Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz"

Transkript

1 Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : 22 2 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/1 Ýstanbul Tel : 0 (2) 2 2 Hitit ve Bologna Üniversiteleri iþbirliði yapacak Seçimlerde yüzde 2'inin üzerine çýkacaðýz Hitit Üniversitesi ile Ýtalya Bologna Üniversitesi arasýnda iþbirliði ve proje anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi ile Biblioteca Universitaria di Bologna arasýnda bir süredir yürütülen görüþmeler ortak bir anlaþma ile sonuçlandý. SAYFA DE "Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýðýný yapsýn" Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç: Çorum Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç, bankalarýn altýn satmasýyla ilgili düzenlemeyi eleþtirerek, "Bu son derece çarpýk bir anlayýþ" dedi. SAYFA TE Gönül Elçileri Projesinde ilk ondayýz SAYFA 10 DA AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2 Mart 1'te yapýlacak olan yerel seçimler için start verdiklerini belirterek, iktidara geldiklerinde millete efendilik için deðil hizmet için geldiklerini söylediklerini ve milletin hizmetinde olduklarýný belirtti. Seçimler için sandýk kullarý, okul temsilcileri, seçim koordinasyon merkezi, sandýk görevlileri, sandýk müþahitleri oluþturacaklarýný ve belirleyeceklerini belirterek, disiplinin olduðu yerde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. SAYFA DE ANALÝZ Ertelenen Seçimler Sonuçlarý deðiþtirir mi! Nadir YÜCEL Bilindiði üzere Þubat olarak yapýlacaðý duyrulan TSO ( Ticaret ve Sanayi Odasý) ve ÇTB ( Çorum Ticaret Borsasý) seçimleri ' Nace Kod ' Mesleki Kodlama Gruplandýrmalarýna yapýlan itiraz ve deðerlendirmelerden dolayý Mayýs Haziran aylarýna ertelendiler. Seçimler zamanýnda yapýlsa kim kazanýrdý! Ertelenen seçimler sonucu deðiþtirir mi! Önce TSO ya bakalým. Bir önceki seçimler öncesinde O dönemin Baþkaný Kenan Malatyalý ve ekibine 'Gelenekçiler' Karþýlarýnda ise Takým takýmtanlýðýný Çetin Baþaranhýncal'ýn yaptýðý ekibine ' Yenilikçiler' ismlerini takarak Seçim öncesinde Analiz yapmýþtýk. Seçim tahmini adýna Çetin Baþaranhýncal ve ekibinin kazanacaðý tahmininde bulunarak gerekçelerini de kaleme almýþtýk. Evet seçim ertelenmeden zamanýnda yapýlsa ve aday çýksa Çetin Baþaranhýncal ve ekibi seçimi açýk ara yine kazanýrdý. Rakip olarak sahaya çýkmayý düþünen 2 önemli isim vardý. Kenan Malatyalý ve Erdem Çenesiz. Bu ikiliyi destekleyen en önemli isim ise hiç Kuþku yok ki Ahmet Ahlatçý idi. Kenan Malatyalý Tecrübesini de yanýna alarak ikili kulisler mahareti ile nabýz yokladý. Baþaranhýncal ve ekibinin baþarýlý bulunduðunu ve Fazla muhalefet çýkmadýðýný gözlemledi hatta kendisine' Niyetin varsa çýkma kaybedersin' uyarýlarýnda bulunan da oldu! Burada Erdem Çenesiz'in Salvolarýný anlamakta zorlanýyoruz. Neden mi Daha seçim sathýna girilmeden Erdem Çenesiz'e Mevcut baþkan ve yönetim tarafýndan kendisine Meclis Baþkanlýðý belki de Oda baþkanlýðý tasarrufu dahi soruluyor. Baþaranhýncal ve takým arkadaþlarýnýn bu Yaklaþýmda Koltuk makam hýrsý gözetmeksizin gösterilen bu yaklýþýmdan uzak duruþ sergileyen Erdem Çenesiz Kenan Malatyalý ve Ahlatçý istiþareli yeni ufuklara yelken açmanýn hedefinde iken, Bu hedefin sadece Organize Sanayinin belli ölçeðinde kalabileceðini ve bu ölçeðin de seçimi kazanmasýna yeterli olmayacaðýný geç te olsa anlýyorlar. Bu arada TSO seçimleri ile ilgili olarak yapýlan Anketi ise sahiplenen olmuyor! Ahmet Ahlatçý kývrak zekasýný tekrar devreye sokarak B planýndaki Güçlü bir TSO Yönetimin oluþmasý adýna Erdem Çenesiz'in Kenan Malatyalý'nýn TSO Ankara temsilcileri olabilmeleri adýna Aðbeylik giriþiminde bulunuyor. Baþaranhýncal'a Meclis Baþkaný bu dönem Erol Karataþ yerine Erdem Çenesiz olsun teklifine Baþaranhýncal ben asla böyle bir giriþimde bulunmam siz istiyorsanýz kendiniz konuþursunuz. Ýstiyorsanýz Komple býrakalým. Beraber geldik, Beraber gideriz diyor. Yani Erdem Çenesiz ilk etapda kendisine teklif edilen ve Auta attýðý gollük pasý tekrar arýyor. Ama Gollük pasý atan Asist oyuncu oyundan çokdan çýkmýþtý. Çetin Baþaranhýncal ve takým arkadaþlarýnýn elbette eksiklikleri ve yanlýþlarý oldu. Ancak kendilerini 'Dev Aynasýnda' görmediler. Elit geçinenler den geri kalmadýlar, Biz Garip ve mazlumuz diyenlerin de önüne geçip büyüklenerek oturmadýlar. Mevcutta 2 Grup ve üyeli olan TSO nýn yeni döneminde sanýrým Grup ve üye olacak. Seçim olsaydý Baþaranhýncal ve mevcut ekibi grubun 1- ila 1 gurubunu kazanarak seçimi alýrdý. Olaðanüstü bir durum yaþanmaz ise konu da ismi geçen isimler yeniden hamle yapsalar dahi tarih deðiþse sonuç deðiþmeyecektir. ÇTB seçimleri yapýlmýþ olsaydý Gözlemlerimize göre Boyun farký ile Naki Özkubat kazanabilirdi. Ancak ÇTB da TSO gibi net bir fotoðraf görünmüyor. Bugün kazanacak tahmininde bulunduðumuz Naki Özkbat'ýn yerine seçim günü gelene kadar yapýlacak çalýþmalar sonucunda kazanacak ismin deðiþmesi söz konusu olabilir. Esen Kalýn. Cansu-yu Gülsün Mert Emniyet Gayret ediyor Ya diðer Birimler! Bir önceki yazýmýzda ' Çocuklarýmýzý Bekleyen Tehlikeler' baþlýklý yazý da bazý okullarda yaþanan olaylara vurgu yapmýþtýk. Emniyetin konuya daha hassas bir yaklaþým gösterdiðini ve önleyici tedbirleri artýrdýðýný gözlemleyenler Emniyete Teþekkür edilmesi gerektiði görüþündeler. KÖÞE YAZISI SAYFA DA Ýskilipli Atýf Hoca anma programý bugün GELECEK GENÇLERLE GELECEK Özgür Der Çorum Þubesi Ýskilipli Atýf Hoca için anma programý yapacak. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn þehid ediliþinin.yýl dönümünde Devlet Tiyatro Salonunda Þubat Pazartesi günü saat 1.0'da anma programý düzenlenecek. AHMET ÖLÇER KÖÞE YAZISI SAYFA TE "Esnafa da iþsizlik maaþý verilmeli!" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn ekonomik krizler nedeniyle zaman zaman sýkýntý yaþadýðýný ve iþini kaybettiðini belirterek, acilen esnaf ve sanatkarlar içinde iþsizlik fonu oluþturulmasý ve iþsizlik maaþý ödenmesi gerektiðini söyledi. SAYFA TE SAYFA 2 DE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan +1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: 02 0 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: 0 0 ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. 2 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Kafkas'tan saðlýk yöneticilerine tavsiyeler Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul'da Saðlýk Bakanlýðý Bürokratlarý, Ýl Saðlýk Müdürleri, Halk Saðlýðý Müdürleri ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreterleri katýlýmý ile gerçekleþtirilen "Saðlýk Ýl Yöneticileri Koordinasyon Toplantýsý"na katýldý. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas programda yaptýðý konuþmada, "Biz bir hayal kurduk: Hakkaniyet ve eþitlik içinde herkesin saðlýklý ve müreffeh yaþadýðý bir Türkiye hayalimiz var. 0 yýlýnda % olan halkýmýzýn memnuniyeti, bugün % 'da. Bu memnuniyet, vatandaþýmýzla çalýþanlarýmýzýn kucaklaþtýðýnýn en büyük ifadesidir. Öncelikle ve bir kez daha bu kucaklaþmayý saðlayan tüm saðlýk çalýþanlarýna ve yöneticilerimize en içten þükranlarýmý sunarým. Bir zamanlar hayal bile edilemeyen reformlar gerçekleþtirildi. Bugün halkýmýzýn saðlýk göstergeleri çok daha iyi durumda. Sektörümüz büyüdü. 02'ten bu yana ortaya konan reformlarý geleceðimize de taþýmak, çok daha faydalý iþler yapmak ve bu iþleri sürdürülebilir kýlmak, temel amacýmýz. Bu amaca ulaþmak için de, Bakanlýðýmýzda kapsamlý bir kurumsal deðiþim gerçekleþtirildi. Bu büyüklükte bir deðiþim kamuda ilk kez gerçekleþtiriliyor. Bakanlýðýmýzda yaþanan bu deðiþim, tüm saðlýk çalýþanlarýmýzý gözeten, yeni kariyer fýrsatlarý yaratan, mesleki tatmini hedefleyen, kamu ve insan kaynaklarýný etkin kullanan yeni bir dönemin kapýsýný açýyor. Bu kurumsal deðiþim ile eþit, insanca ve çaðdaþ bir saðlýk hizmeti sunabilme gücümüzü arttýrdýk. Bu deðiþim ile saðlýk hizmet sunumu uzman ellerle yürütülecek. Ýþimiz çok, yükümüz aðýr, sorumluluðumuz büyük. Ama yeni Bakanlýk yapýsýyla vatandaþýmýza karþý sorumluluklarýmýzý layýðýyla yerine getireceðiz. Hep beraber bunu baþaracaðýz. Biz, bir saðlýk ekibiyiz. Bilgiye ve beceriye sahip bir ekibiz. Yeni dönemde, yeni Bakanlýk yapýmýzla, bilgi ve becerilerinizle, insanýmýzýn yaþam kalitesini daha da yükselteceðiz. Bu deðiþimi taþrada bizatihi sizler yürüteceksiniz! Fark yaratacak olan sizlersiniz. Ben ve merkezdeki tüm yönetici arkadaþlarým sizin arkanýzdayýz. Genel Sekreterlerimiz, kamu hastanelerimizin yöneticileridir. Halk saðlýðý müdürlerimiz, vatandaþýmýzýn saðlýðýný koruyacak, geliþtirecek olan yöneticilerimizdir. Ýl Saðlýk Müdürlerimiz ise, Bakanlýðýmýzýn ildeki temsilcisidir; illerimizin yöneticileridir. Ülkemiz ve Bakanlýðýmýzdaki bu deðiþim ve dönüþümün mimarý dünya lideri Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a, yine ülkemizde aralýksýz en fazla Saðlýk Bakanlýðý yapan Saðlýkta Dönüþüm ve deðiþimi gerçekleþtiren Prof. Dr.Recep Akdað'a ve bu deðiþimde büyük emeði olan 10 yýl boyunca TBMM Aile, Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu baþkanlýðý yapan Prof. Dr.Cevdet Erdöl beye þükranlarýmý sunuyor ve huzurunuzda tekrar teþekkür ediyorum. Yeni Bakanýmýz Dr. Mehmet Müezzinoðlu'na da baþarýlar diliyor, hepimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. Ýmsâk :: Güneþ :: Ýþrak ::1 Öðle :12:0 Ýkindi :1:0 Akþam :1:10 Yatsý :1:1 2 AJANDA Ay, 2 Gün,. Hafta Ýnsanlarýn en kötüsü, zararýndan kurtulmak için, yanýna yaklaþýlamýyan kimsedir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ELÂ GÖZLÜ BENLÝ DÝLBER Elâ gözlü benli dilber Koma beni el yerine Altýn kemerin olayým Dola beni bel yerine Hecine gönlüm hecine Yiðide ölüm gecine Al beni zülfün ucuna Sallanayým tel yerine Gel kýz karþýmda dursana Þu benim halim bilsene Zülfünden bir tel versene Koklýyayým gül yerine Karacaoðlan der n'olayým Kolun boynuna dolayým Nazlý yâr kölen olayým Kabul eyle kul yerine Müracaat Tel: 00 0 Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Ýskilipli Atýf Hoca anma programý bugün Özgür Der Çorum Þubesi Ýskilipli Atýf Hoca için anma programý yapacak. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn þehid ediliþinin.yýl dönümünde Devlet Tiyatro Salonunda Þubat Pazartesi günü saat 1.0'da anma programý düzenlenecek. Programda Kur'an Tilaveti, sinevizyon gösteriminin ardýndan Abdurrahman Dilipak, Hamza Türkmen ve Ömer Kýlýç konuþacaklar. Ayrýca Özgür Der'in yeni adresinde ayný gün saat 1.00'da 'Ýskilipli Atýf Hoca Okuma Salonu'nun açýlýþý da yapýlacak. Yýl: Sayý: 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezi'nde görev yapan bir üyelerinin "riskli birimler için öngörülen katsayý üzerinden döner sermaye ek ödemesinde yararlanabilmek amacýyla" yaptýðý baþvurunun reddedilmesi üzerine sendika olarak açýlan davada Danýþtay'ýn, Yenidoðan Ýþitme ve Tarama Merkezlerinde çalýþanlarýn özellik arzeden riskli birimler için öngörülen katsayýdan yararlandýrýlmasýna karar verdiðini açýkladý. Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezinin ilgili yönetmelikte yer alan riskli birimler içerisinde bulunmamasý nedeniyle Ankara. Ýdare Mahkemesi'nin, üyenin ek ödeme katsayýsýndan yararlanmak amacýyla yaptýðý baþvuruyu reddettiðini dile getiren Saatçi, "Sendikamýzýn Danýþtay'da açtýðý temyiz davasýnda, yönetmelikte özellik arzeden riskli birimler arasýnda Yenidoðan ünitesinin de olduðu belirtildi. Danýþtay tarafýndan verilen kararda, Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezinin, Yenidoðan ünitesinin bir bölümü olduðu belirtilerek bu birimde görev yapan üyemizin riskli birimler için öngörülen katsayý üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlanabileceðine hükmetti" dedi. Kararý deðerlendiren Saatçi, ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 0 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Danýþtay'dan döner sermaye kararý TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN "Sendika olarak Danýþtay tarafýndan verilen kararýn deðerlendirilmesinde riskli birimlerle alakalý yeni bir düzenlemenin yapýlmasýnýn gerekli olduðunu her platformda dile getirdik. Danýþtay tarafýndan verilen bu karar sendikamýzý haklý çýkarmýþtýr. Riskli birimler için öngörülen katsayýdan yararlanacak ünvanlarýn yeniden belirlenmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý, üniversiteler ve ilgili diðer kuruluþlardan uzmanlarýn katýlacaðý bir kurulun oluþturulmasý gerekmektedir. SaðlýkSen olarak bu çalýþmanýn yapýlmasý için ilgili yerlere bu talebi yeniden ileteceðimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandý. YÝTÝK Ankara Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 1 doðumlu Yaþar oðlu Rýza Gürbüz Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1, EUR 2, 2, STERLiN 2, 2, JPY YENi 0,01 0,01 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT ECZANESÝ TEL: 22 0 OSMANCIK CD. NO: BULUT ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR.SOK. N: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü... Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...1 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...2

3 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Kanserde erken teþhis hayat kurtarýr Her yýl milyonlarca insanýn ölümüne neden olan kanser türlerinin pek çoðu erken taný ile önlenebilir. Bu nedenle her yýl Þubat Dünya Kanser Gününde çeþitli etkinlikler yapýlarak Kansere dikkat çekiliyor ve erken tanýnýn önemine vurgu yapýlýyor. Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Musa Türkmen'de Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada en ölümcül kanserler listesinde ikinci sýrada yer alan kalýn baðýrsak kanserinde hastalýðýn tedavi edilebilmesi için en etkili yöntemin erken taný olduðunu söyledi. Konu hakkýnda bilgi veren Musa Türkmen, "Kolon poliplerinin erken dönemde yakalanabilmesinin tek yolu yakýn zamana kadar kolonoskopiydi, son yýllarda 'Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi' eþliðinde yapýlan sanal kolonoskopi kolon hastalýklarýnýn deðerlendirilmesinde yeni ve zahmetsiz bir taný yöntemi olarak kabul ediliyor. Klasik kolonoskopi hastalarýn çok sevmedikleri bir yöntem. Hastaya öncesinde çoðunlukla bir tür anestezi uygulanmasý gerekiyor. Sanal Kolonoskopi yöntemi ile kalýn baðýrsakta bulunan poliplerin erken dönemde yakalanmasý mümkün oluyor. Bu iþlem için baðýrsaklar Bilgisayarlý Tomografi ile taranýyor, veriler bilgisayar ortamýnda üç boyutlu görüntülere dönüþtürülüyor" dedi. 0 yaþ üstünde yýlda bir, ailesinde baðýrsak kanseri veya polip öyküsü olan kiþilerde ise daha sýk aralýklarla "Sanal Kolonoskopi" yapýlmasý gerektiðini dile getiren Türkmen, ayrýca barsak hareketlerinde deðiþiklik dýþkýda kan (parlak kýrmýzý ya da siyah ), ishal, kabýzlýk yada barsak doluluk hissi (tamamen boþalamama hissi ) yada kramplar, sebebi bilinmeyen kilo kaybý, çok yorgun hissetmek, kusma gibi þikayetlerin de kanser þüphesi uyandýrmasý gerektiðini ifade ederek, "Bu durumlarda kolon incelemesi yapýlmasý gerekir. Sanal Kolonoskopi incelemesinde barsaklar yanýnda ayný anda karýn içerisindeki diðer organlarýn da deðerlendirilmesi yapýlabilmektedir" ifadelerini kullandý. Türkmen, sanal kolonoskopi yönteminin 10 yýlýndan bu yana Çorum Özel Hastanesi bünyesinde yapýldýðýný þubat ayý boyunca da hastalarýn fark ücreti ödemeden bu hizmetten yararlanabileceklerini sözlerine ekledi. Kim Yok Mu'dan Suriyelilere yardým eli Belediyeden kimsesiz yaþlýlara yardým eli Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal belediyecilik anlayýþý çerçevesinde yaþlýlara bakým hizmetinin artarak devam ettiðini söyledi. Çorum'da yaþayan yaþlýlarýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýracak ev temizliði hizmetinin Belediye görevlileri tarafýndan yerine getirildiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, temizlik hizmetinin yaþ üzeri ve bakacak kimsesi olmayan yaþlýlarý kapsadýðýný ifade etti. Þu ana kadar Belediyeye müracaat eden ve talepleri uygun görülen 10 aileye Yaþlý Bakým Hizmeti verdiklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplumsal huzur ve barýþýn sürdürülebilir kalkýnmadan geçtiðini, bunu baþarmak için de sosyal devletin güçlendirilmesinin önemli olduðunu vurguladý. Bu anlayýþtan hareketle sosyal belediyecilik alanýnda Çorum'da yeni uygulamalar baþlattýklarýný vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çaðýmýzda yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin sosyal deðer üretmek olduðunu ifade etti. Þu anda Çorum Belediyesi sosyal hizmetlerinin talep odaklý çalýþtýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Belediye olarak þu anda ancak bize gelen, bize ulaþan vatandaþlarýmýzýn taleplerini deðerlendirebiliyoruz. Ancak Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn ''Benim fakirim, fukaram gelemeyebilir, hakkýný arayamayabilir, siz gidip onu bulacaksýnýz'' söylemlerinden hareketle vatandaþlarýmýza kendimiz ulaþýyoruz. Bakýma, yardýma muhtaç aileleri biz tespit edip, ayaðýna biz gidiyoruz. Vatandaþ odaklý Belediyecilik hizmeti gerçekleþtiriyoruz. Sosyal yardým ekiplerimiz bu bilinçle çalýþmalarýna devam etmektedir" dedi. Hizmette etnik milliyetçilik yapmýyoruz Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan Suriyeliler için toplanan yardýmlarý gönderildi. Derneðin Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bürosu önünde uðurlama töreni düzenledi. "Kýþ geldi Suriye için bir ekmek bir battaniye" kampanyasý kapsamýnda toplanan yardýmlarý düzenledikleri törenle Suriyelilere ulaþtýrýlmak üzere gönderdiklerini dile getiren Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Amasyalý, "Yardým týrlarýmýzý Suriyeli kardeþlerimize ulaþtýrmak için yola çýkartýyoruz.dernek Yönetim kurulu üyelerimiz,ilçelerdeki ve ildeki gönüllülerimizle yapýlan çalýþmalar sonucunda 0 tonu aþkýn iki týr yüklü, temel gýda, kýþlýk giysi, battaniye ve ayakkabýdan oluþan malzemeleri gönderiyoruz. Halkýmýzýn Suriyeli kardeþlerimiz için gösterdiði þefkat ve merhamet duygusunu bir yaþlý teyzenin ''oðlum battaniye alacak param yok ama evimde iki tane yün yorganým var birisini alýn ve Suriyeli kardeþlerimize götürün'' sözünü gönüllülerimize yardým toplarken söylemesi en açýk þekilde göstermektedir. Ýþte bu açýdan bakýnca bir battaniyenin bizim için belki deðil ama o insanlar için önemli olduðu ortaya çýkýyor. Kampanyaya kýþ mevsimi bitene kadar destek vereceðiz ve yardýmlarýmýz devam edecek. Halkýmýzýn gayretleriyle önümüzdeki günlerde üçüncü týrýda göndermek için çalýþmalarýmýz devam edecek. Bu baðlamda bize yardýmcý olan tüm hayýrseverlerimizden Allah razý olsun" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan iki adet yardým týrý dualarla uðurlandý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnýn "gidilmeyen yer bizim deðildir" sloganý ile baþlattýðý parti çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Bu kapsam da gerçekleþtirilen faaliyetlerin bir yenisi de Çalyayla köyünde devam etti. Çalyayla Köyünde AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, Muhtarlar Dernek Baþkaný Celal Taþdelen ve Merkez Ýlçe Yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla hafta sonu Kýzýlpýnar, Öksüzler, Acýpýnar, Eskiköy, Arpalýk ve Eþençay muhtarlarý ile istiþare toplantýsý yaptý. Çalyayla köyü Cemevini ziyaret edip Cemevi hakkýnda görevlilerden bilgi alan Köse, daha sonra köy muhtarlarý ile yaptýðý toplantýda þu dönemde her zamankinden daha birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz olduðu bir dönemden geçtiklerini söyleyerek bazý þer odaklarýnýn terör sorununun çözümünü istemediklerini bu amaçla insanlarýn arasýna nifak tohumlarý ektiklerini ancak milletin bilinçlenerek bu oyuna gelmediðini birlik beraberliði her zaman koruyarak, terörün üstesinden gelinebileceðini belirtti. Köse, "Kürt-Türk çatýþmasý oyunu tutmamýþtýr. Halkýmýz bu oyuna gelmemiþtir. Bunu gören þer odaklarý en son örneðini Hatay'da gösterdikleri mezhep ayrýmcýlýðýný körüklemek için yapmýþ olduklarý bu tezgâh halkýmýzýn ve hükümetimizin saðduyusuyla bertaraf edilmiþtir" dedi. AK Partili her yöneticinin millete hizmet etmek için yola çýktýðýný belirten Köse, hizmetlerinden hiçbir zaman etnik milliyetçilik mezhep ayrýmcýlýðý yapmadýklarýný yapanlarý da kendi aralarýnda barýndýrmayacaklarýný ifade ederek, her zaman insaniyetli hakkaniyetli ve adaleti gözettiklerini ve gözeteceklerini kaydetti. Bu kapsamda yaptýklarý köy hizmet çalýþmalarýnda kesinlikle mezhep, din, ýrk ayrýmý yapmadan çalýþmalarýnýn yürüttüklerini dile getiren Köse, ancak yatýrýmlarda bazý önceliklerinin bulunduðunu bu öncelikleri de herkesle paylaþtýklarýný anlatarak insan odaklý hizmet amaçladýklarýný gizli kapaklý bir çalýþma yapmadýklarýný, yaptýklarý bütün çalýþmalarda köylerin temsilcisi olan Ýl Genel Meclis Baþkaný, Ýl Genel Meclis üyeleri, Ýl Özel Ýdare Genel sekteri ve köy muhtarlarýyla sürekli istiþare yaparak öncelikleri belirlediklerini söyledi. Birinci önceliklerinin köylerin içme suyu sýkýntýsýnýn giderilmesi olduðunun altýný çizen Köse, "Bu sorunun köylerimizde büyük bir ölçüde giderildiðini görmekteyiz. Ýkinci önceliðimiz ise yol medeniyettir bilinciyle yolsuz köyümüzün olmamasýný amaçlýyoruz. Üçüncü önceliðimiz ise köylerimizdeki geliri artýrmak için sulu tarýma geçmemiz için imkâný olan her yerde göletler ve barajlar yapmaktadýr. Bununla ilgilide Devlet Su Ýþleriyle istiþare halindeyiz. Dördüncü önceliðimiz ise köylerimizin daha yaþanýr hale getirmek ve köylerimizin tamamýný kilit taþýna kavuþturmaktýr. Bu amaçla 1 yýlýnda 2 tane köyümüzde kilit taþý çalýþmalarý 1 yýlýnda gerçekleþecektir" dedi. Bu yatýrýmlar gerçekleþtirilirken önceliklerinin nüfus yoðunluðu olduðunu belirten Köse, önceliðin büyük köyler yani nüfusu kalabalýk olan köyler olduðunu ve belirli bir sýra takip ettiklerini belirterek AK Parti hükümeti döneminde köyleri birer cazibe merkezi haline getireceklerini hizmetlerinin artarak devam edeceðini halka hizmetin hakka hizmetin bilincinde olduklarýný bu bilinçle hareket ettiklerini anlattý. Köse, her zaman köy halkýnýn ve köy muhtarlarýnýn yanýnda bulunduklarýný belirterek sözlerini tamamladý.

4 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ "Ek ödeneme yönetmeliði kýsa sürede yürürlüðe girmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, ek ödeme yönetmeliðinin hayata geçirilmesi ve beklentileri karþýlamasý gerektiðini belirtti. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastanelerinin Kamu Hastaneleri Birliðine gönderdiði yazýda, Saðlýk Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin tarihi itibariyle yürürlüðünün sona erdiði bildirildiðini dile getiren Ahmet Saatçi, " tarihi itibariyle yürürlüðe girmesi gereken yeni ek ödeme yönetmeliði için Maliye Bakanlýðý ve Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn uygun görüþü beklenmektedir. Yeni yönetmelik yürürlüðe girinceye kadar da ikinci ve üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görevli personele yalnýzca sayýlý KHK'ya göre ödenmesi gereken sabit ek ödemeler ödenecektir. Performansa dayalý ek ödemeler için ise herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr tarih ve 2 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda Görevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin geçici 1. maddesinde 0 tarihli Döner Sermaye Yönetmeliðinin tarihine kadar uygulanacaðý ve akabinde yürürlükten kaldýrýlacaðý bilinmekte idi. Buna raðmen Kurumun tedbirini almamasý, gecikmeyi öngörememiþ olmasý ve tarihinde yürürlüðe girecek yeni yönetmeliði beþ aydýr yayýmlamamýþ olmasý düþündürücüdür" dedi. Çýkarýlacak yeni ek ödeme yönetmeliðinin iþleyiþ sürecine iliþkin eleþtirilerini dile getiren Saatçi, "Yeni yönetmelik hazýrlýðý yapýlýrken, Bakanlýk eski alýþkanlýklarýný devam ettirmiþ ve konunun sosyal taraflarýný sürece dâhil etmemiþtir. Yeni mevzuat çalýþmalarýnda, konunun muhatabý olan çalýþanlarýn da görüþlerinin alýnmasý hem sürecin daha saðlýklý yürütülmesini, hem de Kurum ve çalýþanýn çýkarlarýnýn eþit tutulduðu bir düzenlemenin yapýlmasýný saðlayacaktýr. Ancak Bakanlýk her nedense, çalýþanlarý temsil eden sendikamýzla birlikte koordineli bir çalýþma yürüterek tüm taraflarýn memnun olduðu bir yönetmelik yayýmlamak yerine, daha en baþtan gecikmesiyle aksaklýklar çýkaran tek taraflý bir yönetmelik hazýrlamayý tercih etmiþtir" ifadelerini kullandý. Hazýrlýðý devam eden yeni ek ödeme yönetmeliðinde sendika olarak beklentilerini açýklayan Saatçi sözlerini þöyle tamamladý: "Çalýþanlarýn maðdur olmamasý için ivedilikle yürürlüðe girmesi gereken yeni yönetmelikte; performans sistemindeki ve döner sermaye katsayýlarýndaki adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Saðlýk çalýþanlarýnýn performans sistemi hakkýndaki algýsý, sistemin ödüllendirmeyi deðil, cezalandýrmayý amaçlamýþ olmasýdýr. Oysaki performans sistemi cezalandýrma deðil, ödüllendirme esasýna dayanmalýdýr. Yönetici birim performansý, yönetici mali birim performansý, kalite performansý ve birim performansý nedeniyle çalýþanlarýn ek ödemelerinden kesinti yapýlmamalý, bu tür uygulamalar personele pozitif performans olarak yansýtýlmalýdýr. Yeni yönetmelik ile döner sermayenin daðýlýmýnda yýllardan beri süregelen adaletsizliklerin de çözüme kavuþturulmasý gerekmektedir. Hekim dýþý personelin düþük döner sermaye katsayýlarý, özellik arz eden birimlerin yeniden deðerlendirilerek kapsamýnýn geniþletilmesi, döner sermaye ek ödemeleriyle ilgili toplu sözleþme kazanýmlarýmýzýn yönetmeliðe eklenmesi gibi hususlara yeni yönetmelikte yer verilmelidir. Geciktirilen ek ödeme yönetmeliðinin maðduriyetlere yol açmamasý gerekmektedir. 01 Ocak 1 tarihi itibariyle yeni yönetmeliðin yürürlüðe girmesi gerektiðinden, olasý gecikmeler nedeniyle sabitin üzerindeki döner sermayelerini alamayan çalýþanlarýn ücret farklarý, yönetmelik yürürlüðe girer girmez hesaplanarak yasal faizi ile birlikte kendilerine ödenmeli ve bu konuda asla gecikme yaþanmamalýdýr. Sendika olarak bu konunun yakýn takipçisi olacaðýmýzý tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bilmesini istiyoruz." Çalyayla'dan Antalya çýkarmasý Belediye, Çorumlu kadýnlarý tiyatroyla buluþturuyor Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri Antalya'da yaþayan hemþehrilerini ve burada faaliyet gösteren Çorumlular Derneði'ni ziyaret etti. Antalya'da yaþayan 110 hanede yaklaþýk Bin civarýnda Çalyayla Köyü nüfusuna kayýtlý hemþehrileri olduðunu ifade eden Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, geçtiðimiz günlerde ziyaret ettikleri hemþehrileri ile kaynaþma fýrsatý bulduklarýný söyledi. Beraberinde Köy Muhtarý Hüseyin Taþ, Ankara Dernek Baþkaný Seydi Ali Þeker ve Dernek Yöneticisi Erçetin Subay ile birlikte gittikleri Antalya'da köylüleri tarafýndan sýcak karþýlandýklarýný ve çok büyük ilgi ve misafirperverlikle aðýrlandýklarýný kaydeden Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, Antalya'da yaþayan hemþehrilerini derneðe üye yaptýklarýný ve derneði daha da güçlendirmek için diðer þehirlerde yaþayan hemþehrilerini ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret ettikleri ve edecekleri gurbette yaþayan hemþehrilerinden herhangi bir maddi talepte bulunmadýklarý halde yine de maddi olarak ta memnun ayrýldýklarýný belirten Uzun, Çalyayla'nýn daha da yaþanabilir hale gelmesi için elini taþýn altýna koyan, maddi ve manevi destekte bulunan tüm hemþehrilerine ayrý ayrý teþekkür etti. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara özel tiyatro gösterileri düzenleniyor. Ýlki 1 Ocak'ta yapýlan tiyatro gösterilerini ikincisi de 2 Þubat Cumartesi günü gerçekleþtirildi. "Herkesin Bildiði Sýrlar" adlý tiyatro oyununu izleyen Çorumlu bayanlarýn birçoðu tiyatroyla ilk kez buluþmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþadý. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Türk örf ve adetlerine göre ailenin toplumun temel direðini oluþturduðunu belirterek toplum hayatýnýn her bölümünde yer alan kadýnýn toplumdaki hak ettiði yeri almasý için çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. "Günümüzde, kadýnlarýmýz kendisinin, gelecek kuþaklara yaþanýlabilir bir dünya býrakmasý gerektiðinin farkýnda. Kadýnlar, her alanda baþarýlý olabileceklerinin bilincindeler. Ancak kadýnlarýmýzýn bir kýsmý yeteneklerinin farkýnda deðil" diyen Nuran Hakyemez, Çorumlu kadýnlarýn toplumda hak ettiði yeri almasý ve kendilerine olan güvenlerinin farkýnda olmalarý için Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi olarak imkanlar sunduklarýný vurguladý. Hakyemez, "Kadýnlar için farklý alanlarda kurslar ve faaliyetler düzenliyoruz. Kadýnlarýmýzýn sosyal hayatta kendilerine yer bulabilmeleri amacýyla sosyal ve kültürel çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalardan bir tanesi de özellikle sinema ve tiyatroya daha önce hiç gitmemiþ bayanlarýmýz için sinema ve tiyatro günleri projemizdir"dedi. Sinema ve tiyatro günleri projesinde öncelikli olarak evde yaþlý bakan ve engelli çocuða sahip kadýnlarýn yer aldýðýnýn altýný çizen Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, isteyen tüm bayanlarýn da mahalle muhtarlýklarýna baþvurarak sinema ve tiyatro günlerinde kendileriyle birlikte film ve tiyatro oyunu izleyebileceklerini sözlerine ekledi. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi Dodurga ve Alpagut Belediye Baþkanlarýný ziyarete etti. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç'ý ziyaret etti. Kýnýklý ziyarette Bekir Kýlýç'a derneklerine üye olmasýndan dolayý teþekkür etti. Dernek üyeleri daha sonra ise Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundular. Baþkanlar Emekliler Derneðine üye oldu Kýnýklý burada da Baþkan Çiftçi'ye derneklerine üye olduðu için teþekkür etti. Çiftçi ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Dernek yönetimine teþekkür etti. Serkan ve Emel dünya evine girdi Ziraat Odasý'nda kimyager olarak görev yapan Serkan Özkurt, hayatýný mimar Emel Altunan ile birleþtirdi. Kadir -Emine Altunan çiftinin kýzlarý Emel Altunan, Erol-Meliha Özkurt çiftinin oðullarý Serkan Özkurt ile dünya evine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Enspark'ta düzenlenen düðün töreni ile genç çift evliler kervanýna katýldý. Genç çifti bu mutlu günün de aileleri, yakýnlarý ve dostlarý yalnýz býrakmadý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifti kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler.

5 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç: "Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýðýný yapsýn" GELECEK GENÇLERLE GELECEK AHMET ÖLÇER Çorum Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç, bankalarýn altýn satmasýyla ilgili düzenlemeyi eleþtirerek, "Bu son derece çarpýk bir anlayýþ" dedi. Özsaraç, yaptýðý açýklamada, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalarýn, altýn alým ve satýmýný öngören yönetmelik taslaðýnýn hazýrlanma amacýnýn anlaþýlamadýðýný belirterek, bu taslaðýn hazýrlanmasý aþamasýnda sektörden görüþ alýnmadýðýný söyledi. Bankalarýn bir süre önce piyasada olduðu tahmin edilen bin ton altýný ekonomiye kazandýrmak amacýyla toplamaya baþladýðýný hatýrlatan Bayhan Özsaraç, "Bankalar, vatandaþýn elindeki altýnlarý almak için, kampanya baþlatmýþtý. Bu kampanya kapsamýnda bankalar, vatandaþlarýn elindeki altýnlarý istedikleri þekilde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç: "Esnafa da iþsizlik maaþý verilmeli!" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn ekonomik krizler nedeniyle zaman zaman sýkýntý yaþadýðýný ve iþini kaybettiðini belirterek, acilen esnaf ve sanatkarlar içinde iþsizlik fonu oluþturulmasý ve iþsizlik maaþý ödenmesi gerektiðini söyledi. Kýlýç, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Esnaf ve sanatkar eðer satýþ yapar da para kazanýrsa primini kendisi ödüyor. Ýþler bozulduðunda diðer sosyal taraflara belli bir süre için de olsa bir iþsizlik maaþý ödenirken, kendi sosyal güvenlik primini yine kendisi ödeyen esnafa nedense böyle bir hak tanýnmýyor" dedi. Ekonomik nedenlerden ve tabii afetlerden dolayý iþsiz kalan veya iþini kaybeden esnaf ve sanatkarlara da iþsizlik maaþý baðlanmasý gerektiðini belirten Yalçýn Kýlýç, "Esnaf-sanatkarlarýmýz, küçük sermayeleri ve kendi emekleri ile çalýþan bir kesim olarak, hem iþveren hem de iþçi konumundadýr. AVM'lerin haksýz rekabeti veya ekonomik sýkýntýlar nedeniyle iþleri bozulan esnaf-sanatkarlarýmýz iþyerini kapattýðýnda tekrar yeni bir iþyeri açýncaya kadar iþsiz geçirdikleri sürede bir sosyal koruma mekanizmasý içinde yer almasý ciddi bir ihtiyaçtýr" ifadelerini kullandý. Ekonomik nedenlerle iþsiz kalan ve iþini kaybeden esnaf-sanatkarlara da iþsizlik maaþý baðlanmasýnýn þart olduðunu dile getiren ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Onun için acil tedbir alýnmalý ve esnafa da iþsizlik sigortasý fonu oluþturmalýdýr. Çünkü bunlarýn her birisi bir müteþebbistir. Bunlar kaynak saðlayan en önemli kesimdir" diye konuþtu. aldýlar. Bunun amacý, Türkiye'deki bin ton altýný ekonomiye kazandýrmaktý" diye konuþtu. Bir süre önce ekonomiye kazandýrmak için vatandaþýn elindeki altýnlarý toplayan bankalarýn, altýn satmaya baþlamalarýnýn çeliþkili olduðuna dikkat çeken Özsaraç, "Hani bin ton yastýk altýndaki atýl altýný ekonomiye kazandýracaktýnýz. Ne oldu da 'biz, size altýn satalým' diyorsunuz. Bu son derece çarpýk bir anlayýþ. Bu taslaðýn hazýrlanmasýndaki amaç nedir belli deðil" þeklinde konuþtu. Kuyumcularýn ticaretlerini yaptýklarýný, bankalarýn böyle bir iþe girmesinin anlamsýz olduðunu savunan Özsaraç, "Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýk yapsýn. Bankaya giden insanlar, banka iþlemleri sýrasýnda sýra beklemekten ve yapýlan iþlemlerden ücret alýnmasýndan rahatsýz. Bu durumdayken bankalarýn altýn satýþýna baþlamasý baþarýsýz olur" ifadelerini kullandý. Sevgi Evleri öðrencilerine karne hediyesi Sevgi Evlerinde kalan çocuklara karne hediyesi verildi. Sevgi Evleri Müdürü Abdulhaluk Longa ve kuruluþ personeli öðrencilere karne hediyesi vererek ödüllendirdi. Abdulhaluk Longa verdiði bilgi de baþarýnýn hiçbir zaman karþýlýksýz kalmayacaðýný, verilen hediyelerin de çocuklarý olumlu yönde motive edeceðini söyledi. Ýkinci dünya savaþý sonrasý Alman generallerden birine bir emir subay aðlayarak gelir. General sorar "hayýrdýr bu üzüntünün nedeni nedir" diye. Asker "Komutaným biz mahvolduk, bittik, yýkýldýk" der. Komutan "ne oldu neden böyle söylüyorsun" dediðinde Emir subayý "Komutaným düþman ordularý bütün fabrikalarýmýzý, hastanelerimizi, okullarýmýzý yakýp yýktý, þehirlerimizde taþ üstünde taþ býrakmadý" der. Bunun üzerine komutan, "onlarýn, þehirlerimizi yakýp yýkmalarý önemli deðil, önemli olan benim ülkemdeki beyin gücünü oluþturan aydýnlarým. Yeter ki onlara bir þey olmasýn. Bu beyin gücü ülkemizde olduktan sonra, biz yakýlýp yýkýlan þehirlerimizi yeniden inþa ederiz, fabrikalarýmýzý yeniden kurarýz, okullarýmýzý hastanelerimizi yeniden yaparýz" der. Nitekim öyle de olur. Almanya bugün dünya ekonomisinde güçlü ülkelerden biridir. Kaldý ki Almanya ikinci dünya savaþýndan önce birinci dünya savaþýna da katýlmýþ olmasýna raðmen bugünkü durumundadýr. Baþka bir örnek Japonya; Yakýn zamanda büyük bir deprem yaþamasýna raðmen çok kýsa sürede toparlanmaya baþlamýþtýr. Geçmiþte Hiroþima ve Nagazaki'ye atýlan iki atom bombasý Japonya'yý yerle bir etmiþ ve Japonlar o topraklarda uzun yýllar tarým bile yapamamýþlardýr. Bugün bile Japonya tarýmda dýþa baðýmlý bir ülkedir. Fakat Japonlar bilim ve teknoloji sayesinde yeniden kalkýnarak bugünkü duruma gelmiþlerdir. Benzer ülkelerden Rusya yine bugün bölgede büyük bir güç olmayý baþarmýþtýr. Bugün Ülkemizi gerek içeriden gerek dýþarýdan yýpratarak zayýf düþürmeye çalýþan güçler vardýr. Vatandaþlar olarak bu tehlikelerin farkýnda olmamýz gerekir. Özellikle yetiþmekte olan yeni nesillere, Devletimizin ve Milletimizin, ne sýkýntýlarla ne zorluklarla bugünlere geldiðini iyi anlatmak gerekir. Biz bu ülkeyi kolay kazanmadýk. Atalarýmýz, Çanakkale' de Sakarya' da ve baþka bir çok vatan topraðýnda canýný verdi. Neden? Torunlarýna güzel bir gelecek sunmak, üzerinde yaþayabilecekleri baðýmsýz bir vatan topraðý býrakmak için. Onlardan aldýðýmýz mirasý gelecek nesillere taþýyacak olan biz ve bizden sonra gelecek genç nesiller için çalýþmak yetmez. Daha çok daha daha çok çalýþmamýz gerekir. Bilim üreterek, fen üreterek teknoloji üreterek çalýþmalýyýz. Bu millet sizden, bizden, hepimizden bilim, fen, teknoloji üreten, eðitim seviyesi yüksek aydýn insanlar olmanýzý beklemektedir. Saygýlarýmla Longa, 2.dönemde de çocuklarýn daha da baþarýlý olacaklarýna inandýklarýný ve bu konuda her türlü yardýmý esirgemeyeceklerini dile getirdi. Öðrenciler ise ikinci dönem daha güzel karnelerle gelecekleri konusunda söz verdiler. Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor Haber: Bahadýr Ömer Yücel 0 Yýllýk Aþcý ve Kebap ustasý Þaban Toydemir, oðullarý Ekrem ve Salih Toydemir tarafýndan Gazi.SK da 1 Nisan 02 Tarihinde hizmete açýlan Bizimkiler lokantasý mönülerine kattýklarý ve saatte hazýrlanan 0 porsiyonun 0 dakikada bittiði Ýskilip Tavasýnýn ve Çorumda pek bulunmayan Ciðer Þiþ Kebabý ile büyük ilgi görüyor. Lokantanýn ismini Mevcut Ýkinci Bahar Lokantasýnýn sahibi ve ayný zamanda Dayýlarý olan Ýsmet Çýtak'ýn eski lokanta isminden esinlenerek aldýklarýný ifade eden Ekrem ve Salih Toydemir Kardeþler, "Öncelikle bir Vefanýn gereði olarak þunu belirtmemizde fayda var. Baþta sevgili babamýz olmak üzere Ýsmet Çýtak dayýmýz ve Nezih büyük Ustalarýmýzdan Dursun Eryaþar aðbimizin katkýlarýna teþekkürü borç biliyoruz. Onlardan aldýðýmýz þevk ile mesleðimize neler katarýz düþüncesi ile kaliteli hizmet sunma adýna ödün vermeden çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. 12 kiþilik Tecrübeli Mesai arkadaþýmýz ile yaklaþýk kiþilik hizmet ortamýnda önceliðimiz baþta temizlik olmak üzere kaliteli ürünleri lezzete dönüþtürüp Damaklarda hoþ tat býrakmaktýr. Müþterilerimizin beklenti ve taleplerine önem veriyoruz. Bu çerçevede Sabah 00. da baþlamak üzere gün boyu Ýþkembe, Paça, Tuzlama, Tavuk Suyu, Beykoz, Mercimek ve Ezo Gelin baþlýca Çorba çeþitlerimizi oluþturmaktadýr. Yaprak Döner, Ýskender, Kýrmýzý ve Beyaz Et Izgara çeþitlerimizin yanýsýra Sulu yemek çeþitleri olarak Güveç, Kuru fasülye, Fýrýnda Köfte, Nohut, Kuzu Haþlama, Patlýcan Musakka, Sebzeli Kebap ve Tas Kebap gibi yemek çeþitlerimiz de Günlük tazeliði ile müþterilerimizin hizmetine sunulmaktadýr" þeklinde konuþtular. 0 Porsiyon Ýskilip Tavasý 0 Dk Tükeniyor Gelen yoðun talep üzerine mönülerine Ýskilip Tava ve Ciðer Þiþ kebabý ilave etiklerini belirten Toydemir kardeþler," Yoðun istek üzerine Ýskilip Tavasý olarak bilinen Kuzu Kuþbaþý, Sarýmsak, Soðan, biber ve Dometesi fýrýnda Aleminyum Tepsi içerisinde saat boyunca piþirerek sonrasýnda servise sunuyoruz. Bu özel yemeði haftanýn günü Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri yapýyoruz. 0 ila 0 porsiyon olarak yaptýðýmýz yemek 0 dk da bitiyor. Yine özel yemekler arasýnda yer alan ve her yerde bulunmayan Ciðer þiþ kebabýmýzda büyük ilgi görüyor" þeklinde konuþtular. Odun Fýrýnýnda uygun fiyata Tüm Pide Çeþitleri Alo ile en geç 0 dk da paket servis Izgara, Kebap ve sulu yemek çeþitlerinin yaný sýra Odun Fýrýnýnda Pide çeþitlerine de önem verdiklerini belirten Ekrem ve Salih Toydemir kardeþler," Açýk ve kapalý olmak üzere kýymalý, kaþarlý, sucuklu, kuþbaþýlý, pastýrmalý, sebzeli v.s. pise çeþitlerimiz de mevcuttur. Odun ateþinde piþkin pide çeþitlerimiz de devam ediyor. Þehir merkezinin en uzaðýna 0 dk da paket servis imkanýmýzda vardýr. Müþterilerimizin nolu telefonu arayarak sipariþ vermeleri yeterlidir" þeklinde konuþtular.

6 Otomotiv sektörü 1 yýlýnýn ilk aylarýnda vites yükseltti. Çorum Karakaþlar Otomotiv onlarca deðiþik marka ticari araç ve otomobili, bin ile 100 bin TL arasýnda fiyatlarla satýþa sunuyor. 1 yýlýnda araçlarýnýn modelini yükseltmek isteyenlerin buluþtuðu Karakaþlar da hareketlilik arttý. Otomobil firmalarýnýn yýlbaþý öncesi cazip kampanyalarýna raðmen ikinci el otomobil pazarlarý cazibesini yitirmemiþti. Sýfýr araçlarda uygulanan indirimler ve deðiþik kampanyalar vatandaþlarýn ilgisini çekerken, elinde ikinci el araç bulunduran vatandaþlar ikinci el þirketlerinin yolunu tutuyor. KARAKAÞLAR MÜÞTERÝLERÝNE KREDÝ ÝMKANI SUNUYOR Karakaþlar Otomotiv bünyesinde bulunan Otoeksper ikinci el satýþ bayiinde þirket 0'den fazla ikinci el otomobil ve ticari aracý bünyesinde bulundurarak Çorum'un en iddialý firmalarýndan biri olduðunu kanýtladý.tüm kredi kartlarýna 12 taksit yapýldýðý belirtilirken, Karakaþlar tarafýndan yine müþterilerine 2 ay vade imkaný sunuluyor. Oto Eksper tarafýndan uygulanan kredi de sadece yüzde 1.0 oranýnda faiz uygulanýyor. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv ikinci el Otoeksper Müdürü Aydýn Zorlu, vatandaþlarýn bütçelerine göre her marka ve fiyatta aracý bünyelerinde bulundurabileceklerini aktardý. Zorlu "Yeni yýlýn ilk aylarýnda satýþlarýmýz da büyük oranda bir artýþ gözlenmektedir. Araçlarýný takas etmek, yenilemek yada model yükseltmek isteyen vatandaþlarýmýza 0'den fazla otomobil ve ticari araç stokuyla araç deðiþtirme imkaný sunuyoruz. Otoeksper, ikinci el araçlar için satýþ garantisi uygulayan ilk ve tek markadýr. Bununla birlikte müþterileri yormadan bankalarda ve evrak kuyruklarýnda cazip faiz oranlarý ile kredi imkaný da sunuyoruz" dedi. Otoeksper'in bir diðer hizmeti de oto kuaför uygulamasý ile ikinci el araç alan müþterilerine sýfýr araç almýþ hissi uyandýracak yenilikler olduðunu dile getiren Zorlu, Çorumlu müþterilerine hizmet etmeye devam edeceklerini aktardý. Çorum ölçeðinde ikinci el pazar payýnda istedikleri oranýn çok üzerinde bir baþarý saðladýklarýnýn altýný çizen Zorlu, araç alacaklar için en uygun zamanýn bu aylar olduðunu dile getirdi. Ýkinci el piyasasýnda büyük hareketlilik yaþandýðýna da deðinen Zorlu "Þu dönemde özellikle vatandaþlar ikinci el araçlara yönelmiþtir. En uygun dönem olarak iþaret ediliyor bu aylar, bu yüzden de vatandaþlar ikinci el pazarlarýna ve ikinci el satýþ yapan firmalara akýn ediyor. Biz de satýþlarýmýz da uygun ödenek ve satýþ kolaylýðý ile ikinci el araçlarýmýzý satýþa sunuyoruz" ifadelerini kullandý. TEK 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Kamu da baþörtüsüne ÇED'den destek Çorum Eðitim Derneði (ÇED) Memur Sen tarafýndan Kamuda baþörtüsünün serbest býrakýlmasý için baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasýna destek verdi. PTT önünde açýlan imza standýnda basýn açýklamasý yapan ÇED üyesi Hakký Basmacý, "Çorum Eðitim Derneði olarak Memur Sen Konfederasyonunun baþlatmýþ olduðu 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasýna destek veriyoruz" dedi. "Destek veriyoruz çünkü temel hak ve özgürlüklerin ötekine yaþam hakký tanýmayan zihniyetin bakýþ açýsýna göre deðil, bu toplumun deðerlerine göre yorumlanmasý gerektiðini düþünüyoruz" diyen Basmacý, "Destek veriyoruz çünkü haksýzlýða uðrayanlarýn yanýnda olduðumuzu göstermek istiyoruz. Maðdur olan bizim insanýmýzdýr, bu topraklarý bizlere emanet eden atalarýmýzýn torunlarýdýr. Temel hak ve özgürlüklerin tam anlamýyla saðlanmasý, din ve vicdan hürriyetinin en geniþ þekilde yaþanabilmesi için toplumun birer temsilcisi olan Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn sesi daha gür çýkmalýdýr. Savunduðumuz deðer ve ilkelere yönelik dayatmalarýn aslýnda bir avuç insanýn köhnemiþ zihniyetinin yansýmasý olduðu bilinmeli ve bu dayatmalar kaldýrýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'le kadýn çalýþanlarýn ayakkabýsýnýn þekline, saçýný tarama þekli ve modeline, týrnak kesimine, gömleðinin kol ve yaka þekline, etek boyuna, pantolonunun þekline ve baþýný örtüp örtemeyeceðine kadar düzenleme yapma yetkisini kendisinde bulan çarpýk zihniyetin bakiyesinin halen devam ettiðinin altýný çizen Basmacý, "Ayný yönetmelikte erkek çalýþanlarýn ayakkabýsýndan, çizmesine, topuðuna, býyýðýna, favorinin bitiþ noktasýna, kravat ve giyilecek süvetere kadar müdahale etme hakkýný kendinde bulan zihniyetin hazýrladýðý yönetmeliðin býyýkla ilgili bölümünü sizlerle paylaþmak istiyorum: Her gün sakal týraþý olunur ve sakal býrakýlmaz. Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir" ifadelerini kullandý. Okullardaki kýlýk kýyafet özgürlüðünün öðrencilerin ve öðretmenlerin tamamýna tanýnmýþ bir hak olmadýðýnýn altýný çizen Basmacý, sözlerini þöyle tamamladý: "Okula ve derse özgürlük tanýyan anlayýþ, bireyi görmezden gelmemeli, özgürlüðün herkese tanýnmasý beklentisine karþýlýk vermelidir. Saydýðýmýz gerekçelerden dolayý saç, sakal, býyýk, favori ve týrnak uzunluðu ile ilgilenen, kadýnlara baþý açýk olmayý dayatan, kazaðýn yakasýyla, pantolonun kumaþýyla, ayakkabýnýn topuk boyuyla ilgilenen, Anayasada ve herhangi bir kanunda olmayan 12 model darbe dönemi kalýntýsý kýlýk-kýyafet yönetmeliðinin deðiþtirilmesini istiyoruz. Referandumda kadýnlara ayrýcalýk hakkýný onaylayan milletimiz bilsin ki; kamuda kadýnlar kategorize edilmekte ve kadýnlar arasý ayrýmcýlýk uygulanmaktadýr. Ülkenin hür ve eþit bütün yurttaþlarý ayný haklarý kullanamamakta, kadýn eþitsizliðine neden olunmakta, özellikle inancý gereði baþörtüsü takan kamu çalýþanlarýna zorla baþlarý açtýrýlmaktadýr. Yapýlan, cinsiyet ayrýmcýlýðýdýr, demokratikleþme yolunda önemli adýmlar atan ve lider ülke olma konumunda olan Türkiye, bu ayýbýndan en kýsa zamanda kurtulmalýdýr. Öðrencisinin baþörtüsüyle, memurunun giyim kuþamýyla meþgul olan, insanýnýn inanç özgürlüðüne müdahale eden bir zihniyet milletimiz tarafýndan asla tasvip edilemez. Millete raðmen bu yasaklar devam etmemelidir. Bu milleti idare ve temsil edenlerin, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldýrýlmasý hususunda sorumlu olduklarýný buradan hatýrlatmak istiyoruz." Basýn açýklamasýna dernek yetkilileri Ferit Ýncel, Mecit Kutu, Hamza Kalýnsazlýoðlu ile Memur Sen Yönetim Kurulu üyesi Osman Yüztgenç ve Eðitim Bir Sen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kýr'da katýldý. Cansu-yu Gülsün Mert Emniyet Gayret ediyor Ya diðer Birimler! Bir önceki yazýmýzda ' Çocuklarýmýzý Bekleyen Tehlikeler' baþlýklý yazý da bazý okullarda yaþanan olaylara vurgu yapmýþtýk. Emniyetin konuya daha hassas bir yaklaþým gösterdiðini ve önleyici tedbirleri artýrdýðýný gözlemleyenler Emniyete Teþekkür edilmesi gerektiði görüþündeler. Aynen katýlýyor, teþekkür ediyor ve Toplumun huzurunun temini adýna vazgeçilmez Emniyet mensuplarýna baþarýlar diliyoruz. Emniyet göreve 2 saat hazýr. Ama ya diðer birimler. Hangi birimler efendim denilmesin.. Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik Spor Müdürlüðü! Þehrin en güzel yerinde Tenis Kortlarý var bomboþ duruyor. Neden boþ durur Tenis hocalarý ücretli ders mi veriyor! kaç TL ye verir.. Peki ücretsiz ders verme imkaný yokmu! Ya yüzme dalý.. Çocuklarýmýzýn enerjisini atacaklarý gençlerin kötü alýþkanlýklardan kurtulabileceði en büyük alternatif Spor'un neresindeyiz. Amatör spor'a destek haberlerine bakýyoruz. Daðýtýlanlar genelde Futbol topu ve Krampon.. Peki ya neden kýz çocuklarýmýz unutlur! Voleybol, Tenis, Atletizm Nesrin'ler.. Süreyya Ayhanlar neden Çorum dan çýkmaz! Kapalý Yüzme Havuzumuz var ama teþvik edici duyurular nerede! Giriþ ücreti nedir? Ücretsiz Yüzme spor imkaný gençlerimize verilemez mi daha önemlisi özendirilemez mi! Yýllarca Futbol ile yatýp Futbol ile kalkanlar ancak hala. Ligde Top koþturuyorlar. Birileri çýkýp Çorumun tanýtým fakirliðinden söz ediyor. Onca harcanan paralar diðer branþlara da harcansa ferdi isimler ile Baþarýnýn önü açýlabilirdi. Tanýtým araçlarýný argümanlarý ve bu argümanlar içerisinde Sporu ne kadar Kullanabiliyoruz. Branþlar arasý eþit olarak Kýz sporcu kardeþlerimize ne kadar imkan sunabiliyoruz! Bir Asmalý Konak ile Kapodokya Turizmi canlanýrken Çorumda bugüne kadar bir dizi çekilmesi dahi saðlanamadý. Bir çok deðiþik branþdaki sanatçýlar yaptýklarý besteler ile kendi yörelerinin tanýtýmýna katký saðlarken Çorum ise hala ' 0 yýldýr Þu Uzun gecenein gecesi olsam Türküsünü çalýyor' Yerel sanatçýlarýmýza Beste Teþvik yarýþmasý mý yapýldý! Kültür bakanlýðýnýn Ödül törenini seyrettiðimiz programda Sayýn Cumhurbaþkanmýz Abdullah Gül beyefendi'nin de ödül verdiði törende gözlerimiz Hasan Tuluk hocamýzý aradý Vilayet ve bünyesindeki Kültür müdürlüðü.. Uluslararasý Ödül sahibi Metal Sanatcýsý Hasan Tuluk Hocamýz ve sanatýndan bugüne kadar ne kadar istifade edebilmiþlerdir! Huzur ve Barýþ dolu Günler Sizlerin Olsun Ýkinci el otomobil piyasasý vites yükseltti

7 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ AK Parti seçim startýný verdi Hitit Akademi'den "Tarikatlar" paneli Hitit Akademi Derneði tarafýndan organize edilen "Yoldaþlýktan Muhalefete Osmanlý Toplumunda Tarikatlar" konulu panel geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yapýlan paneli Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Eðitim Bir-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eskil, Hitit Akademi Derneði eski Baþkaný Av. Fatih Maden ve davetliler izledi. Hitit Akademi Derneði adýna Hüseyin Kýr'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan panele konuþmacý olarak ise Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Doç. Dr. Cahid Haksever ve Araþtýrmacý Tarihçi Zekeriya Iþýk katýldý. Prof. Dr. Mehmet Evkuran, insanýn kendi kimliðine dýþarýdan bakabilmesi için bilinçlenmesi gerektiðini dile getirerek, özeleþtiriye de açýk olmak gerektiðini bildirdi. Konunun çok hassas ve sýcak bir konu olduðunu vurgulayan Evkuran, insanlarýn kimliðinin bir parçasý olan bir unsurdan bahsedildiðini kaydetti. AK Parti 2 Mart 1'te yapýlacak olan yerel seçimler için start verdi. Geçtiðimiz cumartesi günü parti binasýnda yapýlan AK Parti Ýl Seçim Ýþleri Baþkanlýðý Ýstiþare Toplantýsýnda seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþar Anaç, il ve merkez ilçe teþkilatý ve partililer katýldý. Ahmet Sami Ceylan, 2 Mart 1 tarihinde yapýlacak olan yerel seçimler dolayýsý ile start verdiklerini ifade ederek, tüm seçimlerde olduðu gibi AK Parti'nin yerel seçimlerde de oy oranýný yükselterek birinci sýraya yerleþeceðini söyledi. Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkanlarýnýn Halil Ýbrahim Kaya, Seçim Ýþleri Baþkanlarýnýn ise Yaþar Anaç'ýn olduðunu kaydeden Ceylan, Çorum genelinde yapýlacak olan seçim çalýþmalarýnda sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý, gidilmedik köy býrakmayacaklarýný vurguladý. Hitit Akademi Derneði adýna konuþan Hüseyin Kýr, tarikatlar konusunun tarihte ve günümüzde toplumsal hayatýn önemli birer bileþeni olduðunu dile getirerek, tarikatlar konusuna genellikle olgusal deðil de yargýlayýcý bakýlmakta olduðunu söyledi. Oysa doðruluðu ve yanlýþlýðý bir yana tarikatýn her þeyden önce sosyolojik ve kültürel bir olgu olduðunu kaydeden Hüseyin Kýr, "Bu açýndan da incelenmesi gerekir. Bilimsel ve akademik bakýþ konuya soðukkanlý objektif ve mesafeli bakmayý saðlamaktadýr. Bu nedenle sýcak ve hassas konuyu masaya yatýrdýðýmýz panelimizde tarih, siyaset, bilim ve kültür açýsýndan deðerlendireler yapýlacaktýr. Sonuçta bizler problemlerimizi rahatça ortaya koyabilen, tartýþabilen, özeleþtiri yapabilen olgunluktayýz" dedi. Hüseyin Kýr, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Düzenlediðimiz panellerle ülkemizin ve bölgemizin bazý temel problemlerine dikkat çekmeye çalýþýyoruz. Çevre toplum ve insan üniversite ve kent, medya ve demokrasi, mahalle baskýsý, kültür kimlik ve toplum konulu paneller gerçekleþtirdik. Geçen yýlda aile ve toplum konulu bir panel düzenledik. Tarikatlar konusu, tarihte ve günümüzde toplumsal hayatýmýzýn önemli birer bileþenidir. Biz de tarikatlar konusuna genellikle olgusal deðil de yargýlayýcý bakýþla, bakýlmaktadýr. Oysa doðruluðu ve yanlýþlýðý bir yana tarikat her þeyden önce sosyolojik ve kültürel bir oðludur. Bu açýndan da incelenmesi gerekir. Bilimsel ve akademik bakýþ konuya soðukkanlý objektif ve mesafeli bakmayý saðlamaktadýr. Bu nedenle sýcak ve hassas konuyu masaya yatýrdýðýmýz panelimizde tarih, siyaset, bilim ve kültür açýsýndan deðerlen- Hüseyin Kýr direler yapýlacaktýr. Sonuçta bizler problemlerimizi rahatça ortaya koyabilen, tartýþabilen, özeleþtiri yapabilen olgunluktayýz. Dogmatik ve kesin inançlý yaklaþýmlarýn topluma çözüm sunmadýðý aksine daha çok gerdiðini ve ayrýþtýrdýðýný yaþayarak biliyoruz. Bilimsel ve akademik yaklaþýmlarýn gücüne ve katkýsýna yürükten inanýyor ve bu tür toplantýlarýn diðer sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan da yapýlmasý gerektiðini dile getiriyoruz." Seçimlerde yüzde 2'inin üzerine çýkacaðýz AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2 Mart 1'te yapýlacak olan yerel seçimler için start verdiklerini belirterek, iktidara geldiklerinde millete efendilik için deðil hizmet için geldiklerini söylediklerini ve milletin hizmetinde olduklarýný belirtti. Seçimler için sandýk kullarý, okul temsilcileri, seçim koordinasyon merkezi, sandýk görevlileri, sandýk müþahitleri oluþturacaklarýný ve belirleyeceklerini belirterek, disiplinin olduðu yerde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. Sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakmayacaklarýnýn altýný çizen Ceylan, daha önceki seçimlerde olduðu gibi 1 yerel seçimlerinden de AK Parti'nin birinci olarak çýkacaðýný söyledi. AK Parti'nin çýtasýnýn yüksek olduðunu dile getiren Ceylan, 11 seçimlerinden yüzde 2 ile çýkan AK Parti'nin 1 yerel seçimlerinden yüzdü 2'nin üzerinde oy alarak birinci parti olarak çýkacaðýný sözlerine ekledi. Ýl Seçim Ýþleri Baþkanlýðý Ýstiþare Toplantýsýnda konuþan Ceylan þunlarý söyledi: "2 Mart 1 yerel seçimleri için çalýþmalarýmýzý ve istiþare toplantýmýzý baþlattýk. Toplantýmýzda sandýk kurullarý, okul temsilcileri, seçim koordinasyon merkezi, sandýk görevlileri, sandýk müþahitlerini belirleyeceðiz. Ýlçelerdeki sandýklar eþit þekilde paylaþýlacak. Deðiþik periyotlarda toplantýlar ve ev ziyaretleri gerçekleþtirilecek. Disiplinin olduðu yerde baþarý vardýr. Çorum'da bir önceki seçimlerden daha çok oy alacaðýmýza inanýyoruz. Çýtamýz yüksek bu çýtayý sizler yükseltiyorsunuz. Çýtamýz 11 seçimlerinde yüzde 2'idi 1 seçimlerinde bu oy oranýndan aþaðýya düþmeyeceðiz. Sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakmayacaðýz. Bu toplantýlar ve salon toplantýlarýmýz ile halkýmýza yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarý icraatlarýmýzý anlatacaðýz. Kadýn kollarý çalýþmalarýnýn sandýða yansýmalarýný gördük. Yine ayný þekilde diðer arkadaþlarýmýzýn da çalýþmalarý sandýða yansýdý. Çorum'da merkez dahil 1 belediyenin 1'ünü 1 il genel meclis üyemizi de daha yukarýya çýkartacak temsilci sayýmýzý artýracaðýz. Türkiye'de on birinci yaþýmýza girerken Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde kurulan partimiz insana hizmette hiçbir zaman geri adým atmamýþtýr. Türkiye'nin karanlýklara büründüðü günleri de hatýrlýyoruz. Þu anda Türkiye gündem belirleyen gündemini kendisi oluþturan bir ülke haline geldi. Nerede mazlum varsa ona el uzattýk. Eðitimde saðlýkta çýðýr açtýk. Çorum'da bin ton kömür daðýttýk. Anlatacak çok þey var. Biz bile bazen bunu da mý yaptýk diye þaþýrýyoruz. Bölgesel milliyetçiliðe karþýyýz. Türkiye'nin doðusu da batýsý da bizim için eþittir. batýdan aldýðýmýz vergi ve kazancý doðudan da alýrsak Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Dinsel milliyetçiliðe karþýyýz. Kimseyi ayýrt etmiyoruz. Irkçýlýða karþýyýz. Kürdü, Türkü, Lazý, Çerkezi, Arabý bizim vatandaþýmýzdýr. Yine ayný þekilde 2 bin nüfusu ile Çorum'un sorumluluðu ve vebalý bizim üzerimizdedir. Vatandaþlarýmýzýn dertleri ile dertleneceðiz. Ýktidara gelirken millete efendilik için deðil hizmet için geldik demiþtik. Bu partiyi milletimiz kurdu, tabelasýný astý. Ferhat ile Þirin gibiyiz. Biz milletimizi milletimiz bizi seviyor. Bizlere bu yüzden büyük sorumluluklar düþüyor. Çalýnmadýk kapý býrakmayacaðýz. Yerel seçim standýný veriyoruz. 2 Mart 1 gecesinde AK Parti'nin oy oraný yüksek olarak birinci çýkacaðýna þüphemiz yok." Hitit ve Bologna Üniversiteleri iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Ýtalya Bologna Üniversitesi arasýnda iþbirliði ve proje anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi ile Biblioteca Universitaria di Bologna arasýnda bir süredir yürütülen görüþmeler ortak bir anlaþma ile sonuçlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile öðretim üyeleri Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ile Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek ve Biblioteca Universitaria di Bologna mensuplarý Dr. Biancastella Antonýno, Dr. Franco Pastý, Prof. Raffaella Gherardý ve Araþ. Gör. Güner Doðan tarafýndan "Between Ottoman Pashas and Luigi Ferdinandi Marsili: Letters and Contracts" adlý projenin sonucunda, Türkçe, Ýtalyanca ve Ýngilizce dillerinde bir kitap yayýmlanacak. Proje çalýþmasýnýn konusunu oluþturan Ferdinandi Marsili 1. yüzyýl sonlarý ile 1. yüzyýl baþlarýnda yaþamýþ çok önemli Avrupalý bir diplomat, bilim adamý ve harita uzmanýdýr. Osmanlý Ýmparatorluðu üzerine yazdýðý ve "Osmanlý Ýmparatorluðunun Zuhur ve Terakkisinden Ýnhitatý Zamanýna Kadar Askerî Vaziyeti " baþlýklý eseri ile çizmiþ olduðu haritalar önemini hâlâ koruyan çalýþmalar arasýnda yer alýyor. Bu çalýþma uluslararasý bir proje ve yayýn niteliði taþýmakta olup iki üniversite arasýnda ileride yapýlacak iþbirliði ve ortak çalýþmalarýn da temelini teþkil edecek. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk'tan oluþan Hitit Üniversitesi heyeti proje görüþmeleri çerçevesinde Bologna Üniversitesi Rektörü Prof. Ivano Dionigi ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Carla Salvaterra ile görüþmelerde bulundu. Yapýlan toplantýda Üniversiteyi tanýtýcý açýklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'nin çok genç ve çok dinamik bir yapýya sahip olduðunu, Üniversitenin yer aldýðý Çorum þehrinin Türkiye'nin en güvenli þehirleri arasýnda bulunduðunu, yaþam kolaylýðý ve konforu açýsýndan Avrupalý öðrenciler ve akademisyenler için cazip özelliklere sahip bir þehir olduðunu ifade ederek Erasmus anlaþmasý için Ýngilizce verilecek derslerin altyapýsýný oluþturma yönünde önemli aþamalar kaydettiklerini ifade etti. Bologna Üniversitesi yetkililerini Çorum'a davet eden Rektör Alkan Erasmus ve diðer konulardaki iþbirliði önerisinin ciddiyetle ele alýnacaðý Bologna Üniversitesini tanýtan Prof. Carla Salvaterra tarafýndan dile getirildi. Yükseköðrenimin uluslararasýlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnda dünyaca önemli bir üne sahip olan ve "Bologna Süreci"nin öncülüðünü yapan, 10 yýlýnda kurulan ve Batý dünyasýnýn en eski üniversitesi olarak kabul edilen ve halen dünyanýn sayýlý üniversiteleri arasýnda yer alan Bologna Üniversitesi,000'den fazla akademik personel ile yaklaþýk 0 bin öðrenciye 00'ün üzerinde eðitim programý sunuyor.

8 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ YAÞAM Eþ seçiminde dýþ Delinin biri bir gün doktoruna gider ve iyileþtiðini söyleyerek serbest býraklýmasýný ister.bunun üzerine doktor: -Sana bir soru sorucaðým doðru bilirsen burdan çýkarsýn Deli: -Peki anlaþtýk sor sorunu. Doktor: -Sen 10 katlý bir binanýn tepesine çýksan bende aþaðýda bir bardak su tutsam. Þimdi aþaðýya atlar mýsýn atlamaz mýsýn? Deli: -Niye atlayým ben delimiyim der? Doktor içinden adamýn gerçekten iyileþtiðini düþünür ve neden diye sorar Deli: -Ya bardaðý çekersen Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý görünüþ de önemlidir Eþ seçiminde göz önüne alýnan hususlardandýr dýþ görünüþ. Kimisi bu durumu birinci sýraya koyar kimisi de Ortak deðerlerimiz ayný olsun, huyu ahlaký güzel olsun, dýþ görünüþü önemli deðil ifadelerini kullanýr. Peki, bu iki yaklaþýmdan hangisi daha doðru? Evlenilecek kiþide dýþ görünüþ ne kadar önemli? Günlük hayatta karþýlaþtýðýmýz örnekler gösteriyor ki dýþ görünüþ konusunda aþýrýya varmak da bu hususa hiç önem vermemek de evlilikte uyum problemlerine yol açýyor. Evlilikte sadece dýþ görünüþe önem veren kiþiler, diðer hususlarda denkliði veya uyumu ihmal edebiliyor. Bu da ciddi sýkýntýlarla yol açabiliyor. Eþ seçiminde her hususta denkliðe önem vermek esastýr. Sevginin oluþmasý sadece estetik güzelliðe baðlý olmamakla beraber dýþ görünüþ de etkili etkilidir. Bazýlarý dýþ görünüþ bakýmýndan çekici bulmadýklarý, tip olarak uygun görmedikleri kiþilerle; karakter, huy, meslek, dindarlýk gibi evlilikte dikkate alýnmasý gereken diðer özelliklere daha çok önem veriyor. Ýleride alýþýrým, severim düþüncesiyle de evleniyor. Daha sonra ilk görüþte rahatsýz eden özellikler evlendikten sonra da içten içe kiþiyi huzursuz edebiliyor. Bu durum eþe ifade edildiðinde ise problemler katlanýyor. Unutulmamalý ki dýþ görünüþ bakýmýndan çekici bulmak da beðenilmek de ihtiyaçtýr. Eþi tarafýndan dýþ görünüþü dikkate alýnmayan, buna önem verilmeden seçim yapýldýðý kendisine ifade edilen kiþiler ruhsal sýkýntýlar ve iletiþim problemleri yaþýyor. Bununla beraber hiç kimse mükemmel deðildir. Bazý ufak kusurlar herkeste vardýr ve önemli bir problem teþkil etmez. Geçirilen bazý kazalar ise baþta hormon bozukluklarý olmak üzere çocukluk ve gençlikte geçirilen hastalýklar, ihmaller kiþide bazý önemli fiziki sorunlarýn ortaya çýkmasýna sebep olabilir ki bunlar evlilikte eþ adaylarý açýsýndan sýkýntýlý durumlara yol açabiliyor. Bilhassa yüz ifadesine etki eden ciddi cilt problemleri, göz, aðýz, burun, diþ problemleri, saç problemleri, el ayak gibi vücudun diðer kýsýmlarýndaki uyumsuzluklar eþ seçiminde dýþ görünüþ açýsýndan sýkýntýya yol açabiliyor. Bu sebeple çocuklukta ilerisini düþünerek tedavi edilebilecek vücut kusurlarýnýn tedavisi ailelerin dikkat etmesi gereken hususlardandýr. Aslýnda güzellik genel olarak baktýðýmýzda izafi bir kavramdýr. Birçok kiþi için asýl önemli olan eþ adayýnýn kendisine yakýn hissettiði, içinin ýsýnabileceði, bir dýþ görünüþe sahip olmasýdýr. Bunda karakter özellikleri hakkýnda da önemli ipuçlarý veren, bakýþ, ses tonu, mimikler, oturuþ, duruþ þekli, öz bakým, giyim kuþam da etkilidir. Dýþ görünüþ sadece fiziki güzellik ve düzgünlük olarak anlaþýlmamalýdýr. Birisi için ideal olan bir tip, uzunluk, kýsalýk, esmerlik sarýþýnlýk vb. diðeri için olmayabilir. Evlilikte estetiðe ve tipe önem veren kiþi kendisini tanýmalý, ileride problem yaþamamak için eþ seçiminde dikkatli olmalý. Sonuç olarak; dýþ görünüþ evlilik sürecindeki uyumda, dindarlýk, güzel huy, sosyoekonomik kültürel deðerlerde denklik gibi etkili bir özellik olduðundan eþ seçiminde göz ardý edilmemelidir. Resulullah (sas) in aynaya baktýðý zaman yaratýlýþýnýn güzelliðinden dolayý þükredip huyunun güzelliði için dua etme örneði iç ve dýþ güzelliðinin birbirinin tamamlayýcýsý olduðunu gösteren güzel örneklerdendir. Kiþinin kendi bedenini güzel yönleri ile olumlu olarak algýlamasý ruh saðlýðýnýn da göstergesidir. 1:0 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. :00 Yalan Dünya Açýlay ýn bir telefon sapýðý vardýr ve onu sürekli rahatsýz etmektedir. Aramalar artýnca Açýlay korkmaya baþlar ve Reis i koruma olarak tutar. Bora ile Emir arasýna da kara kedi girmiþtir. Emir artýk Çaðatay ile takýlmaya baþlamýþtýr. Bora bu duruma çok bozulur ve yalan söylediðinden þüphelendiði Emir i yakýn takibe alýr. Deniz ise niþandan sonra Rýza ile ilk kez karþýlaþýr. Rýza ya tepkili olan Deniz, onu karþýlaþtýklarýna piþman eder. Soðuk günlerde bol sývý tüketin :00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kýþ aylarýnda savunma sistemini güçlendirici özelliði olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerce zengin; havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yaný sýra portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemli. Kýþýn vücut ýsýsýný dengede tutmanýn önemli olduðunu söyleyen Gümüþhane Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Kýþýn yaðlý yiyecek eðilimi ortaya çýkabilir. Özellikle yað tüketimine dikkat edilmeli, katý margarin ve tereyaðýndan kaçýnýlmalý. Aþýrý yaðlý etler tüketilmemeli. Mevsimine uygun bol meyve, sebze ve su tüketilmeli. Sývý alýmýnýn karþýlanmasýnda meyve suyu, ýhlamur, adaçayý, kuþburnu çayý, açýk çay gibi içecekler tercih edilebilir. diyor. Karadayý Mahir, duygularýný dillendirmek için Feride nin karþýsýndadýr. Öte yandan gerçekleri de saklamak zorundadýr. Mahir in çýkmazý, Feride nin dönülmez bir karar vermesine sebep olur. Duruþmaya saatler kala herkes kozlarýný oynamaya baþlar. Mahir, Serra nýn kaybolan ifadesinin peþine düþer. Turgut ise Nazif i çapraz ateþe alýr. Hapishanede Nazif e büyük bir komplo kurarken, duruþmaya çaðýrdýðý sürpriz bir tanýkla herkesi þoke eder. Öte yandan torun Nazif, dedesini kurtarmak için Yasin den yardým ister. Ancak duruþmada dengeler deðiþmeye baþlamýþtýr. Ýsmail Canbulat Ýsmail Hakký Canbulat (10, Ýstanbul - 1 Temmuz 12), Türk siyasetçi.büyük Çerkes sürgünü'nde Anadolu'ya göçetmiþ bir Adýge Hatko ailesindendir.[kaynak belirtilmeli] Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, Manastýr ve Selanik'te görev yaptý. Meþrutiyetin ilanýný saðlamak için Makedonya'da yapýlan çalýþmalarda büyük rol oynadý. Meþrutiyetin ilaný üzerine Ýstanbul'la gelerek Harp Okulu'nda tarih öðretmenliði yaptý. 10 yýlýnda askerlikten ayrýldý ve Büyükada Kaymakamlýðý'na atandý. 112 yýlýnda Ýzmit milletvekili olarak mebuslar meclisine girdi. Balkan Savaþý'na gönüllü yedek subay olarak katýldý. Savaþtan sonra Milli Emniyet ve birkaç ay sonrada Emniyet Genel Müdürlüðü'ne atandý. Ýstanbul valisi ve Ýstanbul þehremini oldu. Stokholm Elçiliði'ne atandý. 0 Temmuz 11 tarihinde Dahiliye Nazýrlýðýna getirildi. 0 Eylül'de bu görevden ayrýldý. Mütareke devrinin baþýnda Ýttihat ve Terakki Fýrkasý'nýn kendini feshi kararý almasýndan sonra Teceddüt Fýrkasý (Yenilenme Partisi) kurucularý arasýnda bulundu. Damat Ferit Paþa hükümeti tarafýndan tutuklandý ve Ýngilizler tarafýndan Malta'ya sürüldü. Sürgünden döndükten sonra 12 yýlýnda TBMM Ýstanbul II. dönem Ýstanbul milletvekili oldu. Rauf Bey'le birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý'nýn kurucusu ve yöneticileri arasýnda yer aldý. 12'daki Ýzmir Suikastý'nýn ardýndan tutuklandý. Ýzmir'de Atatürk'e düzenlenen suikastla ilgisi olduðu iddiasýyla Ýzmir'de Ýstiklal Mahkemesi kararýyla 12'da asýlarak idam edildi. EVÝÞÝ LAHMACUN Her þeyi bilecek kadar genç deðilim. Orson Welles Malzemeler 2 Su Bardaðý Un 2 Çay Kaþýðý Tuz gr Kuru Maya 1/2 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker 1/ Su Bardaðý Ilýk Su 10 gr Yoðurt 0 gr Domates 1 Orta Boy Soðan 20 gr Kýyma 1 Demet Maydanoz Diþ sarmýsak Adet Sivribiber Karabiber, Tuz Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak, soðan, maydanoz, ve sivribiberi ince kýyýn. Sarmýsaðý dövün. Maya ve toz þekeri ýlýk suyla ezin. Limonu?e bölün. Kabuklarýný soyduðunuz domatesleri de minik küpler halinde doðrayýn. Unu eleyin. 2 yemek kaþýðýný ayýrýp kalanýný 2 çay kaþýðý tuzu katýp karýþtýrýn. Unun ortasýný havuz biçiminde açýn. Mayalý þekerli suyu ve yoðurdu koyup iyice karýþtýrýn. Elde ettiðiniz yumuþak hamuru ele yapýþmaz kývama gelene kadar yoðurun. Üzerine nemli bir bez örterek 0 dakika kadar ýlýk bir ortamda mayalanmaya býrakýn. Hamuru iri yumurta büyüklüðünde pazýlara (hamur parçalarý) ayýrýn. Her pazýyý unlayarak elinizle yarým santim kalýnlýkta yuvarlak olarak açýn. Bu arada harcý hazýrlayýn. Bunun için, bir kapta domatesi, soðaný, kýymayý, maydanozu, sivribiberi, sarmýsaðý, tuz ve karabiberi iyice karýþtýrýn. Hazýrladýðýnýz harcý, açtýðýnýz hamurlarýn üzerine yayýn. Ancak hamurlarýn kenarýnda 1 cm kadar boþluk kalmalý. Unladýðýnýz fýrýn tepsisine lahmacunlarý dizin. Önceden 2 derecede ýsýttýðýnýz fýrýna koyduðunuz lahmacunlarý 1 dakika sonra çýkarabilirsiniz. d11. Ýstanbul un Altýnlarý 1.00 Çocuklar Duymasýn 1.00 Yahþi Cazibe 1. Aþaðý Yukarý Yemiþlililer 1.00 ATV Ana Haber :00 Karadayý 2:1 Kim Milyoner Olmak Ýster? 0.10 Zeynep Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 1:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program 0.00 Hayata Gülümse 0.0 Show Kulüp 11.0 Doktorlar (Tekrar) 1.0 Adýný Feriha Koydum 1.0 Eve Düþen Yýldýrým 1.0 Ana Haber 1. Spor Sayfasý :00 Yaparým Bilirsin 2: Pis Yedili 0. Acemi Cadý 0:00 Doktorum Program Umutsuz Ev Kadýnlarý 12. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.0 Arka Sokaklar 1:0 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber Bülteni :00 Yalan Dünya 0. Yedi Numara 11. Leyla ile Mecnun 1.00 Haber 1.1 Spor 1.0 Tacir 1.1 Banker Bilo 1.0 Dizi Klip 1. Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün 1.0 Beni Böyle Sev 22:10 Leyla ile Mecnun 0.0 Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 1.1 Ana Haber 1: Ýki Dünya Arasýnda 1:0 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti CHP Osmancýk Teþkilatý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çektiðini açýkladý. Cumhuriyet Halk Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker ve Cumhuriyet Halk Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Hüseyin Erdemir, Osmancýk FM de Cihangir Yýlmaz'ýn program konuðu oldular. Programa, normalde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin de katýlacaðýný fakat CHP Antalya Gençlik Kollarý Baþkanýnýn düðününe katýlmasýndan dolayý katýlamayacaðýný ifade eden Cihangir Yýlmaz'ýn açýklamalarýnýn ardýndan söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Basýn Sözcüsü Hüseyin Erdemir, ''Bizlere programa katýlacaðýný söylemesine raðmen, Cihangir Yýlmaz'ý telefon ile arayýp CHP Antalya Gençlik Kollarý Baþkanýnýn düðününe katýlacaðýný söyleyen, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse ye olan desteðimizi geri çekiyor ve bundan böyle Sayýn Tufan Köse'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Osmancýk Ýlçe teþkilatý olarak, destek vermiyoruz'' açýklamasýný yaptý. Pirinç üretimi dünyanýn heryerinde zor Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki Kamu Hastanelerini yap-kirala-devret modeli ile yapýlmasýný düzenleyen yasa tasarýsýnda saðlýk çalýþanlarýnýn mali ve özlük haklarý ellerinden alýnmak isteniyor" dedi. Erözgün yaptýðý açýklamada, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnda düzenlemeler beklerken her gün yeni bir deðiþiklik her gün yeni bir tasarý ile çalýþanlarýn gelecek kaygýlarýnýn büyüdüðünü belirtti. Tasarýnýn 1. Maddesinin 2-E bendinde " Hizmet Bedeli: Bedelin bir unsuru olup sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun ncý maddesinde belirtilen yardýmcý hizmetler sýnýfý ile saðlýk hizmetleri ve yardýmcý saðlýk hizmetleri sýnýfý personeli tarafýndan yerine getirilmesi gereken hizmetlerden yükleniciye gördürülecek hizmetlerin sunulmasý karþýlýðýnda idare tarafýndan yükleniciye ödenen ve dönemsel piyasa testi ile güncellenen bedeli, ifade eder" hükmü yer almaktadýr" diyen Erözgün þunlarý ifade etti; "Hükümet saðlýk çalýþanlarýný ihmal ediyor" Hizmet bedeli tanýmý ile iþ güvencesiz yeni bir istihdam modelinin yaratýlacaðýný bununla birlikte çalýþanlarýn mevcut mali ve özlük haklarý her konuda geriye gitmiþ ve riske girmiþ olacaktýr. Saðlýk Bakanlýðýnda farklý istihdam modellerin yanlýþ olduðunu artýk çalýþanlarýnýn da düþünülmesi gerektiðini bu baðlamda yapýlacak her türlü deðiþiklikte çalýþanlarýn uygun bir model üzerinde ve haklarý kaybolmayacak þekilde korunmasý gerekmektedir. Tasarý ile saðlýk sistemi içerisinde bulunan tüm çalýþanlar doktordan hemþireye, saðlýk memuruna, laborantýna kadar dýþarýdan taþeron firmalar tarafýndan temin edilebilir. Tasarý ile saðlýk çalýþanlarýný taþeron firmalara emanet etmeye çalýþan bu düzenlemenin deðiþtirilmesi gerekmektedir. Ben yaptým oldu bitti mantýðýna getirilmemelidir. Saðlýk da dönüþümde vatandaþ memnuniyetini ön planda tutan hükümet memnuniyetin baþ aktörlerini unutmuþ, çalýþanlar her yönden ihmal edilmiþ ve edilmeye devam etmektedir" dedi. Ustalarýn resim sergisinde iki Osmancýk resmi de var Cezaevinde tartýþma kavgaya dönüþtü Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasýnda hafta sonu akþam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayý tartýþma çýktý. Tartýþma kýsa sürede büyüyerek kavgaya dönüþtü. Çýkan kavgada 1 mahkum çeþitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralý mahkumlar hastaneye kaldýrýlarak tedaviye alýnýrken, savcýlýk olayla ilgili soruþturma baþlattý. OSB yanýnda bulunan L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda, iki grup arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Cezaevi görevlilerinin müdahale ettiði kavga güçlükle kontrol altýna alýndý. Kavgada yaralanan Günay A. (2), Burak H. (), Salih Ö. (1), Yunus K. (0), Aþýr Ö. (1), Abdulaziz M. (), Emre B. (), Hüseyin Ý. (2), Burak D. (2), Onur B. (1), Þaban A. (2), Bahadýr K. () ile Kamil K. (0), cezaevi araçlarýyla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Gruplar halinde acil servise alýnan tutuklu ve hükümlülerin tedavileri ayakta yapýldý. Tedavi süreci içerisinde jandarma ve polis ekipleri hastane çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldý. Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný Bilal Çevrim Uzakdoðu gezisi kapsamýnda Tayland'ýn baþkenti Bangkok'a gitti. Pirinç yetiþtiriciliðinde önemli bir ülke olan Tayland'da çiftçilerle görüþen Çevrim, yerel usullerle pirinç yetiþtiriciliðini inceledi. Tayland'da çeltik tarýmýnýn Osmancýk'tan farklý özellikler taþýdýðýný belirten Çevrim, bazý bölgelerde küçük bahçelerde dahi çeltik ekildiðini söyledi.çeltik tarýmýnýn dünyanýn neresinde olursa olsun büyük emek gerektiren bir iþ olduðunu ifade eden Çevrim, Tayland'da kadýn çiftçilerin rolünün daha büyük olduðunu vurguladý.tayland'da yerel kabileleri de ziyaret eden Çevrim, baþkent Bangkok'ta yerel dans topluluklarý ile çeþitli gösterileri izledi.çevrim Þubat Salý günü Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Osman Bülent Tulun ile kahvaltýda bir araya gelecek. Aktif Yaþam Kulübü kitap kampanyasýna destek bekliyor Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'nün baþlattýðý kitap kampanyasý büyümeye devam ediyor. Farklý üniversite kulüpleri de projeye kitap desteði saðlamak için çalýþmalara baþladý. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað konu hakkýnda verdiði bilgide "Geçen sene Çorum'da 2 okula destek olduk toplamda Bine yakýn kitabý kulüp olarak baðýþladýk. Bu sene hedeflerimizi büyüttük ve Trakya, Kýrklareli, Bilecik gibi üniversiteleri projemize dahil ettik. Ama bana kalýrsa burada en büyük iþ Çorum halkýna ve büyüklerine düþmektedir. Ben Ýstanbul'da yaþýyorum ve mezun olduðumda döneceðim yerde orasý, kulüpteki arkadaþlarýmýz içinde ayný durum söz konusu. Biz buralý olmamamýza raðmen burada yaþayan kardeþlerimize destek için çabalýyorsak, Çorum'un yerli halký bizim projemizi kendileri baþýndaymýs gibi sahiplenmeli ve bize destek olmalý diye düþünüyorum" diyerek projeye destek istedi. Kitap desteðinde bulunmak isteyenlerin adresinden mail veya numaralý telefondan direkt olarak Semih Kýzýldað ile irtibat kurabilirler. Ýzmir Suluboya Ressamlarý Derneði tarafýndan Ankara TCDD Sanat Galerisinde açýlacak "Suluboya Teknikleri Resim Sergisine" Osmancýklý Ressam Yýlmaz Helvacý da katýlýyor. Derneðin "Profesyoneller Ankara'da" sloganý ile açtýðý sergide Türkiye'nin dört bir yanýndan ünlü ressamlarýn suluboya eserleri yer alýyor. Sergide Ünlü Ressam Yýlmaz Helvacý'nýn Osmancýk'ý yansýtan iki eseri sergileniyor. Serginin açýlýþý Þubat Pazartesi günü saat 1.00'da TCDD Sanat Galerisinde gerçekleþtirilecek. Yýlmaz Helvacý Çorum - Osmancýk'ta dünyaya geldi. Lisans eðitimini þimdiki adýyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesinde tamamladý. Ýlk görev yeri Tokat olan sanatçý daha sonra Osmancýk ilçesinde görev yaptý. Oradan sýnavla Emniyet Genel Müdürlüðüne baðlý Adana, Ankara Polis Kolejlerinde 10 yýl Resim Öðretmenliði yaptý. Polis Kolejlerindeki hizmetlerinden sonra 1 yýlýnda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitimi Resim Bölümüne geçiþ yaptý. Halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitimi Resim bölümünde öðretim görevlisi olarak görev yapan sanatçýnýn uluslararasý yarýþmalarda çeþitli derecelerinin yaný sýra ulusal bazda resim sergileri var. Osmancýk'ta yeni Diþ Hekimi ve Eczacý göreve baþladý Osmancýk Devlet Hastanesine yeni diþ hekimi ve eczacý atandý. Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Diþ Hekimi Yaðmur Büyükbaþ ile Eczacý Özlem Uyar göreve baþladý. Diþ Hekimi Yaðmur Büyükbaþ 1 Osmancýk doðumlu. Ýlk görev yeri Osmancýk olan Büyükbaþ, Selçuk Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesinden 11 yýlýnda mezun oldu. Bir yýl Osmancýk'ta özel polikliniðinde hizmet verdikten sonra 1 Ocak'ta Osmancýk Devlet Hastanesine atandý. Dr. Büyükbaþ Osmancýk Devlet Hastanesi Diþ Polikliniðindeki görevine baþladý. Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Eczacý Özlem Uyar göreve baþladý. Ýlk görev yeri Osmancýk olan Eczacý Uyar, 1 Osmancýk doðumlu. Ege Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinden 12 yýlýnda mezun olan Uyar, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde ay staj yaptý. Eczacý Uyar, 1 Ocak'ta Osmancýk Devlet Hastanesi Eczanesine atandý. Diþ Hekimi Yaðmur Büyükbaþ Eczacý Özlem Uyar

10 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ 10 Siyasilerden ortak mesaj: Bir olursak terörü yeneriz Gönül Elçileri Projesinde ilk ondayýz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn 'Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi'nde 2, aylýk sürede 1 bin 2 kiþi 'gönül elçisi'ne ulaþtý. Gönül Elçilerinin en fazla olduðu ilk on il arasýndan Çorum'da var. Projede gönüllülük esasýna göre elçiler, meslek ve becerilerine göre ihtiyaç sahiplerine yardým ediyor. Kimi þiddet maðduru kadýnlara meslek öðretiyor, kimi korunmaya muhtaç çocuklara kitap okuyor kimi de engellilerle spor yapýyor. Projede en baþarýlý iller sýralamasýnda 2 bin gönül elçisiyle Ordu'yu bin elçi sayýsýyla Trabzon takip ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, toplumsal kalkýnmaya katký saðlamak, insan kaynaðý ve ihtiyacýnýn güçlendirilmesi, gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla 12 yýlý Aralýk ayýnda 'Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi'ni baþlattý.baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayesinde yürütülen projede gönüllüler, meslek ve becerilerine göre toplumun dezavantajlý gruplarýndan önceliði bulunan kadýn, çocuk, yaþlý, engellilere destek veriyor. Ýhtiyaç sahibi olanlara ve insanlýða katký saðlamak isteyen herkes 'gönül elçisi' olabiliyor. Emekliler, özellikle saðlýk, eðitim ve sosyal hizmetler alanýnda hizmet vermiþ; öðretmen, doktor, hemþire, sosyal çalýþmacý, sosyolog, psikolog, yarý zamanlý çalýþan yetiþkinler, ev hanýmlarý ve toplum tarafýndan tanýnan kiþiler bilim insaný, oyuncu, yazar, sanatçý ve toplumdaki doðal liderler olmak üzere isteyen herkes gönül elçisi olabiliyor. Proje için baþvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve il müdürlükleri ile doðrudan irtibata geçilerek ya da adresinden yapýlabiliyor. Projeye ilk 2, ayýnda 1 ilden 'inden destek geldi ve gönüllü elçi sayýsý kýsa sürede 1 bin 2'e ulaþtý. En önemli desteðin Karadeniz Bölgesi'nden geldiði projede 2 bin katýlýmla Ordu ilk sýrada yer alýrken, bin elçi sayýsýyla Trabzon ikinci ve bin elçi ile Konya üçüncü sýrada yer aldý. Projeye destek sýralamasýnda ise Bilecik, Diyarbakýr, Kütahya ve Þanlýurfa 1'er gönül elçisi sayýsýyla son sýrada yer aldý. Ayrýca þu ana kadar proje kapsamýnda gönül elçisi çýkaramayan 1 il bulunuyor. Projenin ilk 2, aylýk diliminde gönül elçisi çýkaramayan iller þunlar: "Amasya, Ardahan, Bartýn, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Iðdýr, Kars, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Muþ ve Tunceli." "KÝMÝ ENGELLÝLERE KÝTAP OKUYOR KÝMÝ YAÞLILARLA TAVLA OYNUYOR" Gönül elçileri projesinde yer alan vatandaþlar meslek ve becerilerine göre çocuklar, engelliler, kadýnlar ve yaþlýlarla birçok aktivite yapýyor. Örneðin, 2 yaþýndaki olan ve tercümanlýk yapan Burak Yeterli lise öðrencisine haftada bir gün Ýngilizce dersi veriyor. Okul Müdürü olan Murat Özdemir ise çalýþtýðý okulun öðrencisinin okul masraflarýný karþýlýyor. Sporcu Kaðan Çaðkan ise haftada bir gün engelli insanlara kendi spor salonunda ücretsiz spor yaptýrýyor. Psikolog Gülce Özkan da þiddet maðduru kadýnlara hafta bir kez psikososyal destek verirken, yaþýndaki Ali Daðdelen haftada 1 gün huzurevine giderek yaþlýlarla tavla oynuyor. Gönül Elçisi projesinde en fazla elçisi bulunan ilk 10 þehir ise þöyle: Ordu 2, Trabzon 1, Konya 1, Balýkesir 110, Çorum, Zonguldak 2, Samsun 1, Aksaray, Bolu 2 Bingöl Ankara daki terörist saldýrý, siyasilerin de gündemindeydi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, saldýrýnýn terörle mücadelede uluslararasý iþbirliðine neden ihtiyaç duyulduðunu ortaya koyduðunu söyledi. CHP lideri Kýlýçdaroðlu ise Terörü hep birlikte lanetlemeliyiz. dedi. ABD nin Ankara Büyükelçiliði önünde gerçekleþtirilen ve biri canlý bomba iki kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýya siyasilerin tepkisi sert oldu. Patlamada yaralanan Didem Tuncay ý ziyaret eden TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, çýkýþta gazetecilere açýklamalarda bulundu. Türkiye nin uzunca bir zamandan beri terörü yaþadýðýný hatýrlattý. Zaman zaman bu ve benzeri acýlara muhatap olunduðunu söyledi. Terörle mücadelede uluslararasý iþbirliðinin zaruri olduðunu söyledi. Patriotlar geldi, Ýmralý ile bir müzakere süreci var. Bunlar çerçevesinde bu saldýrýyý nasýl deðerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine Çiçek, olayýn bütün yönleriyle aydýnlatýlmasýnýn ardýndan yorum yapmanýn daha doðru olacaðýný söyledi. Çiçek, Tahminler üzerine yorum yapmak çok doðru olmaz ama neticede bir terör olayý olduðu ortadadýr. Terör olaylarý zaten kendi mesajýný da beraberinde vermiþ olur. Ben mesajý daha çok iþbirliði olarak almamýz gerektiðini düþünüyorum. Türkiye de bu örgüte (DHKP-C) yönelik bir kýsým operasyonlar geçtiðimiz hafta yapýldý. Mümkündür ki biz varýz, biz yaþýyoruz demek adýna da maalesef kandýrýlmýþ, ailelerinden koparýlmýþ bir kýsým insanlarý bu türlü yollara sevk ediyorlar. Belki de benden daha çok, geçen hafta kýzýný bu örgüte kaptýrmýþ olan ve bu beladan kurtarmak için çýrpýnan babanýn feryadýna herkesin kulak vermesi lazým. En büyük mesaj oydu. Bizim beyanlarýmýzdan ziyade o babanýn mesajý tekrar tekrar yayýnlanmalý ki herkes çocuklarýna sahip çýksýn. Bunlarýn nasýl kullanýldýðýný biliyoruz. Bu örgütlerin önde gelenlerinin Batý da nasýl refah içerisinde yaþadýklarýný, belli ülkeler tarafýndan da nasýl korunup, ayný zamanda kullanýldýðýný biliyoruz. Onun için bence en büyük mesajý o kiþinin babasý verdi, o sese kulak vermek lazým. ifadelerini kullandý. DHKP-C DE ÇÖKERTÝLECEK Ankara dan ayrýlmadan önce havalimanýnda gazetecilere konuþan CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ise Bu topraklarda yaþayan biz insanlar bu ülkenin güzel insanlarý terörden çok çekti. Terör amacýna ulaþmamalý. Bunun için bizim toplum olarak, siyasal görüþümüz ne olursa olsun, inancýmýz ne olursa olsun, hep beraber terörü lanetlemeliyiz. Bunu yaptýðýmýz zaman terör bu ülke topraklarýndan silinecektir. dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, DHKP-C nin de çökertilerek adalet önüne çýkartýlacaðýný söyledi. Arýnç, Terör örgütü farklýdýr, çýkar amaçlý suç örgütleri farklýdýr. Birbirlerinden amaç itibarý ile ayrýlýrlar. Ama DHKP-C denince özellikle son yýllarda polislere karþý iþlenmiþ, mülki amirlere karþý iþlenmiþ birçok suçu hatýrlayabiliriz. Örgütün asýl amacý mevcut anayasal düzeni silahlý halk ayaklanmasý ile yýkmak ve yerine Marksist Leninist bir ülke düzeni ve komünist rejimi kurmaktýr. Bugüne kadar DHKP-C tarafýndan 12 güvenlik görevlisi þehit edilmiþtir. Bu örgüt de çökertilerek adalet önüne çýkartýlacaktýr. dedi. Þanghay Beþlisi çýkýþý AB ye verilen bir mesajdýr AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Þanghay Beþlisi ile ilgili açýklamalarýný deðerlendirdi. Erdoðan ýn çýkýþýnýn AB ye bir sitem olduðunu söyleyen Çavuþoðlu, Türkiye ye yapýlan haksýzlýklarý, Baþbakan ýmýzýn bu açýklamalarýndan sonra Avrupa da dile getirmeye baþladý. Türkiye, Þanghay Beþlisi ne gözlemci üye de olur, ileride tam üye de olabilir. Burada asýl mesaj þudur; AB Türkiye ye haksýzlýk yapýyor. Þu þartlarda bir kez daha ispatlandý ki Türkiye, AB yi hak ediyor. Ama birkaç ülkenin kaprisi, tutumu nedeniyle Türkiye nin önüne engel çýkarýlýyor. Sayýn Baþbakan ýmýzýn buradaki mesajý, artýk AB nin bu olumsuz tutumuna yeter, diyor. Bu mesajý almalarý gerekiyor. dedi. CHP karar vermeli: Irkçý bir Hac baþvurularý yarýn baþlýyor 1 yýlý hac organizasyonu için baþvurular yarýn baþlýyor. Baþvuru için ön kayýt iþlemleri, 22 Þubat'ta sona erecek. Ýlk defa hacca gitmek için ön kayýt yaptýracak olanlardan 1 lira ön kayýt ücreti alýnacak. Vatandaþlar ön kayýt ücretlerini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn anlaþma saðladýðý Ziraat Bankasý, Halk Bankasý, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Vakýflar Bankasý, Akbank, Asya Katýlým Bankasý ve Türkiye Finans bankalarýndan her hangi birine yatýrabilecek. Ön kayýt ücretlerini yatýranlar, daha sonra müracaatlarýný müftülüklerden ya da 'http://hac.diyanet.gov.tr' internet adresinden yapabilecek. Geçtiðimiz yýl hac kurasýna katýlan vatandaþlarýn kayýtlarý ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca otomatik olarak yapýlacak. 12 yýlýnda kuraya katýlan ancak baþvurularýndaki il, ilçe, hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceði kiþilerde deðiþiklik yapmak isteyen ya da müracaatlarýndan vazgeçen vatandaþlar ise müracaat süresi içerisinde müftülüklere baþvurarak gereken deðiþiklikleri yapabilecekler. Hacca daha önce gidenlerin baþvurularý kabul edilmeyecek. 12 yýlý hac organizasyonu için baþvuru sayýsýnýn 1 milyon 1 bine ulaþtýðý dikkate alýndýðýnda bu yýl 00 bin yeni baþvurunun yapýlmasý bekleniyor. Türkiye'nin hac kontenjanýnýn bin olduðu belirtiliyor. Bu sayýnýn bine yakýnýný din görevlisi, kafile baþkaný, saðlýk, karþýlama ve kiralama ekibi gibi görevliler oluþturuyor. 0 bin kiþinin kutsal topraklara hac için gidebileceði kaydediliyor. parti mi, sosyal demokrat mý? Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, CHP de Ýzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler in açýklamalarýyla baþlayan ýrkçýlýk tartýþmasýný deðerlendirdi. Bozdað, CHP ne olduðuna bir karar vermeli. Yani ýrkçý bir parti mi, ulusalcý mý, sosyal demokrat mý, demokratik sol mu? dedi. Bekir Bozdað, Bozok Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi nde bazý ünite açýlýþlarýna katýlmak için geldiði Yozgat ta gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Öncelikli olarak tutuksuz yargýlama tartýþmalarýyla ilgili sorulara muhatap oldu. Yargýlama iþlemleriyle ilgili, Tutuklama istisnadýr. Serbest yargýlama esastýr. Ýstisna, esas yerine geçmemelidir. diyen Bozdað,. Yargý Paketi nde bu yönde yapýlan düzenlemeyi hatýrlattý. Pakete, tutuklamalarýn gerekçelerinin açýkça yazýlmasýna dair çok net ifadeler koyduklarýný dile getirdi. Gazetecilerin, CHP li bazý milletvekillerinin son günlerde, ýrkçýlýk tartýþmalarýna yol açan açýklamalarýna iliþkin deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine Bozdað, þunlarý söyledi: CHP nin genetik kodlarýnda yer alan ýrkçýlýk bir kez daha kendini göstermiþ oldu. Tunceli Milletvekili kalkýyor, Türk milletini aþaðýlayan açýklamalarda bulunuyor. Öte yandan bir baþka Ýzmir milletvekili, Kürtleri aþaðýlayan bir açýklama yapýyor. Bir baþka milletvekili kalkýyor, Türk Silahlý Kuvvetleri ni darbe yapmadýðý için kâðýttan kaplan olmakla suçluyor. Þimdi iþin doðrusu bu kadar farklý ses arasýnda biz de Hangisi Cumhuriyet Halk Partisi? diye sormak zorunda kalýyoruz. Maalesef ýrkçý yaklaþýmlar Cumhuriyet Halk Partisi nde kendini gösteriyor.

11 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ SPOR ÇORUMSPOR YÝNE ÜZGÜN Hafta içinde teknik heyet deðiþikliði yaþayan kýrmýzý siyahlýlar yine farklý maðlup oldu. Çorumspor ilk yarýda evinde farklý yenildiði Kastamonuspor'a bu kez de deplasmanda farklý maðlup oldu. -0 KASTAMONUSPOR: ÇORUMSPOR: 0 STAT: Gazi HAKEMLER: Hakan Gültepe xxx, Cemal Alpay xxx, Alper Gürsoy xxx KASTAMONUSPOR: Emrah xx, Alaaddin xx, Mesut xxx, Fýrat xxx (Yýlmaz dk. x), Doðancan xxx, Birkan xx, Gökay xx, Haþim xxxx (Ýhsan dk. 0 x), Mevlüt xxx (Ali dk. x), Zafer xx, Serhat xxx ÇORUMSPOR: Selahattin xxx, Metehan x, Samet xx, Erol x (Avne dk. x), Yasin Tüzün xx, Yasin Özkarslý xx, Bilal x, Gökhan x (Abdussamed dk. x), Osman Bodur x, Fatih x, Osman Seçgin x (Harun dk.?) GOLLER: Fatih (dk. 0 k.k), Haþim (dk. ve 1), Fýrat (dk. 2), Zafer (dk. ) (Kastamonuspor) SARI KARTLAR: Zafer (Kastamonuspor), Metehan, Erol, Muhammed, Osman, Osman, Harun (Çorumspor) Spor Toto. Lig 1. Grup'ta ligde tutunma mücadelesi veren Çorumspor deplasmanda oynadýðý. Hafta karþýlaþmasýnda Kastamonuspor'a -0 yenildi. Spor Toto.Lig 1.Grup. hafta karþýlaþmasýnda Çorumspor ilk yarým saatte rakibi ile baþ baþ mücadele ederken, 0.Dakikada Fatih'in kendi kalesine attýðý golle bir anda 1-0 geriye düþtü. Ýlk yarý bu skorla kapandý dendiði anda Kastamonuspor ilk yarýnýn son dakikasýnda Haþim ile soyunma odasýna 2-0 önde gitti. Karþýlaþmanýn ikinci devresine iyi baþlayamayan Çorumspor, 2.Dakikada Fýrat'ýn attý gole mani olmadý ve skor -0 oldu. Bu golden sonra oyundan tamamen düþen kýrmýzý siyahlýlar sahada hiçbir varlýk gösteremezken, 2.Dakikada Mevlüt Kastamonuspor adýan kazanýlan penaltý ile durumu -0 yaptý. Ev sahibi takýmýn son golü ise.dakikada Zafer'den geldi. -0 Kýrmýzý siyahlýlar bu skorla Çorum'a yine eli boþ dönerken, puan ümidini ise ileriki haftalarla býraktý. Ýskilip yenildi Toplu Sonuçlar Puan Durumu 11 SÝÝRTSPOR 0-2 DÝYARBAKIR BÞB A. ÜSKÜDAR 1-2 BELEDÝYE VAN KAYSERÝ ÞEKER 0-1 F. KARAGÜMRÜK ANKARA DEMÝR 1-1 PAZARSPOR GÖLCÜKSPOR 1-1 ÝSTANBULSPOR KASTAMONU - 0 ÇORUMSPOR TEKÝROVA BLD 2-0 SANDIKLISPOR ORHANGAZÝSPOR 0-0 BEÞÝKDÜZÜ BERGAMA BLD 0-1 KIRIKHANSPOR Takýmlar 1.DÝYARBAKIR BÞB 2.ÝSTANBULSPOR.F. KARAGÜMRÜK.TEKÝROVA BLD.ORHANGAZÝ.PAZARSPOR.KAYSERÝ ÞEKER.ANKARA DEMÝR.GÖLCÜKSPOR 10.A. ÜSKÜDAR 11.KIRIKHANSPOR 12.BELEDÝYE VAN 1.KASTAMONU 1.SANDIKLISPOR 1.BERGAMA BLD 1.BEÞÝKDÜZÜ 1.SÝÝRTSPOR 1.ÇORUMSPOR O G B M A Y AV P SANDIKLI - KASTAMONU PAZARSPOR - BERGAMA BLD BELEDÝYE VAN - ANKARA DEMÝR ÝSTANBULSPOR - SÝÝRTSPOR F. KARAGÜMRÜK - GÖLCÜKSPOR DÝYARBAKIR BÞB - ORHANGAZÝ BEÞÝKDÜZÜ - TEKÝROVA BLD ÇORUMSPOR - A. ÜSKÜDAR KIRIKHANSPOR - KAYSERÝ ÞEKER GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Güreþ il birinciliði gerçekleþtirildi Çorum Güreþ Ýl Temsilciliði ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün birlikte organize ettiði 1- Yaþ Serbest-Grekoromen Güreþ Ýl Birinciliði gerçekleþtirildi. Cumartesi günü serbest stilde güreþler yapýlýrken, Pazar günü ise grekoromen stilde dereceye girenler belirlendi. Güreþlerin ardýndan ise dereceye girenler madalyalarýný aldý. SERBEST STÝLDE DERECEYE GÝRENLER: kg: 1. Abdullah Kesimal, 2. Gurbet Yalçýn,. Mustafa Karaaytu,. Ali Müslüm Him 0 kg: 1. Bünyamin Coþkun, 2. Emre Genç,. Ömer Akbýyýk,. Fatih Savrum Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta ilimizi temsil eden Ýskilip Belediyespor, ligin 1. Haftasýna Akyurt deplasmanýndan -2'lik yenilgi ile döndü. Ankara Akyurt Þehir Stadý'nda saat AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Büyükler Ligi: Eti Lisesi-Alaca Bld -2 Çimentospor-Sungurluspor -1 Bayat Bld-Ýl Özel Ýdare 2-2 Osmancýk Bld-Ulukavakspor 1- Osmancýkgücü-Hitit Gençlikspor 2-1 U1 Ligi: Eti Lisesi-Hitit Gençlikspor 2-1 Çimentospor-Ýskilip Bld -1 Çorumspor-Ulukavakspor -0 Alaca Bld-Çorum Bld 0- U1 Ligi: Çorum Bld-Ptt Gençlikspor -2 H.E Kültürspor-Çorumspor 'da oynanan karþýlaþmada Akyurt Beldiyespor'a zorlu bir mücadele sonrasýnda -2 yenilirken temsilcimiz zorlu karþýlaþmadan puansýz dönerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir yara aldý. Eti Lisesi þampiyonluðunu kutladý Çorum Amatör Küme U1 Ligi þampiyonu Eti Lisesi Gençlikspor þampiyonluðunu yemekle kutladý. Eti Lisesi Gençlikspor idareci ve futbolcularý Cuma akþamý Lezzet Sarayý'nda düzenlenen akþam yemeðinde bir araya geldi. Kulüp baþkaný Ali Karabacak baþta olmak üzere kurucu üye Mustafa Eker, Muharrem Yenidünya, yönetim kurulu üyeleri Ali Demirbaþ, Murat Durakoðlu, M. Ali Karaman, Okul Müdürü Osman Bostan ve antrenör Cengiz Basým'ýn yaný sýra Eti Lisesi Gençlikspor U1 takým futbolcularý katýldýlar. Voleybol. Lig C Grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi Bayan Voleybol takýmý dün Konya Gençlikspor'un konuðu oldu. Temsilcimiz uzun aradan sonra karþýlaþmayý 1- set üstünlüðü ile kazanarak nihayet galibiyeti hatýrladý. Ligde henüz puaný bulunmayan rakibi karþýsýnda hasret kaldýðý galibiyete kavuþan Hitit Yemekte konuþan Eti Lisesi Gençlikspor Kulübü Baþkaný Ali Karabacak, takýmýn þampiyonluðundan dolayý çok mutlu olduklarýný dile getirirken, takýmdaki futbolcularýn hepsinin birbirinden yetenekli gençler olduðunu ve þampiyonluk yaþatan futbolculara ellerinden geldiði kadar kutlamalar yaptýklarýný söyledi. Karabacak, gruplarda Çorum'u temsil edecek olmalarýnýn da gurur verici olduðunu söyledi. Takýmýn her zaman yanýnda olduklarýný belirten Ali Karabacak, takýmdan desteklerini esirgemeyen yöneticilere, futbolcularý maçlara iyi bir þekilde hazýrlayan antrenör Cengiz Basým'a ve kulübe þampiyonluk yaþatan futbolculara teþekkür etti. Karabacak, sözlerine gruplarda Çorum'u en iyi þekilde temsil edeceklerini belirterek diðer yaþ gruplarýnda da þampiyonluklar yaþayacaklarýna inandýðýný dile getirdi. Üniversitesi rövanþta da rakibine üstünlük saðladý. Sezon baþýndan bu yana tek galibiyetini Konya temsilcisi karþýsýnda alan ve ligde sadece puaný bulunan Hitit Üniversitesi voleybol takýmý dün Konya temsilcisi karþýsýnda ilk seti 2-1 kaybetmesine raðmen, sonraki iki seti 2-1 ve son seti ise 2-1 kazanmayý bildi. kg: 1. Sinan Taþkýn, 2. Bünyamin Çeker,. Sefa Sakar,. Seyit Beyaz kg: 1. Hamza Ceylan, 2. Emre Kocaker,. Samet Arabacý,. Selim Atik kg: 1. Yasin Yamanoðlu, 2. Onur Genç,. M. Samet Bolat kg: 1. Burak Ünal, 2. Halil Fenercioðlu,. Abdulkadir Ateþ -1 kg: 1. Nurullah Durak, 2. Ali Manici GREKOROMEN STÝLDE DERECEYE GÝRENLER: -0 kg: 1. Bilal Sezer kg: 1 Mustafa Karaaytu, 2. Yavuz Canpolat 0 kg: 1. M. Emin Kurtaran, 2. Gurbet Yalçýn,. Fatih Savrum,. Emre Genç kg: 1 Süleyman Arýkan, 2. Sefa Sakar,. Seyit Beyaz kg: 1. Erdem Çelik, 2. Murat Çevik,. Emre Kocaker,. Selim Atik kg: 1. Musa Gedik, 2. Rafet Can Adýgüzel kg: 1. Halil Fenercioðlu -1 kg: 1. Nurullah Durak, 2. Ali Manici Hitit Üniversitesi nihayet kazandý 1-

12 Çorumspor haberi sayfa 11'de 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Ligde kalmasý artýk mucizelere baðlý olan Çorumspor'un Kastamonuspor maçý haberi ve fotolarý, Ýskilip Belediyespor'un maç skoru, amatör küme futbol karþýlaþmalarý sonuçlarý, Hitit Üniversitesi'nin voleybol karþýlaþmasý, güreþ il birinciliði ve Eti Lisesi Gençlikspor U1 takýmýnýn þampiyonluk kutlamasý haberleri sayfa 11'de. BELEDÝYESPOR'A DADAÞ TOKATI Çorum Belediyespor, Kocaelispor maðlubiyetinin ardýndan konuk Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda evinde ikinci kez gollü maðlubiyet aldý. Ýkinci yarýnýn baþlamasý ile maçta maðlubiyet alan mavi beyazlýlarýn puan cetvelinde tehlikeli bölgeye doðru iniþi devam etti. 0- ÇORUM BELEDÝYESPOR: 0 ERZURUM BB: SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý HAKEMLER: Caner Ak ***, Berkan Püsküller ***, Mehmet Ildýrý *** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Osman *, H.Ýbrahim *, Murathan * (Dk. Serdar *), Volkan *, Yiðitcan *, Ý.Ethem *, Kaan *, Ý.Selen * (Dk. O.Saraçoðlu *), Eray *, Ender * (Dk. 1 O.Yalçýn *), Ýmam * ERZURUM BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE: Erhan ***, Fatih Gültekin ***, Emin ***, Muhammet ***, Ahmet ***, Ekrem ** (Dk. Cabir **), Kemal *** (Dk. Fatih Arat *), Zafer ***, Cihan Fatih Özdemir ** (dk. Emrah *), Samet ***, Erdinç *** SARI KARTLAR: Eray, Ender (Çorum Belediyespor), Ahmet, Erhan, Emrah, Samet (Erzurum BB) GOLLER: Dk. Cihan Fatih Özdemir, Dk. Ahmet, Dk. Cabir Spor Toto. Lig. Grup'ta orta sýralarda bulunan Çorum Belediyespor dün Çorum'da konuk ettiði Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a 0- yenildi. Konuk ekibin golleri. Dakikada Cihan Fatih Özdemir,. Dakikada Ahmet ve. Dakikada Cabir'den geldi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 1.0'da baþlayan karþýlaþmada Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað sahaya sürdüðü onbir ile izleyenlere büyük bir sürpriz yaparken özellikle yeni transfer Ýmam Almas'ý direk oynatmasý,yeni transferin ilk maçýnda 2.golde topu ýskalayarak büyük hata yapmasý farklý yorumlara neden oldu. Belediyespor bu maðlubiyet ile puan cetvelinde bir basamak daha gerileyerek kümede kalma adýna tehlike çemberine bir adým daha yaklaþtý. MAÇTAN DAKÝKALAR:. dakika(gol): Ceza alaný içerisine gönderilen topu Cihan Fatih Özdemir'in zor pozisyonda olmasýna raðmen Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi: 0-1. dakika: Çorum Belediyespor ataðýnda Halil Ýbrahim'in ortasýna arka direkte Murathan çok kötü vurdu top auta dahi çýkmadý. 10. dakika: Çorum Belediyespor kalesi önünde yaþanan tehlikede ceza alaný içerisine gönderilen topa Ekrem geliþine sert vurdu top az farkla auta çýktý.. dakika: Çorum Belediyespor ataðýnda sol kanatta topla buluþan Murathan ortasýný savunama uzaklaþtýrdý. 2. dakika: Konuk ekibin hýzlý ataðýnda Kemal, pasýný Ekrem'e aktardý, kaleci ile karþý karþýya kalan bu futbolcu vuruþunu yaptý, top az farkla auta çýktý. 2. dakika: Erzurum BB yine etkili geldi. Penaltý noktasý üzerinde topla buluþan Ahmet tam golü yapacakken Ýmam son anda yatarak tehlikeyi önledi 1. dakika: Savunmadan ilk kez çýkan Ýbrahim Ethem, son çizgiye kadar inerek pasýný yerden aktardý, altýpas içerisinde yer alan üç Çorum Belediyesporlu futbolcu topa dokunamayýnca Çorum Belediyespor net bir pozisyonu daha deðerlendiremedi. ÝKÝNCÝ YARI 0. dakika: Ýleri atýlan uzun pasa hareketlenen orta sahada topla buluþan Fatih Özdemir, bir anda kaleci ile karþý karþýya kaldý, vuruþunda top farklý þekilde auta gitti. 2. dakika: Kaan'ýn ara pasýna hareketlenen Serdar, kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda kaleci kalesini terk ederek topa müdahale etti,. dakika: Çorum Belediyespor, maçtaki en net gol pozisyonunu yakaladý. Bu dakikada ver-kaçlarla Erzurum BB ceza alanýna kadar giren Çorum Belediyespor'da Kaan'ýn pasýyla Halil Ýbrahim topla buluþtu, sað çaprazda bu futbolcu topu kaleye göndermek isterken, savunma yatarak topu kornere gönderdi.. dakikada Oðuzhan Saraçoðlu'nun serbest vuruþtan ceza alaný içerisine gönderdiði topa arka direkte Serdar dokunamayýnca top auta çýktý.. dakikada konuk ekip iki farklý üstünlüðü yakaladý. Hafta içerisinde transfer edilen Ýmam Almas, savunmada çok büyük bir hata yapýnca topla buluþan Kemal yerden takým arkadaþý Ahmet'e pasýný aktardý, bu futbolcuya sadece dokunmak kaldý ve topu Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi: 0-2. dakikada Çorum Belediyespor yarý alaný ortalarý sol taç çizgisi kenarýndan kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna geçen Cabir, ceza alaný içerisine etkili bir orta yaptý, kimsenin müdahale edemediði top aðlarla buluþtu: 0-. dakikada ceza alaný ön çizgisinde topla buluþan Halil Ýbrahim, sert bir þut çýkardý, direk dibinde iyi yer alan kaleci Erhan, yatarak topun aðlara gitmesini engelledi. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca maç Erzurum BB'nin 0- üstünlüðü ile sona erdi. Belediyespor çiftlik mi? Çorum belediyespor ikinci yarýnýn baþlamasý ile gerek deplasmanda gerek ise, sahasýnda puanlar kaybederek hýzla ligde tehlikeli bölgeye yaklaþýyor. Teknik direktör Hayrettin Gümüþdað, sanki Belediyespor babasýnýn çiftliði gibi istediði oyuncuyu takýma alýyor, istemediði oyuncuyu tribüne gönderip ÇorumBelediyespor'un kaderi ile oynamaya devam ediyor. Baþka bir teknik adam olsa, alýnan baþarýsýz sonuçlara göre çoktaaan Çorum belediyesporda ki teknik adamlýk görevinden istifa ederdi. Ancak ne hikmetse, ne Gümüþdað ne de Belediyespor yönetimi takým içinde kan deðiþikliðinin yapýlmamasýndan yana, ancak bu inat yüzünden ise, Belediyespor hem kan kaybediyor hemde hýzla küme düþme potasýna ilerliyor. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda oynan Çorum Belediyespor- Erzurum Büyük þehir belediyespor maçýnda Çorum belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet maðlubiyette baþrol oyuncularý oldular. Maçýn skoru Çorum Belediyespor: 0 Erzurum Büyük þehir belediyespor: Artýk Çorum belediyespor da bir kan deðiþikliðinin zamanýnýn gelip geçtiði de açýkça görülmektedir. Yoksa bu kafa ile yola devam edilirse, Çorumspor'dan sonra lige veda edecek olan Belediyespor da biletini eline almak üzere takýmlarýnda birleþmesi ve liglerde Çorum þehri adýna mücadele etmeleri de hayalden öteye gitmez. Yol yakýnken Çorum belediyespor da kan deðiþikliðinin acil olarak yapýlmasý ve takýmýn bir an evvel toparlanmasý gereklidir. Yoksa atý alan Üsküdar'ý geçer. Devre arasýnda takýma alýnan defan oyuncusu Ýmam ise, oynadýðý futbol ile vasat bir görüntü sergiledi. Ancak birkaç pozisyonda yerinde yaptýðý hamleler ile rakipe gol þansý vermedi. Ancak maçýn ikinci yarýnda yenilen golde büyük hata sabi oldu. Bu demek deðildir ki, Ýmam koskocabelediyesapor da 11 kiþilik futbol oynayacak anlamýna gelmez. Sözün kýsasý Belediyespor teknik heyeti görevi býrakarak takýmýn geri kalan haftalarýnda yeni bir teknik adamla yola devam etmelidir. Yoksa Belediyespor da tehlike çanlarý her geçen hafta daha çok çalmaya baþlayacaktýr. Artýk Gümüþdaðýn Çorum Belediyespordaki misyonu, görevi dolmuþtur. Çorumlu teknik adamlarý belediyespor bünyesinde istemeyen yetkilileri de anlamýþ deðilim. Acaba bir Çorumlu teknik adam Belediyepor'un baþýnda böyle baþarýsýz sonuçlar alsaydý bakýþýnýz nasýl olurdu. Neden Çorumlu bir teknik adama takýmý teslim etmiyorsunuz. Belediyespor kimin çiftliði. Siz Çorum'un belediyesi ve takýmý deðil misiniz? Bu alýnan baþarýsýz sonuçlarda sizin hatalarýnýz yok mu? Çorumspor küme düþtü, bari belediyespor'u küme düþmekten kurtarýn? Toplu Sonuçlar KOCAELÝSPOR 1-0 DARICA G. K.MARAÞ BLD 1-0 SANCAKTEPE BLD ARSÝNSPOR - 1 ALTINORDU BEYLERBEYÝ - YÝMPAÞ YOZGAT MARDÝNSPOR 0-1 KEÇÝÖRENGÜCÜ ELAZIÐ BLD 0-0 OYAK RENAULT GÜMÜÞHANE 1-1 MALTEPESPOR ÇORUM BLD 0 - ERZURUM BÞB DÝYARBAKIR 0-1 EMRESPOR Takýmlar 1.DARICA G. 2.ALTINORDU.K.MARAÞ BLD.KEÇÝÖRENGÜCÜ.GÜMÜÞHANESPOR.ERZURUM BÞB.SANCAKTEPE BLD.MALTEPESPOR.OYAK RENAULT 10.BEYLERBEYÝ 11.ÇORUM BLD 12.ARSÝNSPOR 1.YÝMPAÞ YOZGAT 1.EMRESPOR 1.KOCAELÝSPOR 1.ELAZIÐ BLD 1.DÝYARBAKIR 1.MARDÝNSPOR Puan Durumu O G B M A Y AV P Sportmence EMRESPOR - ELAZIÐ BLD SANCAKTEPE BLD - BEYLERBEYÝ MALTEPESPOR - ÇORUM BLD DARICA G. - ARSÝNSPOR KEÇÝÖRENGÜCÜ - K.MARAÞ BLD ALTINORDU - DÝYARBAKIR OYAK RENAULT - MARDÝNSPOR ERZURUM BÞB - KOCAELÝSPOR YÝMPAÞ YOZGAT - GÜMÜÞHANE GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı