SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI"

Transkript

1 I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI Hekimlik bir meslektir. Hekimlik meslefinin tek kigi tarafrndan yerine getirilmesi neredeyse olanaksrzdrr. Hekimlerin briyrik gofiunlu[u, kamu veya ozel, bir saflrk kurulu5u iginde galrgmaktadrr. Hekimin anlrk ve arrzi olarak gergekle5tirdigi mudahaleler drgrnda tek ba5rna galr5masr srnrrlrdrr. Muayenehanelerinde tek bagrna saflrk hizmeti veren hekim az sayrdadrr. Bu durumda dahi hekimlik meslegi hemgirelik, tahlil, gorrintrileme vb. yan saflrk hizmetlerin kahlrmr ile gergeklegtirilmektedir. Bu nedenle hekimin sorumlulufu deferlendirilirken hukuk oznesi olarak hekim kisiyi ele almak eksik kalacak ve hatalr sonuelara yol agacaknr. Hekim buyuk gofunlukla bir saflrk hizmeti drgutlenmesiginde faaliyette bulunmaktadrr. Hekimin tek bir ki5i olarak eylemleri, orgrit iginde yer alan difer hukuk oznelerinin eylemleri ve daha onemlisi kigileri a$a nesnel 6rgritlenmenin gerekleri/zorlamalarr tarafindan belirlenmektedir. Sorumluluk trirri olanak tanrdrgr oranda, fiilleri kavranmast gereken tek bagrna hekim de$il soqltk orgiltil olmalrdrr. SoQlrk 1rgiltil kimi zaman tuzelki5ilik sahibidir veya eylemleri bir ttizelkigilife atfedilebilir. Gergekte burad araghrrlan, sorumlulugun atfedilebilece[i ve tazminatr 6deyebilecek bir malvarltfirdrr. Gergek veya trizelkigiyi bulmak bu agrdan onemlidir. Safltk orgritunti hukuk dznesi olarak deferlendirme onerisi, kigiden vazgegme dnerisi defiil zarar dofuran davranrgtaki goklu nedensellifii/kusurlulugu kavrama gerefiini vurgulama gabasrdrr. Ttim hizmet sektorunde, ozellikle de saflrk hizmetlerinde, uretim orgutlenmesi igindeki dznelerin davranr5larr ve onlarr ba$layan/agan yoneti m/orgutlen me faa I iyeti gorri I meden ya pt laca k degerlend i rme, soru m- lulu$un dnemli bir bolumtinrin sonuca yol agmamrs veya kusuru bulunmayan kiginin uzerinde kalmasrna yol agar. Sorumluluk ilke olarakigiseldir. Hekimin ve saflrk hizmetinin sorumlulufiu incelenirken saglrk orgtitunr.i 6zne olarak almak kigisel sorumlulu[u ortadan kaldrrmaz, tersine kigiye kendi eyleminin sonucu olmayan zararlann sorumlulufunu yriklememek igin gozumleme olanafir saflar. Kusur ve nedensellik ko5ullarrnrn defierlendirilmesinde, hekimin etkinliiinin bir orgritlenme iginde gergeklegtifini bilmek, sonucu dofiuran, orgritten ve orgut igi oznelerden kaynakf r tim uygun nedenleri ara5trrmaya ve bu nedenleri ortaya grkaran kusurlarr saptamaya olanak tanrr. Ceza ve tazmin sorumlulufiuna iligkin yargrla-

2 I r. D SHEriurici HUKUKU sempozyumu malarda kullanrlan kusurun sekiz uzerinden oranlanmasr yontemi, goklu nedenselligi ve sorumlulufu kavramak igin yeterli bir arag defildir. Nedensellik ve kusur, sorumluluk hukukun maddi ve manevi unsurlarrna ait, ayrrlamaz iki kavramdrr. Kusurun sekiz uzerinden oranlanmasr drgrnda goklu iligkideki nedensellik ve kusuru kavrayacak bir deferlendirme yaprlmalrdrr. Saflrk hizmeti orgutlenmesi iginde gergekle5en sug ve zararlarda genellikle hekimin eylemiyle birlikte, nedenlerin goklufiu kavramryla defierlendirebilecefimiz bagka iradeler veya orgtitlenmeden kaynaklanan nesnel belirlemeler bulunur. Bunlar defierlendirmeye ahnmadan kurulacak sorumluluk hatalr olacakhr. Adli, idari ve askeri yargr drizenleri arasrndaki g6rev dafrlrmrnrn yarathfit sorunlar, davacr vekillerinin uygulamalr amacrnrn odeme gucune sahip bir davalr bulma ve yargr drizeni uyugmazlrklarrna takrlmadan sonug alma olmasr nedenlerin goklu$unu deferlendirme olanafirnr, saflrk hizmetinden kaynaklanan zararlarrn de$erlendirilmesinde hekimi defil saflrk 6rguti.inti 6zne olarak alan bir deferlendirme olanafirnr zayrflatmaktadrr. Bununla birlikte, agafirdaki gdrece$imiz gibi, Uyu5mazlrk Mahkemesi, Yargrtay ve Danrgtay kararlarrnda bu yonde bir efilim veya potansiyel bulunmaktad rr. Tek bagrna hekimin eyleminden veya bir saflrk drgutu igindeki hekimin eyleminden kaynaklanan sug veya zarardan sorumluluk kavrantrken hekimlifin bir meslek oldu[u da veri alrnmalrdrr. Hekim meslefe iligkin bilgi ve becerinin aktarrldrir uzun ve 6zel bir efiitim sonucunda elde edilen bir yetki ile faaliyette bulunur. Faaliyetinde meslek etigine ve meslefie ili5kin 6zel kurallara uymak yukumlultifiu bulunmaktadrr. Hekimlik meslefii, kigilerin saflrk hakkrnr kargrlayacak hizmetlerin tlretiminde yetkilidir. Bu yetkiye sahip olmayanlarrn safltk hizmeti riretmesi sugtur. Uretimine kahldrfir saglrk hizmetinin ozellifi (ornefin yofun drgsallrklar ta5rmasr) ve lisans, uzmanlrk ve ileri duzey efiitimleri sayesind elde etmig oldufiu bilgi hekimlere difer mesleklerden daha afrr yuktimli.ikler ve yetkiler getirmigtir. Trbbi karara baflr olan veya hbbi kararla gergekle5tirilebilen agrr ve onemli toplumsal/siyasal sonuglar bulunmaktadtr. Bunun nedeni, hizmetle kar5rlanan gereksinimin nitelifi ve hizmetinesnel oldufu va rsayr la n bi I i msel ku ra I la rla gergeklegti ri ld ifii ka bu I r]d ti r. Anayasada (ve insan haklarr sozlegmelerinde) temel hak ve ozgrirlrikler duzenlenirken trbbi zorunluluk ve saflrk, haklarrn srnrrlanmast neden ve araglarr olara kabul edilmi5tir. Bu konularrn hekimlerin defierlendirmesine baflt olacafr agrktrr. Hekimlifiin saflrk hakkrnrn gergeklegmesinin yantstra kigi ozgurlufunrin srnrrlanmasryla da baflantsr vardrr. Hekimlik mesleginin en onemli nitelifii, hekime bedene mudahale yetkisi vermesidir. Bunun drgrnda saflrk, temel hak ve ozgrirluklerin srnrrlanmasr igin temel gerekgedir. Anayasanrn negatif statu haklarrnr duzenleyen ki5inin haklarr ve odevleri boliimrinun "Kiginin dokunulmazltft, maddi ve manevi varlt[t" bagltklt 17. maddesinde kiginin vricut blitunlrigr.lne dokunulabilecek haller arasrnda hbbi

3 I r. D SHEriurici HUKUKU sempozyumu zorunluluklar bulunmaktadrr ("Madde 17 - Herkes, yagama, maddi ve manevi varlrfitnr koruma ve geli5tirme hakkrna sahiptir./ Trbbi zorunluluklar ve kanunda yazrhaller drgrnda, kiginin vucut btiti.lnlu[rine dokunulamaz; nzasl olmadan bilimsel ve trbbi deneylere tabi tutulamaz."l Hekim veya saflrk hizmeti Ureten orgut, hbbi zorunluluga karar verecek oznedir. Trbbi zorunlulufun varlrfir vucut britunlufrine dokunmanrn, en temel hak olan ya5ama ve vucut bijtunlufirine sahip olma hakkrnrn hukuka uygun srnrrlamasrnrn nedeni olmaktadtr. Bunun dtgtnda Anayasanrn temel hak ve ozgrirlukleri duzenleyen pek gok maddesinde saglrk ve genel sagltk haklarrn srnrrlama nedenleri arasrnda bulunmaktadtr. Ornefin 6zel hayahn gizlilifii (m.20), konut dokunulmazlrfr (m. 21), haberlegme hrirriyeti (m.22), dernek kurma hrirriyeti (m. 33), sendika kurma hakkr (m.51), yargr denetimi (m.125), hakimlik ve savcrlrk teminah (m.139) genel saflrk veya saflrk nedeniyle srnrrlanabilmektedir. Hekimlik ve onun tirettifii veya uretimine kahldrfir hizmetin kargrladrfl toplumsal ihtiyag olan saflrk temel hak ve ozgrirlriklerle k6klti bigimde ba$lanhlrdrr. Bu nedenle de sozlegme ozgurlti[unun srnrnnr olugturan kamu dtizeni igindedir. Hekimin veya saflrk orgutuntin riretimini gergekle5tirdifi hizmetin kargrladtfr ihtiyag olan saflrk anayasada bir hak olarak dtizenlenmigtir. ("Madde 56: Herkes, saflrklr ve dengeli bir gevrede yagama hakklna sahiptir./ Qevreyi geligtirmek, gevre saglrfrnr korumak ve gevre kirlenmesini onlemek Devletin ve vatandaglartn odevidir./ Devlet, herkesin hayatrnr, beden ve ruh saflrfir iginde surdtirmesini saflamak; insan ve madde gucunde tasarruf ve verimi arhrarak, igbirlifini gergeklegtirmek amacryla saflr kuruluglarrnr tek elden planlayrp hizmet vermesini dtizenler./ Devlet, bu gorevini kamu ve 6zel kesimlerdeki saghk ve sosyal kurumlarrndan yararlanarak, onlan denetleyerek yerine getirir./ Sa[- Itk hizmetlerinin yaygrn bir 5ekilde yerine getirilmesi igin kanunla genel saglrk sigortasr kurulabilir.) Maddenin ilk frkrasrna gdre "herkesaflrklr ya$ama hakklna sahiptir." Maddede saflrk hakkrnrn kargrlayacak hizmetlerinin "saflrk kuruluglarr" eliyle kargrlanaca[r dngdrrilmektedir. Saflrk kuruluglarrnrn gallgmasrnda girigim ozgrirltiiti srnrrlandtrrlmr5fir zira "devlet,... saglrkuruluglarrnr tek elden planlayrp hizmet vermesini duzenler." Bu planlama ve diizenlemenin, girigim ve mribadele 6zgUrltifitine getirecefi srnrrlamalarrn 6zel giri5imi kamu hizmetine dontigttirecek yofunlukta olup olmayacafir ayrr bir de$erlendirme konusu olmakla birlikte maddede sa$lrk hizmetigin kamu hizmeti orgutlenmesi kurulacafir da agrkga ongorulmri5trir: "Devlet, bu gorevini kamu ve 6zel kesimlerdeki saflrk ve sosyal kurumlarrndan yararlanarak, onlarr denetleyerek yerine getirir." Devletin kamu hizmeti orgutlenmesi ile saflrk hizmeti sunacafr dtizenlenmig oldu[u gibi 6zel girigime yonelik olarak da denetlemeyi a5an bir ili5kiyi gerektirecek ola n "ya ra rla nma" 6ngoru I m UgtU r.

4 r. D SHEKiMrir5i HuruKU sempozyumu Bu durumda saflrk gereksinimi kargrlamak trzere drgiitlenmig olan kamu drgutlenmelerinde ve devletin g6revini yerine getirmek rizere yararlanmakta oldufiu ozel saflrk girigimlerinde r]retilen saflrk hizmetlerinden yararlanmak bir kamu hakkrndan yararlanmakhr. Kurumsal ve kigisel ozel girigim olarak sunulan saflrk hizmetlerinden yararlanma iligkisi ise devletge planlanmasrnrn, hizmetin drizenlenmesinin ve denetlenmesinin yofiunlu[una gdre yalrn bir sdzlegme kurma ehliyeti ve 6zgUrl{.i[tinden gok bir hakkrn kullanrmrdrr. Kamu hizmeti olarak yararlanrlan saflrk hizmeti kullantcr iligkisinin sozlegme hukuki bigimile kargrlanmasr olanaklr de[ildir. Kullantct hakkrnr talep ederken sunucu olan kamu yuktimlrilri$unti yerine getirmektedir. Kamu safltk 6rgiitlenmesinde bu durum belirgindir. Bireysel ve kurumsal 6zel girigimcilerce sunulan saflrk hizmetinden yararlanma ancak mali yonri sozlegme bigimi kazanabilecek olan hak iligkisidir. Kiginin vucut blitlinltifri ve saflrfir sozlegme konusu yaprlamaz, sa$lrk girigimcisi de saflrk hizmetinin hukuk veya meslek kurallanna ddni.rgmus veya hp biliminin gerekleri olara kendini dayatan konularrnr sdzlegme konusu yapamaz. Nitekim saflrk hizmetlerinin sunumu ve hekimlik meslefinin icrasr devlet ve meslek odalan tarafindan ayrrnblr emredici kurallara baelandrer gibi hastalarrn hizmetten yararlanmadaki segim olanaklarr da mevzuatta bir hak olarak tanrnmaktadrr. Anayasanrn "Qalrgma ve Sozlegme Hrirriyeti" basltklt 48. maddesine gore "Herkes,... sozlegme hurriyetine sahiptir." Sdzlegme ozgurltifii.i igeriksizdir, soyut bir yapabilme gucu, ehliyettir. Somut emefe defiil, soyut emek gucune; kullanrm deferine defiil defigim degerine benzer. Sdzle5me ozgurlufil, kapitalist toplumsal formasyonda haklann soyut olanafirdrr. Tum haklar sozlegme kurma ozgurltifune indirgenebilir. Bu genel ilke, bozulmalara/istisnalara u[- rar, devletin kamu hizmeti orgtitlemesi bu istisnalardan/bozulmalardandrr. Devletin saglrk hizmetini, piyasanrn i5leyi5 kurallanndan belli oranda ba$tgtk krlarak ustlenmig oldufu durumlarda yararlanma sozlegme bigimini alamaz. Bir temel hakkl kargrlamak tizere vergilerle, kamu gucti ve yriktimltilukleriyle drgtitlenmig idare sozlegme kurma ozgurlij[unrin tagrytctst olmadtft gibi hizmetten yararlanmak isteyen kigi de soyut bir sdzlegme kurma ozgtirltiftintin kullanlcrsr de[il saflrk hakkrndan, yani bir kullanrm deferinden, yararlanmak isteyen kigidir. Devletin tistlenmig oldufu ve dofrudan dolruya tireterek sundufiu saflrk hizmetinden yararlanma s6zle5me bigimi alamaz, oyleymi5 gibi gortindufti, bu bigim verilmeye galrgrldrgr durumlarda da sozlegme ttim iligkiyi kavrayamaz. Bir hakkrn kullanrmr istemi s6zlegme igin icap veya icaba davet defildir. Devletin (idarenin) piyasanrn i5leyi5 kurallarrndan belli oranda baftgtk krlarak (-ki saflrk alanrnda piyasanrn temel igleyig ilkelerinin devredtgr brrakrlma derecesi son derece ytiksektir. Genel saflrk sigortasr, kamu gelirlerinden kargrlanma derecesi, sosyallegtirme, hekimlerin galrgma hakkrna iligkin stntr-

5 r. DiSHEKiMrici uuruku sempozyumu lamalar, ozel girigime getirilmig olan izin srnrrlamalarr vb. ilk akla gelenlerdir.) tistlenmig oldufu hizmetin Uretimini, dofrudan dofiruya kendi personel, arag gereg ve orgtituyle gergeklegtirmedifii piyasa ile iligkiye gegerek hizmetin tamamrnr veya temel pargalarrnr 6zel girigimciye yaphrdrfr durumlarda da, arhdegerin veya bunun ikincil bdkigrimtinr.in onemli bir boltimri 6zel girigimciye aktarrlmakta olsa da, kullanrcr ile hizmet sunan arasrndaki iligkininiteliii ve hukuki bigimi de[igmemektedir. Kamu saflrk hizmetinden yararlanmak isteyen kigi bu istefini bildirmekte ve idare de dofirudan veya aracryla hizmet sunmaktadrr. Anayasanrn "Qalrgma ve Sdzlegme Hrirriyeti" baglrklr 48. maddesine gore "Herkes,... s6zlegme hurriyetine sahiptir." Temel hak ve ozgrirlriklerin nitelifini duzenleyen 12. maddeye g6reyse "Herkes, kigiligine baflr, dokunulmaz, devredilmez, vazgegilmez temel hak ve hrirriyetlere sahiptir." Temel hak ve 6zgtirliiklerin bu nitelikleri ve kullanrlma rejimi sdzlegme 6zgtirlrifrtinrin de srnrrrdrr. Sdzlegme 6zgurlti[U ornefiin bir temel haktan vazgegmeyi, yararlanmamayr konu edinen edimi kapsamaz. Temel haklarr dtizenleyen maddelerdeki hukuki rejim de s6zlegme ozgrirkifrintin srnrrlarrnr belirler. Saflrk hakkrnr dtizenleyen 56. maddeye gore devletin saflrk hizmetlerini tek elden planlamasr, 6zel girigimden yararlanmasr, 6zel kesimi denetlemesi kuralla n, L2. maddedeki kigilile ba$lr, dokunulmaz, devredilmez olma nitef ikleriyle birlikte sozlegme 6zgrirlU[tinrin srnrrlarrnr olugturmaktadrr. Anayasadaki bu yaprnrn somutlagh[r yasal gergevedeki emredici kurallar ve saflrk bilimile hekimlik meslegine iligkin bilimsel/teknik kurallar sozle5me konusu edilemeyecek niteliktedir. Borglar Kanunu'nun "sdzlegme 6zgUrltifiU" baglrklr 26. maddesine gore "Taraflar, bir s6zlegmenin igerifini kanunda 6ng6rrilen srnrrlar iginde ozgtirce belirleyebilirler." Kanununun "Kesin huktimsrizluk" baglrklr 27. maddesine goreyse "Kanunun emredici hrlktimlerine, ahlaka, kamu duzenine, kigilik haklarrna ayktrt veya konusu imksnsrz olan s6zlegmeler kesin olarak hriktimsrizdrir." Saflrk hakkrnrn Anayasadaki drizenlemesi, kamu ve ozel kesimlerdeki sa$lrk kurulu5larrnr kabul etmekte, devlete saflrk hakkrnr dofrudan kamu kuruluglarrnda rireterek ve 6zel girigimlerden yararlanarak gergeklegtirme g6revi vermektedir. Bunun drgrnda 6zel saflrk giri5imlerini planlama ve denetleme gdrevi bulunmaktadrr. Bireysel ve kurumsal 6zel girigimler, devletin planlamasr ve denetimi iginde saflrk hizmetleri iiretebilir ve satabilirler. Kigiler, bireysel veya kurumsal 6zel girigimferden saflrk hizmeti sahn alabilirler. Bu durumda ortaya grkan ili5ki sozlegme bigimini alabilecektir. Hekim ile hekime bagvuran kigi arasrndaki ili5ki vekalet sozlesmesi;6zel safrhkuruluguna bagvuran kigi ile iligki de hastoneye kobul sozlegmesi olarak nitelendirilmektedir. Hekimin veya saflrk kurulugunun saflrk hizmetinden kaynaklanan sorumlululu da s6zlegme hrikumlerini ihlal kavramryla deferlendirilmektedir. Bu kavramlaghrma ktsmen dofirudur. Serbest hekim (bireysel giri5imci) veya 6zel safltk kurulugu ile bagvuran kigi arasrnda saghk hizmetinin igerigine iligkin s6zlegme kurulamaz.

6 I r. DiSHEriuriei HUKUKU sempozyumu Ozel girigimci ile ba5vuran kigi arasrndaki iliskinin sdzle5me konusu olabilecek yonleriligkinin emredici hukuk kurallarryla (-ki btiyrik go[unlulu safltk hizmetini taraflarrn iradesinden bafirmsrz bigimde dtizenleyen kamu hukuku kurallarr ile hekimlik meslefine ili5kin kurallardrr) dtizenlenmemi5 bolumleridir. Sallrk hizmetlerinin otelcilik y6nrine, hizmetten yararlanmanrn zamanrna, saflrk ekibi segmeye, ddenecek paraya (fiyata) iligkin konular ilk akla gelenlerdir. Bunlarda da sdzlegme kurma 6zgUrlU[ti rizerinde kamu hukuku srnrrlandrrmalarr vardrr. Buna kargrlrk hp biliminin, hekimlik meslefinin, devletin planlama ve drizenleme gorevinin, saflrfrn bir temel hak ve haklann srnrrl olarak duzenlenmig olmasrnrn getirmig oldufu emredici hukuk kurallartnrn dtizenledifii konular s6zlegme kurma 6zgUrki[Untin alanrnda deiildir, bunlar sdzle5me konusu yaprlmrgsa, sozlegmeler veya ilgili htiktimler htikrimsuzdrir (Borgalar Kanunu'nun "Kesin hiikumsirzltik" baglrklt 27. maddesine gore "Kanunun emredici hrikrimlerine, ahlaka, kamu drizenine, kigilik haklarrna aykrrt veya konusu imkdnsrz olan sozle5meler kesin olarak hrikrimsrlzdlr./sdzlegmenin igerdifii htikr]mlerden bir krsmrnrn hrlkrimsriz olmasr, difierlerinin gegerlilifini etkilemez. Ancak, bu ht]ktlmler olmaksrzrn sdzlegmenin yaprlmayacafr agrkganlagrlrrsa, s6zle5menin tamamr kesin olarak hrikumsriz olur."). Orne[in hbbi mridahaleden 6nce hastanrn aydrnlatrlmr5 onamrnrn alrnmasr sozlegme konusu yaprlamayacak bir kamu hukuku yirkumlillufudiir. Buna iligkin bir sdzlegme hrikmti kesin olarak hrikrimsrizdrir. Burada devletin dofirudan veya ozel girigimci aracrlrfryla sundufu saflrk hizmetlerinden defil de bireysel ve kurumsal 6zel girigimcilerin sundu$u/ sathfir saflrk hizmetlerini ele almayr srirdtirdrifirimtizri anrmsatahm. Sozlegme kapsamr drgrnda kalan veya mevcut sozlegmenin kurallarrnrn htiktimstizlufti nedeniyle sozle5me drgr kalan iligki, idarenin denetim sorumlulufu biryana, haksrz fi il kurumuyla deferlendirilmelidir. itigkiye ilk bakrgta gdruinen, piyasada girigimcilerin saflrk hizmeti tireterek safi5a sunmasr ve bundan yararlanmak isteyen kigilerin de talepte bulunmastdrr. Bir mtibadele iligkisi kurulmaktadrr, 6zgtir alrm sabm sozkonusudur. Hak ve kamu hizmeti kavramrna yabancr, piyasada gergeklegtifii varsayrlan riretim ve mribadelenin vergilendirme devlet 6rgritlenmesi ile ig ige gegmig oldufiunu hig gormeyen bir de$erlendirmenin burada dzgrir mtibadele ili5kisinin hukuki bigimi olan sozlegmeyi kullanmasr ola$an bir yanlrgtrr. Bu yaklagtmda kurulan iligkinin gok katmanlr/y6nlti oldufunu gdrmek gereksizdir; hatta yargr dtizeni, husumet, sure, ispat yukri, tazminat hesaplamalarr, tahsilat vb yarathfir sorunlarr biraz daha arhrma tehlikesi tagrmaktadrr. Bireysel ve kurumsal ozel girigimcilerin sundufu/sath$r saflrk hizmetlerinde sozlegme 6zgUrlu[ri fiyat, otelcilik hizmetleri ve benzeri, saflrk hizmetinin ieerifiyle dofrudan baflanhh olmayan konularda sdzkonusudur. Bu konulara iligkin sdzlegmelerin Borglar Kanunu'ndaki hangi sozlegme tipine gdre defer-

7 I r. D SHEriuri6i HUKUKU sempozyumu lendirilecefii ayrr bir inceleme konusudur. Bireysel ve kurumsal ozel girigimcilere bagvuranlar genellikle yazrlr bir sdzlegme yapmazlar. Bagvuran kigi hekimle veya ozel saglrkuruluguyla arasrnda bir sozlegme kuruldugunu veya kurulabilecefini drigtinmez bile. Kurulan iligki hukukgular tarafindanitelendirilerek sozlegmeye donugtrirulur. Hekim ile hasta arasrndaki ili5kinin sozlegme olarak kavranmasr genel kabul gdrmekte; hizmet sozleqmesi ve eser sozlegmesinin saflrk hizmeti/hp bilimi ile uyumsuzlu[u nedeniyle ve Borglar Kanunu'nun "vekalete iligkin htikumler, niteliklerine uygun dugtukleri 6lgride, bu Kanununda drizenlenmemig olan iggorme sdzle5melerine de uygulanrr (m.502/ll)." htikmune dayanrlarak vekalet sozlegmesi olarak nitelendirilmektedir. Vekalet, vekalet verenin hukuken kendisinin yapabilecefi bir igini veya iglemini bir bagkasrna yaphrmasrdrr. Kigi bir davada, davacr veya davalr mevkiinde bulunabilir. Fiilen bu beceriye sahip olmamasr biryana bu ehliyete hukuken sahiptir. Bir kiginin kendi bedenine de olsa yasal hekimlik belgeleri olmadan, kimi durumlarda yasal olarak belirlenmig yerler drgrnda trbbi mudahalede bulunma yetkisi, tedavi ydntemleri belirleme, ilag yazma vb. yetkileri yoktur. Fiilen buna olanak da yoktur. Bunlann vekalet sozlegmesine konu olabilmesi de olanaklr defildir. Bir kigi kendini boganma davasrnda vekaleten temsil ettirebilir, ancak bir hastanede vekaleten ameliyat olamaz. Serbest hekimle (bireysel girigimci) veya 6zel saflrk kurulugu ile ba5vuran kigi arasrnda saflrk hizmetinin igeri[ine ili5kin sdzle5me kurulamaz. Ozel girigimcile bagvuran kigi arasrndaki iligkinin sozlegme konusu olabilecek yonleri iligkinin emredici hukuk kurallarryla (-ki buyi.ik 9o[unlufiu sa$lrk hizmetini taraflarrn iradesinden bafrmsrz bigimde dtizenleyen kamu hukuku kurallan ile hekimlik meslefiine ili5kin kurallardrr) duzenlenmemig bolrimleridir. Bunun drgrnda bireysel ve kurumsal 6zel girigimcilerinin sundu[u/sathfir saglrk hizmetlerinin sozlegme konusu yaprlamayacak konularrndan kaynaklanan zararlarrn, devletin denetleyici olarak sorumlulu$unun bulunabilecefii g6zardr edilmeden, haksrz fiil kurumuyla kavranmasr gerekir. Borglar Kanunu'nun 49. maddesine gdre "kusurlu ve hukuk aykrrr bir fiille bagkasrna zarar veren, bu zaran gi derm ekle yti kti m I ti d r.i r." Taraflarrn sozlegmedimlerini yerine getiren faaliyetleri defil, bir hizmet orgijtlenmesi, orgtitlenme iginde (icrai ve ihmali) fiillerin goklufu sozkonusudur. Nedenlerin goklufu, saflrk hizmetinin drgritlenmesinden kaynaklanan zararlarrn deferlendirilmesinde genel ilkedir. Bu nedenler iginde uygun nedensellik bafrnr kurmak, birden fazla uygun nedeninin biraraya gelmig olup olamayacafirnr, ortak nedenselligi araghrmak haksrz fiil kavramlaghrmasryla olanaklr hale gelir. Saflrk hizmetinin yalnrzca hekimin eli rirrinu olan bir eylemle ortaya grkmasr enderdir. Trbbi mtidahale ile saflrk hizmeti aynmr yaprlmasfnfn gtig oldufiu durumlarda yahn ortok nedensellik veya kusurlu ortak nedensellik durumlarr ortaya grkabilir. Ozellikle kurumsal 6zel girigimcilerin sundufu/sath[r saflrk hizmetlerinde saflrk personelinin kigisel kusurlarrndan

8 t. D SHEKiMT-iGi nuruku sempozyumu 'arklt olarak, sorumlulu!u girigimciye atfedilebilecek nesnel bir orgritlenme <usuru bulunabilir ki bu da idarenin sunduiu saflrk hizmetleri igin kullanrlan r i zmet kusuruna benzetilebilir. Safltk hizmetleri, yasalarla ve yasa alh kuralkoyucu iglemlerle yofun bigim- Je duzenlenmigtir. Mevzuat, btiyuk oranda hp biliminin teknik kurallarrnrn hu- <uk kurallanna gevrilmesinden olugmaktadrr. Bunun dr5rnda mesleki kurallar Ja bulunmaktadlr. Saflrk hizmetinde zarar dofiuran eylemi kusurlu hale geti- 'en faaliyeti drizenleyen bu ayrrnblr teknik ve hukuki kurallara uyulmamasrdrr. 3unun dr5rnda elbette eylemi gergeklegtiren kiginin iradesindeki bozukluk, sug sleme kash gibi, hizmete yabancrlagmr5 nitelikte de olabilir. Bu durum ise sagltk hizmefine 6zgtl, 6zel olarak deferlendirilmesi gerektiren dzellikler g6s- :e ri r nitelikte de$ildir. Ozel girigimcinin verdifii saghk hizmetinden kaynaklanan zararn haksrz fiil : arak kavranmast durumunda, haksrz fiillerde ispat yukunun zarar gorene ait r mast (BK. m.50/l) hak arama ozgrir[i[rinr.i srnrrlamaktadrr. Bu htikrim, saflrk ^;zmetinden yararlantrken kurulan iligkinin trim teknik bilgisinin ve verilerinin ::el girigimcide oldugu olgusu gdzetilerek de$erlendirilmelidir. Saflrk giri5im- : si igin bu bilgilere sahip olmak, drizenli olarakayrt tutmak, bunlarr saklamak <r tarafindan ozgtir iradelerinden, sdzlegmeden kaynaklr bir edim de[il, yasal. rkumluluktur. Bu yrikumlulukle uyumlu olarak Hasta Haklarr Yonetmeligi ki- : ere kendileri ilgili bilgi ve belgelerin ornefini alma hakkr verilmi5tir. Bu kap-.amda yer almayan veriler igin veya saflrk girigimcisinin istenilmesine ra$men.erileri sunmadrfr durumlarda zarar gorenin, kargr tarafrn yasal yrikrimkilt]k ;eregi elinde tuttufu verilererigmesi ancak mahkeme kararr ile olanaklr ola- : ;ecefiinden bu konulara ili5kin kantt yukunun zarar gdrenin usttinde olmasr -:kuka aykrrtdrr. Kamu safltk kuruluglartnda sunulan saflrk hizmetlerinden kaynaklanan :ararlartn giderimi hizmet kusuru ilkesi kurumuyla ve bireysel veya kurumsal ::el girisimden alrnan saflrk hizmetinden kaynaklanan zararlarrn giderimi de ':kstz fiilkurumuyla kavranrr. Sozle5me hukuki bigimi, temelini hekimlik mes- :ginin ve hbbi faaliyetlerin olu5tur:dugu saglrk hizmetine yabancrdrr. Kamu saflr kuruluglarrnda yanidari birimlerde verilen saflrk hizmetlerin- :=^ kaynaklanan zararlarda hekim saflrk hizmetinin unsurlarrndan biridir, za- -.' Coguran eylem salt onun elinden grkmamaktadrr. Qoklu ili5ki sozkonusudur. -:(im hizmet orgutlenmesinin pargasrdrr, kusurlu eylemin bu drgutlenmeye ':-amen yabancrlagmasr durumunda hekimin tek bagrna sorumlulufiundan --: edilebilir. Ancak bu durum kamu hizmeti orgritlenmesinde enderdir. Sug ::irgi tagryan ki5isel kusurlartn hizmete yabancrlagtrfir kabul edilir. Burada -:: rkle vurgulanmast gereken suglar arasrndaynm yaprlmasr gerektifiidir. : --'ev suglarr zaten hizmet kusuruyla baflanhltdrr, gorevin kotuye kullanrlma- : - suetur ancak kamu gorevlisinin kusurunu hizmete yabancrlaghrmaz zira 101

9 I r. D SHErivrici HUKUKU sempozyumu hizmetteki kusuru zaten kdttiye kullanma olugturmaktadrr. Daha onemlisi, kasrtla iglenen suglarla taksirli suglar arasrnda aynm yaprlmasrdrr. Kamu gdrevlisinin taksirli suglarr hizmete yabancrla5maz. Hizmet kusuru kamu gorevlisinin taksirli eylemi nedeniyle ortaya grkmrghr. Eylemin taksirli sug olu5turmasr, idarenin ddeyecefii tazminatta kamu gdrevlisinden geri alacafir (ona rticu edece- [i) oranr belirleyecektir. Hizmete yabancrla5an kigisel kusur tiplerinden sugu kasttlt suglarla srnrrlamak ozellikle hekimin sorumlulufiu igin buyuk 6nem tagrmaktadtr. Hekimlerin zarar do$uran eylemleri, yagama ve beden butunltigune y6nelik sonug dofiurdufiu igin yargrlanma, ender kasrt halleri drgrnda, taksirli suglardan olmaktadrr. Hemen her tazmin sorumlulufiuna ceza sorumlulufu da eglik etmektedir. Hekimin zarar dofuran eyleminin taksirli sugtan yargrlamastna yol agmrs olmasr, kusurunun hizmete yabanolagmrg oldufu ve tazminat davasrnrn hekime kargr agrlmasr sonucunu dofiurmaz. Taksirli suglarda kusurun hizmete yabancrla5rp yabancrlagmadrfr zaman, mekan, konu, hizmet a rao vb. 6l gtitlerle ayrrca deferlendi ril mel id i r. Devletin kamu hizmeti olarak ustlenmig oldufiu mal ve hizmet uretimini kendi orgutu, personeli, arag gerecile bizzat uretmeyip imtiyaz, yap-igletdevret, lisans vb ydntemlerle ozel girigimcilere kamu hizmeti alanrna girme olanafr tantyarak Urettirdi$i veya 6zel girigimden hizmet sahn aldrfir durumlar ile kamu hizmeti olarak i.iretilmeyen mal ve hizmetlere iligkin devletin ttim uretim ve mtjbadele sr.irecini drgtan denetledifii (kolluk faaliyeti) durumlar saflrk hizmetlerinde zarar dofuran eylemin ve sorumlulufiun saptamasrnda ozellik gosterir. Saflr kamu hizmetinin ozel girigimciye imtiyaz veya hizmet sahn alma gibi yontemlerle yaphrrldrfr durumlarda hizmetin asrl sahibi idare oldufu ve idarenin faaliyetin ttrm niteliklerinigiriqim iginden (igten) denetleme yetkileri bulundufu igin idarenin ozel girigimci ile birlikte sorumlulugu stirecek, hekim ile 6rgritUn iligkisinde ozelgirigimci ile birlikte idare de deferlendirilecektir. Tekel, mugteri ve odeme gijvencesi, resmi belge ve ruhsat duzenleme yetkileri, vergi ve benzeri te5vikler, iggucu rizerindeki kamu yukumlulukleri gibi piyasanrn igleyig kurallartndan farklrlagma ozellikleri dikkate alrndr[rnda kurumsal ozel saflrk giri5imlerinin piyasada yalnrzca zabrta (ve di$er kolluk) denetimine tabi herhangi bir ticari girigim olmadr[r bunlarrn kamu hizmeti alanrna girdiii gorulmektedir. Kamu hizmeti alanrnda faaliyette bulunan ticari giri5imlerin de- $erlendirilmesinde ilk bakrgta yanrlhcr olan ydn k6r amaglr faaliyette bulunmalarrdrr. Burada giri5imcinin gelirini birincil bolugrimde elkoydufiu arhdeferden gok kamu gelirlerinden yaprlan odemeler yani ikincil bolugtimde siyasal/idari kararla da$rhlan pay olugturmaktadrr. Devletin kamu duzenini saflamak igin girigim dzgurlu[unu bildirim, izin ve denetim gibi yontemlerle srnrrlamasr ise duzenlenen riretim ve mtibadeleyi piyasanrn temel i5leyig kurallarrndan farklrlaghrmadrfir igin kamu hizmeti ya-

10 I r. DiSHErinntir5i HUKUKU SEMPozYUMU ratmaz, drgtan denetimi anlatan kolluk faaliyetidir. Bireysel ve kurumsal ozel saflrk girigimleri rizerinde de idari birimlerinin kolluk denetimi vardtr. Safltk hizmetlerinden kaynaklanan zarann dofumuna yol agan nedenler arastnda devletin bu kolluk denetimini yapmamr$ veya hatah yapmtg olmast da bulunabilir. Denetim kusuru zaran tek bagrna dogurabilir veya zarar dofiuran nedenlerden biri olarak ortaya grkabilir. Salf rk hizmetinden kaynaklanan zararda, hekimin, saflrk personelinin, idari personelin, orgtitlenmenin, igletmenin ve hizmet sahibi olan devletin eylemlerinin yanlstra devletin denetim eyleminin katkrst da nedensellik ve kusur ilkeleriyle aragtrnlmalrdrr. Bu aragbrmayr zorlagbran 6zellik safltk hizmetinin toplumsal orgutlenme bigimidir. Sallrk hizmetinin kargrladrfr ihtiyacrn yofun drgsallrk tagryan ozellifli, insan ya5amr ve onuruyla baflanhst, ekonomik btiyriklu[ri, kamu kaynaklarrndan kar5rlanma derecesi, sermaye ile i5gi stntfi araslndaki siyasal/iktisadi ili5kinin devletge dtizenlenme bigiminin (genel kamu sigortasl gibi) 6zelli[i, kiginin hekim olma ve galtgma hakkt, kigilerin hekim segme haklarr ve benzeri nendeler saflrkta 6zel girigim ile kamu orgtitlenmesini igige gegirmigtir. Devlet bizzat hizmet ureten, hizmet sahn alan, imtiyaz veren ve sigorta orgutleyen olarak hizmet sunucusu ve planlaytctsldtr. Ozel kurumsal girigimler saf ticari faaliyetten gok devlete hizmet satarak gelir elde etmektedirler. Kor eden promosyon ornefini dtigunelim. Bir kurumsal ozel saflrk girigimi, katarakt ameliyah yaparak para kazanmaktadrr. Mrigteri bulmak amactyla minibirsle koyleri, kasabalan dolagmakta, iicretsiz muayene yapmakta ulagrm ve yemek promosyonuyla bedava katarakt ameliyah olacak mtigteriler toplamaktadrr. Kampanyalr, promosyonlu katarakt ameliyah sonrast yedi koylti goztinu kaybetmi5tir. Devletin gezici goz taramasr ve mtigteri toplama faaliyetini, saflrk tesisinin hijyen ve teknik kogullarrnr denetleme gorevi kolluk kapsamtnda deferlendirilebilir.zarar g6renle; hekim ve sallrk i5letmesinin yantstra bu y6nleri de incelemelidir. Bunun dr5rnda, hizmetin ve hbbi mridahalenin ucreti sosyal guvenlik kuruluglarrndan odenmekteyse ortaya kolluk denetimini agan bir olasrlrk grkmaktadrr. Sosyal grivenlik kuruluglartntn yaptklarr 6deme basit bir sigortacr odemesi defildir, hizmet standartlarrna iligkin bir kamu denetimini de gerektirir. Bu denetim ise guvenlik, saglrk, dirlik/esenlik unsurlartndan olugan kamu duzenini korumayr amaglayan kolluk denetimi de$il orgtitlenmis olan bir kamu hizmetinin, yasal ve teknik kurallartna uygun uretilip uretilmedifinin denetimidir. Saglrk hizmetinin toplumsal drgritlenmesinde devlet - ozel girisim iligkisi, piyasada kamu aracrlriryla risksiz ve guvenceli kar eden ozel giri5imlere ve buna aracr olan idareye kamu sorumlulu[unu dayatacak bigimde kavram lagbn lmal rdt r. Saglrk hizmetlerinde hekimin sorumlulugu hizmet orgutlenmesiginde, onunla birlikte deferlendirilir. Zarar do$uran eylem dofrudan do$ruya hekimin olsa ve hekimin kusuru bulunsa dahi nedenlerin ve kusurlarrn goklufiu olasrlrfir da bulunmaktadrr. idarenin saflrk hizmeti sundugu birimlerde de bireysel 103 t---

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *

Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 83-104, 2005 O DoSu Akdeniz'de Deniz Alanlannln Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Yiicel ACER* * Girig Ozet Bi)lgeqe ve bi)lge devletlenne iliskin son diineyn

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE 4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE Mevliit CAN Cal~qma ve Sosyal Giivenlik Bakanllg~ Bas iq Miifettiqi 25.08.1999 tarihli ve 4447 say111 "igsizlik Sigortas~ Kanunu", 08.09.1999 gun ve 23810 say111

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TIBBĠ MÜDAHALE VE TEDAVĠDE MALPRAKTĠSTEN DOĞAN HUKUKĠ SORUMLULUK TEZ DANIġMANI PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU HAZIRLAYAN

Detaylı

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ Prof. Dr. Ercan AKYIGIT* "M.N.E. adlna Avukat S.A. ile Turk Dig Ticaret Bankas~ AS. adlna Avukatlar E.S.M. ve H.E.6. aralarrndaki dava hakkrnda

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HUKUKA GİRİŞ Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Hukuk dersleri, işletme programlarında ana dersler arasında yer alır. Çünkü gerek iktisadi, siyasi

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA

ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA ESNEK URET~M VE ESNEK GALlgMA Sabahattin Sen Galqrna ve Sosyal Gilvenlik Bakanl101 Bag 19 Miifettigi Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 2.Dunya Savagl

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Oner EYRENC~ ~.T.u. isletme Fakultesi Ogretim Uyesi Endustri iligkilerini duzenleyen kurallar butunu olan ig hukuku onu olugturan d~g faktorlere, yani ekonomik, sosyal ve siyasal faktorlere bagrmlldlr. Belki de hukuk dallar~ araslndan bu tur d ~g faktorlere

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği Türk Tabipleri B i r l i ğ i S a ğ l ı k Türk Tabipleri Birliği Personelinin Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve T a m S ü r e Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Çalışmasına ve Kanun Tasarısı

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı