Otobüs devrildi: 1 ölü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otobüs devrildi: 1 ölü"

Transkript

1 Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe gününe kadar tatile girdi. SAYFA 10 DA 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Bayramýnýz Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan... SAYFA 5 TE TÜMSÝAD iftarýna Çorum'dan katýlým Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýldýðý TÜMSÝAD Genel Merkezinin geleneksel iftarýna Çorum'dan da katýlým oldu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan TÜMSÝAD iftarýnda yaptýðý konuþmada... SAYFA 11 DE Otobüs devrildi: 1 ölü Belediyespor'dan bayram hediyesi Çorum Belediyespor yönetimi kadrosuna Beylerbeyispor'dan Mümin'i dahil etti. SAYFA 12 DE Sungurlu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýlyas Akman yönetimindeki 19 KK 385 plakalý yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 3. kilometresinde þoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada SAYFA 10 DA otobüste sýkýþan yolculardan Mustafa Özel (29) olay yerinde hayatýný kaybetti. "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Mahalle iftarlarýnýn son duraðý Mimar Sinan oldu Çorum Belediyesi'nin, Ramazan ayý boyunca insanlarýn dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkilerini geliþtirmek amacýyla bir araya getirdiði mahalle iftarlarý Mimar Sinan Mahallesiyle tamamlandý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma Pazarý'ndaki mahalle iftarýnda binlerce kiþi ayný anda iftar yaparak Ramazan ayýnýn manevi hazzýný yaþadý. SAYFA 7 DE Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 2 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. SAYFA 6 DA Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, SAYFA 3 TE BAYRAM NAMAZI: 06: 08 Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun 5 ÇFK ikinci fotoðraf kursunu açýyor 11 8 Bahçelievler'in toplu taþýma taleplerini dinlediler TE DE DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:22 05:16 12:53 16:48 20:18 22: YARIN RAMAZAN BAYRAMININ I. GÜNÜDÜR - Dünya Kýble Günü - Ýctimâ vakti: 04:25 HATIRLATMA:YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Þevvâl Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile de ilk defa, Hint Okyanusu'ndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri BÝR NASÝHAT Rýza Koçak Aldanma kardaþým dünya malýna Amel kazan sen hazýrlan yanýna Bir gün kollar seni ölüm salýna Har düþer gülüne bir gün solacak Ýncitme incinme sende arkadaþlarým Yakýn ol kardaþa söyle barýþtan Hayatýn memur yap kurtar savaþtan Har düþer gülüne bir gün solacak Üç günlük dünyada neden savaþýn Ýyilik yap insanlýða alýþýn Husumetlik yapma sonra barýþýn Har düþer gülüne bir gün solacak Bilir misin yedi esma sendedir Aðzýn dilin kulak burun birde yüz Allah vermiþ þu bedene birde yüz Har düþer gülüne bir gün solacak (RIZA KOÇAK) Senden ne edip neylersin Bütün insanlara gönül eðlersin Yanýp yýkýlmýþa sende aðlarsýn Har düþer gülüne bir gün solacak Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6408 2,6416 EUR 2,9094 2,9101 STERLiN 4,1291 4,1305 2,1376 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ünal Oto Boya Ünal Sarýoðlu Aþaðý Sanayi 1. Çelik Sk. No: 29 (Tuzcular Arkasý) Çorum Telefon : Cep : Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan uygulamasý desteklenen, TR01-KA nolu "Çaðýn Gereksinimi Mobil Cihazlara Web Site Geliþtirme Eðitimi" konulu proje ile ilgili yapýlacak faaliyetler kapsamýnda 12 öðrencinin vizyonunu geliþtirmek, onlara öðrenim gördükleri alanlarda yurt dýþýnda nasýl bir eðitim verildiðini, uygulamalarýn nasýl yapýldýðýný pratikte yaþayarak öðrenmelerini saðlamak amacýyla 22 Temmuz - 11 Aðustos tarihleri arasýnda 2 refakatçi öðretmen ile Berlin'de staja göndereceklerini dile getirerek, ayrýca staja gitmeye hak kazanan baþarýlý öðrencilerin Halk Eðitim Merkezi ortaklýðýnda Ýngilizce öðretmeni Tuðba Arýcý tarafýndan verilen Ýngilizce kursu ile dil hazýrlýklarýný tamamlandýðýný ifade etti. Proje sorumlularý Murat Uçar ve Gülçin Demir Çoþkun ise ''Okulumuz, Þirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklýðýnda 11. ve 12. sýnýflardan toplam 12 öðrenci ile Web Programcýlýðý alanýnda eðitim görmüþ öðrencilerimizin öðrenim gördükleri alanlarda uygulama ve deneyimlerini artýrmak, yurt dýþýnda alacaklarý eðitimlerle mobil cihazlarda web sayfasý geliþtirmek ve bu alana dair teknolojik geliþmeleri takip etmek için 21 gün süre ile Berlin'de staj yapacaklar" dediler. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Rumi oðlu Yaþar Uzun Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 ceviz 1969 CEVÝZ KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ceviz Tadýnda Tatlý Bayramlar REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 1 Tepsi Börek 45 TL 1 Tepsi Baklava 65 TL "Ahýska Türkleri sempozyumunun yankýlarý hala sürüyor" MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Umuyor ve diliyoruz ki 11 ayýn sultaný olan Ramazan kulluðumuzu onaran deðer ve yükümlülükleriyle, kendimize çeki düzen vermemizi saðlayan ilkeleriyle, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandýrdýðýmýz dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkileriyle, hiç þüphesiz son derece verimli bir ay olmuþtur. Ramazan ayý yardýmlaþmanýn, 'bir' olmanýn, birlik olmanýn, kardeþ Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyaret etti. Ziyarette Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Þerafettin Ahýskalý, Ýbrahim Ahýskalý, Av. Ali Beyaz ve Ýhya Çataldað da hazýr bulundu. Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Genel Baþkan Ziyatdin Kassanov'un selamlarýný ve Ahýska Türkleri ile ilgili çalýþmalarýndan dolayý teþekkürlerini iletti. Bundan sonra da ortak konular üzerinde birlikte çalýþmalar yapma isteklerini vurgulayan Uçar, yakýn bir geçmiþte üniversite tarafýndan düzenlenen Ahýska Türkleri konulu uluslararasý sempozyumun yankýlarýnýn hala sürdüðünü, bu sayede Çorum'un ve Hitit Üniversitesinin oldukça olumlu bir izlenime sahip olduðunu söyledi. Üniversite basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre toplantýda, ülkemiz dýþýnda yaþayan Ahýska Türklerinin lisans ve lisansüstü iþ birliði ve Ahýska Derneði kurulmasý ile ilgili konular hakkýnda görüþmeler yapýldý. Kurulacak olan derneðin alt yapý ve prosedür ile ilgili ihtiyaçlarý, izlenmesi gereken yöntem konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Çorum'da Ahýska Türkleri ile ilgili bir dernek kurma konusunda ilke kararýna ve çalýþmalarýn baþlatýlmasý hakkýnda görüþ birliðine varýldý. Fuat Uçar'ýn ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitedeki yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný bunda, yapýlan tanýtým ve iþ birliði çalýþmalarýnýn ve düzenlenen uluslararasý etkinliklerin büyük rolü olduðunu ifade etti. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda gerçekleþtirilen üniversite tanýtým etkinliklerinin geri dönüþlerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bundan sonra da benzer çalýþmalara devam edileceðini söyledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahýska Türkü gençlerin üniversitede öðrenim görmelerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný, bunun için gerekli altyapý ve akademik ortama sahip olduklarýný dile getirdi. Bu tür ziyaretlerin özellikle öðrenci ve öðretim üyesi hareketliliði için gereken anlayýþ ve heyecaný oluþturacaðýný ifade eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite ve STK iþ birliði ile uluslararasý baþarýlara hep birlikte imza atýlacaðýný söyledi. olmanýn en güzel örneklerinin yaþandýðý zaman dilimidir" dedi. Çetin açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ramazan, her alanda ölçülü olma hali, ölçülü yaþama zamanýdýr. Ramazan, zahmetin rahmete dönüþtüðü aydýr. Ramazan, paylaþmaktýr. Ramazan, tevazu ayýdýr, hürmet ayýdýr. Ramazan, rahmet ve berekettir. Ramazan Bayramý'nýn, içinde bulunduðumuz coðrafyaya ve tüm dünyaya öncelikle barýþ, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Ýlimizde huzur ve güvenle yaþanan Ramazan ayýnýn sonuna gelmiþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle, öncelikle gurbette memleket hasretiyle yaþayan tüm Çorumlularýn Ramazan Bayramlarýný en içten duygularla kutlarým. Ayrýca vatan ve milletimizin birliði ve dirliði uðruna cansiperane çalýþan, hudut boylarýnda vatan bekçiliði yapan kahraman Mehmetçiðin, halkýmýzýn huzur ve güvenliðini saðlayan polis ve jandarma teþkilatýnýn da Ramazan Bayramýný en kalbi duygularýmla kutlarým. Bu bayramýn ülkemize, tüm Ýslam alemine ve insanlýða huzur, barýþ ve kardeþlik getirmesini yüce Allah'tan diler, hemþehrilerime bu vesileyle en derin sevgi, saygý ve hürmetlerimi sunar, saðlýk ve mutluluklar dilerim."

4 HABER 4 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Deðerli Oda üyelerimizin RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer Yýldýrým Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Ramazan Bayramýný þeker tadýyla geçirmesi dileðiyle, Ýyi bayramlar... Celal Onay Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Zekeriya YURTTAÞ "Bayramlar, insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan günlerdir" Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer Ramazan Bayramý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Baþý rahmet ortasý maðfiret, sonu cehennem azabýndan kurtuluþ ayý olan mübarek Ramazan ayýndan sonra Bayrama kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz" dedi. Açýklamasýnda tüm Ýslam aleminin ve Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý'ný kutlayan Ezer, "Mübarek Ramazan bayramýnýzý, en içten duygularýmla kutluyor, Bayramýn milletimiz, Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuþtu. Son yýllarda bayramlarýn bir burukluk içinde kutlandýðýný kaydeden Ezer, "Birçok Ýslam beldesinde bayramý hak ettiði halde, bayramý bayram gibi yaþayamayan kardeþlerimiz var. Son yýllarda bayramlara hep buruk giren ve bir türlü istikrara kavuþamayan Ýslam dünyasýnda kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamýnýn yeniden tesis edilmesi, Ýslam ülkelerinin tekrar barýþ ve esenliðin diyarý olmasý için Allah'a dua ve niyaz ediyor" dedi. Ezer, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bayramlar insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn kuvvetlendiði, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði günlerdir. Bu müstesna günleri fýrsat bilerek bizleri topluma hazýrlayan yaþlýlarýmýzý, geleceðimizin umudu çocuklarýmýzý, sýkýntýda olan insanlarýmýzý ziyaret ederek bu sevinci ve mutluluðu onlarla paylaþmalýyýz. Bizlere insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan bayramlar sayesinde oluþan huzur ve barýþ ortamýnýn çok iyi bir þekilde anlayýp, kýymetini bilmek, sevgi, saygý ve dostluk baðlarýnýn güçlenmesi amacýyla en iyi biçimde deðerlendirmek gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle tüm saygýdeðer Çorumlularýn Ramazan Bayramý'ný kutluyor, esenlik, saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerimle sevgi ve saygýlar sunuyorum." Patates üreticileri istiþare yapacak Çorum Patates Üreticileri Birliði istiþare yapacak. Birlik Baþkaný Davut Subaþý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum'da 2015 Patates hasadýna 20 Temmuz 2015 tarihinde itibaren baþlanacak olup, patates üreticilerinin birlik ve beraberliðinin saðlamasý ve iri patatesle ufak patatesin ayný deðerlere pazarlanmasý amacýyla 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda (yeni binanýn 3.ncü katýnda patates üreticileri toplanarak bilgi alýþ veriþinde bulunulacaklardýr. Yapýlacak toplantýya tüm patates üreticileri davetlidir" dedi. Haber Servisi ERDALLAR BÜRO MOBÝLYA Arif ERDAL- Murat ERDAL Uslu'dan Bayram mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bayramlar, kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma duygularýnýn üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahiptir" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görmesi ve sarsýlmaz baðlarla birbirine baðlý olmasý, ülkemizin en önemli gücünü oluþturmaktadýr. Bu topraklarda bin yýldýr olduðu gibi bundan sonra da, birbirimizi severek, hoþgörü ve diyalog kültürünü egemen kýlarak, deðerlerimize saygý göstererek barýþ içinde yaþayacaðýz. Zulüm gören Doðu Türkistan'lý, Suriye'li, Mýsýr'lý, Arakan'lý, Irak'lý, Karabað'lý,Çeçenistan'lý, Filistin'li, Kerkük'lü kardeþlerimizin biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasýen büyük dileðimizdir. Bu vesile ile tüm heþehrilerimin Ramazan Bayram'ýný tebrik ediyor, Bayram'ýn ülkemize, milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi. Üniversite Senatosu'na þenlik daveti Kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen, Rektör Alkan'ýn ikinci kez atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek ikili iþ birliklerinin önemine deðindi ve "Her zaman olduðu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerimiz ve katkýlarýmýz devam edecektir" dedi. Ayný zamanda Rektör Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný dileyen Kargý Belediyesi Baþkaný Þen, Prof. Dr. Alkan'ý ve Üniversite Senatosu'nu 19 Temmuz 2015 Pazar günü düzenlenecek olan Kargý Eðinönü Yayla Þenliði'ne de davet etti.ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise ikili iþ birliklerine her zaman açýk olduklarýný dile getirerek vermiþ olduklarý destekler ve davetlerinden dolayý teþekkür etti.

5 HABER 5 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Kurumlar arasýnda ileriye dönük projeler yapýlmasýnýn da ele alýndýðý görüþmede, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutlayan Av. Akpýnar, üniversitede yapýlan çalýþmalarý takdir ettiklerini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Üniversitenin yakaladýðý bu güzel sinerji ile geliþimini her geçen gün daha da artýracaðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. "Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram" Ak Ocaklar Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, Ramazan Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oruçla, Teravih Namazýyla, Okunan Mukabeleleriyle bir Ramazan Ayýný daha geride býraktýk. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaptýk. Muhtaç olan insanlara elimizi, soframýzý ve gönlümüzü açarak Ýslam ve insan kardeþliðini tattýk" dedi. "Ýçimizdeki ibadet aþký, insan sevgisi, fakire ve yardýma muhtaç olana el uzatma isteði her zamankinden daha coþkulu þekilde davranýþlarýmýza yansýdý. Þimdi de ayný his ve heyecanla Ramazan Bayramýný idrak etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" diyen Bolat, "En yakýnda olanýn elini tutmak, onulmaz zannedilen yaralarý sarmaktýr bayram. Kardeþ gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaþmaktýr tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktýr bayram... Yürekleri enkaz altýnda býrakmadan sevgiyi tüm insanlýða paylaþtýrmaktýr... Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram... Bir çocuðun düþlerine yaðmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram... Milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir bayramlar. Yalnýzlýklardan kurtulmak, ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar inþa etmek ümidiyle Ramazan Bayramýnýzýn kutlu olsun " ifadelerini kullandý. Üniversiteden Amasya Merzifon Havalimaný yetkililerine teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Müdürü Prof.Dr. Menderes Suiçmez, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi programý öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Aslýhan Kaya, Öðr.Gör. Murat Kartal ve Öðr.Gör. Ömer Faruk Karakaþ ile birlikte Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a bir teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede göreve geldiklerinde 83 bölüm/program varken, bugün itibariyle bunun 170'e ulaþtýðýný, yeni bölüm açýlmasýnda en önemli kýstaslardan bir tanesinin uzun vadeli-istihdam odaklý olabilme olduðunu belirtti. Bu kapsamda TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn açýlmasýnda ön çalýþmalarý yaptýktan sonra, artýk dünyanýn sayýlý havayollarýndan biri olan Türk Hava Yollarý Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil ile de görüþtüklerini ve büyük bir istihdam alanýna sahip olan bu bölümü açmaya karar verdiklerini ifade etti. TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn yeni açýlmasýna raðmen bu yýl %100 doluluk oranýna ulaþtýðýný ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencilerinin Amasya Merzifon Havalimaný'nda çok ciddi bir iþ baþý eðitim yaptýklarýný, bu noktada verdikleri destekten dolayý baþta Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr olmak üzere, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a teþekkür etti. Özellikle MYO'larda olabildiðince ilgili bölümlerde iþ baþý eðitim konsepti içerisinde hareket ettiklerini ve böylelikle öðrencilere henüz eðitimleri sürerken mesleki ve sektörel tecrübe edinmelerini saðlayan bir modeli uygulamaya koymaya çalýþtýklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, birkaç gün öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk tarafýndan ifade edilen "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiþtiren öðretim elemanlarýna sanayi ile iþbirliði yapma zorunluluðu, bir sonraki dönemde ise mühendislik öðrencilerine sanayide staj zorunluluðu gelecek. Üniversitelerimiz, yeni öðretim elemaný alýmýnda sektörel tecrübe isteyecek. Meslek yüksekokulu ve mühendislik eðitimi veren tüm fakültelerdeki öðretim elemanlarýna sanayide sektör ile ortak çalýþma yapma zorunluluðu getirilmesi planlanýyoruz. Bu sayede hem üniversite-sanayi iþbirliðini artýrmayý hem de eðitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Sektörden kopuk olan bir eðitim, teoriden öteye geçemiyor" sözlerini hatýrlatarak bu konunun artýk stratejik planlarda yer alýnan bir model haline geldiðini, bir keyfiyet deðil kýsa bir sürede zorunluluk olacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez bu yýl öðrenci alacak olan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefliði arasýnda da iþbirliði yapmak istediklerini sözlerine ekleyerek, bu bölüm öðrencilerine de destek beklediklerini belirtti. Üniversite bünyesinde yer alan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý'nýn havacýlýk sektörüne büyük katký saðlayacaðýn belirten Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr ise iþ baþý eðitim konsepti çerçevesinde mezuniyet öncesinde uygulamalý eðitim ile öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri adýna her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade ederek havalimaný çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, sektörde nitelikli elemanlara ihtiyacýn her geçen gün daha da artýðýný ifade ederek Hitit Üniversitesi MYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencileri için, "Amasya Merzifon Havalimaný olarak biz üzerimize düþen desteði vermeye hazýrýz" dedi. Çýldýr, Alaca MYO'da yer alan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile de iþbirliði yapmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan Vali Kara, "Bayramlar sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý çok özel günlerimizdir. Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve anlamlýdýr.bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin sonucu olacaktýr. Bu duygularla Ramazan bayramýnýn Ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine sevgi, barýþ ve kardeþlik getirmesi dileðiyle; Ýlimizde görev yapan sivil, asker, tüm kamu personelinin, özel sektör ve çalýþanlarýnýn, basýn mensuplarýnýn, tüm öðrencilerimizin ve siz Çorumlu hemþerilerimin ramazan bayramýný kutluyor, saðlýk, mutluluk dileklerimle sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.

6 TEK 2 HABER 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 6 Ömer-Mustafa UZUN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek BAYRAMINI kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. RAMAZAN BAYRAMI Dini bayramlar insanlar ve toplumlar arasý gerçek barýþ için Yüce Allah tarafýndan insanlarýn önüne konulan birer fýrsat ve muhasebe imkânýný veren günlerdir. "Evveli rahmet, Dr. Ahmet AKIN Ortasý maðfiret ve Çorum Ýl Müftüsü sonu azaptan kurtuluþ" olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Baþtan sona bir "arýnma ve bilinçlenme mevsimi" olan bu günlerde çocuk, genç, yaþlý, kadýn, erkek demeden hep birlikte cemaate katýlarak camiler þenlendirildi. Ýlimizde 4 (Dört) Camimizde; Huzur Camii, Ulu Cami, Akþemseddin Camii ve Veysel Karani Camiinde, Ýlimizin seçkin ve güzel sesli hafýz Ýmam-Hatip ve Müezzin Kayyýmlarý tarafýndan icra edilen, Osmanlý geleneði olan "Enderun usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði" ile yine Ýlimizin beþ ayrý mahallesinde Kubbeli Camiinde, Azap Ahmet Camiinde, Garantievler Camiinde, Köroðlu Camiinde, Ýsa Halife Camiinde ve Hýdýrlýk Camiinde de kuvvetli hafýz ÝmamHatiplerimiz tarafýndan hatimle teravih namazý kýldýrýlmak suretiyle Camileri dolduran cemaatimize farklý bir manevi atmosfer yaþatýlmýþtýr. " Zengin, fakir, akraba, komþu iftar sofralarýnda buluþarak ekmeðimizi aþýmýzý yüreðimizdeki sevgiyi ve umudu paylaþtýk. Allah'ýn rýzasýný kazanabilmek için iyi ve güzel davranýþlarýmýzý arttýrdýk. O'nun rýzasýna uygun olmayan davranýþlarýmýzý da terkederek, üzerimizdeki manevi kirlerden arýnma gayretinde olduk. Fitre ve zekâtlarýmýzý vererek hem bireysel hem toplumsal anlamda bunun ortaya çýkardýðý güzellikleri ve iyilikleri yakinen müþahede ettik ve ayný zamanda paylaþma, hayýrda yarýþma sorumluluklarýmýzý yerine getirmenin huzurunu yaþadýk. Sadece midemize deðil, zihnimizle duygu ve düþüncemizle de oruç tutarak irademizi eðittik. Ramazan ayý boyunca "Vakit Ýyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman" kazanýlan yüksek ahlâkîseviyemizi, Kur'an ile bilgilenme gayretimizi, paylaþma duyarlýlýðýmýzý, hâsýlý bütün güzel hasletlerimizi yýlýn diðer günlerinde de sürdürebilmek son derece önemlidir. Nitekim ibadetlerde orta yol ve süreklilik Yüce Allah'ýn istediði, sevgili Peygamberimizin tavsiye ettiði bir durumdur. Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa (sav.) " Ýbadetlerin Allaha karþý en sevimli olaný az da olsa devamlý olarak yapýlanýdýr" diye buyurmuþtur. Bayramlar sýradan günler olmaktan öte dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderildiði, barýþ, sevgi ve esenliðin toplumun tüm kesimlerine yayýldýðý " Ben" i "Biz" yapan Ýslam dininin rahmet kaynaklý çaðrýsýna kulak verilip yaný baþýndakinin fark edildiði kimsesizlerin gözetildiði, toplumda açýlan sosyal yaralarýn sarýldýðý, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn yeniden güç kazandýðý çok özel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygý, özveri, fedakârlýk ve güzellikler adýna ne varsa harmanlanýp, bunlarýn gönülden gönülle sunulmasý gerekmektedir. Bu günlerde "Yüce Rabbimiz tarafýndan sayýsýz nimetlerle donatýlan dünyamýzý bizlere zindan eden hýrs ve bencilliðimizi sorgulayarak, " Neyimizi paylaþamýyoruz?" sorusuna cevap aramalýyýz. Farklý anlayýþlardan dolayý insanlarý yargýlamadan, sýnýflandýrmadan ve ötekileþtirmeden gönül kapýlarýný birbirimize açmalý, aramýza koyduðumuz mesafeleri kaldýrarak þefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalýyýz. Varlýk sebebimiz ve hayýr dualarýna her zaman muhtaç olduðumuz anne ve babalarýmýzý, aile büyüklerimizi, akraba ve komþularýmýzý bu günlerde ziyaret etmeli, çocuklarý sevindirmeliyiz. Hastalarýmýzý, huzur evlerindeki yaþlý vatandaþlarýmýzý, öksüz, yetim ve engelli kardeþlerimizi ve onlara karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle Çorum halkýnýn Ramazan Bayramýný kutluyor, Bayram Namazý Cuma günü Sabah saat 06.08`de kýlýnacaðýný hatýrlatarak bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN HGYD'den bayram kutlamasý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, yaptýðý açýklamada baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu kurtuluþ olan Ramazan ayýný idrak etmiþ olmanýn bir kez bahtiyarlýðýný yaþadýklarýný dile getirerek, bayramlarýn birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn en yoðun yaþandýðý dönemler olduðunu ifade etti. HGYD Baþkaný Demirci, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Rahmet ve maðfiret ayý olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Bayramlar toplumumuzda hiç þüphesiz anlamlý bir yere sahiptir. Bayramlarýmýz dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, sevgi ve saygý ikliminin hâkim olduðu aile fertlerinin akraba, dost ve arkadaþlarýn bir araya geldiði özlem giderdiði, komþuluk ve akrabalýk iliþ- kilerini geliþtiren, bizlere aile olmanýn ayrýcalýðýný yaþatan, yardýmlaþma ve dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, toplumumuzun bir arada tutan en önemli günlerdir. Baþta Doðu Türkistan olmak üzere bazý ülkeler de yaþanan acýlar bir burukluk yaratsa da yeryüzünde kan ve gözyaþýnýn son bularak herkesin huzur içerisinde ailesiyle, sevdikleriyle acý ve kederden uzak güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Acý içerisindeki Müslüman kardeþlerimizin de biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasý en içten dileðimizdir. Unutmayalým ki, bayramlar kardeþlik iklimini, dayanýþma ruhunu, birlik ve beraberliðimizi tazeleme günüdür. Bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, en içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." "Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým" "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. Ýslam aleminde yaþananlar bizleri derinden üzdü. Onlara ancak dualarýmýzla yardým edebildik" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Doðu Türkistan, Keþmir, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Nijerya ve daha nice Ýslam beldeleri Müslüman dünyanýn birlik olamamasýndan cesaret alan þer güçlerin son model silahlarýný deneme alanlarý haline geldi. Ramazan ayý içerisinde Doðu Türkistan da yaþananlar toplumda infiale sebep oldu. Yaptýðýmýz bir organizasyonla 1 týr un, pirinç, çocuk malzemesi ve çeþitli gýdalardan oluþan yardým malzemesini Kayseri ilimize yerleþtirilen Türkmenler için Çorumlu hayýrseverlerin ve belediyemizin desteði ile ulaþtýrdýk. Geniþ katýlýmlý bir protesto yürüyüþü yaptýk. Ramazan ayýnýn sevinci üzüntülerimizin gölgesinde kaldý. Bütün bu yaþananlardan da anlaþýlýyor ki Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr. Sýradan mevzularý ayrýlýk konusu yapmayarak, ortak paydalarda buluþmanýn hesaplarýný yapmalýyýz. Dünyanýn AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Rahmet ve cömertliðin en üst seviyeye çýktýðý Mübarek Ramazan ayýný tamamlayarak yüce dinimizin bizlere hediye ettiði iki bayramdan biri olan Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðunu yaþamaktayýz" diyerek baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapý taþlarýndan olan özel günlerdir. Bayramlar kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma, duygularýný en üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için,tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahip olmuþtur. Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým. Komþularýmýzla,dostlarýmýzla,akrabalarýmýzla bayramlaþalým. Muhtaçlarý,düþkünleri,ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetelim.bayrama buruk giren öksüzleri,yetimleri unutmayarak onlarý sevindirmeyi,bayram sevincimizi onlarla paylaþmayý ihmal etmeyelim" dedi. Bekiroðlu mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bizim medeniyetimizde kimse dini, dili, rengi nedeniyle dýþlanmamýþ, horlanmamýþ, eziyet görmemiþtir. Mazlumlarla dayanýþma içinde olmayý, onlarýn elinden tutmayý, onlarýn yardýmýna koþmayý esas almýþtýr. Dünyanýn muhtelif barýþ içerisinde yaþamasýnýn saðlanmasý Müslümanlarýn birlik olup insanlýða örnek olmasýndan geçmektedir" denildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadeler yer aldý: "Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak her zaman ayrýþmayý deðil, birlik olmayý, ayný hedefler için ortak hareket etmeyi ölçü edindik ve bundan sonra da insanlýðýn selameti için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Çorum halkýndan da her zaman desteklerini talep ediyoruz. Her yýl geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda yaptýðýmýz STK' lar ve Çorum halký bayramlaþmasýný bu Ramazan Ulu Camii bahçesinde deðil Çorum ÝHL Camii bahçesinde bayramýn 3. günü öðle namazýna müteakip yapýlacaktýr. Çoruma hizmet eden tüm STK gönüllülerini ve Çorum halkýný bayramlaþma programýna davet ediyoruz. Bayramlaþma sonunda ÝHL ve Çorimder tarafýndan ÝHL bahçesinde düzenlenen "Keþkek Günü" etkinliðine gidilecektir. Bu vesile ile Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak Ramazan ayýnýn rahmet dolu günlerinin yýl boyunca devam etmesini diler, Ramazan bayramýnýn tüm Ýslam alemine ve Çorumlulara hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz." yerlerinde acý, ýzdýrab, sýkýntý içinde olup bayramýn neþe ve sevincini tadamayan kardeþlerimiz var. Bayram vesilesiyle Ýslam dünyasýnda yaþanan bu acý ve sýkýntýlarýnda bir an önce son bulmasýný, bölgemizde huzur barýþ ve kardeþliðin hakim olmasýný yürekten arzu ediyorum. Bu duygu ve düþünceler içerisinde en kalbi duygularýmýzla hemþehrilerimizin, milletimizin ve Ýslam Aleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bayramýn tüm gönüllere, hanelere, insanlýða, huzur, saadet getirmesini temenni ediyorum." Bekiroðlu AK Parti Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma programýnýn Ramazan Bayramýnýn 1.günü saat 14.30'da parti binasýnda yapýlacaðýný da kaydetti.

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest

Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM AKP söz VERMÝÞTÝ hani YÖK KALKACAKTI! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Kayrýcý, Belediyenin önünde Baþkan Torun'a yüklendi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı