Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

2 Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini, en ekonomik koflullarda alma olana n Allianz Sigorta güvencesinde sunuyoruz. Sa l k Sigortas Genel fiartlar n ve Can Sa l Sigortas Özel fiartlar n içeren bu kitapç n sizleri bilgilendirece ini umarak; flirketimizi seçti iniz için teflekkür eder, sa l kl ve mutlu günler dileriz. Sayg lar m zla, Allianz Sigorta A.fi. Bu kitapç k, Can Sa l Sigortas Poliçesi nin ayr lmaz bir parças d r. Yay n tarihi:

3 CAN SA LI I S GORTASI ÖZEL fiartlari Ç NDEK LER Madde 1 Sigorta Konusu 1 Madde 2 Sigorta Teminatlar 1 A- Yatarak Tedavi Teminat Grubu 1 1- Yurt çi Hastane Hizmetleri 1 2- Yurt D fl Hastane Hizmetleri 2 3- Aile Planlamas 3 Allianz Sigorta Bebe i 3 Aile Planlamas Yöntemleri 4 4- Yard mc T bbi Malzeme 4 B- Ayakta Tedavi Teminat Grubu 4 1- Tamamlay c Limitsiz Ayakta Tedavi 4 2- Doktor Muayene 4 3- laç 5 4- Teflhis Yöntemleri 5 5- Fizik Tedavi 5 6- Ayakta Tedavi Paketi 6 7- Difl Tedavi 7 8- Aile Hekimli i ve Genel Sa l k Kontrolü 7 C- Kaza Sonucu Yaflam Kayb ve Kaza Sonucu Sürekli Sakatl k 7 D- Sa l k Poliçe Primi Koruma Teminat 7 Madde 3 Teminat Yüzdesi 10 Madde 4 Sigorta Süresi 10 Madde 5 Sigortaya Kabul 11 Madde 6 Primlerin Ödenmemesi veya Sigorta Ettirenin / Sigortal n n Talebi Sonucu ptal 11 Madde 7 Kötü Niyet Sonucu ptal 11 Madde 8 Sözleflmenin Yenilenmesi ve Yenileme Garantisi 12 A- Şirketimizde itibariyle ilk kez sigortalanm fl kifliler için 12 Sözleflmenin Yenilenmesi 12 Ömür Boyu Yenileme Garantisi 12 B- Şirketimizde öncesinde sigortalanm fl kifliler için 13 Sözleflmenin Yenilenmesi 13 Yenileme Garantisi 14 Madde 9 Telemed24 Hizmet A ndaki Sa l k Kurumlar 14 Madde 10 Sa l k Gideri Ödemeleri 15 Madde 11 Alarm Merkezi (Telemed24 Hatt ) 16 Madde 12 Kontrol Yetkisi 16 Madde-13 Sigorta Primi 16 Prim Tespitine liflkin Kriterler 16 Hasars zl k ndirimi ve Kullan m Ek Primi Kriterleri 17 Madde 14 Prim Ödemeleri 17 Madde 15 Teminat D fl Kalan Haller 17 Madde 16 Yurt D fl ndaki Sa l k Harcamalar 20 Madde 17 Beyan Yükümlülü ü 20 Madde 18 Rücu Hakk 20 Madde 19 Sigorta Ettiren ve / veya Sigortal n n Vefat 20 A- Sigorta Ettirenin Vefat 20 B- Sigortal / Sigortal lar n Vefat 21 Madde 20 Sigorta Süresinin Sona Ermesinden Sonraki Tedaviler 21 Madde 21 Geçifl fllemleri ve Kazan lm fl Haklar 21 A- Ürün / Plan De ifltirme 21 B- Di er Sigorta fiirketlerinden Geçifl 21 C- Şirketimizde Bulunan Grup Sa l k Sigorta Poliçesinden Geçifl 22 D- Şirketimizde Bulunan Grup Sa l k Sigorta Poliçesine Ek Bireysel Sa l k Poliçesi Talepleri 22 Madde 22 Bekleme Süresi 22 Madde 23 Co rafi Kapsam 22 Madde 24 Teminat Uygulama Esaslar 22 Madde 25 Ekonomik Yaptırımlar Klozu 22 Madde 26 Tanımlar 22 Teminatlar Tablosu 27 SA LIK S GORTASI GENEL fiartlari 28 Madde 1 Teminat Kapsamı 28 Madde 2 Teminat Dışı Kalan Haller 28 Madde 3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 28 Madde 4 Sigortanın Coğrafi Sınırı 28 Madde 5 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 28 Madde 6 Sigortanın Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü 28 Madde 7 Sigortanın Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü 29 Madde 8 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Madde 9 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülüğü 29 Madde 10 Masrafların Tesbiti 30 Madde 11 Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı 31 Madde 12 Müşterek Sigorta 31 Madde 13 Sırların Saklı Tutulması 31 Madde 14 Tebliğ ve İhbarlar 31 Madde 15 Yetkili Mahkeme 31 Madde 16 Zaman Aşımı 31 Madde 17 Özel Şartlar 31

4

5 Bu özel şartlar tarihi ve sonrasında Başvuru Formları düzenlenen Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için geçerlidir. Allianz Sigorta A.Ş., sigortacılık mevzuatı, sigortacılıkla ilgili yönetmelikler, sağlık mevzuatı dâhil, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), Türkiye Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şiketleri Birliği, tüm sağlık kurum ve kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde inceleme yaparak, bilgi ve / veya belge temin etme ve paylaşımda bulunmaya yetkilidir. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca Allianz Sigorta A.Ş. (bundan sonra sigortacı olarak geçecektir), sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, kaza ve hastalık sonucu oluşabilecek sigortalıya ait giderleri Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ile bu kitapçıkta düzenlenen özel şartlar doğrultusunda ve son durumu gösteren poliçede belirtilen plan kapsamındaki teminatlar ve limitler dâhilinde güvence altına almaktadır. Sigorta teminat kapsamının belirlenmesinde son durum poliçesindeki bilgiler esas alınır. Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası ve sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parasının karşılanmasına ilişkin teminatlar poliçe kapsamında değildir. Poliçede belirtilen plan kapsamındaki sigorta teminatları, sadece poliçede yazılı ve adlarına Allianz Sigorta Kartı düzenlenmiş kişiler için limitleri ayrı ayrı geçerli olup, bunun dışındaki kimseler sigorta teminatlarından yararlanamazlar. Ayrıca, aile kapsamındaki sigortalılar, tedavileri ile ilgili belgeleri poliçe kapsamındaki diğer sigortalılar adına düzenlettiremezler. MADDE 2 SİGORTA TEMİNATLARI Aşağıdaki teminatlar, özel şartların sonunda sunulan Teminatlar Tablosu çerçevesinde ve poliçede belirtilen plan kapsamında yer almaları şartıyla geçerlidir. Bu poliçede yer alan planlar Standart, Eko, Multi ve Ekstra olarak tanımlanmıştır. CAN SAĞLIĞI SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI A. YATARAK TEDAVİ TEMİNAT GRUBU 1- YURT İÇİ HASTANE HİZMETLERİ Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı tüm planlar için geçerlidir. Bu teminat, tıbben gerekli olması ve doktorun yatış nedenini ayrıntılı raporunda belirtmesi şartıyla; hastanede gerçekleşen yatarak tedavileri, ameliyatları, küçük müdahaleleri veya sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik işlemlerin giderlerini, hastane sonrası evde hemşire bakım giderlerini özel ve genel şartlara uygun olarak güvence altına alır. Sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumunun (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık belirtileri) teşhisine yönelik giderler %80 li olarak bu teminat kapsamındadır. Hastanede yatarak tedavi sırasında gerçekleşen hastane odası [tek yataklı standart odanın (suit oda tercih edilmesi hâlinde tüm ilgili giderler standart oda kadar) günlük ücretine kadar], yemek, refakatçi, doktor, ilaç, teşhis yöntemleri (tahlil, röntgen vb.), ameliyathane, operatör, asistan, anestezist, hemşire (özel hemşire hariç), yoğun bakım, her türlü sarf edilen malzeme giderleri, poliçede belirtilen teminat yüzdesi ile kapsam dâhilindedir. Sigorta yılı içinde teminat altına alınan hastanede yatış süresi toplam 180 gün olup, normal oda yatışları 1 (bir) gün, yoğun bakım yatışı ise 2 (iki) gün üzerinden hesaplanarak, toplam yatış süresi olan 180 günden düşülür. Ameliyat için zorunlu protezlerin giderleri kalp kapağı, kalça protezi vb. bu teminat kapsamında karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvların giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, olay başına ilgili poliçe yılı için poliçede belirtilen limit ve Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı yüzdesiyle bu teminat dahilinde karşılanır. Sigortacı tarafından bu teminat kapsamında karşılanan bir kaza veya hastalığa ilişkin ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra 2 (iki) ay içerisinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın poliçede belirtilen yıllık limit ve Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı yüzdesiyle ile sınırlı olmak üzere bu teminat kapsamında karşılanır. Bu güvence -1-

6 sadece yurt içinde ve anlaşmalı olmayan kurumlarda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı olmak üzere geçerlidir. Hastane Sonrası Evde Hemşire Bakımı hastanede yatarak tedavi sonrası resmi kurumlarca lisanslı hemşire gözetiminde tedavinin evde devam ettirilmesini içerir. Tıbbi zorunluluk olması ve tedaviyi yürüten hekim tarafından gerekçesi, tedavi planı açıklanarak tetkik sonuçları ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi, tedavinin rehabilitasyon, bakım niteliği taşımaması ve yarım günden kısa süreli olmaması gerekmektedir. Evde bakım talebi sigortalı hastaneden taburcu olmadan 2 (iki) gün önce sigorta şirketine tedaviyi yürüten doktor tarafından yapılmalıdır. Sigorta şirketi gerektiğinde ek belgeler isteyebilecektir. Hastane sonrası evde hemşire bakım süresi, sigorta yılı içinde teminat altına alınan 180 (yüz seksen) günlük hastane yatış süresinden düşülür ve yılda toplam 8 hafta ile sınırlıdır. Trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, bu teminat kapsamında değerlendirilir. Belirtilen diş tedavi giderlerinin anlaşmalı sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi hâlinde Diş Hekimleri Birliği asgari ücret tarifesi ile sınırlı olarak karşılanır. Sadece Standart Planda geçerli olmak üzere; Ameliyat Öncesi Teşhis ya da Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi İşlemleri aşağıda belirtilen şartlarla kapsama alınmaktadır: Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında karşılanan ameliyatlardan en fazla 60 (altmış) gün önce aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan laboratuvar, röntgen ve teşhis için gerekli diğer işlemler veya ameliyatı takiben sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla 60 (altmış) gün sonra aynı sağlık sorunuyla ilgili olmak üzere yapılan tedaviler ve teşhis işlemleri yıllık poliçede belirtilen limitle Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı yüzdesiyle teminat altına alınır. Bu sağlık giderlerine ait gerekli belge ve faturaların ameliyat sonrasında şirkete ulaştırılması durumunda, teminat kapsamındaki tutar sigortalının hesabına havale ile gönderilir. Sigortacının TELEMED24 hizmet ağında (anlaşmalı sağlık kurumlarında) gerçekleşen, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamındaki giderler poliçede ve özel şartlarda tanımlı teminat yüzdesi ile limitsiz olarak karşılanır. TELEMED24 hizmet ağına dâhil kurumlar A ve B olmak üzere iki kategoridedir. TELEMED24 hizmet ağına dâhil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti; Standart, Multi ve Ekstra Planlarda, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2 (iki) katını, Eko planda TTB Asgari Ücret Tarifesini aşamaz. Eko Planda, geçerli olduğu kurumlardaki kadrolu öğretim görevlilerinin talep edebileceği uzman doktor ücretinin üzerindeki ücretler kapsam dışındadır. Seçilen planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumları dışında gerçekleşen giderler ise TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Anlaşmalı sağlık kurumları dışında hastane yatak, yemek ve refakatçi giderleri ise günlük 150 TL ile sınırlı olmak üzere karşılanırken, diğer giderler, işbu özel şartların Sağlık Gideri Ödemeleri başlığını taşıyan maddesinde belirtilen makul giderler tanımı doğrultusunda karşılanır. Anlaşmalı sağlık kurumlarına verilen yatış onayları süresiz değildir. Verilen yatış onayı, 7 (yedi) gün içerisinde gerçekleşmesi ve poliçenin yürürlükte olması kaydıyla geçerlidir. Belirtilen sürelerden sonra hastaneye yatılması durumunda yeniden provizyon alınması gereklidir. 15 (Onbeş) günü aşan tüm yatışlarda, 15. (onbeşinci) günden sonra oluşan teminat kapsamındaki giderlerin karşılanabilmesi için konuya ilişkin yeni bir Bildirim Formu gönderilerek sigortacının onayının tekrar alınması gerekmektedir. İlk sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızlıkla ilgili bu teminat kapsamındaki giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi teminat, sigorta başlangıç tarihinden 6 (altı) ay sonra başlar. İşbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinin 16. (onaltıncı) bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler, her ne şekilde olursa olsun, ilk yıl ödenmez. (Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. (altıncı) Maddesi hükümleri saklıdır.) Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hâlinde ilgili hastane ve operatör giderleri; toplam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edilmesi kaydıyla her ameliyat için ayrı TTB birimleri göz önüne alınarak, ağırlıklı olarak karşılanır. Sigorta kapsamına girmeyen ameliyat estetik amaçlı bir girişim olduğunda beraberinde yapılan ve sigorta kapsamında olan ameliyatın giderleri karşılanmamaktadır. 2- YURT DIŞI HASTANE HİZMETLERİ Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı, sadece Multi ve Ekstra Planları için geçerlidir. Bu teminat, tıbben gerekli olması ve doktorun yatış nedenini ayrıntılı raporunda belirtmesi şartıyla; yurt -2-

7 dışında hastanede gerçekleşen yatarak tedavileri, ameliyatları, küçük müdahale giderlerini poliçede yazılı yıllık limit dâhilinde %80 teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar. Küçük müdahale ile ilgili sağlık giderleri yıllık toplam USD ile sınırlı olmak üzere poliçede belirtilen Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı yıllık limiti ve teminat yüzdesi dâhilinde karşılanır. Rahatsızlığın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye de mevcut olmadığı yönünde sağlık kurulu kararı alındığında ise yurt dışı hastane hizmetleri yıllık limiti %80 teminat yüzdesi ile poliçede belirtilen limite yükselecektir. Söz konusu tedavi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye de bulunup bulunmadığı üç hekimden oluşan bir sağlık kurulu kararıyla belirlenir. Sağlık kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen hekim ile bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ilgili branşta öğretim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluşur. Sağlık kurulunun tedavinin Türkiye de yapılamadığı konusunda çoğunluk oyuyla karar vermiş olması gereklidir. Bu durumda, yurt dışında gerçekleşen giderler poliçede bu duruma özel yükseltilen limite kadar %80 li teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. İşbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinin 21. bendi doğrultusunda Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedaviler sigorta kapsamı dışındadır. İşbu özel şartların Sözleşmenin Yenilenmesi maddesi ve Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinin 9. bendinde açıklandığı şekilde doğuştan gelen rahatsızlıkları teminat altına alınan sigortalıların bu rahatsızlıklarına ilişkin yurt dışında gerçekleşen giderlerinde, gerekli tıbbi teknoloji ve bilgi Türkiye de mevcut olmasa dahi poliçede yükseltilen limit bu durumlar için kullanılamaz. Tek anestezi altında birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminatı kapsamına girmemesi hâlinde ilgili hastane ve operatör giderleri; toplam faturanın ya da kapsama girmeyen harcamaya ait faturanın da ayrıca ibraz edilmesi kaydıyla her ameliyat için ayrı TTB birimleri göz önüne alınarak, ağırlıklı olarak karşılanır. Sigorta kapsamına girmeyen ameliyat estetik amaçlı bir girişim olduğunda beraberinde yapılan ve sigorta kapsamında olan ameliyatın giderleri karşılanmamaktadır. Ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapağı, kalça protezi vb.) bu teminat kapsamında karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden sonra, kaza sonucu ortaya çıkan bir durumun gerektirmesi durumunda, (göz, el, kol, bacak) suni uzuvların giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartıyla, olay başına ilgili poliçe yılı için USD dâhilinde karşılanır. İlk sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut bir rahatsızlıkla ilgili bu teminat kapsamındaki giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi teminat, sigorta başlangıç tarihinden bir yıl sonra başlar. İşbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinin 16. (on altıncı) bendinde belirtilen durumlarla ilgili giderler, her ne şekilde olursa olsun, ilk yıl ödenmez. (Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. Maddesi hükümleri saklıdır.) 3- AİLE PLANLAMASI Aile Planlaması Teminatı, sadece Multi ve Ekstra Planları için geçerlidir. Normal doğum, sezaryen, gebelik öncesi ve sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.) gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri, gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar [hiperemezis, abortus (zorunlu küretaj dâhil), preeklampsi vb.], loğusalıkla ilgili giderler, doğum ve sezaryene ait her türlü komplikasyonlar, poliçede belirtilen Aile Planlaması Teminatı yıllık limitini aşmamak kaydıyla, özel ve genel şartlar dâhilinde karşılanır. Aile Planlaması Teminatı kapsamındaki tüm giderler bu teminatın bir önceki yıl da seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler, seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçedeki çocuk kapsamındaki kişiler için geçerli değildir. Yukarıdaki teminat kapsamında belirtilen her türlü sağlık gideri, sadece bu teminat kapsamında değerlendirilir, hiçbir koşul altında diğer teminatlardan karşılanmaz. Allianz Sigorta Bebeği: Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması Teminatı kapsamında sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan bebekler, doğum tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde sağlık bildiriminde bulunulması ve priminin ödenmesi kaydıyla poliçeye dâhil edildiğinde Allianz Sigorta Bebeği olarak adlandırılır. Allianz Sigorta Bebekleri nin sigortaya ilk kabulü sırasında var olan sağlık riskleri için istisna uygulanmaz ancak hastalık ek primi uygulanabilir. Bu çocukların doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. -3-

8 Yeni doğan yoğun bakım kuvöz, prematürelik ve bebeğin doğumla ilgili giderleri (bebek henüz hastanedeyken yapılan rutin sağlık giderleri) annenin Aile Planlaması Teminatı limitleri dâhilinde karşılanır. Ancak, bebeğin doğum tarihi itibarıyla annenin geriye dönük kesintisiz en az 5 (beş) yıl şirketimizde sigortalılık süresini tamamlamış olması ve Yenileme garantisi ne hak kazanmış olması kaydıyla; Allianz Sigorta Bebeği nin yeni doğan yoğun bakım kuvöz ve prematürelik ile ilgili giderleri yıllık TL limit ve Aile Planlaması Teminat yüzdesi dâhilinde karşılanır. Allianz Sigorta bebeklerinin bunlar dışındaki diğer sağlık giderleri, poliçeye eklenme tarihinden itibaren bebeğe ait ilgili teminatlar kapsamında karşılanır. İşbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinin 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Doğum tarihinden itibaren 2 (iki) aydan fazla bir süre geçtikten sonra poliçeye eklenmesi talep edilen çocuklar için Allianz Sigorta Bebeği avantajları uygulanmayacak olup, ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacaktır ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. Aile Planlaması Yöntemleri: Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlaması yöntemleri teminat kapsamı dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlaştırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dâhil), implanon vb.] poliçede yazılı Aile Planlaması Teminatı yıllık limitinin %20 sine kadar ve yıl içinde 1(bir) defaya mahsus olmak üzere karşılanır. 4- YARDIMCI TIBBİ MALZEME Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, doktor reçetesinde belirtilen ve gerektiğinde doktor raporu ve tetkiklerle ihtiyacın belgelendirildiği, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel boyunluk, tıbbi korse, ortopedik tabanlık, dizlik, atel, kol askısı, elastik bandaj, varis çorabı, koltuk değneği, bileklik, işitme cihazı (cihaz bakımı ve sarf bedelleri hariç), walker, dirseklik, oturma simidi, kolostomi torbası, ürostomi torbası, alçı terliğinden ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler, bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve teminat yüzdesi dâhilinde karşılanır. B. AYAKTA TEDAVİ TEMİNAT GRUBU 1- TAMAMLAYICI LİMİTSİZ AYAKTA TEDAVİ Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı, sadece Multi ve Ekstra (limitli ayakta tedavi paketi seçeneği) Planlarında, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Paketine ek olarak verilmektedir. Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri ve Ayakta Tedavi Paketi Teminatları kapsamında sigorta yılı içinde gerçekleşen giderlerin toplamının poliçede belirtilen Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı muafiyetini aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki tüm ayakta tedavi giderleri (fizik tedavi giderleri her durumda sadece poliçede tanımlı teminat limitine kadar karşılanır) sigorta yılı sonuna kadar TELEMED24 hizmet ağına dâhil kurumlarda %100 lü ve limitsiz olarak karşılanır. TELEMED24 hizmet ağına dâhil olmayan hizmet kurumlarında gerçekleşen doktor muayenesi dışındaki giderler TTB Asgari Ücret Tarifesi ile de sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağına dâhil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2(iki) katını aşamaz. Poliçede belirtilen muafiyet tutarını aşan giderlerin sigortacı tarafından ödenebilmesi için bu tutardaki sigortacıya daha önce ibraz edilmemiş olan sağlık giderlerine ait tüm faturaların ve bunlarla ilgili sonuç dokümanlarının (tahlil sonuçları vb.) sigortalı tarafından ibraz edilmesi gerekir. Yurt İçi ve Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatları, Aile Planlaması, Fizik Tedavi ve Diş Tedavi Teminatları kapsamında olan tüm giderler, varsa sigortalının muaf tutulan hastalığı ile ilgili giderler ile işbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Hâller maddesinde tanımlanan teminat kapsamı dışında tutulan tüm giderler bu teminatın dâhilinde değildir. 2- DOKTOR MUAYENE Doktor Muayene Teminatı sadece Multi Plan için Ayakta Tedavi paketinin seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. TC Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılacak, ayakta tedavi kapsamındaki muayenelere ait giderler, poliçede belirtilen beher muayene limiti ve yıllık muayene adedi dâhilinde teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Klinik branş hekimlerinin muayene sırasındaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dâhilinde, ultrason çıktısı aslı veya doktor raporu olması kaydıyla karşılanır. Türk Tabipleri Birliği görüşü doğrultusunda, ilk -4-

9 muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. (onuncu) güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup, ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle bu şekilde faturalandırılmış kontrol muayene giderleri teminat kapsamı dışındadır. Diş hekimi muayene faturaları, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsamı dışındadır. Sigortacının anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması başlattığı illerde anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri %100 lü; anlaşmalı hekimler haricindeki tüm doktor muayene giderleri poliçede belirtilen teminat limiti ve yüzdesi dâhilinde karşılanır. Anlaşmalı hekim muayenehaneleri uygulamasının olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve yüzdesine göre karşılanır. 3- İLAÇ İlaç Teminatı sadece Multi Plan için seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. Ayakta tedavi kapsamında, doktor reçetesinde belirtilen her bir ilaç için en fazla 30 (otuz) günlük tedavi dozu ile sınırlı olmak üzere ilaç giderleri, poliçede belirtilen İlaç Teminatı yıllık limiti, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ise sigortalının bu durum için aldığı doktor raporunu Allianz Sigorta ya ileterek onayını alması kaydıyla, 90 (doksan) günlük tedavi dozları hâlinde karşılanmaktadır. Ayrıca reçete tarihini takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde alınan ve poliçe süresi ile uyumlu dozdaki ilaçlar teminat dâhilinde karşılanmaktadır. Türkiye de muadili olmayan ve yurt dışından getirilen ilaçların giderleri poliçe özel ve genel şartları ve yasal prosedürler dâhilinde karşılanır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonrası gelişen derin anemileri düzeltme amaçlı kullanılan eritropoetin (eprex vb.) özellikli ilaçlar da bu teminat kapsamındadır. TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaçlara ait giderler karşılanmaz. Aşılar: Alerji aşıları dışında tüm koruyucu aşılar tıbbi zorunluluk ve kullanılması gereken doza kadar İlaç Teminatı kapsamında teminat limiti ve yüzdesi oranında karşılanır. 4- TEŞHİS YÖNTEMLERİ Teşhis Yöntemleri Teminatı sadece Multi Plan için Ayakta Tedavi paketinin seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. Teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği tahlil, röntgen, ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), işitme testi, polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri, ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın poliçede belirtilen teşhis yöntemleri teminatı yıllık limiti dâhilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Tahlil faturalarına, yapılan tahlillerin sonucunu gösteren raporun bir kopyası, röntgen vb. tetkiklerin faturalarına da yapılan tetkiklerin yazılı sonuç raporu eklenmelidir. TELEMED24 hizmet ağına dâhil olmayan sağlık kurumlarında gerçekleşen giderler TTB Asgari Ücret Tarifesi ile de sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağına dâhil sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2(iki)katını aşamaz. Herhangi bir acil sağlık durumu olmaksızın, sigortalının hastanede yatarak yaptıracağı tanı işlemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Genel sağlık kontrolü (check-up) giderleri, doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolleri, homosistein, metabolik sendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsamı dışındadır. 5- FİZİK TEDAVİ Fizik Tedavi Teminatı Multi Plan için Ayakta Tedavi paketinin seçilmiş olması şartıyla geçerlidir. Ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın, tüm fizik tedavi giderleri, planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumları dışında herhangi bir sağlık kurumunda gerçekleşmiş ise TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve poliçede belirtilen yıllık limit dâhilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel -5-

10 şartlara uygun olarak karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım sonrası gereken fizik tedaviler Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatında tanımlandığı şekilde Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatından karşılanmaktadır. 6- AYAKTA TEDAVİ PAKETİ Ayakta tedavi paketi Eko ve Ekstra Planları için geçerlidir. Ayakta Tedavi Paketi dahilinde bulunan doktor, ilaç, tahlil / röntgen, teşhis yöntemleri, ileri tanı yöntemleri fizik tedavi teminatları poliçede belirtilen limit /alt limit ve ödeme yüzdesi dahilinde geçerli olacaktır. TC Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca (Diş hekimi muayene faturaları, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri bu teminat kapsamı dışındadır.) yapılacak ayakta tedavi kapsamındaki muayenelere ait giderler ile ayakta tedavi kapsamında, doktor reçetesinde belirtilen her bir ilaç için en fazla 30 (otuz) günlük tedavi dozu ile sınırlı olmak üzere ilaç giderleri, poliçede belirtilen Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ise sigortalının bu durum için aldığı doktor raporunu Allianz Sigorta ya ileterek onayını alması kaydıyla, 90 (doksan) günlük tedavi dozları hâlinde karşılanmaktadır. Ayrıca reçete tarihini takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde alınan ve poliçe süresi ile uyumlu dozdaki ilaçlar teminat dâhilinde karşılanmaktadır. Türkiye de muadili olmayan ve yurt dışından getirilen ilaçların giderleri poliçe özel ve genel şartları ve yasal prosedürler dâhilinde karşılanır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonrası gelişen derin anemileri düzeltme amaçlı kullanılan eritropoetin (eprex vb.) özellikli ilaçlar da bu teminat kapsamındadır. TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaçlara ait giderler karşılanmaz. Aşılar: Alerji aşıları dışında tüm koruyucu aşılar tıbbi zorunluluk ve kullanılması gereken doza kadar İlaç Teminatı kapsamında teminat limiti ve yüzdesi oranında karşılanır. Ekstra Planda teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği tahlil, röntgen,ürografi, ultrasonografi, EEG, EMG, anjiografi (koroner anjiografi hariç), tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), işitme testi, polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dâhilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Sadece Eko Planda geçerli olmak üzere; teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen ve doktorun sevk pusulasında belirttiği her türlü kan ve / veya idrar tahlili gibi tetkikler ile her türlü yöntemle çekilen röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dâhil), ultrason, EKG, EEG, EMG gibi tanı yöntemleri ve işitme testi ile ilgili giderleri toplam yıllık poliçede belirtilen alt limit ile sınırlı olmak üzere Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dâhilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Bunun dışındaki ileri tanı yöntemleri olan anjiografi (koroner anjiografi hariç), eforlu EKG, tomografi, magnetik rezonans, nükleer tıp ve sintigrafiler (galyum, talyum vb.), endoskopik giderler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb.), biyopsiler (karaciğer biyopsisi hariç), polisomnografi, probeküretaj, fraksiyoneküretaj ve tedavi amaçlı da olsa diletasyonlu küretaj vb. giderler ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dâhilinde, teminat yüzdesine göre karşılanır. Klinik branş hekimlerinin muayene sırasındaki ultrason incelemeleri giderleri, bu teminattan limitleri dâhilinde, ultrason çıktısı aslı veya doktor raporu olması kaydıyla karşılanır. Sigortacının anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması başlattığı illerde anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri %100 lü olarak teminat limiti dâhilinde karşılanır. Anlaşmalı hekim muayenehaneleri uygulamasının olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve yüzdesine göre karşılanır. Ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın tüm fizik tedavi giderleri Eko Plan ve Ekstra Plan poliçelerinde belirtilen alt limit ile sınırlı olmak üzere, belirlenmiş teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Herhangi bir acil sağlık durumu olmaksızın, sigortalının hastanede yatarak yaptıracağı tanı işlemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Genel sağlık kontrolü (check-up) giderleri, doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolleri, homosistein, metabolik sendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT teminat kapsamı dışındadır. Eko Planda, geçerli olduğu kurumlardaki kadrolu öğretim görevlilerinin talep edebileceği uzman doktor -6-

11 ücretinin üzerindeki ücretler, kapsam dışındadır. Planın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, Eko Planda TTB Asgari Ücret Tarifesi ile Ekstra Planda TTB Asgari Ücret Tarifesinin 2(iki) katı ile sınırlıdır. TELEMED24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen Ayakta Tedavi kapsamındaki teşhis ve fizik tedavi ile ilgili giderler her iki plan için TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Sadece Eko Planda doktor muayene giderleri de planın geçerli olduğu TELEMED24 hizmet ağı dışında gerçekleşirse TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı ve belirlenmiş teminat limiti ve yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. 7- DİŞ TEDAVİ Diş Tedavi Teminatı seçilmiş olması şartıyla sadece Ekstra Plan için geçerlidir. TC Sağlık Bakanlığı nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş hekimlerince yapılacak diş ve çene ile ilgili tedavi giderleri, poliçede belirtilen Diş Tedavi Teminatı yıllık limiti dâhilinde, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Diş hekimlerinin yaptıkları muayene ve reçete giderleri ile her türlü diş kökenli diş ve çene ameliyatı bu teminat içinde değerlendirilir. Trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi giderleri, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, tedavinin gerçekleştiği yere bağlı olarak Yurt İçi veya Yurt Dışı Hastane Hizmetleri teminatları içinde değerlendirilir. Sigortalıdan gerekli durumlarda, gideri teminat yıllık limiti dâhilinde karşılanmak üzere, yapılan tedavi ile ilgili röntgen istenebilir (Bu tetkik sırasındaki diş hekimlerinin muayene ücretleri de bu teminat kapsamında değerlendirilir). 8- AİLE HEKİMLİĞİ VE GENEL SAĞLIK KONTROLÜ Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Teminatı tüm planlarda mevcuttur. Bu teminat Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü broşüründe belirtilen Allianz Sigorta nın tüm anlaşmalı aile hekimliği merkezlerinde geçerlidir. Allianz Sigortanın anlaşmalı oldukları dışındaki Aile Hekimlerinden gelen muayene ve tetkik giderleri bu teminattan ödenmez. Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Teminatı, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini, tanımlı işlemlerle sınırlı olmak üzere %100 lü kapsamaktadır. Aile Hekimi Muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda 3 (üç) defa ile sınırlıdır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler: Tetkikler: 1. Hemogram, sedimantasyon, tam idrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda 1 (bir) defa yapılır. 2. Hemogram, sedimantasyon, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL kolesterol, kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC grafi; yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara yılda 1 (bir) defa yapılır. 3. Hemogram, sedimantasyon, tam idrar tahlili,açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kreatinin, SGOT, SGPT, ürik asit, EKG, PA AC grafi, mammografi; 41 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılara yılda 1 (bir) yapılır. 4. Hemogram, sedimantasyon, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kreatinin, SGOT, SGPT, ürik asit, PSA, EKG, PA AC Grafi; 41 yaş ve üzerindeki erkek sigortalılara yılda 1 (bir) defa yapılır. C. KAZA SONUCU YAŞAM KAYBI VE KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK Bu teminat tüm planlarda mevcuttur. Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması hâlinde poliçenin ekinde verilen Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde geçerli olacaktır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir. D. SAĞLIK POLİÇE PRİMİ KORUMA TEMİNATI Ek Teminatın Konusu ve Kapsamı Can Sağlığı poliçesine ek olarak sunulan bu teminat, Sigorta ettirenin (sadece gerçek kişiler için) mesleki statüsüne göre istek dışı işsiz kalması (işsizlik) ve / veya geçici iş göremezlik hâlinde yürürlükte olan Can Sağlığı Sigortası poliçelerinin prim borcunu sigorta ettirenin yerine, işbu özel şart kapsamında karşılar. -7-

12 Prim borcu, riskin gerçekleştiği ay başı itibariyle yazılı olan vade borç bakiyeleri toplamı olup, her hâlükârda bu ek teminat limiti azami TL dir. Bu ek teminat yaş aralığındaki Türkiye de yerleşik gerçek kişiler için geçerli olup, yaş hesabında yürürlükteki poliçenin başlangıç veya yenileme tarihi esas alınır. Geçici iş göremezlik veya işsiz kalma tarihi için muafiyet süresi bulunmamaktadır. Ancak, tazminata hak kazanabilmek için sigorta ettirenin riskin gerçekleşmesinden itibaren işsiz kalma veya geçici iş göremezlik durumunun aralıksız olarak 30 (otuz) günlük bekleme süresi boyunca devam etmesi gerekir. Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatına İlişkin Teminat Dışı Kalan Hâller Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan işsizlik veya geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır. 1. Savaş (iç savaş dâhil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan dilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713sayılı Terörle Mücadele Kanunu nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyoaktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım füzyon olayını da kapsayacaktır). 3. Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri 4. Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi 5. Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması 6. Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik ve geçici iş göremezlik 7. Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan hâller 8. Profesyonel olarak çalışan veya ticari faaliyette bulunan sigortalının özel şartlarda belirlenen hâller sonucu sözleşmeye göre yapması gereken ödemeleri yapamaması 9. Sigortalının mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri 10. Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros ve özel şartlarda belirlenecek diğer faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen geçici iş göremezlikler 11. Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan işsizlik ve / veya geçici iş göremezlik 12. İşsizlik Teminatı için işsizlik hâlinin yurt dışında gerçekleşmiş olması 13. Sigortalının 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması 14. İşsizliğin gerçekleştiği tarihte, poliçede daha kısa bir süre belirtilmemişse 6 (altı) aydan az süre ile çalışılmış olması durumunda bu istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik süresi 15. Poliçe özel şartlarında öngörülen asgari sürenin altında bulunan ve bir kez dahi yenilenmemiş olan belirli süreli bir iş sözleşmesi için iş sözleşmesinin normal bitiş tarihinden başlamak üzere işleyen işsizlik süresi 16. İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik 17. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik 18. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik 19. Sigortalı tarafından analık yardımı alındığı dönemde, analık ile bağlantılı gerçekleşen geçici iş göremezlik 20. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik 21. Kredi kartı hesap özetinde bulunan daha önceki -8-

13 aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler ile daha sonraki aylara ilişkin taksit ve ödemeler 22. Kredi bakiyesinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler 23. Sözleşmeye ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan her türlü faiz, vergi, ceza ve hukuki masraflar 24. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik veya geçici iş göremezlik hâlleri 25. Yukarıdaki maddelerde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan işsizlik süresi için tazminat ödenmez a) Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi b) Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi c) Sigortalının işverenle anlaşarak işten ayrılması d) Sigortalının ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması e) İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen hâller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi f) Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi g) Sigortalının kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi 26. Yukarıdaki maddelerde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan geçici iş göremezlik süresi için aylık tazminat ödenmez. Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastalıktan veya teminat için yapılan başvuru tarihinde sigortalı tarafından bilinen veya teminatın başlamasından önceki 12 (on iki) aylık süre zarfında maruz kalınan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici iş göremezlik Teminat Uygulama Esasları Bu ek teminat sigorta ettirenin işsiz kalması veya geçici iş göremezliği hâlinde kendisine yapılan bir ödeme olmayıp sadece yürürlükte olan Can Sağlığı Sigortası poliçesi priminin karşılanmasına ilişkin bir güvencedir. Ancak, riskin gerçekleşmesinden sonra bu teminat ile koruma altında olan ve sigorta ettiren tarafından daha önce ödenmiş vade borcu olması durumunda sigorta ettirene bu tutar kadar prim iadesi yapılır. a) İşsizlik Teminatı İşsizlik teminatı bir iş yerinde çalışırken, istem dışı olarak, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilerin işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybından kaynaklanan Can Sağlığı Sigortası poliçesi vade borç bakiyeleri toplamını bu özel şartlar kapsamında güvence altına alır. İşsizlik nedeniyle tazminata hak kazanabilmek için sigorta ettirenin riskin gerçekleşmesinden itibaren işsizliğinin aralıksız olarak 30 (otuz) gün sürmesi gerekir. Bu 30 (otuz) gün içerisinde işe başlanması hâlinde tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat tutarı, riskin gerçekleştiği aybaşı itibariyle yazılı olan vade borç bakiyeleri toplamıdır. İşsizlik sigortasından sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre memur ve sözleşmeli statüde olmadan aynı işverenle aynı işyerinde tam zamanlı ve belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden istihdam ilişkisi içinde en az 180 (yüz seksen) gün çalışmış ve bu şartlara ilaveten Türkiye İş Kurumu işsizlik ödeneği de almaya hak kazanmış olan bordrolu çalışanlar faydalanabilir. b) Geçici İş Göremezlik Teminatı Sigorta ettirenin bir hastalık veya kaza sonucu aralıksız olarak, 30 (otuz) günden uzun süren bir geçici iş göremezliğinin oluşması ve bunun tam teşekküllü özel, devlet veya üniversite hastane raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, sigortacı tazminat ödemesinde bulunur. Bu teminat sigorta ettirenin mesleki statüsüne bakılmaksızın uygulanır. Teminatın Sona Erme Durumları Poliçenin sona ermesi veya sigorta ettirenin ikametgâhının Türkiye den başka bir yer olarak değişmesi halinde bu ek teminat kendiliğinden sona erer. Poliçede Sigorta Ettirenin değiştiği durumlarda bu ek teminat, ilgili poliçe dönemi için sona erer. Poliçe dönemi içerisinde sigorta ettirenin vefatı hâlinde de bu ek teminat geçerliliğini yitirir. Tazminat Ödenmesi Bu ek teminat kapsamında riskin gerçekleştiği tarihten itibaren işsizliğin aralıksız olarak 30 (otuz) gün sürmesi gereklidir. Bu süre sonrasında riskin gerçekleştiği ay başı itibariyle Can Sağlığı -9-

14 Sigortası vade borç bakiyesi defaten tazminat olarak sigorta ettiren adına Allianz Sigorta ya ödenir. 30 (otuz) günden önce sona eren işsiz kalma ve geçici iş göremezlik durumu için gün esaslı veya defaten tazminat ödemesi yapılmaz. Riskin gerçekleştiği tarihte poliçe primine ait borç bulunmadığı hâllerde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bir sigorta ettiren için azami tazminat, sigorta ettireni olarak bulunduğu tüm Can Sağlığı Sigortası poliçeleri için toplamda TL ile sınırlı olup tazminat ödemesi en küçük vade borç bakiyeli poliçeden başlanarak yapılır. Bir poliçe döneminde bu ek teminat kapsamında verilen teminatlardan sadece biri için ve tek bir olaya ilişkin tazminat ödemesi yapılabilir. Poliçenin yenilenmiş olması kaydıyla, yeni oluşan risk nedeniyle sigorta ettirenin bu ek teminat kapsamında tekrar tazminat talep edebilmesi için işbu özel şartlardaki diğer şartlara ek olarak: - İşsizlik teminatı açısından işsiz kalınan tarihten önceki 180 (yüz seksen) gün boyunca ücretli ve sigortalı olarak çalışmış olması. - Geçici iş göremezlik teminatı açısından ise aynı sebepten oluşan risklerde 180 (yüz seksen) gün, farklı sebepten oluşan risklerde ise 60 (altmış) günlük tekrar çalışma süresine tabidir. Bu hâlde dahi bu ek teminat kapsamında verilen tüm teminatlar için tüm sigortalılık süresi boyunca azami 2 (iki) olay için tazminat ödemesi yapılır. Sigorta ettirenin birden fazla poliçesinin olması hâlinde dahi, olay başı TL lik toplam limit geçerlidir. Bu tutarın üzerindeki talepler için ek teminat kapsamında tazminat ödemesi yapılmaz. Tazminat ödemesinde; TC vatandaşları için kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası ve / veya pasaport numaraları bilgilerinin şirketimize iletilmiş olması şarttır. Bu ek teminat ile karşılanamayan poliçe prim borcu için sigorta ettirenin sorumluluğu devam eder. Sigorta ettiren ek teminatı öne sürerek yükümlü olduğu poliçe primini zamanında ödemekten kaçınamaz. Geçici iş göremezlik için Sigorta ettirenin beyanı, tam teşekküllü bir hastaneden alınan tedavinin detayına ilişkin belgeler (epikriz raporu, MR sonuç raporları vb.), geçici iş göremezliğin süresini gösterir nitelikte hastane raporu, kimlik örneği. Sigortacı gerekli görülmesi hâlinde ek belgeler talep edebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren özel şartlar ve Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen süreler içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. MADDE 3 TEMİNAT YÜZDESİ %100 lü seçenekte poliçede belirtilen teminat limiti dâhilindeki giderler (istisna ve muafiyet tutarı dışında) Sigortacı tarafından karşılanacaktır. %80 li seçenekte, Doktor Muayene Teminatı için, teminat limitine kadar olan her bir giderin %80 ini sigortacı, % 20 sini (katılım payını) ise sigortalı ödeyecektir. %60 lı seçenekte, Ayakta Tedavi Teminatı için, teminat limitine kadar olan herbir giderin %60 ını Sigortacı, %40 ını (katılım payını) ise sigortalı ödeyecektir. Diğer teminatlarda ise teminat kapsamında gerçekleşen giderlerin yıllık limiti ya da olay veya hastalık başına limiti aşmaması kaydıyla, varsa muafiyet tutarı düşüldükten sonra, her bir giderin poliçe üzerinde yazan ödeme yüzdesini sigortacı, ödeme yüzdesinden arda kalanı (katılım payını) ise sigortalı karşılayacaktır. Muafiyet / istisna tutarları ve sigortalı tarafından karşılanan (katılım payını) tutarlar sigortacı tarafından ödenen tutarlar gibi yıllık limitten düşülerek kalan (yürürlükte olan) limit belirlenir. Özellikle İstanbul primlerinin farklılığı nedeniyle; İstanbul ili prim tarifesi dışında düzenlenen poliçelerde, İstanbul ili sınırlarındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerine %20 oranında ek sigortalı katılım payı uygulanır. Ancak, tıbben acil durumlar, ilaç ve aile hekimliği giderlerinde bu ek katılım uygulanmamaktadır. Tüm ödeme belgeleri (fatura, makbuz vb.) toplam harcama tutarı üzerinden düzenlenmelidir. Faturalar böldürülemez. Tazminatın Değerlendirilmesine Konu Evraklar: MADDE 4 SİGORTA SÜRESİ İşsizlik için Sigorta ettirenin beyanı, işten ayrılma bildirgesi, işveren beyanı, işveren imza sirküleri, SGK hizmet dökümü, İŞKUR a kayıtlı olduğunu gösteren belge, kimlik örneği, iş sözleşmesinin örneği. Sigortacı gerekli görülmesi hâlinde ek belgeler talep edebilir. Sigorta süresi bir yıldır ve sigorta sözleşmesi, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Sigorta teminatları, başvurunun sigortacı tarafından kabul edilip, poliçenin düzenlenmesi ve poliçe priminin veya ilk taksitinin sigorta ettiren tarafından ödenmesi ile yürürlüğe girer. Poliçenin teslim edilmesine rağmen sigorta primi veya ilk taksiti ödenmediği takdirde sigortacının sorumluluğu başlamaz. -10-

15 MADDE 5 SİGORTAYA KABUL Sigortacı tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, işbu özel şartların Tanımlar maddesinde belirtilen sürekli ikamet edilen ülke tanımı kapsamında, TC sınırları dâhilinde ikamet eden / edecek kişiler sigortaya kabul edilirler. Bu sigorta, 18 (on sekiz) yaşından büyük ve 64 (altmış dört) yaşından küçük kişileri teminat altına alır. 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuklar aile kapsamında sigorta teminatına dâhil edilirler. Talep edilmesi durumunda, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş çocukları aynı poliçede 24 (yirmi dört) yaşına kadar sigorta teminatına dâhil edilebilirler. Sigorta kapsamına kabulde, her bir kişi için sağlık bildiriminde bulunulması gereklidir. Sigortacı bu bildirimin değerlendirilmesiyle, bu kişiyi sigortaya kabul edip etmeme, ek prim uygulayarak kabul etme, bazı hastalıkları teminat kapsamı dışında bırakarak kabul etme ve gerekli gördüğü durumlarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen birey ilavesi taleplerinde poliçeye giriş tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında kalan süreye bağlı olarak sigortacının hak kazandığı prim tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır: Kalan süre: * 1 gün - 31 gün arasında ise yıllık primin %20 si * 31 gün - 2 ay arasında ise yıllık primin %30 u * 2-3 ay arasında ise yıllık primin %50 si * 3-6 ay arasında ise yıllık primin %80 i * 6-12 ay arasında ise yıllık primin tamamı İşbu özel şartların Sigorta Teminatları maddesinde tanımı yapılan Allianz Sigorta Bebeğinin poliçeye eklenmesinde ise prim gün esasına göre hesaplanacaktır. MADDE 6 PRİMLERİN ÖDENMEMESİ VEYA SİGORTA ETTİRENİN/ SİGORTALININ TALEBİ SONUCU İPTAL Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Aynı şekilde Sigorta ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi hâlinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sigortalının / sigorta ettirenin poliçenin tanzim tarihinden itibaren ilk 30 (otuz) gün içerisinde iptal talebinde bulunması halinde ise rizikonun gerçekleşmediği durumlarda ödenen primler kesintisiz olarak sigorta ettirene iade edilir. İlk 30 (otuz) gün içerisinde rizikonun gerçekleşmesi durumunda ve bu süreyi aşan tüm iptal taleplerinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. İptal nedeniyle sigorta ettirene iade edilecek tutar, sigortacının hak ettiği tutar ve ödenen tazminat dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır. Sigortalıya ödenen tazminatlar, sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşmıyorsa, sigorta ettirenin ödediği primlerden, hak kazanılan prim tutarı düşülerek sigorta ettirene iade edilir. Sigortalıya ödenen tazminatlar, sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşıyor, ancak Sigorta Ettirenin ödediği primleri aşmıyorsa, primlerden tazminat tutarı düşülerek sigorta ettirene iade edilir. Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını ve Sigorta Ettirenin ödediği primleri aşıyorsa prim iadesi yapılmaz. Rizikonun gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hâle gelir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen birey çıkışı (eş, çocuk) taleplerinde de yukarıda belirtilen kurallara göre işlem yapılır. MADDE 7 KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlanması / yararlandırılması, aile kapsamındaki sigortalıların sağlık gideri belgelerini poliçe kapsamındaki diğer sigortalılar adına düzenlettirmesi, teminat kapsamında olmayan giderlerin teminat kapsamına sokulmasına yönelik suistimal girişimleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri nitelikteki kötü niyetli hareketlerin saptanması durumunda, sigortacı teminat kapsamında yaptığı sağlık gideri ödemelerini geri alma ve poliçeyi prim iadesi yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. -11-

16 MADDE 8 SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE YENİLEME GARANTİSİ A) Şirketimizde itibariyle ilk kez sigortalanmış kişiler için: SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ Sigorta süresinin bitiminden önce karşılıklı anlaşma ile önceki poliçenin bitiş tarihinden itibaren geçerli yeni sözleşme (poliçe) yapılabilir. Yenilemenin, sigortalıya yenileme garantisi verilmiş olsa bile, en geç önceki poliçenin bitiş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılması gereklidir. Aksi durumda sigortacının yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan risklerin teminat altına alınmaması ile yenileme haklarının geçerliliğinin kaldırılması hakları saklıdır. Sigortalının sözleşmenin yenilenmesi sırasında Türk Ticaret Kanunu, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ile düzenlenen beyan yükümlülüğüne uyması şarttır. Sigortacı, sigortaya kabulde, sigortalının poliçe öncesine dayanan hastalık / rahatsızlıkları için ek prim, istisna ve / veya limit uygulayabilir. Bu uygulamalar sigortalının şirketimizde kesintisiz ilk 3 (üç) yıl sigortalılık süresince aynen devam edecek olup tekrar değerlendirilmez. Ancak, bu durum sigortalının başlangıçta beyan etmediği poliçe öncesine dayanan hastalık / rahatsızlıklar için geçerli değildir. Sigortacı, sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanana dek, kullanım yüksekliğine bağlı olarak kullanım ek primi uygulayabilir. Sigortacı, sigortalının şirketimizde kesintisiz ilk 3 (üç) yıl sigortalılık süresinin bitiminde, ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanana dek, sigortalanma dönemi öncesi ile sigortalı olunan dönemde ortaya çıkan riskler için hastalık ek primlerini tekrar değerlendirebilir. Ayrıca, sigortacı yenileme sözleşmesini yaparken şirketimizde kesintisiz olarak devam eden sigortalanma dönemi öncesine dayanan riskler için istisna uygulayabilir. Ancak şirketimizde kesintisiz olarak sigortalı olunan dönemde ortaya çıkan rahatsızlıklar için istisna uygulamaz. Bunlara ilave olarak, sigortacının sigortalıdan son sağlık durumunu belirtir sağlık bildirimi isteme veya sigortalıyı doktor muayenesine tabi tutarak ek tetkikler yaptırma hakları saklıdır. Bahse konu işlemlere ilişkin masraflar, sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermesi ve erişim sistemlerinin sigortacı tarafından ulaşılır olması kaydıyla sigortacı tarafından, aksi durumda sigortalı tarafından karşılanır. Sigortacının, bazı sigortalıların süregelen rahatsızlıkları için istisna, limit ve / veya hastalık ek primi uygulaması durumunda, poliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece, bu uygulamalar devam edecektir. Sigortalının şirketimizde kesintisiz sigortalanma dönemi öncesine ait sigortacı tarafından bilinmeyen bir sağlık riskinin tespit edilmesi durumunda, sigortacının poliçeyi yenilememe veya yenileme şartlarını değerlendirme hakkı saklıdır. Poliçe yenilenirken, geçmiş yıl sigortalı olan tüm bireylerin yeni poliçeye de dâhil olması gerekir. Sadece riskli olan ve poliçeyi daha fazla kullanan kişilerin tek başına yenilemesi veya daha yüksek teminatlı bir plana geçmesi talebi sigortacı tarafından değerlendirilir, uygun bulunması hâlinde ek prim, limit ve / veya istisna uygulayarak talep yerine getirilebilir, aksi takdirde poliçe yenilenmez. Ancak riskli olan kişi için yüksek teminatlı poliçe açılmasına izin verilmediği durumlarda, riski olmayan diğer aile bireylerinin daha yüksek limitli plana geçmek amacıyla ayrı poliçede yer almaları mümkündür. ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ Poliçenin sigortacı tarafından mevcut ürün ve plan dahilinde ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Bu taahüt sadece sağlık teminatları için geçerlidir. Yenileme garantisi kişiye özel olup bu hakkı kazanmış sigortalıya aittir. Yenileme garantisi bulunan sigortalılar poliçede ayrıca belirtilir. Sigortacı, sigortalının kesintisiz olarak 3 (üç) yıl boyunca Can Sağlığı Sigortasını devam ettirmesi ve sigortalının sigorta tazminatına konu etmiş olsun veya olmasın, maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını sigortacıya derhal ve yazılı olarak bildirmiş olması kayıt ve koşuluyla, 3 (üç) yıl sonunda sigortalının geçmiş sigortalılık ve geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumunu ve bundaki gelişmeleri esas alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında sigortalının son sağlık durumunu belirtir beyanını isteyebilir veya sigortalıyı doktor muayenesine tabi tutarak ek tetkikler yaptırabilir. Bahse konu işlemlere ilişkin masraflar, sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermesi ve erişim sistemlerinin sigortacı tarafından ulaşılabilir olması kaydıyla sigortacı tarafından, aksi durumda sigortalı tarafından karşılanır. Yapılan inceleme sonucunda sigortacı, herhangi bir yaptırım uygulamadan ömür boyu yenileme garantisi verebileceği gibi bu esnada varsa hastalık / rahatsızlıkları için uygulanmış olan sigortalının kesintisiz sigortalılık öncesi istisna ve / veya hastalık ek primlerini değiştirebilir, şirketimizdeki ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi uygulamak sureti ile de ömür boyu yenileme garantisi hakkı verebilir veya ömür boyu yenileme garantisini vermeyip her yenileme döneminde tekrar değerlendirme yapabilir. Yapılan değerlendirmeler -12-

17 sonucunda 2 (iki) yıl üst üste ömür boyu yenileme garantisi alamayan sigortalılar bir daha ömür boyu yenileme garantisi almak üzere değerlendirmeye alınmaz ve sigortalılar her yenileme döneminin sonunda yapılan değerlendirmeye ilişkin bilgilendirilir. Ömür Boyu Yenileme Garantisi alındıktan sonra, ortaya çıkan hastalık durumları için yeni bir ek prim, limit ve istisna uygulanmaz, kullanım nedeni ile ek prim yapılmaz. Kullanım ek primi haricindeki uygulamalar poliçenin şirketimizde kesintisiz sigortalanma dönemi öncesine dayanan ve beyan edilmemiş hastalık / rahatsızlıklar için geçerli değildir. Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilmiş sigortalıların, şirketimizde kesintisiz en az 3 (üç) yıl sigortalılık süresini tamamlamış olmaları şartıyla deviasyon ve konka ameliyatları ile ilgili giderleri ve tanının yine bu süre içinde konmuş olması şartıyla doğuştan gelen (konjenital) hastalıkları ile ilgili giderleri kapsam dahiline alınır. Sigortacının yenileme taahhüdünde bulunduğu sigortalılarına sunduğu sağlık poliçesi sigortalının yenileme garantisi hakkını kazandığı tarihteki Özel Şartlara tabidir. Ömür Boyu Yenileme Garantisi alındıktan sonra, sigortalının yenileme garantisi için risklerinin değerlendirildiği döneme veya öncesine ait sigortacı tarafından bilinmeyen bir sağlık riskinin tespit edilmesi durumunda veya sigortalı teminat kapsamını genişletmek istediği takdirde, sigortacı yenileme taahhüdünü yeniden değerlendirir. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6 uyarınca işlem yapabilir. Ömür Boyu Yenileme Garantisi almış sigortalılara yenileme esnasında uygulanacak prim bir sonraki yaş için prim tarifesinde (her tür indirim ve ek primden arındırılmış olarak) belirlenmiş tutardır. Dolayısıyla Ömür Boyu Yenileme Garantisi alan sigortalıların (teminat kapsam ve limitleri aynı kalmak kaydıyla) yenilemedeki prim artışı sağlık enflasyonu ve yaş değişiminden kaynaklı artışla sınırlı olacak olup, Ömür Boyu Yenileme Garantisi ek prim şartıyla verilmiş ise bu uygulama devam edecektir. Sigortacı Ömür Boyu Yenileme Garantisi olan Sigortalıların poliçelerinin muadil teminatlarla yenilenmesinden ve Sigortacının ürün satışını durdurması durumunda, sigortalının poliçesini muadil bir ürün ile yenilenmesinden sorumludur. Şirket, sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme bitiş tarihi ve yenilemeye ilişkin sigorta ettirene; ayrıca, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği konusunda sigorta ettirene / sigortalıya ve üründe yenileme garantisi uygulaması varsa yenileme garantisine ilişkin sigortalıya yazılı veya elektronik bilgilendirme yapar. Sigortacı, bu bilgilendirmeyi yaparken Başvuru ve Yenileme Formlarında belirtilen iletişim bilgilerini esas alır. Ancak bu iletişim bilgilerinden en az birinin değişmesi veya eksik / hatalı iletilmesi durumlarında, sigortalı / sigorta ettiren tarafından sigortacıya derhal yazılı bildirim yapılmadığı sürece, sigortacı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. B) Şirketimizde öncesinde sigortalanmış kişiler için: SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ Sigorta süresinin bitiminden önce karşılıklı anlaşma 75 yaşına kadar (ömür boyu yenileme garantisi varsa ömür boyu) önceki poliçenin bitiş tarihinden itibaren geçerli yeni sözleşme (poliçe) yapılabilir. Yenilemenin, sigortalıya yenileme garantisi verilmiş olsa bile, en geç önceki poliçenin bitiş tarihinde yapılması gereklidir. Aksi durumda sigortacının yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan risklerin teminat altına alınmaması ile yenileme haklarının geçerliliğinin kaldırılması hakları saklıdır. Sigortalının sözleşmenin yenilenmesi sırasında Türk Ticaret Kanunu ve Sağlık Sigortası Genel Şartları ile düzenlenen beyan yükümlülüğüne uyması şarttır. Sigortacının, bazı sigortalıların süregelen rahatsızlıkları için istisna uygulaması durumunda, poliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece, istisna devam edecektir. Sigortacı yenileme sözleşmesini yaparken kullanım yüksekliği ve şirketimizde kesintisiz olarak devam eden sigortalanma dönemi öncesine dayanan riskler için ek prim, limit ve / veya istisna uygulayabilir. Ayrıca sigortalıdan sağlık bildirimi ve ek tetkikler isteme, gerekli gördüğü hâllerde sigortalıyı doktor muayenesine tabi tutma, teminatlarda kısıtlamaya gitme hakları saklıdır. Ancak sigortacı poliçenin yenilenmesi durumunda şirketimizde kesintisiz olarak sigortalı olunan dönemde ortaya çıkan rahatsızlıklar için ek prim, limit ve istisna uygulamaz. Poliçe yenilenirken, geçmiş yıl sigortalı olan tüm bireylerin yeni poliçeye de dâhil olması gerekir. Sadece riskli olan ve poliçeyi daha fazla kullanan kişilerin tek başına yenilemesi veya daha yüksek teminatlı bir plana geçmesi talebi sigortacı tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde ek prim, limit ve / veya istisna uygulayarak talep yerine getirilebilir, aksi takdirde poliçe yenilenmez. Ancak riskli olan kişi için yüksek teminatlı poliçe açılmasına izin verilmediği durumlarda, riski -13-

18 olmayan diğer aile bireylerinin daha yüksek limitli plana geçmek amacıyla ayrı poliçede yer almaları mümkündür. Sigortalının kesintisiz olarak 3 (üç) yıl boyunca sigortaya devam etmesi, 61 yaş ve üzerinde olmaması şartıyla, aşağıdaki tanım doğrultusunda yenileme garantisi hakkına sahip olabilir. YENİLEME GARANTİSİ Poliçenin Sigortacı tarafından mevcut ürün ve plan dahilinde yenilenmesi taahhüdüdür. Bu taahüt sadece sağlık teminatları için geçerlidir. Yenileme garantisi kişiye özel olup bu hakkı kazanmış sigortalıya aittir. Yenileme garantisi bulunan sigortalılar poliçede ayrıca belirtilir. Sigortacı, sigortalının kesintisiz olarak 3 (üç) yıl boyunca Can Sağlığı Sigortasını devam ettirmesi ve toplam sigortalılık dönemine veya son üç yılına ait ortalama sağlık gideri / prim oranının %60 ın altında olması durumunda (kişinin devam eden sağlık poliçelerindeki sağlık gideri kullanımları da dikkate alınmaktadır.), sigortalının sağlık riski ve sigortacının talep edebileceği tetkikleri değerlendirerek, sigortalının poliçesini ömür boyu (sigortaya giriş yaşının 50 nin üzerinde olması durumunda ise 75 yaşına kadar) her yıl yeniler. Yenileme garantisi alındıktan sonra, ortaya çıkan hastalık durumları ve kullanım nedeni ile ek prim yapılmaz, limit ve istisna uygulanmaz. Yenileme Garantisi almış sigortalılara yenileme esnasında uygulanacak prim bir sonraki yaş için prim tarifesinde (her tür indirim ve ek primden arındırılmış olarak) belirlenmiş tutardır. Dolayısıyla Yenileme Garantisi alan sigortalıların (teminat kapsam ve limitleri aynı kalmak kaydıyla) yenilemedeki prim artışı sağlık enflasyonu ve yaş değişiminden kaynaklı artışla sınırlı olacak olup, Yenileme Garantisi ek prim şartıyla verilmiş ise bu uygulama devam edecektir. Yenileme garantisi alındıktan sonra, sigortalının yenileme garantisi için risklerinin değerlendirildiği döneme veya öncesine ait sigortacı tarafından bilinmeyen bir sağlık riskinin tespit edilmesi durumunda veya sigortalı teminat kapsamını genişletmek istediği takdirde, sigortacı yenileme taahhüdünü yeniden değerlendirir. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6 uyarınca işlem yapabilir. Yenileme Garantisi verilmiş sigortalıların, şirketimizde kesintisiz en az 3 (üç) yıl sigortalılık süresini tamamlamış olmaları şartıyla deviasyon ve konka ameliyatları ile ilgili giderleri ve tanının yine bu süre içinde konmuş olması şartıyla doğuştan gelen (konjenital) hastalıkları ile ilgili giderleri kapsam dâhiline alınır. Sigortacının yenileme taahhüdünde bulunduğu sigortalılarına sunduğu sağlık poliçesi sigortalının yenileme garantisi hakkını kazandığı tarihteki Özel Şartlara tabidir. Sigortacı Yenileme Garantisi olan sigortalıların poliçelerinin muadil teminatlarla yenilenmesinden ve sigortacının ürün satışını durdurması durumunda, sigortalının poliçesini muadil bir ürün ile yenilenmesinden sorumludur. MADDE 9 TELEMED24 HİZMET AĞINDAKİ SAĞLIK KURUMLARI Poliçe ile birlikte tüm sigortalılara, adlarına düzenlenmiş Allianz Sigorta Kartı verilir. TELEMED24 hizmet ağındaki anlaşmalı hekim muayenehaneleri dışındaki sağlık kurumları A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A grubu kurumlar tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını kapsamaktadır. Standart, Multi, Ekstra Planları A grubu kurumlarda, Eko Plan B grubu kurumlarda geçerlidir. TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumlarından hizmetin alınabilmesi için sigortalıların Allianz Sigorta Kartları nı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi durumda, sağlık gideri sigortalı tarafından karşılandıktan sonra, faturaların ve ek evrakların sigortacıya iletilerek değerlendirilmesi söz konusudur. Allianz Sigorta Kartları resimli kimlik belgesi ile birlikte geçerlidir. Sigortacının TELEMED24 hizmet ağına dâhil sağlık kurumlarında, Allianz Sigorta Kartı nın kullanılarak onay alınması suretiyle, sigortalılar poliçe teminatlarına ve özel şartlarına uygun olarak katılım payı düşüldükten sonra, limitleri dahilinde ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabilirler. Sigortalının TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumlarında, yatarak tedavi göreceği durumlarda faturanın doğrudan ödenebilmesi için yatış öncesi sigortacıya sağlık kurumundan temin edilecek Bildirim Formu nun yatıştan en geç 24 (yirmi dört) saat sonrasına kadar iletilerek, sigortacıdan onay alınması gerekmektedir. Bu nedenle sigortalı, hastaneye yattığı gün, kurumun Sigortacıya Bildirim Formu nu fakslamasını sağlamalıdır. Poliçe teminat limitleri ve teminat kapsamı dışındaki giderleri sigortalı kendisi öder. Sigortacı, TELEMED24 hizmet ağındaki listesinde değişim yapma hakkını saklı tutar. TELEMED24 hizmet ağına dâhil bir sağlık kurumu ile sigortacı arasındaki sözleşmenin sona ermesi durumunda, TELEMED24 hizmet ağına dâhil sağlık kurumlarına özel uygulamalar (Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında yurt içinde gerçekleşen giderlerin limitsiz karşılanması, faturaların doğrudan ödenmesi vb. hizmetler) otomatik olarak son bulacaktır. TELEMED24 hizmet ağına dâhil A ve B kategorilerindeki -14-

19 sağlık kurumlarının listesi poliçe ekinde gönderilmektedir. Ayrıca bilgi alınmak istendiğinde www. allianzsigorta.com.tr internet adresine başvurulabilir. Sigortalı, TELEMED24 hizmet ağında gerçekleşmiş ancak Sigortacı tarafından onaylanmamış sağlık giderleri ile TELEMED24 hizmet ağı dışında gerçekleşen sağlık giderlerini önce kendisi öder ve aşağıdaki maddede belirtilen belgelerle birlikte, daha sonra Allianz Sigorta Genel Müdürlüğü Sağlık Tazminat Departmanına başvurur. MADDE 10 SAĞLIK GİDERİ ÖDEMELERİ TELEMED24 hizmet ağında sigortacı tarafından karşılanan giderler dışında, sigortalıya sağlık giderini gösterir resmi belgeler karşılığında ödeme yapılır. Ödemelerde, belgelerin asılları gereklidir. Ayrıca şirket kayıtlarında olmaması durumunda TC Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası bilgisinin sigortalı tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren özel şartlar ve Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen süreler içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. Ödemeler Allianz Sigorta Genel Müdürlüğü nde bulunan Sağlık Tazminat Departmanı tarafından sigortalının yazılı olarak bildirdiği banka hesap numarasına havale edilir. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 10 un (a) fıkrası gereği teminatlarda anlatılan limitlerin yanı sıra sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan ve genel seviyeyi aşmayan olarak tanımlanan makul giderler sigorta kapsamındaki teminat limitleri ve şartları dâhilinde karşılanır. Sigorta priminin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, kalan taksitler muaccel olur ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir. Teminat kapsamındaki ilgili ödemenin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin sigortacıya iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca İngilizce dışında yabancı bir dilde düzenlenmiş ödemelerde, gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi sigortacıya iletilmelidir. A. HASTANE HİZMETLERİ TEMİNATINA İLİŞKİN GİDERLERDE Anlaşmalı kurumlarda hastaneye yatıştan önce Bildirim Formu doldurularak Sigortacıya iletilecektir. 1. Yatış nedenini gösterir tıbbi rapor, yatış öncesi tanı konulmasına yönelik yapılan tetkiklerin sonuç raporları 2. Dökümlü hastane faturaları 3. Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu, parça alınmışsa patoloji sonuç raporu 4. Sinüzit ameliyatlarından önce paranazal sinüs tomografisi aslı, deviasyon ameliyatlarında, ameliyat öncesi ve sonrası os-nasalegrafisi asılları, gerekli görüldüğü takdirde ikinci doktor görüşü 5. Epikriz (çıkış özeti) ve yapılan incelemelerin ve tedavilerin raporları, gerekli ve mevcut olduğu durumlarda laparoskopik / artroskopik/endoskopik ameliyat kaseti 6. Her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) müşahede dosyası, adli merciler tarafından oluşturulan her tür belge (trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu vb.), sigortalı beyanı, ehliyet fotokopisi, 7. Kanser rahatsızlığına yönelik kemoterapi ve / veya radyoterapi tedavilerinde ayrıntılı planlama ve uygulamaya yönelik doktor raporu 8. Malzeme ve protezlerin proforma faturaları 9. Hastane sonrası evde hemşire bakımı giderleri için hastanede takip eden hekimin evde bakım tedavi planını içeren detaylı rapor ve hizmete ait ayrıntılı fatura dökümü 10. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK tarafından yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında yönetmelik (www.masak.gov.tr) gereğince gerekli durumlarda kimlik tespitine ilişkin bilgi ve belgeler Not: Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatında ek olarak, pasaport ve ödeme belgeleri ile gerekli olabilecek tüm evraklar istenebilecektir. B. DOKTOR MUAYENELERİNDE 1. Doktor ücretini gösterir fatura veya serbest meslek gider makbuzu, (Mutlaka doktorun kaşesinin bulunması ve ayrıca doktorun branşının belirli olması gereklidir.) klinik branş hekimleri tarafından ultrason kullanılarak yapılan muayenelerde ultrason çıktısı aslı veya raporu. 2. Doktor ücretinin özel muayenehanelerde kredi kartı ile ödenmesi hâlinde; POS slibi ve ilgili hekim tarafından doldurulmuş Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerde Doktor Muayene Tazminat Talep Formu (İlgili formu poliçe dosyanızda bulabilirsiniz. ) 3. Gerektiğinde tıbbi kayıt C. İLAÇ GİDERLERİNDE 1. İlgili doktor reçetesi aslı 2. İlgili ilaç giderini gösterir kasa fişi veya fatura 3. İlgili ilaçların barkod / kare kodu (İlaç isimleri -15-

20 okunacak şekilde kesilmiş olmaları gereklidir.) 4. Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu 5. Gerekli görüldüğünde doktor raporu D. TEŞHİS (TANI) AMAÇLI İNCELEMELERDE 1. Doktorun teşhis veya şüphe ettiği hastalığın adını belirterek yazdığı sevk pusulası veya rapor 2. İlgili giderleri gösterir faturalar 3. İnceleme sonuçları ve ilgili raporlar 4. Gerektiğinde doktor raporu (tetkiklerin ne için istendiğine dair) ve tıbbi kayıt E. FİZİK TEDAVİLERDE 1. Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb.) 2. Ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli olduğu, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü) F. DİŞ TEDAVİLERİNDE 1. Diş doktorunun ücretini gösterir fatura veya serbest meslek gider makbuzu (Doktorun kaşesinin mutlaka bulunması gerekir.) 2. Ağzın grafik şeması 3. İlgili diş doktor raporu 4. Gerektiğinde, yapılan tedavi ile ilgili röntgen G. AİLE PLANLAMASI GİDERLERİNDE 1. Dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar 2. İlgili doktor ve doğum raporu 3. Teşhis yöntemleri uygulandıysa sonucu gösterir rapor 4. Zorunlu kürtajda jinekolojik USG raporu ve fotoğraf çıktısı aslı, patoloji sonucu ve / veya Beta HCG sonuçları 5. Müşahede dosyası (gerektiğinde) H. YARDIMCI TIBBİ MALZEME GİDERLERİNDE 1. Doktor reçetesi 2. Gerektiğinde doktor raporu ve tetkik sonuçları MADDE 11 ALARM MERKEZİ (TELEMED24 HATTI) Sigortalılar, karşılaşabilecekleri acil sağlık durumlarında, 24 saat hizmet veren Allianz Sigorta Alarm Merkezi ne aşağıda belirtilen telefondan ulaşarak, en kısa sürede TC sınırları dahilinde ücretsiz kara ambulans hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca sigortalılar, TELEMED24 Hattı nı arayarak, 24 saat boyunca acil tıbbi danışmanlık hizmeti de alabilmektedir. TELEMED24 Hattı: MADDE 12 KONTROL YETKİSİ Sigortacı, gider bildiriminde bulunulması durumunda veya sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde gerekli gördüğü takdirde, sigortalıyı muayene ettirme hakkına sahiptir. Ayrıca sigorta süresi öncesinde ve sigortalı olunan sürece, sigortalıyı tedavi eden tüm doktor, sağlık kuruluşu ve üçüncü şahıslardan sigortalının tedavisi hakkında bilgi alma ve her türlü kayıt kopyalarını sigortacılık mevzuatı, sigortacılıkla ilgili yönetmelikler, sağlık mevzuatı dahil, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde isteme hakkına da sahiptir. Sigortalı bu nedenden dolayı gerek Sigortacıya ve gerekse tedavisi hakkında bilgi ve kayıt kopyalarını veren sağlık kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sigortacı kendi adına, gerçekleşen giderleri incelemek için bağımsız temsilciler atayabilir. MADDE 13 SİGORTA PRİMİ Primler, sigortalının yaşı, cinsiyeti, sigorta süresi, geçmiş dönem kullanım oranı (sağlık gideri / prim oranı), sağlık riski, enflasyon oranı ve seçilen teminatlar dikkate alınarak ve sigortalı adayının ikametgâh adresine bağlı olarak hesaplanır. İkametgâh adresine göre belirlenen primler sigortalının acil durumlar dışında sadece ikamet ettiği ildeki sağlık kurumlarının kullanılacağı varsayılarak oluşturulmaktadır. Prim tarifesi; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller olmak üzere dört grupta belirlenmektedir. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari ücret tarifesinde yapılan artışlar ile sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları artışlar da değerlendirmede sağlık enflasyonu olarak baz alınmaktadır. Özellikle İstanbul primlerinin farklılığı nedeniyle; İstanbul ili prim tarifesi dışında düzenlenen poliçelerde, İstanbul ili sınırlarındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerine %20 oranında ek sigortalı katılım payı uygulanır. Ancak, tıbben acil durumlar, ilaç ve aile hekimliği giderlerinde bu ek katılım uygulanmamaktadır. Sözleşme başlangıç tarihinden sonra aile kapsamına eş ve çocuk eklenmesi ya da sigorta planı değişikliği talep edildiğinde, sigortacının ilgili talebi kabul etmesiyle, talep tarihinde yürürlükte olan primler dikkate alınır. Primin Tespitine İlişkin Kriterler Allianz Sigorta Sağlık Sigortası fiyatlarını birey bazında, yaş, cinsiyet, sigorta süresi, geçmiş dönem kullanım oranı (sağlık gideri / prim oranı), teminat yapısı, teminat limiti ve sağlık giderlerinin kullanılacağı il, enflasyon oranı gibi kriterleri dikkate alarak belirlemektedir. Ayrıca Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari ücret tarifesinde yapılan artışlar ile sağlık kurumlarının fiyatlarında -16-

21 yapmış oldukları artışlar da değerlendirmede sağlık enflasyonu olarak baz alınmaktadır. HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE KULLANIM EK PRİMİ KRİTERLERİ Hasarsızlık indirimi ancak Can Sağlığı Sigortası Eko Plan, Ekstra Plan ve Ayakta Tedavi Teminatı içeren Multi Plan dan birine sahip olunması, yenilemede yine bu planlardan birinin tercih edilmesi ve hasarsızlık indirimi için aşağıda belirtilen gerekli şartların sağlanması hâlinde uygulanabilecektir. Hesaplamada Sigortalının / Sigortalıların ürünü, teminatları, ili, yaşı ve cinsiyetine göre prim tarife tablosunda belirlenen vade farkı ve indirim / ek prim uygulanmamış olan poliçe standart primi dikkate alınmaktadır. İndirim: Sona eren poliçenin [Toplam Tedavi Gideri / Poliçe Standart Primi] oranına bağlı olarak hesaplanan indirim oranı, sona eren poliçenin Toplam Standart Primi ne uygulanır. Ek Prim: Sona eren poliçenin [Ayakta Tedavi Gideri / Poliçe Standart Primi] oranına bağlı olarak hesaplanan ek prim oranı, sona eren poliçenin Toplam Standart Primi ne uygulanır. Hasarsızlık indirimi uygulanan poliçelerde bir sonraki sene kullanım yükseldiğinde hasarsızlık indirimi uygulanamayacağı ve primin yükselebileceği dikkate alınmalıdır. Kullanım ek primi oluşmuşsa bu ek prim yenilemede Can Sağlığı dışında başka bir ürüne geçiş yapılması durumunda da uygulanabilmektedir. Yenileme Garantisi hakkını kazanmış olan sigortalılara kullanım ek primi uygulanmaz. MADDE 14 PRİM ÖDEMELERİ Sigorta priminin tamamı, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatı ve taksitleri poliçe üzerinde yazılı vadelerde, sigorta ettirenin belirtmiş olduğu ödeme tipine (kredi kartı, havale, bankalara verilen otomatik ödeme talimatı vb.) göre tahsil edilir. Havale ile ödeme yapılacak ise açıklama bölümüne mutlaka sigortalı / sigorta ettiren adı, soyadı ve poliçe numarası yazdırılmalıdır. Primin belirtilen ödeme aracından tahsil edilmemesi durumunda, Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 8. Maddesi hükümleri uygulanır. Sağlık gideri ödemelerinin durdurulmaması ve poliçenin iptal edilmemesi için poliçede yazılı prim ödeme tarihlerinde ilgili ödeme tipinin gerektirdiği hesap / limit kullanılabilir bakiyeleri ile prim ödemesi yapılabilirliğinin uygun olmasına dikkat edilmelidir. MADDE 15 TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER Aşağıda sayılan hâller, tedaviler ve giderler bu poliçede sigorta teminatı dışında tutulmuştur ve sigortacı bunlardan dolayı yükümlülük altına girmez. 1. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 2/a, b, c, d, e, f, g, h de belirtilen hâller teminat kapsamı dışındadır. Madde 3/a da istisna olarak belirtilen deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sonucu oluşan tedavi giderleri ise TL muafiyetle poliçe teminatları dâhilinde ödenecektir. 2. Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina 3. Küretaj, infertilite, sterilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, serklaj, mikroenjeksiyon, tuboplasti vb.), histerosalpingografi (HSG), spermiogram, adhezyolizis, iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penilprotez dâhil) ve Aile Planlaması Teminatı kapsamı dışındaki tüm aile planlaması yöntemi (hap, kondom vb.) giderleri 4. AIDS ve AIDS e bağlı hastalıkların tedavileri, zührevi hastalık tedavileri 5. Çocuk bakımı, her türlü çocuk maması, oral beslenme ürünleri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili sarf malzemeleri, her türlü sünnet giderleri (Phimosis) 6. Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişimler (kaza sonucu olanlar hariç) ve aynı seansta estetik işlemle birlikte yapılan diğer girişimler, telenjiektazi, cilt hemangiomlarına yönelik tedaviler, jinekomasti, -17-

22 cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, refraksiyon kusurlarına yönelik müdahaleler (miyopi vb.) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçların giderleri, keratokonus, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği, ses ve konuşma terapileri, yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi), nazal valv ile ilgili girişimler, allerji aşıları, bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili rutin dışı aşı ve ilaçlar, akupunktur, ayurveda, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, aromaterapi, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, deri kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tedaviler, kaplıca kürleri, kaplıca ve termal merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedaviler (fizik tedavi dâhil), çamur banyoları, şifa kürleri, saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, obesite ve aşırı zayıflık ile ilgili tetkik ve tedaviler (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dâhil), anorexia, sigarayı bırakma ile ilgili tetkik ve tedaviler, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezleri, ayak bakım merkezleri, ağrı tedavi merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri ile işitme cihazı satan merkezlerde yapılan işitme testleri giderleri 7. Genel ve kişisel hijyene yönelik malzeme ve aparatlar, ilaç niteliği taşımayan kozmetik ürünler, alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, suni tatlandırıcı, gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens, lens solüsyonları ve nemlendirici amaçlı ürünler vb. ile ilgili giderler 8. Alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların, kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar, kazalar ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler 9. Poliçe öncesi var olan maluliyet veya hastalığın gerektirdiği ameliyat ve tedavi ile ilgili giderler ile tüm nüks ve komplikasyonları, sigortalılık öncesinde uygulanan ameliyatların tüm komplikasyonları (insizyonel herni, adhesyon nüksler vb.), periyodik olarak devamlılık gösteren hastalıklar, motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu ile ilgili tüm giderler. Doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar, genetik hastalıklar ve genetik testler ile ilgili her türlü giderler. İşbu özel şartların Sigorta Teminatları maddesinin A bölümünün 3. bendinde Aile Planlaması Teminatı Allianz Sigorta Bebeği bölümünde tanımlandığı şekilde poliçeye eklenmiş çocuklar ile işbu özel şartların Sözleşmenin Yenilenmesi maddesinde tanımlandığı şekilde Yenileme Garantisi verilmiş sigortalılara tanınan ayrıcalık dışında; ileri yaşta ortaya çıksa dahi, tüm konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar 10. İşbu özel şartların Sigorta Teminatları maddesinin A bölümünde Yurt İçi ve Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı nda belirtilen durumlar dışındaki her türlü protez, protez tamirleri ile aynı maddedeki Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı nda belirtilen tıbbi malzemeler dışındaki her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler [tekerlekli iskemle, holter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dâhil) vb.] uyku apnesi dışında her türlü nedene bağlı horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler, organ naklinde vericinin ve organın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderler 11. Ruh ve akıl hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danışmanlık hizmetleri, nöropsikiyatrik testler, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, geriatrik ve psikososyal bozukluklar (gece işemeleri vb.) ile ilgili her türlü tanı ve tedavi giderleri 12. Sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri vb. uzun süreli bakım sağlayan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri. Demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları ile ilgili her türlü giderler 13. Özel hemşire, sağlık kuruluşlarındaki telefon giderleri, suit oda farkı, tedavi için gerekli olmayan malzeme vb. idari giderler 14. Genel sağlık kontrolü (check-up), doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolları, homosistein, metaboliksendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, tıbbi sertifikalar ve sağlık raporu hazırlanması ile ilgili giderler, koroner arter kalsiyum skorlama testi ve EBT 15. Diş tedavi teminatı alınmış veya trafik kazası sonucu oluşmuş olsa bile, diş implantasyonu ile implantasyon öncesinde ve sonrasındaki ilgili giderler, ortodonti ve ortodontiye bağlı tedaviler, kıymetli madenlerden yapılan kaplamalar ile ilgili giderler 16. Aşağıda belirtilen rahatsızlıklarla ilgili cerrahi veya tıbbi (medikal) tedaviler ve hastanede yatırılarak yapılan tüm teşhis işlemleri ile ilgili giderler, poliçenin ilk yılında teminat kapsamında değildir. Safra kesesi, safra yolları, her türlü fıtık, omurga ve disk hastalıkları, kist dermoid sakral, ano-rektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık, bademcik ve geniz eti, burun polipleri, kafa sinüs hastalıkları, diz, omuz, kalça, dirsek eklem hastalık ve lezyonları (menisküs, bağ yaralanmaları ve kondral kırıklar vb.), halluks valgus, -18-

23 katarakt, prostat, varis, hidrosel, böbrek ve üriner sistem taşları, tiroid bezi hastalıkları ile ilgili tedavi ve komplikasyonları ve aile planlaması giderleri 17. Şirketimizde 01/01/2001 tarihinden sonra sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin deviasyon ve konka ameliyat giderleri karşılanmaz. Ancak sigortalıya Yenileme Garantisi verilmiş olması ve şirketimizde kesintisiz en az 3 (üç) yıl sigortalılık süresini tamamlamış olması şartıyla sigortalının deviasyon ve konka ameliyatları ile ilgili giderleri kapsam dâhiline alınır 18. Allianz Sigorta nın yetkili temsilcileri tarafından onaylanmış kara ambulansı dışında yapılan tüm ulaşım giderleri. Her türlü hava / deniz ambulansı taşıma giderleri 19. Sigortalının tazminat talebinde bulunurken yaptığı ulaşım, posta, konaklama, yurt dışından ithal edilen ilaçların gümrük masrafları ve sigortacı tarafından istenilen belgelerin hazırlanması vb. giderler 20. Dağcılık ve tırmanma, kano, gökyüzü kayağı, paraşüt, planör, delta-kanat, balon, sivil havacılık, binicilik, su sporları, dalgıçlık, motosiklet ve otomobil vb. tehlikeli sporlar, tüm yarışlar ile tüm profesyonel ve lisanslı olarak yapılan sporların sonuçları ile ilgili tüm giderler 21. Alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri, Anti Aging Merkezlerinde yapılan tüm işlemler, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler 22. Mesleki bir sebepten doğan yaralanma ve hastalıklarla (iş kazası ve meslek hastalığı) ilgili olarak yasal yükümlülükler sonucu yapılması gereken ödemeler ile başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek ödemeler 23. Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahaledeki hatalar sonucunda doğacak giderler 24. Yurt dışında gerçekleşen tamamlayıcı limitsiz ayakta tedavi, doktor muayene, ilaç, teşhis yöntemleri, fizik tedavi, ayakta tedavi paketi ve diş tedavi teminatları kapsamındaki giderler (bir) yıllık poliçe süresi içerisinde toplam 3 (üç) aydan fazla yurt dışında kalınması durumunda, yurt dışı hastane hizmetleri teminatı olsa bile yurt dışında gerçekleşen giderler 26. Sigortacının TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumlarında, yatıştan sonraki 24 saat içinde Bildirim Formu nun iletilmediği durumlardaki ve 15 (on beş) günü geçen hastaneye yatışlarda 15. (on beşinci)günden sonra Sigortacının tekrar onayının alınmadığı giderler 27. TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç giderleri 28. Poliçede çocuk kapsamında sigortalananların, Standart ve Eko Planlarını seçenlerin ve bir önceki yıl da Aile Planlaması teminatının yer aldığı planlarla sigortalanmamış olanların, işbu özel şartların Sigorta Teminatları maddesinde Aile Planlaması teminatı kapsamında yer alan tüm sağlık giderleri 29. Şirketimizde 01/07/2003 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin varikosel ve skolyoz ile ilgili tüm giderleri 30. Sigorta yılı içinde 180 günü geçen hastanede yatış ve bu süre içinde 90 (doksan) günü geçen yoğun bakımda yatışla ilgili tüm giderler 31. Böbrek ve safra kesesi taşları analiz giderleri 32. Eko Planda, planın geçerli olduğu TELEMED24 hizmet ağındaki kadrolu öğretim üyelerinin uzman doktor ücretinin fark ücretleri 33. Kordon kanı alımı ve saklanması ile ilgili giderler 34. Sigortalının ehliyetsiz araç kullanması sırasında gerçekleşen kazalar nedeniyle oluşan tedavi giderleri, sigortalının kazadaki kusur durumuna bakılmaksızın kapsam dışıdır. Sigortalının kullandığı aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması da bu kapsamdadır 35. Mevcut tedavi yöntemlerinin yerine uygulanan yaygınlaşmamış ve / veya tedavinin başarısını artırdığı kanıtlanmamış yeni yöntemler ile malzemelere ait giderler. Robotik cerrahi yöntemiyle (Da Vinci gibi) yapılan ameliyatlarda, robot kullanım ücreti ve bu yönteme özel olarak kullanılan her türlü malzeme gideri. Yeni biyomedikal mühendislik genetik ve biyoteknolojik bazlı tedavi ve uygulamalarına ait giderler 36. Yeni doğan bebeklerin prematürelik, yenidoğan yoğun bakım kuvöz ve doğumla ilgili giderleri (bebek henüz hastanedeyken yapılan rutin sağlık giderleri) (Allianz Sigorta Bebeğinin yeni doğan yoğun bakım kuvöz ve prematürelik ile ilgili giderleri için işbu özel şartların Sigorta Teminatları maddesinin A bölümünün 3. bendinde tanınan ayrıcalık hariç) -19-

24 37. Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası ve sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parasının karşılanmasına ilişkin teminatlar poliçe kapsamında değildir. MADDE 16 YURT DIŞINDAKİ SAĞLIK HARCAMALARI Yurt Dışı Hastane Hizmetleri ve Aile Planlaması Teminatları kapsamında yurt dışında gerçekleşen giderler, harcamanın gerçekleştiği ülke parasının, sigortacı tarafından ödendiği tarihteki TCMB efektif satış kuru esas alınarak, ilgili ülke parasının TCMB karşılığının olmaması halinde ABD Doları çapraz kuru üzerinden TCMB efektif satış kuru esas alınarak poliçede belirtilen plan kapsamındaki teminatlar, limitler ve özel şartlar dâhilinde Türk Lirası olarak ödenir. Sigortalı giderin gerçekleştiği tarihte söz konusu ülkede bulunduğunu belgelemek kaydıyla, sigorta teminatlarından yararlanabilir. MADDE 17 BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta ettiren / sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususları beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin / sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sağlık Sigortası Genel Şartlarında düzenlenen beyan yükümlülüğü hükümleri uygulanır. Buna göre; sigortacı sözleşmeyi yapmama veya yapmış ise cayma hakkına sahiptir. Bu durumda riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminat ödenmez. Sigortacı prime hak kazanır. Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6 ya ek olarak, sigortacının bu maddedeki hakları saklı kalmak üzere, sigorta ettiren / sigortalının beyan etmediği hastalıklar sözleşmenin yapılmasına engel değilse, sigortacı bu hastalıkları teminat kapsamına almayabilir veya ek prim alarak teminat kapsamına alabilir. MADDE 18 RÜCU HAKKI Sigortacı, poliçenin özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına aykırı düşen giderleri ile teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri sigortalıdan fer ileri ile birlikte tahsil etme hakkına sahiptir. Sigortacının poliçenin özel ve genel şartlarına göre ödemiş olduğu sağlık giderinin oluşumunda üçüncü şahısların sorumluluğu olması durumunda, sigortacı halefiyet hakkı uyarınca ödediği tazminat miktarını üçüncü şahıslardan rücuen talep etme hakkına sahiptir. MADDE 19 SİGORTA ETTİREN VE / VEYA SİGORTALININ VEFATI A) Sigorta Ettirenin Vefatı: Sigorta ettirenin vefatı durumunda sigorta sözleşmesi hükümsüz kalır. Sigorta ettiren ile poliçede yer alan sigortalı / sigortalıların farklı olmaları durumunda ve sigortalı / sigortalıların, sigorta ettireni değiştirerek poliçeyi sürdürmek istemeleri hâlinde sigorta ettirenin kanuni varislerinin yazılı onayı ile sigorta ettiren değiştirilerek poliçe devam ettirilir. Poliçenin devam ettirilmesi talebi ve sigorta ettirenin kanuni varislerinin bu konuda onayının olmaması halinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin yasal varislerine iade edilir. Ancak sigorta konusuna ilişkin risk gerçekleşmişse vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hâle gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Sigorta ettiren ile sigortalının aynı kişi olmaları ve poliçede başka bireylerin (eş, çocuk) bulunmaması durumunda, sigorta ettiren / sigortalının vefatı hâlinde: sigorta sözleşmesi hükümsüz kalır. Sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin kanuni varislerine iade edilir. Ancak sigorta konusuna ilişkin risk gerçekleşmişse vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Sigorta ettiren ile sigortalının aynı kişi olmaları ve poliçede başka bireylerin (eş, çocuk) bulunması durumunda, sigorta ettiren / sigortalının vefatı hâlinde, poliçede yer alan diğer sigortalıların sigortalılığa devam etmek istiyorlarsa, mevcut poliçe iptal edilerek vefat eden bireye ait sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin yasal varislerine iade edilir ve bitiş tarihi aynı olan ikinci poliçe üzerinde eş ve çocuğun sigortalılığı devam ettirilir. Ancak sigorta konusuna ilişkin risk gerçekleşmişse vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel -20-

25 hâle gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. B) Sigortalı / Sigortalıların Vefatı: Birden fazla kişinin sigortalı bulunduğu poliçelerde, sigortalılardan birinin vefatı hâlinde, vefat eden bireye ait sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir, poliçe devam eder. Rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hâle gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Poliçede vefat eden sigortalının dışında başka birey yoksa poliçe hükümsüz kalır. Sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hâle gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Vefat eden sigortalıya ait ödenmemiş sağlık giderleri varsa ödenebilmesi için veraset ve vergiye ilişkin evrakların, sigortalının kanuni varisleri tarafından Sigortacıya iletilmesi gerekir. MADDE 20 SİGORTA SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER Sigorta süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleşmenin yapılmaması durumunda, sona erme tarihinden önce sigortacıya bildirilen ve kabul gören sağlık durumları için teminat limitleri ve özel şartlara tabi olmak şartıyla, hastanede yatarak tedavi gören sigortalı için teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) günü geçemez. MADDE 21 GEÇİŞ İŞLEMLERİ VE KAZANILMIŞ HAKLAR Sigortalıların yenileme dönemlerinde teminatlarını değiştirme, şirketimizde bulunan grup poliçelerinden çıkışı söz konusu olması durumunda bireysel poliçede devam etme, Grup Sağlık Sigortası poliçesine ilave olarak Bireysel Sağlık Sigortası poliçesi yapma veya diğer sigorta şirketlerinden geçiş kuralları aşağıdaki gibidir: A) Ürün/Plan Değiştirme Şirketimizdeki ürün ve planlar arası geçiş talepleri şirket tarafından ayrıca değerlendirilir. Geçiş yapılması talep edilen ürünün /planın yenileme, yenileme garantisi değerlendirme ve kazanılmış haklarının tanımlanması vb., ilgili ürünün özel şartlarında belirtilen kurallara tabi olup bu değerlendirme sırasında ilave tetkik, rapor vb. istenebileceği gibi değerlendirme sonucunda ek prim, limit ve / veya istisna uygulanabilir ya da geçiş talebi kabul edilmeyebilir. Bahse konu işlemlere ilişkin masraflar, sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermesi ve erişim sistemlerinin sigortacı tarafından ulaşılabilir olması kaydıyla sigortacı tarafından aksi durumda sigortalı tarafından karşılanır. Yenilemede önceki seneye göre aynı kurum ağında daha dar kapsamlı bir ürün / plana geçiş talebinde risk değerlendirmesi yapılmaz, varsa kişinin yaptırımları ilgili özel şartlar dâhilinde ayrıca değerlendirilir, mevcut yaptırıma ek yaptırım getirilmez. Ancak sağlık riskinin oluşması durumunda yenileme dönemlerinde geniş kapsamlı bir ürün veya plana geçiş talebi kabul edilmez. Ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip sigortalı mevcut poliçesine gore daha kapsamlı bir ürün / plana geçiş talep etmesi durumunda sigortacının ömür boyu yenileme garantisi şartlarını tekrar değerlendirme hakkı saklıdır. Şirketteki diğer bir üründen geçişte, yenileme garantisi değerlendirmesi için kesintisiz olarak 2 (iki) yıl boyunca geçiş yapılan üründe devam edilmesi gerekmektedir. B) Diğer Sigorta Şirketlerinden Geçiş Diğer sigorta şirketlerinden herhangi birinde sağlık sigortasına sahip 64 (altmış dört) yaş ve altındaki bireylerin, bir önceki poliçelerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Başvuru ve Bilgilendirme Formunu doldurmaları şartı ile Can Sağlığı Sigortası ürünlerine geçiş talepleri, geçiş yapılması talep edilen ürünün yenileme, yenileme garantisi değerlendirme ve kazanılmış haklarının tanımlanması vb., ilgili ürünün özel şartlarında belirtilen kurallara tabi tutularak ayrıca değerlendirilir. Sigortacı, sigortalı adaylarının diğer sigorta şirketinde kazanılmış haklarının devamına; beyanları, diğer sigorta şirketleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve diğer mercilerden edinilen bilgileri inceleyerek karar verir. Bu değerlendirme sırasında ilave tetkik, rapor vb. istenebileceği gibi değerlendirme sonucunda ek prim, limit ve / veya istisna uygulanabilir ya da geçiş talebi kabul edilmeyebilir. Diğer bir sigorta şirketinden geçişte, diğer sigorta -21-

26 şirketinde en az kesintisiz olarak 1 (bir) yıl devam etmiş ve ara vermeksizin yenilemelerini şirketimize geçiş olarak yapmış poliçelerde ilk yıl istisnaları uygulanmayacaktır. C) Şirketimizde Bulunan Grup Sağlık Sigorta Poliçesinden Geçiş Şirketimizde Grup Sağlık sigortası olan 64 (altmış dört) yaş ve altındaki sigortalının, aksine bir sözleşme yok ise Grup Sağlık poliçesinden çıkış tarihi itibariyle, en geç 30 (otuz) gün içinde Başvuru ve Bilgilendirme Formu nun doldurulması koşuluyla Can Sağlığı Sigortası ürünlerine geçiş talepleri, ilgili Grup Sağlık Sigortası poliçesinin özel şartları ile varsa ek protokolleri çerçevesinde değerlendirilir. Grup Sağlık Sigortası Sözleşme / Protokol koşullarına göre Ömür Boyu Yenileme Garantisi ile Bireysel Sağlık Poliçesine geçiş hakkı kazanmış olan sigortalılar, dâhil oldukları grup sağlık sigortası planıyla aynı, yoksa en yakın bireysel planda sigortalanır. Sigortalının aynı veya en yakın bireysel plan dışında daha farklı bir sağlık ürününe geçiş talebi söz konusu olması durumunda, geçiş talep edilen ürünün yenileme, yenileme garantisi hakları dikkate alınarak sigortalının hangi koşullarda sigortalanacağına karar verilir. Grup poliçeden bireysel poliçeye geçişte, grup poliçede en az kesintisiz olarak 1 (bir) yıl devam etmiş ve ara vermeksizin yenilemelerini şirketimize geçiş yapmış olan poliçelerde ilk yıl istisnaları uygulanmayacaktır. Grup Sağlık Sigortası Sözleşme / Protokol koşullarına göre Ömür Boyu Yenileme Garantisi ile Bireysel Sağlık Poliçesine geçiş hakkı kazanmamış olan sigortalıların geçiş koşullarına Başvuru ve Bilgilendirme Formu ndaki sigortalı beyanları ve tüm kayıtlar incelenerek karar verilir. Sigortacı, değerlendirme sonucunda Sigortalı adaylarını poliçe kapsamına alıp almama veya istisna / hastalık ek primi uygulayarak poliçe kapsamına alma hakkına sahiptir. D) Şirketimizde Bulunan Grup Sağlık Sigorta Poliçesine Ek Bireysel Sağlık Poliçesi Talepleri Grup sağlık poliçesi devam ederken ilave olarak bireysel sağlık sigorta poliçesi talebi 65 (altmış beş) yaş ve altında olan sigortalılar için şirket tarafından ayrıca değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında ilave tetkik, rapor vb. istenebileceği gibi değerlendirme sonucunda ek prim ve/veya istisna uygulanabilir ya da talep kabul edilmeyebilir. Bahse konu işlemlere ilişkin masraflar, sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermesi ve erişim sistemlerinin sigortacı tarafından ulaşılabilir olması kaydıyla sigortacı tarafından, aksi durumda sigortalı tarafından karşılanır. MADDE 22 BEKLEME SÜRESİ Poliçede özel olarak belirtilmedikçe işbu özel şartların Teminat Dışı Kalan Haller maddesinin 16. bendinde belirtilen rahatsızlıklara ek olarak hamilelik ve doğum nedeniyle yapılan sağlık harcamalarında ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl bekleme süresi uygulanmaktadır. MADDE 23 COĞRAFİ KAPSAM Bu poliçe, TC sınırlarında ikamet eden kişiler için düzenlenebilir. Poliçede yurt içi teminatlar tüm Türkiye de, yurt dışı teminatlar ise Türkiye dışında tüm dünyada geçerlidir. MADDE 24 TEMİNAT UYGULAMA ESASLARI Teminatların uygulamasına ilişkin esaslar işbu özel şartların Sigorta Teminatları bölümünde açıklanmıştır. MADDE 25 EKONOMİK YAPTIRIMLAR KLOZU Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği nin, Birleşik Krallık ın veya Amerika Birleşik Devletleri nin ticari veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o menfaati sağlamakla yükümlü sayılmayacaktır. MADDE 26 TANIMLAR ALTERNATİF TIP Geleneksel tıp dışında akupunktur, Çin tedavisi, homeoterapi, ayurveda, bitkisel tedavi, biyoenerji vb. gibi batı medikal sistemi tarafından henüz kabul görmemiş teknik yöntemler ve disiplinler ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU (TELEMED24 HİZMET AĞI) Allianz Sigorta A.Ş ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince sigortalıların, poliçenin yürürlükte olduğu süre içerisinde sigorta kartlarını kullanarak veya Allianz Sigorta A.Ş. den provizyon alarak limitleri dâhilinde ücret ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve doktor muayenehaneleridir. Anlaşmalı kurumlarda herhangi bir nedenle -22-

27 sigortalıların giderlerini kendilerinin karşılaması halinde Anlaşmalı Sağlık kuruluşunun Allianz Sigorta A.Ş. için belirlediği fiyat indirimleri uygulanır. AYAKTA TEDAVİ Tanı ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde yapılan doktor muayene, ilaç, teşhis yöntemleri gibi tedavilerdir. BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME FORMU Sigortalı adayına ait bilgileri ve seçilen teminat limitini, sağlık beyanını, prim ödeme planını içeren ve gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalıyı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından verilen bilgileri içeren ve Sigorta Ettiren / Sigortalı tarafından imzalanması gereken forma Başvuru ve Bilgilendirme Formu denir. Bu form, sigortacı için bir teklif niteliğindedir. Bu formun doldurulması sözleşme ilişkisinin başladığı anlamına gelmemekte olup, Sigortacının değerlendirmesi sonucu kabulü hâlinde primin (veya peşinatın) tahsili ile poliçe tanzim edilir. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sigorta ettirenin / Sigortalının, sigorta sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında, gerek sigorta sözleşmesinin devamı sırasında sigortalı adaylarının mevcut tüm rahatsızlıklarını veya rizikonun takdirine etkili olacak hususları, eksiksiz ve yazılı bildirmesi gerekliliğidir. BİLDİRİM FORMU Anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi görecek veya operasyon geçirecek sigortalının ve işlemi gerçekleştirecek doktorun doldurması gereken formdur. GRUP SAĞLIK SİGORTASI Sigorta ettiren bir tüzel kişiliğe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilişkisi ile bağlı olarak çalışan bireyler ile onların eş ve çocuklarına toplu olarak yapılan sağlık sigortası türüdür. HASTANEDE YATIŞI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR Ayakta tedavi ile tespit / tedavi edilebilecek ve gözlem altında bulunmayı gerektirmeyen durumlar. İLETİŞİM BİLGİLERİ Sağlık Sigortasına ilk başvuru sırasında doldurulan Başvuru ve Yenileme Formlarında yer alan sigorta ettiren ve sigortalılara ait ev veya iş adresleri, ev, iş ve cep telefonları ile elektronik posta adreslerini ifade eder. Sigortalılara yapılacak olan bildirimlerde, bireysel poliçelerin aileyi de kapsaması durumunda Başvuru ve Yenileme Formlarında yer alan kişinin iletişim bilgileri tüm aile bireyleri için kullanılır ve bu kişiye yapılacak bildirimler, varsa poliçedeki diğer aile bireylerine de yapılmış olarak kabul edilir. Grup Poliçeleri nde, sigorta ettiren tarafından toplu olarak iletilmesi hâlinde personele ait, iletilmemesi hâlinde sigorta ettirene ait ev veya iş adresleri, ev, iş ve cep telefonları ile elektronik posta adreslerini ifade eder. Sigortalılara yapılacak olan bildirimlerde personelin iletişim bilgileri personelin ailesi için de geçerli olup, ve personele yapılacak bildirimler varsa poliçedeki diğer aile bireylerine de yapılmış olarak kabul edilir. İLK YIL İSTİSNALARI Sigortacı tarafından belirlenen ve poliçe özel şartlarında belirtilen, sigortalılığın sadece ilk yılında teminat kapsamı dışındaki hastalıklardır. Bu hastalıkların gelişme süreci veya neden olabilecek faktörlerin oluşumu uzun bir periyot gerektirebilmektedir. İLK YIL SİGORTALILIK ŞARTLARI İlk yıl istisnalarını da içeren, bazı teminatların kullanılamadığı poliçe yılı şartlarıdır. İSTİSNA Sağlık giderlerinde sigortacı tarafından karşılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendiği kısımdır. İstisna, poliçe başlangıç tarihinden önce var olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan risklerin (rahatsızlık / hastalıkların) sigortacının değerlendirmesi sonucunda sigorta teminatı dışında bırakılmasıdır. KADROLU OLMAYAN DOKTOR Tedaviyi gerçekleştirdiği anlaşmalı sağlık kuruluşunun kadrosunda resmi olarak görevli olmayan doktordur. KAZA Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında fiziksel bir etki altında kalmasıdır. -23-

28 KOMPLİKASYON Bir hastalığın seyri, tedavisi sırasında veya sonrasında bu hastalıkla bağlantılı olarak oluşan sağlık durumudur. KONJENİTAL HASTALIK Kişinin doğuşu ile var olan hastalık, anomali veya fiziksel (organ) bozukluklardır. Bazı durumlarda şikâyetler ilerleyen yaşlarda görülebilmektedir. KRONİK HASTALIK Tamamen geçmesi mümkün olmayan süregelen ya da uzun süreli takip ve tedavi gerektiren hastalıklardır. MAKUL GİDER Sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan tüm sağlık kurumlarında ortalama olarak aynı olan, standart seviyeyi aşmayan sağlık giderleridir. Bir başka ifadeyle aynı standart ve koşulların sağlandığı tedavi ve teşhisler için genel olarak oluşan giderlerdir. MUACCEL OLMAK Primin ve / veya tazminatın talep edilebilir hâle gelmiş olması MUAFİYET Sağlık giderlerinde sigortacı tarafından karşılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendiği kısımdır. Muafiyet bir tutar, teminatın başlama süresi ve / veya teminat yüzdesi olabilir ve plan dâhilindeki tüm sigortalılar için geçerlidir. ÖNCEDEN VAR OLAN RAHATSIZLIK Sigortalanma öncesinde var olan rahatsızlık hastalıktır. POLİÇE Sigortalanan kişi veya kişilere ait belirleyici bilgileri, sigortalının başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını içeren, sigortacı ile sigorta ettiren arasında yapılan sigorta sözleşmesinin yazılı belgesidir. POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİ Sigorta sözleşmesinde yer alan teminatlarının ilk kez veya varsa müteakip kez yinelenmesinde yürürlüğe girdiği tarihtir. Poliçe belirtilen tarihte Türkiye saati ile öğlen da yürürlüğe girer. POLİÇE BİTİŞ TARİHİ Sigorta sözleşmesinde yer alan teminatlarının sona erdiği tarihtir. Poliçe belirtilen tarihte Türkiye saati ile öğlen da sona erer. POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Poliçeye ait ve ayrılmaz parçası olarak düzenlenen, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği nde belirtilen hükümlerin Sigorta ettiren /sigortalı aleyhine hükümler içermeyen, sigortacı tarafından hazırlanmış ürüne özel şartlardır. POLİÇE TANZİM TARİHİ Sigortalının doldurmuş olduğu başvuru / yenileme formu doğrultusunda poliçenin düzenlendiği tarihtir. PRİM Sigortacının sözleşme ile sigortalıya vermeyi taahhüt ettiği teminatlar dahilinde tazminat ödemesi yapmak üzere sigorta ettirenden aldığı ücrettir. PRİM TARİFESİ Sigortalı adaylarının yaşı, cinsiyeti, ikamet ettiği bölge ve sağlık enflasyonu dikkate alınarak teminat bazında fiyatların belirlendiği tarifedir. RİSK / RİZİKO Sağlık sigortaları için risk, hastalık ve kazalar ile bunların ortaya çıkma ihtimalini artıran fiziksel durumlar, alışkanlıklar vb. koşullardır. RÜCU Sigortacının ödediği tedavi masraflarını, halefiyet uyarınca tedavi masraflarının oluşmasında sorumluluğu bulunan üçüncü şahıslardan talep etme hakkıdır. SAĞLIK BEYANI Başvuru ve Bilgilendirme Formunda belirtilen sağlık durumu ile ilgili sorular doğrultusunda sigortalının veya sigorta ettirenin vermiş olduğu cevaplardır. SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortalarında kullanılan yazılı kurallardır. SİGORTACI Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında sigortalıya karşı yükümlülükleri bulunan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur. -24-

29 SİGORTALI / SİGORTALILAR Sağlık giderleri sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan poliçede ismi yazılı kişi/kişilerdir. SİGORTA ETTİREN Sigortacı ile sigorta sözleşmesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi dahil sigortadan doğan yükümlülüklerin sahibi gerçek veya tüzel kişidir. SON DURUM POLİÇESİ Sigortalı / sigortalılar ve poliçe teminatlarıyla ilgili güncel bilgilerin yer aldığı poliçe STANDART PRİM Sigortalının ürünü, teminatları, ili, yaşı ve cinsiyetine göre sigortacı tarafından prim tarife tablosunda belirlenen vade farkı ve indirim / ek prim uygulanmamış olan poliçe primidir. SÜREKLİ İKAMET EDİLEN ÜLKE Sigorta teminatlarının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet edilen ve her bir sigortalı için başvuru formunda beyan edilen ülkedir. Sigortacı, sigortalının sürekli ikamet ettiği ülkenin değişmesi hâlinde en geç 1 (bir) ay içinde yazılı olarak durumdan haberdar edilmelidir. Sürekli ikamet edilen ülkede değişiklik olması, sigorta yılı içinde, sigortalının sürekli ya da kesintili olarak 3 (üç) aydan fazla başka bir ülkede yaşaması anlamına gelmektedir. Sigortacı böyle bir durumun tespiti amacıyla pasaport talep etme ve yurt dışında gerçekleşen giderleri ödememe hakkını elinde tutar. TAZMİNAT Sağlık riskinin gerçekleştiği durumlarda, sigortalının mevcut teminatları ve poliçe özel, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği dâhilinde sigortacının ödeyeceği bedeldir. TEMİNAT Sigortacının sigortalıya, rizikonun gerçekleşmesi hâlinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir. TEMİNAT KAPSAMI Poliçede belirtilen her bir teminat için sigortacının karşılamayı taahhüt ettiği sağlık harcamalarının tümüdür. TEMİNAT LİMİTİ Her teminat için en fazla karşılanabilecek tazminat miktarıdır. Yıllık, günlük ya da olay / hastalık başına limit belirlenebilir. TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi nin 6023 sayılı yasasına dayanarak hekimlerin muayene / tedavi için almaları gereken asgari ücretleri saptama amacıyla düzenlenmiş birimler listesidir. Ücretlendirme, belirtilen birimlerin ilgili ilin tabip odalarınca belirlenen ve 6 (altı) ayda bir değişen katsayı ile çarpımına KDV eklenerek yapılır. VERGİ İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3239 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsı, eşi ve küçük çocukları için ödeyeceği Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası primleri vergi indirimi kapsamındadır. Vergi indirimine ilişkin kural ve sınırları tanımlayan söz konusu maddeler, 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanun ile değiştirilerek 1 Ocak 2013 tarihinden sonra geçerli olmak üzere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bordro ile ücret alan mükellefin ödeyeceği Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası primi, primin ödendiği ayda elde edilen brüt kazancın %15 ini ve asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefin ödeyeceği Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası primi, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla) beyan edilen yıllık gelirin %15 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Söz konusu kanundan yararlanabilmek için 1) Bordro ile ücret alıyor iseniz, çalıştığınız işyerinde Muhasebe Servisine Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası makbuzunu vermeniz 2) Serbest çalışıyor iseniz, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası makbuzundaki prim tutarını gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir. -25-

30 (Prim ödeyenin adı / soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim, ödeme yapılan sigorta şirketinin ünvanı ve ödeme tutarına ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontu, otomatik para çekme makinası makbuzu ve kredi kartı ekstreleri makbuz yerine geçmektedir.) ALLİANZ SİGORTA KARTI (TELEMED24 KARTI) Allianz Sigortanın poliçede adı geçen kişiler adına, anlaşmalı kurumlardan daha hızlı hizmet alabilmesi için hazırladığı manyetik kartlardır. YATARAK TEDAVİ Tanı ve tedavinin sigortalının hastanede yatmasını ve gözlem altında bulundurulmasını gerektirdiği tedavilerdir. YATIŞ ONAYI Allianz Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı sağlık kurumlarına, poliçe özel şartlarında belirtilen esaslar doğrultusunda sigortalı lehine verdiği sağlık giderleri ödeme taahhüdüdür. YENİLEME VE BİLGİLENDİRME FORMU Yenilemesi yapılacak sigortalının dolduracağı kişisel bilgileri ile poliçe teminat limitleri ve ödeme planının yer aldığı formdur. ZEYİLNAME Poliçe yürürlükte iken, poliçede belirtilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri içeren poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenen ek sigorta sözleşmesidir. -26-

31 TEMİNATLAR TABLOSU (1) Standart Plan, Multi Plan ve Ekstra Planlardaki Yurt İçi Hastane Hizmetleri giderleri TELEMED24 hizmet ağına dahil A grubu sağlık kurumlarında limitsiz olarak karşılanır. Eko Plan daki Yurt İçi Hastane Hizmetleri giderleri ise B grubu sağlık kurumlarında limitsiz olarak karşılanır. Tüm planlarda ilgili planın hastane grubu olarak belirtilen anlaşmalı sağlık kurumları dışında gerçekleşen sağlık giderleri TTB (Türk Tabibler Birliği) asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır. Ayrıca anlaşmalı sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve Eko Plan için TTB asgari ücret tarifesini, diğer planlar için ise TTB asgari ücret tarifesinin 2(iki) katını aşamaz. Planlara ilişkin sağlık gideri ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiler Can Sağlığı Sigortası Özel Şartlarında yer almaktadır. (2) Hastane Hizmetleri, Aile Planlaması, Diş Tedavi ve Fizik Tedavi teminatları dışında; doktor muayene, ilaç ve teşhis Yöntemleri ile ilgili sigorta yılı içinde Türkiye de gerçekleşen giderlerin toplamının poliçede belirtilen Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı tutarını aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki tüm ayakta tedavi giderleri sigorta yılı sonuna kadar limitsiz olarak karşılanır. Ekstra Planda ayakta tedavi paketinin limitsiz alındığı durumda bu teminat geçerli değildir. (Fizik Tedavi giderleri, her koşulda, poliçede belirtilen limitlerle sınırlandırılmıştır.) (3) TELEMED24 hizmet ağı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleşen ayakta tedavi kapsamındaki teşhis ve fizik tedavi ile ilgili giderler tüm planlar için TTB Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır. Sadece Eko Planda ileri tanı yöntemleri, tahlil / röntgen ve fizik tedavi giderlerinin yanı sıra doktor muayene giderleri de planın geçerli olduğu TELEMED24 hizmet ağı dışında gerçekleşirse TTB asgari ücret tarifesi ile sınırlı olarak değerlendirilir. Planlara ilişkin sağlık gideri ödemeleri ve limitler varsa alt limitler ile ilgili detaylı bilgiler Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ile poliçede yer almaktadır. (4) Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Teminatı ücretsiz olarak verilmekte olup, Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü broşüründe belirtilen tüm anlaşmalı aile hekimliği merkezlerinde geçerlidir. Bu teminat kapsamında yapılan tetkikler, Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü broşüründe açıklanmaktadır. (5) Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir. (6) Sadece bu planda geçerli olmak üzere Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında; Ameliyat Öncesi Teşhis ya da Ameliyat Sonrası Teşhis ve Tedavi işlemleri de poliçede belirtilen limitle karşılanmaktadır. (7) Anlaşmalı Hekim Sisteminin geçerli olduğu illerde Doktor Muayene teminatı sadece %80 veya %60 lı olarak alınabilir. Ancak şirketimizin anlaşmalı olduğu hekimler tarafından gerçekleştirilen muayeneler %100 lü olarak teminat limiti dahilinde karşılanır. SAĞLIK POLİÇE PRİMİ KORUMA TEMİNATI: Sigorta ettirenin işsizlik ve / veya geçici iş göremezliği durumunda, vade tarihi riskin gerçekleştiği ay ve sonrasında olan prim taksitleri özel şartlarda belirtilen kapsam ve limitler doğrultusunda teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek kişi ve yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel Şartlarında yer almaktadır. -27-

32 SA LIK S GORTASI GENEL fiartlari MADDE 1 TEM NAT KAPSAMI flbu sigorta, sigortal lar n sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar halinde tedavileri için gerekli masraflar ile varsa gündelik tazminatlar, bu genel flartlarla varsa özel flartlar çerçevesinde, poliçede yaz l mebla lara kadar temin eder. olmak üzere, 3713 say l Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler. MADDE 4 S GORTANIN CO RAF SINIRI Sigortan n co rafi s n rlar poliçede belirtilecektir. MADDE 2 TEM NAT DIfiI KALAN HALLER MADDE 5 S GORTANIN BAfiLANGICI VE SONU Afla daki haller nedeniyle sigortal lar n sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar teminat d fl nda kal r. a) Harp veya harp niteli indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do an iç kargaflal klar, b) Cürüm ifllemek veya cürme teflebbüs, c) Tehlikede bulunan kiflileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, sigortal n n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, d) Esrar, eroin gibi uyuflturucular n kullan m, e) Nükleer rizikolar, nükleer biyolojik ve kimyasal silah kullan m veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald r ve sabotaj, f) 3713 say l Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do an sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar, g) Sigortal n n intihara teflebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastal k veya yaralanma halleri ile, h) Poliçe özel flartlar nda düzenlenecek sair teminat d fl haller. MADDE 3 AKS NE SÖZLEfiME YOKSA TEM NAT DIfiINDA KALAN HALLER Aksine sözleflme yoksa, afla daki haller nedeniyle sigortal lar n sigorta süresi içinde hastalanmalar ve/ veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar sigorta teminat d fl ndad r: a) Deprem, sel, yanarda püskürmesi ve yer kaymas. b) 2 nci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi kararlaflt r lmad kça, Türkiye saati ile ö leyin saat de bafllar ve ö leyin saat de sona erer. MADDE 6 S GORTA ETT REN N SÖZLEfiME YAPILIRKEN BEYAN YÜKÜMLÜLÜ Ü Sigortac bu sigortay sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz l beyan na dayanarak kabul etmifltir. Sigorta ettiren/sigortal teklifname ve bunu tamamlay c belgelerde kendisine sorulan sorulara do ru cevap vermek ve rizikonun konusunu teflkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortal n n beyan gerçe e ayk r veya eksikse, sigortac n n sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektirecek hallerde; a) Sigorta ettiren/sigortal n n kasd varsa, sigortac durumu ö rendi i tarihden itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise sigortal ya tazminat ödemez. Cayma halinde sigortac prime hak kazan r. b) Sigorta ettirenin/sigortal n n kasd bulunmaz ise, sigortac durumu ö rendi i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark n almak suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortal talep edilen prim fark n kabul etmedi ini 8 gün içinde bildirdi i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Sigortac taraf ndan iadeli-taahhütlü veya noter vas tas ile yap lan fesih ihbar sigorta ettirenin/ sigortal n n tebellü tarihini takip eden beflinci ifl günü saat de hüküm eder. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. c) Cayma, fesih veya prim fark n isteme hakk, -28-

33 süresinde kullanılmadığı takdirde düşer. d) Sigorta ettirenin/sigortal n n kasd bulunmad takdirde riziko: 1) Sigortac durumu ö renmeden önce veya, 2) Sigortac n n fesih ihbar nda bulunabilece i süre içinde veyahut, 3) Bu ihbar n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse, Sigortac tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras ndaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar. MADDE 7 S GORTA SÜRES Ç NDE HBAR YÜKÜMLÜLÜ Ü Sözleflmenin yap lmas ndan sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar de iflti i takdirde sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortac ya ihbarla yükümlüdür. Sigortac, de iflikli i ö rendi i tarihten itibaren, bu de ifliklik, sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarla yapmas n gerektiriyorsa, 8 gün içinde; 1) Sözleflmeyi fesheder veya, 2) Prim fark n istemek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren istenen prim fark n kabul etmedi ini 8 gün içinde bildirdi i takdirde, sözleflme feshedilmifl olur. Sigortac taraf ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas tas ile yap lan fesih ihbar sigorta ettirenin tebellü tarihini takip eden beflinci ifl günü saat de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade etti i tarihe kadar geçen sürenin gün esas üzerinden hesap edilir ve fazlas geri verilir. Süresinde kullan lmayan fesih veya prim fark n isteme hakk düfler. De iflikli i ö renen sigortac, sekiz gün içinde sözleflmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam na raz oldu unu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim fark n talep etme hakk düfler. MADDE 8 S GORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder.sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir. Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. MADDE 9 R Z KONUN GERÇEKLEfiMES HAL NDE S GORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLER A) Rizikonun gerçekleflti inin ihbar ; Sigorta ettiren/ sigortal rizikonun gerçekleflti ini ö rendi i veya her hâlükârda haber vermeye muktedir olduklar tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortac ya yaz ile bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren/sigortal sözkonusu ihbarda kazan n veya hastal n yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayr ca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastal n durumu ile bunun muhtemel sonuçlar n gösteren bir rapor alarak sigortac ya göndermekle yükümlüdür. B) Tedaviye bafllama ve gerekli önlemleri alma ; -29-

34 Kaza veya hastal müteakip derhal tedaviye bafllanmas, yaral veya hastan n iyileflmesi için gereken önlemlerin al nmas flartt r. Sigortac her zaman kazazedeyi veya hastay muayene ve sa l k durumunu kontrol ettirmek hakk na haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yap lmas na izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin veya hastan n iyileflmesi hakk nda sigortac n n hekimi taraf ndan yap lacak kaza veya hastal k sonuçlar n do rudan etkileyecek tavsiyelere uyulmas da flartt r. Yukar da (A) ve (B) paragraflar nda belirtilen yükümlülükler: a) Kasden yerine getirilmedi i takdirde poliçeden do an haklar kaybolur. b) Kusur sonucunda yerine getirilmedi i ve bu nedenle kaza ve hastal k sonuçlar a rlaflt takdirde sigortac a rlaflan k s mdan sorumlu olmaz. C) Gerekli belgelerin teslimi: Sigorta ettiren veya sigortal kaza veya hastal k sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflar n gösteren belgelerin as llar n, veya as llar ndan flüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak flirket ihbar ve tedavi formlar ekinde teslim etmekle yükümlüdür. MADDE 10 MASRAFLARIN TESB T flbu sigorta, teminat alt na al nan rizikolar n gerçekleflmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapm fl bulundu u masraflar da poliçede yaz l limitlere kadar temin eder. Sigortac afla da yaz l durumlarda yap lan masraflarla ilgili istekleri karfl lamaz. a) flin gere i yap lmamas gereken masraflar ile özel bir anlaflmaya dayanarak ve makul miktar aflan talepler, b) Sigorta özel flartlar na ayk r masraf talepleri, Taraflar masraf miktar üzerinde uyuflamad klar takdirde, masraf miktar varsa hekimlerin meslek kurulufllar taraf ndan belirlenecek yoksa uzman kifliler aras ndan seçilecek ve hakem-bilirkifli diye adland r lan kifliler taraf ndan afla daki hükümlere tabi olmak üzere tesbit edilir. a) ki taraf (b) f kras na göre tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad klar takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiflisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle di er tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkiflileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafs z hakem-bilirkifli seçerek bunu bir tutanakla tesbit ederler. Üçüncü hakembilirkifli ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin anlaflamad klar hususlarda s n rlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kayd yla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakembilirkifli karar n ayr bir rapor halinde verebilece i gibi di er hakem-bilir kiflilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkifli raporlar taraflara ayn zamanda tebli edilir. c) Taraflardan herhangi biri di er tarafça yap lan tebli den itibaren 15 gün içerisinde hakem bilirkiflisini tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiflileri üçüncühakem-bilirkiflisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaflmazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkifli, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkeme baflkan taraf ndan tarafs z ve uzman kifliler aras ndan seçilir. d) Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin bu kifli ister taraf hakem-bilirkiflilerince, ister yetkili mahkeme baflkan taraf ndan seçilecek olsun sigortac n n veya sigortal n n ikamet etti i veya tedavinin yap ld yer d fl ndan seçilmesini isteme hakk n haizdirler ve bu iste in yerine getirilmesi gereklidir. e) Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayr lan hakem-bilirkifli yerine yenisi ayn usule göre seçilir ve tesbit ifllemine kald yerden devam edilir. Sigortal n n ölümü, tayin edilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin görevini sona erdirmez. htisas yoklu u nedeniyle hakembilirkiflilere yap lacak itiraz, bu kiflilerin ö renildi i tarihten itibaren yedi gün içinde yap lmad takdirde itiraz hakk düfler. f) Hakem-bilirkifliler, masraf miktar n n tesbiti bak m ndan gerekli görecekleri delilleri; kay t ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler. g) Hakem-bilirkifli veya hakem-bilirkifliler, ya da üçüncü hakem-bilirkiflinin masraf miktar hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar ba lar. Bir hakem-bilirkifli karar na dayanmadan sigortac dan tazminat istenemez ve sigortac ya dava edilemez. Hakem-bilirkifli ve kararlar na ancak, kararlar n aç kça gerçek durumdan önemli flekilde farkl oldu u anlafl l r ise itiraz edilebilir ve bunlar n iptali raporun tebli tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalar na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir. h) Taraflar tazminat miktar hususunda anlaflmad kça, alacak ancak hakem-bilirkifli karar ile muaccel olur ve -30-

35 zaman afl m kesin raporun taraflara tebli i tarihinden evvel ifllemeye bafllamaz. Me er ki, hakem-bilirkiflilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu nun maddesindeki ihbar süresi aras nda iki y ll k süre geçmifl olsun. ı) Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar n öderler. Üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar taraflarca yar yar ya ödenir. i) Masraf miktar n n tesbiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta de eri sorumlulu unun bafllang c, hak düflürücü ve hak azalt c nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar ve bunlar n ileri sürülmesini etkilemez. bakmakla görevli mahkemesidir. MADDE 16 ZAMAN AfiIMI Sigorta sözleflmesinden do an bütün istemler iki y ll k zaman afl m na tabidir. MADDE 17 ÖZEL fiartlar Poliçelere, bu genel flartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk r düflmeyen özel flartlar konulabilir. MADDE 11 TAZM NATIN SONUÇLARI VE S GORTACININ HALEF YET HAKKI Sigortac ödedi i tedavi masraflar dolay s yla sorumlu üçüncü kiflilere karfl ödedi i tutar kadar sigortal n n yerine geçer. MADDE 12 MÜfiTEREK S GORTA Tedavi masraflar n n birden fazla sigortac taraf ndan temin edilmifl olunmas halinde, bu masraflar sigortac lar aras nda teminatlar oran nda paylafl l r. MADDE 13 SIRLARIN SAKLI TUTULMASI Sigortac, sigorta ettiren/sigortal hakk nda ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. MADDE 14 TEBL VE HBARLAR Sigorta ettirenin ihbar ve tebli leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye, noter arac l ile veya yaz l olarak yap l r. Sigorta flirketinin ihbar ve tebli leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin de iflmifl olmas halinde ise sigorta flirketinin merkezine ve/veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acenteye bildirilen son adresine ayn suretle yap l r. MADDE 15 YETK L MAHKEME Bu poliçeden do an uyuflmazl klar nedeniyle sigorta flirketi aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac l k yapan acentenin ikametgah n n bulundu u veya hasar n ortaya ç kt, sigorta flirketi taraf ndan aç lacak davalarda ise, daval n n ikametgah n n bulundu u yerin ticaret davalar na -31-

36 ALLİANZ SİGORTA A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: Altunizade - İstanbul Tel : (0216) Faks : (0216) Allianz Çözüm Hattı: Tic. Sicil No: 6022 Mersis No:

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.02.2008 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İçindekiler SAĞLIK SİGORTALARI 3 Dinamik Sağlık Sigortası 4 Limitsiz Sağlık Sigortası 6 Optimum Sağlık Sigortası 8 Vitamin Sağlık Sigortası 10 Yurtdışı Sağlık Sigortası 12

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI Genel Özellikler Geçici İş Göremezlik Sigortası, sigortalının poliçe kapsamındaki bir riskle karşılaşması sonucunda finansal kurumla imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : İŞSİZLİK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 3.1 Yatarak Tedavi Modülü... 9 3.1.1 Yatarak Tedaviler... 9 3.1.1.1 Yatarak Tedaviler

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A - ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı