Küresel kriz ve Türk ekonomisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel kriz ve Türk ekonomisi"

Transkript

1 Türk Bankalarõ 4 Kasõm 2008 Küresel kriz ve Türk ekonomisi Sektörel Bakõş Küresel kredi krizi gelişmiş ülkelerdeki finans sektörünün kamu eliyle kurtarõlmasõ ve yoğun devletleştirmelerle yeni bir safhaya geçti. Bundan sonrasõna dair ufukta görünen global ekonomik yavaşlama ve kredi koşullarõnõn kötüleşmesi. Türk ekonomisi ihracata çok bağõmlõ değil, EMEA içinde ihracat oranõ en düşük ekonomi. Belirleyici dinamik olan iç tüketim talebi ise yaklaşõk üç yõldõr hayli defansif bir modda olduğu için global yavaşlamanõn öldürücü etkileri olmasõ beklenmemeli. Türk banka sektöründe yurtdõşõ fonlamanõn payõ %12, 2009 sonuna kadar yenilemesi gelecek sendikasyon kredileri 12 milyar dolardan az ve büyümenin finansmanõ açõsõndan önemli bir tehdit oluşturmuyor. YTL faizlerinde kalõcõ ve sert bir yükseliş ihtimali, Türk bankalarõnõn bilançolarõndaki aktif-pasif vade uyumsuzluğundan dolayõ en önemli risk unsuru, ancak böyle bir faiz yükselişi görünür ufukta yok için en önemli tehdit kredi büyümesi ve kar momentumunun düşecek olmasõ. Tüketim talebi ve istikrar algõsõnõn göstergesi Lira nõn değeri. Dolar kurunda seviyesinin aşõlmasõ bütün kağõt pozisyonlarõnda stop-loss kriteri olarak izlenmeli. Kasõm- Aralõk dönemi uzun vadeli portföy oluşturmak için acele edilecek bir dönem değil, aşõrõ volatilite sonrasõ oturma süreci beklenmeli. Bankalar içinde büyük bankalarõ ön planda tutmak gerekiyor. Yabancõ sermayeli bankalar ve küçük bankalardan uzak durulmalõ. Bizim favorilerimiz Garanti, İş Bankasõ (C) ve Vakõfbank tahmini defter değerinin altõnda ve karlarõnõn ortalama 4x katõna işlem gören bu hisseler biriktirmeye başlanabilir. Akbank relatif pahalõ, YKB ve Halkbank ise hikayelerini kaybettiler. Uğur Ertürk Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yõldõz Posta Caddesi, Dedeman Ticaret Merkezi no :52/ Gayrettepe - İstanbul

2 Küresel Kriz ve Türk Ekonomisi Küresel kredi krizi 2007 ortalarõndan itibaren finans sektörü üzerinde baskõsõnõ hissettiriyordu ve esas olarak finansal kaldõraçla oluşmuş olan varlõk fiyatlarõndaki köpüğün sönmeye başlamasõyla tetiklenmişti. Varlõk fiyatlarõnõn yükseliş döngüsünü kaybetmesi, kredilerin geri dönüşü imkansõz hale getirerek gelişmiş ülkelerdeki finans sistemlerini çöküşün eşiğine getirdi. Sistemik çöküşü engellemek için harekete geçen ülkeler çareyi finans sistemini büyük ölçüde devletleştirmekte buldu, ABD finans sisteminin yükümlülük tarafõnõn dörtte üçü devlet garantisi altõna alõndõ. Kriz kaçõnõlmaz olarak likiditenin kurumasõ gibi bir sonuç doğurdu ve hisse senetleri ve emtialar başta olmak üzere likiditesi olan her varlõk sõnõfõnda yoğun bir satõş gerçekleşti- kredili pozisyonlarõ kapamak amaçlõ. Likidite kurumasõ döviz kurlarõ üzerindeki carry-trade pozisyonlarõnda da hõzlõ bir pozisyon kapamaya yol açtõ, özellikle EM para birimleri dolara karşõ kõsa sürede büyük kayõplara uğradõ. Son yedi yõlda bütün likidite artõşõ dolar üzerinden gerçekleşmiş olduğu için her tür pozisyon kapama dolara talep oluşturdu. Ve devasa bir pozisyon kapama talebi kõsa süreye sõkõşõnca bütün EM para birimlerinde az zamanda büyük kayõplar ortaya çõktõ- cari açõk, enflasyon yada faiz hadleri gibi kur seviyeleri için belirleyici olduğu varsayõlan makro dinamiklerin bu fiyatlama esnasõnda tam anlamõyla etkisiz eleman olarak kaldõklarõ görüldü. Gelişmiş ülkelerdeki finans sektörünün kamulaştõrõlmasõnõn ardõndan iflas zinciri kontrol altõna alõnmõş görünüyor, artõk kredi krizinin reel ekonomi üzerindeki etkisi gündeme gelmeye başlayacak- global tüketim talebinde ciddi bir yavaşlama muhakkak. Bu resesif ortamõn fiyatlar özellikle emtia fiyatlarõ üzerinde deflasyonist bir etki yaratmasõ da kaçõnõlmaz gibi görünüyor. Önümüzdeki döneme ilişkin global tablonun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini iki ana başlõkta toplamak gerekiyor i. global ekonomik yavaşlamanõn üretim/büyüme düzeyine etkisi ii. global kredi daralmasõnõn dõş finansman kanallarõ üzerindeki etkisi Türk hisse senetlerinin orta vadeli trendi bu iki ana faktörün bileşkesi üzerinden oluşacak. Ama yatõrõm ve trading ilkeleri üzerinden vurgulanmasõ gereken önemli noktalar da mevcut; hisse senetlerinin bir süredir ayõ piyasasõ içinde olduğu muhakkak, önceki yerel ve global deneyimler göstermiştir ki, bu piyasadan çõkõş öncelikle blue-chip hisselerle olacaktõr. Ayõ piyasasõnõn hüküm sürdüğü dönemde likiditesi düşük hisselerden ve belli bir piyasa değerinin (100 mn YTL gibi) altõnda kalan küçük sermayeli şirketlerden uzak durmak gerekir, bu nedenle hisse seçiminde yelpazeyi mümkün olduğu kadar dar tutmak durumundayõz.

3 İhracatçõ sektörler kan kaybedecek.. Türkiye nin en önemli ihracat pazarõ olan Avrupa ekonomisinde tüketim talebinin daralmasõ bekleniyor, özellikle tüketim ürünleri ihracatõnda hem miktar hem karlõlõkta ciddi gerilemeler ortaya çõkabilir. Otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil, beyaz ve kahverengi eşya, demir-çelik AB daralmasõndan olumsuz etkilenecek sektörlerin başõnda geliyor. % EMEA Ülkelerinde İhracat/Gsmh Slovakya Çekya Macaristan Slovenya Bulgaristan Ukrayna Kazakistan Polonya İsrail Rusya Romanya G.Afrika Türkiye Yine de majör ihracat pazarõ Avrupa olan EMEA ülkeleri içinde ihracata en az bağõmlõlõğõ olan ülke Türkiye. Kõsacasõ, Avrupa daki daralmadan en az etkilenecek EMEA ekonomisi Türkiye olacak. Aslõnda bütün EM ekonomileri içinde Türkiye kendine özgü bir büyüme dinamiğine sahip; ne Asya gibi ihracata ne de Brezilya yada Rusya gibi emtia piyasalarõna bağõmlõlõğõ var, Türkiye nin temel büyüme dinamiği iç talep. Aslolan iç tüketim talebi.. İç tüketim, ertelenmiş talebin devreye girdiği canlanmasõndan sonra 2006 ortalarõndan beri oldukça defansif bir kalõp izlemekte Mayõs õndaki kur saldõrõsõndan sonra tüketici harcamayõ kesip dolar biriktirmeye başladõ- haksõz da değildi, yaklaşan CB seçimi üzerinden yükselmesi kaçõnõlmaz iç siyaset riski ve global krizin ayak seslerinin duyulumakta oluşu tüketiciyi savunma hattõna itti. Dayanıklı tüketim mallarına yurtiçi talep * Otomobil 98,7% -2,8% -14,9% -4,2% 8,8% Buzdolabõ 47,1% 4,5% 0,8% -8,0% -2,9% Çamaşõr mak 78,2% -4,6% -2,7% -11,4% -9,7% Bulaşõk mak 101,3% 20,2% 32,7% 25,7% 16,7% *2008 ilk 9 ay Tüketicinin son 2.5 yõldõr harcama yapmak yerine dolar biriktirmiş olmasõ ekonomi için iki yönlü bir koruma sağladõ; hem tüketim temposunda bir köpük oluşmamasõ nedeniyle sert bir tüketim daralmasõnõn önüne geçti, hem de dolar birikimi son global volatilite esnasõnda Lira nõn değeri açõsõndan ciddi bir kalkan oluşturdu. Nitekim Ekim ayõ verileri son kur hareketine yol açan yabancõ çõkõşõ esnasõnda yerli yatõrõmcõnõn 16 milyar dolarõn üzerinde döviz satõşõ yaptõğõnõ gösteriyor. Yerlinin bu tavrõ TCMB ye geniş bir manevra alanõ vererek, herhangi bir rezerv kaybõ riskine girmemesini temin etti.

4 Ekonominin sağlõğõ : Lira nõn değeri.. Türkiye de kriz in anlamõ Lira nõn değer kaybetmesidir Ekim ayõnda Lira nõn dolar karşõsõnda bir ara %35-40 seviyelerine varan değer kaybõ ancak 2006 Mayõs-Haziran dönemindeki kur atağõyla karşõlaştõrõlabilecek bir hareket oldu- ama bir farkla, bu seferki hareket global de-leveraging hareketinin bir parçasõydõ ve iç dinamiklerle alakasõ yoktu. Lira nõn değer kaybetmesinin kriz algõsõna yol açmasõ boşuna değil, çünkü Lira değer kaybettiğinde; i. enflasyonist bir baskõ yaratarak- faizi yukarõ itiyor, ii. tüketicinin alõm gücü düşüyor, büyüme geriliyor, iii. yatõrõm iştahõnõ kesiyor çünkü yatõrõm mallarõ ithalata çok bağõmlõ, iv. şirketler kesiminin döviz açõk pozisyondaki bilançolarõnõ hõrpalõyor. Bu negatif etkilere karşõlõk olarak ihracatçõ sektörlerin bundan faydalanacağõ üzerine bir klişe vardõr ama bu fazla gerçekçi bir argüman değil, ancak tekstil ve turizm gibi maliyet yapõsõnda yurtiçi girdilerin payõ yüksek olan bir kaç emek-yoğun sektör için geçerli. Son yõllardaki ihracat büyümesinin motoru durumundaki sektörler yurtdõşõ rekabetiyle başa çõkmak için belli bir verimliliği tutturmak zorunda ve bu verimlilik düzeyi için yatõrõma bağõmlõ. Yatõrõm girdileri (teknolojik innovasyon, makine-techizat) çok büyük ölçüde ithalatla sağlanõyor, yani Lira nõn döviz karşõsõnda zayõflamasõ bu yatõrõm gereğini tahrip eden bir döngü yarattõğõ için ihracatçõ sektörler için pozitif bir gelişme değil. Türkiye ekonomisinde ithalatta %62 dolar, ihracatta %50 avro ağõrlõğõ var. DTH larõn %58 kõsmõ dolar bazõnda, kalanõ ağõrlõklõ olarak avro. Lira nõn değeri için en doğru sonuca, döviz sepeti üzerinden varabiliriz. Lira õn değeri * Son 5 yıl Son 1 yıl 120 YTL Endeksi 120 YTL Endeksi Ekim 07 Oca 08 Nis 08 Tem 08 Ekim 08 *YTL endeksi : 1.00 dolar avro döviz sepetine karşõ YTL nin değeri Başlangõç değeri = 100 YTL endeksi son 5 yõlõn en düşük değerini test ediyor, uzun vadeli denge değeri üzerinden yaptõğõmõz hesaplama %10 daha değer kaybõ için bir marj olduğuna işaret ediyor. Sonuç olarak dolar/lira kurunda 1.95 seviyesinin geçilmesini her türlü kağõt pozisyonu için stop-loss olarak görüyoruz.

5 Makro Göstergeler T 2009T Gsmh Büyümesi 6,2% 5,3% 9,4% 8,4% 6,9% 4,6% 3,2% 3,0% Tüfe 29,7% 12,7% 9,4% 7,7% 9,7% 8,4% 11,5% 7,0% Gsmh (usd) Kişi Başõ Gelir İhracat (usd) İthalat (usd) Cari Açõk (usd) -0,6-7,5-14,4-22,1-31,9-37,7-48,0-32,0 Cari Açõk (%Gsmh) -0,3% -2,5% -3,7% -4,6% -6,1% -5,7% -6,3% -4,7% Doğrudan Yatõrõm (usd) 1,0 1,3 2,0 8,7 19,1 20,1 12,0 15,0 TCMB Rezervleri (usd) 26,8 33,6 36,0 50,5 61,0 73,3 75,0 80,0 Bütçe Açõğõ (%Gsmh) -11,5% 8,8% -5,2% -1,1% -0,6% -1,6% -1,6% -2,5% Dolar kuru (yõlsonu) 1,66 1,40 1,35 1,35 1,42 1,17 1,60 1,70 Dolar kuru (ortalama) 1,51 1,50 1,43 1,35 1,44 1,30 1,30 1,65 Ekim dalgasõndan sonra başlõca odak global resesyon beklentileri olmaya başladõ ve yabancõ finans kurumlarõ EM ekonomilerine ilişkin büyüme beklentilerinde agresif indirimler yapmakta, bu bağlamda Türkiye için büyüme beklentisi %1.0 ve altõna çekiliyor. Bizim büyüme tahminimiz %3.0- başlõca varsayõmlarõmõz; ihracata dolayõsõyla AB talebine olan nispeten düşük bağõmlõlõk, iç tüketim talebindeki 3 yõldõr sürmekte olan defansif mod un sert bir daralmaya izin vermeyecek olmasõ ve yatõrõmlarõn da nitelik değiştirerek belli bir tempoyu tutturmasõ. İhracatçõ sektörlerdeki yatõrõm iştahõ sert biçimde azalabilecek olsa da, enerji ve tarõm (GAP) yatõrõmlarõ bu boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Geçen hafta körfez bölgesinden yatõrõmcõlarõn açõkladõğõ 6 milyar dolarlõk yatõrõm kararõ buna bir örnek. Körfezde özellikle private equity olarak yatõrõm fõrsatõ kollayan çok büyük bir sermaye birikimi mevcut. Enflasyon artõk kimsenin birincil önceliği değil. Global düzlemde üretimde ortaya çõkan ciddi kapasite fazlasõ ve düşmesi kaçõnõlmaz görünen tüketim talebi enflasyonun düşük düzeylerini sürdürmesini sağlayacak- Türkiye de global trendden ayrõ kalmayacak. Son 2-3 yõlda fazlasõyla etkili olan enerji ve gõda kaynaklõ arz-yönlü şoklarõn 2009 da etkisini kaybedeceğini düşünüyoruz, kur zayõflõğõnõn esaslõ etkisi 2008 yõlsonuna kadar yansõmõş olacak, 2009 sonu enflasyon tahminimiz %7. Cari açõkta önemli bir daralma bekliyoruz; hem enerji/emtia fiyatlarõnda bir gerileme trendinin hakim olacak olmasõndan dolayõ hem de ihracat artõş trendinin önemli bir tempo kaybõ yaşayacak olmasõndan. Bu bir çelişki değil, başlõca ihracat sektörlerinde ithal girdi ağõrlõğõ daha fazla, bu sektörlerdeki ihracat artõşõ cari açõğõ azaltma yönünde değil arttõrma yönünde bir etki yaratõyor. Düşük ihracat daha düşük cari açõk anlamõna geliyor, 2009 tahminimiz 32 milyar dolar ve Gsmh ye oran olarak %4.7

6 Bankacõlõk Sektörü Türk Bankalarõ son global krize olabilecek en korunaklõ biçimde girmiş görünüyorlar. Batõda muazzam zararlara neden olan zehirli türev enstrümanlar Türk bankalarõnõn bilançolarõnda hiç yer almõyor- BDDK denetiminin önemi ve faydasõ. %16.7 gibi kuvvetli bir sermaye yeterlilik rasyosu ortalamasõ, %35 düzeyindeki yüksek likidite seviyesi ve %87 lik kredi/mevduat oranõyla Türk bankalarõ için herhangi bir sistemik risk gözükmüyor. Büyümenin finansmanõ anlamõnda yurtdõşõ fonlamaya olan bağlõlõğõ da oldukça düşük Türk bankalarõnõn. 38 milyar dolar civarõndaki yurtdõşõ fonlamanõn toplam içindeki payõ % Bu (mily ar $) Net Dõş Fonlama fonlamanõn çevrilmesi için TCMB gerek Dõş Fonlamanõn Payõ 15% rezerv karşõlõklarõnõ düşürmek, gerek 40 10% döviz piyasasõndaki limitleri artõrmak yoluyla gerekebilecek olan desteği 20 5% vermeye hazõr olduğunu gösterdi. TCMB nin halen 76 milyar dolar rezervi 0 0% bulunuyor. Bu açõdan bakõldõğõnda Türk bankalarõ için temel risk, büyüme ve kar momentumunun düşmesiyle ilgili olacak gibi duruyor. 2006/ / / / / / / / sendikasyon ödemeleri Banka Dönem Tutar (mn $) Garanti Kasõm TEB Kasõm Finansbank Kasõm Finansbank Kasõm Akbank Aralõk Akbank Aralõk YKB Aralõk Vakõfbank Aralõk Vakõfbank Aralõk Alternatifbank Aralõk Önümüzdeki 5 yıl Yõl Tutar (milyar $) , , , , , ,4 Yurtdõşõ fonlamayla ilgili bir yenileme sorunu yaşanmayacak gibi görünüyor, ancak maliyetlerde bir artõş olacak. En son gerçekleşen yenilemelerde bp gibi maliyet artõşlarõ görüldü, bu maliyet artõşlarõ şimdilik çok önemli etkiler yaratacak düzeylerde değil.

7 Türk bankalarõnõn son yõllardaki en güçlü yanõ kuvvetli kredi büyümesi idi sonrasõ yaşanan makro-ekonomik normalleşme ile birlikte ilk defa bir yatõrõm ve kredi kullanma nosyonu gelişmeye başladõ ve 2004 yõlõndan itibaren çok güçlü bir kredi büyümesi ortaya çõktõ ortalarõna kadar yõllõk tempoda %60 üzerinde seyreden kredi büyümesi 2006 dalgasõndan sonra bozulan istikrar algõsõna rağmen hiç %30 altõna gelmedi. Kredi artõşõnõ sürükleyen 100% 80% 60% 40% 20% Kredi Büyümesi Mevduat Büyümesi Kredi/Mevduat 0% Oca.05 Oca.06 Oca.07 Oca.08 segmentin en düşük risk profiline sahip tüketici kredileri olmasõ bu artõşõ daha değerli kõlõyor. Son dört yõldaki çok hõzlõ artõşa rağmen Türkiye de tüketici kredilerinin milli gelire oranõ %8 ve toplam hanehalkõ borçluluğu %11 civarõnda. EM statüsündeki D.Avrupa ülkelerinde %20-25, gelişmiş ekonomilerde ise %60-85 civarõnda seyreden bu oran sektörün kredi büyümesi için hala ne denli güçlü bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Büyüme temposunun düşmesi ve bozulan istikrar algõsõnõn bir sonucu olarak 2009 kredi büyüme tahminimizi %28 den %15 e çekiyoruz. YTL fonlama maliyetlerinde bir düşüş olabilir ve bankalar bunu kredi oranlarõna yansõtabilirse kredi büyümesi bunun biraz üstüne çõkabilir, ancak hükümet IMF ile eski usul sert bir stand-by imzalamak durumunda kalõrsa kredi büyümesinin %10-12 civarõna çekilme riski de yüksek. Makro zayõflamanõn yaratabileceği bir diğer risk tahsili gecikmiş alacaklar da görülmesi muhtemel bir artõş. Halen %3 hafif üzerinde seyreden TGA larda aktif kalitesini derinden bozacak anlamda bir artõş beklemiyoruz, çünkü hem işsizlikte sert bir artõş beklentimiz yok, hem de türk bankalarõnõn kredi verme standartlarõ halihazõrda batõlõ finans kurumlarõyla mukayese edilemeyecek kadar sõkõ. Aşõrõ kur riski taşõyor olmasõndan dolayõ zora girebilecek Kobi ler içinse hükümetten bir yardõm paketi çõkmasõ ihtimali yüksek. Bankalar için tek sistemik risk unsuru faizlerde görülebilecek anlamlõ bir yükseliş. Çünkü sistemin en zayõf yanõ vade uyumsuzluğu. Ama eğer önümüzdeki dönemi domine edecek temel dinamik global ekonomik yavaşlama olacaksa, YTL faizlerinde sert ve kalõcõ bir yükseliş ihtimali oldukça düşük. Ekim ayõndaki son kur dalgasõ gösterdi ki, yüksek faiz silahõ de-leveraging tabanlõ bir kur zayõflamasõnõ durdurmak için artõk bir silah değil. TCMB nin bir kur atağõnõ durdurmak için artõk faiz silahõnõ kullanamayacak olmasõ, kur volatilitesi normale döndüğü anda faizleri indirmeye başlayacağõ anlamõna geliyor. Bu paradigma değişikliği nedeniyle 2009 içinde faiz indiriminin boyutu piyasa beklentisinin oldukça üzerinde olabilir.

8 Değerleme Tablosu Hisse Başõ Kar (Ykr) F/K F/K F/DD F/DD Kredi Büyümesi Akbnk ,0 7,5 1,1 1,1 25% 16% Garan ,3 4,5 1,0 0,9 32% 14% İsctr ,1 5,2 0,9 0,8 31% 18% Ykbnk ,9 6,4 1,2 1,1 30% 17% Halkb ,0 4,2 0,9 1,0 30% 15% Vakbn ,7 3,4 0,6 0,5 24% 18% Akbnk Akbank değerleme olarak en pahalõ duran büyük banka hissesi olmasõnõ 2008 boyunca banka endeksine relatif daha yukarda seyretmesi borçlu. Şirketler kesimine açtõğõ döviz kredileri pozisyonu kur zayõflõğõnda problem yaratabilir. YTL tahvil piyasasõndaki yüklü trading pozisyonu da zararda. Ancak BDDK bunlarõ piyasa fiyatõndan değil, iç verim hesabõndan muhasebeleştirmesine izin verdiği için bilançoya yansõmayacak. %20 citi hissesi için üç yõllõk satmama (lock-up) taahhüdü 2009 ilk yarõda doluyor. Değerlemesi diğer bankalara nazaran daha pahalõ, banka endeksinin altõnda bir performans bekliyoruz. Garan Son yõllarda sürekli olarak rakiplerinden daha hõzlõ büyümeyi başaran Garanti, kredi ve komisyon büyümesinin yanõsõra mevduat tabanõnda vadesiz payõnõn yüksek olmasõyla güçlü bir maliyet yapõsõna sahip, kredi/ mevduat oranõnõn yüksekliği bankanõn önceliğini büyümeden karlõlõğa çevirmesi yönünde baskõ yaratõyor. Mayõs- haziran döneminde gerçekleşen bedellinin sulandõrõcõ etkisi, hissenin zayõf 2008 performansõnõn başlõca sorumlusu. Büyük bankalar içinde sürdürülebilir temettü ödeme kapasitesine sahip ilk banka gibi görünüyor. Yüksek faaliyet verimliliği, yüksek özvarlõk karlõlõğõ cazip fiyat çarpanlarõnõ destekliyor, bankalar arasõnda bir numara olarak görüyoruz.

9 İsctr Ykbnk Vakbn Güçlü bir mevduat tabanõna sahip olmasõ ve ortalamanõn altõnda bir kredi/mevduat oranõyla İş Bankasõnõn kriz ortamõnda pazar payõnõ yükseltmesini sağlayacak gibi görünüyor. Yeniden yapõlanma sürecini büyük ölçüde tamamlamõş durumda ve karlõlõk marjlarõnõ sektör ortalamasõna yükseltmeyi başardõ. Cari piyasa değeri üzerinden değerlediği geniş finans-dõşõ iştirak portföyü özvarlõk rakamõnda volatiliteye neden olmasõ bir handikap, ancak cazip değerlemesi ve büyüme potansiyeliyle banka endeksinin üzerinde getiri vadetmeye devam ediyor. Koçbank birleşmesi sonrasõ beklenen verimliliğe ulaşmasõ uzun sürdü, ancak sonunda güçlü bir kar büyümesi ufukta göründü. Bu yõl en önemli hikayesi sigorta iştiraklerini satarak 1.5 milyar civarõnda nakit elde etmesiydi ve değerleme olarak ortalamanõn üzerinde işlem görmesini buna borçluydu ancak kriz sonrasõ bu satõş imkansõz hale gelmiş durumda. Ayrõca büyük ortaklar olan Koç ve Unicredit in durumlarõ endişe kaynağõ olabilir. YKB nin banka ortalamasõnõn altõnda kalacağõnõ düşünüyoruz. Vakõfbank gerek bankacõlõk faaliyet performansõ, gerek hisse performansõ olarak rakiplerinin gerisinde kaldõ. Kamu mevduatlarõnõn azalmasõ ve bazõ büyük şirket kredilerinde sorun çõkabileceği endişesi de buna eklendi. Ancak gelmiş olduğu değerleme bu negatif gelişmelerin fazlasõyla satõlmõş olduğunu gösteriyor karõnõn 3.4, defter değerinin ise sadece 0.5 katõna satõyor olmasõyla hissenin banka endeksinin üzerinde getiri vadettiğine inanõyoruz.

10 Halkb Halkbank güçlü ekonomik büyüme aynõ tempoda devam edebilseydi bundan en fazla göreceli faydayõ sağlayacak banka gibi görünüyordu ama yavaşlama kaçõnõlmaz görünüyor. Fiyat çarpanlarõ oldukça cazip görünmesine rağmen özelleştirme beklentilerinin belirsiz bir geleceğe ertelenmiş olmasõ hissenin en önemli hikayesini baltalamõş oldu. Hisseyi banka endeksine paralel getiri olarak değerliyoruz. Küresel kriz ortamõnda küçük ve orta boy bankalarõn büyüklere karşõ pazar payõ kaybetmesi kaçõnõlmaz görünüyor. Bunu ancak mevduata tam güvence verilmesi değiştirebilir ama küçük bankalarõn kayõplarõnõ telafi etmesi yine de zor bir süreç olur. Ayrõca yabancõ sahipliğindeki Fortis, TEB ve Şekerbank gibiler için ortak riskini satõn almak için makul bir sebep görünmüyor. Tekstilbank ise satõş hikayesini kaybetmiş gibi görünüyor ve mevduat tabanõnda önemli kayõplara uğramõş olabilir. Küçük ve orta boy banka hisselerinden genel olarak uzak durulmasõnõ gerektiğini düşünüyoruz. Katõlõm bankalarõ Asyabank ve Al-Baraka ise Kobi lere yönelik yüksek pozisyonlarõ nedeniyle risk taşõyor. Özellikle Kobi lere açõlmõş döviz kredilerinde sorun yaşayabilirler. Bu aşamada alõm için sadece büyük bankalarõn yugun olduğunu düşünüyoruz. Bu analiz, Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. (Ekinciler Yatõrõm) tarafõndan güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanõlarak hazõrlanmõştõr. Analizde yer alan ifadeler, hiç bir şekilde veya suretle alõm satõm teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ekinciler Yatõrõm bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmiyor. Bu sebeple, okuyucularõn buradan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanõlarak aldõklarõ kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği veya yalnõşlõğõndan Ekinciler Yatõrõm A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrõca Ekinciler Yatõrõm A.Ş. nin çalõşanlarõnõn ve danõşmanlarõnõn, herhangi bir şekilde bilgiler dolayõsõyla ortaya çõkabilecek, doğudan ve dolaylõ zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ek olarak, Ekinciler Yatõrõm A.Ş. raporlarõnõn internet üzerinden yoluyla alõnmasõ durumunda virüs, hatalõ gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayõ alõcõnõn donanõmõna veya yazõlõmõna gelebilecek herhangi bir zarardan dolayõ sorumlu tutulamaz.

ulusal-100 endeksi 2008

ulusal-100 endeksi 2008 Büyük Düşüşün Ardõndan ulusal-100 endeksi Bölge/Ülke 2008 Performansõ EM Asya -21,2% EM Doğu Avrupa -13,4% EM Latin Amerika -3,8% BRIC -20,4% EM Ortalamasõ -16,1% Türkiye -34,6% ABD -13,0% Almanya -17,1%

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

BANKACILIK RAPORU 22 Temmuz 2013

BANKACILIK RAPORU 22 Temmuz 2013 BANKACILIK RAPORU 22 Temmuz 2013 Hakan Aygun, Göksel Şişmanlar hakan.aygun@akyatirim.com.tr goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr İkinci çeyrekte bankacılık sektöründe kar daralması bekliyoruz Bankalar.. için

Detaylı

Hisse Senetleri / Bankalar 1 Aralık 2014

Hisse Senetleri / Bankalar 1 Aralık 2014 Hisse Senetleri / Bankalar 1 Aralık 2014 Bankacılık Sektörü Hakan Aygün hakan.aygun@akyatirim.com.tr Faizde rahatlama yeni ralli fırsatı sağlıyor Göksel Şişmanlar goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr Banka

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 27 Ekim 20 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde düşen petrol fiyatlarının makro dengelere olumlu etkisi ve global hisse piyasalarında olumlu seyir paralelinde tepki yükselişi

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015 Haftalık Piyasa Beklentileri 16 Mart 2015 1 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Ocak sonunda başlayan düşüş eğilimli

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Tahmin ve hedeflerde revizyon

BANKACILIK SEKTÖRÜ Tahmin ve hedeflerde revizyon BANKACILIK SEKTÖRÜ Tahmin ve hedeflerde revizyon 5 Haziran 2014 Hakan Aygun, Göksel Şişmanlar hakan.aygun@akyatirim.com.tr goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr Soluklanmanın ardından yükseliş devam eder mi?

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ 21 Mart 2014

BANKACILIK SEKTÖRÜ 21 Mart 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜ 21 Mart 2014 Hakan Aygun, Göksel Şişmanlar hakan.aygun@akyatirim.com.tr goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr Cazip değerlemeler politik riskle gölgeleniyor Türk bankaları.. 1 yıl ileri

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ 2Ç14 Kar beklentileri

BANKACILIK SEKTÖRÜ 2Ç14 Kar beklentileri BANKACILIK SEKTÖRÜ 2Ç14 Kar beklentileri 21 Temmuz 2014 Hakan Aygun, Göksel Şişmanlar hakan.aygun@akyatirim.com.tr goksel.sismanlar@akyatirim.com.tr Kar tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme Bankalar..

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 21 Nisan 2014 1 Nis 13 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Eki 13 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Mart-Nisan döneminde 61,000

Detaylı

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı?

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? 24 Ocak 2008 Özel Not Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? - Şirket dış borçlanmaları artıyor -Artan DTH lar bir güvence olabilir mi? krizi sonrasında uygulanan sıkı maliye politikası

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 18 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 84,500 seviyelerinden başlayan düşüş eğilimi; yükselen enflasyon beklentileri, kredi derecelendirme kuruluşlarının

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Banka. 21 Nisan. ilişkin. Yılın. büyümedeki zayıflık. öngörüyoruz. Göksel Şişmanlar.com.tr. ALBRK 1 yıl: 42,2% VAKBN

Banka. 21 Nisan. ilişkin. Yılın. büyümedeki zayıflık. öngörüyoruz. Göksel Şişmanlar.com.tr. ALBRK 1 yıl: 42,2% VAKBN Çeyreksel Kâr Beklentileri Banka cılık Sektörü 1Ç15 kâr beklentileri 21 Nisan 2015 Hakan Aygün hakan.aygun@akyatirim..com.tr Göksel Şişmanlar goksel.sismanlar@akyatirim..com.tr 1Ç15 sonuçları zayıf kalacak.

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 15 Eylül 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 15 Eylül 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 15 Eylül 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksi FED baskısı altında doların genelde tüm varlıklara karşı değer kazanması paralelinde geçen hafta %6 ya yakın değer kaybederek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Düşen Faizler ve İnşaat..

Düşen Faizler ve İnşaat.. 30 Ekim 2007 Düşen Faizler ve İnşaat.. Sektörel Bakõş * 2007 yõlõnõn son çeyreği itibariyle ekonominin temel dinamiği faiz indirim döngüsü olarak görünmekte. Daha düşük faizlerden faydalanacak ilk grup

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 11 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 11 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 60,000 seviyelerinden 85,000 seviyelerine kadar süren rallinin ardından enflasyonda düşüş beklentilerinin azalması,

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

AKBANK (AKBNK.IS) TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ. TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL

AKBANK (AKBNK.IS) TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ. TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL ABD$ 9 8 7 6 5 4 3 03/06 02/06 01/06 AKBNK AKBANK (2006-2007) 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 05/06 04/06 Endekse relatif (sağ taraf)

Detaylı

Koç Holding 13 Mayıs 2014

Koç Holding 13 Mayıs 2014 Koç Holding 13 Mayıs 2014 2014 1.Çeyrek Faaliyet Ortamı ve Ekonomik Gelişmeler www.koc.com.tr 2 04.01.10 07.04.10 09.07.10 10.10.10 11.01.11 14.04.11 16.07.11 17.10.11 18.01.12 20.04.12 22.07.12 23.10.12

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

AKBANK Ekonomi Sunumu. Ocak 2016

AKBANK Ekonomi Sunumu. Ocak 2016 AKBANK Ekonomi Sunumu Ocak 2016 2016 görünüm Gelişmekte olan ülkelerde yavaşlama Zayıf küresel ticaret hacmi Çin belirsizliği Uzun süreli düşük emtia fiyat seyri ve emtia ihraç eden ülkelerdeki düşük talebin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 ARALIK 2008 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Aralık Ayında Neler Olacak? FED (16 Aralık), ECB (4 Aralık), BoJ (19 Aralık)

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜM VE TAVSİYELERİMİZ 2010 yılının ilk çeyreğinde sektörün aktif toplamı %3,64 artarak 664,4 milyar TL ye yükselmiştir. Bankacılık sektöründe 2010 yılının ilk çeyreğinde mevduat

Detaylı

2Ç16 Kar Beklentileri Bankacılık Sektörü

2Ç16 Kar Beklentileri Bankacılık Sektörü 2Ç16 Net Kar Beklentileri 2Ç16 Net Kar Beklentileri (Solo) AKBNK 1.150 1.007 14,1% 682 68,5% GARAN 1.321 1.041 26,9% 1.076 22,7% HALKB 826 680 21,4% 646 27,9% ISCTR 1.288 969 33,0% 908 41,9% YKBNK 810

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Eylül 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Yılın ilk yarısında iç talep büyümeye ılımlı katkı verirken dış talep zayıf seyretmiştir. Yılın ikinci

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Banka. 20 Ekim. sıra bankalara ilişkin. tahminlerimizde. hisse. korumuş olsak da, uygun görüyoruz. katkısı. bankalarındaki.

Banka. 20 Ekim. sıra bankalara ilişkin. tahminlerimizde. hisse. korumuş olsak da, uygun görüyoruz. katkısı. bankalarındaki. Türkiye Hisse Senetleri / Bankalar Banka cılık Sektörü 3Ç14 için kısa vadeli katalist yok 20 Ekim 2014 Hakan Aygün hakan.aygun@akyatirim..com.tr Göksel Şişmanlar goksel.sismanlar@akyatirim..com.tr Bankalar

Detaylı

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004 5 Mayõs 2004 HSBC Doğan Holding Tavsiyemiz Ekle Önceki tavsiye Ekle 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile sürecek * Net Satõşlar Esas Faaliyet Karõ Net Kar F/K F/DD FVAOK FD/FVAOK FD/Satõşlar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017 Kas.12 Şub.13 May.13 Ağu.13 Şub.14 May.14 Ağu.14 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.16 May.16 Ağu.16 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Oca.1 Mar.1 May.1 Tem.1 Eyl.1

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 05 Mayıs 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 05 Mayıs 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 05 Mayıs 2014 1 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Eki 13 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde son bir ay boyunca 71,000-74,000

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hükümet ile Türk-İş arasõndaki toplu iş Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 27,702 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,721 %12.2 $/YTL 1.3369 %0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 15.83 -%0.5 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.16 %0.0

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Bankacılık Sektörü 22 Eylül 2015

Bankacılık Sektörü 22 Eylül 2015 Bankacılık Sektörü 22 Eylül 2015 Bankalar Artan sermaye maliyeti ve kar tahmin düzeltmeleri ile hedefler %13 düşürüldü Hakan Aygun +90 (212) 334 94 65 hakan.aygun@akyatirim.com.tr Sermaye maliyetindeki

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı 3/11 9/11 3/12 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 2/16 4/16 6/16 8/16 1/16 2/17 26 Mayıs 217 Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Son gelişmeler ardından piyasa ve ekonomi görünümü. Temmuz 2016

Son gelişmeler ardından piyasa ve ekonomi görünümü. Temmuz 2016 Son gelişmeler ardından piyasa ve ekonomi görünümü Temmuz 016 Öldürmeyen darbe güçlendirir 1 Darbe girişimi kontrol altına alındı. Ancak yara soğudukça derinliği daha iyi anlaşılıyor. Beşinci günün sonunda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEH) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 30.06.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (AEH) Genel Bilgiler Fon, Sermaye Piyasası Kurulu nun 01.10.2003 tarih EYF.17-1/1158 sayılı

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Ana Metal. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Mart SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Şubat ta Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış, Otomobil Satışlarından Kaynaklanıyor. Şubat ta Ticari Araç Satışları Gerilerken Ağır Ticari Araç Satışları Sınırlı

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

FORD OTOSAN Otomotiv

FORD OTOSAN Otomotiv Şirket Raporu FORD OTOSAN Otomotiv FROTO.IS / 15 Ekim 2002 Fiyat (TL) 13,000 Piyasa Değeri (mn $) 580 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,143 Artõş Potansiyeli (%) %97 İşlem Hacmi (mn $) 1.5 Hisse Sayõsõ (mn)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Balayı bitti, yeni bir dönem başladı

Balayı bitti, yeni bir dönem başladı Balayı bitti, yeni bir dönem başladı Mayıs ayında başlayan türbülansın nedenleri ve muhtemel sonuçları 1 Haziran 2006 Emin Öztürk 2002-2005 döneminin kısa özeti Büyüme performansı çok iyi (ortalama %7.8)

Detaylı

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, 1Y08 BDDK konsolide finansallarını açıkladı. Buna göre 1Y08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %1 artarak 1,215mn YTL (990mn ABD$) olarak açıklandı. Bankanın özsermaye getirisi ise %24.2 oldu.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ ANKARA TOPLANTISI SÜREYYA SERDENGEÇTİ 22/11/2006

EKONOMİK GELİŞMELER SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ ANKARA TOPLANTISI SÜREYYA SERDENGEÇTİ 22/11/2006 1 EKONOMİK GELİŞMELER SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ ANKARA TOPLANTISI SÜREYYA SERDENGEÇTİ 22/11/2006 TÜRKİYE: SON 5 YIL 2 TÜRKİYE: SON 5 YIL 3 120 % ENFLASYON: 35 Yıl Sonra (TÜFE, yıllık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

STRATEJİ. Hisse Senetleri Görünümü. 9 Aralık 2013 Erkan Savran FED korkusu büyük ölçüde fiyatlandı

STRATEJİ. Hisse Senetleri Görünümü. 9 Aralık 2013 Erkan Savran FED korkusu büyük ölçüde fiyatlandı STRATEJİ Hisse Senetleri Görünümü 9 Aralık 2013 Erkan Savran erkan.savran@akyatirim.com.tr FED korkusu büyük ölçüde fiyatlandı Türk hisse senedi piyasası için önerimizi Nötr olarak devam ettiriyoruz. Bono

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 29,188 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,111 %19.8 $/YTL 1.3201 %0.0 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.44 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.27 -%1.22

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 0 Bankacılık sektöründeki zararlar 1 trilyon $ ı aştı... :: :: IMF nin tahminlerine göre zararlar 2 trilyon $ ı aşabilir Hükümetler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Aygaz. 28 Ekim Oyak Yatırım Araştırma ENDEKSE PARALEL GETİRİ %

Aygaz. 28 Ekim Oyak Yatırım Araştırma ENDEKSE PARALEL GETİRİ % OYAK YATIRIM Şirket Raporu Aygaz Karlılıktaki istikrar ve temettü verimi ile ön plana çıkıyor Aygaz, Türkiye LPG pazarında toplam %29 luk Pazar payı ile lider konumdadır. Şirket kendi sahip olduğu gemi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 12 Aralık 2016, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 12 Aralık 2016, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

3Ç16 Kar Beklentileri Bankacılık Sektörü

3Ç16 Kar Beklentileri Bankacılık Sektörü 3Ç16 Net Kar Beklentileri 3Ç16 Net Kar Beklentileri (Solo) Açıklama Tarihi* AKBNK 1.095 1.332-17,8% 672 63,1% 21.10.2016 GARAN 1.272 1.540-17,4% 530 139,8% 24.10.2016 HALKB 700 886-21,0% 438 59,8% Kasım'ın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Ödemeler Dengesi Bülteni

Ödemeler Dengesi Bülteni Milyar $ 6 Şubat 6 Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre milyar 54 milyon dolar azalarak milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşerek iyileşme kaydetti. Ancak bu rakam

Detaylı