TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMESİ Hazırlayan: Erhan Çolakel İstanbul Barosu Avukatı Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Halaskargazi Cad. No.182/ Şişli İstanbul

2 Plan Uygulanacak Hukuk Kira Sözleşmesinin Tanımı Kira Sözleşmesinin Şekli Kira Sözleşmesinin Süresi ve Yenilenmesi Kira Bedeli ve Kira Artışı Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri Kiracının Güvence Vermesi Alt Kira ve Kira İlişkisinin Devri Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerhi Sona Erme ve Fesih Koşulları Damga Vergisi

3 Uygulanacak Hukuk 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, (i) Genel hükümler (TBK Madde 1 206) ve (ii) Özel hükümler (TBK Madde ) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 2. Kısım 18 bölümden oluşmakta olup; 4. bölüm (TBK Madde ) kira sözleşmesine ilişkin hükümlere özgülenmiştir. 4. bölüm 3 alt başlığa ayrılmıştır: Kira sözleşmelerinin tümüne uygulanacak genel hükümler (TBK Madde ), Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları hakkında uygulanacak özel hükümler (TBK Madde ), Ürün Kiraları hakkında uygulanacak özel hükümler (TBK Madde ): ürün kirası, kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir (örneğin, tarıma elverişli arsanın kiralanması, hayvan kirası, otel kirası) 25 Mayıs 1955 tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır Sayılı Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir; temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ile feshi ve tasfiye hükümleri, eski Kanun tahtında imzalanan sözleşmelere de uygulanır. Kiracı lehine olan kanun hükümleri kamu düzenine ilişkindir, eski Kanun tahtında imzalanan sözleşmelere de uygulanır.

4 Uygulanacak Hukuk Kiracının gerçek veya tüzel kişi tacir olması halinde işyeri kira sözleşmeleri hakkında 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. Maddeler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanır. Anılan hükümlere ilişkin hususlarda, sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde sözleşme hükümleri uygulanır.

5 Kira Sözleşmesinin Tanımı Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. (TBK Madde 299).

6 Kira Sözleşmesinin Şekli Kira Sözleşmesi ile alt kira sözleşmesi açısından kanunda herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir, sözleşme, yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Tavsiyemiz yazılı olmasıdır; Hukuk Muhakemeleri Kanunu açısından yazılı şekil ispat şartıdır. Kiracının kira ilişkisini başkasına devredebilmesi (TBK Madde 323) veya kiralanan şeyin kiracı tarafından üçüncü kişiye alt kiraya vermesi için Kiraya Verenin yazılı rızası gereklidir (TBK Madde 322). Taraflar: Kiraya Veren: malik ya da intifa hakkı sahibi (Türk Medeni Kanununun 806. maddesi) ya da yetki sahibi alt kiracı Kiracı: Aile konutuna ilişkin kira sözleşmelerinin feshinde eşlerin ortak rızası gerekmektedir. (TBK Madde 349) Kiraya Verenler: müşterek halinde mülkiyet veya mülkiyetin miras yolu ile kazanımı halinde iştirak halinde mülkiyet Kiraya Verene ilişkin incelemeler: (i) tapu sicili nezdinde inceleme, (ii) vekaletname/ imza sirküleri/ ticaret sicili nezdinde inceleme, (iii) iskan ruhsatına dair inceleme ve (iv) işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması hakkında araştırma.

7 Kira Sözleşmesinin Süresi ve Yenilenmesi Kira sözleşmesi belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. (TBK Madde 300/1) Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir (TBK Madde 300/2). Sözleşmenin zımnen yenilenmesi halinde, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. (TBK Madde 327). Diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır (TBK Madde 300/2). Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin özel hükümler: Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için zımnen uzatılmış sayılır (TBK Madde 347/1). Kiraya verene bu yönde bir hak tanınmamıştır. Öte yandan, 10 yıllık uzama süresi sonunda, kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir (istisnai süre, 6101 sy.lı Kanun, geçici madde2).

8 Kira Bedeli ve Kira Artışı Taraflar kira bedelinin TL veya yabancı bir para birimi üzerinden ödenmesini kararlaştırabilirler (TBK Madde 99/2). Örneğin, EURO olarak kararlaştırılmış kira bedelinin aynen ödenmesi kararlaştırılabilinir. Türk Lirası olarak kararlaştırılan kira bedelinin artışı: Konutlar açısından; kira artışı üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranı ile sınırlıdır. Taraflar arasında bir anlaşma olmaması halinde, bir önceki kira yılının ÜFE artış oranını geçmemek koşuluyla, hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, ve her 5 yılın sonunda, kiraya verenin talebi üzerine, hakim, kira artışını, ÜFE oranını, kiralanın durumunu, emsal kira bellerini ve hakkaniyet ilkesini göz önünde tutarak belirler (TBK Madde 344). İşyeri kiraları açısından: 1 Temmuz 2020 tarihine kadar sözleşme serbestisi geçerlidir. Anılan tarihten itibaren ise yukarıda belirtilen 344. madde uygulanacaktır.

9 Kira Bedeli ve Kira Artışı Yabancı para birimi olarak kararlaştırılan kira bedelinin artışı: Konutlar açısından; ilk 5 yıl süresince kira artışı yapılamamaktadır. 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, kiraya verenin talebi üzerine, her 5 yılda, hakim, kira artışını, yabancı paranın değerindeki değişiklikleri, ÜFE artış oranını, kiralanın durumunu, emsal kira bellerini ve hakkaniyet ilkesini göz önünde tutarak belirler. Kira bedelini yabancı para birimi üzerinden ödeyen kiracının sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme veya sözleşmeden dönme hakkı saklıdır (Aşırı ifa güçlüğü, TBK Madde 138). İşyeri kiraları açısından: 1 Temmuz 2020 tarihine kadar sözleşme serbestisi geçerlidir. Anılan tarihten itibaren ise yukarıda belirtilen 344. madde uygulanacaktır. Kiracının, mahkeme tarafından kira bedelinin belirlenmesini talep etme hakkı saklıdır. Bu amaçla, Kiraya Veren, yeni kira sözleşmesi döneminin başlangıcından en geç 30 gün önce kira bedelinin arttırılacağına ilişkin olarak dava açmış veya kiracıya yazılı bildirimde bulunmuş olmalıdır. Böylelikle, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar (TBK Madde 345).

10 Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri Kiraya Verenin borçları: Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, (anahtar teslim tarihi), sözleşmede (kiralananı ve ortak yerleri) amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür (TBK Madde 301). Kiracı aleyhine getirilen düzenlemeler geçersizdir. Teslim tutanağı Ortak giderler Yönetim Planı/ Ticaret Merkezi İç Yönetmeliği (anten, evcil hayvan, otopark vs.) Kiralananla ilgili zorunlu sigorta (ör. ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar hariç olmak üzere DASK), vergi (örn. emlak vergisi) ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış ise, Kiraya Veren katlanır (TBK Madde 302). Kiraya veren, aksi kararlaştırılmamış ise, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere (örn. Boya badana, balkonun rampaları veya bariyerleri) katlanmakla yükümlüdür (TBK Madde 303). Kiraya Veren, kiralananla ilgili meydana gelen ayıplardan sorumludur (TBK Madde 305).

11 Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları sonradan belirlerse, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır (TBK Madde 335). Bu açıdan teslim tutanağının imzalanması önemlidir. Kiraya verenin kiralananın kullanımını önemli derecede engelleyen ayıplarla öngörülen tarihte teslim etmesi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesi halinde Kiraya Verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir (TBK Madde 304). Kiralananın kiracıya tesliminden sonra ortaya çıkan ve kiracıdan kaynaklanmayan ayıplardan Kiraya Veren sorumlu tutulabilir: Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih (TBK Madde 306). Kiracı, Kiraya Verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı Kiraya Veren hesabına giderebilir (masraflar kira bedelinden düşülür) veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi derhal feshedebilir (TBK madde 306) ve

12 Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri Ayıbın etkisinin devam ettiği süre içerisinde kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir (TBK Madde 307). Ayrıca, Kiraya Veren kusuru olmadığını ispat etmedikçe kiralananın ayıplı olmasından doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür (TBK Madde 308). Ayıbın önemli olması durumunda, kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır (TBK Madde 305). Kiracının Borçları: Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmakla yükümlüdür (TBK Madde 316). Aksine bir anlaşma olmadıkça, Kiracı, kira bedelini (TBK Madde 313) ve genel masrafları (TBK Madde 314) her ayın sonunda ödemekle yükümlüdür. Uygulamada, kira bedeli ilgili ayın ilk 5 günü içerisinde ödenmektedir. Kira bedelinin taraflar arasında kararlaştırılan günde ödenmesi. Konutlar: Kiracı, kira bedeli ile kullanımdan kaynaklı yan giderleri (ısınma, su vs.) ödemekle yükümlüdür. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir (TBK Madde 346). İşyeri kiraları: Yukarıda belirtilen hüküm 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır (TBK Madde 346).

13 Kiraya Verenin ve Kiracının Yükümlülükleri Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, Kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile, kiracı kira bedeli ödemelidir. Bu durumda Kiraya Veren, yapmaktan kurtulduğu giderlerin kira bedelinden indirileceğini kabul etmelidir (TBK Madde 324). Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdetler uygulanır (TBK Madde 317). Kiracı, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür (TBK Madde 341). Kiracı, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiraya Verene vermek zorundadır. Kiracı, çevre temizlik vergisi ödemek ile yükümlüdür (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Madde 44). Bağlantılı sözleşme geçersizdir (TBK Madde 340). İşyeri kira sözleşmeleri açısından anılan hüküm 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Kira sözleşmesinin sonunda, Kiracının, kiralananı teslim aldığı şekilde geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen normal eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir (TBK Madde 334).

14 Kiracının Güvence Vermesi Konutlar: Kiraya Veren güvence istemek hakkına sahiptir, (TBK Madde 342) güvence bedeli üç aylık kira bedelini aşamaz. Kiracının güvence olarak para veya kıymetli evrak vermesi halinde, banka aracılığıyla tasarruf hesabına yatırılır ya da kiracı adına bankaya depo edilir. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş banka mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde, kiraya veren kiracıya karşı dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür. İşyeri kiraları: Yukarıda belirtilen hüküm 1 temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır (TBK Madde 346). Sözleşme serbestisi ilkesi geçerlidir.

15 Alt Kira ve Kira İlişkisinin Devri Alt kira Kiraya verenin yazılı rızası gerekmektedir (TBK Madde 322). Franchising sözleşmeleri için de geçerlidir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Kiraya Veren, Kiracısına karşı ileri sürebileceği hakları doğrudan alt kiracıyla karşı ileri sürebilir (TBK Madde 322/3). Kira ilişkisinin devri Kiraya verenin yazılı rızası gerekir (TBK Madde 323). Kiraya veren bu rızayı haklı bir nedeni olmaksızın reddedemez; bu durumda üçüncü kişi kiracının yerine geçer. Kiracı, Kiraya Verene karşı borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki (2) yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur. Ancak, işyeri kiraları açısından 323. Madde 1 Temmuz 2020 den itibaren uygulanacaktır.

16 Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerhi Kira sözleşmesinin tapu siciline şerhi (TBK Madde 312 ve Türk Medeni Kanunu Madde 1009/2) Amaç: Kiraya verenin kiralananı üçüncü kişilere devrettiği durumda da, kira sözleşmesinin uygulanmasında bir devamlılık sağlamak. Şerh, bütün yeni maliklere kiralanan şeyin kullanımını kira sözleşmesine uygun olarak kiracıya bırakmak zorunda bırakır. En fazla süre: 10 yıl; kira sözleşmesinde, sözleşmenin yenilenmesi halinde, Kiraya Verenin şerhi yenileyeceğine dair taahhüdünün öngörülmesi tavsiye edilir. Kira sözleşmesinin tapu siciline şerh masrafları:kira sözleşmesi süresince bütün kira bedellerinin toplam tutarının % 0,683 oranındadır.

17 Sona Erme ve Fesih Koşulları Fesih bildirimi yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli değildir (TBK Madde 348). Kiraya Veren tarafından fesih: Kiraya Veren, kira sözleşmesini sadece kanun tarafından öngörülmüş bir dava yoluyla feshedebilir. Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aleyhine değiştirilemez (TBK Madde 354). İşyeri kiraları açısından anılan hüküm 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 2 aylık kira bedelinin vadesinde ödenmemesi halinde kiracıya yazılı iki haklı ihtar gönderilmiş ise, kira yılının bitimini izleyen ve ihtarın gönderildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kiraya veren, dava yoluna başvurabilir. (TBK Madde 352/2) Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, Kiraya Verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa Kiraya Veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurabilir veya dava açmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Kiracının yazılı olarak belirttiği tarihin Kiraya Veren tarafından kiralananın Kiracıya bırakıldığı tarihten daha ileri bir tarih olması halinde geçerlidir (TBK Madde 352/1). Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda Kiraya Veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.(kiracı, kira sözleşmesinin imzalanması sırasında bunu bilmemelidir) (TBK Madde 352/3).

18 Sona Erme ve Fesih Koşulları Kiraya Veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa (TBK Madde 350/1) sözleşmenin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabilir. Kiraya Veren, kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise (TBK Madde 350/2) sözleşmenin sona ermesinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabilir. Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır (TBK Madde 353). Kiralananın boşaltılması halinde eski kiracının kira sözleşmesinde öncelikli hakkı (3 yıl süre ile sınırlı olmak üzere) mevcuttur. (TBK Madde 355/1). Aksi halde, Kiraya Veren, son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. (TBK Madde 355/3). Yeni malik tarafından sözleşmenin sona erdirilmesi: Yeni malik, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa (TBK Madde 350) tahliye talep edebilir. Edinme tarihinden başlayarak 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla altı ay içerisinde veya sözleşme süresinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava açması gerekmektedir (TBK Madde 351).

19 Sona Erme ve Fesih Koşulları Kiracının sözleşmeyi feshi: Şartları sözleşme ile belirlenebilir (sözleşme serbestisi ilkesi). Kiracının ölümü halinde, mirasçılar, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler (TBK Madde 333). Konut ve işyeri kiraları ile ilgili olarak, ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, kira sözleşmesini sürdürebilirler (TBK Madde 356).

20 Damga Vergisi İşyeri kira sözleşmeleri için ödenir. Şirketin kefil olması halinde konut kira sözleşmeleri için de ödenir. Damga vergisi kira sözleşmesinin imzalanmış her bir sureti için ödenir: % 0,189 Kefil olması halinde, ayrıca damga vergisi ödenir: % 0,948 Kefil olması halinde, toplam damga vergisi: % 1,137

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi Düzenlemeleri Av. Ceren Gültekin, LL.M. cgultekin@gultekinhukuk.com A- GİRİŞ: 11.01.2011 tarihinde TBMM nce kabul edilerek 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.

YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI. facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter. YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMELERİ ve UYGULAMA SORUNLARI facebook.com/birlesmismarkalardernegi twitter.com/bmdonline PLAN 1. UYGULANACAK HUKUK NEDİR? 2. YENİ BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye...

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye... 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE SEBEPLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLER INNOVATIONS INTRODUCED BY THE TURKISH CODE OF OBLIFATIONS NUMBERED 6098 REGARDING

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU C.57 Sa.3 [753-778] Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun 753 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU In The Light of The Decisions of

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı