"Ýnsan onur ve haysiyetine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ýnsan onur ve haysiyetine"

Transkript

1 Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek için gereken üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna (276) ulaþamadý. 6 DA 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Saðlýk Sen'den Ayhaným Tümtürk'e veda mesajý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkanvekili olan Ayhaným Tümtürk'ün Çorum'dan ayrýlýþý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen Çorum Þubemizin baþkanvekili ve ayný zamanda Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Hastane Yöneticisi olan Dr.Ayhaným Tümtürk... 5 TE MHP'den Doðu Türkistan tepkisi! Ýhsan Çýplak "Ýnsan onur ve haysiyetine yakýþýr þekilde hizmet veriyoruz" MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, yaptýðý açýklamada, "Doðu Türkistan ilk Türk devletinin kurulduðu yerdir. Doðu Türkistan ilk Türk Müslüman devletinin kurulduðu coðrafyadýr. 2 DE ÇFK'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ramazan ayýnýn toplumdaki en önemli sosyal yansýmalarýndan birinin yoksula, yetime, yaþlýya ve kimsesizlere sahip çýkýlmasýný hatýrlatmak ve onlarla empati kurmak olduðunu söyledi. Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ens Park'ta verilen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, "Yardýmlaþmanýn, cömertliðin, þefkatin ve merhametin zirve yaptýðý kutlu bir zaman diliminden geçiyoruz" 7 DE Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý ile borcu olanlara yapýlandýrma imkaný Ali Dinçer Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu borcu olanlara yapýlandýrma imkaný tanýndýðýný belirtti. 3 TE Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü Baþkaný Tayyar Atakan Akman ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 10 DA Baro'dan Uslu'ya ek bina teþekkürü Altan Akpýnar Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adliye Sarayý ek binasýnýn yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. 3 TE Miniklerin diþlerine "Florürlü Vernik" Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan baþlatýlan ve eðitim yýlýnda ilk kez uygulanan "Florürlü Vernik" uygulamalarý kapsamýnda 60 ayýný doldurmuþ ana-sýnýfý öðrencilerine florürlü vernik uygulandý. 2 DE Baðcý doðalgazý takipte AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerine doðalgaz götürülmesi ile ilgili süreci hýzlandýrmak için EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz'ý ziyaret etti. 3 TE Ahmet Saatcý "Duyarsýzlýk ve sessizliðimizle zalimlere cesaret vermeyelim" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Doðu Türkistan'da yapýlan katliam ve zulümler ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Dünyanýn gözü önünde Çin tarafýndan Doðu Türkistanlý kardeþlerimize yapýlan katliam ve zulümleri protesto ediyoruz. 6 DA Ankara'daki Alacalýlar iftarda buluþtu 6 Sevgi engel tanýmadý 7 5 Sungurlu - Alaca yolu baraja göre yeniden planlanýyor DA DE TE Müftülük binasýnda yangýn 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:08 05:07 12:51 16:48 20:23 22:12 Yeller esen yeller Boz bulanýk gelir seller Nerede kaldý bizim eller Nazlý yare selam söyle Þu çaylarýn güzel taþý Yandý ciðerimin baþý Bir kardeþin üç bacýsý Nazlý yare selam söyle Sýrtýmda kalmadý abam Kýrýlmýþta benim yaban Öldü gitti benim babam Nazlý yare selam söyle Karþýda görünür daðlar Gazel olmuþ bizim baðlar Ben yanarým oðlum aðlar Nazlý yare selam söyle Gece gündüz aðrýr diþim Zehir oldu benim aþým Aðlar oldu can kardeþim Nazlý yare selam söyle Dostlarým gelmez oldu Halin nedir diyen yoktur Sarardý gül benzim soldu Nazlý yarden yoktur haber Þu Koçaðýn derdi bitmez Söylesem dilim durmaz Çaðýrsam baðýrsam gelmez Nazlý yarden haber var mi Sivas'ta Madýmak Oteli yangýný (37 ölü) (1993) Dünya Yetimler Günü Kýbrýs'ýn fethine baþlanmasý (1570) En faziletli sadaka, Ramazanda verilendir. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6819 2,6828 EUR 2,9756 2,9759 STERLiN 4,1967 4,1986 2,1794 2, JPY YENi Günün Þiiri ESEN YELLER HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad MHP'den Doðu Türkistan tepkisi! MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, yaptýðý açýklamada, "Doðu Türkistan ilk Türk devletinin kurulduðu yerdir. Doðu Türkistan ilk Türk Müslüman devletinin kurulduðu coðrafyadýr. Kaþgarlý Mahmut'un Yusuf Has Hacip'in Osman Batur'un Ýsa Yusuf Alptekin'in yurdudur yani Türkün öz yurdudur Þarkî Tüskistan. 65 yýldýr zalim Çin'in iþgali altýndadýr. Ýþgalle birlikte ne kadar aydýn, bilim adamý, din adamý, kanaat önderi varsa tutuklanmýþ, kurþuna dizilmiþtir. Müslüman Uygurlarýn ibadetlerinin yaný sýra yaþam biçimlerine de müdahale edilmektedir. Çin yönetimi ile Doðu Türkistan'da din ve vicdan hürriyetini engellemiþtir. Oruç, Baþörtüsü, camilere giriþ, sakal yasaklanmýþtýr. Doðu Türkistan'da þehirde yaþayanlara bir çocuk, kýrsalda yaþayanlara iki çocuk kotasý getirilmiþ ve bu politika sonucu 7-8 aylýk hamile kadýnlar bile yakalanarak zorla kürtaj edilmektedir" Son yýllarda Uygur Türkçesinin kullanýmý azalsýn, Çince yaygýnlaþsýn diye 6-7 yaþýndaki yüz binlerce Uygur çocuðun ailelerinden, yurtlarýndan zorla koparýlarak Çin'e götürülüp, dillerinin deðiþtirilip, beyinlerinin yýkandýðýný dile getiren Çýplak, "Doðu Türkistan 1949'da Çin tarafýndan iþgal edildiðinde bölgede yerel halk olan Uygurlarýn oraný %97 iken, þimdilerde Çin'in asimilasyon politikalarý ile %50'ye düþmüþtür. Ve de son söz. Evet Uluslararasý toplum, Çin'in Doðu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik zulmüne, vahþetine, hukuk ihlallerine karþý sessiz kalmaktadýr. Peki ya bizler hem devlet, hem de millet olarak Suriye, Mýsýr, Filistin'e gösterdiðimiz hassasiyetin ne kadarýný Doðu Türkistan'a göstermekteyiz? Ortadadýr Miniklerin diþlerine "Florürlü Vernik" Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan baþlatýlan ve eðitim yýlýnda ilk kez uygulanan "Florürlü Vernik" uygulamalarý kapsamýnda 60 ayýný doldurmuþ ana-sýnýfý öðrencilerine florürlü vernik uygulandý. Bu uygulama çerçevesinde, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü il genelinde toplam 13 diþ hekimi ve 38 personel ile 60 ayýný doldurmuþ 4 bin 117 öðrenciye ulaþtý ve 3 bin 068 sayýda anasýnýfý öðrencisine gezici diþ aracý ve sýnýflarýnda florür vernik uygulandý. Ýlkokul öðrencilerine ve anasýnýfý öðrencilerine "Diþ taramasý ile Farkýndalýk Eðitimleri" yapýlarak il genelinde toplam 6 bin 652 öðrenciye diþ fýrçasý-diþ macunu daðýtýldý. Baþkan Ýsbir'den Göynücek yolu teþekkürü Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy- Göynücek arasýnda yer aþan 31 km'lik yolun iyileþtirilmesi için proje ve mühendislik iþi ihale tarihinin belli olmasýndan dolayý emeði geçenlere teþekkür etti. Ortaköy- Göynücek yolunun turizm açýsýnda önemli olduðunu mevcut yapýsýnýn ise iyi olmadýðýný Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan'a ilettiklerini dile getirerek, "Talebimiz Bakanýmýz tarafýndan makul bulundu ve 85 km'lik Çorum-Ortaköy-Göynücek yoluna kýsa zamanda talimat vereceðini bize bildirdi. Cemilbey - Ortaköy yolunun proje çalýþmalarýný yýlbaþýna kadar tamam olacaðýný Ortaköy- Göynücek yolu 31 km'lik yolun iyileþtirme hizmetlerini Etüd ve Proje Mühendislik Hizmetleri iþi 14 Temmuz 2015 Salý günü Karayollarý Bölge Müdürlüðünce ihalesi baþlayýp 450 gün süre içinde tamamlanacaðý durumu kesinleþmiþ oldu. Hizmetin gerçekleþmesinde baþta ulaþtýrma ve haberleþme Bakanýmýz Sayýn Lütfi Elvan, Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya Ortaköy Ýlçesi adýna teþekkürlerimi sunuyorum" ve acýdýr. Bazý camilerimizde gýyabi cenaze namazý bile kýldýrmayan imamlarýmýz, bir milyonun üzerindeki Suriyeli mülteciye ülke olan yurdum Türkiye'ye sýðýnan birkaç Türkistanlýya maalesef yurt olamamýþ havaalanýnda 17 gün aç susuz belirsizce bekletildiði hepimiz tarafýndan bilinmektedir. Doðu Türkistan'da yapýlan zulüm, soykýrým, vahþet ve öldürülen onlarca Müslüman Türk için neden kimse tek parmaðýný bile kaldýrmamaktadýr. Her zulmün ve her zalimin bir sonu vardýr elbet. Hesabýný Allah'ýn huzurunda vereceðiz mutlaka vereceðiz. Son Ülkücü nefesini vermediði ve kanýmýzýn son damlasý akmadýðý sürece Doðu Türkistan sevdamýzdan vazgeçmeyeceðiz Bu mübarek günlerde Allah (cc) bu zulmü yaþatanlar için kahhar sýfatýnla kahreylesin" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Nimet Biþiren Baba adý: Mehmet Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Ýhsan Çýplak SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 CEVÝZ 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 Baðcý doðalgazý takipte AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerine doðalgaz götürülmesi ile ilgili süreci hýzlandýrmak için EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz'ý ziyaret etti. Baðcý ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýletim hattý BO- TAÞ tarafýndan ihale edilen üç ilçemize doðalgazýn ulaþtýrýlmasý için daðýtým hattý konusunda da bir çalýþma yapýlmaktadýr. BOTAÞ üç ilçeye doðalgaz ulaþtýrmak için tek bir ihale gerçekleþtirdi. Ýhalede teklifler BOTAÞ tarafýndan deðerlendirilmektedir. Bizim sizden istediðimiz Çorumgaz ile görüþülerek daðýtýmýn (ilçe iþi þebeke) yapýlmasý için yetki verilmesidir. Her iki iþin yapýmý ayný ayda gerçekleþebilir. Daha fazla zaman zaman kaybetmeyelim" Bunun üzerine EPDK Baþkaný Yýlmaz Çorum Genel Müdürü Kasým Kahraman'ý telefonla arayarak bir görüþme yaptý. Durumu deðerlendirmek ve çalýþma yapmak üzere Ankara'ya davet etti. EPDK Baþkaný ayrýca Daðýtým Daire Baþkaný ve ilgili uzmanlarý arayarak Çorumgaz ile görüþerek daðýtým konusunda firma baþvurusunun alýnmasý ve yetkilendirme konusunda çalýþma yapýlmasýný talimatlandýrdý. Baðcý açýklamasýnda "Baþlattýðýmýz hiçbir iþi yarým býrakmayacaðýz doðalgazý 3 ilçemize ulaþtýrmak ve zaman kaybetmemek için çaba harcýyoruz" þeklinde kaydetti. Av. Altan Akpýnar Baro'dan Uslu'ya ek bina teþekkürü Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Adliye Sarayý ek binasýnýn yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý Milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. Altan Akpýnar konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Çorum Milletvekili Salim Uslu ile yaptýklarý görüþmede; Adliye Sarayý'nýn ek bina ihtiyacý ile ilgili çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini ve Adalet Bakaný Kenan Ýpek' i ziyaretlerinde Adalet Sarayý yanýna yapýlacak ek binanýn 2016 yýlý yatýrým programýna alýnmasýnýn sözünün verildiðini öðrenmiþ buluyoruz. Umarým inþaata bir an önce baþlanýr ve sonuçlanýr. Böylece 30 Haziran 2015 tarihinde yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda anlattýðýmýz sakýncalar da kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Duyarlýlýðýndan ve bu yöndeki çalýþmalarýndan dolayý Sayýn Salim Uslu'ya teþekkür ediyorum" SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý ile borcu olanlara yapýlandýrma imkaný Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur SGK'ya kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu borcu olanlara yapýlandýrma imkaný tanýndýðýný belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada bilindiði üzere 6645 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Dair Kanun 23/04/2015 tarihli ve29335 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Cesur, "Ýþverenlerin ve/veya üçüncü þahýslarýn,31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) meslek hastalýðý, hastalýk, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile sigortalýya, genel saðlýk sigortalýsýna veya bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþilere yönelik fiiller nedeniyle kesinleþmiþ mahkeme kararý sonucu ödemekle yükümlü bulunduklarý her türlü borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Geçici 64 üncü maddenin üçüncü fýkrasý kapsamýnda maddede öngörülen yapýlandýrma hükümlerinden yararlanabilmek için; 31/07/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) sosyal güvenlik il müdürlükleri ve/veya sosyal güvenlik merkezlerinde bulunan hukuk servislerine yazýlý baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. Borçlularýn baþvuru sýrasýnda altý, dokuz, on iki, veya on sekiz eþit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekmek olup, tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapýlamayacaktýr" Cesur açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Tutar taksit sayýsýna bölünmek suretiyle ikiþer aylýk dönemler halinde ödenecek taksit tutarý hesaplanacaktýr. Ancak, tercih edilen süreden daha kýsa sürede ödeme yapýlmasý halinde ödenecek tutar ilgili katsayýya göre düzeltilecektir. Kesinleþmiþ kararda yer alan asýl alacak için ayrý, yargýlama giderleri ile vekalet ücreti için ayrý hesaplanacaktýr. Yargýlama giderleri ve vekalet ücreti yönünden taksitle ödeme imkaný getirilmemiþ olup, peþin ödeme halinde peþin ödeme tarihinde, taksitle ödeme halinde ise son taksit tarihinde ödenecektir. Yapýlandýrma baþvurusundan önce kararýn icraya intikal ettirilmesi halinde ise 6098 sayýlý Borçlar Kanunun 100. Maddesi kapsamýnda icra vekalet ücreti ve icra masraflarý yapýlandýrýlan borcun peþin ödenmesi halinde peþin ödeme tarihinde, taksitle ödenmesi halinde ise ilk taksidin ödenme tarihinde defaten ödenecektir. Kanun hükmüne göre; "Ödeme hakkýnýn kaybedilmiþ olmasý halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandýrýrlar." "Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapýlan ödemeler nispetinde kaldýrýlýr ve buna isabet eden teminatlar iade edilir." Taksitle ödeme yolu tercih edilmiþ olmasýna raðmen, bir takvim yýlý içinde yasal süresinde ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ ikiden fazla taksitin bulunmasý ya da bir takvim yýlýnda ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayýn sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden Geçici 64 üncü maddede öngörülen hükümlerden yararlanma hakký kaybedilmiþ olacaktýr."

4 Ofis Pazartesi'den itibaren buðday alýmýna baþlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu Ajans Amirliðinin pazartesi gününden itibaren ilçede buðday alýmýna baþlayacaðý bildirildi. Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili, TMO Sungurlu Ajans Amirliðini ziyaret ederek yetkililerle görüþtü. Baþkan Ünlü çalýþmalarý inceledi Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ile birlikte Bayat Belediyesi tarafýndan ilçenin farklý noktalarýnda yürütülen çalýþmalarý yerinde inceledi. Baþkan Ünlü, Yeni Mahalle Kýzýlbayýr Sokakta devam eden kilitli parke taþ döþeme çalýþmalarý ile Yeni Mahalle Þehit Cemal Ünlü Caddesinde þarampol yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Oradan Tepebayat Mahallesine geçerek, kumlama, atýk su hattý döþeme çalýþmalarýný kontrol etti. Vatandaþlarýn, her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini almayý hak ettiðini ifade eden Ünlü, "Amacýmýz halkýmýzý maðdur duruma düþürmeden hizmetin gerektiði noktayý belirleyip, derhal çalýþmayý baþlatmak. Gereken her yerde de bunu zaten yapýyoruz. Biz belediye olarak her zaman ifade ettiðim gibi vatandaþ odaklý belediyecilik anlayýþýyla çalýþýyor, halkýmýzýn talepleri doðrultusunda, onlarla istiþare içerisinde hizmet veriyoruz" Karaderili, gerekli giriþimleri yaparak çiftçilerin menfaatlerini koruma ve kollamak için TMO'nun Pazartesi gününden itibaren buðday alýmýna baþlayacaðýný belirtti. Çiftçilerin TMO sitesinden randevu alarak, Çiftçi Kayýt Sistemi iþlemlerini tamamlayýp, banka kartý, sosyal güvencesi olup olmadýðýna dair belge, SSK ve Baðkur evraklarýný hazýrlayarak buðdaylarýný satabileceklerini ifade eden Karaderili, "Bütün çiftçilerimize bol kazanç ve bereketli bir yýl olmasýný temenni ediyorum" AES üyeleri iftarda bir araya geldi Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) üyeleri iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftarda konuþan Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, bir eðitim öðretim yýlýnýn sonunda üyelerle istiþare etmenin ayrýca bir mutluluk olduðunu kaydetti. Örs, "Anadolu Eðitim Sendikasý samimiyet, fedakârlýk ve paylaþým üzerine kurulmuþ, gücünü üyelerinden alan bir sendikadýr. Kimsenin görüþünden dolayý etiketlenmediði bir sendikadýr. Eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna odaklý, siyasi hiçbir kaygýsý olmayan bir sendikadýr. Gerek bakanlýk düzeyinde gerekse hukuk zemininde her türlü konuya müdahil olan, anýnda refleks göstererek çözüm üreten bir sendikadýr. Sendikamýz öðretmenlerin istedikleri ilde seminer almalarýný bakanlýða yapýlan müracaatla saðlamýþtýr. Ýl içi eþ özründen atamasý yapýlmayan üyemiz için açýlan davayý kazanmýþtýr. Bazý illerde tayini çýkan öðretmen promosyon iadesi durdurulmuþtur. Zorla alan deðiþikliði ile maðdur olan AES üyesinin Danýþtay'daki davasýný kazanmýþtýr. Geliþim geriliði olan çocuklarýn ilkokula kayýt sorununu, isteðe baðlý 2. il dýþý atamanýn yapýlmasýný, ikinci üniversiteye ve asýl alana alan deðiþikliði isteðimizi bakanlýða iletmiþtir. Sendikamýz tatil döneminde de eðitim çalýþanlarý ile ilgili konularý titizlikle takip etmektedir. Genel Baþkanýmýz Sayýn Cansel Güven'in ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin samimi gayretleri bizlere burada büyük destek olmaktadýr. Ayrýca Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Sayýn Bayram Zengin'in desteði de bizleri mutlu etmektedir. Katýlýmýnýz için sizlere ve bu yemeðin organizasyonunda emeði geçen yönetim kurulu arkadaþlarýma teþekkür ederim" Yemekte söz alan Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn ise Türkiye'deki sendikal anlayýþýn siyaset baðlantýsý bulunduðunu, bu anlayýþý doðru bulmayarak AES üyesi olmayý tercih eden her üyenin kendileri için çok deðerli olduðunu, üyelerin sendikanýn faaliyetlerine aktif olarak katýldýklarýnda AES'Ýn daha da büyüyeceðini söyledi. Taþkýn "Anadolu Eðitim Sendikasý her türlü konuda üyelerine destek olmaktadýr. Gerek Genel merkez düzeyinde gerekse biz Çorum Ýl Yönetimi olarak arkadaþlarýmýzýn yanýndayýz. Bizim bu birlikteliðimizi, samimiyetimiz daha çok eðitim çalýþanýyla paylaþabilmemiz için sizlerin de desteðine ihtiyacýmýz var. Her AES üyesinin bulunduðu yerde birken iki, iki iken üç olacaðýna inanýyoruz. Yemeðimize katýldýðýnýz için sizlere teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Ýnsanlarýn dini, dili, ýrký ne olursa olsun felaket dünyanýn her tarafýnda felaket, acý dünyanýn her tarafýnda acýdýr yýlýnda vuku bulan ve ''ABD'de yüzyýlýn en büyük felaketi '' sayýlan büyük bir sel baskýný yaþandý. Þiddetli yaðmurlarýn ardýndan baþlayan ve yaklaþýk iki bin kiþinin ölümüyle ve binlerce SENE ÖNCE AMERÝKA'YA, ÝLK YARDIMI BÝZ YAPTIK Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný insanýn evsiz, barksýz kalmasýyla sonuçlandý. Bu felaketin Ýstanbul'da yaþanan sel baskýnýna bir benzerliði varsa o da ikisinde de yaðmalama olayýnýn yaþanmýþ olmasýdýr. Yalnýz bizdeki yaðmacýlar eþya talanýyla yetinirken, Amerika'dakiler ölülerin ceplerini yýrtarak paralarýný, parmaklarýndaki yüzükleri ve diðer deðerli eþyalarý da almýþlardýr. Selden sonra 18 ülke gýda, ilaç, giysi yardýmýnda bulunmuþ, iþin ilginç tarafý bölgeye ilk yardýmý yapan ve ulaþtýran ülke Osmanlý olmuþtur. Daha da önemlisi, ABD'nin Ýstanbul elçisi Strauss'un aþaðýda ifade ettiði gibi Osmanlý Devleti'nin, yardýmý talep gelmeden yapýlmýþ olmasýdýr. Bugün de ayný durum söz konusudur. Geçmiþten gelen o güzel geleneðimizle; dünyanýn neresinde bir felaket, bir acý, bir göz yaþý varsa öncelikle insan olmasýndan dolayý Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki gözyaþlarýný dindirebilmek, acýlarý bir nebze olsun hafifletebilmek adýna ilk önce koþan ülkeler arasýndadýr. Afetleri yaþayan ülkeler için; arama - kurtarma çalýþmalarý yanýnda, ülke genelinde kampanyalar düzenlenir. Ýmkaný olanlarýn yanýnda evine götüreceði iki ekmekten birini kýsarak parasýný bu insanlýk çorbasýnda benimde tuzum olsun niyetiyle düzenlenen kampanyalara verir. Bu durum takdire þayandýr. Yeryüzünde her millete nasip olmaz. Sultan Abdülhamid ABD'de yaþanan afetten gazeteler aracýlýðýyla haberdar olur olmaz ABD'nin Ýstanbul elçisi Oscar Strauss'u huzuruna çaðýr. Elçiye yaþanan afetten dolayý çok üzüntülü olduðunu ve kendisinin, afetzedeler için yapacaðý gýda (zahire) yardýmýnýn yaný sýra 200 Osmanlý lirasý ( bugünkü deðerle en az 40 bin dolar ) nakit yardýmýnýn yerine ulaþtýrýlmasý hususlarýnda yardýmcý olmasýný rica eder. Bu durumu ABD 'nin o zamanki Ýstanbul elçisi Oscar Strauss þöyle açýklýyor : ''Johntown felaketi sýrasýnda Ýstanbul Sefareti'nde bulunuyordum O zaman Osmanlý Devleti'nin mali durumunun pek müsait olmadýðýný bildiðimden durumu padiþaha arz edip ondan istifade etmeyi münasip görmemiþtim. Buna raðmen afetten bir iki gün sonra saraya davet edildim. Osmanlý Sultaný hadiseden duyduðu üzüntüyü ifade ederek ihsan etmeyi düþündükleri yardýmý memleketime ulaþtýrýp ulaþtýramayacaðýmý sorup 200 lira verdiler ki, bunu o zaman Dýþiþleri Bakanlýðý'na gönderdim. Hatýrladýðýma göre o esnada Avrupa hükümdarlarý arasýnda yalnýz Osmanlý padiþahý kendisinden istenmeden yüklü bir yardýmda bulunmuþ, böylece Amerikan halký hakkýndaki dostane duygularýný ortaya koymuþtur.'' Selden 5 yýl sonra bu defa bir yangýn felaketi yaþar Amerika. Minnesota ve Wisconsin'deki orman yangýnlarý karþýsýnda Abdülhamid yine 300 Osmanlý lirasý (bugünkü deðerlerle en az 60 bin dolar) göndermiþtir. Nitekim onun bu ''dostane yaklaþýmý'' sayesinde gazetelerde ''Türk Sultaný'' ndan övgüyle bahsedilir olmuþtur. (Chicago Daily Tribune 12 Eylül 1894) ''Ne ekersen onu biçersin'' hesabý, 1894 yýlýnda Ýstanbul'da meydana gelen büyük deprem akabinde baþta Elçi olmak üzere ABD halký, gazeteler Osmanlý yardýmlarýna karþýlýk verme ihtiyacý duymuþ ve yardým kampanyalarý düzenleyerek nakit para toplamýþlardýr. Ýþin ilginç tarafý ayný Amerikalýlar 1894'ten kýsa bir süre önce Yunanistan'da meydana gelen depreme hiç ilgi göstermemiþ, kampanyalarda neredeyse 'tek kuruþ' para toplaya-mamýþlardý. Hâlbuki o sýralarda Osmanlý - Amerikan iliþkilerinde ciddi sýkýntýlar vardý. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyilikten iyilik, kötülükten kötülük doðar. Dünya kocaman görünse de aslýnda küçüktür. Böyle olmazsa hiç savaþlar olur muydu? Bu nedenle yapýlan iyilik her tarafa sýðar. ''Ýyilik yap denize at, balýk bilmezse Halik bilir'' Türk Atasözünde ifade edildiði gibi, iyilik hiç bir zaman boþa gitmeyen bir yatýrýmdýr. ''Merhamet, her zaman intikamdan asildir. Merhamet ýsmarlama olmaz, tatlý bir yaðmur gibi gökten düþer, verene de alana da hayýrlýdýr.'' (W.Shakspeare) ''Dostuna da düþmanýna da yardým et, çünkü o zaman dostunla daha yakýn dost, düþmanýnla daha dost olursun!'' (Cledbul) Büyüklerimiz; ''Ýyilikle kötülük bir olmaz, kötülüðü en güzel iyilikle sav, o zaman bakarsýn ki seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kimse, sanki sýcak bir dost oluverir'' demiþlerdir. Temennimiz yakýn olsun, uzak olsun, dostluklarýn samimi olmasý ve yapýlan iyiliklerin unutulmamasýdýr. Bu baðlamda ecdadýmýz dünyanýn neresinde mazlum bir millet varsa, þefkat elini daima uzatmaya çalýþmýþ, bugünde onlarýn torunlarý ayný hassasiyeti göstermektedir. Belki de bunun yansýmasý olmalý ki, Dünyanýn 42 þehrinde þehitliði olan ikinci bir millet yoktur. Bu þeref bizlere aittir.

5 TEK 2 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 5 ÇEKVA'dan resim kursu Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) yaz boyunca resim kurslarý açacak. Konu hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Temsilcisi Ahmet Güngör, ÇEKVA'nýn 20 yýldýr Fen Lisesi öðrencileri ile üniversite öðrencilerine de burs verdiðini dile getirerek, "Özellikle 2011'da Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Avni Çelik Beyin çok özel gayretleriyle ortalama yüz öðrenciye burs verilirken bu sayýlarý 10 kat artýrarak yaklaþýk Bin öðrenciye çýkarmýþ, burs miktarýný da 2-3 kat artýrmýþtýr. Yýllardýr Sanatsal ve Kültürel alanda büyük bir boþluðu dolduran ÇEKVA bilgisayar, baðlama, gitar,ebru,tezhip,model uçak,fotoðraf,üniversiteye hazýrlýk resim,internet eðitimi,okuma yazma, Fen Lisesi hazýrlýk, çeþitli paneller vb. gibi kurslar açmýþtýr.bunlara ilaveten halen devam eden kara kalem ve yaðlý boya resim kurslarýna ek olarak yeniden Resim Öðretmeni Rukiye Özdemir yönetiminde karakalem ve yaðlý boya kurslarý açýlacaktýr. Yaz aylarýný boþ geçirmek istemeyenlerin ÇEKVA'ya bizzat müracaat veya Resim Öðretmeni Rukiye Özdemir'e ulaþmalarý gerekmektedir" Saðlýk Sen'den Ayhaným Tümtürk'e veda mesajý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkanvekili olan Ayhaným Tümtürk'ün Çorum'dan ayrýlýþý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Sen Çorum Þubemizin baþkanvekili ve ayný zamanda Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Hastane Yöneticisi olan Dr.Ayhaným Tümtürk eþinin Ankara'da çalýþmaya baþlamasý nedeniyle sendikamýzda ki görevinden ve idareci- lik görevlerinden ayrýlarak 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Çorum'a veda etmiþlerdir. Ayhaným Tümtürk'e sendikamýza ve Çorum'a saðlýk hizmetleri noktasýnda doktor ve idareci olarak verdiði hizmetler için teþekkür ediyor, yeni görev yerinde öncelikle saðlýk, huzur, mutluluk ve baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz" Ayhaným Tüm- türk'ün hep hatýrlanacaðýný belirten Lafcý, "Doktorluk yaptýðý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde, yöneticilik yaptýðý Çorum Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde ve sendikamýzda sempatisi, samimiyeti, çalýþkanlýðý, ilkeleri ve mütevaziliðiyle, taraflý, tarafsýz insanlarýn sevgi, saygý ve takdirini kazanmýþ birinin Çorum'dan ayrýlýþýný bir kayýp olarak görüyoruz. Birlikte çalýþtýðý insanlarýn takdirini, sevgisini ve saygýsýný kazanarak, arkasýnda hoþ bir sada býrakarak gitmesinin de herkese nasip olmayacak bir güzellik olduðunu düþünüyoruz. Öyle gidenler olmuþtur ki arkasýndan bayram edilmiþ, öyle gidenler de olmuþtur ki arkasýndan hep iyilik ve güzellikle hatýrlanmýþtýr. Dr. Haným her insanýn gitmek isteyebileceði bir güzellikte gitmiþtir. Bu nedenle kendisini hep arayacaðýz ama unutmayacaðýz. Yolun açýk olsun" ifadelerini kullandý. Sungurlu - Alaca yolu baraja göre yeniden planlanýyor 2010 yýlýnda tek yol olarak ihale edilen, trafik yoðunluðu da dikkate alýnarak bölünmüþ yol kapsamýna alýnarak yapým çalýþmalarý devam eden (Zile-Çekerek)Ayrýmý - Alaca - (Çorum-Sungurlu) ayrýmý yolunun proje çalýþmasý devam eden Sungurlu Barajý planlamasý nedeniyle yeniden projelendiriliyor. (Zile-Çekerek)Ayrýmý - Alaca - (Çorum-Sungurlu) ayrýmý yolu Sungurlu Baraj Varyantý Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Ýþi Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðünce tarihinde ihale edilecek. Sungurlu Barajýnýn yapýmý için gerekli bütün altyapýyý tamamlama çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyen Çorum Milletvekili Sa- KSS'den Almanya'ya mihrap ihracý Almanya'da gurbetçilerin yoðun olarak yaþadýðý Hamburg kentinde inþa edilen bir caminin mihrabý Çorum'da yapýlýyor. Küçük Sanayi Sitesi'nde Tuð-San Mobilya sahibi Gürbüz Tuygun, kayýndan yaptýðý oymalý mihrabý Hamburg'daki bir camiye göndermeye hazýrlanýyor. Akþemseddin Camii baþta olmak üzere bir çok camiye kapý ve pencereler yap- lim Uslu, "Sungurlu ilçemiz için büyük önem arz eden Baraj projemizle ilgili çalýþmalar Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðünce yürütüyor. Kýrankýþla bölgemize yapýlacak barajýn etkilediði Demiryolu ve Otoyol Projesinden sonra þimdi de Sungurlu - Çorum yolundan Boðazkale ve Alaca'ya ayrýlan ve Alaca istikametinde Bölünmüþ Yol çalýþmalarý devam eden Karayolu için de gereken düzenlemeler yapýlýyor. Karayollarý Bölge Müdürlüðümüz Barajýn etkilediði Varyantý da kapsayan 11 km'lik yolun Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri iþini 10 Temmuz Cuma günü ihale ediyor. Bu çalýþma ile Sungurlu Barajý yapýmý için gereken altyapýda bir adýmý daha atmýþ oluyoruz" týðýný açýklayan Tuygun, bir meslektaþý aracýlýðýyla Almanya'dan mihrap sipariþi aldýklarýný ve ilk kez mihrap ürettiklerini kaydetti. "20 GÜNDE YAPTIK" Kayýndan desenli mihrap üretmek için 20 gün çalýþtýklarýný anlatan Tuygun, "Ça- Büro Memur Sen'den Kolcu'ya tebrik Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarete Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette konuþan Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cen- lýþmalarýmýzýn sonunda 2 metre eninde, 3 metre boyunda mihrap yaptýk. Gurbetçilerimizin yoðun yaþadýðý Hamburg'da bir camiye kurulacak mihrap, ahþaptan ürettiðimiz en seçkin çalýþmalar arasýnda yer alýyor" giz, Emniyet Müdürü Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinde dolayý teþekkür etti. Yýlmaz MERT KADÝR GECESÝNE YETÝÞECEK Nakliyenin kolay olmasý için mihrabý dört parçadan yaptýklarýný dile getiren Tuygun, boya ve vernik iþlemleri süren mihrabýn, kara yoluyla gelecek hafta Almanya'ya gönderileceðini ve Kadir Gecesi'nden bir gün önce camide kullanýlmaya baþlanacaðýný ifade etti corumvizyon

6 6 Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek için gereken üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuna (276) ulaþamadý. Dördüncü tur oylama, üçüncü turda en çok oyu alan AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz Meclis Baþkaný seçilmiþ oldu. Oylamada Deniz Baykal 182 oy aldý. Sivas milletvekili Ýsmet Yýlmaz ise 258 oy alarak Meclis baþkaný seçildi. Oylamaya 547 milletvekili katýldý. 29 oy boþ olarak kullanýlýrken, 78 oy ise geçersiz sayýldý. TMO randevu sistemi ile hububat alacak Ankara'daki Alacalýlar iftarda buluþtu Alacalýlar geleneksel iftar yemeðinde Ankara'da bir araya geldiler. Ýftara, Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Ali Haydar Hakverdi, Alaca Belediye Baþkaný Esat Eyvaz, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, iþadamý Galip Yeþilbaþ'ýn ev sahipliðinde çok sayýda bürokrat ve iþadamý katýldý. Çorum Milletvekili Salim Uslu iftar yemeðinde Alacalý hemþehrileriyle sohbet ederek anýlarý tazelediler. Sunka'dan geleneksel iftar yemeði Sungurlu'da faaliyet gösteren Sunka Kaðýt ve Karton firmasý her yýl geleneksel hale getirdiði iftar yemeði programýný bu yýlda devam ettirdi. Baktat Tesislerinde düzenlenen iftar yemeðine son kararname ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Kaymakam Osman Beyazyýldýz, kurum müdürleri ve iþadamlarý katýldý. Tasavvuf musikisi eþliðinde açýlan iftarýn ardýndan Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan'ýn yaptýðý dua ile program sona erdi. Sunka Kaðýt ve Karton firmasý yöneticileri Zeki ve Levent Öztekin, iftar programýna katýlan davetlilere teþekkür ettiler. Sunka Kaðýt ve Karton firmasý, geçtiðimiz günde iftar çadýrýnda 500 kiþiye iftar yemeði vermiþti.sungurlugündem AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu Ajans Amirliðinin 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ilçede hububat alýmýna baþlayacaðýný belirterek, alýmlarýn randevu sistemine göre yapýlacaðýný söyledi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, yaptýðý açýklamada, TMO Sungurlu Ajans Amirliðini ziyaret ederek yetkililerle görüþtüðünü belirtti. TMO'nun ilçede alým yapmasýnýn çiftçiler açýsýndan olumlu olduðunu ifade eden Özkan, çiftçilerin her zaman yanýnda olduklarýný kaydetti. TMO'nun 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ilçede hububat alýmýna baþlayacaðýný vurgulayan Özkan, çiftçilerin adresinden ve Ofis'e baþvurarak alacaklarý randevu ile ürünlerini satabileceklerini söyledi. Çiftçilerin öncelikli olarak Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðini anlatan Özkan, TMO ürün kartý olan çiftçilere 15 gün içinde ödeme yapýlacaðýnýn altýný çizdi. Çiftçinin Çiftçi Kayýt Sisteminde kayýtlý olan miktar kadar ürün satabileceðini belirten Özkan, ayrýca üreticilerin ürün tesliminde sosyal güvencesi olduðuna dair belgeyi de yanýnda getirmelerinin gerektiðini bildirdi. Özkan ayrýca, son günlerde yaþanan seller nedeniyle ürünü zarar gören çiftçilere geçmiþ olsun dilerken, arazilerde Tarým Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan gerekli tespit ve incelemelerin yapýldýðýný söyledi.sungurlugündem Ýlyas Özkan "Duyarsýzlýk ve sessizliðimizle zalimlere cesaret vermeyelim" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Doðu Türkistan'da yapýlan katliam ve zulümler ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Dünyanýn gözü önünde Çin tarafýndan Doðu Türkistanlý kardeþlerimize yapýlan katliam ve zulümleri protesto ediyoruz. Öncelikle dünya maðdurlarýnýn umudu olan ülkemizin bütün kurumlarý baþta olmak üzere, uluslararasý insan hak ve örgütleri ile kuruluþlarýný göreve davet ediyoruz" Oruç tutmanýn yasak olduðu, baþýný örten kadýnlarýn iþkence ve katliamlara maruz kaldýðý Doðu Türkistanlý kardeþlerimize karþý dünyanýn sessizliðini ve vurdumduymazlýðýný da en basit ifadesiyle kýnýyor, vicdanlarýnýn sesine kulak verip, bu zulme ve katliama dur demelerini beklediklerini ifade eden Saatcý, "Memur Sen olarak, geçtiðimiz yýl Çin Büyükelçiliði önünde iftar yaparak, baskýcý tutumundan dolayý Çin'i protesto ederken, Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin sesini duyurmuþ ve haklý davalarýnda yanlarýnda olduðumuzu haykýrmýþtýk" þeklinde kaydetti. "Deðerler sendikacýlýðýnýn bir gereði olarak, insanlýðýn ortak vicdanýna tekrar sesleniyor, insanlýk dýþý bu uygulamalara son verilmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz" diyen Saatcý, "Her canlýnýn yaþama hakký bulunduðunu ve yaþama hakkýnýn kutsallýðýna inanýyoruz. Çin'deki köpek katliamýný protesto için ayaða kalkan sözde hümanistleri ve sözde örgütleri, Doðu Türkistanlýlarýn yaþadýklarý karþýsýnda sessizliklerini ibretle izliyoruz. Hayatýný kaybeden, zulme uðrayan, iþkence gören Müslüman olunca, dili tutulan sözde insan hakký savunucularýnýn ikiyüzlülüklerini ilk defa görmüyoruz. Filistin'de, Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna sessiz kalanlarýn Bosna'daki ihanetlerini de unutmuþ deðiliz. Bu sebeple, öncelikle Müslüman ülkeler ve Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý olmak üzere, ülkemizdeki bütün sivil toplum örgütlerini, iktidar ve muhalefet partilerini bu konuyu siyaset üstü görerek, sorunun çözümü için, Çin'e 'dur' demeye davet ediyoruz. Duyarsýzlýk ve sessizliðimizle zalimlere cesaret vermek yerine, tepkimizle, protestolarýmýzla onlarýn vahþetini dünyaya duyurarak, insanlýðýn vicdanýný harekete geçirmeliyiz. Çin devletine çaðrýmýz; Derhal Doðu Türkistan'daki baskýcý uygulamalarýndan vazgeçmesi ve oradaki kardeþlerimizin can, mal ve namus güvenliðini saðlamasýdýr. Bölgeye gitmek isteyen uluslararasý gözlemci ve yardým kuruluþlarýna engel olmamasýdýr. Memur Sen olarak diyoruz ki, baský, iþkence ve katliamlarýna devam ettikçe, Çin 'Katil Çin' olarak tarihte yerini alacak, hem insanlýðýn vicdanýnda, hem de mahþerde mahkûm olacak, yaptýklarýnýn hesabýný veremeyecektir" ifadelerini kullandý.

7 7 Ýftar programýnda buluþtular Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan þehit yakýnlarý ve gaziler, koruyucu aileler, engelli dernekleri, koruma bakým altýnda bulunan Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Umut Evleri ve Huzurevlerinde kalan çocuk, yaþlý, engellilere iftar programý düzenlendi. Ens Park Restaurant'ta verilen yemeðe, Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Ýl Jandarma ve Sevgi engel tanýmadý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yüksel Ekti ve Meryem Bolat çiftinin nikâhýný kýydý. Baþkan Külcü, Ekti ve Bolat çiftine hayýrlý bir ömür ve hayýrlý bir evlilik dileðinde bulundu. Genç çiftin yakýnlarýnýn da katýldýðý nikâhta mutluluklarý dýþarýdan okunan çift, kendilerini yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve nikâhlarýna aracýlýk eden AK Parti Ýl Sosyal Ýþler Baþkaný Meryem Demir'e teþekkür etti. Damat Yüksel Ekti çok heyecanlý olduðunu belirterek, nikâh aþamasýna gelene kadar çok zorluk çektiklerini ancak tüm zorluklarýn üstesinden büyüklerimiz sayesinde geldiklerini ve böyle mutlu bir sona ulaþtýklarýný söyledi. Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve eþi Fatma Kolcu ile kýzý Ýrem Kolcu, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Op. Dr. Ömer Sobacý, Defterdar Ali Sormaz, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, þehit aileleri ve yakýnlarý, gaziler ile koruyucu aileler katýldý. Hafýz Mustafa Karaman'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan ezanýn okunmasýyla protokol üyeleri ve katýlýmcýlar birlikte oruçlarýný açtýlar. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve Vali Ahmet Kara'nýn birer konuþma yaptýðý yemek programý, Fikret Çýplak'ýn yaptýðý dua ile son buldu. Yýlmaz MERT Yüksel Ekti ve Meryem Bolat çiftinin nikâh þahitliðini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Didem Ildýrar ve Seda Yaðlý yaptý. Tasavvuf Sanatçýsý Mesut Þimþek Osmancýk'ta konser verecek Osmancýk Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri devam ediyor. Ünlü Tasavvuf sanatçýsý Mesut Þimþek, Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Osmancýk'ta konser verecek. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ramazan etkinlikleri kapsamýnda 4 Temmuz 2015 Cumartesi günü tasavvuf konseri düzenlenecek. Etkinliklerde sevilen tasavvuf sanatçýsý Mesut Þimþek sahne alacak. Televizyon programlarýnýn sevilen sanatçýsý Mesut Þimþek, Ýlahiyatçý Prof. Dr. Nihat Hatipoðlu ile birlikte yaptýðý programlarla da biliniyor. Ayrýca Ramazan etkinliklerinde Meddah, Karagöz - Hacivat oyunu ve semazen gösterileri de yer alýyor. Etkinliklerde Osmancýk Belediyesi tarafýndan Osmanlý Þerbeti ikramý da yapýlýyor. "Ýnsan onur ve haysiyetine yakýþýr þekilde hizmet veriyoruz" Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ramazan ayýnýn toplumdaki en önemli sosyal yansýmalarýndan birinin yoksula, yetime, yaþlýya ve kimsesizlere sahip çýkýlmasýný hatýrlatmak ve onlarla empati kurmak olduðunu söyledi. Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ens Park'ta verilen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, "Yardýmlaþmanýn, cömertliðin, þefkatin ve merhametin zirve yaptýðý kutlu bir zaman diliminden geçiyoruz" Ülkemizin birliði, beraberliði ve kardeþliði için gözünü kýrpmadan canýný feda eden þehitlerin ailelerinin millete ve devlete emanet olduðunu belirten Dinçer, þehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yapmaktan onur duyduðunu dile getirdi. 11 bin 687 þehit ve gazi yakýný atamasý yapýldý daha önce Ýçiþleri Bakanlýðý uhdesinde yürütülen þehit yakýnlarý ve gazilerin tüm iþ ve iþlemlerinin 2013 yýlýndan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na devredildiðini kaydeden Dinçer, "Ýl Müdürlüðümüzde þehit yakýnlarý ve gazilerimizin istihdamýna yönelik, hak sahipliði tespit komisyonun çalýþmalarý neticesinde ilimizden 93 tane þehit ve gazi yakýnýmýzýn kamuya atamasý gerçekleþtirilmiþtir. Türkiye genelinde ise 11 bin 687 þehit ve gazi yakýnýmýzýn atamasý yapýlmýþtýr" diye konuþtu. Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý olarak faaliyet gösteren Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde 135 Ali Dinçer çocuðun, Huzurevlerinde 138 yaþlýnýn kaldýðýný ifade ederek, ayrýca kuruluþlarda 250 engelli vatandaþa insan onur ve haysiyetine yakýþýr þekilde yatýlý hizmet verildiðini vurguladý. Dinçer, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Hem yaþlý, engelli, hem de sevgi evlerinde kalan çocuklarýmýza 5 yýldýzlý otel konforunda hizmet verilmekte ve her türlü ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ancak burada kalan sakinlerimizin sevgiye, ilgiye, þefkate, bir tebessüme ihtiyaçlarý vardýr. Huzurevlerimizde, evladýna, torunlarýna hasret nice yaþlýlarýmýz vardýr. Yaþlýlarýmýzýn toplumdan beklediði sadece hatýrlanmaktýr. 45 aile yanýnda 55 çocuk aile ortamýna kavuþtu bakým ve koruma altýnda bulunan çocuklarýmýzý sýcak aile ortamýna kavuþturmak amacýyla yürütülen koruyucu aile çalýþmalarýnda ilimizde önemli kazanýmlar elde edildi. 45 aile yanýnda 55 çocuðumuz sýcak aile ortamýna kavuþturuldu. Ayrýca Koruyucu aile olmak için 15 aile de sýraya alýndý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý dezavantajlý kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayan sosyal politikalar uygulamaktadýr." Yýlmaz MERT Vali Kara'dan Filistin ve Doðu Türkistan hatýrlatmasý Vali Ahmet Kara, orucun sabrý öðreten bir eðitim müessesi olduðunu söyledi. Çorum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ens Park'ta verilen iftar yemeðinde bir konuþma yapan Vali Ahmet Kara, Ramazan ayýnýn ülkemizdeki kardeþliðin birlik ve beraberliðinin devam etmesine vesile olmasýný temenni etti. Ramazan ayýnda oruç tutmanýn Müslümanlara farz kýlýndýðýný hatýrlatan Vali Kara, bütün farklý gruplarýn bir araya geldiði Ramazan ayýnýn, aç, susuz kalarak yemeðin kýymetinin ve fakirlerin halinin anlama ayý olduðunu kaydetti. Filistin'de oruç tutan Müslümanlarýn yiyecek ekmek bulamadýðýný ve Doðu Türkistan'daki Uygur Türklerinin Çin zulmünde olduðunu hatýrlatan Vali Kara, bu zulümlerin bitmesini diledi. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Televiziyon Bizim Temel, bir tv kanalinda yarismaya katilir. Kazandigi parayi eksik verirler.temel sebebini sorar. E, oyle vergi kesiyoruz" cevabini alir.bunun uzerine Temel, avukata basvurur. Avakut ona Televizyonu mahkemeye ver Kelime Avý der.aradan zaman gecer avukat yolda Temeli gorur, ona sorar. Ula televizyonu mahkemeye verdin mi? Temel cevaplar. Verdim ama ertesi cün keri ketirdim oni... Insan yine de televizyonsuz yapamayi! sonradan geri aldýmm onu Ýlaç alamayan kanser hastalarý çaresiz 20:00 Güneþin Kýzlarý Güneþ, beyaz atlý prensini, 35 yaþýnda, 3 kýz çocuðunu büyüttükten ve aþktan tamamen umudunu kestikten sonra bulur. Ýstanbullu iþadamý Haluk Mertoðlu nun evlilik teklifini kabul ettiðinde Güneþ ve birbirinden bela kýzlarý, Mertoðlu ailesinin yaþantýsýnýn ortasýna bomba gibi düþer. Yeni hayatlarýndan hepsinin dilekleri ve beklentileri farklýdýr ancak; Mertoðlu Ailesinin hayatý göründüðü kadar kusursuz deðildir. Güneþ ve kýzlarýnýn geliþiyle geçmiþin sýrlarý bir bir ortaya dökülmeye baþlayacaktýr. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Saðlýk Bakanlýðý'nýn aldýðý karar gereði bugünden itibaren kanser ilaçlarýnýn eczanelerden satýþý yasaklandý. Ancak birçok doktor, reçete yazdýðý hastalarý yine eczaneye gönderdi. Kanser hastalarý, 'ilacý veremeyiz' cevabýyla eczanelerden eli boþ döndü. Eczacýlar ise, hastanelerin bu sisteme hazýr olmadýðýný, daha ihalenin bile yapýlmadýðýný belirtti. Saðlýk Bakanlýðý, bugün sabahtan itibaren yeni bir uygulamaya giderek, onkoloji ilaçlarýnýn eczaneden satýþýný durdurdu. Onkoloji aðýrlýklý çalýþtýklarýný belirten Eczacý Simge Güneþ, "Bugün sabahtan itibaren gelen hiçbir hastamýz ilacýný alamadý. Ýlaçlar eski usulde reçete edilmeye devam ediyor. Saðlýk Bakanlýðý, normalde bize bir sýkýntý yaþanmayacaðý söylemiþti. Yargý da yürütmeyi durdurmuþtu. Yatan hasta profilinde yazýlmasý gerekiyor reçetelerin fakat ona hazýr deðil þu anda hastaneler. Çünkü fakülte hastaneleri bu uygulamaya geçmeyecek. Normal eski usulde devam edildiði için þu an ilaçlarýný alamýyorlar. Hastanýn ilacýný alabilmesi için öncelikle hastanede yatýþ yapmasý gerekiyor. Reçetesine eczanede yoktur kaþesi basýlmasý gerekiyor. Normal eski usul geldiði için reçeteleri karþýlayamýyoruz." diye konuþtu. Eczaneye ilaç almaya gelen hastalarýn eli boþ döndüðünü ifade eden Güneþ, durumu þöyle özetledi: "Sistem ilaçlarý ödemiyor. Hastanelerden alabilirler sistem gereði ama hastaneler de buna hazýr deðil. Doktorlar da muhtemelen ne yapacaklarýný bilmiyorlar. Biz de ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Hastalar maðdur. Kemoterapi kürleri erteleniyor. Sisteme giremeyince ilaç veremiyoruz. Pahalý olduðu için hastanýn cebinden karþýlayabileceði ilaç grubu deðil bunlar. Hastalar þokta. Þuan tedavilerini alamýyorlar." 'ÝHALE AÇILMADIÐI ÝÇÝN HASTANELERDE ÝLAÇ YOK' Kemoterapi ilaçlarýný bugün itibariyle veremediklerini belirten Eczacý Þehnaz Efeoðlu da, "Çünkü ilaçlarýn hepsi negatif listeye düþmüþ. Yatan hasta konumunda ödeniyor sadece. Hastalar, hastanede olmayan kemoterapi ilaçlarýný bulmakta zorlanýyor. Bu sabahtan beri böyle bir kriz yaþýyoruz." Normal þartlarda hastanýn kemoterapi gördükten sonra hastaneden ayrýldýðýný anlatan Efeoðlu, þöyle devam etti: "Þimdi bu durumda yatan hasta statüsüne giriyorlar. Hasta orada yatak ücreti de ödeyerek o günkü iþlevini görecek. Bu da ülkeye daha çok yük olacak. Normalde hastanede yatmadan tedavi gören poliklinik hastalarý olduðu için normalde alýnmayan yatak ücreti de alýnmýþ olacak. Ýhale açýlmadýðý için hastanelerde ilaç yok ve hasta panik halinde." Her zaman ilaç verdikleri hastalarý bu sabah sisteme girdiklerinde, 'Raporlu hasta bilgisi bulunamadý' yazýsýyla ya da 'ilaç yatan hastada ödenir' ibaresinin çýktýðýný söyleyen Efeoðlu, "Hastaya ilaç veremiyoruz. Hasta, eczane eczane ilaç arýyor. Bu sýkýntý sistemde olduðu için de hiçbir yerden bulamýyor. SGK, bu tür ilaçlarý 4H kapsamýna almýþ. Bunlar da sadece yatan hasta kapsamýndaki ilaçlar. Hastanýn ilacý hastanede olmadýðý zaman dýþarýya çýkacak." ifadelerini kullandý. Tedavisi gören Emel isimli kadýn hasta da, "Daha önce ilaçlarýmý eczaneden alýyordum. Þimdi bu son kemoterapide hastaneden vereceklerini söylediler. Bir kýsmýný tekrar eczanelerden alýyoruz paramýzla. Bu durum da beni rahatsýz ediyor. Ben eskiden bütün ilaçlarýmý eczaneden alýyordum. En azýndan prospektüslerini (kullaným kýlavuzu) okuyor, ilacýmý görüyordum. Psikolojik olarak daha tatmin eden bir durumdu. Þimdi ikiye bölünmüþ durumda. Dilerim bir çözüm bulunur. Hastanede kullanýlan ilacý görmediðim için psikolojik olarak tatmin etmiyor beni. Soru iþaretleri oluþuyor insanda." þeklinde sitem etti. 21:00 Fabrika Kýzý Fabrikanýn hisseleri için Ferhat a meydan okuyan Aylin in bu hafta iþi zordur. Ýkili müþteri bulmak için kendilerini sokaklara atar. Onlar birbirleriyle müþteri savaþýna girmiþken beklenmedik bir arýza fabrikada hayatý durdurur. Çýkan arýzayý hýzlýca tamir ettirmek için müþteri savaþýna ara veren ikili, kýsa sürede para bulmak için çözümü fabrikanýn bahçesini düðün için kiralamakta bulur. Aylin ve Ferhat ýn çekiþmesi sürerken bu arada erkek ev arkadaþý arayan Cansýn ýn Rus güzeli Eva ya oda kiralamasý Nuriye yi delirtir. Kýzýn dillere destan güzelliði ise kendisiyle ilgili güven problemleri olan Gül ü depresyona sokar. 19:45 Sinema Keskin Niþancý Afrika ülkelerinden Kongo'da isyancýlara karþý Kongo askerlerini BM çatýsý altýnda eðiten bir grup deniz piyadesi vardýr. Bu piyade grubundan, Jean Van Brunt adýnda Belçikalý çiftlik sahibini sýnýrýn olaylý tarafýndan çýkarýp getirmeleri istenir. Bu denizcilerden biri, Thomas Beckett'in oðlu, Çavuþ Beckett tir. Görev sýrasýnda keskin niþancý saldýrýsýna uðrayan ekipten yalnýzca Çavuþ Beckett kurtulur. Beckett, arkadaþlarýnýn intikamýný almak için harekete geçer. Kemal Kuruçay Kemal Kuruçay (d. 10 Haziran 1962), Türk oyuncu. Halen TV dizilerinde ve sinema filmlerinde oynamaktadýr. Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde doðdu, özellikle doksanlý yýllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluþturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadýklarý Ýstanbul Bura Mý isimli birde sinema filmleri vardýr. Ancak arkadaþý Mehmet Karagül trafik kazasýnda hayatýný kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnýz devam etti yýlýnda Atv televizyonunda yayýnlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadýðý Fýrýldak Cemil karakteriyle tanýndý ve sevildi. Sonraki yýllarda Ýnce Ýnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadý. Kemal Kuruçay, 2002 yýlýnda TGRT'de yayýnlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydýn ile beraber baþrolde oynadý ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadý yýlýnda ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yýllarda Þöhretler Kebapçýsý (2003), En iyi Arkadaþým (2004), Çýlgýn Yuva (2005), Ýnadým Ýnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düþmaným (2008), Kutsal Damacana 2: Ýt Men (2009) gibi yapýmlarda çeþitli rollerde oynadý yýlýnda Tekrar çekimlerine baþlanan ve FOX (Türkiye) kanalýnda yayýnlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamýþtýr. Oyuncu 2012 yýlýndan itibaren TRT 1'de yayýnlanan Zengin Kýz Fakir Oðlan isimli dizide Villanýn Kahyasý Þükrü karakterini oynamaktadýr. BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE Malzemeler 700 gr Brüksel Lahanasý 3 Su Bardaðý Et Suyu 125 gr Ýrmik 4 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Soðan 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Defne Yapraðý 200 gr Süt Kremasý Tuz, Karabiber 4 Bonfile Yemeðin Tarifi 2 su bardaðý et suyunu bir tencerede kaynatýn. Ýrmiði ilave edip piþirin. Büyük bir tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli karýþýmý içine dökün. Soðumasýný bekleyin.bu arada soðaný soyup küçük küpler halinde doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun. Brüksel lahanasý ve defne yapraðýný Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10 dakika kadar piþirip tuz ve karabiberle tatlandýrýn.ýrmikli karýþýmý kareler halinde kesip tavadan alýn. Bir diðer tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp irmikli kareleri kýzartýn Soðumayacak þekilde bekletin.bonfileleri tuz ve karabiberle ovun. Bir tavada kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel lahanasý ve irmik eþliðinde servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45Keskin Niþancý 21:30 Kýrmýzý Baþlýklý Kýz Ve Kurt Adam 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Garfield 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Fabrika Kýzý 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Küçük Gelin

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Ey iman edenler! Size hayat verecek þeylere davet ettiðinde, Allah ve Resûlü'nün çaðrýsýna uyun!" (Enfâl, 8/24) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "...Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayýr söylesin veya sussun." (Buhârî, "Edeb", 31, 85; Müslim, "Îmân", 74, 75) Sahabe Hayatý "Ümmehâtül-Mü'minin" (Mü'minlerin anneleri)'nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adýnda Medine'deki yahudilerden Madiroðullarý kabilesi reisinin kýzýydý. Huyeyy, Hz. Peygamber (s.a.s)e karþý müþriklerle iþbirliði görüþmeleri yapan ve bundan dolayý müslümanlar tarafýndan Medine'den uzaklaþtýrýlan Nadiroðullarý'nýn lideriydi. Bu zorunlu göçten sonra bu kabilenin bir kýsmýyla Hayber tarafýna gitmiþti. Ahzab savaþýnda, Huyeyy de hücum edenlerle beraber gelmiþ ve Kureyzaoðullarýný müslümanlarýn aleyhine kýþkýrtmak için onlarýn kalelerine girmiþ, sonra da onlarýn uðradýðý akibete uðramýþ ve orada öldürülmüþtü. Huyeyy'in kýzý olan Hz. Safiyye'nin annesinin adý Durra idi.safiyye, önce kendi kabilesinden Sellam b. Miskem ile nikahlanmýþ; bir süre sonra boþanarak Kinâne b. Ebi Hukayk ile evlenmiþti. Bu eþi de Hayber savaþýnda öldürülenler arasýndaydý. Ayrýca yine bu savaþta Safiyye, eþi ve babasýyla birlikte kardeþini de kaybetmiþti. Safiyye savaþ esirleri arasýndaydý. Bazý kaynaklar Safiyye'nin asýl isminin Zeyneb olduðunu kaydeder. Arabistan'da reislere veya hükümdarlara düþen ganimet hissesine "Safiyye" denildiði ve bu sebeple, Zeyneb de Hayber savaþýnda esir olarak Rasûlüllah (s.a.s)'in hissesine düþtüðü için ona "Safiyye" denilmiþti. Esirler toplandýðý zaman Dihyetül-Kelbî, Hz. Peygamber (s.a.s)'den bir cariye istemiþ. O da Safiyye'yi vermiþti. Ashabtan birinin, Safiyye'yi peygamberimizin almasýnýn daha uygun olacaðýný, zira bir reis kýzý olduðu için mevkiinin bunu gerektirdiðini söylemesi üzerine, Safiyye'yi HZ. SAFÝYYE (r.anha) geri almýþ, ona da baþka bir cariye vermiþti.hz. Peygamber, Yahudiler ile bir anlaþma imzaladýktan sonra Safiyye'ye Ýslâm ve Yahudilik hakkýndaki görüþünü sordu. "Ey Allah'ýn Rasûlü! islâmý arzu etmiþ ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiþtim. Babam da senin davanýn doðruluðunu itiraf ederdi. Fakat ýrkçýlýk onu götürdü. Ben Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve senin Allah'ýn Rasûlü olduðuna kesinlikle inanýyorum" cevabýný alýnca onu âzad ederek onunla evlenmiþti. Hz. Peygamber (s.a.s), yeni hanýmýný yakýndan tanýmaya fýrsat bulabildiði ilk gece onun yanaðýnda yeþil bir benek gördü. Sormasý üzerine Safiyye'nin cevabý þu olmuþtu: "Bir süre önce rüyamda, gökteki ayýn yerinden ayrýlýp göðsümün üzerine düþtüðünü gördüm; bunu kocama anlattýðýmda o" Sen þu Medine kralý ile evlenmek istiyorsun" Ben ise senin hakkýnda o sýrada hiç bir þey duymamýþtým. Buna raðmen tutup suratýma þiddetli bir þamar indirdi; Ýþte bunun izi hâlâ devam etmektedir". Hz. Muhammed (s.a.s) düðününün yapýldýðý gece, eþini kabilesinin uðradýðý zarar ve kayýplar konusunda teselli etti ve Hayberlilerin kendisini bu konuda zorladýklarýný izaha çalýþtý. Ýslâm'a ve onun peygamberine karþý çok samimi hislerle baðlý olan Hz. Safiyye, ayný zamanda asil, zeki, güzel ve dindar bir kadýndý. Özellikle tutumluluðuyla tanýnýrdý. Diðer bir hususiyeti de piþirdiði yemeklerdi. Hz. Safiyye'nin mutfaðýnda piþen yemekler, onun aile fertleri, yani ehl-i beyti arasýnda çok beðenilirdi. Öte yandan, Hz. Peygamber (s.a.s)'den birkaç hadis rivayeti de vardýr. Rasûlüllah da Hz. Safiyye'ye hürmet ve sevgide özen gösterirdi. Bir gün, bir seyahat esnasýnda Hz. Safiyye'nin devesi hastalanmýþ Hz. Peygamber (s.a.s) de, Hz. Zeyneb'e, develerinden birini ona ödünç vermesini istemiþ, ancak o "Devemi bir Yahudi asýllýya mý vereyim?" demiþti. Hz. Peygamber (s.a.s) onun bu sözünden çok müteessir olmuþ ve Hz. Zeyneb ile iki ay görüþmemiþti. Hz. Safiyye H. 50/ M. 670 yýlýnda vefat etmiþtir. Rasûlüllah (s.a.s)'ýn vefatýndan sonra, uzun bir ömür sürmüþ olan Hz. Safiyye, ölüm döþeðinde iken, sahip olduðu mallarýnýn üçte birini, Yahudi dininde ýsrar edip kalmýþ olan bir yeðenine vasiyet etmiþti. Zira islâm hukukuna göre, gayr-i müslim akrabaya sadaka câizdi. Bu durumda mirastan hisse almaya hak sahibi olmayanlar için vasiyette bulunmak mümkündü. Ancak bazý müslümanlar bu vasiyetin yerine getirilmesine karþý çýktýlarsa da, Hz. Muhammed (s.a.s)'in bir diðer eþi ve döneminin hukuk otoritesi Hz. Aiþe; lehine vasiyet yapýlanýn tarafýný tutacak bir biçimde araya girerek, vasiyetin yerine getirilmesinin islâm hukukuna uygun olacaðýný ifade etti. Halbuki Hz. Aiþe ile Hz. Safiyye, Hz. Peygamber (s.a.s)'in saðlýðýnda zaman zaman dargýn durmuþlar, ancak dargýnlýklarýna hemen son vererek helâlleþmiþlerdi.hz. Safiyye Medine'de Baki' mezarlýðýnda topraða verilmiþtir (Ýbn Sa'd, Tabakatü'l-Kübrâ, Beyrut (ts.), VIII, ; Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, çev. Salih Tuð, Ýstanbul 1980, II, ; Mevlana Sýbli, Asr-ý Saadet, çev. Ö. Rýza Doðrul, Ýstanbul 1981, II, ). RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde bana Kadir gecesinin sevabýný lütfeyle; iþlerimi zorluktan kolaylýða dönüþtür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalý üzerimden kaldýr; ey salih kullarýna þefkatli olan! Amin MANÝ Günâhýn olsa yýðýn, Yine de O'na sýðýn. Gazabýndan fazladýr, Rahmeti Allahýmýn. ÝSLAM'DA ÝYÝLÝK TASAVVURU ÝYÝLÝK BEREKETTÝR Ýyilik yolculuðu, birbirinin yüzüne bakarken esenliði ve bereketi dileyenleri mübarek yolculuðudur. Mümin, tanýdýðý yahut tanýmadýðý insanlarla karþýlaþtýðýnda onlara selam ve bereket dilemekle her gün baþlar iyilik yolculuðuna. Ýyiliðin etrafýnda oluþan atmosfer, bir yanýyla insanýn gönül dünyasýna sekinet, refah ve geniþlik sunarken diðer yönüyle de insanýn sýhhatini, maddi imkânlarýný, elde ettiklerini, paylaþtýklarýný ve iyilik uðrunda harcadýklarýný artýrýr, deðerli kýlar. Ýnsanlýðýn vazgeçilmez deðerlerinden olan hak ve adalet yerine maddiyat ve menfaati koyan, haklý olanýn üstünlüðü yerine üstünlerin haklýlýðý temelinde þekillenen çaðýmýz insaný, paylaþmanýn ve infakýn meydana getireceði bereketi hayatýndan ne kadar da uzaklaþtýrmýþtýr! Oysa iyi insan olmak ve iyilikte yarýþmak üzerine kurulu Ýslam medeniyeti, iyilik uðruna elden çýkarýlanlarý eksilme olarak kabul etmez. Ýnfak etmek matematiksel olarak elden bir þeylerin çýkmasý anlamýna gelse de hakikatte gönle, kalbe, aileye, yuvaya ve topluma nice bereket tohumlarý saçar: "Mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn, yedi baþak bitiren ve her baþaðýnda yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediðine kat kat verir. Allah lütfu geniþ olandýr, hakkýyla bilendir." Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ise iyiliðin bereket kapýlarýný açtýðýný þöyle anlatýr: "Kim helal kazancýndan bir hurma miktarý sadaka verirse -ki Allah sadece helal olaný kabul eder- Allah o sadakayý büyük bir hoþnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayýný yetiþtirdiði gibi (özenle) dað gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir. Öyle ki lokma büyüklüðündeki bir sadakanýn sevabý Uhut Daðý kadar oluverir." Ýyilik ayný zamanda Allah'a derinden þükretmenin yollarýndan biridir demiþtik. Allah'ýn bizlere emanet ettiklerine þükrettikçe O da bereketini bollaþtýrýr. Þükrettikçe çoðalan nimet, paylaþtýkça ve bölüþtükçe insana yaþama sevinci aþýlar. Her günün sabahýnda melekler, iyiliði paylaþanlar için hayýr ve bereket duasýnda bulunur. Þüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Çok küçük de olsa yapýlan iyiliðin sevabýný kat kat arttýrýr ve kendi katýndan büyük mükâfatlar bahþeder. ÝYÝLÝK ARINMADIR Günlük hayatýn meþgaleleriyle bedensel olarak tükenen, zihinsel ve duygusal olarak keþmekeþ yaþayan insan, vaktin duraklarýnda durmaya, dinlenmeye, arýnmaya, kendisini yeniden inþa etmeye ihtiyaç duyar. Ýyilik, anýn ve mekânýn içinde kaybolmakla yüz yüze kalan benliklerimize dokunarak bizlere eþref-i mahlûkat olduðumuzu hatýrlatýr. Bizleri onarýr, besler, maneviyatýmýzý güçlendirir. Kimi zaman abdest, namaz, oruç ve dua gibi ibadetler kimi zaman da güler yüz, emek ve tecrübe paylaþýmý, yaþlýya, engelliye, dula, yetime destek gibi sosyal faaliyetler ruhumuzu beyaz bir tülbent gibi süzer. "Ýnsanlarý Allah'a davet eden, salih ameller iþleyen ve ben Müslümanlardaným diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Ýyilikle çirkinlik asla bir olamaz. Sen hep en iyi olanýyla karþýlýk ver. Bir de bakarsýn ki aranýzda düþmanlýk bulunan kimse, âdeta akraban ve yakýn dostun olmuþtur." "Þüphesiz ki iyilikler, günahlarý siler götürür." Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:08 20:23 22:12 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ Kur'an'ýn ve Hz. Peygamber'in iyiliðe dair vurgularý, iyiliðin hem içe dönük, hem de dýþa dönük boyutlarýný gösterir. Ýyilik yapabilmek için salih kul olmak gerekirken, salih kulun manevi hayatýný zenginleþtirmek ve benliðini arýndýrmak için de iyilikle hemhâl olmasý lüzumludur. Kur'an'da yer verilen "Güzel sözler ancak Allah'a yükselir. Güzel sözü de, iyi davranýþlar yükseltir." ayet-i kerimesi, iyiliðin salih insanlarýn söz ve davranýþlarýna deðer katan yönüne iþaret etmektedir. Yeryüzünde hüzün ve elemi her gün tadan mazlum milletlerin acýlarýna bigâne kalanlarýn gönül huzuruna ermeleri beklenemez. Ýnandýðý deðerler doðrultusunda her türlü ihtiyaç sahibinin elinden tutmayý bir erdem olarak benimseyenler ise yaþamanýn ve yaþatmanýn deðerini fark ederek maneviyatlarýný inþa ederler. TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI VE ÝYÝLÝK MEDENÝYETÝ Mekke'de baþlayýp Medine'de kurumsallaþan Ýslam Medeniyeti, hayýr ve iyilik hareketini vakýf kültürü çerçevesinde asýrlar boyu yaþatmýþ, hizmet ekseni ve hitap ettiði alan itibariyle vakýflar neredeyse toplumun tüm katmanlarýný etkileyen faaliyetler üretmiþlerdir. Türkiye Diyanet Vakfý, yarým asrý bulan hikâyesiyle ülkemizde ve yedi kýtada insanlarý iyilik yolculuðuna davet ederken, bu hayýr yarýþýna katýlarak, iyilik ahlakýna bürünenlerin oluþturduðu bereket atmosferi mazlum ve muhtaç milletlerin umuduna vesile olmaktadýr. Vakýf, ortaya koyduðu faaliyetlerle Ýslam'ýn iyilik ve yardýmlaþma geleneðinin örneklerini insanlýðýn dikkatine sunarken, iyilik gönüllülerine de maðfiret ve esenlik yurduna koþabilmeleri için kapýlar açmaktadýr. Türkiye Diyanet Vakfý, dünyayý kuþatan güncel sorunlarý ve sorunlarýn sebep olduðu kýrýlmalarý hafifletmek için iyilik eksenini yeniden gözden geçirerek kalýcý faaliyetlerle toplumsal sorunlarý etkili bir þekilde çözebilme anlayýþýný sahiplenmiþtir. Olaylar yaþandýktan sonra acýlarý gidermekle meþgul olmanýn geçici çözümlerin ötesine geçemediði, milletlerin tefrika ve çatýþmalarýna vesile olan sebeplerin önceden tespit ederek azaltmak ve gidermek gerektiði muhakkaktýr. Bu anlamda; bir yandan muhtaçlarýn yemek, aþ, saðlýk, ýsýnma ve barýnak gibi acil ihtiyaç ve beklentilerini karþýlamakla meþgul olan Diyanet Vakfý gönüllüleri, diðer yandan ilim, eðitim, kültür, sanat, dinî yapýlar ve kurumlar konusunda dünyanýn dört bir yanýnda hayata geçirdikleri yatýrýmlarla ve öncülük ettikleri sosyal sorumluluk projeleriyle insanlýðýn geleceðini iyilik ekseninde yeniden inþa etmek için emek vermektedir. Bu, TDV gönüllüleri tarafýndan dinî, vicdanî ve insanî bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfýnýn kuruluþundan itibaren, onu þefkatle sahiplenen, koruyan, kollayan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personeli ve Vakýf görevlilerinin yaný sýra, sayýlarý her geçen gün artan vakýf gönüllülerinin el birliðiyle sahiplendikleri bu iyilik yolculuðunun, yeni ekseniyle rahmet ve berekete vesile olmasý, hem Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn milletimiz ve insanlýk nezdinde üstlendiði sorumluluðu daha deðerli kýlacak, hem de iyilik ve hayýr tohumlarýnýn geleceðimize taþýyacaðý örnekler, vakýf ve iyilik medeniyetinin yaþamasýna vesile olacaktýr. BÝTTÝ. Haydar BEKÝROÐLU (DÝB Daire Baþkaný) NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði MANTARLI TAVUK SOTE Öncelikle mantar, güzelce temizlenir ve ince ince doðranýr. Ardýndan sotelik tavuk da küp küp doðranýr. Daha sonra tencereye yað konulup üstüne küp küp doðradýðýmýz tavuðu ekleriz. Tavuðun üzerine birazcýk tuz da ilave edebiliriz. Kýsýk ateþte kendi suyunda bir süre tavuk piþirilir. Eðer suyu az gelirse, bir miktar su da ilave edilebilir. Biraz piþirilmiþ tavuðun üzerine doðradýðýmýz mantarlarý ekleriz. Ardýndan piþmeye býrakýrýz. Piþmesine yakýn tuz, salça, karabiber ve pul biberini ekleriz. Mantarýn ve tavuðun tadýna bakarak piþmiþ olup olmadýðýný tespit edebiliriz. Yeteri kadar piþtiðini düþündüðümüzde, yemeðimizin altýný kapatabiliriz. Malzemeler - Yarým kilo mantar gram sotelik tavuk - Yað - Tuz - Salça - Karabiber - Pul biber BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 Dodurga içmesuyu projesi ihalesi yapýlacak ÇFK'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Dodurga ilçesi içmesuyu kesin proje iþi Ýller Bankasý A.Þ. Yatýrým Koordinasyon Dairesi tarafýndan tarihinde ihale edilecek. Ýlbank A.Þ'nin Çorum'a olan desteklerinin devam ettiðini söyleyen Çorum Milletvekili Salim Uslu, " Ýller Bankasý'nýn köylerimizin alt yapýlarýna ve Ýlçelerimize saðladýðý destekleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Dodurga Ýlçemizin Ýçmesuyu Kesin Projesi 22. Temmuz Çarþamba günü ihalesi gerçekleþtirilecektir. Hayýrlý uðurlu olsun" Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü Baþkaný Tayyar Atakan Akman ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü Baþkaný Tayyar Atakan Akman ziyarette yaptýðý konuþmada, Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ýn tekrar rektör olarak seçilmesinin Çorum için bir kazaným olduðunu söyledi. Akman, "Çorum Fotoðraf Kulübü olarak çalýþmalarýmýza baþladýk. Ýlk olarak fotoðraf severlere temel fotoðrafçýlýk kursunu Halk Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa baþlattýk. Amacýmýz fotoðraf severleri bir araya getirmek, onlara farklý mekanlarla buluþturmak ve baþta ilimiz olmak üzere ülkemizin güzelliklerini fotoðraflayarak arþivlemektir. Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü olarak fotoðrafçýlýk üzerine düzenlemeyi düþündüðümüz konferans, söyleþi ve gezi gibi etkinliklere üniversitemizin katký saðlayacaðýna yürekten inanýyoruz. Þimdiden yapacaðýnýz desteklerden dolayý teþekkür ediyorum." Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný büyük bir gayretle yürüten Üniversitemiz her geçen gün nitel ve nicel olarak geliþimini sürdürüyor" diyerek sözlerine fotoðraf sanatýnýn þehrin tanýtýmý açýsýndan büyük önem arz ettiðini vurgulayarak devam etti. "Bu misyonu üslendiðiniz için sizlere ve tüm fotoðraf kulübü üyelerine teþekkür ediyorum" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum Fotoðrafçýlýk Kulübü üyelerinde çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaret sonunda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Reha Metin Alkan ile Çorum Fotoðraf Kulübü yönetimi hatýra olarak öz çekim yaptý. Müftülük binasýnda yangýn ÇOCUKLARIMIZIN DÝÞLERÝ GÜVENCE ALTINDA Pek çok ülkede olduðu gibi ülkemizde de yüksek oranda görülen "aðýz diþ hastalýklarý" oluþmadan önlenebilen hastalýklar grubuna girmektedir ve genel saðlýðýn bir parçasý olan aðýz diþ saðlýðý yaþamsal fonksiyonlarýn korunmasý ve yaþam kalitesinin devamý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Çocuklarda görülen aðýz diþ hastalýklarý, özellikle diþ çürükleri okul baþarýsýný ve çocuðun kendine güvenini olumsuz yönde etkilemektedir. Flor yeryüzünde yaygýn olarak bulunan bir mineraldir. Bazý su kaynaklarý ve gýdalarda da flor bulunmaktadýr. Flor iyonu vücutta en çok kemik ve diþ gibi sert dokularda birikmektedir. Flor uzun yýllardýr koruyucu diþ hekimliði alanýnda kullanýlmakta olup sistemik yollarla alýnan florürlerin etkisi çok az iken, asýl etkisi yerel uygulamalarla oluþmaktadýr. Flor, diþte kaliteli bir mine oluþumuna katkýda bulunmakta, bu tabakanýn çözünürlüðünü azaltmakta ve zararlý asitleri durdurmaktadýr Florür diþ çürümesine karþý nasýl korur? Florür diþleri iki þekilde korur: 1- Diþ çürümesi aðýz içindeki belli bir bakteriden kaynaklanýr. Þekerli bir gýda yediðinizde bu bakteri diþin yüzeyindeki faydalý mineralleri yok eden bir asit üretir. Florür, bu zararlý asit üretimini engeller. 2- Eðer diþ mineleri zaten asit tarafýndan zarar görmüþse, florür zarar gören alanlarda birikerek mineyi yeniden yapýlandýrýr. Böylece çürüklerin oluþmasýný engeller, bu tabakanýn çözünürlüðünü azaltýr ve zararlý asitleri durdurur. Florür vernik uygulamasýnda amaç; Öðretmen ve velinin dikkatini çekebilmek, Diþ yapýsýný kuvvetlendirmek, Çürüðe karþý direnç kazanýlmasýný saðlamak, Çocuða fýrçalama alýþkanlýðýný kazandýrmak, Diþ minesini güçlendirmek, Yeni çýkan özellikle birinci azý diþlerini kuvvetlendirmek, Mevcut çürüklerin çürüme hýzlarýný azaltabilmektir. Saðlýklý Gülüþler Dileðiyle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýskilip ilçesinde Müftülüðe ait hizmet binasýnýn en üst katýnda yangýn çýktý. Ýtfaiyenin söndürdüðü yangýnda maddi hasar meydana geldi. Ýskilip'te bugün sabah saatlerinde Akþemseddin Caddesi üzerindeki Ýlçe Müftülüðü hizmet binasýnýn beþinci katýnda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Yangýn nedeniyle bina boþaltýlýrken, olay yerine çok sayýda itfaiye ekibi geldi. Ýtfaiyenin müdahalesiyle alevler kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybý ve yaralanmanýn olmadýðý yangýnda maddi hasar meydana geldi. Olayýn meydana geldiði katýn Çakmak Dede Kuran Kursuna ait olduðu ve depo olarak kullanýldýðý bildirildi. Foto: iskilipliyiz.com CHP MYK toplantýsý sona erdi ios 8.4 çýktý, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantýsý sona erdi. BAYKAL'A DESTEK KARARI ÇIKTI CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýndaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantýsý sona erdi. Basýna kapalý olarak yaklaþýk 2 buçuk saat süren toplantýda, Meclis Baþkanlýðý seçimleri öncelikli olarak ele alýndý. MYK'da partinin Meclis Baþkan adayý Deniz Baykal'ýn desteklenmesine devam kararý alýndý. Toplantýda, dün gerçekleþtirilen ilk iki turdaki fireler de gündeme gelirken, CHP yönetiminin, baþkanlýk seçimi sonucunun ardýndan tavýr takýnmasý bekleniyor. KILIÇDAROÐLU: YORUM YOK CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine iliþkin, "Yorum yok, yorum yok" CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, TBMM'ye geliþinde basýn mensuplarýnýn MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin sözlerine iliþkin sorusunu yanýtladý. Bahçeli'nin açýklamasýna iliþkin soruya Kýlýçdaroðlu, "Yorum yok, yorum yok" demekle yetindi. iþte yenilikler Teknoloji devi Apple, ios 8.4 güncellemesini yayýnladý. iphone, ipad ve ipod touch için merakla beklenen güncelleme ile gelen en önemli yenilik, Apple Music hizmeti. Dünya çapýnda 7/24 yayýn yapan radyo da barýndýran Apple Music, Türkiye'de henüz kullanýlamýyor. Apple, kýsa süre önce düzenlediði WWDC 15 etkinliðinde tanýttýðý Apple Music hizmetini de içeren ios 8.4 güncellemesini kullanýma sundu. ios 8.4 ÝLE GELEN YENÝLÝKLER Güncelleme ile gelen en önemli yenilik, Apple Music servisi. Apple Music Üç aylýk deneme süresi olan Apple Music hizmetinin abonelik ücreti, aylýk 10, yýllýk 120 USD (Türkiye fiyatý aylýk 10 TL, yýllýk 120 TL). Bunun karþýlýðýnda kullanýcýya vaat edilenler ise þöyle:arþivdeki milyonlarca parçayý çevrimiçi veya çevrimdýþý dinlemek mümkün. Yeni müzik, sanatçý ve müzik gruplarýný keþfetmeye imkan tanýyor. Farklý zevklere ve deðiþik ruh hallerine uygun müziklere kolayca ulaþýlabiliyor. Kullanýcýnýn mevcut itunes kütüphanesinde yer alan müzik arþiviyle entegre olabiliyor. Üyeler, takip ettiði sanatçýlarýn paylaþtýðý düþünceleri, fotoðraflarý, müzikleri ve videolarý görüp, sohbete katýlabiliyor. Radyo Apple Music'le gelen önemli yeniliklerden biri de radyo. Apple'ýn 24 saat yayýn yapacak online radyo istasyonu Beats 1 yayýna baþladý. Beats 1'de müzik, söyleþi ve özel radyo þovlarý dinlenebiliyor, Apple Music editörleri tarafýndan oluþturulmuþ radyolar çalýnabiliyor veya kullanýcý, herhangi bir sanatçýdan veya parçadan kendi istasyonunu oluþturabiliyor.

11 2 AÐUS- 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 11 Hukuk böyle bitirildi: Ýþte 1 yýlda tarihe geçen skandal kararlar 3 dakikalýk sözlü sýnavla 386 öðrenciyi kapý önüne koydular Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu'nda öðrenim gören 386 öðrencinin hayalleri skandal bir mülakatla söndürüldü. Bu yýl ilk kez uygulanan mülakatta okulun en baþarýlý öðrencileri bile kapý önüne konuldu. 3'er dakika süren mülakatta polis adaylarýna, Dershaneye gittin mi, dershaneye gitmeden nasýl baþarýlý oldun? gibi sorular yöneltildi. Ýç güvenlik paketi' ile polis okullarýndan mezun olan öðrencilere atama için mülakat' uygulamasý getirildi. Polis okullarýnda ilk kez uygulanan mülakatlar, yüzlerce ailenin ve öðrencinin hayallerini söndürdü. Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) öðrenim gören ve bu yýl atama bekleyen 426 öðrencinin 386'sý skandal bir mülakatla engellendi. Yalnýzca 40 öðrenciye mülakatta yeterli puan verildi. Önceki gece mülakat sonuçlarýný öðrenen öðrenciler büyük bir þok yaþadý. Okulun en baþarýlý öðrencileri bile mülakat' sýnavýnda baþarýsýz ilan edildi. Polis olma haklarý 3 dakikalýk mülakatla ellerinden alýnan öðrenciler hayal kýrýklýðý yaþarken aileler de gözyaþlarýna boðuldu. Elenen bir öðrenci, mülakatta her soruyu doðru cevaplamasýna raðmen elendiðini dile getirdi. Kendisine Dershaneye gittin mi, dershaneye gitmeden nasýl baþarýlý oldun? þeklinde sorular yöneltildiðini ve bu sorulara hiçbir anlam veremediðini ifade etti. Mülakat sýnavýnýn, mezuniyetlerine bir hafta kala ortaya çýktýðýný aktaran gözü yaþlý öðrenci, yaþadýðý maðduriyete hiçbir anlam veremediðini vurguladý. Mülakat' sýnavý ile polis olmasý engellenen öðrencilerden birinin babasý ise yaþanan haksýzlýða karþý sitem etti. Oðlunun zaten gereken tüm sýnavlarý geçerek polis okuluna girmeye hak kazandýðýný anlatan baba, Oðlum her dersinde çok baþarýlý bir öðrenciydi. Bize bu zulmü neden yapýyorlar? Suçumuz ne? sözleriyle tepki gösterdi. Maddi durumu iyi olmadýðý için oðlunu kredi çekerek ve borçlanarak okuttuðunu anlatan baba, Þimdi biz ne yaparýz? Bize yazýk deðil mi, oðlumun kaybolan yýllarýna yazýk deðil mi? Sonradan bir mülakat uydurup oðlumdan bütün emeðini boþa çýkarmak hukuki ve kanuni olamaz. Benim oðlum zaten polis olmaya hak kazanmýþtý. Bu yapýlan zulümdür. Baba, bu yapýlanlara karþý hukuki haklarýný arayacaklarýný bildirdi. Zonguldak Stadýnda maç oynanmayacak Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda yeni sezon için maç oynanýp oynanýlmayacaðý konusunda son nokta konuldu. Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz, Zonguldakspor yönetim kurulu üyesi Þükrü Öztürk, Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Okan Çakýroðlu, Çevik Kuvvet Þube Müdürü Faruk Atay, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Ýbrahim Açýkgöz, Spor Uzmaný Hakan Yüksel'in katýlýmý ile yapýlan toplantýda stadyumun son durumu hakkýnda bilgiler verildi. Slayt gösterisi eþliðinde yapýlan sonunda stadyumun eksikleri ve yapýlmasý gerekenler anlatýndý. Stadyumun kapalý ve açýk tribünlerinde çatlaklar oluþtuðu ve seyircilerin can güvenliði açýsýndan maç yapmaya elveriþli olmadýðý belirtildi. CAN GÜVENLÝÐÝ DAHA ÖNEMLÝ Ýlk olarak söz alan Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, Emniyet Müdürlüðü olarak Stadyumla ilgili çalýþma yaptýklarýný, Spor Güvenliði yasasý çerçevesinde Stadyumlarla ilgili her yýl durum tespit raporu hazýrlandýðýný belirterek bu þartlarda stadyumda maç oynanamayacaðýný belirti. Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; "Gerek yazýlý gerekse sosyal medyada Zonguldakspor'un Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'yla ilgili bir çok haberler yer almaktadýr. Deðiþik spekülasyonlar yer almaktadýr. Bu konuda kamuoyunun yanlýþ bilgilendiðini yada eksik bilgilendirdiðini deðerlendirdik. Valimiz'de kamuoyunun birinci aðýzdan bilgilenmesi istedi, bu doðrultuda bu toplantýyý yaptýk. Emniyet Müdürlüðü olarak Stadyumla ilgili çalýþma yaptýk. Spor Güvenliði yasasý çerçevesinde Stadyumlarla ilgili her yýl durum tespit raporu hazýrlanýyor. Bu rapor doðrultusunda güvenlik sertifikasý hazýrlanýyor. Federasyon bu sertifikalara ve raporlara bakarak gerekli izinleri veriyor. Geçtiðimiz sezon Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü, Zonguldakspor Kulübü ve Emniyetimin müþtereken yaptýðý çalýþmasý ve özverisiyle maçlar oynandý. Þuan mevcut durum itibariyle bazý sakýncalý durumlar var. Federasyon güvenlik sertifikasý verilmesiyle ilgili istediði 12 madde bulunuyor. Arkadaþlarýmýzýn yaptýðý tespitlerle Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu sadece 3 koþulu karþýlayabilir. Emniyet Müdürlüðü'nün 6222 sporda þiddetin önlenmesine dair kanun kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðümüzce yapýlan denetimlerde, Açýk tribün sorunlarý, kale arkasý tribün sorunlarý, Misafir takým seyirci tribünü sorunlarý, görünen yapýsal sorumlar, Stadyuma iliþkin diðer aksaklýklar ve sorunlar tespit edildi. Stadyumda istenmedik bir hadise olduðunda açýk tribün giriþ noktasý çok dar, sadece iki insan sýðabiliyor. Olumsuz bir durum olduðunda bu noktadan 5 bin kiþiyi çýkarmak zorunda kalacaðýz. Bence bu stadýn en kötü yeri en facia noktasý burasý. Bu stadyum bu haliyle, faciaya davetiye çýkarmaktýr. Bir an önce bu kente yakýþýr bir Stadyuma kavuþmasýný, ideal güzel bir ortamda maç yapmasý için çalýþýyoruz. Gelen Federasyon temsilcileri olsun, misafir takýmýn yöneticileri olsun, seyirciye gýpta ediyor. Zonguldak seyircisinden övgü ile bahsediyorlar. Bu stadyumun bu seyirciye yakýþýr olmasý gerekiyor, bunun için de artýk yeni bir stadyum yapýlmasý gerekiyor. Belki yýkmak baþlamanýn il adýmýdýr. Baþlamak yapmanýn yarýsýdýr.stadyumda bu þartlarda olumsuz bir durum olduðunda bunun vicdaný sorumluluðunu kim üstlenecek?. Stadyumda bu þartlarda maç oynanmasý uygun deðil. Seyircilerin can güvenliði açýsýndan uygun deðil. Eðer sezon baþlayana kadar tespit edilen eksikler giderilirse durum tekrar gözden geçirilebilir" EMNÝYET TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDA ÇIKARTILAR SONUÇ: Kapalý tribünün ve çatýsýnýn her an çökebileceði, Açýk tribünde bir olay olmasý veya kriz durumunda müsait olmadýðý, böyle bir durumda ezilme ve elim vakalara karþýlaþma riskinin yüksek olduðu, fazla iddiasýz ve az seyirci gelen müsabakalarýn çýkýþlarýnda bile sýkýþmalarýn yaþandýðý görülmüþ, Ayrýca statta seyirci ve sporcu güvenliðini saðlayabilecek fiziki yeterlilik bulunmadýðý, Mevcut bina ve tüm eklentilerin zamanýn þartlarýn uygun olarak hizmet verebilecek nitelik taþýmadýðý, mevcut koþullarda, seyirci yoðunluðu sportif müsabakalar için kullanýmýn uygun olmadýðý belirtildi. KAPALI TRÝBÜN YIKILACAK Çürük rapor verilen kapalý tribünlerin 10 günü kadar yýkýlacaðýný belirten Gençlik Hizmetleri ve spor Ýl Müdürü Uður Akdeniz, stadyumun Spor Bakanlýðýna ait olduðunu hatýrlatarak þöyle konuþtu," Stadyumun zeminin, tartan pistini ve ýþýklandýrýlmasýný daha önceki yýllarda tamamladýk.þimdi tribünleri yenilemek istiyoruz. Üç yýllýk bekletilen bir proje var. Zonguldakspor maçlarýný bu Stadyumda oynadýðý için bizde projeleri hayata geçiremiyoruz. Zonguldakspor Kulübe'ne stadyumun uygun olmadýðýný Stadyumu onarmak istediðimizi belirttik. Emniyet ve Gençlik Spor açýsýndan bu süreçte riskler aldýk. Maçlarý oynattýk. Bu durum Zonguldakspor'a avantaj saðladýðý için katlandýk. Sezon içerisinde oynatmama kararlarý vardý. Zonguldakspor'un menfaatleri doðrultusunda sezonu tamamlamasýný bekledik. Bu yýl tribünleri yapmaya baþlamak istiyoruz. Ýlk planda kapalý tribünden baþlayacaðýz. Kapalý tribün yapýlýrken maç oynanabilir mi diye soruluyor. Oynanamaz Aralýk yolsuzluk operasyonlarý sonrasý dönemin Baþbakaný Erdoðan'ýn, "Bir proje geliþtiriyoruz. Binlerce dava açýlacak" sözlerinden sonra kurulan Sulh Ceza hakimlikleri 1 yýlda aldýðý kararlarla hukuka olan güveni sýfýrladý. Hakimlikler yüzlerce skandal tutuklamaya imza attý. Sulh Ceza Hakimlikleri, geçen yýl haziran sonunda yürürlüðe girdi. Birinci yýlýný dolduran Sulh Ceza Hakimlikleri, kararlarýyla hukuka olan güveni sýfýrladý. Bugün Gazetesi'nin haberine göre. üst mahkemeye itiraz sisteminin bulunmadýðý, doðal hakim ilkesine aykýrý þekilde kurulan bu hakimlikler, hükümetin talimatýyla yürütülen siyasi soruþturmalarda yüzlerce tutuklamaya imza attý. DOÐAL HAKÝM ÝLKESÝNE AYKIRI AKP'nin desteðiyle Meclis'ten geçen Sulh Ceza Hakimlikleri, dönemin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýnýn ardýndan 28 Haziran 2014 günü Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Adalete güveni yok eden kararlarýyla 1 yýlýný tamamladý. Dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn hakimlikler kurulmadan birkaç gün önce gazetecilere söylediði, Yasal düzenlemeler Cumhurbaþkaný'nýn önünde. Bir proje geliþtiriyoruz. Bu iþin altyapýsýný oluþturuyoruz ifadeleri gerçeðe dönüþtü. HSYK, yasa çýktýktan sonra 18 Temmuz 2014'te Anayasa'daki doðal hâkimlik ilkesi'ni yok sayarak 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýnda kilit isim Reza Zarrab, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve bakan çocuklarýný tahliye eden isimleri Sulh Ceza Hakimlikleri'ne atadý. Atananlar arasýnda Baþbakan hayranlýðýný sosyal medyada açýkça beyan eden hâkimin de bulunmasý dikkat çekti. Hükümet kontrolündeki HSYK'nýn kararýyla ilk etapta 112 yerde kurulan Sulh Ceza Hakimlikleri'nin sayýsý Þubat 2015'te 139'a çýktý. GÖREVDEN ALINDILAR Ankara'daki algý operasyonlarýnda tutuklama taleplerini reddeden üç Sulh Ceza Hakimi, 1 ay sonra görevden alýndý. Erdoðan'ýn proje olarak bahsettiði Sulh Ceza Hakimlikleri kurulduktan 4 gün sonra ilk arama ve gözaltý kararýný 22 Temmuz Sahur Vakti operasyonuyla emniyet mensuplarý hakkýnda verdi. Proje hakimliklerin kararýyla 115 polis gözaltýna alýndý. 4 günlük gözaltý süresi aþýldý. Polisler, Çaðlayan Adliyesi eksi 7'nci katta 8 gün gözaltýna tutuldu. Sulh Ceza Hakimleri'nin kararýyla tutuklanan polisler 11 aydýr tutuklu bulunuyor ARALIK'I KAPATTI - Proje olarak göreve baþlayan sulh ceza hakimlikleri, 17 Aralýk ve 25 Aralýk yolsuzluk soruþturmalarýnýn kapatýlmasýnda önemli rol aldý. 17 ve 25 Aralýk soruþturmalarýnda sonradan atanan savcýlarýn verdiði kovuþturmaya yer olmadýðý kararlarýna yapýlan itirazlar sulh ceza hakimlerinin kararýyla reddedildi. - Tahþiye davasý kýlýf yapýlarak özgür medyaya operasyon yapýldý. Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca, dizin senaristleri ve emniyet müdürleri gözaltýna alýndý. Karaca dizi filmdeki senaryodan dolayý tutuklandý. - Sulh Ceza Hakimlikleri'nin kararýyla CHP ve MHP'nin binalarýnda arama yapýldý. Partilerin afiþleri kaldýrýldý. Gümüþhane'de Sulh Ceza Hakimliði kararýyla CHP Ýl Binasý 2 kez arandý, afiþlere el konuldu. Kýrýkkale ve Ankara Sulh Ceza Hakimleri'nin kararlarýyla MHP'nin Ak Saray deðil kara saray', Aralýk'ý unutma' afiþleri Cumhurbaþkaný'na hakaret, halký kin ve düþmanlýða tahrik' suçlarý iþlendiði iddiasýyla toplatýldý. HUKUKSUZ KARARLAR Sulh Ceza Hakimlikleri'nin yargýda erozyona sebep olan soruþturmalarda verdiði kararlardan bazýlarý: - 22 Temmuz sahur vakti operasyonunda ilk kararlarýný veren Sulh Ceza Hakimlikleri 4 günlük gözaltý süresini aþarak zanlýlarýn 8 gün gözaltýnda tutulmasýna neden oldu. - Cumhurbaþkaný'na hakaret suçlarýndan geçmiþte tutuklanan olmamasýna ramen Sulh Ceza Hakimlikleri, Erdoðan'a yapýlan hakaretler nedeniyle çok sayýda tutuklama kararý verdi. 100'ün üzerinde soruþturmada 10 kiþi tutuklandý. Konya'da 11. sýnýf öðrencisi 16 yaþýndaki M.E.A. ilk tutuklanan isim oldu. Kamuoyu tepkisi üzerine 2 gün sonra serbest býrakýldý. Avukat Umut Kýlýç, hakimlik mülakatý sýrasýnda Cumhurbaþkaný'na hakaret ettiði iddiasýyla tutuklanarak cezaevine kondu. Avukat Kýlýç, ancak iddianame düzenlenip asliye ceza mahkemesine dava açýldýktan sonra asliye ceza mahkemesi kararýyla serbest býrakýldý. TWEET GÖZALTISI - Sulh Ceza Hakimlikleri, Twitter, Youtube ve Facebook gibi sosyal medya araçlarýný kapatan kararlar verdi. '17 Aralýk soruþturmasýný kapatan savcýyý unutmayýn' tweeti atan haber spikeri Sedef Kabaþ'ýn evi sulh ceza hakimi kararýyla alýndý. Kabaþ gözaltýna alýndý. Attýðý tweet nedeniyle bilgisayar, telefon ve tabletine el konuldu. STK'LARA BASKIN - Adana'da YGS birincisi özel okula vergi kýlýfýyla, Manisa, Çanakkale, Malatya, Osmaniye'de ihtiyaç sahibi öðrencilere burs veren eðitim ve iþadamlarý derneklerine, Elazýð'da ise bir dershaneye farklý gerekçelerle Sulh Ceza Hakimi'nin arama kararýyla baskýnlar yapýldý. Bilgisayarlarýna ve dernek karar defterlerine el konuldu. - Gazeteci Mehmet Baransu, Yargýtay'ýn onadýðý Balyoz Darbe Planý'ný Taraf Gazetesi'nde yayýmlamaktan dolayý tutuklandý. YASASIZ MAKUL ÞÜPHE - KPSS'de kopya soruþturmasýnda Savcý Yücel Erkman'ýn talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliði kararýyla hamile ve emzikli çocuðu bulunan kadýnlar da gözaltýna alýndý. Bilirkiþilerin zayýf kanaati gerekçe gösterilerek çok sayýda kiþi tutuklandý. - Makul þüphe teklifi Meclis'te yasalaþmadan Adana'da gazeteci Aytekin Gezici'nin evi attýðý tweetler nedeniyle Adana 2. Sulh Ceza Hakimliði'nin kararýyla makul þüphe gerekçesiyle arandý. HAKÝMLÝK KALKTI CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, dönemin Baþbakaný Erdoðan ile oðlu Bilal Erdoðan arasýnda 17 Aralýk günü yapýlan sýfýrlama kayýtlarýný yayýnlamasýndan dolayý baþlatýlan soruþturmada verilen takipsizlik kararýný Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliði kaldýrdý.

12 02 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE Düzyurt bitiriyor Turuncu-Beyazlýlar'ýn hafta sonuna kadar 2-3 futbolcuya imza attýrmasý bekleniyor.ýç transferi tamamladýktan sonra dýþ transfer çalýþmalarýna hýz veren Düzyurtspor, gündemindeki isimlerle görüþmelerini sürdürüyor. Turuncu-Beyazlýlar, sað açýk, sol açýk ve forvet hattý için düþündüðü oyuncularla görüþmelerini aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. Turuncu-Beyazlý takýmýn asbaþkaný Turgay Genç, dýþ transferde 3 oyuncuya teklifte bulunduklarýný ve onlardan kendilerine gelecek olan cevabý beklediklerini söyledi. Bu hafta sonuna kadar ilgilendikleri isimlerin iþini bitirmeyi amaçladýklarýný ifade eden Genç, "Amacýmýz takýmýmýzýn yeni sezon hazýrlýklarýna tam kadro bir þekilde çýkmasý. Bu nedenle ilgilendiðimiz oyuncularýn transferlerini biran önce gerçekleþtirmek istiyoruz" diye konuþtu. Murathan, Boluspor'a imza atýyor Herkes elini taþýn altýna koymalý Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, yeni sezon hazýrlýklarý öncesinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. Ziyarette açýklamalarda bulunan Belediyespor Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Gül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan bugüne kadar hep destek gördüklerini söyledi. Ne zaman desteðe ihtiyaç duysalar, TSO'nun kapýsýný çaldýklarýný ifade eden Gül, "Biz Belediyespor olarak Çorum'u temsil ettiðimizi düþünüyoruz. Bu süreçte karþýlaþtýðýmýz en büyük zorluk kuþkusuz maddiyat. Maddi konularda da en büyük desteði iþ dünyamýzdan görüyoruz. Ýþ dünyamýzla en güçlü iletiþimi de Ticaret ve Sanayi Odamýz aracýlýðýyla kuruyoruz. TSO yöneticilerimize ve deðerli iþ adamlarýmýza bize saðladýklarý katlýlardan dolayý teþekkür ediyoruz. Geçmiþte yaþanan bazý kötü tecrübelerden ders alarak, tamamen þeffaf bir yönetim anlayýþý belirledik. Bize gösterilen teveccühe bakýlýrsa güven ortamýný saðlamýþ gibi görünüyoruz" Belediyespor yöneticileri olarak kendi özel iþlerinden, hatta resmi iþlerinden daha çok Dardanelspor'da yeni sezon hazýrlýklarý baþladý Süper Toto 3. Lig ekiplerinden Dardanelspor'da yeni sezon hazýrlýklarý baþladý. Sezon hazýrlýklarý için Barbaros Mahallesi'ndeki tesislerde bir araya gelen kýrmýzý beyazlar, yeni antrenör Yücel Çolak nezaretinde ilk antrenmanýný yaptý. Genel Menajer Serkan Reçber, bu sezon Dardanelspor'un ligde önce iyi bir takým hüviyetine sahip olma hedefinde olacaðýný ve kenti en iyi þekilde temsil etme amacýný taþýyacaðýný söyledi. Öte yandan, Dardanelspor'da transfer çalýþmalarý sürüyor. Yönetim ve teknik heyetin sürdürdüðü çalýþmalar kapsamýnda çok sayýda futbolcuyla temas saðlandý. Görüþmeler sürerken, takýmýn hedefleri doðrultusunda kulübe maksimum yarar saðlayacak futbolcularýn transfer edileceði öðrenildi. Belediyespor'un baþarýsý için mesai harcadýklarýný ifade eden Gül, "Yönetim kurulu olarak her birimiz kulübün daha fazla baþarýlý olmasý içi birbirimiz ile yarýþýyoruz. Yeri geliyor, en sert tartýþmalarýmýzý yaþýyoruz kendi aramýzda ama hepsi takým için. Futbolcular, teknik kadro ve yönetim kadrosu olarak birbirimize kenetlendik ve geçtiðimiz sezonu playy-off mücadelesiyle sonlandýrdýk. Bu birlikteliðimiz, gerek halkýmýzýn bize maddi destek saðlamasýyla, gerekse play-off karþýlaþmasýnda Eskiþehir'de stadyumun dolmasýyla karþýlýk buldu. Emeðimizin, özverimizin karþýlýksýz kalmadýðýný görmek, bizleri yeni sezon için motive ediyor" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Belediyespor yönetim kurulunun takým namýna yürüttüðü çalýþmalarý takdirle takip ettiðini söyledi. Belediyespor'un herkesin ortak paydasý olduðunu, dolayýsýyla Çorum'da yaþayan bütün insanlarýn ortak toplanma noktasýnýn Belediyespor ve Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, Belediyespor'un; siyasi, dini, etnik ya da her ne olursa olsun insanlarýn ayrýþmadan sahip çýkabildiði bir olgu olduðunu vurguladý. Bir spor kulübünün, içinde yaþadýðý Ýlin tanýtýmýna da son derece faydalý olduðunun altýný çizen Baþaranhýncal, yeterince tanýtýmý yapýlmadýðý düþünülen Çorum ilimizin daha geniþ ve farklý çevrelere tanýtýlmasý için Belediyespor'un bir enstrüman olarak kullanýlabileceðini beyan etti. Ülkemizde futbolun son dönemlerde saygýnlýk kaybettiðini ancak yine de illerin tanýtýmýna ciddi katkýlar saðladýðýný ifade eden Baþaranhýncal, gerek birleþtiriciliði, gerekse tanýtým özelliðinden dolayý Belediyespor'un sonuna kadar desteklenmesi gerektiðini belirterek "Bu nedenle herkes elini taþýn altýna koymalýdýr. Çorum Belediyespor, yurdun her bölgesinde rakipleri ile karþýlaþýp, ilimizi temsil ediyor. Bu mücadelede ilimizde yaþayan her bir bireye sorumluluk düþüyor. Bu bilinçle, iþ dünyasý olarak bugüne kadar elimizden gelen desteði gösterdik. Bu süreçte Ticaret ve Sanayi Odasý mensuplarýmýz hep arkamýzda durdu. Üyelerimizin desteðinin bundan sonra da arkamýzda olacaktýr. Geçmiþte bazý kulüplerde bir takým sýkýntýlar yaþanmýþ olabilir anacak bugün Belediyespor, borçsuz birkaç kulüpten bir tanesi ise, bu, yönetim kurulunun baþarýsýdýr. Geçmiþte yaþanan sýkýntýlarýn arkasýna sýðýnmaksýzýn geleceðimize sahip çýkmalýyýz" þeklinde konuþtu. Baþaranhýncal, yeni sezonda Çorum Belediyespor camiasýna baþarýlar diledi. Nokta atýþý yapacaðýz Arsinspor Baþkaný Yaþar Küçük, transferde kadrolarýna iyi oyuncular katmayý planladýklarýný söyledi. Transferde acele etmediklerini belirten Küçük, "Arsinspor için varýný yoðunu ortaya koyan futbolcular alacaðýz. Ýyi inceleyip nokta atýþý transferler yapacaðýz. En az 6 transfer yapmak istiyoruz. Ýhtiyaca göre daha da yapabiliriz. Bunu zaten hocamýzýn raporu doðrultusunda yapacaðýz. Hocamýz ile daima irtibat halindeyiz" Küçük, "Önümüzdeki günlerde seçmeler yapacaðýz. Bu seçmeler sonucunda da bize katký saðlayacaðýna inandýðýmýz genç oyuncularda bulursak kadromuza katacaðýz. Yeni sezonda ligin oldukça zorlu geçeceðini düþünüyoruz. Bu nedenle böyle zorlu bir ligde iddiamýzýn olmasý için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Geçen sezondan baþlayan çýkýþýmýzý sürdürüp yeni sezonda ligi zirvede tamamlamak stiyoruz. Taraftarlarýmýzýn yüzünü inþallah güldüreceðiz" diye konuþtu. Çorum Belediyespor sol kanadýnýn baþarýlý isimlerinden Murathan Buruþ gelecek sezon PTT 1. Lig takýmlarýndan Boluspor formasý giyecek. Geride kalan 3 sezonda Çorum Belediyespor formasý giyen ve 1 yýl daha sözleþmesi bulunan Murathan Buruþ, gelecek sezon Bolusporformasý giyecek. Genç futbolcu, PTT 1.Lig ekibinin teklifine sýcak bakarken, görüþmeler olumlu yönde devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Boluspor'dan gelen transfer teklifinin ciddi olduðunu belirtirken, "Murathan'ýn bizimle sözleþmesi devam ediyor. Ancak, sözleþmesinde '60 bin lira karþýlýðýnda ayrýlabilir' þeklinde özel bir madde var. Boluspor bu parayý ödemeyi kabul ediyor. Tek sorun, ödeme için süre istenmesi" þeklinde konuþtu. Belediyespor, pazartesi günü top baþý yapýyor Çorum Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarý pazartesi günü baþlayacak. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk yeni sezon çalýþmalarýna pazartesi günün Çorum'da yapacaklarý antrenmanla baþlayacaklarýný belirtti. Çorum'da yapacaklarý antrenmanlarýn ardýndan Kýzýlcahamam'da çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten Hamit Iþýk "Teknik heyetimizin talebi doðrultusunda çalýþmalarýmýza 6 Temmuz'da Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanla tarihinde baþlayacaðýz. 16 Temmuz'da ise Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanýn ardýndan futbolculara 4 gün izin verip tekrar çalýþmalara 20 Temmuz'da Çorum'da baþlayacaðýz. 26 Temmuz'da yapýlacak olan son antrenmanýn ardýndan ise 28 Temmuz'da Kýzýlcahamam Patalya Termal Otel'de 2.kamp dönemine baþlayacaðýz. Yaklaþýk 12 gün sürecek olan Kýzýlcahamam kampýnda 4 hazýrlýk maçý yapmayý düþünüyoruz. 6 Temmuz tarihine kadar transferleri de tamamlayarak kampa tam kadro baþlamak için gayret sarf ediyoruz"

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Meclis, baþkanýný seçti Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý seçiminde 3. ve 4. tur oylamalarý dün yapýldý. Son turda en fazla oy alan AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz, TBMM nin yeni Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı