TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ANKARA ARALIK,

2 İÇİNDEKİLER ÖZET GİRİŞ YÖNTEM BULGULAR VE YORUMLAR Bölgelere Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Cinsiyete Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Okullardaki Öğretim Şekline Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Aile Gelir Durumuna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Devamsızlık Durumuna Ortak Sınav Puanlarının Göre Karşılaştırılması Kardeş Sayısına Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Sınıf Mevcuduna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Anne Öğrenim Düzeyine Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Baba Öğrenim Düzeyine Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Anne Meslek Durumuna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Baba Meslek Durumuna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması

3 ÖZET Sınava giren öğrencilerin en yoğun olduğu bölgeler İstanbul, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Öğrencilerin %16,8 i İstanbul bölgesinde, %13,9 u Akdeniz bölgesinde ve %12,1 i Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır eğitim öğretim yılı ortak sınavlarında, en başarılı bölgelerin Batı Marmara ve Batı Anadolu bölgeleri olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin tüm derslerde, ortak sınav başarıları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Sınava giren öğrencilerin aile gelir düzeyleri incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık yarısının (%40) orta düzey gelir grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Bu bölümde, aile gelir düzeyi düştükçe ortak sınav başarılarının da düştüğü görülmüştür. Cinsiyet ve gelir düzeyi değişkenlerinin birlikte etkisi incelendiğinde, kız öğrencilerin Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde gelir düzeyine göre bir üst grupta bulunan erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu görülmektedir. Okulların % 52,6 sı normal öğretim, %46,7 sinin ise ikili öğretim yaptığı belirlenmiştir. Ortak sınav ortalamalarının normal öğretim yapan okullarda az farkla da olsa daha yüksek olduğu ve yapılan analize göre ortalamalar arasındaki bu farklılıkların anlamlı olduğu görülmektedir. Öğrenci grubunun yarısından fazlasının (%55) 1-10 gün süre ile devamsızlık yaptığı, yaklaşık %25 nin de gün devamsızlık yaptığı görülmektedir. Bu durumda, öğrencilerin %80 nin devamsızlık yönetmeliğinde belirtilen süreye uygun hareket ettiği, ancak % 13 ünün bu süreyi aştığı görülmektedir. Devamsızlık süresi arttıkça başarının düştüğü belirlenmiştir. Sınava giren öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları kardeş sayısına göre tek çocuk, 1-2 kardeş, 3-4 kardeş ve 5 ve üstü olmak üzere dört düzeyde incelenmiştir. Sınava giren öğrencilerin %11,4 ü tek çocuk iken, % 62,8 lik büyük bir kısmının 1 ya da 2 kardeş olduğu, yani öğrencilerin büyük bir kısmının 2 ya da 3 çocuklu ailelerden geldiği görülmektedir. Kardeş sayısı arttıkça ortak sınav başarılarının düştüğü belirlenmiştir. Sınava giren öğrencilerin %44,1 nin kişilik sınıflarda, %33,6 sının ise kişilik sınıflarda bulunduğu, yani öğrencilerin yaklaşık %80 nin ve kişilik sınıflarda yer aldığı görülmektedir. Sınıf mevcudu değişkeni incelendiğinde, Fen ve Teknoloji ile İngilizce derslerinde en başarılı sınıfların kişilik sınıflar olduğu görülürken, diğer derslerde en başarılı sınıfların kişilik sınıflar olduğu belirlenmiştir. Anne meslek durumları incelendiğinde, öğrencilerin %66,8 nin annelerinin çalışmadığı belirlenmiştir. Anne ve baba mesleği kamu çalışanı olan öğrencilerin ortak sınav puan ortalamaları, anne ve baba mesleği işçi (kamu-özel), emekli, diğer ve çalışmayan grubunda yer alan öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. 3

4 Anne ve baba öğrenim durumu incelendiğinde, sınava giren öğrencilerin yaklaşık yarısının, anne öğrenim (%48,5) ve baba öğrenim (40,4) durumlarının ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Anne öğrenim düzeyi lisans ve yüksek lisan mezunu olan öğrencilerin başarıları diğer öğrenim düzeylerine göre daha yüksek çıkarken, anne öğrenim düzeyi doktora olan öğrencilerin başarıları, anne öğrenim düzeyi lisans ve yüksek lisan mezunu olan öğrencilerin başarılarından daha düşük çıkmıştır. Baba öğrenim düzeyi yüksek lisans ve doktora olan öğrencilerin ortak sınav başarıları diğer öğrenim düzeylerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 4

5 1. GİRİŞ Temel eğitimin amacı, Her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır (MEB, 2007). Bu amaca ulaşabilmek ancak iyi düzenlenmiş eğitim ortamları ile mümkündür. Öğrencinin ev ve okuldaki eğitim olanakları, ailenin sosyoekonomik düzeyi, çevresel faktörler eğitim ortamları arasında gösterilebilir. Bu unsurların çocukların başarılarına katkı getirmesi için olumlu yönde düzenlenmesi önemlidir. Burada belirtilenlerle birlikte birçok değişkenin öğrenci başarısını etkilediğine yönelik çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (MEB, 2006; MEB, 2007). Yapılan araştırmalar, öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin çeşitli boyutlarının olduğunu ortaya koymaktadır. Bu faktörler arasında, sosyoekonomik statü olarak bilinen anne-babanın eğitim düzeyi, mesleği ve ailenin gelir düzeyi vurgulanabilir. Bununla birlikte, cinsiyet, sınıftaki öğrenci sayısı, kardeş sayısı ve öğrenci devamsızlığının başarı üzerindeki etkileri de birçok çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin ortak sınavda yer derslerdeki başarı düzeylerinin hangi değişkenlerden ne düzeyde etkilendiği belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğrenci başarısının, anne ve babanın eğitim düzeyi, mesleği, ailenin gelir düzeyi, öğrencilerin cinsiyeti, devamsızlık, kardeş sayısı ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırıldığı çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin öğretim yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Ortak Sınav sonuçları; 1. Bölgelere göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 2. Cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. Normal ve ikili öğretim görme durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 4. Aile gelir durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 5. Devamsızlık durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 6. Sınıf mevcuduna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 7. Baba öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 8. Anne öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 9. Kardeş sayısına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 10. Anne mesleğine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 11. Baba mesleğine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 5

6 2. YÖNTEM Çalışmada kullanılan veriler Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-okul sisteminden elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini eğitim öğretim yılı temel eğitimden orta öğretime geçiş ortak sınavına giren öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya, ulaşılabilir öğrenci verisi ile devam edilmiştir. Öğrenci başarısının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırıldığı çalışmada, ortak sınav başarısının cinsiyet, normal öğretim-ikili öğretim türüne göre farklılık gösterip göstermediği belirlenirken t testi kullanılmıştır. Ortak sınav başarısının bölge, anne-baba mesleği ve öğrenim durumu, devamsızlık, kardeş sayısı, aile gelir durumu ve sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenirken tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizinde bağımsız değişkenlerin etkileşimlerinin önemine bakılmıştır. Gruplar arası farklılığın olduğu durumlarda, bu farkın kaynağını belirlemek üzere kullanılacak ikili karşılaştırma testini seçmek için gruplar arası varyansın eşit olup olmadığına Levene Testi ile bakılmıştır. Çalışmada gruplar arası varyans eşit çıktığı durumlarda Scheffe testi, varyansın eşit çıkmadığı durumlarda ise Tamhane s T2 testi kullanılmıştır. Çalışmada aynı öğrencilere ait eğitim öğretim yılı I. ve II. dönem ortak sınav puanları arasında yüksek korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, I. ve II. dönem ortak sınav puanlarına ayrı ayrı çalışılması yerine, bu puanların ortalamaları alınmıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde ortak sınav ortalama puanı ifadesi kullanılmaktadır. 3. BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. Bölgelere Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Bu bölümünde, öncelikle her bir bölgede sınava giren öğrenci sayıları ve yüzdeleri verilmiştir. Daha sonra sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinin ortak sınav ortalamaları ve her bir derste ortalamaların bölgelere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bölgeler belirlenirken; AB bölgesel sınıflandırması olan NUTS kriterleri dikkate alınmıştır. Çalışmada analizler İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS_1) göre 12 bölge üzerinden yapılmıştır. Sınava katılan öğrencilerin bölgelere göre sayı ve yüzdeleri Tablo 1 de yer almaktadır. 6

7 Tablo 1. Bölgelere Göre Öğrenci Sayıları ve Yüzdeleri BÖLGELER N % TR1 - İSTANBUL ,8 TR2 - BATI MARMARA ,4 TR3 - EGE ,2 TR4 - DOĞU MARMARA ,2 TR5 - BATI ANADOLU ,6 TR6 - AKDENİZ ,9 TR7 - ORTA ANADOLU ,4 TR8 - BATI KARADENİZ ,8 TR9 - DOĞU KARADENİZ ,3 TRA - KUZEYDOĞU ANADOLU ,2 TRB - ORTADOĞU ANADOLU ,8 TRC - GÜNEYDOĞU ANADOLU ,1 Kayıp Veri 7306,7 Toplam ,0 Tablo 1 de görüldüğü gibi sınava giren öğrencilerin en yoğun olduğu bölgeler İstanbul, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Öğrencilerin %16,8 i İstanbul bölgesinde, %13,9 u Akdeniz bölgesinde ve %12,1 i Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Öğrenci yoğunluğunun en az olduğu bölgeler ise, Batı Marmara (%3,4), Doğu Karadeniz (%3,3) ve Kuzeydoğu Anadolu (%3,2) bölgeleridir. Bölgelere göre sınava katılan öğrenci yüzdeleri Grafik 1 de verilmiştir. Grafik 1. Bölgelere Göre Sınava Katılan Öğrenci Yüzdeleri 20 16, ,4 11,2 9,2 9,6 13,9 5,4 5,8 3,3 3,2 5,8 12,1 0 7

8 Aşağıda sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinde ortak sınav ortalamalarının bölgelere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları ve ortalamalara ait grafikler verilmiştir. Tüm derslerde, bölgeler arası farklılığın kaynağını belirlemek üzere gruplar arası varyansın eşit olmamasından dolayı ikili karşılaştırma testlerinden Tamhane s T2 testi kullanılmıştır. Bölgelere göre Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Bölgelere Göre Türkçe Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark TR1- İstanbul , ,711, , 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, A, 1-B, 1-C TR2- Batı Marmara ,45 2-3, 2-4, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, TR3- Ege ,63 2-A, 2-B, 2-C TR4- Doğu Marmara ,99 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-A, 3-B, 3-C TR5- Batı Anadolu ,40 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, TR6- Akdeniz ,69 4-B, 4-C TR7- Orta Anadolu ,05 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C TR8- Batı Karadeniz ,81 6-7, 6-A, 6-B, 6-C TR9- Doğu Karadeniz ,58 7-A, 7-B, 7-C TRA- Kuzeydoğu ,70 Anadolu 8-A, 8-B, 8-C, TRB- Ortadoğu ,79 Anadolu 9-A, 9-B, 9-C TRC- Güneydoğu ,56 Anadolu A-C, B-C Toplam ,19 Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanları incelendiğinde, Batı Marmara (X = 69,45) ve Batı Anadolu (X = 69,40) bölgelerindeki öğrencilerin ortalama puanlarının diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu, en düşük ortalamaya sahip bölgenin ise Güneydoğu Anadolu bölgesi (X =57,56) olduğu görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde Türkçe ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalırken, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Türkiye ortalamasına yakın değerler çıkmıştır. Tablo 2 deki sonuçlara bakıldığında Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =3449,711 p<0,05). Diğer bir ifade ile, öğrencilerin ortak sınav puanları bölgelere bağlı olarak anlamlı biçimde değişmektedir. 8

9 Buna göre, Batı Marmara (X = 69,45) bölgesinin Türkçe dersi ortak sınavında, diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sadece Batı Marmara ile Batı Anadolu bölgeleri arasındaki fark anlamlı çıkmamıştır. Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 2 de verilmiştir. Grafik 2. Bölgelere Göre Türkçe Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ,66 69,45 68,63 68,99 69,4 66,69 67,05 66,81 66,58 60,7 60,79 57,56 66,

10 Bölgelere göre Matematik dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Bölgelere Göre Matematik Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark TR1- İstanbul , ,445, , 1-4, 1-5, 1-A, 1-B, 1-C TR2- Batı Marmara ,51 TR3- Ege ,77 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-A, 2-9, 2-A, 2-B, 2-B, 2-C 2-C TR4- Doğu Marmara ,35 3-1, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-A, 3-B, 3-C TR5- Batı Anadolu ,40 TR6- Akdeniz ,60 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, 4-B, 4-C TR7- Orta Anadolu ,69 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C TR8- Batı Karadeniz ,70 6-A, 6-B, 6-C TR9- Doğu Karadeniz ,46 7-A, 7-B, 7-C TRA- Kuzeydoğu ,79 Anadolu 8-A, 8-B, 8-C, TRB- Ortadoğu ,68 Anadolu 9-A, 9-B, 9-C TRC- Güneydoğu ,61 Anadolu A-C, A-C, B-C Toplam ,84 Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında matematik dersi ortak sınav ortalama puanları incelendiğinde en yüksek ortalamanın Batı Anadolu (X = 46,40) bölgesinde, en düşük ortalamanın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde (X =36,61) olduğu görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde matematik ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalırken, İstanbul, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde ise Türkiye ortalamasına yakın değerler çıkmıştır. Tablo 3 deki sonuçlara bakıldığında matematik dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =1698,445 p<0,05). Buna göre, Matematik sınavında Batı Anadolu (X = 46,40) bölgesinin diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 10

11 Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin Matematik dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 3 te verilmiştir. Grafik 3. Bölgelere Göre Matematik Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ,68 45,51 44,77 44,35 46,4 43,6 43,69 43,7 43,46 37,79 38,68 36,61 42,84 11

12 Bölgelere göre Fen ve Teknoloji dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark TR1- İstanbul , ,753, , 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, A, 1-B, 1-C TR2- Batı Marmara ,40 TR3- Ege ,42 2-3, 2-4, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-A, 2-B, 2-C TR4- Doğu Marmara ,49 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-A, 3-B, 3-C TR5- Batı Anadolu ,16 TR6- Akdeniz ,83 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, 4-B, 4-C TR7- Orta Anadolu ,61 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C TR8- Batı Karadeniz ,64 6-7, 6-8, 6-9, 6-A, 6-B, 6-C TR9- Doğu Karadeniz ,98 7-A, 7-B, 7-C TRA- Kuzeydoğu ,96 Anadolu 8-A, 8-B, 8-C, TRB- Ortadoğu ,16 Anadolu 9-A, 9-B, 9-C TRC- Güneydoğu ,97 Anadolu A-C, B-C Toplam ,26 Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında fen ve teknoloji dersi ortak sınav ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaların Batı Marmara (X =60,40) ile Batı Anadolu (X =60,16) bölgelerinde, en düşük ortalamanın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde (X =49,97) olduğu görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde fen ve teknoloji dersi ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalırken, İstanbul, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Türkiye ortalamasına yakın değerler elde edilmiştir. Tablo 4 teki sonuçlara bakıldığında fen ve teknoloji dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =1984,753 p<0,05). Buna göre, Fen ve Teknoloji Dersi ortak sınavında, Batı Marmara bölgesinin (X = 60,40) diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu ve Batı Anadolu bölgesi hariç ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 12

13 Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 4 te verilmiştir. Grafik 4. Bölgelere Göre Fen ve Teknoloji Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ,05 60,4 59,42 59,49 60,16 57,83 58,61 58,64 58,98 52,96 53,16 49,97 57,

14 Bölgelere göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Bölgelere Göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark TR1- İstanbul , ,753, , 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-A, 1-B, 1-C TR2- Batı Marmara ,04 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, TR3- Ege ,02 2-A, 2-B, 2-C TR4- Doğu Marmara ,22 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-A, 3-B, 3-C TR5- Batı Anadolu ,29 TR6- Akdeniz ,08 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, 4-B, 4-C TR7- Orta Anadolu ,53 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C TR8- Batı Karadeniz ,27 TR9- Doğu Karadeniz ,39 TRA- Kuzeydoğu ,77 Anadolu TRB- Ortadoğu ,12 Anadolu TRC- Güneydoğu ,04 Anadolu Toplam ,85 6-7, 6-A, 6-B, 6-C 7-A, 7-B, 7-C 8-A, 8-B, 8-C, 9-A, 9-B, 9-C A-C, B-C Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın Batı Marmara (X = 64,04) bölgesinde, en düşük ortalamanın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde (X =53,04) olduğu görülmektedir. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ortalaması Türkiye ortalamasının altında kalırken, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise Türkiye ortalamasına yakın değerler elde edilmiştir. Tablo 5 teki sonuçlara bakıldığında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =1984,753 p<0,05). Buna göre, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında Batı Marmara (X = 64,04) bölgesinin diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 14

15 Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 5 te verilmiştir. Grafik 5. Bölgelere Göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ,08 64,04 63,02 63,22 63,29 61,08 61,53 61,27 61,39 56,77 57,12 53,04 60,

16 Bölgelere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Bölgelere Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark TR1- İstanbul , ,087, , 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-A, 1-B, 1-C TR2- Batı Marmara ,87 2-3, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-A, 2-B, TR3- Ege ,79 2-C TR4- Doğu Marmara ,76 3-4, 3-5, 3-6, 3-A, 3-B, 3-C TR5- Batı Anadolu ,72 TR6- Akdeniz ,82 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, 4-B, 4-C TR7- Orta Anadolu ,02 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C TR8- Batı Karadeniz ,52 TR9- Doğu ,07 Karadeniz TRA- Kuzeydoğu ,84 Anadolu TRB- Ortadoğu ,47 Anadolu TRC- Güneydoğu ,75 Anadolu Toplam ,82 6-7, 6-8, 6-9, 6-A, 6-B, 6-C 7-8, 7-A, 7-B, 7-C 8-9, 8-A, 8-B, 8-C, 9-A, 9-B, 9-C A-C, B-C Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaların Batı Marmara (X = 82,87), Doğu Marmara (X =82,76) ve Batı Anadolu (X =82,72) bölgelerinde, en düşük ortalamanın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde (X =74,75) olduğu görülmektedir. Tablo 6 daki sonuçlara bakıldığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =1690,087, p<0,05). Buna göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında Batı Marmara (X = 82,87) bölgesinin diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu, Doğu Marmara ve Batı Anadolu bölgeleri dışında tüm bölgelerdeki ortalama puanlarla arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 16

17 Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 6 da verilmiştir. Grafik 6. Bölgelere Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ortak Sınav Ortalamaları 90 82,32 82,87 81,79 82,76 82,72 80,82 82,02 81,52 82, ,84 78,47 74,75 80,

18 Bölgelere göre İngilizce dersi ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7. Bölgelere Göre İngilizce Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları TR1- İstanbul TR2- Batı Marmara TR3- Ege TR4- Doğu Marmara TR5- Batı Anadolu TR6- Akdeniz TR7- Orta Anadolu TR8- Batı Karadeniz TR9- Doğu Karadeniz TRA- Kuzeydoğu Anadolu TRB- Ortadoğu Anadolu TRC- Güneydoğu Anadolu Toplam N X sd F p , ,809, , , , , , , , , , , , ,97 Anlamlı Fark Olan Bölgeler 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-A, 1- B, 1-C 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-9, 2-A, 2-B, 2-C 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-A, 3-B, 3-C 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-A, 4-B, 4-C 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-A, 5-B, 5-C 6-A, 6-B, 6-C 7-A, 7-B, 7-C 8-A, 8-B, 8-C, 9-A, 9-B, 9-C A-B, A-C, B-C Sınava katılan öğrencilerin bölgeler bazında İngilizce dersi ortak sınav ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaların Batı Marmara (X =51,33) ve İstanbul (X =50,42) bölgelerinde, en düşük ortalamaların ise Kuzeydoğu Anadolu (X =43,52) ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde (X =41,22) olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, Ortadoğu Anadolu bölgesinde İngilizce ortalamasının Türkiye ortalamasından daha düşük olduğu görülürken, Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde Türkiye ortalamasına yakın değerler elde dildiği görülmektedir. Tablo 7 deki sonuçlara bakıldığında İngilizce dersi ortak sınav ortalama puanları arasında bölgelere göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (F ( ) =1828,809, p<0,05). Buna göre, Batı Marmara (X = 51,33) bölgesinin İngilizce sınavında diğer bölgelere göre daha başarılı olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 18

19 Bölgelere göre 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi ortak sınav ortalama puanları Grafik 7 de verilmiştir. Grafik 7. Bölgelere Göre İngilizce Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ,42 51,33 50,40 49,9 49,91 47,98 47,86 48,23 47,87 43,52 44,21 41,22 47,

20 3.2. Cinsiyete Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Bu bölümde sınava katılan öğrencilerin her bir derse ilişkin ortak sınav ortalama puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlk olarak sınava katılan öğrencilerin dağılımına ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 8 de verilmiştir. Daha sonra öğrencilerin ortak sınav puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t testi ile test edilerek sonuçlar Tablo 9 da verilmiştir. Tablo 8. Cinsiyete İlişkin Betimsel İstatistikler N % Cinsiyet Kız ,3 Erkek ,0 Kayıp Veri 6654,6 Toplam ,0 Tablo 8 e bakıldığında kız ve erkek öğrenci sayılarının birbirine çok yakın olduğu, sınava katılan öğrencilerin %50,3 nün kız ve %49 nun erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Tablo 9. Cinsiyete Göre Ortak Sınav Puanlarının T Testi Sonuçları Cinsiyet X S sd t p Türkçe Kız 69,915 20, ,813,000 Erkek 62,378 22,02 Matematik Kız 43,848 23, ,557,000 Erkek 41,801 22,64 Fen Bilgisi Kız 58,462 22, ,933,000 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Erkek 56,022 23,32 Kız 62,053 22, ,833,000 Erkek 59,619 23,95 Kız 84,056 17, ,536,000 Erkek 77,514 21,07 İngilizce Kız 51,713 23, ,042,000 Erkek 44,127 22,39 Tablo 9 da görüldüğü gibi 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerindeki başarıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Buna göre, kız öğrencilerin tüm derslere ilişkin ortak sınav ortalama puanları erkek öğrencilerin ortalamalarından anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 20

21 3.3. Okullardaki Öğretim Şekline Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları okulların öğretim şekline göre incelenmiş ve Tablo 10 da normal ve ikili öğretim yapan okulların dağılımına ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. Daha sonra öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının öğretim şekline göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t testi ile test edilerek sonuçlar Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 10. Okullardaki Öğretim Şekline Göre İlişkin Betimsel İstatistikler N % Öğretim Şekli Normal ,6 İkili Öğretim ,7 Kayıp Veri 6660,6 Toplam ,0 Tablo 10 da normal ve ikili öğretim yapan okul oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Okulların % 52,6 sı normal öğretim yaparken %46,7 si ikili öğretim yapmaktadır. Tablo 11. Öğretim Şekline Göre Ortak Sınav Puanlarının T Testi Sonuçları Öğretim Şekli X S sd t p Türkçe Normal 66,307 21, ,753,000 İkili Öğretim 66,070 13,56 Matematik Normal 43,767 21, ,870,000 İkili Öğretim 41,791 22,78 Fen Bilgisi Normal 58,287 22, ,185,000 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İkili Öğretim 56,098 17,76 Normal 61,366 22, ,557,000 İkili Öğretim 60,273 16,07 Normal 80,964 19, ,762,000 İkili Öğretim 80,674 11,09 İngilizce Normal 49,168 21, ,357,000 İkili Öğretim 46,619 20,99 Tablo 11 e bakıldığında, ortak sınav ortalamalarının normal öğretim yapan okullarda az farkla da olsa daha yüksek olduğu ve yapılan analize göre ortalamalar arasındaki bu farklılıkların anlamlı olduğu görülmektedir. 21

22 3.4. Aile Gelir Durumuna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Aile gelir durumu değişkeni, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı veri tabanından elde edilen verilere göre çok kötü, düşük, orta, iyi ve kötü biçiminde sınıflandırılmıştır. Bu bölümde öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları aile gelir düzeylerine göre incelenmiştir. Sınava giren öğrencilerin aile gelir düzeyleri durumuna göre dağılımlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 12 de verilmiştir. Tablo 12. Aile Gelir Durumuna İlişkin Betimsel İstatistikler N % Gelir durumu Çok Kötü ,8 Düşük ,4 Orta ,1 İyi ,0 Çok İyi ,7 Kayıp veri ,9 Toplam ,0 Sınava giren öğrencilerin %9,9 nun aile gelir durumuna ulaşılamamıştır. Öğrencilerin yaklaşık yarısının (% 40 ının) orta düzey gelir grubunda yer aldığı, çok kötü ve çok iyi gelir grubunda yer alan öğrencilerin oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Her bir derste öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve farklılığın kaynağını belirlemek üzere Tamhane s T2 Testi kullanılmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 13 te gösterilmiştir. 22

23 Tablo 13. Aile Gelir Düzeyine Durumuna Göre Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları Türkçe N X sd F p Anlamlı Fark Çok Kötü , ,292,000 Tüm gruplar Düşük ,97 arasında Orta ,70 anlamlı fark var İyi ,70 Çok İyi ,45 Matematik Çok Kötü , ,536,000 Tüm gruplar Düşük ,51 arasında Orta ,33 anlamlı fark var İyi ,31 Çok İyi ,92 Fen Bilgisi Çok Kötü , ,415,000 Tüm gruplar Düşük ,79 arasında Orta ,27 anlamlı fark var İyi ,48 Çok İyi ,21 T.C. İnkılap Çok Kötü , ,795,000 Tüm gruplar Düşük ,43 arasında Tarihi ve Orta ,05 anlamlı fark var Atatürkçülük İyi ,83 Çok İyi ,07 Din Kültürü ve Çok Kötü , ,195,000 Tüm gruplar Ahlak Bilgisi Düşük ,46 arasında Orta ,41 anlamlı fark var İyi ,31 Çok İyi ,15 İngilizce Çok Kötü , ,911,000 Tüm gruplar Düşük ,52 arasında arasında Orta ,42 anlamlı fark var İyi ,41 Çok İyi ,30 Tablo 13 incelendiğinde, Türkçe (F (4,986694) =19470,292 p<0,005), Matematik (F (4,986694) =19295,536 p< 0,005), Fen ve Teknoloji (F (4,986694) =18667,415 p< 0,005), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (F (4,986694) =17885,795 p< 0,005), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (F (4,986694) =12844,195 p< 0,005) ve İngilizce (F (4,986694) =19265,911 p< 0,005) derslerinin ortak sınav ortalama puanlarının aile gelir düzeyi durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Tüm derslerde aile gelir düzeyi arttıkça ortak sınav ortalama puanlarının da artmakta olduğu görülmektedir. Aile gelir düzeyi çok iyi olan gruptaki öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları diğer gruplarda yer alan öğrencilerden yüksektir ve anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Benzer biçimde her bir gelir düzeyindeki öğrencilerin ortalama puanlarının kendinden aşağıda bulunan gelir düzeyindeki öğrencilerin ortalama puanlarından yüksektir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. 23

24 Cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenlerinin ortak etkisini incelemek için yapılan iki yönlü varyans analizinin sonuçlarına göre, kız öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde gelir düzeyine göre kendinden bir düzey üstte yer alan gruptaki erkek öğrencilere göre ortak sınav ortalama puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer derslerde ise gelir düzeyi olarak aynı grupta yer alan kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu belirlenmiştir Devamsızlık Durumuna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Çalışmanın bu bölümünde, sınava katılan öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının devamsızlık durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Öncelikle öğrencilerin devamsızlık durumuna göre dağılımlarına ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 14 te verilmiştir. Tablo 14. Devamsızlık Durumuna İlişkin Betimsel İstatistikler N % Devamsızlık 1-10 gün , gün , gün , gün ,8 41 ve üstü ,7 Kayıp veri ,0 Toplam ,0 Sınava giren öğrencilerin %7 sinin devamsızlık durumuna ulaşılamamıştır. Öğrenci grubunun yarısından fazlasının (%55) 1-10 gün süre ile devamsızlık yaptığı, yaklaşık %25 nin de gün devamsızlık yaptığı görülmektedir. Bu durumda, öğrencilerin % 80 nin devamsızlık yönetmeliğinde belirtilen süreye uygun hareket ettiği, ancak % 13 ünün bu süreyi aştığı söylenebilir. Her bir derste öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının devamsızlık durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere ikili karşılaştırma testlerinden Tamhane s T2 Testi kullanılmıştır. İlgili sonuçlar Tablo 15 te verilmiştir. 24

25 Tablo 15. Devamsızlık Durumuna Göre Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark Türkçe 1-10 gün , ,100,000 Tüm gruplar gün ,556 arasında gün ,686 anlamlı fark var gün , ve üstü ,315 Matematik 1-10 gün , ,892,000 Tüm gruplar gün ,590 arasında gün ,299 anlamlı fark var gün , ve üstü ,746 Fen Bilgisi 1-10 gün , ,012,000 Tüm gruplar gün ,909 arasında gün ,725 anlamlı fark var gün , ve üstü ,219 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1-10 gün , ,739,000 Tüm gruplar gün ,977 arasında gün ,135 anlamlı fark var gün , ve üstü , gün , ,003,000 Tüm gruplar gün ,458 arasında gün ,543 anlamlı fark var gün , ve üstü ,207 İngilizce 1-10 gün , ,753,000 Tüm gruplar gün ,599 arasında gün ,251 anlamlı fark var gün , ve üstü ,753 Tablo 15 incelendiğinde, Türkçe (F (4, ) =10422,10 p<0,05), Matematik (F (4, ) =7849,892 p<0,05), Fen ve Teknoloji (F (4, ) =10864,01 p<0,05), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (F (4, ) =9066,739 p<0,05), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (F (4, ) =12575,003 p<0,05) ve İngilizce (F (4, ) =8474,753 p<0,05) derslerinin ortak sınav ortalamalarının devamsızlık durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, tüm derslerde devamsızlık süresi arttıkça ortak sınav ortalama puanlarının düştüğü görülmektedir. Yine tüm derslerde 1-10 gün devamsızlık yapan öğrencilerin ortak sınav puanları diğer gruplardan daha yüksektir ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. 25

26 3.6. Kardeş Sayısına Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Sınava giren öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının kardeş sayısına göre karşılaştırıldığı bu bölümde, kardeş sayısı tek çocuk, 1-2 kardeş, 3-4 kardeş ve 5 ve üstü olmak üzere dört düzeyde incelenmiştir. Sınava giren öğrencilerin kardeş sayısına göre dağılımlarına ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 16 da verilmiştir. Tablo 16. Kardeş Sayısına İlişkin Betimsel İstatistikler Kardeş Sayısı N % Tek çocuk ,4 1-2 kardeş ,8 3-4 kardeş ,6 Toplam 5 ve üstü , ,0 Sınava giren öğrencilerin %11,4 ü tek çocuk iken, % 62,8 lik büyük bir kısmının 1 ya da 2 kardeş olduğu görülmektedir. 3-4 kardeş olan öğrenciler grubun %16,6 sını oluştururken 5 ve üstünde kardeşi olan öğrenci oranı ise %9,2 dir. Her bir derste öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmış, farkın kaynağını belirlemek üzere ikili karşılaştırma testlerinden Tamhane s T2 Testi kullanılmıştır. İlgili sonuçlar Tablo 17 de verilmiştir. 26

27 Tablo 17. Kardeş Sayısına Göre Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı Fark Türkçe Tek çocuk , ,657,000 Tüm gruplar 1-2 kardeş ,346 arasında 3-4 kardeş ,692 anlamlı fark var 5 ve üstü ,224 Matematik Tek çocuk , ,635, kardeş ,578 Tüm gruplar arasında 3-4 kardeş ,805 anlamlı fark var 5 ve üstü ,330 Fen Bilgisi Tek çocuk , ,977,000 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce 1-2 kardeş ,176 Tüm gruplar arasında 3-4 kardeş ,945 anlamlı fark var 5 ve üstü ,671 Tek çocuk , ,355, kardeş ,714 Tüm gruplar arasında 3-4 kardeş ,523 anlamlı fark var 5 ve üstü ,177 Tek çocuk , ,415, kardeş ,382 Tüm gruplar arasında 3-4 kardeş ,377 anlamlı fark var 5 ve üstü ,437 Toplam ,828 Tek çocuk , ,751,000 Tüm gruplar 1-2 kardeş ,362 arasında 3-4 kardeş ,707 anlamlı fark var 5 ve üstü ,773 Tablo 17 incelendiğinde, Türkçe (F (3, ) =24211,657 p<0,05), Matematik (F (3, ) =15388,635 p<0,05), Fen ve Teknoloji (F (3, ) =17569,977 p<0,05), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (F (3, ) =18132,355 p<0,05), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (F (4, ) =13525,415 p<0,05) ve İngilizce (F (3, ) =17126,751 p<0,05) derslerinin ortak sınav ortalamalarının kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Tüm derslerde kardeş sayısı arttıkça ortak sınav ortalama puanlarının da düşmekte olduğu görülmektedir. Kardeşi olmayan tek çocuk grubunda yer alan öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları diğer gruplarda yer alan öğrencilerin puanlarından yüksektir ve ortalama puanlar arasındaki fark anlamlıdır. Benzer biçimde kardeş sayısının her bir düzeyindeki ortak sınav ortalama puanları 27

28 kendinden bir sonra gelen kardeş sayısı düzeyindeki ortalama puanlarından yüksektir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır Sınıf Mevcuduna Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları sınıf mevcuduna göre incelenmiş olup, öncelikle sınava giren öğrencilerin sınıf mevcuduna göre dağılımlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 18 de verilmiştir. Tablo 18. Sınıf Mevcuduna İlişkin Betimsel İstatistikler N % Sınıf mevcudu 1-10 öğrenci 7407, öğrenci , öğrenci , öğrenci , öğrenci ,5 51 ve üstü öğrenci 6481,6 Kayıp veri 6654,6 Toplam ,0 Sınava giren öğrencilerin %0,6 sının sınıf mevcudu bilgisine ulaşılamamıştır. Öğrencilerin %44,1 nin kişilik sınıflarda, %33,6 sının ise kişilik sınıflarda bulunduğu yani öğrencilerin yaklaşık %80 nin ve kişilik sınıflarda yer aldığı görülmektedir. Her bir derste öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve ANOVA sonuçları Tablo 19 da gösterilmiştir. Sınıf mevcudu incelendiğinde, en yüksek ortak sınav ortalama puanı Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenci sayısının arası olan sınıflarda olduğu, Fen ve Teknoloji ile İngilizce derslerinde öğrenci sayısının arası olan sınıflarda olduğu görülmektedir. En düşük ortalama puanların ise öğrenci sayısının 1-10 arası olan sınıflarda olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak, 1-10 kişilik sınıfların büyük bir kısmının kırsal alanlarda bulunmasından kaynaklandığı yorumu yapılabilir. 28

29 Tablo 19. Sınıf Mevcuduna Göre Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları Türkçe Matematik Fen Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce N X sd F p Anlamlı Fark , ,438,000 Tüm gruplar ,983 arası fark anlamlı , , , ve üstü , , ,436, ,208 dışında tüm ,442 gruplar arası fark ,610 anlamlı , ve üstü , , ,857, ,968 dışında tüm ,000 gruplar arası fark ,823 anlamlı , ve üstü , , ,295,000 Tüm gruplar ,605 arası fark anlamlı , , , ve üstü , , ,296,000 Tüm gruplar ,135 arası fark anlamlı öğrenci ,496 öğrenci ,889 öğrenci ,271 öğrenci 51 ve üstü ,289 öğrenci , ,970,000 Tüm gruplar öğrenci öğrenci ,026 arası fark anlamlı öğrenci ,768 öğrenci ,384 öğrenci ,117 öğrenci 51 ve üstü ,293 öğrenci Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmektedir. (F ( ) =1212,438 p< 0,005). Buna göre, kişilik sınıfların Türkçe ortalaması (X =67,649) diğer sınıflardan daha yüksektir ve ortalamalar arası fark anlamlı çıkmıştır. Matematik dersi ortak sınav ortalama puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmektedir. (F ( ) =372,436 p< 0,005). En yüksek ortalama (X =43,610) kişilik sınıflarda elde edilmiştir ve diğer gruplarla arasındaki fark anlamlıdır. Matematik başarısında, ve kişilik sınıfların matematik ortalaması arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. 29

30 Fen ve teknoloji dersi ortak sınav ortalama puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmektedir (F ( ) =535,857 p< 0,005). Fen ve teknoloji dersinde en yüksek ortalamanın (X =57,968) kişilik sınıflarda olduğu, kişilik sınıflar ile kişilik sınıfların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bunun dışındaki diğer grupların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalama puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermekte olduğu görülmektedir (F ( ) =625,295 p< 0,005) kişilik sınıfların İnkılap Tarihi ortalaması (X =61,894) diğer sınıflardan daha yüksektir ve ortalamalar arası fark anlamlı çıkmıştır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ortak sınav puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F ( ) =1438,296 p< 0,005). Buna göre, kişilik sınıfların Din kültürü ve ahlak bilgisi ortalaması (X =81,889) diğer sınıflardan daha yüksektir ve ortalamalar arası fark anlamlı çıkmıştır. İngilizce dersi ortak sınav ortalama puanı sınıf mevcuduna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F ( ) =760,970 p< 0,005). İngilizce dersinde de fen ve teknoloji dersinde olduğu gibi kişilik sınıfların ortalaması (X =49,026) diğer sınıflardan daha yüksek ve tüm derslerde ortalamalar arası farkın olduğu görülmektedir. 30

31 3.8. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Ortak Sınav Puanlarının Karşılaştırılması Öğrencilerin ortak sınav ortalama puanları anne öğrenim durumuna göre incelenmiş, önce sınava giren öğrencilerin anne öğrenim durumuna göre dağılımına ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. Sonrasında her bir derste öğrencilerin ortak sınav ortalama puanlarının anne öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar diğer tablolarda yorumlanmıştır. Tablo 20. Anne Öğrenim Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistikler Anne öğrenim durumu N % Okuma Yazma Bilmiyor ,9 İlkokul ,5 Ortaokul ,7 İlköğretim ,7 Lise ,4 Ön lisans ,4 Lisans ,6 Yüksek lisans 3173,3 Doktora 916,1 13, ,0 17 Kayıp veri Toplam Anne öğrenim durumuna ilişkin olarak verilerin % 13,4 ne ulaşılamamıştır. Tablo 20 ye bakıldığında, grubun yaklaşık yarısını, anne öğrenim durumu ilkokul olan öğrencilerin (%48,5) oluşturduğu görülmektedir. İkinci sırayı ise anne öğrenim durumu lise (%12,4) olan öğrenciler yer almaktadır. Anne öğrenim düzeyine göre Türkçe ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 21 de verilmiştir. Tablo 21. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Türkçe Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı fark Okuma Yazma Bilmiyor , ,129,000 Lisans- Yüksek lisans İlkokul ,512 dışındaki tüm gruplar Ortaokul ,255 İlköğretim ,475 Lise ,955 Ön lisans ,659 Lisans ,561 Yüksek lisans ,226 Doktora ,653 31

32 Tablo 21 deki analiz sonuçları, öğrencilerin Türkçe dersi ortak sınav ortalama puanları arasında anne öğrenim düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(8, )= 21803,129, p<.05). Başka bir deyişle öğrencilerin Türkçe dersi ortak sınav puan ortalamaları, anne öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Genel olarak anne öğrenim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin Türkçe ortalama puanlarının yükseldiği görülmektedir. Burada karşımıza çıkan farklı durumlardan biri, anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin Türkçe ortalama puanlarının, anne öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerden daha yüksek olmasıdır. Diğer durum ise, anne öğrenim düzeyi doktora olan öğrencilerin ortalama puanlarının, anne öğrenim düzeyi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans olan öğrencilerin ortalama puanlarından daha düşük olmasıdır. Anne öğrenim düzeyleri arasındaki farkların hangi öğrenim düzeyleri arasında olduğunu araştırmak amacıyla yapılan Tamhane T2 testinin sonuçlarına göre, anne öğrenim düzeyi yüksek lisans (X =89,226) olan öğrencilerin Türkçe puanları, diğer gruplardan anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Lisans (X =88,561) ve yüksek lisans (X =89,226) grubunda olan öğrencilerin Türkçe dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. Anne öğrenim düzeyine göre Matematik ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 22 de verilmiştir. Tablo 22. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Matematik Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı fark Okuma Yazma Bilmiyor , ,591,000 Ön lisans - Doktora İlkokul ,904 dışındaki tüm gruplar Ortaokul ,294 İlköğretim ,267 Lise ,523 Ön lisans ,563 Lisans ,931 Yüksek lisans ,015 Doktora ,062 Matematik dersindeki ortalamalara bakıldığında Türkçe dersine benzer bir durum ile karşılaşılmaktadır. Anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin matematik puanları, anne öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerden daha yüksektir. Diğer bir durum ise, anne öğrenim düzeyi doktora olan öğrencilerin puanları, anne öğrenim düzeyi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans olan öğrencilerin ortalama puanlarından daha düşüktür. 32

33 Tablo 22 deki analiz sonuçları, öğrencilerin matematik dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anne öğrenim düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir F(8, ) = 26487,591, p<.05). Başka bir deyişle öğrencilerin Matematik dersi ortak sınav puan ortalamaları anne öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Anne öğrenim düzeyleri arasındaki farkların hangi öğrenim düzeyleri arasında olduğunu araştırmak amacıyla yapılan Tamhane T2 testinin sonuçlarına göre anne öğrenim durumu yüksek lisans (X =77,015) olan öğrencilerin matematik başarıları diğer durumlardan anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Ön lisans (X =68,563) ve Doktora (X =68,062) grubunda olan öğrencilerin Matematik dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. Anne öğrenim düzeyine göre Fen ve Teknoloji ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 23 te verilmiştir. Tablo 23. Anne Öğrenim Düzeyine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı fark Okuma Yazma Bilmiyor , ,460,000 Tüm gruplar arasında İlkokul ,863 anlamlı fark var Ortaokul ,721 İlköğretim ,511 Lise ,152 Ön lisans ,493 Lisans ,999 Yüksek lisans ,081 Doktora ,601 Fen ve teknoloji dersinin ortalamalarına bakıldığında, anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin ortalamaları, anne öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerden daha yüksektir. Bununla birlikte, anne öğrenim düzeyi doktora olan öğrencilerin puanları, anne öğrenim düzeyi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans olan öğrencilerin ortalama puanlarından daha düşüktür. Tablo 23 teki analiz sonuçları, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anne öğrenim düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(8, )= 22133,767, p<.05). Anne öğrenim düzeyleri arasındaki farkların hangi öğrenim düzeyleri arasında olduğunu araştırmak amacıyla yapılan Tamhane T2 testinin sonuçlarına göre anne öğrenim durumu yüksek lisans (X =86,081) 33

34 olan öğrencilerin fen ve teknoloji ortalama puanları diğer durumlardan anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Fen ve Teknoloji dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anne öğrenim durumuna göre tüm gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Anne öğrenim düzeyine göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ortak sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 24 te verilmiştir. Tablo 24. Anne Öğrenim Düzeyine Göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ortak Sınav Ortalamaları ve ANOVA Sonuçları N X sd F p Anlamlı fark Okuma Yazma Bilmiyor , ,808,000 Lisans-Yüksek lisans İlkokul ,609 dışındaki tüm gruplar Ortaokul ,017 İlköğretim ,352 Lise ,848 Ön lisans ,774 Lisans ,338 Yüksek lisans ,067 Doktora ,274 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortalamalarına bakıldığında, anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin ortalamaları, anne öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerden daha yüksektir. Ayrıca, anne öğrenim düzeyi doktora olan öğrencilerin puanları anne öğretim düzeyi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans olan öğrencilerin ortalama puanlarından daha düşüktür. Tablo 24 teki analiz sonuçları, öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav puan ortalamaları arasında anne öğrenim düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F(8, )= 20280,808 p<.05). Anne öğrenim düzeyleri arasındaki farkların hangi öğrenim düzeyleri arasında olduğunu araştırmak amacıyla yapılan Tamhane s T2 testinin sonuçlarına göre, anne öğrenim düzeyi yüksek lisans (X =87,067) olan öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük puanları, diğer durumlardan anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Sadece Lisans (X =86,338) ve Yüksek Lisans (X =87,067) grubunda olan öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ortak sınav ortalama puanları arasında anlamlı fark yoktur. Anne öğrenim düzeyine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınav ortalama puanlarına ait betimsel istatistikler ve ANOVA sonuçları Tablo 25 te verilmiştir. 34

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

TED KDZ. EREĞLĠ KOLEJĠ

TED KDZ. EREĞLĠ KOLEJĠ 5. SINIF DENEME SINAV TARİHLERİ 6. SINIF DENEME SINAV TARİHLERİ 7. SINIF DENEME SINAV TARİHLERİ 20 OCAK 2015 TEOG DENEME 4 TÜRKÇE 20 OCAK 2015 TEOG DENEME 4 MATEMATİK 20 OCAK 2015 TEOG DENEME 4 DİN KÜL.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KADIKÖY ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI Ortaokulu / 2017 Eğitim Öğretim Yılı 5-A Sınıfı I. Dönem Sınav Çizelgesi

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KADIKÖY ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI Ortaokulu / 2017 Eğitim Öğretim Yılı 5-A Sınıfı I. Dönem Sınav Çizelgesi 5-A Sınıfı 19.10.2016 30.11.2016 4. Ders 28.11.2016 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 07.11.2016 Gelişim Sınavı 18.10.2016 (1-2. Ders) 15.11.2016 20.12.2016 06.12.2016 10.01.2017 04.11.2016 6. Ders Genel Değerlendirme

Detaylı

2013-2014. Türkçe Testi 1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A. Matematik Testi (MEB)

2013-2014. Türkçe Testi 1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A. Matematik Testi (MEB) A 4. SINIF MERKEZİ SİSTEM YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI - 3 kitapçığı 1-B 2-B 3-C 4-A 5-C 6-C 7-D 8-D 9-A 10-B 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A Matematik Testi (MEB) 1-C 2-B 3-B 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

SON BEŞ YIL İÇİNDE YAPILAN LİSANS YERLEŞTİRME (LYS) SINAVLARI İLE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SON BEŞ YIL İÇİNDE YAPILAN LİSANS YERLEŞTİRME (LYS) SINAVLARI İLE ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2. Alt Probleme Ait Bulgular Son beş yılın verileri incelenmiş ve gerekli matematiksel işlemler yapılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen verilere göre SON BEŞ YIL İÇİNDE YAPILAN LİSANS YERLEŞTİRME () SINAVLARI

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

TIMSS ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI TIMSS 2015 ULUSAL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖN RAPORU. 4. ve 8. SINIFLAR.

TIMSS ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI TIMSS 2015 ULUSAL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖN RAPORU. 4. ve 8. SINIFLAR. TIMSS ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI TIMSS 2015 ULUSAL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖN RAPORU 4. ve 8. SINIFLAR Hazırlayanlar Muhsin POLAT Emre GÖNEN Burcu PARLAK Ahmet YILDIRIM Barış

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

VARYANS ANALİZİ (ANOVA)

VARYANS ANALİZİ (ANOVA) VARYANS ANALİZİ (ANOVA) VARYANS ANALİZİ (ANOVA) Ne zaman kullanırız? Ortalamalar arasında fark olup olmadığına bakmak istediğimizde Sürekli bir ölçüm (continuous data) ve 2 ya da daha fazla grubumuz olduğu

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Dr. Eren Can Aybek erencan@aybek.net www.olcme.net IBM SPSS Statistics ile Hangi Durumda Kullanılır? Bağımsız gruplar t testi, iki grubun ortalamasını

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı. No: 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı. No: 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi Aralık 218 No: 3 218 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 1785 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Y.Doç.Dr. H.Şenay Şen G.Ü.T.E.F.Eğitim Bilimleri Bölümü senay@gazi.edu.tr Özet Bilişüstü

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru 0 soru 0 soru ler er 1 Yaprak Test Yaprak 3 1 1 10 10 soru 93 930 soru Hayat Bilgisi 3 30 soru Hayat Bilgisi 10 10 soru 3 10 100 soru Hayat Bilgisi Fen Bilimleri 30 soru 3 3 Hayat Bilgisi Fen Bilimleri

Detaylı

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER

OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER E ğ i t i m Y ö n e t i m i Yıl : 1 Sayı : 4 Soı 1995 OKUL SEVİYESİ VE TÜRÜNE GÖRE BAZI DERSLERE KARŞI TUTUMLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER Yrd.Doç.Dr. Satılmış TEKİNDAL* Okullardaki başarısızlıkların büyük ölçüde

Detaylı

T.C VE

T.C VE T.C. 2015-2016 VE 2016- - ... 1... 2... 3 KAPSAM... 3... 4 DURUMLARI... 7 SONUÇ... 16 Tablo 1. TABLOLARIN Tablo 2. Tablo 3. 2015-2016 ve 2016-20... 7... 8 Tablo 4.... 9... 10 Tablo 5. 2015-2016 ve 2016-

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Çağında Kaynaştırma Eğitimi Gören Öğrencilere Karşı Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi *

İlkokul ve Ortaokul Çağında Kaynaştırma Eğitimi Gören Öğrencilere Karşı Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi * İlkokul ve Ortaokul Çağında Kaynaştırma Eğitimi Gören Öğrencilere Karşı Normal * Murat Gümüş * * Şırnak Üniversitesi Çetin TAN*** Siirt Üniversitesi Özet Araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul çağındaki

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SİYASİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI, HAZİRAN ARAŞTIRMA KÜNYESİ Araştırmayı Gerçekleştiren Kuruluş: Greenart Group Araştırma Danışmanı: Erol ERDOĞAN Uygulama Alanı: IBBS Düzey 1 (NUTS-1) kapsamında, 12 Bölge ve temsiliyeti sağlayan 26 il Araştırma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 3. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 3.1 Nüfus 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizin toplam nüfusu 74.724.269 olup, bunun %52,2 si olan 37.532.954 ü erkek, %49,8 i olan 37.191.315 i ise kadın nüfustur.

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri Din Eğitimi İndeksi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri 1 DİN EĞİTİMİ İNDEKSİ Takdim 2 Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER; ahlâkî ve

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GENEL KÜLTÜR BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal

Detaylı

Lise Öğrencileri İle Ailelerinin Nitelikleri ve Örencilerin Başarıları

Lise Öğrencileri İle Ailelerinin Nitelikleri ve Örencilerin Başarıları 4 BlR ARAŞTIRMA Lise Öğrencileri İle Ailelerinin Nitelikleri ve Örencilerin Başarıları I. GİRİŞ Prof. Dr. Ethem ÖZGÜVEN* Lise öğrencilerinin kendilerine ana-babalarına iiişkin nitelikleri ve başarı düzeylerini

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2013 12(3):545-565 ISSN: 1303-0094 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 t testleri: Tek örneklem t testi, Bağımsız iki örneklem t testi, Bağımlı iki örneklem t testi Aşağıdaki analizlerde

Detaylı

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13(2013) 022001 (1-15) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 022001 (1-15)

Detaylı

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT  ÜNİVERSİTESİ SİİRT İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI İNÖNÜ ÜNİRSİTESİ / FIRAT ÜNİRSİTESİ / ARDAHAN ÜNİRSİTESİ / SİİRT ÜNİRSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İÇİNDEKİLER A-) İş Gücü Piyasası B-)

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı