Ýnme Sonrasý Depresyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýnme Sonrasý Depresyon"

Transkript

1 DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 5.Psikiyatri Kliniði, 3 Doç.Dr., 1. Nöroloji Kliniði, Ýstanbul ÖZET Ýnme sonrasý depresyon sýk görülmesine raðmen yeterince tanýnýp tedavi edilmemektedir ve inme sonrasý hastalarýn %20-60'ýný etkileyebilmektedir. Depresyon için inme bir risk faktörü olmasýna karþýn; inme sonrasý depresyonun patogenezi yeterince bilinmemektedir. Bazý çalýþmalarda, sol frontal lob,bilateral frontal korteks, sað hemisfer, sol ve sað posterior alan yerleþimli infarktlarla depresyon arasýnda bir iliþki olduðu öne sürülmüþken; diðer çalýþmalarda lezyon yerleþim yerinin depresyon sýklýðýný deðiþtirmediði saptanmýþtýr. Lezyon yerleþimi ve depresyon iliþkisi çalýþmalarýndaki çeliþkili sonuçlar, örneklem seçimi, depresyon tanýsý ve özellikle görüntüleme yöntemlerindeki farklýlýklara baðlý olabilir. Öte yandan, major depresyon ve inme sonrasý depresyonun belirtileri birbirine benzemekte ancak iskemiye baðlý ortaya çýkan biliþsel ve vejetatif bulgular depresyonun neden olduðu bulgulardan ayýrt edilememektedir. Bununla birlikte, depresyonun inme hastalarýnda mortaliteyi ve morbiditeyi etkileyen önemli bir unsur olduðu göz önünde bulundurulduðunda; inme sonrasý depresyonun 'doðru taný ve tedavisi' önem kazanmaktadýr. Ýnme sonrasý depresyonun baþarýlý müdahalesi erken tanýyý ve ideal iþlevsellik düzeyi için en ugun tedavinin baþlanmasýný gerektirmektedir.türkçe literatürde inme sonrasý depresyonu bütüncül olarak deðerlendiren çok az sayýda yayýn bulunmaktadýr. Bu nedenle bu derlemeyi yazmaktaki temel amacýmýz, inme sonrasý depresyonun sýklýðý, etiyolojisi, belirti örüntüsü, lezyon yerleþim yeri ile iliþkisi, mortaliteye etkisi ve tedavisini bütüncül olarak deðerlendirerek bu konuya ýþýk tutmaktýr. Anahtar Sözcükler: Ýnme, depresyon, etyoloji, mortalite, morbidite, antidepresanlar. () SUMMARY Poststroke Depression Depression is a common co-morbid psychiatric disorder after stroke which may affect 20 to 60 % of the stroke patients; yet it is under-recognized and not treated effectively. Despite stroke is a risk factor for depression, pathogenesis of the post-stroke depression is poorly understood. In some studies a relationship between depression and infarct location including left frontal lobe, bilateral frontal cortex, right hemisphere, left and right posterior areas was found; relationship between the lesion location and depression prevalence was not replicated in some other studies. Differences in sample selection, depression diagnosis and in neuroimaging methods may explain the discrepancy among studies that reported the relationship between the post-stroke depression and lesion location. On the other hand, though the symptom profile of the post-stroke depression and major depression were found to be similar, vegetative and cognitive symptoms primarily derived from brain ischemia could be indistinguishable from those derived from depression. Therefore, accurate diagnosis and treatment of the post-stroke depression are quite important, in considering the increased morbidity and mortality because of depression in stroke patients. Successful management of the post-stroke depression requires early recognition and initiation of appropriate treatment to facilitate an optimal level of functioning. The main aim of this review is to shed light on the epidemiology, aetiology, symptom profile, lesion location, mortality and treatment of post-stroke depression, as there are very few publication focused on this topic in Turkish literature. Key Words: Stroke, depression, etiology, mortality, morbidity, antidepressants. 148 Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Ýnme Sonrasý Depresyon GÝRÝÞ Major depresyonun yaþam boyu yaygýnlýðý yaklaþýk %15 civarýndadýr (Sadock ve Sadock 2004). Çeliþkili sonuçlar elde edilmekle birlikte, çalýþmalarýn çoðu inme sonrasýnda hastalarýn yaklaþýk olarak üçte birinde depresyon görüldüðünü bildirmektedir (House 1987, Starkstein ve Robinson 1989, Andersen ve ark. 1994). Bu kadar sýk görülmesine karþýn klinisyenler tarafýndan yeterince tanýnýp tedavi edilememektedir. Ýnme sonrasý hastalarda iskemik beyin hasarýna baðlý olarak ortaya çýkan biliþsel ve vejetatif bulgular ile depresif bulgularýn birbirinden ayýrt edilememesi de tanýsal güçlüðü artýrmaktadýr. Bununla birlikte, hastalýðýn oluþum mekanizmasýný ortaya çýkarmaya yönelik, infarkt yerleþim yeriyle depresyon arasýndaki iliþkiden söz edilmiþ ve bazý çalýþmalarda sol frontal ve sað posterior yerleþimli lezyonlarda daha sýk depresyon görüldüðü öne sürülmüþtür (Shimoda ve Robinson 1999, Robinson ve ark. 1983, Starkstein ve ark. 1987). Ayrýca depresyon þiddeti ile lezyonun sol frontal bölgeye yakýnlýðý arasýnda iliþki olduðu da öne sürülmüþtür (Shimoda ve Robinson 1999). Ancak lezyon yerleþim yerinin depresyon görülme sýklýðýný deðiþtirmediðini gösteren çalýþmalar da bulunmaktadýr (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999). Öte yandan, depresyonun inme sonrasý, hastalarýn uzunlamasýna izleminde mortaliteyi ve morbiditeyi artýrdýðýnýn bir çok çalýþmada gösterildiði düþünülürse, hastalýðýn taný ve tedavisinin önemi bir kat daha artmaktadýr (Morris ve ark. 1993a, Anderson ve ark. 1994, Everson ve ark. 1998, House ve ark. 2001). Tedavide önceleri trisiklik antidepresanlar kullanýlýp etkinlikleri kanýtlanmasýna raðmen (Narushima ve ark. 2002), son dönem çalýþmalarda serotonin geri alým inhibitörlerinin etkili ve güvenli olduðu gösterilmiþtir (Rampello ve ark. 2004). Literatüre bakýldýðýnda inme sonrasý depresyonu bütüncül olarak deðerlendiren çok az sayýda Türkçe derleme ve çalýþma bulunmaktadýr. Bu derlemede inme sonrasý depresyonun epidemiyolojisi, etiyolojisi, belirti örüntüsü, lezyon yerleþim yeriyle iliþkisi, mortaliteye etkisi ve tedavisi gözden geçirilmiþtir. Epidemiyoloji Ýnme sonrasý depresyonun görülme sýklýðý farklý çalýþmalarda %30-50 aralýðýnda bulunmuþtur (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999, Robinson 1998). Çalýþmalarda kullanýlan yöntem, dâhil etme ölçütleri ve inme sonrasý depresyon tanýsýna kadar geçen süredeki farklýlýklar, bu aralýðýn geniþ olmasýnýn ve bulunan çeliþkili sonuçlarýn nedenini açýklayabilir (Kotila ve ark. 1998, Provinciali ve Coccia 2002). Whyte ve Mulsant'ýn yaptýðý bir gözden geçirmede inme sonrasý ilk 6 ayda depresyon görülme sýklýðýnýn %9-34 olduðu ve iki yýllýk izlemde ise hastalarýn yaklaþýk %50'sine depresyon tanýsý koyulduðu belirtilmiþtir (Whyte ve Mulsant 2002). Ayrýca erken dönemde iskemik hasara baðlý ortaya çýkan vejetatif, otonomik bulgular ve biliþsel iþlevler, depresyon bulgularýyla karýþabilmektedir. Bu da tanýsal güçlüðü artýrarak, inme sonrasý depresyon görülme sýklýðýný etkileyebilmektedir (Robinson 2003, Gainotti ve ark. 1997). Tüm bu veriler inmeden sonra depresyon tanýsýna kadar geçen sürenin, depresyon sýklýðýnýn saptanmasýnda önemli bir ölçüt olduðunu göstermektedir. Öte yandan, duygudurum bozukluklarýnýn kadýnlarda iki kat fazla görüldüðü bilinmektedir ve bu farklýlýðýn temel sebebinin biyolojik faktörlere baðlý olduðu düþünülmektedir (Borod 1992, Weissman ve Olfson 1995, Gur ve ark. 1995). Bu bilgilerin ýþýðýnda inme sonrasý depresyonun kadýn ve erkeklerdeki sýklýðý araþtýrýlmýþtýr. Ýnme tanýsý konmuþ 301 hastaya iki hafta sonra DSM-IV ölçütlerine göre yapýlandýrýlmýþ Þimdiki Durum Deðerlendirmesi (Present State Examination-PSE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði (HAMD) ve Mini Mental Durum Deðerlendirme Ölçeði (MMSE) Uygulanmýþ (Wing ve ark. 1974, Hamilton 1960) ve 170 erkek hastadan 21'i (% 12.3) ve 131 kadýn hastadan 31'i (%236) major depresyon tanýsý almýþtýr. Sonuç olarak, major depresyonda olduðu gibi inme sonrasý depresyonun da kadýnlarda iki kat fazla görüldüðü saptanmýþtýr (Paradiso ve Robinson 1998). Ýnme sonrasý depresyon sýklýðýna iliþkin yapýlan farklý çalýþmalarda çeliþkili sonuçlar ortaya çýkmasýna karþýn, eldeki verilerin major depresyonla benzerlik göstermesi; iki hastalýðýn farklý oluþum mekanizmalarýyla ortaya çýkýp çýkmadýðý sorusunu da beraberinde getirmiþtir. Etiyoloji Major depresyon ile inme sonrasý depresyonun bir- 149

3 Altýnbaþ K, Oral ET, Soysal A, Arpacý B. birinden farklý iki hastalýk olduðu görüþü, bu hastalýklarýn ortaya çýkýþ mekanizmalarýnda da farklýlýklar olduðunu düþündürmektedir. Gainotti ve arkadaþlarý inme sonrasý yeti yitiminin depresyona neden olduðunu, buna karþýn endojen depresyonu ise psikolojik faktörlerin ortaya çýkardýðýný öne sürmüþlerdir (Gainotti ve ark. 1999). Ýnme sonrasý depresyon etiyolojisindeki tartýþmalý görüþler ayný zamanda infarktýn yerleþim yerinin klinik bulgularla iliþkisini de içermektedir (Gainotti ve ark. 1999, Carson ve ark. 2000). Farklý araþtýrmacýlar inme sonrasý ilk birkaç haftada sol frontal ve bazal ganglion lezyonlarýnýn, diðer alanlara kýyasla inme sonrasý depresyona daha sýk neden olduðunu saptamýþlardýr (Robinson ve ark. 1984, Astrom ve ark. 1993, Morris ve ark. 1996). Bazý çalýþmalarda serebral iskemiye baðlý ortaya çýkan nörokimyasal ve nörofizyolojik deðiþikliklerin inme sonrasý depresyon etiyolojisini açýklamaya yönelik tutarlý bir model olduðu belirtilmiþtir (McHugh ve Slavney 1998, Lyketsos ve ark.1998). Öte yandan diðer bazý araþtýrmacýlar ise inme sonrasý depresyon ile herhangi bir nöropatolojik baðlantý saptayamamýþlar ve etiyolojiyi anlayabilmek için inme öncesi psikiyatrik hastalýk öyküsünü göz önünde bulundurmanýn gerekliliðini vurgulamýþlardýr (Gainotti ve ark. 1999, Carson ve ark. 2000). Ülkemizde Sevinçok ve Erol'un yaptýklarý ön çalýþmada inme sonrasý depresyonu olan 16 hasta, depresyonu olmayan 10 inme hastasý ve 10 saðlýklý kontrol çalýþmaya dahil edilmiþ ve buspirona verilen prolaktin yanýtý deðerlendirilmiþtir. Çalýþma sonunda depresyonu olan hastalarda saðlýklý kontrollere kýyasla prolaktin yanýtýnýn köreldiði görülmüþ ve inme sonrasý depresyonun ortaya çýkýþýnda serotoninerjik iþlev bozukluðunun önemi vurgulanmýþtýr (Sevinçok ve Erol 2000). Görüldüðü gibi inme sonrasý depresyon etiyolojisine yönelik yapýlan farklý çalýþmalarda farklý modeller öne sürülmüþtür. Bu çeliþkili sonuçlar inme sonrasý depresyon tanýsýna kadar geçen süre, cinsiyet, subkortikal atrofi ve özellikle de inme öncesi dönemde öyküdeki farklýlýklar ile açýklanabilir (Morris ve ark. 1996, Paradiso ve Robinson 1998, Shimoda ve Robinson 1999). Günümüzde halen inme sonrasý depresyon etiyolojisini açýklayabilen tutarlý bir model bulunmamaktadýr. Belirti Örüntüsü Ýnme sonrasý depresyonda görülen vejetatif ve biliþsel belirtiler, iskemik beyin hasarýna baðlý olarak da görülmektedir. Bazý olgularda özellikle deneyimli olmayan klinisyenlerin inmenin neden olduðu biliþsel ve vejetatif deðiþiklikler ile depresyonu birbirinden ayýrt etmesi güç olmaktadýr (Gainotti ve ark. 1997, Robinson 2003). Spalletta ve ark yýlýnda, ilk inme sonrasý 200 hastanýn belirtilerini karþýlaþtýrmýþlar; ilk inme sonrasý ciddi biliþsel kaybý, afazisi, kafa travmasý ve baþka hastalýk öyküsü olmayan hastalarý 3 hafta-3 ay arasýnda deðerlendirdiklerinde %25'inde major depresyon ve %31'inde minor depresyon saptayýp, %44'ünde depresyon olmadýðýný göstermiþlerdir. Tüm gruplarda ortak olan tek belirti suçluluk duygusu olup HAMD ve Beck Depresyon Ölçeði (BDI) psiþik, somatik alt ölçek skorlarý ile biliþsel düzey, iþlevsel kayýp ve toplam skorlarý birbirinden farklý bulunmuþtur. Depresyonu olmayan gruba kýyasla minor depresyonlu hastalarda çökkün duygudurum, ilgiistek kaybý, yorgunluk, enerji kaybý, uykusuzluk, psikomotor retardasyon ve ajitasyonun daha fazla görüldüðü vurgulanmýþtýr (Spalletta ve ark. 2005). Bununla birlikte inme sonrasý geçen süreye baðlý olarak depresif semptomlar erken ve geç dönemde farklýlýklar gösterebilmektedir. Erken dönemde ortaya çýkan depresyonda otonomik ve vejetatif belirtiler daha fazla görülürken geç dönemde farklý belirti kümeleri (hem vejetatif hem de psikolojik belirtiler) bir arada görülebilmektedir (Paradiso ve ark. 1997). Tateno ve arkadaþlarýnýn erken (3-6 ay) ve geç (12-24 ay) baþlangýçlý inme sonrasý depresyon özelliklerini karþýlaþtýrdýðý, 2002 yýlýnda yayýnlanan iki yýllýk izlem çalýþmasýnda, 45 hastaya erken baþlangýçlý (17 major / 28 minor), 38 hastaya ise geç baþlangýçlý (16 major / 22 minor) depresyon tanýsý konulmuþtur. Depresif bulgular PSE'ye göre vejetatif, psikolojik ve melankolik alt kümelerine ayrýlarak depresyon þiddeti ve sosyal iþlevsellikteki kayýp deðerlendirilmiþtir. Çalýþma sonunda, inme sonrasý erken baþlangýçlý major depresyonda vejetatif semptomlarýn daha sýk görüldüðü ve bu hastalarda iskemik lezyon hacminin daha büyük olduðu saptanmýþtýr. Öte yandan, erken baþlangýçlý minor depresyonda ise sosyal iþlevselliðin daha kötü olduðu ve melankolik, vejetatif, psikolojik belirtilerin de daha sýk görüldüðü belirtilmiþtir (Tateno ve 150

4 Ýnme Sonrasý Depresyon ark. 2002). Ancak PSE'ye göre yapýlandýrýlmýþ belirti kümelerindeki bazý semptomlarýn ortak olduðu, HAMD skoru düþük hastalarýn dýþlanmayýp minor depresyon grubunda deðerlendirildiði ve de diðer birçok çalýþmada olduðu gibi bu çalýþmaya da afazik hastalarýn dâhil edilmediði göz önünde bulundurulduðunda eldeki verilerin yetersiz olduðu görülmektedir. Sonuç olarak inme sonrasý erken dönem depresyonda vejetatif, otonomik bulgularýn daha fazla görüldüðü ve inmenin doðrudan etkilerine baðlý ortaya çýkan bulgulardan ayýrt edilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. Lezyon Yerleþim Yeriyle Ýliþkisi Bir çok çalýþmada inme sonrasý depresyonun farklý lezyon yerleþim yerlerinde daha sýk görüldüðü öne sürülmüþtür. Özellikle sol frontal lob, bilateral frontal kortex, sað hemisfer, sol anterior ve sað posterior alanlardaki infarktlarýn kortikal noradrenerjik yolaklarý etkileyerek veya serotonin reseptör upregülasyonunda bozulma sonucu depresyona neden olduðu düþünülmüþtür (Robinson ve ark. 1983). Shimoda ise inme sonrasý geçen sürenin, depresyon ile lezyon yerleþim yeri arasýndaki iliþkinin gösterilmesinde önemini vurgulamýþ; sol frontal lezyonlarýn erken dönem ve sað posterior lezyonlarýn geç dönem depresyonla birlikte görüldüðünü belirtmiþtir (Shimoda ve Robinson 1999). Ancak diðer bazý çalýþmalarda ise farklý inter/intra-hemisferik lezyonlarýn depresyon sýklýðýný etkilemediði saptanmýþtýr (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999). Ülkemizde Ataklý'nýn yapmýþ olduðu çalýþmada da depresyon tanýsý ile lezyon lateralizasyonu arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr (Ataklý 1992). Narushima ve ark yýllarý arasýnda lezyon yerleþim yeri ile depresyon iliþkisinin sorgulandýðý çalýþmalarý incelemiþler ve metanaliz sonucunda inme sonrasý ilk altý ayda depresyon þiddetinin lezyon yerleþim yeriyle iliþkili olduðunu; inme sonrasý erken dönemde depresif semptomlarýn ortaya çýkýþýnda sol hemisfer lezyonlarýnýn daha önemli olduðunu belirtmiþlerdir (Narushima ve ark. 2003). Ayrýca literatürde Bozikas ve ark. nýn 2005 yýlýnda yayýnladýðý çalýþma farklý yöntemiyle dikkat çekmektedir. Ýnme sonrasý en az bir ay yaþayan ve ard arda yaþamýný yitiren 95 hastaya otopsi yapýlarak inme sonrasý depresyonun klinikopatolojik iliþkileri sorgulanmýþtýr. Çalýþma sonucunda 21 inme sonrasý depresyon hastasýnda vasküler lezyonun yerleþim yeriyle depresyon arasýnda iliþki saptanamamýþtýr (Bozikas ve ark. 2005). Mortaliteye Etkisi Bazý yayýnlarda inme sonrasý depresyonun günlük yaþam aktivitelerinin düzelmesi üzerinde olumsuz etkileri olduðu belirtilmiþtir (Parikh ve ark. 1998). Ayrýca depresyonun morbiditeye olduðu gibi mortaliteye etkisi de birçok çalýþmada sorgulanmýþtýr. Morris ve ark. 103 hastanýn dahil edildiði 10 yýllýk izlem çalýþmasý sonunda inme sonrasý depresyonun mortaliteyi 3,5 kat arttýrdýðýný belirtmiþlerdir (Morris ve ark. 1993a). Ýnme sonrasý rehabilitasyondaki 84 hastanýn 15 aylýk izleminde ise depresyonlu hastalarda mortalitenin 8 kat daha fazla olduðu görülmüþtür (Morris ve ark. 1993b). Ancak tüm bu çalýþmalarda örneklem geniþliðindeki ve inme sonrasý depresyonun kesin tanýsýndaki kýsýtlýlýklar dikkat çekmektedir. Ancak Williams ve ark. nýn 2004 yýlýnda yayýnlamýþ olduðu 3 yýllýk izlem çalýþmasý bu açýdan farklýlýk göstermektedir. Çalýþmada yýllarý arasýnda inme geçirmiþ ve en az bir ay yaþamýþ hastada, inme sonrasý depresyon ve diðer psikiyatrik hastalýklarýn mortalite üzerine etkisi incelenmiþtir. Çalýþma sonunda 2405 (%5) hastaya depresyon tanýsý konulduðu görülmüþ ve 3 yýllýk izlemde bu hastalarýn daha kýsa yaþam sürelerine sahip olduðu saptanmýþtýr. Bu sonuçlardan yola çýkarak inme sonrasý depresyon ve diðer psikiyatrik bozukluklarýn mortaliteyi arttýrdýðý belirtilmiþtir (Williams ve ark. 2004). Görüldüðü üzere literatürde farklý sonuçlar yayýnlanmasýna karþýn son dönem çalýþmalarda ve klinik pratikte inme sonrasý depresyonun mortaliteyi arttýrdýðý izlenmektedir. Tedavi 1980'li yýllarda antidepresan tedavisinin inme sonrasý depresyon hastalarýnda iþlevselliðin düzelmesinde yararlý olduðunu belirten yayýnlar (Dam ve ark. 1989) olmasýna karþýn etkisinin olmadýðýný öne süren çalýþmalar da bulunmaktaydý (Sinyor ve ark. 1986). Ancak son dönemde yapýlan çift-kör çalýþmalarda bu çeliþki ortadan kalkmýþ olup; inme sonrasý depresyonun antidepresanlarla 151

5 Altýnbaþ K, Oral ET, Soysal A, Arpacý B. tedaviye yanýt verdiði (Robinson ve ark. 2000), tedavinin de biliþsel iþlevler ve iþlevsellikte anlamlý düzelme saðladýðý gösterilmiþtir (Narushima ve ark. 2002). Jorge ve ark. nýn 2003 yýlýnda yaptýðý çalýþmada 104 hastaya randomize olarak fluoksetin, nortriptilin veya plasebo verilmiþtir. Fluoksetin veya nortriptilin tedavisi alan hastalarýn plasebo grubuna göre 9 yýllýk izlemde yaþam sürelerinin daha uzun olduðu gösterilmiþtir (Jorge ve ark. 2003). Nortriptilin gibi trisiklik antidepresanlarýn inme sonrasý depresyon tedavisinde etkili olduðu gösterilmekle birlikte antikolinerjik yan etkileri kullaným alanýný sýnýrlandýrmaktadýr. Ýnme sonrasý depresyon hastalarýnýn büyük çoðunluðunun ileri yaþta olduðu göz önünde bulundurulduðunda; daha az yan etki profiline sahip serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) ilk sýra tedavi seçenekleridir(gainotti ve ark. 2001). Ancak hastalarda ileri yaþa baðlý fizyolojik deðiþiklikler nedeniyle ilaç kan düzeyleri daha yüksek seviyelere çýkabilmektedir. Bu nedenle tedaviye daha düþük dozlarda baþlanmalý ve doz arttýrýmý da yavaþ yapýlmalýdýr. Ayrýca bu hasta grubunda antidepresan tedaviye yanýt 6-12 haftaya kadar uzayabileceðinden doz arttýrýmýnda acele edilmemelidir (Koenig 1991, Antai-Otong 2004). SONUÇ Ýnme sonrasý dönemde, hastalarda depresyon görülme sýklýðýnýn hiç de az olmadýðý ve erken dönemde iskemik hasara baðlý ortaya çýkan bulgular ile depresyonun ayrýmýnda ortaya çýkan güçlüklerin de ayýrýcý taný zorluklarýna neden olduðu unutulmamalýdýr. Ayrýca inme sonrasý depresyonun yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilediði ve mortaliteyi arttýrdýðý göz önünde bulundurulduðunda, hastalýðýn doðru taný ve tedavisi bir kat daha önem kazanmaktadýr. Tedavide SSRI'lar etkili olup düþük yan etki profilleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Ancak özellikle yaþlý hastalarda, yaþa baðlý fizyolojik deðiþiklikler nedeniyle tedaviye düþük doz baþlanarak doz arttýrýmýnýn da yavaþ yapýlmasý gerekmektedir. Yazýþma adresi: Dr. Kürþat Altýnbaþ, Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 5.Psikiyatri Kliniði, Ýstanbul, KAYNAKLAR Andersen G, Vestergaard K, Riis J ve ark. (1994) Incidence of poststroke depression during the first year in a large unselected stroke population determined using a valid standardized rating scale. Acta Psychiatr Scand, 90: Anderson CS, Jamrozik KD, Broadhurst RJ ve ark. (1994) Predicting survival for 1 year among different subtypes of stroke:results from the Perth Community Stroke Study. Stroke 25: Antai-Otong D. (2004) Poststroke depression: psychopharmacological considerations. Perspect Psychiatr Care, 40(4): Aström M, Adolfsson R, Asplund K (1993) Major depression in stroke patients: A 3-year longitudinal study. Stroke, 24: Ataklý C (1992) Serebrovasküler Hastalýklarda Mizaç Bozukluklarý, Uzmanlýk Tezi: Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi, Ýstanbul. Borod J. (1992) Interhemispheric and intrahemispheric control of emotions: a focus on unilateral barain damage. J Consult Clin Psychol, 60: Bozikas VP, Gold G, Kovari E ve ark. (2005) Pathological correlates of poststroke depression in elderly patients. Am J Geriatr Psychiatry, 13(2): Carson AJ, MacHale S, Allen K ve ark. (2000) Depression after stroke and lesion location: a systematic review. Lancet, 356(9224): Dam H, Pedersen HE, Ahlgren P (1989) Depression among patients with stroke. Acta Psychia Scand, 80: Everson S, Roberts R, Goldberg D ve ark. (1998) Depressive symptoms and increased risk of stroke mortality over a 29-year period. Arch Intern Med, 158: Gainotti G, Azzoni A, Razzano C ve ark. (1997) The Post- Stroke Depression Rating Scale: a test specifically devised to investigate affective disorders of stroke patients. J Clin Exp Neuropsychol, 19: Gainotti G, Azzoni A, Marra C (1999) Frequency, phenomenology, and anatomical-clinical correlates of major post-stroke depression. Br J Psychiatry, 175: Gainotti G, Antonucci G, Marra C ve ark. (2001) Relation between depression after stroke, antidepressant therapy, and functional recovery. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 71(2): Gur RC, Mozley L, Mozley P ve ark. (1995) Sex differences in regional cerebral glucose metabolism during a resting state. Science, 267:

6 Ýnme Sonrasý Depresyon Hamilton M. (1960) A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 23: Hermann N, Black SE, Lawrence J ve ark. (1998) The Sunnybrook stroke study. A prospective study of depressive symptoms and functional outcome. Stroke, 29: House A. (1987) Mood disorders after stroke:a review of the evidence. Int J Geriatr Psychiatry, 2: House A, Knapp P, Bamford J ve ark. (2001) Mortality at 12 and 24 months after stroke may be associated with depressive symptoms at 1 month. Stroke, 32: Jorge RE, Robinson RG, Arndt S ve ark. (2003) Mortality and poststroke depression: a placebo-controlled trial of antidepressants. Am J Psychiatry, 160(10): Koenig HG (1991) Depressive disorders in older medical inpatients. Am Fam Physician, 44(4): Kotila M, Numminen H, Waltimo O ve ark. (1998) Depression after stroke: results of the FINNSTROKE study. Stroke, 29: Lyketsos CG, Treisman GJ, Lipsey JR ve ark. (1998) Does stroke cause depression? JNeuropsychiatry Clin Neurosci, 10: McHugh PR, Slavney PR (1998) Perspectives of Psychiatry, Baltimore, MD, London, UK, 2. Baský, Johns Hopkins University Press. Morris PL, Robinson RG, Andrzejewski P ve ark. (1993a) Association of depression with 10-year poststroke mortality. Am J Psychiatry, 150: Morris PL, Robinson RG, Samuels J. (1993b) Depression,introversion and mortality following stroke. Aust NZ J Psychiatry, 27: Morris PL, Robinson RG, Raphael B ve ark. (1996) Lesion location and post-stroke depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 8: Narushima K, Koiser JT, Robinson RG (2002) Preventing poststroke depression:a 12-week double-blind randomized tretament trial and 21-month follow-up. J Nerv Ment Dis, 190: Narushima K, Kosier JT, Robinson RG. (2003) A reappraisal of poststroke depression, intra- and inter-hemispheric lesion location using meta-analysis. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. Fall, 15(4): Paradiso S, Ohkubo T, Robinson RG (1997) Vegetative and psychological symptoms associated with depressed mood over the first two years after stroke. Int J Psychiatry Med, 27: Paradiso S, Robinson RG. (1998) Gender Differences in Poststroke Depression. J Neuropsychiatr Clin Neurosci, 10: Parikh RM, Robinson RG, Lipsey JR ve ark. (1990) The impact of post stroke depression on recovery in activities of daily living over a 2-year follow-up. Arch Neurol, 47: Provinciali L, Coccia M (2002) Poststroke and vascular depression: a critical review. Neurol Sci, 22: Rampello L, Chiechio S, Nicoletti G ve ark. (2004) Prediction of the response to citalopram and reboxetine in poststroke depressed patients. Psychopharmacology, 173: Robinson RG, Kubos KL, Starr LB ve ark. (1983) Mood changes in stroke patients: Relationship to lesion location. Compr Psychiatry, 24: Robinson RG, Kubos KL, Starr LB ve ark. (1984) Mood disorders in stroke patients:importance of location of lesion. Brain, 107: Robinson RG (1998) Treatment issues in poststroke depression. Depress Anxiety, 8: Robinson RG, Schultz SK, Castillo C ve ark. (2000) Nortriptyline versus fluoxetine in the treatment of depression and in short-term recovery after stroke: a placebo-controlled, double-blind study. Am J Psychiatry, 157(3): Robinson RG (2003) Poststroke depression: prevalence, diagnosis, treatment and disease progression. Biol Psychiatry, 54: Sadock BJ, Sadock VA (2004) Concise Textbook of Clinical Psychiatry derived from Kaplan&Sadock's Synopsis of Psychiatry. Mood Disorders, 9. Baský, N Sussman (Ed), Philadelphia, Lippincott, Williams&Wilkins, s Sevincok L, Erol A (2000) The prolactin response to buspirone in poststroke depression: a preliminary report. J Affect Disord, 59(2): Shimoda K, Robinson RG (1999) The relationship between poststroke depression and lesion location in long-term followup. Biol Psychiatry, 45: Sinyor D, Jacques P, Kaloupek DG ve ark. (1986) Post-stroke depression and lesion location. Brain, 109: Spalletta G, Ripa A, Caltagirone C (2005) Symptom profile of DSM-IV major and minor depressive disorders in first-ever stroke patients. Am J Geriatr Psychiatry, (13)2: Starkstein SE, Robinson RG, Price TR (1987) Comparison of cortical and subcortical lesions in the production of poststroke mood disorders. Brain, 110(Pt 4): Starkstein SE, Robinson RG (1989) Affective disorders and cerebral vascular disease. Br J Psychiatry, 154: Tateno A, Kimura M, Robinson RG (2002) Phenomenological charecteristics of poststroke depression. Am J Geriatr Psychiatry, 10: Weissman MM, Olfson M (1995) Depression in women: implications for health care research. Science, 269: Whyte EM, Mulsant BH (2002) Poststroke depression: epidemiology, pathophysiology, and biological treatment. Biol Psychiatry, 52: Williams LS, Ghose SS, Swindle RW (2004) Depression and other mental health diagnosis increase mortality risk after ischemic stroke. Am J Psychiatry, 161: Wing J, Cooper E, Sartorius N (1974) Measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge, England, Cambridge University Pres. 153

nme Sonras Depresyon Tedavisinde Essitalopram

nme Sonras Depresyon Tedavisinde Essitalopram Araflt rmalar / Original Papers nme Sonras Depresyon Tedavisinde Essitalopram Nedim Havle 1, Yavuz Altunkaynak 2, Cengiz Dayan 3, M. Cem lnem 4, Baki Arpac 5 ÖZET: nme sonras depresyon tedavisinde essitalopram

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon ve anksiyete düzeyi*

Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon ve anksiyete düzeyi* Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470306 Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon ve anksiyete düzeyi* Ali Yavuz Karahan 1, Ercan Kaydok 2 ÖZET: Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

AKUT İNMELI HASTALARDA DEPRESYON VE KOGNITIF BOZUKLUK DEPRESSION AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE STROKE

AKUT İNMELI HASTALARDA DEPRESYON VE KOGNITIF BOZUKLUK DEPRESSION AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE STROKE Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases 2009 15:1; 7-11 ARAŞTIRMA YAZILARI ORIGINAL ARTICLE AKUT İNMELI HASTALARDA DEPRESYON VE KOGNITIF BOZUKLUK Çağatay ÖNCEL 1, Demet KALAYCI 2, Çiğdem CURA 2, İlay

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken Depresyonla Ýlgili Nöroanatomik Çalýþmalar Doç. Dr. Emel ÖZTÜRK*, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN** Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken son yýllara kadar biyolojik ve psikolojik faktörler tek tek

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi

Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi ARAÞTIRMA Psikiyatri Polikliniðine Baþvuran Bir Grup Yaþlýda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanýn Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi The Effect of Living with Family or Staying at Nursing Home on Depression

Detaylı

Akut Ýnme Sonrasý Geliþen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar

Akut Ýnme Sonrasý Geliþen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar Akut Ýnme Sonrasý Geliþen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar Nesrin DÝLBAZ* ÖZET Serebrovasküler hastalýk yaþlý populasyonda yaþamý en sýk tehdit eden hastalýklardan biridir. Serebrovasküler lezyonlardan

Detaylı

01 Ýskemik Ýnmeli Hastalarda Ýnkontinans, Ýhmal Sendromu ve Emosyonel Durumun Lateralizasyon ve Fonksiyonel Baðýmsýzlýk Düzeyi ile Ýliþkisi Incontinence, Neglect Syndrome And Emotional Status In Ischemic

Detaylı

YAŞLIDA TIBBİ HASTALIKLARIN PSİKİYATRİK YÖNÜ. Doç.Dr.Turan Ertan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Geropsikiyatri BD

YAŞLIDA TIBBİ HASTALIKLARIN PSİKİYATRİK YÖNÜ. Doç.Dr.Turan Ertan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Geropsikiyatri BD YAŞLIDA TIBBİ HASTALIKLARIN PSİKİYATRİK YÖNÜ Doç.Dr.Turan Ertan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Geropsikiyatri BD Dünya nüfusunda beklenen ömür ve 65 yaş üstü toplumun genel nüfus içindeki oranı

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi ARAÞTIRMA Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi Ozan Pazvantoðlu 1, Tuncer Okay 2, Nesrin Dilbaz 3, Cem Þengül 1, Göksel

Detaylı

Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ,

Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ, Duygudurum Bozukluklarý ve Folatlar Prof. Dr. Hüray FÝDANER* Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ, baþlangýçta tüm iþlevlerinin hemopoetik alanda olduðu düþünülmüþtür. Oysa bugün bu vitaminin doðum

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en Depresyon ve Demans Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en sýk karþýlaþýlan nöropsikiyatrik sendromlardandýr. Depresyon ve demansýn birlikteliði ve bu iki klinik durum arasýndaki

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde

Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde Depresyon - Demans Ayýrýcý Tanýsý Dr. E. Yusuf SÝVRÝOÐLU*, Prof. Dr. Selçuk KIRLI* Demans ve depresyon, klinik görünümlerinde biliþsel kaybýn ortak özellik olarak yer aldýðý iki klinik tablodur. Her iki

Detaylı

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Prof. Dr. Olcay YAZICI* Özet Diðer psikiyatrik bozukluklarda olduðu gibi depresif bozukluklarda da sýklýkla tabloya baþka organik ya da psikiyatrik hastalýklarýn

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite Bedensel Hastalýklarda Depresyon Uz. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ*, Prof. Dr. Hayriye ELBÝ METE* Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli bir klinik sendromdur (Cassem 1991,

Detaylı

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur?

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? DERLEME Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum Bozukluðu mudur? Manolya Çalýþýr 1 1 Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Sýnýrda (borderline) kiþilik bozukluðunun

Detaylı

Çoðu psikiyatrik bozuklukta olduðu gibi, manide

Çoðu psikiyatrik bozuklukta olduðu gibi, manide Ýkincil Mani Doç. Dr. Ömer AYDEMÝR* Çoðu psikiyatrik bozuklukta olduðu gibi, manide de etiyoloji tam olarak ortaya konamamýþtýr ancak çalýþmalar biyolojik etiyolojiye odaklanmak tadýr. Ama yine de birincil

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve /

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve / Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Biliþsel Ýþlevler Yrd. Doç. Dr. Berna Binnur KIVIRCIK*, Prof. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve / ya da kompulsiyonlarýn tabloya hakim olduðu

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý

Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý ARAÞTIRMA Van Ýl Merkezi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygýnlýðý Prevalance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey Yavuz Selvi 1, Lütfullah

Detaylı

Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma *

Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma * ARAÞTIRMA Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluðunun Birlikte Görüldüðü Durumlarýn Klinik Özellikleri: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma * Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Lut TAMAM* ÖZET Selektif serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) depresyon baþta olmak üzere, anksiyete bozukluklarý, obsesif kompulsif

Detaylı

Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve

Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve Postpartum Hüzün ve Depresyonlar Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin TOMRUK* Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve ekonomik deðiþimlerin görüldüðü bir dönemdir. Kendell ve arkadaþlarýnýn

Detaylı

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum

Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum DERLEME Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum From Depressive Symptamotology to Major Depression: Clinical Spectrum Aslý Akýn Aslan 1, Burcu Akýn Sarý 2, Aslý Kuruoðlu 3 1 Uz.Dr., Batman

Detaylı

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet

DSM-II'de kronik depresyonlar kiþilik bozukluklarý. Distimik Bozukluk. Özet Distimik Bozukluk Doç. Dr. K. Oðuz KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU* Özet Sinsi baþlangýçlý, eþik altý þiddet ve kronik seyir gösteren bir depresyon türü olan distimik bozukluk sýk

Detaylı

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte Distimi Prof. Dr. Olcay YAZICI* 1. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE TARÝHÇESÝ Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte olan distimi sözcüðü, Yunanca'da 'kötü-mizaçlý' anlamýna gelmektedir. Mizaç (humour),

Detaylı

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi

Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Kronik Migrende Botulinum Toksin (BOTOX) Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Maslak Hastanesi Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):793-803. doi: 10.1177/0333102410364676.

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði ARAÞTIRMA Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði Okan Taycan 1, Engin Eker 2 1 Uz.Dr., Muþ Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Muþ, 2 Prof.Dr., Ýstanbul

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi

Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Bir Eðitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi An Evalution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital Ayþe Köroðlu 1, Fatmagül Helvacý Çelik

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen Melankolili Depresyon Doç. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR* Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen ayrým depresyonun melankolik (endojen) ve melankolik olmayan olarak ikiye ayrýlmasýdýr (Zimmerman ve ark.

Detaylı

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara Kronik Depresyon (Distimi) Doç. Dr. Rüstem AÞKIN* Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara imkan vermeyecek ölçüde farklý anlamlarda ve en çok nörotik depresyon için kullanýlýr (Invernizzi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ýstenen Psikiyatrik Konsültasyonlarýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Þizofreni Hastalarýnýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of inpatients with Schizophrenia in Psychiatry

Detaylı

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi #

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # M. Tayfun TURAN*, Ertuðrul EÞEL**, Salih KELEÞ*** ÖZET Motorlu araç kazalarý akut stres bozukluðunun ve travma

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Beslenme Durumu Ve Depresif Bozukluk

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Beslenme Durumu Ve Depresif Bozukluk ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi nde Diyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Beslenme Durumu Ve Depresif Bozukluk Nutritional Status and Depressive Disorders

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Hülya Eltutan ÖNCÜLOÐLU*, Nevzat YÜKSEL** ÖZET Bu çalýþmada somatoform bozukluklarýn tedavisi gözden geçirilmiþtir. Diðer tedavi yöntemlerinden kýsmen bahsedilse

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme

Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme Nurper Erberk ÖZEN* ÖZET Kraepelin zamanýndan bu yana araþtýrmacýlar, þizofrenik hastalardaki özgül, bölgesel beyin lezyonlarýný

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Akne ve Yaþam Kalitesi

Akne ve Yaþam Kalitesi Akne ve Yaþam Kalitesi Doç. Dr. Aylin Türel Ermertcan* * Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Toplumun yaklaþýk % 85 ini hayatýnýn bir döneminde etkileyen akne en sýk

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

SEREBROVASKÜLER ATAK SONRASI KOGN T F FONKS YON VE DUYU-DURUM

SEREBROVASKÜLER ATAK SONRASI KOGN T F FONKS YON VE DUYU-DURUM Türk Geriatri Dergisi 2004; 7 (4): 211-216 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Ayße YALIMAN Dr. Nurten ESK YURT Dr. Meltem VURAL Dr. Muhammed DÖNMEZ Dr. Fatih ÇEÞME Dr. Saime DEM RC Dr. Nalan BÖLÜKBAÞ Dr.

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Þahnur ÞENER*, Nazan GÜNEL**, Zafer AKÇALI***, Selahattin ÞENOL* #, Aylin Ýlden KOÇKAR** # ÖZET Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalýklarýn

Detaylı