C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo."

Transkript

1 Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM T CAR YEMLER N KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY ÖZET Ticari alabalık yemlerine farklı oranlarda (% 0, 25, 50, 75 ve 100) ilave edilmi Gammarus kischineffensis (Schellenberg 1937) in, Karabalık (Clarias gariepinus) larva ve frylarının büyüme performansı, yem de erlendirme ve ya ama oranı ile vücuttaki renk de i imi üzerine etkileri ara tırılmı tır. Deneme, 5 farklı muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Larva denemesinde, 25 er adet balık 36 litrelik akvaryumlara stoklanmı ve bir hafta süreyle beslenmi tir. Fry denemesinde ise, 10 ar adet balık 5 litre hacmindeki plastik tanklarda 30 gün süre ile beslenmi tir. Her iki çalı mada da, en iyi büyüme ve yem de erlendirme oranı, %50 G. kischineffensis ilave edilmi gruplarda tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama oranları incelendi inde, larva beslemesinde Rasyon II nin, fry demesinde ise Rasyon III ün en verimli rasyon oldu u tespit edilmi tir. Dı görünü açısından, rasyonda G. kischineffensis artı ına ba lı olarak, balıkların vücudunda kırmızımsı renk de i imi gözlenmi tir. Ara tırma sonuçları, G. kischineffensis in ticari alabalık rasyonlarına % 50 oranında katılmasının Karabalık (Clarias gariepinus Burchell,1822) larva ve fry yeti tiricili inde kullanılabilece ini göstermi tir. Anahtar Kelimeler: Gammarus, Clarias gariepinus, Büyüme, Yem de erlendirme oranı, Ya ama Oranı ABSTRACT The effects of different levels (0, 25, 50, 75 and 100 %) of diets were investigated on growth performance, feed conversion ratio, survival rates and pigmentation of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell,1822), larvae and fry. The experiments included five feeding treatments in three replicates. Twenty five fish were stocked each aquaria (36-L) and fed for a week in the larvae study. Ten fish were stocked each plastic tanks (5-L) and fed 30 days in the fry experiment. The highest growth and best feed conversion ratio were obtained from Diet II (50% Gammarus) in both study (P<0,05). Diet II and Diet III provided the best survival rates for the larval and fry feeding periyod, respectively. Reddish color pigmentation were increased with the amount of G. kischineffensis in diets. The results indicated that G. kischineffensis could be used for African catfish, Clarias gariepinus (Burchell,1822), larvae and fry culture. Keywords: Gammarus, Clarias gariepinus, Growth, Feed conversion ratio, Survival rate G R Clarias, dünyada yeti tiricili i yapılan kedibalı ı türlerinin en önemli ikinci cinsini olu turmaktadır (FAO,1993). Dünya Clarias üretimi, 1991 yılında 67,000 milyon ton olup, yıllık olarak yakla ık %7 lik bir büyüme ivmesine sahiptir. C. gariepinus, orta do udan Orange nehrine kadar yayılım gösteren endemik bir türdür. Son on yıl içerisinde Avrupa, Asya ve Latin Amerika ya da yayılmaya ba lamı tır (Verreth, 1994). Ülkemizde 1450 adet çiftlikte su ürünleri yeti tiricili i yapılmakta ve 67 bin ton ürün elde edilmektedir. Kültür balıkları üretiminin %20 sini çipura, %23 ünü levrek, %55 ini alabalık ve %2 sini sazan ve di er türlerin yeti tiricili i olu turmaktadır (Anonim, 2004). Bölgemiz sularında do al olarak bulunan Karabalık, üretimi büyük ço unlukla do adan avcılık yoluyla yapılmakta, yeti tiricili i ise bireysel çabaların önüne geçememektedir. Balıkların larva ve fry dönemlerinde, ilk yem olarak çe itli canlı organizmalar kullanılmaktadır. Bunlardan biride Gammarus lardır. Gammarus ların besin kompozisyonu üzerine yapılan çalı malarda, bu organizmanın zengin bir protein ve aminoasit kayna ı oldu u tespit edilmi tir (Driver ve ark., 1974; Watanabe ve ark.,1978; Mathias ve ark.,1982; Choubert,1987; Köprücü ve ark.,1998). Köprücü ve ark.(1998) tarafından yapılan çalı mada, Gammarus kischineffensis alabalık rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment kayna ı olarak kullanılmı tır. Bu çalı mada, ülkemizin Adana, Hatay ve yakın çevresinde tanınan ve bölge mutfa ında sevilerek tüketilen Karabalık, ticari alabalık yemine farklı oranlarda G. kischineffensis katılarak beslenmi tir. Böylece, Gammarus içeren rasyonların, Karabalık larva ve frylarının büyüme, yem de erlendirme, ya ama oranları ve vücut renk de i imi üzerine olan etkileri tespit edilmeye çalı ılmı tır. MATEYAL VE YÖNTEM MATERYAL 128

2 Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell 1822) larvaları, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akvaryum ünitesinde, do adan avlanan damızlık balıklardan elde edilen yumurta ve spermin kuru sa ım metoduyla döllenmesi sonucu elde edilmi tir (Hogendoorn,1980). Gammarus kischineffensis, Hatay ilinin Hassa ilçesinde bulunan Mazmanlı alabalık çiftli ine su getiren kanallardan kepçeler yardımı ile toplanmı tır. Deneme rasyonlarında kullanılmak üzere Gammarus, güne te kurutulmu ve toz haline getirilmi tir. Gammarus un tür tayini, Karaman ve Pinkster (1977) e göre yapılmı tır. Ara tırmada kullanılan deneme rasyonları Kontrol (alabalık ekstruder ba langıç yemi), Rasyon I (%25 Gammarus), Rasyon II (%50 Gammarus), Rasyon III (%75 Gammarus) ve Rasyon IV (%100 Gammarus) eklinde hazırlanmı tır. Ticari alabalık ekstruder ba langıç yemine farklı oranlarda G. kischineffensis eklenerek hazırlanmı olan deneme rasyonlarının kimyasal içerikleri, sindirilebilir enerji düzeyleri ve enerji/protein oranları a a ıdaki Tablo 1 de verilmi tir. Tablo 1. Ara tırmada kullanılan deneme rasyonlarının kimyasal kompozisyonları Ham Protein (%) 60,11 55,13 50,15 45,17 40,19 Ham Ya (%) 15,30 14,77 14,23 13,70 13,17 Ham Kül (%) 13,11 17,20 21,28 25,36 29,45 Sindirilebilir Enerji (SE)(kcal/kg) 357,38 351,15 344,92 338,69 332,46 SE/P 5,94 6,36 6,87 7,50 8,27 *De erler, kuru madde üzerinden hesaplanmı tır. YÖNTEM Ara tırma, temel olarak iki ana a amadan olu maktadır. lk çalı mada, karabalık larvaları besin keselerinin çekilmesini takiben 20 gün süre ile canlı yem olarak sıkça kullanılan Artemia nauplisi ile beslenmi tir. Bu dönemden sonra, hazırlanmı olan deneme rasyonlarının büyüme, yem de erlendirme, ya ama oranları ve balık vücudundaki renk de i imi üzerine etkisinin gözlemlenmesi planlanmı tır. Bu çalı madan elde edilen büyüme ve ya ama oranları incelendi inde, hazırlanmı olan rasyonların en kritik safha olan ilk yem alımı a amasında da kullanılabilirli i sorusu do mu tur. Aynı deneme rasyonlarının, besin keselerini henüz tüketmi olan larvalara ilk yem olarak verilmesi ile ikinci deneme kurulmu tur. Her iki denemede, 5 muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Fry denemesi 30 gün, larva denemesi 7 gün süre ile sürdürülmü tür. Fry denemesinde, her deneme ünitesine 10 adet balık 5 lt su hacmindeki plastik kaplara stoklanmı ve 0,2 lt/sn su akı ı olacak ekilde tesisat ba lanmı tır. Larva denemesinde ise, 25 er balık 30X30X40 cm ölçülerinde cam akvaryumlara stoklanmı, akvaryumlar günlük olarak yenmeyen yem ve ölü balıkların ortamdan uzakla tırılması için sifonlanmı ve taze su ile yeniden doldurulmu tur. Ara tırmada, yemleme elle ve ad libitum (doyana kadar) eklinde yapılmı, larvalara günde 5 ö ün, frylara ise günde 4 ö ün olarak uygulanmı tır (Hossain ve ark.,2001). Denemede kullanılan kontrol ve di er deneme rasyonlarına ait kuru madde, ham protein, ham ya ve ham kül analizleri Weende Analiz Metotları uygulanarak yapılmı tır (Köprücü ve ark.,1998). Hazırlanan rasyonların toplam enerji düzeyleri Akyurt (2004) ün bildirdi i formüllerle hesaplanmı tır. G. kischineffensis in aminoasit ve ya asidi kompozisyonları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara tırma Kurumu (Tübitak) Marmara Ara tırma Merkezi Gıda ve So utma Teknolojileri Bölümü nde tespit edilmi tir. Ara tırmanın sonunda, her iki denemede de tüm tekerrürlerden alt örnekler alınmı, toplam boyları ±1 mm hassasiyetindeki kumpas aracılı ı ile, toplam a ırlıkları ise ±0,001 g hassasiyetindeki Scaltech marka hassas terazi ile ölçülmü tür. Balıkların canlı a ırlık artı ı, spesifik büyüme oranı (SBO), yem de erlendirme oranı (YDO) ve ya ama oranları Çetinkaya(1995) in bildirdi i standart formüllerle hesaplanmı tır. Su sıcaklı ı ve oksijen YSI 52 marka oksijen metre ile, ph Orion 420A marka ph metre ile ölçülmü tür. statistiksel de erlendirmede, SPSS (10,0) paket programı kullanılmı tır (SPSS,2000). Elde edilen veriler, tek yönlü varyans analizi ile de erlendirilmi ve gruplar arası farklılıklar Duncan çoklu kar ıla tırma testi ile belirlenmi tir (Düzgüne ve ark.,1987). Tüm testler P<0,05 önem seviyesinde yapılmı tır. BULGULAR G. kischineffensis in kuru madde miktarı esasına göre yapılan kimyasal analizler sonucunda, %40,19 ham protein, %13,17 ham ya, %29,45 ham kül içerdi i tespit edilmi tir. G. kischineffensis in içerdi i aminoasit ve ya asidi kompozisyonu a a ıdaki Tablo 2 de verilmi tir. 129

3 Tablo 2. G. kischineffensis in aminoasit ve ya asit kompozisyonu Ya Asidi Komp.(%) G. kischineffensis Aminoasit Komp.(mg/100g) G. kischineffensis C4:0 0 Aspartik asit 3390,5 C6:0 0 Treonin 1332 C8:0 0,27 Serin 1428 C10:0 0 Glutemik asit 4903,5 C11:0 0 Glisin 1241 C12:0 0,37 Alanin 2296 C13:0 0 Valin 1786,5 C14:0 5,15 Metiyonin 741 C14:1 0,21 Sistin 2503 C15:0 0,65 solösin 1675 C15:1 0,18 Lösin 2062,5 C16:0 26,76 Trosin 1227,5 C16:1 9,95 Fenilalanin 1807 C17:1 1,93 Histidin 1084 C18:0 5,54 Lizin 8905 C18:1n9t 0,3 C18:1n9c 20,12 C18:2n6c 4,53 C18:3n6 0,42 C18:3n3 3,13 C20:0 0,17 C20:1n9 0,82 C20:2 0,49 C20:3n3 0,3 C20:4n6 4,86 C20:5n3 10,68 C21:0 0,26 C22:0 0,28 C22:2 0 C22:1n9 0,13 C22:6n3 2,08 C23:0 0,13 C24:0 0 C24:1n9 0,29 Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) larva ve frylarına ait deneme verileri a a ıdaki Tablo3 ve Tablo 4 te verilmi tir. Tablo 3. Fry denemesine ait veriler (ortalama±standart sapma) Ba langıç Ort. A ır.(mg) 0,31±0,12 a 0,32±0,23 a 0,30±0,19 a 0,32±0,74 a 0,31±0,26 a Sonuç Ort.A ır.(mg) 1,739±0,96 a 1,798±0,11 a 2,092±0,96 b 1,993±0,89 c 1,917±0,113 c SBO 5,72±0,13 a 5,75±0,63 a 6,50±0,58 b 6,10±0,79 c 6,07±0,44 c YDO 2,4±0,21 a 2,1±0,89 b 1,4±0,46 c 1,6±0,34 d 1,7±0,96 d Ya ama oranı (%) 83,30 66,60 83,30 96,60 90 Farklı harfler farklı ortalamaları ifade etmektedir (p=0,05) 130

4 Tablo 4. Larva denemesine ait veriler (ortalama±standart sapma) Ba langıç Ort. A ır.(mg) 5,79±1,22 a 5,80±0,23 a 5,79±0,19 a 5,83±0,33 a 5,71±1,26 a Sonuç Ort. A ır.(mg) 22,50±6,67 a 18,60±6,06 b 18,60±5,74 b 17,70±4,95 c 12,80±3,91 d SBO 19,29±1,26 a 16,57±0,96 b 16,57±1,24 b 15,86±2,01 c 11,57±2,23 d Ya ama Oranı (%) 29,32 65,32 82,64 64,00 64,00 Farklı harfler farklı ortalamaları ifade etmektedir (p=0,05) Karabalık fryları ile yapılan ilk denemede, Rasyon II ile beslenen deneme grubu, canlı a ırlık artı ı, spesifik büyüme oranı ve yem de erlendirme oranı açısından di er gruplardan farklı (P<0,05) bulunmu tur (Tablo 3). Rasyon III ve Rasyon IV ile beslenen gruplar arasında fark bulunmamı (P>0,05), Kontrol ve Rasyon I ile beslenen gruplardan elde edilen sonuçların hem birbirlerinden, hem de di er gruplardan farklı oldukları tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama oranları incelendi inde, en verimli rasyonun Rasyon III oldu u gözlemlenmi ve bunu sırasıyla Rasyon IV, Rasyon II, Kontrol ve Rasyon I takip etmi tir. Karabalık larvalarıyla yapılan ikinci deneme sonucunda ise, kontrol grubundan elde edilen a ırlık artı ı ve spesifik büyüme oranı, di er tüm gruplardan elde edilen de erlerden istatistiksel olarak farklı (P<0,05) bulunmu tur (Tablo 4). Rasyon I ve Rasyon II ile beslenen gruplar arasında fark bulunmamı (P>0,05), di er gruplar arasında ise önemli fark tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama oranları incelendi inde, en verimli rasyonun Rasyon II oldu u gözlemlenmi ve bunu sırasıyla Rasyon I, Rasyon III, Rasyon IV ve Kontrol grubu takip etmi tir. Balıklardaki pigmentasyon de i imi incelendi inde, deneme rasyonları ile beslenen grupların, G. kischineffensis miktarı arttıkça, kontrol grubuna oranla tüm balık vücudunda kırmızı- kahverengi bir renk dönü ümü tespit edilmi tir. Su kalite parametreleri incelendi inde, su sıcaklı ının C, ph ın 7,8-8,2 ve oksijenin 5,89-6,37 ppm arasında de i ti i tespit edilmi tir. SONUÇ VE TARTI MA Yapılan literatür taramasında, G. kischineffensis in Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment maddesi olarak kullanıldı ını gösteren herhangi bir çalı maya rastlanılmamı tır. Ancak, alabalık yeti tiricili inde protein kayna ı olarak kullanılmı ve vücuttaki pigment de i imi açıkça gözlenmi tir (Mathias ve ark.,1982; Köprücü ve ark.,1998). Ara tırmada, en yüksek verim elde edilen Rasyon II nin %50,15 ham protein, %14,23 lipid ve 344,92 sindirilebilir enerji de erine sahip oldu u tespit edilmi tir. Yapılan bu çalı mada, % 50 oranında G. kischineffensis ilave edilmi ticari alabalık ekstruder ba langıç yeminin, Karabalık larva ve fryları üzerine olumlu etki yaptı ı tespit edilmi, bu oranın altında ve üstündeki ilavelerin büyüme, yem de erlendirme ve ya ama oranı açısından daha verimsiz oldu u belirlenmi tir. Larva çalı masında ya ama oranları incelendi inde, kontrol grubunda gözlemlenen büyümenin rasyondan de il, stok içerisindeki kanibalizmden meydana geldi i tespit edilmi tir. Yine aynı ekilde, Rasyon I ile Rasyon II arasında fark bulunmamasına ra men, Rasyon I deki ya ama oranının daha dü ük olması, bu grup içerisinde de kanibalizm oldu unu göstermektedir. Daha önce de bahsedildi i üzere, ülkemizde Karabalık, do adan avcılık yolu ile üretiminin büyük bir kısmı gerçekle tirilen bir türdür. Dolayısıyla, ülkemizde ticari amaçla Karabalık rasyonu üretilmemektedir. Bu denemede, benzer beslenme alı kanlı ına sahip alabalıklar için üretilmi ticari yem kullanılmı tır. G. kischineffensis in ya asidi kompozisyonu incelendi inde, oleik asit (C18:3n3), linoleik asit (C18:2n6), linoleik asit (C18:3n3), arachidonic asit (C20:4n6), eicosapentanoik asit (C20:5n3) ve dokosahexanoic asit (C22:6n3) miktarının oldukça yüksek oldu u görülmektedir. G. kischineffensis in glisin düzeyi balık unundan daha dü ük; sistin, trosin ve serin gibi endojen aminoasit miktarları ise yüksektir. Burada, özellikle sistin ve trosin aminoasitleri önem ta ımaktadır. Çünkü, National Research Council (1990) tarafından bildirildi ine göre sistin metiyonin e %60, tirosin ise fenilalanin e %50 oranında dönü ebilmektedir (Köprücü ve ark.,1998). Sonuç olarak, G. kischineffensis in Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment kayna ı olarak kullanılabilece i tespit edilmi tir. Sadece alabalık yeminin (kontrol) veya sadece G. kischineffensis in (Rasyon IV) Karabalık larva ve frylarını beslemede yeterli olmadı ı, büyüme, yem de erlendirme ve ya ama oranı açısından % 50 alabalık yemi-% 50 gammarus içeren rasyonun en verimli rasyon oldu u görülmü tür. G. kischineffensis in aminoasit ve ya asidi kompozisyonunun, Karabalık larva ve frylarının ihtiyacı olan miktarı içerdi i, ancak protein ve lipid miktarının tek ba ına yeterli olmadı ı gözlenmi tir. Karabalık üretimi amacıyla, Gammarus un 131

5 protein kayna ı olarak kullanıldı ı ticari rasyonlar ve bunların patent alma çalı maları üzerindeki çabamız halen devam etmektedir. KAYNAKLAR Akyurt,., Balık Besleme. Mustafa Kemal Üniv. Su Ürünleri Fak., Yayın No:3, 221. Choubert, G. ve Noue, D.L., Utilization of Invertebrate Biomasses for Rainbow Trout (Salmo gairdneri, Rich.) Pigmentation: Apparent Digestibility of Carotenoids. Arch. Hydro.,- Vol. 110:3, Çetinkaya, O., Balık Besleme. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:9,Van. Driver, E.A., Synder, L.G. ve Kowach, R.J.,1974. Calorific, Chemical and Physical Values of Potential Duck Foods. Freshwater Bio.,4: Düzgüne,O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987, Ara tırma ve Deneme Metodları ( statistik Metodlar II ). A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021., 981 s., Ankara. FAO,1993. Aquaculture Production, FAO Fisheries Circular 815,rev.5,FAO, Rome;213. Hogendoorn, H., Controlled propagation of African catfish, Clarias lazera (C&V). III. Feeding and growth of fry. Aquaculture, 21: Hossain, M.A.R., Haylor, G.S. and Beveridge, M.C.M., Effect of feeding time and frequency on the growth and feed utilization of African catfish fingerlings. Aqua. Research,32: Karaman, G. S. ve Pinkster, S., Freshwater Gammarus species from Europe, North Africa and Adjacent Regions of Asia (Crustasea-Amphipoda). Part 1, Gammarus puleks- group and related species. Bijdragen Tot De Dierkunde, 47(1). Köprücü, K., Harlıo lu, M.M. ve Konar. V.,1998. Gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment kayna ı olarak Gammarus kischineffensis Schllenberg 1937 in kullanılması. Su Ürünleri Dergisi,15: Mathias, J.A., Martin, J., Yurkowski, M., Lark, J.G :I., Papst, M., ve Tabachek, J.L.,1982.Harvest and Nurtitioanl Quality of Gammarus lacustris for Trout Culture. Transactions the American Fish. Soc.,111; National Research Council, NRC., Nutrient Requirement of Coldwater Fishes. National AcademyPress, Third Printing, D.C., No:16;63. SPSS, SPSS for windows base system user s guide, release 10,0, Chicago,USA. Verreth, J.,1994. Nutrition and related ontogenetic aspects in larvae of the African catfish, Clarias gariepinus. Wageningen;9-14. Watanabe, T., Arakawa, C., K tajima, C. ve Fujita, S., Nutritional Evaluation of Proteins of Living feeds Used in Seed Production of Fish. Bull Jpn. Soc. Sci. Fish.,44;

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı*

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 15-19 (2004) Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yem katkı maddesi olarak kullanımı* S.D.Ü. Eğirdir

Detaylı

KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER

KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER Funda TURAN, Şehriban ÇEK, Yasemin YILDIRIM, İhsan AKYURT M.K.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü,

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

91 Araştırma Makalesi

91 Araştırma Makalesi 91 Araştırma Makalesi Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi * Fatma Nida ÇOBAN, Mehmet

Detaylı

DL-ALAN N, DL-MET YON N VE BUNLARIN KOMB NE KULLANILMASININ SAZAN (Cyprinus carpio L NNAEUS, 1758) F NGERL KLER N N BÜYÜMES ÜZER NE ETK LER ZEYNEP ERÇEN 1, NAZM TEKEL O LU 1 1 Çukurova Üniversitesi Su

Detaylı

Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research 12 (2016) 70-79

Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research 12 (2016) 70-79 ISSN: 2146-8168 Sayı: 12, Yıl: 2016, Sayfa: 70-79 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 30.05.2016 Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2016 Baş Editör: Bilge Hilal ÇADIRCI Alan Editörü: Nihat YEŞİLAYER

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1 Comparision Of Spirulina

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri

Detaylı

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids KARABALIKLARDA (Clarias gariepinus, Burchell 1822) ÜREME PERİYODU VE LARVALARIN GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erdal YILMAZ, Mehmet NAZ, İhsan AKYURT,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, (2006)-173-179 Karadeniz de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Pelet ve Ekstrüde

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki A. Necdet SİRKECİOĞLU Abdulkadir BAYIR H. İbrahim HALİLOĞLU N. Mevlüt ARAS Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Çeşitli Yem Gruplarının Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yavrularının Büyüme Performansına ve Et Verim Özelliklerine Etkileri

Çeşitli Yem Gruplarının Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Yavrularının Büyüme Performansına ve Et Verim Özelliklerine Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 405 411 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Çeşitli Yem Gruplarının

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(2): 81-85 Geliş Tarihi: 28.10.2005 Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

22 Araştırma Makalesi. Yavru Koi Sazan (Cyprinus carpio) Diyetlerine Katılan Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Tohumunun Besleme Değeri*

22 Araştırma Makalesi. Yavru Koi Sazan (Cyprinus carpio) Diyetlerine Katılan Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Tohumunun Besleme Değeri* 22 Araştırma Makalesi Yavru Koi Sazan (Cyprinus carpio) Diyetlerine Katılan Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Tohumunun Besleme Değeri* Merve ÖNCÜLOKUR**, Mehmet ORUÇ, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR KSÜ, Ziraat

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 12 Sayý: 48 19-23, 2003 Ýnci Kefalý (Chalcalburnus tarichi) Silajýnýn Pelet Yem Yapýmýnda Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Kenan GÜLLÜ, Þenol GÜZEL Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri

Detaylı

Balık Üretiminde Yem Veriminin Artırılması ve Rakamsal Olarak İfade Edilmesi

Balık Üretiminde Yem Veriminin Artırılması ve Rakamsal Olarak İfade Edilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 557 562 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Balık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: İhsan AKYURT Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1947 Unvanı: Prof. Dr. e-mail: ihsan.akyurt@giresun.edu.tr 2. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Hepatosomatik İndeksleri Üzerine Etkileri* Suat DİKEL N.Burak

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (ÖB) 2002-3 GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA

Detaylı

Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA

Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi TAGEM/ 13 / AR-GE / 31 Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA Doç. Dr. Derya GÜROY 1 2 Proje

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

Potansiyel İçsu Balık Türlerinin Besin Gereksinimleri

Potansiyel İçsu Balık Türlerinin Besin Gereksinimleri Potansiyel İçsu Balık Türlerinin Besin Gereksinimleri Doç. Dr. Derya GÜROY Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Besleme Ekolojik -Balık unu ve yağı

Detaylı

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : 4 Sayı : 1 2 (2008) O. ARAL D. KAYA Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792)

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 83-88, 2003 Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 95) ve Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri Heckel, 48) Rasyonlarına Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) Katkısının

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Geliş Tarihi: 25.02.2008 Kabul Tarihi: 10.06.2008

Geliş Tarihi: 25.02.2008 Kabul Tarihi: 10.06.2008 TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 2008, 14 (3) 251-258 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu nda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

cademy FARKLI ORANLARDAKİ MISIR GLUTENİNİN TİLAPİA NIN (Tilapia nilotica, LİNNAEUS, 1758) BÜYÜME PERFORMANSINA VE YEM DEĞERLENDİRMESİNE OLAN ETKİSİ

cademy FARKLI ORANLARDAKİ MISIR GLUTENİNİN TİLAPİA NIN (Tilapia nilotica, LİNNAEUS, 1758) BÜYÜME PERFORMANSINA VE YEM DEĞERLENDİRMESİNE OLAN ETKİSİ NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0093 NATURAL AND APPLIED SCIENCES FISHERIES SCIENCES Received:

Detaylı

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar.

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar. YUVARLAK AĞ KAFES = Çap: 10 m Su derinliği : 10 m 10 m 10 m Su Seviyesi ----------------------------------- HACİM: r 2 h : = 3,14 x 5 2 x 10 = 785 m 3 1 m 3 hacimden 20 kg balık elde edilecekse = 785 m

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı

Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKUFEBED (2010) 2: 49-57 Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı Gaye DOĞAN 1* & Recep BİRCAN

Detaylı

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 371 380 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Fiber Tank ve Beton

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi ilt : 4 Sayı : 1 2 (2008) Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi İlker Zeki KURTOĞLU

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb5 broylerleri için saha performansları ve karkas randıman hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak besleme önerilerini

Detaylı

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI Sami ARSOY Erdinç KESK N Cüneyt YILMAZ Doç. Dr. Ar.Gör. Ar.Gör. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100/R ZE E-Posta: huriyeariman@hotmail.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100/R ZE E-Posta: huriyeariman@hotmail.com FARKLI SEV YELERDEK ASKORB K AS T N KAYNAK ALABALI INDA (Salvelinus fontinalis) BÜYÜME, KOND SYON, YEM DE ERLEND RME, YA AMA ORANI VE ET VER M ÖZELL KLER NE ETK LER HUR YE ARIMAN KARABULUT, F KR BALTA,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel bilgiler Adı Soyadı :Yalçın Töre Doğum Tarihi, Yeri :13 Haziran 1977, İskenderun Unvanı :Yrd. Doç. Dr. Gsm :0543 761 8181 e-mail :yalcintore@hotmail.com 2.

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Farklı Çinko Formlarının Büyüme, Sindirim ve Doku Çinko Düzeyleri Üzerine Etkileri

Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Farklı Çinko Formlarının Büyüme, Sindirim ve Doku Çinko Düzeyleri Üzerine Etkileri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 1-9, 2010 22 (1), 1-9, 2010 Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Farklı Çinko Formlarının Büyüme, Sindirim

Detaylı

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 1 Ders Adi: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 2 Ders Kodu: VET3512 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Doğum Tarihi: 10 Aralık Unvanı: Doçent. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990

Doğum Tarihi: 10 Aralık Unvanı: Doçent. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: ALİ TÜRKER Doğum Tarihi: 10 Aralık 1968 Unvanı: Doçent ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Y. Lisans SU

Detaylı

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi*

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 143-147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 247 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ

TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ TURNA (Esox lucius) BALIĞI ENTANSİF YETİŞTİRİCİLİĞİ Kaya GÖKÇEK *, Tamas SZABO **, Zoltan SZELEI***, Harun YILMAZ * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, İskenderun,

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10 Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10 Borik Asidin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Hepatosomatik ve Viserosomatik İndeks Değerleri Üzerine Etkileri

Detaylı

YUSUF BOZKURT1, SELÇUK SEÇER2. 1Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

YUSUF BOZKURT1, SELÇUK SEÇER2. 1Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio) BALIKLARINDA SPERMATOLOJ K ÖZELL KLER N ÜREME MEVS M BOYUNCA B REYSEL OLARAK DE M * YUSUF BOZKURT1, SELÇUK SEÇER2 1Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2Ankara

Detaylı

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 119-126, 2003

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 119-126, 2003 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 119-126, 2003 Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Rasyonuna Vitamin E (Alfa-Tokoferol Asetat) Katkısının Büyüme, Yem Değerleri ve Et Kalitesine

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLER NE BAZI DO AL VE

ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLER NE BAZI DO AL VE ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLER NE BAZI DO AL VE SENTET K P GMENT MADDELER LAVES N N DER RENG ÜZER NE ETK LER BRAH M D LER 1 BELG N HO SU 2 YILMAZ EMRE 1 HÜSEY N SEVG L 1 1 Akdeniz

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008)

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Yemlerinde Ham Soya Unu ve Kavrulmuş Soya Kullanımının Balıkların

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA Biyoyakıt Üretiminin Hayvancılığ ığa a Katkısı Prof.Dr.Behi.Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar kları Anabilim Dalı KONYA Enerji GüvenliG venliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ 18/02/2011 T.C. KİMLİK NO 15770373216 ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. DERYA GÜROY Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Yalova Türkiye DOĞUM YILI

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yunus AKSOY L-KARNİTİN UYGULANMIŞ YEMLERLE BESLENEN OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella.) NDA BÜYÜME PERFORMANSININ İNCELENMESİ SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-6

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-6 ÇÖREKOTU (Nigella sativa, L) YAĞININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) NIN BÜYÜME PERFORMANSI, BESİNSEL İÇERİĞİ VE RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Black Cumın Oıl (Nigella Sativa) on the Growth

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (1) 93-100 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tilapya Balığı (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Soya Unu İlave Edilen Yemlerle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: FERİT RAD DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

B YOGAZ ÜRET M VE YAKIT KAL TES N N YÜKSELT LMES

B YOGAZ ÜRET M VE YAKIT KAL TES N N YÜKSELT LMES B YOGAZ ÜRET M VE YAKIT KAL TES N N YÜKSELT LMES 1 Bahtiyar ÖZTÜRK 2 Emin OKUMU 1. Ondokuz Mayıs Üniv. Müh. Fak. Çevre Müh. Böl., 55139 Kurupelit/Samsun bozturk@omu.edu.tr 2. TÜB TAK-MAM Enerji Enstitüsü

Detaylı

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 22.09.2004 AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE BUNUN ÜZER NDE DOKTORA E T M N N

Detaylı

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

160 Araştırma Makalesi

160 Araştırma Makalesi 160 Araştırma Makalesi Günü Geçmiş Bisküvinin Koi Havuz Sazanı (Cyprinus carpio) Yavru Diyetlerinde Mısır Unu Yerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Kullanımı* Mehmet ORUÇ 1 **, Fatma Nida ÇOBAN 1, Hakan Murat

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Tubifex Tubifex Müller, 1774 (Annelidae) in Besin Kompozisyonu

Tubifex Tubifex Müller, 1774 (Annelidae) in Besin Kompozisyonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 103 110 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tubifex Tubifex Müller,

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı