Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz. ATATÜRK um birgün elbet toprak olacaktýr; fakat Hükümlü-tutuklulardan büyük b baþarý 2006 ÖSS'de 690 hükümlü-tutukludan 503'ü baþarýlý olurken, hükümlü Gönül Iþgýn ÖSS Sözel-2 alanýnda puanla Türkiye 33'üncülüðünü elde etti. ATGV ye teþekkür Adalet Teþkilâtýný Güçlendirme Vakfý (ATGV) Ýstanbul Eðitim ve Dinlenme Tesisi Ýþletme Müdürlüðü 2005 yýlý kazançlarýyla ilgili olarak 2006 yýlýnda yapýlan Kurumlar Vergisi sýralamasýnda Sarýyer Vergi Dairesinde 8. sýrada yeraldý. Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðýndan gönderilen yazýda; Vergi mükellefiyetinin yerine getirilmesindeki duyarlýlýðý nedeniyle ATGV ye teþekkür edildi. Kocaeli Kapalý da belge daðýtým töreni Kocaeli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen programda; eðitim-öðretim döneminde açýlan kurslarý baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Ayrýca, Atatürk Kupasý Voleybol Turnuvasýnda dereceye giren takýmlara kupalarý daðýtýldý. Devamý 10 da Ankara Açýk ta belge daðýtýmý ve konser Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda iþ ve meslek kurslarýnda baþarý gösteren hükümlülere sertifikalarý 20 Temmuzda yapýlan müzik-eðlence programýnda verildi. Devamý 9 da Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda oluþturulan eðitim ortamý ve personelin içten desteðiyle ÖSS ye arkadaþlarýyla yoðun bir þekilde hazýrlanan hükümlü Gönül Iþgýn, Çanakkale 2 incisi ve Türkiye 33 üncüsü oldu. Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü (SYDGM), Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara salýverilme sonrasýnda yaþamlarýný sürdürebilecekleri iþ ve meslek kazandýrýlmasýna yönelik projelere büyük destek veriyor. SRAP kapsamýnda kurumlar tarafýndan bugüne kadar hazýrlanan 104 projeye onay verildi. Proje çerçevesinde kurumlarda çeþitli meslek dallarýnda atölyeler kurularak, hükümlü ve tutuklulara eðitimler veriliyor. Geçtiðimiz yýl baþlatýlan projeyle bugüne kadar 1500 hükümlü ve tutuklu eðitim aldý. Açýlan kurslar, günümüzde geçerliliði olan, istihdam imkâný taþýyan meslek dallarýndan oluþuyor. Ayrýntýlar 7 de Aðrý M Tipi nden el iþi sergisi Protokol üyeleri, açýlýþýn ardýndan sergiyi gezerek, hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri incelediler. Konya E Tipi'nden sergi Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn ürettiði çeþitli maketler, boncuk iþleri, resimler, ayakkabý ve terlikler ile Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan bakýr iþlemeciliði kursunda elde edilen ürünler Haziran tarihlerinde Mevlânâ Kültür Merkezinde sergilendi. Serginin açýlýþýný; Vali Vekili Yalçýn Bulut, Cumhuriyet Savcýsý Ö. Tuncay Ýpek, Karatay Belediye Baþkaný Mehmet Hançerli, Ýl Millî Eðitim Müdürü Halil Þahin, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ali Ergun birlikte yaptýlar. AÐRI M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri 26 Haziran'da Halk Eðitim Müdürlüðü Kültür ve Sanat Merkezinde sergilendi. Ziyaretçi akýnýna uðrayan sergide; hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru saatler, tepsiler, yün örgüler, þal ve boncuk iþleri büyük ilgi gördü. Açýlýþ törenine; Vali H. Ýbrahim Akpýnar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Kurum 2. Müdürü Uður Akýn, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, personel ve vatandaþlar katýldý. 30 Haziran a kadar açýk kalan sergide, ürünlerin tamamýna yakýný satýldý. HÜKÜMLÜ ve tutuklular, 2006 ÖSS'de büyük bir baþarýya imza attýlar. Ceza infaz kurumunda sýnava katýlan 690 hükümlü ve tutukludan 503'ü baþarý gösterdi. Ayrýca, Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Gönül Iþgýn, ÖSS Sözel-2 alanýnda puanla Türkiye 33'üncüsü oldu. TERCÝH yapma hakký kazanan hükümlü ve tutuklular, açýk öðretim programlarýný tercih ediyorlar. CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, hükümlü ve tutuklularý baþarýlarýndan dolayý kutlarken, kurum personeline de özverili çalýþmalarý nedeniyle teþekkür etti. Devamý 2 de SRAP tan kurumlara atölye desteði Balýkesir Kapalý ya kitap baðýþý Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü ve Sýrrý Yýrcalý Anadolu Lisesinin katkýlarýyla toplanan 91 kitap yapýlan törende teslim edildi. Kitap baðýþý nedeniyle gerçekleþtirilen törene; Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Haydar Adýn, Ýlköðretim Müfettiþi Mustafa Yýldýz, Sýrrý Yýrcalý Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Çuhadaroðlu ve öðrencileri, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, 2. Müdür M. Hayati Durak, Öðretmen Salih Topsak ve personel katýldý. Anadolu Lisesi öðrencileri topladýklarý kitaplarý Kurum personeline teslim etti. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kurulan oto bakým-onarým atölyesinde çalýþmalar sürdürülüyor. Isparta da E Tipi nden ebru sergisi Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Halk Eðitim Merkezi iþ birliði ile 20 Mart - 30 Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen (296)saatlik ebru kursunda üretilen 55 tablo, Haziran tarihleri arasýnda Isparta Öðretmenevinde sergilendi. Devamý 11 de Ýskenderun da belge daðýtým töreni ve konser Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýskenderun Belediyesi iþ birliðiyle düzenlenen halk ozanlarý konserinde hükümlü ve tutuklular coþkuyla eðlenirken, çeþitli kurslarda baþarý gösterenlere sertifikalarý verildi. Devamý 11 de Þýrnak ta brucella konferansý Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Tarým Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle Dr. Ahmet Aytekin ve Veteriner Hekim Mehmet Bozkurt tarafýndan "Brucelle" hastalýðý konusunda konferans verildi. Devamý 11 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Aðustos 2006 Hükümlü-tutuklulardan büyük baþarý Kenan ÝPEK Genel Müdür BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Genel Müdür Ýpek, "Genel Müdürlük olarak ceza infaz kurumlarýný eðitim kurumu haline getirmek için baþlattýðýmýz çalýþmalarýn meyvesini, bu baþarýyla almaya baþladýk. Kurumlarda hükümlü ve tutuklulara okuma-yazma, II. kademe eðitimi baþarý ve ilkokul bitirme, Açýk Ýlköðretim ve Açýk Öðretim Lisesi, Açýk Öðretim Fakültesi, ÖSS hazýrlýk, iþ ve meslek eðitimi gibi kurslar verilmektedir yýlýnda bu faaliyetlerle ilgili olarak standartlar sistemi getirilmiþti. Standartlar sistemi ile birlikte hükümlü ve tutuklular, eðitim konusunda baþta ÖSS olmak üzere, önemli baþarýlar elde etmeye baþladýlar. Bu baþarý kurumlarda bulunan insanýmýza imkânlar verilmesi hâlinde neler baþarabileceklerinin bir kanýtýdýr. Önümüzdeki yýllarda daha çok baþarý elde edileceðini düþünüyorum. Bu baþarýda hükümlü ve tutuklularýn bireysel çalýþmalarýnýn yanýnda, kurumlarda yürütülen eðitim faaliyetlerinin de önemli bir payý var. Özellikle eðitim servisinde görev yapan personelimizin, çeþitli eðitim kurumlarýyla iþ birliði yaparak, sýnavlara hazýrlanan öðrencilere her türlü desteði saðlamalarý, etkili olmuþtur. Bu açýdan personelimize ve bu konuda destek olan kurum ve kuruluþlara teþekkür ediyorum."dedi. Toplumun, ÖSS'deki baþarýnýn ardýndan hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarýna bakýþ açýsýnda önemli deðiþiklikler olduðunu hatýrlatan Genel Müdür Ýpek, ÖSS'de Türkiye 33'üçüncüsü olan Gönül Iþgýn'a birçok kiþi, kurum ve kuruluþtan burs ve eðitim yardýmý teklifinin geldiðini söyledi. Ceza infaz kurumlarýnda bulunan insanlarýn, tahliye sonrasýna hazýrlanmalarýnda ilgili kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütleri gibi toplumun diðer kesimlerinin de desteðini çok önemsediðini belirten Genel Müdür Ýpek, "Ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve YILLARI ÖSS BAÞARISI tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinde, çeþitli kurum ve kuruluþlarýn desteði bizlere güç veriyor. Birçok ceza infaz kurumunda ÖSS'ye hazýrlanan öðrencilere çok sayýda özel eðitim kurumu destek verdi. Bu çalýþmalarla sýnava katýlan 690 kiþiden 503'ü baþarýlý oldu. Onlara yardýmcý olunmasý, önlerinin açýlmasý lâzým." þeklinde konuþtu. Kayseri de kupa heyecaný Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýlý münasebetiyle düzenlenen voleybol turnuvasýnda ilk üçe giren takýmlara kupalarý, yapýlan törende verildi. Hükümlü ve tutuklulardan oluþan yedi takýmýn katýldýðý turnuvada büyük çekiþme yaþandý. Zorlu karþýlaþmalara sahne olan turnuvanýn kupa törenine; denetim amacýyla Kurumu ziyaret eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Eðitim Uzmaný Mustafa Okur, Psikolog Serap Görücü ve Sosyal Çalýþmacý Nilgün Eski, Kayseri Voleybol Ýl Temsilcisi Ali Þen, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Mehmet Öztürk, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, 2. Müdür Yaþar Kaya, Öðretmen Hacý Ali Korkmaz, Vaiz Harun Iþýk, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Törende; turnuvada 1.'liði elde eden takýma kupasýný takdim eden Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmelerinde sportif etkinliklere büyük önem verdiklerini hatýrlatarak, "Genel Müdürlük olarak bu tür faaliyetleri destekliyoruz. Hükümlü ve tutuklularýn çaðdaþ infaz anlayýþý doðrultusunda tahliye sonrasýna hazýrlanmalarý için Kurumlarda standartlar sistemi getirdik. Eðitim, sosyal, kültürel vb. faaliyetlerde son dönemlerde büyük aþama kaydettik. Hedefimiz ceza infaz kurumlarýný eðitim kurumu hâline getirmektir. En iyiyi, en mükemmeli yakalamak için çalýþmalarýmýz devam edecek."dedi. Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen voleybol turnuvasýnda dereceye giren takýma kupasýný Eðitim Uzmaný Mustafa Okur verdi. Kocaeli 1 No lu F Tipi nden örnek sergi Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen el iþi ürünleri, Kocaeli Büyükþehir Belediyesince düzenlenen Kocaeli Eðlence ve Kültür Fuarýnda sergilendi. Fuarda; Kurumun iþyurdu atölyeleri ile kilimcilik, el sanatlarý ahþap boyama ve taký tasarýmý kurslarýnda üretilen ürünlerin satýþý ve tanýtýmý yapýldý. 16 Haziran'da gerçekleþtirilen açýlýþa; Millî Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Milletvekili Nevzat Doðan, Vali Erdal Ata, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Fazlý Aksoy, Kurum Müdürü Gürsoy Bilaloðlu, çok sayýda Protokol üyesi ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþýn ardýndan Fuarý gezen Millî Savunma Bakaný Vecdi Gönül ve diðer Protokol üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu standýný da ziyaret ettiler. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri beðeniyle inceleyen Bakan Gönül'e, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen tarafýndan çini saat hediye edildi.

3 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 3 ACEM KIZI Ey zulamdaki, Paramparça olan mahsun resim. Sýký tut korkunun çýðlýðýnda ellerimi, Titrek bir mum alevinin içinden yazýyorum sana. Çýðlýklar ortasýnda korkusuz, Tövbeye gelmez kalemim. Ve ne varsa sana karþý, Mýsralarýmda çýrýlçýplak, Ve sen zulamdaki mahsun resim, Paramparça yürekle sana geliyorum. Ve gelmeyiþinde, tutsaklýðýn da sebebi, Kapalý kapýlarýn paslý eþkali mi? Ve ondan mýdýr nefes nefese kalýþýn? Yorgun mu düþtü yürek? Dem vurma paçalý güvercin, Kimler pusu attý yollarýna? Ve hangi barikatlarý aþamadýn? Ve hangi yarý kalmýþ kavganda, Hangi türkünü okuyamadýn? Ve hangi engeller tuttu seni? Ve kimler vurdu prangalarý yüreðine? Ve kimler hüküm verdi düþüncelerine? Ve hangi kapýlar kapandý yüzüne? Oy kar tanesi, Sen de bu yüreði sarýp, Bir kývýlcýmla tutuþacak biri miydi? Ve mezar kaza kaza, Þu aynalardan bakacak, Sen o kadýn mýydýn? Ve gittin, Gittin iþte yine Karanlýk bir yaz gecesinde. Bir kývýlcýmla sana yazýyorum, Ve yasaklarýmdan korkusuz, Baskýnlara hazýr bir tutsak gibi. Hadi gel yine bul beni, Gücün yeterse çýrýlçýplaklýðýnla. Korkular ki uzaktýr bize, Hadi gel bul beni. Ve tutsak yüreðimin içinden, Sürgün bir sevdam gibi yeniden. Oy, Acem kýzý, Neredesin sen. Ve neylersin bir baþýna. Baþaramadýk, Baþaramadýk firari mahpuslarýn tutsaðý. Þu karanlýðýn gecesinden, Apaydýnlýk yurdumda yürümeye, Ve baskýnlara gelmeden. Baþaramadýk, Baþaramadýk seninle kömür gözlüm. Sense þimdi topraðý sýký sar, Hani saçlarýn kadar hafif, Avuçlarýnýn içine düþecek kadar yakýn... Yani firari mahpuslara. Damla damla, Bir avuç su gibi berrak geliþim sana. Ve sen, Ve sen yoksun yine. Kayýp þehrimin kýzýl saçlýsý, Yine ölüm bir ninni gibi, Ayak uçlarýnda yine sallar beni. Ne güzel kýrlangýç kuþum, Ölüm çýðlýklarýn tam ortasýnda, Seni umut etmek. Ve umutlar ortasýndan, Mýsra mýsra yürek dökmek. Yani, Hani sen varmýþ gibi, Tenhasýnda tutsaklýðýmda oturup, Oturup yýldýzlar izlemek varken; Yüreðimi dinamitlercesine, Senin gözlerini, Gözlerini düþünüyorum. Yani Acem kýzý, Hani sen, Hani sen varmýþ gibi yani; Sen, Sen yoksun yine iki gözüm... Uður Turkut Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ÞEHÝDÝM Bir topluluk ki muazzam, sýðmaz meydana, Sanýrsýn ki gün mahþer, meydan Arasat. Bir tabut omuzlarda, sarýlý albayraða, Azametinden hiç kalýr yanýnda Fýrat. Mehmed im omuzlarda, yürüyüþ Hakk a doðru, Anasýnýn gözü yaþlý, ama metin ve onurlu, Baþý dimdik babanýn, öyle maðrur gururlu, Þehidimin heybetinden þimdi titrer Sýrat. Madde selâma durmuþ, mana huþu içinde, Cennetin anahtarý Mehmed imin elinde, Onbinler sel misali tekbir yükselir dilde, Ýkilik tutsak bugün, bütünlük azat. Þehidim, Mehmed im mekânýn cennet olsun, Daim eyle Allah ým vataným baki kalsýn, Bir ölür, bin diriliriz, VATAN SAÐOLSUN, Bu vatan olmaz ise neye yarar bu hayat? Þehmus Akan Ýnfaz ve Koruma Memuru Midyat M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu DENETÝMLÝ SERBESTLÝK Ýnandýk baþladýk görevimize, Leke düþmez þerefimize, Borcumuzu öderiz devletimize, Kutsaldýr görevimiz, þad olsun. Yepyeni bir anlayýþ kazandýk, Türkiye de bir ilke yazýldýk, Suçsuz yarýnlara uzandýk, Bambaþkadýr görevimiz, daim olsun. Çare deðil özgürlük almak, Çare deðil dört duvara týkmak, Asýl olan kafa yapýsýný yýkmak, Yenidir görevimiz, hayýrlý olsun. Teþkilâtýmýn taçsýz krallarý, Yurdumun infaz ve koruma memurlarý, Hep birlikte mutlu yarýnlarý, Kurmaktýr görevimiz, vatan saðolsun. Murat Baþtuðlu / Ýnfaz ve Koruma Memuru Tokat Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þubesi O GÖZLERÝN... O gözlerin aldý beni benden, Bir of çektim derinden derinden, Sanki okyanuslarýn dibinden, Þimþek gibi o gözlerin. Dolunay misali parlak, Güneþ misali sýcak, Sevgi sunuyor kucak kucak, Manalý manalý bakar o gözlerin. Ýlham alýyorum, güç alýyorum, Baktýkça gözlerine, maziye dalýyorum. Sonra bir zifiri karanlýkta kalýyorum, Ansýzýn kapanýnca o gözlerin. Sabri Yazýcý / Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ÞÝRÝN SUSUZ UM Kýsýr daðý yücelerden eser, Eteðinde koyun, kuzu beslenir. Yaylalarýn gelin gibi süslenir, Ne hoþ olur daðýn, taþýn Susuz um. Beyaz patatesle namýn anýlýr, Alabalýðýn da suda salýnýr. Bendivan suyunda þifa bulunur, Ne dumandýr senin baþýn Susuz um. Güz gelince kaz kesimi yapýlýr, Çemliðinde derman, deva satýlýr. Etli hýngeline yoðurt katýlýr, Ne þirindir bulgur aþýn Susuz um. Öðretmen Okulun dillere destan, Her bahar ekilir çeþitli bostan. Çeker caným seni, ayrýlmam dosttan, Nerde senin dengin, eþin Susuz um. Cilavuz denince vardýr efkârým, Tarým, hayvancýlýk gelir kaynaðýn. Kýþýn hiç eksilmez, tipiyle karýn, Ne sert olur ayaz kýþýn Susuz um. Güzeldir þelalen, akýyor çayýn, Susuz diyemezler çünkü bol suyun. Cesim der ki beni bu elden sayýn, Ne eskidir senin yaþýn Susuz um. Cesim Der Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Susuz Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir zamanlar gökyüzünde birbirlerini gerçekten çok seven bir bulut ile yýldýz varmýþ. Bulut gökyüzünün en þeker, en pempe bulutu; yýldýz da en parlak, umudu en çok yansýtan yýldýzýymýþ. Gökyüzünde her varlýk onlarýn sevgisini kýskanýrmýþ. Ama biri vardý, bulut ve yýldýzýn ayrýlmasýný yürekten istiyordu. Hem de yýldýzýn en yakýn arkadaþý olmasýna raðmen. Bulut biraz saftý, kimseyi kýramazdý. Yýldýz ise bulut için elinden gelen her þeyi yapabilir, herkese meydan okuyabilirdi. Zaten onun bir bulutu, bir de çok sevdiði perisi vardý. Bir derdi olduðunda gider periye anlatýrdý. Nereden bilebilirdi ki, perinin bir gün kendilerini ayýracaðýný. Bir gün nazar deðdi bulutla yýldýza. Hiç yoktan bir sebeple tartýþtýlar. Bulut çekti gitti, hatalý olmasýna raðmen. Yýldýzsa Nasýlsa bulutum beni seviyor, dönecektir diye düþündü. Fakat hiçbir þey beklediði gibi gitmedi. Bulut dönmedi. Kimbilir belki de cesaret edemedi dönmeye. Tek bir gerçek vardý ki, o da ikisinin de çok üzgün olduðuydu. Gökyüzündeki iyilik melekleri bile aðladýlar onlarýn durumlarýna, ama ne fayda. Ertesi gün yýldýz olanlarý en yakýn dostu periye anlattý. Peri ise göstermelik bir hüzne büründü. Eline büyük bir fýrsat geçmiþti. Hayatý boyunca kýskandýðý kiþiye karþý kozlarý vardý artýk elinde. O kiþi en yakýn BÝGANEYE ARZ-U HÂL Sevdaya dair; Umudu, Hasreti Ve fýraðý Sende yaþarken ben... Sen bihaber, Ben bikarar. Ve tükenmekteyken sabýr... Eee... konuþ... anlat... diyorsun. Ne diyem cancaðýzým... Söylemeye hâl, Hale dair kal lâzým. Hal-u kal, Kal-u dil sende tükendi. Kaldý mý mecal? Hayatýn kýrýþýklarýnda erirken ömrüm. Ve kendime dair Merhamet, Þefkât Ve ülfet ararken sende... Sen bigane, Ben pervane... Ve razýyken yürek kahru cevrine... Eee... anlat derdini... diyorsun... Ne söyliyem cancazým... Söylemeye gönül lâzým, Dil lâzým... Gönlün dili yok, Dilinse kemiði... Derler ki; Adamý bir kiþi anlamýþ, O da yanlýþ anlamýþ... Korkarým sen de beni... Özcan Gültekin / Öðretmen Nazilli E Tipi Ceza ÝnfazK urumu BULUT VE YILDIZ dostu yýldýz olmasýna raðmen, bulutun yanýna gitti ve yýldýzýn artýk onu sevmediðini söyledi. Bulutsa üzüldü, boynunu büktü. Ama elinden hiçbir þey gelmeyeceðini düþündü. Çünkü yýldýz inatçýydý, bir kere olmaz dedi mi, bir daha olur demezdi. Peri de bulutun bu üzgün durumundan yararlanýp, ona olan sevgisini itiraf etti. Bulut da kimseyi kýrmadýðý için perinin yýldýzýn yerine geçmesine izin verdi. Yýldýz günlerce bulutun dönmesini, kendinden af dilemesini bekledi. Ama bulut gelmedi. Yýldýz, bulutun yanýna gidip konuþmaya karar verdi. Gece yola çýktý. Vardýðýnda gözlerine inanamadý. Bulut dostu sandýðý periyle el eleydi. Melekler dayanamayýp, tüm olanlarý anlattýlar yýldýza. Çok üzüldü ve çaresiz döndü arkasýný gitti. Yayaþ yavaþ sönmeye baþladý. Kýsa bir süre sonra hayatýyla ilgili o kararý verdi. O güne kadar hiç görmediði güneþin yanýna gidecekti ve biraz ýþýk isteyecekti. Çok geçmeden hiç görmediði güneþin yanýna gitti. Ondan yansýtmasý için biraz ýþýk istedi. Güneþ ýþýk yerine sevgisini verdi yýldýza. O gün, bugündür yýldýz dünyaya güneþin sevgisini yansýtýr. Bulutsa hep gözyaþý akýtýr dünyaya... Bir de yüreðindeki kopan fýrtýnalarý... Veli Þahin Manisa E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA : 1. Baharda çiçek açan bir bitki- Uzakta bulunan, uzak, ýrak. 2. Tarihsel deðeri olan kiþilerin mezarý olarak yapýlan anýt deðerindeki yapý-bir binek hayvaný. 3. Bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk- Rab kelimesinin ünsüzleri-dokuma tezgâhlarýnda mekikle enine atýlan iplik, argaç. 4. Taneli kelimesinin ünsüzleri-bir erkek ismi. 5. Su taþýyýp, satarak geçimini saðlayan kimse-bir nota-eski dilde su. 6. Kýsaca Türkiye Kömür Ýþletme- Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü leri-bir nota. 7. Genellikle tek 1 P A T Ý K A E F E parçalý kadýn giyeceði-bilinenden, sözü edilenden ayrý, öbür, 2 E A D K U L A K 3 R N A K A K R O 4 F A T S A A A D E N diðer. 8. Sakarya nýn bir ilçesi. 5 O M A H A L Ý O 6 R A A C I P A Y A M 9. Kýsa zaman-havada bulunan 7 M E N R A A T Ý su buharý. 10. Yapýlan iþ, edim, 8 A B E S A T A L Ý 9 N A E N Ý K O N U fiil- Zan kelimesinin ünsüzleri-gelecek. 11. Ne 10 S T Ý L O A A G A H anlamýna B U L M A C A gelen bir ön ek-geçmiþteki büyükler, atalar- Gövdesi iki bölümlü bir çeþit saz. 12. Temel besin-anadolu nun milletimizle özdeþleþmiþ ismi. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Antlaþma-Toplanma, biraraya gelme-endenozya da bir bölge. 2. Sesli duyuru- Umma, beklenti. 3. Bir tür mücevher 4. Kýsaca Ankara Ticaret Odasý-Hak ve hukuka uygunluk. 5. Kýsaca takým- Kara renkte, aðýr, is kokulu, suda erimeyen bir madde. Bir isim yapým eki. 6. Dert, üzüntü, acý- Deðiþebilen, geçici nitelik, san karþýtý- Kýsaca doktor. 7. Eski bir Ýslam uygarlýðý-birinci Dünya Savaþý sýrasýnda kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adý. 8. Nikel elementinin simgesi-beðendiði bir durumda olma, beðendiði þeye benzeme çabasý. 9. Aramaktan bir emir-mal, eþya, mülk, servet. 10. Eksiksiz-Rütbesiz asker- Tanrýtanýmaz. 11. Uykusu hafif-üzerine herhangi bir þey asmaya yarar nesne-uzaklýk iþareti. 12. Atma-Eþek sesi-ýzmir in ilçesi. a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Aðustos 2006 USTALARDAN SEÇMELER AHMET KUTSÝ TECER 30 AÐUSTOS Her yýl bugün olur, Otuz Aðustos, Ýçime bir ordu havasý dolar. Baþlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, Bayrak imil imil, geçer ordular... Geçer tunç adýmlar demir göðüsler, Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar... Hepsinin alnýnda zaferden süsler. Geçer hayalimde bir bir alaylar. Geçer toplar, geçer atlar, yaðýz, al, Geçer daðlar, geçer yollar, þehirler... Yangýnlar üstünde ince bir hilâl... Yaralýlar düþe kalka geçerler. Çýlgýn bir istekle bu þan akýný, Afyon'dan, Ýzmir'e kaçlar çaðýldar. Unutmuþ at gemi, kýlýçlar kýný, Can caný unutmuþ zafere kadar. ÝSTANBUL En yenisinden bir hayatým var, Ýstanbul... Ýçinde bir sevdiðim, Onun içinde ben, Benim içinde o, En yenisinden bir hayatým var, Ýstanbul... Geleceði yok, durgunundan çaðlak, Býrak öyle dursun býrak. Geceler kýz kulesine uzanýr, Ýnceden uzaklara. Yýldýzlarý aydýnlatýr beni, Yaðan bu karlar altýnda. Yanar en sýcaðýndan içten içe bu beden, Tuzaklarýn hep bana mý zalim. Düþünmez misin bilmez misin ki, Koca bir ömrü, senin için harcarým. Bilmez misinnn... BEKLEMEDEYÝZ Akýyor karanlýða güneþ Gün ortasý yarasa akþamlar Ve yalvarmayacaðým gece ay þahidim Kapýmda görüþmeciler Akýyor hasretin alevi Beklemedeyiz Güneþle betona çiziyor utancýný pencerem Atýyor kalabalýðýn sessizliðinde Beklemenin yüreði Emiyor gülümsemenin buðusunu aynalar Merhabada dökülür umut çizgilerim Özleme aldýrmýyor zaman Hasret resimleri çiziyorum Usuma acýlar yumaðý eþeleniyor yüzler Tutuk görüþlerde artakalan hayaller Zaman bir kara hançer Zarfýný açar buluþmanýn Muþtu mazgalýn sesinde kilitli Umut gergef bir ilmik Dilde kucaklaþmanýn bekleyeniyiz Ne var bu dünyada sana yakýþan, Alnýnda bir zafer sabahý kadar; Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, Sana zafer kadar yakýþan ne var? Her yýl bugün olur, Otuz Aðustos, Ýçime bir zafer havasý dolar. Baþlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, Bayrak imil imil, geçer ordular... AHMET KUTSÝ TECER Ý TANIYALIM 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doðdu, 23 Temmuz 1967'de Ýstanbul'da öldü. 1929'da Ýstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öðretmenliði yaptýktan ve Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Dairesi üyeliðinde bulunduktan sonra döneminde milletvekili seçildi arasýnda öðrenci müfettiþi olarak Fransa'da bulundu. 1950'de Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliðine getirildi. Türkiye'ye döndükten sonra, emekli olduðu 1966 yýlýna deðin Ýstanbul'da öðretmenliðini sürdürdü. Tecer edebiyata þiirle baþladý. Þiirleri 1921'den sonra Dergâh ve Milli Mecmua gibi dergilerde çýktý. Daha sonra Varlýk, Oluþ, Yücel ve Ankara Halkevi'nin çýkardýðý, kýsa bir süre de kendisinin yönettiði Ülkü gibi dergilerde bu uðraþýný sürdürdü. 1932'de Þiirler adlý kitabýnda topladýðý þiirlerinden sonra yazdýklarý yalnýzca dergilerde kaldý. ESERLERÝ Þiir: Þiirler, Ýnceleme: Köylü Temsilleri, Oyun: Yazýlan Bozulmaz, 1947; Köþebaþý, 1948; Köroðlu, 1949; Bir Pazar Günü, 1959; Satýlýk Ev, ANIM Sana ne demeliyim? Hayatým desem, hayat kýsa; Güneþim desem, güneþ batýyor; Çiçeðim desem o da soluyor. Buldum! Sana aným demeliyim ; Çünkü bu can seninle yaþýyor. Gülten Çelik Bergama M Tipi Çocuk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnan artýk acýmak yok, Hakan Doruk Düþünmek yok, Manisa E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Senin bu aldýrmazlýðýna, aldýrmak yok. Ben seni, hayal bile etmiyorum artýk, UNUTAMAM ASLA Susuyorum hep, en sessiz yerinde Ýstanbul'un. En yenisinden, en tazesinden, Bir nefes ver Ýstanbul... Gelince aklýma, hep kýrmýzý ýþýk yanar, dururum; Kendi içinde yalnýz býrakýyorsun beni. Ay karasý gözlerinde, Sakýn beni sorgulama. Damla düþer en gürültülü yerinde yüzüme, Tek senin yalnýzýným Ýstanbul. Tutuk bakýþlarýmýn arasýnda, Seni kollarýmla sýkasým gelir. Ah Ýstanbul... Karanlýk þehrine son bahar gelmez mi? Dökmez misin yerlere beklenmeyen cemrelerini? Seni bekliyorum Ýstanbul, Hasretime hasret katma Ýstanbul. Her geçen, vakitsiz bir ölüm getirir; Karanlýðýnýn en kuytu aydýnlýðýna sakla beni, Sustur beni Ýstanbul... Coþkun Fýrat Türkmen Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu TAÞ DUVARLAR Taþ duvarlar arasýnda yüreðim yanýyor, Tutamýyorum hasretini seni arýyorum. Kalemim kýrýldý seni yazamýyorum, Yeter artýk býrakýn býrakýn da gideyim. Açýlmýyor kapýlar günler doðmuyor, Senin özlemlerin tükenmek bilmiyor. Baðlanmýþ cezam hep yerinde duruyor, Yeter artýk yeter býrakýn da gideyim. Ruhum beni býrakýp uzaklara gidiyor, Nedense bir türlü geriye dönmüyor. Gidemiyorum arkasýndan bedenim izin vermiyor, Yeter artýk yeter býrakýn da gideyim. Selim Doðruer Osmaniye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Seni düþündüm sensiz geçen her anýmda; Sen olmasan da hayalin vardý etrafýmda, Ýsmin eksik olmadý gece gündüz dudaðýmda, Unutamam seni aramýzda yýllar olsa da, Unutamam asla. Islandý gözlerim geceleri sabahlara kadar; Kalbimde aþkýnýn ateþi durmadan yanar. Yalnýz sen varsýn her yolum sana çýkar, Unutamam seni aramýzda yýllar olsa da, Unutamam asla. Rüyalarým artýk seni görmenin tek yolu; Elbet olacaktýr bu ayrýlýðýn da bir sonu, Yalnýz sana yönelttim ben her yolumu, Unutamam seni aramýzda yýllar olsa da, Unutamam asla. Mutluluðu sende tattým senin yanýnda; Seninle baðlandým þu yalan dünyaya, Her þeyi göze aldým senin uðruna, Unutamam asla. YEÞERMEYEN GÜLLER Umut tarlasýna bir tohum ektim, Bin filiz verir de yeþerir diye. Doðudan batýya gül saçtým, Ýnsanlýk barýþý baþarýr diye. Erol Türkmen Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ne çok piþirdim, ne çið yedim, Gecemi gündüz, hizmeti-iþi þan eyledim. Ne hak yedim, ne yalan söyledim, Korkmazdým haksýzlýk bulaþýr diye. Asýlsýz söze, sahte kula inandým, Kurular ýslandý, ben yaþken yandým. Ne karþý koydum, ne hak aradým, Belki hak yerine ulaþýr diye. Ýþimden, aþýmdan, özümden oldum, Kardeþten, babadan, anadan oldum, Sonunda kendimi mapusta buldum. Nihat Oktar Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 5 SRAP kapsamýnda 104 proje uygulamaya geçti Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü ile Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü arasýnda hükümlü ve tutuklulara tahliyeleri sonrasýnda iþ bulmalarý veya iþ kurmalarýna yönelik iþ birliði baþlatýldý. Ýþ birliðiyle Sosyal Riski Azaltma Proje (SRAP) kapsamýnda ceza infaz kurumlarýnda hazýrlanan 104 projeye onay verildi. Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünün, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklularýn tahliye olduktan sonra kolay iþ bulabilmeleri veya kendi iþlerini kurabilmelerine imkân saðlayan projelere desteði sürüyor. Ceza infaz kurumlarýnda mesleðe yönlendirme ve iþgücü yetiþtirmek üzere düzenlenecek kurslar için meslekî eðitim atölyelerinin kurulmasýný teþvik eden SRAP, bu atölyelerde verilecek eðitimler için gerekli temrinlik malzeme, makine ve ekipman ile eðitici giderlerini de karþýlýyor. SRAP Yerel Giriþimler Programý çerçevesinde 42 ceza infaz kurumundan gönderilen toplam YTL tutarýndaki 104 eðitim projesine kaynak aktarýldý. Uygulamaya geçen projelerden bugüne kadar 1500 hükümlü ve tutukluya meslek eðitimi verildi. Proje uygulanan yerler arasýnda; Aðrý M Tipi, Alaþehir M Tipi, Amasya E Tipi, Balýkesir M Tipi, Bandýrma M Tipi, Bilecik M Tipi, Bitlis E Tipi, Burdur E Tipi, Bursa E Tipi, Bursa H Tipi, Çanakkale E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Gaziantep E Tipi, Giresun E Tipi, Gümüþhane E Tipi, Hatay E Tipi, Isparta E Tipi, Kahramanmaraþ E Tipi, Kartal H Tipi, Kastamonu E Tipi, Kýrklareli E Tipi, Konya E Tipi, Mersin E Tipi, Muðla E Tipi, Muþ E Tipi, Nevþehir E Tipi, Niðde E Tipi, Ordu E Tipi, Ödemiþ M Tipi, Siirt E Tipi, Tekirdað Kapalý, Trabzon E Tipi, Zonguldak M Tipi Kapalý ile Düzce, Yalvaç ve Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý bulunuyor. Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda SRAP kapsamýnda açýlan tekstil atöylesinde 14 hükümlü ve tutuklu ile 1 infaz koruma memuru kurs görüyor. KURUMLARDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER Ayakkabý imalatçýlýðý Duvar örme Karo-fayans-seramik döþ. Boya-badana Aðaç-metal iþleri Elektrik-doðalgaz tes. Oto bakým-onarým Aþçýlýk Konfeksiyon Reklam tabelacýlýðý Mobilya-dekorasyon Kaynakçýlýk Taký tasarým Kartonpiyer Trikotaj Seracýlýk Dokumacýlýk PVC kapý-pencere yap. Berberlik Kuaförlük Bilgisayar El sanatlarý Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda SRAP ýn desteðiyle el sanatlarý kursu açýldý. HÜKÜMLÜ-TUTUKLU AÝLELERÝNE DE DESTEK Hükümlü ve tutuklularýn meslekî eðitimleri için büyük fýrsatlar sunan SRAP, onlarýn muhtaç durumdaki ailelerine de SRAP-Þartlý Nakit Transferi kapsamýnda, çocuklarýný okula göndermeleri ve saðlýk kontrollerini yaptýrmalarý kaydýyla eðitim ve saðlýk yardýmý yapýyor. Yine hükümlü ve tutuklularýn ailelerinin SRAP Yerel Giriþim Programý çerçevesinde, gelir getirici proje baþvurusu yapmalarý teþvik edilerek, ekonomik yönden kendi yaþamlarýný sürdürmeleri saðlanýyor. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu konfeksiyon atölyesindeki eðitimler devam ediyor. SRAP kapsamýnda Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda oluþturulan atölyede hükümlü ve tutuklulara bartýn bezi dokuma kursu veriliyor. Yalova Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, SRAP ýn desteðiyle kurulan çini atölyesinde hükümlü ve tutuklular meslek öðreniyorlar. Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda SRAP ýn desteðiyle açýlan berberhanede hükümlüler berberlik öðreniyorlar. Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda SRAP ýn desteðiyle oluþturulan laboratuvarda bilgisayar kurslarý gerçekleþtiriliyor.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Aðustos 2006 Kurumlarda 125. yý Ceza infaz kurumlarýnda, Atatürk ün doðumunun 125. yýlýný Atatürk ün çeþitli yönleriyle anlatýldýðý programda büyük Kaman B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýldönümü münasebetiyle "Atatürk ve Atatürkçülük" konulu konferans gerçekleþtirildi. Millî Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen Tarih Öðretmeni Hüsnü Yücekaya tarafýndan verilen konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ümit Özkan, Millî Eðitim Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þentürk, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Cebrail Karahan, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kýrkaðaç K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da Atatürk'ün 125. doðum yýlý çerçevesinde Kaymakamlýk ve Millî Eðitim Müdürlüðünün katkýlarýyla hükümlü ve tutuklulara "Atatürk'ün Hayatý, Devrimleri ve Atatürkçülük" konulu seminer verildi. Lüleburgaz A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýlý münasebetiyle düzenlenen voleybol turnuvasý 21 Haziran'da yapýlan final müsabakasýyla sona erdi. 5 koðuþun katýldýðý turnuvanýn finali 2. ve 3. koðuþ arasýnda oynandý. Maçý 3-0 kazanarak birinciliði elde eden 3. koðuþa top hediye eldildi. Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Atatürk'ün doðumunun 125. yýlý nedeniyle çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. 19 Haziran da Manisa Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Örgütünün katkýlarýyla koðuþlararasý basketbol turnuvasý düzenlendi. 10 koðuþun katýldýðý turnuvada; C-8 koðuþu 1., E-1 koðuþu 2. ve D-4 koðuþu 3. oldu. Dereceye giren koðuþlara, Kurum Müdürü Hasan Çift, 2. Müdürler Müslüm Bazan ve Þeref Aydýn, Öðretmen D. Ufuk Ilgýner tarafýndan Yerel Gündem 21 Gençlik Örgütünden temin edilen madalya ve tiþört verildi. 21 Haziran'da ise "Tosun'la Yosun'un Maceralarý" adlý film gösterimi ile Þefaatli de Atatürk Köþesi yarýþmasý Þefaatli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Savcýsý Ender Karadeniz ve Ýnfaz Koruma Baþmemuru Mehmet Aktürk'ün giriþimleriyle hükümlü ve tutuklular arasýnda "Atatürk Köþesi" yarýþmasý düzenlendi. Atatürk'ün fotoðraflarý, O'nunla ilgili þiir ve yazýlar ile Türk Bayraðýný kullanarak koðuþlarý adýna örnek bir köþe oluþturan hükümlü ve tutuklularýn çalýþmalarý takdirle karþýlandý. Atatürk'ün fotoðraflarý, sevdiði þarkýlar slayt gösterisiyle hükümlü ve tutuklulara izlettirildi. 23 Haziran'da da Ali Rýza Çevik Ýlköðretim Okulu öðrencileri tarafýndan "Ah Þu Gençler" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýlý Bursa H Tipi nde futbol turnuvasý Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný kutlama etkinlikleri çerçevesinde geçtiðimiz ay futbol turnuvasý düzenlendi. Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Hacý Osman Kaya, Cumhuriyet Savcýlarý Ali Usta ve Mehmet Dalgalý, Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Ali Taþyürek, Kurum Müdürü Ünal Þaþmaz, E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ali Þanoðlu, personel ile tutuklu ve hükümlülerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen turnuvaya tutuklu ve hükümlülerden oluþan 24 takým katýldý. Dört grup halinde eleme usulüyle oynanan ve oldukça heyecanlý geçen maçlarýn sonunda ilk üçe giren takýmlara ödülleri; Bursa Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Hacý Osman Kaya, Cumhuriyet Savcýsý Ali Usta ve Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Dalgalý tarafýndan verildi. Ayrýca, 9 Haziran'da Uludað Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öðretim Görevlisi Asuman Türkmen tarafýndan "Müzecilik ve Atatürk'ün Eski Eserlere Verdiði Deðer" konulu konferans verildi. 5 Temmuz'da düzenlenen törende; en güzel Atatürk Köþesi'ni oluþturan III. ve IV. Koðuþlar birinciliðe lâyýk görüldü. Törene; Kaymakam Çetin Kýlýç, Belediye Baþkaný Fahrettin Ýbiþ, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez, Hâkim Serhat Bulut, Emniyet Amiri Kudret Yýldýz ve Karakol Komutaný Mehmet Baþak katýldý. Yarýþmada birinci olan III. ve IV. koðuþa Kaymakam Çetin Kýlýç ve Belediye Baþkaný Fahrettin Ýbiþ tarafýndan ödül verildi. münasebetiyle Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý öðretmenlerden oluþan Genç Öðretmenler Tiyatro Grubu tarafýndan "Çok Bilen Çok Yanýlýr" adlý tiyatro gösterisi gerçekleþtirildi. 22 Haziran'da sahnelenen oyunu; Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, 2. Müdürler Ö. Faruk Döðer, Nusret Ateþ, Ýbrahim Karaca ve Hüseyin Köse, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi. Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný kutlama etkinlikleri kapsamýnda "Ata Sergisi" isimli resim sergisi açýldý Haziran tarihlerinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde açýlan sergide; yaðlý boya ve kara kalemden oluþan 60 tablo ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen, Baro Baþkaný Av. Dr. Ýlter Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmet Acar, Cumhuriyet Savcýlarý Özcan Acar ve Boðaç Baþoðlu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Saraybahçe Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice, Bekirpaþa Belediye Baþkaný Abdullah Köktürk, Kurum Müdürü Hasan Dönmezkuþ, 2. müdürler ve personel katýldý. Diyarbakýr D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde hükümlü ve tutuklularýn yaptýðý yaðlý boya tablolar ile el iþi çalýþmalarý 5-9 Haziran tarihlerinde Diyarbakýr Kültür Müdürlüðü Daðkapý Güzel Sanatlar Galerisinde sergilendi. Serginin açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Kýzýlkaya, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Nedret Engin, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Özel, MÝT Bölge Müdürü Ýsmail Niþancý, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ kurdelesini, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan ve Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Nedret Engin birlikte kestiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Ca- Diyarbakýr D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu resim Canan ve diðer Protokol üyeleri tarafýndan açýldý.

7 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 7 l coþkusu kutlama etkinlikleri sürüyor. coþku yaþanýyor. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk ün 125. doðum yýlýný kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen programa; Vali Mevlüt Atbaþ, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Osman Sarý, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran ve çok sayýda davetli katýldý. ve el iþi sergisi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin nan açýlýþ konuþmasýnda; sosyal devletin görevinin, suçluyu yakalayýp ceza infaz kurumuna koymasýyla bitmediðini hatýrlatarak, hükümlü ve tutuklularýn tekrar topluma kazandýrýlmalarýnýn saðlanmasý sürecinde, onlarýn rehabilite edilmesi, tahliye sonrasýnda yaþamlarýný sürdürecekleri iþ ve meslek sahibi olmalarý amacýyla çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Sergide; 84 tablo ve 777 el iþi çalýþmasý ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlý kutlama etkinlikleri çerçevesinde Amasya Tamimi nin yayýnlanýþýnýn 87. yýlý nedeniyle hükümlü ve tutuklulara konferans verildi. Amasya Eðitim Fakültesi Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semerci tarafýndan sunulan konferansa; Kurum Müdürü Ýbrahim Er, 2. Müdürler Faruk Korkmaz, Hasan Topaloðlu ve Turan Tabakoðlu, Kurum Öðretmeni Ýsmail Cenik, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný kutlama etkinlikleri çerçevesinde; 13 Temmuz'da gerçekleþtirilen programda; I. kademe okuma-yazma, yetiþkinler II. Kademe eðitimi baþarý, seracýlýk, büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði ve kalorifer ateþleyiciliði kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklulara diplomalarý daðýtýlýrken, hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro grubunca "Mapusluk Zor Zanaat" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Programa; Vali Mevlüt Atbaþ, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Osman Sarý, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran, Hakim Çaðrý Baþaran, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Karakol Komutaný J. Bþçvþ. Levent Aybay, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Bitlis Saðlýk Meslek Yüksekokulu öðretim görevlileri, iþ adamlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Kurum personeli, eþ ve çocuklarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Öðretmeni Ezgi Bektaþ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda; hükümlü ve tutuklulara belgeleri; Vali Mevlüt Atbaþ, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Osman Sarý, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran ve Hakim Çaðrý Baþaran tarafýndan takdim edildi. Daha sonra, açýlan tiyatro kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular hünerlerini gösterdiler. Kurum 2. Müdürü Yaþar Yaran'ýn yönetiminde iki aydýr çalýþtýklarý "Mahpusluk Zor Zanaat" adlý oyunu baþarýyla sahneleyen hükümlü ve tutuklular, ayakta alkýþlandý. Sahneledikleri oyunla ilk kez izleyici karþýsýna çýkan oyunculara, tiyatro eðitimi kursunun belgeleri Kurum Müdürü Yusuf Kafadar tarafýndan verildi. Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýlýný kutlamalarý nedeniyle, 15 Haziran'da Atatürk Üniversitesi Eðitim Fakültesi Tarih Öðretmenliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Muammer Demirel tarafýndan "Atatürk ve Barýþ" konulu konferans verildi. Konferansý; Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Hisli, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Jandarma Bölük Komutaný, Kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN EÐÝTÝM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumlarý hem dünyada hem Türkiye'de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayýsý, insan haklarýnýn en çok gözetilmesi gereken yerlerden biri olmasý, ünlü yazarlarýn veya siyasetçilerin bazýlarýnýn buralarda misafir edilmesi, terör örgütlerinin yurt içi ve yurt dýþý uzantýlarýnýn toplumu yanlýþ bilgilendirme çabalarý, ceza politikasý, adalet arayýþý ve buna benzer yüzlerce duygu, düþünce, isim ve haberin kesiþtiði bir nokta olarak ceza infaz kurumlarý toplumun her zaman ilgi odaðý olmuþtur. Ceza infaz kurumlarý, toplumda; insanlarýn dört duvar arasýnda kaldýðý yerler olarak bilinir çoðu zaman. Halk arasýnda; cezaevi, kodes, zindan, tevkifhane, hapishane gibi ifadelerin kullanýlmasý da bu anlayýþýn ürünüdür. Fakat ceza infaz kurumlarý; insanlarýn özgürlüklerinden mahrum býrakýldýklarý yerler olmalarýnýn yaný sýra spor, sosyal ve kültürel etkinlikler, bilgi yarýþmalarý, ilköðretim, ortaöðretim, yükseköðretim çalýþmalarý, kütüphane faaliyetleri, tiyatro ve sinema gösterileri yapýlan yerlerdir. Yemek hizmeti vermesiyle lokanta, yatacak yer olanaðý saðlamasý nedeniyle oteldir. Hükümlü ve tutuklularýn sigortalý ve maaþlý çalýþtýklarý dikkate alýndýðýnda iþletme, düzenlenen meslek kurslarý açýsýndan bakýldýðýnda meslekî eðitim merkezidir. Ayrýca suç iþleyen insanlarý toplumdan, toplumu da suç iþleyen insanlardan koruduðu için kamu güvenliðini saðlayan bir kurumdur. Böyle bir kurumun eðitim kurumu hâline gelmesi mümkün müdür? Gelmeli midir? Yanýtýmýz evet ise, nasýl? Yazý dizisi, bu ve buna benzer sorularý herkesin yeniden düþünmesi gerektiði inancýyla hazýrlandý. Amacýmýz bir þeyler öðretmek deðil, bir þeyler düþündürmektir. Suç iþleyen insan = eðitimi eksik insan Ýnsanlar çeþitli nedenlerden dolayý suç iþleyebilirler. Kýrmýzý ýþýkta geçerek veya hýz sýnýrýný aþarak trafik kazasý sonucu insanlarýn ölümüne neden olmak, tarla açmak için orman yakmak, töre nedeniyle veya kan davasý sonucunda adam öldürmek, karþýlýksýz çek düzenlemek, terör veya çýkar amaçlý suç örgütüne üye olmak, hýrsýzlýk ve gasp ülkemizde en çok iþlenen suçlardandýr. Yabancý ülkelerde de genellikle bu ve buna benzer suçlar iþlenir. Pekiyi insanlar neden suç iþlerler? Örneðin neden hýrsýzlýk veya gasp suçu iþlenir? Yanýtýmýz; kolay yoldan, emek etmeden para kazanmak ise, bu sorunun cevabýný yeniden düþünmek gerekir. Acaba bu insan, emek ederek, çalýþarak, alýnteriyle para kazanmayý biliyor mu? Nitelikli bir iþi veya mesleði var mý? Nitelikli bir iþi veya mesleði olmasýna raðmen hýrsýzlýk yapýyorsa, yukarýda Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi verilen cevap doðru olabilir. Ama nitelikli bir iþi veya mesleði yoksa kanýmca doðru yanýt; "çalýþarak para kazanmayý bilmediði için suç iþliyor" olmalýdýr. Ceza infaz kurumlarýnda bulunanlardan "sanat altýn bileziktir" anlamýnda nitelikli bir iþ ve meslek sahibi olanlarýn oraný %2 civarýndadýr. O hâlde hýrsýzlýk ve gasp suçu iþleyenlerin %98'inin alýnteri ile para kazanmayý bilmedikleri, daha açýk bir anlatýmla meslekî eðitimleri eksik olduðu için suç iþledikleri düþünülmelidir. Töre veya kan davasý dolayýsýyla neden suç iþlenir? Bu insanlarýn bazý olaylar karþýsýnda öfkelerini kontrol edemedikleri düþünülebilir. Ancak toplumsal deðerlerle hukuksal deðerlerin çatýþtýðý ve topluma eðitim yoluyla bazý deðerlerin kazandýrýlmasýnda yetersiz kalýndýðý dikkate alýnmalýdýr. Bu suçlarý iþleyen kiþiler, aslýnda bulunduklarý sosyal çevre tarafýndan yüksek oranda kabul gören bir davranýþta bulunmuþlardýr. Ancak o davranýþ hukuk düzeni tarafýndan aðýr yaptýrýmlara baðlanmýþtýr. Ýnsanlar bazen, toplumun deðerlerini, hukukun deðerlerinden daha çok önemserler. Eðitim sistemi, doðru davranýþ biçimlerini insanlara öðretmeli, yanlýþ yargýlarýn toplumdan silinmesini hedeflemelidir. Bu, baþarýlamadýðý takdirde, toplumdan kabul görme ihtiyacý, hukukî yaptýrýmlardan daha çok raðbet görür. Bu nedenle töre veya kan davasý nedeniyle suç iþleyen kiþilerin toplumun yanlýþ deðer ve inanýþlarýna direnecek kadar eðitimli olmadýklarý ve bunun da bir eðitim eksikliði olduðu dikkate alýnmalýdýr. Trafik eðitimiyle ilgili kýsa filmlerin birinde, arabasýný yanlýþ yere park eden tarih profesörünün "tarih affetmez, trafik hiç affetmez" sözünü çoðumuz hatýrlarýz. Ýnsanýn çok bilgili olmasý, yüksek tahsilli olmasý, eðitimli sayýlmasý için yeterli deðildir. Kiþi profesör olsa bile, trafik kurallarýna uymuyorsa, bunun sonucunda insanlar için tehlike arz ediyorsa, eðitimi eksiktir. Bu örnekleri artýrmak mümkündür. Dürüst olmak, ülkesini, insanlarýný, devletini sevmek, toplumla uyumlu yaþamak gibi pek çok özellik aslýnda ailenin, okulun, toplumun vermesi gereken eðitimle ilgilidir. Sokakta yaþayan, aileden, okuldan veya çevresinden olumlu davranýþ biçimleri öðrenmeyen bir çocuðun suç iþleme riskinin yüksek olduðunu tahmin etmek hiç de zor deðildir. Bu nedenle suç iþleyen insan = eðitimi eksik insandýr. Gelecek sayýda, "suç iþleyenleri neden ceza infaz kurumuna gönderiyoruz?" sorusuna yanýt arayacaðýz.

8 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 8 Sivas E Tipi nde hükümlülerden tiyatro gösterisi Hükümlü ve tutuklular uygulamalý tiyatro kursu nun ardýndan Kamyon adlý oyunla ilk kez izieyici karþýsýna çýktalar. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Halk Eðitim Merkezi ve Sivas Devlet Tiyatrosu iþ birliðiyle açýlan "uygulamalý tiyatro kursu"nu baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklular, "Kamyon" adlý oyunla izleyici karþýsýna çýktýlar. 4 Temmuz'da Devlet Tiyatrosu Sanatçýsý Cebrail Esen'in verdiði eðitimin ardýndan sahneledikleri oyundaki performanslarý nedeniyle ayakta alkýþlanan hükümlü ve tutuklularýn tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Baþsavcýsý Cevat Barutçu, Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Yýldýrým, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Veysel Yüksel, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Oyunun sonunda, oyunculara "uygulamalý tiyatro kursu"nun sertifikalarý Cumhuriyet Baþsavcýsý Cevat Barutçu, Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Yýldýrým tarafýndan verildi. Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Osman Yýldýrým, oyuncularý, baþarýyla sahneledikleri tiyatro gösterisi nedeniyle kutlarken, çok amaçlý salon için ihtiyaç duyulan koltuklarý temin etme sözü verdi. Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; 1721 sayýlý Hapishane ve Tevkifhanelerin Ýdaresi Hakkýnda Kanun un 14 Haziran 1930 tarihinde TBMM de kabul ediliþinin 76. yýldönümü dolayýsýyla tiyatro gösterisi ve müzik-eðlenceden oluþan bir program gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Garnizon Komutaný Yýlmaz Uyar, Belediye Baþkaný Bekir Çetin, Eðitim Fakültesi Dekaný Ahmet Gürses, Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdullah Kopuzlu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üzeyir Sözen, Ýl Jandarma Komutaný Ersan Topaloðlu, Ýl Emniyet Müdürü Burhan Gümüþ, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Kadir Avara, Ýl Müftü Yardýmcýsý Bahattin Durak, Ýl Saðlýk Müdürü K. Kadri Karaoðlu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri katýldý. Ýlk olarak, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencileri tarafýndan "Bayraðýmýz Altýnda" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Ýlgiyle izlenen oyunun ardýndan, Polis Okulu öðrencilerinden oluþan koro, Türk halk müziðinin seçkin parçalarýný seslendirdiler. Ünlü Sanatçý Cavit Karabe in, kendine ait parçalarý seslendirdiði konserinde unutulmaz anlar yaþandý. Ayrýca, Ünlü Sanatçý Cavit Karabey konser verdi. 11 Temmuz'da gerçekleþtirilen konseri; Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ziynet Bahadýr ve Dr. Bekir Polat, Kurum Müdürü Veysel Yüksel, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Hükümlü ve tutuklularýn yoðun ilgi gösterdiði Sanatçý Cavit Karabey, kendi bestelerinden oluþan parçalarý seslendirdi. Neþeli anlarýn yaþandýðý programa; Mahallî Sanatçýlar Adem Erdoðan ve Erol Demirtaþ da katýlarak, sevilen türküleri seslendirdiler. Bayburt M Tipi nde müzik-eðlence Bayburt ta Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencileri Bayraðýmýz Altýnda adlý oyunu Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular için sahnelediler. Erzurum E Tipi nde konferans Erzurum E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Haziran'da "Ormanlarýmýzýn Korunmasý, Faydalarý, Ülke Ekonomisine Olan Katkýlarý ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Aðaç ve Tabiat Sevgisi" konulu seminer düzenlendi. Kurumda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan orman mühendisliði mezunu Mehmet Harman'ýn sunduðu konferansýn ardýndan Atatürk'ün sevdiði þarkýlarýn eþliðinde, çeþitli kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Etkinliklere; Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Hisli, Kurum Müdürü Ali Bahri Görgün, 2. Müdür Hasan Elpe ve H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Demirci, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Edirne Kapalý da tiyatro gösterisi Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular için Özel Papaðan Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan Tarkan Türkili'nin yazdýðý "Gerdek Gecesi" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Sahne olarak düzenlenen blok koridorunda 8 Haziran'da gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Savcýsý Ali Metin Doðan, Kurum idarecileri, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Sýndýrgý da müzik ziyafeti Sýndýrgý A Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular Mahallî Sanatçý Komanci Ali tarafýndan verilen konserle eðlendi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen konsere; Cumhuriyet Savcýlarý Rýfat Sarý ve Mustafa Ýhsan Dursun, Hâkimler Mehmet Özdemir ve Dursun Yýlmaz ile infaz ve koruma memurlarý katýldý. Birbirinden güzel parçalarýn seslendirildiði konserde, hükümlü ve tutuklular halay çekerek eðlendi.

9 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 9 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi ANA YÜREÐÝ (1) Müzeyyen Haným içindeki tedirginliði bir türlü atamýyordu. Yüreði kýpýr kýpýrdý. Bugün onun için çok önemli bir gündü, ancak yüreðinden gelen bir ses, yine de farklý bir þeyler olacaðýný söylüyordu. Tedirginliðini hayra yordu. Çok geceler olduðu gibi dün gece de uyumakla uyumamak arasýnda sabahý bulmuþ, rüyasýnda kocasý ve Mehmet'ini görmüþ, güne her zaman olduðu gibi karamsarlýk içinde baþlamýþtý. Bugün, 25 Aðustos'tu ve 18 yýl önce þehit olan oðlu, Mehmet'inin ölüm yýldönümüydü. * * * Ýki oðlu, bir kýzý olmuþtu Müzeyyen Haným'ýn. Mehmet ortanca, Zehra en küçükleriydi. Büyük oðlu Ahmet'i yýllardýr görmüyordu. Ahmet bir ara atýlmasýna karþýn, zor da olsa aftan yararlanarak geri döndüðü okulunu bitirmiþti. Ailece, Ahmet'in okumasý için ellerinden geleni yapmýþlardý. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinde okurken öðrenci olaylarýna karýþtýðý ve yasa dýþý örgüt üyesi olduðu iddiasýyla arandýðýndan uzun süre kaçmýþ, bu arada okuluna devam edemediðinden ve sýnavlara giremediðinden kaydý silinmiþ, yakalanýnca da bir müddet tutuklu kalmýþtý. Okuldan kaydý silindikten sonra bir süre de asker kaçaðý olarak aranmýþtý. Ahmet, öðrenciliði sýrasýnda devamlý halkýn sömürüldüðünden, iþçi ve köylülerin haklarýnýn verilmediðinden söz eder, kendisinin bir savaþçý olduðunu söylerdi. Ahmet, asker kaçaðý olarak arandýðý sýrada; Mehmet, liseyi bitirmiþ, ancak üniversiteye girememiþti. O yýllarda ekonomik yönden sýkýntýda olduklarýndan, Mehmet'i üniversite kurslarýna gönderememiþlerdi. Ahmet, yakalansa hemen askere gönderilecekti. Ancak o, söylentisi çýkan öðrenci affýný bekliyordu. Polis, devamlý Ahmet'i soruyor ve arýyordu. Aðabeyini rahatlatmak için Mehmet, hakký oldu- ðu halde askerliðini ertesi yýla býrakmayarak askere gitmiþti. Çünkü iki oðlu olan bir ailenin, çocuklarýndan biri askerde ise, diðer oðlu askere sevk olunmuyordu. Acemiliðini Kýrkaðaç'ta yapan ve jandarma komando er olarak Þýrnak'a gönderilen Mehmet, PKK'ya karþý sýnýr ötesinde yapýlan bir operasyon sýrasýnda Irak'ta þehit olmuþ; oðlunun ölümünü takiben üzüntüden hastalanan eþini de kýsa bir süre sonra kaybetmiþti. Oðlunun þehitlik mertebesine eriþmesinden sonra Müzeyyen Haným, Manisa'da tüm askerlerin annesi olmuþ, bilenler tanýyanlar onun hayýr duasýný alarak askere gitmeye baþlamýþlardý. Mehmet askerde iken, çýkan aftan yararlanarak okulunu bitiren Ahmet, kardeþi þehit olduðundan, isteði üzerine askerlik hizmetinden muaf tutulmuþtu. * * * Müzeyyen Haným, her Cuma Mehmet'inin mezarýný ziyaret ederdi. Bu ziyaretlere çok zaman, ayný mahallede oturan ve her ihtiyacýna koþan kýzý da katýlýrdý. O gün, Mehmet'in ölüm yýldönümü olduðundan damadý da gelmiþti. Zehra'nýn çocuðu olmamýþtý. Oðlu okulunu bitirdikten sonra, ticarete atýlmýþ, tekstil ihracatý ile uðraþmýþ ve lüks bir hayat sürmeye baþlamýþtý. Okul sýrasýnda tanýdýðý ve uzun süre arkadaþlýk ettiði bir kýzla evlenmiþti. Eþi, eczacýydý. Ahmet'in bir oðlu olmuþ, adýný Mehmet koymuþtu. Müzeyyen Haným, hep torun hasreti çekmiþti. Oðlunu ve 13 yaþýnda olan torununu yýllardýr görmüyordu. Gelini ile bir türlü anlaþamamýþ, yýldýzlarý barýþmamýþtý. Ahmet de arayýp sormuyordu. Zaman zaman Ahmet'i, Mehmet'i ile karþýlaþtýrýr; Mehmet'inin çok farklý, fedakâr ve vefalý; Ahmet'in ise bencil olduðunu düþünürdü. O sabah kýzý ve damadý ile kahvaltý yaptýktan sonra çapalarýný alýp, yola çýktýlar. Yolda, kapýsýnýn önünü süpüren Selma'yý gördüler. Selma, komþularýnýn kýzý ve Mehmet'in ilkokul arkadaþýydý. Müzeyyen Haným, Mehmet'in gönlünün Selma'da olduðunu bilirdi. Selma'da Mehmet'e karþý ilgisiz deðildi. Mehmet askere giderken Selma'nýn belli etmeden aðladýðýný görmüþ; Mehmet'in þehit olmasýndan sonra gelen eþyasý arasýnda da sol üst cebinden üzerinde (S) iþlemeli bir kadýn mendili çýkmýþtý. Selma, Müzeyyen Haným'ýn Cuma günleri mezarlýða gittiðini bildiðinden, denk getirir, karþýlaþýrlardý. Selma, onun ikinci kýzý gibiydi. Oðlunun ölümünden üç yýl sonra Selma'nýn evine gelerek "Müzeyyen ana, beni istiyorlar, evleneceðim, ne dersin?" demesini unutamýyordu. O gün Selma'ya sarýlýp öpmüþ, "tabii kýzým evlen, çoluk çocuða karýþ, mutluluklar dilerim" demiþ, ikisi dakikalarca aðlamýþlardý. Selma; - Müzeyyen ana, günaydýn; Mehmet'e selâm söyleyin, demiþ ve pýnarlarýndan akan yaþlarýný belli etmemek için gözlerini kaçýrmýþtý. Müzeyyen Haným; - Sað ol kýzým, dualarýný eksik etme, demiþti. Mezarlýða varýp, Mehmet'in kabrinin topraðýný çapalayarak, çiçeklerini sulayýp, dualarýný okuduktan sonra ayaða kalktýklarýnda; Müzeyyen Haným 10 metre kadar geride yanýnda gençten bir çocukla duran Ahmet'i gördü. Çocuk torunu olmalýydý. Sanki Mehmet, mezardan kalkmýþ karþýsýnda duruyordu. Ne çabuk büyümüþtü? Ýçinden "Yarabbi, ne kadar da Mehmet'ime benziyor" dedi. Eskiden beri ayný þekilde düþünür, kaderlerinin birbirine benzememesi için dua ederdi. Yüreðinden ýlýk ýlýk bir þeylerin aktýðýný hissetti. Kendini zor tuttu. Ahmet gelerek elini öpmek isteyince, vermek istemese de zorla öptü. Torununa sýra gelince dayanamayýp aðlamaya baþladý. Sarýlýp, öperek doyasýya kokladý. Ahmet ve oðlu, Zehra ve kocasý ile de sarýlýp sarmaþtýktan sonra birlikte eve geldiler. Mehmet, kýsa süre içinde halasý ile kaynaþmýþtý. Devamý gelecek ay GÜZEL SÖZLER: Ümitsizlik köyüne gitme; ümitler var, Karanlýða doðru yürüme; güneþler var. Mevlâna Eðer gelecek hakkýnda düþünmezseniz, asla bir geleceðiniz olmaz. Henry Ford Yapabileceðimizin en iyisini yapmak, hiç yapmamaktan ve mazeret üretmekten iyidir. Dan Millman Bir insanýn elindeki güç, seçebilme gücüdür. Martin Kone Ankara Açýk ta belge töreni ve konser BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Çankaya Belediyesi Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen belge daðýtým töre- Seslenis Yýl: 5 Sayý: Aðustos 2006 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Burhan ALICI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Nilgün ESKÝ Þube Md. (Psikolog) Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Salim KILIÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Basým Tarihi: 15 Aðustos 2006 ninde; Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Zeynep Karababa ve Gülseren Kýlýç, saz ekibiyle unutulmaz bir konser gerçekleþtirdiler. Hükümlüler ve personelinin coþkuyla eðlendikleri programda, Kurum personeli Hüseyin Coþkun da kendi orgu eþliðinde seslendirdiði birbirinden güzel parçalarla geceye renk kattý. Ayrýca, Hüseyin Coþkun'un Sanatçýlar Karababa ve Kýlýç'la birlikte söyledikleri parçalar büyük ilgi gördü. Gecenin son bölümünde hükümlü Hakan Ýpek de kendi baðlamasý eþliðinde türküler seslendirdi. Büyük coþku yaþanan gecede; I.ve II. kademe aþçýlýk kursundan (256 saat) 15, II. kademe aðaç oymacýlýðý kursundan 13 hükümlüye ustalýk belgesi verilirken. I. kademe Ýngilizce kursunu tamamlayan 17 kiþiye de sertifika daðýtýldý. Programa; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik ve Ýsmail Karakülah, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Usta Öðretici Öðretmen Mehmet Büker ile Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý, kurum personeli ve hükümlüler katýldý. Türk Halk Müziði Sanatçýsý Zeynek Karababa, seslendirdiði türkülerle personel ve hükümlülere unutulmaz bir gece yaþattý. Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, belge daðýtýmýnýn ardýndan yaptýðý konuþmada; hükümlülerin tahliye sonrasý yaþama hazýrlanmalarý için iþ ve meslek eðitimi faaliyetlerine aðýrlýk verdiklerini belirtirken, bu tür çalýþmalarýn süreceðini söyledi. Kurum Müdürü Saðýr, "Ýþ ve meslek eðitimi konusunda, MEKSA (Meslekî Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme) Vakfýyla iþbirliði yaptýk. Vakfýn Ostim'deki Eðitim Merkezinde kaynakçýlýk, aþçýlýk ve tekstil alanlarýnda 20'þer hükümlüye Eylül ayýnda eðitim verilmeye baþlanacak. Diðer alanlarda da kurs açýlmasý için çalýþmalarýmýz sürüyor." dedi. Kurum Müdürü Saðýr, konser nedeniyle sanatçýlara ve saz ekibine, bu konudaki gayretleri sebebiyle de personele teþekkür etti.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Aðustos 2006 Kocaeli Kapalý da belge daðýtým töreni BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen programa; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmet Acar, Cumhuriyet Savcýsý Boðaç Baþoðlu, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Azmi Cihat Hatipoðlu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdür Vekili Fahri Baran, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Mahallî Sanatçý Ýsmet Ünsal yönetimindeki Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Konservatuar öðrencileri ile Ceza Ýnfaz Kurumundaki çocuklardan oluþan koro ve tutuklu Yusuf Polat'ýn okuduðu türkülerin ardýndan bilgisayar-1 ve bilgisayar-2, Ýngilizce, berberlik, terzilik, halýcýlýk, beden eðitimi ve jimnastik, sazbaðlama ve Türk halk müziði, taký tasarým, ahþap boyama kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý, voleybol turnuvasýnda dereceye girenlere ise kupalarý verildi. Ayrýca, Kocaeli'nin kurtuluþu nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Ýnkýlap Tarihi Bölümü Öðretim Gör. Melih Yiðit tarafýndan bir konferans verildi. CEKUT tan gerçeðini aratmayan tatbikat Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde 2001 yýlýnda kurulan Türkiye'nin ilk Cezaevi Arama Kurtarma Teþkilâtý (CEKUT), geçtiðimiz ay baþarýlý bir tatbikat yaptý. Tatbikat gereði, haberin verilmesinden sonra ivedi bir þekilde deprem bölgesine ulaþan CEKUT, 2 yaralý insan ve koyunu canlý olarak kurtardý. Baþarýlý bir çalýþma yapan CE- KUT'ta 7 personel ve 10 hükümlü görev aldý. Valilik tarafýndan organize edilen tatbikata; Vali Muzaffer Dilek, Ýl Afet Acil Yardým Plânýnda Kurtarma ve Yýkýntýlarý Kaldýrma Hizmetler Grubu'nda görevli Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliði, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Arama Kurtarma Teþkilatý (CEKUT), Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskân Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Köy Hizmetleri Ýl Müdürlüðü, DSÝ Þube Müdürlüðü, TEDAÞ ve Karayollarý Þube Müdürlüðü katýldý. CEKUT, ülkemizde yaþanabilecek doðal afetlerde, özellikle ceza infaz kurumlarýnda isyan, yangýn vb. olaylarda etkin bir müdahale için sýk sýk tatbikat yapýyor. Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn el iþi çalýþmalarý ile Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda açýlan tekstil atölyesinde üretilen nevresimler 4. Eðitim Bilim ve Kültür Þenliði çerçevesinde sergilendi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen þenliðin açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar, Cumhuriyet Savcýsý Cevdet Doðan ve Kurum yöneticileri katýldý. Kaymakam Mustafa Mesut Kýrcalý ve Belediye Baþkaný M. Mahmut Badem, Ceza Ýnfaz Kurumu standýný ziyaret ederek, þenliðe katkýlarý nedeniyle takdirlerini ilettiler. Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde kurulan CE- KUT, baþarýlý bir arama kurtarma tatbikatý gerçekleþtirdi. Adýyaman da el iþi ürünleri sergisi Adýyaman'da E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn ortaklaþa düzenledikleri el iþi ürünleri sergisi Adýyaman Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açýldý. 12 Haziran'da yapýlan açýlýþ törenine; Vali Halil Ýbrahim Iþýk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Argýç, Garnizon Komutaný Alb. Namýk Boran, Belediye Baþkaný M. Necip Büyükarslan, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hacý Duran, Cumhuriyet Savcýlarý M. Sabri Kýlýç, Tuna Güngör, Bülent Selim ve Ýsmail Çalýþkan, Baro Baþkaný M. Nazým Pektaþ, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, Kurum idarecileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, basýn mensuplarý ile hükümlü ve tutuklarýn yakýnlarý katýldý. Törende konuþan Vali Halil Ýbrahim Iþýk, ceza infaz kurumlarýndaki bu tür etkinlerin sevindirici olduðunu belirterek, törene katýlanlardan çalýþmalara destek vermelerini istedi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Argýç da konuþmasýnda, tutuklu ve hükümlülerin eðitim ve ýslahýna yönelik çalýþmalardan bahsetti. 25 Haziran'a kadar açýk kalan sergide; Adýyaman Açýk ve E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumlarý iþ yurtlarýndaki halý-kilim, mobilya, marangoz ve terzilik atölyelerinde üretilen ürünler ile hobi odalarýnda yapýlan oya, boncuk iþleri, maketler, tablolar gibi çalýþmalarýn satýþý ve tanýtýmý yapýldý. Ödemiþ M Tipi'nden sergi Bursa H Tipi nde Açýk Öðretim Semineri Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle Nilüfer Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Bahri Kaya tarafýndan 5 Haziran'da Açýk Ýlköðretim Okulu ve Açýk Öðretim Lisesi programlarýnýn tanýtýmý konusunda seminer verildi. Müdür Yardýmcýsý Kaya, çeþitli nedenlerle eðitimini tamamlayamayan yetiþkinlere istediði yer ve zamanda bu eðitimlerini devam ettirebilmeleri, böylece eðitim ve kültür düzeylerini yükseltmelerinde açýk öðretim programlarýnýn çok önemli bir fýrsat olduðunu ifade etti. Açýk öðretim okullarýnýn kayýt iþlemleri ve sýnavlarý hakkýnda bilgiler de sunan Müdür Yardýmcýsý Kaya, hükümlü ve tutuklulardan kayýt vb. herhangi bir ücret alýnmadýðýný hatýrlattý.

11 15 Aðustos 2006 Seslenis Sayfa 11 Þarköy de kültür salonu açýldý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Þarköy Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çeþitli kurslar için derslik olarak da kullanýlan açýk görüþ yeri 'okuma ve kültür salonu'na dönüþtürüldü. Haftanýn belirli günlerinde düzenlenecek 'okuma saatleri'nde hükümlü ve tutuklular kitap okuyabilecekler. Ayrýca, klasik müzik eþliðinde resim yapýp, satranç ve masa tenisi oynayabilecekler. Örnek bir uygulama olarak takdir toplayan 'okuma ve kültür salonu'nun açýlýþý geçtiðimiz ay yapýldý. Açýlýþ merasimine; Kaymakam Mümin Heybet, Cumhuriyet Savcýsý Tamer Soysal, Belediye Baþkaný Can Gürsoy, Hâkimler Serkan Ýçöz ve Hamdi Vural, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gülþen, Jandarma Karakol Komutaný Orhan Karakoyun, Halk Eðitim Müdürü Ferhan Sadunoðullarý katýldý. Açýlýþta konuþan Cumhuriyet Savcýsý Tamer Soysal, "Böyle bir salonu düzenlemekteki gayemiz; hükümlülerin sosyal ve kültürel geliþimlerinin saðlanarak, topluma faydalý bir fert olabilmelerine katkýda bulunmaktýr. Ferah ve temiz bir ortam oluþturduk. Kurumumuzda açýlan resim kursunda hükümlüler, klasik müzik eþliðinde, bu salonda çalýþma yapýyorlar."dedi. Törende, emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Rahim Turan'a Cumhuriyet Savcýsý Tamer Soysal tarafýndan plâket ve teþekkür belgesi verildi. Açýlýþ törenine; Vali Þemsettin Uzun, Cumhuriyet Baþsavcýsý Erol Tosun, Ýl Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Tacettin Yýlmaz ve çok sayýda davetli katýldý. Serginin açýlýþýný yapan Vali Þemsettin Uzun, hükümlü ve tutuklularýn çalýþmalarýnýn takdire þayan olduðunu belirterek, bu yöndeki faaliyetlerin devamýný diledi. Hükümlü ve tutuklular ile Kurum Öðretmeni Cafer Karagöllü ve Usta Öðretici Yavuz Armaðan'ýn yaptýðý ebru, tezhip, hat ve minyatür sanatý ile ilgili eserler büyük ilgi gördü. Ayrýca; 2-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen 7. Isparta Uluslararasý Gül Halý Kültür ve Turizm Festivalinde hükümlü ve tutuklularýn ürettikleri maket gemi, maket ev, hamak, saat, bakýr süs panolarý, anahtarlýk, cüzdan, boncuk iþleri sergilendi. Açýlýþ kurdelesini Kaymakam Mümin Heybet ve Cumhuriyet Savcýsý Tamer Soysal birlikte kestiler. Gündoðmuþ ta sertifika daðýtým töreni Gündoðmuþ K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara tahliyeleri sonrasýnda yaþamlarýný sürdürecek bilgi ve becerilerin kazandýrýlmasý amacýyla Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan Ýngilizce dil kursunu (100 saatlik) baþarýyla tamamlayanlara yapýlan törende sertifikalarý verildi. Daha çok turizm sektöründe çalýþanlarýn büyük ilgi gösterdikleri kursta; 19 hükümlü ve tutukludan 8'i baþarýlý oldu. Törene; Cumhuriyet Savcýsý Osman Karakoç, Belediye Baþkaný Ahmet Demirel, Hakimler Arif Gümüþsoy ve Fikret Kýrmaz, Jandarma Bölük Komutaný Ý. Kamil Kýspet, Emniyet Amiri Murat Dedeoðlu katýldý. Hükümlü ve tutuklulara sertifikalarýnýn Protokol üyelerince verildiði törenin ardýndan, Halk Eðitim Müdürlüðünce gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýnda büyük coþku yaþandý. tifikalarý Gündoðmuþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 100 saatlik Ýngilizce kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara ser- daðýtýldý. Yozgat E Tipi'nden sergi açýlýþý 9-13 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen 6. Yozgat Sürmeli Sanayi ve Ticaret Fuarýnda, Yozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünleri sergisi büyük ilgi gördü. Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Ýlyas Aslan ve Bekir Özdað, Belediye Baþkaný Yusuf Baþer, Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, daire amirlerinin katýldýðý fuarda; maket gemi ve cami, hamak, saat, boncuk iþleri ile konfeksiyon atölyesinde dikilen nevresim takýmlarýnýn satýþý ve tanýtýmý yapýldý. Isparta E Tipi nden el iþi ürünleri sergisi Serginin açýlýþý Vali Þemþettin Uzun ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Erol Tosun tarafýndan gerçekleþtirildi. KISA... KISA... Ýskenderun da belge daðýtým töreni ve konser BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 8 Temmuz'da gerçekleþtirilen programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Ademoðlu, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný, Ceza Ýnfaz Kurumu Savcýsý, Ýskenderun Belediye Baþkaný, Festival Komite Bakaný, Belediye Baþkan Yardýmcýsý, Kurum Müdür Vekili Necati Elma, 2. müdürleri, Kurum Öðretmeni Mehmet Alýcý, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Ademoðlu, eðitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öneminden bahsederken, bu konuda emeði geçenlere teþekkür etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ademoðlu, Açýk Öðretim Lisesinden mezun olan bir tutukluya diplomasýný verdi eðitim-öðretim döneminde açýlan 1. kademe okuma-yazma, el sanatlarý taký, el sanatlarý ahþap boyama, bilgisayar operatörlüðü ve iþletmenliði ve arýcýlýk kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý Protokol üyelerince daðýtýldý. Sertifika daðýtýmýnýn ardýndan davetliler ile hükümlü ve tutuklular halk ozanlarý konseriyle eðlendiler. Ozanlarýn atýþmalarý büyük ilgi gördü. Þýrnak ta brucella konferansý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 19 Temmuz'da düzenlenen konferansa; 2. Müdür Kazým Yýlmaz, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Veteriner Hekim Mehmet Bozkurt, brucelle hastalýðýnýn insanlara çið süt ve süt ürünleri olan peynir, tereyaðý, dondurma vb.den bulaþtýðýný hatýrlatarak, hastalýðýn sýðýr, koyun, keçi gibi evcil hayvanlarda yavru atma, süt veriminde azalma, damýzlýk deðeri kaybý, kýsýrlýk vb. belirtilerinin görüldüðünü söyledi. Dr. Ahmet Aytekin ise Brucella mikrobunun vücuda alýnmasýndan sonra ortalama 23 hafta içerisinde halsizlik, baþ, eklem, kas ve sýrt aðrýlarý ile iþtahsýzlýk, kilo kaybý, özellikle geceleri sabaha doðru þiddetli terleme ve ateþ gibi belirtilerin görülebildiðini ifade etti. Hastalýðýn antibiyotikle tedavisinin mümkün olduðunu vurgulayan Dr. Aytekin, ancak tedavi sürecinin uzun sürdüðünü bildirdi. Amasya E Tipi nde uyuþturucu konferansý Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Uluslararasý Uyuþturucu Maddelerle Mücadele Günü nedeniyle hükümlü ve tutuklulara Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Narkotik Þubesi Komiserlerinden Nagýp Polat tarafýndan konferans verildi. Konferansý; Kurum Müdürü Vekili Faruk Korkmaz, 2. Müdürler Turan Tabakoðlu ve Hasan Topaloðlu ile Kurum Öðretmeni Ýsmail Cenik ve personel izledi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Aðustos 2006 Bismil de halý-kilim ve tekstil atölyesi açýldý Bismil K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Kaymakamlýk ve Halk Eðitim Müdürlüðünün ortaklaþa çalýþmasýyla kurulan halýkilim ve tekstil atölyesi açýldý. Cumhuriyet Savcýsý Ýsmail Alagöz ile Çýnar Kaymakamý ve Bismil Kaymakam Vekili Hasan Tanrýseven tarafýndan açýlýþý yapýlan atölyeler, törenin ardýndan davetlilerle birlikte basýna tanýtýldý. Atölyelerde incelemelerde bulunan davetliler, kursiyerlerle sohbet ederek, onlarýn düþüncelerini aldýlar. 52 hükümlü ve tutuklunun bulunduðu Kurumda, diðer kamu kurumlarýnda atýl durumdaki malzemelerden oluþturulan halý-kilim atölyesinde 4 tezgah yer alýyor. Cumhuriyet Savcýsý Ýsmail Alagöz, hükümlü ve tutuklularýn büyük bir bölümünün halý ve kilim atölyesinde çalýþtýðýný, böylece hem meslek sahibi olduklarýný, hem de para kazandýklarýný söyledi. Cumhuriyet Savcýsý Alagöz, dokunan halýlarýn, Bismil Kaymakamlýðýnýn anlaþtýðý özel bir firma aracýlýðýyla yurt dýþýna ihraç edile- Erciþ te sertifika heyecaný Erciþ A Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda baðlama ve okuma-yazma kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý yapýlan törende daðýtýldý. 14 Haziran'da gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyete Baþsavcýsý Bestami Tezcan, Cumhuriyet Savcýlarý Bülent Cansu ve Müslüm Aslan, Hâkim Mehmet Tefik, Kurum Müdürü Sabri Karataþ, 2. Müdür Özay Baþak, Karakol Komutaný Cuma Çiftçi, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Bismil Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tekstil atölyesinin kurulmasýndan hükümlü ve tutuklular için meslek kursu açýldý. ceðini ifade etti. Halý-kilim atölyesinde çalýþan hükümlüler, Kurumdan meslek edinmiþ olarak salýverilme heyecaný içinde olduklarýný dile getirirlerken, "Çalýþtýðýmýz süre içerisinde zamanýn nasýl geçtiðinin farkýna bile varmýyoruz. Bu iþten para kazanmamýz da bizim için çok önemli. Bizlere bu imkânlarý sunanlara çok teþekkür ediyoruz."þeklinde konuþtular. Hükümlü ve tutulular, halý-kilim dokuma atölyesinde hem meslek öðreniyorlar, hem de dokuduklarý halý-kilimlerin satýþýndan gelir elde ediyorlar. Amasya E Tipi nden el iþi sergisi Devlet Bakaný Nimet Çubukçu nun açýlýþýný yaptýðý sergiye, Protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi. Ürünleri beðeniyle inceleyen ziyaretçiler, ceza infaz kurumlarýnýn üretim merkezi haline gelmesinin önemine dikkat çektiler. Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeði göz nuru ürünler, Atatürk'ün Amasya'ya geliþ tarihi olan 12 Haziran'da Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinde sergilendi. Devlet Bakaný Nimet Çubukçu tarafýndan açýlan sergide; maketler, el örgüsü þallar, boncuk iþleri, pano boyama çalýþ- Amasya Koruma Kurulu üyelerinden örnek davranýþ malarý, orlon çalýþmalarý, SRAP kapsamýnda gerçekleþtirilen ayakkabý imalatçýlýðý kursunda üretilen ayakkabýlar ile bayan hükümlü ve tutuklularýn taký tasarýmý kursunda yapmýþ olduklarý taký örnekleri gibi ürünlerin satýþý ve tanýtýmý yapýldý. Serginin açýlýþýna; Devlet Bakaný Nimet Çubukçu'nun yaný sýra, Amasya Milletvekili Akif Gülle, Vali Celalettin Lekesiz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadýk Bölek, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakan Soybir, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kurum idarecileri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Mustafa Kazancýoðlu ve üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, basýn mensuplarý ve vatandaþlar katýldý. Amasya Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurulunun Temmuz ayý toplantýsýnda Kurul üyeleri örnek bir davranýþta bulundular. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadýk Bölek'in baþkanlýðýnda Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan toplantýnýn ardýndan Kurul üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumunda halen devam etmekte olan iþ ve meslek eðitimi kurslarý, sosyal-kültürel çalýþmalarý ve atölyeleri yerinde gördüler. SRAP Projesi kapsamýnda açýlan ayakkabý imalatçýlýðý kursunda incelemelerde bulunan Kurul üyeleri, üretilen ayakkabýlarý çok beðendiler. Ayakkabýlardan; Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi temsilcisi Ahmet Altunsoy 40 çift, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkanlýðýndan Hüseyin Çetin 20 çift, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý 30 çift, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Muammer Gedik 40 çift satýn aldýlar. Elde edilen gelir, muhtaç durumdaki hükümlü ve tutuklulara baðýþ olarak verildi. Kurul üyeleri, tahliye sonrasý eski hükümlülere istihdam için destek sözü verdiler. KISA... KISA... Develi de sertifika daðýtým töreni Develi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile düzenlenen "koyun ve býldýrcýn yetiþtiriciliði kurslarý"nýn sertifikalarý daðýtýldý. 30 Haziran'da yapýlan törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Celal Albay, Kaymakam Þükrü Yýldýrým, Belediye Baþkaný Recep Özkan, Ýlçe Emniyet Müdürü Aydýn Develi, Ýlçe Tarým Müdürü Veteriner Hekim Murat Hodul, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Seyit Kaya, Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu, 2. Müdür Necmi Azizaðaoðlu, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sivas Açýk ta kene konferansý Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, son günlerde ölümlere de yol açan kenelerin neden olduðu Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi hakkýnda hükümlü ve tutuklulara seminer verildi. 7 Temmuz'da düzenlenen seminer; Tarým Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þubesince görevlendirilen Veteriner Hekim Onur Polat tarafýnda sunuldu. Veteriner Hekim Polat, Kýrým- Kongo Kanamalý Ateþi'nin korkulacak bir vaka olmadýðýný, ancak öncelikle kene ýsýrmasýna maruz kalan kiþilerin keneyi kendileri çýkarmaya çalýþmadan en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý gerektiðini söyledi. Kenelerin daha çok büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn yoðun olarak yaþadýðý yerlerde görüldüðünü ifade eden Veteriner Hekim Polat, bu tür yerlerde yaþayan kiþilerin kene ýsýrmasýna karþý dikkatli olmalarý gerektiðini ifade etti. Veteriner Hekim Polat, kenelerden korunmak için, büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn temasta bulunduðu bölgelerde çýplak ayakla dolaþýlmamasý, mümkünse pantolon paçalarýnýn çorap içine konulmasý tavsiyesinde bulundu. Adana da personele setresle baþa çýkma semineri Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; personele yönelik olarak Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bilgin tarafýndan 21 Haziran'da "Stresle Baþa Çýkma Yollarý" konulu konferans düzenlendi. Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Taþtan, E Tipi ve F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn 1. Müdür ve 2. müdürleri, personel ve eþleri ile davetliler katýldý. Doç. Dr. Bilgin, infaz ve koruma memurlarý gibi kapalý yerlerde çalýþan insanlarýn daha çok strese maruz kalabildiklerini hatýrlatarak, "Ýnsan hayatýnda stres her zaman olacaktýr. Önemli olan stres anýnda uygun çözümler üretebilmektir."dedi.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ümitsiz vaziyet yoktur, ümitsiz insanlar vardýr. ATATÜRK 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Arþiv v bir milletin hafýzasýdýr

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2005 Pazartesi - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 4 - Sayý: 41 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Millete efendilik Gençler, siz almakta olduðunuz Bu millete terbiye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr UNÝCEF Türkiye Temsilcisi Hossaini, Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini Türkiye'deki görevinin 2. ayýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri

Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 2016 2017 Sezonu Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri 1. GENEL BİLGİLER Türkiye haritası coğrafi kriterler ve geçmiş basketbol şampiyonalarındaki başarıları göz önünde bulundurularak 8 bölgeye ayrılmıştır. Erkek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet fikir serbestliði taraftarýdýr. Samimi ve meþru olmak þartýyla her fikre saygý duyarýz. ATATÜRK 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 82. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 82. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple millî baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Ocak 2009 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 92 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr 73 yýllýk Ankara (Ulucanlar) Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu taþýndý ANKARA nýn Ulucanlar Semtinde

Detaylı