7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE"

Transkript

1 Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan bölgesel yönetimi" olarak bahsetti. Ortak basýn toplantýsý 33 yýl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaþkaný Baðdat'a ayak basarken Gül'ü Baðdat Havaalaný'nda Baþbakan Yardýmcýsý Sabýr El Ýsavi, Dýþiþleri Bakaný Hoþyar Zebari ve Ýnsan Haklarý Bakaný Vicdan Mikail tarafýndan karþýlandý. Karþýlamada, Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay ve Irak özel temsilcisi Murat Özçelik de hazýr bulundu. Gül, havaalanýnda bir süre dinlendikten sonra Baðdat'ýn merkezinde bulunan Irak Cumhurbaþkanlýðýna gitti. Gül, Cumhurbaþkaný Celal Talabani tarafýndan El Selam sarayýnda resmi törenle karþýlandý. Ýki lider görüþtükten sonra beraber basýn toplantýsý yaptý. Gül, Baðdat ta Talabani ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda, 33 yýl aradan sonra Irak ý ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaþkaný olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye olarak Irak ýn birlik ve beraberliðinin, huzurunun korunmasýna önem verdiklerini kaydetti. Iraklýlarýn refah ve huzurunun 3 DE 6 DA 3 DE 7 DE Dünyaca ünlü halk ozaný Aþýk Veysel Þatýroðlu, ölümünün 36. yýlýnda, doðum yeri olan Sivas ýn Þarkýþla ilçesine baðlý Sivrialan köyündeki mezarý baþýnda anýldý. Sivas Valisi Veysel Dalmaz, ozanýn mezarý baþýnda saz çaldý. Dalmaz yaptýðý konuþmada, yol göstericiliðiyle tüm topluma rehberlik eden deðerli aþýðý hep birlikte andýklarýný söyledi. Dalmaz þöyle konuþtu: Aþýk Veysel buraya sevgi, barýþ, dostluk mesajlarýyla güzel tohumlar ekti. Ve buradan bütün dünyaya; sadece Sivrialan, ilimiz, ülkemiz deðil bütün dünyaya; barýþ, kardeþlik ve dostluk mesajlarý yaydý. 5 DE arttýrýlmasý için yardým etmeye devam edeceklerini belirten Gül, Irak ýn geçtiði zor süreçte yaþadýðý acýlarý hissettiklerini ve bu süreci atlatmasý için hep yardýmcý olacaklarýný vurguladý. 7 DE Ýnce den sonra söz alan ÖDP Belediye Baþkan Adayý Metin Çengel ise bugün Newroz baharýn, yeþilliðin ve güzel günler geleceðinin habercisi olan bir gün, ayný zamanda bugün Demirci Kawa larýn isyan ateþini yaktýklar, direnmenin, mücadele etmenin onurlu yaþamanýn günü, herkesin Newroz u kutlu olsun dedi. Konuþmasýnda projelerini anlatan Çengel, Kent Meclisi projelerisini 20 yýldýr Avanos a taþýmak istediklerini söyledi. Çengel Katýlýmcý, halkýn kararlarda söz sahibi olabileceði bu meclis uygulanabilir, bu çalýþmayý Ýzmir Karþýyaka da 10 yýldýr yapýyorlar. Biz ise bunu 20 yýl önce Avanos ta yapmak istedik. Gelin hep beraber Kent Meclisini hayata geçirelim, kararlara ortak olun, fikirlerinizi, projeleriniz bu meclise sunun. 6 DA 1989 da Ankara Büyükþehir Belediyesi ve metropol ilçelerin tamamýný alan SHP, günümüze kadar birer birer kalelerini kaybetti seçimlerinde Mamak, Yenimahalle ve Çankaya yý koruyan CHP, 2004 te sadece Çankaya kalesini koruyabildi. Belediyelerin RP-FP-AKP ye geçmesinin ardýndan kentte deðiþim yaþandý. Son zamanlarda Mamak, Keçiören ve Dikmen de yoðunlaþan kentsel dönüþüm projeleriyle nüfus hareketlilikleri oldu ve söz konusu bölgelerde kentsel dönüþüm projelerinden etkilenen kesimler gayrimenkul fiyatlarýnýn diðer ilçelere göre daha düþük kaldýðý Sincan-Fatih bölgesine aktý, akýtýldý. Dikmen ve Mamak bölgelerinde kentsel dönüþüm projelerinin uygulandýðý yerlerde aðýrlýklý olarak Aleviler-Solcular bulunuyordu. Böylece söz konusu projelerle homojen nüfus yapýsý deðiþti, parçalandý. Örneðin Dikmen bölgesine Sünni-muhafazakârlar ayrýca Doðu dan göç eden Kürtler yerleþti. Alevi nüfusun yoðun olduðu ve kentsel dönüþümün uygulandýðý Dikmen Vadisi nde Gökçek zamanýnda Mehmet Zait Kotku Camii yapýldý. Ayný bölgede, Gökçek in oðlu Osman Gökçek in baþkanlýðýný yaptýðý Gençlik Federasyonu faaliyet yürütüyor. Sincan da bir görüþmecinin aktardýðý gibi kooperatifleþen cemaatler Ankara nýn rantý en yüksek bölgeleri arasýndaki Gölbaþý, Ýncek, Çayyolu, Yýldýz, Çiðdem Mahallesi gibi bölgelere yayýldý. Rantý yüksek bölgelerde belediyeler mevzi imar planý deðiþiklikleri yapýlarak, yeþil sermayenin süpermarket, market zincirlerinin yayýlmasý saðlandý. Bunun doðal sonucu, içki satan bir büfecinin Çankaya gibi farklý bir bölgede bile, Ramazan da saldýrýya uðramasý oldu. Gençlik parkýnda içki yasak Belediyelerin el deðiþtirmesinden sonra özellikle içkili mekânlar konusunda hissedilir bir sonuç ortaya çýktý. Belediyeler, sosyal tesislerinde içkiyi kaldýrdý, diðer mekânlarda ise cezai baskýlarla kapatýlmasýný saðladý. Son örneði, gazinolarýn bulunduðu Gençlik Parký. Büyükþehir Belediyesi nin Gençlik Parký nda gerçekleþtirdiði çalýþma bittiðinde, artýk içkili iþletme olmayacaðý bizzat ANFA nýn Genel Müdürü Ferhat Ertürk tarafýndan açýklandý. Oysa söz konusu parkýn havuzunda Cumhuriyet in ilk yýllarýnda kadýnlarýn mayolarýyla yüzdüðü söylenir. Gençlik Parký adeta Gar Gazinosu ile özdeþ hale gelmiþti. Cemaat sermayesi belediye ihaleleriyle güçlendi. Örneðin, Erenköy Cemaati nin Ankara örgütlenmesini yürüten Muradiye Vakfý, belediyelerden aldýðý ihalelerle biliniyor. Büyükþehir Belediyesi nin kontrollerde ele geçirdiði kaçak kömürleri Muradiye Vakfý yurtlarýna verdiði geçmiþte basýnda yazýlmýþtý. Pursaklar da Menzilciler ve Muradiye Vakfý etkin. Hicret grubu Keçiören de etkin. Sincan da 21 cemaatin faaliyet gösterdiði belirtiliyor. Sincan da cemaat okullarýnýn bazýlarý eðitimlerini (Ferda Eðitim Kurumlarý örneðinde olduðu gibi) cami avlularýna yapýlýyor. Örtünme bir referans haline geldi Çalýþma yapýlan ilçelerde türbanýn giderek yaygýnlýk kazandýðý aktarýlan tespitlerin baþýnda geliyor. Özellikle Ýslami kesime ait market ve giyim maðazalarýnda çalýþan kadýnlarýn büyük kýsmý türbanlý. Sosyal yaþantý kadýnlar açýsýndan hayli sýnýrlý bir biçimde sürüyor. Bir görüþmecinin henüz Kýzýlay ý görmedim ifadesi; pek çok kadýn için geçerli sayýlabilecek nitelik taþýyor. Çalýþan kadýnlar nispeten biraz daha rahat görünürken, ev kadýnlarý açýsýndan tek sosyal iliþki, cemaatlerin dini sohbet toplantýlarý oluyor. Ayrýca belediyelerin düzenlediði kermes türü etkinlikler genelde AKP tabanýna yakýn ya da k 4 DE

2 2 Sorduðumuz bu soruya hemen cevap verelim: Yeterli olmayacaktýr. Bu vergi indirimleri geçici bir talep artýþý saðlayarak, söz konusu sektörlerde kýsmi bir rahatlýk saðlasa bile bunun kalýcý üretim ve gelir artýþý saðlamasý mümkün deðildir. Yapýlan çalýþmalar göstermektedir ki, ekonomiyi canlandýrmaya yönelik bu tür maliye politikasý önlemleri arasýnda gelir ve üretim etkisi en az olan vergi indirimleridir. Sýnýrlý sayýda üründe geçici vergi indirimlerinin gelir ve üretim üzerindeki etkisi de geçici olacaktýr. Ekonomik krizin iyice derinleþtiði bugünlerde, alýnmasý gereken tek önlem sýnýrlý sektörlerde sýnýrlý bir süre için vergi indirimlerine gitmek midir? Ekonomiyi canlandýracak baþka maliye politikasý önlemleri de vardýr: Kapsamlý kamu altyapý harcama programlarýný baþlatmak, baþta düþük gelirli aileler olmak üzere tüm ailelere doðrudan gelir desteðinde bulunmak ya da baþta asgari ücret olmak üzere ücret gelirlerinden alýnan vergilerde indirime gitmek, bunlardan bazýlarýdýr. Bunlarýn her birinin ekonomiye etkisi farklýdýr. Kamu altyapý harcamalarýnýn talep ve zincirleme yeni üretim ve gelir yaratma etkisi vergi indirimlere ve transfer ödemelerine göre daha fazladýr. Ayný þekilde tasarruf potansiyeli az olan düþük gelirli ailelere yapýlacak transfer ödemeleri ve vergi indirimleri, kazanýlan gelirlerin derhal harcamasý nedeni ile, ekonomik canlanmaya daha büyük katký saðlayacaktýr. IMF tarafýndan yapýlan bir çalýþma tüm bu tespitleri bir kez daha doðrulamaktadýr*. G-20 tarafýndan alýnan geniþleyici maliye politika önlemlerinin hangisinin daha etkili olduðunun araþtýrýldýðý bu çalýþmada þu sonuçlara ulaþýlmaktadýr. Bu araçlarýn etkisi öncelikle geniþleyici bir para politikasýna baðlýdýr. Uyumlu bir para politikasý ile birlikte bu önlemler devreye sokulduðunda-beklendiði gibi- etkileri daha fazla olacaktýr. Ýkinci olarak, ekonomi ne kadar dýþa açýksa etkisi o kadar sýnýrlý olacaktýr. Otomobil ve beyaz eþya ithalatýnýn serbest olduðu bir ortamda yapýlacak vergi indirimleri yurtiçi üretim kadar yabancý üretimi de teþvik edecektir. Mevcut önlemler arasýnda en ekili olan kamu altyapý harcamalarýdýr. Bu etki hem geliþmiþ hem de geliþmekte olan ülkelerde fazladýr. Ancak altyapý harcamalarý zaten yetersiz olan geliþmekte olan ülkeler, kamu altyapý harcamalarýna giriþtiklerinde daha büyük gelir ve üretim artýþý elde edeceklerdir. Ekonomik canlanmaya katký açýsýndan altyapý harcamalarýný transfer ödemeleri izlemektedir. Ancak burada harcama eðilimi yüksek düþük gelirli ailelere yapýlacak gelir transferleri daha etkili sonuç verecektir. Nihayet, asgari ücret dahil olmak üzere ücret gelirlerinden alýnan vergilerde yapýlacak bir indirim, özellikle geliþmekte olan ülkelerde, güçlü bir talep, gelir ve üretim etkisi yaratacaktýr. *Freedman, Kumhof, Laxton, Lee, The case for fiscal stimulus, IMF Staff Position Note Birgün ISPARTA - Keçiborlu Cumhuriyet Savcýlýðý, Isparta da 57 kiþinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasýyla ilgili yürütülen soruþturmada, Atlasjet hakkýnda kovuþturmaya yer olmadýðý yönünde karara vardý. Isparta nýn Keçiborlu ilçesi Türbetepe mevkisinde meydana gelen uçak kazasýyla ilgili Keçiborlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nca yapýlan soruþturma tamamlandý. Cumhuriyet Savcýsý Alper Tuncer tarafýndan hazýrlanan soruþturma inceleme raporunda, pilotlar Serhat Özdemir ve Mehmet Tahir Aksoy un yayýnlanmýþ alçalma planlarýndaki usulleri doðru uygulamamalarý, hava aracýnýn bulunduðu coðrafi konumu ve arazi yapýsýný doðru deðerlendirememeleri, karþýlýklý çapraz kontrolü saðlamakta ve alet iþarlarýný deðerlendirmede yetersiz kalmalarý, karar verme ve tepki göstermede gecikmeleri sonucunda kazanýn oluþumunda kusurlu olduklarý belirtildi. Raporda, ayný kazada hayatýný kaybeden pilotlar hakkýnda kamu davasýnýn açýlamayacaðý da vurgulandý. Raporda, kaza sonrasýnda hayatýný kaybeden kiþilerin yakýnlarýnýn uçaðýn kasten düþürüldüðü iddiasýyla Dünyaya Bakýþ Hava Taþýmacýlýðý AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Zeynel Gündoð hakkýnda da þikayette bulunulduklarý hatýrlatýlarak, kazanýn pilotaj hatasý olduðu yönünde herhangi bir delil bulunmadýðý, Zeynel Gündoð hakkýnda taksirle birden fazla kiþinin ölümüne neden olma suçuna iliþkin kusur ve sorumluluk oluþturabilecek herhangi bir eyleme yönelik delilin de bulunmadýðý kaydedildi. Raporda, þu ifadelere yer verildi: "Kaza yapan TC-AKM tescil iþaretli MD-83 tipi hava aracýný Dünyaya Bakýþ Hava Taþýmacýlýðý AÞ den 29 Kasým 2007 tarihli Uçak sub-charter kira anlaþmasýyla kiralayan Atlasjet Airlines þirketinin kaza tarihi itibariyle yöneticileri olan þüpheliler Ali Murat Ersoy, Tuncay Mustafa Doðaner ve Mehmet Þerif Erbilgin hakkýnda kaza yapan hava aracýnýn bakým ve onarýmýndaki eksiklik ile pilotlarýn eðitimindeki eksiklik nedeniyle kusurlu bulunduklarý gerekçesiyle taksirle birden fazla kiþinin ölümüne neden olma suçundan dolayý haklarýnda soruþturma yapýldý. Dünyaya Bakýþ Hava Taþýmacýlýðý AÞ ile Atlasjet Airlines þirketi arasýnda imzalanan 29 Kasým 2007 tarihli uçak sub-charter kira anlaþmasýnda, bakým baþlýklý bölümde Uçaklarýn bakým sorumluluðunun World Focus a ait olacaktýr ibaresinin bulunduðu, Türk Sivil Havacýlýk Kanunu na göre iþleten konumundaki Dünya Bakýþ Hava Taþýmacýlýðý AÞ nin söz konusu anlaþma ile bakým sorumluluðunu devretmediði, dolayýsýyla ayný kanunun 125 inci maddesine aykýrý bir durumun söz konusu olmadýðý, Atlasjet Airlines þirketinin uçaðýn bakým ve onarýmýnda sorumluluðunun bulunmadýðý kaydedildi. Her iki þirket arasýnda imzalanan uçak sub-charter kira anlaþmasýnda ekip baþlýklý bölümde de World Focus bu anlaþma kapsamýnda yapýlacak uçuþlar için uçuþ ekibi tahsis edecektir ibaresinin bulunduðu, pilotlarýn eðitiminden de World Focus Tava Taþýmacýlýðý AÞ nin sorumlu olduðu, Atlasjet Airlines in pilotlarýn eðitiminden ve eðitim eksikliklerinden sorumlu olmadýðý, Dünya Bakýþ Hava Taþýmacýlýðý AÞ ile Atlasjet Airlines þirketi arasýndaki 29 Kasým 2007 tarihli uçak sub-charter kira anlaþmasýnýn geçerli olduðu anlaþýlmaktadýr." Savcýlýk, soruþturma kapsamýnda, þüpheliler hakkýnda kamu adýna kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verdi. Aileler itiraz edecek Uçak kazasýnda hayatýný kaybedenlerin aileleri ise Keçiborlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nca verilen bu karara tepki gösterdi. Ailelerin, yarýn Burdur Aðýr Ceza Mahkemesi nde karara itiraz edecekleri bildirildi. Kazada oðlu Tevfik Büyükçaylý yý kaybeden Ömer Büyükçaylý, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, uçakta eksikliklerin olduðunun belirtildiðini, rapor halinde hazýrlandýðýný, ancak ayný uçaðýn ayný gün uçurulduðunu ifade etti. Büyükçaylý, "Maalesef ki uçak gitmek istediði noktaya gidemiyor ve gerisinde 57 ölü býrakýyor. Þimdi nasýl oluyor da uçaðý iþletenler hakkýnda kovuþturma olmadýðý yönünde karar çýkýyor?" dedi. Ayný acýyý bugün gibi yaþadýklarýný kaydeden Büyükçaylý, "Acýmýz her geçen gün tazeleniyor. Üstelik bu tür kararlarýn çýkmasý bizi daha da maðdur ediyor. Karara itiraz edeceðiz" diye konuþtu. Büyükçaylý, yarýn avukatlar ve kazada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýyla, Burdur Aðýr Ceza Mahkemesi nde karara itiraz edeceklerini söyledi. Radikal Her Cumartesi Türkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS) tarafindan düzenlenen basýn açýklamalarýna, bu hafta davetli örgüt olarak ÖDP katýldý. ÖDP il örgütü üyelerinden oluþan müzik grubunun dinletisiyle baþlayan eylem, Ýl Örgütü yöneticisi Cevat Han Özdemir'in okuduðu basýn açýklamasýyla sona erdi. "Baþbakan'ýn Bizim Çalýk dediði yayýn grubunda greve çýkan bizim çocuklara kolay gelsin!" "Özgürlük ve Dayanýþma Partisi üyeleri olarak, iþlerine son verilen Sabah - ATV emekçilerin grevlerine destek olmak amacýyla geldik. Böylesine zor bir dönemde, en zor sektörlerden birinde greve çýkan ve toplumsal mücadele tarihinde yerlerini alan arkadaþlarýmýzla dayanýþmak, Türkiye Gazeteciler Sendikasý nýn onurlu kavgasýna omuz vermek için, haklý mücadelelerinde yanlarýnda olduðumuzu söylemek için geldik" diyen Özdemir, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Biz bugün, Recep Tayyip Erdoðan ýn Bizim Çalýk dediði yayýn grubunda greve çýkan bizim çocuklara, grevci arkadaþlarýmýza kolay gelsin demeye geldik. Basýn emekçisi arkadaþlarýmýz yalnýz deðildir. Onlar, bu onurlu eylemleri gerçekleþtirirken, kalpleri onlarla birlikte atan bu ülkenin, aydýn, ilerici, demokrat, devrimci insanlarý vardýr. Ve bu mücadelede, basýn emekçilerinin onurlu mücadelesinde hep bir arada olunacaktýr. Ýstanbul da Sabah- ATV binasýnýn önünde hiçbir baský ve zorlamaya aldýrmadan grevlerini sürdüren 10 grevci arkadaþýmýzý tebrik ediyoruz. Onlarýn yaktýðý bu meþaleye bir ses de biz veriyoruz. Tarihin bu çalkantýlý günlerinde gösterdikleri fener ve umut ýþýðýna minnettarýz, onlarý selamlýyoruz..." Ýstanbul'da yürüyüþ... TGS'nin Sabah, ATV ve Dergiler'de baþlattýðý grev 38. gününe girerken, 21 Mart Cumartesi akþamý saat:19.00'da Taksim Tramvay duraðý'ndan Galatasaray Meydaný'na yürüyüþyapýldý. Yürüyüþe, grevdeki basýn emekçileri, baþka gazetelerde çalýþanlar, çeþitli sivil toplum örgütlerinden destek verenler katýldý. Bu haftaki yürüyüþe, sendikal örgütlenme nedeniyle iþten atýlan Sinter Metal iþçileri ve feministler de katýlarak destek verdi. Eylem önümüzdeki Cumartesi ayný yerde tekrarlanacak. Turnusol

3 25 Mart 2009 Çarþamba Yerel seçimlere sayýlý günler kala seçmen sorumluluklarýmýz ve temel vatandaþlýk ödevlerimiz ile ilgili genelin bildiði ancak paylaþmadan edemeyeceðim bazý konularý iletmeyi bir zorunluluk gördüm.bazý konularý zaman aþýmýna uðratmanýn onulmaz yaralar açtýðýný biliyorum,bunlardan en birincisi de seçme ve seçilme hakkýný kullandýðýmýz seçim dönemlerinde uyulmasý gereken kurallardýr. Güncelin en popüler sorularý;"a þehrinde durumu nasýl görüyorsun?,b adayýnýn þansý sizce nedir?"...bence bu seçimin esas sorularý bunlar olmamalý,çünkü yaþayacaðýmýz seçim dönemini ben herhangi bir seçim dönemi olarak görmüyorum ki sýradan seçim öncesi sorularý bekleyeyim.bu dönemin olaðan üstülükleri gözden kaçýrýlmamalýdýr. Bana kalýrsa doðru soru;"bir daha yerel veya genel bir seçim yaþama olasýlýðý nedir?,ýstedikleri oy çoðunluðuna ulaþtýðýnda Anayasa deðiþikliðine acilen gitme isteðini gizlemeyen bu iktidar,anayasal düzeni deðiþtirme talebini hangi önceliklerden sayacak?" Daha açýk söyleyecek olursak;"yaþayacaðýmýz bu seçim dönemi,son kez ulusal iradeye baþvurulan bir seçim dönemi midir?" Bunun böyle olmayacaðý ile ilgili kesin kanaat bildireceklerin biraz daha iyi düþünmeleri gerektiði kanaatindeyim. Durumu bu kadar vahim görmek bazýlarýnca ileri derecede paranoya olarak deðerlendirilebilir,olmayacaðýný iddia ederek gösterilecek rehavet de bir o kadar sakýncalar taþýmaktadýr.geri dönüþü olmayan bir yola girildiðinde,yapýlmýþ uyarýlara dikkat etmemenin piþmanlýðý fayda saðlamayacaktýr.demokrasiden geri dönüþ belki mümkündür,fakat þeriattan asla. A þehrini hangi partinin alacaðý,b adayýnýn ne gibi baþarý saðlayacaðý,þehirler ve bireyler açýsýndan elbette önemli ve merak konusudur ancak;ülkenin geleceðinin ne olacaðý söz konusu olduðunda,þehrin ve kiþinin esamesi okunamaz.öncelik elbette ülkenin ve de rejimin geleceði üzerine þekillenecektir ve gözden kaçýrýlmak istenen de budur. Ülkenin asýl gündemi olan,hatta dünyanýn gündemi de olan ekonomik kriz güme gitmiþtir,iktidarýn krizi karþýlama ve yönetmedeki basiretsizliði gözlerden kaçmýþtýr,iþsizlik,yoksulluk,yolsuzluklar hooop diye gündemden düþürülmüþ,seviyesiz bir çene yarýþýna tutuþularak halkýn gözü ipteki cambazlara çevrilerek,cepler boþaltýlmakta,geleceðimiz karartýlmaktadýr. Aklý baþýnda seçmen ve vatandaþ,rejimin girdiði girdaba dikkati çekerken,bazý seçmenler ve vatandaþlar da oynan oyuna dublörlük yaparak,laf yarýþýnda kimin kimi kaç sýfýr yendiðinin çetelesini tutmakla meþgul edilmektedir.bu türden ucuz siyasetlere artýk vatandaþýmýzýn karnýnýn tok olmasý ve bu tür numaralarý yememesi beklenir.karný aç,çocuðu iþsiz,sadaka ile sadakata zorlanan bireyler seçim sandýðýnda kendini bu durumlara düþürenlere cevabýný vermelidir. Ýktidar yaþamýn her alanýnda umut kýrýklýðý yaþattýðý vatandaþlarýna;iç siyasette,dýþ siyasette,ekonomide,bilimde,ulusal savunmada,eðitimde...hiç bir yeni þey vaat edecek bilgi ve donanýma sahip deðildir,sata sata elde bir þey kalmamýþtýr,sýra ülkenin topraklarýna ve belki de ulusal deðerlerimize gelmiþtir,obama hazretlerinin ziyaretinin tüyler ürperten geleceðe gidiþte ne öneme sahip olduðunu zaman içerisinde anlamayý umuyoruz.hayýrdýr inþallah! Uzak ve yakýn tehdit açýk ve orta yerde durmaktadýr,strateji uzmanlarý;gerekli algýlamayý yapanlarýn,gerekli karþý eylemi ortaya koymalarýný beklerler,halkýmýzýn engin sað duyusuna olan güveni her iletimde dile getirmekten kaçýnmadým,tekrar bu duygularla yerel seçimde sizlerin sað duyusunun galip geleceði,mutlu ve esenlik dolu günlere hep beraber ulaþacaðýmýza emin bir þekilde,tüm seçmenleri saygý ile selamlýyorum. Oyumuz;geleceðimizdir,onurumuz,þerefimiz ve namusumuzdur.bu özenle kullanalým,takip edelim,bizi temsil edecekleri seçerken,geleceðimizi de þekillendirdiðimizi asla unutmayalým.çocuklarýna ve torunlarýna karþý olan sorumluluðunu yerine getiriken duyacaðýn sorumluluðun derecesi,rejime olan baðlýlýðýnýn da sembolü olacaktýr. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Foto : Yeter ÖNTAÞ Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevine hizmet için geldiðini belirten ÞAHAN, Huzurevinde ikamet eden 12 bayan, 23 erkekten oluþan yaþlýlarýmýzýn rahat bir ortamda yaþamlarýný sürdürmeleri için iki tanesi saðlýkçý toplam 5 kadrolu, 18 özel þirket çalýþaný ile birlikte hizmet verdiklerini söyledi. Yaþlýlarýmýzýn rahat, güvenilir, saðlýklý bir ortamda yaþamlarýný sürdürebilmeleri için Devletimizin gereken her türlü imkâný saðladýðýný belirten ÞAHAN çevre düzenlemesi konusunda eksikliklerinin olduðunu belirtti, bu konuda çalýþmalarýný olduðunu belirten ÞAHAN çevre Ýlçemizde Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik mesleði yapmakta olan Ramazan Danacý 24 Mart 2009 Salý günü gazetemize gelerek kamuoyunun bilgisine bir basýn açýklamasý yapmak istediðini belirtmiþtir.söz konusu basýn açýklamasýný siz deðerli okullarýmýzýn ve kamuoyunun bilgisine aynen yayýnlýyoruz. Hacýbektaþ Ýlçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik mesleðini yaparak yaþamýný sürdürmekte olan bir vatandaþým. Bu mesleðe 1980 yýlýnda baþladým. Bu arada serbest meslek sahibi olmamýz nedeniyle siyasetten uzak kalamadýk.siyasi hayatýmda hep Sosyal Demokrat partilerin yanýnda yer aldým. Bir kez Hacýbektaþ Belediye Meclis üyeliði yaptým. Ancak Belediye Meclis Üyeliðim Belediye Baþkaný ve diðer 8 Belediye Meclis Üyesi arkadaþlarýn anlaþamamalarýndan dolayý kýsa sürdü. Belediye Meclisi tamamen fes edildi.chp Üyesi olduðum dönemlerde Ýl Genel Meclisi adaylýðým ve bir dönemde Nevþehir Ýlinde CHP ikinci sýra Milletvekili adayý oldum. Partimin bana vermiþ olduðu görevleri elimden geldikçe yerine getirmeye çalýþdým Yerel seçimleri sýrasýnda CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý görevine getirildim. Ancak tamamen Ýl düzenleme çalýþmalarýna baþladýklarýný belirtti. Çevre düzenlemesi konusunda yerel yöneticilerden araç-gereç konusunda yardým isteyeceklerini, bir ay içerisinde de þu anki görünen çevrenin farklý hale geleceðini söyledi Mart Yaþlýlar Haftasýnda 20 Mart 2009 da bir etkinlik düzenlendiðini belirtti. Edindiðimiz bilgilere göre 03 Nisan 2009 da TRT1 kanalý saat 10:00-12:00 arasýnda3 kez canlý yayýnda Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevinden canlý yayýn yapacaðýný öðrendik. Sulucakarahöyük Gazetesi olarak görevinde baþarýlar diliyoruz. Yönetiminin yanlýþ ve keyfi kararýyla 15 gün içinde bir telgraf haberiyle görülen lüzum üzerine görevden alýndým. En son 29 Martta yapýlacak Yerel seçimlerde Ýl Genel Meclisine aday olmam için Nevþehir CHP Ýl Yönetiminde bu iþlerle görevli arkadaþ beni arayarak seninle Hacýbektaþ'ta seçim kazanabilirmiþiz dedi. Bende eþe dosta sordum ve aday adayý olmaya kara verdim. Ýlçe Yönetimi aday bildirimlerinden iki gün önce kararýný aldýðýný ve benim birinci sýrada aday olduðumu açýklayarak hayýrlý olsun dedi. Aday bildiriminin son gününde her ne hikmetse CHP Ýl Baþkaný partiyi dahi uðramadan Ýlçe Seçim Kuruluna giderek listeyi deðiþtirip baþka isimleri bildirdi. Bana da bu konuda hiçbir açýklama yapýlmadý. Ayný zamanda Ýlçe Yönetim Kuruluda fes oldu. Bana aday olmam için teklif getiren Ýl Yönetim Kurulunun yapmýþ olduðu bu hareketi tamamen sizlerin takdirine býrakýyorum. Partinin bu anlaþýlamayan tutarsýz kararý karþýsýnda bu partide kalmamýn yanlýþ olacaðýný düþünerek CHP üyeliðinden ve Ýl Genel Meclis adaylýðýndan istifa ettim. Hacýbektaþ Halkýný bilgilendirmek amacýyla bu yazýyý kaleme aldým. Saygýlarýmla Fýrtýnalý daðda bir körpe kuzu Ýki avcý çýkmýþ biri vuracak Çaresizim içimdeki bir sýzý Ýkisi bulamaz biri bulacak Yoksulu yolsuzu veriyor gayret Savunmasý çok zor her biri bir dert Seçmen seçilmez her iki gayret Ýkisinden biri galip gelecek Üzgünüm bu halde verilmez ara Bunlar bu ilçeye açmadan yara Bu iki yarýþçý hýzlý bu sýra Birisinden biri maðdur olacak Bu seçmenler alýr bunlardan bir haz Ýlçemin durumu bozuktur biraz Ozaným gerçeði iyi öðren yaz Ýlçem beþ yýl daha sefil olacak Ali Turab buna nasýl alýþsýn Halkýmýzý uyarmaya çalýþýn Görürüz sonunu Hacýbektaþ'ýn Bu kýrgýnlýk nasýl sona erecek Hacýbektaþ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA 25 Mart 2009 Çarþamba Baþkent Ankara için Melih Gökçek, her þeyi anlatmaya yetiyor. Sanatýn içine tüküren, varoþlarý oy deposu haline getirmek için çuval ekonomisi yürüten anlayýþ; ne yazýk ki mahalle baskýsýný da beraberinde getirdi Baskýlarla ilgili çalýþmalarýmýzý üç ilçede gerçekleþtirdik. Sincan, Mamak ve Keçiören. Bu üç ilçenin ortak özelliðini bir genç þöyle anlattý: Sincan da selamünaleyküm diyorum, baþka yerde merhaba... adýn örgütlerinde çalýþanlarýn yer aldýðý etkinlikler olarak göze çarpýyor. Yoksulluk örtünmeyle doðrudan orantý yaratýrken, bazý görüþmeciler bunu açýklýkla söyledi. Nitekim, gerek belediye gerekse cemaat vakýflarýndan yardým alabilmek için örtünmenin doðal bir tercih haline geldiði aktarýldý. Ankara nýn pek çok bölgesinde belediyelerin dýþýnda gýda baþta olmak üzere pek çok malzeme daðýtýmý yapan dini vakýflar var. Siyaset Kadýn kotasý ný tartýþa dursun Sincan, Mamak, Keçiören de kadýn açýsýndan durum Mahalle Baskýsý ný iþlediðimiz diðer illerden hiç farklý deðil. Sincan da türbanlý ya da baþý açýk kadýnlar ortak mekânlarý kullanabiliyorlar ancak bazý mahallelerde saflaþma olduðu anlatýldý. Vatan Caddesi nde zaman zaman yürüyüþe çýktýðýný ancak bakýþlardan rahatsýz olduðu için artýk bu alýþkanlýðýný terk ettiðini belirten öðretmen bir kadýn, saflaþmanýn bir örneði olarak Vatan Caddesi nin köþesinde genellikle açýk bayanlarýn, Sincan Lisesi nin arkasýndaki bölgede ise kapalý kadýnlar yürümesini gösterdi. Bir baþka kadýn sokakta sakýz çiðnerken sakallý birinin kendisine Ýþte bunlarý keseceksin dediðini aktardý. Sincan da cemaat toplantý davetlerinin kadýnlara çok yapýldýðýný dile getiren bir görüþmeci, bir arkadaþýnýn bu tür toplantýlara katýlmaya baþladýktan sonra kendisiyle diyalogu kestiðini anlattý. Kadýnlarýn gruplar halinde toplantýlar yaptýklarý, hatim indirdikleri söylendi. Baþý açýk kadýnlar, türbanlýlarýn ilgi göstermesinden dolayý belediyenin etkinliklerine katýlmadýklarýný dile getirdi. Keçiören de yaþayan bir kadýn cinsiyetinden dolayý ayrýmcýlýða uðradýðý ortamýn baþýnda belediye otobüslerini saydý ve baþýndan geçen bir olayý anlattý: Sanatoryum-Kýzýlay hattýnda çalýþan halk otobüsünde otururken yaþlý bir adam binince yerimi verdim. Yaþlý adam indiðinde tekrar yerime oturmaya kalkýþtýðýmda bir erkek senin tapulu malýn mý? diyerek kapalý bir genç kýzý kolundan tutarak oturttu Dikmen de otururken Keçiören e bölgesine taþýnan bir kadýn ise kýzýnýn biraz rahat davranýþlarýndan dolayý çok sýkýntý çektiðini, çevrenin kötü gözle baktýðýný ve tekrar Dikmen e taþýnmayý düþündüðünü anlattý. Mamak ta öðretmenlik yapan bir kadýn ise en geç saat 21 de evde olmaya özen gösterdiðini söyledi. Cafe-bar türü bir yere gitmek istese de gidemeyeceðini, ailesinin ve eþinin karþý çýkacaðýný söyledi. Ayný kadýn, her istediðini giyemediðini, fiili olmasa da sokaðýn etkisinin büyük olduðunu vurguladý. Evlilik nedeniyle Yozgat tan Ankara ya geldiðini söyleyen bir görüþmeci ise henüz Kýzýlay ý görmediðini anlattý. Elele yürümenin cezasý dayak Sincan da gençler durumlarýný özetlerken geçen Mayýs ayýnda yaþandýðýný belirtikleri bir olayý anýmsatýyorlar. Basýna da yansýyan olayda elele tutuþan iki genç sakallý biri tarafýndan dövülmüþ. Tesettür maðazalarýnýn arttýðý ilçede gençler, kýlýk kýyafetlerine dikkat etme gereði duyuyorlar. Bir genç kýz, dekolte kýyafet giymiþ halde Sincan da bir yere gidebileceðini düþünemediðini aktarýrken, bakýþlardan rahatsýz olacaðýný, kendisine kötü gözle bakýlacaðýný aktardý. Mahalle bakkalýndan içki alamayacaðýný söyleyen bir genç, Bazen içki içmek istediðimde, komþumuz istedi demek zorunda kalýyorum diye konuþtu. Açýk mekânlarda içki içmedim, denemek de istemem diyen baþka bir genç, zaman zaman Kýzýlay da Sakarya Caddesi ne gittiðini söyledi. Sincan daki gençler, eðlence ihtiyaçlarýný Kýzýlay da karþýladýklarýný belirtirken, bir genç; ilçesi ile dýþarýsý arasýnda yaþadýðý farký Sincan da selamünaleyküm diyorum, baþka yerde merhaba cümlesiyle özetledi. Görüþtüðümüz iki genç cemaatlerden toplantý davetleri aldýðýný ancak ilgilenmediklerini söyledi. Bir genç, Lisedeyken bir arkadaþým cemaat evine gitti. Namaz kýldýklarýný, ders çalýþtýklarýný, sohbetlerie katýldýklarýný söyledi. Aðabeyler-ablalar varmýþ dedi. Pek çok genç bu tür toplantýlara katýlmak zorunluluðu hissedildiðinin altýný çizerken, katýlmayanlarýn, yaþadýklarý mahallelerde dýþlandýðýný söyledi. Keçiören de a takýmý iþbaþýnda Keçiören de Turgut Altýnok belediye baþkaný seçildiðinde ilk iþi eski belediye baþkaný Hamza Kýrmýzý nýn yaptýrdýðý Bekarevleri ni kapatmak olmuþtu. Ýki blok halinde yapýlan Bekarevleri nin bir bloðunda erkekler, diðerinde kýz öðrenciler kalýyordu. Keçiören de gençler A Takýmý nýn baskýsý altýnda. A Takýmý ilçede bir nevi polisin görevini yerine getiriyor. Ýki resmi plaka, 2 sivil plakalý araç özellikle geceleri parklarý dolaþýyor ve çiftleri uyarýyor. Parkta sevgilisiyle yan yana oturamayacaklarýný söyleyen gençlerin sayýsý fazla. Estergon Kalesi nde, Botanik Parký nda gençler yan yana oturduklarýnda uyarýlýyorlar. Bir genç, Botanik te kýz arkadaþýmla yan yana otururken, bekçi karþýlýklý oturun. Bunu ben söylüyorum, baþkalarý böyle yapmaz. Baþkalarý böyle yapmaz derken kastettiði A Takýmý tarafýndan dövülmekti dedi. Bir baþka genç de kýz arkadaþýyla parkta otururken A Takýmý tarafýndan kovulduðunu, belediyenin düzenlediði bir konsere kirli sakalla girdiðinde kapýda üzerinin arandýðýný, aðzýnýn koklandýðýný aktardý. Sincan gibi Keçiören de de gençler sinema, tiyatro, eðlence gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýný Kýzýlay da karþýladýklarýný söylediler. 'Ray bar, gar bar, araba bar Ankara da içkili mekânlar aðýrlýklý olarak Kýzýlay ve Ulus ta bulunuyor. Belediye ve emniyet, Kýzýlay bölgesinde içkili mekânlarý Sakarya Caddesi nde topluyor. Hatta sadece barlarýn bulunduðu SSK ya ait bir iþ haný mevcut. Ancak Kýzýlay da daðýnýk olarak içkili mekânlarý bulmak mümkün. Birkaç yýl öncesine kadar herkesin gidebileceði Sakarya Caddesi ndeki barlar, son dönemlerde pavyon, gece kulübü havasýna bürünmeye baþladý. Araþtýrmanýn yapýldýðý Sincan ve Mamak bölgesinde içki satan büfeler gece 1 e kadar açýk kalabiliyor. Keçiören de içki satan baðýmsýz büfe yok. Ýçki satan kuruyemiþçiler de saat 23 de kapatýyorlar. Bilindiði gibi geçen yýl Keçiören de içki satan bir büfe basýlmýþ, sahibi dövülmüþtü. Benzer bir olay ise Çankaya ilçesinde meydana gelmiþti. Sincan da, belediyenin RP li Bekir Yýldýz a geçmesiyle baþlayan süreçte içkili mekânlar tamamen kapanmýþ. Üç içkili lokanta, 3 birahane varken, söz konusu mekânlar kapýsýna kilit vurmuþ.. Konut sitelerinin alt katlarýnda içki satanlar mekânlar kapatýlmýþ, içki satan büfeler imara aykýrý olduðu gerekçesiyle yýkýlmýþ. Sincan a en yakýn içkili mekân, ilçeye 5-6 km uzaklýkta, karayolu üzerinde bulunan bir restoran. Bölgede Büyükþehir belediyesinin Harikalar Diyarý ve Göksu Parký mevcut. Görüþmecilerden biri, her iki mekanda da bazen kapýda çantalarýn kontrol edildiðini, kola þiþesinin bulunmasý halinde kola þiþelerine içki karýþtýrýp karýþtýrýlmadýðýna bakýldýðýný aktardý. Sudan bahanelerle içki satan büfelere para cezasý uygulandýðýný dile getiren ve artýk ceza ödemekten yýldýðý için büfesini kapattýðýný söyleyen bir görüþmeci, Rüstem Altunbaþ zamanýnda her sakýz fiyatýna ayrý ayrý fiyat etiketi konulmadýðý gerekçe gösterilerek ceza kesildi. Para cezasý ve kapatmalardan dolayý iþimi yapamaz halince büfeyi kapattým. 15 yýl içinde bölgede tek bir mekana dahi içkili lokanta ruhsatý verilmedi dedi. Bir baþka görüþmeci, Fatih bölgesinde sadece iki tane büfe bulunduðunu aktardý. Bir görüþmeci, bakkaldan içki alýrken çeþitli maðazalarýn renkli poþetlerini yanýnda götürdüðünü, siyah poþette içki dýþýnda baþka bir ürün olsa bile insanlarýn algýsýnýn farklý olduðunu aktardý. Açýk mekânlarda içki içmenin imkânsýzlýðýna deðinen görüþmeci, buna raðmen alkol alanlarýn Sincan demiryolunun kenarlarýnda geceleri içtiðini söyledi. Demiryolu kenarýnda içilmesinden dolayý, ilçede ray bar, gar bar tanýmlarý ortaya çýkmýþ. Bir kuruyemiþçi ise bazen sakallý ya da türbanlý müþterinin içeri girdiðini, alkol satýldýðýný gördüðü anda Burada alkol varmýþ deyip hemen çýktýðýný ifade etti. Aaaa, suya alkol karýþmýþ..! Mamak ta içki satan ve içkiyi de haram olduðu için içmediðini söyleyen bir kiþi, özellikle türbanlý bayanlardan tepki aldýðýný anlattý. Belediye ve polisten baský görmediðini dile getiren görüþmeci, Ancak büfede alkol, çok görünür yerde deðil. Türbanlý bayanlar, bazen su istiyor. Ýçki olduðunu gördüðünde vazgeçiyor. Bazen, niye içki satýyorsun þeklinde eleþtirilerle karþýlaþýyorum. Böyle konuþulduðunda kahroluyorum, psikolojim bozuluyor. Ben sadece geçinmek için alkol satýyorum dedi. Ayný kiþi, Cebeci bölgesinde 30 a yakýn tekel bayisinin bulunduðunu, þimdi ise yarý yarýya düþtüðünü söyledi. Mamak ta Talatpaþa Bulvarý nda içkili lokanta, birahane, barlar mevcut. Ancak bunlarýn hepsinin ruhsatlarý çok eski. Keçiören bölgesinde de ayný saptamalar yapýlýyor. Bölgede, SHP li Hamza Kýrmýzý zamanýnda açýlan içkili lokantalar ve birahaneler kapatýlmýþ. Belediyenin sosyal tesislerinde içki servisi yok. Esnaf, kendisine ait dükkânýn önüne bira kasasý koyamýyor, dükkân camýna içkiyle ilgili afiþ gibi görsel malzeme asýlmasýna izin verilmiyor. Keçiören de cezai baskýlar bazen fiili saldýrýlara da dönüþüyor. Keçiören de içki içmek isteyenler Ovacýk, Baðlum, otoban kenarý ve Yükseltepe bölgesinde arabada bu ihtiyaçlarýný gideriyorlar. Bu yüzden de Keçiören de araba bar tanýmlamasý kullanýlýyor. Keçiören de içki satan ve ülkücü olduðunu söyleyen bir kuruyemiþçi, apartmanda genellikle dindar insanlarýn bulunduðunu ve kendisinden alýþveriþ yapýlmadýðýný aktardý ve Apartmanda sadece iki ev benden alýþveriþ yapýyor. Bazen türbanlýlar kuruyemiþ almak için geliyor ancak alkolü görünce vazgeçiyor. Zaman zaman cami yaptýrma dernekleri baðýþ topluyor. Ancak haram mal sattýðýmý düþünerek benden baðýþ istemiyorlar dedi. Bir baþka görüþmeci de, içkiyi evde tükettiðini, Keçiören de içki içilecek mekân olmadýðýný dile getirdi ve Burada herkesin hacý olmasý isteniyor dedi. *** Baba, biz Alevi olduðumuz için benimle oynamýyorlarmýþ Ankara da Alevilerin yoðun yaþadýðý semtler arasýnda Tuzluçayýr, Akdere, Mutlu Mahallesi, Saimekadýn, Gülveren, Þahintepe, Ege, (Mamak), Dikmen, Balgat, Seyranbaðlarý, Yýldýz, 100. Yýl (Çankaya ilçesi), Ýncirli, Ovacýk, Baðlum, Aktepe, Yükseltepe (Keçiören ilçesi), Batýkent, Þentepe (Yenimahalle), yeni yerleþim bölgesi olan Fatih (Sincan) bulunuyor. Homojen nitelikli bu semtlerin dýþýnda da daðýnýk bir yerleþime sahipler. Ankara da Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hacýbektaþ Veli Kültür ve Tanýtma Dernekleri, Hacýbektaþ Vakfý (yaygýn örgütlülük bu dernek ve vakýflara sahip) baþta olmak üzere irili ufaklý çok sayýda Alevi dernek ve vakfý faaliyette. Hemþerilik iliþkileriyle de birbirine tutunan Aleviler, muhafazakâr veya milliyetçi baskýnýn çok bariz olmadýðý yerlerde Alevi olduklarýný söyleyebiliyorlar. Ancak yine de belli bölgelerde korku ve gizlenme duygusunun var olduðunu gözlemlemek mümkün. Aleviler Ankara da kýsmen bazý ibadetlerini yapabiliyor. Dikmen, Ýlker, Tuzluçayýr, Hüseyin Gazi, Batýkent bölgesinde dernek ve vakýflarýn açtýðý mekânlarda cem ibadetlerini yapabiliyorlar. Ayrýca kenar semtlerde Aleviler, nadiren de olsa evlerde cem yapabiliyor. Ancak sözkonusu yerlerde cenaze hizmetleri yapýlmadýðýndan cenazeler yine camiye götürülüyor. Her üç ilçede; Aleviler in kimliðinin bilindiði durumlarda komþularýyla iliþkisinin kapýda selamlaþma düzeyinde kaldýðý, sýkýntýnýn ayný mahalle çocuklarýna bile yansýdýðý (Bir görüþmeci çocuðuyla diðer çocuklarýn oynamadýðýný, Aleviler pistir denildiðini. Çocuðun da Baba, biz Aleviymiþiz, benimle onun için oynamýyorlarmýþ dediðini iletti). Ramazan da sýkýntýnýn daha belirgin hale geldiði, baþta belediyeler olmak üzere kamuda Alevi memurlarýn oruç tutar göründükleri, Cuma namazý saatinde balkonda bile oturamadýðýný belirten bir Alevi de, Cuma namazý konusunda baþka yerlerde yaþananlarýn yaþandýðýný aktardý. Görüþülen kiþilerin büyük kýsmý; mum söndü meselesini gündeme getirerek, kendilerine bunun gerçek olup olmadýðýný sorduklarýný aktarýrken; bir görüþmeci de Sünni komþularýnýn aþure almadýðýný, kibarca alamayacaklarýný söylediklerini, kendilerinin de kandil günlerinde getirilen ikramlarý kabul etmediklerini söyledi. Ýlköðretim okullarýnda Alevi öðrencilere yönelik ayrýmcý ve teþhir edici tavýrlarýn devam ettiði belirlenirken, bir baþka görüþmeci çocuðunun saz çalmasýndan dolayý komþularýnýn Sen Alevi misin sorularýna muhatap olduðunu, Alevi olduðunu söylediðinde de komþularýnýn kendisine mesafe koyduðunu dile getirdi. Bu durumlar kýsmen de olsa Mamak ilçesinde azalýrken, Alevilerin, Sünnilerle diyalogu ideolojik eksenin uyuþmasý halinde söz konusu olabiliyor. Alevilik ve sol ittifaký bölgede hâlâ geçerli. Ancak Alevi ve Sünni nüfusun karýþýk olduðu bölgelerde Aleviler kendilerini küçük kentlerdeki gibi yaygýnlýk göstermese de gizleme ihtiyacý hissediyorlar. Devam Edecek Birgün

5 Schopenhauer e göre: Maddi güç, saygýyý elde etmekte tek baþýna da yeterlidir; ancak böyle bir güç cehalet, haksýzlýk ve ahmaklýk ile nihayet bulur. Bu güce sahip devlet adamý, çok dikkatli olmalýdýr. Mutlak güçle donatýlmýþ devlet adamýnýn ana hedefi, maddi gücü ahlak ve zihinsel üstünlüðe karþý galip getirmek ve bunlarýn hizmetine boyun eðdirmektir Dünyaca ünlü halk ozaný Aþýk Veysel Þatýroðlu, ölümünün 36. yýlýnda, doðum yeri olan Sivas ýn Þarkýþla ilçesine baðlý Sivrialan köyündeki mezarý baþýnda anýldý. Aslý Semiz Hukuk, ahlak ve siyaset... Teoride birbirlerine muhtaç, pratikte birbirlerini reddeden; tek tek bakýldýðýnda yozlaþmýþ, bir araya getirilmeye çalýþýldýðýnda ise birbirlerini dýþlamýþ mefhumlar. Bu kavramlarý bir de, her insanýn tabiatýnda müspet mânâda kötü olan bir þey barýndýrdýðýna inanan, pesimistliðiyle malum Schopenhauer ile anlamaya, birbirleriyle olan iliþkilerini çözmeye çalýþmak oldukça ilginç bir deneyim. Schopenhauer Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine isimli eserinde bu kavramlar üzerine düþündürücü fikirler sunuyor. Schopenhauer e göre bir insanla diðeri arasýndaki farklýlýk hesaplanamayacak kadar büyüktür. Her insanýn içinde, en baþta ve en önde, muazzam bir bencillik barýnýr, ki günlük hayatta küçük ölçekte ve tarihin her sayfasýnda büyük ölçekte görüldüðü üzere, hak ve adaletin hudutlarýný en büyük serbestlikle ihlal eder. Her insan, doðasýnda var olan davranýþlarý yapar. Bir insan nasýlsa o þekilde hareket etmek zorundadýr; dolayýsýyla kusur ve erdem onun eylemlerinde deðil, fakat gerçek doðasýna ve varlýðýna izafe edilir. Dolayýsýyla Schopenhauer der ki; Ne olduðumuzu ne yaptýðýmýzdan biliyoruz, týpký neyi hak ettiðimizi duçar olduðumuz þeyden bildiðimiz gibi. Karakterin doðasý sabittir Bütün bunlarý göz önüne alan filozof, ayný koþullar altýnda bulunan kiþilerin bir kýsmýnýn suç iþlemesi, bir kýsmýnýn ise suç iþlemeyi aklýndan dahi geçirmemesi karþýsýnda meselenin özünü kiþisel, ahlaki karaktere, yani karakterin sabit doðasýna baðlar. Karakter, hiçbir þart altýnda deðiþtirilemez. Bundan dolayýdýr ki kiþinin ahlaken ýslah edilmesi fiiliyatta mümkün deðildir. Mümkün olan, kiþiyi korku sayesinde eylemi tekrar etmekten kaçýnma konusunda caydýrýcýlýða itmektir. Bu düþüncelerle ceza hukukuna el atan Schopenhauer, hapishanelerin ýslah edici alanlar olduðunu savunanlarý ise hapishanlere giriþ izninin ancak önüne geçilmek istenen suçlar sayesinde elde edilmesi sebebiyle alaycý bir üslupla eleþtirir. Ýdam cezasý hususunda da çok ilginç fikirlere sahip olan Schopenhauer, bu türde bir cezalandýrmanýn gerekliliðinden yanadýr. Scopenhauer, idam cezasýnýn kaldýrýlmasýný isteyenlere Önce dünyadan cinayeti kaldýrýn, ardýndan idam cezasý onu takip edecektir. diye kafa tutarak, bu suçlarýn cezalandýrýlmasýnda bir çeþit kýssasa kýssas ý savunur. Hukuk alanýnda günümüz düþünce tarzýna ters olan ama filozofun yaþadýðý dönem göz önünde tutulduðunda normal olarak karþýlanabilecek çoðu görüþüne, benimsediði devlet yönetimi sistemini de eklemek yerinde olacaktýr. Schopenhauer, kendi içinde tutarlý ama uygulamada imkânsýz olan tek baþlý, tüm yetkileri elinde tutan devlet otoritesi karþýsýnda, Cumhuriyet yönetimine kesinlikle karþý çýkar. Devletin baþýnda, bütün yetkilerin toplandýðý bir monark olmasý gerektiðini savunur. Yeryüzünde hükümran olan hak deðil, güç ya da kudrettir der. Hak kendi baþýna güçsüzdür; doðasý gereði yöneten kuvvettir. Devlet adamýnýn önündeki sorunun özü, ilki sayesinde ikincinin hâkim olabileceði tarzda kuvvet ile hakký bir araya getirmektir. Maddi güç, saygýyý elde etmekte tek baþýna da yeterlidir; ancak böyle bir güç cehalet, haksýzlýk ve ahmaklýk ile nihayet bulur. Bu güce sahip devlet adamý, çok dikkatli olmalýdýr. Mutlak güçle donatýlmýþ devlet adamýnýn ana hedefi, maddi gücü ahlak ve zihinsel üstünlüðe ve bunlarýn hizmetine boyun eðdirmektir. Schopenhauer her türlü kanun ve hakkýn üzerinde, bütünüyle sorumsuz olan bir gücün gerekliliðini vurgular. Bu, herkesin kendisine boyun eðdiði, daha yüksek türde bir þey olarak görülen bir güç, Tanrýnýn inayetiyle yöneten bir yöneticidir. O na göre, insanlar ancak bu þekilde yönetilebilir ve zaptedilebilir. Kýsaca, Schopenhauer in benimsediði yönetim tarzý Devlet Benim düþüncesi kaynaklý ve yönetileni teba gözüyle gören bir idaredir. Cumhuriyet yönetiminin sakýncalarýný ise, bayaðý ve beceriksiz kiþilerin yüksek zekâlý ve beceriklilerden elli kat fazla olduðundan dem vurarak, bu kiþilerin kendilerini gölgelememesi adýna, üstün zekâlý kimselerin yolunu kesip onlarý saf dýþý býrakma hedefine, bu tarz bir yönetim sisteminde daha kolay ulaþabileceklerini belirterek açýklamaya çalýþýr. Halbuki krallýk rejiminde kral, herhangi birinin rekabetinden korkmayacak kadar yüksektedir ve yerine saðlam bir þekilde yerleþmiþtir. Scopenhauer, monarkhia ilkesine o kadar sýký baðlýdýr ki, gezegenlerin hareketinde, canlýlarýn organizmasýnda bile bu sistemi arar. Sahip olduðumuz organlar her ne kadar bütünün hayatta kalmasýna çok büyük katkýda bulunuyorsa da ayak takýmýnýn önder ve yönetici olmasýna izin verilmemelidir.yönetmek, münhasýran beyine ait bir iþtir ve tek bir merkezi noktadan kaynaklanmalýdýr. Bu, filozofun nasýl bir devlet sistemi olmalýdýr sorusunun da cevabýdýr: Çokluðun yönetimi iyi bir þey deðildir; sadece tek bir yönetici, tek bir kral olmalýdýr. (Ýlyada, II, 204-5) Hukuk, Ahlak ve siyaset üzerine Arthur Schopenhauer Çeviren: Ahmet Aydoðan Say Yayýnlarý sayfa, 7.5 TL. Radikal Dünyaca ünlü halk ozaný Aþýk Veysel Þatýroðlu, ölümünün 36. yýlýnda, doðum yeri olan Sivas ýn Þarkýþla ilçesine baðlý Sivrialan köyündeki mezarý baþýnda anýldý. Sivas Valisi Veysel Dalmaz, ozanýn mezarý baþýnda saz çaldý. Dalmaz yaptýðý konuþmada, yol göstericiliðiyle tüm topluma rehberlik eden deðerli aþýðý hep birlikte andýklarýný söyledi. Dalmaz þöyle konuþtu: Aþýk Veysel buraya sevgi, barýþ, dostluk mesajlarýyla güzel tohumlar ekti. Ve buradan bütün dünyaya; sadece Sivrialan, ilimiz, ülkemiz deðil bütün dünyaya; barýþ, kardeþlik ve dostluk mesajlarý yaydý. Ve birlikteliði en güzel terennüm eden sözler onun aðzýndan döküldü. Onun sazýndan etrafa yayýldý. Bunu özellikle örnek alýyor ve onun sözleriyle birlik ve beraberliðimizi daha da pekiþtiriyoruz. Bugün gerçekten bize bir simgedir Aþýk Veysel. Sivas a, halk ozanlarýna, Anadolu ya bir simgedir. Daha doðrusu biz onun izinden yürümeye çalýþýyoruz. Ozanýn oðlu Bahri Þatýroðlu da babasýnýn son yazdýðý þiiri saz eþliðinde okudu. Halk ozaný Ali Güç ise Aþýk Veysel in ölümünden sonra ozan için yazýlan parçayý seslendirdi. SÝVAS Evrensel Einstein a selam denemeye devam New York lu ikili MGMT, farklý stilleriyle çoðu kiþinin takdirini kazanýp Oracular Spectacular albümü ile de müzik dünyasýna yeni bir soluk getirdi. Sadece 2008 in deðil son zamanlarýn en uçuk kaçýk, en deneysel albümlerinden biri olan Oracular Spectacular hakkýnda geç de olsa bir þeyler yazabilmenin dayanýlmaz tuhaflýðýný hissediyorum sayýn okurlar. Muhteþem Kehanet diye Türkçe ye çevirebileceðimiz Oracular Spectacular nedir ne deðildir diye soracak olursanýz çok kýsa bir þekilde özetlemeye çalýþayým: MGMT, New York lu Ben Goldwasser ile Andrew VanWyngarden ikilisinin bir projesi. Ýkili 2005 yýlýnda The Management adýyla Climbing to New Lows diye bir albüm çýkarmýþtý. Þimdi ise adlarýnda ufak bir harf cambazlýðý yapýp MGMT adýyla Oracular Spectacular albümünü çýkardýlar. Albüm daha öncesinden pek de rastlamadýðýmýz bir tarzda. Daha ilginç neler yapabiliriz? mottosuyla bilgisayarýn baþýna geçip teknolojinin de nimetlerinden yararlanan ikili sanki post modern bir deney yapmýþlar bu albümle. Güzel mi olmuþ? Bence güzel olmuþ, tabii biraz tuhaf olduðu da bir gerçek. Albümün en büyük hiti Time to Pretend ünlü (Oasis den Noel Gallegher gibi) ünsüz (benim gibi) birçok kiþiye göre 2008 in en iyi þarkýlarýnýn baþýnda geliyor. Klibiyle de ateþi bulan ilk insanlar izlenimi veren bu pagan gençlerin ikinci single ý Kids ise FIFA 09 oyununun soundtrack inde yer alýyor. Böyle de acayip yelpazesi var grubun. Daha bitmedi. Albümdeki bir diðer þarký Electric Feel in ise interaktik oyunu dahi bulunuyor. Hatta bu þarkýyý yine son zamanlarýn çok konuþulan ismi Katty Perry nin BBC için yorumlamýþlýðý da var. Albümün bu aðýr toplarýndan sonra Weekend Wars, Pieces of What benim dikkatimi çeken ilk þarkýlar. Gerçi albümdeki her parça ayrý bir güzelliðe/ilginçliðe sahip. Hepsinin de tek tek ele alýnýp incelenmesi ileriki yýllar için elzemdir. Zira ben son yýllarda böyle sýradýþý bir albüm görmedim. Göreceðim de yok. MGMT / Oracular Spectacular / Sony BMG BirGün

6 Tokat þube kurulan ilk þubelerden olmasý nedeniyle bu güne deðin yaþadýklarý, sadece o þubenin yaþadýklarý bir roman. Bu yýllarýn emeðini ve yaþanýlanlarý omuzlarýnda taþýyanlarý örgüt biliyor mu? Ve binlerce örnek var bu 20 yýllýk yaþamda. Örgütü ellerinin ucuyla tutanlar bu gün büyük ölçüde örgütçü oldular adeta örgüt onlarla dünyaya geldi böylesi enteresanlýklar yaþanýrken hiç olmazsa bu yeni senaryolarý yazanlar onca emeðin deðerinin aynada yüzleþtiðinde farkýndalar mý? Pir Sultan Örgütlü yapýsý Derneðimiz olmadan yüzyýllarýn örgütüydü. Ancak Pir Sultan Kültür Derneði ni baskýlarý biraz silkeleyerek su yüzüne çýkaranlar, her türlü acýya raðmen yok sayýlýþa raðmen hatta uðradýklarý hakaretlere raðmen hala biz buradayýz demeye devam edenler Pir i örnek alýyor, Pir i gibi direnmeye var olmaya, geçmiþi unutmamaya ve yaþatmaya çalýþýyorlar. Bu söz edilen acýlar sadece dýþardan deðil içtende yaþanýyor bu en deðerli, bizler için en önemli 20. yýlýný kutladýðýmýz örgütümüzde. Böyle giderse derneðimizin bu günkü yöneticileri yeni þubeler oluþtukça yerine yeni yöneticiler geldikçe unutulabilirler. O unutuluþa engel olmak lazým. Onun içinse geçmiþi unutmamak lazým. Hani her partinin, her örgütün diline pelesenk olan kelime emek en yüce deðerdir sözünün her aðza, her dile yakýþmadýðýný düþünüyorum bu söz en çokta bizim örgütlenmemize ve bizim dünyamýza yaraþýr. ÝÞTE 20 YIL. Bu gün bu örgütlenme çabasý içinde olanlarýnda geçmiþte emek verenlerinde eline saðlýk. Örgütlenmenin ve toplumun geleceðini kuracak olanlarýnda umarým önündeki engeller ilk kurulduðu yýllar, yaþanýlan acýlar kadar yakýcý olmaz ve yol almak kolay olur. Geçmiþi unutmamak ve geçmiþteki deðerleri unutturmamak hepimizin görevi olmalýdýr. NOT: Bütün bunlar zaman içinde eksik býraktýðým isimler, bu yazýmda yazýlmamýþ anýlar, emek verenler, emeði unutulanlar 20 yýlýn tarihini yazdýðýný anýmsatmak için yazýlmýþ bir satýr arasý sözcükleri diye düþünülmelidir. Elbet bir gün örgütlenmenin tarihi toplumu yanýltmadan yazýlýp yeni nesillerin belleðine yerleþecektir. Bitti Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan hazýrlanan projenin AB'nin ilgili fonu tarafýndan kabul edilerek yüzde 75 karþýlýksýz hibe ile inþaat çalýþmalarýna baþlanýlan Nevþehir Atýk Su Arýtma Tesisi'nde inþaat çalýþmalarý sürüyor. Toplam maliyeti 15 milyon TL'yi bulan Nevþehir Atýk Su Arýtma Tesisi, Türkiye'nin bu alanda yapýlan en modern tesislerinden biri olacak. Atýk su arýtma tesisinin tüm donanýmlarý ile hizmet vereceði bu merkezde elde edilecek su, bölge tarýmýnda kullanýlacaðý gibi, Kýzýlýrmak nehrinin kanalizasyon atýklarý ile kirliliðinin de önüne geçilmiþ olacak. Nevþehir'in Nar beldesi Burgaz mevkiinde 40 bin metrekarelik bir alan içerisinde, yüzde 30 a aþkýn oranda bir tamamlanmanýn gerçekleþtirildiði Nevþehir Atýk Su Arýtma Tesisi'nin bu yýl sonuna doðru hizmete kazandýrýlmasý planlanýyor. Kent Haber Sulucakarahöyük/ AVANOS Haber:Yaþar Alkan Avanoslular bir taraftan alýþveriþlerini yaparlarken bir taraftan da Metin Çengel i dinlediler. Belediye Baþkanlýðýný kazandýktan sonra Pazar yerinde belli düzenlemeler yapacaklarýný ve pazar esnafýný rahatlatacaklarýný belirten Çengel, ÖDP nin projelerini anlattý. Bu sýrada pazarda Özgürlük ve Dayanýþma partisinin seçim programýný ve el ilanlarýný ÖDP li gençler daðýttýlar. Halkýn ilanlara ve ÖDP lilere karþý ilgisi büyüktü. Özellikle sadece kadýnlarýn çalýþacaðý bir belediye ekmek fýrýný projesi olduðunu duyan kadýnlar bu çok iyi bir fikir, umarýz seçilirsinizde bu projenizi hayata geçirirsiniz dediler. Balkondan halka sesleniþin ardýndan Metin Çengel saat da Kapadokya FM de canlý yayýna katýlarak, hem radyo üzerinden hem de radyonun internet yayýný üzerinden halka projelerini bir kez daha anlattý. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Avanos Orta Mahalledeydi Bir süre önce salon toplantýlarýyla halka ulaþmaya baþlayan ÖDP bugün Orta Mahalle Avanos Kýraathanesindeydi. Toplantýya ÖDP Belediye Baþkan Adayý F. Metin Çengel, eþi Birsen Çengel, belediye meclis üyelerinden Ýsmet Ýnce ve Seda Güven in yanýnda birkaç partili ile geldi. Toplantýyý ÖDP li gençlerden Dilek Özbey sunarken Ýsmet Ýnce, Seda Güven ve Metin Çengel toplantýda söz aldýlar. Ýsmet Ýnce konuþmasýnda yaklaþýk 20 yýldýr Avanos ta yerel yönetim için projeler üretiyoruz, artýk sizlerin desteðiyle bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu kez verdiðiniz oylardan piþmanlýk duymamak için bizimle birlikte olun, bizim söylediklerimizi yýllar sonra piþmanlýkla karþýlamanýz fayda etmeyecektir. Avanos ta düþünen, üreten, zeki insanlar bizim ekibimizde, bizle birlikteler. Onlarýn aklýna, gücüne güvenin. Avanos u canlandýracaklarýna, deðiþtirip, güzelleþtireceklerine inanýn. dedi. Ýnce den sonra söz alan ÖDP Belediye Baþkan Adayý Metin Çengel ise bugün Newroz baharýn, yeþilliðin ve güzel günler geleceðinin habercisi olan bir gün, ayný zamanda bugün Demirci Kawa larýn isyan ateþini yaktýklar, direnmenin, mücadele etmenin onurlu yaþamanýn günü, herkesin Newroz u kutlu olsun dedi. Konuþmasýnda projelerini anlatan Çengel, Kent Meclisi projelerisini 20 yýldýr Avanos a taþýmak istediklerini söyledi. Çengel Katýlýmcý, halkýn kararlarda söz sahibi olabileceði bu meclis uygulanabilir, bu çalýþmayý Ýzmir Karþýyaka da 10 yýldýr yapýyorlar. Biz ise bunu 20 yýl önce Avanos ta yapmak istedik. Gelin hep beraber Kent Meclisini hayata geçirelim, kararlara ortak olun, fikirlerinizi, projeleriniz bu meclise sunun. Baþka bir Avanos mümkün diyoruz, baþka bir Avanos, baþka bir siyasetle mümkün olur. Baþka bir Avanos halkýn katýldýðý kent meclisi ile mümkün olur. Gelin ÖDP de birlikte olalým. Baþka bir Avanos u kuralým dedi. Ayrýca konuþmasýnda Karþýyaka Kent Meclisi ile ilgili bir kitabý da tanýttý ve Karþýyaka Kent Meclisi adlý bu kitap Metin Erten tarafýndan hazýrlanmýþ, Anahtar Kitaplar Yayýnevinden basýlmýþtýr. Kent Meclisi uygulamasýný merak edenler bu kitabý inceleyebilirler dedi. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi yarýn saat da Kapadokya Düðün Salonunda yapacaðý halk konserinin duyurusunu yapýp halký konsere davet ettikten sonra salondan ayrýldý. Haber fotoðraflarý bazý arkadaþlarýn mail kutularýnýn dolmuþ olmasý sebebiyle rapidshare sitesine yüklenmiþtir, aþaðýdaki linkten indirilebilir;

7 25 Mart 2009 Çarþamba 7 Geçen hafta, Ýstanbul su konulu büyük bir tartýþmaya evsahipliði yaptý. Bu kez Ýstanbul da toplanan, 5. Dünya Su Forumu toplantýsý çerçevesinde, dünyanýn yeni sorunlu alanlarýndan biri olan, su krizi ile nasýl baþedilebileceði konusu tartýþýldý. Diðer yandan bu forumun, aslýnda su nun özelleþtirilmesine taraftar þirket ve çevrelerin görüþleri etrafýnda örgütlendiðini ileri sürenlerin oluþturduðu Alternatif Su Forumu eleþtirel bakýþlara evsahipliði yaptý. Malum, küresel kapitalizmin geldiði noktada, artýk gezegenin temel kaynaklarý ve bunlar arasýnda en önemlilerinden biri olan su kaynaklarý tükenme tehlikesi içinde. Bu darboðazýn, ancak yine kapitalist mantýktan taviz vermeden, suyu da metalaþtýrmak yoluyla aþýlacaðýný düþünenler, bu sürecin yönetiminin nasýl olmasý gerektiðini tartýþýyor. Bu bakýþa karþý çýkanlar, su nun, metalaþmasýna kökünden karþý çýkýyor, farklý çýkýþ noktalarýndan bu mantýða karþý mücedele etmeye çalýþýyor. Nitekim, Alternatif Su Forumu nun konu baþlýklarý, su meselesini, kamusallýk, insan haklarý, savaþ, hegemonya, kültürel miras, ekoloji, gibi çok geniþ bir yelpazede tartýþmaya açtý. Bu tartýþmalarýn hepsi, son derece zihin açýcý ve önemli, ancak en önemlisi, küresel kapitalizmin temel mantýðýný, toptan tartýþma konusu eden zeminden uzaklaþmamak. Bu çerçevede, kullandýðýmýz kavramlarýn tuzaðýna düþmemek konusunda titizlenmek durumundayýz. Oysa, her ne kadar alternatif forum, tartýþmanýn zeminini alabildiðine geniþ tutmayý baþarsa da, dünya çapýnda, eleþtirel bakýþýn merkezi, giderek daha fazla insan haklarý ve bir insan hakký olarak su çerçevesine kayýyor. Ýnsan haklarý söylemi, ilk bakýþta alabildiðine eleþtirel, adil ve doðru, gözükse de, bir noktadan sonra alabildiðine ucu açýk ve siyasal mücadeleyi, bir listeleme faliyetine indirgeme riski taþýyor. Örneðin, temiz suya eriþimi insan hakký olarak BM nezninde tescilleseniz de, bu hakkýn kimler tarafýndan ve ne yolla kullanýlabileceði ve yoksunluk durumunda yaptýrýmlarýn neler olup, nasýl uygulanacaðý konusu sonsuza kadar belirsizliðe mahkûm olabilir. Dahasý, bu haklarýn teminatý ve yaptýrým gücünü temsil eden uluslararasý örgüt ve çevrelerin, kendilerinin de ekonomik, ideolojik ve siyasal mücadelelerin taraflarý olduðu gerçeði es geçilebiliyor. Kýsacasý, tüm insanlýk adýna, kim kimden, hangi güçle, hangi hakkýn peþini kovalayabileceði konusunun bir büyük belirsizlik içinde olmasý, herhangi bir konunun insan haklarý söylemi çerçevesine havale edilmesinin yeterli olmasý anlayýþýnýn en büyük darboðazý. Ýnsanlarýn doðuþtan bazý haklarý olduðu varsayýmý da, doðuþtan eþit olduklarý varsayýmý da, modern dönemin insanlýða armaðan ettiði, hakkaniyetli bir dünya kurma yolunda ýþýk tutucu evrensel bir ilkeler. Ancak, bunlar ahlaki, yol gösterici ilkeler. Olayý bu þekilde görmeyip, bunlarýn sahiden, hiçbir çaba göstermeye gerek duymadan, kendi kendilerine var olduðunu veya olabileceðini varsaymak çaðýmýzýn en büyük yanýlgýlarýndan biri. Asýl önemlisi, bu ilkelere dayalý bir dünyayý kurmanýn imkânlarýný sorgulamak, bu haklarýn teminatlarýný kurmak yönünde siyasal, toplumsal, düþünsel mücadele vermek. Aksi takdirde, insan haklarý mücadeleleri, su veya baþka bir þey adýna, konusu ne olursa olsun, bunlarýn teminatý farzedilen birtakým örgütlere, kurumlara dilekçe verme faaliyetinden öteye geçemez, geçemiyor. Ya, fazla evrensel ve soyut dolayýsý ile küçük bir çevreyle sýnýrlý vicdan temizleme siyasetine, ya da çýkýþ noktasý insanlýk ve onun temel meseleleri olmaktan uzak, mikro alanlara hapsolmuþ veya fazla yerel mahiyette kalýyor. Diðer yandan, ya evrensellik iddiasýnýn ardýna gizlenen dünyanýn güçlü ülkelerinin çýkar hesaplarýna endeksleniyor, ya da buna karþý tepki olarak, Siz dünyayý kirletmeye aldýrmadan sanayileþtiniz veya talan ettiniz, þimdi sýra bizde diyen ve siyasette evrensel ilkeleri baþtan reddeden, milliyetçi kapanmalara savruluyor. Su konusu da, halihazýrda, diðer birçok önemli konu gibi, tüm bu darboðazlarýn tam da merkezine yerleþmiþ vaziyette. Radikal BAÐDAT - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin daveti üzerine Baðdat'a yaptýðý iki günlük resmi ziyaret baþladý. Gül'ün ziyareti, iþgalin ardýndan Baðdat'a yapýlan en üst düzey ziyaret niteliðini taþýyor. Gül, Baðdat'tan baþka bir kente gitmeyecek. Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan bölgesel yönetimi" olarak bahsetti. Ortak basýn toplantýsý 33 yýl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaþkaný Baðdat'a ayak basarken Gül'ü Baðdat Havaalaný'nda Baþbakan Yardýmcýsý Sabýr El Ýsavi, Dýþiþleri Bakaný Hoþyar Zebari ve Ýnsan Haklarý Bakaný Vicdan Mikail tarafýndan karþýlandý. Karþýlamada, Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay ve Irak özel temsilcisi Murat Özçelik de hazýr bulundu. Gül, havaalanýnda bir süre dinlendikten sonra Baðdat'ýn merkezinde bulunan Irak Cumhurbaþkanlýðýna gitti. Gül, Cumhurbaþkaný Celal Talabani tarafýndan El Selam sarayýnda resmi törenle karþýlandý. Ýki lider görüþtükten sonra beraber basýn toplantýsý yaptý. Gül, Baðdat ta Talabani ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda, 33 yýl aradan sonra Irak ý ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaþkaný olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye olarak Irak ýn birlik ve beraberliðinin, huzurunun korunmasýna önem EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ, Kurulun önceki gün yapýlan toplantýsýnda 20 elektrik daðýtým þirketinin yeni perakende elektrik satýþ tarifelerinin görüþülerek karara baðlandýðýný ve bu kapsamda 1 Nisan dan itibaren geçerli olmak üzere daðýtým þirketlerinin sattýklarý sanayi elektriðinin fiyatýnda 1 Nisan dan geçerli olmak üzere yüzde 1.66, konut elektriðinin fiyatýnda ise yüzde 1.58 oranýnda indirime gidildiðini söyledi. verdiklerini kaydetti. Iraklýlarýn refah ve huzurunun arttýrýlmasý için yardým etmeye devam edeceklerini belirten Gül, Irak ýn geçtiði zor süreçte yaþadýðý acýlarý hissettiklerini ve bu süreci atlatmasý için hep yardýmcý olacaklarýný vurguladý. Heyetler arasý çok samimi görüþmeler yaptýklarýný ve iki ülke arasýndaki iliþkileri ele aldýklarýný ifade eden Gül, iliþkileri her alanda geliþtireceklerini kaydetti. Gül, enerji konusundaki iþbirliðini, Irak petrolünün ve gazýnýn çýkarýlmasý ve pazarlanmasý konusunu da görüþtüklerini ifade etti. Güvenlikle ilgili sorunlarý bitirmeye karar verdik Görüþmede güvenlik konularýný da ele aldýklarýný ve tekrar gözden geçirdiklerini belirten Cumhurbaþkaný Gül, "bu konudaki sorunlarý bitirmeye karar verdiklerini" söyledi. Gül ayrýca, iki ülke arasýndaki iliþkileri daha da iyiye götürmeyi kararlaþtýrdýklarýný, Türk halký ve Türkiye olarak Irak ýn yanýnda daima olacaklarýný belirtti. Cumhurbaþkaný Gül ayrýca, PKK konusunda Irak, Türkiye ve ABD arasýndaki üçlü komite konusundaki çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. PKK ile mücadelede, Irak ýn kuzeyindeki bölgesel yönetimin iþbirliðinin önemine dikkati çeken Gül, "Ýliþkilerin iyi olduðu dönemde, bu tür þeylerin aradan çýkarýlmasý gerekir" dedi. "Irak Cumhurbaþkaný Talabani nin ifade ettiði gibi, terörün bir bela olduðunu ve aradan çýkarýlmasý gerektiðini" söyleyen Gül, bu konuda kapsamlý bir iþbirliðine ihtiyaç Daðýtým þirketlerinden enerji alan sistem kullanýcýlarýnýn, fon ve vergiler hariç olmak üzere, tek terimli tarifelerde, orta gerilim sanayi elektriðinin kilovatsaat fiyatý kuruþtan kuruþa, mesken elektrik fiyatý da kuruþtan kuruþa geriledi. Ticarethane elektrik fiyatý da yüzde 1.63 oranýnda azaltýlarak 23,133 kuruþtan 22,755 kuruþa düþtü. Hürriyet olduðunu belirtti. Irak ta terörün olduðu bölgenin yetkililerine büyük sorumluluk düþtüðünü de ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, ilgili taraflarýn iyi niyet taþýdýðýna ve PKK ile mücadelede "merkezi ve bölgesel hükümetlerin iyi anlayýþ içinde olduðuna inandýðýný" ifade etti. Talabani'nin konuþmasý Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, PKK nýn ya silahlý mücadeleyi býrakmasý ya da ülkeyi terk etmesi gerektiðini söyledi. Talabani, ortak basýn toplantýsýnda, Irak anayasasýnýn, terör örgütleri ve PKK nýn Irak topraklarýnda faaliyette bulunmasýný yasakladýðýný vurguladý. Bu konuda alýnan tedbirler arasýnda üçlü komitenin varlýðýna iþaret eden Talabani, bu komitenin, PKK ile mücadelede ne yapýlmasý gerektiði konusunda koordinasyonu saðladýðýna dikkati çekti. Talabani, teröre baþvurmanýn doðru olmadýðýný medya aracýlýðýyla anlatmalarý gerektiðinin de altýný çizdi. Terörden sadece Türkiye nin zarar görmediðini, kuzey Irak ta da 500 köyün boþaltýldýðýný söyleyen Talabani, PKK nýn, halkýn bu köylere geri dönüþünü engellediðini kaydetti. Talabani, "Bizim önerimiz þu; PKK, ya silahlý mücadeleyi býraksýn ya da ülkemizi terk etsin. Biz ilkini temenni ediyoruz, yani silahý býraksýnlar. Türkiye, demokratik bir süreçten geçiyor. Onun için herkesin silahýný býrakmasýný tavsiye ediyoruz. Terör herkese zarar veriyor" dedi. Ekonomik ortaklýk anlaþmasý imzalandý Bu arada Türkiye ile Irak arasýnda Kapsamlý Ekonomik Ortaklýk Anlaþmasý imzalandý. Anlaþmaya Türkiye adýna Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen, Irak adýna da Irak Ticaret Bakaný Abdülsaleh El Sudani imzaladý. Cumhurbaþkaný Gül, iki ülke arasýnda imzalanan bu belgenin, geniþ kapsamlý bir anlaþma olduðuna dikkati çekerek, 5 milyar dolar olan ticaret hacmini 2 yýl içerisinde 20 milyar dolara çýkarmayý hedeflediklerini ve bu çerçevede her türlü kolaylýðý saðlayacaklarýný söyledi. Talabani, güçlü ve derin iliþkilerin bir göstergesi olarak nitelediði anlaþmanýn, iki ülke arasýndaki iþbirliðini bütün alanlara yaymayý hedeflediðini belirtti. Talabani, Cumhurbaþkaný Gül den, Irak halkýnýn ve hükümetinin þükran duygularýný Türk halkýna iletmesini de istedi. (Radikal, aa)

8 Halkevleri olarak devrimci yerel yönetim anlayýþýný benimsiyoruz. Her seçimde olduðu gibi bu seçimleri de halkýn genel çýkarlarý açýsýndan ele almalýyýz. Bu baðlamda söz, karar ve yetkinin halkta olmasý gerektiði bilincindeyiz. Þimdiki düzen partilerinin verdikleri söz ve boþ vaatler halkýn sorunlarý çözmeye yönelik deðil, tamamen halký kandýrarak kendi menfaatleri doðrultusunda hareket etmektir. Hacýbektaþ taki yerel seçimler sürecinde ise iktidar olma kavgasýna tutuþmuþ bazý partiler ve insanlar bir takým ittifaklar kurmuþlardýr. Bu ittifaklarda ayrýlmalar, bölünmeler, transferler yaþanmýþtýr. Daha da ötesi kavgalar, küfürler, gruplaþmalar olmuþtur. Hatta bu didiþmeler evlere kadar sýçramýþ arkadaþ, eþ, dost demeden insanlarý birbirlerinden koparýp düþman pozisyonuna sokmuþtur. Bu didiþmeler arasýnda halkýn yararýna hiçbir sonuç çýkmasý mümkün deðildir. Bakýn Hacýbektaþ ne hale gelmiþ. Ne hoþgörü, ne dostluk, ne sevgiden eser kalmamýþ. Nerede Hacý Bektaþ Veli nin hoþgörüsü ve insanlýk sevgisi? Nerede incinsen de incitme? Biz net tavrýmýzý ortaya koyuyoruz: Halkýn mücadelesini, örgütlenmesini geliþtirmeyecek hiçbir adayý desteklemiyoruz, Halký yerel yönetime katmayý hedeflemeyen hiçbir adayý desteklemiyoruz, Devrimci ve sosyalist düþüncenin geliþtirilmesinin benimsemeyen ve istemeyen hiçbir adayý desteklemiyoruz, Yerel seçimler konusunda son olarak þunu vurgulamalýyýz. Yerel yönetimlerde ne kendimizi ne de halký boþ umutlara sürüklemeyeceðiz ve sürükleyenlere tavrýmýzý göstereceðiz. Bizim teorilerimizde boþ umutlara ve umutsuzluklara yer yoktur. Biz iki zar ve iki postal arasýnda kalmýyoruz ve kalmayacaðýz. Hacýbektaþ Halkevi E. Fuat Keyman / Berrin Koyuncu Lorasdaðý Kayseri ve Konya sanayi ve ticaret alanýnda dinamizm gösteren, ama bunu hâlâ kültürel çeþitlilik ve dinamizme yansýtma sürecinde olan, ve bu anlamda da kentin yaþanabilirlik ölçümlerinde yol almasý gereken kentlerimizken, son yýllarda kentsel yaþamýn tüm boyutlarý içinde geliþmesine örnek olan çok baþarýlý bir kentimiz var; Eskiþehir. Eskiþehir in son yýllarda geçirdiði dönüþümü izlemek, baþarý için vizyon-çabairade temelinde hareket etmenin ne kadar önemli olduðunu izlemektir; ekonomiden kültüre bir kenti demokratik normlar temelinde yaþanabilir kýlmanýn yerel ölçekte nasýl baþarýlabileceðinin öyküsünü dinlemektir; ve Türkiye nin yarýný ve geleceði için insanýn umutlarýný artýrabileceði bir örnek üzerine konuþmaktýr. Þüphesiz ki, Eskiþehir in sorunlarý vardýr, daha çok yapýlmasý gereken iþ ve proje vardýr. Ama, Eskiþehir örneði, üzerinde çalýþmamýz, desteklememiz ve kaybetmememiz gereken bir baþarý öyküsüdür. Ekonomik kalkýnma ile demokratik normlar temelinde birlikte yaþama olasýlýðýný yaþama geçiren, kentsel yaþanabilirliði bir bütün olarak baþarabilen, ve bu birlikteliði tarihsel olarak farklý dönemlerde tekrar tekrar yaþama geçiren baþka bir kentimiz, Ýzmir dir. Philip Mansel, 3 Mart, 2008 de Le Monde Diplomatique de Ýzmir in tarihsel geliþimi ve önemi üzerine yazdýðý yazýda, Ýzmir in, bizim de vurgulamak istediðimiz çok önemli niteliklerini þöyle tanýmlar; tarihsel olarak, ayný anda, bir Ýþte Eskiþehir: Türkiye nin dördüncü yaþanabilir kenti, insan sermayesi endeksi nde ikinci, yaratýcý sermaye de üçüncü, rekabet endeksi nde beþinci... Bu olaðanüstü baþarýlý kent destek istiyor Akdeniz li, bir Avrupa lý, bir modern, bir kozmopolit kimliðe sahip Ýzmir, tanýmlanmasý zor ama zenginlikle farklýlýklarýn birlikte yaþamasýný beraber baþarma potansiyeline sahip bir kenttir. Ýzmir, tarihi içinde þiddet, dýþlama ve aþýrý milliyetçi dönemlerinden geçmiþtir; ama her zaman, ekonomik zenginlikle kültürel çeþitlilik ve birlikte yaþamayý beraber baþarma temelinde kendisini yeniden-keþfetmiþ ve kurmuþtur.(1) Örneðin, Eskiþehir den, ve Türkiye nin bir sürü ilinden farklý olarak, Ýzmir in, gerek tarihi, gerek eðitim-temelinde güçlü yapýsý, gerek doðal zenginlikleri, gerek iklimi, gerekse de ulaþýmdan turizme coðrafi rahatlýðý, v.b. artý deðerleri içinde, bugünde kendisini yeniden-keþfetmemek, ve ekonomiden kültüre çok önemli bir kent havzasý olarak kendisini geliþtirmemek için hiçbir mazereti yoktur. Ýzmir çok rahatlýkla Türkiye nin Ar-Ge merkezi olabilir; ekonomik kalkýnmanýn Ege kent havzasý olabilir. Yeter ki, Ýzmir bu yönde bir vizyona, bir çabaya sahip olsun; ki, vizyon ve çaba eksikliði, bugün Ýzmir in temel sorunudur. Eskiþehir den farklý olarak, bugünkü baþarýlarýnýn çok daha ötesinde baþarýlar elde etmek için mazereti olmayan bir kenttir, Ýzmir. Bugün size bu iki kentimizi sunacaðýz. Önce Eskiþehir. Parlak yýldýz Eskiþehir Eskiþehir, konser salonlarý, tiyatrolarý, opera binasý, festivali ile Anadolu nun dinamik kültür ve sanat kenti. Ayný zamanda, son yýllarda yaþadýðý ekonomik dinamizm ile giriþimcilik ve rekabet alanlarýnda da çok önemli bir atýlým içinde olan bir kent. Bu ikili baþarýnýn kaynaklarýnýn baþýnda eðitim ve eðitime verilen önem geliyor. Eskiþehir, Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri ile bir üniversiteler kenti. Eskiþehir in bu özelliklerini sayýlarla da göstermek mümkün. Bu çalýþmada gönderim yaptýðýmýz CNBC-E Business dergisinin Ýllerin Yaþanabilirliði Endeksi ne, ve EDAM adlý düþünce kuruluþu tarafýndan yaptýrýlan Türkiye nin Rekabet Endeksi ne baktýðýmýz zaman, Eskiþehir, ekonomi, saðlýk, eðitim, güvenlik, kent hayatý ve kültür-sanat alanlarýn tümü içinde, Türkiye nin 4. yaþanabilir kenti çýkýyor. Rekabet endeksinden yer alan, anaokulundan itibaren öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý, ortalama bitirilen okul yýlý, okuma yazma oraný ve ÖSS baþarýsý gibi deðiþkenler dikkate alarak oluþturulan insan sermaye endeksi nde Ankara dan sonra 2. sýrada yer alýyor. Eskiþehir, Ar-Ge harcamalarý, kiþi baþýna düþen akademik yayýn ve patent sayýsý gibi deðiþkenlerden oluþan yaratýcý sermaye endeksi nde de Ankara ve Ýstanbul dan sonra 3. sýrada. Türkiye deki bölgesel kalkýnma kent bazýnda ekonomik canlýlýk ve etkinlik, emek piyasasý, yaratýcýlýk, insan sermayesi, sosyal sermaye ve fiziki altyapý gibi deðiþkenlerle ölçen Rekabet Endeksi, genel olarak, Türkiye nin rekabet endeksi sýralamasýnda Eskiþehir, Kayseri ve Konya gibi diðer kentlerin önünde, 5. sýrada yer alýyor. Bu çok büyük bir baþarý. Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen, kentin kalkýnmasý konusunda üniversitenin söz sahibi olmasý gerekliliðini sürekli vurgulamaktadýr. Büyükerþen 2000 li yýllarda nasýl bir Eskiþehir olmalý hedefiyle seminer, kongre ve sempozyumlar düzenlediðini, o dönemde hiçbir yerel yöneticinin bu bilgilerden yararlanmayý düþünmediðini, kendisinin eline fýrsat geçince üretilen bu bilgileri deðerlendirdiðini söylüyor. Belediye baþkanýnýn öncelikli görevinin þehri yaþatmak olduðunu, bunun da þehirde yetiþen gençlerin o þehirde kendilerine bir gelecek hayali kurabilmesi, þehirlinin sokaklara çýkýp birbiriyle buluþmasý, kendisi gibi olmayanlarla temas etmek istemesi anlamýna geldiðini ifade ediyor. Büyükerþen bunu baþarýyor. Eskiþehir, Uluslar arasý Eskiþehir Festivali yle, Odunpazarý Evleri yle, konser salonlarýyla bir kültür, sanat ve eðlence kenti. Eskiþehir, alýþveriþ merkezleri, parklarý, bahçeleri, Porsuk Çayý üzerindeki köprüleri, gondollarý, plajý, heykelleri, raylý sistem taþýmacýlýðýyla bir Avrupa kenti görünümünde ve Türkiye de örnek ve yaþanabilirliði yüksek bir kent. Suç oraný, deprem riski, sanata ve spora olan ilgi, hava kirliliði ve trafiðin durumu, yeþil alan miktarý ve kiþi baþýna düþen doktor ve hastane sayýsý gibi altý ana kýstasa dayandýrýlarak Burak Mavi tarafýndan hazýrlanan ve CNBC-e Business ýn Ekim 2008 deki sayýsýnda yayýnlanan kentlerde yaþanabilirlik endeksine göre Eskiþehir, yaþanabilirlik endeksinde 4. sýrada yer alýyor. Eskiþehir in en önemli sorunu, trafik sýkýþýklýðý. Farklýlýklara açýk Eskiþehir e dinamizm katan ve onu diðer Anadolu kentlerinden ayýran ikinci unsur, göç almýþ bir kent olarak kozmopolit bir sosyal ve kültürel yapýya sahip olmasýdýr. Kentin farklýlýklara açýk, birlikte uyum içinde yaþama ve hoþgörü geleneðini ifade eden Eskiþehirlilik kimliðinin, kente dýþardan gelenlerin katkýsý olduðu vurgulanýyor. USÝAD tarafýndan Ocak 2009 da yapýlan bir görüþmede, Büyükerþen e bir kentin göç almasý, göç edenlerin potansiyelinden yararlanýldýðý ve göçün heyecan ve dinamizm iyi yönetildiði takdirde bir kazaným olduðunu belirtiyor. Eskiþehir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Cemalettin Sarar da, kendisiyle 2007 yýlýnýn sonunda yaptýðýmýz görüþmede, Eskiþehir in 19. yüzyýlda Kafkaslar dan ve Balkanlar dan göç almasý nedeniyle, çokkültürlü bir yapýya sahip olduðunu, bu nedenle Eskiþehir de diðer kentlerdeki þoven anlayýþa rastlanamayacaðýný vurguladý. Sarar a göre dýþarýdan gelene yabancý gözüyle bakýlmamasý, Eskiþehir in Ýzmir ile birlikte nerelisin? sorusunun sorulmadýðý birkaç þehir arasýna girmesini saðlýyor. Sarar, diðer muhafazakâr Anadolu kentlerinden Eskiþehir in bu yönüyle farklýlaþtýðýný ve kültürel anlamda küreselleþmeye çabuk uyum saðlayabilen bir kent olarak 2000 li yýllardan itibaren deðiþime ve dönüþüme uðradýðýný söylüyor. Bu durumu, kentin küreselleþme ve Avrupalýlaþma vizyonuyla açýklýyor. Eskiþehir ekonomi alanýnda makine, imalat ve metal eþya sanayii, savunma ve havacýlýk sanayii gibi sektörlerde önemli baþarýlar elde etmiþ ve tekstil alanýnda Sarar gibi bir dünya marka sý oluþturmayý baþarmýþ. Ancak son yýllarda ekonomik üretim ve canlýlýk açýsýndan sýkýntý yaþýyor. Eskiþehir de Ticaret odasý, Ticaret Borsasý Baþkanlarý ile yapýlan görüþmeler göstermiþtir ki, kentin ekonomik canlýlýðýný saðlayan yaklaþýk 65 bin üniversite öðrencisidir. Referans gazetesi yazarý Eyüp Kelebek, 8 Ekim 2008 deki yazýsýnda, Eskiþehir deki üretime yönelik sanayi yatýrýmlarýndaki durgunluða iþaret ediyor ve Eskiþehir Sanayi Organize Bölgesi nde yatýrým yapan kuruluþ sayýsýnýn hýzla azaldýðýna dikkat çekiyor. Dolayýsýyla, Türkiye nin Rekabet Endeksi nde Eskiþehir in en kötü sýrada olduðu endeksin ekonomik etkinlik ve canlýlýk endeksi olmasý da, Eskiþehir in sanayi geliþiminin desteklenmesinin gerekliliðini ortaya koyuyor. Eskiþehir i kaybetmeyelim, ona destek verelim. Radikal

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı