Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý"

Transkript

1 Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi, toplumda sýk görülen bir bozukluk olmasýndan, kronik seyretmesinden ve kiþinin yaþantýsýný olumsuz etkilemesinden dolayý önemli bir konudur. SAB'nin yaþam boyu prevalansý %8-12 olarak verilmektedir. Kadýnlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülür (kadýn/erkek=3/2). Erken yaþta baþlar, 0-5 yaþla yaþlar arasý en sýk görülen baþlangýç yaþlarýdýr. 25 yaþýndan sonra baþlamasý nadirdir. Genellikle kronik seyreder; ortalama süresi en az 20 yýldýr. Kiþinin sosyal ve mesleki alandaki iþlevselliðini oldukça olumsuz etkileyen bir hastalýktýr. SAB olan kiþilerin daha düþük eðitim ve sosyoekonomik düzeyde olduðu ve daha sýklýkla bekâr kaldýklarý söylenmektedir. Bu durum, yetersizliklerinden çok, anksiyetelerinden dolayý hem sosyal hem de mesleki alanda önlerine çýkan fýrsatlarý deðerlendirememelerine baðlýdýr. SAB tedavisinde psikofarmakolojik yöntemlerin ve psikoterapilerin etkinliði gösterilmiþtir. Psikoterapi yöntemi olarak üzerinde en çok çalýþýlan biliþsel davranýþçý terapidir ve hem bireysel, hem de grup terapisi olarak uygulandýðýnda, SAB tedavisinde faydalý olduðu gösterilmiþtir. SAB tedavisinde etkinliði gösterilmiþ diðer psikoterapi yöntemleri sosyal beceri eðitimi ve gevþeme teknikleridir. Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýlan Ýlaçlar SAB'nin tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn listesi Tablo 1'de verilmiþtir. Tedavi etkinliðine dair üzerinde en fazla kanýt bulunan ilaçlar serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI- paroksetin, sertralin, fluvoksamin ve essitalopram) ile serotonin ve noradrenalin geri alým etkisi (SNRI) olan venlafaksindir. Fluoksetin ve sitalopramýn etkinliði diðer SSRI'lara göre daha düþüktür (Hedges ve ark. 2007). Benzodiazepinler ve diðer GABAerjik ajanlarla, geri dönüþümlü monoamino-oksidaz A inhibitörlerinden (RIMA) moklobemid ve brofarominin etkinliði kuþkuludur. Atipik antipsikotikler hakkýnda yorum yapabilmek için daha fazla çalýþmaya gerek vardýr. ß blokör ajanlar ve trisiklik antidepresanlar ise yaygýn SAB tedavisinde etkisizdir (Canadian Psychiatric Association 2006). Bu ilaçlarýn SAB tedavisinde plaseboyla karþýlaþtýrmalý cevap oranlarý Tablo 2'de özetlenmiþtir. Venlafaksinin SAB tedavisinde etkinliðine dair kanýtlar, son yýllarda yapýlmýþ olan 4 geniþ, randomize, kontrollü, 12 haftalýk çalýþmadan gelmektedir. Plasebo ile karþýlaþtýrýldýðý iki çalýþmada cevap oraný venlafaksin için %55 ve %66, plasebo için %24 ve %32 olarak bulunmuþtur (Rickels ve ark. 2004, Liebowitz ve ark. 2005a). Paroksetinle karþýlaþtýrýldýðý diðer iki çalýþmada ise her ikisi de plaseboya göre anlamlý ölçüde etkin bulunmuþken, paroksetinle arasýnda cevap oranlarý açýsýnda anlamlý fark bulunmamýþtýr (venlafaksin için %59 ve %69, paroksetin için %63 ve %66) (Allgulander ve ark. 2004, Liebowitz ve ark. 2005b). Fluvoksaminin SAB tedavisinde etkili olduðu iki 11

2 Sayýn A. Tablo 1. Sosyal anksiyete bozukluðu tedavisinde önerilen farmakolojik ajanlar (Canadian Psychiatric Association, 2006'dan uyarlanmýþtýr) Birinci basamak Ýkinci basamak Üçüncü basamak Önerilmeyenler Essitalopram, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin Klonazepam, alprozolam, gabapentin, pregabalin, sitalopram, fenelzin Fluoksetin, bupropion, mirtazepin, moklobemid, divalproat, topiramat, klomipramin, olanzapin, ketiapin, risperidon, aripiprazol Atenolol, propranolol, buspiron, imipramin, pergolid Tablo 2. Sosyal anksiyete bozukluðu tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn plaseboyla karþýlaþtýrýlmalý cevap oranlarý Ýlaç Cevap oraný (%) Plasebo SSRI'lar Fluvoksamin Sertralin Paroksetin SNRI Venlafaksin Benzodiazepin ve GABAerjik ajanlar Alprazolam Klonazepam Gabapentin MAOI'leri Fenelzin Moklobemid çift-kör, plasebo kontrollü çalýþmada gösterilmiþtir (Vliet ve ark. 1994, Stein ve ark. 1999). Sertralinin etkinliðine dair yapýlmýþ 4 plasebo kontrollü çalýþma vardýr. Bu çalýþmalarda ortalama mg/gün sertralin dozunda cevap oraný %53 ve %47 iken, plaseboda %29 ve %26'dýr (Katzelnick ve ark. 1995, van Ameringen ve ark. 2001, Blomhoff ve ark. 2001, Liebowitz ve ark. 2003). Essitalopramýn SAB tedavisinde 20 mg/gün dozda hem plaseboya hem de 20 mg/gün paroksetine üstün olduðu gösterilmiþtir (Lader ve ark. 2004, Stein ve ark. 2006). Geri dönüþümsüz monoamono-oksidaz inhibitörü (MAOI) olan fenelzinin SAB tedavisinde plaseboya üstün olduðu gösterilmiþ olsa da, yan etkileri ve diyet kýsýtlamasý gerekmesi açýsýndan tercih edilmemektedir. Geri dönüþümle monoaminooksidaz A inhibitörlerinden (RIMA) moklobemid ve brofarominin SAB tedavisinde plaseboya üstün olmadýðý gösterilmiþtir (Davidson 2003). Benzodiazepinlerden klonazepam ve alprazolamýn etkinliði plasebo kontrollü çalýþmalarda gösterilmiþtir. Fakat SAB'ye sýklýkla alkol kullanýmýnýn eþlik etmesiyle ortaya çýkan aþýrý sedasyon riski ve benzodiazepinlerin uzun süreli kullanýmda baðýmlýlýk yapmasý, bu ajanlarýn kullanýmýný kýsýtlamaktadýr (Blanco ve ark. 2003). Gabaerjik ajanlardan gabapentin ve pregabalinin SAB tedavisindeki etkinliði plasebo kontrollü çalýþmalarda gösterilmiþ olsa da, çalýþmalarýn kýsýtlý olmasýnda dolayý gelecekte yapýlan çalýþmalarla sonuçlarýn desteklenmesi gerekmektedir (Canadian Psychiatric Association 2006). ß blokörler anksiyetenin yarattýðý otonomik belirti- 12

3 Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý lerin yatýþtýrýlmasýnda etkilidir ve performans anksiyetesi tedavisinde kullanýlmaktadýr. Yaygýn SAB tedavisinde ise belirgin etkilerinin olmadýðý gösterilmiþtir (Blanco ve ark. 2003). Trisiklik antidepresanlardan klomipraminle ilgili yapýlmýþ eski tarihli çalýþmalar vardýr ve SAB tedavisinde olumlu etkisi olduðu bildirilmektedir. Fakat bunlarýn açýk çalýþmalar olmasý ve hasta populasyonunun yeterince tanýmlanmamýþ olmasý nedeniyle sonuçlar güvenilir deðildir. Yapýlan küçük bir çalýþmada klomipraminin SAB ve agorafobinin bazý belirtilerini diazepama kýyasla belirgin ölçüde azalttýðý gösterilmiþ olsa da, hasta populasyonu iyi tanýmlanmamýþtýr. Ýmipraminle yapýlmýþ küçük ve açýk bir çalýþmada ise SAB tedavisinde etkin olmadýðý gösterilmiþtir (den Boer 2000). Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Paroksetin SAB tedavisinde en fazla çalýþýlmýþ olan ilaçtýr. Etkinliði 4 plasebo kontrolü çalýþma ile gösterilmiþtir. Bunlardan ilkinde, 187 hastanýn 12 haftalýk tedavi süresinde, 50 mg/gün doza kadar çýkýlan paroksetinin etkinliði çift kör olarak plasebo ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. Cevap oranlarý paroksetin için %55.0, plasebo için %23.9 olarak bulunmuþtur. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeðindeki (LSAÖ) toplam puanda meydan gelen deðiþiklik, paroksetin grubu için 30.5, plasebo için 14.5 olarak tespit edilmiþtir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur (Stein ve ark. 1998). Ýkinci çok merkezli, randomize, çift kör, esnek dozlu çalýþmaya Avrupa ve Güney Afrika'dan 290 hasta katýlmýþ, hastalara plasebo veya mg/gün paroksetin verilerek 12 hafta boyunca izlenmiþlerdir. Paroksetin grubunda cevap oraný %65.7 iken, plasebo grubunda bu oran %32.4 olarak bulunmuþtur. LSAÖ ortalama puanýndaki deðiþim paroksetin grubu için 29.4, plasebo grubu için 15.6'dýr ve paroksetin 4. haftadan itibaren plaseboya göre anlamlý ölçüde etkilidir (Baldwin ve ark. 1999). Üçüncü çalýþmada 92 SAB hastasý paroksetin ve plaseboya randomize edilmiþ ve hastalar üç ay boyunca takip edilmiþtir. Diðer çalýþmada olduðu gibi, 4. haftadan itibaren paroksetin alan grupta plasebo grubuna göre anlamlý iyileþme gözlenmeye baþlanmýþtýr ve bu anlamlý farklýlýk çalýþma boyunca devam etmiþtir. Çalýþmanýn sonunda hastalarda Klinik Global Ýyileþme (KGÝ) skorlarýnda %70, plasebo grubunda %8 düzelme saptanmýþtýr (Allgulander 1999). Dördüncü çalýþmada DSM-IV taný kriterlerine göre SAB tanýsý almýþ olan 384 hasta paroksetin 20, 40 ve 60 mg veya plasebo alacak þekilde gruplandýrýlmýþ ve 12 hafta boyunca LSAÖ'ne göre takip edilmiþtir. Tedavinin sonunda her üç doz paroksetin grubunda da plasebo alan gruba göre anlamlý ölçüde fazla iyileþme gözlenmiþtir (Liebowitz ve ark. 2002). Güney Afrika'da yapýlan çok merkezli, plasebo kontrollü bir çalýþmada, 93 hasta 12 hafta boyunca takip edilmiþ, esnek dozda kullanýlan paroksetinin LSAÖ ve KGÝ skorlarý açýsýndan plaseboya göre anlamlý ölçüde iyileþme saðladýðý, görülen yan etkilerin de plasebodan anlamlý fark göstermediði tespit edilmiþtir (Stein ve ark. 1999). Yukarýda bahsedilen çalýþmalardaki hastalar LSAÖ'de aldýklarý puanlara göre "daha fazla yaygýn" ve "daha az yaygýn" SAB olarak iki gruba ayrýlmýþ, bu iki grup paroksetine verdiði cevap açýsýndan karþýlaþtýrýlmýþ, sonuçta iki grup arasýnda paroksetine verdikleri cevap açýsýndan anlamlý fark bulunmamýþtýr (Stein ve ark. 2001). Yine bu çalýþmalardaki veriler, paroksetine cevap belirteçleri açýsýndan tekrar deðerlendirildiðinde, sadece tedavi süresinin belirleyici olduðu, 8. haftada cevap vermemiþ olanlarýn çoðunun 12. haftada tedaviye cevap verdiði gösterilmiþtir (Stein ve ark. 2002). SAB çoðunlukla erken yaþlarda baþladýðý için, çocuk ve ergenlerde SAB'nin tedavisi önemli bir konudur. Bu hasta grubunda paroksetinle ilgili yapýlmýþ, plasebo kontrollü, randomize, çok merkezli tek bir çalýþma vardýr. Bu çalýþmada, yaþlarý 8-17 arasýnda deðiþen 322 SAB tanýsý almýþ hastada mg/gün paroksetin tedavisi plasebo ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. 16. hafta sonunda LSAÖ ve KGÝ skorlarýna göre, paroksetin alan grupta cevap oraný %77.6 iken, plasebo alan grupta %38.3 olarak bulunmuþtur. Paroksetin bu yaþ grubunda genel olarak iyi tolere edilmiþtir (Wagner ve ark. 2004). Tüm bu çalýþmalar paroksetinin SAB tedavisinde klinik olarak etkili ve iyi tolere edilebilen bir ilaç olduðunu, tedaviye cevap için en az 8 hafta beklenmesi gerektiðini düþündürmektedir. 13

4 Sayýn A. Sürdürüm tedavisi SAB'nin kronik bir hastalýk olduðu ve kendiliðinden iyileþme oranýnýn düþük olduðu bilinmektedir. Bu durum, tedavi süresinin ne kadar olmasý gerektiði sorusunu akla getirmektedir. Tedavinin 6 ay içinde sonlandýrýlmasý durumunda hastalarýn %35-40'ýnýn relaps yaþadýðý bildirilmektedir (Canadian Psychiatric Association 2006). Genel olarak, yaygýn SAB olan hastalarýn tedavilerinin en az 12 ay sürmesi gerektiði söylenmektedir. Özellikle belirti þiddetinin aðýr olmasý, eþ taný olarak alkol kötü kullanýmý ve kiþilik bozukluðunun bulunmasý, ailede SAB öyküsü olmasý, sistolik kan basýncýnýn ve kalp hýzýnýn yüksek olmasý gibi durumlarda, tedaviye daha fazla direncin ortaya çýkabildiði, bu hasta grubunda tedavinin daha uzun sürmesi gerektiði bildirilmektedir (Davidson 2003). Sonuç SAB kiþinin iþlevselliðin birden fazla alanda olumsuz etkileyebilen, kronik seyreden ve kendiliðinden iyileþmenin nadir olduðu bir hastalýktýr. Tedavisinde psikoterapinin yanýnda farmakoterapi geniþ yer tutar. Tedavi etkinliðine dair üzerinde en fazla kanýt bulunan ilaçlar SSRI'lar ile SNRI özelliði bulunan venlafaksindir. Günümüzde, sosyal anksiyete bozukluðu tedavisinde Food and Drug Administraiton (FDA) onayý almýþ olan ilaçlar paroksetin, sertralin ve venlafaksindir. Paroksetin, üzerinde en çok çalýþýlmýþ olan ilaçtýr ve tedavi etkinliði çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü çalýþmalarla gösterilmiþtir. Tedaviye cevap 8 haftaya kadar uzayabilmektedir ve sürdürüm tedavisinin en az 12 ay olmasý önerilmektedir. Yazýþma adresi: Dr. Aslýhan Sayýn, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Beþevler Ankara, Allgulander C (1999) Paroxetine in social anxiety disorder: a randomised placebo-controlled study. Acta Psychiatr Scand, 100: Allgulander C ve ark. (2004) Efficacy of venlafaxine ER in patients with social anxiety disorder: a double-blind, placebocontrolled, parallel-group comparison with paroxetine. Hum Psychopharmacol, 19: Baldwin D, Bobes J, Stein DJ, Scharwachter I, Faure M (1999) Paroxetine in social phobia/social anxiety disorder. Br J Psychiatry, 178: Blanco C, Schneier FR, Schmidt A ve ark. (2003) Pharmacological treatment of social anxiety disorder: a metaanalysis. Depress Anxiety, 18: Bloomhoff S ve ark. (2001) Randomised controlled general practice trial of sertraline, exposure therapy and combined treatment in generalized social phobia. Br J Psychiatry, 179: Canadian Psychiatric Association (2006) Clinical practice guidelines: Management of anxiety disorders. Social anxiety disorder. Can J Psychiatry, 51 (Suppl 2): Davidson JRT (2003) Pharmacotherapy of social phobia. Acta Psychiatr Scand, 108 (Suppl 417): Den Boer JA (2000) Social anxiety disorder/social phobia: epidemiology, diagnosis, neurobiology and treatment. Compr Psychiatry, 41: Hedges DW, Brown BL, Shwalb DA ve ark. (2007) The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in adult social anxiety disorder: A meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psychopharmacol, 21: KAYNAKLAR Katzelnick DJ ve ark. (1995) Sertraline for social phobia: a double-blind, placebo-controlled cross over study. Am J Psychiatry, 152: Lader M, Stender K, Bürger V ve ark. (2004) The efficacy and tolerability of escitalopram in the short- and long- term treatment of social anxiety disorder: a randomised, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. Depress Anxiety, 19: Liebowitz MR ve ark. (2002) A randomized, double-blind, fixed-dose comparison of paroxetine and placebo in the treatment of generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry, 63: Liebowitz MR, DeMartinis NA, Weihs K ve ark. (2003) Efficacy of sertraline in severe social anxiety disorder: results of a double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry, 64: Liebowitz MR, Mangano RM, Bradwejn J ve ark. (2005a) A randomized controlled trial of venlafaxine extended release in generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry, 66: Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D (2005b) Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry, 62: Rickels K, Mangano R, Khan A (2004) A double-blind placebocontrolled study of a flexible dose of venlafaxine ER in adult outpatients with generalized social anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol, 24: Stein DJ ve ark. (1999) A double-blind placebo-controlled trial of paroxetine in the management of social phobia (social anxiety disorder) in South Africa. S Afr Med J, 89:

5 Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Stein DJ, Stein MB, Goodwin W ve ark. (2001) The selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine is effective in more generalized and in less generalized social anxiety disorder. Psychopharmacology, 158: Stein DJ, Stein MB, Pitts CD ve ark. (2002) Predictors of response to pharmacotherapy in social anxiety disorder: an analysis of 3 placebo-controlled paroxetine trials. J Clin Psychiatry, 63: Stein DJ, Andersen EW, Lader M (2006) Escitalopram versus paroxetine for social anxiety disorder: An analysis of efficacy for different symptom dimensions Eur Neuropsychopharmacol, 16: Stein MB, Liebowitz MR, Lydiard RB ve ark. (1998) Paroxetine treatment of generalized social phobia (social anxiety disorder): A randomized controlled trial. JAMA, 280: Stein MB, Fyer AJ, Davidson JRT, Pollack MH, Wiita B (1999) Fluvoxamine treatment of social phobia (social anxiety disorder): a double-blind placebo-controlled study. Am J Psychiatry, 156: Wagner KD, Berard R, Stein MB ve ark. (2004) A multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of paroxetine in children and adolescents with social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry, 61: Van Ameringen MA, Lane RM, Walker JR ve ark. (2001) Sertraline treatment of generalized social phobia: a 20 week double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry, 158: Van Vliet IM, den Boer JA, Westenberg HGM (1994) Psychopharmacological treatment of social phobia: a double blind controlled study with fluvoxamine. Psychopharmacology, 115:

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Tedavi Başarısı Yanıt ve Yanıtsızlığın Belirleyicileri

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Tedavi Başarısı Yanıt ve Yanıtsızlığın Belirleyicileri Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Tedavi Başarısı Yanıt ve Yanıtsızlığın Belirleyicileri Prof.Dr.Hatice Özyıldız Güz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Ana Başlıklar SAB tedavisinde yanıta nasıl karar

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz

Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz Birinci Basamakta Panik Bozukluðu Tedavisi Prof. Dr. Tunç ALKIN* Panik bozukluðu, etiyolojisi iyi bilinmeyen, nedensiz ve aniden ortaya çýkan þiddetli, paroksismal anksiyete ataklarý ile karakterize bir

Detaylı

Çekingen Kiþilik Bozukluðunun Klinik Özellikleri ve Tedavisi

Çekingen Kiþilik Bozukluðunun Klinik Özellikleri ve Tedavisi Çekingen Kiþilik Bozukluðunun Klinik Özellikleri ve Tedavisi Levent SEVÝNÇOK*, Ferhan DEREBOY**, Çiðdem DEREBOY* ÖZET Çekingen Kiþilik bozukluðu (ÇKB) konusunda þimdiye dek az sayýda çalýþma yayýnlanmýþtýr.

Detaylı

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Akış Tanı doğru mu? Tedavi arayışı nasıl? Tedavi başarısı? Farmakoterapide algoritmalar neler? Psikoterapi yöntemleri nasıl

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ ABD

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ ABD SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU PROF.DR.HATİCE ÖZYILDIZ GÜZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ ABD BECK e göre SAB OLGU 1 34 yaşında, evli, 1 çocuklu, bayan hasta Dershanede İngilizce öğretmeni olarak çalışmakta

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý

Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý Serap Erdoðan 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Panik bozukluðu (PB) bedensel ve biliþsel belirtilerin

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Dr.Nesrin DİLBAZ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara AMATEM

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Dr.Nesrin DİLBAZ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara AMATEM ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Dr.Nesrin DİLBAZ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara AMATEM Anksiyete Bozuklukları Spesifik Fobiler Panik bozukluk Agorafobi Sosyal Anksiyete

Detaylı

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Ümit TURAL*, Prof. Dr. Emin ÖNDER* ÖZET Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOÝ) genelde depresif bozukluklarýn tedavisinde etkili

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015

Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015 Cilt:2 Sayı:2 Şubat 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni ÇEVİRİ EDİTÖRÜ Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL DÜZELTMEN Uzm. Dr. Kubilay ORANSAY Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof. Dr. Özkan ÜNAL Dr. Ali

Detaylı

Panik Hastasına Yaklaşım: Klinik Görünüm, Ayırıcı Tanı ve Tedavi İlkeleri

Panik Hastasına Yaklaşım: Klinik Görünüm, Ayırıcı Tanı ve Tedavi İlkeleri Panik Hastasına Yaklaşım: Klinik Görünüm, Ayırıcı Tanı ve Tedavi İlkeleri Raşit TÜKEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Çeşitli ülkelerde yapılan epidemiyolojik

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüþümlü Monoamin Oksidaz Ýnhibitörleri (RIMA)

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüþümlü Monoamin Oksidaz Ýnhibitörleri (RIMA) Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüþümlü Monoamin Oksidaz Ýnhibitörleri (RIMA) Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ*, Dr. Çaðlar AÇIKGÖZ* ÖZET Sosyal fobi erken yaþlarda baþlayan, kronik ve önemli ölçüde yeti kaybýna

Detaylı

OKB tedavisinde güncel psikofarmakolojik yaklaşımlar

OKB tedavisinde güncel psikofarmakolojik yaklaşımlar OKB tedavisinde güncel psikofarmakolojik yaklaşımlar D O Ç. D R. E R H AN E R T EKİN İ. Ü. İ S TA NBUL T ı P FA KÜ LT ES I P S I K I YAT R I A N A BI L I M D A L ı P S I KO N E V R OZ - P S I KOT E R A

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Gözden Geçirme / Review Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi: Bir Gözden Geçirme Mustafa Deniz Tutkunkardaş 1, Ayşe Kılınçaslan 1 ÖZET: Çocuk ve ergenlerde depresyonun ilaçla tedavisi: Bir gözden

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mesut ÇETİN

Prof. Dr. Mesut ÇETİN Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Özgül Fobi ve FARMAKOLOJİK TEDAVİLERİ Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği-İstanbul Anksiyete Sempozyumu, ANTALYA, 2002 SAB Epidemiyolojisi

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Antidepresan Güçlendirme Tedavileri M. Hakan TÜRKÇAPAR*, Süreyya Özel ERVATAN** ÖZET Uygun antidepresan tedavi almalarýna karþýn önemli bir oranda depresif hastanýn tedavisinde hala baþarýsýz kalýnmaktadýr.

Detaylı

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri

Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Gözden Geçirmeler / Reviews Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Yetersiz Yanıtın Yönetimi ve Yeni Tedavi Seçenekleri Oğuz Karamustafalıoğlu¹, Burcu Goksan Yavuz² ÖZET: Major depresif bozukluk tedavisinde

Detaylı

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Hülya Eltutan ÖNCÜLOÐLU*, Nevzat YÜKSEL** ÖZET Bu çalýþmada somatoform bozukluklarýn tedavisi gözden geçirilmiþtir. Diðer tedavi yöntemlerinden kýsmen bahsedilse

Detaylı

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120924064532 Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Fisun Akdeniz 1 ÖZET: Agomelatin: Yeni antidepresan ilaç ve yeni bulgular Agomelatin melatoninerjik

Detaylı

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel

Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel Mikst Anksiyete Depresyon ve Eþtanýlý Durumlar Prof. Dr. Hüray FÝDANER*, Prof. Dr. Tunç ALKIN* Anksiyete ve depresyon sözcükleri hem genel týpta hem de psikiyatri ve klinik psikoloji alanýndaki çalýþmalarda

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Klinik Gelişim. Psikiyatri

Klinik Gelişim. Psikiyatri Psikiyatri İlk Söz YAZMADAN EDEMEDİM rüzgâr bu şiiri sana götürsün kâğıttan yaptığım o işlemeli kayıklar fırtınalara dayanan. koş rüzgâr koş. yazmadan edemedim Behçet Aysan İçindekiler 1 Panik Hastasına

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Lut TAMAM* ÖZET Selektif serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) depresyon baþta olmak üzere, anksiyete bozukluklarý, obsesif kompulsif

Detaylı

Anksiyete Tedavisinde Kullanýlan Ýlaçlarýn Farmakolojisi ve Kullaným Güvenliði

Anksiyete Tedavisinde Kullanýlan Ýlaçlarýn Farmakolojisi ve Kullaným Güvenliði Anksiyete Tedavisinde Kullanýlan Ýlaçlarýn Farmakolojisi ve Kullaným Güvenliði Ý. Tayfun UZBAY*, Nevzat YÜKSEL** XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru barbitüratlarýn sentez lenmesine kadar anksiyete tedavisinde

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri

Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri Gözden Geçirme / Review Article 19 Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri The Efficacy and Role of Anticonvulsants as a Treatment Option in Anxiety Disorders

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin

Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi. Dr. Sinan Yetkin Farmakolojik Ajanların Uyku Üzerine Etkisi Dr. Sinan Yetkin 5-HT 5-HT 1A /5-HT 1D agonizm 5-HT 1A /5-HT 1B antagonizm 5-HT 2 agonizm 5-HT 2 antagonizm 5-HT 3 agonizm α 2 agonizm α 1 antagonizm α 2 antagonizm

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsesif-Kompulsif Bozukluk Doç. Dr. Erhan BAYRAKTAR* Özet Moleküler nörobiyoloji ve görüntüleme yöntemleri aracýlýðý ile iþlevsel anatomi alanlarýndaki geliþmelere koþut olarak obsesif kompulsif bozukluða

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD YAYGINLIK Çok yaygın BPB olanların yaklaşık yarısında yaşam

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Panik Bozukluðu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarýnýn Yeme Tutumlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Gül Özsoylar 1, Aslýhan Sayýn 2, Selçuk Candansayar 3 1 Uz.Dr., Tekirdað Devlet Hastanesi,

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İçerik FM tedavisinde öneriler APS ve EULAR Yeni ilaçlar Duloxetine Milnacipran Pregabalin Diğer

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarına eşlik eden alkol madde kullanım bozukluğu tedavi yaklaşımları

Anksiyete Bozukluklarına eşlik eden alkol madde kullanım bozukluğu tedavi yaklaşımları Anksiyete Bozukluklarına eşlik eden alkol madde kullanım bozukluğu tedavi yaklaşımları Figen Karadağ Maltepe Üniversitesi tıp Fakültesi Psikiyatri AD 43000 yetişkin MKB olanları %17.7 sinde herhangi bir

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Nörobiyolojisi

Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Nörobiyolojisi Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Nörobiyolojisi Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Sosyal anksiyete bozukluðu (SAB), sosyal iliþki veya toplum

Detaylı

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT

Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Geriatrik depresyon tedavisinde idame EKT Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Geriatrik depresyon 65 yaş ve üzerinde yaşlı popülasyonda

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Bulimia Nervozada Tedavi

Bulimia Nervozada Tedavi Bulimia Nervozada Tedavi Atila EROL*, Fadime YAZICI** ÖZET Psikiyatrik sýnýflama sistemine son dönemde giren bulimia nervoza, yinelemelerle seyreden kronik bir hastalýktýr. Etkin tedavi þeklini belirlemek

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki

Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki 39 DEPRESYON TEDAVİSİNDE TEMEL İLKELER Yrd. Doç. Dr. Gonca KARAKUŞ*, Doç. Dr. Lut TAMAM** Depresyon kişiler arası ilişkilerde sorunlara ve verimlilikte bozulmalara ve günlük yaşamdaki işlevsellikte önemli

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi

Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi DERLEME Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA a a Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Prof. Dr. Bilgen TANELÝ*, Uz. Dr. Yeþim TANELÝ*, Uz. Dr. Tolga TANELÝ** Özet Depresyon ve anksiyete bozukluklarý

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet Depresyonun Biyolojik Tedavileri Doç. Dr. M. Emin CEYLAN*, Dr. Beril YAZAN* Özet Depresyon oldukça yaygýn, bireyi günlük yaþamýndan koparan ve zaman zaman tekrarlayýcý bir gidiþ göstererek yaþam boyu devam

Detaylı

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Þizofrenisinde Tedavi Selahattin ÞENOL* ÖZET Þizofreniye iliþkin en tutarlý bilgiler bozukluðun geç ergenlik ya da erken eriþkinlik döneminde baþladýðýdýr. Çocuk ve ergenlerde

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Pelvik Ağrı Psikiyatr ne düşünür? Prof. Dr. Hayriye Elbi Ege Ü.T.F. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Pelvik Ağrı Psikiyatr ne düşünür? Prof. Dr. Hayriye Elbi Ege Ü.T.F. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Pelvik Ağrı Psikiyatr ne düşünür? Prof. Dr. Hayriye Elbi Ege Ü.T.F. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kronik Pelvik Ağrı (KPA) Pelvik ağrı yaşam boyunca beş kadından birinde görülür. ama az konuşulur Bu grupta

Detaylı

ANKSİYETE DUYARLILIĞI. Yard.Doç.Dr.Selim Tümkaya

ANKSİYETE DUYARLILIĞI. Yard.Doç.Dr.Selim Tümkaya ANKSİYETE DUYARLILIĞI Yard.Doç.Dr.Selim Tümkaya ANKSİYETE DUYARLILIĞI Anskiyete Duyarlılığı Panik bozukluk hastalarının panik atak yaşamaktan korku duyuyor olması, tanımlandığı ilk dönemlerden beri panik

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Gözden Geçirmeler / Reviews Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Nesrin Dilbaz 1, Aslı Enez Darçın 2, Serçin Yalçın Çavuş 3 ÖZET: Depresyon tedavisinde karşılanmamış

Detaylı

Cerrahide Anksiyete ÖZET SUMMARY. Can CÝMÝLLÝ* CERRAHÝDE ANKSÝYETENÝN ÖNEMÝ

Cerrahide Anksiyete ÖZET SUMMARY. Can CÝMÝLLÝ* CERRAHÝDE ANKSÝYETENÝN ÖNEMÝ Cerrahide Anksiyete Can CÝMÝLLÝ* ÖZET Genel hastane populasyonunda anksiyete belirtileri prevalansý %10-30 arasýndadýr. Bu yazýda cerrahi hastalarýnda anksiyetenin önemi ve psikolojik anlamý, cerrahide

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**.

MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer AYDEMİR*, Dr. Cumhur ÖNAL*, Prof.Dr. Savaş KÜLTÜR**. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,Cilt :V,Sayı(1-4),1995 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology Vol.V(1-4),1995 MAJOR DEPRESYON SAĞALTIMINDA MOKLOBEMİD'İN ETKİNLİĞİ* Uzm. Dr. Ayhan EĞRİLMEZ*, Dr. Ömer

Detaylı

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Antidepresanlar ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Tayfun Uzbay 1, Nevzat Yüksel 2 1 Prof. Dr., GATA Týp Fakültesi, Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Psikofarmakoloji Araþtýrma Ünitesi, 2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý,

Detaylı

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu?

Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Aydın ve Tamam 177 Anksiyöz depresyon: Bir depresyon alt grubu mu? Hüner AYDIN, 1 Lut TAMAM 2 ÖZET Araştırmalar anksiyetenin klinik depresyonda en belirgin belirti olduğunu ve depresyonun başarılı sağaltımı

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 175 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:175-184 ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Detaylı

Kiþilik bozukluðu (KB) olan hastalar terapistlerce. Kaçýngan Kiþilik Bozukluðu. Özet

Kiþilik bozukluðu (KB) olan hastalar terapistlerce. Kaçýngan Kiþilik Bozukluðu. Özet Kaçýngan Kiþilik Bozukluðu Dr. M. Hamid BOZTAÞ*, Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Kaçýngan kiþilik bozukluðu (KKB) önemli oranda sosyal yeti kaybýna yol açmasýna, bireyin geliþimini ve üretkenliðini kýsýtlamasýna

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

Özgül Fobinin Göz Hareketleri ile Duyarsýzlaþtýrma ve Yeniden Ýþleme Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Özgül Fobinin Göz Hareketleri ile Duyarsýzlaþtýrma ve Yeniden Ýþleme Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Özgül Fobinin Göz Hareketleri ile Duyarsýzlaþtýrma ve Yeniden Ýþleme Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method:

Detaylı

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Nermin GÜNDÜZ

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Nermin GÜNDÜZ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Nermin GÜNDÜZ Travma Travmatik olaylar kişinin yaşamını veya yaşamsal bütünlüğünü tehdit eden olaylardır. Örnekler??? Travmatik olayların sınıflanması;

Detaylı

Psikotik Depresyonun Farmakolojik Tedavisi. Dr. Abdurrahman Altındağ, Dr. Mustafa Özkan 1

Psikotik Depresyonun Farmakolojik Tedavisi. Dr. Abdurrahman Altındağ, Dr. Mustafa Özkan 1 Psikotik Depresyonun Farmakolojik Tedavisi Dr. Abdurrahman Altındağ, Dr. Mustafa Özkan 1 ÖZET: PS KOT K DEPRESYONUN FARMAKOLOJ K TEDAV S Psikotik depresyon hezeyan ya da hallüsinasyonlarla karakterize,

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

Nöropatik Aðrý Tedavisinde Gabapentin Kullanýmý ve Etkinliði

Nöropatik Aðrý Tedavisinde Gabapentin Kullanýmý ve Etkinliði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nöropatik Aðrý Tedavisinde Gabapentin Kullanýmý ve Etkinliði Efficacy and Usage of Gabapentin in the Treatment of Neuropathic Pain Ýlke Coþkun-Benlidayý M.D. icbenlidayi@cu.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi

Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi Davraným bozukluðu tanýlý çocuk ve ergenlerde komorbidite: 6 ay süreli bir kesitin retrospektif analizi ARAÞTIRMA Comorbidity in children and adolescents with conduct disorder: A retrospective analysis

Detaylı

FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ

FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ FARMAKOGENETİK ve KLİNİK ÖNEMİ Prof. Dr. A. Şükrü AYNACIOĞLU Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 16 Ekim 2003 GİRİŞ ve TANIMLAR FARMAKOGENETİK?

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı