"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýnsan onur ve haysiyetine"

Transkript

1 Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek için gereken üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna (276) ulaþamadý. 6 DA 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Saðlýk Sen'den Ayhaným Tümtürk'e veda mesajý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkanvekili olan Ayhaným Tümtürk'ün Çorum'dan ayrýlýþý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen Çorum Þubemizin baþkanvekili ve ayný zamanda Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Hastane Yöneticisi olan Dr.Ayhaným Tümtürk... 5 TE MHP'den Doðu Türkistan tepkisi! Ýhsan Çýplak "Ýnsan onur ve haysiyetine yakýþýr þekilde hizmet veriyoruz" MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, yaptýðý açýklamada, "Doðu Türkistan ilk Türk devletinin kurulduðu yerdir. Doðu Türkistan ilk Türk Müslüman devletinin kurulduðu coðrafyadýr. 2 DE ÇFK'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ramazan ayýnýn toplumdaki en önemli sosyal yansýmalarýndan birinin yoksula, yetime, yaþlýya ve kimsesizlere sahip çýkýlmasýný hatýrlatmak ve onlarla empati kurmak olduðunu söyledi. Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ens Park'ta verilen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, "Yardýmlaþmanýn, cömertliðin, þefkatin ve merhametin zirve yaptýðý kutlu bir zaman diliminden geçiyoruz" 7 DE Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý ile borcu olanlara yapýlandýrma imkaný Ali Dinçer Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu borcu olanlara yapýlandýrma imkaný tanýndýðýný belirtti. 3 TE Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü Baþkaný Tayyar Atakan Akman ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 10 DA Baro'dan Uslu'ya ek bina teþekkürü Altan Akpýnar Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adliye Sarayý ek binasýnýn yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. 3 TE Miniklerin diþlerine "Florürlü Vernik" Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan baþlatýlan ve eðitim yýlýnda ilk kez uygulanan "Florürlü Vernik" uygulamalarý kapsamýnda 60 ayýný doldurmuþ ana-sýnýfý öðrencilerine florürlü vernik uygulandý. 2 DE Baðcý doðalgazý takipte AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerine doðalgaz götürülmesi ile ilgili süreci hýzlandýrmak için EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz'ý ziyaret etti. 3 TE Ahmet Saatcý "Duyarsýzlýk ve sessizliðimizle zalimlere cesaret vermeyelim" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Doðu Türkistan'da yapýlan katliam ve zulümler ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Dünyanýn gözü önünde Çin tarafýndan Doðu Türkistanlý kardeþlerimize yapýlan katliam ve zulümleri protesto ediyoruz. 6 DA Ankara'daki Alacalýlar iftarda buluþtu 6 Sevgi engel tanýmadý 7 5 Sungurlu - Alaca yolu baraja göre yeniden planlanýyor DA DE TE Müftülük binasýnda yangýn 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:08 05:07 12:51 16:48 20:23 22:12 Yeller esen yeller Boz bulanýk gelir seller Nerede kaldý bizim eller Nazlý yare selam söyle Þu çaylarýn güzel taþý Yandý ciðerimin baþý Bir kardeþin üç bacýsý Nazlý yare selam söyle Sýrtýmda kalmadý abam Kýrýlmýþta benim yaban Öldü gitti benim babam Nazlý yare selam söyle Karþýda görünür daðlar Gazel olmuþ bizim baðlar Ben yanarým oðlum aðlar Nazlý yare selam söyle Gece gündüz aðrýr diþim Zehir oldu benim aþým Aðlar oldu can kardeþim Nazlý yare selam söyle Dostlarým gelmez oldu Halin nedir diyen yoktur Sarardý gül benzim soldu Nazlý yarden yoktur haber Þu Koçaðýn derdi bitmez Söylesem dilim durmaz Çaðýrsam baðýrsam gelmez Nazlý yarden haber var mi Sivas'ta Madýmak Oteli yangýný (37 ölü) (1993) Dünya Yetimler Günü Kýbrýs'ýn fethine baþlanmasý (1570) En faziletli sadaka, Ramazanda verilendir. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6819 2,6828 EUR 2,9756 2,9759 STERLiN 4,1967 4,1986 2,1794 2, JPY YENi Günün Þiiri ESEN YELLER HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad MHP'den Doðu Türkistan tepkisi! MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, yaptýðý açýklamada, "Doðu Türkistan ilk Türk devletinin kurulduðu yerdir. Doðu Türkistan ilk Türk Müslüman devletinin kurulduðu coðrafyadýr. Kaþgarlý Mahmut'un Yusuf Has Hacip'in Osman Batur'un Ýsa Yusuf Alptekin'in yurdudur yani Türkün öz yurdudur Þarkî Tüskistan. 65 yýldýr zalim Çin'in iþgali altýndadýr. Ýþgalle birlikte ne kadar aydýn, bilim adamý, din adamý, kanaat önderi varsa tutuklanmýþ, kurþuna dizilmiþtir. Müslüman Uygurlarýn ibadetlerinin yaný sýra yaþam biçimlerine de müdahale edilmektedir. Çin yönetimi ile Doðu Türkistan'da din ve vicdan hürriyetini engellemiþtir. Oruç, Baþörtüsü, camilere giriþ, sakal yasaklanmýþtýr. Doðu Türkistan'da þehirde yaþayanlara bir çocuk, kýrsalda yaþayanlara iki çocuk kotasý getirilmiþ ve bu politika sonucu 7-8 aylýk hamile kadýnlar bile yakalanarak zorla kürtaj edilmektedir" Son yýllarda Uygur Türkçesinin kullanýmý azalsýn, Çince yaygýnlaþsýn diye 6-7 yaþýndaki yüz binlerce Uygur çocuðun ailelerinden, yurtlarýndan zorla koparýlarak Çin'e götürülüp, dillerinin deðiþtirilip, beyinlerinin yýkandýðýný dile getiren Çýplak, "Doðu Türkistan 1949'da Çin tarafýndan iþgal edildiðinde bölgede yerel halk olan Uygurlarýn oraný %97 iken, þimdilerde Çin'in asimilasyon politikalarý ile %50'ye düþmüþtür. Ve de son söz. Evet Uluslararasý toplum, Çin'in Doðu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik zulmüne, vahþetine, hukuk ihlallerine karþý sessiz kalmaktadýr. Peki ya bizler hem devlet, hem de millet olarak Suriye, Mýsýr, Filistin'e gösterdiðimiz hassasiyetin ne kadarýný Doðu Türkistan'a göstermekteyiz? Ortadadýr Miniklerin diþlerine "Florürlü Vernik" Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan baþlatýlan ve eðitim yýlýnda ilk kez uygulanan "Florürlü Vernik" uygulamalarý kapsamýnda 60 ayýný doldurmuþ ana-sýnýfý öðrencilerine florürlü vernik uygulandý. Bu uygulama çerçevesinde, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü il genelinde toplam 13 diþ hekimi ve 38 personel ile 60 ayýný doldurmuþ 4 bin 117 öðrenciye ulaþtý ve 3 bin 068 sayýda anasýnýfý öðrencisine gezici diþ aracý ve sýnýflarýnda florür vernik uygulandý. Ýlkokul öðrencilerine ve anasýnýfý öðrencilerine "Diþ taramasý ile Farkýndalýk Eðitimleri" yapýlarak il genelinde toplam 6 bin 652 öðrenciye diþ fýrçasý-diþ macunu daðýtýldý. Baþkan Ýsbir'den Göynücek yolu teþekkürü Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy- Göynücek arasýnda yer aþan 31 km'lik yolun iyileþtirilmesi için proje ve mühendislik iþi ihale tarihinin belli olmasýndan dolayý emeði geçenlere teþekkür etti. Ortaköy- Göynücek yolunun turizm açýsýnda önemli olduðunu mevcut yapýsýnýn ise iyi olmadýðýný Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a ilettiklerini dile getirerek, "Talebimiz Bakanýmýz tarafýndan makul bulundu ve 85 km'lik Çorum-Ortaköy-Göynücek yoluna kýsa zamanda talimat vereceðini bize bildirdi. Cemilbey - Ortaköy yolunun proje çalýþmalarýný yýlbaþýna kadar tamam olacaðýný Ortaköy- Göynücek yolu 31 km'lik yolun iyileþtirme hizmetlerini Etüd ve Proje Mühendislik Hizmetleri iþi 14 Temmuz 2015 Salý günü Karayollarý Bölge Müdürlüðünce ihalesi baþlayýp 450 gün süre içinde tamamlanacaðý durumu kesinleþmiþ oldu. Hizmetin gerçekleþmesinde baþta ulaþtýrma ve haberleþme Bakanýmýz Sayýn Lütfi Elvan, Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya Ortaköy Ýlçesi adýna teþekkürlerimi sunuyorum" ve acýdýr. Bazý camilerimizde gýyabi cenaze namazý bile kýldýrmayan imamlarýmýz, bir milyonun üzerindeki Suriyeli mülteciye ülke olan yurdum Türkiye'ye sýðýnan birkaç Türkistanlýya maalesef yurt olamamýþ havaalanýnda 17 gün aç susuz belirsizce bekletildiði hepimiz tarafýndan bilinmektedir. Doðu Türkistan'da yapýlan zulüm, soykýrým, vahþet ve öldürülen onlarca Müslüman Türk için neden kimse tek parmaðýný bile kaldýrmamaktadýr. Her zulmün ve her zalimin bir sonu vardýr elbet. Hesabýný Allah'ýn huzurunda vereceðiz mutlaka vereceðiz. Son Ülkücü nefesini vermediði ve kanýmýzýn son damlasý akmadýðý sürece Doðu Türkistan sevdamýzdan vazgeçmeyeceðiz Bu mübarek günlerde Allah (cc) bu zulmü yaþatanlar için kahhar sýfatýnla kahreylesin" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Nimet Biþiren Baba adý: Mehmet Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Ýhsan Çýplak SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 CEVÝZ 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 Baðcý doðalgazý takipte AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerine doðalgaz götürülmesi ile ilgili süreci hýzlandýrmak için EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz'ý ziyaret etti. Baðcý ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýletim hattý BO- TAÞ tarafýndan ihale edilen üç ilçemize doðalgazýn ulaþtýrýlmasý için daðýtým hattý konusunda da bir çalýþma yapýlmaktadýr. BOTAÞ üç ilçeye doðalgaz ulaþtýrmak için tek bir ihale gerçekleþtirdi. Ýhalede teklifler BOTAÞ tarafýndan deðerlendirilmektedir. Bizim sizden istediðimiz Çorumgaz ile görüþülerek daðýtýmýn (ilçe iþi þebeke) yapýlmasý için yetki verilmesidir. Her iki iþin yapýmý ayný ayda gerçekleþebilir. Daha fazla zaman zaman kaybetmeyelim" Bunun üzerine EPDK Baþkaný Yýlmaz Çorum Genel Müdürü Kasým Kahraman'ý telefonla arayarak bir görüþme yaptý. Durumu deðerlendirmek ve çalýþma yapmak üzere Ankara'ya davet etti. EPDK Baþkaný ayrýca Daðýtým Daire Baþkaný ve ilgili uzmanlarý arayarak Çorumgaz ile görüþerek daðýtým konusunda firma baþvurusunun alýnmasý ve yetkilendirme konusunda çalýþma yapýlmasýný talimatlandýrdý. Baðcý açýklamasýnda "Baþlattýðýmýz hiçbir iþi yarým býrakmayacaðýz doðalgazý 3 ilçemize ulaþtýrmak ve zaman kaybetmemek için çaba harcýyoruz" þeklinde kaydetti. Av. Altan Akpýnar Baro'dan Uslu'ya ek bina teþekkürü Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adliye Sarayý ek binasýnýn yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. Altan Akpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Çorum Milletvekili Salim Uslu ile yaptýklarý görüþmede; Adliye Sarayý'nýn ek bina ihtiyacý ile ilgili çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini ve Adalet Bakaný Kenan Ýpek' i ziyaretlerinde Adalet Sarayý yanýna yapýlacak ek binanýn 2016 yýlý yatýrým programýna alýnmasýnýn sözünün verildiðini öðrenmiþ buluyoruz. Umarým inþaata bir an önce baþlanýr ve sonuçlanýr. Böylece 30 Haziran 2015 tarihinde yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda anlattýðýmýz sakýncalar da kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Duyarlýlýðýndan ve bu yöndeki çalýþmalarýndan dolayý Sayýn Salim Uslu'ya teþekkür ediyorum" SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý ile borcu olanlara yapýlandýrma imkaný Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu borcu olanlara yapýlandýrma imkaný tanýndýðýný belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada bilindiði üzere 6645 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Dair Kanun 23/04/2015 tarihli ve29335 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Cesur, "Ýþverenlerin ve/veya üçüncü þahýslarýn,31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) meslek hastalýðý, hastalýk, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile sigortalýya, genel saðlýk sigortalýsýna veya bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþilere yönelik fiiller nedeniyle kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu ödemekle yükümlü bulunduklarý her türlü borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Geçici 64 üncü maddenin üçüncü fýkrasý kapsamýnda maddede öngörülen yapýlandýrma hükümlerinden yararlanabilmek için; 31/07/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) sosyal güvenlik il müdürlükleri ve/veya sosyal güvenlik merkezlerinde bulunan hukuk servislerine yazýlý baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. Borçlularýn baþvuru sýrasýnda altý, dokuz, on iki, veya on sekiz eþit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekmek olup, tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapýlamayacaktýr" Cesur açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Tutar taksit sayýsýna bölünmek suretiyle ikiþer aylýk dönemler halinde ödenecek taksit tutarý hesaplanacaktýr. Ancak, tercih edilen süreden daha kýsa sürede ödeme yapýlmasý halinde ödenecek tutar ilgili katsayýya göre düzeltilecektir. Kesinleþmiþ kararda yer alan asýl alacak için ayrý, yargýlama giderleri ile vekalet ücreti için ayrý hesaplanacaktýr. Yargýlama giderleri ve vekalet ücreti yönünden taksitle ödeme imkaný getirilmemiþ olup, peþin ödeme halinde peþin ödeme tarihinde, taksitle ödeme halinde ise son taksit tarihinde ödenecektir. Yapýlandýrma baþvurusundan önce kararýn icraya intikal ettirilmesi halinde ise 6098 sayýlý Borçlar Kanunun 100. Maddesi kapsamýnda icra vekalet ücreti ve icra masraflarý yapýlandýrýlan borcun peþin ödenmesi halinde peþin ödeme tarihinde, taksitle ödenmesi halinde ise ilk taksidin ödenme tarihinde defaten ödenecektir. Kanun hükmüne göre; "Ödeme hakkýnýn kaybedilmiþ olmasý halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandýrýrlar." "Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapýlan ödemeler nispetinde kaldýrýlýr ve buna isabet eden teminatlar iade edilir." Taksitle ödeme yolu tercih edilmiþ olmasýna raðmen, bir takvim yýlý içinde yasal süresinde ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ ikiden fazla taksitin bulunmasý ya da bir takvim yýlýnda ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayýn sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden Geçici 64 üncü maddede öngörülen hükümlerden yararlanma hakký kaybedilmiþ olacaktýr."

4 Ofis Pazartesi'den itibaren buðday alýmýna baþlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu Ajans Amirliðinin pazartesi gününden itibaren ilçede buðday alýmýna baþlayacaðý bildirildi. Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili, TMO Sungurlu Ajans Amirliðini ziyaret ederek yetkililerle görüþtü. Baþkan Ünlü çalýþmalarý inceledi Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ile birlikte Bayat Belediyesi tarafýndan ilçenin farklý noktalarýnda yürütülen çalýþmalarý yerinde inceledi. Baþkan Ünlü, Yeni Mahalle Kýzýlbayýr Sokakta devam eden kilitli parke taþ döþeme çalýþmalarý ile Yeni Mahalle Þehit Cemal Ünlü Caddesinde þarampol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Oradan Tepebayat Mahallesine geçerek, kumlama, atýk su hattý döþeme çalýþmalarýný kontrol etti. Vatandaþlarýn, her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini almayý hak ettiðini ifade eden Ünlü, "Amacýmýz halkýmýzý maðdur duruma düþürmeden hizmetin gerektiði noktayý belirleyip, derhal çalýþmayý baþlatmak. Gereken her yerde de bunu zaten yapýyoruz. Biz belediye olarak her zaman ifade ettiðim gibi vatandaþ odaklý belediyecilik anlayýþýyla çalýþýyor, halkýmýzýn talepleri doðrultusunda, onlarla istiþare içerisinde hizmet veriyoruz" Karaderili, gerekli giriþimleri yaparak çiftçilerin menfaatlerini koruma ve kollamak için TMO'nun Pazartesi gününden itibaren buðday alýmýna baþlayacaðýný belirtti. Çiftçilerin TMO sitesinden randevu alarak, Çiftçi Kayýt Sistemi iþlemlerini tamamlayýp, banka kartý, sosyal güvencesi olup olmadýðýna dair belge, SSK ve Baðkur evraklarýný hazýrlayarak buðdaylarýný satabileceklerini ifade eden Karaderili, "Bütün çiftçilerimize bol kazanç ve bereketli bir yýl olmasýný temenni ediyorum" AES üyeleri iftarda bir araya geldi Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftarda konuþan Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, bir eðitim öðretim yýlýnýn sonunda üyelerle istiþare etmenin ayrýca bir mutluluk olduðunu kaydetti. Örs, "Anadolu Eðitim Sendikasý samimiyet, fedakârlýk ve paylaþým üzerine kurulmuþ, gücünü üyelerinden alan bir sendikadýr. Kimsenin görüþünden dolayý etiketlenmediði bir sendikadýr. Eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna odaklý, siyasi hiçbir kaygýsý olmayan bir sendikadýr. Gerek bakanlýk düzeyinde gerekse hukuk zemininde her türlü konuya müdahil olan, anýnda refleks göstererek çözüm üreten bir sendikadýr. Sendikamýz öðretmenlerin istedikleri ilde seminer almalarýný bakanlýða yapýlan müracaatla saðlamýþtýr. Ýl içi eþ özründen atamasý yapýlmayan üyemiz için açýlan davayý kazanmýþtýr. Bazý illerde tayini çýkan öðretmen promosyon iadesi durdurulmuþtur. Zorla alan deðiþikliði ile maðdur olan AES üyesinin Danýþtay'daki davasýný kazanmýþtýr. Geliþim geriliði olan çocuklarýn ilkokula kayýt sorununu, isteðe baðlý 2. il dýþý atamanýn yapýlmasýný, ikinci üniversiteye ve asýl alana alan deðiþikliði isteðimizi bakanlýða iletmiþtir. Sendikamýz tatil döneminde de eðitim çalýþanlarý ile ilgili konularý titizlikle takip etmektedir. Genel Baþkanýmýz Sayýn Cansel Güven'in ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin samimi gayretleri bizlere burada büyük destek olmaktadýr. Ayrýca Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Sayýn Bayram Zengin'in desteði de bizleri mutlu etmektedir. Katýlýmýnýz için sizlere ve bu yemeðin organizasyonunda emeði geçen yönetim kurulu arkadaþlarýma teþekkür ederim" Yemekte söz alan Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn ise Türkiye'deki sendikal anlayýþýn siyaset baðlantýsý bulunduðunu, bu anlayýþý doðru bulmayarak AES üyesi olmayý tercih eden her üyenin kendileri için çok deðerli olduðunu, üyelerin sendikanýn faaliyetlerine aktif olarak katýldýklarýnda AES'Ýn daha da büyüyeceðini söyledi. Taþkýn "Anadolu Eðitim Sendikasý her türlü konuda üyelerine destek olmaktadýr. Gerek Genel merkez düzeyinde gerekse biz Çorum Ýl Yönetimi olarak arkadaþlarýmýzýn yanýndayýz. Bizim bu birlikteliðimizi, samimiyetimiz daha çok eðitim çalýþanýyla paylaþabilmemiz için sizlerin de desteðine ihtiyacýmýz var. Her AES üyesinin bulunduðu yerde birken iki, iki iken üç olacaðýna inanýyoruz. Yemeðimize katýldýðýnýz için sizlere teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Ýnsanlarýn dini, dili, ýrký ne olursa olsun felaket dünyanýn her tarafýnda felaket, acý dünyanýn her tarafýnda acýdýr yýlýnda vuku bulan ve ''ABD'de yüzyýlýn en büyük felaketi '' sayýlan büyük bir sel baskýný yaþandý. Þiddetli yaðmurlarýn ardýndan baþlayan ve yaklaþýk iki bin kiþinin ölümüyle ve binlerce SENE ÖNCE AMERÝKA'YA, ÝLK YARDIMI BÝZ YAPTIK Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný insanýn evsiz, barksýz kalmasýyla sonuçlandý. Bu felaketin Ýstanbul'da yaþanan sel baskýnýna bir benzerliði varsa o da ikisinde de yaðmalama olayýnýn yaþanmýþ olmasýdýr. Yalnýz bizdeki yaðmacýlar eþya talanýyla yetinirken, Amerika'dakiler ölülerin ceplerini yýrtarak paralarýný, parmaklarýndaki yüzükleri ve diðer deðerli eþyalarý da almýþlardýr. Selden sonra 18 ülke gýda, ilaç, giysi yardýmýnda bulunmuþ, iþin ilginç tarafý bölgeye ilk yardýmý yapan ve ulaþtýran ülke Osmanlý olmuþtur. Daha da önemlisi, ABD'nin Ýstanbul elçisi Strauss'un aþaðýda ifade ettiði gibi Osmanlý Devleti'nin, yardýmý talep gelmeden yapýlmýþ olmasýdýr. Bugün de ayný durum söz konusudur. Geçmiþten gelen o güzel geleneðimizle; dünyanýn neresinde bir felaket, bir acý, bir göz yaþý varsa öncelikle insan olmasýndan dolayý Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki gözyaþlarýný dindirebilmek, acýlarý bir nebze olsun hafifletebilmek adýna ilk önce koþan ülkeler arasýndadýr. Afetleri yaþayan ülkeler için; arama - kurtarma çalýþmalarý yanýnda, ülke genelinde kampanyalar düzenlenir. Ýmkaný olanlarýn yanýnda evine götüreceði iki ekmekten birini kýsarak parasýný bu insanlýk çorbasýnda benimde tuzum olsun niyetiyle düzenlenen kampanyalara verir. Bu durum takdire þayandýr. Yeryüzünde her millete nasip olmaz. Sultan Abdülhamid ABD'de yaþanan afetten gazeteler aracýlýðýyla haberdar olur olmaz ABD'nin Ýstanbul elçisi Oscar Strauss'u huzuruna çaðýr. Elçiye yaþanan afetten dolayý çok üzüntülü olduðunu ve kendisinin, afetzedeler için yapacaðý gýda (zahire) yardýmýnýn yaný sýra 200 Osmanlý lirasý ( bugünkü deðerle en az 40 bin dolar ) nakit yardýmýnýn yerine ulaþtýrýlmasý hususlarýnda yardýmcý olmasýný rica eder. Bu durumu ABD 'nin o zamanki Ýstanbul elçisi Oscar Strauss þöyle açýklýyor : ''Johntown felaketi sýrasýnda Ýstanbul Sefareti'nde bulunuyordum O zaman Osmanlý Devleti'nin mali durumunun pek müsait olmadýðýný bildiðimden durumu padiþaha arz edip ondan istifade etmeyi münasip görmemiþtim. Buna raðmen afetten bir iki gün sonra saraya davet edildim. Osmanlý Sultaný hadiseden duyduðu üzüntüyü ifade ederek ihsan etmeyi düþündükleri yardýmý memleketime ulaþtýrýp ulaþtýramayacaðýmý sorup 200 lira verdiler ki, bunu o zaman Dýþiþleri Bakanlýðý'na gönderdim. Hatýrladýðýma göre o esnada Avrupa hükümdarlarý arasýnda yalnýz Osmanlý padiþahý kendisinden istenmeden yüklü bir yardýmda bulunmuþ, böylece Amerikan halký hakkýndaki dostane duygularýný ortaya koymuþtur.'' Selden 5 yýl sonra bu defa bir yangýn felaketi yaþar Amerika. Minnesota ve Wisconsin'deki orman yangýnlarý karþýsýnda Abdülhamid yine 300 Osmanlý lirasý (bugünkü deðerlerle en az 60 bin dolar) göndermiþtir. Nitekim onun bu ''dostane yaklaþýmý'' sayesinde gazetelerde ''Türk Sultaný'' ndan övgüyle bahsedilir olmuþtur. (Chicago Daily Tribune 12 Eylül 1894) ''Ne ekersen onu biçersin'' hesabý, 1894 yýlýnda Ýstanbul'da meydana gelen büyük deprem akabinde baþta Elçi olmak üzere ABD halký, gazeteler Osmanlý yardýmlarýna karþýlýk verme ihtiyacý duymuþ ve yardým kampanyalarý düzenleyerek nakit para toplamýþlardýr. Ýþin ilginç tarafý ayný Amerikalýlar 1894'ten kýsa bir süre önce Yunanistan'da meydana gelen depreme hiç ilgi göstermemiþ, kampanyalarda neredeyse 'tek kuruþ' para toplaya-mamýþlardý. Hâlbuki o sýralarda Osmanlý - Amerikan iliþkilerinde ciddi sýkýntýlar vardý. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyilikten iyilik, kötülükten kötülük doðar. Dünya kocaman görünse de aslýnda küçüktür. Böyle olmazsa hiç savaþlar olur muydu? Bu nedenle yapýlan iyilik her tarafa sýðar. ''Ýyilik yap denize at, balýk bilmezse Halik bilir'' Türk Atasözünde ifade edildiði gibi, iyilik hiç bir zaman boþa gitmeyen bir yatýrýmdýr. ''Merhamet, her zaman intikamdan asildir. Merhamet ýsmarlama olmaz, tatlý bir yaðmur gibi gökten düþer, verene de alana da hayýrlýdýr.'' (W.Shakspeare) ''Dostuna da düþmanýna da yardým et, çünkü o zaman dostunla daha yakýn dost, düþmanýnla daha dost olursun!'' (Cledbul) Büyüklerimiz; ''Ýyilikle kötülük bir olmaz, kötülüðü en güzel iyilikle sav, o zaman bakarsýn ki seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kimse, sanki sýcak bir dost oluverir'' demiþlerdir. Temennimiz yakýn olsun, uzak olsun, dostluklarýn samimi olmasý ve yapýlan iyiliklerin unutulmamasýdýr. Bu baðlamda ecdadýmýz dünyanýn neresinde mazlum bir millet varsa, þefkat elini daima uzatmaya çalýþmýþ, bugünde onlarýn torunlarý ayný hassasiyeti göstermektedir. Belki de bunun yansýmasý olmalý ki, Dünyanýn 42 þehrinde þehitliði olan ikinci bir millet yoktur. Bu þeref bizlere aittir.

5 TEK 2 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 5 ÇEKVA'dan resim kursu Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) yaz boyunca resim kurslarý açacak. Konu hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Temsilcisi Ahmet Güngör, ÇEKVA'nýn 20 yýldýr Fen Lisesi öðrencileri ile üniversite öðrencilerine de burs verdiðini dile getirerek, "Özellikle 2011'da Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Avni Çelik Beyin çok özel gayretleriyle ortalama yüz öðrenciye burs verilirken bu sayýlarý 10 kat artýrarak yaklaþýk Bin öðrenciye çýkarmýþ, burs miktarýný da 2-3 kat artýrmýþtýr. Yýllardýr Sanatsal ve Kültürel alanda büyük bir boþluðu dolduran ÇEKVA bilgisayar, baðlama, gitar,ebru,tezhip,model uçak,fotoðraf,üniversiteye hazýrlýk resim,internet eðitimi,okuma yazma, Fen Lisesi hazýrlýk, çeþitli paneller vb. gibi kurslar açmýþtýr.bunlara ilaveten halen devam eden kara kalem ve yaðlý boya resim kurslarýna ek olarak yeniden Resim Öðretmeni Rukiye Özdemir yönetiminde karakalem ve yaðlý boya kurslarý açýlacaktýr. Yaz aylarýný boþ geçirmek istemeyenlerin ÇEKVA'ya bizzat müracaat veya Resim Öðretmeni Rukiye Özdemir'e ulaþmalarý gerekmektedir" Saðlýk Sen'den Ayhaným Tümtürk'e veda mesajý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkanvekili olan Ayhaným Tümtürk'ün Çorum'dan ayrýlýþý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen Çorum Þubemizin baþkanvekili ve ayný zamanda Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Hastane Yöneticisi olan Dr.Ayhaným Tümtürk eþinin Ankara'da çalýþmaya baþlamasý nedeniyle sendikamýzda ki görevinden ve idareci- lik görevlerinden ayrýlarak 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Çorum'a veda etmiþlerdir. Ayhaným Tümtürk'e sendikamýza ve Çorum'a saðlýk hizmetleri noktasýnda doktor ve idareci olarak verdiði hizmetler için teþekkür ediyor, yeni görev yerinde öncelikle saðlýk, huzur, mutluluk ve baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz" Ayhaným Tüm- türk'ün hep hatýrlanacaðýný belirten Lafcý, "Doktorluk yaptýðý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde, yöneticilik yaptýðý Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde ve sendikamýzda sempatisi, samimiyeti, çalýþkanlýðý, ilkeleri ve mütevaziliðiyle, taraflý, tarafsýz insanlarýn sevgi, saygý ve takdirini kazanmýþ birinin Çorum'dan ayrýlýþýný bir kayýp olarak görüyoruz. Birlikte çalýþtýðý insanlarýn takdirini, sevgisini ve saygýsýný kazanarak, arkasýnda hoþ bir sada býrakarak gitmesinin de herkese nasip olmayacak bir güzellik olduðunu düþünüyoruz. Öyle gidenler olmuþtur ki arkasýndan bayram edilmiþ, öyle gidenler de olmuþtur ki arkasýndan hep iyilik ve güzellikle hatýrlanmýþtýr. Dr. Haným her insanýn gitmek isteyebileceði bir güzellikte gitmiþtir. Bu nedenle kendisini hep arayacaðýz ama unutmayacaðýz. Yolun açýk olsun" ifadelerini kullandý. Sungurlu - Alaca yolu baraja göre yeniden planlanýyor 2010 yýlýnda tek yol olarak ihale edilen, trafik yoðunluðu da dikkate alýnarak bölünmüþ yol kapsamýna alýnarak yapým çalýþmalarý devam eden (Zile-Çekerek)Ayrýmý - Alaca - (Çorum-Sungurlu) ayrýmý yolunun proje çalýþmasý devam eden Sungurlu Barajý planlamasý nedeniyle yeniden projelendiriliyor. (Zile-Çekerek)Ayrýmý - Alaca - (Çorum-Sungurlu) ayrýmý yolu Sungurlu Baraj Varyantý Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Ýþi Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðünce tarihinde ihale edilecek. Sungurlu Barajýnýn yapýmý için gerekli bütün altyapýyý tamamlama çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyen Çorum Milletvekili Sa- KSS'den Almanya'ya mihrap ihracý Almanya'da gurbetçilerin yoðun olarak yaþadýðý Hamburg kentinde inþa edilen bir caminin mihrabý Çorum'da yapýlýyor. Küçük Sanayi Sitesi'nde Tuð-San Mobilya sahibi Gürbüz Tuygun, kayýndan yaptýðý oymalý mihrabý Hamburg'daki bir camiye göndermeye hazýrlanýyor. Akþemseddin Camii baþta olmak üzere bir çok camiye kapý ve pencereler yap- lim Uslu, "Sungurlu ilçemiz için büyük önem arz eden Baraj projemizle ilgili çalýþmalar Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünce yürütüyor. Kýrankýþla bölgemize yapýlacak barajýn etkilediði Demiryolu ve Otoyol Projesinden sonra þimdi de Sungurlu - Çorum yolundan Boðazkale ve Alaca'ya ayrýlan ve Alaca istikametinde Bölünmüþ Yol çalýþmalarý devam eden Karayolu için de gereken düzenlemeler yapýlýyor. Karayollarý Bölge Müdürlüðümüz Barajýn etkilediði Varyantý da kapsayan 11 km'lik yolun Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri iþini 10 Temmuz Cuma günü ihale ediyor. Bu çalýþma ile Sungurlu Barajý yapýmý için gereken altyapýda bir adýmý daha atmýþ oluyoruz" týðýný açýklayan Tuygun, bir meslektaþý aracýlýðýyla Almanya'dan mihrap sipariþi aldýklarýný ve ilk kez mihrap ürettiklerini kaydetti. "20 GÜNDE YAPTIK" Kayýndan desenli mihrap üretmek için 20 gün çalýþtýklarýný anlatan Tuygun, "Ça- Büro Memur Sen'den Kolcu'ya tebrik Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cen- lýþmalarýmýzýn sonunda 2 metre eninde, 3 metre boyunda mihrap yaptýk. Gurbetçilerimizin yoðun yaþadýðý Hamburg'da bir camiye kurulacak mihrap, ahþaptan ürettiðimiz en seçkin çalýþmalar arasýnda yer alýyor" giz, Emniyet Müdürü Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinde dolayý teþekkür etti. Yýlmaz MERT KADÝR GECESÝNE YETÝÞECEK Nakliyenin kolay olmasý için mihrabý dört parçadan yaptýklarýný dile getiren Tuygun, boya ve vernik iþlemleri süren mihrabýn, kara yoluyla gelecek hafta Almanya'ya gönderileceðini ve Kadir Gecesi'nden bir gün önce camide kullanýlmaya baþlanacaðýný ifade etti corumvizyon