Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz"

Transkript

1 Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : 22 2 ( Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/1 Ýstanbul Tel : 0 (2) 2 2 Hitit ve Bologna Üniversiteleri iþbirliði yapacak Seçimlerde yüzde 2'inin üzerine çýkacaðýz Hitit Üniversitesi ile Ýtalya Bologna Üniversitesi arasýnda iþbirliði ve proje anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi ile Biblioteca Universitaria di Bologna arasýnda bir süredir yürütülen görüþmeler ortak bir anlaþma ile sonuçlandý. SAYFA DE "Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýðýný yapsýn" Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç: Çorum Sarraflar ve Kuyumcular Derneði Baþkaný Bayhan Özsaraç, bankalarýn altýn satmasýyla ilgili düzenlemeyi eleþtirerek, "Bu son derece çarpýk bir anlayýþ" dedi. SAYFA TE Gönül Elçileri Projesinde ilk ondayýz SAYFA 10 DA AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2 Mart 1'te yapýlacak olan yerel seçimler için start verdiklerini belirterek, iktidara geldiklerinde millete efendilik için deðil hizmet için geldiklerini söylediklerini ve milletin hizmetinde olduklarýný belirtti. Seçimler için sandýk kullarý, okul temsilcileri, seçim koordinasyon merkezi, sandýk görevlileri, sandýk müþahitleri oluþturacaklarýný ve belirleyeceklerini belirterek, disiplinin olduðu yerde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. SAYFA DE ANALÝZ Ertelenen Seçimler Sonuçlarý deðiþtirir mi! Nadir YÜCEL Bilindiði üzere Þubat olarak yapýlacaðý duyrulan TSO ( Ticaret ve Sanayi Odasý) ve ÇTB ( Çorum Ticaret Borsasý) seçimleri ' Nace Kod ' Mesleki Kodlama Gruplandýrmalarýna yapýlan itiraz ve deðerlendirmelerden dolayý Mayýs Haziran aylarýna ertelendiler. Seçimler zamanýnda yapýlsa kim kazanýrdý! Ertelenen seçimler sonucu deðiþtirir mi! Önce TSO ya bakalým. Bir önceki seçimler öncesinde O dönemin Baþkaný Kenan Malatyalý ve ekibine 'Gelenekçiler' Karþýlarýnda ise Takým takýmtanlýðýný Çetin Baþaranhýncal'ýn yaptýðý ekibine ' Yenilikçiler' ismlerini takarak Seçim öncesinde Analiz yapmýþtýk. Seçim tahmini adýna Çetin Baþaranhýncal ve ekibinin kazanacaðý tahmininde bulunarak gerekçelerini de kaleme almýþtýk. Evet seçim ertelenmeden zamanýnda yapýlsa ve aday çýksa Çetin Baþaranhýncal ve ekibi seçimi açýk ara yine kazanýrdý. Rakip olarak sahaya çýkmayý düþünen 2 önemli isim vardý. Kenan Malatyalý ve Erdem Çenesiz. Bu ikiliyi destekleyen en önemli isim ise hiç Kuþku yok ki Ahmet Ahlatçý idi. Kenan Malatyalý Tecrübesini de yanýna alarak ikili kulisler mahareti ile nabýz yokladý. Baþaranhýncal ve ekibinin baþarýlý bulunduðunu ve Fazla muhalefet çýkmadýðýný gözlemledi hatta kendisine' Niyetin varsa çýkma kaybedersin' uyarýlarýnda bulunan da oldu! Burada Erdem Çenesiz'in Salvolarýný anlamakta zorlanýyoruz. Neden mi Daha seçim sathýna girilmeden Erdem Çenesiz'e Mevcut baþkan ve yönetim tarafýndan kendisine Meclis Baþkanlýðý belki de Oda baþkanlýðý tasarrufu dahi soruluyor. Baþaranhýncal ve takým arkadaþlarýnýn bu Yaklaþýmda Koltuk makam hýrsý gözetmeksizin gösterilen bu yaklýþýmdan uzak duruþ sergileyen Erdem Çenesiz Kenan Malatyalý ve Ahlatçý istiþareli yeni ufuklara yelken açmanýn hedefinde iken, Bu hedefin sadece Organize Sanayinin belli ölçeðinde kalabileceðini ve bu ölçeðin de seçimi kazanmasýna yeterli olmayacaðýný geç te olsa anlýyorlar. Bu arada TSO seçimleri ile ilgili olarak yapýlan Anketi ise sahiplenen olmuyor! Ahmet Ahlatçý kývrak zekasýný tekrar devreye sokarak B planýndaki Güçlü bir TSO Yönetimin oluþmasý adýna Erdem Çenesiz'in Kenan Malatyalý'nýn TSO Ankara temsilcileri olabilmeleri adýna Aðbeylik giriþiminde bulunuyor. Baþaranhýncal'a Meclis Baþkaný bu dönem Erol Karataþ yerine Erdem Çenesiz olsun teklifine Baþaranhýncal ben asla böyle bir giriþimde bulunmam siz istiyorsanýz kendiniz konuþursunuz. Ýstiyorsanýz Komple býrakalým. Beraber geldik, Beraber gideriz diyor. Yani Erdem Çenesiz ilk etapda kendisine teklif edilen ve Auta attýðý gollük pasý tekrar arýyor. Ama Gollük pasý atan Asist oyuncu oyundan çokdan çýkmýþtý. Çetin Baþaranhýncal ve takým arkadaþlarýnýn elbette eksiklikleri ve yanlýþlarý oldu. Ancak kendilerini 'Dev Aynasýnda' görmediler. Elit geçinenler den geri kalmadýlar, Biz Garip ve mazlumuz diyenlerin de önüne geçip büyüklenerek oturmadýlar. Mevcutta 2 Grup ve üyeli olan TSO nýn yeni döneminde sanýrým Grup ve üye olacak. Seçim olsaydý Baþaranhýncal ve mevcut ekibi grubun 1- ila 1 gurubunu kazanarak seçimi alýrdý. Olaðanüstü bir durum yaþanmaz ise konu da ismi geçen isimler yeniden hamle yapsalar dahi tarih deðiþse sonuç deðiþmeyecektir. ÇTB seçimleri yapýlmýþ olsaydý Gözlemlerimize göre Boyun farký ile Naki Özkubat kazanabilirdi. Ancak ÇTB da TSO gibi net bir fotoðraf görünmüyor. Bugün kazanacak tahmininde bulunduðumuz Naki Özkbat'ýn yerine seçim günü gelene kadar yapýlacak çalýþmalar sonucunda kazanacak ismin deðiþmesi söz konusu olabilir. Esen Kalýn. Cansu-yu Gülsün Mert Emniyet Gayret ediyor Ya diðer Birimler! Bir önceki yazýmýzda ' Çocuklarýmýzý Bekleyen Tehlikeler' baþlýklý yazý da bazý okullarda yaþanan olaylara vurgu yapmýþtýk. Emniyetin konuya daha hassas bir yaklaþým gösterdiðini ve önleyici tedbirleri artýrdýðýný gözlemleyenler Emniyete Teþekkür edilmesi gerektiði görüþündeler. KÖÞE YAZISI SAYFA DA Ýskilipli Atýf Hoca anma programý bugün GELECEK GENÇLERLE GELECEK Özgür Der Çorum Þubesi Ýskilipli Atýf Hoca için anma programý yapacak. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn þehid ediliþinin.yýl dönümünde Devlet Tiyatro Salonunda Þubat Pazartesi günü saat 1.0'da anma programý düzenlenecek. AHMET ÖLÇER KÖÞE YAZISI SAYFA TE "Esnafa da iþsizlik maaþý verilmeli!" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn ekonomik krizler nedeniyle zaman zaman sýkýntý yaþadýðýný ve iþini kaybettiðini belirterek, acilen esnaf ve sanatkarlar içinde iþsizlik fonu oluþturulmasý ve iþsizlik maaþý ödenmesi gerektiðini söyledi. SAYFA TE SAYFA 2 DE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan +1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: 02 0 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: 0 0 ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. 2 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Kafkas'tan saðlýk yöneticilerine tavsiyeler Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul'da Saðlýk Bakanlýðý Bürokratlarý, Ýl Saðlýk Müdürleri, Halk Saðlýðý Müdürleri ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreterleri katýlýmý ile gerçekleþtirilen "Saðlýk Ýl Yöneticileri Koordinasyon Toplantýsý"na katýldý. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas programda yaptýðý konuþmada, "Biz bir hayal kurduk: Hakkaniyet ve eþitlik içinde herkesin saðlýklý ve müreffeh yaþadýðý bir Türkiye hayalimiz var. 0 yýlýnda % olan halkýmýzýn memnuniyeti, bugün % 'da. Bu memnuniyet, vatandaþýmýzla çalýþanlarýmýzýn kucaklaþtýðýnýn en büyük ifadesidir. Öncelikle ve bir kez daha bu kucaklaþmayý saðlayan tüm saðlýk çalýþanlarýna ve yöneticilerimize en içten þükranlarýmý sunarým. Bir zamanlar hayal bile edilemeyen reformlar gerçekleþtirildi. Bugün halkýmýzýn saðlýk göstergeleri çok daha iyi durumda. Sektörümüz büyüdü. 02'ten bu yana ortaya konan reformlarý geleceðimize de taþýmak, çok daha faydalý iþler yapmak ve bu iþleri sürdürülebilir kýlmak, temel amacýmýz. Bu amaca ulaþmak için de, Bakanlýðýmýzda kapsamlý bir kurumsal deðiþim gerçekleþtirildi. Bu büyüklükte bir deðiþim kamuda ilk kez gerçekleþtiriliyor. Bakanlýðýmýzda yaþanan bu deðiþim, tüm saðlýk çalýþanlarýmýzý gözeten, yeni kariyer fýrsatlarý yaratan, mesleki tatmini hedefleyen, kamu ve insan kaynaklarýný etkin kullanan yeni bir dönemin kapýsýný açýyor. Bu kurumsal deðiþim ile eþit, insanca ve çaðdaþ bir saðlýk hizmeti sunabilme gücümüzü arttýrdýk. Bu deðiþim ile saðlýk hizmet sunumu uzman ellerle yürütülecek. Ýþimiz çok, yükümüz aðýr, sorumluluðumuz büyük. Ama yeni Bakanlýk yapýsýyla vatandaþýmýza karþý sorumluluklarýmýzý layýðýyla yerine getireceðiz. Hep beraber bunu baþaracaðýz. Biz, bir saðlýk ekibiyiz. Bilgiye ve beceriye sahip bir ekibiz. Yeni dönemde, yeni Bakanlýk yapýmýzla, bilgi ve becerilerinizle, insanýmýzýn yaþam kalitesini daha da yükselteceðiz. Bu deðiþimi taþrada bizatihi sizler yürüteceksiniz! Fark yaratacak olan sizlersiniz. Ben ve merkezdeki tüm yönetici arkadaþlarým sizin arkanýzdayýz. Genel Sekreterlerimiz, kamu hastanelerimizin yöneticileridir. Halk saðlýðý müdürlerimiz, vatandaþýmýzýn saðlýðýný koruyacak, geliþtirecek olan yöneticilerimizdir. Ýl Saðlýk Müdürlerimiz ise, Bakanlýðýmýzýn ildeki temsilcisidir; illerimizin yöneticileridir. Ülkemiz ve Bakanlýðýmýzdaki bu deðiþim ve dönüþümün mimarý dünya lideri Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a, yine ülkemizde aralýksýz en fazla Saðlýk Bakanlýðý yapan Saðlýkta Dönüþüm ve deðiþimi gerçekleþtiren Prof. Dr.Recep Akdað'a ve bu deðiþimde büyük emeði olan 10 yýl boyunca TBMM Aile, Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu baþkanlýðý yapan Prof. Dr.Cevdet Erdöl beye þükranlarýmý sunuyor ve huzurunuzda tekrar teþekkür ediyorum. Yeni Bakanýmýz Dr. Mehmet Müezzinoðlu'na da baþarýlar diliyor, hepimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. Ýmsâk :: Güneþ :: Ýþrak ::1 Öðle :12:0 Ýkindi :1:0 Akþam :1:10 Yatsý :1:1 2 AJANDA Ay, 2 Gün,. Hafta Ýnsanlarýn en kötüsü, zararýndan kurtulmak için, yanýna yaklaþýlamýyan kimsedir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ELÂ GÖZLÜ BENLÝ DÝLBER Elâ gözlü benli dilber Koma beni el yerine Altýn kemerin olayým Dola beni bel yerine Hecine gönlüm hecine Yiðide ölüm gecine Al beni zülfün ucuna Sallanayým tel yerine Gel kýz karþýmda dursana Þu benim halim bilsene Zülfünden bir tel versene Koklýyayým gül yerine Karacaoðlan der n'olayým Kolun boynuna dolayým Nazlý yâr kölen olayým Kabul eyle kul yerine Müracaat Tel: 00 0 Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Ýskilipli Atýf Hoca anma programý bugün Özgür Der Çorum Þubesi Ýskilipli Atýf Hoca için anma programý yapacak. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn þehid ediliþinin.yýl dönümünde Devlet Tiyatro Salonunda Þubat Pazartesi günü saat 1.0'da anma programý düzenlenecek. Programda Kur'an Tilaveti, sinevizyon gösteriminin ardýndan Abdurrahman Dilipak, Hamza Türkmen ve Ömer Kýlýç konuþacaklar. Ayrýca Özgür Der'in yeni adresinde ayný gün saat 1.00'da 'Ýskilipli Atýf Hoca Okuma Salonu'nun açýlýþý da yapýlacak. Yýl: Sayý: 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezi'nde görev yapan bir üyelerinin "riskli birimler için öngörülen katsayý üzerinden döner sermaye ek ödemesinde yararlanabilmek amacýyla" yaptýðý baþvurunun reddedilmesi üzerine sendika olarak açýlan davada Danýþtay'ýn, Yenidoðan Ýþitme ve Tarama Merkezlerinde çalýþanlarýn özellik arzeden riskli birimler için öngörülen katsayýdan yararlandýrýlmasýna karar verdiðini açýkladý. Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezinin ilgili yönetmelikte yer alan riskli birimler içerisinde bulunmamasý nedeniyle Ankara. Ýdare Mahkemesi'nin, üyenin ek ödeme katsayýsýndan yararlanmak amacýyla yaptýðý baþvuruyu reddettiðini dile getiren Saatçi, "Sendikamýzýn Danýþtay'da açtýðý temyiz davasýnda, yönetmelikte özellik arzeden riskli birimler arasýnda Yenidoðan ünitesinin de olduðu belirtildi. Danýþtay tarafýndan verilen kararda, Yenidoðan Ýþitme Tarama Merkezinin, Yenidoðan ünitesinin bir bölümü olduðu belirtilerek bu birimde görev yapan üyemizin riskli birimler için öngörülen katsayý üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlanabileceðine hükmetti" dedi. Kararý deðerlendiren Saatçi, ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 0 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Danýþtay'dan döner sermaye kararý TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN "Sendika olarak Danýþtay tarafýndan verilen kararýn deðerlendirilmesinde riskli birimlerle alakalý yeni bir düzenlemenin yapýlmasýnýn gerekli olduðunu her platformda dile getirdik. Danýþtay tarafýndan verilen bu karar sendikamýzý haklý çýkarmýþtýr. Riskli birimler için öngörülen katsayýdan yararlanacak ünvanlarýn yeniden belirlenmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý, üniversiteler ve ilgili diðer kuruluþlardan uzmanlarýn katýlacaðý bir kurulun oluþturulmasý gerekmektedir. SaðlýkSen olarak bu çalýþmanýn yapýlmasý için ilgili yerlere bu talebi yeniden ileteceðimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandý. YÝTÝK Ankara Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 1 doðumlu Yaþar oðlu Rýza Gürbüz Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1, EUR 2, 2, STERLiN 2, 2, JPY YENi 0,01 0,01 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT ECZANESÝ TEL: 22 0 OSMANCIK CD. NO: BULUT ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH. DUMLUPINAR.SOK. N: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü... Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...1 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...2

3 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ Kanserde erken teþhis hayat kurtarýr Her yýl milyonlarca insanýn ölümüne neden olan kanser türlerinin pek çoðu erken taný ile önlenebilir. Bu nedenle her yýl Þubat Dünya Kanser Gününde çeþitli etkinlikler yapýlarak Kansere dikkat çekiliyor ve erken tanýnýn önemine vurgu yapýlýyor. Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Musa Türkmen'de Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada en ölümcül kanserler listesinde ikinci sýrada yer alan kalýn baðýrsak kanserinde hastalýðýn tedavi edilebilmesi için en etkili yöntemin erken taný olduðunu söyledi. Konu hakkýnda bilgi veren Musa Türkmen, "Kolon poliplerinin erken dönemde yakalanabilmesinin tek yolu yakýn zamana kadar kolonoskopiydi, son yýllarda 'Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi' eþliðinde yapýlan sanal kolonoskopi kolon hastalýklarýnýn deðerlendirilmesinde yeni ve zahmetsiz bir taný yöntemi olarak kabul ediliyor. Klasik kolonoskopi hastalarýn çok sevmedikleri bir yöntem. Hastaya öncesinde çoðunlukla bir tür anestezi uygulanmasý gerekiyor. Sanal Kolonoskopi yöntemi ile kalýn baðýrsakta bulunan poliplerin erken dönemde yakalanmasý mümkün oluyor. Bu iþlem için baðýrsaklar Bilgisayarlý Tomografi ile taranýyor, veriler bilgisayar ortamýnda üç boyutlu görüntülere dönüþtürülüyor" dedi. 0 yaþ üstünde yýlda bir, ailesinde baðýrsak kanseri veya polip öyküsü olan kiþilerde ise daha sýk aralýklarla "Sanal Kolonoskopi" yapýlmasý gerektiðini dile getiren Türkmen, ayrýca barsak hareketlerinde deðiþiklik dýþkýda kan (parlak kýrmýzý ya da siyah ), ishal, kabýzlýk yada barsak doluluk hissi (tamamen boþalamama hissi ) yada kramplar, sebebi bilinmeyen kilo kaybý, çok yorgun hissetmek, kusma gibi þikayetlerin de kanser þüphesi uyandýrmasý gerektiðini ifade ederek, "Bu durumlarda kolon incelemesi yapýlmasý gerekir. Sanal Kolonoskopi incelemesinde barsaklar yanýnda ayný anda karýn içerisindeki diðer organlarýn da deðerlendirilmesi yapýlabilmektedir" ifadelerini kullandý. Türkmen, sanal kolonoskopi yönteminin 10 yýlýndan bu yana Çorum Özel Hastanesi bünyesinde yapýldýðýný þubat ayý boyunca da hastalarýn fark ücreti ödemeden bu hizmetten yararlanabileceklerini sözlerine ekledi. Kim Yok Mu'dan Suriyelilere yardým eli Belediyeden kimsesiz yaþlýlara yardým eli Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal belediyecilik anlayýþý çerçevesinde yaþlýlara bakým hizmetinin artarak devam ettiðini söyledi. Çorum'da yaþayan yaþlýlarýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýracak ev temizliði hizmetinin Belediye görevlileri tarafýndan yerine getirildiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, temizlik hizmetinin yaþ üzeri ve bakacak kimsesi olmayan yaþlýlarý kapsadýðýný ifade etti. Þu ana kadar Belediyeye müracaat eden ve talepleri uygun görülen 10 aileye Yaþlý Bakým Hizmeti verdiklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplumsal huzur ve barýþýn sürdürülebilir kalkýnmadan geçtiðini, bunu baþarmak için de sosyal devletin güçlendirilmesinin önemli olduðunu vurguladý. Bu anlayýþtan hareketle sosyal belediyecilik alanýnda Çorum'da yeni uygulamalar baþlattýklarýný vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çaðýmýzda yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin sosyal deðer üretmek olduðunu ifade etti. Þu anda Çorum Belediyesi sosyal hizmetlerinin talep odaklý çalýþtýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Belediye olarak þu anda ancak bize gelen, bize ulaþan vatandaþlarýmýzýn taleplerini deðerlendirebiliyoruz. Ancak Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn ''Benim fakirim, fukaram gelemeyebilir, hakkýný arayamayabilir, siz gidip onu bulacaksýnýz'' söylemlerinden hareketle vatandaþlarýmýza kendimiz ulaþýyoruz. Bakýma, yardýma muhtaç aileleri biz tespit edip, ayaðýna biz gidiyoruz. Vatandaþ odaklý Belediyecilik hizmeti gerçekleþtiriyoruz. Sosyal yardým ekiplerimiz bu bilinçle çalýþmalarýna devam etmektedir" dedi. Hizmette etnik milliyetçilik yapmýyoruz Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan Suriyeliler için toplanan yardýmlarý gönderildi. Derneðin Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bürosu önünde uðurlama töreni düzenledi. "Kýþ geldi Suriye için bir ekmek bir battaniye" kampanyasý kapsamýnda toplanan yardýmlarý düzenledikleri törenle Suriyelilere ulaþtýrýlmak üzere gönderdiklerini dile getiren Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Amasyalý, "Yardým týrlarýmýzý Suriyeli kardeþlerimize ulaþtýrmak için yola çýkartýyoruz.dernek Yönetim kurulu üyelerimiz,ilçelerdeki ve ildeki gönüllülerimizle yapýlan çalýþmalar sonucunda 0 tonu aþkýn iki týr yüklü, temel gýda, kýþlýk giysi, battaniye ve ayakkabýdan oluþan malzemeleri gönderiyoruz. Halkýmýzýn Suriyeli kardeþlerimiz için gösterdiði þefkat ve merhamet duygusunu bir yaþlý teyzenin ''oðlum battaniye alacak param yok ama evimde iki tane yün yorganým var birisini alýn ve Suriyeli kardeþlerimize götürün'' sözünü gönüllülerimize yardým toplarken söylemesi en açýk þekilde göstermektedir. Ýþte bu açýdan bakýnca bir battaniyenin bizim için belki deðil ama o insanlar için önemli olduðu ortaya çýkýyor. Kampanyaya kýþ mevsimi bitene kadar destek vereceðiz ve yardýmlarýmýz devam edecek. Halkýmýzýn gayretleriyle önümüzdeki günlerde üçüncü týrýda göndermek için çalýþmalarýmýz devam edecek. Bu baðlamda bize yardýmcý olan tüm hayýrseverlerimizden Allah razý olsun" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan iki adet yardým týrý dualarla uðurlandý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnýn "gidilmeyen yer bizim deðildir" sloganý ile baþlattýðý parti çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Bu kapsam da gerçekleþtirilen faaliyetlerin bir yenisi de Çalyayla köyünde devam etti. Çalyayla Köyünde AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, Muhtarlar Dernek Baþkaný Celal Taþdelen ve Merkez Ýlçe Yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla hafta sonu Kýzýlpýnar, Öksüzler, Acýpýnar, Eskiköy, Arpalýk ve Eþençay muhtarlarý ile istiþare toplantýsý yaptý. Çalyayla köyü Cemevini ziyaret edip Cemevi hakkýnda görevlilerden bilgi alan Köse, daha sonra köy muhtarlarý ile yaptýðý toplantýda þu dönemde her zamankinden daha birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz olduðu bir dönemden geçtiklerini söyleyerek bazý þer odaklarýnýn terör sorununun çözümünü istemediklerini bu amaçla insanlarýn arasýna nifak tohumlarý ektiklerini ancak milletin bilinçlenerek bu oyuna gelmediðini birlik beraberliði her zaman koruyarak, terörün üstesinden gelinebileceðini belirtti. Köse, "Kürt-Türk çatýþmasý oyunu tutmamýþtýr. Halkýmýz bu oyuna gelmemiþtir. Bunu gören þer odaklarý en son örneðini Hatay'da gösterdikleri mezhep ayrýmcýlýðýný körüklemek için yapmýþ olduklarý bu tezgâh halkýmýzýn ve hükümetimizin saðduyusuyla bertaraf edilmiþtir" dedi. AK Partili her yöneticinin millete hizmet etmek için yola çýktýðýný belirten Köse, hizmetlerinden hiçbir zaman etnik milliyetçilik mezhep ayrýmcýlýðý yapmadýklarýný yapanlarý da kendi aralarýnda barýndýrmayacaklarýný ifade ederek, her zaman insaniyetli hakkaniyetli ve adaleti gözettiklerini ve gözeteceklerini kaydetti. Bu kapsamda yaptýklarý köy hizmet çalýþmalarýnda kesinlikle mezhep, din, ýrk ayrýmý yapmadan çalýþmalarýnýn yürüttüklerini dile getiren Köse, ancak yatýrýmlarda bazý önceliklerinin bulunduðunu bu öncelikleri de herkesle paylaþtýklarýný anlatarak insan odaklý hizmet amaçladýklarýný gizli kapaklý bir çalýþma yapmadýklarýný, yaptýklarý bütün çalýþmalarda köylerin temsilcisi olan Ýl Genel Meclis Baþkaný, Ýl Genel Meclis üyeleri, Ýl Özel Ýdare Genel sekteri ve köy muhtarlarýyla sürekli istiþare yaparak öncelikleri belirlediklerini söyledi. Birinci önceliklerinin köylerin içme suyu sýkýntýsýnýn giderilmesi olduðunun altýný çizen Köse, "Bu sorunun köylerimizde büyük bir ölçüde giderildiðini görmekteyiz. Ýkinci önceliðimiz ise yol medeniyettir bilinciyle yolsuz köyümüzün olmamasýný amaçlýyoruz. Üçüncü önceliðimiz ise köylerimizdeki geliri artýrmak için sulu tarýma geçmemiz için imkâný olan her yerde göletler ve barajlar yapmaktadýr. Bununla ilgilide Devlet Su Ýþleriyle istiþare halindeyiz. Dördüncü önceliðimiz ise köylerimizin daha yaþanýr hale getirmek ve köylerimizin tamamýný kilit taþýna kavuþturmaktýr. Bu amaçla 1 yýlýnda 2 tane köyümüzde kilit taþý çalýþmalarý 1 yýlýnda gerçekleþecektir" dedi. Bu yatýrýmlar gerçekleþtirilirken önceliklerinin nüfus yoðunluðu olduðunu belirten Köse, önceliðin büyük köyler yani nüfusu kalabalýk olan köyler olduðunu ve belirli bir sýra takip ettiklerini belirterek AK Parti hükümeti döneminde köyleri birer cazibe merkezi haline getireceklerini hizmetlerinin artarak devam edeceðini halka hizmetin hakka hizmetin bilincinde olduklarýný bu bilinçle hareket ettiklerini anlattý. Köse, her zaman köy halkýnýn ve köy muhtarlarýnýn yanýnda bulunduklarýný belirterek sözlerini tamamladý.

4 0 ÞUBAT 1 PAZARTESÝ "Ek ödeneme yönetmeliði kýsa sürede yürürlüðe girmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, ek ödeme yönetmeliðinin hayata geçirilmesi ve beklentileri karþýlamasý gerektiðini belirtti. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastanelerinin Kamu Hastaneleri Birliðine gönderdiði yazýda, Saðlýk Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarýnda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin tarihi itibariyle yürürlüðünün sona erdiði bildirildiðini dile getiren Ahmet Saatçi, " tarihi itibariyle yürürlüðe girmesi gereken yeni ek ödeme yönetmeliði için Maliye Bakanlýðý ve Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn uygun görüþü beklenmektedir. Yeni yönetmelik yürürlüðe girinceye kadar da ikinci ve üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görevli personele yalnýzca sayýlý KHK'ya göre ödenmesi gereken sabit ek ödemeler ödenecektir. Performansa dayalý ek ödemeler için ise herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr tarih ve 2 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Taþra Teþkilatýnda Görevli Personele Ek Ödeme Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin geçici 1. maddesinde 0 tarihli Döner Sermaye Yönetmeliðinin tarihine kadar uygulanacaðý ve akabinde yürürlükten kaldýrýlacaðý bilinmekte idi. Buna raðmen Kurumun tedbirini almamasý, gecikmeyi öngörememiþ olmasý ve tarihinde yürürlüðe girecek yeni yönetmeliði beþ aydýr yayýmlamamýþ olmasý düþündürücüdür" dedi. Çýkarýlacak yeni ek ödeme yönetmeliðinin iþleyiþ sürecine iliþkin eleþtirilerini dile getiren Saatçi, "Yeni yönetmelik hazýrlýðý yapýlýrken, Bakanlýk eski alýþkanlýklarýný devam ettirmiþ ve konunun sosyal taraflarýný sürece dâhil etmemiþtir. Yeni mevzuat çalýþmalarýnda, konunun muhatabý olan çalýþanlarýn da görüþlerinin alýnmasý hem sürecin daha saðlýklý yürütülmesini, hem de Kurum ve çalýþanýn çýkarlarýnýn eþit tutulduðu bir düzenlemenin yapýlmasýný saðlayacaktýr. Ancak Bakanlýk her nedense, çalýþanlarý temsil eden sendikamýzla birlikte koordineli bir çalýþma yürüterek tüm taraflarýn memnun olduðu bir yönetmelik yayýmlamak yerine, daha en baþtan gecikmesiyle aksaklýklar çýkaran tek taraflý bir yönetmelik hazýrlamayý tercih etmiþtir" ifadelerini kullandý. Hazýrlýðý devam eden yeni ek ödeme yönetmeliðinde sendika olarak beklentilerini açýklayan Saatçi sözlerini þöyle tamamladý: "Çalýþanlarýn maðdur olmamasý için ivedilikle yürürlüðe girmesi gereken yeni yönetmelikte; performans sistemindeki ve döner sermaye katsayýlarýndaki adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Saðlýk çalýþanlarýnýn performans sistemi hakkýndaki algýsý, sistemin ödüllendirmeyi deðil, cezalandýrmayý amaçlamýþ olmasýdýr. Oysaki performans sistemi cezalandýrma deðil, ödüllendirme esasýna dayanmalýdýr. Yönetici birim performansý, yönetici mali birim performansý, kalite performansý ve birim performansý nedeniyle çalýþanlarýn ek ödemelerinden kesinti yapýlmamalý, bu tür uygulamalar personele pozitif performans olarak yansýtýlmalýdýr. Yeni yönetmelik ile döner sermayenin daðýlýmýnda yýllardan beri süregelen adaletsizliklerin de çözüme kavuþturulmasý gerekmektedir. Hekim dýþý personelin düþük döner sermaye katsayýlarý, özellik arz eden birimlerin yeniden deðerlendirilerek kapsamýnýn geniþletilmesi, döner sermaye ek ödemeleriyle ilgili toplu sözleþme kazanýmlarýmýzýn yönetmeliðe eklenmesi gibi hususlara yeni yönetmelikte yer verilmelidir. Geciktirilen ek ödeme yönetmeliðinin maðduriyetlere yol açmamasý gerekmektedir. 01 Ocak 1 tarihi itibariyle yeni yönetmeliðin yürürlüðe girmesi gerektiðinden, olasý gecikmeler nedeniyle sabitin üzerindeki döner sermayelerini alamayan çalýþanlarýn ücret farklarý, yönetmelik yürürlüðe girer girmez hesaplanarak yasal faizi ile birlikte kendilerine ödenmeli ve bu konuda asla gecikme yaþanmamalýdýr. Sendika olarak bu konunun yakýn takipçisi olacaðýmýzý tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bilmesini istiyoruz." Çalyayla'dan Antalya çýkarmasý Belediye, Çorumlu kadýnlarý tiyatroyla buluþturuyor Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri Antalya'da yaþayan hemþehrilerini ve burada faaliyet gösteren Çorumlular Derneði'ni ziyaret etti. Antalya'da yaþayan 110 hanede yaklaþýk Bin civarýnda Çalyayla Köyü nüfusuna kayýtlý hemþehrileri olduðunu ifade eden Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, geçtiðimiz günlerde ziyaret ettikleri hemþehrileri ile kaynaþma fýrsatý bulduklarýný söyledi. Beraberinde Köy Muhtarý Hüseyin Taþ, Ankara Dernek Baþkaný Seydi Ali Þeker ve Dernek Yöneticisi Erçetin Subay ile birlikte gittikleri Antalya'da köylüleri tarafýndan sýcak karþýlandýklarýný ve çok büyük ilgi ve misafirperverlikle aðýrlandýklarýný kaydeden Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, Antalya'da yaþayan hemþehrilerini derneðe üye yaptýklarýný ve derneði daha da güçlendirmek için diðer þehirlerde yaþayan hemþehrilerini ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret ettikleri ve edecekleri gurbette yaþayan hemþehrilerinden herhangi bir maddi talepte bulunmadýklarý halde yine de maddi olarak ta memnun ayrýldýklarýný belirten Uzun, Çalyayla'nýn daha da yaþanabilir hale gelmesi için elini taþýn altýna koyan, maddi ve manevi destekte bulunan tüm hemþehrilerine ayrý ayrý teþekkür etti. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara özel tiyatro gösterileri düzenleniyor. Ýlki 1 Ocak'ta yapýlan tiyatro gösterilerini ikincisi de 2 Þubat Cumartesi günü gerçekleþtirildi. "Herkesin Bildiði Sýrlar" adlý tiyatro oyununu izleyen Çorumlu bayanlarýn birçoðu tiyatroyla ilk kez buluþmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþadý. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Türk örf ve adetlerine göre ailenin toplumun temel direðini oluþturduðunu belirterek toplum hayatýnýn her bölümünde yer alan kadýnýn toplumdaki hak ettiði yeri almasý için çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. "Günümüzde, kadýnlarýmýz kendisinin, gelecek kuþaklara yaþanýlabilir bir dünya býrakmasý gerektiðinin farkýnda. Kadýnlar, her alanda baþarýlý olabileceklerinin bilincindeler. Ancak kadýnlarýmýzýn bir kýsmý yeteneklerinin farkýnda deðil" diyen Nuran Hakyemez, Çorumlu kadýnlarýn toplumda hak ettiði yeri almasý ve kendilerine olan güvenlerinin farkýnda olmalarý için Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi olarak imkanlar sunduklarýný vurguladý. Hakyemez, "Kadýnlar için farklý alanlarda kurslar ve faaliyetler düzenliyoruz. Kadýnlarýmýzýn sosyal hayatta kendilerine yer bulabilmeleri amacýyla sosyal ve kültürel çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalardan bir tanesi de özellikle sinema ve tiyatroya daha önce hiç gitmemiþ bayanlarýmýz için sinema ve tiyatro günleri projemizdir"dedi. Sinema ve tiyatro günleri projesinde öncelikli olarak evde yaþlý bakan ve engelli çocuða sahip kadýnlarýn yer aldýðýnýn altýný çizen Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, isteyen tüm bayanlarýn da mahalle muhtarlýklarýna baþvurarak sinema ve tiyatro günlerinde kendileriyle birlikte film ve tiyatro oyunu izleyebileceklerini sözlerine ekledi. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi Dodurga ve Alpagut Belediye Baþkanlarýný ziyarete etti. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç'ý ziyaret etti. Kýnýklý ziyarette Bekir Kýlýç'a derneklerine üye olmasýndan dolayý teþekkür etti. Dernek üyeleri daha sonra ise Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundular. Baþkanlar Emekliler Derneðine üye oldu Kýnýklý burada da Baþkan Çiftçi'ye derneklerine üye olduðu için teþekkür etti. Çiftçi ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Dernek yönetimine teþekkür etti. Serkan ve Emel dünya evine girdi Ziraat Odasý'nda kimyager olarak görev yapan Serkan Özkurt, hayatýný mimar Emel Altunan ile birleþtirdi. Kadir -Emine Altunan çiftinin kýzlarý Emel Altunan, Erol-Meliha Özkurt çiftinin oðullarý Serkan Özkurt ile dünya evine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Enspark'ta düzenlenen düðün töreni ile genç çift evliler kervanýna katýldý. Genç çifti bu mutlu günün de aileleri, yakýnlarý ve dostlarý yalnýz býrakmadý. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifti kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler.

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı