Düşen Faizler ve İnşaat..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düşen Faizler ve İnşaat.."

Transkript

1 30 Ekim 2007 Düşen Faizler ve İnşaat.. Sektörel Bakõş * 2007 yõlõnõn son çeyreği itibariyle ekonominin temel dinamiği faiz indirim döngüsü olarak görünmekte. Daha düşük faizlerden faydalanacak ilk grup inşaat bağlantõlõ sektörler olacaktõr. Uzun vadeli finansman sisteminin uygulanabilirlik sõnõrlarõna girmesi özellikle gayrimenkul ve altyapõ sektörlerinin büyümesini teşvik edecektir. Bu büyümeyi finanse edecek olan bankalar sadece hacim büyümesinden değil, taşõdõklarõ tahvil portföylerinden de sermaye kazancõ yazacaklar. Favori bankalarõmõz Ykbnk, Isctr ve Halkb. * Son dört çeyrektir ivme kaybeden özel tüketim ertelenmiş talep etkisiyle çeyrekte canlanmaya başlamõş gibi. Ancak dayanõklõ tüketim talebinin faiz seviyesinden daha ziyade gelir artõşõ ve istikrar algõsõna bağlõ kaldõğõnõ düşünüyoruz. Yurtiçi tüketim talebindeki artõşõn bu sektörlerdeki büyüme için belirleyici olabileceğini düşünmüyoruz. * İnşaat büyümesinden faydalanacak en iyi grubun Şişe Cam grubu olduğunu düşünüyor, Sise ve Trkcm önerirken, çimento grubunda liste başõmõz Akcns. Yeniden yapõlanan ve enerji sektörüne odaklanan büyük holdingler içinde en büyük favorimiz Kchol. Ciddi iskontoyla işlem gören Dohol ve Sahol ün yanõsõra bir m&a hikayesine sahip olan Gsdho ile gizli kalmõş değere oynamak açõsõndan Nthol de seçimlerimiz arasõnda. * Güçlü YTL nin kalõcõ olduğunu düşündüğümüz için yurtiçi piyasasõ güçlü şirketleri ön plana almak gerektiğini düşünüyor, ihracata bağõmlõ şirketlerin zorlanabileceğine inanõyoruz. Hem fundamental karşõlõğõ olan hem de gizli kalmõş değere oynamak açõsõndan beğendiğimiz küçük sermayeli hisseler Adnac, Banvt ve Parsn. Uğur Ertürk Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Yõldõz Posta Caddesi, Dedeman Ticaret Merkezi no :52/ Gayrettepe - İstanbul

2 Bankacõlõk Sektörü Kayõp 90 larõn ardõndan gelen 2001 krizi esasen bir bankacõlõk kriziydi ve tahribatõn boyutu Gsmh nin %30 una karşõlõk gelecek derecede büyüktü. Kriz sonrasõ bankacõlõk sektörü muazzam bir yeniden yapõlanma sürecine girdi; kamu bankalarõndaki açõklar temizlendi, 20 den fazla özel banka kapatõlarak bilançolar rehabilite edildi, çok daha etkin bir denetleme ve şeffalõk yapõsõ oluşturuldu. Neticede, son dört yõldõr kuvvetli bir büyüme trendi sergilemekte olan ve özvarlõk yapõsõ çok daha güçlü bir sektör ortaya çõktõ. Ancak herşeyin ötesinde, dönemindeki güçlü makroekonomik normalleşmenin bankacõlõktakii çarpõcõ büyümenin ardõndaki temel faktör olduğunu unutmamak gerekiyor sonrasõ AB hikayesinin de eşliğinde, sektör global oyuncularõn ilgi alanõna girdi. Hsbc ile başlayan yabancõ girişi döneminde ivme kazandõ ve bugün kamu ve İşbank dõşõndaki bütün büyük özel bankalarda, tamamen yada eşit ortak olarak yabancõ sermaye bulunuyor. Hükümet %75 lik halkbank hissesini 2008 yõlõ içinde blok satmayõ planladõğõnõ açõkladõ. Büyüme potansiyeli.. Global oyuncularõn Türk bankacõlõk sektörüne olan ilgisinin temelinde büyüme potansiyeli yatõyor. Gelişmiş ülkelerde banka aktifleri milli gelirin 4-5 katõ büyüklüklere ulaşmõş durumda. AB ye yeni üye olan 12 Avrupa ülkesinde bu oran %156 iken, Türkiye de banka aktiflerinin milli gelire oranõ %94 seviyesinde. Bu noktada milli gelir hesaplama 474% Banka Aktiflerinin Milli Gelire Oranõ 156% 94% AB ortalamasõ Son AB üyeleri Türkiye metodolojisinde 2007 sonunda değişeceği ve AB normlarõna uygun esa-92 metoduna geçileceğini hatõrlatmak istiyoruz. Şu anda esa- 69 normlarõyla hesaplanan Türkiye Gsmh sinin esa-92 ile hesaplandõğõnda %20-35 arasõ daha yüksek çõkacağõ tahmin ediliyor. Bu durumda banka bilançolarõnõn milli gelire oranõnõn ciddi oranda daha düşük kalacağõ görülüyor. Kredi Büyümesi.. Sektörün en çok gelişmeye açõk olan tarafõ kredi büyümesi. Türkiye de gerek şirketlerin gerek bireylerin kredi kullanma oranlarõ global ortalamalarõn çok altõnda. Avrupa ülkeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda hemen göze çarpan bu düşük kredi oranlarõ dünyanõn diğer ekonomik bölgeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda da değişmiyor. Kredi Mevduat/ Gsmh Krediler/ Gsmh Avro Bölgesi 81% 135% İspanya 53% % Yunanistan 56% 80% Son 12 üye 41% 45% Türkiye 47% 32% *2005 yılsonu itibariyle oranlarõ gelişmekte olan Asya ekonomilerinde %-160 arasõ değişirken, Latin Amerika ülkelerine nazaran da Türkiye deki borçluluğun çok düşük olduğunu görüyoruz. Üstelik Türkiye deki bu düşük oran 2004 yõlõndan itibaren başlayan yoğun kredi büyümesi sonunda varõlmõş olan nokta.

3 Güçlü Yapõsal Değişiklik.. Bankacõlõk sektöründe 2001 krizi sonrasõ başlayan yapõsal değişiklikle, bankalarõn birinci derecede odaklandõklarõ alan kredi büyümesi oldu. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde kredi büyümesinin mevduat büyümesinden daha hõzlõ gelişmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Banka bilançolarõnda son üç yõlda %40 lardan %70 lere yükselen mevduatõn krediye dönüşme oranõnõn kõsa sayõlabilecek bir sürede üç haneli platoya ulaşacağõnõ tahmin ederken, bu kredi büyümesinden aslan payõnõ bireysel krediler almaya devam edecek. Bireysel kredilerde en hõzlõ büyümeye sahne % 80% 60% 40% olacak alt-segment ise konut kredileri olacak. Uzun vadeli konut finansmanõ (mortgage) mefhumu ile yeni tanõşõlan Türkiye de yasal altyapõ büyük ölçüde kurulmuş olmasõna rağmen henüz faiz oranlarõnda uzun vadeli borçlanma için gerekli seviyelere ulaşõlamadõ. Mortgage kredilerinin işlerlik kazanmasõ için faiz oranlarõnõn tek haneye yakõnsamasõ gerekiyor. Makro-ekonomik istikrarsõzlõk döneminde büyük ölçüde kamu borçlanma kağõtlarõna yatõrõm yapmak durumunda kalan bankalar artõk hõzla kredi satmanõn peşinde. Bankalar için yakõn vadeli en önemli hedef kredi pazarõndaki paylarõnõ yükseltmek, özellikle bireysel kredilerde. Bireysel krediler geri dönüş problemi daha az olan ve daha yüksek kar marjlarõ sunabilen bir segment. Kredi pazarõnõn gelişmeye açõk diğer 50% 40% 30% 20% 10% Mevduatõn Krediye Dönüşme Oranõ Tüketici Kredilerinin Payõ Kredilerin Aktiflere Oranõ Menkul Portföyü / Aktifler % 20% 10% 0% bir segmenti de Kobi ler, yani küçük işletmeler. Hala yapõsal bazõ sorunlarõn varlõğõna rağmen, Kobi kredileri önümüzdeki dönemin kredi büyümesinin kilit bir unsur olacak. Son üç yõlda hõzla artarak %8 den %20 ye ulaşmõş olan Kobi kredilerinin payõ hala gelişmeye çok müsait. Kobi kredilerinin toplam krediler içindeki payõ AB ülkelerinde %40 seviyesinde bulunuyor. Kredi genişlemesinde önemli bir diğer unsur da krediye ulaşabilirlik yõlõndan bu yana bordrolularõn sayõsõ ciddi bir artõşla 9 milyondan 12 milyona yükseldi- özel sektördeki maaş bordrolarõndaki bu önemli artõş bireysel kredi genişlemesinde kilit unsurlardan biri. Öte yandan son dönemde gelişmiş ülkelerde yaşanmakta olan kredi sõkõşõklõğõnõn Türk bankacõlõk sektörünü arz yönünden etkileme ihtimali ise oldukça düşük.

4 Faiz indirim döngüsü başladõ.. Banka bilançolarõ üzerinde konuşulmasõ gereken ilk şey faiz indirim döngüsünün başlamõş olmasõ Haziran dan beri yüksek faiz politikasõnõ sürdüren Merkez Bankasõ Eylül ayõnda faiz indirimlerine start verdi. TCMB nin açõkladõğõ temel gerekçe dez-enflasyon sürecindeki sağlõklõ görüntü; 15 aylõk güçlü parasal sõkõlaştõrma özellikle servis fiyatlarõndaki katõlõğõ kõrmayõ başarmõş görünüyor. İki yõldõr %12 lerde sõkõşmõş olan hizmet fiyatlarõ son beş ayda, 12% 10% 8% 6% Tüfe Çekirdek Tüfe (H) 4% 2005 %8 lere gerilemiş durumda. TCMB nin özel önem verdiği çekirdek Tüfe (H tanõmlõ) son altõ ayda %10 dan %6 ya 4 puan düşüş gösterdi. Çekirdek Tüfe hõzlõ iniş trendini sürdürürken, normal Tüfe nin son dört aydõr %7 lerde takõlmasõnõn sebebi gõda fiyatlarõ. %15 yõllõk artõş temposuna ulaşan gõda fiyatlarõ arzyönlü bir şok olarak TCMB ye manevra alanõ tanõmõyor. Tüfe için 2008 yõlõnda %4 hedefi artõk olabilirlik ufkunda görünüyor. Güçlü YTL bu trende destek veriyor. Bir TCMB araştõrmasõ; kur artõşõnõn fiyatlara gün gibi kõsa bir sürede ve birebir yansõtõldõğõnõ, buna karşõn kur düşüşlerinin fiyatlara geçişinin süre olarak daha uzun ve miktar olarak daha düşük olduğunu göstermektedir. Yaygõn fiyatlama mekanizmasõnõn kur volatilitesine verdiği bu tepki, 2006 Mayõs- Haziran dalgasõnõn fiyatlar üzerinde yarattõğõ tahribatõn yõllõk baz etkisinin artõk silinmeye başladõğõna işaret ediyor. Enflasyon beklentilerinde soru işareti oluşturan bazõ kamu zamlarõnõn (elektriksu-gaz) 2007 yõlõnda tamamlanacağõ ve 2008 yõlsonuna bir baz etkisi bõrakmayacağõ anlaşõldõ yõlsonu faiz tahminimiz %12.. Gõda fiyatlarõ, ve muhtemelen global enerji fiyatlarõndan kaynaklanabilecek arz-yönlü şoklarõn TCMB para politikasõnõ etkileyeceğini bu aşamda düşünmemek gerekir. Gõda fiyatlarõnõn tehdidi altõndaki tek ekonomi Türkiye değil, üstelik global faiz ortamõnõn indirim yönüne dönmesi, parasal gevşemede TCMB nin elini rahatlatan bir faktör son iki ayda bp indirimden sonra 2008 indirim toplamõnõn 400 bp ye ulaşacağõ düşüncesindeyiz. YTL nin değeri sorunsalõ.. Faiz indirimi döngüsüne en büyük tehdit YTL nin değer kaybetme ihtimali. Gelişmiş ekonomilerde Ağustos ayõnda yaşanan kredi krizi gösterdi ki, EM piyasalarõ global likidite koşullarõndaki daralmadan ilk vurulacak piyasalar değil artõk. Muhtemel bir ABD yavaşlamasõ EM ekonomilerindeki tüketim kapasitesi üzerinden dengelenebilecek. En iyimser faiz indirim senaryolarõnda bile 2008 boyunca dünyanõn en cazip carry-trade parasõ olma konumunu sürdürecek olan YTL nin herhangi bir sõcak para çõkõşõna karşõ tarihinin en dayanõklõ konumunda olduğunu düşünüyoruz.

5 TCMB tanõmlõ 1.00 USD EUR YTL Endeksi formülü üzerinden oluşturduğumuz ve = başlangõç sevieyli YTL endeksi döneminde hiç 110 üzerine çõkamadõğõ direncini kõrarak 121 seviyesine ulaşmõş durumda. Bunun tarihi bir kõrõlma olduğunu düşünüyor ve son dört yõlda 90 sağlanan güçlü makro iyileşmenin fiyatlanõyor olmasõ olarak görüyoruz = Önceki on yõlda ortalama %12 olan Kamu açõğõ/gsmh oranõ son dört yõlda %2 nin altõna gerilerken, enflasyon %78 ortalamadan %7 ye düştü ve ekonomi aynõ dönemde %7 üzeri kesintisiz bir büyüme süreci yakaladõ. Son beş yõlõn güçlü FDF performansõyla Kamu Borcu/Gsmh oranõ 2001 yõlõndaki %91 den %2007 sonunda %39 a gerilemiş olacak. Siyasi istikrar faiz düşüşüne yardõmcõ olacak.. TCMB, 2006 Haziran ayõnda parasal sõkõlaştõrmaya başladõktan sonraki 15 ay boyunca koşullarõn çok uygun olduğu düşünüldüğü anlarda bile faiz indirmeye yanaşmadõ. Bankanõn bu duruşundaki en önemli faktör çifte seçim döngüsünün yaratmasõ muhtemel siyasi krizlerin YTL yi saldõrõya açõk hale getirebileceği endişesi idi. Nitekim 2007 yõlõ çok sert bir siyasi türbülans yõlõ olarak hatõrlanacak. TCMB, Ağustos sonunda CB seçiminin de tamamlanmasõndan sonra faiz indirmeye başladõ. Tahvil faizleri 2006 krizinden sonra ilk olarak 2007 Nisan da negatif taşõma bölgesine geçti Nisan CB seçiminin orijinal tarihi idi. Sonraki dört ayõn siyasi belirsizlik ve global kredi krizi ortamõnda bile tahviller bir daha fonlama maliyetinin üzerine çõkmadõ. Eylül 2007 de faiz indirim döngüsünün başlamasõyla fonlama bariyerinin 2 puan altõna yerleşmiş durumdaki tahvil faizi, K.Irak operasyonu ve gelişmiş piyasalardaki kriz havasõna rağmen gücünü koruyor. En geç 2008 başõnda %13-14 tarihi düşük seviyesine ulaşmasõnõ bekliyoruz. 24% 21% 18% 15% Tahvil faizi TCMB O/N 12% Eki.05 Eki.06 Eki.07

6 Piyasa Özvarlõk Kredi Büyümesi Mevduat Büyümesi Net Faiz Bono Port./ Komisyon Gel./ Değeri 2007T /06 /06 Marjõ Aktifler Faaliyet Gid. Akbnk % 26% 13% 16% 4,6% 39,2% 63% Garan % 29% 29% 23% 4,5% 26,0% 76% Isctr % 12% 25% 11% 3,4% 33,7% 56% Ykbnk a.d. a.d. a.d. a.d. 4,5% 28,7% 41% Halkb % 64% 30% 10% 4,9% 48,7% 35% Vakbn % 17% 8% 14% 5,2% 28,2% 35% IMKB- endeksinde banka hisselerinin ağõrlõğõ %46, buna banka sahibi holding hisselerinin ağõrlõğõnõ da ekleyecek olursak ağõrlõk %50 yi aşõyor. Banka endeksinin -endeksine relatif hareketine baktõğõmõzda 2006 ilk çeyrekten beri endeksin altõnda stabil bir seyir izledikten sonra Mayõs- Haziran döneminde yaptõğõ %5 bir düşüş ve Temmuz başõndan itibaren endeksin %10 dan fazla üzerinde bir seyir izlediğini görüyoruz. Banka Endeksi / IMKB 110 Siyasi ve makro istikrar algõsõndan ilk kazanacak sektör olmasõ ve faiz indirim döngüsünün henüz start almasõndan dolayõ önümüzdeki bir yõlda banka endeksinin piyasanõn üzerinde performans göstermesini bekliyoruz. Faiz düşüşü bankalarõn bono portföyleri üzerinden sermaye kazancõ elde etmelerinin yanõsõra kredi 90 genişlemesi üzerinden temel faaliyet karlarõnõ da arttõracak çok önemli bir değişken. Öte yandan Türk bankalarõ global eşleniklerine göre çok ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Özellikle civarõnda F/K çarpanlarõyla işlem gören D.Avrupa ve Rus bankalarõna karşõn Türk bankalarõnõn dolayõndaki F/K ortalamasõ çok ciddi bir iskontoya işaret ediyor. Üstelik Türk bankalarõnõn kar büyüme beklentileri de EM eşleniklerinden daha yüksek. Bu yüksek iskonto yabancõ kurumsal yatõrõmcõlarõn alõm iştahõnõ canlõ tutacaktõr. Büyük banka hisseleri için katalizör olabilecek yeni bir gelişme, hükümetin 2008 yõlõ içinde %75 halkbank hissesini blok olarak satõlacağõnõ duyurmasõ oldu. Yabancõ bankalar açõsõndan Türk bankacõlõk sektörüne girmek için son şanslardan biri olan bu ihaleye yerli büyük özel bankalarõn da asõlmasõ söz konusu. Yerli bankalardan biri Halkbank õ alacak olursa sektörün en büyüğü haline gelecek ve artan ölçek kapasitesi üzerinden ekstra avantajlar elde etmiş olacak. Küçük bankalar arasõnda Kamu otoritesi tarafõndan Yunan Alpha ya satõşõ iptal edilen Alternatifbank ve henüz bir satõş niyeti belli edilmemiş olsa da Tekstilbank birer satõnalma hedefi konumundalar.

7 akbnk 120 Hisse Sayõsõ (mn adet) Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 20,7 14,0 12,4 F/DD (x) 4,6 3,0 2,7 Akbank a son üç yõllõk perspektifte bakõldõğõnda kredi ve mevduat büyümesinde diğer rakiplerinin üzerinde bir performans gösterdiğini ve önümüzdeki dönemin büyüme beklentilerinden en iyi faydayõ elde edecek şekilde konumlanmõş olduğunu görüyoruz. Citibank a %20 stratejik hisse satõşõ serbest sermaye tabanõnõ güçlendirirken, Citi know-how desteği de yeni ürün lansmanlarõ üzerinden faiz-dõşõ gelirleri güçlendirmeye devam edecek gibi. Ancak sektörde en yüksek F/K çarpanlarõyla işlem görmesinden anlaşõlabileceği gibi, bahsettiğimiz pozitif faktörlere büyük ölçüde fiyatlanmõş. Hisseyi normalde endekse paralel getiri olarak değerliyoruz. Ancak Citibank işbirliği in-organik büyüme kapasitesi için yeni olanaklar yaratabilir. garan Hisse Sayõsõ (mn adet) 2. Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 20,3 9,0 9,8 F/DD (x) 4,6 3,0 2,5 Garanti Bankasõnõn 1YY2007 de açõkladõğõ 1.5 milyar YTL net karõn 724 mn kõsmõ sigorta iştiraklerinin satõşõndan elde edilen bir defalõk bir kazançtan oluşuyor. Yine de, bankacõlõk faaliyetlerinin performasõ oldukça güçlü- kredi pazarõndaki agresif tutumu bankanõn bütün kredi segmentlerindeki Pazar payõnõn önemli ölçülerde yükselmesini sağlamõş. Fonlama tarafõnda yüksek maliyetli YTL mevduatõnõn peşinden koşmaktansa, yurtdõşõ fonlamaya ağõrlõk vermesi ve iştirak satõşõnõn serbest sermaye tabanõnõ güçlendirmesi net faiz marjõnõ olumlu etkileyen bir unsur olmuş başõndan beri banka endeksini %44 alt eden yüksek hisse performansõ tüm bu gelişmeleri fazlasõyla yansõtmõş durumda. Bankanõn pazar payõ kazançlarõnda ve yüksek faaliyet verimliliğini aynõ tempoda sürdürmesi artõk zor, endekse paralel getiri öngörüyoruz.

8 isctr Hisse Sayõsõ (mn adet) Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 19,6 12,7 8,9 F/DD (x) 2,3 1,7 1,5 İş Bankasõ son bir yõl içinde kredi pazarõnda önemli bir pazar kaybõnõ uğradõ- İş Bank büyük bankalar içinde son bir yõlõn en düşük kredi büyüme performansõnõ sergiledi. Kar marjõ kaybõ esas olarak bu düşük büyümeden kaynaklanõyor. Muhafazakar tutum, banka yönetimin stratejik bir tercihi. 1Ç2006 dan beri finans piyasalarõnõn volatil bir seyir izlemiş olmasõ bu muhafazakar tutumu anlaşõlõr kõlsa da, önemli faaliyet alanlarõndaki pazar kaybõyla hissenin banka endeksine relatif performansõ 2006 başõna göre %35, 2007 başõna göre %20 düşük kalmõş durumda- hissenin aşikar biçimde aşõrõ satõlmõş olduğunu düşünüyoruz. Bankanõn ölçek kapasitesi bu kayõplarõnõ telafi etmesine imkan tanõyor. Hissenin endeksin üzerinde getiri sağlayacağõnõ düşünüyoruz. ykbnk Hisse Sayõsõ (mn adet) Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 26,9 14,7 8,9 F/DD (x) 4,0 3,0 2,6 Önümüzdeki dönemde en güçlü bilanço büyümesi beklediğimiz banka YKB. Banka, Koçbank la birleşmesinden doğan sorunlar nedeniyle zayõflamõş olan büyüme momentumu artõk tekrar güçlenmeye başlõyor. Bankalar arasõndaki en uzun vade uyumsuzluğu, düşen faiz ortamõnda YKb ye kar olarak geri dönecek. Kritik eşikte durmakta olan sermaye yeterliliği rasyosu gayrimenkul portföyünün elden çõkarõlmasõ ve Çukurova borcunun erken itfasõ ile rahatlamõş durumda. Koçbank birleşmesinden kaynaklanan baz etkisi her bilanço döneminde YKB için pozitif sürprizler yaratmaya elverişli. Hisse için öngörümüz endeks üzeri getiri.

9 halkb May.07 Hisse Sayõsõ (mn adet) Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 14,3 10,7 9,9 F/DD (x) 3,3 2,7 2,4 Halkbank, 2007 ilkyarõda en hõzlõ büyüyen banka oldu. Mevduat maliyetlerini kontrol altõnda tutmayõ başarõrken kredi pazarõndaki büyümesi sektör ortalamasõnõn çok üzerinde çarpõcõ bir hõzda gerçekleşti. Bu artõşõn büyük kõsmõ zaten her zaman güçlü olduğu Kobi kredilerinde değil, tüketici kredileri segmentinden kaynaklanõyor. Bankanõn bono portföyü de relatif olarak sektörün en yüksek düzeyinde ve hem düşen tahvil faizlerinden en iyi getiriyi eld etmesini sağlayacak hem de daha fazla kredi genişlemesi için imkan tanõyacak. Azalmaya devam eden problemli kredi oranõ bilanço üzerinde pozitif etkiler yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. En önemli risk, 2008 içinde satõlacak olan kamuya ait kontrol hissesinin bir yerli banka tarafõndan alõnmasõ durumunda, evliliğin küçük hissedarlar aleyhine çalõşma ihtimali. Hisse için endeks üzeri getiri öngörüyoruz. vakbn Hisse Sayõsõ (mn adet) Piyasa Değeri (mn YTL) G 2007 T 2008 T Toplam Aktif Defter Değeri Net Kar F/K (x) 13,9 9,7 8,1 F/DD (x) 2,4 2,3 2,0 Vakõfbank fonlama tarafõnda halen %20 civarõnda bir kamu mevduatõ taşõyor. Azalma temposundaki kamu mevduatõ bankayõ kredi dağõtma konusunda sõkõntõya sokuyor; kredi büyümesinde muhafazakar kalarak sektör ortalamasõnõn altõnda kalamasõnõn sebebi bu kamu mevduatõna ilişkin belirsizlik. Mevduat maliyetlerinin yüksekliği de banka için bir handikap içinde şimdiye kadar faiz-dõşõ taraftaki başarõlõ performansla büyümeden kaynaklanan olumsuzluğu bertaraf etmiş görünüyor ve fiyat çarpanlarõ sektöre nazaran biraz cazip hale gelmiş durumda. Hisse için öngörümüz endekse paralel getiri.

10 Holdingler kchol Dayanõklõ Tüketim 41,4% Hisse Payı 120 Froto Toaso % 38% Diğer oto % Arclk % Enerji 26,4% Tuprs % Aygaz % 80 Perakende 15,6% Migrs % Finans 31,3% Ykbnk % Koç Holding, Tüpraş õ satõn aldõktan sonra Diğer finans 450 kapsamlõ bir yeniden yapõlanma sürecine Diğer sektörler 390 girdi. Pek çok sektörden çõkarak temel Holding Nakit olarak dayanõklõ tüketim, enerji ve finans gruplarõna odaklandõ. Tüpraş satõn almasõnõ finansmanõ için önemli bir borç yükü altõna giren grup aynõ zamanda ciddi bir kur riski taşõyordu. Ancak YTL nin kalõcõ Net Aktif Değeri Piyasa Değeri Prim (iskonto) (18%) olmasõnõ beklediğimiz güçlenme trendi Koç un bu döviz açõk pozsiyonundan önemli bir kur kazancõ yazmasõnõ gündeme getirdi. Otomotiv ve beyaz eşyaya ilişkin iyileşme beklentilerinin piyasa tarafõndan biraz fazla fiyatlandõğõnõ düşünsek de, finans ve enerjide kuvvetli performans bekliyoruz. Holding elektrik ihalelerinde de ciddi bir pay kapma amacõnda. Migros satõşõ için yetki verilmesi ve Ramenka satõşõ sonrasõ gelen kar satõşõnõn alõm için fõrsat olduğunu düşünüyor ve hissenin 2008 içinde endeks üzeri getiri sağlayacağõna inanõyoruz. enkai milyar $ piyasa değeri ile işlem görmekte olan Enka yõ değerlemekte en önemli handikap inşaat faaliyetlerinin nasõl değerlendirileceği. Grubun enerji faaliyetleri büyüme ve karlõlõk açõsõndan fazla bir ümit vadetmiyor. Rusya daki gayrimenkul operasyonlarõ ise Enka nõn en değerli halkasõ. Nükleer enerji santrali beklentisiyle son dönemde endeksin çok üzerinde performans sağlayan hissenin yukarõ potansiyelinin artõk sõnõrlõ olduğunu düşünüyoruz başõndan beri %133, 2007 başõndan beri %27 endeks üzeri perfromansõ sonrasõnda, hisseyi endeksin altõnda getiri olarak düşünüyoruz.

11 dohol Medya 40% Dyhol % Enerji 30% Ptofs % Diğer 196 Holding Nakit Net Aktif Değeri Piyasa Değeri Doğan Holding temel olarak iki alana Prim (iskonto) (30%) yoğunlaşmõş durumda; medya ve enerji. OMV ile ortak olarak yürüttüğü Ptofs operasyonunda petrol dağõtõmõnõn ötesine geçip petrol ve gaz arama/çõkarma ile bir rafineri kurma planlarõ var. Rafineri için 2012 ye kadar 4.5 milyar $ yatõrõm planlanõyor. Bu dikey büyüme stratejisinin hisse için orta vadede olumlu buluyoruz. Dyhol üzerinden yürüttüğü medya alanõnda ise lider pazar payõnõ sürdürmekte zorlanacağõnõ düşünmekle beraber, grup bölgesel büyüme planlarõ bunu telafi edebilir. Axel Springer e %25 hisse satõşõndan gelen nakiti TME satõn almasõndan kullanarak D.Avrupa ve Rusya da büyümeye çalõşõyor. Aralõk ta yapõlacak Atv/Sabah ihalesi Doğan Medya Grubunun piyasa değeri için bir referans oluşturabilir. Bu ihalenin yanõnda Dgzte hisse satõş haberi de hisse performansõ için katalizör olabilir. Ancak hisse için kõsa vadede en önemli katalizör Tekel Sigara ve Milli Piyango ihaleleri olacak. Kazanõrsa, medya avantajõyla bu iki operasyon da Doğan için ciddi kar merkezleri olabilir. Dõşbank õ sattõğõndan beri endekse relatif %50 düşük kalan ve net aktif değerine %30 iskontoyla işlem gören hisseyi endeks üzeri getiri olarak değerliyoruz. nthol Halen 348 mn YTL piyasa değeri ile işlem görmekte olan Net Holding, 2001 krizi sonrasõ içine girmiş olduğu finansal darboğazõ aşmakta zorlandõ. İstanbul yaklaşõmõ ile borçlarõnõ yeniden yapõlandõran grup, Milas-Net projesiyle düzlüğe çõkmak üzere. Ortak olduğu Ağaoğlu ilk anda Net in banka borçlarõnõ kapatacak ve Net hasõlattan %20 alacak. Net Bugünkü Değerini 450 mn YTL olarak hesapladõğõmõz bu, akdeniz havzasõnõn en büyük turizm projesinde son imzalar henüz atõlmadõ. İmza ve projenin lansmanõ çok önemli bir katalizör olacak. İzolasyonlarõn kalkmasõ halinde, Net in Kõbrõs yatõrõmlarõnõ da önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Kuzeyin en büyük oteli Crystal Cow unda yeraldõğõ bu yatõrõmlarõ 400 mn YTL olarak görüyoruz ve hisseyi endeks üzeri getiri olarak değerlendiriyoruz.

12 sahol Finans 65% akbnk % akgrt % Otomotiv 8% brisa % kordsa global 800 % temsa % diğer 160 Çimento 6% Sabancõ Holding portföyünün %65 i tek akcns % başõna Akbank payõndan oluşuyor, ve cimsa % bankanõn performansõna fazla bağõmlõ bir oysac 93 41% durum oluşturuyor olmasõ bir risk ama aynõ zamanda kõsa vadeyi domine Carfa % edecek olan faiz indirim döngüsünün Enerjisa % sahol için de bir katalizör olmasõnõ Philsa % sağlõyor. Grup, Akbank ta Citibank, çimento da Heidelberg, perakendede Diğer 1. Carrefour, lastikte Bridgestone, hayat sigortasõnda Aviva, sigarada PM ve son Holding Nakit 390 olarak enerjide Verbund gibi bütün temel faaliyet alanlarõnda güçlü yabancõ Net Aktif Değer ortaklara sahip. Sabancõ grubu orta Piyasa Değeri vadede finansal grubun aktiflerdeki Prim (iskonto) -21% payõnõ %40 lara çekmeyi ve enerji, otomotiv ve perakendenin paylarõnõ %15 er düzeyine yükseltmeyi hedefliyor. Bu, yeniden yapõlanmaya paralel olarak tekstil ve kimya şirketlerinin yanõsõra Marlboro daki payõnõ da satabilir. Elektrik ihalelerinin en güçlü taliplisi olarak gördüğümüz Sahol, döneminde NAD a ortalama %20 primli olarak işlem görürken şu anda %21 iskonto sunuyor. Hisse için görüşümüz endeks üzeri getiri sağlayacağõ yönünde. gsdho GSD Holding in aktifindeki tek önemli değer Tekstilbank ta sahip olduğu %74 kontrol hissesi. Tektilbank õn satõşõ halinde muhafazkar bir 2.5x 2007T PD/DD çarpanõ ortaya çõksa bile GSD bugünkü piyasa değerinin 2 katõ bir nakit girişine sahne olacak. Bu çok cazip katalizöre istinaden hisse için endeks üzeri getiri öngörüyoruz.

13 İnşaat Sektörü İnşaat sektörü, yüzlerce değişik mal ve hizmet üretimi ile olan doğrudan bağlantõsõ, emek-yoğun özelliği, girdilerinin büyük ölçüde iç piyasadan karşõlanõyor olmasõ ve sosyo-ekonomik refah düzeyiyle olan bağlantõsõ nedeniyle ekonomik yapõ içinde özel bir öneme sahiptir. Sektöre girdi sağlayan diğer sektörler de dikkate alõndõğõnda inşaat sektörünün GSMH içindeki endirekt payõ %30 larõ aşmakta, istihdam içindeki payõ % 15 düzeyinde hesaplanmakta. Ekonominin yaklaşõk 150 alanõyla ilişkili olan sektör, büyük ölçüde yerli sanayiye dayanmasõ ve dõşa bağõmlõ olmamasõ, inşaat malzemesi sanayisinde iç kaynaklarõn talebin büyük bir kõsmõnõ karşõlamasõ ve yan sanayileri desteklemesi, yüksek katma değer yaratmasõ, istihdam potansiyelinin büyüklüğü, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörler ile yoğun bir girdi-çõktõ ilişkisi içinde olmasõ ve yurtdõşõnda yürütülen faaliyetlerin döviz kazandõrõcõ özelliğiyle sürdürülebilir güçlü büyüme için lokomotif sektör olarak görülmektedir. Yatõrõmõn geri dönüşü açõsõndan uzun vadeli bir döngüye sahip olan sektör istikrarsõzlõk ortamlarõndan had safhada 8% 7% 6% 5% 4% 3% İnşaat Sektörünün Gsmh İçindeki Payõ (%) etkilenmektedir. İnşaat sektörün toplam milli hasõla içindeki payõnõ gösteren grafik, özellikle kriz yõllarõndan sonra sektördeki daralmalarõn ivme kazandõğõnõ göstermektedir. Krizden çõkõşa en geç tepki verme özelliğine sahip olan inşaat sektörünün canlanmaya başlamasõ 2004 yõlõnõn ikinci yarõsõndan itibaren hissedilmektedir. Türkiye de konut kredilerinin (mortgage) Gsmh içindeki payõ son dört yõlda hõzlõ bir artõşla %0.3 den %4.8 e yükselmiş durumdadõr- bu, 20 büyük ekonominin içinde açõk ara en düşük oran, diğer büyük ekonomilerde %50 nin üzerinde. İnşaat sektöründe son bir kaç yõldõr yaşanan canlanma daha ziyade büyük şehirler ve turizm bölgeleriyle sõnõrlõ kalmõş A/B tipi tüketiciye hitap eden konut projeleri ile ticari projelerle sõnõrlõdõr. Henüz uzun vadeli mortagage finansmanõ üzerinden yürüyecek büyük toplu konut projelerinin start almasõndan 30% 20% 10% 0% Oca.04 May.04 Eyl.04 Oca.05 May.05 Eyl.05 Konut Kredileri Aylõk Artõş TCMB Faiz Oranõ Oca.06 May.06 Eyl.06 Oca.07 May.07 Eyl.07 bahsedemiyoruz. Burdaki en büyük problem YTL faiz oranlarõnõn seviyesi. Faiz hadleri ancak %10 seviyesine gerilediğinde mortgage kredilerinin yaygõnlaşmasõndan bahsedebileceğiz. Faiz hadlerinden başka sektör büyüme potansiyeli üzerinde etkili olan diğer unsurlar GSMH büyümesi ve deprem. DPT nin tahminlerine göre Türkiye deki birikmiş kümülatif konut talebi 2 milyondan fazla.

14 Çimentolar Piyasa Özvarlõk Net nakit Döviz P. Satõş Büyümesi Favök Marjõ Fiyat/ FD/ FD/ Değeri 2007/ / / /06 S4Ç 2007/06 S4Ç Kazanç Favök Satõş ADANA ,2% 5,0% 43,1% 43,3% 5,5 7,9 3,4 ADNAC ,2% 5,0% 43,1% 43,3% 5,0 2,3 1,0 AFYON ,9% 3,8% 33,2% 34,8% 9,0 5,9 2,0 AKCNS ,8% 8,1% 35,7% 37,2% 10,1 7,9 2,8 BTCIM ,7% 2,2% 30,3% 30,7% 9,5 6,7 2,0 BSOKE ,4% 2,0% 34,2% 35,8% 7,0 4,8 1,7 BOLUC ,9% 3,1% 35,0% 38,5% 5,1 5,3 1,9 BUCIM ,9% 7,6% 24,7% 24,6% 10,3 6,9 1,7 CMENT ,7% 9,1% 30,5% 28,8% 4,9 6,7 2,0 CIMSA ,2% 5,4% 43,1% 44,3% 3,8 5,7 2,5 GOLTS ,4% 5,9% 45,8% 45,9% 8,8 4,7 2,1 KONYA ,7% -0,7% 36,2% 36,5% 6,9 3,8 1,4 MRDIN ,3% 1,8% 53,0% 53,8% 6,2 6,2 3,3 NUHCM ,5% 7,7% 34,7% 33,9% 7,3 6,9 2,4 OYSAC ,5% -6,2% 38,2% 37,2% 2,3 2,2 0,8 Ort Çimento talebinde; Mortgage yasasõyla beraber uzun vadeli konut kredilerinin konut talebini körükleyecek olmasõ, Türkiye'nin altyapõ ve konut ihtiyacõnõn yüksek olmasõ, kamu yatõrõmlarõndaki artõş beklentisi, Irak pazarõ ve büyük şehirlerde TOKİ ve yerel yönetimlerin 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ni hõzlandõrmasõ gibi çok sayõda pozitif beklenti mevcut. Sektördeki en önemli risk unsuru aşõrõ kapasite. Başlayan ve açõklanmõş yeni çimento üretim kapasiteleri 2008 sonundan itibaren devasa bir kapasite fazlasõ yaratacak, toplam kapasite %50 artarak klinkerde 60, çimentoda 80 mn ton/yõl düzeyine aşacak. Halen ortalama kapasite kullanõmõnõn %70 lerde seyrettiğini düşünecek olursak kapasite fazlasõnõn fiyatlar ve karlõlõk marjlarõ üzerinde baskõ yaratmasõ kaçõnõlmaz görünüyor. Diğer risk unsurlarõ; AB'ye uyum sürecinde çevre konusunda ek maliyetler gelmesi, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzalamasõ durumunda CO2 emisyonlarõna sõnõrlama getirilecek olmasõ, çimentoya ikame olabilecek alternatif yapõ sistemlerinin yaygõnlaşmasõ, ve enerji ve yakõt maliyeti düşük bazõ Ortadoğu ülkelerinden ihraç pazarlarõmõza ve ülkemize damping niteliğinde çimento girmesi ihtimali. Sektör içindeki seçimlerimiz Irak pazarõndaki cazip satõş fiyatlarõndan faydalanmaya devam edecek olan Adana Çimento (C serisi) ve ihracat kapasitesi yüksek olan Akçansa.

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

ulusal-100 endeksi 2008

ulusal-100 endeksi 2008 Büyük Düşüşün Ardõndan ulusal-100 endeksi Bölge/Ülke 2008 Performansõ EM Asya -21,2% EM Doğu Avrupa -13,4% EM Latin Amerika -3,8% BRIC -20,4% EM Ortalamasõ -16,1% Türkiye -34,6% ABD -13,0% Almanya -17,1%

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç

Destekler Dirençler 56.500 57,200 55,000 57,500. KV Trend. Destek Direnç GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Önemli Gelişmeler Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İngiltere'nın haftasonu Toronto'da yapılacak G20 zirvesinde, finansal kuruluşların gelecekteki

Detaylı

İçindekiler Sayfa No 2012 Yılı 2. Yarı Stratejisi 1 En Çok/En Az Önerilenler Listesi 4 Sektörel Görünüm 5 Bankacılık sektörü 5 Beyaz Eşya 6 Cam 6

İçindekiler Sayfa No 2012 Yılı 2. Yarı Stratejisi 1 En Çok/En Az Önerilenler Listesi 4 Sektörel Görünüm 5 Bankacılık sektörü 5 Beyaz Eşya 6 Cam 6 İçindekiler Sayfa No 2012 Yılı 2. Yarı Stratejisi 1 En Çok/En Az Önerilenler Listesi 4 Sektörel Görünüm 5 Bankacılık sektörü 5 Beyaz Eşya 6 Cam 6 Çimento 6 Demir & Çelik 7 Elektrik 7 Gayrimenkul 7 Gıda

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi

Hisse Senedi Stratejisi Hisse Senedi Stratejisi Likidite Dalgasının Sonuna Yaklașırken Ağustos 2014 Araștırma Müdürlüğü İçindekiler Sayfa Numarası Hisse Senedi Stratejisi 1 Sektör Görünümleri 20 Bankacılık 20 Beyaz Eşya 25 Cam

Detaylı

AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları

AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları Mart 2015 Aylık Hisse Senedi Stratejisi Mart 2015 Dalgalı sulardan geçerken Piyasa Rakamları Kapanış 1Ay BIST-100, YTL 83,947-5.6% İşlem Hacmi YTL mn 3,976-4.8% TRLIBOR,

Detaylı

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız

Hisse Strateji 2012. Belirsizliklerde Yol Haritamız Hisse Strateji 2012 Belirsizliklerde Yol Haritamız Ata Yatırım 18. Dönem Strateji Raporu Ocak 2012 STRATEJİ RAPORU - 2012 İçindekiler Genel Görünüm 2 Sayfa # Öneri Listesi 25 Geçtiğimiz yıl öneri listemizin

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015

Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015 Hisse Senedi Stratejisi «Politik belirsizlik güçlü temelleri gölgeliyor» Haziran 2015 Ata Yatırım Strateji ATA YATIRIM STRATEJİ RAPORU - HAZİRAN 2015 12-Aylık BIST-100 Hedefi: 100,000, +%27 yukarı potansiyeli

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

2013/1. Dönem Yatırımcı Stratejisi

2013/1. Dönem Yatırımcı Stratejisi 213/1. Dönem Yatırımcı Stratejisi Kapsam 1. 213 1. Dönem D Yatırım m Stratejisi 2. 213 Senaryolarımız 3. Makro Bakış 4. Hisseler 5. Ekler 2 213/1. Dönem Yatırımcı Stratejisi Küresel ekonomide büyüme yavaş

Detaylı

AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları

AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları AYLIK ANALİZ Sermaye Piyasaları Şubat 2015 Aylık Hisse Senedi Stratejisi Şubat 2015 Faiz Düştü mü? Düşmedi mi? Piyasa Rakamları Kapanış 1Ay BIST-100, YTL 85,910-1.0% İşlem Hacmi YTL mn 5,931 10.7% TRLIBOR,

Detaylı

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yıl başından bugüne YTL bazında %12.0 ABD doları bazında %13.6 artarak 44,563 değerine ulaşmıştır. Bu değer kazancının temelinde özelleştirmelerin önceki yıllara kıyasla,

Detaylı

Riskler henüz bitmedi

Riskler henüz bitmedi Türk Hisse Senetleri / Makro ve Strateji Güncelleme 22 Aralık 2011 Riskler henüz bitmedi Partinin sonu Açıkça söylemek gerekirse, Türkiye ekonomisi 2011 yılında gereğinden fazla güçlü bir seyir izledi.

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı

çindekiler Strateji Portföy Önerisi Makro Ekonomi Sermaye Piyasaları Ayın Konusu Ek I Ek II

çindekiler Strateji Portföy Önerisi Makro Ekonomi Sermaye Piyasaları Ayın Konusu Ek I Ek II İçindekiler Strateji 1 Portföy Önerisi 4 Portföy Dağılımı 4 Önerilen Hisse Senedi Portföyü 7 Hisse Takip Listesi- Sanayi Şirketleri- 8 Hisse Takip Listesi- -Banka, Sigorta, Holding, GYO ve Finansal Kiralama-

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi. «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013. Ata Finans Grubu

Hisse Senedi Stratejisi. «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013. Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013 Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi: Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı... 16 Mayıs 2013 te Moody s in Türkiye nin kredi notunu «yatırım

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ Eylül 20, 2012 Sektörel Bazda Ciro ve Karlılık Analizi Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı(%) 2C11 2C12 1Y11

Detaylı

Türkiye de Açõklanacak Veriler. Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler

Türkiye de Açõklanacak Veriler. Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler Kurumsal Bankacõlõk Fortis Yatõrõm Hisse Senedi Araştõrma Makro Borsa 21 28 Mayõs 2010 Haftalõk İMKB Raporu Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: 0212 318 34 73 Email: nebahat.ismail@fortisyatirim.com.tr

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.: Analiz

BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.: Analiz BANKACILIK SEKTÖRÜ Analiz 09/04/2012 BDDK nın son verilerine göre, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Şubat 2012 itibarıyla 1.221.097 milyon TL dir. Sektörün aktif toplamı 2011 yılsonuna göre 3.402

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi. «Bardağın yarısı dolu» 8 Temmuz 2013. Ata Finans Grubu

Hisse Senedi Stratejisi. «Bardağın yarısı dolu» 8 Temmuz 2013. Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi «Bardağın yarısı dolu» 8 Temmuz 2013 Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi: Bardağın yarısı dolu 16 Mayıs 2013 te Türkiye nin Moody s tarafından kredi notunun yatırım yapılabilir

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

12 aylık BİST 100 endeks hedef değeridir.

12 aylık BİST 100 endeks hedef değeridir. MALİ PİYASALAR STRATEJİSİ 2015 100000 (rakam) Yüzbin (100.000) 99999 dan sonra ve 100001 den önce gelen doğal sayıdır. Bilimsel gösterimi 10 5 tir. Wikipedia Garanti Yatırım Araştırma ya göre 100000, 12

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321

GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Önemli Gelismeler Dünya Bankasi Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye'nin 2010 yili büyümesi için resmi projeksiyonun %3,5 oldugunu animsatarak, ancak son gelismeler

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Eylül 2010

AYLIK BÜLTEN Eylül 2010 AYLIK BÜLTEN 31.08.2010 İMKB-100 59,973 Hedef İMKB-100 64,935 Yükseliş Potansiyeli %8 2009 2010T 2011T F/K 12.3 10.5 9.4 FD/VAFÖK 7.6 7.0 6.3 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319 1200

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

MALİ PİYASALAR STRATEJİSİ 2014. "...yardım edemiyorsan, en azından zarar verme" Dalai Lama

MALİ PİYASALAR STRATEJİSİ 2014. ...yardım edemiyorsan, en azından zarar verme Dalai Lama MALİ PİYASALAR STRATEJİSİ 2014 "...yardım edemiyorsan, en azından zarar verme" Dalai Lama ÖNSÖZ Okyanusu geçmeye karar verdiyseniz ve bunu da bir yelkenliyle yapacaksanız, fırtına yelkenini teknede bulundurmanız

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı