Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði"

Transkript

1 Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li yaþlarýn ortalarýdýr. En riskli gurup olarak ile yaþlarý arasý kabul edilmekle birlikte, herhangi bir yaþta hatta küçük çocuklarda bile görülebilmektedir (Hirschfeld 1994, Burke ve ark. 1990). Major depresif atak geçiren hastalarýn yaklaþýk %50'sinde atak baþlamadan önce önemli düzeyde depresif semptomlarýn olduðu prodromal bir dönem vardýr. Bu dönemde semptomlar tanýnýr ve tedavi edilirse tam bir major depresif ataðýn geliþimi önlenebilir. Major depresif ataðýn süresi deðiþkendir. Tedavi edilmeyen bir atak 6 ile 13 ay kadar sürerken, tedavi edilen ataklar yaklaþýk üç ayda sonlanýr. Ataklarýn süresi hastalýðýn doðal seyrine, psikososyal streslere ve tedavinin etkinliðine baðlý olabilir. Major depresif bozukluðun birinci ataðýnda hastaneye yatýrýlarak tedavi edilen hastalarýn yaklaþýk %50'si, ilk bir yýl içinde iyileþmektedir (Kaplan 1998, Angs ve ark. 1997). Bir çalýþmada major depresyonlu hastalarýn %54'nün altý ay içinde, %70'inin bir yýl içinde, %88'inin beþ yýl içinde düzeldiði bulunmuþtur (Keller ve ark. 1992). Shea ve arkadaþlarýnýn (1992) çalýþmasýnda ise daha * Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, DENÝZLÝ düþük oranlar bildirilmektedir. Bu çalýþmada hastalar 16 ay boyunca izlenmiþ ve kognitif davranýþçý terapiyle %30, bireysel terapiyle %26, imipramin tedavisiyle de %19'luk iyileþme oranlarý saptanmýþtýr. Depresyonun seyrini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasýnda, erken yaþta veya 60 yaþýn üzerinde baþlama, aðýr ya da fazla sayýda major depresif atak geçirme, aile desteðinin yetersizliði, komorbid anksiyete bozukluðu, double depresyon, madde baðýmlýlýðý ve ailede affektif bozukluk bulunmasý gibi deðiþkenler bildirilmiþtir (Hirschfeld 1994, Warner 1992). Depresyonun seyri ve sonucu açýsýndan çok farklý terim ve tanýmlarýn kullanýlmasý, sonuçlarý deðerlendirmede zorluklar çýkarmakta, yanlýþ anlamalara neden olmaktadýr. Bu konuyla ilgili, Frank ve arkadaþlarý (1991) depresif hastalýklarýn seyrine yönelik bir kavramlaþtýrma giriþiminde bulunmuþ ve "5R" yaklaþýmýný önermiþlerdir. Response (yanýt), remission (düzelme), relapse (depreþme), recovery (iyileþme) ve recurrence (yineleme). Düzelme (remission), hastalarda kýsmi veya tam düzelme olarak gözlenebilir. Kýsmi düzelme, hastalarýn depresyon belirtilerini tam olarak göstermedikleri, ancak minimal belirtilerin devam ettiði bir dönemdir. Yanýt (response), kýsmi düzelmenin baþladýðý nokta olarak düþünülebilir. Tam düzelme, 99

2 ATEÞCÝ FÇ. hastada depresyon belirtilerinin olmadýðý ve yeterli miktarda iyileþmenin görüldüðü bir dönemdir. Depreþme (relapse), bir depresif ataðýn düzelme döneminde farklý nedenlerden dolayý depresyon belirtilerinin yeniden ortaya çýkmasýdýr. Ýyileþme (recovery), bir ataktan sonra uzun bir süre hastada depresyon belirtilerinin olmamasý yani ataðýn tam olarak geçmesidir. DSM-IV'de en azýndan ardýþýk iki ay süreyle major depresif ataðýn taný ölçütleri tam karþýlanamazsa o ataðýn sonlandýðý kabul edilir. Yineleme (recurrence) ise, iyileþmeden sonra ortaya çýkan yeni bir major depresif ataktýr (APA 1994, Frank ve ark. 1991, Hirschfeld 1994). Bu yaklaþým ayný zamanda uzun süreli tedavi planýnýn çerçevesini de oluþturur. Depresyonun tedavisi akut (acute), idame veya sürdürüm (continuation) ve izlem (maintenance) dönemleri olmak üzere üçe ayrýlýr. Akut dönem, yaklaþýk üç ay ( 6-12 hafta) ya da daha kýsa sürer. Tedavide belirtilerinin stabilizasyonu saðlanýr. Ýdame dönemi, depresyon ataðýnýn sonuna kadar sürer. Genellikle üç-altý ay devam eder. Bu dönemde amaç ilk depresyon ataðýnýn depreþmesini önlemektir. Depreþme riskinin en yüksek olduðu dönem akut tedavinin býrakýlmasýndan hemen sonraki dönemdir. Bunu izleyen aylarda aþamalý olarak azalýr. Ýzlem dönemi, hastanýn yeni bir ataða (yineleme) girmesini engellemek için bir yýl ya da daha fazla süren dönemdir. Bu dönemde klinisyen tedaviyi kesebilir veya yeni bir depresyon ataðýný önlemek için tedaviye devam kararý alabilir. Amaç yeni ataklarýn önlenmesi, yani koruyuculuktur. Depresyonda depreþme ve yineleme arasýndaki farklýlýk önemlidir. Yineleme genellikle 4-6 aylýk bir iyileþme döneminin ardýndan yeni bir depresif ataðýn ortaya çýkmasý olarak tanýmlanýr. Buna karþýn depreþme ise akut atak belirtilerinin önce düzelmesi ve ardýndan ilk 4-6 ay içerisinde tekrar ortaya çýkmasýdýr (Hirschfeld 1994, Goodnick ve ark. 1998). Major depresif bozukluðun beþ yýllýk bir izleme çalýþmasýnda, dokuz ay sonra hastalarýn %49'unda tam düzelme, %45'inde ise kýsmi düzelme olduðu saptanmýþtýr. Takip süreci boyunca hastalarýn %82'sinde tam düzelme olup bunlarýn %60'ý ikinci yýlda veya daha önce tam düzelme dönemine girmiþtir. Beþ yýl içinde hastalarýn %41'inin depreþme veya yinelemeler geçirdiði saptanmýþtýr. Özellikle düzelmeden sonraki ilk dört ay içinde, minimal depresyon belirtili hastalarda depreþme görülürken, belirtileri olmayan hastalarda düzelmeden sonraki 12 ayýn sonunda yinelemeler ortaya çýkmýþtýr. Bu çalýþmada önceki ataklarýn sayýsý ve psikotik özelliklerin varlýðý depreþmenin habercisi olarak bildirilmektedir (Van Londen ve ark. 1998). Prien ve arkadaþlarýnýn (1986) plesebo kontrollü çalýþmalarýnda ise akut yanýttan sonraki ilk dört ay içinde görülen depreþme oraný %44 olarak bildirilmektedir. Yaþlý hastalarda depresyon daha yavaþ iyileþmekte fakat iyileþme oranlarý daha yüksek olmaktadýr. Düzelme dönemlerinde daha fazla depreþmeler görülmekte, izlem tedavileri kesilince de yeni bir atak için yüksek risk taþýmaktadýrlar. Fakat yeni atak için baþlanan tedaviye iyi yanýt verirler. Yeni ataklar için spesifik bir göstergenin olmamasý tedavinin uzun süre devam etmesini gerektirebilir. Ancak burada zarar-yarar oraný göz önünde bulundurularak uygun tedavi seçilmelidir (Reynolds ve ark. 1996). Flint ve arkadaþlarýnýn (1999) 60 yaþ ve üzeri depresyonlu hastalarda yaptýklarý bir çalýþmada, hastalarda depresyonun yineleme olasýlýðý tedavi almadýklarý dönemde %61 olarak saptanmýþtýr. Yeni ataklarýn %58'i 6 ay içinde, % 92'si 12 ay içinde ilaç tedavisinin kesilmesini takiben ortaya çýkmýþtýr. Warner ve arkadaþlarý (1992) ebeveynleri deprese olan bireyleri izlemiþler ve bu durumun depresyonun seyrini olumsuz yönde etkilediðini saptamýþlardýr. Bu hastalarýn iki yýllýk yineleme oranlarýný %16.1 olarak saptamýþlardýr. Yineleme habercileri, daha önceden distimi tanýsýnýn olmasý ve sosyal iþlevsellikte yaþanan sorunlardýr. Ýki yýl sonra bu hastalarýn %87'si iyileþmiþtir. Ortalama iyileþme süreleri 54 haftadýr ve ebeveynleri deprese olmayan gruba (23 hafta) göre daha uzun sürede iyileþme göstermiþlerdir. Depresif hastalýklarýn uzun dönem sonuçlarýný araþtýran bir çalýþmada 145 hasta ortalama 15 yýl takip edilmiþtir. Hastalar nörotik depresyon (ND) ve endojen depresyon (ED) olarak iki gruba ayrýlmýþlardýr. ND'li hastalarýn belirgin olarak daha genç olduklarý, ED'lilerin ise tekrar baþvuru oranlarýnýn yüksek olduðu tespit edilmiþtir. ND'li hastalarýn tekrar baþvuru oranlarý ve hastanede kalýþ süreleri daha azdýr. Bu da ED'de hastalýðýn ataklar 100

3 DEPRESYONUN SEYRÝ þeklinde ve aðýr bir gidiþ gösterdiðini, ND'de ise daha hafif ve kronik bir gidiþ olduðunu ortaya koymaktadýr. Fakat yýllar içinde hastalýðýn aðýrlýðý ve iþlev kaybý açýsýndan hastalar arasýnda anlamlý bir fark kalmamaktadýr. Depresyon ataðý akut dönemde hastanede etkili þekilde haftalar içinde tedavi edilebilir. Fakat asýl önemli olan uzun dönem sonuçlarýdýr. Bu hastalarýn yalnýzca 1/5'i sürekli olarak iyi kalmakta ve yaklaþýk 1/5'i intihar giriþimiyle yaþamlarýna son vermekte (%7) veya iþlev kaybýna uðramaktadýrlar. Ýntiharlar sýklýkla ilk ataktan sonraki altý hafta içinde gerçekleþmekte, alkolik ve kiþilik bozukluðu olanlarda depresyonun seyri daha kötü olmaktadýr (Kiloh ve ark. 1988). Major depresif bozuklukta psikotik özelliklerin olmasý hastalýðýn seyrini olumsuz yönde etkilemektedir. Yine psikotik gidiþ gösteren hastalarda, atak süresinin uzun olmasý, önceki ataklarýn kronikliði, ergenlikte arkadaþlýk iliþkilerinin bozuk olmasý, iþlev düzeylerinin yetersizliði ve evlenmemiþ olma hastalýðýn seyrini kötüleþtirmektedir (Coryell ve ark. 1990). Bazen major depresif atak distiminin üzerine geliþebilir. Distimik bozukluðu olan bireylerin yaklaþýk %10'u major depresif atak geçirebilmektedir. Bu kiþilerin baþka ataklar geçirme olasýlýklarý daha yüksektir ve ataklar arasýnda daha az bir düzelme gösterirler. Distimide kiþilik patolojisi yaygýndýr. Hastalarýn kendiliðinden düzelme þanslarý düþüktür. Ayrýca depreþen ve yinelenen major depresif atak riskine sahiptirler. Distiminin ve bununla iliþkili olarak kronik depresif hastalýklarýnýn prognozunu ilaç tedavilerinden etkilenmektedir (Thase 1998, Kovacs ve ark. 1994). Major depresif atak geçiren hastalarýn yaklaþýk %50-60'ý ikinci bir depresif atak, %5-10 kadarý ise manik atak geçirmektedir. Major depresif bozukluðun bipolar bozukluða dönüþmesiyle ilgili kesin veriler olmamakla birlikte, psikotik özellikler ve psikomotor retardasyon gösteren, akut baþlangýçlý aðýr bir depresyonun bipolar gidiþ göstermesi daha olasýdýr. Unipolar hastalarda kronisitenin anlamlý bir þekilde daha yaygýn olduðu, hem unipolar hem bipolar hastalarda kronisitenin zamanla azaldýðý bulunmuþtýr. Unipolar hastalarda çok ataklý gidiþi (yineleme) öngören deðiþkenler, kadýn olma, hastalýðýn erken yaþta baþlamasý, önceki ataklarýn sayýsýnýn fazla olmasý, hiç evlenmemiþ olma ve uzun depresif ataklarýn varlýðý olarak saptanmýþtýr (Winokur ve ark. 1993, Mueller ve ark. 1999). Cinsiyet ve atak arasýndaki iliþkiyi araþtýran bazý çalýþmalarda ise cinsiyetin depresyonun seyri üzerine özellikle iyileþme ve yineleme sayýlarýna önemli bir etkisi olmadýðý saptanmýþtýr (Kessing 1998, Simpson ve ark. 1997). Berlanga ve arkadaþlarý (1999) depresif atak tedavisine verilen yanýtýn yavaþ baþlamasýný yinelemeler için önemli bir belirleyici olarak bildirmiþlerdir. Ayný çalýþmada hastalarýn kiþilik sorunlarýnýn bulunmasý ve tedavi süresinin kýsa tutulmasý da yinelemeler için risk faktörü olarak saptanmýþ ve bunlarýn kronik depresyon eðilimini arttýrdýðý gözlenmiþtir. Unipolar depresif bozuklukta ilk ataðýn ortaya çýktýðý yaþ arttýkça yineleme oranlarý artmakta (her on yaþta %2), ikinci ataktan sonra ise yineleme oranlarý azalmaktadýr. Yine hiç evlenmeyenlerde yineleme oranlarý yüksektir. Ýlk ataktan önce ayrýlan ya da boþananlarýn ikinci ataðý geçirme olasýlýðý yüksekken sonraki ataklarda olabilen boþanma yada ayrýlmalarýn diðer atak oranlarýný etkilemediði saptanmýþtýr. Unipolar bozuklukta sosyodemografik özelliklerin baþlangýç döneminde daha önemli olduðu, hastalýðýn zamanla kendi ritmine girmesiyle belirleyiciliðinin azaldýðý görülmektedir (Kessing ve ark. 1998). Major depresif bozuklukta ilk depresif ataðýn süresi yaklaþýk 5.5 hafta olup, sonraki atak sürelerinden daha uzundur. Genç yaþta baþlayan ve atak süreleri uzun olan unipolar bozukluklarda iyileþme hýzýnýn yavaþ olacaðý tahmin edilmektedir. Atak sayýsý arttýkça yineleme riski artarken hastalýk ilerledikçe ataðýn ciddiyeti de artmaktadýr (Kessing ve ark. 1999). Depresif bozukluklarýn mevsimsel özellik göstermesi yineleme riskini arttýrmaktadýr. Ataklarýn yavaþ iyileþmesi, kiþiliðin nörotisizm göstermesi ve hastalýk süresi ile ataklarýn ayný sayýda olmasý (beþ yýla beþ atak olmasý gibi) mevsimselliði gösteren belirleyicilerdir. Siklotimik kiþilik mevsimsel depresif bozukluklara yatkýnlýk saðlayabilmektedir (Hirschfeld 1994, Tompson ve ark. 1995). Mevsimsel depresif bozuklukla ilgili üç yýllýk bir izleme çalýþmasýnda, özellikle kýþ aylarýnda depreþmelerin görüldüðü, neþeli, iyimser, etkinliklere katýlan bireylerde düzelmelerin daha çok olduðu saptanmýþtýr. Bu hastalarýn %30'u izleme 101

4 ATEÞCÝ FÇ. döneminde mevsimsel özellik göstermeye devam ederken, %18 i tam düzelme dönemine girmiþtir (Tompson ve ark. 1995). Major depresif ataklar bazý hastalarda tümüyle sonlanabilir, bazý hastalarda kýsmen geçer, bazýlarýnda ise (%5-10) depresif atak taný ölçütlerini karþýlayacak düzeyde, iki yýl veya daha uzun bir süre devam eder. Bu durum kronik major depresyon olarak tanýmlanýr (APA 1994). Major depresyonlu hastalarýn yaklaþýk, %50'sinde tam, %30'unda kýsmi iyileþme olabilmekte ancak %20 kadarý kronikleþmektedir. Kronik deprese hastalar kronik olmayanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda daha yaþlý ve daha fazla depresif atak geçiren hastalardýr. Uzun süreli izleme çalýþmalarý, kronik ve düzelmediði düþünülen hastalarýn da iyileþebileceðini göstermiþtir. Bu hastalarda iyileþme, hastalýðýn ilk dönemdeki þiddetinin az olmasýna, psikotik özelliklerin olmamasýna, ergenlik döneminde iyi arkadaþlýk iliþkilerinin varlýðýna ve hastalýktan önceki dönemde fonksiyonlarýn yüksek düzeyde olmasýna baðlýdýr (Rush ve ark. 1995, Coryell ve ark. 1990). Depresyonun sýklýkla yinelenen ve bazen de kronik seyir gösteren özelliklerinden dolayý, klinisyenlerin tedaviyi sonlandýrma konusunda çok dikkatli olmalarý gerekmektedir. Ýlaç tedavisinde genel prensip idame tedavinin, akut tedaviye yanýt alýnmýþ olan dozla devam edilmesi ve tam bir iyileþme olmadýkça kesilmemesidir. Tedavi sonlandýrýlmaya karar verildiðinde ise ilaçlar yavaþ kesilmelidir. 1984'te Prien ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý iki yýllýk bir izleme çalýþmasýnda, tedavi birden kesilmiþ ve çalýþmaya katýlanlarýn %37'sinde sekiz hafta içinde yineleme gözlenmiþtir. Frank ve arkadaþlarýnýn yürüttüðü bir çalýþmada ise tedavi azaltýlarak sonlandýrýldýðýnda yalnýzca %4 oranýnda yineleme izlenmiþtir (Hirschfeld 1994, Frank ve ark. 1990, Prien ve ark. 1984). American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. baský (DSM-IV), Washington, DC. Angss J, Merikangas K (1997) The depressive spectrum: diagnostic classification and course. J Affect Disord, 45: Berlanga C, Heinze G, Torres M ve ark. (1999) Personality and clinical predictors of recurrence of depression. Psychiatr Serv, 50: Burke KC, Burke JD, Regier DA ve ark. (1990) Age at onset of selecter mental disorders in five community populations. Arch Gen Psychiatry, 47: Burke RMA (1994) Guidelines for the long- term treatment of depression. J Clin Psychiatry, 55 (Suppl 12): Coryell W, Endicott J, Keller M (1990) Outcome of patient with chronic affective disorder: A five- year follow -up. Am J Psychiatry, 147: Coryell W, Keller M, Lavori P ve ark. (1990) Affective syndromes, psychotic features, and prognosis. Arch Gen Psychiatry, 47: Flint AJ, Rifat S (1999) Recurrence of first-episode geriatric depression after discontinuation of maintenance antidepressants. Am J Psychiatry, 156: Frank E, Kupfer DJ, Perel JM ve ark. (1990) Three- year outcomes for maintenance therapies in reccurrent depression. Arc Gen Psychiatry, 47: Frank E, Prien R, Jarrett B ve ark. (1991) Conceptualization and rationale for consensus definitions of terms in major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry, 48: KAYNAKLAR Goodnick PJ, Goldstein (1998) Selective serotonin reuptake inhibitors in affective disorders-ii. Efficacy and quality of life. J Psychopharmacol, 12 (Suppl B): Kaplan HI (1998) Mood disorder. Synopsis of Psychiatry, HI Kaplan, BJ Sadock, Baltimore, Williams and Wilkins, s Keller MB, Lavadi PW, Mueller TI ve ark. (1992) Time to recovery, cronicity, and levels of psycopathology in major depression. Arch Gen Psychiatry, 49: Kessing LV (1998) Recurrence in affective disorder. Br J Psychiatry, 172: Kessing LV, Andersen PK, Mortensen PB (1998) Predictor of recurrence in affective disorder: A case register study. J Affect Disord, 49: Kessing LV, Mortensen PB (1999) Recovery from episodes during the course of affective disorder: a case -register study. Acta Psychiatr Scand, 100: Kiloh LG, Andrews G, Neilson M (1988) The long term outcome of depressive illness. Br J Psychiatry, 153: Kovacs M, Akiskal HS, Gatsonis ve ark. (1994) Childhoodonset dysthymic disorder. Clinical features and prospective naturalistic outcome. Arch Gen Psychiatry, 51: Mueller TI, Leon AC, Keller MB ve ark. (1999) Recurrence after recovery from major deppresive disorder during 15 years of observational follow-up. Am J Psychiatry, 156: Prien RF, Kupfer DJ, Mansky PA ve ark. (1984) Drug teraphy in the prevention of recurrences in unipolar and bipolar affective disorders: report of the NIMH collaborative study group comparing lithium carbonate, imipramine, and a lithium 102

5 DEPRESYONUN SEYRÝ carbinate imipramine combination. Arch Gen Psychiatry, 41: Prien RF, Kupfer DJ (1986) Continuation drug treatment for major depressive episodes: how long should it be maintained? Am J Psychiatry, 143: Reynolds CF, Frank E, Kupfer DJ ve ark. (1996) Treatment outcome in reccurrent major depression: a post comparison of elderly (young old) and midlife patients. Am J Psychiatry, 153: Rush AJ, Laux G, Giles DE ve ark. (1995) Clinical characteristics of outpatients with chronic major depression. J Affect Disord, 34: Shea MT, Elkin I, Imber SD ve ark. (1992) Course of depressive symptoms over follow. Findings from the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. Arch Gen Psychiatry, 49: Simpson HB, Nee JC, Endicott J (1997) First-episode major depression. Few sex differences in course. Arch Gen Psychiarty, 57: Thase M (1998) Antidepressant treatment of dsythimia and related chronic depressions. Curr Opinion Psychiatry, 11: Thompson C, Raheja SK, King EA (1995) A follow-up study of seasonal affective disorder. Br J Psychiatry, 167: Warner V, Weissman MM, Fendrich M ve ark. (1992) The course of major depression in the offspring of depressed parents. Incidence, recurrence, and recovery. Arch Gen Psychiatry, 49: Winokur G, Coryell W, Keller M ve ark. (1993) A prospective follow-up of patients with bipolar and primary unipolar affectice disorder. Arh Gen Psychiatry, 50: Van Londen L, Molenaar RP, Goekoop JG ve ark. (1998) Threeto 5-year prospective follow-up of outcome in major depression. Psychol Med, 28:

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara Kronik Depresyon (Distimi) Doç. Dr. Rüstem AÞKIN* Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara imkan vermeyecek ölçüde farklý anlamlarda ve en çok nörotik depresyon için kullanýlýr (Invernizzi

Detaylı

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma

Kronik Depresyon ve Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma ve da Antidepresan Tedavi Uygulamaları: Karşılaştırmalı I3ir Çalışma Dr. Pınar Demirarelan\ Dr. Peykan Göka\p\ Dr. Kültegin ögc!2, Dr. Ali N. Eabaoglu3 Ö ZET Bu çalışmanın amacı belirgin yetiyitimine yol

Detaylı

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet Distimik Bozukluk Doç. Dr. K. Oðuz KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU* Özet Sinsi baþlangýçlý, eþik altý þiddet ve kronik seyir gösteren bir depresyon türü olan distimik bozukluk sýk

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte Distimi Prof. Dr. Olcay YAZICI* 1. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE TARÝHÇESÝ Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte olan distimi sözcüðü, Yunanca'da 'kötü-mizaçlý' anlamýna gelmektedir. Mizaç (humour),

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Emine Şimşek Şahinol 1, Ömer Aydemir 2, İlkin İçelli 3 1 Kırıkkale Devlet Hastanesi, 2 Celal Bayar Uni. Psikiyatri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB)

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Arasýndaki Ýliþki Yrd. Doç. Dr. Cengiz TUÐLU* Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) ilk olarak çocukluk çaðýnda kendini gösteren ve

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:151-156 DOI: 10.5350/DAJPN2012250208 İki Uçlu Bozukluğu Olan Hastalarda Depresif Belirtilerin Tedavisinde Antidepresan Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Geriatrik depresyon 65 yaş ve üzerinde yaşlı popülasyonda

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Hamdullah AYDIN*, Fuat ÖZGEN** ÖZET Psikiyatrik bozukluklarda uyku çalýþmalarý, uykuda REM fenomenlerinin ve delta uykusunun deðiþtiðine iþaret etmektedir. REM

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Ciddi depresif bozukluklar, týp tarihinde en

Ciddi depresif bozukluklar, týp tarihinde en Depresyonun Klinik Alttipleri Doç. Dr. Rüstem AÞKIN* Ciddi depresif bozukluklar, týp tarihinde en erken tanýmlanan hastalýklardýr. Son zamanlarda depresyon kavramý hafif formlarý da içerecek biçimde geniþletilmiþtir.

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital ARAÞTIRMA Psikiyatrik Bozukluklara Baðlý Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital Eda Aslan 1, Nadya Þimþek 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi

Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi Yaþlýda Depresyon ve Tedavisi Prof. Dr. Engin EKER*, Dr. Ayþýn NOYAN** Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi ve patogenezi konusunda son yýllarda yoðun çalýþmalar yapýlmýþtýr. Çalýþmalar

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum DERLEME Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum From Depressive Symptamotology to Major Depression: Clinical Spectrum Aslý Akýn Aslan 1, Burcu Akýn Sarý 2, Aslý Kuruoðlu 3 1 Uz.Dr., Batman

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling 86 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 86-94 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kerem Şenol COŞKUN Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖZET Amaç: Günümüzde bipolar bozukluğun

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):164-169 Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Dr. Sermin KESEBİR 1, Dr. Simavi VAHİP 2, Dr. Fisun AKDENİZ 3, Dr. Zeki YÜNCÜ 4 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Psikotik depresyon, DSM-IV'de Major Depresif

Psikotik depresyon, DSM-IV'de Major Depresif Psikotik Özellikli Depresyon Dr. Berna ÖZEN*, Doç. Dr. E. Timuçin ORAL* Psikotik depresyon, DSM-IV'de Major Depresif Bozukluk tanýsýnýn kesitsel gidiþ tanýmlayýcýlarý arasýnda þiddet göstergesi olan psikotik

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi ARAÞTIRMA Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi Ozan Pazvantoðlu 1, Tuncer Okay 2, Nesrin Dilbaz 3, Cem Þengül 1, Göksel

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Prof. Dr. Olcay YAZICI* Özet Diðer psikiyatrik bozukluklarda olduðu gibi depresif bozukluklarda da sýklýkla tabloya baþka organik ya da psikiyatrik hastalýklarýn

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3):223-230 Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Çiğdem AYDEMİR 2, Dr. Aydın KURT 3, Dr. Sema GÜLEN 4, Dr. Erol GÖKA 2

Detaylı

Ýnme Sonrasý Depresyon

Ýnme Sonrasý Depresyon DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Genetik veriler, duygudurum bozukluklarýnýn

Genetik veriler, duygudurum bozukluklarýnýn Depresyonun Genetik Nedenleri Dr. Esin ERSAN*, Prof. Dr. Ercan ABAY* Genetik veriler, duygudurum bozukluklarýnýn geliþiminde önemli bir etken olarak dikkati çekmektedir. Genetik yüklülük örüntüsü karmaþýk

Detaylı

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki Panik ve Depresyon: Etiyoloji, Taný ve Eþtaný Sorunlarý Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK*, Dr. Aybars AKOÐLU* Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki fiziksel duyumlarýn çok kötü sonuçlarý olabileceðini

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel Mikst Anksiyete Depresyon ve Eþtanýlý Durumlar Prof. Dr. Hüray FÝDANER*, Prof. Dr. Tunç ALKIN* Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel týpta hem de psikiyatri ve klinik psikoloji alanýndaki çalýþmalarda

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Özet Þizofreni, kiþinin düþünce, algýlama, duygulaným ve davranýþlarýný önemli derecede etkileyerek iþ, sosyal ve özel yaþamýnda

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde Depresyon - Demans Ayýrýcý Tanýsý Dr. E. Yusuf SÝVRÝOÐLU*, Prof. Dr. Selçuk KIRLI* Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde biliþsel kaybýn ortak özellik olarak yer aldýðý iki klinik tablodur. Her iki

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin ARAÞTIRMA Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Ýncelenmesi Evaluation of Clinical and Sociodemographic Features of the Patients' Who Had Hypomanic/Manic

Detaylı

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý

Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Erken ve Geç Baþlangýçlý Erkek Alkol Baðýmlýlarýnda Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karþýlaþtýrýlmasý Ahmet ÝNCE*, Zuhal DOÐRUER*, M. Hakan TÜRKÇAPAR** ÖZET Alkol baðýmlýlýðýnýn

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Lut TAMAM* ÖZET Selektif serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) depresyon baþta olmak üzere, anksiyete bozukluklarý, obsesif kompulsif

Detaylı

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen Melankolili Depresyon Doç. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR* Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen ayrým depresyonun melankolik (endojen) ve melankolik olmayan olarak ikiye ayrýlmasýdýr (Zimmerman ve ark.

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):290-298 doi:10.5455/cap.20130519 Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur?

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? DERLEME Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? Manolya Çalýþýr 1 1 Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Sýnýrda (borderline) kiþilik bozukluðunun

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Þizofreninin Erken Döneminde Klinik Özellikler ve Tedavi Ýlkeleri

Þizofreninin Erken Döneminde Klinik Özellikler ve Tedavi Ýlkeleri Þizofreninin Erken Döneminde Klinik Özellikler ve Tedavi Ýlkeleri Alp Üçok 1 1 Prof.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreninin tanýsal tutarlýlýðýnýn

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki

Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki 39 DEPRESYON TEDAVİSİNDE TEMEL İLKELER Yrd. Doç. Dr. Gonca KARAKUŞ*, Doç. Dr. Lut TAMAM** Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki işlevsellikte önemli

Detaylı