla anlatýyor. Genco Erkal, belgesel-tiyatro ve þiiri buluþturarak, seyircileri Nâzým Hikmet'in þiir dünyasýnda bir gezintiye çýkartýyor. Genco Erkal'ýn yönetip oynadýðý, Nâzým Hikmet'in þiirlerinden oluþan tek kiþilik oyunda, Nâzým Hikmet'in gençlik yýllarý, mahkumiyeti, hapishane yýllarý, açlýk grevi, zorunlu sürgünlüðü, vatan hasreti, tüm dünyayý kucaklayan insan sevgisi, dünya barýþý için mücadelesi, Kurtuluþ Savaþý izlenimleri, XX. yüzyýlýn dünya ölçüsünde en büyük ozanlarýndan birinin yaþamý belgesel bir filmle bütünleþerek þiirsel bir destana dönüþüyor. "Kerem gibi: Nâzým Hikmet'le 35 Yýl" baþtan sona belgesel bir film eþliðinde oynanýyor. Nâzým Hikmet'in hayat hikayesi, fotoðraflarý ve film görüntüleriyle sahneye taþýnýyor. Selanik'ten Moskova'ya uzanan yaþamý ve memleket özlemi Nâzým'ýn kendi dizeleriyle Genco Erkal tarafýndan tiyatro seyircisine aktarýlýyor. Biletler koltuk numaralý olarak Gazimaðusa Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimi'nden 15 TL fiyatla satýlýyor. Daha ayrýntýlý bilgi için belediye halkla iliþkilerin nolu telefonu aranabilir.

13 13 20 Ekim 2013 Pazar Che atkýsý, þarký söylemek, halay çekmek de suç Ýzmir'deki Gezi eylemleri sonrasý tutuklanan ve Ýzmir Kýrýklar 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutulan Memet Barýþcan Yalçýn, dava öncesi yazdýðý mektubunda haklarýndaki komik suçlamalarý dile getirerek dayanýþmaya çaðýrdý. Memet Barýþcan Yalçýn'ýn Cumhuriyet'te yayýnlanan mektubu þöyle: 5 Temmuz 2013 günü sabahýn ilk ýþýklarýyla Manisa Soma'da, Özel Timler, TEM'ciler ve bir sürü sivil polislerin olduðu 30 kiþi oturduðum apartmaný bastý. Ýlk defa böyle bir þeyle karþýlaþan ailem hayretler içinde kalmýþtý. Ama Ýzmir'deki Gezi eylemleri gözaltým sonrasý herkese bizi tekrar alacaklar demiþtim. TEM'den çýkarken memurlar sýrýtarak, yakýnda görüþürüz demiþti çünkü. Evimde yapýlan arama "saçmaydý". Nedeni evim neredeyse hiç aranmadý, sadece bacalarýn üzerinden bakýldý. 2000'e yakýn kitabýmdan sadece 1 adet bandrolü yýrtýlmýþ kitabýmý aldýlar, onlara göre yasadýþýymýþ, "Nasýl, bakanlýk izin veriyor" dediðimde ben bilmem dedi, onlara göre yasadýþýymýþ. Avukatý dahi aratmadýlar, evdeki PC'yi, CD'leri, flaþbellekleri aldýlar. Ýleride araba alýr isem arka camýna asmak için aldýðým, üzerinde "CHE" resmi bulunan ve "Dünyanýn Tek Yýldýzý Terketmedi Sevdamýzý" ibareli atkým alýndý. Birçok arkadaþýmýn evinde banyodaki sifonundan tuvalet deliðine, yastýklarýn içine kadar aranmýþ; ve bu sürede benim üzerim dahi aranmamýþtý. 6 Eylül 2013 günü iddianame elimize geldiðinde, o kadar komik ve TEM memurlarýnýn kopyala-yapýþtýr takdiðiyle yalan fezlekelerini gördük. Ve bu delillere göre bizleri tutukladýlar ve örgütlere baðlamýþlar; karar sizin... Bu delillere göre hangi örgüte baðlanýr bir insan? Deliller... 1) 1 Haziran günü Ýzmir-Konak ilçesi Karamürsel önünde "keyfi tutuklamalara karþý adalet istemek" Grup Günýþýðý dinleyeni olarak basýn açýklamasýnda bulunmak. "Bu pankart grup üyelerinin tutuklu olduðunu teþhir içindir" pankartý tuttuðum ve eyleme aktif katýldýðým. 2) Üzerinde "Che" resmi bulunan "Dünyanýn Tek Yýldýzý Terketmedi Sevdamýzý" ibareli boyun atkýsý. 3) Grup Günýþýðý'nýn þarkýlarýný söylemek, halay çekmek. 4) Marksizm'in temel kitabý "Emile Burns" adlý kitabý bulundurmak. 5) Mezar ziyareti yapmak. 6) "Medeni Yýldýrým Ölümsüzdür", "Elbet Bir Bildiði Var Þu Çocuklarýn", "Kolay Deðil Öyle Genç Ölmek", "Diren Lice" yazan karton döviz bulundurmak. (Bu dövizler üniversite mezuniyet töreni geçiþi için hazýrlanmýþtýr. Tutuklandýðým için mezuniyet törenine de gidemedim.) Þimdi de 24 saat tecritte olmamýza raðmen, çatýlarda-koridorlarda kamera, asker, gardiyan, yüksek duvarlar, kýlýçtan keskin tellerin, köpeklerin, demir parmaklýklarýn olmasýna raðmen "havalandýrma"ya da kamera takýlmak istendi ve takdýlar. Söktüðümüz için 40 gün Chelsea den Messi için Barcelona'ya 210 milyon Euro teklif Ýngiliz gazeteleri, Barça'nýn dünyaca ünlü yýldýzýný renklerine baðlayabilmek amacýyla Bayern Münih'in de Adidas ile ortaklaþa bir giriþimde bulunacaðýný iddia etti... T24 - Dünyanýn en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Arjantinli Lionel Messi'yi Barcelona'dan transfer etmek isteyen Chelsea'nin Katalan devine, 210 milyon Euro teklif ettiði öne sürüldü. Barcelona'nýn Arjantinli yýldýzý Lionel Messi için inanýlmasý güç bir teklif yapýldýðý iddia edildi. Ýspanyol ve Ýngiliz medyasýnda yer alan haberlerde, Rus milyarder Abramovic'in sahibi olduðu Chelsea Kulübü'nün, yaz transfer döneminde Messi 'nin bonservisini almak için 210 milyon Euroluk teklifte bulunduðu belirtildi. Ýngiliz kulübünün, Arjantinli futbolcunun sponsoru Adidas ile ortaklaþa hareket ederek bu teklifi hazýrladýðý öne sürüldü. Daily Express Gazetesi, Adidas firmasýnýn, en büyük rakibi olan Nike sponsorluðundaki Katalan ekibinde forma giyen Messi'yi bünyesine katarak yüzyýlýn transferini yapmak istediðini yazdý. Ýngiliz gazeteleri, Barça'nýn dünyaca ünlü yýldýzýný renklerine baðlayabilmek amacýyla Bayern Münih'in de Adidas ile ortaklaþa bir giriþimde bulunacaðýný iddia etti. hücreye koyma cezasý verildi. Gezi'den gelen gruplarýn bu tutumuna, daha önceleri atýlan sloganlara ceza verilmezken kamera olayý sonrasý cezalarýn arkasý kesilmedi. Gezi Direniþçilerinin attýðý sloganlar "Kamera Ýþkencesine Hayýr", "Her Yer Taksim Her Yer Direniþ", "Bu Daha Baþlangýç Mücedeleye Devam", "Direniþ Þehitleri Ölümsüzdür" sloganlarý yüzünden 15'i bulan soruþturmalar açýldý. Her soruþturmada sohbet hakkýmýz keyfi þekilde gasp edildi ve edilmektedir. Bu cezalar, aylarý bulan faaliyet, mektup alma-yollama, sohbet yasaklarý ve aylarý bulan açýk-kapalý görüþ cezalarý, bizleri beklemekte. Bu baský ve zulüm, devrimcileri, direniþçileri susturma politikalarý dýþarýdaki gibi burada katbekat devam etmekte. 1 Kasým'da (2. dalga), 20 Kasým'da (3. dalga), 26 Kasým'da (4. dalganýn) duruþmalarý Ýzmir 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Tüm insanlarý, insan kalmayý baþaranlarý mahkemelerimize, biz Gezi tutsaklarýný sahiplenmeye çaðýrýyorum... Çalýþmanýzda baþarýlar dilerim. Sevgilerle Özgür Tutsaklar MEMET BARIÞCAN YALÇIN Ýzmir Kýrýklar 1 No'lu F Tipi Hapishanesi B48 Buca-Ýzmir "Þili'yi Sallayan Suçlar" kitabý yayýnlandý Þili'de diktatör Augusto Pinochet dönemini ve dönemde yaþanan insan haklarý ihlalleri ile katliamlarý konu alan 'Þili'yi Sallayan Suçlar' adlý kitap piyasaya sunuldu Þili'de diktatörlük dönemini konu alan "Þili'yi Sallayan Suçlar =Los crímenes que estremecieron a Chile" adlý kitap, 25 bölümden oluþuyor ve 600 sayfa. Kitap, "Diario La Nación" gazetesinin eski ekibi, gazeteciler Jorge Escalante, Nancy Guzman, Javier Rebolledo ve Pedro Veja tarafýndan yazýldý. Belgesel nitelikte olan kitap, devlet terörü dönemi olarak adlandýrýlan diktatör Augusto Pinochet ( ) döneminde yaþanan insan haklarý ihlalleri, insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar ile önemli katliamlarý konu alýyor. Kitapta katliam ve iþkence yapanlarýn isimleri de yer aldý Kitap, Baþkan Salvador Allende'ye karþý gerçekleþtirilen askeri darbenin 40. yýldönümü sýrasýnda piyasaya sunuldu. Kitap, özellikle Þili Gizli Servisi ve diðer askeri güçler tarafýndan gerçekleþtirilen cinayetleri, iþkenceleri, insan haklarý ihlallerini yapan görevlilerin isimlerini de kapsýyor.?nlü "Ölüm Karavaný" da incelenmiþ. Kitapta ünlü besteci ve ses sanatçýsý Victor Jara, José Tohá; Miguel Woodward'in yaþadýklarý da detaylý bir þekilde anlatýlýyor. Ayrýca, tutuklama ve iþkence ile ilgili gerçek öyküleri de içeren kitapta, diktatörlük döneminde yapýlan çeþitli operasyonlar da mercek altýna alýnýyor. Ýnsan haklarý kuruluþlarýna göre, Pinochet diktatörlüðü döneminin binlerce kurbaný iþkenceden geçirildi, tutuklandý, bir kýsmý ise gözaltýnda kaybedildi ve öldürüldü. (T24) Dr. Oetker Nazi Baðlantýlarýný Açýkladý Dünyanýn en büyük dondurulmuþ pizza üreticilerinden biri olan Dr. Oetker þirketinin baþkaný, aile firmasýnýn Almanya'nýn Nazi partisi ile baðlantýlarýný açýkladý. Þirket baþkaný August Oetker, Nazilerle ailesinin baðlantýlarýnýn tarihini inceleyen yeni bir kitabýn yayýmlanmasý öncesinde konuþtu. August Oetker, babasý Rudolf-August Oetker'in Adolf Hitler'e baðlý Waffen SS grubunun üyesi olduðunu söyledi. Rudolf-August Oetker, Almanya'nýn kuzeyindeki Bielefeld merkezli þirketi, 2.Dünya Savaþý'ndan sonra yönetmiþ ve 2007 yýlýnda ölmüþtü. August Oetker, Die Zeit gazetesine verdiði bir röportajda "Babam bir Nasyonal Sosyalist'ti. O dönem hakkýnda konuþmak istemez; 'çocuklar beni rahat býrakýn' derdi." Oetker, 1930'larda Nazi partisine katýlan babasýnýn, Hitler'in sadýk bir destekçisi olan üvey babasýndan etkilendiðini söyledi. Üvey baba Richard Kaselowsky, Dr. Oetker þirketini, Rudolf-August Oetker'den önce yöneten kiþiydi. August Oetker, 'Dr. Oetker ve Nasyonal Sosyalizm' adlý kitabýn önümüzdeki hafta yayýmlacak olmasýndan memnuniyet duyduðunu söyledi. Bir Alman tarihçi tarafýndan yazýlan kitap, þirket tarafýndan finanse ediliyor. August Oetker "Þimdi sis perdesi kaldýrýldý; artýk gerçeðin ortaya çýktýðýný hissediyorum" diyor. On yýllardýr birçok Alman þirketi, 1930 ve 1940'lardaki faaliyetlerinin ve Nazilerle baðlantýlarýnýn hesabýný verme baskýsýyla yüzyüze kaldý. bbctürkçe

14 14 20 Ekim 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Galen Eczanesi: Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Sýðýnmak (iki 1 2 kelime). 2-Karþýlýklý alýp verme. Gece 1 yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 2 3-Takip edilmek. Kripton'un kýsaltmasý. 3 4-Türkiye Milli Ýstihbarat 4 Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Argoda "Yok". 5 5-Eski dilde "Gidiþ". At, aslan gibi bazý 6 hayvanlarýn ensesinde veya 7 boynunda bulunan uzun kýllar. 6-Koncu 8 ayak bileðini örtecek kadar uzun olan, 9 baðcýklý veya yan tarafý lâstikli 10 ayakkabý. Ters okunuþu "Birçok 11 kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý". 7-Sodyum'un kýsaltmasý. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 8-Bir sývýnýn özgül aðýrlýðýný ölçmeye yarayan alet, sývýölçer. 9-Kadýn paltosu. Saz, kamýþ veya ince dallardan örülerek yapýlan, genellikle sapý olan, yiyecek ve eþya taþýmak için kullanýlan kap. 10-Ýlâç, merhem. Evin bölmelerinden her biri. Büyükanne. 11-Ana maddesi katran olan ve yollarýn kaplanmasýnda kullanýlan karýþým. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluþturan kýsa kýllar. Dünün çözümü Dünyanýn en yoksul devlet baþkaný ile ilgili kitap yayýnlandý Uruguaylý baþkan ve eski gerilla Mujica, kendi hayatýný konu edinen kitabý basýlmadan önce okudu, ancak hiçbir deðiþiklik ya da yumuþatma istemedi... Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir elçinin, gittiði yerin, devlet baþkanýna sunulmasý için kendi baþkanýnca eline verilen belge, güven mektubu. 2-Tadý güzel. Bir þeyi bulmaya çalýþma. 3-Niþan, madalya, aylýk artýrma gibi þeylerle ödüllendirme. Geniþlik. 4-Ters okunuþu "Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý.". "... kokteyli" (Bir þiþeye benzin, makine yaðý, deterjan doldurularak yapýlan fitilli bir tür yangýn bombasý). 5-Delilik. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beðeni, bir þeye karþý gösterilen aþýrý düþkünlük. 6-Tiyatro, sinema veya konser salonunda gündüz gösterisi. Kýrmýzý. 7-Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý, sýhhatli. Ters okunuþu "9 mm çapýnda, Ýngiliz yapýsý hafif, kullanýþý kolay bir tür makineli tüfek". 8-Ters okunuþu "Deðerli bir taþ". Raylar üzerinde hareket eden yolcu ve yük taþýtý. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti. Destana özgü, destanla ilgili. 10-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerinde konulduðu dar, uzun cam parçasý. Rumcada "Bir". 11-Bir çalýþmaya yardým saðlamak için genellikle açýk havada yapýlan eðlenceli toplantý. Yanan cisimlerin tutuþmasýyla beliren ýsý ve ýþýk. (T24 - Erol Anar) Urugaylý gazeteci Walter Pernas tarafýndan yazýlan ve José Mujica'nýn hayatýný anlatan biyografik roman türünde tasarlanmýþ "Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica" (Komutan Facundo. Devrimci Pepe Mujica) adlý kitap çýktý. Kitabýn yazarý Pernas þöyle diyor: "Mujica insanlara yaklaþýmý, basit giyecekleri ve sade yaþam tarzý ile insanlarýn dikkatlerini ve ilgilerini çekiyor. Bunlarýn yanýsýra bir politikacý olarak da ilgi görüyor. Birçok insan bunun gerçek bir yaþam mý, yoksa bir poz mu, bir taklit mi olduðunu sorguluyor. Fakat bunu anlamak için, gerçekte onun kiþiliðinin doðduðu noktaya bakmak yeterlidir ki kitabý yazarken beni bu konu ilgilendirdi." Yazar kitabýný yazarken, Mujica'nýn yazdýklarýný ve onun hakkýnda yazýlanlarý da taradýðýný ancak, neredeyse kitabýn tamamýnýn kendisinin birebir Devlet Baþkaný Mujica ile yaptýðý özel görüþmelerden oluþtuðunu belirterek, Mujica'nýn çeþitli konulardaki orijinal görüþlerini de yansýttýðýný söylüyor. Kitabýn gazeteci yazarýna göre, Uruguaylý baþkan ve eski gerilla Mujica, kitabý basýlmadan önce okudu, ancak hiçbir deðiþiklik ya da yumuþatma istemedi. Kitap, eski gerilla Mujica'nýn "kamulaþtýrma, adam kaçýrma ve çatýþma" gibi Tupamarolar adýna gerçekleþtirdiði eylemlerini de içeriyor. Kitaba adýný veren "Comandante Facundo" ise eski gerilla olan Baþkan'ýn o dönemde kullandýðý kod adlarýndan birisi yýlýnda baþkanlýðý üstlenmesinden bu yana, Mujica, "dünyanýn en yoksul devlet baþkaný" olarak maaþýnýn yüzde doksanýný (maaþý yaklaþýk 12 bin dolar) baðýþlýyor ve mütevazi evinde yaþýyor. Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz

15 15 20 Ekim 2013 Pazar Ýþgal gücü BM askerleri Haiti halkýný "hasta" etti n Haiti'de 2010 yýlý sonlarýnda baþlayan ve 8.000'den fazla Haitilinin ölmesine yol açan kolera salgýnýnýn BM Barýþ Gücü kampýnýn nehre dökülen atýklarýndan ka ynaklandýðý or ta ya çýktý. kaynaklandýðý orta tay Ölenlerin yakýnlarý bir New Yor k mahk emesinde BM'y e ork mahkemesinde BM'ye dava açarken, Barýþ Gücü'nün yasal olarak ceza muafiy eti olmasý tar týþmalar a uafiyeti tartýþmalar týþmalara yol açýyor Haiti'deki kolera salgýný üzerine ayrýntýlý analiz yapan bir grup bilim insaný, salgýnýn BM kamplarýnýn atýklarýnýn nehre dökülmesi nedeniyle baþladýðýný ispatladý. BM ise bu yýlýn Þubat ayýnda, bu iddialarý reddetmiþti. Bilimsel araþtýrma sonuçlarý ise Nepal'den gelen BM Barýþ Gücü askerlerinin hastalýðý ülkeye taþýyan kiþiler olduðunu tespit etti. BM, konuya iliþkin artan huzursuzluk üzerine 2011 yýlýnda, salgýn hastalýk uzmaný bilim insanlarýný içeren bir komite kurmuþ, komite yayýnladýðý raporda "salgýnla ilgili suçlanabilecek kimse yoktur" açýklamasýnda bulunmuþtu. Bu sefer mikrobiyolojik verileri tarayan ayný komite," salgýnýn kesinlikle BM askerlerinden kaynaklandýðýný" açýkladý. BM ise resmi açýklamasýnda "yasal muafiyetine" dikkat çekti. Ölenlerin yakýnlarý, ne pahasýna olursa olsun BM'ye maddi ve manevi tazminat davasýný sürdüreceklerini açýklarken, yayýnlanan son Haiti halký BM askerlerini istemiyor Haiti'deki BM varlýðý ABD emperyalizminin hegemonyasýyla doðrudan iliþkili. 90'lý yýllarda halk hareketi ile iktidara gelen Bertrand Aristide yoksullukla mücadele ve savunma amacýyla 2004 yýlýnda halk komiteleri kurma kararý almýþ, KÝRALIK GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR AYZER EMLAK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Gönyeli'de 4+1 full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý daire * Hamitköy'de kat daire * Kermiya'da kat yeni eþyalý daire raporla birlikte BM'ye "dokunulup dokunulamayacaðý" davanýn seyrine belli olacak. Tel: SATILIK ARAZÝ Yonca kavþaðý yaný, LefkoþaMaðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: 110 metre, saatte 100 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 12 bin Stg. Tel: dönemin ABD baþkaný Bush "ABD'nin ulusal çýkarlarýný tehlikeye sokan bir giriþim olarak ilan ederek ülkeyi istikrasýzlaþtýrma politikasýna hýz vermiþti. Toplumsal kaos gerekçesi ile Aristide 2004'de tutuklandý. Fransa, Kanada ve ABD tarafýndan desteklenen bir geçici hükümet kuruldu ve ülkeye 5 bin kiþilik bir BM askeri gücü yerleþtirildi. BM askeri gücünün amacý "istikrar" olarak duyuruldu. Oysa bu birlikler Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Türk malý * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Türk malý * Yaman bölgesi metrekare 2. kat daire Türk malý * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da 3+1 asansörlü 130 metrekare daire Türk malý * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer ülkede uygulamaya sokulan neoliberal politikalarýn güvence altýna alma ve ülke muhalefetini sindirme görevini üstlendi. BM askerlerinin Haiti'ye yerleþmesinden sonra BM eliyle büyüyen hak ihlalleri ve halka yönelik þiddet birçok defa Haiti halký tarafýndan sokakta protesto edildi yýlýnda Haiti halký Rene Preval hükümetinin yolsuzluklarý, artan gasp ve hýrsýzlýklar, temel besin maddelerinde yaþanan kýtlýk ve Birleþmiþ Milletler askerlerinin ülkedeki varlýðýna isyan etti. Aþýrý yükselen gýda fiyatlarý ve kýtlýðý protesto amacýyla baþlayan eylemlerin bir halk isyanýna dönüþmesiyle BM'nin ülkeyi terk etmesi temel taleplerden biri olmuþ, BM üslerine saldýrýlar düzenlenmiþti. Ýsyan sýrasýnda BM askerleri halka karþý silah kullandý. 12 Ocak 2010 tarihi ise Haiti için dönüm noktasý oldu. Yaþanan büyük depremle birlikte yüz binlerce insan yaþamýný yitirdi. Deprem sonrasý "yardým" söylemi ile ABD Haiti'deki askeri varlýðýný arttýrdý. Depremle birlikte halk açlýkla yaþam savaþý verirken ABD hava trafiðini kendi uçaklarýnýn iniþ önceliðine göre düzenlemiþ, gelen yardýmlarýn halka ulaþmasýnýn gecikmesine neden oldu. Dönemin Venezuela devlet baþkaný Chavez "Cesetler üzerinden Haiti iþgal ediliyor" demiþti. Fidel Castro ise Haiti'deki Küba'nýn dayanýþmasýný anlatan açýklamasýnda ABD iþgaline karþý "Biz doktor göndeririz, asker deðil" demiþti. Haiti halký ise yine depremin ardýndan kendilerine gerekli yardýmlarýn ulaþmamasý üzerine yeniden isyan etmiþ, BM'nin gýda ambarlarýný yaðmalamýþ, BM yine tepkilerin odaðýna oturmuþtu. Sendika.Org MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

16 16 20 Ekim 2013 Pazar

17 20 Ekim 2013 Pazar 17

18 18 20 Ekim 2013 Pazar

19 19 20 Ekim 2013 Pazar Gün Iþýðýnda KURAL Necati ÖZSOY Fevzi BEYAR Penaltýlar da olmasa! Kýbrýs'taki futbolun ilerletilmesi, Kýbrýs Türk futbolu üzerindeki 'ambargo'nun yumuþatýlmasý için tasarlanan görüþmelerin arifesinde bulunduðumuz þu günlerde, ülkemizin iki güçlü takýmý K.Kaymaklý - Bostancý Baðcýl karþýlaþmasýný izleme olanaðý buldum. Hay izlemez olaydým, içim karardý! Bostancý Baðcýl futbolcusu Samory, dengesiz davranýþlarýný sergilemeyip düzgün davransaydý, penaltýlar olmayacak, bizler de gol görmeyecektik Dünkü karþýlaþmanýn özeti Samory'nin yarattýðý penaltýlar ve Esin'in penaltýlarý gole çevirmesi. Al sana futbol ha! Hadi caným sizde. Futbol buysa, durdurun ligi inecek var! Süper lig karþýlaþmasý iki 'sala pati' penaltýyla özetlenirse o müsabakanýn eleþtirisi mi olunur? Olmaz olmasýna da, ne yaparsýnýz ki þefimiz, bu görevi tevdi etti. Mecburen uyacaðýz Taraflarýn sahadaki oyun diziliþine, teknik adamlarýn futbolcularýndan istedikleri oyun düzenlerine baktýðýmýzda þampiyonluk hayali kuran K.Kaymaklý, ( ) karýþýmý bir oyun sistemiyle sahaya yayýlýrken Bostancý Baðcýl, defans aðýrlýklý oyun anlayýþýný sahaya yansýtmak düþüncesindeydi. Modern futbolda bu tür diziliþler revaçta ama bunu uygulayan futbolcularýn öncelikle 'FÝT' hazýr durumda olmalarý gerekir! Biz, iki takýmýn da hazýr olmadýðý görüþündeyiz Ýyi niyetli olup, bir þeyler yapma gayret içerisinde olan futbolcular sahada yok deðildi. Örneðin Hakan Altýn, elinden gelenin fazlasýný yapma gayreti içerisinde iyi performans sergilemeye çalýþanlarýn baþýnda geliyordu. Takým arkadaþlarý özellikle 'güreþçi' konumuna gelen eski gol kralý Ertaç'ýn yürüyecek hali olmamasý Baðcýllýlarýn handikapýydý. Taraftarlarýn ondan çok þey beklediði Murat Gerdik'se, bal yapmayan arý misali výz výz ederek sahada dolaþtý durdu! Gol yollarýnda bu kadar pasif olan Bostancý Baðcýl'ýn yarýnlarýnýn aydýnlýk olmadýðýný söylemek, 'Bafidilik' erdeminden kaynaklandýðýný vurgulamak isterim Þampiyonluk yolunda Yenicami'yi zorlayacak kadroya sahip tek takým olan K.Kaymaklý, bu görüntüsünü deðiþtirmek zorundadýr. Onlar da Bostancý Baðcýl gibi gol yollarýnda zorlanýyorlar. Samory'ler her rakipte yok ya! Her maçta penaltýlar ikram edilmez ya! Penaltýlar da olmasa, gol olmazdý... Lefke 3 golle 3 puaný aldý n Karþýlaþmanýn henüz ilk dakikasýnda maðlup duruma düþen Lefke Kasým ýn 2 ve Sherman ýn golleriyle Doðan Türk Birliði ni 3-1 maðlup etmeyi baþardý... YER: 16 Aðustos Stadý HAKEMLER: Savaþ Tilki, Ali Akçýnar, Ozan Kel LEFKE: Mehmet, A.Özbahar, Salih, Yakup, A.Öztürk, A.Solkanat, Aziz, Kemal(Cahit), Kasým(Enver), Smart, Buðra(Sherman) DTB: Ozan, M.Kýlýç, Koral(Raif), M.Yýldýz, Onurcan, Aydýn(Bayram), A.Saygý, Emin, Jose, Thierry, Kenan(A.Sönmez) GOLLER: dk. 1 Jose (DTB); dk. 73, 87 Kasým, dk. 84 Sherman (Lefke) KIRMIZI K: dk 45+1 Jose (DTB) K-PET Süper Ligi 4 üncü haftasýnda oynanan Lefke Doðan Türk Birliði (DTB) karþýlaþmasýnda gülen taraf ev sahibi Lefke oldu. Konuk DTB nin ilk yarý boyunca rakibine oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduðu karþýlaþmada Jose nin kýrmýzý kart görmesi ile Lefke oyun üstünlüðünü ele geçirdi ve karþýlaþmanýn son çeyreðinde bulduðu gollerle de sahadan 3-1 galip ayrýldý. 1. dakikada sol kanattan geliþen DTB ataðýnda ceza alaný içerisine gönderilen topta defansýn uzaklaþtýramadýðý topu önünde bulan Jose topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada Salih Say ýn kullandýðý serbest atýþta top DTB üst kale direðine de vurarak dýþarýya gitti. 73. dakikada A.Özbahar dan aldýðý topla hareketlenen Kasým güzel bir vuruþla topu aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý. 84. dakikada rakip ceza yayý üzerinde topla buluþan Sherman düzgün bir vuruþla topu DTB aðlarýna gönderdi ve takýmýný 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada Sherman ýn güzel pasý ile rakip ceza alanýna giren Kasým topu aðlara gönderdi ve maçýn skorunu belirleyen golü kaydetti. Lefke 3 DTB 1. DÜNKÜ SONUÇLAR K-Pet Süper Lig'de Yenicami - Çetinkaya: Lefke - Doðan T.B.: Cihangir - Yalova: K.Kaymaklý - B.Baðcýl: Y.Boðaziçi - Mormenekþe: K-Pet 1'inci Lig'de L.Gençler Birliði - Akýncýlar: Lapta - Deðirmenlik: Esentepe - Ozanköy: Türk Ocaðý - Göçmenköy: K-Pet 2'nci Lig'de Ortaköy - Denizli: 0-1 Çanakkale - Dipkarpaz: 1-0 Mehmetçik - Vadili: 2-1 Küçük Kaymaklý konuk ettiði Bostancý Baðcýl karþýsýnda kazandýðý 2 penaltý pozisyonunda attýðý 2 gol ile 3 puaný aldý. Yazýmýn baþlýðýný "Penaltýlar da olmasa!" koymuþtum. Fevzi Beyar Hocam yazýsýný mail attýðý zaman baþlýðýn ayný olduðunu görünce "Penaltýlarda da olmasaydý gol olmazdý" baþlýðýný koydum. Çünkü gerçekten öyle bir maç ki Kaymaklý gibi bir takým 2 penaltýdan baþka pozisyon bulamadý. Sezona büyük transferler ile baþlayan ve þampiyonlukta iddialý olan Kaymaklý'nýn dün Bostancý Baðcýl karþýsýnda sergilediði futbolda kaliteden eser yoktu. Yeni transferlerden Ahmet Coþkun ve Salih yaþadýklarý sakatlýklar nedeni ile kadroda yok. Raif da yok. Kaleci Türkkan yedek. Bu futbolculara harcanan milyarlarca paranýn takýma katký saðlayamamasý çok kötü. Hamis yedek kulubesinde. Mustafa Yaþinses askerlikte. Mwevcut kadroya da baktýðýmýz zaman isim bazýnda kaliteli futbolcular. Ama oynanan futbolda ne organize var ne de bir sistem. Genelde uzun toplarla Esin'i buluþturmak hedef oldu. Ama Baðcýl'ýn iyi savunmasý arasýndas Esin da pek bir varlýk gösteremedi. Ne sað kanattan ne de sol kanattan beklenen orttalar gelmedi. Yasin Kurt topla çok mücadele etti ama sonucu etkileyecek bir katký yapamadý. Kaymaklý dünkü futbolda penaltý kurallarý çerçevesinde hakettiði 2 penaltýyý kazandý ve Esin ile bunlarý gole çevirip 3 puaný aldý. Bu pozisyonlarýn dýþýnda ise 90 dakika boyunca baþka bir pozisyon üretemedi. Bu kalitede futbol ile Kaymaklý hedefine zor ulaþýr. Bostancý Baðcýl mecvut kadrosuna raðmen Kaymaklý karþýsýnda 2-0 maðlup oldu. Ancak gol pozisyonuna girmekte sýkýntý çekmedi. Sadece beceriksizlik ve tecrübeli adamlarýn performans kayýplarý Baðcýl'ýn sonuç alamamasýna neden oldu. Murart Gertik top tekniði çok yüksek bir oyuncu. Ancak sürekli yaptýðý top kayýplarý ile takýmýn hücum gücünü kýrdý. Ertaç eski formdan çok uzak. 3 kez öyle pozisyonlar buldu ki eski Ertaç bunlarý kaçýrmazdý. Hakan Altýn çok koþmadan ayaða paslar yaparak 90 dakikayý tamamladý. Ýsmail ve Samory ceza sahasýnda 2 gereksiz hareket yaparak penaltýya sebebiyet verdiler ve rakibe gol þansý yarattýlar. Ýyi savunma yapýp ileriye çabuk çýkma baþarýsý gösteren Bostancý Baðcýl'da forvet adamlarý biraz daha hareketli olurlar ve formlarýný yükseltirlerse Baðcýl yine zirveyi zorlayacvak bir kadroya sahiptir. Maçýn hakemi Fehim Dayý iyi bir 90 dakika yönetti. 2 penaltý kararýnda da doðru düdük çaldý. Tebrik ediyorum. GÜNÜN PROGRAMI Yeni Boðaziçi Mormenekþe yi maðlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldý Boðaziçi nden tek kurþun Ýki komþu takýmýn karþýlaþtýðý Doðu derbisinde Yeni Boðaziçi Mormenekþe yi Orji nin attýðý golle 1-0 maðlup etti YER: Osman E.Mehmet Stadý HAKEMLER: Kerem Eran, Ahmet Karaoðullarý, Hakký Emir BOÐAZÝÇÝ: Ýbrahim, Hüseyin, M.Taþçýoðlu, Adem(Türker), M.Barkýnay, M.Çaðakan(Ý.Gökova), Yusuf, Abdullah, M.Turgut(Talat), Orji, Muhammed MORMENEKÞE: Devrim, Yusuf, A.Arýtaþ, Pedro, H.Mani(Burak), Kaan(M.Fuat), Cemil(Serhan), Sami, Fevzi, H.Ankaralý, A.Demir GOLLER: dk. 75 Orji (Y.Boðaziçi) K-PET Süper Ligi 4 üncü hafta maçýnda Yeni Boðaziçi ile Mormenekþe takýmlarý karþý karþýya geldi. Bölge derbisi özelliðini taþýyan bu karþýlaþmayý 1-0 lýk skorla ev sahibi Yeni Boðaziçi kazandý. 62. dakikada bu kez Sami köþe atýþýndan gelen topu kaleye gönderdi ancak Hüseyin topu gol çizgisinden çýkardý. 75. dakikada soldan Abdullah ýn kullandýðý köþe atýþýndan gelen topa Orji dokunarak Boðaziçi ni 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede takýmlarýn çabasý baþka gol getirmeyince ev sahibi ekip sahadan 1-0 lýk skorla galip ayrýlarak bu sezon ilk galibiyetini almýþ oldu. BUGÜN K-Pet Süper Lig'de Gençlik Gücü - Hamitköy (Mehmet Sezener) Serdarlý - Maðusa T.G. (Mehmet Malek) K-Pet 1'inci Lig'de Türkmenköy - Dumlupýnar (Utku Hamamcýoðlu) Binatlý - Gönyeli (Serkan Durmaz) Düzkaya - Baf Ü.Y. (Ali Özer K-Pet 2'nci Lig'de Karþýyaka - Geçitkale (Gökçen Öztürk) Zümrütköy - Çayönü (Ali Karahasan) Gaziköy - Tatlýsu (Irmak Emin) Görneç - Girne H.E. (Emre Öztaþlý) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 15:30; A2 takým karþýlaþmalarý saat 13:00'de baþlayacak.

20 Boðaziçi'nden Mormenekþe'ye tek kurþun K-PET Süper Ligi 4'üncü hafta maçýnda Yeni Boðaziçi ile Mormenekþe takýmlarý karþý karþýya geldi. Bölge derbisi özelliðini taþýyan bu karþýlaþmayý 1-0'lýk skorla ev sahibi Yeni Boðaziçi kazandý. (Yazýsý sayfa 19'da) Kaymaklý'nýn kazandýðý 2 penaltý pozisyonunda Esin Sonay goller kaydetti. Fotoðrafta Esin'in attýðý 2. penaltý golü görülüyor... (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) Kaymaklý'yý penaltýlar kurtardý n Küçük Kaymaklý konuk ettiði Bostancý Baðcýl ý kazandýðý 2 penaltýdan bulduðu gollerle maðlup etti. Goller Esin den geldi. Kaymaklý penaltý pozisyonlarý dýþýnda hiç pozisyon bulamadý. Bostancý Baðcýl girdiði gol pozisyonlarýndan sonuç alamadý (Haberi sayfa 19'da) YER: Þht. Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Fehim Dayý, Tufan Çerçioðlu, Hüseyin Eyyüpler KAYMAKLI: Türkkan, Çaðrý, Bilal, M.Kaygýsýz, Çaðan, H.Adal, Debola(Hamis), Y.Kurt(Çaðlar), Derviþ, Sabri, Esin(Y.Kansu) BAÐCIL: Ahmet, Devrim, Gert(Cenkay), Þahin, Abdullah, Samory, Ýsmail, Murat(A.Zaifoðlu), Ertaç, Erdinç, H.Altýn GOLLER: dk. 9(p), dk. 51(p) Esin (Kaymaklý) Küçük Kaymaklý'da Çaðrý Kýral'ýn takýmý adýna geliþtirmeye çalýþtýrdýðý ilginç bir pozisyon görülüyor.. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK KURAL Fevzi BEYAR Penaltýlar da olmasa! K-PET Süper Ligi 4 üncü haftasýnýn önemli maçýnda Küçük Kaymaklý konuk ettiði Bostancý Baðcýl ý Esin Sonay ýn 2 penaltý golü ile 2-0 maðlup etmeyi baþardý. Küçük Kaymaklý bu galibiyetle puanýný 9 ederek ikinci sýraya yükselmiþ oldu. 9. dakikada geliþen Kaymaklý ataðýnda Debola Samory tarafýndan ceza alaný içerisinde düþürülünce hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý ulanan Esin topu aðlara göndererek Kaymaklý yý 1-0 öne geçirdi. 51. dakikada Mehmet Kaygýsýz ýn uzun topunda Samory kendi ceza alaný içerisinde topu Esin e kaptýrdý, ardýndan da bu oyuncuyu arkadan çekti. Hakem bu pozisyonda 2 inci kez penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Esin skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 78 inci dakikada Devrim in güzel ara pasýnda topla buluþan Ertaç ýn vuruþu kaleci Ufuk ta kaldý. Kalan sürede takýmlar baþka gol atamayýnca ev sahibi Kaymaklý 2-0 lýk skorla 3 puaný alan taraf oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Lefke 3 golle 3 pauný aldý 19. SAYFADA Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Penaltýlar da olmasa, gol olmazdý SAYFADA Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU

KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU İstanbul da bir süre önce evini terk eden genç kızı Bodrum polisi buldu. Ulusal televizyon kanallarında kızının eviden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini açıkladığını

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı