Sosyal Bilgiler. Ýlkokul Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji."

Transkript

1 rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI (4. 5. SINIFLAR) Danýþmanlar: Prof.Dr. Ali Yýldýrým Doç.Dr. Ercan Kiraz Komisyon Üyeleri Sait Coþaner Ahmet Özçaylý Havva Deðgin Emine Aktunç Nedime Karasel Program Geliþtirme Ayþe Haþimoðullarý Ölçme-Deðerlendirme Hasan Küçük Grafik - Tasarým Ayfer Arslan 2009

3 ÖNSÖZ Deðerli Öðretmen Arkadaþlar, Sosyal Bilgiler Programý ný hazýrlarken amacýmýz öncelikle ortak bir hedefe varmaktýr. Sosyal Bilgiler alanýnda özellikle bilgilerin aktarýlmasý sýrasýnda karþýlaþýlan zorluklar, genellikle anlatýlanlarýn soyut olarak kalmasý nedeniyle, günlük hayatta kullanýlmama gibi zorluklardýr. Bu amaçla bu dersi daha iyi anlatabilmek; öðrencilerimizi de katarak kendileri ile baðlar kurabilecek bazý etkinlik örnekleri sunduk. Bu etkinlikleri olanaklarýnýz ölçüsünde farklý konulara da uyarlayabilirsiniz. Aslýnda Sosyal BÝlgiler insanýn yaþamý ile arasýnda sýcak iliþkiler kuracaðý, hayatýnýn her bir noktasýnda iç içe yaþadýðý bir bilim dalýdýr. Öncelikle yakýn çevremizden yola çýkarak ülkemizi tanýmamýzý, yurt sevgisini, çevre ve doða duyarlýlýðýný geliþtirebileceðimiz bireyler yetiþtirerek yarýnlara ulaþmaya amaçladýk. Atatürk Ýlkelerine baðlý çaðdaþ uygarlýk seviyesinde düþünebilen üretebilen bireyler yetiþtirebilmek dileðiyle... Komisyon

4 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER Sosyal Bilgiler Programýnýn Felsefesi Sosyal Bilgiler Programýnýn Genel Amaçlarý Sosyal Bilgiler Dersinin Yapýsý ve Öðeleri Hakkýnda Açýklama Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersinin Üniteleri Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelere Göre Kavram Haritalarý Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersi Öðretim Programý Terimler Sözlüðü Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersinin Üniteleri Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelere Göre Kavram Haritalarý Sýnýf Sosyal Bilgiler Dersi Öðretim Programý Terimler Sözlüðü EKLER Ýlköðretim Yýllýk Plan Formu Ýlköðretim Haftalýk Þemasý Genel Öðretim Yöntemleri Genel Ölçme-Deðerlendirme Yöntemleri Akran Deðerlendirme Formu Grup Öz Deðerlendirme Formu Sunum Kontrol listesi Analitik Puanlama Anahtarý Sunu Deðerlendirme Formu

5 1. PROGRAMIN FELSEFESÝ VE GENEL AMAÇLARI 1. PROGRAMIN FELSEFESÝ VE GENEL AMAÇLARI 1.1.PROGRAMIN FELSEFESÝ Eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasý amacý ile ilköðretim Sosyal Bilgiler programý yeniden düzenlenmiþtir. Öncesinde davranýþçý yaklaþým temelli olan program yerine yapýlandýrýcý eðitim yaklaþýmýný temele alan bir program hazýrlanmýþtýr. Günümüz dünyasýnda, eðitimin temel amacý; okuyan, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düþünen bireyler yetiþtirmektir. Bu nedenle öðrencilerimizin bilgi çaðý insaný olarak yetiþmesi gerekmektedir. Program içeriðinde, öðrencinin kiþilik eðitimini dikkate alan ve günlük yaþamlarý ile iliþkilendirilebilen konular yer almaktadýr. Ayrýca program içerisinde yer alan etkinliklerde sýnýfta yöntem çeþitliliðine gidilerek keþfedebilen, problem çözmeye, proje temelli öðrenmeye ve iþbirliðine dayalý çoklu zeka uygulamalarý dikkate alýnarak öðrenci merkezli eðitim yaklaþýmýný içerecek þekilde hazýrlanmýþtýr. Bu yeni yaklaþýmla öðrenciler kendi bilgilerini oluþturabilmekte, duyduklarýný ve okuduklarýný önceki öðrenmelerin ve alýþkanlýklarýna dayalý olarak yorumlayabilmekte ve öðrenciler yaþayarak öðreneceklerdir. Sosyal bilgiler programý, öðrencilerin hem kendini hem de yaþadýðý toplum ve dünyayý tanýmalarýný amaçlamaktadýr. Yapýlandýrýcý yaklaþýmda öðrenci ezber yerine, eðitim öðretim sürecine aktif olarak katýlmaktadýr. Öðrenci kendisine sunulaný yorumlamakta, anlamlandýrmakta ve bilgiyi yeniden yapýlandýrmaktadýr. Sosyal bilgiler ders programý; dokuz öðrenme alaný ve ünitelerden oluþmaktadýr. Ünitelerde kelimeler ve kavramlar, konu anlatýmý, konuyu gözden geçirme, hayatýn içinden, deðerlerimiz, beceri geliþtirme ve deðerlendirme bölümler yer almaktadýr PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI 1. Her öðrencinin birey olarak kendine özgü olduðunu kabul eder. 2.Öðrencilerin gelecekteki yaþamlarýna ýþýk tutarak, bireylerden beklenen niteliklerin geliþtirilmesine duyarlýlýk gösterir. 3.Bilgi, kavram, deðer ve becerilerin geliþmesini saðlayarak, öðrenmeyi öðrenmenin gerçekleþmesini ön planda tutar. 4. Öðrencileri düþünmeye, soru sormaya ve görüþ alýþveriþi yapmaya özendirir. 5.Öðrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden geliþmesini hedefler. 6.Öðrencilerin haklarýný bilen ve kullanan, sorumluluklarýný yerine getiren bireyler olarak yetiþmesini önemser. 7. Öðrencilerin toplumsal sorunlara karþý duyarlý olmasýný saðlar. 8.Öðrencilerin öðrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasýna ve çevreyle etkileþim kurmasýna olanak saðlar. 9.Her öðrenciye ulaþabilmek için öðrenme-öðretme yöntem ve tekniklerindeki çeþitliliði dikkate alýr. 1

6 2. PROGRAMIN YAPISI 2.1. Programýn Öðeleri ve Tanýmý Öðrenme Alanlarý Kavramlar Kazanýmlar Etkinlikler ( Öðrenme-öðretme süreci) Temel Beceriler Ölçme Deðerlendirme Ýliþkilendirme Öðrenme Alanlarý: Öðrenme alaný, birbiri ile iliþkili beceri, tema, kavram ve deðerlerin bir bütün olarak görülebildiði, öðrenmeyi organize eden yapýdýr. Sosyal Bilgiler dersinin öðrenme alanlarý aþaðýdaki gibidir. 1 Birey ve Toplum 2 Aile ve Toplum 3 Ýnsanlar, Yerler ve Çevreler 4 Kültür ve Miras 5 Üretim Tüketim ve Daðýtým 6 Bilim, Teknoloji ve Toplum 7 Güç, Yönetim, Toplum 8 Küresel Baðlantýlar 9 Hak ve Sorumluluklarým Kavramlar: Öðrencilerin öðrenme alanlarýnda iþlenen temalar ve buna baðlý olarak, öðrenme süreci sonunda öðrencilerin öðrenme alaný ile ilgili bilmesi gereken kazanýmlardýr. Bu kazanýmlar öðrenci tarafýndan öðrenme süreci sonunda kazanýmlar arasý anlamlandýrma yapabileceði ilgili öðrenme alanýnda öne çýkan ve konunun derinliðini gösteren ifadelerdir Kazanýmlar: Öðrenme süreci içerisinde planlanmýþ ve düzenlenmiþ yaþantýlarla öðrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve deðerlerdir. 2

7 2.1.4.Etkinlikler (Öðrenme-Öðretme Süreci) : Öðretmen sýnýf ortamý, öðrenci profili ve dersin kazaným ve temel becerileri dikkate alarak sýnýf içi ve dýþý etkinlik planlar. Planlanan etkinliklerde, taslak program ile kazandýrýlmasý istenilen bilgi, beceri, tutum ve deðerleri anlatým, soru-cevap, gösterip yaptýrma, örnek olay inceletme, birleþip ayrýlma yöntemleri kullanýlarak ders planlarý yapýlýr. Sýnýf içi etkinlikler, ilgili etkinliklerden (grup çalýþmasý, rapor hazýrlama, kompozisyon çalýþmasý, serbest çalýþma, eser inceletme, yaratýcý drama, film izleme v.b.) sýnýf içinde uygulanabilecekleri yönünde etkinlik planlanýr. Okul dýþý etkinlikler ise, ilgili etkinliklerin ev, müze, tarihi eser,sanat galerisi konuyla ilgili kurum, kuruluþ v.b. yerlerde yapýlabilecek ziyaret ve çalýþma alanlarý dikkate alýnarak etkinlik planlanýr Temel Beceriler: Beceri Nedir? Þimdiye kadar bilgi edinme, yaþam ve okulun temel amacý olarak görülmüþtür. Günümüzde ise bilgiye bakýþ deðiþmiþtir. Bilgi; olgularý, kavramlarý, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. Bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadýr. Bilgiyi öðrenmenin önemi göz ardý edilmemekle birlikte, öðrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlý ortamlarda eleþtirel düþünmede ve yaratýcý düþünmede kullanmalýdýr. Beceri ise bilgi gerektiren ve performans içeren karmaþýk bir eylemdir. Hem bilgi hem beceri kýsa zamanda kolayca öðretilebilir ve öðrenilebilir. Fakat yetenek daha geç geliþir ve daha karmaþýktýr. Bilgi ve becerilerin birleþmesi ile yetenek ortaya çýkmaktadýr. Beceri öðrencilerde, öðrenme süreci içerisinde kazanýlmasý, geliþtirilmesi ve yaþama aktarýlmasý tasarlanan kabiliyetlerdir. Bu beceriler aþamalarý ile birlikte aþaðýda gösterilmiþtir. Bu becerilerin bazýlarýna ya da aþamalarýna, üniteler göz önünde bulundurularak doðrudan verilecek beceri þeklinde programda yer verilmektedir. Bu becerileri þöyle sýralayabiliriz: 1. Eleþtirel Düþünme Becerisi 2. Yaratýcý Düþünme Becerisi 3. Ýletiþim Becerisi 4. Araþtýrma Becerisi 5. Problem Çözme Becerisi 6. Karar Verme Becerisi 7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 8. Giriþimcilik Becerisi 9. Türkçeyi Doðru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi 10. Gözlem Becerisi 11. Mekâný Algýlama Becerisi 12. Zaman ve Kronolojiyi Algýlama Becerisi 13. Deðiþim ve Sürekliliði Algýlama Becerisi 14. Sosyal Katýlým Becerisi 15. Empati Becer 3

8 Ölçme Deðerlendirme: Eðitim ve öðretim sürecini ve sonucunu derse uygun ölçme ve deðerlendirme araçlarý-ürün deðerlendirme, gözlem raporlarý, performans çalýþmasý, öz(kendi kendini) deðerlendirme kullanýlarak öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki performansý deðerlendirilir. Öðrencinin deðerlendirmesi ile ilgili olarak öncellikle öðrencinin öðrenme süreci içerisindeki geliþimi ve daha sonra ürünleri deðerlendirilir. Böylelikle, ölçme sonuçlarýna göre öðrencinin baþarýsý hakkýnda yargýda bulunur Ýliþkilendirme: Öðrenme öðretme sürecinde; ders içi, diðer derslerle ve ara disiplinlerle iliþkilendirme olmak üzere üç farklý þekilde iliþkilendirme yapýlmaktadýr... Ders içi iliþkilendirmeler, okul içi ve dýþýnda planlanan etkinlikler ilgili kazanýmlar ile iliþkilendirilmesi bilginin daha anlamlý ve kalýcý olmasýný saðlar. Diðer derslerle iliþkilendirme, ilgili kazanýmlarýn edinilmesinde iþ birliði yapýlabilecek diðer dersler dikkate alýnmasý, dersler arasý iliþki kurulur. Öðrenci kazanýmlarýnýn önemini ve anlamýný daha çok kavrar. Öðrenme süreci daha verimli olur. Ara disiplinler, Taslak program hazýrlama sürecinde göz önünde bulundurulan ana disiplinlerle açýk ve kapsayýcý biçimde örtüþen diðer disiplinlerdir. 4

9 Program Felsefesi ve Temel Ýlkeler Program Geliþtirme Komisyonu Oluþtur Kitap ve Materyal Geliþtirme Komisyonu Oluþtur Ölçme Deðerlendirme Komisyonu Oluþtur Ýhtiyaçlarýn Belirlenmesi Genel Hedeflerin Belirlenmesi Programýn Ýçeriði, Derinliði, Öðretme Durumlarý, Öðretim Yöntemleri, Deðerlendirme Öðrenme Alanlarý Temalar ve Genel Kazanýmlarýnýn Belirlenmesi Öðrenme Alanlarý Temalara Göre Ünitelerinin Belirlenmesi Ünitelerinin Diðer Alanlarla Baðlantýlarý, Kavram Haritalarýnýn Oluþturulmasý, Etkinliklerin Belirlenmesi Programýn Denenmesi Programýn Deðerlendirilmesi Geribildirim ve Düzeltme Genel Deðerlendirme Uygulama Geribildirim Düzenleme Deðerlendirme 5

10 6

11 Sosyal Bilgiler 4 Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 Ünite 2 Ünite 3 Ünite 4 Ünite 5 Ünite 6 Ünite 7 Ünite 8 : 2 Hafta : 7 Hafta : 6 Hafta : 7 Hafta : 3 Hafta : 2 Hafta : 2 Hafta : 3 Hafta

12 4. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝ ÖÐRENME ALANLARI ÜNÝTELER VE ZAMANLAMA 8

13 4. SINIF SOSYAL BÝLGÝLER DERSÝNÝN ÜNÝTE VE INA GÖRE KAVRAM HARÝTALARI

14 Kavram Haritalarý Ünite 1. 1: Ünite Coðrafya BEN ve KÝMÝM Çevremiz Kýz Erkek Uzun Kýsa Zayýf Þiþman... v.s. Duygular Mutluluk Hüzün... v.s. Özellik deðiþik farklý kesitler Yaþam oluþturur Soy Aðacým BÝREY seçer Anne Baba Dayý Nine Dede Amca Hala Nine Kimlik bilgilerim Ýsim Soy Ýsim Doðum Tarihi Yaþ Adresi Mesleði Tercihler Bilgisayar oyunlarý Tv programlarý Yemek Aktiviteler Kitap 10

15 var Ünite 2: AÝLE var baþlar Süreç Eðitim Oluþum Saygý Paylaþma Dayanýþma Konuþma Ýyi Doðru Niþan Nikah Kýna Evlilik Düðün AÝLE Sorumluluk Görev Ortak Kararlar Paylaþým Ýþ Bölümü Demokrasi Ortak Kararlar Eþitlik Söz Söyleme Fikir Sunma 11

16 Ünite 3: YAKIN ÇEVREMÝZ Harita Ara Kuzey batý Kuzey doðu Güney batý Güney doðu Ölçek Plan Siyasi Harita Fiziki Hari ta Yönler oluþur ÇEVRE vardýr Yerleþim Yerleri Köy Kasaba Þehir Ana Adres Doðu Batý Kuzey Güney Kroki Görünüþ Kuþbakýþý Semt Cadde Sokak Numara 12

17 Ünite 4: TEMEL ÝHTÝYAÇLAR olmalýdýr Barýnma Beslenme Eðitim Saðlýk Giyecek Dengeli Yeteri kadar Taze ve doðal Temel Eðlenmek Gezmek Gelir Dinlemek Harcama Sosyal Bütçemiz vardýr önemlidir ayarlamalýyýz ÝHTÝYAÇLARIMIZ giderirken Tüketim karþýlarken elde ederken Para Tutumluluk Parada tutumluluk Zamanda tutumluluk Enerjide tutumluluk Ortak bir deðer ölçüsüdür(deðer ölçüsü) Alýþ veriþler para ile yapýlýr(alýþ-veriþ) Devlet tarafýndan basýlýr(devlet basar) Her ülkenin kendine özgü ayrý para birimi var. (para birimi) Kaliteli olma Ucuz olma Etiketli olma Taze olma Tarihi geçmemiþ olma Garanti belgesi olma 13

18 Ünite 5: BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ Ormanlarýn yok olmasý Canlý türlerin yok olmasý Küresel ýsýnma Saðlýk sorunlarý Zararlarý var yeralýr Bilimsel Düþünce Akýl Yaratýcýlýk Buluþ Yararlarý içinde BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ r önemli kullandýðýmýz var Harikalarý Ýnternet Telefon Televizyon Radyo Gazete Fabrika Ýþyerleri Þehirler Elektrik Alanlar Günlük yaþam Ulaþým Þehir ve fabrikalar Haberleþme 14

19 Ünite 6: HEP BÝRLÝKTE Çalýþmalar Deðer verme. Sorunlara çözüm yollarý bulma. Programlar tasarlama Barýnaklar yapma Hayvanlarý Koruma Derneði vardýr Ýlkeler Hayvanlarý öldürmek suçtur. Hayvanlara eziyet suçtur Hayvanlar sayesinde para kazanmak ve onlara eziyet etmek suçtur. Hayvanlarýn doðal ortamlarýndan koparmak doðru deðildir. Çevreciler Derneði Dernekler Ýhtiyaçlarýmýz Ýlkeler Temiz ve yeþil bir çevrede yaþamak Doðayý kirletenlere ve yok edenlere savaþ Açmak. Ýnsanlara doða bilinci aþýlamak. Çevre kirliliðinin neden olduðu hastalýklar hakkýnda insanlarý bilinçlendirmek. Trafik Kazalarýný Önleme Derneði 15

20 Ünite 7: YÖNETÝM birim Köy Yerel Yönetim Muhtar Muhtar Azasý Çaðdaþ Aile günümüz Aile þekli iliþkisi Yönetim Okul birim Oluþur Kasaba Belediye Baþkaný Ýdare Belediye Meclisi Sýnýf Öðrenci Öðretmen Kaptan Müdür Müdür Yardýmcýsý Sekreter 16

21 Ünite 8: UZAKTAKÝ ARKADAÞIM ÜLKELER ÝTALYA TÜRKÝYE MADAGASKAR MISIR JAPONYA AZERBAYCAN ÖZELLÝKLERÝ Turizm Ekonomi Ýklim özellikleri Yaz Kýþ Yeraltý ve yerüstü kaynaklarý Güneþli Yaðýþlý Sanayi ürünleri Az yaðýþlý Tarým ürünleri 17

22 ÖÐRENME ALANI : BÝREY VE TOPLUM SÜRE/HAFTA 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BEN KÝMÝM Küçük Farklýlýklar KAVRAMLAR Farklýlýk Özellik 1. Çevresinde kullandýðý eþyalarýn birbirinden farklý özellikleri olduðunu fark eder. 2. Eþyalarda olduðu gibi kiþiler arasýnda da fiziksel farklýlýklarýn olduðunu fark eder. 3. Kiþiler arasý fiziksel farklýlýklarýn önemini kavrar. 4. Kendisini arkadaþlarýndan ayýran fiziksel farklýlýklara örnekler verir. 5. Bireysel farklýlýklarý tanýr ve kabul eder. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sepet Karar verme, araþtýrma becerileri geliþir. Sýnýf mevcuduna göre öðrenciler gruplara ayrýlýr. Öðrencilerden kendilerine ait kalem, silgi vb gibi eþyalar bulmalarý istenir. Sepetlerin içindeki eþyalar karýþtýrýlýr. Öðrencilerden tek tek masaya gelerek kendilerine ait eþyalarý bulmalarý istenir. Aþaðýdaki sorularý yönelterek grup etkileþimi baþlatýlýr. Eþyalarýnýzý kolayca bulabildiniz mi? Hangi özelliklerine bakarak eþyalarýnýzý buldunuz? Kalabalýk bir mekanda bir yakýnýnýz veya arkadaþýnýzý nasýl tanýrsýnýz? Ýnsanlarýn hangi özellikleri onlarý tanýmanýza yardýmcý olur? Ýnsanlarý birbirinden ayýrt etmek için sadece fiziksel özelliklerine bakmak yeterli midir?...gibi sorular sorularak eþyalarýn birbirlerinden farklý özellikleri anlaþýlýr. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.Ý: Ünite 8 Uzaktaki Arkadaþlarým (1) D.D: Fen ve Teknoloji 5 Dünyadaki ve (2) Ülkemizdeki Canlýlar A.D: Saðlýk Kültürü, Giriþimcilik (3) Farklýlýklarla ilgili sözlü sorular sorulur. (1) (2) (3) D:Ý:Disiplin Ýçi D:D: Diðer Disiplinler A:D: Ara Disiplin 18

23 ÖÐRENME ALANI : BÝREY VE TOPLUM 6. Duygularý ve düþünceleri arasýndaki iliþkiyi fark eder. 7. Farklý durumlara ait duygu ve düþüncelerini ifade eder. 8. Farklý durumlara ait duygu ve düþünceleri kendi ile iliþkilendirir. 9. Baþkalarýnýn duygu ve düþüncelerini saygý ile karþýlar. Öðrencilerden bir fotoðraf, resim ya da gazete haberi inceleyerek duygu ve düþüncelerini ifade etmeleri istenir. Ýncelenecek resimde çocuklarýn olmasý gerektiðini vurgulayýnýz. Fotoðrafta kaç çocuk var? Sence fotoðraftaki çocuklar hangi ülkede yaþýyorlar? Fotoðraftaki çocuklar nereden kaçýyorlar? Çocuklarýn bazýlarýnýn elinde ne var? Çocuklar neden sokaktadýr? SÜRE/HAFTA 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BEN KÝMÝM 1.2. Duygularým ve Düþüncelerim HAZIRLIK Öðretmen: Konuyla ilgili fotoðraflar getirir. Araþtýrma, gözlem, eleþtirel düþünme, empati becerisi Aþaðýdaki sorularý çocuklara yöneltin. 1. Fotoðraftaki çocuklar neler hissediyor olabilir. 2. Siz neler hissediyorsunuz? 3. Duygularýnýzýn bir listesini yapabilir misiniz? 4. Dünyanýn çeþitli yerlerinde hayatýný kaybetme tehlikesi geçiren çocuklar hakkýnda ne düþünüyorsun? Bir listesini yapabilir misiniz? KAVRAMLAR Duygu Düþünce Hissetme ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.Ý: Ünite 8 Uzaktaki Arkadaþlarým A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Gazete haberi ile ilgili sözlü yorumlarý alýnýr. 19

24 ÖÐRENME ALANI : BÝREY VE TOPLUM SÜRE/HAFTA 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BEN KÝMÝM 1.3. Sevdiklerim Ve Sevmediklerim KAVRAMLAR Sevmek Hoþlanmak Zevk Almak 10. Sevdiði ve yapmaktan hoþlandýðý þeylerin bazen ayný olabileceði, bazen de farklý, olabileceðini ifade eder. 11. Herkesin zevklerine saygý duyacaðýný ve zevklerinden dolayý kimseyle alay etmemesi gerktiðini kabul eder. Karar verme, eleþtirel düþünme becerisi. Yazý tahtasýnýn bir kenarýna sýnýftan demokratik yollarla seçeceðimiz beþ öðrencinin isimlerini yazalým Tahtanýn en üst kýsmýna sol taraftan baþlamak kaydýyla hobiler, yemekler, hayvanlar ve kitap türleri gibi baþlýklar koyarak sütunlar oluþturunuz. Bu beþ arkadaþýmýz sýrasý ile kendilerine ait olan sütunu doldurmalarýný isteyiniz. Þu sorularý sorarak sevdiðimiz ve sevmediðimiz þeyler olduðunu anlamalarýný saðlayýnýz. 1- Arkadaþlarýnýzýn hepsi ayný yemeði seviyor mu? 2- Arkadaþlarýnýzýn hangileri ayný yemeði seviyor? 3- Kim bu tercihler dýþýnda baþka bir tecihte bulundu? Bu tercihler hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Söyleyiniz. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: Türkçe A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Öðrencilerin konuyla ilgili arkadaþlarýna soracaklarý sorularý hazýrlamasý istenir 20

25 ÖÐRENME ALANI : BÝREY VE TOPLUM 12. Yaþamýna iliþkin belli baþlý olaylarý kronolojik sýraya koyar. HAZIRLIK Öðretmen: Kendi hayatý boyunca, kendisini etkileyen, resim, fotoðraf, oyuncak, giyecek, kart... v.b. getirebilir. Öðrencilerden doðduklarý günden bu güne kadar kendilerini etkileyen olaylarý listelemelerini isteyiniz.( Olaylarýn belirlenmesinde ailenin yardýmýný alabilir ) Bu olaylarla ilgili resim, fotoðraf, oyuncak, giyecek, kart, belge v.b kanýtlar bulmalarýný ve sýnýfa getirmelerini isteyin. Zaman þeridi öðrencilere fotokopi yoluyla çoðaltýlýp verilebilir. Bu imkân mevcut deðilse öðrencilere basit bir zaman þeridi çizdirilebilir. Olaylarý tarihleri ile sýralamalarýný isteyiniz. Olaylarý ve tarihleri geçmiþten günümüze doðru zaman þeridinde göstermelerini isteyiniz. Zaman þeridi üzerinde sýralanan olaylar ve tarihlerinin üzerine ilgili kanýtlarý olan fotoðraf / resmi yapýþtýrmalarýný isteyiniz. SÜRE/HAFTA 1 HAFTA ÜNÝTE 1 BEN KÝMÝM 1.4. Yaþamýmdan Kesitler KAVRAMLAR Geçmiþ Þimdi Gelecek Karar verme, eleþtirel düþünme, zaman ve kronolojiyi algýlama, deðiþim ve sürekliliði algýlama. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.Ý : Ünite 8 Uzaktaki Arkadaþlarým D.D: Türkçe A.D: Kariyer Bilinci Geliþtirme Öðrencilerin oluþturduklarý zaman çizelgesi deðerlendirilir. 21

26 ÖÐRENME ALANI : AÝLE VE TOPLUM SÜRE/HAFTA 6 HAFTA ÜNÝTE 2 AÝLE 2.1. Aile Oluþumu KAVRAMLAR Düðün Evlilik Eþ Nikâh Nikâh Memuru Þahit Kýna gecesi Tebrik Sosyal Hizmetler Dairesi Kimsesiz Çocuklar Evlat Edinmek Kan Baðý 13. Sözlü tarih yöntemi kullanarak aile tarihi oluþturur. 14. Eski ve yeni düðünler arasýndaki benzerlikler yorumlar ve farklýlýklarý karþýlaþtýrýr. 15. Çevresindeki millî kültürü yansýtan öðeleri fark eder. 16. Sosyal Hizmetler Dairesi hakkýnda bilgi sahibi olur. 17. Eski aile yapýlarý ile yeni aile yapýlarý arasýndaki farklar ile ilgili çýkarýmlarda bulunur. 18. Çocuk sayýsý az olan ailelerle çocuk sayýsý fazla olan aile yapýlarýnýn olumlu yönleri ile ilgili görüþ oluþturur. 19. Akraba evlilikleri sonucu oluþan çocuklarýn saðlýk sorunlarý hakkýnda bilgi sahibi olmak için araþtýrmalarda bulunur. HAZIRLIK Öðretmen: Önceden hazýrlanmýþ soru kâðýdý. Öðrenci: Eski ve yeni düðünlere örnek resim getirir. Araþtýrma, gözlem, karar verme becerisi ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: sýnýflar, Tema 2 Ailem ve Arkadaþlarým A.D: Saðlýk Kültürü, Giriþimcilik Öðrencilerden eski ve yeni düðünler konusunda konuþacaklarý kiþileri seçmelerini isteyiniz. Görüþme sorularýný sizin kýlavuzluðunuzda hazýrlamalarýna saðlayýnýz. Görüþmenin gerçekleþmesini saðlayýnýz. Öðrencinin görüþmeden elde ettiði verileri, düzenlemesine gerekirse yardým edin. Görüþme sonucunun sýnýfta sunulmasýný isteyin. veya Sosyal hizmetler dairesine ziyaret yapan öðrenci, ilgili birimden biriyle röportaj yapar. Çalýþma kâðýdýna benzer sorular hazýrlatýp Sosyal Hizmetler Dairesi hakkýnda bilgi sahibi olur. Öðrenci daha sonra topladýðý bilgileri sýnýfta sunar. Öðrencilerin yapmýþ olduðu görüþme / röportaj sonucu deðerlendirilir. 22

27 ÖÐRENME ALANI : AÝLE VE TOPLUM 20. Geçmiþte ve günümüzde aileler arasý iþbölümünün önemini kavrar. 21. Adres bilgilerini sýraya koyar. Eleþtirel düþünme becerisi. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: H.B Tema B Evde Görev ve Sorumluluklarým A.D: Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Ailede iþ bölümü ile ilgili ders giriþinde bir beyin fýrtýnasý yapýnýz. Öðrencilerin ortaya konan görüþleri kýsa kýsa tahtaya yazýnýz. Öðrencilerden defterlerinin bir sayfasýný ortadan kalemle ayýrmalarýný isteyiniz. Sayfanýn bir tarafýna aile bireylerinin isimlerini diðer tarafýna da görevlerini karþýlarýna gelecek þekilde yazmalarýný isteyiniz. Geçmiþteki ailelerin kendi aralarýndaki iþ bölümü hakkýnda örnekler vererek açýklamalarda bulununuz. Öðrencilerin soru sormasýný isteyiniz. Eski ve yeni aileler arasý iþbölümü arasýnda sözlü olarak karþýlaþtýrma yapmalarýný isteyiniz. SÜRE/HAFTA 6 HAFTA ÜNÝTE 2 AÝLE 2.2. Ailede Ýþ Bölümü KAVRAMLAR Sorumluluk Titiz Çalýþma Ýþ Birliði Paylaþým Eski ve yeni aileler arasý iþbölümüyle ilgili sorularý sözlü olarak sorulur. Kýsa cevaplý sorulardan oluþan bir deðerlendirme yapýlýr. 23

28 ÖÐRENME ALANI : AÝLE VE TOPLUM SÜRE/HAFTA 6 HAFTA ÜNÝTE 2 AÝLE 22. Eðitimin ailede baþladýðýný ve hayat boyu devam ettiði fikrini fark eder. Eðitimin baþlangýcý ve devamlýlýðý ile ilgili örnekler veriniz.( ailede, okulda, çevrede). Fotoðraflarla eðitimin ailede baþladýðý ve hayat boyu devam ettiðini gösteren resimler konunun daha da pekiþmesini saðlayýnýz Ailede Eðitime Yaklaþým Konuyla ilgili sorular sormalarýný teþvik ediniz. Sorduklarý sorulara açýklamalý cevaplar veriniz. veya Sorulara soru ile karþýlýk vererek sýnýfta tartýþma ortamý geliþtiriniz. KAVRAMLAR Eðitim Okul Anadil Dayanýþma Yasal Mezun HAZIRLIK Öðretmen: Konuyla ilgili örnek olay senaryolarý oluþturur. Konu ile ilgili fotoðraflardan yararlanýlýr. Türkçeyi doðru, etkili ve güzel kullanma becerisi ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: H.B Tema B Ýþte Benim Ailem A.D : Kariyer Bilinci Geliþtirme Aile kavramýyla ilgili eþleþtirmeli sorular sorulur. veya Kavram haritasý (aile) oluþturunuz. 24

29 ÖÐRENME ALANI : AÝLE VE TOPLUM 23. Geçmiþte ve günümüzdeki aile içi demokrasinin önemini kavrar. Sýnýftaki kütüphaneden faydalanarak öðrencilerin demokrasi kavramýný bulmalarýný isteyiniz. Bulduklarý kavramý defterlerine yazýmalarýný isteyin. SÜRE/HAFTA 6 HAFTA ÜNÝTE 2 AÝLE Araþtýrmacýlýk, empati kurma becerisi Daha sonra aile demokrasisinin ne anlama geldiðini bilgi düzeyinde aktarýnýz. Sanal da olsa örneðin bir öðrencinin ailesi tatil yapmaya karar verirse aile bireylerinin düþüncelerini neler olabileceðini öðrencinin kestirmesini isteyiniz. Bu çalýþmayý defterlerine yapmalarýný teþvik ediniz. Yapýlan çalýþmanýn sonunda aile bireylerinin düþüncelerini içeren yazýlý ifadeleri sýnýfta okutunuz Ailede Demokrasi KAVRAMLAR Eþit Demokrasi Hak Aile bireyleri tatil yapmaya karar verirse aile bireylerinin düþüncelerinin neler olabileceði ile ilgili yazmýþ olduðu kompozisyon deðelendirilir. Kompozisyon yazma ve deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir. 25

30 ÖÐRENME ALANI : ÝNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER SÜRE/HAFTA 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ 3.1.Yakýn Çevremizi Tanýyalým KAVRAMLAR Çevre Yakýn Çevre 24. Ýletiþim aracý olan mektubun yazýmýndan ulaþýmýna kadar olan aþamalarý hakkýnda görüþ oluþturur. 25. Mektup yazýmýnýn nasýl tasarlanacaðýný yazar/söyler. HAZIRLIK Öðrenci: Eski mektup, zarf örneði. Gözlem, Türkçeyi doðru, güzel ve etkili kullanma becerisi Etkinlik I Öðretmen, öðrencilerden ellerindeki eski bir mektubu ve zarflarý sýnýfa getirmelerini ister. Öðrencilerden mektup ve zarf üzerindeki bilgileri incelemelerini ister. Öðrencilerin yaptýðý incelemeden sonra öðrencilerin zarf ve mektup üzerinde neler gördüklerini söylemelerini ister. Yazý tahtasýna örnek bir mektup ve zarf çiziniz çizer. Yazý tahtasýnda sýnýfca bu bilgileri tekrar eder dakikalýk bir sürede öðrencilere kýsa bir mektup yazdýrýn. Boþ bir zarf üzerine yazýlan mektubun yerine ulaþmasý için gerekli bilgileri yazmalarýný istenir. Öðrencilerin yaptýðý bu çalýþmanýn doðru olup olmadýðýný kontrol edilir. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.Ý: Ünite 5 Bilim ve Teknoloji Ünite 6 Hep Birlikte D.D: Fen ve Teknoloji Ünite 4 Hava Kirliliði ve Çevrenin Korunmasý Sýnýf Türkçe Tema 6 Çevremiz Hayat Bilgisi Tema 5 Ýþ ve Okula Gidiþ Geliþler Yazýlan mektup deðerlendirilir. Mektup yazma ve deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir. 26

31 ÖÐRENME ALANI : KÜLTÜR VE MÝRAS 26. Adres yazarken kullandýðýmýz sokak, mahalle, cadde ve semt sözcüklerinin ne anlama geldiði hakkýnda bilgi sahibi olur. Öðrencilerden sýnýf içerisinde kütüphaneden faydalanarak sokak, semt, mahalle, cadde sözcüklerinin ne anlama geldiðini bulmalarýný isteyiniz. Daha sonra defterlerine kendi sokak, semt, mahalle ve cadde isimlerini yazmalarýný isteyiniz. Yazý tahtasýna kendi adresinizi yazýnýz. Onlarýn da defterlerine kendi adreslerini yazmalarýný isteyiniz. SÜRE/HAFTA 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ 3.2. Adresini Biliyor Musun? Araþtýrma becerisi. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: Hayat Bilgisi Tema B - Benim Güzel Yuvam, Evim KAVRAMLAR Adres Mahalle Sokak Levha Cadde Mektup Postane Posta kodu Postacý Boþ yerleri doldurma veya doðru/yanlýþ sorularý sorulur. 27

32 ÖÐRENME ALANI : KÜLTÜR VE MÝRAS 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ 3.3 Yakýn Çevremizi Tanýmak Ýçin Neler Bilmeliyiz? KAVRAMLAR Bina SÜRE/HAFTA 27. Yakýn çevresinde bulunan binalarý keþfeder. Gözlemcilik, giriþimcilik becerisi. Yazý tahtasýna yakýn çevremiz de bulunabilecek olan önemli binalarýn isimlerini tahtaya yazýnýz. Daha sonra öðrencilerden kendi yaþadýklarý yakýn çevrelerini düþünmelerini isteyiniz. Her öðrencinin yakýn çevresinde yer alan önemli binalarý bir liste þeklinde defterlerine yazmalarýný isteyiniz. Yaþadýðýmýz çevrede olabilecek bu binalarýn neler olabileceði konusunda öðrencileri bilgi veriniz. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.Ý : S.B Ünite 8 D.D: F.B Ünite 5 H.B Tema B Ýþ ve Okula Gidiþ Geliþler Kavramsal deðerlendirme. Kavram haritasý oluþturma. (Liste oluþturulur. Binalarýn isimleri ve binalarýn önemleri yazýlýr.) 28

33 ÖÐRENME ALANI : KÜLTÜR VE MÝRAS 28. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer. 29. Çeþitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduðu yönü bulur. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Sýnýfa tepegöz veya projeksiyon veya A4 kaðýt getirilir. Sýnýfata tepegöz yardýmý ile bir cismin üst ve yan görünüþlerini gösteriniz. Gösterdiðiniz cismin üst ve yan görünüþlerini incelemelerini isteyiniz. Cismin üst veya yan görünüþlerinin ayni olup olmaýdýðýný öðrencilere sorunuz. Tepegözde öðrencilerden üst görünüþü olan bir odanýn çizimini gösteriniz. Oda içerisinde yer alan nesnelerin neler olduðunu ve odanýn neresinde yer aldýklarýndan söz ediniz. Daha sonra öðrencilere boþ bir A 4 kâðýdý daðýtýnýz. Onlardan kendi sýnýflarýnýn krokilerini çizmelerini isteyiniz. Yardým isteyen öðrencilere yardým ediniz. SÜRE/HAFTA 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ 3.4 Kroki Çizelim Ýnceleme, Mekaný algýlama. KAVRAMLAR Kroki Kuþbakýþý ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: Matematik,Geometri- Kesirler- Ölçme Çoktan seçmeli test uygulanýr. 29

34 ÖÐRENME ALANI : KÜLTÜR VE MÝRAS SÜRE/HAFTA 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ 3.5. Yönümüzü Nasýl Buluruz? KAVRAMLAR Yön Doðu Batý Kuzey Güney Ara yönler Kuzeydoðu Kuzeybatý Güneydoðu Güneybatý Pusula 30. Çeþitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduðu yönü bulur. 31. Pusulanýn yön bulmak için kullanýlan bir araç olduðunun bilgisine sahip olur. HAZIRLIK Öðretmen: Örnek bir kroki çalýþmasý, harita sýnýfa getirilir. Mekan algýlama, Türkçeyi güzel,etkili ve doðru kullanma becerisi. ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER A.D: Matematik,Geometri- Kesirler- Ölçme Öðrenciler bir kroki üzerinde gizledikleri bir defineyi, bilmeceler ve ipuçlerý ile bulmaya çalýþýr. Bilmeceler hazýrlanýrken yön bilgisine ait ifadeler ve çeþitli kelime oyunlarý kullanýlýr. - Öðretmen öðrencilerden iyi bildikleri bir yerin krokisini çizmelerini ister. - Kroki üzerinde gerçek enlemde belli baþlý yerlerin isimleri yazýlýr. - Her öðrenciden çizilen kroki üzerindeki herhangi bir yere define gizlemesi istenir. - Definenin bulunduðu yer ve bu yerin özelliklerini çaðrýþtýracak bilmeceler hazýrlanýr. - Kâðýtlar öðrenciler arasýnda deðiþtirilerek hazinenin öðrenciler tarafýndan bulunmasý istenir. AÇIKLAMALAR Hazýrlanacak sorular birbiri ile iliþlili olmasý kroki üzerindeki definenin daha kolay bulunmasýný saðlar. Öðrencilere bilinmeyen yerleri keþfetmek için özel bazý yerle ve özellikleriyle ilgili sorular hazýrlamalarý istenir. Her öðrenci arkadaþýna 3 soru hazýrlayarak posta yoluyla bu sorularý arkadaþýna postalar veya yoluyla ulaþtýrýr. 30

35 ÖÐRENME ALANI : KÜLTÜR VE MÝRAS 32. Harita, Plan, Yön, Ölçek ve Grafik hakkýnda bilgi sahibi olur. 33. Harita ve Plan arasýndaki farklar açýklar. HAZIRLIKLAR Öðretmen: Harita, plan örnekleri getirir. Öðrencilerden harita, ölçek ve plan sözcüklerinin ne anlama geldiðini bulmak için sýnýfta kaynak taramasý yapmalarýný isteyiniz. Bulduklarý bilgileri defterlerine yazmalarýný isteyiniz. Sýnýfa getireceðiniz harita ve planlarý incelemelerini isteyiniz. Harita, plan ve ölçek kavramlarý hakkýnda fikir sahibi olup olmadýklarýný anlamak için onlara sorular sorunuz. SÜRE/HAFTA 5 HAFTA ÜNÝTE 3 YAKIN ÇEVREMÝZ Harita, Plan ve Ölçek Ýnceleme becerisi KAVRAMLAR Harita Plan Ölçek ÝLÝÞKÝLENDÝRMELER D.D: Matematik, Sayýlar-Geometri- Kesirler-Ölçme Proje verilir. Konu ile ilgili A4 sayfasýnda çalýþma yaptýrýlýr. Proje hazýrlama ve deðerlendirme kriterleri öðrencilere verilir. 31

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Hayat Bilgisi. 1.-2..Sýnýf. Öðretim Programý. Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat. Sonbahar. Vücudumuzu. Tanýyalým. Yakýnlar ve Uzaklar.

Hayat Bilgisi. 1.-2..Sýnýf. Öðretim Programý. Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat. Sonbahar. Vücudumuzu. Tanýyalým. Yakýnlar ve Uzaklar. Sonbahar Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat Ben ve Arkadaþým Okuldayýz Vücudumuzu Tanýyalým Uzay Güzel Okulum Ben, Ailem ve Yuvam Yapmam Gerekenler Yakýnlar ve Uzaklar Dünya Dönüyor 1.-2..Sýnýf Hayat

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi1 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (1. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik Öðretim Programý

Matematik Öðretim Programý Yüzdelikler Bulmaca Cebir Ölçme-Deðerlendirme Etkinlik Sa Geometri permutasyon Olasýlýk Sayýlar Yaratýcý Oyunlar Ortaokullar 7.-8. Sýnýf Matematik Öðretim Programý KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Ýsmail GÜVEN * Özet Bu niteliksel çalýþmanýn amacý sosyal bilgiler alaný öðretmen adaylarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler

Fen ve Teknoloji. Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı