ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ"

Transkript

1 Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BULLEZE GEL BULLEZE 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... NERDEN GELÝYOR DEÐÝRMENÝN SUYU Erdoðan Baybars TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Elvan Levent BOÞA UMUTLANMAK Dolgun Dalgýçoðlu MÜBAREKÝSÝNÝ DE MÝ SÜRECEKLER? Mehmet Levent Birþey deðiþmeyecek Özgün Kutalmýþ Nikos Anastasiadis'i Ýstanbul Boðazý'nda balýk ziyafetine davet eden ve "Hesap da benden" diyen Egemen Baðýþ'ý KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de Lefkoþa'da bullez yemeðe davet etti... Bulleze gel bulleze Þener Elcil, "Sayýn Baðýþ küstah bir þekilde Ýstanbul Boðazý'nda balýk yeme davetleri yapýyor... Biz de Egemen Baðýþ'ýn bilgisini artýrmak ve Kýbrýs'taki gerçekleri anlatmak için onu Lefkoþa'da bullez yemeðe davet ederiz" dedi... Elcil: Kuzeydeki seçimlerde istedikleri sonucu alýnca, þimdi de güneyle ilgili açýklamalara baþladýlar. Ýrsen Küçük'ün seçilmesi için her türlü maddi manevi desteði ortaya koyan AKP, elbette karþýlýðýný fazlasýyla almak için bunu yapmýþtýr... "Baðýþ Kýbrýslý Türklerin evetinin arkasýna saklanarak küstahça açýklamalar yapmaya devam ediyor. Çözüm için tek bir asker çekmeyen, kapýlarda tüm Kýbrýslýlara eziyet çektiren, adaya nüfus taþýyýp vatandaþlýk daðýtan, siyasi irademizi gaspeden, Rum mallarýný yaðmalatan ve Maraþ'ý hala kapalý tutan TC yetkilileri bizlere hakaret etmeyi de alýþkanlýk haline getirdiler." 3. sayfada Önce aday olmam dedi, sonra da coþtu! Hasan Sertoðlu "Ben diktatörüm" diyerek hava attý UBP'nin LTB Baþkan adayý Hasan Sertoðlu Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada çok iddialý konuþtu... Sertoðlu: Ben diktatörüm... Merak etmeyin, benim yanýmda çalýþmak kolay deðil. Ben baþkan olunca adamlar kendiliðinden belediyeden kaçacak ve personel sayýsý azalacak... CTP, DP ve hatta TDP'lilerin de oylarýný alacaðýný iddia eden Sertoðlu, UBP oylarýný bugüne kadar görülmedik bir sayýya çýkararak seçimi kazanacaðýný öne sürdü sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Þeriat kanunu Egemen Baðýþ Rumlara "Limana liman" dedi sayfada

2 MAÐUSA KÖYLERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þener LEVENT Açý Ýskele'nin bir bölümü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Sýnýrüstü, Boðaziçi ve bölgedeki tesislere Perþembe günü elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýb-Tek Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle gerçekleþtirilecek olan kesinti 09:00-15:00 saatleri arasýnda olacak. BULLEZE GEL BULLEZE KUMAR Girne'de faaliyet gösteren Liman, Colony, Savoy, Rocks, Cratos, Malpas, Galaxy ve Merit isimli kumarhanelerde, polis tarafýndan yapýlan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam 21 kiþi tespit edildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre önceki akþamki kontrollerde tespit edilen kiþiler ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. FUHUÞTAN 5 KÝÞÝYE YASAL ÝÞLEM Lapta'da fuhuþtan 5 kiþiye yasal iþlem baþlatýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam Lapta' da faaliyet gösteren "Midnight" isimli gece kulübünde, iki kiþi, konu iþ yerinde çalýþan bir kiþi ile yine ayný iþ yerinde konsomatris olarak çalýþan iki bayanla para karþýlýðýnda fuhuþ yapmak konusunda anlaþarak, fuhuþ ve fuhuþa teþvik etmek ve fuhuþ yolu ile kazanç temin etmek suçlarýný iþledi. Söz konusu kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Lefkoþa'da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden 3 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saatleri arasýnda, Lefkoþa'da M.S (E-38), V.B (E-34) ve Y.B (E45), birinci derecede askeri bölgeyi ihlal edip kanunsuz yollardan KKTC'ye giriþ yapmak istedikleri bir sýrada, tespit edilerek tutuklandý. ALSANCAK'TA EV YANGINI Alsancak'da, Fadime Çýnar kirasýnda bulunan ikametgahýn mutfak kýsmýnda çalýþýr durumdaki elde taþýnan su ýsýtýcý elementini yere düþürerek yangýna neden oldu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam sýralarýnda meydana gelen yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýnda, mutfak ve oturma odasý ile içerisinde muhafaza edilen muhtelif eþyalar tamamen, ahþap çatýsý kýsmen yanarak hasar meydana geldi. GÝRNE VE TUZLUCA'DA HIRSIZLIK Girne'de faaliyet gösteren "Movie Plex" isimli iþ yerinin vitrin camý kýrýlarak hýrsýzlýk yapýldý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki sabah 03.30'da meydana gelen olayda, 3 adet PS3, 1 adet PS2, 2 adet 3D DVD oynatýcý, 12 adet kulaklýk, 1 adet PSP Goo, 2 adet PSP Vita, 10 adet PSP oyunu, 1 adet hard disk, 6 adet telefon kýlýfý ve 1 adet printer çalýndý. Bu arada, Tuzluca'da Duran Aslan'a ait halen inþaatý tamamlanmayan binanýn kapýsýnýn kilit kýsmý hasara uðratýldýktan sonra içerisinden bir adet nevresim takýmý çalýndý. UBP'nin adayý Hasan Sertoðlu Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) 7 Nisan'da yapýlacak ara seçim için baþkan adayýný Hasan Sertoðlu olarak oybirliði ile onayladý. UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük, Parti Meclisi toplantýsý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Parti Meclisi'nin, UBP Genel Yönetim Kurulu (GYK) ile Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðý'ndan gelen tavsiye kararlarýný oybirliði ile kabul ettiðini ve UBP'nin LTB Baþkan adayýný Hasan Sertoðlu olarak onayladýðýný kaydetti. Küçük, UBP'nin yeniden LTB Baþkanlýðýný alacaðýný söyledi. HASAN SERTOÐLU UBP'nin LTB Baþkan adayý Hasan Sertoðlu da, partisi tarafýndan kendisine duyulan güven ve verilen desteðe teþekkür ederek, adaylýðýnýn açýklanmasý sürecinde hem parti içi hem parti dýþý inanýlmaz destek aldýðýný söyledi. Sertoðlu, UBP'nin birlik beraberlik içinde çalýþmasý durumunda LTB'yi kazanmanýn çok zor olmayacaðýný belirterek, LTB'ye problem yaratmak için deðil, problemleri çözmek için aday olduðunu vurguladý. Baðýþ: Limana liman, yola devam Türkiye'nin AB sürecinin çok uzadýðýný söyleyen Egemen Baðýþ, bunu Avrupalýlarýn itiraf ettiðini dile getirdi. Baðýþ, Fransa'nýn bazý fasýllar üzerindeki engelleri kaldýracaðýný ilan etmesinin, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in son Türkiye ziyareti, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn son Avrupa turu ve yakýnda yapacaðý Hollanda ve Danimarka gezilerinin AB sürecinde Türkiye için yeni bir dönemin baþlangýcý olduðunu söyledi. Baðýþ, Güney Kýbrýs seçimlerine de deðindi ve yeni dönemde Kýbrýslý liderlerin birlikte adýmlar atarak kapsamlý bir barýþa ulaþmasýný ümit ettiklerini belirtti. Merkel'in Türkiye temaslarýnda sýk sýk Ankara Protokolü'ne atýfta bulunduðunu hatýrlatan Baðýþ, þunlarý kaydetti: "Hodri meydan. Lufthansa Ercan Havalimaný'na seferler düzenlemeye baþlasýn, Türkiye Cumhuriyeti havalimanlarýný da açar, deniz limanlarýný da açar, hava sahasýný da açar. 1987'ye kadar limanlarýmýz açýktý. Bu tanýma anlamýna gelmiyor. Yarýn açmamýz da tanýma anlamýna gelmez. Ama Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý AB'nin 26 Nisan 2004 tarihli kararýna raðmen, o karar uygulanmadýðý için hala izolasyon altýnda, ambargolar altýnda bunca sýkýntý yaþarken kimse Türkiye'den tek taraflý olarak limanlarýný açmasýný beklemesin. Limana liman, yola devam. Buyurun siz kendi havalimanýnýzý açýn, biz de limanlarýmýzý açalým. Türkiye'nin mütekabiliyet konusundaki hassasiyeti diplomatik tarihimiz boyunca her zaman iyi bilinmiþtir." Çiziktir di Çiziktirdi Seçimden sonra esen fýrtýnayý ve coþku selini görünce, bir dostum sordu bana: -Anastasiadis bir sihirbaz mý? Neden olmasýn? Adam kararlý... Kendinden emin... Büyük iþler yapacaðýna inanýyor. Ýnanmak yolun yarýsý... Gerisi kendiliðinden gelir... Bir zamanlar bir kont vardý... Ve uþaðýna þöyle demiþti: -Beni her sabah uyandýrmaya geldiðinde þöyle diyeceksin: Kalk kont, büyük iþler seni bekliyor. Anastasiadis siestayý sever... Her gün ayný saatte siestasýný yapmazsa olmaz... O da öyle uyandýrýlamaz mý? -Kalk Nikos, büyük iþler seni bekliyor... Kýbrýs küçük... Ama iþi büyük... Ýþi baþýndan aþkýn... Kýbrýs'ý idare etmek Amerika'yý idare etmekten daha zor! Siz hiç bir Amerikan vatandaþýnýn Obama'ya gidip, "Oðlumu iþe al, da oyumu sana vereyim" dediðini duydunuz mu? Obama'nýn her düðün davetiyesine koþa koþa gittiðini gördünüz mü? Gazetecilerle sabah kahvaltýlarý veya yemekli toplantýlar yaptýðýný iþittiniz mi? Yapmak istese de yapamaz zaten... Gazeteciler gelmez... Rüþvet sayýlýr bu da... Seçim kampanyasý sýrasýnda bile etrafýnda dolaþan gazetecilere burger falan ýsmarlamak istemiþ de kimse almamýþ... Anastasiadis seçildikten sonra kapalý salonda coþkulu taraftarlarýna konuþma yaparken televizyondan izledim onu... Salon Yunan bayraklarýndan geçilmiyordu ve baþkana müthiþ bir tezahürat vardý. Anastasiadis Kýbrýslýtürklere de mesaj göndermeye kalkýnca salonda bir 'yuh' koptu. Baþkan durdu. Elindeki kaðýdý býraktý. Ve çok öfkeli bir sesle, yuh çeken taraftarlarýný susturdu. Birkaç sözle yatýþtýrdý onlarý ve Kýbrýslýtürklere karþý kabaran bu öfkeyi bir anda çok kararlý bir biçimde bastýrdý. Bu konuyu konuþtuðum Niyazi Kýzýlyürek, -Ýþte gerçek lider bu, dedi... Kendisini coþkuyla selamlayan ve zaferini kutlayan bir kitleye öfkelenme cesaretini gösteren bir liderden daha fazlasýný beklemek hakkýmýz deðil mi?... Keþke þunu da söyleyebilseydi: -Bu salon bundan sonra Kýbrýs bayraklarý ile dolmalý... Yunan bayraklarýyla deðil... Anastasiadis'in çözüm ve barýþ dileklerinde içtenlikli olduðundan þüphem yok... Ama sihirbaz olsa da elinde olmayan þeyleri yapmasý mümkün deðil... Ankara'dan yapýlan ilk açýklamalarý gördünüz... Türkiye ondan bekliyor adým atmasýný... O ise Türkiye'den... Referandumda Annan Planý'na 'evet' dediðini hatýrlatýyorlar ona... Ayný politikayý sürdürmesini istiyorlar... Bakarsýnýz bu planý þimdi yeniden koyarlar masaya... Olamaz mý? Madem ki evetçi baþkan þimdi bu kadar büyük bir güçle iktidarda, neden olmasýn ki? Diyelim koydular masaya... Ne olur sonuç? Daha önce 'evet' dediðine bu kez 'hayýr' diyebilir mi Anastasiadis? Türk tarafýnýn eveti zaten ortada... Bir de ordan evet çýktý mý tamam... Egemen Baðýþ Ýstanbul'daki balýk ziyafetine takmýþ kafasýný... Daha önce Hristofyas'ý davet ettiði gibi, þimdi de Anastasiadis'i davet ediyor. -Hesap da benden, diyerek havasýný da atýyor... Anastasiadis buna ne yanýt verdi bilmem, ama Þener Elcil'den Baðýþ'a bir yanýt var... O da Kýbrýs'a bullez yemeye davet etmiþ Egemen efendiyi... Bullez... Halis muhlis Kýbrýs yemeði... Bullezi bir denerse, bundan sonra bullezsiz yaþayamaz... Anastasiadis'le balýk yiyecek de ne olacak? Hem Anastasiadis rakýsýz oturmaz ki bir balýk sofrasýna... Bu davette bir de hile var ayrýca... Eroðlu ile Küçük de çaðrýldý... Bu ikilinin bir daha bir muhabbet sofrasýna oturamayacaðýný bilmez mi? Sen balýðý malýðý býrak Egemen efendi... Biz raký þiþesinde balýk olalým, sen de atla denize... Yüze yüze çýk sahile... Bulleze gel bulleze...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BU KADAR SU ALAN BÝR GEMÝYLE BU YOLCULUÐA ÇIKILIR MI? Sertoðlu adý gibi sertmiþ meðer... Adýna uygun olmak iyi... 'Çelikbilek' derler, bakarsýn çelimsiz bir herif... 'Kaplan' derler... Tavþan gibi... 'Avcý' derler, oysa bal gibi av... 'Düzgün' derler, düzgün tarafý yok... Ama Sertoðlu adýna layýk... Sert mi sert... Bu sertliðini bir kere daha ispat etmiþ üstelik aday olunca... Partisinin Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu toplantýsýnda kükremiþ aslanlar gibi... "Ben diktatörüm" demiþ... "Merak etmeyin, benim yanýmda çalýþmak kolay deðil. Ben baþkan olunca adamlar kendiliðinden belediyeden kaçacak ve personel sayýsý azalacak" demiþ... Vay be!... Aslan be aslan... Ne derseniz deyin! Kararlý adam! Bakýnýz ne diyor daha: "Kimsenin gözünün yaþýna bakmayacaðým. Ben sendikayý mendikayý takmam. Kimse bana telefon açamayacak, kimseyi dinlemem, bildiðimi yaparým." Ha þöyle! Dinleme Hasan... Hiç kimseyi dinleme... Takma sendikayý mendikayý... Es... Yað... Gürle... Bunlar kim ki senin karþýnda? Çakmak Hasan, kibrit Hüseyin... Kaðýttan kaplan... Bugüne bugün Ýrsen Küçük'ün adayýsýn sen... Kurultay aslanýnýn... Kaþif'in maþifin deðil... Küçük'e öyle büyük bir zafer armaðan et ki, dilleri tutulsun... Sakýn yenileyim deme... Sen yenilirsen Küçük yenilmiþ sayýlýr... Ve Beþir Bey'in kumandasýnda çýktýðýn bu ilk yolculuðunda gemisi çok su alýr senin gibi bir kaptanýn... * Ne dedin? Rakip tanýmaz mýsýn? Tanýma Hasan... Arabacý'nýn arabasý kýrýk... Hüda Allah deðil... Fellah ise bildiðin fellah... Senin gibi bir yiðidin eline kim su dökebilir ki? Doðru söyle Hasan... CTP'nin de, DP'nin de, TDP'nin de oylarý sana akacak deðil mi? Hava alacak onlar hava... Kýtýr kýtýr yiyeceksin onlarý Hasan... Sertoðlu dememiþler boþuna sana... Bak, þimdiden zafer kazanmýþ gibi nasýl kaldýrdý Ýrsen Bey elini havaya! 7 Nisan akþamý çatlayacak Lefkoþa... Aðlarsa sevincinden aðlayacak... * Ah Hasaným Hasaným... Girmem dedin de girdin yine bu yarýþa... Kim kandýrdý seni? Bu kadar su alan bir gemiyle bu yolculuða hiç çýkýlýr mý? "Ne tayfalar mevcut, ne de o kýzýl saçlý kanarya"... Sustu 'Another Life' gazinosu da... Bir piþmanlýk bekler seni bu ýsýrgan tarlasýnda... Öbür partilerin oylarýný almayý býrak... Sen Kaþif'in oyunu almaya bak... x istence e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent Elcil Baðýþ'ý bullez yemeðe davet etti KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, TC AB Bakaný Egemen Baðýþ'ý bilgisini artýrmak ve Kýbrýs'taki gerçekleri anlatmak için, Lefkoþa'da "Bullez yemeye" davet etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Kýbrýslý Türkler'in her iþine karýþan Türkiye yetkilileri en nihayet güneydeki seçimlere de burunlarýný sokmaktan çekinmediklerini açýklamalarý ile ortaya koymaktadýrlar. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayýna müdahale eden mahallelerde delegeleri etkilemek için Sn. Ýrsen Küçük lehine toplantýlar düzenleyen TC elçisi ve TC'li bakanlar, kuzeydeki seçimlerde istedikleri sonucu alýnca, þimdi güneyle ilgili açýklamalara baþlamýþlardýr. Ýrsen Küçük'ün seçilmesi için her türlü maddi manevi ortaya koyan AKP, elbette karþýlýðýný fazlasýyla almak için bunu yapmýþtýr. Yýllardan beri adanýn kuzeyinde kukla bir yönetim kuran Ankara 4 Mart 1964'ten beri Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iþgal altýnda tutan Rumlarý da resmen tanýdýðýný gizlemeye çalýþmaktadýr. Uluslar arasý her alanda resmen tanýdýðý spor karþýlaþmalarý, ve resmi temaslar bulunduðu Rumlarýn iþgalindeki Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýný tanýmadýðýný söyleyerek tam bir ikiyüzlü siyaset izlemektedir. Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesine ipotek koyan, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýný kullanmalarýný engelleyen, adada 1974 sonrasý yaratýlan statükoyu kalýcýlaþtýrmaya çalýþan AKP hükümeti tüm Kýbrýslýlar ile alay etmektedir. AB Bakaný Egemen Baðýþ, Kýbrýslý Türkler'in "evet"inin arkasýna saklanarak küstahça açýklamalar yapmaya devam etmektedir. Çözüm için tek bir asker çekmeyen, sýnýr kapýlarýnda tüm Kýbrýslýlar'a eziyet çektiren, adaya nüfus taþýyýp vatandaþlýk daðýtan, Kýbrýslý Türkler'in siyasal iraesini gaspeden, Rum mallarýný yaðmalatan, Maraþ'ý hala daha kapalý tutan, adanýn kuzeyinde kukla yönetimler kurduran, gençlerimizi göçe zorlayan, dini baskýlarý artýran ve Kýbrýslý Türkler'e ambargo uygulayan Türkiye yetkilileri kendi yaptýklarýný görmeden, bizlere hakaret etmeyi alýþkanlýk haline getirmiþlerdir. Sn. Egemen Baðýþ, Kýbrýslý Türkler'e uyguladýklarý asimilasyon ve entegrasyon politikalarýný görmezden gelmektedir. Kendilerine uluslar arasý antlaþmalarla anayasal nizamýný ve toprak bütünlüðünü korumak için garantörlük sorumluluðu verilen Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin %37 topraðýný kontrolleri altýnda tuttuklarýný bilmeyecek kadar bilgiden yoksun görünmekte ve numara yapmaktadýr. Bundan da öte Sn. Baðýþ, küstah bir þekilde Ýstanbul Boðazý'nda balýk yeme davetleri yapmaktadýr. Biz de Sn. Egemen Baðýþ'ýn bilgisini artýrmak ve Kýbrýs'taki gerçekleri anlatmak için onu Lefkoþa'da BULLEZ yemeðe davet ederiz. Ölüme davetiye! n Hiçbir yasal prosedüre uyulmadan, Kermiya bölgesinde devam eden inþaat gerek içinde çalýþanlar, gerekse de yoldan geçenler için ciddi tehlike arz etmekte (Hasan Yýkýcý) Kermiya bölgesinde, bir kavþaðýn köþesinde yapýmý devam eden bu inþaat gerek iþ güvenliði gerekse de trafik ve kaldýrýmda yürüyen insanlar açýsýndan yarattýðý tehdit ile tam anlamýyla bir ihmalkarlýk abidesi oluþturmakta. Tüm güvence ve tedbirlerden yoksun bir þekilde inþaatta çalýþtýrýlan iþçilerin yorgunluktan kaynaklý anlýk bir yanlýþ hareket veya dalgýnlýklarý geri dönüþü olmayan sonuçlara da neden olabilir. Ýnþaatlarda bulunmasý gereken ve yol-kaldýrým ile arasýna sýnýr çeken koruyucu bezlerin bulunmadýðý, inþaatýn hangi firmaya ait olduðuna dair herhangi bir tabelanýn dahi bulunmadýðý; iþçilerin tüm yasal prosedürün dýþýnda çalýþtýrýldýðý bu inþaat Lefkoþa'nýn iþlek yollarýndan olan Kermiya bölgesinde haftalardýr çevreyi tedirgin etmekte. Ýþ kazalarýndan kaynaklý ölümlerin gittikçe artmakta olduðu ülkemizde bu gibi görüntülerin aslýna ölümlü iþ kazalarýnýn bir kaza olmadýðý; iþverenin umursamazlýðý ve ihmalinin bir sonucu olduðunu göstermekte. TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Birkaç gün önce daðýtýlan Oscar ödülleriyle ilgili en çok hoþuma giden nokta, Lincoln rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Ýngiliz aktör Daniel Day Lewis'in, heykelciði Meryl Streep'in elinden alýrken yaptýðý espri oldu: "Aslýnda ben Margaret Thatcher'i, Meryl de Lincoln'ü oynayacaktý ama, son anda fikrimizi deðiþtirdik"... Bir de en iyi film ödülü vardý elbette... Ýran örneðin, Amerikan Film Akademisi'nin bu yýl en iyi film ödülünü verdiði Argo (Operasyonu) filminin tarihsel gerçekleri yansýtmadýðýný ve Ýran karþýtý bir CIA propogandasý olduðunu iddia ediyor. Ben Affleck'in yönetip oynadýðý filmin konusu, Ýran'daki devrim sýrasýnda rehin alýnan bazý Amerikan vatandaþlarýnýn, o sýrada CIA'da görevli olan Tony Mendez tarafýndan kurtarýlýþlarý üzerine kurulubir hikaye. Üstelik sinemaya da Tony Mendez'in yazdýðý The Master of Disguise kitabýndan uyarlanmýþ... Ýranlý yetkililer, filmin tamamen gerçek dýþý bir þekilde, izleyicide yetmiþli yýllarýn sonunda Tahran'ýn þiddetten geçilmediði izlenimini býraktýðýný ayrýca, o sýrada hiçbir özel ajanýn yabancý diplomatlarý kurtarmak için Ýran'a gelmediðini, rehinleri kurtarmada o sýradaki Ýran dýþiþleri bakanýnýn yardýmcý olduðunu söylüyorlardý. Bu konuda basýnda çýkan röportaj ve haberlere bakýlýrsa, Ýran oldukça öfkeliydi... Ýran'ýn kültür bakaný, filmin hiçbir sanatsal deðere sahip olmadýðýný, ancak 44 buçuk milyon dolar gibi akýl almaz derecede kabarýk bir bütçeyle çekildiði için Oscar'a aday gösterildiðini söylüyordu belki ama, bu ödülü Michelle Obama'nýn vermesi de kimsenin gözünden kaçmamýþtý elbette. "Rehineleri kurtarma operasyonu sýrasýnda, kesinlikle filmin son sahnelerinde gösterildiði gibi yolcularla dolu bir uçaða ateþ açýlmasý söz konusu deðildi ama, Amerikalýlar Ýran'ý 'kötülüklerin kaynaðý' gibi gösteren bir film yapmak istediler..." Bir film bir ülkeyi kötülüklerin kaynaðý gibi gösterme çabasýnda baþarýlý olabilir miydi? Kiliseye gidip 'günah çýkararak' yaptýðý bütün kötülüklerden arýndýðýna, Hacca giderek büyük bir sevap iþlediðine inanma yeteneðine sahip olan insanoðlunun, bir filmin kendisine gösterdiðinden kuþkuya düþme gibi bir meziyete sahip olduðu çok sýk rastlanmayan bir durumdu ne yazýk. Moskova'daki film okulunda bize bir filmin nasýl yapýldýðýný öðreten ve film yönetmenliði sanattan öte bir zanaattir diyen, 'master'imiz Vladimir Khotinenko ise Oscar ödüllerinin sinema politikasýný belirlemek gibi bir misyon üstlendiðine inanýyordu. Yani, Oscar'ýn, özellikle Amerikan sinemasýnda ne tür filmlerin, nasýl bir oyunculuðun, hangi temalarýn önde geldiðini dikte ettiðini söylüyor ve "Benim Oscar törenlerinde hoþuma giden tek þey oradaki izleyicidir", diyordu. Sanýrým, gerçek hayatta dünyanýn gidiþatýna yön veren kim ve her ne varsa, iþ sinemaya gelince, hayali dünyanýn gerçeklikten istediði kadar baðýmsýz bir þekilde ipleri tamamen kendi eline geçirmesi, film sanatýnýn en tatmin edici ve zevk veren yanýydý. Bununla birlikte, bu týpký þýmarýk bir çocuk gibi aklýna nasýl eserse gerçeði öyle yansýtma yeteneðine sahip hareketli görüntü sanatýnýn, gerçek hayat üzerindeki tartýþmasýz gücü ve etkisi de kendine özgü bir tezatlýk oluþturuyordu sanat, gerçeklik ve izleyici üçgeninde. Belki de salt bu yüzden, biz mi sinemayý yarattýk, yoksa sinema bizi mi yarattý, sorusu da tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mý tavuktan çýktý sorusu misali, dünya dönmeye devam ettikçe kesin bir yanýt bulamayan sorulardan biri olarak kalacak.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL UBP'nin yarýsý teslim olmuþ AKP'ye O güneþin yarýsý bundan böyle karanlýk Takunyalý bayraðý dikerek o tepeye Onur ayak altýnda vicdanlarda kýrýklýk Ali OSMAN Periyodik APANDÝSÝT GÝBÝ... Vatandaþlar hep soruyorlar... Kahvedekiler, restoranttakiler, þoförler, kayýtlý veya kayýtsýz iþçiler... Memurlar, üstdüzey yöneticiler... Hatta ve hatta siyasiler bile... Velhasýl her rastladýðýnýz kiþi "bundan sonra ne olacak" sorusunu sorup duruyor... Olacaðý yok... Yeni bir düzenlemeyle karþý karþýyayýz desek yanýlmýþ olmayýz... Adada yaþayan Kýbrýslýtürklerin bu dizaynda yerleri yok... Onlar adýna konuþan Ankara'dýr... Hükümetteki UBP'nin baþkanlýk seçimine yapýlan müdahale, bu süreçte Ýrsen Küçük'ün hazýr olduðunu bildikleri içindir. Baþka birisi seçilse daha farklý mý olacaktý derseniz, olmayacaktý cevabýný alýrsýnýz.. Ancak yeni baþkaný Küçük'ün hizasýna getirebilmek için zamana ihtiyaç olabilirdi veya 2014 ortalarýna kadar "oyalanma"ya gerek olmadýðýný bildiklerinden Küçük üzerine oynandý oyunlar. Diðer yandan Anastasiadis'in kazanmasý için de zemin Hristofyas döneminden hazýrlanmýþtý zaten... Amerikan ve Ýngiliz diplomatlarýn Anastasiadis'i sýk sýk ziyaretleri... Anastasiadis'in çeþitli vesilelerle Türkiye ziyaretleri... Balýk yeme davetleri... Türkiye'den yardým ve teþvik talebi, hep bu senaryonun parçalarýdýr... Amerikan Dýþiþleri birçok ülke yanýnda, Anastasiadis'e gönderdiði tebrik mesajýnda niyetini açýk açýk ortaya koydu... Yani boþuna desteklemedi Anastasiadis'i... ABD Dýþiþleri mesajýnda, ticaret ve yatýrýmlarý teþvik etmek ve karþýlýklý ilgi alanlarý üzerinde Kýbrýs Cumhuriyeti ile çalýþmak istediklerini vurguladý... Doðalgaz ve petroldür þüphesiz ilgi alanlarýndaki ticari ve yatýrým konusu... Bu arada siyasi çözümle ilgili mesajýný da verdi... Ýki bölgeli, iki toplumlu federal yapý... Biz zaten Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yapýnýn tanýnmayacaðýný hep yazýp duruyoruz... Kuzey Tayvan modeli ve her türlü avantaya açýk bir bölge olarak kalacak... Kontrolü de tabii ki Türkiye'de olacak... Duyumlar doðruysa, NATO'nun direkt olarak garantörlüðü almasýndan sonra, Türkiye'ye Dikelya'daki bir üs tahsis edilecek ve petrollerin güvenliðinden de sorumlu tutulacak... Kapalý Maraþ'ýn yanýsýra ufak tefek bölgeler de BM kontrolünde sahiplerinin kullanýmýna açýlacak... Kuzeyde mastürbasyona devam edilecek... Çünkü her yaratýlacak olay kurultay meselesindeki gibi allanýp budaklanacak... Dikilitaþ'a kadar bile hükmü olmayan idarecilik oyunlarýnda figüranlýk yapanlar buna devam edecek... KKTC de, zaman içinde insan vücudunda geçmiþte yaþamsal bir deðeri olan ve sonradan körelerek deðerini yitiren "apandisit" veya diðer adýyla kör baðýrsak gibi tarihe karýþacak... Kalay KIBRIS'TA BARIÞ GERÇEKTEN ENGELLENEMEYECEK!!! Ýrsen Küçük'ün kurultay savaþýndan "küçük bir zafer"le çýktýktan sonra ilk icraatýnýn ne olacaðýný bilmiyoruz. Ama Nikos Anastasiadis'in ilk icraatý NATO'ya üyelik olacak. Kýbrýs'ýn Avrupa'ya ait olduðunu söyleyen Anastasiades, "yeni hükümetin önceliklerinden birinin NATO'ya baþvurmak" olduðunu söyledi. Kuzeyde Türk Ordusu zaten NATO'yu temsil ediyor, güney de NATO'ya girdi mi, iþte o zaman Kýbrýs Rumlarla Türklerin "ortak vatan"ý olacak, iþte o zaman gerçekten Kýbrýs'ta barýþ engellenemeyecek. Herhalde AKP'li olmaktan onur duyan UBP'li ve CTP'li kardeþlerimiz de öyle düþünüyor Sahte veresiye fiþi hazýrladý, paralarý cebe indirdi Gamze BAYKUR - Vadili'de faaliyet gösteren Çaðmel Benzin Ýstasyonunda çalýþan Metin Gülen isimli kiþi, müþterilerin adýna sahte veresiye fiþi hazýrlayarak 310 TL sirkat etmekle suçlanýyor. "Müstahdem tarafýndan sirkat", "Sahte belge düzenlemek" ve "Sahtelenmiþ belgeyi tedavüle sürmek" suçlarýndan dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Metin Gülen, 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Geçmiþte de ayni þekilde suç iþlediði tespit Olayýn tahkikat memuru Engin Yýldýz, 25 Þubat tarihinde, Vadili'de faaliyet gösteren Çaðmel Benzin Ýstasyonunda çalýþan zanlý Metin Gülen'in her zaman veresiye benzin alan müþterilerin, veresiye almadýðý halde almýþ gibi göstererek sahte veresiye fiþi hazýrlayýp sahte imza attýðýný ve þirkete vererek tedavüle sürerek 310 TL parayý sirkat ettiðini açýkladý. Zanlýnýn geçmiþte de ayni þekilde suç iþlediðinin tespit edildiðini belirten Yýldýz, geriye dönük veresiye belgelerinin inceleneceðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yani baþladýðýný belirten Yýldýz, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Metin Gülen'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. CASÝNOLARLA ÝLGÝLÝ ÖNLEM ÝSTENDÝ Tüketiciler Derneði, KKTC vatandaþlarýnýn 'casino'lara giriþi konusunda en kýsa sürede önlem alýnmasýný talep etti. Tüketiciler Derneði Baþkaný Hasan Y. Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, polis denetimlerinin göstermelik olduðunu ileri IKEA KÖFTELERÝ GÜNEYDE DE TOPLATILDI Rum Saðlýk Birimlerinin, Ýsveçli mobilya þirketi IKEA'nýn, Avrupa'daki at eti skandalýnýn ardýndan 21 Avrupa ülkesindeki maðazalarýnda satýlan köfteleri toplatmasýnýn ardýndan, tedbir amaçlý olarak, Güney Kýbrýs'taki IKEA maðazasýndaki köfteleri de toplattýðý belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Saðlýk Birimlerinin, ilgili haberin duyulmasýnýn ardýndan IKEA maðazasýna giderek köfteleri toplattýðýný ve sürdü ve yurttaþlarýn 'þans oyunlarý salonlarýna' giriþlerini önleyecek ciddi önlemler alýnmasýný istedi. Casinolarda incelemelerde bulunduðunu iddia eden Iþýk, tüm casinolarýn günün 24 saati yurttaþlar ve öðrenciler ile dolu olduðunun gözlendiði ileri sürdü. inceleme yapýlmasý için örnekler aldýðýný yazdý. Gazete IKEA maðazasýnýn kendisinin de, söz konusu köftelerden örnekler aldýðýný anýmsattý. Fileleftheros gazetesi, söz konusu köfteler için yapýlacak olan incelemelerin tamamlanmasýna ve sonuçlarýn açýklanmasýna kadar, Güney Kýbrýs'taki maðazada Ýsveç köftelerinin tedbir amaçlý olarak satýlmayacaðýný yazdý. Kamyonu geçmek isterken kaza yaptý Gamze BAYKUR - Ýnönü Kavþaðýnda dün öðle saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatýldý. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Ýsmail Güzel, hafif þekilde yaralanarak Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza dün saat 15:30 raddelerinde Ýsmail Güzel'in kullanýmýndaki GJ 546 plakalý van araçla Ýnönü Kavþaðýnda önündeki kamyonu geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun saðýnda bulunan orta refüje düþüp takla atmasýyla daha sonra ise karþý þeride geçip sürüklenerek durmasýyla meydana geldi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MÜBAREKÝSÝNÝ DE MÝ SÜRECEKLER? Kurultay bitti... Biliyorum, bu sözcüðü artýk duymak bile istemiyorsunuz. Bu sözcükle baþlayan hiçbir yazýyý, hiçbir haberi de okumak istemiyorsunuz belki de. Çok haklýsýnýz. Ama dayanýn... Sýkýn diþinizi biraz daha. Öylesine bir kokuþmuþluk býraktý ki geride, bunun bir anda daðýlýp yok olmasý mümkün deðil. Hatta zaman zaman UBP enkazýndan savrulan bu leþlik daha da artabilir! Kolay deðil... Tabiri caizse memleketi baþtan baþa bok götürürken, ülke gündemini 9 aydan fazla bir zaman esir alan, Halkýn ve ülkenin ivedilik arzeden tüm yaþamsal sorunlarýna göz ucuyla bile dönüp bakmayan, Bu zaman dilimi içinde meclisi bile kilitleyip dumura uðratan, Ve AKP'nin ahlâksýzca dayatmalarýyla beslenen bir koltuk hýrsýnýn yaþandýðý bir kurultay süreci görüp yaþadýk... Ýrsen Küçük "Kurultaya nokta konmuþtur" dese de, buna kendisi bile inanmýyor. Evet... Kurultay bitti... Ama UBP de bitti! 708 UBP'li kahraman (!) takke, tespih ve takunya tak taklarý arasýnda UBP'yi AKP'ye teslim ettiler! Bu çarpýcý gerçeðin ta kendisi, dünkü Afrika'nýn manþetinde þöyle yansýtýldý: "UBP'de patron artýk AKP" "Yarýn mecliste olacak ve kaybettirdiðimiz zamaný süratle telâfi etmeye baþlayacaðýz" demiþti Ýrsen Küçük! Bu da yalan çýktý! Kurultay nedeniyle UBP milletvekilleri "arazide" tatil yaptýklarý için haftalardýr nisapsýzlýktan toplanýp taþ üstüne taþ koymayan meclisin Pazartesi günü toplanmasýný ve artýk iþ yapmasýný bekleyenler boþuna bekledi. Meclis yine toplanamadý. Daha doðrusu 10 dakikalýðýna toplanýp biraz hasret giderdiler! Kucaklaþtýlar... Kutlaþtýlar... Sonra da "Meclisin yoðun iþleri var" deyip, oturuma baþlamadan daðýldýlar! Perþembe günü (yarýn) toplanmak üzere sözleþerek... Meclis genel kurulunun yasama görevinden baþka ne gibi yoðun iþleri olabilir ki? Bilen varsa beni de aydýnlatsýn, öðreneyim. Çünkü bilmemek ayýp deðil, sorup öðrenmemek ayýptýr. Sanýrým bunlar 15 gün de kurultayýn mübarekisini sürecekler! Eskiden köylerde 40 gün 40 gece düðünler yapýldýðý olurdu. Ardýndan bir hafta da mübareki sürerdi gelin... Bunlar 6 ay kurultay yaptýlar gün de bunun mübarekisini sürerlerse çok mu yani?! Boþverin... Keyfe bakýn siz... Battý balýk yan gider zaten. Hem Tanrý adýna söyleyin... Bugüne kadar toplandýlar da ne hayýrlarýný gördük ki bunlarýn? Rahat olun... Yemeyin kendinizi nisapsýzlýktan! Yarýn sandýk günü geldiðinde koyuncuk koyuncuk gider oylarýnýzý gene atarsýnýz UBP'ciðinize! Alýþtýnýz artýk... Siz bu kazýklarý yemeden... Bu ezgi cefayý çekmeden duramazsýnýz!..

5 5 27 Þubat 2013 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Seçim oldu bitti ama hala daha Þerife Haným'ý tebrik eden çýkmadý Ýlk günden kimin kazanacaðýný söylemiþti de inanmamýþtýk. Dediði çýktý iþte... NERDEN GELÝYOR DEÐÝRMENÝN SUYU MÝÞ-MIÞLAR * Kývanç Tatlýtuð, bir kadýnda 10 özellik arýyormuþ. - Bu kadar basit mi istiyor yani özellik ne ki En az 100 özellikli üst modeller var. * Cumhurbaþkaný Eroðlu Bursa'ya konferans vermeye gitmiþ. - Ne güzel Bundan sonraki görev haritasý böyle olmalý zaten... Ayda 2 ile gitse, ancak tamamlar. * Fellahoðlu "Enkaz edebiyatý yapmayacaðým" demiþ. - Ama nasýl olur... Ortada gerçek bir enkaz var Ayakta durur görünenlerin bile yýkýlmasý gerekiyor. Suriçi bir harabe! * Bazý çokbilmiþler, her þeyi devletten beklememek gerektiðini söylemiþ. - Yooo, her þeyi devletten beklemiyoruz ki Sadece yol, su elektrik, eðitim, saðlýk ve bir de maaþcýklarýn gününde ödenmesi. Hepsi bu. * Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun görüþmecilik görevinden alýnmasý gündeme gelmiþ. - Madem gündeme geldi, baþa da gelecek Çünkü ipin ucu kaçtý ve tekerlek dönmeye devam ediyor. * Taçoy, Ertuðruloðlu'nun açýklamalarýný zehirli olarak deðerlendirmiþ. - Tancer'in açýklamasýndan mutlaka haberi yoktur. Olsa aðzýna biber sürer, "koleradan beter açýklama" derdi. * KTÖS Eroðlu ile genel sorunlarý görüþmüþ. - Ne dersiniz Bu görüþme nedeni ile bir de bakarsýnýz kanka olurlar!.. * Rumlar baþkan deðil lider seçmiþ. * Ha "lider" ha "baþkan" Bizim için fark etmez zaten Biz bizim muhtarýmýzla mutluyuz. Meclis günlerdir toplanamýyordu 40 yýldan sonra ilk kez toplandý, bu defa da, masalar ve koltuklar tozlu olduðundan ertelenmek zorunda kaldý. Böyle bir memleket iþte... Aylarca yollar kazýldý... Yer oldu, 10 defa kazýp doldurdular. Doldurdular, olmadý, tekrar kazdýlar. Maðusa köstebek yuvasýna döndü. Ýnsanlar, hayvanlar, arabalar çukurlara düþtü... Ya yaralandý, ya milleti kendine güldürdü. Düþene güleriz ya!.. Çile bitmedi. Yollar hala soðan tarlasý gibi. Hep kanalizasyon belasýna katlandý Maðusalýlar bu iþkencelere Ama gel gör ki, ortada kanalizasyon falan yok hala! Komik veya dramatik olan nedir bilir misiniz... Olmayan kanalizasyon için, çatýr çatýr para toplanýyor vatandaþtan. Arýtma tesisi kurulacakmýþ. AB yapacakmýþ bu iþi. Zaten Maðusa'da ne yapýldýysa ya AB yaptý, ya TC. AB tesisi kurana kadar, belediye de çukur kazdý, bütün laðým sularýný oraya akýttý. Oralar þimdi göl oldu! Laðým gölü! Yeni bir çevre felaketçiði yani. Bu defa da Kayalp haklý ama! Ýçecek deðildi ya. "Bu suyun mutlaka bir yere dökülmesi gerekiyordu, biz de böyle uygun gördük, böyle uyguladýk" diyor. Ve ekliyor: "Kontrolümüz altýnda ama! Taþma, çevreye daðýlma falan yok." Oldu, gözlerim doldu. Saðlýk müfettiþleri böyle düþünmüyor ama Meðer bizim Glapsides'e dayanan Lefkoþa'nýn sidiði deðil, Maðusalýnýn kendi sidiðiymiþ. Ya, kendi sidiðiymiþ! BÖYLE BÝR ANDI Dilimize yerleþmiþ bir beddua vardýr. Birisine çok kýzdýk, çok öfkelendik mi "Bokunda boðulur inþallah" deriz. Sevgili hemþerilerimi uyarmak isterim. Birileri mutlaka bizler için "sidiklerinde boðulurlar inþallah" diye beddua etmiþ olmalý. Baþýmýza gelenler bu yüzden! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BOÞA UMUTLANMAK (Ýstanbul)- Bir umuttu Hristofyas- Talat ikilisi Geliþlerine sevinmiþtik. Arkadaþlar hem Hristofyas, hem de Talat için nasýl da çaba harcamýþlardý O ona anlatýyor nasýl çalýþtýðýný, bu þuna Çözüm olacaksa bizim de katkýmýz olsun, diyorduk. Ne hayaller kurmuþtuk evlerimize dair. Tekrar dönecektik eskiye. Döndükten sonra 1974 öncesindeki hatalarýmýzý bir daha yapmayacaktýk. Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlara ait olduðu bilinciyle hareket edip, ne o ülkenin, ne bu ülkenin geliþine çalýþacaktýk. Birbirimizi yabancýlar için yemeyecektik. Ki olmadý. Hatýrlayýn o günleri. "Bir adým önde olacaðýz" diye yola çýkmýþtý TC'nin yetkilileri Bunun çok ciddi olduðunu sananlar umutlanmýþtýlar. Oldu bu iþ diye koþa koþa Annan Planý'na evet demiþlerdi. Ve "evet"ten sonra iþin renginin öyle olmadýðý ortaya çýkmýþtý. Daðlar taþlar, "üstündeki mal altýndaki malý alýr" diyerek betonla dolduruldu. Hýzýný alamayanlar tek katlý yerine çok katlýya yöneldiler. Giderek sahiller de elimizden alýndý, TC sermayesine verildi. Ve geldiðimiz noktada gördük ki çözüme çok uzaðýz Deðil bir adým, on bin adým atsak oraya ulaþmamýz artýk çok zor. Bu arada söylemlere baktýðýmýzda neler çýkýyor karþýmýza. Ýçindeyken uçaðýn sesini duyamazsýnýz ama dýþarýdakilerin kulaklarýný saðýr eder misali meðer biz de içindeyken dönen dolaplarýn farkýnda deðilmiþiz bu yerin Kapýlarý açtýlar sevindirdiler. "Yaklaþtýk", dedik. Pasaportlarýmýza, gerçek kimliðimize kavuþturdular, "oh be" çektik. Yýllar sonra ölene kadar bir daha göremeyeceðiz dediðimiz evlerimizle buluþturdular bizleri. "Bitti" dedik Sevindik. Bir de "Yeþil hat tüzüðü" uydurdular Ýki bölgeliliðe bile razýydýk. Öyle de olsa ticaretimiz geliþecek, zengin olacak, dünyayla bütünleþecektik. Böylece hem güneydeki mal bizim olacaktý, hem de ganimetlerimiz bize kalacaktý. Pembe bulutlarda uçtuk bir dönem Ve, "Bir adým önde olacaðýz" diyen TC'nin bir yetkilisi bombayý patlattý, "Ercan'a Lufthansa insin tüm limanlarýmýzý onlara açalým". Þaka mýydý bu? Tam bitti derken limanlara nereden gelmiþtik. Hani bir adým öndeydiler. Hani çözüm için, birleþme için çaba harcayacaklardý? Bu nasýl bir çaba Nasýl bir geliþmeydi. Ve umutlandýðýmýz Hristofyas-Talat ikilisinin tam bittiði günün ertesinde baþka bir TC'li yine o bildik açýklamayý yaptý, "Ercan'a Lufthansa insin tüm limanlarýmýzý açalým." Demek ki bunlar ciddiydiler Ama bizim beklentilerimiz yönünde deðilmiþ ciddiyetleri. ADAY SAPTAMA SÜRESÝ DOLDU Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nýn 7 Nisan tarihinde yapýlacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkanlýðý ve Meclis Üyeliði Ara Seçimi ile ilgili yayýmladýðý takvime göre partilerin adaylarýný saptamasý için belirlenen süreç, dün tamamlandý. Meclis'te temsil edilen partilerden CTP-BG, TDP ve DP, adaylarýný geçtiðimiz günlerde belirleyip ilan ederken; UBP ise, dün yetkili organlarýnda yapýlan çalýþmalarla adayýný saptadý. YSK'nýn 7 Nisan tarihinde yapýlacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkanlýðý ve Meclis Üyeliði Ara Seçimi ile ilgili yayýmladýðý takvime göre, seçime katýlacak adaylar için Yüksek Seçim Kurulu'na baþvuru tarihi 1 Mart. Adaylar, ayný gün geçici olarak ilan edilecek. 10 Mart'ta kesinleþecek adaylar, 11 Mart'ta ilan edilecek. Bu arada, 3 Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Rum Yönetimi Baþkanlýðýna seçilen Nikos Anastasiadis'in ilk resmi açýklamasýnda Barýþ Ýçin Ortaklýk (NATO) üyeliði için baþvuruda bulunacaklarýný açýklamasýnýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Kýbrýs'ýn emperyalizmin savaþ aracý olan NATO'ya üye yapýlmasýna karþý olduklarýný" kaydetti. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, Barýþ Ýçin Ortaklýk programýnýn bir barýþ programý deðil, savaþ ortaklýðý ve Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) Lefkoþa Türk Belediyesi'yle ilgili açtýðý dava bugün görüþülecek. Sendikadan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2010 yýlýnda Bakanlar Kurulu Kararý ile Çangar Finans Co.Ltd.'den "usulsüz yapýldýðý iddia edilen" borçlanmayla ilgili davanýn duruþmasý bugün saat 09.30'da Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde görüþülecek. BES Baþkaný Savaþ Bozat imzasýyla yapýlan açýklamada, duruþma Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler (CTP-BG) Parti Meclisi önceki akþam gerçekleþtirdiði toplantýda, Lefkoþa Türk Belediyesi Meclis üyesi adaylarýný belirleyerek onayladý. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Belediye Meclis Üyesi adaylarý þu þekilde belirlendi: "Önol Aktolga (Biyolog), Ýbrahim Demir (Serbest Meslek), Alev Þensoy (Halkla Ýliþkiler Danýþmaný), Onur Olguner (Mimar), Ahmet Baðzýbaðlý (Gümrük ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin yeni lideri Nikos Anastasiadis'i seçim zaferi dolayýsýyla kutladý. Bakanlýk Sözcüsü Patrick Ventrell, günlük basýn brifinginde yaptýðý açýklamada, Anastasiadis'i, "özgür ve adil" seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý kutladýklarýný bildirdi. Ventrell, ABD olarak, bölgede barýþ ve güvenliðin teþviki, daha fazla ticaret ve yatýrým fýrsatlarýnýn güçlendirilmesi ve kültürel mirasýn korunmasý dahil iki tarafý Mart'ta askýya alýnacak olan sandýk seçmen listeleri, 7 gün boyunca askýda kalacak. Duvar ilanlarý için 11 Mart'ta Ýlçe Seçim Kurulu'nda adçekme yapýlacak.seçim propagandasý ise 12 Mart'ta baþlayacak. 16 Mart'ta oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için adaylar arasýnda yapýlacak. 17 Mart siyasal partilerin BRT'de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe vermelerinin son günü. 18 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan BRT konuþmalarý için yayýn zaman ve sýralarýnýn saptanmasý ile adçekme yapýlacak. Oy pusulalarýnýn düzenlenmesi için ayný gün Yüksek Seçim Kurulu'nda adçekme yapýlacak. Seçmen kartlarýnýn daðýtýlmasýnýn son günü 4 Nisan olarak belirlenirken, 6 Nisan seçim propagandasýnýn son günü olacak. BKP NATO'YA ÜYELÝÐE KARÞI NATO üyeliði için bekleme odasý olduðunu savunarak, Anastasiadis'in Kýbrýs'ýn Barýþ Ýçin Ortaklýða ve NATO'ya üye yapýlmasýna yalnýz baþýna karar veremeyeceðini, bu konunun tüm Kýbrýslýlarý ilgilendirdiðini ileri sürdü. Anastasiadis'in yaptýðý bu açýklama ile önümüzdeki süreçte ABD-NATO ekseninde hareket edeceðinin sinyalini verdiði ifade eden Korkmazhan, NATO çýkarlarý çerçevesinde hazýrlanacak bir çözüm planýnýn Kýbrýslýlara dayatýlmasýný þimdiden reddettiklerini vurguladý. YKP SEÇÝME KATILMA KARARI ALDI Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Lefkoþa'daki yerel seçimlerle katýlma kararý aldý. Partiden yapýlan yazýlý açýklamaya göre adaylar 28 Þubat, Perþembe günü saat 13.30'da Surlariçi'nde Lefkeliler Haný'nda yapýlacak kitlesel basýn toplantýsýnda kamuoyuna duyurulacak. Açýklamada seçim komitesi eþ koordinatörlerinin Tegiye Birey ve Murat Kanatlý olarak belirlendiði ifade edildi. BES'ÝN LTB'YLE ÝLGÝLÝ DAVASI BUGÜN sonrasý avukatlarýn basýna açýklama yapacaðý bilgisi verildi. Açýklamada bugün saat 14.00'de sendika üyeleriyle KTAMS Lokali'nde, bir eðitim çalýþmasý yapýlacaðý da ifade edildi. Eðitim çalýþmasýnda Av. Barýþ Mamalý, Av.Þefik Aþçýoðlularý ve Türk-Sen Baþkaný Arslan Býçaklý'nýn, BES üyelerini, yatýrýlmayan sosyal sigorta-ihtiyat sandýðý primleri ve maaþlarýn ödenmesi için yapýlacak ara emri baþvurusu konularýnda bilgilendireceði kaydedildi. CTP'NÝN LTB MECLÝS ÜYESÝ ADAYLARI BELÝRLENDÝ Komisyoncusu), Dr. Zerrin Akalýn (Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný), Naci Öznergis (Ýktisatçý, Yrd. Doç. Dr Þerife Gündüz (YDÜ Çevre Eðitimi ve Yönetimi Ana Bilim Dalý Baþkaný), Ogün Öneri (Matbaacý), Cezar Oransel (Þehir Planlama/Ýç Ýþleri Plan Proje eski Müdürü), Ertan Ýnce (Ýnþaat Mühendisi), Yücel Gülhan (Ýnþaat Mühendisi), Nedret Tümkan (Emekli Baþmüfettiþ), Tülay Sönmez (Ýþ Ýdaresi/Plan Proje Dairesi eski Müdürü). ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI ANASTASÝADÝS'Ý KUTLADI ilgilendiren alanlarda Rum yönetimiyle birlikte çalýþmayý arzuladýklarýný belirtti. ABD'nin, Kýbrýs'ýn iki bölgeli, iki toplumlu federasyon þeklinde yeniden birleþtirilmesine dönük çabalarý desteklemeye devam ettiðini kaydeden Ventrell, bu seçimlerin, hem Kýbrýslý Rum hem de Kýbrýslý Türklerin çoðunluðu tarafýndan kabul edilebilir olacak adil ve kalýcý bir çözüme ulaþýlmasýna yönelik çabalarýn yenilenmesi için bir fýrsat saðlayacaðýný umduklarýný söyledi. GÜNLÜK "VER PADÝÞAHLIÐI, AL ÖZERKLÝÐÝ" Türkiye Barolar Birliði Baþkanlýðý'na aday olan Ankara Barosu Baþkaný Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, devlet-pkk arasýndaki görüþmelerin "ver padiþahlýðý, al özerkliði" þeklinde geliþtiðini ve Türkiye'de rejim deðiþikliði yaþandýðýný söyledi. Eski Ankara Hukuk Fakültesi Dekaný olan Prof. Dr. Metin Feyzioðlu þöyle konuþtu: "Getirilmek istenen 'Türk tipi baþkanlýk sistemi' deðil, Türk tipi padiþahlýktýr. Türk tipi baþkan, bir taraftan içinden çýktýðý siyasi partinin baþkaný olmaya devam edecek, milletvekili aday listelerini belirleyecek, yani sözde kendisini denetleyecek yasama organýný eline kalemi kaðýdý alýp oluþturacak. Yasama organý üyeleri de tekrar milletvekili olabilmek için baþkanýn himmetine muhtaç olacaklar. O yüzden baþkaný kýzdýrmamak adýna baþkaný hiçbir þekilde denetlemeyecekler. Özgürlüklerden, insan haklarýndan, hukuk devletinden uzaklaþmýþ bir düþüncenin Türkiye'de Kürt sorununu çözme ihtimali yoktur. Özerkliðin de sorun çözebileceðine inanmýyorum. Bizi içinden nesiller boyu çýkamayacaðýmýz çok dipsiz bir kuyuya düþüreceði kanaatindeyim." HASAN SERTOÐLU UBP'nin Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Hasan Sertoðlu, Muhammed Ali Clay gibi çok iddialý çýktý mindere... Demek baþýna gelecek olanlarýn hiç farkýnda deðil... Yolunmuþ kaza dönen UBP'yi aslan zannediyor hala! LÝMANA LÝMAN Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman! BULLEZ Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi deðil... Bullez bu bullez... Üstünden biraz sadrazam sucuðu, biraz da çerez... Balýða malýða boþ ver efendi... Bulleze gel bulleze! HALÝL ÝBRAHÝM SOFRASI Ne bayram, ne seyran... Halil Ýbrahim Akça CTP'yi ziyaret etmiþ dün. Buyurun dostlar buyurun Halil Ýbrahim sofrasýna... LUFTHANSA Lufthansa Ercan'a inerse, Türkiye de bütün limanlarýný Rumlara açarmýþ. Brunei Havayollarý inerse olmaz mý? Ýlle de Lufthansa mý? Týrnak... "Varsayalým ki Eroðlu tasfiye edilmiþ olsun... Bu, ne düzeni deðiþtirir ne de þu ana kadar bize tek bir somut ve radikal deðiþiklik vadetmeyen Ýrsen Küçük'ü yeni yapar..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Hani geçince her þey düzelecek, ortam sakinleþecek denilen kurultaydan sonra... Kurultaydan önce ve sonra yapýlan açýklamalar bizlere gösterdi ki adýna 'kurultay' denen bu kavga bitmedi, yeni baþladý. Yaþananlar bizlere bunu kanýtlayacak." Mert ÖZDAÐ (Yenidüzen) "Herkes dýþtan müdahale var diyor, aleyhlerine müdahale yapýlanlar bir þey demiyor, diyemiyor. Þimdiki Baþbakan'a rakip olan, bu Baþbakan'la parti, memleket batacak gibi laflar ediyor, dönüyor seçimi kaybetse dahi ayný Baþbakan'la ayný parti içinde yoluna devam edecek deyip ülkeyi fazla umursamadýðýný belli ediyor. Gel de bu seviye politikacýlarýn kaderinde rol oynamasýna üzülme!" Ünal AKÝFLER (Havadis) "Kaþif'le arasýndaki 7 oyluk fark göstermiþtir ki Ýrsen Küçük partisi içinde hem yýpranmýþ hem de güven de kaybetmiþtir!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný HASAN SERTOÐLU UBP nihayet Lefkoþa Belediye Baþkaný adayýný açýkladý. Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu... Sürpriz olmadý, ama yine de hayret uyandýrdý. Sertoðlu kýsa bir süre önce yaptýðý açýklamada adaylýk baþvurusu yapmadýðýný, UBP'nin önünde 6 isim bulunduðunu, ancak kendisinin onlarýn arasýnda olmadýðýn ve bundan sonra da olmayacaðýný duyurmuþtu. Derin bir iz býrakan bu açýklamadan sonra Hasan Sertoðlu'nun adaylýðý kabul etmesi, daha seçime girmeden itibarýný sarstý. Ayrýca bölünmüþ UBP'de hiç þansý yok. UBP Ýrsen Küçük liderliðinde ilk büyük yenilgisini bu seçimde alacak.

7 27 Þubat 2013 Çarþamba AKINTIYA A KARÞI Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktvisti Önümüzde Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý ve Lefkoþa Belediye Meclis Üyeliði seçimleri var... Bu seçimlerde yarýþacaðý belli olan yapýlar þimdilik, DP, CTP, TDP ve UBP gibi görünüyor... Birkaç aydýr süren solun ortak adayýný çýkartma ve ortak belediye meclis üye adaylarýný oluþturma giriþimleri baþarýsýzlýkla sonuçlandý... Bu süreçte halkýn gönlünden geçen çok açýktý: Sendikal Platform'un en ileri unsurlarý, TDP, YKP, BKP ve Baraka'nýn oluþturacaðý bir seçim ittifaký... Bazý kiþiler buna CTP'nin de dahil edilmesi gerektiðinden bahsediyordu, bazýlarý ise buna karþýydý... Kýsacasý CTP konusundaki muðlaklýk dýþýnda halkýn ittifak talebi net idi... Eðer böyle bir seçim ittifaký baþarýlabilseydi, belediye baþkanlýðý da kazanýlabilirdi. Ama bundan daha önemlisi; Tayyip ve þürekasýna çok net bir mesaj verilmiþ olurdu: "Biz halkýz ve bu ülkeyi kendimiz yönetmek istiyoruz..." Bu baþarýlamadý... Önce CTP bu seçime yalnýz baþýna gireceðini ilan etti... Geriye kalanlar, böylesi kritik ve önemli bir süreçte CTP'nin bu Haydi Kýralým Þu Mühürleri... yaptýðýnýn toplumsal muhalefetin en genel çýkarlarýna balta vurmak olduðunu söyleyerek toplantýlar baþlattýlar. Ancak sonra ortaya çýktý ki; TDP ile CTP bir pazarlýk sürecindeydi... TDP hem sözde "ortak aday toplantýlarýna katýlýyor" hem de CTP ile belediye meclisinde hangi partinin kaç aday göstereceði üzerinden pazarlýk yapýyordu. En fenasý ise "ortak aday" toplantýlarýný CTP'ye göz daðý vermek için kullanan da TDP idi... Bu hiç de etik olmayan tavrý ortaya çýkýnca TDP zor durumda kaldý. Ve kendi adayý ile kendi listesini belirledi... Bu arada her iki ata da oynayanlardan BKP de zor durumda kaldý... Çünkü CTP ancak TDP de varsa BKP'yi listelerine almaya yanaþýyordu... Baraka olarak biz, bütün sürecin çöktüðü son "ortak aday" toplantýsýnda BKP ve YKP'ye bir öneri sunduk: "Gelin üç örgüt bir ortak aday belirleyelim... Ortak bir liste çýkararak seçime birlikte girelim... Bunun yaratacaðý sinerji en ileri sendikalarý da destek vermeye itecek ve halkýn ortak aday talebine yanýt vermiþ olacaktýr." Sonuç ortada: Önce BKP sürece küstü! Þimdi ise YKP kendi adayýný ve kendi listesini belirleyerek seçime girme kararý aldý... AKÇA CTP-BG'YÝ ZÝYARET ETTÝ Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, dün sabah, CTP-BG'yi ziyaret ederek, Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu ve Genel Sekreter Asým Akansoy ile görüþtü. CTP-BG Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre ziyarette, Güney Kýbrýs'ta yapýlan seçimler ve önümüzdeki görüþme sürecindeki muhtemel geliþmeler deðerlendirildi. CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, Büyükelçi Akça'yý aðýrlamaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasýnda çok yakýn baðlar olduðunu ifade etti. Bu nedenle her konuda oluþturulacak diyalog ile tartýþarak fikir üretilmesinin önemine dikkat çeken Yorgancýoðlu, önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek olan Kýbrýs konusunda daha sýký bir iþbirliði ihtiyacý ortaya çýkacaðýný söyledi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýs konusunun çözümü ile ilgili olarak yaptýðý açýklamalarý takip ettiklerini söyleyen Yorgancýoðlu, açýklamalarý önemsediklerini belirtti. Yorgancýoðlu, CTP-BG'nin kurulduðu günden itibaren Kýbrýs sorunun çözümü konusunda yoðun bir çaba ortaya koyduðunu söyledi. KKTC ekonomisine yapýlan mali yardýmlarýn daha etkili ve doðru þekilde kullanýlmasý gerektiðini belirten Yorgancýoðlu, daha akýlcý politikalar yürütülmesi için geliþtirilecek diyaloðun önemli olduðunu söyledi. Ýki ülke arasýndaki iliþkinin, her iki ülke halkýnýn da yararýna olmasý gerektiðini vurgulayan Yorgancýoðlu, kurulan iliþkilerin karþýlýklý saygýyý ve güveni artýrýcý nitelikte olmasý gerektiðini kaydetti. Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu, "UBP kurultayý öncesinde hükümetin istihdam yapmasýný, taraflardan birine avantaj saðlama yanýnda, bütçe dengelerini bozan bir davranýþ olarak deðerlendirdiðini" de söyledi. Yani þimdi "solun" üç adayý var: CTP, TDP, YKP... Halkýn ise hiç umudu yok! Halkýn yüreði solun ortak adayý talebiyle kabarýrken, "sol güçlerin" bu talebe yanýt vermemesi nasýl yorumlanmalýdýr? CTP, TDP, BKP ve YKP... Bu dört parti birbirinden bu kadar farklý ama birbirlerine bu kadar benzer olmayý nasýl baþarabilmektedirler? Ve bu halkýn artýk itiþ-kakýþ deðil UMUT, ÝRADE, ONUR ve ZAFER istediðini anlamamakta nasýl bu kadar baþarýlýdýrlar? Biz Baraka olarak sürecin en baþýndan beridir, "Solun Ortak Adayý" çaðrýsý yapmýþ, ortak aday toplantýlarýna katýlmýþ ve son anda dahi birlikte hareket etme çaðrýsý yapmýþken, þimdi bu süreçte ne yapmalýyýz? Bu seçimlerin ihtiva ettiði bir mana TC'ye ve onun müdahalelerine "yeter" demekse, ikinci mana da mevcut partilerin kaprislerine "yeter" demektir... Bu yüzden de hala yapýlabilecek þeyler vardýr... Baraka olarak biz, BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDA tüm "marjinal" oylarýn YKP'de birleþtirilebileceðini düþünüyoruz... Bu görüþümüzü sizinle ayrýntýlý paylaþacaðýz... YKP'ye yönelik eleþtirilerimizi ise seçim sonrasýna býrakacaðýz... Ve gene Baraka olarak, BELEDÝYE MECLÝSÝNDE; ikili bir ortaklýk için bile bize tahammül edemeyen YKP dahil tüm partilerin karþýsýna kendi adayýmýzla çýkýyoruz... Ýster CTP'li, ister TDP'li, ister YKP'li olun... Baþkanlýkta kime oy vermiþ olursanýz olun... TC'ye güçlü bir itiraz yükseltmek istiyorsanýz, parti yöneticilerinin kaprislerinden býktýysanýz ve sizin isteklerinizin görmezden gelinmesinden rahatsýzsanýz o zaman MÜHÜRÜNÜZÜ KIRIN! Baraka'nýn Belediye Meclis Üyeliði adayýna bir tik istiyoruz sizden. Geriye kalan tikleri kimlere isterseniz verin... Emin olun ki 7 Nisan gecesi bütün Kýbrýs, Baraka adayýnýn tiklerini sayacak... Emin olun ki 7 Nisan gecesi Tayyip de Baraka adayýnýn tiklerini sayacak... Bu Lefkoþa'da ANKARA ELÝNÝ YAKAMIZDAN ÇEK haykýrýþýný destekleyen kaç kiþi olduðunu merak eden herkes 7 Nisan gecesi tek bir adayýn tiklerini sayacak! Seçim sisteminin partilere saðladýðý olanaklar yüzünden baðýmsýz adaylarýn seçilmesinin imkansýz olduðunu biliyoruz... Lefkoþalýlarýn %50'si bile Baraka adayýna tik atsa, Baraka adayý Belediye Meclisi'ne seçilemez... Ama seçilemeyeceðini bile bile mühürünü kýracak kaç kiþi var bu Lefkoþa'da? TC'ye "yeter" demek isteyen ve bunun için her þeyi göze alacak kaç kiþi var? Baraka'nýn bugüne kadar yürüttüðü çabalarý onayladýðýnýzý göstermek istiyorsanýz, bize "devam edin" demek istiyorsanýz, kýsacasý 40 yýldýr devam eden mevcut partiler arasý kýsýr döngünün kýrýlmasýný istiyorsanýz; buna mühürünüzü kýrarak baþlamalýsýnýz... Önce mühürü kýracaðýz, sonra da bizi saran zincirleri... Haydi kýralým þu mühürleri... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DEVLET ÝÞLERÝ YASALARLA DEÐÝL, TALÝMATLARLA YÜRÜTÜLÜR Telefonla gazetemizi arayan ve kendisinin emekli bir bürokrat olduðunu söyleyen vatandaþýmýzýn þikayeti de devlet dairelerindeki çalýþmalarýn özgür irade ile deðil de talimatlarla yapýldýðý yönünde Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Yaþým 64 Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Bir devlet kurumundan emekli oldum. Benim emekliye ayrýldýðým birimde þimdi oðlum görev yapmaktadýr. O da üniversite mezunudur. Biz memurlar veya üstdüzey yöneticiler olarak daha rahat çalýþýyorduk. Elde ettiðimiz verileri müsteþara veya bakana aktarýrdýk. Aktardýklarýmýzýn bir kýsmý uygulanmazdý. Çünkü konular bir de elçilik kanalýndan geçirilir ve öyle deðerlendirilirdi. Þimdi deðiþti. Gerek DPÖ'nün gerekse diðer birimlerin elde ettiði veriler yukarýya iletilmez, yukarýdan gelen talimata göre ayarlama yapýlýr. Ýstenilenler empoze yoluyla yapýlýr Bu da saðlýklý bir bilgi elde edilmesini engeller. Empoze yoluyla yapýlan deðerlendirmelerin dýþýna kimse çýkamaz. Çýkarsa soluðu evinde alýr veya baþka bir birime gönderilir. Kýzaða çekilir Görevlilerin pratik hayat içinde geliþimleri de dumura uðrar böylelikle. Devletimiz daha iyiye ve daha baðýmsýz hareket etmeye gideceðine, daha kötüye ve daha baðýmlý bir hale doðru gidiyor. Sadece devlet birimlerinde deðil, tüm alanlarda durum böyle Devletler anayasalarla yasalarla yürütülür, bizim devletimizde ise talimatlarla " TOPLUMDA FARKLILAÞMA BAÞLADI Gazetemiz þikayet köþesine "Cumhur" imzasýyla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de þöyle: "Memleket elden gitti ama kimsenin umurunda deðil. Rüþvetin, uyuþturucunun, kara paranýn merkezi olmuþ durumda. Tefeciler, ekonominin bozulmasýndan da faydalanarak, insanlarý soyup soðana çeviriyorlar. Dur diyen yok. Geçenlerde Baro polise de yürüdü Nedeni de iki üyesinin polis tarafýndan darp edilmesiydi. Haklý bir tepki olarak görülmesine raðmen avukatlarýn vatandaþlarýn haklarý için de ayaða kalkmalarý gerekmektedir diye düþünüyorum. Toplumda büyük bir ayrýþma baþladý. Alttakiler ve üsttekiler Hindistan'ýn kast sistemine mi geçiyoruz nedir? Tefeciler, banka üstdüzey çalýþanlarýnýn altlarýndaki arabalar X6'dan aþaðý deðildir. Vatandaþ da bankalarýn koyduðu bileþik faiz nedeniyle mahvolmuþlardýr. Bu aradaki farklýlaþmaya yaþadýðým bir örneði yazmak istiyorum. Bir park yerine arabasýný park etmek isteyen bir bayan, oraya daha önce baþka bir aracýn park edilmiþ olduðunu görünce ortalýðý ayaða kaldýrdý. Onun arabasýnýn yerine kimse arabasýný park edemezmiþ. Oradaki görevli ona baþka bir yer göstermesine raðmen o da hakaretten payýný aldý. Bu bizim toplumumuzda ender görülen olaylardan biridir, ama yaþanmaya baþladý. Yakýnda bu tür olaylarý daha fazla yaþayacaðýz gibime geliyor. Ekonomik bozukluk nedeniyle paralar belli yerlerde toplanmaya baþladý. Onlar þatafat içinde yaþarken, geriye kalanlar da sürünüyorlar " BÝZÝM DUVAR TC OSMANLI OLAMAZ, ÇÜNKÜ OSMANLI'NIN CARÝ(YE) AÇIÐI YOKTU Bizim Mandra Kurultay belâsý biter... Göðüs farký bile denemeyecek kadar az bir farkla kazanan Ýrsen Küçük, çok büyük bir zafer kazanmýþ gibi, heþa heþalarla yalakalarýnýn omuzlarýna alýnýr. Yarýndan tezi yok kollarý sývayýp mecliste olacaðýz, der. Ama dediði çýkmaz! "Ýþler yoðun" diyerek, meclisin Pazartesi günkü oturumundan yine kaytarýrlar ve Perþembe'ye erteleyerek kimisi "araziye", kimisi evine gider! Sokaktaki adam, "Ülkede yýðýnla sorun, yolsuzluk ve yasadýþýlýk var. Ama bunlar halkla dalga geçmeye devam ediyorlar" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 27 Þubat 2013 Çarþamba Baðýmsýz Köþe Arada Bir Ali Kiþmir Özgün Kutalmýþ Birþey deðiþmeyecek Kazanacaðý kesin olan ancak ikinci turda zaferini açýklayabilen Anastasiadis, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin 7. cumhurbaþkaný oldu. Siz bakmayýn TC'nin þakacý bakaný Baðýþ'a. O istediði kadar Kýbrýs Rumlarý liderlerini seçti desin. Dünyanýn bildiði ve tanýdýðý gerçek, Anastasiadis'in tüm uluslararasý kuruluþlarca tanýnan, AB üyesi Kýbrýs Cumhuriyeti'nin cumhurbaþkaný olduðu gerçeðidir. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ekonomik krize girmesi, bulunan karbon yataklarý ve Anastasiades'in Annan referandumunda "evet"çilerin baþýný çekmesi, Kýbrýs sorununun çözümü yönünde bazý kesimlerin umudunu artýrdý. Hatta bazý arkadaþlar Amerika, Ýngiltere ve Almanya gibi devletlerin Anastasiadis'in kazanmasý için taraf olduklarýndan bahisle Kýbrýs sorununun çözümü yönünde ona baský uygulayacaklarmýþ. Anastasiadis de onlarýn adamý olduðu için Kýbrýs sorununda çözüm yönünde adýmlar atacakmýþ. Anastasiadis evetçilerin baþýný çekse de referandumda evetçiler %24'de kalmýþlardý. AKEL'den boþalacak olan hükümetteki sandalyeleri DÝSÝ adaylarý dolduracak. Ancak Temsilciler Meclisi'nden yasalarýn geçebilmesi için DÝSÝ'nin sayýsý yeterli deðildir. Anastasiadis de týpký Hristofyas gibi geniþ tabanlý bir hükümet kurabilmek için DÝKO ve EDEK'in desteðine ihtiyacý olacaktýr. Týpký AKEL gibi DÝSÝ de DÝKO ve EDEK'le koalisyon hükümeti kuracaktýr. DÝSÝ'nin tabaný da týpký DÝKO'nun tabaný gibi aþýrý milliyetçilerden oluþmaktadýr. Bu þartlarda Anastasiadis, komünist olmakla övünen Hristofyas'ýn yapamadýðý bir anlaþmayý nasýl yapabilecektir? Vataný Türklere sattý suçlamasýný göðüsleyebilecek mi? Yardýmcý olmasý için elini uzattýðý Türkiye'den "Ercan'ýn uluslararasý uçuþlara açýlabilmesi için yardýmcý olmasý karþýlýðýnda Ankara Antlaþmasý'ný uygulayacaðý" cevabýný aldýktan sonra. Ankara'yý ziyaretinde Merkel Türkiye'ye tam üyelik konusunda hiç umut vermemiþken, Türkiye birkaç ucu açýk baþlýðýn daha açýlabilmesi için Kýbrýs konusunda niye hareketlensin? Amerika ve batýlýlar çözüm konusunda niçin istekli olsunlar? Bir çözüm sonucunda bulunan ve bulunacak olan karbon yataklarýna Kýbrýs Türkleri üzerinden Türkiye'yi de niye ortak etsinler? Çözüm bulunacaksa, çözümden önce batýlýlar mammayý kendi aralarýnda paylaþtýktan sonra kendi çýkarlarýna olacak bir çözüm konusunda çalýþabilirler. Bundan dolayý Türkiye hem Anastasiadis'in elini güçlendirme baðlamýnda, hem de anlaþma konusunda bir adým öne geçebilmek için Kýbrýs'ta atacaðý bazý adýmlarlarla dünyadan destek alabilir. Örneðin Kapalý Maraþ'ýn, Maðusa Limanýnýn uluslararasý deniz trafiðine açýlmasý karþýlýðýnda BM gözetiminde eski sahiplerinin kullanýmýna açýlmasý, güvenlik zaafiyeti yaratmayacak miktarda asker çekilmesi gibi adýmlar Türkiye'yi bir adým öne çýkaracaðý gibi Anastasiadis'e de ileride çözüm yolunda atacaðý adýmlarda yardýmcý olabilir. Ancak TC yetkililerinin açýklamalarý hiç de umut verici deðildir. Bundan dolayý hiçbirþey deðiþmeyecek. Týpký eskisi gibi müzakereler bir kör dövüþü þeklinde yýllarca sürüp gidecektir. ÝNTÝHAR ÝZÝNSÝZ ÝÞ YERLERÝ KAPATILDI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerinin Lefkoþa genelindeki iþ yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Halk Saðlýðý Þubesi ekipleriyle, Zabýta Þubesi ekiplerinin birlikte gerçekleþtirdiði denetimlerde, iþyeri izin belgesi kontrolünün yaný sýra, çalýþanlarýn saðlýk karneleri de kontrol ediliyor. Halk Saðlýðý Þube Amiri Levent Özverel LTB'nin rutin denetimlerin sürdürüleceðini belirterek, dün gerçekleþtirilen kontrollerde iþ yeri izin belgesi yenilenmemiþ olan 2 iþ yerinin kapatýldýðýný söyledi. LTB sýnýrlarý dahilinde izne tabi tüm iþyerlerinin 31 Aralýk 2012 itibarýyla iþyeri çalýþtýrma izinlerinin bittiðini bir kez daha anýmsatan Özverel, izinsiz veya iþyeri iznini yenilemeden iþyeri çalýþtýrmanýn suç olduðunu vurguladý. Gerekli baþvurularýný yapmayan iþyerlerinin kapatma iþlemlerinin süreceðini belirten Özverel, tüm iþyerlerinin ivedilikle baþvurularýný yapmalarý gerektiðini sözlerine ekledi. REKLAMCILAR ÇAKICI'DAN DESTEK ÝSTEDÝ TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Þenol Öztunç baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Reklamcýlar Birliði (REK-BÝR) Yönetim Kurulu heyetini kabul etti. "LTB'nin her noktasýndan kokuþmuþluk çýkýyor" diyen Çakýcý, TDP'nin baþkan adayý Suphi Hüdaoðlu'nun belediye seçimlerini kazanmasý halinde belediyede temiz bir dönem baþlayacaðýný kaydetti. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün kurultayýn ardýndan 'Kurultay tamamlandý artýk halka hizmete yeniden baþlayacaðýz' þeklinde açýklama yaptýðýný söyleyen Çakýcý, "Baþbakan kendi kendini eleþtiriyor. Bizim eleþtirmemize gerek kalmadý. Demek ki bugüne kadar iþ yapmadý, bugünden sonra iþ yapmaya baþlayacak. Bunu söylerken utanmalýdýr" dedi. REK-BÝR'in LTB'nin Lefkoþa'nýn tüm açýk hava reklam panolarý ve kent mobilyalarýna iliþkin çýktýðý ihalenin yanlýþ olduðu, usulsüzlükler içerdiði yönündeki iddialarýný deðerlendiren Çakýcý, "Belediyenin her noktasýnda kokuþmuþluk çýkýyor" dedi. Kent mobilyalarý ihalesiyle ilgili Rekabet Kurulu'nu göreve çaðýran Çakýcý, "Neden bu ihalelere müdahale edilmiyor. Süs olarak mý oradadýrlar?" dedi. "Belediye iþte böyle batýrýldý" diyen Çakýcý, TDP adayý Hüdaoðlu'nun baþkanlýk seçimlerini kazanmasý halinde yanlýþ yapýlan ihalelerin iptal edileceðini, hesabýnýn sorulacaðýný kaydetti. LTB'yi batýranlarýn UBP ile DP olduðunu savunan Çakýcý, "DP Baþkaný Serdar Denktaþ, 'þimdi belediyeyi kurtarmaya geldik' diyor. Batýranlar halktan özür dilemelidir" dedi. Halkýn CTP'ye daha önceki seçimlerde cevabýný verdiðini söyleyen Çakýcý, TDP'nin adayýnýn genç, dürüst ve temiz olduðunu belirtti. Hüdaoðlu'nun yanlýþ yapmayan bir partinin adayý olduðunu kaydeden Çakýcý, TDP'nin belediyecilik geçmiþinin baþarýlarla dolu olduðunu ifade etti. REK-BÝR Yönetim Kurulu Baþkaný Þenol Öztunç ile Yönetim Kurulu üyeleri de LTB tarafýndan çýkýlan kent mobilyalarý ihalesinin yasalara uygun yapýlmadýðýný söyledi. Bir insan sözü ile anýlýr Söz aðýzdan çýkar ve kulaktan duyulur Yani bir söz söyleyeceðinizde, onu ilk önce kendi kulaðýnýzýn duymasý gerekir. 5 gün önce Hasan Sertoðlu, ben aday deðilim ve olmayý düþünmüyorum diye açýklama yapmýþtý. 5 gün sonra ise UBP nin LTB baþkan adayý olarak tanýtýldý Ya UBP deki, bas yalaný seveyim inananý kültüründen geliyor, ya da o kültüre kendini alýþtýrýyor. Çok yakýndan tanýdýðým ve koyu bir Küçük Kaymaklý taraftarý olan bir arkadaþým, bundan 5 gün önce sosyal paylaþým aðýnda yaþa be efsane baþkan, senden de bu dik duruþ beklenirdi diye durumu güncellemiþti. Sertoðlu, bu ve bunun gibi gençlere neden fikir deðiþtirdiðini ve neden kendi ayaðýna kurþun sýktýðýný anlatmak zorundadýr. Ama kendime de çok kýzýyorum, çünkü Sertoðlu, ben aday olmayacaðým dediðinin ertesi gün ona destek vermiþtim. Bir anlamda UBP nin ve UBP lilerin ayak oyunlarýna bende kanmýþ oldum Bu yarýþta en çok merak ettiðim þey UBP nin adayý Sertoðlu nun kaç oy alacaðýdýr. Sertoðlu, bu seçime aday dahi çýkarmamasý ve baþta Lefkoþalý olmak üzere tüm halktan özür dilemesi gereken UBP den aday çýkýyor Bu tam anlamý ile intihar dýr Bu iþin sonunda büyük bedeller ödemek de var, zaferle çýkmak da var Fakat sýrf o koltuða oturmak için bu riski almanýn ve Lefkoþalý halkýn tepkisini çekmenin ne anlamý var? Anlaþýlan Ýrsen Bey in koltuk sevdasý çevresindeki herkese bulaþmýþ durumda Ellerinde olsa koltuðu çocuk bezi gibi takýp, gittikleri her yere götürecekler Halký düþünmek, ya da iradeyi ellerine almak gibi bir dertleri yok Bize çizilen sýnýrlar içerisinde resmen devletçilik oynuyorlar Denktaþ kendi toplumunu sevmez diye düþünürdüm fakat bunlarý gördükten sonra söyleyecek söz dahi bulamýyorum Bu kadar görgüsüz ve gurursuz olunmaz Gözlerimizin içine baka baka AKP nin bize hükmetmesine izin veriyorlar Bu da yetmedi, kendi partilerinin yönetimini dahi onlara teslim ettiler Kendi gibi düþünenleri Müslüman, düþünmeyenleri ise kâfir ilan ettiler Kýbrýslýtürklerin ne düþündüðünün, ya da ne istediðinin hiç bir önemi yok Onlara göre zaten bizim bir þey düþünmeye hakkýmýz dahi yok Beslemenin bir hak talep ettiði, ya da hakkýný savunduðu nerede görülmüþ Ama en azýndan Kýbrýslýtürklerin, Türkiye de yapýlan seçimlerde oy kullanma hakký olmalý Kendini yöneten kiþilere oy verebilmesi için

9 9 27 Þubat 2013 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV 4 SINIFA 1 ÖÐRETMEN, 2 CAMÝYE 2 ÝMAM Ýzmir-Çanakkale yolunda, þirin bir köy var. Adý, Hacýömerli. Hani, büyük kentin sýkýntýlarýndan bunalýnca, "Kaçýp gitmek istiyorum! Þöyle deniz kenarýnda sessiz bir köyde yaþamak istiyorum!" denir ya, tam da böyle bir köy. Tanrý, Hacýömerli'ye her güzelliði vermiþ ama, ülkemizi yönetenler öðretmen göndermeyi çok görmüþler. Bir ilkokulu var. Bu okulda dört sýnýf bir arada öðrenim görüyor. Çünkü sadece bir öðretmen var. Ama köyde iki cami ve iki imam var. Devlet, evlerde rahatlýkla yapýlacak ibadet için iki camiye iki imam tahsis ederken, ilkokula öðretmen göndermiyor. Cumhuriyet ýþýðýnýn söndürülmeye çalýþýldýðý dönemdeyiz artýk. Yarýn, öðretmensiz býraktýklarý yerlerde imamlarý ilkokul öðretmeni yaparlarsa þaþmamak gerekir. Prof. Dr. Suat Çaðlayan (Odatv.com) TARÝH 28 OCAK 2012 Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten Yedikonuk bölgesine petrol dolum tesisi kurulmasýna onay veren ÇED raporunun ilgili firma tarafýndan hazýrlanan düzmece bir rapor olduðunu açýkladý... Gözden kaçmayanlar... (D)URUMA GÖRE HAREKET Keþke þimdi çözümcü barýþçý Anastasiadis'in karþýsýnda Talat olsaydý. O zaman gerçek bir bayram havasý yaþayabilirdik. Hristofyas ile yapamadýðý þeyi Anastasiadis ile kesin baþarýrdý Talat. Neden mi?.. Talat vizyon sahibi tek Kýbrýslýtürk siyasetçi unvanýný taþýyor da ondan Hem iki devletli çözüme razý olmak, hem birleþik Kýbrýs þarkýsýný söylemek, sanýldýðý kadar kolay deðil. Vizyon dedikleri þey de budur iþte: Duruma göre hareket, Urum'a göre bereket DÝPNOT Yuri Levada araþtýrma þirketinin son anketine göre, Rusya'da çoðunluk SSCB'deki sistemin bugünkü rejimden daha iyi olduðu görüþünde. Katýlýmcýlarýn sadece yüzde 22'si bugünkü siyasi sistemi daha iyi bulduðunu söyledi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Taçoy'un açýklamalarýmý 'zehirli' olarak nitelemesi büyük bir ironidir." Tahsin ERTUÐRULOÐLU (UBP milletvekili) VÝRGÜL... "KÜÇÜK"ÜN FARKINDA OLMADIÐI ÞEY Kurultayý kazanan Ýrsen Küçük'e tebrik mesajlarý yaðarken Derviþ Eroðlu kurultay sonucuyla ilgili açýklama yapmamýþ, Küçük'ü tebrik etmemiþ. Þimdi bu konuþuluyor, bununla ilgili yorumlardan geçilmiyor ortalýk. Sanki memlekette baþka mesele kalmadý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan ve TC Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'dan gelen tebrik mesajlarý Ýrsen beye yetmiyor mu? "Küçük", koskoca AKP'yi arkasýna almanýn ne kadar "büyük" bir olay olduðunun farkýnda deðil galiba BENÝ KÖR KUYULARDA MERDÝVENSÝZ BIRAKMA AMERÝKA "Suriye'deki mevcut durum daha fazla devam edemez. Amerika'nýn net tavrý yok. Kýnýyor eyvallah tamam da biz Amerika'dan baþka bir þey bekliyoruz" Recep Tayyip ERDOÐAN (TC baþbakaný) "Sinik, silik birer kuluçka makinesi yaratmak istiyorlar kadýndan" AKP'nin 'devrim kanunlarý'ný kaldýrmaya çalýþtýðý artýk aþikâr. Kimilerinin 'Kemalist rejimin yukarýdan dayattýðý' kurallar olarak tabir ettiði devrim kanunlarý, esas olarak saltanat, hilafet ve onlarýn ruhani kurumlarýna karþý getirilmiþ tedbirlerdi. 'Tepeden' miydi? Evet... Bir sakýncasý mý var? Bugün AKP'nin uygulamaya koyduðu karþýdevrim kanunlarý süreci bir 'taban hareketi' ile mi yürütülüyor? Elbette hayýr! ABD'den icazet alan iktidar eliyle, muazzam bir zorbalýkla ve mide bulandýrýcý bir ikiyüzlülükle, tam bir karþýdevrim yaþanýyor. Liberal ahmaklýðýn hayatýmýza soktuðu uyduruk kavramlarla tartýþmaya kodlandýðýmýz için, artýk eþyayý adýyla çaðýramýyoruz. Halbuki, her devrim ve tabii karþýdevrimler de, içlerinde tepeden unsurlar taþýr. Ýttihatçý kadrolarýn baþlattýðý, Kemalistlerin devam ettirdiði burjuva devrimi de, eski rejimin kurum ve kurallarýný yerle bir etmiþti. Hatta biraz fazla hoþgörülü bir devrim süreciydi bu. Mesela Rus devrimi, Çarlýk hanedanýný toptan imha etmiþti. Çar Nikola'nýn idam edilmeden önceki günlerinde kar kürerken çekilmiþ fotoðrafý, devrimin neden 'baldýrýçýplaklar'ýn bayramý olduðunu anlatan en iyi resimdir. O güne dek halkýn kanýný emmiþ, yoksullarý savaþ cehenneminde KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kýrdýrmýþ olan bir vampirin, o güne kadar insan yerine bile konmamýþ olan yoksullar tarafýndan cezalandýrýlmasýný tasvir etmektedir. Ýnsanlýðýn yüz aký bir manzaradýr... Bizim burjuva devrimimiz ise eksik kalmýþtýr. Emperyalistlerle yürütülen müzakerelerde, Ýngilizlerin en önem verdiði konulardan birinin, iþgal döneminde kendileri hesabýna çalýþmýþ olan hain-iþbirlikçi tayfasýnýn ceza görmemesini saðlamak olduðu mesela, pek bilinmez. Lozan'ýn konularýndan biri budur ve yapýlan anlaþma neticesinde, pek az hainiþbirlikçi için vatandaþlýk hakkýndan mahrumiyet tedbiri konabilmiþtir. Diðerleri, memleketin 'Ýngilizciler'i olarak deðersiz hayatlarýný sürdürmüþtür. Türkiye'deki 'Ýslamcý' akýmlar iþte o Ýngilizci tarikat tayfasýndan türedi. Ýhanetleri baki kaldý. ABDBritanya parasý ve teþvikiyle kurulan komünizmle mücadele derneklerinden Pensilvanya'ya kadar uzanan 'uzun yürüyüþ'ü de içerir bu hikaye. Burjuva devrimimiz ise, çok eksiðine ve gediðine raðmen, kadýnýn hiçbir Ýslam ülkesinde olmadýðý kadar toplumsal yaþama katýlabildiði bir ortam yarattý. Devrimsiz kapitalistleþen Ýslam ülkeleri kadýnýn bastýrýlmýþ konumunu itinayla korudular. Þimdi sürmekte olan karþýdevrim önce kadýný vuruyor. En az üç, dört, beþ çocuk doðuran, onlarý ahmaklaþtýrýcý-tevekkülcü dört çarpý üç eðitim sistemiyle birlikte asker ve ucuz iþçi olarak yetiþtiren, sinik, silik birer kuluçka makinesi yaratmak istiyorlar kadýndan. Kadýn katilleri bu mesajý aldýðý için artýyor kadýn cinayetleri. Karþýdevrim kadýna karþý kanlý bir devrim gerçekleþtiriyor. Ve sanýrým, bu karþýdevrime karþý barikatý kurmasý gereken en önemli kuvvetlerden biri kadýnlar olmak durumundadýr. (Hakan GÜLSEVEN/Yurt/ Kadýna karþý kanlý bir devrim)

10 10 27 Þubat 2013 Çarþamba GÜNEYDEN... POLÝS HAVAYA ATEÞ AÇMA OLAYLARINA DUYARSIZ KALDI TATAR ARSIN UN FABRÝKASINI ÝNCELEDÝ - Maliye Bakaný Ersin Tatar, Arsýn Un Sanayi Limited'e giderek incelemelerde bulundu. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, un üretim aþamalarýný gözlemleyen Bakan Tatar, fabrikanýn faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Tatar, daha sonra basýna açýklamalarda bulundu. Uzun yýllar Ahmet Raþit ailesine ait olan fabrikada yakýn geçmiþte yönetim deðiþikliðine gidildiðini söyleyen Tatar, un üretimi için köylü, hayvancý ve çiftçi ile sýký iliþkiler olmasý gerektiðini vurguladý. Tatar, fabrikada yüzde 50'ye yakýn bir katma deðer üretildiðini belirtti ve KKTC'nin kalkýnmasýnýn da üretmekten geçtiðinin altýný çizdi. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne yatýrýmlarýn devamlý surette arttýðýný, son rakamlara göre, turizmde yüzde 30 oranýnda artýþ yaþandýðýný, öðrenci sayýsýnýn da 56 bine yükseldiðini kaydeden Tatar, bu nedenlerle üretimin de artmasý gerektiðini vurguladý. Sýkýntýlar aþýlarak KKTC'nin daha da büyümesini hedeflediklerini ifade eden Tatar, ekonomi çarklarýnýn saðlýklý bir biçimde dönebilmesi için finansman, ekonomi ve yönetim halkalarýnýn iyi çalýþmasý gerektiðini belirtti. GÜNEYDE MÜZAKERECÝ KÝM OLACAK? Rum Yönetimi yeni baþkaný Nikos Anastasiadis'in Kýbrýs sorunu müzakere grubu baþkaný olarak kimi atayacaðý Güney'de merak konusu. Politis "Müzakereler: Ýlk Düþünceler, Hiçbir Þey Kesin Deðil" baþlýklý haberinde Anastasiadis'in Rum tarafýnýn müzakerecisi olarak bir hukukçu seçeceðinin kesin olduðunu, halen düþünülen bazý isimler olmasýna karþýn kesin hiçbir þey olmadýðýný yazdý. Habere göre daha önce Rum eski Baþsavcý Alekos Markidis'in ismi güçlü þekilde telaffuz edilmiþti ancak listede baþka isimler de var. Bunlar arasýnda çok ünlü bir avukat ve deneyimli -ve geniþ kabul gördüðü kuþkusuzbir diplomat da var. Gazete "Merkel Kýbrýs Sorununu Bekliyor... Ekonomi Ýçin Güç Dileði" baþlýklý haberinde ise Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Türkiye'yi ziyareti sýrasýnda, Nikos Anastasiadis'in seçilmesinden sonra Euro Bölgesi ve Kýbrýs sorunuyla ilgili cevap bekleyen sorular bulunduðuna iþaret ederek "yeni baþkanýn politikasýnýn ne olacaðýný bilmiyorum" dediðini yazdý. Gazete Merkel'in TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Almanya da Yunanistan gibi katkýda bulunabilir ancak fiiliyatta bu tamamen Türkiye ve Kýbrýs'ý ilgilendirir" diyerek Türkiye'nin ek protokolü imzalama "yükümlülüðüne" mesafeli durduðunu yazdý. Rum polisinin, geçtiðimiz Pazar günü yapýlan Baþkanlýk seçimlerinin ardýndan, Nikos Anastasiadis taraftarlarýnýn, Limasol'a baðlý "Kolossi'"de(Yunus-Burçlu), tüm gece boyunca havaya ateþ açmasý olayýna müdahale etmediði belirtildi. Haravgi gazetesi, otomatik silahlarla yapýlan ateþ açma olaylarýnýn, bölge sakinlerinin tedirginliðine ve öfkesine neden olduðunu yazdý. Bu tür olaylarýn yasadýþý ve tehlikeli olmasý, ayrýca anýnda polisin bilgilendirilmesine karþýn, polisin herhangi bir tedbir almadýðýný yazan gazete, ateþ açma olaylarýnýn ayný gece, Limasol'a baðlý "Abeþa" ve "Polemidya"(Binatlý) bölgelerinde de yaþandýðýný belirtti. HARAVGÝ BÜROSUNA SALDIRI Haravgi gazetesinin Larnaka'daki bürosuna, seçim kutlamalarý çerçevesinde, taþlý saldýrý düzenlendi. Haravgi gazetesi, Larnaka'da gazeteye ait büronun, bilinmeyen kiþilerin, taþlý ve baþka cisimlerle saldýrýsýna uðradýðýný ve büronun cam kapýsýnýn kýrýldýðýný yazdý. GLAFKOS KLERÝDES'ÝN YATINA KASTÝ ZARAR Rum Yönetimi eski Baþkaný Glafkos Klerides'in, Larnaka marinasýnda demirlemiþ halde bulunan "Galfkos" isimli yatýna, önceki gün sabaha karþý, bilinmeyen kiþilerce kasti zarar verildiði belirtildi. Alithia gazetesi, olayý araþtýran polisin, faillerin hýrsýzlýk maksadýyla yata zarar verdiði kanaatine vardýðýný yazdý. Gazete, sürekli deniz gezintisi yapan Klerides'in bu olay nedeniyle, dünkü gezintisini yapamadýðýný da belirtti. ORFANÝDÝS MAÐAZALARINA RUS ÝLGÝSÝ GÝAD HATIRASI - Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu önceki akþam Genç Ýþ Adamlarý Derneði (GÝAD)'ý ziyaret etti. CTP-BG Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kadri Fellahoðlu göreve geldiðinde yapacaklarýný iki saatlik görüþmede anlattý. CTP-BG Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu popülizm ve enkaz edebiyatý yapmayacaðýný, bunlarla zaman kaybetmeyeceðini ve tüm kesimlerle birlikte Lefkoþa'yý yeniden yaratacaðýný söyledi. Lefkoþa için yapacaklarýnýn 1 yýlda hayata geçmesinin imkansýz olduðunu söyleyen Fellahoðlu, CTP-BG'li 8 belediyenin de yardýmýyla ilk yýl mali ve idari yönden batan gemiyi yüzdürmeye çalýþacaðýný, sonraki 4 yýllýk dönemin ise hizmet dönemi olacaðýný belirtti. Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizin kurbanlarýndan biri olan Orfanidis maðazalar zincirine özellikle Rus þirketlerinin ilgi gösterdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Orfanidis maðazalarýnýn ihaleye çýktýðýný ve gerek Güney Kýbrýs içinden, gerekse baþta Rusya olmak üzere yurtdýþýndaki ülkelerden talep geldiðini yazdý. Haberde, 15 Nisan tarihine kadar teklif kabulüne devam edileceði kaydedildi. ÇALINTI ARABAYLA KUYUMCU VÝTRÝNÝNE GÝRDÝLER, NE BULDUYSALAR ALIP KAÇTILAR Lefkoþa Rum Kesimi'ne baðlý "Lakatamia"da (Lakadamya) önceki gün sabaha karþý, "ilk kez görülmüþ" bir soygun olayý yaþandýðý bildirildi. Simerini gazetesi, kimliði belirsiz soyguncularýn çalýntý arabayla cadde üzerindeki bir kuyumcunun vitrinine girerek vitrini kýrdýklarýný ve kuyumcu dükkânýndan ne buldularsa alýp koþarak kaçtýklarýný yazdý. Haberde, çalýnan altýnlarýn deðerinin binlerce Euro olduðu belirtildi. RMMO ASKERÝ 10 KÝLO KOKAÝNLE ÝTALYA'DA YAKALANDI ORHANGAZÝ HATIRASI - Derviþ Eroðlu, güneydeki baþkanlýk seçimine iliþkin, "Þimdi güneyde yeni bir Cumhurbaþkaný seçilmiþtir, dün kendisini kutladým. Önümüzdeki günlerde inþallah oturup konuþuruz. Anlaþma olacaksa olur, olmayacaksa bir anlaþmadýr o da. Yani anlaþma olmayacaksa onda da anlaþalým" dedi. Orhangazi Kaymakamý M. Selman Yurdaer'i ziyaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, burada yaptýðý açýklamada, dünya ülkelerinin Kýbrýs'ta anlaþma saðlanmasý için sürekli KKTC ve Türkiye'den beklenti içerisinde olduklarýný kaydetti. Eroðlu, þöyle konuþtu: "Kurmuþ olduðumuz devleti yaþatmaya, yaþatýrken de Kýbrýs'ta namusumuzla, þerefimizle güven içerisinde yaþayabileceðimiz bir anlaþmanýn arayýþýný da birlikte devam ettiriyoruz. Bugüne kadar Rumlardan anlaþma yolunda bir anlayýþ görmedik. Birçok planlar çýktý ortaya, o planlarý hep reddeden Rum tarafý. Fakat ne üzücüdür ki hala dünya Türkiye'den ve bizden anlaþma bekliyor ki anlaþmaya yanaþmayan Rum tarafý. Bize ise 'anlaþýn' diyor. Anlaþma olmasý için karþý tarafýn da sizin gibi bir anlaþma arzusu içerisinde olmasý lâzým." 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, Türk ve Rum ortaklýðýna dayalý bir cumhuriyet olduðunu hatýrlatan Eroðlu, "Biz 1963'te cumhuriyetten dýþlandýk ve Rumlarý dünya, o Türk ve Rum ortaklýðýna dayalý devletin sahibi yaptý. En son AB'ye girdi. Bizi 'tanýyýn' diyen yok. Bu sürede BM Genel Sekreterleri'nin ortaya koyduðu anlaþma metinini reddeden Rum tarafý. Dünya hep bize ve Türkiye'ye 'oturun, anlaþýn' diyor. Böyle bir dünyadayýz" dedi. RMMO'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðýnda görev yapmakta olan bir çalýþanýnýn, tasarrufundaki 10 kilo kokain ile geçtiðimiz gün Ýtalyan makamlarý tarafýndan yakalandýðý haber verildi. Konunun gerek polis, gerek RMMO Kurmaylýðýna intikal etmesine raðmen, Rum makamlarý tarafýndan gizli tutulduðunu yazan Politis, RMMO askerinin tasarrufunda yakalanan kokainin piyasa deðerinin, 100 bin Euro'yu geçtiðinin tahmin edildiðini belirtti. RMMO askerinin ilk önce, kokainleri satýn aldýðýnýn tahmin edildiði Brezilya'ya gittiðini ve Güney Kýbrýs'a gelmek üzere Ýtalya'da mola verdiðini kaydeden gazete, RMMO askerinin iþbirlikçilerinin aranmakta olduðunu ekledi.

11 27 Þubat 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KKTC'den güneye sahte pasaportlarla geçmeye çalýþan kaçak mülteciler Rum polisinin geçtiðimiz Pazar günü, sahte pasaport ve kimliklerle KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçmeye çalýþan 4 yabancý uyruklu þahsý tutukladýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, Metehan Sýnýr Kapýsý'nda meydana gelen olayda, polisin içerisinde ikisi Ukraynalý olan dört yabancý uyruklunun bulunduðu "Kýbrýs Cumhuriyeti" plakalý bir aracý, KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçmekte olduðu sýrada durdurduðunu ve yaptýðý aramada, hem Ukraynalýlarýn, hem de arabayý kullanan diðer yabancý uyruklularýn üzerinden sahte kimlik ve pasaport çýktýðýný öne sürdü. Haberde, Ercan Havalimaný üzerinden adaya geldikleri savunulan söz konusu Ukraynalýlarýn, sahte pasaportlarý ülkelerinden aldýklarý, kendilerine pasaportu veren þahýslarýn, önce Türkiye'ye, oradan da KKTC'ye gitmelerini ve orada, kendilerini Güney Kýbrýs'a geçirecek birisinin bekliyor olacaðýný söylediði iddia edildi. Arabayý kullanan þahsýn da Moldova uyruklu olduðunu ve 13 yýldýr Güney Kýbrýs'ta yasadýþý bir þekilde ikamet ettiðini kaydeden gazete, tutuklanan dördüncü þahýsla ilgili detay vermezken, tümünün dün Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýklarýný ve aleyhlerinde 8'er günlük tutuklama emri verildiðini belirtti. Cemaat propagandasýna Valilik onayý Nurcu vakýf valilik onayýyla okullara girdi. Antalya Valiliði, Akdeniz Kültür ve Eðitim Vakfý'nýn okullarda seminerler düzenlemesine olur verdi. Seminerlerde ise cemaatin propagandasý yapýlacak. Nur cemaati vakýflarýndan Akdeniz Kültür ve Eðitim Vakfý, okullarda seminer düzenlemek için Antalya Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baþvurdu. Amaçlarýnýn öðrencileri toplumsal hayata hazýrlamak olduðunu iddia eden vakýf, psikolojik ve manevi deðerleri yükseltici konferans ve seminer düzenleyeceðini belirtti. Baþvuruyu inceleyen Milli Eðitim Müdürlüðü, Antalya ve ilçelerindeki okullarda Nur cemaatinin propagandasýný içeren konularýn yer aldýðý seminerlerin yapýlmasýna "Sakýncasý yoktur" diyerek onay verdi. EÐÝTÝMCÝLER 'NURLU' Antalya Valiliði'nden "Olur" alan seminer, öðretim yýlýnda Antalya'daki tüm okullarda verilmeye baþlandý. Seminerde eðitim verenler arasýnda "Risale- Nur ýþýðýnda çocuk eðitimi" ve "Kendini arayan genç" gibi Said-i Nursi'nin medrese eðitimi hayalini anlatan kitaplarý bulunan Akdeniz Kültür ve Eðitim Vakfý Baþkaný Ýdris Görmez'in yaný sýra imam hatip lisesi müdürleri, ilahiyatçýlar ve bir de müftü bulunuyor. CEMAAT PROPAGANDASI YAPACAKLAR 20 maddeden oluþan konferans ve seminerin konu baþlýklarý öðrencilere ne tür bir eðitimin verildiðini gözler önüne seriyor. Bazý konu baþlýklarý þöyle: * Bilim ve din iliþkisi, eðitim-öðretimde baþarýnýn sýrlarý * Gençliði bekleyen tehlikeler ve çözüm önerileri * Ýnancýn bireysel ve toplumsal hayata etkileri * Ýnsanýn tanýmý ve onu mutlu eden unsurlar * Ahlaki ve manevi deðerler * Allah'a ve ahirete imanýn, insanýn psikolojik ve sosyolojik yapýsýna etkisi * Kadere imanýn, insanýn þahsi ve sosyal yaþayýþýna tesiri. * Ölüm de hayat gibi nimettir. EÐÝTÝM-ÝÞ: ÇOCUKLARIN AKLI KARIÞACAK Eðitim Ýþ Sendikasý Antalya Þube Baþkaný Mehmet Balýk, "Öðrencilerimizin mecbur tutulduðu bu seminerlerin bilimsel dayanaðý yoktur. Gençlerimizin böyle gereksiz konularla zihinlerinin karýþtýrýlmasý eðitim açýsýndan uygun deðildir" dedi.(yurt) RUSYA'DA CEMAAT OPERASYONU Geçtiðimiz hafta, Turkrus.com sitesinde yer alan bir habere göre, Tataristan'ýn Naberejnýye Çelný kentinde Nur Cemaati'ne ait olduðu öne sürülen 23 daireye düzenlenen operasyonlarda 30'dan fazla kiþi gözaltýna alýnmýþ, Said-i Nursi'ye ait Rusya'da mahkeme kararýyla yasaklý kitaplara ve bildirilere el konulmuþtu. Tataristan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, iki dairenin "medrese" olarak kullanýldýðý, yapýlan aramalarda reþit olmayan yaþtaki çocuklarýn da dairelerde bulunduðu bildirilmiþti. Gözaltýna alýnanlarýn çoðu serbest býrakýlýrken, bir erkek ve bir kadýn hakkýnda "yasadýþý örgüt üyesi olmak" suçundan dava açýlmýþtý. Rusya, Nur Cemaati'nin faaliyetlerini 2008 yýlýnda yasaklamýþ, terörist ve bölücü örgüt listesine almýþtý. Geçtiðimiz haftalarda Kaliningrad Mahkemesi, Said-i Nursi'nin kitaplarýný "aþýrý" olduðu gerekçesiyle yasaklamýþtý. (Yurt/soL) 180 vakit namaz kýl, bilgisayarý al Yozgat'ýn Dayýlý köyünde, camide 180 vakit namaz kýlan çocuklara tablet bilgisayar hediye edildi. Yozgat Müftüsü Ahmet Poçanoðlu, "5 vakit namaz kýlmakla insan, günahlarýn kirinden temizlenir. Bu, diðer camilerimize de örnek olabilecek bir projedir" diye konuþtu. Dayýlý köyü Ýmamý Cebrail Öztürk ise 180 vakit camiye gelmeleri halinde çocuklarý bilgisayarla ödüllendirecekleri yönünde söz verdiklerini ifade ederek, þöyle konuþtu: "Mahcup olmadýk. Çocuklar 180 vakti tamamladýlar. Sabahýn erken saatlerinde, benden de önce camiye geldiler. Çocuklar artýk namazlarý camide ve cemaatle kýlýyorlar." Camiye devam eden 31 öðrenciye tablet bilgisayar, 19 öðrenciye kol saati hediye edildi. (sol) AKEL Hristofyas'ý "geri döndürme" formülleri üzerinde çalýþýyor Eski Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn AKEL'e "geri dönmesi" formülleri üzerinde çalýþýlýyor. Simerini "Hristofyas'ýn Geri Dönmesi Formülleri... AKEL Onursal Baþkaný Olarak Dönebilir" baþlýklý haberinde, son seçimlerle iktidarý kaybeden AKEL'in, bunun nedenlerini ve 5 yýllýk iktidarýnýn muhasebesini yapmak için önümüzdeki günlerde parti organlarýný toplayacaðý, bu çerçevede Hristofyas'ýn partiye "geri dönüþünün" de halledilmeye çalýþýlacaðýný yazdý. Habere göre, þu anda AKEL'de, Merkez Komite üyeliði dýþýnda Hristofyas için kurumsal bir pozisyon bulunmuyor; bir grup parti yetkilisi arasýnda da Hristofyas aleyhine olumsuz bir hava mevcut. AKEL'den bir kaynak, Hristofyas'ýn partiye organik veya gölge genel sekreter olarak geri dönmesinin söz konusu olmadýðýný ancak deneyimi parti için çok faydalý olacaðýndan, AKEL içerisinde yer almasýný mümkün kýlacak formüller üzerinde çalýþýldýðýný söyledi. Gazete edindiði bilgilere dayanarak, Hristofyas'ýn partiye "geri dönmesi" için üzerinde çalýþýlan formüllerden birinin, partinin eski lideri Ezekia Papayoannu'nun AKEL Genel Sekreterliði'nden ayrýlmasýndan sonra ihdas edilen ancak ölümü nedeniyle hiç iþletilemeyen; parti onursal baþkanlýðý oluþturulmasý maddesinin yeniden iþletilmesi olduðunu yazdý. Kasulidis ve Sarris'in atanmalarý kesinleþti Rum Yönetimi Baþkanlýðý'na seçilen Nikos Anastasiadis'in kabinesinde yer alacak isimler netleþmeye baþladý. Alithia ve diðer gazeteler, bakanlar kurulunda yer alacaklarý basýna sýzan DÝSÝ'li Ýoannis Kasulidis ve DÝKO'lu Mihalis Sarris'in atanacaklarýnýn Anastasiadis tarafýndan resmen açýklandýðýný yazdýlar. Habere göre Anastasiadis dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Kasulidis'in Dýþiþleri Bakaný, Sarris'in ise Maliye Bakaný olarak atanacaklarýný duyurdu. Anastasiadis ayrýca Nobel ödüllü ekonomist Hristoforos Pissaridis'i de yeni oluþturulan Ulusal Ekonomi Konsey'in baþýna getirdiðini duyurdu. Gazete, Anastasiadis'in dün hükümeti kurma çalýþmalarý çerçevesinde DÝKO'yla görüþtüðünü, bugün de EDEK, EURO.KO ve büyük olasýlýkla da Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'yle görüþeceðini belirtirken diðer bakanlýklarý kimlerin üstleneceði konusunda bazý isimlere de yer verdi ancak bu isimlerin hiçbirinin kesinleþmediðini vurguladý. Haberde, Anastasiadis'in dýþiþleri ve maliye bakanlarýný kesinleþtirmekte aceleci davranmasýnýn en büyük sebebinin, 4 Mart tarihinde yapýlacak Eurogroup toplantýsý öncesinde hazýrlýklarýn tamamlanabilmesi olduðu vurgulandý. Simerini gazetesi: "Yeni Hükümet Kuruluyor - Yeni Bakanlar Kurulu Ýçin Yoðun Görüþmeler - Ekonominin Dümeni Sarris'in Elinde" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Anastasiadis'in oluþturduðu ve baþýna Pissaridis'i getirdiði Ulusal Ekonomi Konseyi'nin yapýsýna geniþ yer verdi. Gazete, söz konusu konseyin ekonomi konusunda doðrudan Anastasiadis'e öneri ve tavsiyelerde bulunacaðýný ve beþ üyeden oluþacaðýný yazdý. Habere göre konseyde, eski ekonomi bakanlarý Makis Keravnos ve Takis Kliridis'in yaný sýra eski ticaret bakanlarýndan Stelios Kiliaris yer alacak. Gazete, konseye bir üye daha atanacaðýný ancak atanacak ismin henüz belli olmadýðýný vurguladý. Fileleftheros gazetesi haberi, "Aðýr Toplarla Baþlýyor - Kasulidis, Sarris ve Nobel Ödüllü Pissaridis'le Zor Ýþlere Giriþiyor" baþlýklarý altýnda verdi ve Anastasiadis'in dün Kasilidis, Sarris ve Pissaridis'i görevlendirdiðini resmen açýkladýðýný yazdý. Patlamada ölenlerin aileleri Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kalkmasýný bekliyor RMMO'nun Mari'deki (Tatlýsu) "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde 11 Temmuz 2011'de meydana gelen megatonluk patlamada ölen 13 kiþinin ailesi, dokunulmazlýðýnýn kalkmasýyla birlikte Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas aleyhine ceza davasý açmaya hazýrlanýyor. Simerini, "Köþede Hristofyas'ý Bekliyorlar... Mari Kahramanlarýnýn Aileleri Aleyhine Dava Açmaya Hazýr" baþlýklý haberinde "devletin en üst makamýndan ayrýlmasýyla birlikte Hristofyas'ýn yolu zor olacaða benziyor" yorumunu yaptý. Patlamada ölenlerin yakýnlarýnýn, avukatlarýyla birlikte, ortak dava açmak için Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kalkmasýný beklediðine vurgu yapan gazete davacýlarýn ceza davasý dosyasý hazýrladýklarýný, Limasol Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargý sürecinin tamamlanmasý gibi son detaylarý beklediklerini yazdý. Habere göre Hristofyas'ýn dokunulmazlýðý nedeniyle polis soruþturmasý kapsamý dýþýnda tutulup ifadesinin alýnmadýðýný, dolayýsýyla konuyla ilgili polis raporunun geçersiz olduðunu belirten avukatlar, Hristofyas'ýn patlama konusunda cezai sorumluluðu olduðuna inanýyor. Limasol Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam eden sürecin de kendileri tarafýndan açýlacak davayý etkilemeyeceði görüþünde.

12 12 Günün Manisi Yazý yazdým gýþ idi Galemim gümüþ idi Daha çok yazacaydým Ellerim donmuþ idi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Gel de Çýk Ýþin Ýçinden Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre KUBBEALTI NEÞRÝYAT 27 Þubat 2013 Çarþamba ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Güneþin gördüðü bütün insanlar dertlidirler." Benim doðduðum köylerde Kuzey rüzgârlarý eserdi Hep bu yüzden dudaklarým çatlaktýr Öp biraz! Cahit Külebi "Hikâye" adlý þiirinden Solon FODER, Hamitköy Göleti ile Görneç Köyü'nü fotoðrafladý Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) üyeleri, geçtiðimiz Pazar günü düzenledikleri fotoðraf çekim gezisinde önce Hamitköy Göleti, daha sonra Görneç köyünü gezerek fotoðrafladý. Görneç köyü, Lefkoþa-Ýskele anayolunun 30. kilometresinde bulunan Serdarlý köyünün 3 km. kuzeyinde, Beþparmak sýradaðlarýnýn eteklerinde kurulan bir dað köyüdür. Görneç köyü, köy muhtarý Nevzat Akçagil eþliðinde gezildi. Ýlk durak, sabah kahvesinin içildiði Cengiz Þensoy'un evi oldu. Gezinin devamýnda yüzyýl kadar önce inþa edilen merhume Gülsün Sarý'nýn iyi durumdaki evine gidildi. Buradaki evin önemi Gülsün Sarý ailesinin günlerini geçirdiði evin bir odasýnýn, halen kullanýlabilen bir ocaða sahip olmasýydý. Ocak 80 cm. geniþlik ve 1 metre yüksekliktedir ve ocaðýn bulunduðu oda evin en çok zaman geçirilen bölümüydü. Bu ocakta ev sahibesi ateþ yakýp üzerinde su ýsýtýr, kazanda süt kaynatýr ve yemek piþirirdi. Geçmiþ yýllarda bir çok köy evinde bulunan fakat günümüzde hepsi yokolan bu ocaklardan ne yazýk ki sadece bu ocak günümüze kadar gelebilmiþtir. Bazý FODER üyeleri Gülsün Sarý'nýn evindeki ocaðý ilk defa görüyordu. Üyeler, hayranlýkla eski evin avlusu, kapýlarý ve fýrýnýný yoðun bir þekilde fotoðrafladýlar. Köy evini üyelere merhume Gülsün Sarý'nýn oðullarý Þener ve Ýbrahim gezdirerek bilgi verdi. Üyeler Sarý ailesinin evinden ayrýlýrken, kendilerine Þener Bey'in ailesinin yaptýðý sýcak çörek ve o an piþirilmiþ hellim ikram edildi. Köyde ziyaret edilen bir diðer önemli yer daðarcýk ustasý 75 yaþýndaki Aytekin Maraþlý'nýn evi oldu. Burada Aytekin Bey'in yaptýðý ve yapmak üzere olduðu daðarcýklar görüldü. Yine köyün en popüler kiþilerinden 90 yaþýndaki Cemal Cenkalp'in söylediði maniler dinlenip fotoðraflandý. FODER üyelerine 100'e yakýn mani okuyan Cemal Cengalp'in manilerini dinleyen üyeler hoþ vakit geçirdi. Köy gezilirken köy muhtarýnýn öncülüðünde geçtiðimiz yýllarda restore edilen Ýngiliz dönemine ait dört çeþme de görüldü. Sabahýn 08.00'inde baþlayan gezi öðleden sonra 16.00'ya kadar sürdü. Köylünün FODER üyelerine kapýlarýný açmasý ve misafirperverliði fotoðrafçýlarý memnun etti. Gazeteciler Birliði'nin Perþembe sohbetleri Kýbrýs'ta yaþanmýþ bir olayý konu alan kýsa filmle devam ediyor "Cesnola"nýn ilk gösterimi KTGB'de n Kýbrýs'ta kazýlar yapan Amerikalý Konsolos Cesnola'yý anlatan kýsa film gösterimi sýrasýnda Cesnola'nýn adadan götürdüðü seramiklerin benzerleri sergilenecek ve film ekibi izleyicilerle sohbbet edecek Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði "Perþembe Sohbetleri"nde bu hafta, Kýbrýslý Türk genç sinemacý Mustafa Ersenal'ýn senaryosunu yazýp yönettiði "Cesnola" adlý film gösterilecek ve film ekibiyle sohbet edilecek yýlýnda ABD Baþkaný Abraham Lincoln tarafýndan Kýbrýs'a atanan ilk ABD Konsolosu olan Cesnola'nýn adada gerçekleþtirdiði kazýlarý, otorite boþluðu yüzünden oluþan kaosu, insan iliþkileri ve Kýbrýs'taki yaþamý konu alan yaklaþýk 20 dakikalýk kýsa film, ilk kez, KTGB lokalinde Perþembe akþamý saat 20.00'de baþlayacak etkinlikte gösterilecek. Uluslararasý kýsa film festivallerine de gönderilen Cesnola, bir dönem filmi. Görüntü yönetmenliðini Ömer Yetkinel'in, sanat yönetmenliðini de Rauf Ersenal'in yaptýðý filmde tiyatrocular rol aldý. Gerçek bir hikâyeden esinlenen film ile ilgili araþtýrmalarý da Rauf Ersenal yaptý. CESNOLA'NIN ADADAN GÖTÜRDÜÐÜ SERAMÝKLERÝN BENZERLERÝ DE SERGÝLENECEK Rauf Ersenal, KTGB'deki etkinlik sýrasýnda, yýllar önce Cesnola'nýn Kýbrýs'tan götürdüðü Kýbrýs seramikleri konusunda yaptýðý araþtýrmada ürettiði seramik koleksiyonundan bazýlarýný da sergileyecek. Sergilenecek eserler, Cesnola'nýn adadan götürdüklerinin benzerleri olacak. CESNOLA'NIN HÝKAYESÝ General Luigi Palma di Cesnola, Kýbrýs adasý Ýngilizlere kiralanmadan birkaç yýl önce Larnaka'ya konsolos atanýr. Ayný zamanda arkeolog ve sanat tarihi yorumcusu olan Cesnola, Ada'nýn birçok yerinde ne tesadüftür ki kendi gibi arkeolog olan dönemin Fransýz, Ýtalyan ve Ýngiliz konsoloslarýyla kazýlar yapar. Ve bu kazýlarda ortaya çýkarýlan 70 ton eski eseri gemilerle Amerika'ya gönderir. Ancak bir talihsizlik olur ve yola çýkan gemilerden ikisi içindekilerle birlikte okyanusun derin sularýnda kaybolur. Amerika'ya götürülen eseler, bugün New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin de kurulmasýný saðlar. Müzenin kurucusu zaten Cesnola'dýr. Abraham Lincoln, Cesnola'yý Kýbrýs'a konsolos atadýktan bir hafta sonra suikaste kurban gitti. Cesnola, Amerikan iç savaþý kahramanlarýndan aslen Ýtalyan bir konsolostur. Kýbrýs'ta yýllarý arasýnda 12 yýl görev yaptý.

13 13 27 Þubat 2013 Çarþamba POSTA PULU YARIÞMASI DÜZENLENÝYOR Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Posta Dairesi Müdürlüðü, 'Trafik Kazalarýný Önlemek' konulu posta pulu yarýþmasý düzenliyor. Yarýþma, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyet'inde ikamet eden amatör ve profesyonel tüm tasarýmcý ve sanatçýlara açýk olacak. Yarýþmaya en çok beþ 5 eserle katýlým yapýlabilecek. Yapýlacak deðerlendirme sonucunda, kazanan eserler ve yarýþmacýlar daha sonra gerçekleþtirilecek etkinlikte açýklanacak. Birinci gelen eser sahibine bin TL verilecek ve eseri pul olacak, ikinci gelen eser sahibine 500 TL verilecek ve eseri pul olacak, üçüncü gelen eser, ilk gün zarfýnda kullanýlacak. Ayrýca dereceye giren eser sahiplerine belge verilecek. Yarýþmada dereceye girerek ödül alan eserlerin tüm haklarý ve her türlü kullanýmý imzalanacak sözleþmeyle Posta Dairesi Müdürlüðü'ne devredilecek. Katýlým formu, þartname ve diðer bilgiler Posta Dairesi Müdürlüðü Pul Ýþleri Þube Amirliði'ne ait veye 24 numaralý telefondan veya adresinden temin edilebiliyor. Eserlerin, 22 Mart 2013 tarihinde saat 15.00'a kadar, teslim þekline uygun olarak, zarf içinde elden teslim edilmesi gerekiyor. "ÇARÞI SANAT FESTÝVALÝ" 1-2 MART TARÝHLERÝNDE "Çarþý Sanat Festivali" 1-2 Mart tarihlerinde yapýlacak. Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'nin de içinde yer aldýðý "Lefkoþa Surlariçi Çarþý Ýnisiyatifi" tarafýndan düzenlenen Festival, Avrupa Birliði (AB) tarafýndan finanse ediliyor. LTB Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, "Çarþý Sanat Festivali" ile, çarþýya 2 gün süreyle canlýlýk getirmek amaçlanýyor. Festival süresince Atatürk Meslek Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve özel gençlik, kültür ve sanat kurumlarý çeþitli sanat faaliyetlerini çarþýda gerçekleþtirerek bölgeye olan ilginin artýrýlmasý için katkýda bulunacak. Ýki gün sürecek etkinlikte Büyükhan, Lefke Haný, Selimiye, Bandabuliya ve Arasta Meydaný'nda çeþitli dans ve canlý müzik gösterileri gerçekleþtirilecek. Büyükhan'ýn Lefke Haný tarafýna bakan dýþ duvarý boyunca çeþitli sanat dallarýyla ilgili stantlar kurulacak. SECOND Projesi tarafýndan yürütülen 'Lefkoþa Surlariçi Çarþý Ýnisiyatifi' çalýþma grubunda Lefkoþa Türk Belediyesi, KOBÝ Geliþtirme Merkezi 'KOBIGEM', Sanayi Odasý, Ticaret Odasý, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Otelciler Birliði, Seyahat Acenteleri Birliði, Rehberler Birliði ile Ýþ Kadýnlarý Derneði aktif olarak görev alýyor. AYÞE KULÝN KKTC'DE ÝMZA VE SÖYLEÞÝ ETKÝNLÝÐÝNE KATILACAK Türkiye'nin tanýnmýþ yazarlarýndan Ayþe Kulin, 1-2 Mart tarihlerinde KKTC'de imza ve söyleþi etkinliðine katýlacak. Etkinlik, Girne Inner Wheel Kulübü ile Deniz Plaza'nýn iþbirliðinde, Dünya Kadýnlar Haftasý çerçevesinde gerçekleþtirilecek. Buna göre düzenlenecek etkinlikte 1 Mart Cuma günü saat 15.30'da Deniz Plaza'da Ayþe Kulin'in katýlýmýyla basýn toplantýsý yapýlacak. Toplantýnýn ardýndan, saatleri arasýnda imza ve söyleþi etkinliði gerçekleþtirilecek. 2 Mart Cumartesi günü ise Lefkoþa Merit Otel'de saatleri arasýnda Ayþe Kulin'in katýlýmýyla konferans düzenlenecek. Açýklamaya göre etkinlikler ücretsiz ve halka açýk olacak. ÇUKUROVALILAR KÜÇÜK'Ü KUTLADI Çukurovalýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði, UBP Kurultayý 2.Turunda yeniden genel baþkanlýða seçilen Ýrsen Küçük'ü kutladý. Dernek Baþkaný Turgut Kara, demokrasinin gereði olarak, çok adaylý seçimlerin yapýlmasýnýn doðal olduðunu belirterek, "amaç ve hedef birliði olanlar, seçim süreçlerinde yaþanan rekabeti, geride býrakmak zorunda olduklarýnýn bilincinde olmalýdýrlar düþüncesindeyiz" dedi. Hüdaoðlu: Halk saðlýðýnda önemli uygulamalar baþlatacaðýz Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, göreve gelmeleri halinde Tabipler Birliði ile ortak projelere imza atma düþüncesinde olduklarýný belirterek, bunlarýn baþýnda halk saðlýðý projesinin geldiðini açýkladý. Göreve geldikleri takdirde bir hafta içerisinde yasasý da olan etiketleme projelerini hayata geçireceklerini belirten Hüdaoðlu, "Satýlan meyve-sebze kimin tarafýndan üretilmiþtir. Hangi tarihte hangi ilaçlar kullanýlmýþtýr, ne zaman hasat edilmiþtir. Bunlarý içeren etiket olmamasý halinde, Lefkoþa Belediye sýnýrlarý içerisinde bu ürünlerin satýþý yapýlamayacaktýr" dedi. Hüdaoðlu, gýda güvenliði ve þebekeden akan suyun güvenliðinin kendileri açýsýndan çok önemli olduðunu da ifade etti. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, TDP LTB Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, Genel Sekreter Cemal Özyiðit, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto ve Hukuk Komitesi Baþkaný Av. Barýþ Mamalý'dan oluþan bir heyetle birlikte K.T. Tabipler Birliðini ziyaret etti. ÖZYÝÐÝT TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ziyarette yaptýðý konuþmada, TDP olarak LTB'nin içine düþtüðü bataktan kurtarýlmasý ve yeniden ayaða kaldýrýlmasý amacýyla uzunca bir süre uyarýlarda ve yoðun giriþimlerde bulunduklarýný, ancak önerilerinin mecliste reddedildiðini, sonuçta da LTB'nin çökertildiðini savundu. HÜDAOÐLU TDP LTB Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu da konuþmasýna, uzun yýllar yönetim kurulu üyeliði, son dönemde de baþkanlýðýný yaptýðý Tabipler Birliði'nde bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþladý "Ortak mücadelemizde ayný takýmda olduðumuz kiþilerle bir arada olmaktan çok mutluyum" diyen Hüdaoðlu, sosyal demokrat bir parti olan TDP ile Tabipler Birliði'nin toplum ve halk saðlýðý amaçlarýnýn bir olduðuna dikkat çekti yýlýnda kurulan LTB ile bin yýllýk baþkent olan Lefkoþa'nýn hiç bu kadar kötü duruma düþmediðini savunan Hüdaoðlu, "LTB'yi içine sokulduðu komadan çýkaracaðýz, bu konuda iddialýyýz" dedi. Hüdaoðlu, þeffaf bir yönetim, mali disiplin ve yeniden yapýlanma ile 13 aylýk gibi kýsa bir sürede çaðdaþ bir baþkent yaratma sözü verdi ve yapýlan yanlýþlarýn hesabýnýn mutlaka sorulacaðýný da yineledi. Göreve gelmeleri halinde Tabipler Birliði ile ortak projelere imza atma düþüncesinde olduklarýný belirten Hüdaoðlu, bunlarýn baþýnda etiketleme projesinin geldiðini açýkladý. Göreve geldiklerinde bir hafta içerisinde yasasý da olan etiketleme projelerini hayata geçireceklerini belirten Hüdaoðlu, "Satýlan meyve-sebze kimin tarafýndan üretilmiþtir. Hangi tarihte hangi ilaçlar kullanýlmýþtýr, ne zaman hasat edilmiþtir. Bunlarý içeren etiket olmamasý halinde Lefkoþa Belediye sýnýrlarý içerisinde bu ürünlerin satýþý yapýlamayacaktýr" dedi. PÝLOTAJ EÐÝTÝMÝ BAÞLIYOR - Girne, Sivil havacýlýk ve ulaþtýrma iþletmeciliði konularýnda eðitim veren GAÜ Havacýlýk Yüksek Okulu, yeni akademik yýlda bu bölümlere, KKTC Hava Sporlarý Federasyonu iþbirliðiyle, pilotaj eðitimini de dahil ediyor. Üniversite bu kapsamda, dün, konuyla ilgili izinler konusunda yetkili makam olan KKTC Hava Sporlarý Federasyonu ile protokol imzaladý. GAÜ'de yer alan törende, protokole üniversite adýna GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Asým Vehbi, KKTC Hava Sporlarý Federasyonu adýna ise Kurucu Genel Baþkan Plt. Serdar Turganer imza attý. GAÜ Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Asým Vehbi yaptýðý konuþmada, bundan 5 yýl önce sivil havacýlýk ve ulaþtýrma iþletmeciliði bölümleriyle açýlan GAÜ Havacýlýk Yüksek Okulu'nun yeni akademik yýlda, YÖK ve YÖDAK onaylý pilotaj eðitimine de baþlayacaðýný belirterek, bu kapsamda KKTC Hava Sporlarý Federasyonu ile protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarýný kaydetti. Kamuda çalýþma saatleri... Perþembe günleri saat 18.00'e kadar mesai Kamu çalýþanlarý, 1 Mart Cuma gününden itibaren perþembe günleri öðleden sonra saat 18.00'e kadar mesai yapacak. Bakanlar Kurulu'nun 8 Aralýk 2010 tarihli kararý gereðince, mesai, perþembe günleri Mart - Kasým döneminde 18.00'e kadar, Aralýk-Þubat döneminde ise saat 17.00'ye kadar sürüyor. Personel Dairesi Müdürü Zilha Menent'in konuyla ilgili açýklamasýna göre, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dýþýnda kalan kurumlarda mesai saatleri 1 Mart'dan itibaren pazartesi, salý, çarþamba ve cuma günleri ; perþembe günleri ise ve arasýnda olacak. Kýbrýs Türk Liman Ýþçileri Þirketi'nin çalýþma saatleri ile uyum saðlanabilmesi amacýyla Gazimaðusa Baþkýlavuzluk ve Liman Baþkanlýðý, Girne Baþkýlavuzluk ve Liman Baþkanlýðý, Gazimaðusa Gümrük Þube Amirliði ile Girne Gümrük Þube Amirliði'nde ise Mart-Kasým döneminde pazartesi, salý, çarþamba ve cuma günleri ; perþembe günleri ve saatleri arasýnda hizmet verilecek. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nde pazartesi, salý, çarþamba ve cuma günleri , perþembe günleri mesai saatleri ve : Þht. Doðuþ Oran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paþaköy Devlet Üretme Çiftlikleri, Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'ndeki mesai saatleri ise, haftalýk çalýþma süresinin 39 saati aþmamasý ve haftada iki gün izinli olacak þekilde pazartesi, salý, çarþamba ve cuma günleri ve , perþembe günleri ve þeklinde olacak. 4.Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi'ne baðlý saðlýk servisleri ile Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý saðlýk servislerinde çalýþan ve Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý kapsamý dýþýnda kalan kamu görevlilerinin mesai saatleri pazartesi-cuma günleri ; Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Yasasý'nýn Tabiplik Hizmetleri Sýnýfý dýþýndaki Kamu Saðlýk Çalýþanlarý mesai saatleri ise pazartesi-cuma günlerinde þeklinde düzenlendi. Kurum amirleri tarafýndan düzenlenmesi koþuluyla , ve arasýnda çalýþan personele, hizmetlerin aksamayacaðý þekilde ve personel arasýnda dönüþümlü olmak üzere 30 dakika dinlenme arasý verme uygulamasý aynen devam ediyor.

14 14 27 Þubat 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik ArkasýMetropol Yolu) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýçinde türsü için kullanýlan maddeler 1 2 yakýlan kap. Çayýr. 2-Üç tabur ve bunlara baðlý 1 birliklerden oluþan asker topluluðu. 2 Turnuva dýþý kalma, yarýþmadan çýkarýlma. 3 3-Biraz uzakta olan bir varlýðý iþaret yoluyla belirtmek için kullanýlan 4 gösterme zamiri. Kan veya evlilik yoluyla 5 birbirine baðlý olan kimseler, hýsým. 46 Hristiyanlýkta kilise tarafýndan verilen 7 "cemaatten kovma" cezasý. Ýran'dan geçerek Kuzey 8 Hindistan'a yerleþen halk veya bu halktan 9 olan kimse. 5-Bir nota. Baþa "K" konursa 10 "Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý" olur. 11 Binek hayvaný. Ters okunuþu "Yaydan çýkan". 6-Numune, örnek. 7-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Baþýnda saçý olmayan. Çocuðu olan kadýn. 8-Bir kuruluþun, temel iþleri konuþmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptýðý genel toplantý, kongre. Namus. 9Genellikle resmi giysilerle gidilen bir temsilin ilk oynanýþý veya bir filmin ilk gösteriliþi. Eski dilde "Þarap". 10-Ters okunuþu "Yýlýn gün, hafta, ay gibi bölümlerinden baþka bayram, yýldönümü gibi belli günleri ve birtakým astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim". Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 11-Geniþlik. Demirli betonla yapýlmýþ yapý. Dünkü bulmacanýn çözümü TV'DE BU AKÞAM TV8 Alaska (Alaska) Saat : 20:45-22:45 (120 dakika) Tür : Sinema (Dram, Macera) Oyuncular : Thora Birch, Vincent Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton Heston Yönetmen : Fraser Clarke Heston Jake Barnes iki çocuðu, Sean ve Jessie ile birlikte eþinin ölümünden sonra Alaska ya yerleþir. Jake, Alaska daki daðlarda oturan insanlara tuvalet kaðýdý teslim eden bir firmaya çalýþan eski bir pilottur. Bir gün acil bir teslim sýrasýnda, kar fýrtýnasýna yakalanýr ve daðlarda bir yere zorunlu iniþ yapar. Yetkililerin babalarýný kurtarmada gereðini yapmadýðýný düþünen iki kardeþ, bir kaçak ayý avcýsýnýn elinden kurtardýklarý boz ayýnýn da yardýmýyla, babalarýný kurtarmak için maceraya atýlýr. KANALTURK Unutulmuþ Topraklar Saat : 21:40-23:30 (110 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Fantastik,Bilimkurgu) Oyuncular : C. Thomas Howell, Timothy Bottoms, Lindsey McKeon, Darren Dalton, Stephen Blackehart Yönetmen : C. Thomas Howell Bermuda Þeytan Üçgeni'ndeki gizemli ada Caprona'da bir gemi kazasý meydana gelir. Adadan kaçma mücadelesi veren mürettebatýn karþýsýna, bu unutulmuþ topraklarda inanamayacaklarý bir þey çýkar. Artýk mücadeleleri insan yiyen dinozorlarla çok daha zorlu bir hal almýþtýr. CNBC-E Terminal (The Terminal) Saat : 22:00-00:00 (120 dakika) Tür : Sinema (Romantik, Dram) Oyuncular : Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci Yönetmen : Steven Spielberg Bir Doðu Avrupa ülkesi olan Khrakozhia'dan gelen Navorski adlý bir yolcu, New York daki JFK Havalimaný na indiðinde, ülkesinde bir darbe olduðunu ve pasaportunun geçersizleþtiðini öðrenir. Onu sahipsiz ve vatansýz bir konuma iten bu durum yüzünden havalimanýný terk edemeyen Navorski, dokuz ay boyunca burada yaþayacaktýr. Navorski, terminalde kaldýðý süre boyunca hem Amerika'yý farklý bir noktadan keþfedecek hem de bu süre içinde tanýþtýðý güzel bir kýzýn aþkýyla mutlu olacaktýr. TRT1 Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir iþi istenilen biçimde bitirmek, muvaffak olmak. Harf okunuþu. 2Osmanlýlarda kapýkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluþlarýndaki görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Ayakkabý, çanta gibi þeylerin yapýmýnda kullanýlan parlak deri. 3Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. Bir topluluðun ileri gelenleri, büyükler. 4-Görevini gereði gibi yapmayan kimseye nasýl davranmasý gerektiðini hatýrlatma, ihtarda bulunma. Yaþça daha küçük olan. 5Yolculuk sýrasýnda bir yerde kalýp geceyi geçirme. 6-Duvar taþlarýnýn veya tuðlalarýnýn harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralýðý. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Alfabenin 15 ve 21. harfleri. 7-Ýyi, pek iyi. Bir engeli sýçrayarak veya fýrlayarak aþmak. 8Bitkisel. Harf okunuþu. 9-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Hayret bildirir. Ölüm veya bir felaketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar. 10Kemiklerin toparlak ucu. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ resimlerine verilen ad. 11-Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. Tamir etmek. Star Wars 4 Saat : 23:00-01:20 (140 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Bilimkurgu) Oyuncular : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing Yönetmen : George Lucas Bir çöl gezegeninde bulunan genç Luke Skywalker, yaþadýðý 'kenar gezegen'den kurtulup, galaksiyi görmek ve büyük olaylarýn içinde yer almak istemektedir. Onun bu istekleri kýsa sürede gerçekleþmeye baþlar. Jedi Þövalyesi yaþlý Obi-Wan, Luke'a babasýnýn öyküsünü anlatýr ve onu imparatorluða karþý birleþen asilerin üssüne götürmek üzere yola koyulur. Böylece; Obi-Wan, Luke ve iki robotlarý R2D2 ile C-3PO, kaçakçý pilot Han Solo'nun gemisiyle Tatooine'den kaçýp, asilerin liderlerinden Prenses Lea'yý kurtarmaya giderler. Ancak Lea'nýn tutsak tutulduðu devasa uzay istasyonu Ölüm Yýldýzý'nda sadece imparatorluk askerleri deðil, imparatorun sað kolu Darth Vader da var. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ IKEA, 21 ÜLKEDEKÝ ÝSVEÇ KÖFTELERÝNÝ TOPLATTI Ýsveçli mobilya þirketi IKEA, 21 Avrupa ülkesindeki maðazalarýnda satýlan köfteleri toplattý. Þirket sözcüsü Ylva Magnusson, IKEA maðazalarýnda satýlan Ýsveç köftesinde at etine rastlanmasý nedeniyle arasýnda Slovakya, Fransa, Ýngiltere, Portekiz, Belçika, Ýspanya, Yunanistan ve Ýrlanda'nýn da olduðu 21 Avrupa ülkesinde köftelerin toplatýldýðýný açýkladý. Söz konusu 21 ülkenin, etleri ayný tedarikçiden aldýðýna vurgu yapan sözcü, yerel tedarikçileri kullanan Rusya, Norveç ve ABD'nin durumdan etkilenmediðini belirtti. Öte yandan IKEA Türkiye ise kullandýklarýn etlerin yerli tedarikçilerden temin edildiðini açýklamýþ ve yüzde 100 dana eti olduðunu duyurmuþtu. 125 YILLIK INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE GAZETESÝNÝN ÝSMÝ DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR New York Times þirketi, International Herald Tribune gazetesinin adýnýn deðiþeceðini duyurdu. Þirket, merkezi Paris'te bulunan gazetenin isminin, sonbahardan itibaren International New York Times olarak deðiþeceðini ve internet sitesinin de uluslararasý okurlar için yeniden düzenleneceðini açýkladý. Þirketin CEO'su Mark Thompson, gazetenin yeni ismiyle uluslararasý arenada daha çok varlýk göstermeyi hedeflediðini söyledi. Yurtdýþýnda yaþayan ABD vatandaþlarý için Ýngilizce yayýmlanan günlük gazete International Herald Tribune, ilk olarak 1887 yýlýnda New York Herald'ýn Avrupa baskýsý olarak okuyucuyla buluþmuþtu. Gazetenin ismi 1959'da New York Herald Tribune olarak deðiþtirilmiþ ve 1967'de bugünkü adýný almýþtý. MISIR'DA BALON FACÝASI: 19 ÖLÜ Mýsýr'ýn güneyindeki Luksor kentinde meydana gelen balon faciasýnda 18'i turist, biri Mýsýrlý 19 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarýndan edindiði bilgiye göre, kazanýnýn turistik amaçla kullanýlan balonun havada bilinmeyen bir sebepten yanmasý sonucu meydana geldi, kazada 18 turist hayatýný kaybetti. Güvenlik kaynaklarý hayatýný kaybeden turistlerin Japon, Ýngiliz ve Fransýz vatandaþlarý olduklarýný belirtti. MADAGASKAR'DA HARUNA KASIRGASI: 18 ÖLÜ Madagaskar'ýn güneybatýsýnda etkili olan Haruna kasýrgasýnda 18 kiþi öldü. Ulusal Afet Yönetim Merkezi, Morombe bölgesinde Cuma'dan bu yana etkili olan fýrtýna ve yaðýþlarda 16 kiþinin kaybolduðunu, 81 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Özellikle Tulear kentinin etkilendiði Haruna kasýrgasýnda, 22 binden fazla kiþinin zarar gördüðü ve 10 bin kiþinin de evsiz kaldýðý ifade edildi.

15 15 27 Þubat 2013 Çarþamba ÜNÝVERSÝTELÝ KADINLAR DERNEÐÝ BAÞKANI FERDÝYE ERSOY Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði baþkanlýðýna Ferdiye Ersoy seçildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, gerçekleþtirilen olaðan Genel Kurul'da sýrasýyla Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Lefkoþa Anneler Merkezi Yürütme Kurullarý oluþturuldu. Derneðin Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Gülden P. Küçük, Sayman Didem Erel, Sekreter Elif Binboða ve diðer Yönetim Kurulu üyeleri de Ülviye Akgürgen, Zekiye Türköz ve Dr.Yeþim Ö. Gümüþdað olarak belirlendi. Ýki yýl görev yapacak olan diðer kurullar ise þöyle oluþtu:"denetleme Kurulu: Engin Muhyi, Sümer Erkmen, Heybeti Balman. Disiplin Kurulu: Ýmren Feridun, Özgül Gürkut, Laik Topcan. Lefkoþa Anneler Merkezi Yürütme Kurulu: Deniz Birinci (Sorumlu), Gülden P. Küçük, Emete Ýmge, Berna Yýlmazoðlu, Zekiye Türköz" Lefkoþa okullarý DAÜ'yü beðendi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafýndan düzenlenen "DAÜ III. Tanýtým Günleri" etkinliði tüm hýzýyla devam ediyor. Tanýtým Günleri'nin ikinci günü olan 26 Þubat 2013 Salý günü, Lefkoþa bölgesi liselerinden Deðirmenlik Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Haydarpaþa Ticaret Lisesi, Lefkoþa Türk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Lefkoþa Türk Maarif Koleji ile Gazimaðusa Bölgesi'nden Polatpaþa Lisesi son sýnýf öðrencileri, öðretmenleri eþliðinde DAÜ'yü ziyaret ettiler. DAÜ Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda devam eden etkinliðe yaklaþýk 500 lise son sýnýf öðrencisi katýldý. 27 Þubat 2013 tarihinde sona erecek olan "DAÜ III. Tanýtým Günleri" kapsamýnda mesleki konularda alanýnda uzman kiþiler tarafýndan öðrencilere çeþitli bilgiler aktarýlarak hem akademik birimler hem de meslekler ve kariyer planlama hususunda öðrencilerin sorularý da yanýtlanýyor. 27 Þubat 2013 tarihinde de "DAÜ III. Tanýtým Günleri"ni Girne ve Güzelyurt bölgesi lise son sýnýf öðrencileri ve öðretmenleri ziyaret edecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell, Heyday Müzik, Ektam Ltd. sponsorluðunda gerçekleþtirilen "DAÜ III. Tanýtým Günleri" kapsamýnda akademik etkinliklerin yanýsýra lise son sýnýf öðrencilerinin ilgisini çekecek çeþitli aktiviteler ve ödüllü yarýþmalar da yer alýyor. Etkinlikte mesleki konularda alanýnda uzman kiþiler tarafýndan öðrencilere çeþitli bilgiler aktarýlarak hem akademik birimler hem de meslekler ve kariyer planlama hususunda öðrencilerin sorularý da yanýtlanýyor. Öðrenciler Ne Dedi? Ecem Özdiken - Deðirmenlik Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye daha önce de geldim ve DAÜ'nün KKTC'deki en iyi üniversite olduðunu kesinlikle söyleyebilirim. Benim kardeþlerim de bu okulda okudular ve her ikisi de mezun olduklarý zaman iþ bulmada sýkýntý çekmediler. DAÜ kesinlikle ayrýcalýklý bir üniversite. Ben Psikoloji Bölümü'nde eðitim almak istiyorum. Tanýtým günleri sayesinde de aklýmdaki bütün sorularýn yanýtlarýný alabildim. DAÜ benim tercihlerim arasýnda olan bir üniversite ve ileride DAÜ'ye gelmek istiyorum. Aysel Topal - Haydarpaþa Ticaret Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye ilk kez geliyorum. DAÜ gerçekten çok güzel bir üniversite ve kaliteli eðitim veriyor. Çevremdeki kiþilerden eðitimin çok iyi olduðunu zaten duymuþtum. Ben üniversitede Büro Yönetimi düþünüyorum. Tanýtým Günleri oldukça eðlenceli geçiyor. Ýleride Psikoloji Bölümü'nde eðitim almak istiyorum. Tanýtým Günleri sayesinde de bölüm hakkýnda bilgi sahibi oldum. Asiye Türkkal-Lefkoþa Türk Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye daha önce de geldim. DAÜ gerçekten çok güzel bir üniversite. DAÜ'nün kampüsü çok büyük ve çok güzel. Öðrenciler arasýklarý herçeyi burada bulabiliyorlar. Sosyal aktivite yönünden de DAÜ oldukça zengin. Ben Hemþirelik bölümünü düþünüyorum ve Tanýtým Günleri sayesinde bölüm hakkýnda bilgi sahibi oldum. DAÜ kesinlikle tercihlerim arasýnda olan bir üniversite. Cumhuriyet Meclisi'nde 28 Ocak'ta kabul edilen "Hava Limanlarý Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasasý", 12 Þubat tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yasanýn amacýnýn, hava limanlarýný iþletmek, yer ve terminal hizmetlerinin uluslararasý seviyede yapýlmasýný saðlamak için uygulanacak usul ve esaslarý düzenlemek ve bu hizmetlerle ve deniz limanlarýyla ilgili harç ücret ve tarifeleri belirlemek olduðu belirtildi. Yasa, havalimanlarýnda faaliyette bulunan yerli ve yabancý hava taþýyýcýlarýný, hava limanlarýnda yer hizmetleri ve terminal hizmetleri yapan kuruluþlarý, emniyet tedbiri hizmeti yapacak kurumlarý, akaryakýt ikmal hizmeti verecek kuruluþlarý ve hava limaný ile deniz iþletmecilerini kapsayacak. Yýlmaz Sevdalý - Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye ilk kez geliyorum ve burada olduðum için çok memnunum. DAÜ'nün kampüsü ve öðrencilerine saðlkadýðý olanaklar çok güzel. Elektrik Elektronik üzerine bir eðitim almak istiyorum ve DAÜ kesinlikle tercihlerim arasýnda olan bir üniversite. KKTC'deki en iyi üniversit bence DAÜ Tanýtým Günleri de oldukça güzel ve eðlenceli bölümler hakkýnda yeterli düzeyde bilgi alabildik. EKÝPMANLAR ÝSKELE'YE GELDÝ Tacan Ýbrahimoðlu - Lefkoþa Türk Maarif Koleji Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye ilk kez geldim. Bence DAÜ KKTC'deki en iyi üniversite. DAÜ'de okuyan arkadaþlarým var ve onlardan da DAÜ'deki eðitim hakkýnda bilgi aldým. Herkes DAÜ'de eðitim aldýðý için çok memnun. Ben Mimarlýk düþünüyorum ve ileride DAÜ'yü kesinlikle tercih edebilirim. Tanýtým günleri de çok güzel ve eðlenceli geçiyor. "Süt Toplama Merkezleri ve Soðuk Zincir Projesi" kapsamýnda uluslararasý ihale ile satýn alýnan ekipmanlar Ýskele'ye geldi. Ýskele Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, projenin bölge hayvan besicileri ve halký için hayati önem taþýyan ilerici bir projeye olduðunu söyledi. Projenin Avrupa Birliði (AB) finansal desteði ile Sütek ve Hayvancýlar Birliði iþbirliðinde gerçekleþtirilmekte olduðunu belirten Orun, projenin hayat bulmasýyla daha saðlýklý ve hijyen sütün bu merkezlerde toplanarak, ekonomik deðeri korunacak þekilde üretim tesislerine teslim edileceðini kaydetti. Ýskele Belediyesi'nin AB mali desteði ile öz kaynaklarýndan finanse etmekte olduðu proje kapsamýnda, ihaleyi kazanan Gemak Gýda Endüstri Makinalarý ve Ticaret Limited tarafýndan imalatý ve tedariki yapýlan ekipmanlar beþ týr ile Ýskele'ye getirildi. Ayþenur Daþ - Atatürk Meslek Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi 4367 DAÜ, üniversite olarak çok beðendiðim bir üniversitedir. Ayrýca, bugün bizler için düzenlenen bu organizasyon DAÜ'nün farkýný ortaya koydu. Bizleri hem eðlendiren hem de bilgilendiren bu organizasyona ev sahipliði yapan DAÜ'yü en içten dileklerimle kutluyorum. Özellikle DAÜ'nün kampüsü beni çok etkiledi ve DAÜ ile ilgili olumlu düþüncelerim daha da arttý. Ezgi Güven - Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye daha önce de gelmiþtim. DAÜ çok Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Uluslararasý Gulfood 2013 Gýda Fuarý'na katýlýyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Amcaoðlu bu amaçla adadan ayrýldý. Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin'in eþlik edeceði Amcaoðlu'nun Dubai'de bir dizi temaslarda bulunmasý bekleniyor. Fuara, KKTC'den Süt Ýmalatçýlarý Birliði ve ülkenin önde gelen süt imalatçýsý firmalarý da katýlýyor. "HAVA LÝMANLARI HÝZMETLER YASASI" RESMÝ GAZETEDE YAYIMLANDI Leyla Sümerata - 20 Temmuz Fen Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ'ye ilk kez geliyorum ve buranýn çok güzel bir kampüs üniversitesi olduðunu gördüm. Yabancý dilde eðitim vermesi çok güzel bende Ýngiliz Dili Edebiyatý veya Ýngilizce Öðretmenliði düþünüyorum. Tanýtým Günleri sayesinde bölümler hakkýnda bilgisahibi olduk. Ýletride DAÜ'de eðitim almayý düþünüyorum. Ahmet Gökçeri - Polatpaþa Lisesi Son Sýnýf Öðrencisi DAÜ tüm öðrencilerin okuyabileceði çok güzel bir kampüstür. Ben DAÜ'ye daha önce de gelmiþtim. Ben Makine Mühendisliði üzerine eðitim almayý düþünüyorum. Standta görevli olan kiþiler bizleri çok iyi bir þekilde bilgilendirdiler. DAÜ'nün düzenlediði bu etkinlik kersinlikle biz öðrencileri için çok yararlý. Burada arkadaþlarýmla birlikte eðlenerek güzel vakit geçiriyoruz. AMCAOÐLU DUBAÝ'YE GÝTTÝ ÇALIÞMA DAÝRESÝ ÝNTERNET SÝTESÝ YAYINDA büyük ve güzel bir üniversite. Ayrýca kaliteli eðitim verdiði de biliniyor. Ben üniversitede Müzik Öðretmenliði üzerine eðitim almayý düþünüyorum. Tanýtým günlerinde de standlarý gezerek bilgi sahibi olma þansýný yakaladýk. Bölümler ve DAÜ'nün sunduðu olanaklar hakkýnda gemiþ bilgiler aldýk. Çalýþma Dairesi'nin internet sitesi "www.calisma.gov.ct.tr" adresinde yayýna baþladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, internet sitesinde Çalýþma Dairesi'nin görev ve yetki alanýna giren faaliyetlerle ilgili haber, duyuru ve etkinlikler yayýnlanýyor. Siteyi ziyaret edecek vatandaþlar, istek ve önerilerini iletiþim formu aracýlýðý ile iletebiliyor ve her türlü kaçak ihbarý yapýlabiliyor.

16 16 27 Þubat 2013 Çarþamba

17 27 Þubat 2013 Çarþamba 17 7

18 18 27 Þubat 2013 Çarþamba

19 19 27 Þubat 2013 Çarþamba TC Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan: Lufthansa Ercan'a insin biz de bütün limanlarýmýzý açalým TC Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Kýbrýs konusunda da "Merkel'e þöyle bir teklifim olacaktý, zaman bulamadým; (Lufthansa Ercan Havaalaný'na insin biz bütün limanlarýmýzý onlara açarýz)" dedi. Bakan Çaðlayan þu düþüncesini, TC Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn davetlisi olarak iki günlük ziyaret için Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Þansölyesi Angela Merkel'in de katýldýðý "II. Türk-Alman CEO Forumu"nun ardýndan Türk ve Alman iþ dünyasýna iliþkin gazetecilere yaptýðý açýklamada söyledi. Çaðlayan, toplantýda AB'ye vizesiz giriþ konusunun da gündeme getirildiðini ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bunlar vize ve AB'ye tam üyelik konusunda ipe un seriyorlar. Aslýnda söylediklerine kendileri de inanmýyorlar. Ben þunu söyledim; vize haksýz rekabet unsuru ama haksýz rekabet olmaktan çýktý, resmen bir zulme dönüþtü. Vize konusunda iþadamlarýna bilhassa, vize uygulamasý yanlýþ ve bu aslýnda AB'nin iki yüzlü bir uygulamasý, riyakar bir uygulamasý. Bu insan haklarýna aykýrý bir uygulamadýr. Geline 'niye oynamýyorsun' demiþler, 'yerim dar' demiþ, þimdi Avrupalýlar da bu Schengen meselesini ikide bir ortaya çýkarýyorlar, aynen þeye benziyor bu, hani son aylarda bir 'Gangnam Style' çýktý ya ortaya, bunlarýn da 'Schengen Style'larý var. Vize konusunda yapýlan þey Türk sanayicisini yýldýrmaya yöneliktir." Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Merkel arasýnda "Volkswagen'in Türkiye'ye yatýrým yapýp yapmamasý" konusunun konuþulduðunu belirten Çaðlayan, bu konuda Merkel'in de þirketin Türkiye'ye yatýrým yapmasýndan memnun olacaðýný Baþbakan Erdoðan'a ilettiðini bildirdi. LÝONSLARDAN GAZÝ ÝLKOKULU'NA BAÐIÞ - Ýskele Sahil Lions Kulübü ile Maðusa Kale Lions Kulübü, Gazi Maðusa Gazi Ýlkokulu'na iki adet bilgisayar hediye etti. Ýskele Sahil Lions Kulübü tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bilgisayarlar, okula yapýlan ziyaretle teslim edildi. Kulüp Baþkanlarý ziyarette yaptýðý konuþmada, gelecekte gurur kaynaklarý olacak çocuklara en üst seviyede eðitim görme imkaný sunmak ve eðitime her zaman katkýda bulunmanýn hedeflerinden biri olduðunu söylediler. Güneydeki seçimlerde yanlýþ hesaplama ÝHALE AÇILIÞI ERTELENMESÝ 3406 No lu DAÜ Turizm Demo Mutfaðý Cihaz/Mefruþat Temini Ýhalesinin son teklif verme süresi 28 Þubat 2013 Perþembe günü saat dan, 14 Mart 2013 tarihi Perþembe günü saat 14:00 a kadar uzatýlmýþtýr. Gerçek oylar farklý çýktý Geçtiðimiz Pazar günü ikinci turu gerçekleþtirilen baþkanlýk seçimlerinde, geçerli oylarýn yüzde 57,48'ini alan DÝSÝ'nin baþkan adayý Nikos Anastasiadis'in, Makarios'tan sonra en fazla oy oranýný aldýðý, ancak gerçek oranlarýn farklý olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Gerçek Oranlar Farklý Anastasiadis Kayýtlý Seçmenler Üzerinden Yüzde 43,55; Malas Yüzde 32,13 Oranýnda Oy Aldý" baþlýklý haberinde, seçimlerde yapýlan hesaplamanýn kayýtlý seçmenler üzerinden deðil, geçerli oy pusulalarý üzerinden yapýlmakta olduðunu anlattý. Kayýtlý seçmenlerin toplamýna bakýldýðýnda, Anastasiadis'le ilgili oranýn yüzde 43,44'e ulaþtýðýný yazan gazete, AKEL'in adayý Stavros Malas'ýn kayýtlý seçmenler üzerinden aldýðý oranýn ise yüzde 32,13 olduðunu yineledi. GERÇEK ÖLÜLER YERÝNE... Gazete ilk sayfadan yayýmladýðý baþka bir haberinde ise, Rum kesiminde gerçekleþen olayda, "iki ölünün dirildiðini ve Pazar günü ikinci turu GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Satýlýk daire Çaðlayan'da 4. kat 3+1 Türk koçanlý daire. Tel: Tel: MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý zemin kat daire 700 TL * Terminal bölgesinde kat daire * Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 daire * Gönyeli'de 2+1 ve 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler * Metropol bölgesinde 2+1 daire Satýlýk Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de 3+1 full tadilatlý göçmen evi Stg. * K. Kaymaklý'da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu * Ortaköy'de 3+2 full ekstralý dubleks ev Stg. * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire gerçekleþtirilen seçimlerde, iki farklý seçim merkezinde oy kullandýklarýný" haber verdi. Konuyla ilgili olarak, Yüksek Seçim Kurulu Amiri Dimitris Dimitriyu ile irtibata geçildiðini ve kendisine seçimlerin ilk turunda 544 bin 491 seçmen varken, seçimlerin 2'inci turunda nasýl 544 bin 493 seçmen olduðunun sorulduðunu kaydeden gazete, yasaya göre seçimlerin 1'inci turu ile 2'inci turu arasýnda yeni seçmenlerin listeye eklenemeyeceðini belirtti. Gazeteye göre Dimitriyu, Larnaka ve Limasol'da yaþanan iki olayda, hayatýný kaybeden iki kiþinin yakýnlarýnýn, iki ölümü bildirmek için yetkili birime gittiklerini, ancak çalýþanlarýn yanlýþlýkla gerçek ölüler yerine, iki farklý kiþiyi kayýtlardan sildiklerini ifade etti. Ölü olarak kaydedilen kiþilerin, seçimlerin ilk turunda oy vermeye gitmesiyle birlikte yanlýþlýðýn fark edildiðini ve bu kiþilerin özel izinle oy kullandýklarýný yazan gazete, yanlýþlýðýn düzeltilmesiyle 2'inci turda, seçmenlerin sayýsýnýn da iki kiþi artmýþ olduðunu ekledi. Satýlýk arsa Bafra köy merkezinde Pamuklu anayolu üzerinde sahibinden satýlýk arsa. Tel:

20 Sertoðlu görevi devrediyor Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkanlýðýna aday olmasý nedeniyle, bugün saat 17.00'de geçici olarak yetkilerini Asbaþkan Ali Karavezirler'e devredecek. Süper Lig ekiplerinden Hamitköy de forvet elemanlarýnýn sakatlýklarý can sýkýyor... Hamitköy de forvet þanssýzlýðý Ýlkokullar arasý Küçükler Futbol Þampiyonasý tamamlandý... Futbolun yýldýzý Çaðlayan Ýlkokulu n Nefes kesen final karþýlaþmasýnda rakibi Levent Ýlkokulu nu 2-1 maðlup eden Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu... Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafýndan düzenlenen Ýlkokullar arasý Küçükler Futbol Þampiyonasý dün oynanan üçüncülük ve final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. Þampiyon Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu oldu. Nefes kesen final karþýlaþmasýnda rakibi Levent Ýlkokulu nu 21 maðlup eden Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu þampiyonluk kupasýný müzesine götürdü. Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu na þampiyonluk kupasýný Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Taþkent Atasayan verdi. Yine Atatürk Stadý nda final karþýlaþmasý öncesinde oynanan üçüncülük karþýlaþmasýnda rakibi Þht. Tuncer Ýlkokulu nu 4-2 maðlup eden Kurtuluþ Ýlkokulu üçüncü oldu. Ýlkokullar arasý Küçükler Futbol Þampiyonu Çaðlayan Cumhuriyet Ýlkokulu, Nisan 2013 ayýnda Türkiye de düzenlenecek Türkiye Ýlkokullar arasý Küçükler Futbol Þampiyonasý nda ülkemizi temsil edecek. Hamitköy de sezon baþýndan bu yana forvette þanssýzlýklar yaþanýrken, Ýbrahim Göçer ve Cemre den istenildiði gibi faydalanýlamadý. Kenneth in sakatlýðý ise moralleri bozdu.. Süper Lig ekiplerinden Hamitköy de sezon baþýnda bu yana ileri uç elemanlarýnýn sýkýntýlarý bir türlü bitmiyor. Hamitköy kadrosunda forvet elemaný olarak bulunan Ýbrahim Göçer ve Cemre den istenildiði gibi yararlanýlamadý. Babasý rahatsýzlandýðý için ilk devrede form tuttuðu dönemde Türkiye ye giden ve dönmeyen Ýbrahim Göçer in eksikliði birçok maçta hissedildi. Ýlk devrenin son bölümünde askere giden Cemre den de izin alýnamadýðý için faydalanamayan Hamitköy de, þimdi de Kenneth in de sakatlanmasý moralleri bozdu.hücuma dönük olarak oynayan Türkiyeli futbolcu Tevrat ýn da sakatlanmasý, yaþananlara adeta tuz biber ekti. Ýlk devrede kadroda bulunan Sedat ve Metin in ise baþka takýmlara transfer olmasý ile alternatifleri sürekli azalan Hamitköy de, ara transferde kadroya katýlan Heron Berrian ýn formu ise yüzleri güldürüyor. Hamitköy, Süper Lig de geriye kalan 17 haftada rakip filelere toplam 22 gol gönderdi. Çetinkaya Federasyon kupasý maçýnda Göçmenköy'ü 6-0 maðlup etti Çetinkaya'dan yarým düzine n Federasyon Kupasý 2 inci eleme turu karþýlaþmasýnda Çetinkaya rakibi Göçmenköy ü 6-0 maðlup ederek bir üst tura yükseldi... Yer: Atatürk Stadý Hakemler: Hakan Muhtaroðlu, Ahmet Dayý, Gökçen Öztürk Göçmenköy: Behai, Beytullah, Kemal, Emre, Rifat, Erman, Sabri(Cem), Halil(Mehmet), Cemal, M.Salman(Hüseyin), Sedat Çetinkaya: Hasan, TUNÇ, Akýn, Abbas, Serkan(Ediz), Serhan, Ertan, Uður, Esin(Bathsi), Musa, Sherman(M.Þimþek) Goller: dk. 40 Uður, dk. 50 Ertan, dk. 57 Esin, dk. 68, 81, 86 Akýn (ÇTSK) Federasyon kupasý 2 inci eleme turu karþýlaþmalarý Göçmenköy ile Çetinkaya arasýnda oynanan müsabaka ile baþladý. Atatürk Stadýnda oynanan karþýlaþmada Çetinkaya adeta antrenman yaparcasýna bir karþýlaþma oynadý be sahadan 6-0 galip ayrýlarak bir üst tura yükseldi. 6. dakikada Saðdan Musa nýn yaptýðý ortaya Kemal ýn yaptýðý ters vuruþu kaleci Behai son anda dýþarýya gönderdi. 13. dakikada Uður sol kanattan çalýmlarla ceza alaný içersine girdi þutunu da attý fakat top kaleciden döndü, dönen topu yeniden kaleye gönderden Uður un bu vuruþunu da kaelci çýkardý. 18. dakikada Akýn soldan getirip ceza alanýna gönderdi, Ertan boþ pozisyonta topu kaleciye teslim etti. 40. dakikada sað kanattan kullanýlan köþe atýþýndan gelen topa Uður un kafa vuruþu filelere gidince Çetinkaya 1-0 öne geçti. 50. dakikada sað çaprazdan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK kazanýlan serbest atýþta kalecinin de hatalý yer tutmasýndan yararlanan Ertan topu direk filelere göndererek skoru 2-0 yaptý. 57. dakikada Akýn ýn sol kanattan ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya çok iyi yükselen Esin kafa ile topu filelere yolladý ve skor 3-0 oldu. 68. dakikada Musa sað kanattan topu taþýyarak pasýný Akýn a aktardý, bu futbolcu da boþ kaleye topu göndererek skoru 4-0 yaptý. 81. dakikada Bathsi nin gönderdiði güzel pasla buluþan Akýn topu filelere gönderdi ver skor 5-0 oldu. 86. dakikada Musa bu kez sol kanattan topu taþýdý ve pasýný çýkardý, Akýn da topu boþ kaleye göndererek maçýn skorunu belirledi. Göçmenköy 0 Çetinkaya 6... Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK. Ýrsen Küçük son çare olarak delegelere Kuran'a el bastýrmaya ve yemin ettirmeye baþlamýþ... Küçük'e oy vermeyenler cehennemde cayýr cayýr yanacaklar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup Alacaklarýný hala tahsil edemeyen Elektrik Kurumu 64 milyon TL daha borçlandýrýlmýþ Bakanlar Kurulu tarafýndan... Kimden? Çeþitli bankalardan... Kýb-Tek'i böyle batýrýrlar iþte! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı