*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar ekiyorlar f rt na biçecekler! Sayfa 8 Büyük Ekim Devrimi nin kazan mlar yolumuzu ayd nlat yor Sayfa Bizim tanr m z Çin halk kitleleridir! Sayfa 31

2 B E L L E K B Z M TANRIMIZ Ç N HALK K TLELER D R * 1 Ekim 1949 da ilan edilen Çin Halk Cumhuriyeti, Çin halk n n büyük mücadelesi ile anlaml hale gelmifltir. As rlar boyunca sürekli ezilen Çin halk n n ba ms zl k ve halk demokrasisi için ÇKP öncülü ünde verdi i mücadele ve sonras nda tarihin en kitlesel hareketlerinden birisi olan Büyük Proleter Kültür Devrimi, gerçek bir demokrasi ve öz yönetim istemine sahip tüm dünya halklar na umut olmufltur y l nda kurulan ÇKP, önündeki tek örnek olan Ekim Devrimi nin kazan mlar n sonuna kadar sahiplenirken Marksizm-Leninizm in Çin koflullar na yarat c bir flekilde uyarlanmas anlay fl ndan asla taviz vermemifltir. ÇKP, Yeni Demokratik Devrim e kadar verdi i mücadeleyi üç dönem fleklinde ele alm flt r: Birinci Büyük Devrim, Toprak Devrimi ve Japonya ya Karfl Direnme Savafl. Çin devriminin birinci döneminde ÇKP ve Çin halk emperyalizme ve feodalizme karfl büyük bir savafl verirler. Kuruldu u dönem ilerici yönleri olan Komintang n içindeki gerici kli in gerçeklefltirdi i ihanet sonucunda bu devrim yenilgiyle sonuçlan r. Bu yenilginin di- er bir taraf n da ÇKP içinde 1927 y l nda egemen olan sa c klik oluflturur y l nda yaflanan yenilgi, ÇKP içerisinde sa c lar n dayanak durumu olur. Yaflanan yenilgiye ra men burjuva demokratik devrimin tamamland n iddia eden bu sa c grup, aktif mücadele yerine sosyalist devrim koflullar olufluncaya kadar beklemeyi savunmaktayd. Savunduklar bu görüfllerin yan nda ÇKP ye karfl hizip girifliminde bulunan sa c grup, bu nedenle 1927 y l nda ÇKP den uzaklaflt r l r. Sa c l n yaratt tahribat n etkisiyle ve Komintang n artan sald r lar - na karfl bu sefer de parti içerisinde küçük-burjuva acelecilik egemen hale gelir. Bu anlay fl, ÇKP içerisinde egemen olduktan sonra 1927 yenilgisini do ru alg layamayarak, devrimin sürekli olarak ilerledi ini bu nedenle de sald r lar n artt r lmas gerekti ini savunur. Taktik konularda kendisini hissettiren solculuk, büyük oranda örgüt içerisinde de yans ma bulur. Kendi yoldafllar na karfl yap c elefltiri yapmak yerine sertleflen, y k c laflan müdahale tarz, Mao Zedung gibi yoldafllar n çabalar yla etkisiz hale getirilir y l nda toplanan 6. parti kongresi verilen mücadele sonucunda esasen do ru bir çizgiyi parti genelinde egemen k lar. Çin genelinde yaflanan durumu do ru tahlil eden kongre, içinden geçilen dönemde sald r lar süreklilefltirmek yerine temel görevin kitleleri kazanmak oldu unu belirtir. Buna ra men 6. Kongre nin baz subjektif belirlemeleri de olmufltur. Bu nedenle 6. Kongre sol sapmay tamamen engelleyememifltir y l nda sol fikirler tekrar parti içerisinde egemen olmaya bafllar. Komintang içerisinde yaflanan sorunlar abartarak Yeni Devrimci At l m yönünde bir karar alarak partiyi de bu karar peflinde sürükleyen sol anlay fl, ülke çap nda devrimin eflitsiz geliflimini kavrayamaz. Mao yoldafl n k rsal bölgelere önem veren siyasetine ac mas zca sald ran Li Li San önderli indeki sol sapma, flehirlerin öncülü- ü düflüncesini savunur. lk sol sapmaya oranla daha geliflmifl bir flekilde ortaya ç kan Li Li San önderli indeki sol sapma parti içerisinde verdi i yanl fl kararlar nedeniyle uzun süre egemen kalamaz. Ancak ÇKP MK s ilk etapta Li Li San çizgisine karfl uzlaflmac bir tav r al r ve bu çizgiyi taktiksel hatalar yapt gerekçesiyle elefltirirken sol olarak nitelendiremez. Parti içerisindeki sol hatalara karfl verilen mücadelenin zay fl nedeniyle bu sefer de Vang Ming önderli inde sözde Li Li San ve uzlaflma çizgisine karfl ym fl gibi görünen ancak esasta kendisi de sol ve sekter bir sapma olan çizgi merkezi önderli e karfl bayrak açar. Bu yeni sol çizgi, Li Li San çizgisini sa oportünist olarak ilan eder ve Parti MK s n sözde sa çizgiye karfl mücadele vermemekle suçlar. Yeni sol çizgi, ülke çap nda devrim dalgas n n yükseldi ini, bu nedenle yine ülke çap nda sald r ya geçmek gerekti ini iddia eder. Sol çizginin parti içerisinde egemen olmas nedeniyle 1931 y l nda bafllayan Japon iflgali bu sapma taraf ndan do ru de erlendirilemez. Bu dönemde Çan Kay fiek in 2 yaflad bunal m abartan sol çizgi, Japon iflgaline karfl ara s n flardan ittifak al nabilece i gerçe ini göz ard eder. Parti içerisindeki bu sol çizgi görece uzun bir süre, dört y l boyunca örgütlülü e birçok alanda kay plar verdirir, partinin gücünün büyük bölümü Uzun Yürüyüfl s ras nda yok olur y l nda örgütlenen ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Geniflletilmifl Toplant s nda sol çizgi mahkum edilir ve Mao Zedung baflkanl ndaki yönetim ifl bafl na gelir. Bu de ifliklik ÇKP tarihinde bir dönüm noktas olur. Vang Ming in önderli indeki sol sapman n etkisiyle ÇKP ve HKO 3 oldukça zor durumlarla karfl karfl ya kal r. Zunyi toplant s sonras nda Mao Zedung un baflkanl ndaki ÇKP, yine onun önderli inde dünya çap nda ün salan 12 bin km lik Uzun Yürüyüfl le yok olmaktan kurtulur. Bu olay Çin devriminin dönüm noktalar ndan birisi olur. 300 bin kifliden oluflan K z l Ordu, bu zorlu yürüyüflün sonunda 30 bin kifliye kadar düfler. Niceliksel azalmaya ra men do ru siyasal çizginin varl, ÇKP yi daha öncesinde olmad kadar güçlü k lar y l nda ÇKP, devrimin stratejik aflamalar ndan birisi olan Japonya ya Karfl Direnme Savafl dönemini bafllat r. Bu dönemde yaflanan geliflmeler sonucu ÇKP, Komintang la Japon iflgaline karfl birleflik bir cephe kurar. Parti içerisindeki sa c lar, birleflik cephenin anlam n tam olarak kavrayamazlar ve her sorunun birleflik cephede çözülmesini istemeye bafllarlar. Mao birleflik cephe anlay fl n en özlü flekilde flu sat rlarla ifade etmektedir: Birleflik cephe siyaseti, ne hep dostluk, mücadele yok, ne de hep mücadele, dostluk yok demektir; aksine; bu siyaset her iki yan da, dostlu u da, mücadeleyi de birlefltirir y l n n bafllar nda ve sonras ndaki dönemde Mao Zedung yoldafl parti içerisinde kapsaml bir e itim ve düzeltme siyasetini hakim hale getirir. Mao yoldafl n önderlik etti i düzeltme hareketi oldukça önemlidir. ÇKP içerisindeki kadrolar n ve militanlar n örgütsel düzenlili ini sa lamay hedefleyen bu çal flma, büyük bir Marksist e itim hareketidir. Özellikle elefltiri ve özelefltiri sayesinde parti kadrolar bu e itim hareketinin içerisinde yeni bir birli e ulaflt lar. Japonya ya Karfl Direnme Savafl bitti inde K z l Ordunun 1 milyon savaflç s bulunuyordu ve ÇKP, nüfusu 100 milyonu bulan kurtar lm fl bölgelere sahiptir. flte özellikle bu mücadele döneminin sonucunda ÇKP, halk iktidar na bir ad m daha yaklafl r ve 1 Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetini ilan eder. Çin halk n n ve ÇKP nin mücadelesi devrimden sonra da ayn h zla devam eder. Mao nun devrimin ve partinin sorunlar na yaklafl m konusunda gösterdi i büyük dikkat, her türlü sapma ve karfl -devrimci hareketin teflhirinde önemli bir rol oynar. Mao nun Çin de sosyalizmi gelifltirmek amac yla yapt çal flmalar ve prati e yön gösterme çabas da dikkate de erdir. ÇKP flahs nda Mao nun kitlelere duydu u sars lmaz güven ve her sorunda (parti içi sorunlar da dahil olmak üzere) kitleleri seferber etme u rafl, kitleleri harekete geçirme çabas nda olan bizler için oldukça ö reticidir. Özellikle Mao yoldafl n sistemlefltirdi i kitlelerden kitlelere formülasyonu, her kitle çal flmas n n yan s ra örgüt içi çal flmalarda da rehber almam z gereken oldukça önemli bir formülasyondur. Üzerinden geçen 58 y la ra men Çin Devrimi ve 1966 y l nda bafllat lan Büyük Proleter Kültür Devrimi politik ve teorik bak mdan zenginliklerle doludur ve bu nedenle dikkatle incelenmeyi hak etmektedirler. Bütün gericiler ka ttan kaplanlard r Görünüflte, gericiler korkunçturlar, ama gerçekte o kadar güçlü de ildirler. Uzun erimli bir bak fl aç s ndan, gerçekten güçlü olan gericiler de il, halkt r. Rusya da, 1917 fiubat Devrimi nden önce, hangi taraf gerçekten güçlüydü? Görünüflte Çar güçlüydü, ama fiubat Devrimi nin bir üfürüflüyle süpürülüp gitti. Gerçekte, Rusya da güçlü olan flçi- Köylü ve Asker Sovyetleriydi. Çar yaln zca ka ttan bir kapland. Bir zamanlar Hitler çok güçlü diye düflünülmüyor muydu? Ama tarih onun ka ttan bir kaplan oldu unu tan tlad. Mussollini de böyleydi, Japon emperyalizmi de. Ama Sovyetler Birli- i nin, demokrasiyi ve özgürlü ü seven bütün ülkelerin halklar n n gücünün, önceden görülmüfl oldu undan çok daha büyük oldu u tan tland. 4 * Mao Zedung 2 Komintang adl örgütün bafl ndaki karfl devrimci unsur. 3 Halk Kurtulufl Ordusu: ÇKP nin önderli i alt ndaki k z l ordu. 4 Mao Zedung un Amerikal gazeteci Anna L. Strong la yapt söylefliden al nm flt r. 31

3 SUNU D VAN TOPLANTISINA ÇA RI! Arkadafllar, Hepimizin bildi i gibi uzun süreden beri YDG nin niteli i, kitle çizgisi, çal flma tarz, kitle örgütü olma özelli ini tamamlay c unsurlar n, kendi demokratik mekanizmalar n n nas l infla edilece i gibi konular tart flmaktay z. Bu demokratik mekanizmalar n ilki olarak ortaya ç kartt m z YDG toplant lar nda gerek alan pratiklerinde alaca m z tav rlar gerekse de yukar da belirtti imiz örgütümüzün genel sorunlar n tart flt k/tart fl yoruz. Yapt m z tart flmalarda ortaklaflmalar yakalayabilmek ve alanlarda yap lan tart flmalar n di er alanlar m z taraf ndan da takip edilebilmesi için tart flmalar mümkün oldu u kadar dergimizin sayfalar na da tafl maya çal flt k. Parçada yap lan tart flmalar n, geliflmelerin bütüne mal edilebilmesi ve farkl alan pratiklerinden ders/deneyim ç karabilmemiz aç s ndan tart flmalar n bir bütün örgüt taraf ndan takip edip, de erlendirmeye almam z önemli bir noktada durmaktad r. Bununla beraber örgütün bu süreçten sonraki yönelimi, çal flma tarz, kendi mekanizmalar n nas l yarataca gibi sorunlar örgütün flu anki temel sorunlar n oluflturmaktad r. Dolay s ile bu konularda örgütün yerelden merkeze, merkezden yerele çeflitli tart flmalarla, -sürekli ikna yöntemleri kullan larak-, mümkün olan en genifl ortaklaflmay yakalay p bu konulara dair kendi görüfllerini ortaya koymas bu gün aç s ndan zorunlu bir ihtiyaç olarak kendisini ortaya koymaktad r. Alanlar m zda yap lan YDG toplant lar nda bu konulara iliflkin birçok fikir ortaya ç kmaktad r. Bir alan m z YDG nin çal flma tarz na iliflkin YDG toplant lar n birim ve merkezi toplant lar fleklinde al rken ayn zamanda da kad n sorunu, kültür sanat, liseli, üniversiteli gibi alan komisyonlar n oluflturmaya bafllam flt r. Baflka bir alan m zda legal dernek süreci önerilmekte, yine baflka bir alan m z divanlar n oluflturulmas gerekti ini söylemektedir. Bunlar flekilsel alg lanmamas gereken örgütün genel örgütlenme muhtevas n oluflturacak ve çal flma tarz ndan tutal m da kitle çizgisine kadar birçok konunun sonucu olarak ortaya ç - kan önerilerdir. Alanlar m zda bu konulara iliflkin farkl fikirler olsa da bugün üzerinde ortaklafl lan en önemli konu tüm bu konular n beraber tart fl labilece i demokratik bir ortam olan konferans n örgütlenmesidir. Konferanslar örgütlerin en genifl tart flma ortamlar yakalad klar ve tüm örgütün görüfllerinin hiçbir engelleme yap lmadan tart fl ld yerler oldu u için örgütlerin en üst merkezi organlar ndan biridir. Yani yapaca m z konferans bir sonraki konferans m za ya da kongremize kadar örgütümüzün yönelimini belirleyecektir. YDG nin politikalar n n belirlenmesi, nas l örgütlenece i, kitle çizgisinin nas l olaca, halk gençli inin sorunlar na nas l yan t olaca gibi konularda alanlar m zda tart flsak da bu konulara örgütün bir bütün bak fl aç - s n belirlemek ve bir örgüt oldu umuz bilinci ile tek vücut hareket edebilmek için konferans bir gereklilik olarak kendini dayatmaktad r. Konferans örgütleyecek birim Konferans m z n örgütlenmesi sorunu da bafll bafl na bir sorun olarak karfl m zda durmaktad r. Konferans m z n politik yönelimi, teknik sorunlar n n nas l giderilece i gibi birçok sorun, oluflturulacak bir birimin varl n zorunlu hale getirmektedir. Peki, bu birimin örgütsel yap s nas l olacak, bu birime kimler kat lacak? Kat lacak kiflileri kimler belirleyecek? Konferans m z n örgütlenmesi için gerekli tüm teknik ve politik ifllerin sorumlulu u tüm alanlar m zdan seçilecek delegelerden oluflturulacak bir divan üstlenecektir. Bu divan ald ilk toplant dan itibaren YDG konferans sonlanana kadar, konferans n öncesinde yap lacak tüm çal flmalardan ve konferans an - n n örgütlenmesinden sorumlu olacakt r. Faaliyetimizin oldu u tüm alanlar m z n yapt - YDG toplant lar ndan demokratik yöntemlerle kendi delegelerini seçmeleri gerekmektedir. Hemen flunu belirtmemiz gerekmektedir ki delegelik sistemi tamamen gönüllülük temelinde ele al nmal d r ve alanlar m z unutmamal d r ki divan için gönderecekleri delegeler alanlar n n düflüncelerini en iyi yans tacak kiflilerden oluflmal d r. Divan n örgütsel yap s, alanlarla olan ba gibi birçok konu divan toplant s nda tart fl larak belirlenecektir. YDG konferans n n sürecinin uzamamas ve tart flmalara çok bo ulmamas için al nacak olan ilk toplant ya tüm alanlar m z n kendi fikirlerini oluflturarak, önerilerini netlefltirmifl bir flekilde gelmeleri önemlidir. Tüm alanlar m z YDG toplant lar nda esas gündem olarak YDG konferans n almal d r ve yapaca tart flmalar n sonucunda kendi delegelerini seçmelidirler. Alanlar - m z toplant larda konferansa bak fl aç lar n, konferans n tarihi, konferans n içeri i, konferans delegelerinin nas l seçilece i, konferans n masraflar vb. gündemler sorunlar üzerine kendi fikirlerini, belirleyerek gelmelidirler. fiimdiden tüm arkadafllara çal flmalar nda baflar lar. YER: ANKARA (Sabah UMUT YAYIMCI- LIK irtibat bürosunda bulufluyoruz.) TAR H: 15 AMATÖR SANATÇILAR VE SANATÇI ADAYLARI KEND ATÖLYEN Z KURMAK STER M S N Z? NCE MEMED K TAP-KAFE S ZLERE DESTEK VER YOR! Her Türlü Sanat Ve Atölye Çal flmalar n za Karfl l ks z Yer mkan!!! ADRES: Kuruköprü Mah. Zaimo lu Oteli Karfl s Özden fl Merkezi Asma Kat (CHP Seyhan lçe Baflkanl Karfl s ) TEL: E POSTA: YAfiAMA EN YAKIN VAK T Sab rs zl klar n doru unda yaflamak. Bir gün isyan kokacaksa bu bedenler ve vaktidir tan onlar kan n su niyetine içen, yemese de seni gram gram bitiren onlar her fleyin de erinin var oldu unu sanan ama gözlerimizde de eri olmayan. sen onlar için bir hiç, bir köle, bir yaflama biçimi ve ey insan, baflkald rman n tam vakti! e er s rt nda çul, akl nda y llar n sorusu, ellerinde y llar n yorgunlu u varsa ve dahas sen, sen bitti ini zannediyorsan ölmeden tam vaktidir, yaflamaya en yak n vaktidir SYAN! ey insan, yaflamaksa senin yapt n, orada yatan sen, yitip giden sen unutulan unutturulmaya çal fl lan. kufllar n yiyece i bir parça et, bir parça ekmek yokken onlar bir yudum da olsa yiyorlar her bir yerinden ve en yak n vaktidir topra na su, mezar na çiçek b rak lm flsa a z ndan ç kan son kelime isyand r. ve biliyorsun bunu sen de il, senden sonrakiler görecek sana sayg, do mam fl çocu una can, korktu un yar nlara UMUT olacak bu gidiflin.. Mu la dan bir YDG li UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Ezgi matbaa Tel: (0212) Da t m: YAY-SAT ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAHALLES, BOZTEPE CAD., BABACAN fihani NO: 9 KAT:1/16 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 Efi TL K VE KARDEfiL K Ç N GERÇEK DEMOKRAS Y KAZANANA KADAR TÜM TEHD TLERE RA MEN PLAN YAPMAYA DEVAM EDEL M! Yeni anayasa tart flmalar ekseninde devam eden bu süreçte çokça demokratikleflmeden bahsedilmesine ra men hak gasplar n n artt na flahit olmaktay z. Sivil anayasa söylemlerinin havada uçuflmas na ra men özgürlükler ad na herhangi bir olumlu bir geliflmenin yaflanmamas durumu ile karfl karfl yay z. Acaba sivil anayasan n ilerici yönleri var m? Biz bu anayasa tart flmalar n n neresindeyiz? gibi sorularla muhatap olmamam z mümkün de il. Çerçeve bir yasa olan anayasada yap lan de ifliklikler, gericilerin reformlar olmaktan öteye gidememektedir. Henüz tasla n tasla olarak lanse edilen anayasan n, bürokrat kesimle AKP yi destekleyen güçler aras ndaki köfle kapmaca oyununa benzedi ini söyleyebiliriz. Cumhurbaflkanl seçimleri sonucunda bir mevzi daha gerileyen bürokrat elit, yarg n n ba ms zl tart flmas n bafllatarak yeni anayasaya karfl ç kmaktad r. Yine bürokrat kesimin en büyük kozlar ndan birisi de Kemalizm ve türban tart flmalar d r. Yeni anayasan n türbana s k flt r lmas ndan en fazla rahats z olan kesim ise AKP hükümetidir. Bugüne kadar yürütme ve yasama organlar ndan ne kadar ba ms z(!) oldu unu defalarca gördü- ümüz yüksek yarg organlar n n a rl kl olarak hükümet taraf ndan atanacak olmas da, YÖK e yap lacak müdahaleler de iflte bu köfle kapmaca oyununun bizlere yans yan unsurlar d r. Bürokrat güçler mevzisinde yer alan YÖK ün canh rafl ç rp n fllar özellikle halk gençli i nezdinde gülünç bir durumun temsiline benzemektedir. Anayasan n kapal kap lar arkas nda, anti-demokratik flekilde haz rland n iddia eden, cumhuriyetin ruhuna ayk r oldu u için türban konusunda geçit vermeyen YÖK ün bugüne kadar üniversitelere dönük yapt haz rl klar, ald kararlar eminiz ki üniversiteli halk gençli inin ve dikkat eden tüm kesimlerin bir bir akl na geliyordur. Gelece imizi ilgilendiren konularda yasa taslaklar haz rlayan, stratejiler belirleyen YÖK ün bu çal flmalar yaparken biz halk gençli ine ne kadar dan flt n, ne kadar demokrat oldu- unu daha fazla sorgulamam z, sorgulamaktan da fazla yaflananlar n bir bir hesab n sormam z gerekmektedir Askeri Faflist Cuntas n n ürünü oldu unu akl m zdan asla ç karmamam z gereken YÖK ün bu nedenle sadece Kas m ay n n bafl nda yap lacak eylemlere s k flt r lmadan, daha kitlesel kat l m n yollar aranarak protesto edilmesini hedeflemeliyiz. Egemen s n flar n haz rlad bir yasan n ne AKP nin haz rlad 60. hükümet program nda belirtilen refah art - fl na, iflkenceye s f r tolerans aldatmacas na ra men, anayasa ile demokratikleflece iz, sivilleflece iz söylemlerine ra men son aylarda yaflanan gözalt nda ölüm vakalar, artan iflkence flikayetleri, Emekli Sen, Kaos GL gibi örgütlerin kapat lmas giriflimleri, yükselen iflsizlik oran, halk n sosyal güvenlik haklar n n giderek daha fazla budanmas, artan iflçi ölümleri ve al nmayan tedbirler, liselerde devreye sokulan güvenlik protokolü ile polislere verilen yetkiler, F tiplerinde yaflanan hak ihlalleri ve sald - r lar as l gerçe in ne oldu unu kan tlamaktad r. kadar halk için olabilece i ortadad r. Bugüne kadar mücadele etmeksizin hiçbir hakk n kazan lmad düflünüldü ünde, yeni anayasa tart flmas n n bizlere demokratikleflmeyi sa layamayaca bütün gerçekli iyle ortaya ç kmaktad r. AKP nin haz rlad 60. hükümet program nda belirtilen refah art fl na, iflkenceye s f r tolerans aldatmacas na ra men, anayasa ile demokratikleflece iz, sivilleflece iz söylemlerine ra men son aylarda yaflanan gözalt nda ölüm vakalar, artan iflkence flikayetleri, Emekli Sen, Kaos GL gibi örgütlerin kapat lmas giriflimleri, yükselen iflsizlik oran, halk n sosyal güvenlik haklar n n giderek daha fazla budanmas, artan iflçi ölümleri ve al nmayan tedbirler, liselerde devreye sokulan güvenlik protokolü ile polislere verilen yetkiler, F tiplerinde yaflanan hak ihlalleri ve sald r lar as l gerçe in ne oldu unu kan tlamaktad r. Bu nedenle sözde demokratikleflme masallar na kanmak, sivil anayasa tart flmalar na destek vermek brahim yoldafl n da söyledi i gibi Halk n a z na bir parmak bal çalarak onun öfkesini yat flt rmak ve bütün ar kovanlar n kurtarmak isteyen gericilerle ayn paralele düflmek olur. ( brahim Kaypakkaya, Seçme Yaz lar, s: 332) DTP nin yan nday z Egemenlerin ilericileri hedef gösterme çabas ve artan kontra eylemleri de iflte bu sivilleflmenin ve demokratikleflmenin baflka bir göstergesi olsa gerek. Ankara Balgat ta bulunan DTP Genel Merkezinin kurflunlanmas ve ard ndan sald rganlar n vatan hainleri diye ba rmas nas l bir tesadüf olabilir ki? Genelkurmay n yapt aç klamalar sonucu daha fazla hedef haline getirilen DTP nin bu sald r lar karfl s nda yaln z b rak lmamas gerekmektedir. En demokratik hak olan fikirlerini serbestçe aç klayabilme hakk elinden al nanlarla, demokratik siyaset yürütme hakk engellenenlerle ayn saflarda oldu umuzu bu yaz m z vesilesiyle bir kere daha ilan ediyoruz. Gerilla cenazelerini ald klar için denmedik söz b rak lmayan DTP lilerin bir de haklar nda onlarca dava bulunmaktad r. DTP li milletvekilleri bile egemenlerin cilal z rh, dokunulmazl ktan yararlanamamaktayken hangi demokrasiden, hangi eflitlikten, hangi bar fltan ve hangi kardefllikten bahsedildi ini anlamam z mümkün de ildir. Birileri yazd klar ve flevkle söyledikleri sözlerle halk - m z aç ktan aç a tehdit ederken, katilleri kutsay p ezilen halk m za plan yapmay n plan diyerek gözda vermeye çal fl rken insan haklar - n n bu ülkede ezenler taraf ndan zerre kadar savunuldu unu söylememiz imkans zd r. Adana daki pis su ar tma tesislerinde ölen üç iflçinin hesab verilmeden, emekçi halk m z açl kla terbiye edilmeye çal fl l rken sosyal adaletten bahsedenlerin niyetlerini iyi olarak de erlendirmemiz mant ks zd r. Adam kay rmay, rüflveti ve torpili önledi ini iddia eden AKP hükümetinin son dönemde ö retmen atamalar nda halk gençli ine yaflatt klar da sab r s n rlar n zorlamaktad r. On binlerce ö retmen aç olmas na ra men ve yine on binlerce iflsiz ö retmen aday bulunmas na ra men atama yapmayan devlet, e itime verdi i önemi, liselerin önüne polis dikerek göstermektedir. Üniversitelerde kurulmaya bafllanan Yaflam Boyu Ö renme Merkezleri, Teknokentler, say s ç gibi artan mesleki yeterlilik kurslar, yüz binlerce ö rencinin tek sosyal güvenlik kayna olan Medikolar n özellefltirilmesi ve özel üniversitelere yap lan yard mlar, gizli aç k bu kurumlara verilen destekler gelece imizin kimler taraf ndan çal nd n gözler önüne sermektedir. Alternatifimiz YDG flte tüm bu sald r lar n aras nda YDG nin iradesini oluflturmak, YDG yi yerellerden merkeze do ru kurumsallaflt rmak oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Halk gençli inin kendisini ifade edemedi i bu dönemde artan sald r lar ve gençli in örgütsüzlü ü YDG nin önüne büyük bir görev koymaktad r. Önümüzdeki dönemde artan sald r lara karfl gençli in nefes alabildi i demokratik mevziler kazanma mücadelesinde YDG önemli bir alternatiftir. Bu nedenle tüm YDG lilerin bu bilinçle hareket etmesi ve üzerlerine düflen bu büyük sorumlulu u hevesle tafl yabilmesi gerekmektedir. Yap lmas planlanan YDG konferans n n da iflte bu bak fl aç s yla örgütlenmesi ve haz rl klar n buna göre yap lmas oldukça önemlidir. Özellikle son dönemde üzerimize düflen görevlerin geçmifle göre daha a r ama daha nitelikli oldu unu kavramam z gerekmektedir. Konferans n yap lmas ndan içeri inin belirlenmesine, kitlelerin yo un bir flekilde kat l - m n n sa lanmas ndan teknik her türlü konuya, çeflitli DKÖ lerin kendilerini ifade edebilmesinden anlay fl m z n bir ad m daha ileride netlefltirilmesine kadar oldukça karmafl k sorumluluklar m z n oldu unun fark na varmal y z. Alanlar m zda yapt m z YDG toplant lar nda ad m ad m örgütledi imiz konferans m - z n anl k tart flmalar yerine planl çal flmalara, suskunluk yerine yarat c önerilere, tek düzelik yerine gençli in rengini yans tan bir canl l a ihtiyac bulunmaktad r. Önümüzdeki ay gerçeklefltirilecek 6 Kas m protestolar n n da halk gençli i içerisinde tepkiyi örgütleyebilme kabiliyetimize fl k tutaca ortadad r. Muhtemelen 6 Kas m sonras nda yap - lacak olan konferans m z n haz rl klar kapsam nda 6 Kas m ve emperyalist yasalar gündeminin yo un bir flekilde ifllenilmesi ve bu gündemler do rultusunda YDG konferans için aktif bir flekilde kitle çal flmas yapmam z gerekmektedir. Alanlar m zda yapt m z YDG toplant lar - na ayr m gözetmeksizin kat lmak isteyen herkesi dahil etme anlay fl ndan bir an bile uzaklaflmamal y z. Birimlerde yap lan YDG toplant lar n n aç k ça r s n yapmam z, kitleleri srarla toplant lar m za davet etmemiz, her seferinde daha fazla kesimin kendi rengini YDG ye aktarmas anlam na gelecektir ve böylece konferansta temsil edilecek gençlik kesimlerinin say s da artm fl olacakt r. flte bugün YDG nin önündeki en büyük görev budur. çinde bulundu umuz ay iyi bir haz rl k dönemi olarak geçirmek için zaman kaybetmeden prati e dönük ad mlar m z h zland ral m. Kaybedece imiz her an eksilen zamanken kazanaca m z koca bir dünya bulunmaktad r. 3

5 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itimin! bilimselli i, demokratikli i vb konulara hiç de inilmemekte, ancak mezun olanlar n büyük sermaye sahibi patronlar/flirketler taraf ndan yeterli görülmedi inden yak n larak, müfredat belirlerken, e itimle hiç iliflkisi olmayan ifl çevreleri nin görüflünün al nmas kararlaflt r lmaktad r. Biz üniversiteli gençli in ve tüm akademik personelin baflta gelen sorunlar ndan birisi olan ve y llard r ad soruflturmalarla, sürgünlerle, bask yla bir tutulan YÖK ün bir kurulufl y ldönümü ile yine karfl karfl yay z. Art k hepimizin gözünde meflrulu unu kaybeden YÖK ün 22 Temmuz seçimleri döneminde neredeyse tüm siyasi partilerin kald r lacak denilerek seçim vaadi haline gelmesi de bu meflruluk yitiminin en aç k göstergesidir. Ancak YÖK ün hiçbir parti veya hükümet taraf ndan kald r lmayaca, biçimsel de iflikliklerle yetinilece i art k bizler aç s ndan ortada olan bir gerçektir. Üniversitelerde her türlü ba ml l k anlam - na gelen YÖK ün sistemin ne kadar ifline yarad aç kt r. Sorgulamayan, araflt rmayan, ezberci, tek tip bir gençlik ve emperyalizme yedeklenmifl bir iflsizler ordusu yetifltirmek isteyenler için ad de iflse de YÖK gibi bir kuruma sürekli ihtiyaç duyulaca n biliyoruz. Özellikle son y llarda biz üniversiteli gençli i ilgilendiren ancak bizlerin çok haberdar olmad m z, bilmemizin de fazla arzu edilmedi i bir süreç ifllemektedir. Avrupa Birli i ne uyum ad alt nda yap lan müzakerelerde dayat lan ve Avrupa çap nda Bologna Süreci olarak adland r lan bir dizi reform gündemde yerini korumaktad r. Bu reformlar ekonomik ve siyasi aç dan zorlu günler geçiren ve krizi giderek derinleflen emperyalist sistemin derdine derman olarak düflünülmektedir ve biz ö rencilerin ç - karlar na z t bir içeri e sahiptir. Bu reformlar hem e itim sürecine iliflkindir hem de mezuniyet sonras mesleki hak gasplar yla ilgilidir. Geçti- imiz y l netleflen YÖK Stratejisi nde de somutlanan bu süreçle birlikte e itimin tan m yeniden yap lmaktad r. Toplumsal bir hak olarak herkesin yararlanmas gereken e itim bireysel bir hak olarak tan mlanmakta ve cahil kalmak istemeyenin sunulan hizmetin (e itimin) karfl l n ödemesi gerekti- i iddia edilmektedir. Böylece e itimin paral hale gelmesinin önündeki engeller tamamen kald r lmakta, yoksul halk çocuklar n n okumas tehlikeye girmektedir. Bu kapsamda ö rencilerin s n rl haklar ndan olan sa l k hizmeti de özellefltirilmektedir. Medikolar n tasfiyesi ile ö renciler hastaland klar nda paras z flekilde tedavi edilmeyecek, adres olarak özel hastaneler gösterilecektir. Zaten y llard r bar nma sorunu yaflayan, yeterli ve yaflanabilir bir yurt olana sunmayan, bizleri özel yurtlara veya pahal kiral k evlere mecbur b rakan sistem, sa l k hakk m z da gasp ederek bizlere haklar m z korumak için birleflip mücadele etmekten baflka çare b - rakmamaktad r. Özel okullara verilen destek artt r lmaktad r. Devlet üniversitelerine üvey evlat muamelesi yap lmakta, bizlerden yüzlerce lira har(a)ç al nmakta, teknik yetersizlikler her yerde karfl m za ç kmaktad r. Oysaki sistem, öz(el) evlatlar na maddi kaynaklar aktarmakta, burslu ö rencilerin (her biri bin YTL aras ) y ll k masraf n özel üniversitelere ödemektedir. E itimin bilimselli i, demokratikli i vb. konulara hiç de inilmemekte, ancak mezun olanlar n büyük sermaye sahibi patronlar/flirketler taraf ndan yeterli görülmedi- inden yak n larak, müfredat belirlerken, e itimle hiç iliflkisi olmayan ifl çevreleri nin görüflünün al nmas kararlaflt r lmaktad r. Üniversitelerin asli bir unsuru olan ve verilen e itimden bire bir etkilenen biz ö rencilerin üniversite yönetiminde ve müfredatta hiçbir görüfl bildirme ve karar alma hakk yokken para sahibi olmaktan baflka bir niteli i olmayan flirketler bu konuda söz sahibi olabilmektedir. Onurlu, yurtsever, ülke ve dünya gündemine duyarl bir gençlik bu sistemin arzulad ve yetifltirece i bir gençlik de ildir. Amaç emperyalizme ba l l kla çal flan, nitelikli ama uysal iflgüçleri yetifltirmektir. Gençli in y llard r u runa mücadele etti i anadilde, demokratik, bilimsel, paras z e itim, ö rencilerin de söz hakk na sahip oldu u özerk-demokratik üniversite talebi yok say lmakta, bizleri ucuz ifl gücüne çevirmek isteyen patronlar el üstünde tutulmaktad r. Bu sald r lar yaln zca e itim sürecine yönelik de ildir. Mezuniyetten sonra da ifl güvenceli, kadrolu bir çal flma yaflam bizleri beklememektedir. Mesleki Yeterlilik Yasas, Sözleflmeli Ö retmenlik, Yetkin Mühendislik, Aile Hekimli i, Yabanc lar n Çal flt r lmas gibi kanun ve uygulamalarla mesleki haklar m za yönelik kapsaml bir sald r planlayan sistemin, e itimi bir hak olmaktan ç kararak tamamen piyasa koflullar na göre düzenlemesi, y llarca ald m z ve u runa milyarlarca para döktü- ümüz e itimin art k geçerli bir ifl bulmak için yetmemesi nas l bir sosyal devlet anlay fl yla uyuflabilir ki? Diplomalar m zdan unvanlar n kald r lmas, mesle imizi elimize alabilmek için y llarca stajyer olarak çal flt r lmak istenmemiz, üniversite e itiminin yetmedi i iddias yla yeni s navlar n önümüze ç kar lmas ö rencilerin yarar na olabilir mi? Yüz binlerce ö retmen aç na ve yine yüz binlerce iflsiz ö retmene ra men bu sene sadece 20 bin ö retmenin atanmas hangi mant kla aç klanabilir? ç ve d fl borçlar n gitgide büyüdü ü, silah sektörüne servetlerin ak t ld bütçeden, e itime ve sa l a halka yetecek kadar pay ay rmayan sistemin emperyalist efendilerinin ç karlar ndan baflka düflündü ü hiçbir fley olmad ortadad r. Bizim ma duriyetlerimiz üzerinden kendisini var eden egemenlerin ö renci gençlik üzerinden yaratt sektörlerin her geçen artt n görüyoruz. Üniversiteye/özel liselere/anadolu liselerine haz rl k dershaneleri, KPSS ye/ DGS ye/kpds ye/ YDS ye/ ÜDS ye haz rl k dershaneleri ve sanki bunlar yetmezmifl gibi sertifika programlar, bilgisayar/yabanc dil/mesleki yeterlilik kurslar ile ceplerimizdeki her kurufl bu sektöre ak t lmaktad r. Son y llarda tamamen piyasaya göre belirlenen bu uygulamalar yayg nlafl rken bilimden, bilimsel araflt rmadan, kültürel ve sportif etkinliklerden giderek mahrum b rak lmam z asla tesadüf de ildir. Bizleri birbirimize yabanc laflt ran, asosyallefltiren ve bireycilefltiren, bizleri zorlu yaflam koflullar içerisinde birbirimizin rakipleri olarak lanse eden bu sistemin tüm uygulamalar na karfl var gücümüzle karfl durmal y z. Bizleri birbirimize düflman, rakip olarak tan tanlara ve gelece imize yönelen her türlü sald r ya ancak beraber ve birlik olursak karfl durabiliriz. Yunanistan da, Almanya da, Fransa da ve baflka ülkelerde arkadafllar m z, ö renci dostlar m z, akademisyen büyükleri ile birlikte benzeri sald r lara karfl kitlesel karfl koyufllar örgütlemektedir. Dünya genelinde yüz binlerce ö rencinin benzeri yasalarla gelece ini çalmaya çal flanlara bir cevap da ülkemiz cephesinden vermenin zaman gelmifltir. Bizler üniversite ö rencileri olarak daha fazla sömürü ve hak gasp de il eflit, paras z, bilimsel, ve yönetiminde söz sahibi oldu umuz e itim kurumlar istiyoruz. Mezuniyetin ard ndan sendikal, kadrolu, ifl güvenceli, insanca yaflama yeten bir maafla sahip bir çal flma yaflam talep ediyoruz. Seçimlerde mutlaka oy kullanmam z gerekti ini belirtenler, üniversitelerimizde söz sahibi olmam za izin vermiyorlar. Okullar m zda ve e itim sisteminde yap lan hiçbir de ifliklik bizlere sorulmuyor. Tüm bu nedenlerden kaynakl okullar m z n aç ld bu günlerden bafllayarak gelece imizi çalan yasalar geri çekilinceye kadar srarla mücadele etmemiz gerekmektedir. 20. kurulufl y l nda halk gençli inin örgütlü sesi olan Yeni Demokrat Gençlik saflar nda örgütlenelim ve gelece imize sahip ç kal m. 4

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı