Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn ( km 2 ) %26 sýný oluþturan ormanlar, anayasanýn ve orman yasasýnýn koruyucu kurallarýna karþýn, iþgaller ve yasal olmayan kullanma biçimleri ile karþý karþýyadýr. Bunun bir sonucu olarak, ormanlarýn %2.3 ü ( km 2 ) orman dýþýna çýkarýlmýþtýr. Makalede, orman niteliðini yitirdiði gerekçesiyle orman dýþýna çýkarýlan km 2 lik alanla ilgili konu tartýþýlmaktadýr. Ayrýca, orman dýþýna çýkarýlan yerlerle ilgili alýnmasý gereken önlemlere ve bu konuda önerilere yer verilmektedir. Anahtar Sözcükler Orman, Orman Kadastrosu, Orman Niteliðini Yitiren Yer Abstract Suggestions On Areas Exempted from Forest Land Forests covering 26% of Turkey s total area ( km 2 ) are now facing unjustified occupations and illegal usage despite the protection provided by the provisions of Turkish Constitution and the Forestry Law. As a result of this, some portion of forestall areas which amounts to approximately 2.3% ( Km 2 ) of the total has been excluded from the forest land. This paper discusses the issues concerning the area of km 2, reassigned as non-forestal area on the claim that it lost its forestal characteristics. Furthermore, this paper also includes the precautions that should be taken for the area which has been exempted from the forest land, and the suggestions in this regard. Key Words Forest, Forest Cadastre, Area which has been Reassigned as Nonforestal Area because of Loosing its Forest Characteristics. 1. Giriþ tarihli ve 3116 sayýlý Yasa ile yalnýzca devlet ormanlarý belirlenmiþtir tarihli ve 4785 sayýlý Yasanýn 1. maddesi gereðince 2. maddede sayýlan ayrýk durumlar dýþýnda bütün ormanlar devletleþtirilmiþ, bunlardan bazýlarý tarihli ve 5658 sayýlý yasa ile eski sahiplerine geri verilmiþlerdir. Sýnýrlandýrýlan ormanlarýn, orman dýþýna çýkarýlacaðýna iliþkin 3116, 4785 ve 5653 sayýlý yasalarda herhangi bir kural yoktur. Sýnýrlandýrýlan ormanlardan orman dýþýna çýkarma iþlemi, ilk kez tarihli ve 6831 sayýlý Orman Yasasý nda (Madde: 2) öngörülmüþtür (KÖKTÜRK 2004: 5, AYANOÐLU 2004: 68, SINMAZ ve KARATAÞ 1995: 73) yýllarý arasýnda, orman suçlarýna dört kez af getirilmiþ ve ormanlar özel yasalar ile adeta daðýtýma tabi tutulmuþlardýr. Bunun üzerine, 1961 Anayasasý nýn 131. maddesine ormanlarýn daraltýlamayacaðýna ve ormanlara iliþkin af çýkarýlamayacaðýna iliþkin kurallar konulmuþtur. Bu kurallarýn ardýndan, 6831 sayýlý Orman Yasasý nýn 2. maddesi fiilen uygulanamaz hale gelmiþtir (AYANOÐLU 2004: 71). Orman iþgallerinin artmasý ve orman içi yerleþimlerin yarattýðý sýkýntýlar nedeniyle, 1961 Anayasasý nýn 131. maddesine tarihli ve 1255 sayýlý yasa ile bir fýkra eklenmiþ ve Anayasa'nýn yürürlüðe girdiði tarihten önce bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini tam olarak kaybetmiþ olan tarla, bað, meyvalýk, zeytinlik gibi çeþitli tarým alanlarýnda veya hayvancýlýkta kullanýlmasýnda yarar bulunan topraklarla þehir, kasaba ve köy yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerler dýþýnda orman sýnýrlarýnda hiçbir daraltma yapýlamaz. Yanan ormanlarýn yerinde yeni orman yetiþtirilir ve bu yerlerde baþka çeþit tarým ve hayvancýlýk yapýlamaz. þeklindeki kural ile ormanlardan orman dýþýna çýkarmanýn hukuksal temeli oluþturulmuþtur. Yapýlan anayasa deðiþikliði ile Anayasanýn yürürlüðe girdiði tarihten önce deyimiyle, tarihinden önce bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini yitiren yerlerin orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmasý kabul edilmiþtir. Anayasa da yapýlan bu deðiþikliðin ardýndan, Orman Yasasý nýn 2. maddesi tarihli ve 1744 sayýlý yasa ile deðiþtirilmiþ ve ormanlardan yoðun bir þekilde orman dýþýna çýkarma süreci baþlamýþtýr. Bu arada, daha önce Bakanlar Kurulu nun yetkisinde olan çýkarma iþlemi, 1744 sayýlý yasa ile orman kadastro komisyonlarýna devredilmiþtir (SINMAZ ve KARATAÞ 1995: 126, 257). Orman dýþýna çýkarma ile ilgili olarak 1980 li yýllarda kapsamlý düzenlemeler yapýlmýþtýr. Öncelikle, Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarma tarihi, 1982 Anayasasý ile (Madde: 169, 170), gününe çekilmiþ ve peþ peþe çýkarýlan iki ayrý yasa ( tarihli ve 2896 sayýlý ve tarihli ve 3302 sayýlý yasalar) ile daha fazla orman alanýnýn yok olmasýna yol açýlmýþtýr Anayasasý nýn 169. maddesinin ilk üç fýkrasýna göre, ormanlar; - Devletin hüküm ve tasarrufu altýndadýr, - Zilyetlikle mülk edinilemezler, - Tabii servetler ve kaynaklar kapsamýndadýr, - Genel ve özel af dýþýndadýrlar, - Daraltýlmalarý amacýyla iþlenen suçlar baðýþlanamaz, ¹ Dr. Müh., -3-

2 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler hkm 2006/2 Sayý 95 - Yerleþme özgürlüðü geçerli deðildir, - Kamu malýdýrlar, - Anayasa nýn özel koruma ve güvencesi altýndadýrlar, - Devlet tarafýndan özel mülkiyete açýlamazlar, - Tahrip, iþgal veya yasadýþý kullanýlmalarý sonucu tespit ve tescile konu olamazlar. Anayasa nýn 169. maddesinin ilk üç fýkrasýnda yukarýdaki kurallara yer verilirken dördüncü ve son fýkrada tam tersi yer almýþ ve kamuoyunda 2-B olarak bilinen orman sýnýrlarý dýþýna çýkarmaya sonsuza deðin anayasal dayanak yaratýlmýþtýr. Anayasa desteðini de alan ve sistemli hale gelen orman dýþýna çýkarma iþlemleri sonucu, 1937 yýlýndan 2003 e kadar, Türkiye de, km² olan ormanlarýn % 2.3 ü ( km²) orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmýþtýr (KÖKTÜRK ve KÖKTÜRK 2004: 88) li yýllarda orman dýþýna çýkarýlan yerleri doðrudan ilgilendiren ve Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen düzenlemeler ise þunlardýr; tarihli ve 3402 sayýlý Kadastro Yasasý nýn 45. maddesi ile 2-B alanlarýnýn zilyetlikle edinilebileceðine iliþkin kural Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 sayýlý; tarihli ve E.1987/32, K.1988/14 sayýlý kararlarýyla iptal edilmiþtir tarihli ve 2924 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Yasa nýn 11. maddesi ile 2-B alanlarýnýn kullanan kiþilere devrine iliþkin kural Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1992/48, K.1993/14 sayýlý kararý ile iptal edilmiþtir sayýlý Yasa ile deðiþik 2981 sayýlý Ýmar ve Gecekondu Mevzuatýna Aykýrý Yapýlara Uygulanacak Bazý Ýþlemler Hakkýnda Yasa nýn geçici 2. maddesi ile gecekondu iþgali altýndaki 2-B alanlarýnda ýslah imar planý yapýlarak bu yerlerin gecekondu sahiplerine devrine iliþkin kural Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1995/13, K.1995/51 sayýlý kararý ile iptal edilmiþtir tarihli ve 4706 sayýlý Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi Hakkýnda Yasa nýn 3. maddesi ile 2-B alanlarýnýn Maliye Bakanlýðý na devredilerek ihale ile satýlmasýna iliþkin kural, Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.2001/382, K.2002/21 sayýlý kararý ile iptal edilmiþtir. Anayasa Mahkemesi nin iptal kararlarýnda, yasa koyucunun, bu alanlarýn (2-B lerin) kullanýcýlarýna veya baþkalarýna, hatta orman içi köyler halkýna satýlmasýný veya bu amaçla devredilmesini saðlayacak bir düzenleme yapmasý olanaklý deðildir þeklindeki gerekçe dikkat çekicidir. Anayasa Mahkemesi ne göre, orman niteliðini yitiren yer, orman topraðý olmakla Devletindir. Bu nitelikte bir yer, ancak ihya edilerek Anayasa doðrultusunda köylüye verilebilir, kiþilerin özel mülkiyetine geçirilemez (Anayasa Mahkemesi kararý, , E.1988/35, K.1989/13). Anayasa Mahkemesi kararlarýnda, 1982 Anayasasý nýn 170. maddesinde yer alan, orman içindeki köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen bu yerlere yerleþtirilmesi için devlet eliyle ihya edilerek bu halkýn yararlanmasýna tahsisi kanunla düzenlenir hükmünün etkili olduðu görülmektedir. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarýna göre, halka (orman köylüsüne) tanýnan hak, mülkiyet deðil yararlanmadýr ve Anayasada deðiþiklik yapýlmadýðý sürece, 2-B alanlarýnda bir çözüme ulaþmak olanaksýzdýr. Orman dýþýna çýkarýlan yerlerin, orman köylüsü olmayanlara da satýlmalarý için anayasanýn 169. ve 170. maddelerinde, 59. Hükümet tarafýndan önerilen iki ayrý anayasa deðiþikliði tasarýsý TBMM den geçmiþ, ancak Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilmiþlerdir. Türkiye de, anayasa deðiþikliðini gerçekleþtirecek çoðunluða sahip bir Ulusal Uzlaþma ya varýlamadýðý sürece orman dýþýna çýkarýlan yerlerle ilgili bir düzenlemenin yapýlamayacaðý görülmüþtür. Bu yüzden, 2-B alanlarýndaki tüm iþlemler durmuþtur. Bununla beraber, konuyla ilgili tartýþmalar da devam etmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý nca çeþitli kesimleri bir araya getirerek yapýlan deðiþiklik önerisi üzerindeki tartýþmalar da sürmektedir. Makalede, bu gün gelinen noktada, orman dýþýna çýkarýlan yerlerle ilgili konu, deðiþik açýlardan incelenmekte ve çözüme katký sunmak için önerilere yer verilmektedir. 2. Orman Kadastrosunun Önemi Ormanlar bir kez tapuya tescil edildiðinde, yasalarýn olanaklý kýldýðý durumlar dýþýnda, sýnýrlarýnda daraltma yapýlamaz. Orman kadastrosu sonucu sýnýrlandýrýlarak tapu kütüðüne tescil edilen devlet ormanlarýnýn mülkiyeti devredilemez ve bu ormanlar zamanaþýmý ile mülk edinilemez. Sýnýrlandýrýlarak tapu kütüðüne de kaydedilen ormanlarýn içinde kalan ve Devlet ormaný sayýlmasý nedeniyle geçerliliðini yitiren tapu kayýtlarýna deðer verilemez ve yasal yönden hiçbir deðer taþýmayan iþlemler de geçerli sayýlamaz. Anayasa Mahkemesi, her ne þekilde olursa olsun, daraltýlmasý kabul görmeyen ormanlarýmýzýn sýnýrlarýnýn gerek arazide ve gerekse haritada belirlenerek tapu kütüðüne tescil edilmesini saðlayan orman kadastrosunu, ormaný koruyan ve güvence altýna alan bir iþlem olarak görmektedir (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 sayýlý; tarihli ve E.1987/32, K.1988/14 sayýlý kararlarý). Kadastro haritasý (plan) ve tapu kütüðü ile belirlenen orman sýnýrlarý, tapu siciline kaydedilseler bile, yeni ormanlarýn oluþturulmasý, mevcut ormanlardan korunmalarýnda bilim ve fen bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyenlerin orman dýþýna çýkarýlmalarý için kadastroya yeniden ihtiyaç vardýr. Dolayýsýyla, orman kadastrosu, sonsuz süreli bir faaliyettir. Ormanlarý sýnýrlama iþlemi ile orman dýþýna çýkarma iþlemi ise birbirinden ayrýdýr (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1990/37, K.1990/32 sayýlý kararý). SINMAZ ve KARATAÞ a göre (1995: 299), bir yerde orman dýþýna çýkarmadan söz edebilmek için, o yerde orman sýnýrlarýnýn -4-

3 hkm 2006/2 Sayý 95 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler belirlenmiþ olmasý, bir baþka deyiþle ormanýn dýþ sýnýrýnýn kapatýlmasý gerekmektedir. Her iki çalýþmanýn ayný anda yapýlmasý durumunda ise, öncelik, ormanlarýn sýnýrlandýrýlmasýna verilmelidir. Bu durumda, sýnýrlandýrma çalýþmasý yapýlmaksýzýn ormanlardan orman dýþýna çýkarma olanaksýzdýr. Görülmektedir ki, orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerde çözüm için ilk koþul, 2-B alanlarýnýn ifraz edilecekleri ormanlarýn bir an önce tapuya tescil edilmesidir. 3. Tapuda Kayýtlý Olmayan Orman Kadastrosuna Tescil Kabiliyetinin Kazandýrýlmasý Türkiye de orman kadastrosu tamamlanan km 2 lik ormanýn km 2 si (%28.2) tapuya tescil edilmiþtir. Geriye kalan %71.8 i ( km 2 ) kadastro teknik standartlarýna uygun olmadýklarýndan tapuya tescil edilememektedir (TURHAN 2002: 24-25, KÖKTÜRK ve KÖKTÜRK 2004: 87, TMMOB 2006: 15). Gerek orman kadastrosu ve gerekse 2-B konusunda temel sorunlardan biri, tapu kütüðüne tescil edilemeyen orman kadastrosuna tescil kabiliyetinin kazandýrýlmasý dýr. Mevcut durumda, tapuya tescil edilemeyen ormana ait kadastro belgelerine tescil kabiliyeti kazandýrýlarak tapuya tescil edilmeleri saðlanmalýdýr sayýlý Kadastro Yasasý na göre (Madde: 4), Orman kadastrosu kesinleþmiþ yerlerde bu sýnýrlara aynen uyulur. Ancak, bu kuralýn uygulanabilmesi için, orman kadastrosunun, kadastro tekniðine, yürürlükteki yönetmelik ve teknik standartlara uygun bir þekilde yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. Kadastro Yasasý nda, haritalarý teknik mevzuata uygun olanlar aynen, diðerleri ise teknik mevzuata uygun hale getirildikten sonra tapu kütüðüne aktarýlýr. denilerek bu duruma açýklýk getirilmiþtir (Madde: 22/son fýkra). Halen sýnýrlandýrýlmýþ olmakla beraber tapuya tescil edilemeyen ormanlarda, tescil sorunu çözümlenmediði sürece, bu ormanlar üzerindeki orman dýþýna çýkarýlan yerlerin (2-B arazilerinin) ormandan ifraz edilerek bir iþleme tabi tutulmalarý olanaksýzdýr. Orman Yasasý nda, tarihli ve 4999 sayýlý yasa ile yapýlan deðiþiklikle, orman tahdidi veya kadastrosu yapýlýp ilan edilerek kesinleþmiþ yerlerde, nitelik (vasýf) ve mülkiyet deðiþikliði dýþýnda aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü gibi fenni hatalar saptandýðýnda, Orman Genel Müdürlüðü nün bilgisi ve denetimi altýnda orman kadastro komisyonlarýnca düzeltilebileceði kabul edilmiþtir (Madde: 9). Bu kuralýn, teknik mevzuata uygun olmayan belgelere geçerlik saðlayacak çalýþmalarý kapsayýp kapsamadýðý belli deðildir. Kaldý ki, tapu kütüðüne tescil edilemeyen orman kadastrosuna tescil kabiliyetinin kazandýrýlmasý ile ilgili yapýlan modelleme de isabetli deðildir. Þöyle ki; 1- Orman Yasasý nda yapýlan deðiþiklikte, tarihli ve 2859 sayýlý Tapulama ve Kadastro Paftalarýnýn Yenilenmesi Hakkýnda Kanun da öngörülen model taklit edilmiþtir sayýlý Yasa kapsamýndaki taþýnmazlar tapuda -5- kayýtlýdýrlar ve uygulamalar yalnýzca, Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliðini kaybeden veya eksikliði görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun þekilde göstermediði tespit edilen tapulama ve kadastro paftalarýnýn yenilenmesi ile sýnýrlýdýr. Buna karþýn, orman kadastrosunda durum farklýdýr. Mülkiyet kadastrosunda tapuda kayýtlý taþýnmazlar için öngörülen kurallar, orman kadastrosunda tescilli olmayanlara uygulanmak istenmektedir. Oysa, orman kadastrosunda, orman sýnýrlandýrma çalýþmalarýnýn tapuya tescilini saðlayacak iþlemlere ihtiyaç vardýr. Bu konuda yapýlacak modellemenin, mülkiyet kadastrosuna göre avantajlarýndan biri de, orman kadastrosunda orman niteliði dýþýnda baþka bir taþýnmaz ve maliye hazinesi dýþýnda baþka bir iyenin bulunmamasýdýr. Mülkiyet kadastrosunda taþýnmaz türleri ve iyelerin farklýlýðý, iþin hassasiyetini ve hýzýný doðrudan etkilemektedir. Dolayýsýyla, orman kadastrosunda, bilgilerin güncellenmesi ve yenilenmesini güçleþtiren ve olumsuz biçimde etkileyen faktörler daha azdýr. 2- Yapýlan deðiþiklikle, tapuya tescil edilemeyen orman kadastrosuna tescil kabiliyeti kazandýrýlmasý yetkisi orman kadastro komisyonlarýna verilmiþtir. Tapuda tescil edilemeyen belgeleri düzenleyen orman kadastro komisyonlarýna, çalýþma koþullarýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmadan, bu kez yarattýklarý sorunu çözme yetkisi verilmesi çeliþkidir. Bu sorunun çözümü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü devre dýþý býrakýlarak saðlanamaz. Orman Genel Müdürlüðü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü arasýnda iþbirliði ve eþgüdüm olanaklarý yaratýlarak çözüme ulaþýlmasý yerine, yetkinin orman kadastro komisyonlarýna verilmesi isabetli deðildir. Bu yetkilendirme, Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn, sorunu hem teknik ve hem de hukuki açýdan nasýl çözeceðini modellendiremediðinin bir kanýtýdýr. Orman Yasasý, orman kadastrosu haritalarýnýn düzenlenmesinde harita ve kadastro mühendisleri ne yetki verirken, kadastro tekniðine uygun olmayan sýnýrlandýrma bilgi ve belgelerine tescil kabiliyeti kazandýrýlmasýnda bu yetkiyi esirgemesi düþündürücüdür tarihli ve 5304 sayýlý Yasa deðiþik 3402 sayýlý Kadastro Yasasý nýn 4. maddesinde; çalýþma alanýnda orman bulunmasý ve 6831 sayýlý Orman Kanunu na göre orman kadastrosuna baþlanýlmamýþ olmasý halinde, orman kadastrosu ve bu ormanlarýn içinde ve bitiþiðinde her çeþit taþýnmaz mallarýn ormanlarla müþterek sýnýrlarýnýn tayini ve tespitinin kadastro ekibi tarafýndan yapýlacaðý; bu çalýþmalarda kadastro ekibine, Orman Genel Müdürlüðü taþra teþkilâtýnca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarým müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin bildirimden itibaren yedi gün içerisinde iþtirak ettirileceði; bu çalýþmalara muhtar ve bilirkiþilerin katýlmamasý halinde çalýþmalarýn re sen devam ettirileceði; ormanla ilgili yapýlan itirazlarýn incelenmesinde, tespitlerde görev almayan Orman Genel Müdürlüðü taþra teþkilâtýnca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarým müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin iþtirak ettirileceði; çalýþma alanýndaki ormanlarýn bu ekipçe

4 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler hkm 2006/2 Sayý 95 sýnýrlandýrma ve tespitleri yapýlarak otuz günlük kýsmî ilâna alýnacaðý; bu alanlarda orman kadastrosunun da yapýlmýþ sayýlacaðý belirtilmiþtir. Orman kadastrosu ile mülkiyet kadastrosunun birlikte yapýlmasýna iliþkin bu model doðru ve isabetlidir. Kadastro Yasasý nýn 39. maddesi ile öngörülen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, baðlý olduðu Bakanlýðýn onayýný almak kaydý ile, kadastronun fenni iþlerinin bir kýsmýný veya tamamýný gerçek veya tüzelkiþilere ihale yolu ile yaptýrabilir. kuralý ile harita özel sektörünün devreye konulmasý iþlere büyük bir hýz ve canlýlýk kazandýrmýþtýr. Orman kadastrosu konusunda da benzer yaklaþýma ihtiyaç vardýr. Türkiye genelinde tüm ormanlar sýnýrlandýrýlarak tapuya tescil edilmeden, tek baþýna, 2-B ile ilgili konuya çözüm aranmasý yanlýþtýr. 4. Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Gruplandýrýlmasý Türkiye de 2-B arazilerinin en çok olduðu ilk 10 il ve bunlarýn toplam içindeki oranlarý aþaðýda verilmiþtir; 1. Antalya Hektar % Mersin % Balýkesir % Ankara % Adapazarý % Muðla % Ýstanbul % Bolu % Samsun % Ýzmir % 3.2 Ankara dýþýnda diðer tüm illerin denize kýyýlarýnýn bulunmasý dikkat çekicidir. 2-B arazilerinin, turizm bölgelerinde; yabancýlarýn yoðun bir þekilde taþýnmaz edindikleri illerde; doðal, tarihsel ve kültürel zenginliklerin bulunduðu yerlerde yoðunlaþtýðý görülmektedir 2-B arazilerinin tamamýnýn yapýlaþmýþ olduðu iddia edilmektedir (OB 2003). Buna karþý tezler de ileri sürülmektedir (OSB 2003). Bununla birlikte, 2-B arazilerinde yapýlaþmýþ kýsýmlarýn 222 km 2 olduðu açýklanmýþtýr (TMMOB 2006: 13, 15). Buna göre, km 2 olan 2-B arazilerinin yaklaþýk %5 inde yapýlaþma vardýr. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði nin (TMMOB) 2B Sorunu Gerçekler-Öneriler baþlýklý raporuna göre (TMMOB 2006: 20), 2-B arazilerinin eylemsel kullaným durumu þöyledir; Türü Yüzölçümü Oraný Ekili Alan 2924 km 2 % 62.1 Meyve bahçesi 1100 km 2 % 23.2 Otlak ve Yaylak 350 km 2 % 7.4 Yapýlaþmýþ Alan 222 km 2 % 4.7 Narenciye Alaný 80 km 2 % 1.7 Sera Alaný 22 km 2 % 0.5 Kamuya Tahsisli Alan 20 km 2 % 0.4 T O P L A M: 4734 km 2 Yapýlaþmýþ alanlarýn toplam içindeki payýnýn, sanýldýðýnýn tersine, düþük olmasý dikkat çekicidir. Yukarýdaki veriler, 2-B arazilerinin hemen satýlmasý veya kolayca elden çýkarýlmasýnýn olanaklý olmadýðýný göstermektedir. Bu durum karþýsýnda, 2-B arazilerinin satýlmasý veya elden çýkarýlmasý tartýþmalarýna girmeden önce ayrýntýlý bilgilere ve saðlýklý incelemelere ihtiyaç vardýr. Sorunun çözümü sürecinde, çok farklý gruplandýrmalarýn yapýlmasý da tercih edilmelidir. Orman dýþýna çýkarýlan yerler 1. Sýnýrlandýrýlan ve tapuya tescil edilen ormanlara, 2. Sýnýrlandýrýlan, ancak tapuya tescil edilmeyen ormanlara, 3. Henüz sýnýrlandýrýlmayan ormanlara rastlayabilir. Ayrýca, den önce orman olduklarý tespit edilen yerlere, 2. orman içi açýklýklara (6831 sayýlý yasa, madde: 17/2), 3. kültürel ve tarihi varlýklarýn bulunduðu yerlere, 4. kýyýlara, 5. askeri ve yasak bölgelerin bitiþiðindeki yerlere, 6. su havzalarýna ve mutlak koruma alanlarýna, 7. imar planlarýnda kamu hizmetlerine tahsisli yerlere, 8. þehircilik ilkeleri, planlama esaslarý ve kamu yararý ilkeleri gereði yerleþime elveriþli olmayan yerlere de rastlayabilirler. Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerler, yukarýda sayýlanlarýn yaný sýra 1. orman ve toprak muhafaza karakteri taþýyan, 2. orman bütünlüðünü bozan, 3. su ve toprak rejimine, biyolojik çeþitliliðe, yaban hayatýna zarar veren özelliklere sahip yerlere de rastlayabilir. Görülmektedir ki, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin isabet ettikleri alanlarýn özelliklerinin incelenmesinde yarar vardýr. Sakýncalarý bilindiði halde, herhangi bir inceleme yapmaksýzýn, 2-B arazilerinin tamamýnýn iþgalcilerine devrinde kamu ve toplum yararýnýn varlýðýndan söz edilemez. Kaldý ki, öncesi devlete ait olan bu yerlerin, kiþilere devredilmesi ardýndan geri alýnmalarý için büyük miktarlarda kamulaþtýrma bedeli ödenmesi de kaçýnýlmazdýr. Bu durumda, yasalara aykýrý davrananlarýn yol açtýðý tahribatýn bedelinin, bu süreçte hiçbir kusuru bulunmayanlardan alýnacak vergilerle karþýlanmasýnda sosyal adaletin varlýðýndan söz edilebilir mi? Yapýlacak gruplandýrma ve analizler, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin haksýz kazanç kaynaðý haline gelmesini de önleyecektir. Ayrýca, 2-B alanlarýnýn, kullaným biçimlerine göre, üzerinde yapý bulunup bulunmadýðýna göre gibi çeþitli þekillerde gruplandýrýlarak kurallara tabi tutulmalarý da yeðlenmelidir. Örnek vermek gerekirse, orman dýþýna çýkarýlan yerler 1. mera, otlak ve yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlan yerler, 2. bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik gibi tarýmda kullanýlan veya kullanýlmasýnda yarar bulunan yerler, 3. yerleþim alaný haline gelmiþ yerler, 4. yeniden ormanlaþtýrýlacak yerler -6-

5 hkm 2006/2 Sayý 95 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler þeklinde de gruplandýrýlabilir ve bu yerlerin her biri için farklý kurallar öngörülebilir. Anayasa Mahkemesi, taþýnmazlarýn satýþ amacý, satýlacak miktar, satýþ koþullarý, devir ve feraðda gözetilecek ilkeler gibi yetki sýnýrlarýnýn net ve açýk olmasýný ve bir yasa ile düzenlenmesini istemektedir. Bu konudaki düzenlemelerin Bakanlar Kurulu Kararý ile deðil, yasa ile yapýlmasý gerektiðini belirtmekte ve bu durumu, yasa koyucunun, mülkiyet hakkýný sýnýrlayan esaslarý yasa ile düzenlemesi, Anayasa nýn 35. maddesi hükmü gereðidir þeklinde açýklamaktadýr (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1984/14, K.1985/7 sayýlý; tarihli ve E.1986/18, K.1986/24 sayýlý kararlarý). Türkiye de, mülkiyet hakký, bireyin dilediði þekilde kullanýlabileceði bir hak ve sýnýrsýz bir özgürlük olma niteliðini yitirmiþtir. Mülkiyet hakký, mutlak veya kutsal deðil, sosyal bir haktýr ve kamu ve toplum yararý amacýyla sýnýrlandýrýlabilir (Anayasa, madde: 35). Mülkiyet hakkýný yasayla sýnýrlamak devletin hakký, yükümlere ve koþullara uymak da taþýnmaz iyesinin borcudur (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1966/3, K.1966/23 sayýlý kararý). Ormanlarýn korunmasý ve bütünlüðünün saðlanmasý söz konusu olduðunda, anayasanýn 23, 44, 168, 169. maddeleri gereði sýnýrlama doðal karþýlanmalýdýr. Bu yüzden, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin, iþgalcilerinin doðal haklarý olarak görülmesi yanlýþtýr. Mevcut durumda, orman dýþýna çýkarýlan yerlerle ilgili gerekli analizler yapýlmadan 2-B alanlarýnýn tümünün mülkiyet konusu yapýlmasý sakýncalýdýr. 5. Gruplandýrýlan 2-B Alanlarýný Deðerlendirme Ölçütleri Orman dýþýna çýkarýlan yerlerin gruplandýrýlmasý ardýndan, özel mülkiyete konu olanlar ve olmayanlar da meydana çýkmaktadýrlar. Üzerinde yer aldýklarý bölgenin özellikleri gereði yapýlan analizlerden sonra, 2-B alanlarýnýn; 1. Yeniden ormanlaþtýrýlacak yerler, 2. Mera, otlak ve yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlan yerler, 3. Bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik gibi tarýmda kullanýlan veya kullanýlmasýnda yarar bulunan yerler, 4. Bir yerleþim alaný ya da yapý topluluðu niteliðine dönüþen yerler, þeklinde dört grupta deðerlendirilmesi önerilebilir. Anayasa ve yasalarda deðiþiklikler yapýlmadan, tüm 2-B alanlarýnýn hangi gruba gireceklerinin belirlenmesi ve ardýndan gelecekte ne þekilde kullanýlacaklarýna karar verilmesi, sorunun çözümü için önemlidir. Tespit, tescil ve deðerlendirme iþlemi, bu yerlerde mutlaka özel mülkiyet kurulacaðý anlamýna gelmemektedir. Bazýlarý satýþa konu olurken, diðerlerinin tahsise veya irtifak hakkýna konu olmalarý olanaklýdýr. Bu durumda 1. özel mülkiyete konu olmalarýna izin verilmeyen 2- B ler üzerindeki iþgallere son verilerek, yeniden ormanlaþtýrýlmak üzere Çevre ve Orman Bakanlýðý na tahsis edilmeleri, 2. tespit ve tescile konu olmalarýna karar verilenlerin ise, otlak, yaylak, mera, arazi, arsa, bahçelik, meyvelik, zeytinlik, bað gibi çeþitli niteliklerde, maliye hazinesi adýna ve kullanýcýlarýnýn da beyanlar hanesinde gösterilmek üzere tek parsel olarak tapu kütüðüne tescil edilmeleri gerekmektedir. Özel mülkiyete konu olmalarýna izin verilmeyen ve üzerindeki iþgallerin kaldýrýlmalarýna karar verilen 2-B lerin iþgalcilerinden gelecek baskýlarýn bertaraf edilmesi için, siyasi ve toplumsal uzlaþmaya ihtiyaç vardýr. Tersi durumda, sorunun çözülmesi baþtan olanaksýz hale gelebilir. Tespit ve tescile konu olmalarýna karar verilen 2-B lerden 1. Mera, otlak ve yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlan yerlerin köy tüzel kiþiliði adýna tahsisi, 2. Bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik gibi tarýmda kullanýlan veya kullanýlmasýnda yarar bulunan yerlerin orman köylüsüne tahsisi yapýlabilir. Mülkiyet hakký maliye hazinesi üzerinde býrakýlmak kaydýyla, amacý doðrultusunda kullanýlmalarý; özel mülkiyete konu olamayacaklarý; miras hükümlerine göre bölünemeyecekleri açýklanmalýdýr. Tersi durumda, amacý dýþýnda kullanýldýklarýnýn tespiti halinde, hiçbir þarta ve karara gerek olmadan, tasarruf yetkisinin, Çevre ve Orman Bakanlýðý na geri döneceði belirtilmelidir. Gerçekte, Türkiye de, orman dýþýna çýkarýlan yerler konusundaki tüm tartýþmalar 1. Bir yerleþim alaný ya da yapý topluluðu niteliðine dönüþen yerler, 2. Kýyýlara, doðal-tarihsel-kültürel varlýklarýn bulunduðu yerlere rastlayan 2-B ler, 3. Ormanlarda, tarihinden sonra meydana gelen iþgaller þeklindeki üç farklý grup üzerinde odaklanmaktadýr. Sultanbeyli, Çavuþbaþý, Ömerli, Kepez, Gümüldür, Dalaman, Menderes Havalimaný çevresi gibi üzerinde bir yerleþim alaný veya yapý topluluðu bulunan yerler, gerekçe gösterilerek ikinci ve üçüncü gruplara giren yerlerin de bir an önce çözümü istenmektedir. Orman dýþýna çýkarýlan yerlerden beklenen 25 milyar USD gelirin de bu tür yerlerin yerli veya yabancý gerçek ya da tüzel kiþiliðe sahip ticaret þirketlerine satýlarak elde edileceði anlaþýlmaktadýr. Üçüncü gruba giren yerler için, anayasada orman dýþýna çýkarma için verilen tarihinin deðiþtirilmesi gerektiðinin altý çizilmelidir. Bu üç farklý gruba giren yerlerde çözümün sanýldýðý kadar kolay olmadýðý da görülmektedir. Ýkinci ve üçüncü gruba giren yerler konusunun tartýþma konusu bile yapýlmayarak konu dýþýnda býrakýlmasý ve bu tür iþgallere son verilmesi gerektiði salýk verilmelidir. Bununla birlikte, üzerinde bir yerleþim alaný ya da yapý topluluðu niteliðinde iþgaller bulunan yerlerde hiçbir þey olmamýþ gibi davranýlamaz. Bu konuda, hiçbir yanlýþ anlamaya meydan vermeyecek þekilde ve her kesimi bir ölçüde tatmin edecek çözüm yolu bulunmasýnda da büyük yarar vardýr. -7-

6 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler hkm 2006/2 Sayý Üzerinde Bir Yerleþme Alaný veya Yapý Topluluðu Niteliðinde Gecekondular Bulunan 2-B lerde Kullaným Kadastrosu ve Kentsel Dönüþüm Uygulamasý B Alanlarýnda Kullaným Kadastrosu Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan ve tek parsel olarak tapuya tescil edilen yerlerin üzerinde, ilçelerin, mahallelerin, kooperatiflerin, sitelerin, fabrikalarýn kurulduðu, binlerce gecekondu ve kaçak yapýnýn inþa edildiði ve bir yerleþme alaný veya yapý topluluðu niteliðinde yerleþmelerin oluþtuðu görülmektedir. Anayasa nýn 170. maddesi gereði çýkarýlan tarihli ve 2924 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Yasada (madde: 11), ormanýn sýnýrlandýrýlmasý ve 2-B uygulamasý ardýndan, orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerde, Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn istemi üzerine, fiili kullanma durumuna göre sýnýrlandýrma, hazine adýna tespit ve bu yerler üzerindeki muhdesat (bina, kuyu, ahýr gibi tesisler) ile tasarruf edenlerin isimlerinin kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilmesi öngörülmüþtür (2924 sayýlý yasa, madde: 3). Kullaným kadastrosu olarak adlandýrýlan (KOÇAK 2003) bu faaliyetlerin bedeli karþýlýðýnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne yaptýrýlmasý için, Orman Genel Müdürlüðü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü arasýnda , ve tarihli protokoller imzalanmýþtýr. Orman dýþýna çýkarýlan yerlerin, çýkarma tarihindeki fiili durumlarýna göre ifraz edilmesi ve kullanan kiþilere Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan satýlmasý öngörülmüþtür (2924 sayýlý yasa, Madde: 11, 14) sayýlý yasadaki, kullanan kiþilerin adlarý kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilir deyimi, orman köylüsü olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn bu yerlerin kadastro tutanaðýnda gösterilen kiþilere satýþýný öngördüðü gerekçesiyle iptal edilmiþtir (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1992/48, K.1993/14 sayýlý kararý). Bunun üzerine, 2924 sayýlý yasada (madde: 11), tarihli ve 4127 sayýlý yasa ile yapýlan deðiþiklikle, kadastro çalýþmalarý sýrasýnda, 2-B alanlarýnýn fiili kullaným durumuna göre sýnýrlandýrýlmasý ve hazine adýna tespit yapýlarak bu yerlerin üzerindeki, muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilir deyimi eklenmiþtir. Eklenen kural, orman üzerinde doðrudan iþlem yapmadýðý ve orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin satýþýnýn iptali istenen kuralla deðil, devamýndaki kurallarda öngörüldüðü gerekçesiyle, bu kez Anayasa ya aykýrý bulunmamýþtýr (Anayasa Mahkemesi nin tarihli ve E.1996/2, K.1996/10 sayýlý; tarihli ve E.1996/26, K.1996/22 sayýlý kararlarý). Anayasa Mahkemesi tarafýndan, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin orman köylüsü dahil hiçbir kiþiye satýlamayacaðýna karar verilmesi ile birlikte, 2924 sayýlý Yasa uygulama kabiliyetini yitirmiþtir. Anayasa da, yeni bir düzenleme yapýlmadan 2-B arazilerinde bir kullaným kadastrosu yapýlmasý olanaklý deðildir. Tek parsel olarak tapuya tescil edilen 2-B alanlarýnda, ikinci bir iþlemle, üzerlerindeki binlerce iþgalin ve fiili kullaným durumunun tespit edilmesi; kullanýcýlarýn, harita üzerinde tespiti ve tapu kütüðünün beyanlar hanesine þerhi oldukça kapsamlý ve titiz çalýþmalarý gerektirmektedir. Bu modellemede, sayýlý Ýmar ve Gecekondu Mevzuatýna Aykýrý Yapýlara Uygulanacak Bazý Ýþlemler Hakkýnda Yasa ile edinilen deneyimlerin gözden geçirilmesinde yarar vardýr (KÖKTÜRK 2003) B Alanlarýnda Kentsel Dönüþüm Üzerinde bir yerleþim alaný ya da yapý topluluðu niteliðinde iþgaller bulunan 2-B arazilerinin kentsel dönüþüme tabi tutulmasý önerilmekte ve tartýþýlmaktadýr. Kentsel dönüþüm, kent için öngörülen projelerin ve stratejik planlamanýn giriþimci ve kaynak yaratýcý bir aracý olarak adlandýrýlmaktadýr. Kentsel dönüþüm, kentin tümünün veya bir parçasýnýn nitelik deðiþtirmesi, evrimsel bir oluþuma veya yapýsal bir dönüþüme tabi tutulmasýdýr (TEKELÝ 2003). Böylece, kentsel mekanda fiziksel ve sosyal dönüþümle birlikte, bütünsel bir sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal dönüþüm hedeflenmektedir. Kentsel dönüþüm, çok parçalý bir yaklaþým yerine, planlama, imar, yapýlaþma ve kentsel yönetim konularýnda yeni açýlýmlar saðlamaktadýr. Ayrýca, taþýnmaz politikalarý ve mülkiyet düzenlemeleri kapsamýnda kentsel mekanýn iyileþtirilmesine yönelik üretilen projelerin kamu-özel sektör-sivil toplum kuruluþlarý ve yerel halkýn katýlýmý ve ortaklýklarý yoluyla yaþama geçirilmesini ve tüm kentsel fonksiyonlarýn birbiri ile uyum içinde bütünleþmesini saðlayan bir eylem planý olarak kabul edilmektedir (SÖKMEN 2003, BÝLSEL vd. 2003). Kentsel dönüþüm, tüm yerel aktörlerin katýlacaðý çalýþma gruplarýnýn ve ayrýntýlý çalýþmalarýn modellenmesidir. Bu model içinde Proje geliþtirme ve ayrýca arazi kullaným kararlarýnýn, yapý yoðunluklarýnýn, yapý güçlendirme/yýkma koþullarýnýn belirlenmesi, Projeye katýlma ve ortaklýklarýn tespiti, Proje alanýndaki kiþi ve kurumlarýn mülkiyet ve imar haklarýnýn tespiti ve deðerlemesi, Projeler ile yaratýlacak deðerlerin tespiti ve bunlarýn nasýl paylaþýlacaðýna karar verilmesi, Yatýrýmlarýn planlanmasý ve akçalý kaynaklarýnýn belirlenmesi gerekmektedir. Kentsel dönüþüm, mevcut dokunun tümden kaldýrýlarak, kullanýcýlarýn önceden hazýrlanmýþ geçici konutlara nakli ve çalýþmalar tamamlandýðýnda da kat mülkiyetli yeni konutlara yerleþtirilmeleri esasýna dayandýðýndan, böylesi kapsamlý bir çalýþmanýn, Büyükþehir belediyeleri ve Toplu Konut Ýdaresi gibi güçlü kuruluþlarýn iþbirliði yapmalarý halinde mümkün olacaðý görülmektedir. Bu çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesi için, akýllý finans modellerinin geliþtirildiði yapýlara ihtiyaç vardýr. -8-

7 hkm 2006/2 Sayý 95 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Sultanbeyli, Çavuþbaþý, Gebze, Bursa sanayi Sitesi, Armutlu, Kepez, Gümüldür, Dalaman, Menderes Havalimaný civarý, Hendek ve benzeri yerlerde kentsel dönüþüm uygulanabilir mi? Günümüzde, 2-B arazilerinin ilk durumundan ve orman dýþýna çýkarýlma amacýndan farklý bir durum oluþmuþtur. Pek çoðu, hukuksal dayanaklarý ve tesis edildikleri iþlem biçimleri tartýþmalý olsa da, tapuludurlar ve aralarýnda kat mülkiyeti kurulan yapýlar bile bulunmaktadýr. Bu yerleri ilk kullananlar ile son kullananlarýn amaçlarý arasýnda farklýlýklar vardýr. Son kullananlar, mevcut durumlarýný kazanýlmýþ haklarý olarak görmektedirler ve kendilerine doðrudan tapu verilmesini istemektedirler. Ancak, Cumhuriyet döneminde hiçbir imar affý yasasý, mevcut durumu hukuksallaþtýrma yoluna gitmemiþtir. Gecekondu ve kaçak yapýlar, gecekondu ýslah planý (775 sayýlý Yasa) veya ýslah imar planý ( sayýlý Yasa) gibi, yerleþim alanlarýnda planlama çalýþmalarýnýn yapýlmasýný ve fiilen kullananlara bu iþlemlerden sonra oluþacak imar parsellerinden tapu verilmesini öngörmüþlerdir. 2-B arazilerindeki model nasýl olacaktýr? Bu konuda, hiçbir kesim uygulanabilir bir çözüm de önermemektedir tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Yasasý; tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Yasasý ile belediyelere kentsel dönüþüm dahil önemli yetkiler verilmiþtir. Ancak, merkezi ve yerel yönetimler arasýnda 2-B konusunun çözümü ile ilgili bir uzlaþma ve eylem planýnýn olmamasý da dikkat çekicidir. 7. Genel Deðerlendirme ve Sonuç Doðal niteliði gereði korunmasý ve çoðaltýlmasý konusundaki duyarlýlýða karþýn, orman örtüsü, sürekli olarak yok edilmektedir. Bunun pek çok nedeni vardýr. En önemli nedenler arasýnda; 1) orman kadastrosu konusundaki baþarýsýzlýk, 2) orman dýþýna çýkarma konusunun anayasa ile düzenlenmesi (madde: 169/4), 3) orman tanýmlarýnda sýkça yapýlan deðiþikliklerin, kesinleþen orman sýnýrlarýnda da deðiþiklikleri gerektirmesi sayýlabilir (KÖKTÜRK ve KÖKTÜK 2004: 88-89). Türkiye de, ormanlarý tehdit eden eylemlerin ve orman yaðmasýna yol açan nedenlerin kaynaðý kurutulmadan sürdürülebilir ormancýlýktan söz edilmesi olanaksýzdýr. Ormanlarýn daha fazla tahrip edilmesini önlemek bakýmýndan, orman kadastrosu ve 2-B konularýnda kesin çözümlere ulaþarak, bu konularýn ülke gündeminden çýkarýlmalarý da zorunludur. Orman kadastrosu geciktikçe, tapulu olsun veya olmasýn, arazinin bitki örtüsünde meydana gelen deðiþikliklerin yol açtýðý uyuþmazlýklarýn, 3116, 4785, 5658, 6831 ve bu yasada deðiþiklik yapan 1774, 2896, 3302 sayýlý yasalarda öngörülen tarihlere göre ayrý ayrý incelemeye tabi tutulmalarý da uygulamada önemli sýkýntýlar yaratmaktadýr. Sözü edilen yasalara göre yapýlan incelemelerde, arazinin öngörülen tarihler itibariyle durumlarýnýn tespit edilmesinde, harita, fotoðraf ve belge yetersizlikleri, vatandaþlarla devletin birbirlerini anlamalarýnýn giderek güçleþtiði ortamlarýn meydana gelmesine yol açmaktadýr. Orman dýþýna çýkarýlan yerler konusunun, ülkemizin her tarafýnda ayný anda çözülmesi olanaksýzdýr. Bu konuda bir süre konulmasý da isabetli deðildir. Orman kadastrosu bitmediði ve orman sýnýrlarýna tecavüzlerin önüne geçilmediði sürece, orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmýþ yerlerin kullanýcýlarýna öncelik verilerek de olsa satýþýnýn yapýlabilecek olmasý orman yaðmasýný artýracak, yaðmalanan bu yerlerdeki gecekondu ve kaçak yapýlar için yeni imar affý beklentisi doðacaktýr. Türkiye de ormanlarýn tahrip edilmesine ve orman varlýðýnýn sona erdirilmesine yönelik eylemlere anayasal ve yasal dayanak oluþturan tüm kurallar ortadan kaldýrýlmadýkça, çözüme iliþkin önerilerin yaþama geçirilmesi de olanaksýzdýr. Ormanlarýn sýnýrlandýrýlmasý ve tapu kütüðüne tescili, 2-B lerde kullaným kadastrosu, nazým ve uygulama imar planlarýnýn yapýlmasý, kentsel dönüþüm projelerinin uygulanmasý, satýþ, tahsis, devir, irtifak hakký tesisi gibi iþlemler, birbirinden farklý gibi görünseler de, birbirleriyle ayrýlamaz bir iliþki içerisindedirler. Her biri diðerinin önkoþulu olan ve biri gerçekleþmediði takdirde diðerinin gerçekleþme ve baþarý sansýnýn olmadýðý bu iþlemler arasýnda doðru ve etkili düzeneklerin kurulmasý gerekmektedir. Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlere yaklaþýmda, konunun deðiþik açýlardan ele alýnmasý ve bir oldu bitti þekline getirilmemesi gerekmektedir. Devletin, bir konuyu tasfiye ederken, bir daha böyle bir sorunla karþýlaþmayacak þekilde tüm tedbirleri de almasý gerekmektedir (AYANOÐLU 2005, GERAY 2005). Görüldüðü gibi; 1. ormanlarýn sýnýrlandýrýlarak tapuya tescili, bütünlüðünün korunmasý ve iþletilmesi, 2. orman köylüsünün üretici durumuna getirilerek kalkýndýrýlmasý ve yaþam düzeyinin artýrýlmasý, 3. üzerinde bir yerleþme alaný ya da yapý topluluðu niteliðinde iþgaller bulunan 2-B lerin deðerlendirilmesi, gibi konularýn birbirlerinden baðýmsýz olarak ve ayrý ayrý düzenlenmeleri ve bunun için, yürürlükteki mevzuatýn, buna göre yeniden ele alýnmasý gerekmektedir. Orman varlýðýmýzýn korunmasý ve sürdürülebilir bir þekilde iþletilmesi ile 2-B konusunun tasfiye edilmesi için yerine getirilmesi gereken görevler þöylece sýralanabilir; Birinci görev, Anayasa nýn 169. maddesinin son fýkrasýyla, 6831 sayýlý Orman Yasasý nýn 2. maddesinde, orman dýþýna çýkarmayý düzenleyen kurallar iptal edilmelidir. Anayasa nýn orman köylüsünün korunmasý baþlýklý 170. maddesi de yeniden düzenlenmelidir. Orman dýþýna çýkarmaya anayasal dayanak oluþturacak yaklaþýmlardan özenle kaçýnýlmalýdýr. Bunun dýþýnda, özel ve istisnai bir durum olarak, orman olarak muhafazasýnda bilim ve fen bakýmýndan yarar görülmeyen, hiçbir zaman verimli orman alanýna dönüþtürülemeyeceðine karar verilen yerler, koþullarý Orman Yasasý nda sayýlarak tanýmlanabilir. Ýkinci görev, Ormanlardan geliþigüzel orman dýþýna çýkarmaya son verildikten sonra, mevcut 2-B alanlarýnýn nasýl çözüleceði de modellenmelidir. Bunun ilk koþulu da, ormanlarýn Aayasa da belirtilen günü itibariyle tespit edilerek bir an önce sýnýrlandýrýlmasý ve tapu kütüðüne tescil edilmesi, -9-

8 Köktürk E., Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler hkm 2006/2 Sayý 95 orman dýþýna çýkarýlan yerlerin gruplandýrýlarak çözülmesidir. Üçüncü görev, geçmiþ yýllarda yapýlan ancak tapuya tescil edilemeyen orman kadastrosuna, tapuda tescil kabiliyeti kazandýrýlmasýdýr. Dördüncü görev, ormanlarda, tarihinden sonra yapýldýðý tespit edilen tüm kaçak yapýlarýn, kime ait olduðuna veya yapýnýn niteliðine bakýlmaksýzýn derhal yýkýlmasýdýr. Ve bu tarihten sonra, ormanlarda, hiçbir iþgale ve yasa dýþý kullanma biçimlerine göz yumulmamasýdýr. Beþinci görev, Orman Kadastrosu Bilgi Sistemi nin kurulmasý ve elde edilen bilgilerin isteyen herkesin bilgisine açýk olmasýdýr. Kaynaklar AYANOÐLU S.: Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarma Ýþlemi ve Orman Dýþýna Çýkarýlan Alanlarýn Deðerlendirilmesi Sorunu, Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s: 68-84, Ýstanbul, 2005 BÝLSEL S. G., POLAT E. ve YILMAZ N.: Deðiþim-Dönüþüm Sürecinde Kimlik Arayýþlarý ve Kentsel Yenileme Kavramý, Kentsel Dönüþüm Sempozyumu (11-13 Haziran 2003), TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s: 53-64, Ýstanbul, GERAY U.: 2B Alanlarý Nasýl Belirlenebilir ve Deðerlendirilebilir?, Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s: ,Ýstanbul, KOÇAK H.: Orman Kadastro Uygulamasý, 2. Baský, Birlik Matbaacýlýk, 304s, Ankara, KÖKTÜRK Erdal. ve KÖKTÜRK Erol.: Orman Kadastrosu ve 2B Gerçeði, Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s: , Ýstanbul, KÖKTÜRK E.: Orman Kadastrosu, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Yayýný, ISSN , s:3-12, Ýstanbul, KÖKTÜRK E.: Türkiye de Gecekondu ve Ýmar Affý Üzerine Bir Ýnceleme, hkm, Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, Sayý: 2003/89, 2003, s , Ankara, OB.: 2B Gerçeði Orman Vasfýný Keybetmiþ Araziler, T.C. Orman Bakanlýðý Yayýný, 20s, Ankara, OSB.: Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn 2B Gerçeði ve Yanýltmacalarý, Ormanlarýmýza Sahip Çýkalým Birliði Yayýný, 17s, Ankara, SINMAZ B. ve KARATAÞ Ý.: Orman Kadastrosu (Açýklama-Yorum- Yargýtay Kararlarý), Yetkin Basýmevi, 636 s, Ankara, SÖKMEN P.: Kentsel Dönüþüm Ýçin Kaynak Yaratýcý Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi, Kentsel Dönüþüm Sempozyumu (11-13 Haziran 2003), TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s , Ýstanbul, TEKELÝ Ý.: Kentleri Dönüþüm Mekaný Olarak Düþünmek, Kentsel Dönüþüm Sempozyumu (11-13 Haziran 2003), TMMOB Þehir Plan cýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN: , s. 2-7, Ýstanbul, TMMOB.: 2B Sorunu Gerçekler-Öneriler, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yayýný, 45s, Ankara, Mart TURHAN S.: Orman ve Kadastro Paneli, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi Yayýný, s , Ankara,

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Deprem ve Kentsel Dönüþüm Ýliþkileri Erol KÖKTÜRK 1, Erdal KÖKTÜRK 2 Özet Ýstanbul da, gelecek otuz yýl içinde, büyük

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ TOPRAK KORUMA K VE ARAZI KULLK ULLANIMI KANUNU K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ 21.09.2005 18 Temmuz 2005 tarihli ve 25880 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

Yýl: 2009 I Ocak - Þubat I Sayý: 1 ISSN 1302-040X

Yýl: 2009 I Ocak - Þubat I Sayý: 1 ISSN 1302-040X Yýl: 2009 I Ocak - Þubat I Sayý: 1 ISSN 1302-040X 85. Yýl Küresel Ýklim Deðiþikliði Sürecinde Orman Mühendisliði Geleceðin Mesleði Olacaktýr. Prof. Dr. Uçkun GERAY 1939-2009 Yýl: 2009 I Ocak - Þubat I

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Geliþmekte Olan Ülkelerdeki Yasadýþý Yerleþim Sorunlarýnýn Çözümü Ýçin Bir Model Yaklaþýmý Önerisi* Bayram UZUN 1, Mehmet

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı