ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN"

Transkript

1 Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SUYA SABUNA DOKUNMAYAN ADAM... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SABOTAJCILARIN MÝTÝNGÝ... Ali Osman ÝNANÇ TARUS DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN DÜET'Ý (2) Erdoðan Baybars OLMAYAN TEPKÝYE TEPKÝ Elvan Levent DÝKEN TARLASINDA BÝR ÇÝÇEK... VE SINIRDIÞI Mehmet Levent 'Yüzlerini bile görmek istemiyoruz!' Yalçýn Okut Kýbrýs Türk Ticaret Odasý nýn konuðu olarak Kýbrýs a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði heyeti, KKTC deki mesleki örgüt ve sendika baþkanlarý ile yaptýðý toplantýya beðenmediði sendikalarý çaðýrmadý! Ayýrýmcýlýk Büro-Ýþ: Özay Andýç görevden alýnsýn n Büro-Ýþ, Ýhtiyat Sandýðý birikimlerini devlete baðlý dairelere ve kurumlara peþkeþ çekmekle suçladýðý Özay Andýç ýn görevden alýnmasýný istedi... n Andýç ayrýca çalýþanlarýn da yedi garnýný diyerek çalýþanlara küfretmekle de suçlanýyor... n 6. sayfada Seç de al Merit Otel de düzenlenen çalýþma yemeðine Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ile Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý yanýnda DEV-ÝÞ de çaðrýlmadý... Bu tavýr, Türkiye nin Kýbrýslý Türklere karþý uyguladýðý ayýrýmcý politikanýn sonucu olarak deðerlendiriliyor... n Toplantýya çaðrýlanlar: Ticaret Odasý, Sanayi Odasý, Otelciler Birliði, Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, Genç Ýþadamlarý Derneði, KKT Ýþadamlarý Derneði, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliði, Ýþverenler Sendikasý, KTAMS, Kamu- Sen, Kamu-Ýþ, Hür-Ýþ, Saðlýk-Sen, Memur-Sen, Ebeler ve Hemþireler Sendikasý, Bay-Sen ve Bel-Sen... n KKTC li temsilciler yaptýklarý konuþmalarda sermaye ile emeði paydaþ olarak gördüklerini belirttiler ve ekonomik paketten duyduklarý rahatsýzlýðý dile getirdiler... n 19. sayfada Birkaç Güzel Ýnsan dan 10 metrelik kurdele n Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri kanser hastasý çocuklar yararýna yürüttüðü Altýn Kurdele Kampanyasý çerçevesinde Dereboyu nda büyük bir kurdele oluþturdu... n Halkýn da katýlýmýyla oluþturulan kurdeleden sonra yol trafiðe kapatýldý... 5 dakika hareketsiz duran eylemciler daha sonra broþür daðýttý... n 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Türkiye Kýbrýs'ý sahiplendi n2. sayfada

2 2 KÝÞÝ ARANIYOR Haspolat'ta 2 makine dinamosu ve mermer kesme elmas býçaðý çalýnmasý olayýnda zanlý olduklarý tespit edilen M.Ç (E-47) ve R.K (E-43), polis tarafýndan aranýyor. Polisten yapýlan açýklamada göre, hýrsýzlýk, Mart ayý içerisinde, Alkan Arap'a ait taþ kesme atölyesinin dýþýnda muhafaza edildiði yerden yapýldý. KAÇAK SÝGARAYA TUTUKLAMA Gazimaðusa Limaný'nda, Gümrük ve Ýstihsal Yasasý'na aykýrý davranýp, 22 karton sigarayý gümrüðe beyan etmeyerek gümrük sahasý dýþýna çýkardýðý için bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý, tutuklanan kiþinin kimliðini "A.G. (E-52)" olarak açýkladý. GÝRNE'DE HIRSIZLIK Girne'de Rýfat Þener'in evinden ziynet eþyasý ve çeþitli eþyalar çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Þener'e ait eve pencereden giren hýrsýz veya hýrsýzlar, ziynet eþyalarýnýn yanýnda, video kamera, dizüstü bilgisayar, play station-3, BMW X5 marka arabaya ait anahtar, 4 kol saati ve cep telefonu çaldý. ERCAN'DA BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Ercan Hava Limaný'ndan sahte kimlikle giriþ yapan H.S ( E - 30) tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 12 Aðustos 2010 tarihinde saat sýralarýnda, Ercan Hava Limaný'ndan giriþ yapan H.S'nin, 2007 yýlýnda "Girne'de meydana gelen ev açma ve hýrsýzlýk" meselesinden aranan þahýs olduðu için daha önceden yurt dýþýndan temin ettiði sahte kimlik kartýný görevli memura vererek, belgede adý geçen þahsýn kimliðine bürünerek sahte davranýþla kayýt temin ettiði tespit edildi. SAÐANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAÐMUR Alçak basýnç sistemi ile genellikle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisiyle, önümüzdeki günlerde de yer yer saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nün önümüzdeki bir haftalýk hava durumu tahminine göre, bugünden itibaren hafta sonuna kadar zamanla yer yer saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu; 23 Nisan Cumartesi, öðle saatlerinden sonra yer yer kýsa süre hafif saðanak yaðmurlu; Pazar öðle saatleri yer yer hafif saðanak yaðmurlu geçecek. Hava 25 Nisan Pazartesinden itibaren ise parçalý veya çok bulutlu olacak. "DOÐA YÜRÜYÜÞÜ VE BAHAR PÝKNÝÐÝ" PAZAR GÜNÜ Tatlýsu Belediyesi tarafýndan bu yýl 3'üncüsü düzenlenecek olan "Doða Yürüyüþü ve Bahar Pikniði" 24 Nisan Pazar günü yapýlacak. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Doða Yürüyüþü belediye binasý önünden saat 08:30 da baþlayacak, Bahar Pikniði ise saat 12:00'de Tatlýsu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Piknik Alaný'nda yer alacak. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, deyin ki Türkiye, dendiði gibi Kýbrýs'ta iþgali altýndaki topraklarý, Denktaþ, taraftarlarý, ve Türkiyeli örgütlerin dedikleri gibi, 24 Nisan referandumu topluma Self- Determination hakkýnýn tanýnmasý anlamýndadýr ve, bir referandumla kendi topraklarýna baðladý, ilhak etti. Ne olacak? Ne gibi bir durum bekler bizi? Bu dünyada hak-hukuk genelde bu tür meselelerde, ya harekete geçirilir, ya da geçirilmez. Hala daha Amerika'nýn iki dudaðýnýn arasýndadýr çünkü... Türkiye'nin böyle bir durumu Amerika'ya sormadan yaratma olasýlýðý çok zayýftýr. Ancak Amerika'nýn bu gibi durumlarda "evet"i ile "hayýr"ý bir anlam ifade etmez. Çünkü, gerçek olup olmadýðý oyunun içinde belli olur. Çünkü tecrübe ile sabittir ki Amerika birilerine bazan yeþil ýþýk yakar ama, sonra tepesine biner. Saddam bunun bir örneðidir. Böyle bir durumda ilk yapýlacak iþ, konuyu Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürmek olacaktýr. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi da Türkiye'yi kýnayacak ve, Türkiye'nin bu kararýnýn geçersiz olduðunu ilan edecek. Eðer Ýngiltere ile Amerika'nýn iþine gelir, ve herhangi bir devlet iþi savaþa götürmezse, Türkiye dünyaca, þimdiki gibi Kýbrýs'ta, iþgalci olarak bilinecek ama iþe devam edecektir. Astýðý astýk, kestiði kestik... Ýlk etapta BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi Kýbrýs'tan çýkarma kararý alacaðýný sanmam. Ancak þu da var: Yunanistan ile Ýngiltere böyle bir durumda garantör olarak, Kýbrýs'ýn toprak bütünlüðünü ve baðýmsýzlýðýný korumak ve bozulan Anayasal nizamýný yeniden tesis etmek için istiþare etmek ve beraberce müdahale etme kararýna varabilir. TÜRKÝYE KIBRIS'I SAHÝPLENDÝ Ya da Ýngiltere, "ben yokum" der. O zaman iþ Yunanistan'a kalýr. Dilersa tek baþýna müdahale etme hakkýna sahiptir. Yunanistan, tek baþýna müdahale eder mi? Amerika ile Ýngiltere izin verirse eder. O zaman Türkiye'den saðlam bir dayak yemez mi? Zor. Çünkü Kýbrýs küçük bir yerdir ve belirli bir asker sayýsýndan fazlasýný savaþmak için sýðmaz. Fazlasýný sürersan zayiatýný artýrýrsýn. O nedenle Kýbrýs'ta Türk- Yunan savaþýnýn sonucu ortadadýr. Çans, elli ellidir. Peki, savaþ Türk Yunan savaþýna dönüþürse Türkiye ezmez mi Yunanistan'ý? Eðer NATO'nun kurallarý çalýþýrsa ezemez. Çünkü NATO saldýrýya uðrayan üyesinin yanýnda yer almakla yükümlüdür. Eðer Ýngiltere ile Amerika'nýn iþine gelir, ve herhangi bir devlet iþi savaþa götürmezse, Türkiye dünyaca, þimdiki gibi Kýbrýs'ta, iþgalci olarak bilinecek ama iþe devam edecektir. Astýðý astýk, kestiði kestik... Ýlk etapta BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi Kýbrýs'tan çýkarma kararý alacaðýný sanmam. O nedenle Türkiye'nin Yunanistan'a savaþ açma ihtimali çok zayýftýr. Büyük akýlsýzlýktýr. Fransa, Ýtalya, Almanya, Ýngiltere ve Amerika gibi ülkelerle savaþa tutuþmak demektir. Peki, garantörlük çerçevesinde Kýbrýs'ta bir savaþ çýkarsa ne olur? Birleþmiþ Milletler "derhal ateþkes" çaðrýsýnda bulunur. Dinlenmezsa ne olacak. Dinlenir ya da dinlenmez. Mesele deðil. Çok sürmez ateþkese geçilecek ve masaya oturulacaktýr. Masadan da Kýbrýs Cumhuriyeti galip kalkacak. Türkiye garantörlüðü da kaybedebilir. Ve pýlýyý pýrtýyý toplar, evinin yolunu tutar. Þunu da unutmayalým: Türkiye'nin iþgali altýndaki topraklar Avrupa Birliði topraðýdýr. Ve Avrupa, Amerika Ýngiltere olmasa da, Türkiye'ye karþý kendi topraklarýný savunacak güçtedir. Netice: Deðiþim görünen kadar ise, bir süre daha Türkiye Kýbrýs'ta hukuk dýþý olarak kalacak Taksim ilan etse da. Kýbrýs'ta yakýn bir gelecekte deðiþim görünen o ki, savaþla mümkündür ancak. Türkiye Kýbrýs'ý sahiplendi çünkü... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SUYA SABUNA DOKUNMAYAN ADAM... Yýl 1950'ydi ve adam çiçeði burnunda, gelecek için ümit vadeden bir delikanlýydý. Yaþam felsefesini daha yirmi yaþýna bastýðý gün saptamýþtý. Hatýra defterini önüne açýp kocaman harflerle boþ bir sayfaya yazdý: Suya sabuna sakýn dokunma Büyük balýk küçük balýðý yutar unutma! Püf noktasýný yakalamýþtý iþin. Önemli olan büyüklere saygýydý. Küçükleri sevmese de zararý yoktu. Yýl 1950'ydi ve gelecek için ümit vadeden delikanlý Ýsmet Ýnönü'nün fotoðrafýný duvardan indirdi, yerine Adnan Menderes'i astý. Yýllar hýzla akýp gidiyordu. Ýki bayraðý ve iki rozeti vardý delikanlýnýn. Bayrak da, rozet de gelip giden büyüðe göre sandýða girip çýkýyordu. Ve delikanlý suya sabuna dokunmadan yükseliyordu. Yýl 1960'tý...Menderes'in resmini duvardan indirdi, yerine Cemal Gürsel'i astý. Bir de þiir yazdý o günün gazetelerine: Menderes'i aldý sel Yaþasýn Cemal Gürsel! Delikanlý 20 yaþýnda çizdiði yoldan sapmamýþtý. Artýk delikanlý da sayýlmazdý, koca adam olmuþtu. Saçlarý ve sakalý aðarmaya baþlamýþtý. Soranlara, -Deðirmende aðartmadýk biz bu sakalý, diyordu. Ve durmadan yükseliyordu. Yýl 1964'tü, bir gün eski sandýklarý karýþtýrýrken, birden Ýnönü'nün resmini buldu. 1950'de duvardan indirip de yerine Menderes'i asýnca, ne olur ne olmaz diye atmamýþtý. Çerçevesini parlattý ve yeniden duvarýna astý... Atalar "meyveli aðacý taþlarlar" demiþlerdi. O halde taþlanmamak için ne yapmalýydý? -Meyve vermemek! Bahçede incir olacaðýna, sessiz sedasýz bir mezarlýkta upuzun bir servi olmak... Hem boyu posu yerinde, hem de serviyi taþlamak kimin aklýna gelir ki? Ve yýl 1966'ydý. Evinin duvarýndan Ýnönü'yü indirdi, yerine Demirel'i astý. O gün gazetelere bir þiir daha: Geldi aslan Demirel Yeþerdi bizim çorak el! Yýllar ne çabuk geçiyordu. Herþey gelip gidene göre deðiþiyordu. Sokak, okul, cadde, meydan ve hatta çocuk isimleri bile deðiþmekteydi. Vali zamanýndaki Viktorya Kýz Lisesi Adnan Menderes Kýz Lisesi olmuþtu... Demek hiç yanýlmamýþtý. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uyacaktýn. Ve suya sabuna dokunmadan, büyük balýðýn küçük balýðý yuttuðunu unutmadan yaþadýn mý tamam. Ne demiþ ozan: "Aðýr aðýr çýkacaksýn Bu merdivenlerden..." Katiplikten, müdür yardýmcýlýðýna, müdür yardýmcýlýðýndan müdürlüðe, müdürlükten müsteþar yardýmcýlýðýna, müsteþar yardýmcýlýðýndan müsteþarlýða... Yýl 1973'tü... Duvarýndan Demirel'in resmini indirdi, Ecevit'inkini astý... Ve hemen kaleme sarýldý: Baþýmýzda Karaoðlan Var mý gayrý bize yan bakan Ey kalleþ gavur sürüsü Haliniz dumandýr duman Gelecek ümitle doluydu onun için.yükselmek bir hünerse, çýktýðýn yerden düþmemek daha büyük bir hünerdi... Yýl 1975'ti, duvardan Ecevit'in resmini indirdi ve yeniden Demirel'in resmini astý. Ecevit'in resmini de, sakla samaný gelir zamaný diyerek, sandýkta Demirel'den boþalan yere koydu. Memleket artýk adamakýllý deðiþmiþti. Köþeyi dönme dönemi baþlamýþtý. Vurgun vuranýn, soygun soyanýndý. Tutanýn tuttuðu elinde kalýyordu... Yýl 1980'di ve birden yine herþey deðiþti... Duvarýndan Demirel'in resmini indirdi ve Kenan Evren'in resmini astý. Ve gazetelere hemen kafiyeli bir þiir: Terör azýttý yeniden Halimiz ne olurdu Olmasaydýn sen... Müsteþarlýk son basamak deðildi... Týrmanmasý gerekirdi daha... Derken devir yine deðiþti... Özal ve Çiller devirlerini de yara almadan atlattýktan sonra, bir kez daha Ecevit geldi. Vaktiyle duvardan indirdiði resimlerini iyi ki yýrtýp atmamýþ ve saklamýþtý. Arayýp buldu ve Ecevit'i astý yine duvarýna... Ve yine döktürdü: Bir dalda iki kiraz Seninle kimse aþýk atamaz Bastýr Karaoðlan bastýr Gülsün yüzler biraz... Bakanlýðý kapmasýna vesile olan bu kafiyelerden sonra önü sonsuza dek açýktý artýk. Ama kör þeytan rahat býrakmadý ki... Ecevit'in saltanatý da uzun sürmedi. Devir yine deðiþti... Tayyip Erdoðan geldi. Ecevit'in resimlerini duvardan indirdi, Tayyip'inkileri astý. Ve þöyle haykýrdý: AK Parti'yle elele... Yürüyelim ak günlere Dinimiz bir, peygamberimiz bir Selam olsun Tayyip Bey'e... Son astýðý resim þimdilik duruyor yerli yerinde. Onun iþleri her zamankinden çok týkýrýnda. Tam 37 yýldýr suya sabuna dokunmuyor. Ama yine de tertemiz, pýrýl pýrýl...

3 AFRÝKA dan mektup... YOK BÝRBÝRÝNDEN FARKI, HEPSÝ DE OSMANLI KAFASI Kýbrýs'ýn güneyinde yaklaþan seçimler hiçbir heyecan uyandýrmýyor kuzeyde... Týpký kuzeydeki seçimlerin de güneyde hiçbir heyecan uyandýrmadýðý gibi... Neden? Her iki tarafta da halka umut veren hiçbir parti kalmamýþ çünkü... Üzüm üzüme baka baka kararýrmýþ adeta... Birbirlerine benziyorlar... Eðer her iki tarafta da birbirinden çok farklý partiler olmuþ olsaydý, heyecan uyandýrýrdý belki... Ama yok... Güneydeki partilerin tümü de milli davaya teslim... Kuzeydeki partiler de öyle... Statükoyu sarsacak, taþlarý yerinden oynatacak ve köklü deðiþiklikler yapacak olan partiler yok ortada ne yazýk... Kýbrýslý bir Türk için güneydeki yarýþý AKEL ya da DÝSÝ önde bitirmiþ ne farkeder ki? Kýbrýslý bir Rumun farklý beklentileri olabilir onlardan... Ama Kýbrýslýtürkün yok... Orda yaþamýyor çünkü... Kuzeyde yaþýyor... Güneyin yasalarýna deðil, kuzeyin yasalarýna tabi... Güneydeki zamlar ilgilendirmiyor onu, kuzeydeki zamlar ilgilendiriyor... Elektrik... Telefon... Ve su parasýný kuzeydeki kurumlara ödüyor. Vergisini de kuzeydeki Vergi Dairesi'ne... Güneydeki ithalat ve ihracat mevzuatý umurunda deðil... Kuzeydekine bakar o... Güneyde yolsuzluk, suistimal ve partizanlýk yapan bakanlara falan da takmaz hiç kafayý... Kuzeydekine takar... * Tüm bunlar güneydeki Kýbrýslýrumlar için de geçerli iþte... Onlarý da bizim tarafta olup bitenler ilgilendirmez hiç... Kuzeyde kendi topraklarý dýþýnda ilgilendikleri pek bir þey yok... Rum medyasýnda reyting bile yapmaz kuzeyle ilgili haberler... Kýsacasý iki toplumu birbirine baðlayan yalnýz Kýbrýs meselesi... * Kuzeydeki siyasi partiler arasýnda Kýbrýs konusunda ciddi görüþ ayrýlýklarý var mý? Yok! Yelpazenin en saðýndan en soluna kadar herkes 'garantör'lü çözüm istiyor... Herkes çözüm olmadan Türk askerinin adadan çekilmesine karþý... TC'li göçmenlerin çözümden sonra adadan gönderilmesini isteyen var mý? Yok! Kapalý Maraþ'ý 'bütünlüklü çözüm'ün bir parçasý olarak görüyor hepsi de... Ve çözüm olmadan, BM gözetiminde eski sahiplerine teslim edilmesine karþý çýkýyor... Hepsi de iki toplumlu, iki kesimli federasyon istiyor... Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýna dönüþ fikrini de benimsemiyor hiçbiri... Hepsi de Kýbrýs pasaportu kullanýyor, ama hiçbiri Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý kullanmýyor... Tümünün de masasýnda TC ve KKTC bayraklarý var... E, bu durumda seçimi kimin kazanacaðý sanki çok mu önemli? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Birkaç Güzel Ýnsan'dan 10 metrelik kurdele "Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri", kanser hastasý çocuklar yararýna yürüttüðü "Altýn Kurdele Kampanyasý" çerçevesinde Lefkoþa'da insanlarýn katýlýmýyla büyük bir "kurdele" oluþturdu. Dereboyu'nda dün saat 18.30'da yer alan etkinlik sýrasýnda altýn rengini simgelemek amacýyla sarý tiþört giyen kalabalýk, yolu trafiðe kapatarak yol ortasýnda "Altýn Kurdele" oluþturdu. Kurdeleyi oluþturan kalabalýk, yol ortasýnda 5 dakika hareketsiz durdu. Eylem sona erdikten sonra katýlýmcýlar yoldan geçenlere broþür daðýttý. "AMAÇ DÝKKAT ÇEKMEK" Eylemden sonra, "Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri" adýna basýna açýklama yapan Taðmaç Çankaya, konuya dikkat çekmek amacýyla oluþturulan "insandan mamül" 10 metrelik "altýn kurdele"nin çocuklarýn deðerini simgelediðini söyledi. Kampanyanýn Cuma'ya kadar devam edeceðini, daha sonra Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nýn kontrolünde altýn kurdele satýþýna baþlanacaðýný kaydeden Çankaya, "Bugün insan bir araya gelerek, böyle bir þey yapma yürekliliðini gösterdi. Onlarý, çocuklarýmýzý ve inandýðýmýz þeyleri desteklemek uðruna. halkýn da desteðini bekliyoruz" dedi. ALTIN KURDELE NEDÝR? "Altýn Kurdele", dünyada çocuk kanserine karþý yürütülen kampanyalarýn simgesi haline geldi. "Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri"nin tüm haklarýný Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na devrettiði Altýn Kurdele ve bu konsept kullanýlarak üretilecek ürünlerin Fotoðraflar: Mustafa Erkan satýþýndan elde edilecek gelir, doðrudan vakýf tarafýndan Çocuk Onkoloji Servisi adýna Türk Bankasý nezdinde açýlan hesaba yatýrýlacak. Altýn Kurdele için yetkili satýþ noktalarý olarak Deniz Plaza, Gloria Jean's Coffees, Lemar, Mardo ve Pop Music Boutique belirlendi. Altýn Kurdele kampanyasýyla ilgili daha fazla bilgi temin edilebilir. CTP VE TDP HALKI MÝTÝNGE DAVET ETTÝ- Cumhuriyetçi Türk Partisi/ Birleþik Güçler (CTP/BG) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), tüm halký 25 Nisan Pazartesi akþamý Lefkoþa Ýnönü Meydaný'nda yapýlacak mitinge davet etti. Dün tüm ilçelerde baþlýca ana arter kavþaklarýnda ve çemberlerde pankart açýp bayrak sallayan CTP/BG ile TDP yetkilileri halka mitinge katýlma davetinde bulundu. ex istence Elvan Levent OLMAYAN TEPKÝYE TEPKÝ Bir ekonomist olan Bryan Kaplan, insanlarýn planladýklarýndan çok daha fazla çocuk sahibi olmalarý ve çocuklarýný nasýl yetiþtireckleri konusunda da fazla kafa yormamalarý gerektiðini söylüyordu. Bunu söylerken de sosyal, ekonomik ve genetik nedenler ileri sürüyordu. Örneðin ebeveynlerin çocuklarýnýn geleceðinin tamamen kendi ellerinde olduðunu düþünüp, onlarýn geleceðini þekillendirebilmek için akýl almaz bir çaba ve bol para harcadýklarýndan bahsedip, bunu tamamen yanlýþ olduðunu ileri sürüyordu. Bir çocuðun geleceði yalnýz onun elindedir, diyordu. Yani siz, istediðiniz kadar, çocuðunuza sebze ve meyve yedirmeye uðraþýn... Spor yapmasý için ýsrar edin... Küçüklüðünde televizyon izleyip izlememesi gerektiði konusunda kafa yorun... Yine de bütün bu çabalarýn çocuðun geleceði üzerindeki etkisinin hiç de kayda deðer ölçüde olmayacaðý þeklinde bir sonuç çýkýyordu Kaplan'ýn iddialarýndan. Çünkü siz ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, çocuk yine de kendi yolunu kendisi seçecekti. Örneðin, Robert Plomin, Robin Corley, David Fulker ve John DeFries '1-16 Yaþ Arasý, Doða, Terbiye ve Biliþsel Geliþim' baþlýklý bir araþtýrma yapmýþlar. Bu araþtýrmaya göre, tam yirmi yýl boyunca 245 evlat edinilmiþ çocuðu incelemiþler. Ve vardýklarý sonuç þu olmuþ: Eðer bir çocuðu evlat edinenler biyolojik ebeveynlerinden daha zengin ve daha iyi eðitim almýþlarsa, çocuk henüz küçük yaþlardayken evlat edinildiði ailenin entellektüel seviyesiyle eþit orantýlý olarak geliþiyordu. Ancak, çocuk ilk gençlik çaðýna geldiðinde, geliþimi yavaþlayýp, biyolojik ebeveynlerinin seviyesine iniyordu. Bu da uzun sürede, genlerin çocuða verilen terbiyenin ve yetiþtirme tarzýnýn önüne geçtiðini gösteriyordu. Kaplan, eskiden bir çocuða bakmanýn çok daha zor olduðunu, günümüzde ise artýk anne ve babanýn iþini kolaylaþtýran birçok sosyal alternatif olduðunu da ekliyordu sözlerine. Dolayýsýyla, insanlarýn çocuk sahibi olmak istememelerine neden olarak gösterdikleri zorluklarýn tamamen yersiz ve bencilce olduklarýný düþünüyordu yýlýnda dünya nüfusunun ikiye katlanacaðý söylemlerine bunun pek gerçekçi olmadýðýna inansa da seviniyordu. Kaplan'ýn birçok görüþüne ben de katýlýyordum. Ama bu yazýda bütün bunlardan bahstmemin nedeni, daha çok çocuðun dünyayý kurtaracak olduðuna inanmamdan ötürü deðildi elbette. Yine de siyasi partilerin söylem ve açýklamalarý üzerinde kafa yormaktansa, çocuk saðlýðý, psikolojisisi, eðitimi ve bunun gibi konular üzerine düþünmeyi tercih ederdim doðrusu. Zira, buradaki siyasi partilerin faaliyetlerinin hayatýmýza olan etki ve katkýlarýnýn- eðer varsa tabii- araþtýrýlmasý gerektiði kanýsýndaydým. Benim örneðin, hiç umurumda deðildi siyasi partilerin açýklama ve demeçleri. Bakýyorum örneðin, vatandaþ parasýný ödediði evinden atýlýyordu, alýnýyordu evi elinden... Bir kez olmadý bu, birçok kez oldu. Siyasi partilerden bir açýklama, kayda deðer bir tepki geliyor muydu? Gelmiyordu... Doktorla randevusu olan kanserli bir hasta, hastanedeki grev yüzünden -kaba bir þekilde üstelik- geri çevriliyor, azarlanarak evine geri gönderiliyordu. Bu sadece tek bir hastanýn karþýlaþtýðý bir durum deðildi elbette. Bir tepki var mýydý, siyasi partilerin açýklama ve demeçlerinde bu konuyla ilgili? Yoktu. Askerliðini yaptýðý sýrada arkadaþý tarafýndan sýfýr mesafeden vurularak, þans eseri hayatta kalan ancak görme duyusunu tamamen kaybeden genç, tedavisini sürdürebilmek için maddi sýkýntýlarla boðuþurken, devlet tedavisinin giderlerini üstlenmeye yanaþmýyordu. Bu rezillik karþýsýnda, siyasi partiler tepki veriyorlar mýydý? Vermiyorlardý. Daha çok konu vardý sýralayabileceðimiz. Ne için vardý peki burada siyasi partiler? Halký mitinglere falan çaðýrmak için mi yoksa?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Almýþ yolu gidiyor usulsüz ihaleler Kakatece dediðin sabahsýz bir gecedir Bakanlýk koltuðunda neler oluyor neler Yolsuzluklar toplumu bitiriyor nicedir Kalay AKP AÐZIYLA KONUÞAN AKP GÖZÜYLE GÖREN BASIN Türkiye'de yer yerinden oynar da, basýnýmýzda Türkiye'de olanlara dair tek kelime yazýlmaz. Kýbrýs'la ilgili AKP aðzýyla konuþmayý, AKP gözüyle görmeyi marifet sayanlardan, Türkiye'de hapse týkýlan gazetecilere veya Kürtlere dair fikir beyan etmesi elbette beklenemez. Tayyip bey "Kürt meselesi yoktur" dediyse, bizimkilere göre de yoktur. Yarýn ayný Tayyip bey "Kýbrýs meselesi yoktur" derse, buna da kafa sallayacaklardýr. AKP Hükümeti ile ters düþme korkusu herþeyin önüne geçmiþ. Baksanýza "nerden çýktý bu Kutlu doðum kutlamalarý" diye sormaya bile cesaret etmedi kimse. Sahi, nerden çýktý? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SABOTAJCILARIN MÝTÝNGÝ... 7 Nisan'daki mitingi sabote etmek için katýlmayan CTP ve TDP nerden icap etmiþse, önce 24 Nisan tarihinde bir miting düzenleme kararý aldýlar, ardýndan da 24 Nisan tarihinin Pazar gününe rast gelmesi üzerine 25 Nisan Pazartesi için düzenleme yaptýlar... Kapý kapý dolaþýyorlar þimdi... "Buyurun mitingimize.. Sizleri bekliyoruz" diyerek... Amaçlarý nedir? Taksim yoluna giren Kýbrýs'ta Kýbrýslýlarýn faydasýna olacak bir eylem midir düþüncelerinde olan? Deðildir... Ne yapacaklar öyleyse? Cevabý basittir bunun... 7 Nisan mitinginde, miting sonunda alana gelip iþi provoke etmeye çalýþanlar bunlar deðiller miydiler? Daha sonra katýlmadýklarý miting adýna TV ve radyolarda ahkam kesen ve mitingin anavatana karþý bir eyleme dönüþmesini kýnayan kimlerdi? Yine bunlar... O halde yapacaklarý eylemin nasýl bir eylem olacaðýný söylemeye gerek yoktur. Bu iki parti toplum nazarýnda sosyal faþist partiler olarak anýldýðýna göre, yapacaklarý eylemin de içeriðinde hamaset olacaktýr... 7 Nisan mitinginde tek bir Türk ve KKTC bayraðý yoktu... Tarihe böyle de geçecek zaten... Annan Planý referandumu üzerinden yaklaþýk 9 yýl geçti... Bu kadar yýl içinde neden bir eylem yapýlmadý da bu yýl böyle bir eylem yapýlmasý düþünüldü? 25 Nisan mitingi 7 Nisan mitingine alternatif olarak düzenlenecek... CTP-TDP ortak mitinginde TC ve KKTC bayraklarý dalgalanacak... Söylemler iþgalciye karþý deðil, UBP'ye ve AB'ye karþý olacak... Papadopulos da, Hristyofyas da payýný alacak bundan... Tüm mesele yapacaklarý mitingin 7 Nisan mitinginden daha kalabalýk olmasýdýr. Baþka hedeflenen ne olabilir? Ankara'ya mesaj vermek... Mart ayýnda yapýlan ikinci mitingte beklediklerini bulmadýlar. Onlara göre marjinal gruplar gene iþin fýcýrýðýný çýkardýlar... Hele o Yaseminler yok mu? Polisin engellemeleri karþýsýnda yaþanan arbedenin dünya basýnýna taþýnmasýna yardýmcý oldular... Ancak 25 Nisan mitinginde bunlar olmayacak... Annan Planý döneminde yaþanan ve daha sonra CTP'nin itfaiyeci rolüyle oy kutusuna kapatýlan iradenin yeniden sandýða gömülmesi talebiyle yola çýktýlar... Aslýnda mücahit derneklerini, UHH'yý, Halkýn Adaleti Konseyi'ne üye dernekleri çaðýrsalar az kalabalýk saðlamazlar hani... Türkiye'den getirecekleri þarkýcýlar ve dansözlerle de miting yerine þölen yapacaklar. Þarký-türkü dinlemeye gelen kalabalýðýn kimlerden oluþacaðýný benim söylememe gerek var mý? Ferdi ve Çakýcý iþte bunlara hitap edecek o alanda... Kýbrýs'ýn, Kýbrýslýnýn nereye gittiðiyle ilgili tek cümle bulamayacaksýnýz konuþmalarýnda... Yeni Kýbrýslýlardan hanelerine kaç oy düþeceðiyle ilgili, kafalarýnda yaptýklarý hesaplarla ayrýlacaklar o meydandan.. Hükümet Eroðlu baþkanlýðýnda toplandý Bakanlar Kurulu, Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Eroðlu, Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde Baþbakan Ýrsen Küçük ile bir araya geldi. Baþbakanlýða saat 09.30'da gelen Eroðlu, Baþbakan Küçük tarafýndan kapýda karþýlandý ve bir süre odasýnda görüþtü. Daha sonra birlikte toplantýya indiler. Eroðlu, saat sýralarýnda baþlayan Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde basýna yaptýðý açýklamada, uzun zamandýr kurula bilgi veremediðini belirtti ve bugün DUVARDA YALNIZ TALAT EKSÝK Atatürk Ýlkokulundaki duvarýnda Atatürk, Dr. Küçük, Rauf Denktaþ ve Derviþ Eroðlu var... Mehmet Ali Talat yok! ATATÜRK ÝLKOKULU'NA BAÐIÞ- Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Lefkoþa Þubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Atatürk Ýlkokulu fakir öðrencilerinin 23 Nisan giysilerinin alýnmasý için maddi yardýmda bulundu. Gülten Feridun baþkanlýðýnda, Halide Tunceri, Eren Çakýn ve Nezire Manioðlu'ndan oluþan yönetim kurulu üyeleri bu sabah okulu ziyaret ederek, giysilerin karþýlanmasý amacýyla okul yöneticilerine bir çek takdim etti. Kadýnlar Birliði heyeti çocuklarýn bayramýný da kutladý. HEMÞÝRE VE EBELER SENDÝKASI TÜM EYLEM VE GREVLERÝNÝ ASKIYA ALDI Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla yürürlüðe koyduðu eylem ve grevleri askýya aldýðýný bildirdi. Sendika Baþkaný Oðuz Köse konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakanlýk'ta dün yapýlan toplantýda sorunlarýn çözümü ve özellikle geçicilerin kadrolanmasý konusunun Bakanlar Kurulu'nda görüþüleceði; diðer konularda ise Saðlýk Bakanlýðý'yla Cuma günü görüþme baþlatýlmasý konusunda görüþ birliði saðlandýðýný belirtti. Köse, saðlanan uzlaþý nedeniyle tüm müzakerelerle ilgili bilgi vererek bakanlarýn görüþlerini almak istediðini söyledi. Hükümetlerin görevinin icraat yapmak olduðunu ve bunu yaparken de zaman zaman tepkilerle karþýlaþmasýnýn normal olduðunu, ancak ülke sorunlarýnýn aþýlmasý için gereken kararlarý gerektiði zamanda almak durumunda olduðunu belirten Eroðlu, kendisinin de ihtiyaç duyulduðunda görüþlerini aktarmak, tecrübelerini paylaþmak durumunda olduðunu kaydetti. eylem ve grevlerin iyi niyet belirtisi olarak askýya alýndýðýný açýkladý ve Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'le yapýlacak görüþmelerinin sonucu uzlaþmayla bitmemesi halinde askýya alýnan tüm eylem ve grevlerin daha büyük mücadele anlayýþýyla kaldýðý yerden devam edeceðini kaydetti. Açýklamada, sendikanýn, üyelerinin sorunlarýnýn çözümüne yönelik 8 maddelik protokol taslaðýný 28 Mart'ta Baþbakanlýða verdiði, ancak geliþme olmamasý üzerine 15 Nisan'dan itibaren planlanan eylem ve grevlerini yaþama geçirdiði hatýrlatýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÝKEN TARLASINDA BÝR ÇÝÇEK... VE SINIRDIÞI 13 yaþýnda kýz çocuðunu barda konsomatrist olarak çalýþtýrmaktan tutuklu olarak yargýlanan zanlýnýn avukatý, mahkemedeki savunmasýnda "Müvekkilimin 3 çocuðu var" deyince, yargýç Fügen Ulutekin, tüm toplumun vicdanýna su serpen þu ibret verici konuþmayý yapmýþ: "Son günlerde infial yaratan bu tarz olaylar toplumu çok fazla rahatsýz etmeye baþladý. Esasýnda bunlarýn hepsini içeri atmak lâzým. Madem çocuklarý var, madem o da bir baba, o zaman niye baþkasýnýn çocuðunu alýp o tür yerlere götürüyor? Bunlarý içeri atacaksýnýz ki herkes rahat etsin. En az 16 yaþýndan küçük çocuklar güvende olur." Hukuk ve adaletten toplum vicdanýna akan bu onurlu ses büyük heyecan verdi bana. Diken tarlasýnda açan nadide bir çiçek gibi. Mavilikler içinde yer yer kar gibi beyaz, yer yer grileþen bulutlara daldým bir süre... Çýðlýk çýðlýða bir kuþ sürüsü havalandý yüreðimden... Umuda doðru uçtular... Demek herþey daha bitmedi, dedim kendi kendime. Diken tarlalarýnda bu çiçekler açtýkça da bitmeyecek. Bunlarý düþünürken, ülke gündemine bomba gibi düþen baþka bir haber geldi aklýma. Suçlularýn ve kaçaklarýn Kuzey Kýbrýs'tan sýnýrdýþý edilmeleri ile ilgili yürürlükteki uygulama, TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça tarafýndan kaldýrýlmýþ! Buna göre, cinayet ve tecavüz suçlularýndan baþka hiç kimse KKTC'den sýnýrdýþý edilmeyecek! Ne hýrsýzlar... Ne banka soyguncularý... Ne uyuþturucu kaçakçýlarý... Ne adam döven, yaralayanlar... Ne çocuk tacizcileri... Ne ensest iliþki sapýklarý... Ne güpegüdüz sokak ortasýnda zekerini çýkarýp kadýnlara sallayanlar... Ne gazete binalarýný bombalayan, kurþunlayanlar... Ne dolandýrýcýlar ve sahtekârlar... Ne de kaçak iþveren ve iþçiler... Hiçbiri sýnýrdýþý edilmeyecek bundan sonra! Emir büyük yerden, yani Ankara'dan geldi... Ve Kýbrýslýtürkleri cezalandýrmak misyonuyla görevlendirilen Halil Ý. Akça tarafýndan yürürlüðe kondu. Güya bizim Ýçiþleri Bakanlýðýmýzla istiþare halinde alýnmýþ bu karar. Sanki bizimkilerin bu karara itiraz edecek ya da herhangi bir þerh koyacak yetki ve iradeleri varmýþ gibi. Kuzey Kýbrýs'ý bir sormagir hanýna çeviren kimlikle giriþlerin kaldýrýlmasýný yasaklayan ve bu konudaki tartýþmalara son noktayý koyan Ankara, þimdi de halkýn can, mal, namus güvenliðini hiçe sayarak, cinayet ve tecavüz suçlularýnýn dýþýnda hiçbir suçlunun sýnýrdýþý edilemeyeceði talimatýný verdi! Adli makamlarýmýz Kuzey Kýbrýs'ta her geçen yýl büyüyen bir suç patlamasý olduðunu ve bunun ancak ülkeye giriþ-çýkýþlarýn kontrol altýna alýnmasýyla giderilebileceðini her fýrsatta yinelemektedirler. Bunlarý kýçýyla bile dinlemediði yetmezmiþ gibi, Ankara þimdi de, suçlularýn sýnýrdýþý edilmesine yasak getirdi! Neden? Daha çok çalýp çýrpsýnlar... Daha çok taciz etsinler... Daha çok vurup yaralasýnlar... Çocuklarýmýzý uyuþturucuyla daha çok zehirlesinler... Daha çok kaçak iþ kurup, kaçak iþçi çalýþtýrsýnlar diye... Maksat, zerre kadar güvenliði ve huzuru kalmayan Kýbrýslýtürklere darbe üstüne darbe vurup, yokoluþu hýzlandýrmak! Yanarým yanarým da neye yanarým biliyor musunuz? Bizim kuklalar artýk kayýt dýþý ekonomiyi kayýt altýna alacaðýz martavalýný okuyamayacaklar. Çünkü Ankara, kaçaklara sýnýrdýþý cezasýný kaldýrdý! Sýnýrdýþý korkusu olmadan kaçacak ve kaçýracaklar!

5 21 Nisan 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bugün "Bu ülkede Kürt meselesi yoktur, Kürt kardeþlerimin meseleleri var" diyen Erdoðan; yarýn da "Kýbrýs meselesi yoktur, Kýbrýslý kardeþlerimin meseleleri vardýr" der mi acaba? ÝNANÇ TARUS DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN DÜET'Ý (2) Çektiðimiz aný yakalamaktýr sanat * Sýnýr dýþý eylemlerine bir süre ara verilmiþ. - Bir kez daha hoþ geldiniz bay Akça Belli ki göreve çok sýký baþlamýþsýz. Kolaylýklar ve baþarýlar dileriz yeniden! * Eroðlu; "UBP içinde neler yaþandýðýný ben de gazetelerden öðreniyorum" demiþ. - Eski kýsa burnu, Eroðlu'na daha çok yakýþýyordu Bu durmadan büyüyen uzun burnu ise hiç yakýþmýyor doðrusu. * Turizm okulu yeniden devreye girecekmiþ ve mezun vermeye baþlamasýndan hemen sonra, otellerin personel ihtiyacý yerelden saðlanacakmýþ. - Vah bize vahlar bize. Ancak 28 turizm bakaný deðiþtikten sonra aklýnýza geliyor böyle bir proje! Vah size vahlar size * Ulusal Birlik Partisi'nin iktidara gelmesinin ardýndan 2 yýl geçmiþ. - Ben de farkýndayým, son kullaným tarihleri doldu ama biraz daha idare edin, biraz daha sabredin lütfen Annadýðým gadarý ile CTP görev deðiþikliði için hazýr deðil henüz! * Baþbakan Küçük, kabinedeki bakanlýk krizinin halka hizmet aþkýndan kaynaklandýðýný söylemiþ. - Ey okuyucu, elini vicdanýna koy ve söyle. Daha 2 gün evvel ben de aynen böyle demedim mi size 27 aslan parçasý elini taþýn altýna sokmak için birbirini yiyor diye yazmadým mý? Dediklerim çýktý iþte! Gerçeklerin asla saklý kalmayacaðý gerçeði bir daha ortaya çýktý. Ýsyancýlarýn "popolarýna koltuk" için deðil, "vatandaþa hizmet" için kazan kaldýrdýðý anlaþýldý. Ýnanç Tarus Darkot, fotoðraf öyküsünü þöyle anlattý: - Lise yýllarýnda bir hobim olsun istedim Evde; ince uzun, kalem kutusu gibi, yandan flaþlý bir fotoðraf makinesi vardý. Filmleri de farklý idi. Ýlk o makine ile baþladým. Yýl 88 Boðaztepe'deki evimizin damýndan gün batýmýný çekmiþtim. O gün çektiðim o fotoðraflar, hala annemin evinde duvarda asýlý durmaktadýr. - Ýlk serginizi orada açtýnýz yani! - Evet, orada açtým Ve hala daha kapanmadý.. O günden bugüne devam. - Eski fotoðraflarýnýza baktýkça ne düþünürsünüz? - Ýlk günden bu yana yol katettiðimi, teknik açýdan bir þeyler öðrendiðimi fark ettim. Seçici oldum. Her gördüðümü çekmemeyi öðrendim. - Sizce fotoðraf bir sanat mýdýr? - Evet - Diyelim ki, bir siz, bir grup da turist, Namýk Kemal Meydaný'nda yanyana durmuþ, caminin fotoðrafýný çekiyorsunuz Sizinki sanat oluyor da, onlarýnki neden sanat olmuyor? - Fotoðrafta sanat olayý, bakýþ açýsý ile ortaya çýkar Hepimiz ayný vizörden bakarýz, ayný görüntüyü çekeriz, ama bizlerin çektiðinin sanat olduðunu düþünüyorum. - Fark bakýþ açýsý mý yani sanatý ortaya çýkaran? - Evet Çektiðimiz aný yakalamak sanat oluyor. - Siz kendinizi bir sanatçý olarak görüyor musunuz? - O kadar deðil Daha çok anlar durdurmam gerekiyor. - Fotoðraflarýnýzla mesaj vermek gibi bir amacýnýz var mý? Sanatçýnýn mesaj vermesi gerektiðini düþünür müsünüz? - Hiç düþünmedim Ýsteyen istediði mesajý alsýn.. Ama bir hedefiniz varsa mesaj verilebilir. Bizim bu sergiden amacýmýz, sevdiklerimiz yaptýklarýmýzý görsün istedik. Bir diðer amacýmýz da özürlülere yardýmdýr. - Nasýl? - Sergiden elde edilecek gelirin bir kýsmýný Maðusa Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlayacaðýz. - Fotoðraflarýnýza nasýl isim seçersiniz? Zorlanýr mýsýnýz? - Ýsim kullanmam.. Sergideki çoðu fotoðrafýn da adý yoktur. Ýzleyiciyi koþullandýrmak istemem. Her bakanýn kendi yorumunu çýkarmasýný tercih ederim. - Sergiye ilgiyi nasýl buldunuz? - Gerçekten muhteþem oldu Çok mutlu olduk Ve inanýyorum ki konuklarýmýzý da eserlerimizle çok mutlu ettik. - Sergilenen fotoðraflarý siz kendiniz mi seçtiniz? - Ben seçtim. Birkaç taneye de eþ dost yardýmcý oldu. - Bu sergiden sonra, mutlaka dersler çýkardýnýz Þimdi daha tecrübeli sayýlýrsýnýz. Ýkinci sergide kesinlikle yapmayacaðým dediðiniz þey var mý? - Var Kesinlikle daha ciddiye alacaðým Bu kadar beðenileceðini ve ilgi göreceðini tahmin etmemiþtik. - Mutlaka yapacaðým dediðiniz þey varsa nedir? - O da var Karma sergi yerine, yani farklý konulardaki fotoðraflar yerine, tek konuya yönelik fotoðraflar kullanacaðým. Tüple dalýþ yapmayý çok seviyorum. Denizin altý bambaþka bir dünya Belki ileride bu dünyayla alakalý bir sergi açarým. - Bu sergide anýsý olan bir fotoðrafýnýz var mý? - Ýskele-Maðusa yolu üzerinde Haravgi bölgesi vardýr. Çoðu zaman oradan geçtiðimde, denizin içindeki kayalýklar üzerinde balýkçýlar görürüm. Her geçtiðimde iþ kýyafeti ile geçtiðim için, durup fotoðraflarýný çekemezdim. Bir gün özel olarak, o balýkçýlarýn fotoðrafýný çekmek için spor giyindim Orada olup olmadýklarýný bilmiyordum o gün Þansýma vardýlar Ýþte o gün çektiðim fotoðraflardan bir tanesi sergide yer aldý ve satýldý da. - Serginin adý Düet Niçin bu adý seçtiniz? - Ýki kiþi olduðumuz için Bige ile benim düetim oldu. - Beraberlik devam edecek mi? - Evet, düetimiz devam edecek. - Kadýn bakýþ açýsý ile erkek bakýþ açýsý arasýnda fark var mýdýr sizce? - Kadýn elinin deðdiði yerde estetik olduðuna inanýrým. Ama fotoðraf için soruyorsanýz, yoktur. - Deklanþöre bastýðýnýz an neler hissedersiniz? - Bir þey daha meydana çýkardým sevincini duyarým. - Heyecanlandýðýnýz oluyor mu? - Kafamdaki bir görüntüyü çekmeye giderken çok heyecan duyarým. - Yeni bir moda oluþtu Fotoðraf meraklýlarý gruplar halinde hep birlikte fotoðraf çekme gezilerine çýkýyor. Sizin çektiðiniz bir kapý mandalýný, sýrada bekleyen 40 kiþi daha çekiyor.. Böyle bir etkinliðe katýldýnýz mý? Bu konuya bakýþ açýnýz nedir? - Herhangi bir grup ile fotoðraf çekmeye katýlmadým. Kalabalýkla fotoðraf çekmek hoþuma gitmez. Herkesin yoðunlaþtýðý görüntüye ben yönelmem Bana özel olmasýný isterim. Bu konuda çok kiþi ile tartýþtýðýmý bilirim. - Neden tartýþtýnýz? - Bana tavsiyelerde bulunulmasýný, þunu çek bunu çek denmesini sevmem. - Genllikle sanatçýlar böyledir. Teþekkür ederim. Yarýn: Bige Altýok

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ESKÝLERDEN GELEN BÝR DOST... (Ýstanbul)- Çok eskilerden kalma bir tanýdýk vardý yanýmda dün.. Baf'tan... O ve onun akranlarý büyüklerimizdi. O yýllarda, onlarýn hep genç delikanlý, bizlerin ise hep geliþme çaðýnda kalacaðýný sanýrdým. Yýllar yýllarý kovaladý. Günler patýr patýr geçti. Gözleri kapatýp o eskilere daldýðýmda sanki dün gibi orada bulurum kendimi. Ve sihirli bir el dokunup "pat" diye geçmiþe götürsün beni ve o günleri yeniden yaþatsýn isterim çoðu zaman. Belki yaþýmýn ilerlemesinde belki bir daha göremeyeceklerimin çoðalmasýndandý bu istek, bilemiyorum. Ama o çok eskilerden kalma tanýdýðým çýkageldiðinde yakasýna sarýlýp, -Anlat, dedim, anlat da biz küçüklüðümüzde sizlere ve olaylara bakýþýmýzý siz büyükler nasýl görüyordunuz, bir de senden duyayým... Üstelik yaþadýðýmýz ama anlam veremediðim birçok ayrýntýyý bir de senin aðzýndan dinleyeyim... Dinleyeyim ki hayal meyal hatýrladýklarýmýn doðruluðuna emin olayým veya bildiklerimin eksik yanlarýný tamamlayayým. Önce çekindi, biraz naz yaptý, derken ufak ufak konuya girmeye baþladý. Ve bildiði bir çok konuyu ucundan kýyýsýndan da olsa anlattý. Tüm gece boyunca deðildi ama gecenin yarýsýna kadardý eskilerden konuþmamýz. Meðer bilmediðimiz neler yaþanmýþ o kapalý gettoda. 1963'te Bandabuliya ile baþlayan ayrýlma sürecinde yaþanan korku dolu günler. TMT'de ferdi yapýlan eylemlerden, mücahitlik adýyla düzenli bir orduya dönüþüm aþamalarý. Tatbikatlar, atýþlar, törenlerdeki geçitler. Sancaktarlarýn dokunulmazlýklarý, sonsuz yaptýrým, infaz güçleri. Öyle ki sancaktarlarýn iki dudaðýndan çýkacak "öldürülsün" emrinin derhal yargýlamadan infaza dönüþmesi gibi... Günümüzde küme düþmemek için çabalayan Ülkü Yurdu'nun Baf'tayken amatör ruhla yükseliþi... Anlattýklarýyla bilmediðim birçok ayrýntýyý yakaladým orada. Geceleri 5-6 arkadaþý ile birlikte silahlý olarak Rum bölgesine geçip keþif yapmalarý. Gelen komutanlarla yaþananlar. Savaþ günleri. Sonra 1974 savaþýndan kesitler ve tartýþmalar. Sordum ona, -Baf neden düþtü? Düþmeseydi ve biz Baf'tan kuzeye göç etmeseydik bugün durum nasýl olurdu? yýlýnda teslim olduk ama direnseydik olmazdýk, çünkü hem silah olarak iyiydik hem de savunma olarak ama emir, "teslim olun" diyeydi. -Nasýl yani, esir düþmeyeceðimiz halde teslim olun emri mi geldi? -Tabii ki çünkü istenen buydu. -Sen savaþta neredeydin? -Mavrali'de. Ona Baf limanýndaki Yunanistan gemisinin niye batýrýlmadýðýný sordum. -Batýrdýlar, dedi, hem de iki tane birden hatta "L" ile baþlayan bir numarasý hala aklýmda, dedi. Ancak üçüncü geminin limana asker çýkardýðýndan ýsrarla bahsetmedi. Onunla konuþurken köy köy, kasaba kasaba dolaþýp kalmýþsa konuþacak o günleri, canlý canlý kaleme almak ve geçmiþi sadece yazýlanlardan öðrenenlere anlatmak gerekir diye düþündüm. Çünkü 1974'e götüren süreç ada dýþýnda yazýlmýþ, uygulamaya konulmuþ bir senaryodan baþka birþey deðildi. O senaryoda ne yazýlmýþsa uygulanan o... Ve hala da uygulanmakta. O gece konuþtuklarýmý birkaç kiþiye daha sorduktan sonra bu sayfamda ele alabilirim. HASTANEYE CÝHAZ BAÐIÞI- Girne Vatan Lions Kulübü (GVLK) Akçiçek Hastanesi'ne cihaz baðýþýnda bulundu. Baðýþ, klinik ve servisler ile acil ve ambulanslarda kullanýlacak olan 'monofazik ile defibritör' aletlerinden oluþuyor. Baðýþ, Kulübün geçen Aralýk ayýnda Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu himayelerinde düzenlediði etkinlikten elde ettiði gelirle gerçekleþti. Sir Dr. Teoman Sýrrý ile Halim Þükrü de, aletlerin alýmý ile ülkeye getirilmesine katký koydu. Bu arada Kulüp hastanenin yarým inþaat halindeki, zemin katta bulunan odalarýn tamamlanmasýna da katký koyacak. BÜRO-ÝÞ: Özay Andýç görevden alýnsýn Büro Banka Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (Büro-Ýþ), Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Baþkaný Özay Andýç'ýn görevden alýnmasý konusunda Baþbakan Ýrsen Küçük ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'ye çaðrýda bulundu. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön dün Ýhtiyat Sandýðý önünde yaptýðý açýklamada, Andýç'ý "bu göreve atandýðý günden itibaren Ýhtiyat Sandýðý birikimlerini devlete baðlý daireler ve kurumlara peþkeþ CTP Dipkarpaz'da eylem yapacak Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG), özelde Dipkarpaz genelde ise Karpaz Yarýmadasý'nda yaþanmakta olan sorunlarý protesto etmek amacýyla 22 Nisan Cuma günü eylem yapacaðýný bildirdi. CTP'den yapýlan açýklamaya göre, CTP/BG Ýskele Ýlçesi ve Dipkarpaz Ocak Örgütü'nün birlikte Dipkarpaz Spor Kulübü önünde, saat 11.30'dadüzenleyecekleri eyleme CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Belça'da toplu sözleþme imzalandý Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (Çað - Sen), Belça'da toplu iþ sözleþmesi imzaladý. Çað - Sen'den yapýlan açýklamaya göre toplu iþ sözleþmesi, 1 Ocak 2011 ile 31 Aralýk 2012 tarihleri arasýndaki iki yýllýk devreyi kapsýyor. Toplu iþ sözleþmesine iþveren tarafý olarak Belça LTD Genel Müdürü Varol Öztuð, çalýþanlar adýna Çað - Sen Baþkaný Ayþe Davulcu imza koydu. Belça Genel Müdürlüðü'nde yapýlan imza töreni sýrasýnda çekmeye davetiye çýkarmakla" suçladý. Akyön, Andýç'ýn "bununla da yetinmeyerek þimdi çalýþanlara sövdüðünü" de ileri sürdü, sövdüðü iddialarýnýn yer aldýðý bir haberin fotokopisini gazetecilere daðýttý. Hüseyin Akyön, "olumsuz tutumunu çalýþanlara sövme noktasýna kadar taþýdýðýný" ileri sürdüðü Özay Andýç'ýn derhal görevden alýnmamasý halinde yaþanacaklardan ne sendika, ne de çalýþanlarýn sorumlu olmayacaðýný söyledi. Soyer, Genel Sekreter Kutlay Erk, MYK üyeleri ile CTP/BG bölge yetkilileri katýlacak. "Eylemin merkezinde; bölgede çok uzun bir süreden beri devam eden ve bitirilmesi gereken, tarihin çoktan aþýldýðý yol çalýþmasý baþta olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararý uyarýnca Karpaz Milli Park sýnýrlarý içerisine girmek isteyen tüm ziyaretçilerden talep edilen ücretlerin olacaðý" kaydedildi. konuþan Belça LTD Genel Müdürü Varol Öztuð, ülkenin içinde bulunduðu zor ekonomik koþullarda ve haksýz rekabet koþullarý içinde piyasada fiyat dengesi olma savaþýmý verdiklerini söyledi. Belça çalýþanlarýnýn örgütlü bulunduðu sendika ile yaptýklarý toplu pazarlýk sonunda imzalanan toplu sözleþmenin kendileri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ifade eden Öztuð, toplu sözleþmenin Belça'ya ve çalýþanlara hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. GÝRNE'DE 4 ÝÞYERÝ MÜHÜRLENDÝ- Girne Belediyesi, kentte yiyecek - içecek sektöründe hizmet veren iþyerlerine yönelik düzenlediði saðlýk denetimleri çerçevesinde 4 iþyerini mühürledi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, iþyeri mutfaklarýnýn saðlýk açýsýndan denetimleri yanýnda yasal zorunluluklarýn yerine getirilip getirilmediði de kontrol edilirken, koþullarý karþýlamada yetersiz kalan iþyerleri uyarýlýyor. Girne Belediyesi Saðlýk Bölümü ekiplerince önceki gün gerçekleþtirilen denetimlerde kent sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran ve gýda sektörüne hizmet veren iþletmeler denetlendi. Hijyen ve saðlýk kurallarýna uymayan, iþyeri açma koþullarýný karþýlayamayan iþyerlerine ceza ve kapatma iþlemleri uygulandý. GÜNLÜK ERTUÐRUL KÜRKÇÜ: DENÝZLERÝN MAHÝRLERÝN EN GÜZEL ARKADAÞI Ertuðrul Kürkçü, 63 yaþýnda. ODTÜ'de Mimarlýk okudu. Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Baþkanlýðý'na seçildi. 12 Mart muhtýrasýnýn ardýndan idam cezasýna çarptýrýlan Deniz Gezmiþ, Yusuf Arslan ve Hüseyin Ýnan'ý kurtarmaya çalýþan 10 devrimcinin yaþamýný yitirdiði Kýzýldere'den yaralý kurtulan tek kiþi oldu. Sýkýyönetim mahkemelerinde yargýlandý, ölüm cezasýna mahkûm edildi. 1986'ya kadar, 14 yýl cezaevinde kaldý. Ýletiþim yayýnlarýnda Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin yayýn yönetmeni olarak çalýþtý. Özgür Gündem ve Evrensel gazetelerinin kuruluþunda yer aldý, sosyalist deðerlerden hiç sapmadý. Yüksek Seçim Kurulu'nun veto ettiði adaylar arasýnda Mahirlerin, Denizlerin, Yusuflarýn, Hüseyinlerin arkadaþý Ertuðrul Kürkçü de vardý. Ertuðrul Kürkçü "Bir zamanlar ABD'de nasýl siyahlar açýsýndan siyah haklarý için mücadele eden beyazlar siyah gibi görünüyorduysa Kürtlerin haklarý için mücadele eden Türkiyeliler de Kürtlere Kürt gibi gözüküyor" diyordu. Binlerce kiþi gaz bombalarýna aldýrmadan onunla birlikte yürüyordu. Kürkçü, "Denizlerin Mahirlerin mirasý olan, Türk ve Kürt halklarýnýn kardeþliði üzerinden yeni bir Türkiye'nin kurulabileceðinden" söz ediyordu. Herhalde 12 Eylül zihniyetinin savunuculuðunu yapan muktedirleri en çok ürküten þey de, Türkiye sosyalistlerinin Kürtlerle elele yürümesiydi. KAVGA ÝÇERÝYE KAYMIÞ UBP'deki ateþin söndüðüne inanmýyor kimse. Yanýyormuþ için için... Kavga bundan sonra kapalý odalarda sürdürülecekmiþ... Birbirinin kuyusunu kazmakta üstüne yoktur kimsenin! HALÝL ÝBRAHÝM AKÇA Maþallah, yeni TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça dur durak bilmiyor. Yorulmadan ziyaret etmiþ herkesi... Tüm partileri... Ve her yerde de büyük bir nezaketle karþýlanmýþ... 'Person non Grata' bir günde imajýný yenilemiþ... Ýyi adam olmuþ... FETHÝ AKINCI Þener Levent'in yazýsýyla ilgili olarak gazetemizi arayan Fethi Akýncý, Rum okulundaki söyleþide, kendisine "Türk askeri kalsýn mý, gitsin mi?" diye provokatif soru soran milliyetçi Kýbrýslý Ruma gereken cevabý verdiðini söyledi. "Birbirimizi seversek sorun ortadan kalkar" demiþ Fethi Bey.. Bu da doðru... USULSÜZ ÝHALE Vakýflar Ýdaresi Çarþý Merkezi ihalesinin usulsüz biçimde Ahmet Kaþif'in oðluna verilmesi Merkezi Ýhale Komisyonu'nun iþi deðil... Vakýflarýn kendi komisyonunun iþi... Yanlýþ anlaþýlmasýn sakýn! Týrnak... "Bazýlarý belli ki suçluluk duygusu ve panikle bunu yapacaðýna saldýrmayý ve hakaret etmeyi yeðliyor. Yönetim Kurulu Baþkaný Özay Andýç gibi... Telefonda 'yine yapacaðýný yaptýn' dedi! 'Açýklama yapýn yayýnlayalým' dedim... 'Ýnsanlara çamur atýyorsunuz' diye karþýlýk verdi... 'Biz çamur atmýyoruz, belgelerle yayýn yapýyoruz' dedik... 'O belgeleri kim verdi size?' diye sordu... 'Sizin kendi çalýþanlarýnýz' diye cevapladýk! Hiddetlendi, köpürdü, belli ki kan beynine sýçradý ve; 'Çalýþanlarýn da yedi garnýna' deyip kapattý telefonu yüzümüze!" Levent ÖZADAM (Haberdar) "Bu memlekette geleceði garantilemenin birkaç yolu var. Bunlardan biri meclise kapaðý atmak! Diðeri de meclistekilerin civarýna kapaðý atmak. 'Neden?' derseniz: Meclise kapaðý atan 'iktidar vekillerinin' çoðu bu nüfuzlarýný her koþulda deðerlendirmenin zevkini fazlasý ile yaþýyorlar. Hatta sýk sýk yapýlan bakanlýk deðiþimleri sayesinde, böyle giderse, bakanlýk yapmayan 'iktidar vekili' de kalmayacak." Çiðdem DÜRÜST (Star) "CTP-BG'nin kendi iktidarý döneminde UBP'yi aratmayacak skandallara, grevlere imza atmasý onun muhalefetteki söylemlerinin inandýrýcýlýðýna da gölge düþürüyor..." Metin ÇOLAK (Vatan) Günün Kahramaný ÖZAY ANDIÇ Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Baþkaný Özay Andýç'ýn görevden alýnmasýný talep etmiþ Büro- Ýþ... Andýç testiyi kýrmýþ bu kez galiba. 'Haberdar' gazetesinde Levent Özadam'ýn yazýsýnda okuduk dün ve hayretler içinde kaldýk. Özadam'a Mimoza Otel ile ilgili yayýný dolayýsýyla telefon açan Andýç, bu haberi kimden aldýðýný sormuþ. Özadam da "Sizin kendi çalýþanlarýnýzdan" diye yanýt verince küplere binmiþ ve "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" diye küfrederek kapatmýþ telefonu... Madem ki 'yedi garnýný', çalýþanlarý korumaya almak gerek þimdi deðil mi? Büro-Ýþ de herhalde bunun için görevden alýnmasýný istemiþ, deðil mi? 'Garýnlar' saðlam kalsýn!

7 21 Nisan 2011 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ 150 milyon dolarlýk ihracat hedefi Ekonomi ve Maliye Bakaný Sunat Atun, ihracat için belirlenen 150 milyon dolarlýk hedefe, ihracatýn istikrarlý bir þekilde devam etmesi durumunda ulaþýlacaðýný söyledi. Atun, sanayinin geliþtirilmesinde hükümetin karalý olduðunu ve 2012 ile 2013 için 200 milyon dolarlýk ihracat hedefinin de artýk hayal olmadýðýný belirtti. Ekonomi ve Maliye Bakaný Sunat Atun, Sanayi Odasý'nýn yeni oluþturulan Ali Çýralý baþkanlýðýndaki yönetim kurulunu kabul etti. Atun, kabulde yaptýðý konuþmada, sanayi ve ticaretin geliþtirilmesinin Bakanlýðýn görev alaný içerisinde olduðunu, sanayinin ülkenin kalkýnmasý ÇAKICI "UMUT PROJESÝ"NÝ AKÇA'YA DA VERDÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Kýbrýslý Türklerin Türkiye'yle seviyeli, devletten devlete bir iliþki istediðini; nüfus kontrolü, kendi ayaklarý üzerinde durma, ekonomisini kendisinin yönetmesinin Kýbrýslý Türkler için çok önemli olduðunu belirtti. Ekonomik paketin doðru taraflarý yaný sýra eksik taraflarý da olduðunu dile getiren Çakýcý, yerel özellikleri dikkate alan bir planýn hazýrlanmasý gerektiðini söyledi Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça Türkiye-KKTC iliþkileri konusunda Çakýcý ile ayný fikirde olduklarýný ifade etti. Ekonomik programýn ise kamu ile özel sektör arasýndaki gelir daðýlýmý konusundaki adaletsizliði orta ve uzun vadede ortadan kaldýrmaya yönelik olduðunu, KKTC'nin "her derdine deva olacak bir program" olarak hazýrlanmadýðýný belirten Akça, programý sürekli olarak kamunun temsilcileriyle müzakere ettikleri için mevcut yapýyý korumak konusunda dirençle karþýlaþtýklarýný söyledi. Akça, kamuda çalýþanlarýn programa "tereddüt", geriye kalanlarýn ise "umutla" baktýklarýný kaydetti. Göreve yeni atanan TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça Toplumcu Demokrasi Partisi'ni ziyaret ederek Genel Baþkan Mehmet Çakýcý ve parti yetkilileriyle görüþtü. ÇAKICI Görüþmede konuþan Mehmet Çakýcý, Akça'nýn yeni görevinin tüm Kýbrýs Türk halkýna hayýrlý olmasýný diledi ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Akça'nýn medyaya yansýyan yanlýþ tanýndýðýyla ilgili söylemini çok ciddiye aldýklarýný ve Akça'nýn bundan sonra gerçek kendisini göstermesini, Kýbrýs Türk halkýna bu anlamda hizmet edecek için çok önemli olduðunu ifade etti. "Ýzlemiþ olduðumuz politikalar içerisinde sanayinin yýllýk büyüme oranýnýn, ülkenin yýllýk büyüme beklentisi oranýnýn üzerinde olmasý hedeflenmiþtir" diyen Atun, temel hedeflerinin içerisinde sanayinin Gayri Safi Milli Hasýlanýn içerisindeki payýnýn da arttýrýlmasý bulunduðunu kaydetti. "Üretim ve ihracat ile ülke refahýnýn artmasýnýn" ekonominin temel kurallarýndan biri olduðuna iþaret eden Sunat Atun, üretim ve ihracatýn geliþtirilmesi için varolan teþvik ve destekleri geniþletip yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini söyledi. Üretim ve ihracatýn geliþtirilmesi için uygulamalarýn devam edeceðini ifade yaklaþýmlarda bulunmasýný, Türkiye ile Kýbrýs Türk halkýnýn ihtiyacý olan seviyeli, düzgün iliþkileri geliþtirmeleri konusunda yardýmcý olmasýný temenni etti. KIBRISLI TÜRKLERÝN TALEPLERÝ Mitinglerde ortaya çýkan Kýbrýs Türklerin taleplerini Türkiye'nin ciddiye alacaðýndan emin olduðunu kaydeden Çakýcý, nüfus kontrolü, kendi ayaklarý üzerinde durma, ekonomisini kendisinin yönetmesinin Kýbrýslý Türkler için çok önemli olduðunu vurguladý. Çakýcý, "Ýtfaiyeyi bile kendi kendimizin yönetmediði bir dönem bize yakýþmýyor" dedi. Ekonomik paketle ilgili olarak, açýklama ve uygulama biçiminin toplumda yeterince tartýþýlmamýþ olmasýndan da kaynaklanabilecek ciddi sorunlar yaþandýðýný ifade eden Çakýcý, eden Atun, belirlenen hedeflerin ulaþýlmasýnýn ancak desteklerin arttýrýlmasý ve doðru stratejilerin hayata geçirilmesi ile mümkün olabileceðini dile getirdi. Süt Ürünleri Ýmalatçýlar Birliði yetkilileri ve Türkiye'nin eski Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý'nýn bulunduðu bir toplantýda 150 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarýný anýmsatan Sunat Atun, "150 milyon dolar yakalanabilecek bir hedef gibi görünüyor artýk. Çünkü ilk üç aylýk ihracat rakamlarý bize 57 milyon TL'lik bir rakam ortaya koymuþtur. Bu yýl sonuna kadar istikrarlý bir þekilde devam etmesi durumunda 200 milyon TL'ye ( milyon dolar) tekamül edecek" dedi. paketin doðru taraflarý yaný sýra eksik taraflarý da olduðunu; ilgili taraflarýn görüþleri alýnarak yerel özellikleri dikkate alan bir planýn hazýrlanmasý gerektiðini söyledi. Ülkede bir reformun gerekli olduðu dile getiren Çakýcý, TDP'nin "Umut Projesi" isimli çalýþmasýný da Akça'ya sundu. AKÇA Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça da, Çakýcý ile Türkiye- KKTC iliþkileri konusunda ayný düþünceler içerisinde olduklarýný gördüðünü söyledi. Daha güçlü bir KKTC devleti, daha refah içerisinde, kendi ayaklarý üzerinde duran bir yönetim olmasý noktasýnda bir görüþ ayrýlýklarý bulunmadýðýný belirten Akça, TC ile KKTC arasýnda ciddi biçimde amaç-hedef ve çýkar birliði olduðunu dile getirdi ve bu anlamda iþ birliðini yürütmenin son derece kolay olduðunu söyledi. TÜRKÝYE - AB KARMA ÝSTÝÞARE KOMÝTESÝ CTP, TDP, DP VE ÖRP ÝLE GÖRÜÞTÜ Türkiye - AB iliþkileri çerçevesinde 1996 yýlýnda iþveren ve iþçi örgütleri tarafýndan oluþturulan Türkiye - AB Karma Ýstiþare Komitesi'nin, yýlda dört kez yaptýðý kendi içindeki toplantýlardan birini yapmak üzere geldiði Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Meclis'te temsil edilen dört siyasi parti baþkanýyla biraraya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýndaki Türkiye - AB Karma Ýstiþare Komitesi heyeti, bugün, Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ve Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý ile Meclis Þeref Salonu'nda görüþtü. ALO AFRÝKA HATTI DÝKKATSÝZ BEYAZ ARAÇ Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Hafta sonu Lefkoþa'daki evimden yaya olarak çýkýp alýþveriþ yaparým. Bulunduðum bölgede özellikle iþ çýkýþý yoðun bir trafik vardýr. Bu araç sürücüleri yollarda önceliðin yayalarda olduðunu bilmezler. Geçen gün tatil günü olmasý nedeniyle ve onun da rahatlýðý içerisinde yaya olarak markete gidip alýþveriþimi yaptým. Elimde eþyalarla yaya geçidine geldim ve durdum. Bir süre bekledim ve karþýya geçmek için hareket ettim. Nereden çýktýðýný görmediðim Fiat Uno marka bir aracýn hýzla üzerime geldiðini farkettim. Dümende yaþlý bir erkek sürücü vardý. Kendimi can havliyle yolun kenarýna attým. Þok geçirdim. Yaya geçidindeki yayalara dahi saygýsý kalmadýysa insanlarýn iþimiz çok zor. Nereye gidiyoruz. Bu düzensizliði bize yaþatanlara da layýk görenlere de yazýklar olsun..." UYGULAMA DERSÝNDE TUTUKLAMA Ýsmini vermek istemeyen bir vatandaþýmýz gazetemize elektronik bir mektup ve resim gönderdi. "Ben bir duyarlý vatandaþ olarak bugün size bir haber vermek istiyorum. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde isimleri Esra Þahin, Tuðba Evcil ve Tuðçen Soylu olan üç kýz öðrenci, Topluma Hizmet Uygulamasý dersi için gönüllü olarak bir vakýf adýna bilet sattýlar. Bu sattýklarý biletler Lefkoþa Belediye Orkestrasý içindi. 10 TL tutarýndaki bu biletlerin satýþý sýrasýnda öðrenciler polis tarafýndan tutuklandýlar ve Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürüldüler. Kim verdi bu çocuklarýn tutuklama emirlerini? Lefkoþa Polis Müdürü... Sormadan, öðrenmeden yapýlan bu tutuklama sonrasýnda öðrencilerle görüþtüm ve psikolojilerinin bozulduðunu öðrendim. Öðrenciler derslerini ilgilendirse de artýk bu tür yardýmlarda bulunmayacaklarýný söylediler. Kimin hakký vardýr bu þekilde davranmaya?" BÝZÝM DUVAR KUZEY KIBRIS "BAKAN" KÖRLER CUMHURÝYETÝ Bizim Mandra CTP ile TDP'nin sözde 24 Nisan iradesini kutlama adý altýnda 25 Nisan'da düzenledikleri ortak mitinge, geniþ kesimleri kapsayan sivil toplum örgütlerinin ilgi göstermediði gözlemlenir. Sendikal Platform ile Tabipler Birliði'nin örgütsel bazda mitinge katýlmayý reddetmesinden sonra, birçok sivil toplum örgütünün daha ayný görüþte olduðu ve 24 Nisan referandum sonucunun, Kýbrýslýtürklerin deðil, tamamen Ankara'nýn iradesi olduðu noktasýnda birleþtiði belirtilirken, sokaktaki adam "Kýbrýs Türk halkýna biz evet dedirttik diyen Erdoðan deðil miydi?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 21 Nisan 2011 Perþembe Kalem Yalçýn Okut DAÝ, 5. BAHAR ÞENLÝÐÝ MACARÝSTAN EKÝBÝNDEN "DÝLLÝRGA" ÞARKISI... Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý çerçevesinde 5'inci Bahar Þenliði düzenledi. Namýk Kemal Meydaný'nda saat sýralarýnda standlarýn açýlmasýyla baþlayan etkinliðin resmi açýlýþý saat 16.00'da Zafer Anýtý'ndan baþlayan kortejle gerçekleþtirildi. Kortejde, DAÝ'nin yanýsýra, 13. Uluslararasý 23 Nisan Çocuk Festivali için Mili Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn davetlisi olarak ülkede bulunan konuk ekipler ve Gazimaðusa'daki bazý ilkokullar da yer aldý. DAÝ Halk Danslarý Ekibi'nin gösterisinin ardýndan Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Porto Riko, Londra Hornsey Türk Okulu, Gürcistan, Sýrbistan, Romanya ve Türkiye ekipleri ulusal kýyafetleriyle halk danslarý gösterisi sundu. Gösteri sunan ekiplere DAÝ Müdiresi Aygül San tarafýndan teþekkür belgesi takdim edildi. Macaristan ekibi gösterisinin ardýndan hoþ bir sürpriz yaparak, "Dillirga" þarkýsýný Türkçe seslendirdi ve meydaný dolduran izleyicilerden büyük alkýþ aldý. Bahar Þenliði, Gazimaðusa Halk Danslarý Derneði, The Cyprus Dance Education Center, Þehit Zeki Salih Ýlkokulu, Mehmet Kalaç ve Grubu, Doðu Akdeniz Koleji ve Kangoo Jump performanslarýnýn ardýndan Türkiye'nin tanýnmýþ müzik gruplarýndan "Koridor" isimli grubun konseriyle saat 21.00'e kadar devam etti. 'Yüzlerini bile görmek istemiyoruz!' Kýbrýs sorunu ve dil sorunu çok baðlantýlý ve birbirleriyle derin iliþki-çeliþki içindeler. Ýngiliz Sömürge Ýdaresi döneminde çok büyük bir sorun deðildi dil sorunu. Her iki unsurun ileri gelenleri hükümetle iliþkilerini sürdürebilmek için Ýngilizce bilmek/öðrenmek durumundaydýlar. Bugün olduðu gibi, o günlerde de sömürgecilerin dilini öðrenmek bir avantaj oluyordu. Yoksul köylü ve esnafýn ise, 'caný cehenneme!' idi Zaten varsýl, elit ailelerin çocuklarýnýn birçoðu Ýngiltere'de tahsil gördüklerinden onlar için avantajdan da öte bir 'silah' oluyordu Ýngilizce bilmeleri. 'Sir' Münür örneðinde olduðu gibi Ne zaman ki, milliyetçilik rüzgârlarý Batý Avrupa'dan baþlayarak yayýldý ve Kýbrýs'ý da sardý, dil farklýlýðý da sorun olmaya baþladý. Ayrýlýkçý Taksimciler bir ara, Rumca kelime kullanan Türklere her kullandýklarý Rumca kelime baþýna 2 þilin 'prosdimo' ödeme cezasý kesiyorlardý.(*) Fakat, o Türkleþtirme ve dilimizi Türkçeleþtirme kampanyalarý ne Denktaþ'ýn, ne Dr. Küçük'ün marifetidir. Ve hatta -her ne kadar 'prosdimo' uygulamasýný, ve ona kurdurulan Kýbrýs Türk Milli Gençlik Teþkilatý baþlattýysa da- ne de Celal Hordan þarlatanýnýn marifetidir. Fakat, o her üç 'lider' ve onlarýn yörüngesindeki 'sopacýlar' ve 'tetikçiler' de kraldan fazla kralcý olarak benimsemiþlerdi o kampanyayý. Nasýl benimsemesinlerdi ki; her sopa attýktan sonra Þilin'lerle mükâfatlandýrýlýyorlardý!.. Her sopa atýþlarýnda sonra: Alýn size beþ-on Þilin mükâfat!.., Vur sopayý, kap parayý!.. Bukadar basit mi diyeceksiniz; evet bukadar basit!... O, Türkleþtirme ve dili Türkçeleþtirme kampanyalarý ta Ýttihat ve Terakki dönemine kadar uzanýr ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam eder. "Türkten alýþ veriþ yap" ve "Vatandaþ Türkçe konuþ" kampanyalarý vb vb gibi Ýttihat ve Terakki Partisi her nekadar Padiþah'ýn mutlakiyet rejimine karþý anayasa ve anayasal haklar talep eden bir özgürlük mücadelesi idiyse de, içinde çok olumsuz öðeler de bulunmaktaydý. Binyýllardan beri Karadeniz ve Ege bölgesinde yaþayan yüzbini aþkýn Rum kökenli Osmanlý yurttaþýnýn taciz, tecavüz edilerek Ege ve Karadeniz bölgelerinden kovulmalarý ve mallarýnýn, mülklerinin, evlerinin gaspedilmesi Resmi Türk Tarihi'nde anlatýlmaz; ama yaþanmýþtýr. Ermenilere yapýlan Tehcir ve/veya soykýrým ise ayrý bir konu; 400 kelimeye sýðmaz Konudan çok mu uzaklaþtým?.. Hayýr, uzaklaþmadým; yarým yüzyýldan fazladýr yaþadýðýmýz trajediler ve kayýplarýmýzýn temelinde yatan faktörlerin baþýnda o iki milliyetçilik, Rum ve Türk þovenizmi gelmektedir. Örneðin, Kýbrýs Cumhuriyeti ilan edilince, her kasabada Ticaret Liseleri kurulmuþtu. Rumlar ticarette çok ileriydiler ya; her kasabada kurulan ticaret liselerinde yetiþecek yeni kuþakla ticarette Rumlarý yetiþecek ve geçecektik!.. Türk Liderliði'nin mantýðý ve vizyonu buydu; bukadarcýktý Diðer ticaret liselerinde var mýydý, anýmsamýyorum; ama bizim Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nde Rumca dersleri de vardý. Rumca ve Fransýzca seçmeli derslerdi. Ben, Fransýzca dilini seçmiþ ve birkaç hafta da o derslere devam etmiþken, eþþekliðime doymayayým, Fransýzca'yý býrakýp -ünlü tembellerdenim ya- benim için çok kolay olan Rumca derslerine geçmiþtim. Lise son sýnýfta olduðumuz günlerde Tahtakala Mahallesinde bir geceyarýsý baþlayan o trajik çatýþmalar yaþandý. Okullar tatil edildi; bizler Mücahit olduktu. Bir süre sonra okullar yeniden açýldý ve mezuniyet sýnavlarýmýzý vermek ve diplomalarýmýzý almak üzere tekrar okullarýmýza gittikti. Aaa, Rumca dersi ve sýnavý yoktu Ben deðil, ama bir has dostum bir öðretmenimize sormuþtu: "Rumca dersleri niye kaldýrýldý?" demiþti. Cevap: "Yüzlerini bile görmek istemiyoruz!.." Yüzyýllarca, yanyana da deðil, içiçe birlikte yaþadýðýmýz yurttaþlarýmýz için: "Yüzlerini bile görmek istemiyoruz!" mentalitesinin öðretmenlerimiz tarafýndan öðrencilere enjekte edildiði kapkara dönemlerden geçtik. Ýþe bu baðnazlýklarla geldik bu günlere Ve maalesef, o mantýk hâlâ devam ediyor (*) Çok traji-komik olaylar da yaþanmýþtý o kampanyada. Örneðin, kahvehanenin birinde bir vatandaþ, 'endaksi'(tamam) dedi diye o sopalý TMT deðnekçileri: "Endaksi dedin, 2 þilin prosdimo ödeycen" deyince; býçkýn taksi þoförü de: "Tamam be ahbaplar, ama siz de 'prosimo' dediniz, o da Rumca deðil mi?" diye karþýlýk vermiþ ve kavga çýkmýþtý Ne rezilliklerden geçti, geçirildi bu Kýbrýs Türk cemaati, ne rezilliklerden Tabii, Rum Cemaati de

9 21 Nisan 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar AKIL TUTULMASI Belediyenin bütün odalarýna, baþkanlýk katý ve cumhurbaþkanýn aðýrlandýðý protokol odasý dahil olmak üzere her yere gaz bombasý atýldý. Ýçeride kadýn, çocuk, yaþlý olduðunun bilinmesine raðmen yapýldý bu. Gazze'yi aþan görüntülere þahit olduk. Onlarca kiþi, gazdan etkilenme ve kafalarýna isabet eden gaz fiþeðinden yaralanma nedeniyle hastanelere kaldýrýldý. Ülke bir kez daha akýl tutulmasýna doðru hýzla ilerliyor. Bu husumetten hayýr çýkarmak lazým, ama þu an hayýr çýkaracak bir devlet aklý da göremiyorum. Burada olanlarýn Türkiye'nin batýsýnda görüldüðüne inanmýyorum. Gidiþat bu yönde olursa telafisi imkânsýz zararlarýn olmasýndan korkuyorum. Benzine ateþle yaklaþmamak gerekir. Osman BAYDEMÝR (Diyarbakýr Belediye Baþkaný/ Radikal) DÝPNOT Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý'nýn verilerine göre, Türkiye'de son 20 yýl içinde 757 kiþi gözaltýnda kayboldu. GERÇEK GANDÝ AKP'DÝR TARÝH 21 MART, 2010 Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Rum davalarýný Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yönlendirdi, ama Rumlar þimdi de Türkiye aleyhine davalarý Güney Kýbrýs mahkemelerinde açýyor... Gözden kaçmayanlar... RÜYALAR KÜFLENÝR, BAYRAKLAR YORULUR MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli "Kerkük, Musul, Kýbrýs, Bosna ve Türk'ün olduðu her yer, buradan yükselecek milli kararý bekliyor.bayrak dalgalanmak için rüzgar özlüyor" dedi. Rüyalar da eskir, rüyalar da küflenir. O kadar ki, sahibine rüya olan þey, bir baþkasýna kabus olabilir. Ne yazýk ki, Bahçeli'nin gördüðü rüya da kâbustan beter. Üstelik bizim buralarda bayraklar da yoruldu, rüzgarlar da... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "24 Nisan 2004'te yapýlan referandumda 74'ten sonra Kuzey Kýbrýs'a gelerek yurttaþ olan insanlarýn varlýðý da bulunuyor." Ferdi Sabit SOYER VÝRGÜL TAYYÝP BEYÝN "BESLEME" KARDEÞLERÝ Tayyip Erdoðan buyurdu: "Bu ülkede Kürt meselesi artýk yoktur, benim Kürt kardeþlerimin meseleleri vardýr. Bu ülkede Kürt kardeþlerimin istismarý vardýr." Bu sözlerin ardýndan Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye'nin dört bir yanýnda protestolara neden olan BDP adaylarýný veto kararý geldi. Bu protestolar Kürt meselesinin artýk olmadýðý bir Türkiye'de gerçekleþiyordu. Kýbrýs'ýn kuzeyindeki mitingler de zaten iþgalin olmadýðý bir Kýbrýs'ta gerçekleþiyordu. Tayyip beyin nasýl "Kürt kardeþlerinin sorunlarý" varsa, Kýbrýs'ta da "besleme kardeþleri"nin sorunlarý vardý... Gandi ne demiþ: Sýkýlmýþ yumruklarla el sýkýþamazsýnýz. Gerçek Gandi'den bahsediyorum, çakma Gandi'den deðil. Biz sýkýlmýþ yumruklarla da el sýkýþtýk. Egemen BAÐIÞ (TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci) Erdal Güven Radikal de yazdý: Erdoðan ýn Ankara kriterleri netleþiyor Baþbakan, Strasbourg deplasmanýnda zirve ye çýkardýðý formunu kendi sahasýnda da koruyor. Strasbourg dönüþü, ilk vole sini sendikacýlara yaptý Erdoðan. Herkes Ýstanbul için çýlgýn proje sini açýklamasýný beklerken o müthiþ bir çalým atarak sendikacýlýk için çýlgýn fikri ni paylaþtý bizimle. Þöyle diyordu: Bugünün dünyasýnda sendikacýlýk, geçmiþteki gibi, kýrmakla, dökmekle, eylemle, grevle özdeþleþen bir yapý asla sergileyemez. Elbette hak mücadelesi olacak ama sýnýf mücadelesi deðil 1 Mayýs ýn tatil ilan edilip Taksim yasaðýnýn kaldýrýlmasýnýn kadrini bilmeyen bazý sendikalarý da þöyle niteliyordu Baþbakan: Onlar ideolojinin deli gömleðini giymiþ; cam çerçeve, çevredeki esnafý, herkesi dilhun ettikleri zaman, kan gördükleri zaman rahatlayan zihniyetlerdir. Sanýrsýnýz ki iþçisi, memuru, ücretlisi ellerinde kazma kürekle gözü dönmüþ biçimde tozu dumana katarak hükümetin üzerine yürüyor. Uluslararasý Çalýþma Örgütü standartlarýnýn hayli uzaðýnda, sendikalaþma oranýnýn yerlerde süründüðü bir ülkeyiz KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu üstelik. Erdoðan, bu volenin ardýndan girdiði ilk pozisyonda da ÖSYM maðduru gençlere doðru kafaya yükseldi. Varsýn, YGS nin evlere þenlik bir beceriksizlikle þaibeli hale geldiði apaçýk ortada olsun; kendisi ÖSYM Baþkaný nýn açýklamalarýndan tatmin olmuþtu bir kere. Her nasýlsa birilerinin oyununa gelip o tatmin duygusunu yaþamamakta direten on binlerce liseliye þöyle seslendi: Ýddialarý fýrsatçýlýða çevirenleri iyi görsünler. Taksim de 2 bin genci yürütmek problem deðil. Biz de onlarýn karþýsýnda 5-6 bin genci koyarýz. Ama biz gerilimden yana deðiliz. Hem o gençlerin zekâsýna, kiþiliðine hakaret hem de üstü örtülü tehdit deðil de nedir bu sözler? Gelelim Erdoðan ýn mükemmel bir zamanlama yla yaptýðý bitirici vuruþ a: Bu ülkede Kürt meselesi artýk yoktur; benim Kürt kardeþimin meseleleri vardýr. Bu ülkede Kürt kardeþlerimin istismarý var ama bu oyuna onlar da gelmeyecek. Sorun u unutun, mesele de bitmiþ; haberimiz yok. Yüksek Seçim Kurulu, BDP destekli yedi baðýmsýz dahil 12 kiþinin milletvekili adaylýðýný iptal etmesin mi? Ardýndan da Erdoðan ýn Kürt kardeþleri bir kez daha istismar tuzaðýna düþüp oyuna gelerek sokaklara dökülmesin mi? Mükemmel zamanlama demem o yüzden. Ne yapacaðýz peki? Maðlup takýmýn futbolcularýnýn kliþesine sýðýnacaðýz tabii ki: Lig uzun bir maraton, önümüzdeki maçlara bakacaðýz. Yýllardýr merak edip dururuz ya, Erdoðan ýn, Kopenhag kriterlerine alternatif olarak geliþtirdiði Ankara kriterleri de ne ola ki diye. Ýþte biçimleniyor yavaþ yavaþ. Þu seçimleri atlatýp besleme diyarý KKTC yi de 80 bilmem kaçýncý vilayet ilan edersek. Bir bakmýþýz Kýbrýs sorunu da çözülmüþ. Geriye tek eksik kalacak: Baþkanlýk sistemi. Resmin tamamýný iþte o zaman görebileceðiz.

10 10 21 Nisan 2011 Perþembe GÜNEYDEN... KIBRIS DOSYASI RUM MECLÝSÝ ÝNTERNET SAYFASINDA Kýbrýs'ta 1974 yýlýnda yaþanan olaylarý konu alan araþtýrmalarý içeren ve Rum Meclisi Kýbrýs Dosyasý Komitesi tarafýndan hazýrlanan "Kýbrýs Dosyasý"nýn, bugün, Rum Meclisi'nin resmi internet sayfasýnda yayýmlanacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, konu hakkýnda yapýlan resmi açýklamaya dayanarak, Kýbrýs Dosyasý'na adresinden ulaþýlabileceðini yazdýlar. Haravgi gazetesi ise, Kýbrýs Dosyasý'nýn dün itibarýyla internet sayfasýnda yer aldýðýný belirtti. LEFKOÞA'DA BROÞÜR DAÐITTILAR- Baþbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük ve Süreyya Gürses baþkanlýðýndaki UBP Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri, dün Lefkoþa'da Arasta bölgesinde broþür daðýttýlar. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, UBP Lefkoþa Ýlçesi Gençlik Kollarý ile bazý bakan ve milletvekili eþlerinin de hazýr bulunduðu "KKTC Sevdamýz Yüceltmek Andýmýz" sloganlý broþürde, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yaþanan geliþmeler anlatýldý. Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði kuruluþ amacýný anlattý Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði dün CTP ve BKP yi ziyaret ederek kuruluþ amacýný anlattý. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer bu ziyartte yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan farklý dil, din ve etnik kökene sahip tüm yurttaþlarýn ayný þekilde deðerli olduðunu belirterek, "Ýnsanlarýmýz arasýnda ayrým yapýlmasýna þiddetle karþýyýz" dedi. CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði Baþkan ve yönetim kurulu üyelerini dün sabah kabul etti. Kabulde konuþan Dernek Baþkaný Ýsmet Ýlkhan, Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði'nin kuruluþ amacýný anlattý. Doðu ve Güney Doðu Kültür Derneði'nin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Soyer ise, Kuzey Kýbrýs'ta ekonomik ve siyasal geliþmeler nedeniyle 1974 sonrasýnda oluþan farklý duruma iþaret ederek, "Bu farklý duruma baðlý olarak Türkiye'nin çeþitli yörelerinden deðiþik kimliklere sahip insanlarýmýz Kuzey Kýbrýs'a yerleþmiþler ve vatandaþ olmuþlardýr" dedi. BKP KKTC Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði Genel Baþkaný Ýsmet Ýlkhan baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu heyeti, Birleþik Kýbrýs Partisi'ni (BKP) ziyaret ederek Genel Sekreter Ýzzet Ýzcan ve parti yetkilileri ile görüþtü. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, KKTC Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði Baþkaný Ýsmet Ýlkhan, ziyaretlerinin amacýnýn, görüþ alýþveriþinde bulunmak ve dernek olarak görüþ ve düþüncelerini paylaþmak olduðunu belirtti. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan da, "BKP olarak her zaman halklarýn kardeþliðine inandýk, emekten, özgürlükten ve demokrasiden yana olduk. Politikalarýmýzýn merkezine insaný koyduk ve hiçbir zaman insanlarý diline, dinine, rengine ve ýrkýna göre ayýrmadýk. Farklý kültürlerin karþýlýklý saygý temelinde bir arada olmasýný hep savunduk" dedi. UZMAN FÝNANSÇILARLA BULUÞTULAR- KKTC Kalkýnma Bankasý'nýn ev sahipliðinde 34'üncü ADFIAP (Asya Pasifik Bölgesi Kalkýnma Finans Enstitüleri Birliði ) Genel Kurul Toplantýsý bugün baþlayacak. Kalkýnma Bankasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, daha önce yapýlan ADFIAP Genel Kurul toplantýlarýnda, katýlým birlik üyeleri ile sýnýrlý iken, KKTC'de düzenlenen 34'üncü ADFIAP Genel Kurul Toplantýsý'nýn açýlýþý öncesinde, KKTC Kalkýnma Bankasý tarafýndan, konuk uzman finansçýlarla, Kuzey Kýbrýs sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve genç giriþimciler bir araya getirildi. Acapulco Otel'de bugün eþ zamanlý olarak düzenlenen iki oturumda, "KOBÝ'lerin Geliþimi" ve "Giriþimcilik" konulu iki toplantý düzenlendi. Bu iki konuda, katýlýmcýlara, dünyadaki baþarýlý uygulamalar anlatýldý. PANAMA'DA BÝRARAYA GELDÝLER Panama'da yapýlan 124. Parlamentolararasý Birlik (PAB) toplantýsýna katýlan Rum ve Kýbrýslý Türk parti temsilcilerinin "Kýbrýs Grubu" adýyla bir araya geldikleri kaydedildi. Haravgi gazetesi, PAB toplantýsý çerçevesinde geçtiðimiz pazartesi günü yapýlan görüþmede, Rum milletvekillerinin Rum tarafýnýn çözüme iliþkin görüþlerini yinelediklerini yazdý. Haberde, Rum heyetin DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Yannakis Thoma'dan oluþtuðu belirtilirken; görüþmeye katýlan KKTC Meclis heyetinin isimlerine yer verilmedi. Geçtiðimiz hafta yapýlan toplantýya, Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen Meclis Baþkaný Hasan Bozer, UBP Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Maðusa Milletvekili Sonay Adem katýlmýþtý. BUDAPEÞTE'DE "MARAÞ" KONULU FOTOÐRAF SERGÝSÝ Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de kýsa bir süre önce "Maraþ: Avrupa Hayalet Þehri" konulu bir fotoðraf sergisinin açýldýðý belirtildi. Haravgi gazetesi, serginin sözde Maraþ Belediye Baþkaný Aleksis Galanos ve sözde Lapta Belediye Baþkaný Athos Eleftheriu tarafýndan açýldýðýný yazdý. Gazete, açýlýþta, Macaristan Parlamentosu Avrupa Ýþleri Komitesi Baþkaný Richard Horscik, Güney Kýbrýs'ýn Macaristan Büyükelçisi Vasos Tsiamberlen, Mcar yetkililer, diplomatlar ve akademisyenlerin de yer aldýðýný belirtti. ÇOK SAYIDA PATLANGAÇ ELE GEÇÝRÝLDÝ Rum polisinin dün Larnaka'da bir evde çok sayýda patlangaç ele geçirdiði belirtildi. Simerini gazetesi, 18 bin adet Çin menþeli patlangaç ele geçirildiðini, olayla ilgili 52 yaþýndaki bir kiþinin tutuklandýðýný yazdý. SALMONELLA YAYILIYOR Güney Kýbrýs'ta bir tavuk çiftliðindeki yumurtalarda salmonella tespit edilmesinin ardýndan, bir baþka çiftlikte daha salmonellalý yumurtalara rastlandýðý bildirildi. Gazeteler, 350 bin yumurtanýn imhasý, 8 bin tavuðun itlafýyla sonuçlanan salmonella salgýnýnda baþka bir çiftlikte daha salmonella tespit edildiðini, salmonellanýn yayýldýðýna dair endiþelerin arttýðýný yazdýlar. Politis, söz konusu çiftlikte dün 4 bin tavuðun itlaf edildiðini belirtirken çiftliðin depolarýnda bulunan 4 bin yumurtanýn da imha edildiðini kaydetti. ÝKÝ TOPLUMLU ETKÝNLÝK Ýki toplumdan yaklaþýk 140 gencin, "Pieces of Youth" baþlýðý altýnda düzenlenen "Global Peace Tiles"ýn etkinliðine katýldýðý belirtildi. Politis gazetesi, ara bölgedeki Fulbright Center'de düzenlenen etkinliðin; "Kýbrýs Üniversitesi" Avrupai Araþtýrmalar Merkezi, Frederick Research Center, "Lefkoþa Üniversitesi" Araþtýrma Kurumu'nun, Global Peace Tiles Project örgütü iþbirliðiyle yapýldýðýný yazdý. Habere göre, etkinlik, ABD'den adaya gelen tecrübeli uzmanlar Suzanne Pender ve David McDougal önderliðinde gerçekleþtirildi.

11 21 Nisan 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Protestolarda yer alan gençler Tayyip Erdoðan'ýn "Taksim'de iki bin genci yürütmek problem deðil. Biz de kalkarýz onlarýn karþýsýna 5 bin, 10 bin tane genci koyarýz" sözlerini deðerlendirdi: "Recep'in Ordusu da varmýþ" Yükseköðretime Giriþ Sýnavý'nda (YGS) yaþanan þifre skandalýný protesto eden liselileri önce 'provokatör' olmakla suçlayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, sonra da karþýlarýna "10 bin genç" çýkartmakla tehdit etti. Protestolarda yer alan gençler Erdoðan'ýn "Taksim'de iki bin genci yürütmek problem deðil. Biz de onlarýn karþýsýna 5 bin, 10 bin tane genci koyarýz" sözlerini deðerlendirdi. TKP'li öðrenciler "Boyun eðmeyen gençlik sizin tehditlerinize boyun eðmez, eteklerinizi öpmez. Sýnamak isterseniz.hodri meydan" dedi. Genç Umut'tan yapýlan açýklamada ise, "Karþýmýzý çýkaracaðý gençler Padiþahým çok yaþa mý diyecekler acaba?" denildi. Gençlik Muhalefeti'nin açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: "Gençliðin en meþru protestosu muktedirlerin uykusunu kaçýrýyor. Þimdi de karþýmýza 'baþka Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF): "Gazetecilere terörist muamelesi yapmaktan vazgeçin" Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Ýstanbul'da "Gazeteci tutuklamalarý ve davalarý: Tehlikede olan basýn özgürlüðü" baþlýklý bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda RSF Genel Sekreteri Jean François Julliard, Türkiye temsilcisi Johann Bihr, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneþ ve gazeteci Ýsmail Saymaz Türkiye'de basýn özgürlüðü ile ilgili kaygýlarýný dile getirdiler. RSF adýna basýn açýklamasýný yapan Julliard konuþmasýna Türkiye'nin basýn özgürlüðü açýsýndan dünyada 138'inci sýrada olduðunu hatýrlatarak baþladý ve kaygýlarýný þöyle konuþtu: "Þu anda gazetecilerin yargýlandýðý 2000 dava var. Türkiye'den sýnýrlý þekilde ulaþýlan ya da tamamen yasaklý olan 8000 site var. Soruþturmanýn gizliliði iddia edilerek yargýlanmayla ilgili bilgilere ulaþamýyoruz.gazetecilerin üzerindeki ekonomik baskýlar var. Medya patronlarý, þirketler arasýndaki siyasi iliþkilerin ortaya çýkarýlmasý gerekir." RSF Türkiye'deki yetkililere þu tavsiyelerde bulundu: gençleri dikmekle' tehdit ediyorlar. Demek ki Ýmamýn Ordusu'nun yanýnda, 'Recep'in Ordusu' da varmýþ. Anlaþýlan o ki, 1970'lerde Akýncýlar olarak bilinen güruhta yer alan Baþbakan, geçmiþini özlüyor." CHP'DEN ERDOÐAN'A SUÇ DUYURUSU CHP, Erdoðan'ýn sözleri için suç duyurusunda bulundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, YGS'de þifre iddialarý üzerine gençlerin protesto gösterileri düzenlemesini 'komplo' olarak nitelendirmiþ ve "Taksim'de iki bin genci yürütmek problem deðil. Onlar YGS sýnavýna tavýr ortaya koyduklarýný açýklarken, biz de kalkarýz onlarýn karþýsýna 5 bin, 10 bin tane genci koyarýz. Ama biz bu ülkede gerilimden yana deðiliz" demiþti. "Gazetecilere sistematik bir þekilde aktivist ve terörist muamelesi yapmaktan kaçýnmak gerekiyor. Cezaevlerindeki gazetecilerin sayýsýna dair bir liste hazýrlamalýlar, Türkiye bu sayýyý belirleyemediðimiz tek ülke." TGC Genel Sekreteri ve Gazetecilere Özgürlük Platformu temsilcisi Sibel Güneþ de tutuklu gazetecilerin sayýsýnýn belirlenmesi gerektiði üzerinde durdu ve sözlerine þöyle devam etti: "Cezaevindeki gazetecilerin sayýsý konusunda hükümetle aramýzda ciddi bir anlaþmazlýk var. Hükümetin listesinde cinsel taciz suçlamalarýndan cezaevine girmiþ gazeteciler var. Diðer taraftan da Azadiya Welat gibi gazetelerin gazete olmadýðýný, terör örgütü propogandasý yaptýðýný savunuyorlar." Gazeteci Ýsmail Saymaz ise "Þýk ve Þener'in özgürlüklerine kavuþamamasý demek, Türkiye'nin demokrasiye ve özgürlüðe Fransýz kalmasý demektir" diye konuþtu. RSF 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde Türkiyeli gazetecilerle birlikte Þýk ve Þener'i ziyaret etmeyi planlýyor. (bianet.org) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kayýplar propaganda için kullanýldý Rum Yönetimi'nin, kayýplar konusunu propaganda için kullandýðý bir kez daha ifþa edildi. Kayýplar konusunun propaganda için kullanýldýðý, Güney Kýbrýs'ta Andrulla Palma ve iki kýzýnýn 20 yýldan fazla bir süredir kendilerini, "kayýp yakýný kategorisine mahkûm ettiði" gerekçesiyle Rum Yönetimi aleyhine açtýðý davanýn görüþülmesi çerçevesinde ortaya kondu. Konuyla ilgili haberi veren Alithia gazetesi, Rum Yönetiminin basit bir araþtýrmanýn ardýndan, Andrulla Palma'nýn eþi Haralambos Palmas'ýn öldürülmüþ ve Lakatamya Askeri Mezarlýðýna gömülmüþ olduðunu bilmesi gerektiðini yazdý. Rum Yönetimi'nin bugün sadece özür dilemekle kalmayýp "durumlarýn tam da bu þekilde olmadýðýný" kanýtlamaya çalýþtýðýný ifade eden gazete, Palmas ailesinin davayý 2001 yýlýnda açtýðýna ve davanýn 4 Nisan tarihinde görülmeye baþladýðýna iþaret etti. Duruþma sürecinin, Palmas ailesinin avukatý tarafýndan çaðrýlan Makarios Drusiotis isimli tanýðýn ifadesiyle dün Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesinde devam ettiðini ifade eden gazete, Drusiotis'in 2000 yýlýnda kayýplar konusuyla ilgili bir kitap yayýmladýðýný anýmsattý. Gazete, Drusiotis'in mahkemede söylediklerine dayanarak, Rum Yönetiminin neredeyse 2000 yýlýna kadar kayýplar konusunu propaganda olarak kullandýðýný; ayný zamanda Kýbrýs sorununu yaralayacaðý ve Türk tarafýna argümanlar vermiþ olacaðýndan ihanetle suçlanacaðý için hiç kimsenin kayýplar konusunun insancýl boyutuna dokunamadýðýný ifade etti. Andrulla Palma'nýn eþi Haralambos Palmas'ýn, 1974 yýlýnýn Aðustos ayýnda baþkalarýyla birlikte Türkler tarafýndan öldürüldüðünü ve ortak bir mezara gömüldüðünü öne süren gazete, ailelerin yakýnlarýyla ilgili gerçekleri öðrenmesi için hiç kimsenin "bu trajik hikâyeleri" araþtýrmaya çabalamadýðýný kaydetti. Yine mahkemede söylenenlere dayanarak, Rum Yönetiminin kayýplar listesini gizli tuttuðunu yazan gazete, bazý kayýp yakýnlarý konuyla ilgilenmeye baþlayýp; Rum basýný da "gerçek hikâyeleri" yazmaya baþladýðýnda kayýplar listesinin kamuoyunun bilgisine sunulduðunu belirtti. Andrulla Palma'nýn, 1995 yýlýnda, eþinin ölü olduðu ve Lakatamya'da gömülü olduðuna dair malumat aldýðýný ve bunu araþtýrmaya baþladýðýný kaydeden gazete, Palma'ýn eþinin iþ arkadaþlarýyla görüþtüðünü ve eþinin iþ arkadaþlarýnýn Haralambos Palmas'ýn ne koþullarda öldüðüne dair ifadeler verdiklerini belirtti. Andrulla Palma'nýn geçmiþte verdiði demeçlerde, eþinin dosyasýný görmek istediðini fakat kayýplar dairesinin bunu kabul etmediðini ekleyen gazete, Palma'nýn avukata baþvurmasý ve konuyla ilgili birçok baský yapýlmasýnýn ardýndan; dosyayý görmesine izin verildiðini ifade etti. Gazeteye göre, yine geçmiþte verdiði bir röportajda, kendisinin; devletin sahip olduðu imkânlar olmadan, araþtýrma yapýp bütün ayrýntýlarý öðrendiðini ifade eden Bayan Palma, eþinin ölü olduðunu o zamandan itibaren bilseydi hayatýnýn daha farklý olacaðýný söyledi ve "kendilerini kullanabilecekleri kadar kullandýklarýný" savundu. Gazete, Drusiotis'in dün mahkemede verdiði ifadede ise, Kliridis döneminde Dýþiþleri Bakaný olan Yoannis Kasulidis'in; kayýplar konusunun propaganda malzemesi olmasýna son verilmesi ve gerçeðe saygý duyularak insancýl kriterlerle ele alýnmasýna katkýsýna atýfta bulunduðunu da dile getirdi. Lakatamya askeri mezarlýðýndaki kazýlarýn 1999 yýlýnda baþladýðýný ve Palmas ailesinin de Haralambos Palmas'ýn cenaze törenini yapýp kemiklerini gömdüðünü dile getiren gazete, Drusiotis'in dün mahkemede, Rum Yönetiminin kayýplar konusunu "ne kadar kaba taslak ele aldýðýnýn, 1619 rakamýndan görülebileceðini" söylediðini ekledi. Gazete, mahkemede söylenenlere dayanarak; Rum yetkili makamlarýn, ölü olan herhangi bir kayýp kiþiye iliþkin bilgiler tespit ettiklerinde kayýplarý sembolize eden 1619 rakamýnýn deðiþmemesi için "ismi çýkardýklarýný ve baþka bir tane eklediklerini" kaydetti. Tanýðýn, Rum Yönetiminin avukatý tarafýndan çapraz sorgulamaya tabi tutulduðunu kaydeden gazete, davanýn 13 Mayýs'ta; Kayýplar Dairesi þefi Ksenofontas Kallis, Rum tarafýndaki Yunan Alayý ELDÝK'in Komutaný, RMMO Komutaný ve yurt dýþýndan bir antropoloðun ifadeleriyle devam edeceðini ekledi. Ýngiliz deniz piyadeleri geliyor Ýngiltere'de yayýmlanan "Times" gazetesinde yer alan "600 kadar Ýngiliz deniz piyadesinin, Güney Kýbrýs yolunda ilerlediði ve bunun muhtemelen Libya'daki kara saldýrýsýyla iliþkili olduðu" þeklindeki haber, Rum basýnýna da yansýdý. Simerini gazetesi, haberi "Times, Kýbrýs Aracýlýðýyla Libya'ya Kara Saldýrýsýndan Þüpheleniyor" baþlýðýyla aktardý ve yine gazeteye dayanarak deniz piyadelerinin, önümüzdeki iki hafta içerisinde adaya geleceðini ve Ýngiliz Üslerinde yapýlmasý planlanan tatbikata katýlacaklarýný belirtti. Ýngiliz Savunma Bakanlýðý'nýn, basýnda yer alan söz konusu haberi yalanladýðýný da yazan gazete, Ýngiliz Savunma Bakanlýðý'nýn, "Libya'daki deniz piyadelerinin geliþtirilmesi (artýrýlmasý) niyetinin bulunmadýðý, böyle bir þeyin, BM Güvenlik Konseyi kararlarýna ters olduðu" yönünde açýklama yaptýðýný belirtti. Ancak gazete, Rum Yönetimi'nin, deniz piyadelerinin adaya geleceði konusunda bilgilendirildiðini ve kendisine nedeninin izahat edildiðini de yazdý. Haberi "Kýbrýs Aracýlýðýyla Libya'ya Kara Operasyonlarý Söylentileri" þeklinde veren Alithia gazetesi, aldýðý bilgilere dayanarak, Ýngiltere'nin, rutin tatbikat için 600 deniz piyadesinin, Aðrotur üssüne taþýnacaðýna iliþkin olarak 7 Nisan'da Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'na yazýlý bilgi verdiðini yazdý. Habere göre, Ýngiltere, yaptýðý yazýlý bilgilendirmede, deniz piyadelerinin Üsler içinde kalacaðýný ve kendilerini çýkýþ izni verilmeyeceðini de teyit etti. "Times" gazetesinde yer alan haberin ardýndan, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, Kýbrýs'taki Ýngiliz Yüksek Komiserliði'ne ve Londra'da Güney Kýbrýs Büyükelçiliði aracýlýðýyla da Ýngiltere Savunma Bakanlýðý'na; konuya iliþkin soru yönelttiðini yazan gazete, Ýngiliz yetkililerinin, konuya 7 Nisan'da yapýlan bilgilendirmenin geçerli olduðu þeklinde yanýt verdiðini belirtti. Habere göre, diplomatik bir kaynak, gazeteye yaptýðý açýklamada, Libya'ya gönderilecek olan deniz piyadelerinin, "Kýbrýs"tan gitmeyeceðini, Libya'daki operasyonlara yeþil ýþýk yakan 1973 sayýlý BM Güvenlik Konseyi kararýnýn, kara operasyonuna izin vermediðini de söyledi. STEFANU Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ise, deniz piyadelerinin konaklamasýnýn Libya'daki operasyonlarla iliþkili olmadýðýný söyledi. Stefanu, "Kýbrýs"ýn, rutin tatbikatlar için ara istasyon olarak kullanýlacaðýný, bunun akabinde deniz piyadelerinin, Hint Okyanusu bölgesine gideceðini belirtti. PERDÝKÝS Fileleftheros gazetesine göre, Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis ise, Ýngiliz Üsleri aracýlýðýyla "Kýbrýs"ýn, Libya'daki olasý askeri müdahaleye dahil olmasýný önlemek için gerekli tedbirleri almasý yönünde Hükümete çaðrýda bulundu. Perdikis "Kýbrýs, böyle bir operasyona herhangi bir þekilde müdahil olmamalýdýr" dedi. Baf'a baðlý Ay. Nikolaos'ta altýn aranýyor Kanadalý "Northern Lion Gold Corp" þirketinin, Kakopetria'ya baðlý "Ay.Nikolaos" bölgesinde altýn yataklarý tespit çalýþmalarý yaptýðýna dair Rum basýnýnda çýkan haberlerin yanlýþ anlamadan kaynaklandýðý; çalýþmalarýn ve altýn yataklarý tespitinin Kakopetria deðil Baf'a baðlý Ay. Nikolaos'ta (Esentepe) gerçekleþtirildiði ifade edildi. Rum gazetelerinden Alithia, yanlýþ anlamanýn Simerini gazetesinin; altýn yataklarý tespit edilmesi için, Baf'a baðlý Ay. Nikolaos yerine Kakopetria'ya baðlý Ay Nikolaos'ta araþtýrmalar yapýldýðýný yazmasýyla baþladýðýný belirtti. Geçmiþte yayýmlanan haberde, Kanadalý "Northern Lion Gold Corp" þirketinin "Ay.Nikolaos" bölgesindeki toprakta ton baþýna miktarý 4,5 gram ile 6,1 gram arasýnda deðiþen altýn bulduðu belirtilirken; haberdeki verilen doðru olduðu, sadece yerin yanlýþ yazýldýðý ifade edildi.

12 12 21 Nisan 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Uzagdan bagma öyle Gel yakýnýma þöyle Bu yanan yüreðimi Gör da birþeyler söyle DÂRÜLFESAD Erk Acarer Ýnkýlâp Kitabevi sayfa "Karanlýðýn en kuvvetli olduðu zaman, yýldýzlarý görebilirsiniz." Charles A. Beart HATIRLAMA Sen akþamlar kadar büyülü, sýcak Rüyalarým kadar sade, güzeldin, Baþbaþa uzandýk günlerce ýslak Çimenlerine yaz bahçelerinin. Ömrün gecesinde sükûn, aydýnlýk Boþanan bir seldi avuçlarýndan Bir masal meyvasý gibi paylaþtýk Mehtabý kýrýlmýþ dal uçlarýndan Ahmet H. Tanpýnar BU AKÞAM AKM'DE ÖZEL BÝR SANAT GECESÝ Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akþam "özel bir sanat gecesi" düzenlenecek. Derviþe Güneyyeli Kutlu'nun verdiði bilgiye göre saat 19:00'da baþlayacak olan gecede canlý ney, canlý gitar ve canlý piyano eþliðinde þiir sunumlarý, modern dans, tango, tiyatral dans sunumu, sema sunumu, masal sunumu ve KKTC'deki ilk masal klibi gösterimi olacak. Ayrýca Derviþe Güneyyeli Kutlu'nun bestelenen iki þiiri beste sahibi Duygu Üstündað tarafýndan canlý olarak seslendirilecek. Bir saat sürecek olan bu etkinliðin sonunda kokteyl de düzenlenecek. Sanat Gecesi'nde okunacak þiirlerin ve seslendirilecek öykülerle masallarýn tamamý Derviþe G. Kutlu'nun "Nefes" ve "Mevlâna'nýn Yedi Öðüdüne Yedi Masal" isimli kitaplarýndan alýnacak ve etkinlik sayesinde iki kitap da edebiyat çevresine tanýtýlacak. Etkinliðin ücretsiz olarak izlenebileceði bildirildi. "Genç Sanat Yolcularý"nýn eserleri sergilendi... Sergiyi gerçekleþtiren katýlýmcýlara ve eðitmenlere dernek tarafýndan katýlým ve teþekkür belgesi verildi... (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA) ile ortaðý, Kýbrýs Güzel Sanatlar Odasý'nýn (EKATE), AB sivil toplumu güçlendirme ve iki toplum arasýndaki iliþkileri artýrma amacýyla açtýðý hibe programlarý kapsamýnda yürütülen EMAA Etkinlik Merkezi Projesi, bir sergiye daha ev sahipliði yaptý. II. dönem kurslarýnýn yetiþkinler bölümünü kapsayan sergi, "Genç Sanat Yolcularý" ismini alarak 19 Nisan 2011 Salý, saat 19:00'da EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde açýldý. Dernek baþkaný Özgül Ezgin'in açýlýþ konuþmasýndan sonra,sergiyi gerçekleþtiren iki toplumun katýlýmcýlarýna ve eðitmenlere dernek tarafýndan birer katýlým ve teþekkür belgesi verildi Nisan arasý EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde (Belediye Sok. No. 1 Yeniþehir, Deniz Plaza arkasý) izlenebilecek sergi ; Pazartesi 16:00-20:00, Salý- Cuma 10:00-13:00 / 16:00-20:00, Cumartesi ise 10:00-14:00 saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Eðitim programlarý ve katýlýmcýlar þöyle: Çevreyi kirleten sanayi atýðý malzemeleri, sanatsal yöntemler kullanarak, 2 ve 3 boyutlu çalýþmalarla güncel moda sektörüne aktaran bir kurs niteliði taþýyan "Moda ve Yaratýcýlýk" kursunun eðitmenleri; Birol Ruhi, Constantinos Economides. Katýlýmcýlar ise ; Aysun Tuzcu, Emine Baþaranel, Mine Egemen, Hatice Dörtlemez, Laden Turhan, Buðu Þah Ýç ve dýþ mekânlardaki deneysel sanat eserleriyle ilgilenen yetiþkinler için tasarlanmýþ "Deneysel Sanat Kursu" ise Nicolas Panayi, Serhat Selýþýk tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Kursa devamlýlýk göstererek yer alan isimler ise; Özge Yücesoy, Panayiotis Kyriakou, Charis Papadopoulou, Bedia Kale, Chistina Chvistofi, Leman Ahmetoðlu, Gül Öztek, Þefki Yoldaþ, Figen Ýnan, Ünsal Çaðda, Loannis Macheriotis. SANATÇI VE YAZARLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANLIÐI'NA NEÞE YAÞIN SEÇÝLDÝ Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði Baþkanlýðý'na Neþe Yaþýn seçildi. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, dün akþam 12. Olaðan Genel Kurul'unu gerçekleþtiren Birlik yeni yönetimini belirledi. Yönetim Kurulu'na oy birliðiyle Fatma Akilhoca, Oya Akýn, Neþe Yaþýn, Jenan Selçuk, Oya Silbery, Zeki Ali, Tamer Öncül, Fatoþ Miralay (yedek üye) ve Gürgenç Korkmazel (yedek üye) seçildi. Kurul üyelerinin kendi aralarýnda yaptýðý görev bölümü sonucunda Neþe Yaþýn Baþkanlýða, Oya Akýn Sekreterliðe, Tamer Öncül de Saymanlýða getirildi. Denetim Kurulu Ümit Ýnatçý ve Senih Çavuþoðlu; Onur Kurulu ise Neriman Cahit, Feriha Altýok ve Mehmet Kansu'dan oluþtu. GAÜ SAHNE SANATLARI DANS AKADEMÝSÝ, TÜRKÝYE DANS ÞAMPÝYONU OLDU Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen 3. Üniversitelerarasý Dans Yarýþmasý'nda 24 üniversite arasýndan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatlarý Fakültesi Dans Bölümü Akademi öðrencileri Türkiye þampiyonu oldu. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, çaðdaþ hip - hop stilinde sahneledikleri danslarý ile Türkiye þampiyonu olan GAÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Dans Bölümü Akademi öðrencileri Laden Engüzel, Meliz Akçal, Sevim Akpýnar, Toya Akpýnar ve Yaþan Mustafa; Sahne Sanatlarý Fakültesi dans stüdyolarýnda yoðun bir çalýþma temposu ile 3. Üniversitelerarasý Dans Yarýþmasý'na hazýrlandýklarýný kaydederek, Türkiye þampiyonluðunu ülke ve GAÜ ailesine armaðan ettiklerini belirttiler. Ýki Cesur Yürek kitabýnýn tanýtýmý yapýldý (Mustafa Erkan)- "Ýki Cesur Yürek" isimli kitabýn tanýtýmý 19 Nisan Salý akþamý saat 17.00'de yapýldý. Gazeteci-yazar Hasan Çakmak'ýn kaleme aldýðý kitabýn tanýtýmý Deniz Plaza Kitapevi'nde gerçekleþtirildi. Kitapseverlerin katýldýðý kokteylli tanýtým gecesinde Gazeteci-yazar Cenk Mutluyakalý kýsa bir konuþma yaptý. Kitabýn yazarý da kitapla ilgili kýsa bir bilgi verdikten sonra okuyuculara kitaplarýný imzaladý. Ýki Cesur Yürek adlý kitabýn kýsa zaman dilimi içerisinde Rumca ve Ýngilizce olarak da okuyucu ile buluþmasý tasarlanýyor... Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Rio ( ) 1. salon Saklý Hayatlar ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Ben 4 Numara ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Zoraki Kral ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kaybedenler Klübü ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon

13 21 Nisan 2011 Perþembe Yasemin sokaðý Evrim Kamalý Mayýs FM'de Pazartesi günü saatleri arasýnda yayýnlanan "Yasemin Sokaðý" konuklarý ile yapýlan söyleþi bugünden itibaren "Afrika" gazetesinde de özet olarak sunulacak. Yasemin Sokaðý'nýn geçtiðimiz haftaki konuðu BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'dý... Ýzcan'la dünden bugüne yaptýðýmýz söyleþi þöyle: -BKP'nin vizyonu ve amacý hakkýnda kýsa bir bilgi verebilir misiniz? -BKP kurulduðu günden beri sosyalist bir çizgide ilerlemektedir ve emeðe dayalý sosyalist bir düzeni savunmaktadýr. Hedefimiz birleþik federal Kýbrýs'týr. Yaptýðýmýz çalýþmalar da bu hedefe ulaþmak içindir. -Türkiye'nin Kýbrýs politikasý hakkýndaki düþüncelerniz nedir? -Türkiye, Kýbrýs'ý elinde koz olarak kullanýyor ve Kýbrýslýtürklerin üretimini batýrarak kendine baðýmlý hale getirmiþtir. Adadaki Kýbrýslýtürklerin yok olmasý, göç etmesi, asimile olmasý umurunda deðildir. Onun hedefi ülkeyi daha sýký bir þekilde kendine baðlamak ve AB'ye giriþ kozu olarak kullanmaktýr. -Varoluþ mitingleri hakkýndaki düþünceleriniz nedir? Bu mitingler ekonomik mi, siyasi mi? -Mitingleri düzenleyen Sendikal Platform kurulurken Ankara'nýn dayattýðý paketlere karþý kuruldu, ama günümüzde sorunun paketler deðil TC devletinin ülkemiz üzerinde oynadýðý siyasi oyunlar farkedilmesinden sonra mitingler siyasi bir boyut kazanmýþtýr ve gerçek hedefini bulmuþtur. Hedef Ankara'nýn ülkemiz üstüne oynadýðý oyunlar ve Ankara hükümetidir. -Son zamanlarda bazý çevreler tarafýndan kendileri gibi düþünmeyen parti, dernek, ve "hareket"lere takýlan marjinal ismi ve yapýlan sözlü saldýrýlar konusundaki düþünceleriniz nedir? -Öncelikle marjinal ne demektir? Bunu açýklýða kavuþturalým. Beðenmedikleri düzene karþý mücadele veren gruplara verilen isimdir. Tarihte bir çok önemli iþlere imza atýp etki yapan tarihi deðiþtiren olaylarda hep onlar vardýr. Hatta Arif Hocam gecen günkü Afrika gazetesindeki köþesinde çok güzel açýklamýþtýr. "Bütün dünyadaki devrimleri marjinaller yaptý". Örneðin 7 Nisan mitingine destek vermeyen örgütlerin liderleri programlara çýkýp oraya toplanan o inanmýþ mücadele veren halký aþaðýlayarak beyanlarda bulunmuþ kendi düþüncesini pankarta taþýyan guruplara da marjinaller diye saldýrmýþlardýr. TDP ve CTP'nin genel baþkanlarýnýn televizyonlara çýkýp meydanda bulunan mücadeleci þahýslarý ve örgütleri hedef göstermesi çok üzücü bir durumdur. Ayrýca meydana gövde gösterisi yapar gibi gelmeleri ve yuhalanmalarýnýn sonucundan ders çýkartmak yerine daha saldýrgan tavýr sergilemeleri onlarýn ayýbýdýr ve utanmalýdýrlar. Yasemin Sokaðý'nýn Konuklarý Ýzcan: Tarihi deðiþtirenler marjinallerdir -7 Nisan mitinginden sonra þahsýnýza karþý bir dava okunmuþtur bu davanýn içeriði nedir? Kim tarafýndan açýldý? Ne ile þuçlanmaktasýnýz? -Dava bize 7 Nisan'da meydana gelen, ne olduðu belirsiz ve hakkýnda dosya oluþturmaya baþladýðýmýz ve dosyasýnýn da çok temiz olmadýðýný gördüðümüz bir þahýs, alanda taþkýnlýk yapýyor ve eylemcilere saldýran polis olup olmadýklarý belli olmayan þahýslarý koruyan ve herkesi elindeki kamera ile tek tek kamerasýna alan bir þahýs tarafýndan açýldý. Gerekçesi de ben onun bu hareketlerini görünce eylemcileri kendisine karþý kýþkýrtmýþým ve darp edilmiþ. Suç duyurusunu incelediðimizde gayet bilinçli ve ustaca yazdýrtýlmýþ bir suç duyurusu olmasýnýn yanýnda da bazý polisler de þahit olarak gösterilmiþ. Bu komplo deðildir de nedir? Ama biz örgüt olarak bu durumu uluslararasý komuoyunun da gündemine taþýdýk. Bize dava açan bu sahsý, Cenk Mutluyakalý mitingin ertesi günü köþesinde resmi ile ifþa etmiþ ve iþte provakatör diye duyurmuþtu. -Þener Elcil ve Ekibini vatan haini ilan ediyorlar bu konuda düþüncelerniz nedir? -Önce düþünmek lazým bu suçlamalarý kim yapýyor? Bu saldýrýlarý geçmiþleri karanlýk sistemin bekçileri hamaset düzenini savunanlar yapýyor. Çünkü KTÖS'ün çizgisi baðýmsýzlýk, özgürlük çizgisidir. Ve bundan rahatsýz olanlar vardýr. Ama vatan haini tarihler boyu kullanýlýyor.. Örneðin Vahdettin bir zamanlar Mustafa Kemal için de vatan haini demiþti ve Nazým Hikmet içinde vatan haini demiþti faþist TC rejimi... Yaþar Kemal için de dendi, Orhan Pamuk için de dendi, ama bu insanlar dünyanýn gözünde önemli bir konumdadýrlar. Yani kýsacasý bu suçlama hamaset düzeninden beslenenlerin çýkarcý kesimlerin söylemleridir. Bunlar artýk eskimiþ hamaset politikasýdýr. Ve halkýn emek mücadelesi için mücadele eden öncü liderleri hedef almýþlardýr. Zaten bu gibi isimleri takanlar suçlamalarý yapanlar Kýbrýs Türk halkýnýn yaþamýna müdahale etme hakký olmayan, buraya gelip asimilasyon politikasýný baþlatanlarýn kurduklarý þehir örgütleri vardýr. Örneðin Hataylýlarýn 5 tane örgütü vardýr bu ülkede... Gaziantepliler öyle, Konyalýlar öyle ama bunlarýn yaptýklarý politikalarýn ve söylemlerin açýklamalarýn hiçbir kýymeti harbiyesi yoktur. Bugün bilinmesi gerekenin, yapýlan hiçbirþeyin kimsenin yanýna kalmadýðýdýr. Hamaset politikasý güdenler kurtulmuþ deðildir. Alende'yi kurþuna dizenler, 80 darbesini yapanlar, yýllar sonra yargýlanýyorlar. Yani hiçbir suç cezasýz kalmaz. Ülkemizdeki hamaset siyaseti yapan karanlýk güçlerin de cezasý verilecektir. -Son olarak vermek istediðiniz mesaj var mý? -7 Nisan da ki mitinge katýlmayarak o mitingi engellemeye çalýþan, sabote etmeye çalýþan bununla da kalmayýp engellemeyi baþaramayýp oraya gelip gövde gösterisi yapmaya çalýþan ve yuhalanan CTP ve TDP 24 Nisan da yapacaklarý mitingin TC devletinin ve özellikle seçim öncesi AKP'ye destek pompalama mitingidir. Hamaset düþünceli insanlarýn yapacaðý bu mitinge halkýmýzýn itibar etmemesi gerekekir. Bizi ileri götürmez geriye doðru adým atmaya zorlar. Bir "evet"in arkasýna saklanýp TC devletinin Kýbrýs politikasýnda temiz bir siyaset iþlermiþ gibi gösterilmesine karþý durmalýyýz. Bu mitingi düzenleyen TDP ve CTP'nin Kýbrýs Türk halkýnýn yüzüne bakacak durumda olmadýðýný düþünmekteyim. SEVÝM ERDAL, "ÝÇÝMDEKÝ FIRTINA"YI COLONY OTEL'DE AÇTI Mon Art Sanat Galerisi sahibi ressam Sevim Erdal, 6. kiþisel sergisi; "Ýçimdeki Fýrtýna"yý Colony Otel'de açtý. Açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük ile eþi Gülün Küçük'ün gerçekleþtirdiði kanser hastalarý yararýna düzenlenen sergi, 23 Nisan'a kadar sanatseverlerin beðenisine açýk kalacak. Sergi, toplam 53 yaðlý boya eserden oluþuyor. Açýlýþa, Baþbakan Ýrsen Küçük, eþi Gülin Küçük, GAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, GAÜ Rektörü Prof. Yýldýrým Öner, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, sanatçýlar ve davetliler katýldý. Sanatçý Sevim Erdal bugüne kadar 10'u karma olarak 5 özel sergi açtý. Baþbakan Ýrsen Küçük sergi açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, sanatçý Sevim Erdal'ýn 6. kiþisel sergisini açmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek, serginin sanatçýnýn resme olan ilgi ve meraký yanýnda üretkenliðini gösterdiðini kaydetti. "Ýçimdeki Fýrtýna" adlý sergisini kanser hastalarýna yardým amaçlý açmasýnýn anlamlý olduðunu ifade eden Baþbakan Küçük, sanatçý Sevim Erdal ile eþi Memduh Erdal'ý hayýrseverliklerinden dolayý kutladý.baþbakan Ýrsen Küçük, çiftin bu yönleriyle topluma güzel örnek teþkil ettiðini de sözlerine ekledi. 13 KÝMÝN ÝÇÝN... Kýbrýs, siyasal geçmiþi, bunun geleceðe aktarýmý ve günümüzdeki geliþmelerin de etkisiyle acilen kapsamlý ve gerçek bir çözüme ve her yönüyle demokratikleþmeye ihtiyaç duymaktadýr. Kýbrýslýtürklerin giderek yükselen ekonomik, özgürlük, barýþ ve adalet eksenli toplumsal talepleri, gerekse çaðýmýz dünyasýnýn özgürlükçüdemokratik deðerleri bu ihtiyacý daha da kaçýnýlmaz hale getirmektedir. Toplumsal dönüþüm projelerinin hazýrlanmasý, yaþama geçirilmesiyle, mevcut yapýnýn demokratikleþtirilmesi için yapýlacak reformlar, toplumsal sorunlarýn çözümünü önemli oranda kolaylaþtýracaktýr. Ancak o zaman Kýbrýs, dünyanýn çaðdaþ ve onurlu bir ülkesi olabilecektir. Kýbrýs coðrafyasý, tarihsel geçmiþi ve üzerinde yer aldýðý sosyal-siyasal zeminin çok yönlü etkileri nedeniyle; baþta, toplumsal ve toplumlararasý barýþ, demokratikleþme, özgürlük, hukuk ve insan haklarýyla birlikte ekonomik, ekolojik sorunlar, kadýn haklarý sorunu olmak üzere, aðýrlaþarak devam eden birçok tarihsel ve güncel yapýsal sorunla yüz yüzedir. Karþýlaþtýðýmýz sorunlarla çaðdaþ bilimin ýþýðýnda cesur bir yüzleþme ve hesaplaþma yoluyla çözüm üretmek yerine, sorunlarý sürekli olarak erteleyen hükümetler, çözümsüzlük üretmekte ve buna baðlý olarak da, belirsizliðin hâkim olduðu bir dönemi yaþatmaktadýr. Bütün sorunlarýn çözümünde anahtar rol oynamasý gereken siyaset kurumu, özgür birey ve demokratik toplum yerine, salt hükümet olmayý esas aldýklarý için var olan bunalýmý daha da aðýrlaþtýrmaktadýrlar. Bugün Kýbrýs'ta þeklen birbirinden farklý olmakla birlikte, siyaseten birbirine çok benzeyen bir "siyasi partiler" geleneði vardýr. Buna alternatif olarak bir hareket yaratýlmýþ ve Kýbrýslýlara özgü yasemin çiçeðinden yola çýkýlarak Yasemin Hareketi adý verilmiþtir. Toplumun kurtuluþu, özgürleþmesi ve ülkenin kurtuluþu yanýnda Kýbrýs siyasetinde yeni bir siyasi anlayýþ, yeni bir siyasi kültür ve üslup yaratmýþtýr. Düþünsel, kültürel ve toplumsal çeþitliliði yok sayan ve tek tipleþmeyi esas alan siyasal kültür artýk deðiþmelidir. Kýbrýs'ta farklýlýklarý kabul eden, maðduriyete uðrayanlarý tanýyan ve kollayan, kadýnlara karþý ayrýmcýlýkla mücadeleyi güçlendiren, doða tahribatýna dur diyen, militarizme geçit vermeyen, emeðin katkýsýný esas alan, üretime öncelik tanýyan kapsayýcý demokratik bir dönüþümün gerçekleþtirilmesi, kýsaca toplumsal eþitlik ve özgürlüðü geliþtirecek yeni bir siyasal yapýlanmanýn yaratýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu nedenlerle hareketimizin varoluþ amacý, Kýbrýs'ta toplumun siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarýný demokratik, eþitlikçi ve özgürlükçü bir potada toplayarak yeniden yapýlanmayý saðlamaktýr. Amaç mevcut statükonun yýkýlmasýdýr. Yasemin Hareketi, toplumun içine düþürüldüðü hakedilmeyen yaþam koþullarýna karþý duyarlý olduðu gerçeði ile karþý karþýya kaldýðý sorumluluk gereði ilk olarak BKP- YASEMÝN HAREKETÝ ittifaký olarak katýlmak zorunda býrakýldýðý seçim sürecinde ortaya çýktý. Toplumsal Varoluþ Mücadelesi'nin bir parçasý olarak gördüðü cumhurbaþkanlýðý seçiminde Zeki Beþiktepeli arkadaþýmýzý aday göstermek suretiyle rejimin gerçek yüzünün deþifre edimesinde ikinci adýmýný atarak gerekli oy desteði alýnmasa da sesini duyurmayý baþardý. Son olarak yapýlan mitinglerin ikisinde de rejime ve iþbirlikçi takýmýna karþý pankartlarý ve bayraklarýyla cevap verdi ve gündeme oturdu. Yasemin hareketi gönül birliðidir... Rejimin inadýna siyasi partiler geleneðinin dýþýnda örgütlenmesini sürdürmektedir. Kimin için mi? Halkýmýzýn kurtuluþu için...

14 14 21 Nisan 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Gözbaðcýlýk. 2-Kâðýt para. Tanrýyý veya kutsal bilinen bir kiþiyi, bir þeyi tanýk göstererek bir olayý doðrulama, ant. 3-Baðýþlama. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. En kýsa zaman. 4-Yalan, uydurma söz, palavra. Bulunma hali eki. 5-Üzme, sýkýntý verme. Onarým. 6-Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Akdeniz ülkelerinde yetiþen, tüylü ve genellikle yapýþkan yapraklý, reçinesi hekimlikte kullanýlan bir bitki. 7-Bir tür yaban mersini. Beyaz. 8-Ýlâç, merhem. Paltoya benzer bir tür üstlük. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". 10-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Ýçine para ve deðerli þeyler saklamaya yarar çelik dolap. 11-Birleþik Arap Emirliklerinden biri. Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiþ basýlý veya yazýlý kâðýt yapraklarýn bütünü. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu (Akay Optik Yaný) Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. DAÜ Karþýsý Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne (Girne Akçiçek Hastanesi Karþýsý) Tel: Rýzký II Eczanesi: Mülk Plaza No:11 Lemar Yolu- Çatalköy Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir yerde oturmak (iki kelime). 2-Çok konuþan, çenesi düþük, geveze. Ýyi, pek iyi. 3-Lityum'un kýsaltmasý. Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. Bir gýda maddesi. 4-Umma, beklenti, umut. Namus. Gözü görmeyen, kör. 5-Müslümanlýkta sahip olunan mal ve paranýn kýrkta birinin, her yýl sadaka olarak daðýtýlmasý, Ýslâmýn beþ þartýndan biri. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. 6-Ellerini bir þeye veya birbirine sürtmek. 7-Müziðin gerektirdiði uyumlu hareketleri yapmak. 8-Neon'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Konuþma uzvumuz". Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 9-Dolaylý anlatým. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 10-Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduðu kapalý yer. Vurgusuz þart eki. 11-Manganez'in kýsaltmasý. Binek hayvaný. Genellikle tahtadan yapýlmýþ, bölme ve çekmelerine eþya konulan kapaklý mobilya. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Uzman Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Yönetmen:LUIS LLOSA Oyuncular: SYLVESTER STALLONE, SHARON STONE, JAMES WOODS, ROD STEIGER, ERIC ROBERTS, MARIO ERNESTO SANCHEZ Hükümet ona öldürmeyi öðretti. Þimdi, o bu yeteneðini Miami yeraltý Dünyasýndan öcünü almak isteyen bir kadýna yardým için kullanýyor. Ýki dinamik yýldýz "Specialist"te yýrtýcý güçlerini ve yakýcý duyarlýlýklarýný birleþtiriyorlar. Sharon Stone, tehlikeli bir geçmiþe sahip, anne ve babasýnýn katili olan mafya adamlarýný öldürmeye yemin etmiþ olan May Munro'dur. Bu hedefi gerçekleþtirebilmek için, eski CIA ajaný patlayýcý bombalar uzmaný Ray Quick'i (Sylvester Stallone) kiralar. Miami þehri, katilleri tuzaða düþüren May ve onlarý yok eden Ray'in operasyonlarýyla gitgide ýsýnmaktadýr. Ama kurnaz bir mafya babasý (Rod Steiger), akli dengesi pek de yerinde olmayan ve Ray'e özel bir kin besleyen kiralýk bir katil (James Woods), iki intikamcýnýn karþýsýna çýkarlar. Ölüm Uyanýþý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Philippe Martinez Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Simon Yam, Philippe Tan Yasadýþý olaylara karýþan Archer, Los Angeles'a döner ve eþi Cynthia ve oðlu Nicholas ile birlikte sakin bir yaþam sürmeye karar verir. Eþinin yasa dýþý yollarla ülkeye girmeye çalýþan Kim adýndaki küçük kýzý eve getirmesi ile olaylar deðiþir. Babasý Çinli bir örgütün lideri olan Kim ailenin baþýna pek çok dert açar ve Cynthia ölür. Can Dostlar Türü: Yabancý Sinema KANAL D / Saat: 04:40 YÖN: DAVID DUCHOVNY OYN: ROBIN WILL- IAMS, DAVID DUCHOVNY,ANTON YELEHIN, TEA LEONI 1973'de New York'da annesiyle yaþayan 13 yaþýndaki Tommy'nin tek dostu, zihinsel engelli 30 yaþýndaki Pappass'týr. Tommy'nin bir kýza aþýk olmasý ve Pappass'ýn kadýnlar konusundaki bilgisizliði ikilinin arasýný açar. Dikkat çekmeye çalýþan Pappass'ýn hýrsýzlýk yapmasý ve Tommy'nin bunu üstlenmesi iþleri daha da karýþtýracaktýr. Aradan yýllar geçer, Paris'te yaþayan Tommy, eski mahallesine döner ve geride býraktýðý geçmiþiyle yüzleþir Özel Koruma Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:30 Orjinal Adý: The Piano Player Türü: Aksiyon Yapým Yýlý: 2002 Yönetmen: Jean-Pierre Roux Oyuncular: Christopher Lambert, Dennis Hopper, Simon Mabija, James Faulkner Alex Laney (Christopher Lambert) Güney Afrika'da çok zengin ve güçlü bir iþadamý olan Robert Nile'i (Dennis Hopper) korumak için görevlendirilir. En yakýnlarý tarafýndan ihanete uðrayan Robert'in baþý yeraltý dünyasý ile beladadýr. Alex olaylarýn içine girdikçe bu insanlarýn, küçük yaslardayken katledilen ailesi ile baðlantýsý olduðunu öðrenir. Afrika'nýn acýmasýz doðasýnda, Alex hem geçmiþin intikamýný almak için hemde Robert ve kýzkardeþi Erika'yi (Diana Kruger) bu durumdan kurtarmak için hayatini riske atar. KAPÝTALÝZM KÜBA'YA GERÝ DÖNMEYECEK Küba'da iktidardaki Komünist Partinin Birinci Sekreterliðine seçilen 79 yaþýndaki Raul Castro, ''nihai mücadelesinin, Küba'da sosyalizmi savunmak ve kapitalizmin geri dönmesini engellemek olacaðýný'' duyurdu. Küba Komünist Parti'sinin (PCC) 6'ncý kongresinin kapanýþýnda yaptýðý konuþmada Raul Castro, "Partinin Birinci Sekreteri olarak, inanç ve þerefle, esas görevim ve nihai mücadelem sosyalizmi savunmak, onu devam ettirmek, geliþtirmek ve kapitalizmin Küba'ya geri dönmesini engellemek olacaktýr" ifadelerini kullandý. Fidel Castro'nun yerine geçen Raul Castro, PCC'nin 1965 yýlýnda kuruluþundan bu yana partinin ikinci sekreteriydi. ÇÝN'DE TÜNEL ÝNÞAATI ÇÖKTÜ: 12 ÝÞÇÝ SIKIÞTI Çin'in kuzeybatýsýndaki Gansu eyaletinde 12 iþçi, çöken inþa halindeki tünelde sýkýþtý. Þinhua ajansýnýn haberinde, henüz ölü ya da yaralý olduðuna dair ellerinde bir bilgi olmadýðý belirtildi. Kazanýn yerel saatle sabaha karþý olduðu, iþçilerinin hepsinin Çin Demiryollarý Þirketinin çalýþanlarý olduðu bildirildi. PAKÝSTAN'DA HELÝKOPTER DÜÞTÜ: 6 ÖLÜ Pakistan'da helikopter kazasýnda 6 kiþi hayatýný kaybetti. Express 7/24 televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kenti yakýnlarýnda düþen helikopterde bulunan 6 kiþiden kurtulan olmadý. Televizyona konuþan bir askeri yetkili, helikopterin özel bir þirket tarafýndan kiralandýðýný, kazada hayatýný kaybedenlerin tamamýnýn sivil olduðunu söyledi. MICHELLE OBAMA'NIN UÇAÐI TEHLÝKE ATLATTI ABD Baþkaný Barack Obama'nýn eþi Michelle Obama'nýn içinde bulunduðu uçak, tehlike atlattý. Obama'nýn içinde bulunduðu, Beyaz Saray'a ait Boeing 737 tipi uçak, Washington yakýnlarýndaki Andrews Hava Üssü'ne inmeye hazýrlandýðý sýrada, önündeki C-17 tipi bir askeri kargo uçaðýna çok yaklaþmasý nedeniyle üsse iniþini erteledi. Federal Havacýlýk Ýdaresinden (FAA) yapýlan açýklamada, Michelle Obama'nýn uçaðýnýn, üsse yaklaþtýðý sýrada C-17 uçaðýnýn 3 mil (5 kilometre) arkasýnda olduðu belirtildi. Oysa FAA kurallarýna göre, önde büyük bir uçak olduðu durumlarda, arkadaki uçaðý ciddi biçimde etkileyebilecek bir türbülansý önlemek için, iki uçak arasýndaki mesafenin en az 5 mil (8 kilometre) olmasý gerekiyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 21 Nisan 2011 Perþembe 15 Eskiden Yeniye... Tuncer BAÐIÞKAN SULTAN MAHMUT KÜTÜPHANESÝNE ÇÝFTE AÇILIÞ ve ÇÝFTE KÝLÝT Kýbrýs taki Osmanlý-Türk eserlerinin neredeyse % 80 inin Evkaf Dairesi nin malý olduðu bilinmektedir. Ancak ne acýdýr ki bugüne kadar bilimsel bir kurum olmayý baþaramadýðý gibi, ticari bir müessese dahi olamadýðý ibretle izlenmektedir. Eðer 55 yýl önce bu kurumun Türk halkýna devredilmesini saðlayan Dr. Fazýl Küçük hayatta olmuþ olsaydý, onun da Masum Millet Gazetesi editörü ve sahibi Con Rifat gibi Vakýflar Ýdaresi nin su-i (kötü) idaresinden yakýnacaðý kesindir. Bir Las Vegas haline getirilen ülkemizde ilk otelimiz sayýlan Saray otel i bile iþletmekten aciz olan bir kurumun baþarýlý olduðu iddia edilebilir mi? Saray otel i bir kenara býrakacak olursak, tarihi camilerimizin restorasyonunda mý baþarýlý? Ne gezer! Tarihi özelliði olan camilerimizi ortadan kaldýrarak yerlerine ya yenilerini yapmýþ, ya da hiçbir þey yapmamýþ. Zaten Evkaf bünyesinde Ýnþaat Þubesi bulunmasýna karþýn Restorasyon Þubesi nin bulunmadýðýný bilmeyen mi var? 1974 yýlýndan sonra Kýbrýs ýn kuzey yakasýndaki Þillura, Mitsada, Ayirini, Balikitire, Lefkonuk ve Bilelye köylerindeki camileri Evkaf Ýdaresi öyle bir yýkmýþ ki, izlerini bile ortadan kaldýrmýþ güney komþularýmýz gibi! Üstüne üstlük bu yakada harabeye dönen tarihi camiler bile var; iþte Lefkoþa Dükkanlarönü camisi, Maraþ Bilal Aða mescidi ve Amadhies, Petra, Piroi, Atlýlar, Artemi, Paþaköy, Avgalida, Beyköy ve Boltaþlý köy camileri. Evkaf Ýdaresi Tarihi camilerimizi restore edemediði gibi, Ýngiliz döneminde bir Ermeni tarafýndan Anadolu, Belçika ve baþka yerlerden getirilen halýlarý bizlere Osmanlý halýsý diye yutturmaya kalkýþmasý da iþin abobastosu. Her halde eski müftümüz Yusuf Suiçmez bu zihniyeti yargý önünde halý gibi silkeleyecektir diyelim. II. Sultan Mahmut Kütüphanesi nin araþtýrmacýlara açýlacaðý ve tamamý digital ortama aktarýldýðý iddia edilen Osmanlý ile Ýngiliz Sömürge dönemlerine ait arþiv belgelerinin MODERN ÝMKANLARLA araþtýrmacýlarýn istifadesine sunulacaðýný öðrendiðimde gülmeye baþlamýþtým. Gülmemin iki nedeni vardý. Birincisi, Evkaf listesinde bulunan 7415 adet Ýngiliz Sömürge dönemine ait dosyadan sadece 10 veya 15 tanesinin Sony Cyber Shot DSC-F717 marka bir kamera aracýlýðýyla digital orama alýndýðý, geriye kalan 7400 veya 7405 adet dosyanýn ise halen eski Cemaat Meclisi nin altýndaki bir ambarda atýl durumda olduklarýný bilmemdendi. Gülmemin ikinci nedeni ise, bu kütüphane restore edildiði 2008 yýlýnda düzenlenen resmi bir törenle zaten açýlýþý yapýlmýþ ve o sýrada tercümesi tamamlanan Þeri Mahkeme sicilleri araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulmuþtu. Hatta bu sicillerin uzun bir süreden beridir Girne Milli Arþive baþvuruda bulunan araþtýrmacýlarýmýzýn istifadesine ÜCRETSÝZ olarak sunulduðu gayet iyi bilinmektedir. Böylece 12 Nisan tarihinde muhteþem bir törenle ikinci kez açýlýþý yapýlan tarihi Sultan Mahmut Kütüphanesine 14 Nisan tarihinde gidiyorum. Amacým, Maðusa kapýsý dýþýndaki Eylence köyüne inþa edilen Miskinler Çiftliði ndeki mescit ile ilgili bilgiler içeren Ýngiliz Sömürge dönemine ait 2204 ile 7036 numaralý dosyalarý incelemekti. Ancak oraya gittiðimde, buraya konan üç adet bilgisayarýn çalýþmadýðýndan araþtýrmacýlara hizmet verilemeyeceði bilgime getiriliyor. Yani anlayacaðýnýz, Evkaf Müdürünün iki gün önceki açýlýþ konuþmasýnda sözünü ettiði Modern imkanlarýn hapý yuttuðu ortaya çýkmýþ oluyor! Ayrýca, Girne Milli Arþiv i araþtýrmacýlara ücretsiz olarak hizmet sunarken, burada her çekilen fotokopi için, Evkaf Ýdaresinin merkez binasýna gidip vezneye 2 EURO ödenmesi gerektiði de bilgimize getiriliyor! Oysa ki Rum kesimindeki Milli Arþiv den çekilen her belge için 25 cent (50 kuruþ) ödeniyor! Ayrýca açýlýþýndan iki gün sonra araþtýrmacýlara kapalý olduðu anlaþýlan bir kütüphanenin sorumlusu bize, yararlanmadýðýmýz bir kütüphaneyle ilgili olarak iki form da imzalatmak istiyor. Bu formlardan biri de araþtýrmacýlarý potansiyel hýrsýz sayan bir yaklaþýmla kaleme alýnmýþ! Tabii ki eðer Evkaf Ýdare si Larnaka daki Cami-i Kebir camisinin altýndaki odada bulunan arþiv belgelerini gizlice zimmetine geçirme ustalýðýna sahip bir arslaný araþtýrmacý ile kütüphaneci kýstasýna sokup Sultan Mahmut Kütüphanesinde kütüphaneci olarak görevlendirirse, tüm araþtýrmacýlarýn da potansiyel evrak hýrsýzý olarak damgalanmasý kaçýnýlmaz olur! Ýþin en ilginç yaný ise, Larnaka daki Cami-i Kebir evraklarýnýn gizlice alýnýp kuzey Kýbrýs a getirilmesinden sonra, eski Cemaat Meclisi altýndaki Evkaf arþiv deponun kapýsýna 24 saat nöbet tutan Özel Tim görevlilerinin yerleþtirilmesi! Ve 15 Nisan Cuma günü saat da yeniden Kütüphaneye gidiyorum. O zaman da kapýnýn kilitli olduðunu görüyorum. Böylece bir araþtýrmacý olarak yine kütüphaneden yararlanamýyorum. Cumartesi ile Pazar günlerini atlattýktan sonra 18 Nisan Pazartesi günü yeniden kütüphaneye gidiyorum. Ve yine kütüphanenin kilitli olduðunu görüyorum. Konuyu baðlayacak olursak, Evkaf Ýdaresi bilimsel araþtýrmalara katký saðlayabilecek alt yapýya sahip olmadýðý gibi, kuruluþ yasasýnýn da böylesi bir oluþuma imkan vermediði gayet iyi bilinmektedir. Zaten kullaným süresi sona eren Þeri Mahkeme Þicilleri, nüfus defterleri ve Ýngiliz dönemi dosyalarýnýn Evkaf Ýdaresi tarafýndan kullanýlmadýðý bilinmektedir. Evkaf Ýdaresinin asli görevi, kuruluþ yasasýnda belirtilen vakýf mallarý ile cami iþleriyle ilgili iþ ve iþlemleri yerine getirirken, bir görevi de bu tür belgelerin gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlamaktadýr. Þu anda bu belgelerin muadillerinin en iyi korunduðu merkez ise, iþlevini laikiyle sürdüren Girne Milli Arþivdir. Zaten Girne Milli Arþiv in asli görevi, yürürlükten kalkan arþiv belgelerini tasnif etmesi, bunlarý talep eden araþtýrmacýlarýn incelemesine sunmasý ve geçmiþe ait bilgilerin araþtýrmacýlar aracýlýðýyla topluma kazandýrýlmasýna katký saðlamasýdýr. Bizim son olarak Vakýflar Dairesi ne naçizane tavsiyemiz, bundan böyle yapacaðý iþlerde el alemin nezdinde alay konusu olmamaya ayrý bir özen göstermesidir.

16 16 21 Nisan 2011 Perþembe

17 21 Nisan 2011 Perþembe 17

18 18 21 Nisan 2011 Perþembe

19 21 Nisan 2011 Perþembe "TARIMSAL BÝO ÇEÞÝTLÝLÝK VE GDO" SEMÝNERÝ CUMA GÜNÜ Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarým Bilimleri Fakültesi iþbirliðiyle, Cuma günü seminer gerçekleþtirilecek. ZMO Baþkaný Ozan Özuyanýk'ýn açýklamasýna göre, saat 14.00'te LAÜ Akýllý Bina Seminer Salonu'nda, Prof. Dr. Tayfun Özkaya tarafýndan verilecek seminerin konusu "Tarýmsal Bio Çeþitlilik, Yerel Tohumlar ve GDO" olacak. Seminerin tüm halka açýk olduðu belirtildi. TELSÝM'DEN DE ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI KKTC Tüketiciler Derneði, devre tatil satýþý yapan þirketlerin imzalattýðý sözleþmelere geriye dönük tarih atarak müþterilerin sözleþmeden cayma hakkýný ortadan kaldýrdýðýný iddia etti. Tüketiciler Derneði Genel Baþkaný Hasan Y. Iþýk, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, devre tatil satýþý yapan firmalarýn bürolarýna ya da bir otele davet ettiði tüketiciler ile imzaladýðý sözleþmelere, tüketicinin 14 gün içerisinde bir ücret ödemeden sözleþmeden cayma hakký bulunmasýna raðmen, geriye dönük tarih konarak söz konusu hakkýn ortadan kaldýrýldýðýný savundu. Devre tatil satýþý yapan söz konusu þirketlerin, sözleþmelere geriye dönük tarihlerin tüketicilerin bilgisi dahilinde atýldýðýný iddia ettiðini belirten Iþýk, tüketicilerin sözleþmeye geriye dönük tarih atýlmasýyla bazý avantajlar saðlayacaðý vaatleri ile kandýrýldýðýný savundu, böylece konunun polis tarafýndan takip edilemediðini ifade etti. DAÜ, FÝZÝK ÇALIÞTAYINA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPACAK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, "10. Kuantizasyon, Dualiteler ve Ýntegre Edilebilir Sistemler Çalýþtayý"na ev sahipliði yapacak. Her yýl farklý bir üniversitenin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen çalýþtay, bu yýl Nisan tarihleri arasýnda DAÜ Kampüsü'nde yer alacak. OTOBÜS TURU Baf, Huziri Sultan, Pisuri, Yeroþibu, Gavur Taþý, Alehtora... Tarih: 24 Nisan Pazar Ýrtibat Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: POLÝS EMEKLÝLERÝNDEN POLÝSLERE DESTEK n POLÝS EMEKLÝLERÝ, KIBRIS TÜRK POLÝS MENSUPLARI DERNEÐÝ ALEYHÝNE YAPILANLARI ONAYLAMADIÐINI AÇIKLADI KKTC Polis Emeklileri Derneði, Polis Genel Müdürlüðü'nün Kýbrýs Türk Polis Mensuplarý Derneði aleyhine soruþturma yapma, dava açma ve görevden uzaklaþtýrmada bulunmasýný onaylamadýklarýný açýkladý. KKTC Polis Emeklileri Derneði Genel Baþkaný Öncel Üney yaptýðý yazýlý açýklamada, Polis Yasasý TC ÝLE KKTC MESLEKÝ ÖRGÜT VE SENDÝKALARI TOPLANTI YAPTI Büyük sendikalar dýþlandý Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn (KTTO) konuðu olarak Rýfat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýnda KKTC'ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) heyeti, KKTC'deki mesleki örgüt ve sendika baþkanlarý ile çalýþma yemeðinde buluþtu. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Merit Otel'de yapýlan çalýþma yemeðine Türkiye'den TOBB, TEPAV, TESK, Türk-Ýþ, TÝSK, Hak Ýþ, Kamu - Sen baþkan ve temsilcileri, KKTC'den Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði, Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, Genç Ýþ Adamlarý Derneði, KKTC Ýþadamlarý Derneði, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, K.T Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliði, K.T. Ýþverenler Sendikasý, K.T. Amme Memurlarý Sendikasý, Kamu - Sen, Kamu - Ýþ, Hür - Ýþ Federasyonu, Saðlýk - Sen, Memur - Sen, Ebeler ve Hemþireler Sendikasý, Bay - Sen ve Bel -Sen'in baþkan ve temsilcileri katýldý. ÇERKEZ Çalýþma yemeðinin açýlýþ konuþmasýný yapan KTTO Baþkaný Günay Çerkez, ülkede yaþanan ekonomik sýkýntýlarýn uzlaþý ve toplumsal diyalog yolu ile aþýlacaðýna olan inancýný belirterek, bugün iþçi, iþveren ve mesleki örgüt baþkan ve temsilcilerinin bir masa etrafýnda toplanmasýnýn birlikteliðin en güzel örneðini gösterdiðini kaydetti. HÝSARCIKLIOÐLU TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu da yaptýðý Faiz indiriminden yararlanmak için son 10 gün Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB), ülkede yaþanan ekonomik kriz nedeni ile Ocak ayý sonu itibarý ile baþlattýðý faiz indirimi uygulamasý 30 Nisan'da sona erecek. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, 27 Ocak tarihinde Belediye Meclisi tarafýndan alýnan karar uyarýnca LTB, 31 Aralýk'tan önceki alacaklarýnýn tüm gecikme faizlerini baðýþlamýþtý. 30 Nisan tarihinde son bulacak uygulama kapsamýnda vatandaþlar borçlarýný belediye veznelerine baþvurarak ödeyebileceði gibi bankalardan nakit, kredi kartý veya çekle 6 eþit taksitle ödeyebiliyor. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, ülkede uygulanan faizcilik uygulamasýnýn vatandaþlarý zor durumlara düþürdüðünü belirterek, belediye olarak bu faizciliðe son vermek için 31 Aralýk'tan önceki tüm alacaklarýn faizlerini silme yönünde SATILIK BEBEK ARABA KOLTUÐU Maxi Cosi marka, az kullanýlmýþ bebek araba koltuðu, 100 TL SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: içerisinde Polis Derneði'nin yaptýðý veya yapacaðý eylemleri kýsýtlayan madde veya ibare bulunmadýðýný savunarak, Kýbrýs Türk Polis Mensuplarý Derneði'nin açýklamalarýný yakýndan takip ettiklerini, ele alýnan konularýn polisin özlük haklarý ve mesleki konular ile baðdaþtýðýný, açýklamalarýn polisin menfaatleri ile çakýþtýðýný görmeleri halinde ilk tepkiyi kendilerinin koyacaðýný vurguladý. Ocak 2011 tarihinde Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin bir kararda dernek aleyhine polis makamlarýnýn dava açma yetkisi olmadýðý, Polis Yasasý'nda da derneðin faaliyetlerinin suç oluþturulabileceði faaliyetlerden bahsetmediði, konuþmada, KKTC'de yaþanan huzursuzluðun kendilerini rahatsýz ettiðini ve bu huzursuzluðu çözmek için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Türkiye'de 2001 yýlýnda ekonomik sýkýntýlardan geçildiðini, ancak bu sýkýntýlarýn iþçi, iþveren ve örgütlerinin iþbirliði ile aþýldýðýný ve dünyayý saran ekonomik kriz yýllarýnda devletin hiçbir bankaya kredi vermeye ihtiyaç duymadýðýný kaydetti. Deðiþim ve dönüþümün liderliðini Türkiye'de olduðu gibi KKTC'de de sivil toplum örgütlerinin yapmasý gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, sorunlarýn diyalog ve iþbirliði ile çözüleceðini, çalýþma yemeðinde oluþan bu birlikteliðin devam etmesini ve yýlda birkaç kez buluþulmasýný önerdi. KTTO açýklamasýna göre, TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu'nun bu önerisi yemeðe katýlan mesleki örgüt ve iþçi - iþveren sendikalar tarafýndan olumlu karþýlandý. MESLEKÝ ÖRGÜT - SENDÝKA TEMSÝLCÝLERÝ Moderatörlüðünü TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak'ýn yaptýðý toplantýda konuþan KKTC'li mesleki örgüt ile sendika baþkan ve temsilcileri yaptýklarý konuþmalarda, sermaye ve emeði paydaþ olarak gördüklerini söylediler.açýklamaya göre konuþmacýlar, "ekonomik programdan rahatsýzlýklarýný dile getirdiler ve programa müdahil olmak istediklerini" belirttiler. bir karar ürettiklerini anýmsattý. Vatandaþlarýn geçmiþ borçlarýný kapatmasý için önemli bir fýrsat yarattýklarýný kaydeden Bulutoðlularý, bu uygulamayla hem vatandaþýn belediyeye olan borçlarýný sýfýrladýðýný hem de belediyenin gelirlerinin arttýðýný vurguladý. Uygulamanýn Nisan ayý sonunda biteceðini dile getiren Bulutoðlularý, belediyeye gecikmiþ borcu olan vatandaþlarý bu faiz indiriminden yararlanmaya davet etti. Faiz indirimi uygulamasýnýn çok baþarýlý geçtiðini dile getiren Bulutoðlularý, çok sayýda vatandaþýn bu uygulamadan faydalanarak gecikmiþ borcunu ödediðini söyledi. Bu uygulamanýn diðer kurum ve kuruluþlara da örnek olmasý dileðinde bulunan Bulutoðlularý, "Vatandaþ zaten zor durumda. Bir de uygulanan faizlerle vatandaþýn ödeme imkanlarýný en aza indiriyoruz. Bu çok hatalý bir uygulamadýr. " dedi. KAYIP HAVA LÝMANI KARTI nolu Ercan Hava Limaný giriþ kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Güler Akçay MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Göçmenköy'de Türk malý 0 tripleks ikiz bina Stg. Yenikent'te ikiz villa Stg ancak Dernekler Yasasý altýnda iþleme tabi tutulabileceðinin belirtildiðini de vurgulayan Üney, "Bu meyanda Yüksek Ýdare Mahkemesi dernek aleyhine verilen tüm cezalarý iptal ettiðini belirten bir karar vermiþtir" dedi. Polis Genel Müdürlüðü'nün Kýbrýs Türk Polis Mensuplarý Derneði Yönetim Kurulu'ndaki polis mensuplarýný geçici olarak görevden uzaklaþtýrma giriþiminin mahkemenin verdiði karar hilafýna yapýldýðýný savunan Üney, yargýnýn geçici olarak görevden uzaklaþtýrýlanlarýn en erken zamanda görevlerine iadelerini saðlayacaðýna inandýklarýný da belirtti. LAÜ'DE 4. GELENEKSEL TURZÝM SEKTÖR GÜNÜ YAPILDI Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm Ýþletmeciliði ve Biliþim Bilimleri Yüksek Okulu ve LAÜ Turizm Kulübü tarafýndan 4. Geleneksel Turizm Sektör Günü düzenlendi. LAÜ Basýn Halkla iliþkiler Tanýtým ve Reklam Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, 4. Geleneksel Turizm Sektör günü etkinlikleri, LAÜ Turizm Kulübü ve TIBBYO Gastronomi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan standlarýn açýlýþý, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ve Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Münevver Ç. Bektaþ'ýn katýlýmýyla baþladý. DAÜ 5. PSÝKOLOJÝ GÜNLERÝ BAÞLADI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Öðrenci Kulübü ve Psikoloji Bölümü tarafýndan organize edilen "5. Psikoloji Günleri" dün DAÜ Mehmet Tahiroðlu Salonu'nda baþladý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, saat 10:00'da "Yel Deðirmenlerine Karþý" konsepti ile baþlayan "5. Psikoloji Günleri"nin açýlýþýnda Psikoloji Öðrenci Kulübü Baþkaný Salih Hafýzoðlu, Psikoloji Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Biran Mertan, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Rza Bashirov ve Öðrenci Hizmetleri, Sosyal ve Kültürel Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ülker Vancý Osam birer konuþma yaptýlar. Psikoloji Günleri, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde de 10:00-17:00 saatleri arasýnda devam edecek. DP KERMES GELÝRÝNÝ ÖZEV'E BAÐIÞLADI Demokrat Parti (DP) Kadýn Kollarý, Güzelyurt bölgesinde, "özel eðitim gereksinimli bireyleri topluma kazandýrmak için farklý geliþen çocuklarýn güvenli geleceði" sloganýyla düzenlemiþ olduðu kermesten elde edilen tüm geliri Özel Eðitim Vakfý'na (ÖZEV) baðýþladý. DP'den verilen bilgiye göre, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ baþkanlýðýnda DP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak ve Güzelyurt Kadýn Kollarý üyeleri, dün, Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kermesten elde edilen geliri vakýf genel müdürü Ersin Görsay'a takdim etti. BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel:

20 Gençlerde Kaymaklý kazandý Dün akþam Aatürk Stadý'nda oynanan KTFF Ahmet Sami Topcan Gençler Kupasý finalinde Kaymaklý gençleri Yenicami karþýsýnda 1-0 galip geldi. Turkcell 1. Lig U19 Ligi þampiyonu Kaymaklý, 2. Lig U19 Þampiyonu Yenicami karþýsýnda kazanarak kupayý müzesine götürdü. Urcan Vangöl Federasyon Kupasý final maçýnda olaylar... Futbol, savaþa döndü Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY n Atatürk Stadý dün akþam tam bir arenaya döndü. Çetinkaya ile Lefke arasýnda oynanan final karþýlaþmasýný çok sayýda taraftar izledi. Özellikle Lefke taraftarlarý tribünlerde büyük bir yer kapladý. n Maçýn 2. devresinde oldukça gergin bir atmosfer oluþtu. Hakem Gökhan Koþer'in her düdüðüne karþý büyük tepkiler geldi. Lefke 1-0 üstün durumda iken Salih'in de kýrmýzý kart görmesi ile sahada 10 kiþi kalmasý gerginliði artýrdý n Gerek saha içinden gerekse yedek kulübelerinden aldýðý tehditlerle maça olan hakimiyetini tamamen kaybeden Gökhan Koþer, son dakikada Çetinkaya lehine penaltý kararý verince canýndan oluyordu n Maçýn dakikasýndan sonra verilen penaltý kararý ile önce Lefke yedek kulübesindekiler, ardýndan tüm Lefke taraftarý sahaya inerek izdiham yarattý. Hakem Gökhan Koþer polisler eþliðinde güçlükle saha dýþýna çýkartýldý n Saha içinde yaþanan olaylarda darp edilenler oldu. Lefke taraftarlarýndan biri saha içerisinde fenalaþarak ambulansla hastahaneye kaldýrýldý. n MHK Baþkaný Sadýk Özbilgehan hakem odasýna gidip Gökhan Koþer ile görüþtü. Daha sonra maç tatil edildi n Final maçýnda tribündeki protokolda eski cumhurbaþkanlarý Mehmet Ali Talat, R. Rauf Denktaþ, Yeni Spor Bakaný Kemal Dürüst, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Maliye Bakaný Ersin Tatar da vardý (FOTOÐRAFLAR : NECATÝ ÖZSOY) Koþer, canýndan oluyordu! Futbolda sezonun 3. final karþýlaþmasý da izdihamla geride kaldý. Urcan Vangöl Federasyon Kupasý finalinde Çetinkaya ve Lefke maçýnda Atatürk Stadý ARENA'ya döndü. Serdarlý-Denizli play-off finali, ardýndan Yenicami-Göçmenköy maçý, þimdi de Kupa final maçý. Üç maçta da yer Atatürk Stadý ve ayný olaylar. Lefke camiasý bu maça büyük bir ilgi göstererek yaklaþýk 1000 kadar taraftarý ile Atatürk Stadý'na geldi. Çetinkaya taraftarlarý futbolseverler de tribünlerde yerini alýrken yaklaþýk 2000 civarý taraftar maçý izledi. Yüksek bir tansiyon, tribünlerde coþkulu taraftar, sahada sert mücadele ve atmosferin etkisinden bacaklarý titreyen hakem Gökhan Koþer. Sezonu çok baþarýlý geçiren Gökhan Koþer MHK tarafýndan bu maçta adeta ateþe atýldý. Kupayý kazanmak isteyen iki takýmýn mücadelesinde ne futbolcular arasýnda otoriteyi, ne de yedek kulübelerindeki gerginliði hiç önleyemedi. Dolayýsý ile maça hakim olamadýðýndan 90 dakika genelinde verdiði hatalý kararlar ile özellikle Lefke camiasýný çileden çýkardý ve az kalsýn canýndan oluyordu. Maçýn 2. devresinde giderek yükselen tansiyon ve baþlayan sert mücadeleler, Gökhan Koþer'in hatalarýný da çoðalttý. Sert pozisyonlarda çaldýðý düdükler, kart göstermek için yaþadýðý çeliþkiler son dakikaya kadar devam etti ve bir penaltý kararý futbol finalini savaþ alanýna çevirdi. Bir kere Atatürk Stadý'nda kapasitenin yarýsýný bile doldurmayan taraftarlara ne kadar polis getirirseniz getirin olaylarýn çýkmamasý için önlem alamazsýnýz. Tel örgü yok, isteyen çok rahat sahaya girer. Tribünde gergin, patlamaya hazýr bir bomba gibi bekleyen Lefke taraftarý Gökhan Koþer'in Çetinkaya lehine verdiði penalti kararýndan sonra sahaya akýn etmesi az kalsýn pahalýya mal oluyordu. Saha içinde yaþanan olaylarda fenalaþarak hastahaneye kaldýrýlanlar oldu. Ama ölüm olmasý hiçtendi. Bir kere Gökhan Koþer canýný zor kurtardý. Ýyi ki maçý tatil etti. Yoksa devam kararý vermek için sahaya girecek olsaydý canýndan olabilirdi. Ýþte ülkemiz futboluna yine kara bir leke daha düþtü. Ama en üzücü olay Merhum Urcan Vangöl adýnýn verildiði kupanýn ilk senesinde böyle bir olay yaþanmýþ olmasý; gerçekten utanç verici. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok

Fiyasko. Açý senerlevent@yahoo.com. Hala iþ güvenliði yok Yorgancýoðlu Türkiye'de açýlacak ihalelerin yalnýz Selimiye ve Lala Mustafa Paþa camileriyle ilgili olduðunu söyledi... Kýbrýslý Türkler Allahsýz diye mi camiler Türkiye'ye devredildi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı