Ýnme Sonrasý Depresyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýnme Sonrasý Depresyon"

Transkript

1 DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 5.Psikiyatri Kliniði, 3 Doç.Dr., 1. Nöroloji Kliniði, Ýstanbul ÖZET Ýnme sonrasý depresyon sýk görülmesine raðmen yeterince tanýnýp tedavi edilmemektedir ve inme sonrasý hastalarýn %20-60'ýný etkileyebilmektedir. Depresyon için inme bir risk faktörü olmasýna karþýn; inme sonrasý depresyonun patogenezi yeterince bilinmemektedir. Bazý çalýþmalarda, sol frontal lob,bilateral frontal korteks, sað hemisfer, sol ve sað posterior alan yerleþimli infarktlarla depresyon arasýnda bir iliþki olduðu öne sürülmüþken; diðer çalýþmalarda lezyon yerleþim yerinin depresyon sýklýðýný deðiþtirmediði saptanmýþtýr. Lezyon yerleþimi ve depresyon iliþkisi çalýþmalarýndaki çeliþkili sonuçlar, örneklem seçimi, depresyon tanýsý ve özellikle görüntüleme yöntemlerindeki farklýlýklara baðlý olabilir. Öte yandan, major depresyon ve inme sonrasý depresyonun belirtileri birbirine benzemekte ancak iskemiye baðlý ortaya çýkan biliþsel ve vejetatif bulgular depresyonun neden olduðu bulgulardan ayýrt edilememektedir. Bununla birlikte, depresyonun inme hastalarýnda mortaliteyi ve morbiditeyi etkileyen önemli bir unsur olduðu göz önünde bulundurulduðunda; inme sonrasý depresyonun 'doðru taný ve tedavisi' önem kazanmaktadýr. Ýnme sonrasý depresyonun baþarýlý müdahalesi erken tanýyý ve ideal iþlevsellik düzeyi için en ugun tedavinin baþlanmasýný gerektirmektedir.türkçe literatürde inme sonrasý depresyonu bütüncül olarak deðerlendiren çok az sayýda yayýn bulunmaktadýr. Bu nedenle bu derlemeyi yazmaktaki temel amacýmýz, inme sonrasý depresyonun sýklýðý, etiyolojisi, belirti örüntüsü, lezyon yerleþim yeri ile iliþkisi, mortaliteye etkisi ve tedavisini bütüncül olarak deðerlendirerek bu konuya ýþýk tutmaktýr. Anahtar Sözcükler: Ýnme, depresyon, etyoloji, mortalite, morbidite, antidepresanlar. () SUMMARY Poststroke Depression Depression is a common co-morbid psychiatric disorder after stroke which may affect 20 to 60 % of the stroke patients; yet it is under-recognized and not treated effectively. Despite stroke is a risk factor for depression, pathogenesis of the post-stroke depression is poorly understood. In some studies a relationship between depression and infarct location including left frontal lobe, bilateral frontal cortex, right hemisphere, left and right posterior areas was found; relationship between the lesion location and depression prevalence was not replicated in some other studies. Differences in sample selection, depression diagnosis and in neuroimaging methods may explain the discrepancy among studies that reported the relationship between the post-stroke depression and lesion location. On the other hand, though the symptom profile of the post-stroke depression and major depression were found to be similar, vegetative and cognitive symptoms primarily derived from brain ischemia could be indistinguishable from those derived from depression. Therefore, accurate diagnosis and treatment of the post-stroke depression are quite important, in considering the increased morbidity and mortality because of depression in stroke patients. Successful management of the post-stroke depression requires early recognition and initiation of appropriate treatment to facilitate an optimal level of functioning. The main aim of this review is to shed light on the epidemiology, aetiology, symptom profile, lesion location, mortality and treatment of post-stroke depression, as there are very few publication focused on this topic in Turkish literature. Key Words: Stroke, depression, etiology, mortality, morbidity, antidepressants. 148 Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Ýnme Sonrasý Depresyon GÝRÝÞ Major depresyonun yaþam boyu yaygýnlýðý yaklaþýk %15 civarýndadýr (Sadock ve Sadock 2004). Çeliþkili sonuçlar elde edilmekle birlikte, çalýþmalarýn çoðu inme sonrasýnda hastalarýn yaklaþýk olarak üçte birinde depresyon görüldüðünü bildirmektedir (House 1987, Starkstein ve Robinson 1989, Andersen ve ark. 1994). Bu kadar sýk görülmesine karþýn klinisyenler tarafýndan yeterince tanýnýp tedavi edilememektedir. Ýnme sonrasý hastalarda iskemik beyin hasarýna baðlý olarak ortaya çýkan biliþsel ve vejetatif bulgular ile depresif bulgularýn birbirinden ayýrt edilememesi de tanýsal güçlüðü artýrmaktadýr. Bununla birlikte, hastalýðýn oluþum mekanizmasýný ortaya çýkarmaya yönelik, infarkt yerleþim yeriyle depresyon arasýndaki iliþkiden söz edilmiþ ve bazý çalýþmalarda sol frontal ve sað posterior yerleþimli lezyonlarda daha sýk depresyon görüldüðü öne sürülmüþtür (Shimoda ve Robinson 1999, Robinson ve ark. 1983, Starkstein ve ark. 1987). Ayrýca depresyon þiddeti ile lezyonun sol frontal bölgeye yakýnlýðý arasýnda iliþki olduðu da öne sürülmüþtür (Shimoda ve Robinson 1999). Ancak lezyon yerleþim yerinin depresyon görülme sýklýðýný deðiþtirmediðini gösteren çalýþmalar da bulunmaktadýr (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999). Öte yandan, depresyonun inme sonrasý, hastalarýn uzunlamasýna izleminde mortaliteyi ve morbiditeyi artýrdýðýnýn bir çok çalýþmada gösterildiði düþünülürse, hastalýðýn taný ve tedavisinin önemi bir kat daha artmaktadýr (Morris ve ark. 1993a, Anderson ve ark. 1994, Everson ve ark. 1998, House ve ark. 2001). Tedavide önceleri trisiklik antidepresanlar kullanýlýp etkinlikleri kanýtlanmasýna raðmen (Narushima ve ark. 2002), son dönem çalýþmalarda serotonin geri alým inhibitörlerinin etkili ve güvenli olduðu gösterilmiþtir (Rampello ve ark. 2004). Literatüre bakýldýðýnda inme sonrasý depresyonu bütüncül olarak deðerlendiren çok az sayýda Türkçe derleme ve çalýþma bulunmaktadýr. Bu derlemede inme sonrasý depresyonun epidemiyolojisi, etiyolojisi, belirti örüntüsü, lezyon yerleþim yeriyle iliþkisi, mortaliteye etkisi ve tedavisi gözden geçirilmiþtir. Epidemiyoloji Ýnme sonrasý depresyonun görülme sýklýðý farklý çalýþmalarda %30-50 aralýðýnda bulunmuþtur (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999, Robinson 1998). Çalýþmalarda kullanýlan yöntem, dâhil etme ölçütleri ve inme sonrasý depresyon tanýsýna kadar geçen süredeki farklýlýklar, bu aralýðýn geniþ olmasýnýn ve bulunan çeliþkili sonuçlarýn nedenini açýklayabilir (Kotila ve ark. 1998, Provinciali ve Coccia 2002). Whyte ve Mulsant'ýn yaptýðý bir gözden geçirmede inme sonrasý ilk 6 ayda depresyon görülme sýklýðýnýn %9-34 olduðu ve iki yýllýk izlemde ise hastalarýn yaklaþýk %50'sine depresyon tanýsý koyulduðu belirtilmiþtir (Whyte ve Mulsant 2002). Ayrýca erken dönemde iskemik hasara baðlý ortaya çýkan vejetatif, otonomik bulgular ve biliþsel iþlevler, depresyon bulgularýyla karýþabilmektedir. Bu da tanýsal güçlüðü artýrarak, inme sonrasý depresyon görülme sýklýðýný etkileyebilmektedir (Robinson 2003, Gainotti ve ark. 1997). Tüm bu veriler inmeden sonra depresyon tanýsýna kadar geçen sürenin, depresyon sýklýðýnýn saptanmasýnda önemli bir ölçüt olduðunu göstermektedir. Öte yandan, duygudurum bozukluklarýnýn kadýnlarda iki kat fazla görüldüðü bilinmektedir ve bu farklýlýðýn temel sebebinin biyolojik faktörlere baðlý olduðu düþünülmektedir (Borod 1992, Weissman ve Olfson 1995, Gur ve ark. 1995). Bu bilgilerin ýþýðýnda inme sonrasý depresyonun kadýn ve erkeklerdeki sýklýðý araþtýrýlmýþtýr. Ýnme tanýsý konmuþ 301 hastaya iki hafta sonra DSM-IV ölçütlerine göre yapýlandýrýlmýþ Þimdiki Durum Deðerlendirmesi (Present State Examination-PSE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeði (HAMD) ve Mini Mental Durum Deðerlendirme Ölçeði (MMSE) Uygulanmýþ (Wing ve ark. 1974, Hamilton 1960) ve 170 erkek hastadan 21'i (% 12.3) ve 131 kadýn hastadan 31'i (%236) major depresyon tanýsý almýþtýr. Sonuç olarak, major depresyonda olduðu gibi inme sonrasý depresyonun da kadýnlarda iki kat fazla görüldüðü saptanmýþtýr (Paradiso ve Robinson 1998). Ýnme sonrasý depresyon sýklýðýna iliþkin yapýlan farklý çalýþmalarda çeliþkili sonuçlar ortaya çýkmasýna karþýn, eldeki verilerin major depresyonla benzerlik göstermesi; iki hastalýðýn farklý oluþum mekanizmalarýyla ortaya çýkýp çýkmadýðý sorusunu da beraberinde getirmiþtir. Etiyoloji Major depresyon ile inme sonrasý depresyonun bir- 149

3 Altýnbaþ K, Oral ET, Soysal A, Arpacý B. birinden farklý iki hastalýk olduðu görüþü, bu hastalýklarýn ortaya çýkýþ mekanizmalarýnda da farklýlýklar olduðunu düþündürmektedir. Gainotti ve arkadaþlarý inme sonrasý yeti yitiminin depresyona neden olduðunu, buna karþýn endojen depresyonu ise psikolojik faktörlerin ortaya çýkardýðýný öne sürmüþlerdir (Gainotti ve ark. 1999). Ýnme sonrasý depresyon etiyolojisindeki tartýþmalý görüþler ayný zamanda infarktýn yerleþim yerinin klinik bulgularla iliþkisini de içermektedir (Gainotti ve ark. 1999, Carson ve ark. 2000). Farklý araþtýrmacýlar inme sonrasý ilk birkaç haftada sol frontal ve bazal ganglion lezyonlarýnýn, diðer alanlara kýyasla inme sonrasý depresyona daha sýk neden olduðunu saptamýþlardýr (Robinson ve ark. 1984, Astrom ve ark. 1993, Morris ve ark. 1996). Bazý çalýþmalarda serebral iskemiye baðlý ortaya çýkan nörokimyasal ve nörofizyolojik deðiþikliklerin inme sonrasý depresyon etiyolojisini açýklamaya yönelik tutarlý bir model olduðu belirtilmiþtir (McHugh ve Slavney 1998, Lyketsos ve ark.1998). Öte yandan diðer bazý araþtýrmacýlar ise inme sonrasý depresyon ile herhangi bir nöropatolojik baðlantý saptayamamýþlar ve etiyolojiyi anlayabilmek için inme öncesi psikiyatrik hastalýk öyküsünü göz önünde bulundurmanýn gerekliliðini vurgulamýþlardýr (Gainotti ve ark. 1999, Carson ve ark. 2000). Ülkemizde Sevinçok ve Erol'un yaptýklarý ön çalýþmada inme sonrasý depresyonu olan 16 hasta, depresyonu olmayan 10 inme hastasý ve 10 saðlýklý kontrol çalýþmaya dahil edilmiþ ve buspirona verilen prolaktin yanýtý deðerlendirilmiþtir. Çalýþma sonunda depresyonu olan hastalarda saðlýklý kontrollere kýyasla prolaktin yanýtýnýn köreldiði görülmüþ ve inme sonrasý depresyonun ortaya çýkýþýnda serotoninerjik iþlev bozukluðunun önemi vurgulanmýþtýr (Sevinçok ve Erol 2000). Görüldüðü gibi inme sonrasý depresyon etiyolojisine yönelik yapýlan farklý çalýþmalarda farklý modeller öne sürülmüþtür. Bu çeliþkili sonuçlar inme sonrasý depresyon tanýsýna kadar geçen süre, cinsiyet, subkortikal atrofi ve özellikle de inme öncesi dönemde öyküdeki farklýlýklar ile açýklanabilir (Morris ve ark. 1996, Paradiso ve Robinson 1998, Shimoda ve Robinson 1999). Günümüzde halen inme sonrasý depresyon etiyolojisini açýklayabilen tutarlý bir model bulunmamaktadýr. Belirti Örüntüsü Ýnme sonrasý depresyonda görülen vejetatif ve biliþsel belirtiler, iskemik beyin hasarýna baðlý olarak da görülmektedir. Bazý olgularda özellikle deneyimli olmayan klinisyenlerin inmenin neden olduðu biliþsel ve vejetatif deðiþiklikler ile depresyonu birbirinden ayýrt etmesi güç olmaktadýr (Gainotti ve ark. 1997, Robinson 2003). Spalletta ve ark yýlýnda, ilk inme sonrasý 200 hastanýn belirtilerini karþýlaþtýrmýþlar; ilk inme sonrasý ciddi biliþsel kaybý, afazisi, kafa travmasý ve baþka hastalýk öyküsü olmayan hastalarý 3 hafta-3 ay arasýnda deðerlendirdiklerinde %25'inde major depresyon ve %31'inde minor depresyon saptayýp, %44'ünde depresyon olmadýðýný göstermiþlerdir. Tüm gruplarda ortak olan tek belirti suçluluk duygusu olup HAMD ve Beck Depresyon Ölçeði (BDI) psiþik, somatik alt ölçek skorlarý ile biliþsel düzey, iþlevsel kayýp ve toplam skorlarý birbirinden farklý bulunmuþtur. Depresyonu olmayan gruba kýyasla minor depresyonlu hastalarda çökkün duygudurum, ilgiistek kaybý, yorgunluk, enerji kaybý, uykusuzluk, psikomotor retardasyon ve ajitasyonun daha fazla görüldüðü vurgulanmýþtýr (Spalletta ve ark. 2005). Bununla birlikte inme sonrasý geçen süreye baðlý olarak depresif semptomlar erken ve geç dönemde farklýlýklar gösterebilmektedir. Erken dönemde ortaya çýkan depresyonda otonomik ve vejetatif belirtiler daha fazla görülürken geç dönemde farklý belirti kümeleri (hem vejetatif hem de psikolojik belirtiler) bir arada görülebilmektedir (Paradiso ve ark. 1997). Tateno ve arkadaþlarýnýn erken (3-6 ay) ve geç (12-24 ay) baþlangýçlý inme sonrasý depresyon özelliklerini karþýlaþtýrdýðý, 2002 yýlýnda yayýnlanan iki yýllýk izlem çalýþmasýnda, 45 hastaya erken baþlangýçlý (17 major / 28 minor), 38 hastaya ise geç baþlangýçlý (16 major / 22 minor) depresyon tanýsý konulmuþtur. Depresif bulgular PSE'ye göre vejetatif, psikolojik ve melankolik alt kümelerine ayrýlarak depresyon þiddeti ve sosyal iþlevsellikteki kayýp deðerlendirilmiþtir. Çalýþma sonunda, inme sonrasý erken baþlangýçlý major depresyonda vejetatif semptomlarýn daha sýk görüldüðü ve bu hastalarda iskemik lezyon hacminin daha büyük olduðu saptanmýþtýr. Öte yandan, erken baþlangýçlý minor depresyonda ise sosyal iþlevselliðin daha kötü olduðu ve melankolik, vejetatif, psikolojik belirtilerin de daha sýk görüldüðü belirtilmiþtir (Tateno ve 150

4 Ýnme Sonrasý Depresyon ark. 2002). Ancak PSE'ye göre yapýlandýrýlmýþ belirti kümelerindeki bazý semptomlarýn ortak olduðu, HAMD skoru düþük hastalarýn dýþlanmayýp minor depresyon grubunda deðerlendirildiði ve de diðer birçok çalýþmada olduðu gibi bu çalýþmaya da afazik hastalarýn dâhil edilmediði göz önünde bulundurulduðunda eldeki verilerin yetersiz olduðu görülmektedir. Sonuç olarak inme sonrasý erken dönem depresyonda vejetatif, otonomik bulgularýn daha fazla görüldüðü ve inmenin doðrudan etkilerine baðlý ortaya çýkan bulgulardan ayýrt edilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. Lezyon Yerleþim Yeriyle Ýliþkisi Bir çok çalýþmada inme sonrasý depresyonun farklý lezyon yerleþim yerlerinde daha sýk görüldüðü öne sürülmüþtür. Özellikle sol frontal lob, bilateral frontal kortex, sað hemisfer, sol anterior ve sað posterior alanlardaki infarktlarýn kortikal noradrenerjik yolaklarý etkileyerek veya serotonin reseptör upregülasyonunda bozulma sonucu depresyona neden olduðu düþünülmüþtür (Robinson ve ark. 1983). Shimoda ise inme sonrasý geçen sürenin, depresyon ile lezyon yerleþim yeri arasýndaki iliþkinin gösterilmesinde önemini vurgulamýþ; sol frontal lezyonlarýn erken dönem ve sað posterior lezyonlarýn geç dönem depresyonla birlikte görüldüðünü belirtmiþtir (Shimoda ve Robinson 1999). Ancak diðer bazý çalýþmalarda ise farklý inter/intra-hemisferik lezyonlarýn depresyon sýklýðýný etkilemediði saptanmýþtýr (Kotila ve ark. 1998, Gainotti ve ark. 1999). Ülkemizde Ataklý'nýn yapmýþ olduðu çalýþmada da depresyon tanýsý ile lezyon lateralizasyonu arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr (Ataklý 1992). Narushima ve ark yýllarý arasýnda lezyon yerleþim yeri ile depresyon iliþkisinin sorgulandýðý çalýþmalarý incelemiþler ve metanaliz sonucunda inme sonrasý ilk altý ayda depresyon þiddetinin lezyon yerleþim yeriyle iliþkili olduðunu; inme sonrasý erken dönemde depresif semptomlarýn ortaya çýkýþýnda sol hemisfer lezyonlarýnýn daha önemli olduðunu belirtmiþlerdir (Narushima ve ark. 2003). Ayrýca literatürde Bozikas ve ark. nýn 2005 yýlýnda yayýnladýðý çalýþma farklý yöntemiyle dikkat çekmektedir. Ýnme sonrasý en az bir ay yaþayan ve ard arda yaþamýný yitiren 95 hastaya otopsi yapýlarak inme sonrasý depresyonun klinikopatolojik iliþkileri sorgulanmýþtýr. Çalýþma sonucunda 21 inme sonrasý depresyon hastasýnda vasküler lezyonun yerleþim yeriyle depresyon arasýnda iliþki saptanamamýþtýr (Bozikas ve ark. 2005). Mortaliteye Etkisi Bazý yayýnlarda inme sonrasý depresyonun günlük yaþam aktivitelerinin düzelmesi üzerinde olumsuz etkileri olduðu belirtilmiþtir (Parikh ve ark. 1998). Ayrýca depresyonun morbiditeye olduðu gibi mortaliteye etkisi de birçok çalýþmada sorgulanmýþtýr. Morris ve ark. 103 hastanýn dahil edildiði 10 yýllýk izlem çalýþmasý sonunda inme sonrasý depresyonun mortaliteyi 3,5 kat arttýrdýðýný belirtmiþlerdir (Morris ve ark. 1993a). Ýnme sonrasý rehabilitasyondaki 84 hastanýn 15 aylýk izleminde ise depresyonlu hastalarda mortalitenin 8 kat daha fazla olduðu görülmüþtür (Morris ve ark. 1993b). Ancak tüm bu çalýþmalarda örneklem geniþliðindeki ve inme sonrasý depresyonun kesin tanýsýndaki kýsýtlýlýklar dikkat çekmektedir. Ancak Williams ve ark. nýn 2004 yýlýnda yayýnlamýþ olduðu 3 yýllýk izlem çalýþmasý bu açýdan farklýlýk göstermektedir. Çalýþmada yýllarý arasýnda inme geçirmiþ ve en az bir ay yaþamýþ hastada, inme sonrasý depresyon ve diðer psikiyatrik hastalýklarýn mortalite üzerine etkisi incelenmiþtir. Çalýþma sonunda 2405 (%5) hastaya depresyon tanýsý konulduðu görülmüþ ve 3 yýllýk izlemde bu hastalarýn daha kýsa yaþam sürelerine sahip olduðu saptanmýþtýr. Bu sonuçlardan yola çýkarak inme sonrasý depresyon ve diðer psikiyatrik bozukluklarýn mortaliteyi arttýrdýðý belirtilmiþtir (Williams ve ark. 2004). Görüldüðü üzere literatürde farklý sonuçlar yayýnlanmasýna karþýn son dönem çalýþmalarda ve klinik pratikte inme sonrasý depresyonun mortaliteyi arttýrdýðý izlenmektedir. Tedavi 1980'li yýllarda antidepresan tedavisinin inme sonrasý depresyon hastalarýnda iþlevselliðin düzelmesinde yararlý olduðunu belirten yayýnlar (Dam ve ark. 1989) olmasýna karþýn etkisinin olmadýðýný öne süren çalýþmalar da bulunmaktaydý (Sinyor ve ark. 1986). Ancak son dönemde yapýlan çift-kör çalýþmalarda bu çeliþki ortadan kalkmýþ olup; inme sonrasý depresyonun antidepresanlarla 151

5 Altýnbaþ K, Oral ET, Soysal A, Arpacý B. tedaviye yanýt verdiði (Robinson ve ark. 2000), tedavinin de biliþsel iþlevler ve iþlevsellikte anlamlý düzelme saðladýðý gösterilmiþtir (Narushima ve ark. 2002). Jorge ve ark. nýn 2003 yýlýnda yaptýðý çalýþmada 104 hastaya randomize olarak fluoksetin, nortriptilin veya plasebo verilmiþtir. Fluoksetin veya nortriptilin tedavisi alan hastalarýn plasebo grubuna göre 9 yýllýk izlemde yaþam sürelerinin daha uzun olduðu gösterilmiþtir (Jorge ve ark. 2003). Nortriptilin gibi trisiklik antidepresanlarýn inme sonrasý depresyon tedavisinde etkili olduðu gösterilmekle birlikte antikolinerjik yan etkileri kullaným alanýný sýnýrlandýrmaktadýr. Ýnme sonrasý depresyon hastalarýnýn büyük çoðunluðunun ileri yaþta olduðu göz önünde bulundurulduðunda; daha az yan etki profiline sahip serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) ilk sýra tedavi seçenekleridir(gainotti ve ark. 2001). Ancak hastalarda ileri yaþa baðlý fizyolojik deðiþiklikler nedeniyle ilaç kan düzeyleri daha yüksek seviyelere çýkabilmektedir. Bu nedenle tedaviye daha düþük dozlarda baþlanmalý ve doz arttýrýmý da yavaþ yapýlmalýdýr. Ayrýca bu hasta grubunda antidepresan tedaviye yanýt 6-12 haftaya kadar uzayabileceðinden doz arttýrýmýnda acele edilmemelidir (Koenig 1991, Antai-Otong 2004). SONUÇ Ýnme sonrasý dönemde, hastalarda depresyon görülme sýklýðýnýn hiç de az olmadýðý ve erken dönemde iskemik hasara baðlý ortaya çýkan bulgular ile depresyonun ayrýmýnda ortaya çýkan güçlüklerin de ayýrýcý taný zorluklarýna neden olduðu unutulmamalýdýr. Ayrýca inme sonrasý depresyonun yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilediði ve mortaliteyi arttýrdýðý göz önünde bulundurulduðunda, hastalýðýn doðru taný ve tedavisi bir kat daha önem kazanmaktadýr. Tedavide SSRI'lar etkili olup düþük yan etki profilleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Ancak özellikle yaþlý hastalarda, yaþa baðlý fizyolojik deðiþiklikler nedeniyle tedaviye düþük doz baþlanarak doz arttýrýmýnýn da yavaþ yapýlmasý gerekmektedir. Yazýþma adresi: Dr. Kürþat Altýnbaþ, Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 5.Psikiyatri Kliniði, Ýstanbul, KAYNAKLAR Andersen G, Vestergaard K, Riis J ve ark. (1994) Incidence of poststroke depression during the first year in a large unselected stroke population determined using a valid standardized rating scale. Acta Psychiatr Scand, 90: Anderson CS, Jamrozik KD, Broadhurst RJ ve ark. (1994) Predicting survival for 1 year among different subtypes of stroke:results from the Perth Community Stroke Study. Stroke 25: Antai-Otong D. (2004) Poststroke depression: psychopharmacological considerations. Perspect Psychiatr Care, 40(4): Aström M, Adolfsson R, Asplund K (1993) Major depression in stroke patients: A 3-year longitudinal study. Stroke, 24: Ataklý C (1992) Serebrovasküler Hastalýklarda Mizaç Bozukluklarý, Uzmanlýk Tezi: Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi, Ýstanbul. Borod J. (1992) Interhemispheric and intrahemispheric control of emotions: a focus on unilateral barain damage. J Consult Clin Psychol, 60: Bozikas VP, Gold G, Kovari E ve ark. (2005) Pathological correlates of poststroke depression in elderly patients. Am J Geriatr Psychiatry, 13(2): Carson AJ, MacHale S, Allen K ve ark. (2000) Depression after stroke and lesion location: a systematic review. Lancet, 356(9224): Dam H, Pedersen HE, Ahlgren P (1989) Depression among patients with stroke. Acta Psychia Scand, 80: Everson S, Roberts R, Goldberg D ve ark. (1998) Depressive symptoms and increased risk of stroke mortality over a 29-year period. Arch Intern Med, 158: Gainotti G, Azzoni A, Razzano C ve ark. (1997) The Post- Stroke Depression Rating Scale: a test specifically devised to investigate affective disorders of stroke patients. J Clin Exp Neuropsychol, 19: Gainotti G, Azzoni A, Marra C (1999) Frequency, phenomenology, and anatomical-clinical correlates of major post-stroke depression. Br J Psychiatry, 175: Gainotti G, Antonucci G, Marra C ve ark. (2001) Relation between depression after stroke, antidepressant therapy, and functional recovery. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 71(2): Gur RC, Mozley L, Mozley P ve ark. (1995) Sex differences in regional cerebral glucose metabolism during a resting state. Science, 267:

6 Ýnme Sonrasý Depresyon Hamilton M. (1960) A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 23: Hermann N, Black SE, Lawrence J ve ark. (1998) The Sunnybrook stroke study. A prospective study of depressive symptoms and functional outcome. Stroke, 29: House A. (1987) Mood disorders after stroke:a review of the evidence. Int J Geriatr Psychiatry, 2: House A, Knapp P, Bamford J ve ark. (2001) Mortality at 12 and 24 months after stroke may be associated with depressive symptoms at 1 month. Stroke, 32: Jorge RE, Robinson RG, Arndt S ve ark. (2003) Mortality and poststroke depression: a placebo-controlled trial of antidepressants. Am J Psychiatry, 160(10): Koenig HG (1991) Depressive disorders in older medical inpatients. Am Fam Physician, 44(4): Kotila M, Numminen H, Waltimo O ve ark. (1998) Depression after stroke: results of the FINNSTROKE study. Stroke, 29: Lyketsos CG, Treisman GJ, Lipsey JR ve ark. (1998) Does stroke cause depression? JNeuropsychiatry Clin Neurosci, 10: McHugh PR, Slavney PR (1998) Perspectives of Psychiatry, Baltimore, MD, London, UK, 2. Baský, Johns Hopkins University Press. Morris PL, Robinson RG, Andrzejewski P ve ark. (1993a) Association of depression with 10-year poststroke mortality. Am J Psychiatry, 150: Morris PL, Robinson RG, Samuels J. (1993b) Depression,introversion and mortality following stroke. Aust NZ J Psychiatry, 27: Morris PL, Robinson RG, Raphael B ve ark. (1996) Lesion location and post-stroke depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 8: Narushima K, Koiser JT, Robinson RG (2002) Preventing poststroke depression:a 12-week double-blind randomized tretament trial and 21-month follow-up. J Nerv Ment Dis, 190: Narushima K, Kosier JT, Robinson RG. (2003) A reappraisal of poststroke depression, intra- and inter-hemispheric lesion location using meta-analysis. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. Fall, 15(4): Paradiso S, Ohkubo T, Robinson RG (1997) Vegetative and psychological symptoms associated with depressed mood over the first two years after stroke. Int J Psychiatry Med, 27: Paradiso S, Robinson RG. (1998) Gender Differences in Poststroke Depression. J Neuropsychiatr Clin Neurosci, 10: Parikh RM, Robinson RG, Lipsey JR ve ark. (1990) The impact of post stroke depression on recovery in activities of daily living over a 2-year follow-up. Arch Neurol, 47: Provinciali L, Coccia M (2002) Poststroke and vascular depression: a critical review. Neurol Sci, 22: Rampello L, Chiechio S, Nicoletti G ve ark. (2004) Prediction of the response to citalopram and reboxetine in poststroke depressed patients. Psychopharmacology, 173: Robinson RG, Kubos KL, Starr LB ve ark. (1983) Mood changes in stroke patients: Relationship to lesion location. Compr Psychiatry, 24: Robinson RG, Kubos KL, Starr LB ve ark. (1984) Mood disorders in stroke patients:importance of location of lesion. Brain, 107: Robinson RG (1998) Treatment issues in poststroke depression. Depress Anxiety, 8: Robinson RG, Schultz SK, Castillo C ve ark. (2000) Nortriptyline versus fluoxetine in the treatment of depression and in short-term recovery after stroke: a placebo-controlled, double-blind study. Am J Psychiatry, 157(3): Robinson RG (2003) Poststroke depression: prevalence, diagnosis, treatment and disease progression. Biol Psychiatry, 54: Sadock BJ, Sadock VA (2004) Concise Textbook of Clinical Psychiatry derived from Kaplan&Sadock's Synopsis of Psychiatry. Mood Disorders, 9. Baský, N Sussman (Ed), Philadelphia, Lippincott, Williams&Wilkins, s Sevincok L, Erol A (2000) The prolactin response to buspirone in poststroke depression: a preliminary report. J Affect Disord, 59(2): Shimoda K, Robinson RG (1999) The relationship between poststroke depression and lesion location in long-term followup. Biol Psychiatry, 45: Sinyor D, Jacques P, Kaloupek DG ve ark. (1986) Post-stroke depression and lesion location. Brain, 109: Spalletta G, Ripa A, Caltagirone C (2005) Symptom profile of DSM-IV major and minor depressive disorders in first-ever stroke patients. Am J Geriatr Psychiatry, (13)2: Starkstein SE, Robinson RG, Price TR (1987) Comparison of cortical and subcortical lesions in the production of poststroke mood disorders. Brain, 110(Pt 4): Starkstein SE, Robinson RG (1989) Affective disorders and cerebral vascular disease. Br J Psychiatry, 154: Tateno A, Kimura M, Robinson RG (2002) Phenomenological charecteristics of poststroke depression. Am J Geriatr Psychiatry, 10: Weissman MM, Olfson M (1995) Depression in women: implications for health care research. Science, 269: Whyte EM, Mulsant BH (2002) Poststroke depression: epidemiology, pathophysiology, and biological treatment. Biol Psychiatry, 52: Williams LS, Ghose SS, Swindle RW (2004) Depression and other mental health diagnosis increase mortality risk after ischemic stroke. Am J Psychiatry, 161: Wing J, Cooper E, Sartorius N (1974) Measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge, England, Cambridge University Pres. 153

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý

Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Demans Þiddeti Derecelendirme Ölçeðine Baðýmlýdýr: Kýsa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeðinin Karþýlaþtýrýlmasý H. Can 1, Ceyla Ýrkeç 2, Sirel Karakaþ 3 1 Dr., Uludað Üniversitesi

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm DERLEME Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm Nurper Erberk Özen 1 1 Yard.Doç.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Kýrýkkale ÖZET Temporomandibular

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ

Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Depresyon: Sosyo-ekonomik ve Kültürel Pencereden Bakýþ Burhanettin Kaya 1 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ DSÖ ve Dünya Bankasý nýn raporlarýna göre toplumda

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Þahnur ÞENER*, Nazan GÜNEL**, Zafer AKÇALI***, Selahattin ÞENOL* #, Aylin Ýlden KOÇKAR** # ÖZET Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalýklarýn

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

PB 1 Alkol Baðýmlýlýðý Olan Hastalarda Leptin, Grelin ve Prolaktin Düzeylerinin Deðerlendirilmesi Uður Zeren Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Alkol baðýmlýlýðý, bireyin beden ve ruh saðlýðýný, aile yaþamýný,

Detaylı

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler DERLEME Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler Sultan Doðan 1, Evrim Özkorumak 2 1 Yrd.Doç.Dr., Namýk Kemal Üniversitesi, Týp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdað, 2 Uz.Dr.,

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar

Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar Alzheimer Hastalýðýnda Klinik Bulgular Uz. Dr. Þenay ÖZBAKIR*, Dr. Hülya AYDIN* Alzheimer hastalýðý (AD) demansif hastalýklar içinde en sýk rastlananýdýr (Evans 1990). Geri dönüþsüz ve ilerleyici biliþsel

Detaylı