Otobüs devrildi: 1 ölü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otobüs devrildi: 1 ölü"

Transkript

1 Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe gününe kadar tatile girdi. SAYFA 10 DA 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Bayramýnýz Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan... SAYFA 5 TE TÜMSÝAD iftarýna Çorum'dan katýlým Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýldýðý TÜMSÝAD Genel Merkezinin geleneksel iftarýna Çorum'dan da katýlým oldu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan TÜMSÝAD iftarýnda yaptýðý konuþmada... SAYFA 11 DE Otobüs devrildi: 1 ölü Belediyespor'dan bayram hediyesi Çorum Belediyespor yönetimi kadrosuna Beylerbeyispor'dan Mümin'i dahil etti. SAYFA 12 DE Sungurlu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýlyas Akman yönetimindeki 19 KK 385 plakalý yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 3. kilometresinde þoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada SAYFA 10 DA otobüste sýkýþan yolculardan Mustafa Özel (29) olay yerinde hayatýný kaybetti. "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Mahalle iftarlarýnýn son duraðý Mimar Sinan oldu Çorum Belediyesi'nin, Ramazan ayý boyunca insanlarýn dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkilerini geliþtirmek amacýyla bir araya getirdiði mahalle iftarlarý Mimar Sinan Mahallesiyle tamamlandý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma Pazarý'ndaki mahalle iftarýnda binlerce kiþi ayný anda iftar yaparak Ramazan ayýnýn manevi hazzýný yaþadý. SAYFA 7 DE Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 2 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. SAYFA 6 DA Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, SAYFA 3 TE BAYRAM NAMAZI: 06: 08 Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun 5 ÇFK ikinci fotoðraf kursunu açýyor 11 8 Bahçelievler'in toplu taþýma taleplerini dinlediler TE DE DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:22 05:16 12:53 16:48 20:18 22: YARIN RAMAZAN BAYRAMININ I. GÜNÜDÜR - Dünya Kýble Günü - Ýctimâ vakti: 04:25 HATIRLATMA:YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Þevvâl Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile de ilk defa, Hint Okyanusu'ndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri BÝR NASÝHAT Rýza Koçak Aldanma kardaþým dünya malýna Amel kazan sen hazýrlan yanýna Bir gün kollar seni ölüm salýna Har düþer gülüne bir gün solacak Ýncitme incinme sende arkadaþlarým Yakýn ol kardaþa söyle barýþtan Hayatýn memur yap kurtar savaþtan Har düþer gülüne bir gün solacak Üç günlük dünyada neden savaþýn Ýyilik yap insanlýða alýþýn Husumetlik yapma sonra barýþýn Har düþer gülüne bir gün solacak Bilir misin yedi esma sendedir Aðzýn dilin kulak burun birde yüz Allah vermiþ þu bedene birde yüz Har düþer gülüne bir gün solacak (RIZA KOÇAK) Senden ne edip neylersin Bütün insanlara gönül eðlersin Yanýp yýkýlmýþa sende aðlarsýn Har düþer gülüne bir gün solacak Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6408 2,6416 EUR 2,9094 2,9101 STERLiN 4,1291 4,1305 2,1376 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ünal Oto Boya Ünal Sarýoðlu Aþaðý Sanayi 1. Çelik Sk. No: 29 (Tuzcular Arkasý) Çorum Telefon : Cep : Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan uygulamasý desteklenen, TR01-KA nolu "Çaðýn Gereksinimi Mobil Cihazlara Web Site Geliþtirme Eðitimi" konulu proje ile ilgili yapýlacak faaliyetler kapsamýnda 12 öðrencinin vizyonunu geliþtirmek, onlara öðrenim gördükleri alanlarda yurt dýþýnda nasýl bir eðitim verildiðini, uygulamalarýn nasýl yapýldýðýný pratikte yaþayarak öðrenmelerini saðlamak amacýyla 22 Temmuz - 11 Aðustos tarihleri arasýnda 2 refakatçi öðretmen ile Berlin'de staja göndereceklerini dile getirerek, ayrýca staja gitmeye hak kazanan baþarýlý öðrencilerin Halk Eðitim Merkezi ortaklýðýnda Ýngilizce öðretmeni Tuðba Arýcý tarafýndan verilen Ýngilizce kursu ile dil hazýrlýklarýný tamamlandýðýný ifade etti. Proje sorumlularý Murat Uçar ve Gülçin Demir Çoþkun ise ''Okulumuz, Þirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklýðýnda 11. ve 12. sýnýflardan toplam 12 öðrenci ile Web Programcýlýðý alanýnda eðitim görmüþ öðrencilerimizin öðrenim gördükleri alanlarda uygulama ve deneyimlerini artýrmak, yurt dýþýnda alacaklarý eðitimlerle mobil cihazlarda web sayfasý geliþtirmek ve bu alana dair teknolojik geliþmeleri takip etmek için 21 gün süre ile Berlin'de staj yapacaklar" dediler. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Rumi oðlu Yaþar Uzun Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 ceviz 1969 CEVÝZ KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ceviz Tadýnda Tatlý Bayramlar REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 1 Tepsi Börek 45 TL 1 Tepsi Baklava 65 TL "Ahýska Türkleri sempozyumunun yankýlarý hala sürüyor" MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Umuyor ve diliyoruz ki 11 ayýn sultaný olan Ramazan kulluðumuzu onaran deðer ve yükümlülükleriyle, kendimize çeki düzen vermemizi saðlayan ilkeleriyle, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandýrdýðýmýz dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkileriyle, hiç þüphesiz son derece verimli bir ay olmuþtur. Ramazan ayý yardýmlaþmanýn, 'bir' olmanýn, birlik olmanýn, kardeþ Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyaret etti. Ziyarette Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Þerafettin Ahýskalý, Ýbrahim Ahýskalý, Av. Ali Beyaz ve Ýhya Çataldað da hazýr bulundu. Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Genel Baþkan Ziyatdin Kassanov'un selamlarýný ve Ahýska Türkleri ile ilgili çalýþmalarýndan dolayý teþekkürlerini iletti. Bundan sonra da ortak konular üzerinde birlikte çalýþmalar yapma isteklerini vurgulayan Uçar, yakýn bir geçmiþte üniversite tarafýndan düzenlenen Ahýska Türkleri konulu uluslararasý sempozyumun yankýlarýnýn hala sürdüðünü, bu sayede Çorum'un ve Hitit Üniversitesinin oldukça olumlu bir izlenime sahip olduðunu söyledi. Üniversite basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre toplantýda, ülkemiz dýþýnda yaþayan Ahýska Türklerinin lisans ve lisansüstü iþ birliði ve Ahýska Derneði kurulmasý ile ilgili konular hakkýnda görüþmeler yapýldý. Kurulacak olan derneðin alt yapý ve prosedür ile ilgili ihtiyaçlarý, izlenmesi gereken yöntem konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Çorum'da Ahýska Türkleri ile ilgili bir dernek kurma konusunda ilke kararýna ve çalýþmalarýn baþlatýlmasý hakkýnda görüþ birliðine varýldý. Fuat Uçar'ýn ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitedeki yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný bunda, yapýlan tanýtým ve iþ birliði çalýþmalarýnýn ve düzenlenen uluslararasý etkinliklerin büyük rolü olduðunu ifade etti. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda gerçekleþtirilen üniversite tanýtým etkinliklerinin geri dönüþlerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bundan sonra da benzer çalýþmalara devam edileceðini söyledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahýska Türkü gençlerin üniversitede öðrenim görmelerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný, bunun için gerekli altyapý ve akademik ortama sahip olduklarýný dile getirdi. Bu tür ziyaretlerin özellikle öðrenci ve öðretim üyesi hareketliliði için gereken anlayýþ ve heyecaný oluþturacaðýný ifade eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite ve STK iþ birliði ile uluslararasý baþarýlara hep birlikte imza atýlacaðýný söyledi. olmanýn en güzel örneklerinin yaþandýðý zaman dilimidir" dedi. Çetin açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ramazan, her alanda ölçülü olma hali, ölçülü yaþama zamanýdýr. Ramazan, zahmetin rahmete dönüþtüðü aydýr. Ramazan, paylaþmaktýr. Ramazan, tevazu ayýdýr, hürmet ayýdýr. Ramazan, rahmet ve berekettir. Ramazan Bayramý'nýn, içinde bulunduðumuz coðrafyaya ve tüm dünyaya öncelikle barýþ, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Ýlimizde huzur ve güvenle yaþanan Ramazan ayýnýn sonuna gelmiþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle, öncelikle gurbette memleket hasretiyle yaþayan tüm Çorumlularýn Ramazan Bayramlarýný en içten duygularla kutlarým. Ayrýca vatan ve milletimizin birliði ve dirliði uðruna cansiperane çalýþan, hudut boylarýnda vatan bekçiliði yapan kahraman Mehmetçiðin, halkýmýzýn huzur ve güvenliðini saðlayan polis ve jandarma teþkilatýnýn da Ramazan Bayramýný en kalbi duygularýmla kutlarým. Bu bayramýn ülkemize, tüm Ýslam alemine ve insanlýða huzur, barýþ ve kardeþlik getirmesini yüce Allah'tan diler, hemþehrilerime bu vesileyle en derin sevgi, saygý ve hürmetlerimi sunar, saðlýk ve mutluluklar dilerim."

4 HABER 4 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Deðerli Oda üyelerimizin RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer Yýldýrým Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Ramazan Bayramýný þeker tadýyla geçirmesi dileðiyle, Ýyi bayramlar... Celal Onay Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Zekeriya YURTTAÞ "Bayramlar, insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan günlerdir" Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer Ramazan Bayramý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Baþý rahmet ortasý maðfiret, sonu cehennem azabýndan kurtuluþ ayý olan mübarek Ramazan ayýndan sonra Bayrama kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz" dedi. Açýklamasýnda tüm Ýslam aleminin ve Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý'ný kutlayan Ezer, "Mübarek Ramazan bayramýnýzý, en içten duygularýmla kutluyor, Bayramýn milletimiz, Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuþtu. Son yýllarda bayramlarýn bir burukluk içinde kutlandýðýný kaydeden Ezer, "Birçok Ýslam beldesinde bayramý hak ettiði halde, bayramý bayram gibi yaþayamayan kardeþlerimiz var. Son yýllarda bayramlara hep buruk giren ve bir türlü istikrara kavuþamayan Ýslam dünyasýnda kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamýnýn yeniden tesis edilmesi, Ýslam ülkelerinin tekrar barýþ ve esenliðin diyarý olmasý için Allah'a dua ve niyaz ediyor" dedi. Ezer, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bayramlar insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn kuvvetlendiði, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði günlerdir. Bu müstesna günleri fýrsat bilerek bizleri topluma hazýrlayan yaþlýlarýmýzý, geleceðimizin umudu çocuklarýmýzý, sýkýntýda olan insanlarýmýzý ziyaret ederek bu sevinci ve mutluluðu onlarla paylaþmalýyýz. Bizlere insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan bayramlar sayesinde oluþan huzur ve barýþ ortamýnýn çok iyi bir þekilde anlayýp, kýymetini bilmek, sevgi, saygý ve dostluk baðlarýnýn güçlenmesi amacýyla en iyi biçimde deðerlendirmek gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle tüm saygýdeðer Çorumlularýn Ramazan Bayramý'ný kutluyor, esenlik, saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerimle sevgi ve saygýlar sunuyorum." Patates üreticileri istiþare yapacak Çorum Patates Üreticileri Birliði istiþare yapacak. Birlik Baþkaný Davut Subaþý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum'da 2015 Patates hasadýna 20 Temmuz 2015 tarihinde itibaren baþlanacak olup, patates üreticilerinin birlik ve beraberliðinin saðlamasý ve iri patatesle ufak patatesin ayný deðerlere pazarlanmasý amacýyla 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda (yeni binanýn 3.ncü katýnda patates üreticileri toplanarak bilgi alýþ veriþinde bulunulacaklardýr. Yapýlacak toplantýya tüm patates üreticileri davetlidir" dedi. Haber Servisi ERDALLAR BÜRO MOBÝLYA Arif ERDAL- Murat ERDAL Uslu'dan Bayram mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bayramlar, kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma duygularýnýn üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahiptir" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görmesi ve sarsýlmaz baðlarla birbirine baðlý olmasý, ülkemizin en önemli gücünü oluþturmaktadýr. Bu topraklarda bin yýldýr olduðu gibi bundan sonra da, birbirimizi severek, hoþgörü ve diyalog kültürünü egemen kýlarak, deðerlerimize saygý göstererek barýþ içinde yaþayacaðýz. Zulüm gören Doðu Türkistan'lý, Suriye'li, Mýsýr'lý, Arakan'lý, Irak'lý, Karabað'lý,Çeçenistan'lý, Filistin'li, Kerkük'lü kardeþlerimizin biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasýen büyük dileðimizdir. Bu vesile ile tüm heþehrilerimin Ramazan Bayram'ýný tebrik ediyor, Bayram'ýn ülkemize, milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi. Üniversite Senatosu'na þenlik daveti Kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen, Rektör Alkan'ýn ikinci kez atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek ikili iþ birliklerinin önemine deðindi ve "Her zaman olduðu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerimiz ve katkýlarýmýz devam edecektir" dedi. Ayný zamanda Rektör Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný dileyen Kargý Belediyesi Baþkaný Þen, Prof. Dr. Alkan'ý ve Üniversite Senatosu'nu 19 Temmuz 2015 Pazar günü düzenlenecek olan Kargý Eðinönü Yayla Þenliði'ne de davet etti.ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise ikili iþ birliklerine her zaman açýk olduklarýný dile getirerek vermiþ olduklarý destekler ve davetlerinden dolayý teþekkür etti.

5 HABER 5 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Kurumlar arasýnda ileriye dönük projeler yapýlmasýnýn da ele alýndýðý görüþmede, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutlayan Av. Akpýnar, üniversitede yapýlan çalýþmalarý takdir ettiklerini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Üniversitenin yakaladýðý bu güzel sinerji ile geliþimini her geçen gün daha da artýracaðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. "Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram" Ak Ocaklar Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, Ramazan Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oruçla, Teravih Namazýyla, Okunan Mukabeleleriyle bir Ramazan Ayýný daha geride býraktýk. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaptýk. Muhtaç olan insanlara elimizi, soframýzý ve gönlümüzü açarak Ýslam ve insan kardeþliðini tattýk" dedi. "Ýçimizdeki ibadet aþký, insan sevgisi, fakire ve yardýma muhtaç olana el uzatma isteði her zamankinden daha coþkulu þekilde davranýþlarýmýza yansýdý. Þimdi de ayný his ve heyecanla Ramazan Bayramýný idrak etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" diyen Bolat, "En yakýnda olanýn elini tutmak, onulmaz zannedilen yaralarý sarmaktýr bayram. Kardeþ gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaþmaktýr tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktýr bayram... Yürekleri enkaz altýnda býrakmadan sevgiyi tüm insanlýða paylaþtýrmaktýr... Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram... Bir çocuðun düþlerine yaðmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram... Milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir bayramlar. Yalnýzlýklardan kurtulmak, ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar inþa etmek ümidiyle Ramazan Bayramýnýzýn kutlu olsun " ifadelerini kullandý. Üniversiteden Amasya Merzifon Havalimaný yetkililerine teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Müdürü Prof.Dr. Menderes Suiçmez, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi programý öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Aslýhan Kaya, Öðr.Gör. Murat Kartal ve Öðr.Gör. Ömer Faruk Karakaþ ile birlikte Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a bir teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede göreve geldiklerinde 83 bölüm/program varken, bugün itibariyle bunun 170'e ulaþtýðýný, yeni bölüm açýlmasýnda en önemli kýstaslardan bir tanesinin uzun vadeli-istihdam odaklý olabilme olduðunu belirtti. Bu kapsamda TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn açýlmasýnda ön çalýþmalarý yaptýktan sonra, artýk dünyanýn sayýlý havayollarýndan biri olan Türk Hava Yollarý Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil ile de görüþtüklerini ve büyük bir istihdam alanýna sahip olan bu bölümü açmaya karar verdiklerini ifade etti. TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn yeni açýlmasýna raðmen bu yýl %100 doluluk oranýna ulaþtýðýný ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencilerinin Amasya Merzifon Havalimaný'nda çok ciddi bir iþ baþý eðitim yaptýklarýný, bu noktada verdikleri destekten dolayý baþta Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr olmak üzere, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a teþekkür etti. Özellikle MYO'larda olabildiðince ilgili bölümlerde iþ baþý eðitim konsepti içerisinde hareket ettiklerini ve böylelikle öðrencilere henüz eðitimleri sürerken mesleki ve sektörel tecrübe edinmelerini saðlayan bir modeli uygulamaya koymaya çalýþtýklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, birkaç gün öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk tarafýndan ifade edilen "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiþtiren öðretim elemanlarýna sanayi ile iþbirliði yapma zorunluluðu, bir sonraki dönemde ise mühendislik öðrencilerine sanayide staj zorunluluðu gelecek. Üniversitelerimiz, yeni öðretim elemaný alýmýnda sektörel tecrübe isteyecek. Meslek yüksekokulu ve mühendislik eðitimi veren tüm fakültelerdeki öðretim elemanlarýna sanayide sektör ile ortak çalýþma yapma zorunluluðu getirilmesi planlanýyoruz. Bu sayede hem üniversite-sanayi iþbirliðini artýrmayý hem de eðitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Sektörden kopuk olan bir eðitim, teoriden öteye geçemiyor" sözlerini hatýrlatarak bu konunun artýk stratejik planlarda yer alýnan bir model haline geldiðini, bir keyfiyet deðil kýsa bir sürede zorunluluk olacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez bu yýl öðrenci alacak olan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefliði arasýnda da iþbirliði yapmak istediklerini sözlerine ekleyerek, bu bölüm öðrencilerine de destek beklediklerini belirtti. Üniversite bünyesinde yer alan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý'nýn havacýlýk sektörüne büyük katký saðlayacaðýn belirten Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr ise iþ baþý eðitim konsepti çerçevesinde mezuniyet öncesinde uygulamalý eðitim ile öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri adýna her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade ederek havalimaný çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, sektörde nitelikli elemanlara ihtiyacýn her geçen gün daha da artýðýný ifade ederek Hitit Üniversitesi MYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencileri için, "Amasya Merzifon Havalimaný olarak biz üzerimize düþen desteði vermeye hazýrýz" dedi. Çýldýr, Alaca MYO'da yer alan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile de iþbirliði yapmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan Vali Kara, "Bayramlar sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý çok özel günlerimizdir. Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve anlamlýdýr.bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin sonucu olacaktýr. Bu duygularla Ramazan bayramýnýn Ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine sevgi, barýþ ve kardeþlik getirmesi dileðiyle; Ýlimizde görev yapan sivil, asker, tüm kamu personelinin, özel sektör ve çalýþanlarýnýn, basýn mensuplarýnýn, tüm öðrencilerimizin ve siz Çorumlu hemþerilerimin ramazan bayramýný kutluyor, saðlýk, mutluluk dileklerimle sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.

6 TEK 2 HABER 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 6 Ömer-Mustafa UZUN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek BAYRAMINI kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. RAMAZAN BAYRAMI Dini bayramlar insanlar ve toplumlar arasý gerçek barýþ için Yüce Allah tarafýndan insanlarýn önüne konulan birer fýrsat ve muhasebe imkânýný veren günlerdir. "Evveli rahmet, Dr. Ahmet AKIN Ortasý maðfiret ve Çorum Ýl Müftüsü sonu azaptan kurtuluþ" olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Baþtan sona bir "arýnma ve bilinçlenme mevsimi" olan bu günlerde çocuk, genç, yaþlý, kadýn, erkek demeden hep birlikte cemaate katýlarak camiler þenlendirildi. Ýlimizde 4 (Dört) Camimizde; Huzur Camii, Ulu Cami, Akþemseddin Camii ve Veysel Karani Camiinde, Ýlimizin seçkin ve güzel sesli hafýz Ýmam-Hatip ve Müezzin Kayyýmlarý tarafýndan icra edilen, Osmanlý geleneði olan "Enderun usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði" ile yine Ýlimizin beþ ayrý mahallesinde Kubbeli Camiinde, Azap Ahmet Camiinde, Garantievler Camiinde, Köroðlu Camiinde, Ýsa Halife Camiinde ve Hýdýrlýk Camiinde de kuvvetli hafýz ÝmamHatiplerimiz tarafýndan hatimle teravih namazý kýldýrýlmak suretiyle Camileri dolduran cemaatimize farklý bir manevi atmosfer yaþatýlmýþtýr. " Zengin, fakir, akraba, komþu iftar sofralarýnda buluþarak ekmeðimizi aþýmýzý yüreðimizdeki sevgiyi ve umudu paylaþtýk. Allah'ýn rýzasýný kazanabilmek için iyi ve güzel davranýþlarýmýzý arttýrdýk. O'nun rýzasýna uygun olmayan davranýþlarýmýzý da terkederek, üzerimizdeki manevi kirlerden arýnma gayretinde olduk. Fitre ve zekâtlarýmýzý vererek hem bireysel hem toplumsal anlamda bunun ortaya çýkardýðý güzellikleri ve iyilikleri yakinen müþahede ettik ve ayný zamanda paylaþma, hayýrda yarýþma sorumluluklarýmýzý yerine getirmenin huzurunu yaþadýk. Sadece midemize deðil, zihnimizle duygu ve düþüncemizle de oruç tutarak irademizi eðittik. Ramazan ayý boyunca "Vakit Ýyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman" kazanýlan yüksek ahlâkîseviyemizi, Kur'an ile bilgilenme gayretimizi, paylaþma duyarlýlýðýmýzý, hâsýlý bütün güzel hasletlerimizi yýlýn diðer günlerinde de sürdürebilmek son derece önemlidir. Nitekim ibadetlerde orta yol ve süreklilik Yüce Allah'ýn istediði, sevgili Peygamberimizin tavsiye ettiði bir durumdur. Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa (sav.) " Ýbadetlerin Allaha karþý en sevimli olaný az da olsa devamlý olarak yapýlanýdýr" diye buyurmuþtur. Bayramlar sýradan günler olmaktan öte dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderildiði, barýþ, sevgi ve esenliðin toplumun tüm kesimlerine yayýldýðý " Ben" i "Biz" yapan Ýslam dininin rahmet kaynaklý çaðrýsýna kulak verilip yaný baþýndakinin fark edildiði kimsesizlerin gözetildiði, toplumda açýlan sosyal yaralarýn sarýldýðý, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn yeniden güç kazandýðý çok özel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygý, özveri, fedakârlýk ve güzellikler adýna ne varsa harmanlanýp, bunlarýn gönülden gönülle sunulmasý gerekmektedir. Bu günlerde "Yüce Rabbimiz tarafýndan sayýsýz nimetlerle donatýlan dünyamýzý bizlere zindan eden hýrs ve bencilliðimizi sorgulayarak, " Neyimizi paylaþamýyoruz?" sorusuna cevap aramalýyýz. Farklý anlayýþlardan dolayý insanlarý yargýlamadan, sýnýflandýrmadan ve ötekileþtirmeden gönül kapýlarýný birbirimize açmalý, aramýza koyduðumuz mesafeleri kaldýrarak þefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalýyýz. Varlýk sebebimiz ve hayýr dualarýna her zaman muhtaç olduðumuz anne ve babalarýmýzý, aile büyüklerimizi, akraba ve komþularýmýzý bu günlerde ziyaret etmeli, çocuklarý sevindirmeliyiz. Hastalarýmýzý, huzur evlerindeki yaþlý vatandaþlarýmýzý, öksüz, yetim ve engelli kardeþlerimizi ve onlara karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle Çorum halkýnýn Ramazan Bayramýný kutluyor, Bayram Namazý Cuma günü Sabah saat 06.08`de kýlýnacaðýný hatýrlatarak bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN HGYD'den bayram kutlamasý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, yaptýðý açýklamada baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu kurtuluþ olan Ramazan ayýný idrak etmiþ olmanýn bir kez bahtiyarlýðýný yaþadýklarýný dile getirerek, bayramlarýn birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn en yoðun yaþandýðý dönemler olduðunu ifade etti. HGYD Baþkaný Demirci, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Rahmet ve maðfiret ayý olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Bayramlar toplumumuzda hiç þüphesiz anlamlý bir yere sahiptir. Bayramlarýmýz dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, sevgi ve saygý ikliminin hâkim olduðu aile fertlerinin akraba, dost ve arkadaþlarýn bir araya geldiði özlem giderdiði, komþuluk ve akrabalýk iliþ- kilerini geliþtiren, bizlere aile olmanýn ayrýcalýðýný yaþatan, yardýmlaþma ve dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, toplumumuzun bir arada tutan en önemli günlerdir. Baþta Doðu Türkistan olmak üzere bazý ülkeler de yaþanan acýlar bir burukluk yaratsa da yeryüzünde kan ve gözyaþýnýn son bularak herkesin huzur içerisinde ailesiyle, sevdikleriyle acý ve kederden uzak güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Acý içerisindeki Müslüman kardeþlerimizin de biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasý en içten dileðimizdir. Unutmayalým ki, bayramlar kardeþlik iklimini, dayanýþma ruhunu, birlik ve beraberliðimizi tazeleme günüdür. Bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, en içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." "Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým" "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. Ýslam aleminde yaþananlar bizleri derinden üzdü. Onlara ancak dualarýmýzla yardým edebildik" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Doðu Türkistan, Keþmir, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Nijerya ve daha nice Ýslam beldeleri Müslüman dünyanýn birlik olamamasýndan cesaret alan þer güçlerin son model silahlarýný deneme alanlarý haline geldi. Ramazan ayý içerisinde Doðu Türkistan da yaþananlar toplumda infiale sebep oldu. Yaptýðýmýz bir organizasyonla 1 týr un, pirinç, çocuk malzemesi ve çeþitli gýdalardan oluþan yardým malzemesini Kayseri ilimize yerleþtirilen Türkmenler için Çorumlu hayýrseverlerin ve belediyemizin desteði ile ulaþtýrdýk. Geniþ katýlýmlý bir protesto yürüyüþü yaptýk. Ramazan ayýnýn sevinci üzüntülerimizin gölgesinde kaldý. Bütün bu yaþananlardan da anlaþýlýyor ki Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr. Sýradan mevzularý ayrýlýk konusu yapmayarak, ortak paydalarda buluþmanýn hesaplarýný yapmalýyýz. Dünyanýn AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Rahmet ve cömertliðin en üst seviyeye çýktýðý Mübarek Ramazan ayýný tamamlayarak yüce dinimizin bizlere hediye ettiði iki bayramdan biri olan Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðunu yaþamaktayýz" diyerek baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapý taþlarýndan olan özel günlerdir. Bayramlar kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma, duygularýný en üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için,tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahip olmuþtur. Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým. Komþularýmýzla,dostlarýmýzla,akrabalarýmýzla bayramlaþalým. Muhtaçlarý,düþkünleri,ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetelim.bayrama buruk giren öksüzleri,yetimleri unutmayarak onlarý sevindirmeyi,bayram sevincimizi onlarla paylaþmayý ihmal etmeyelim" dedi. Bekiroðlu mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bizim medeniyetimizde kimse dini, dili, rengi nedeniyle dýþlanmamýþ, horlanmamýþ, eziyet görmemiþtir. Mazlumlarla dayanýþma içinde olmayý, onlarýn elinden tutmayý, onlarýn yardýmýna koþmayý esas almýþtýr. Dünyanýn muhtelif barýþ içerisinde yaþamasýnýn saðlanmasý Müslümanlarýn birlik olup insanlýða örnek olmasýndan geçmektedir" denildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadeler yer aldý: "Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak her zaman ayrýþmayý deðil, birlik olmayý, ayný hedefler için ortak hareket etmeyi ölçü edindik ve bundan sonra da insanlýðýn selameti için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Çorum halkýndan da her zaman desteklerini talep ediyoruz. Her yýl geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda yaptýðýmýz STK' lar ve Çorum halký bayramlaþmasýný bu Ramazan Ulu Camii bahçesinde deðil Çorum ÝHL Camii bahçesinde bayramýn 3. günü öðle namazýna müteakip yapýlacaktýr. Çoruma hizmet eden tüm STK gönüllülerini ve Çorum halkýný bayramlaþma programýna davet ediyoruz. Bayramlaþma sonunda ÝHL ve Çorimder tarafýndan ÝHL bahçesinde düzenlenen "Keþkek Günü" etkinliðine gidilecektir. Bu vesile ile Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak Ramazan ayýnýn rahmet dolu günlerinin yýl boyunca devam etmesini diler, Ramazan bayramýnýn tüm Ýslam alemine ve Çorumlulara hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz." yerlerinde acý, ýzdýrab, sýkýntý içinde olup bayramýn neþe ve sevincini tadamayan kardeþlerimiz var. Bayram vesilesiyle Ýslam dünyasýnda yaþanan bu acý ve sýkýntýlarýnda bir an önce son bulmasýný, bölgemizde huzur barýþ ve kardeþliðin hakim olmasýný yürekten arzu ediyorum. Bu duygu ve düþünceler içerisinde en kalbi duygularýmýzla hemþehrilerimizin, milletimizin ve Ýslam Aleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bayramýn tüm gönüllere, hanelere, insanlýða, huzur, saadet getirmesini temenni ediyorum." Bekiroðlu AK Parti Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma programýnýn Ramazan Bayramýnýn 1.günü saat 14.30'da parti binasýnda yapýlacaðýný da kaydetti.

7 HABER 7 Bayramlar Mahalle iftarlarýnýn son duraðý Mimar Sinan oldu Çorum Belediyesi'nin, Ramazan ayý boyunca insanlarýn dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkilerini geliþtirmek amacýyla bir araya getirdiði mahalle iftarlarý Mimar Sinan Mahallesiyle tamamlandý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma Pazarý'ndaki mahalle iftarýnda binlerce kiþi ayný anda iftar yaparak Ramazan ayýnýn manevi hazzýný yaþadý. Mimar Sinan'daki mahalle iftarýna katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tek tek iftar sofralarýný gezerek vatandaþlarla tokalaþtý.ýftar programýnda Baþkan Külcü'ye vatandaþlarýn yaný sýra çocuklarýn ilgisi yoðun oldu. Ýftar öncesi ve sonrasý Baþkan Külcü'yü, yalnýz býrakmayan çocuklar, bol bol hatýra fotoðrafý çektirdiler. Rahmet, maðfiret ve azaptan kurtuluþa vesile olarak müjdelenen Ramazan ayýnýn artýk son günlerini yaþadýklarýný hatýrlatan Baþkan Külcü, "Allah, tuttuðumuz oruçlarý kabul etsin. Bizi nasýl sýhhatle, afiyetle Ramazana eriþtirip oruçlarýmýzý tutmayý nasip etti. Ýnþallah iki gün sonrada bayramý yaþayacaðýz. Yüce Allah tekrar tekrar bu güzel günleri bu mübarek günleri hayýrlar içerisinde yaþamayý nasip etsin. Ayný þekilde önceki gün bin aydan daha hayýrlý diye müjdelenen Kadir Gecemizi idrak ettik. Akþemseddin Cami hizmete açtýk. Hafýzlarýmýz orada Kuran ziyafeti sundu. Bu mübarek gecede muhteþem bir geceydi. Bizi Müslüman olarak doðmamýzý saðlayan, bu topraklarda yaþatan inþallah canýmýzý da Müslüman olarak alsýn. Bunu bizlere yaþatan rabbimize de hamd ediyoruz" dedi. Ramazanlarýn farklý bir atmosferde yaþandýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, bugünlerin kalplerin yumuþadýðý, herkesin birbirine daha ilgiyle, sevgiyle ve muhabbetle yaklaþtýðý dönemler olduðunu ifade etti. Kardeþlik hukukunun güçlendiði bu günlerde belediyecilik hizmetlerinin de Ramazan'da farklý bir havaya büründüðünü anlatan Baþkan Külcü, "Ramazan ayýnda çarþýda her akþam bin kardeþimiz iftar yapýyor. Onlarýn sýcak yemeklerini hazýrlýyoruz masalarýna koyuyoruz. Onlarý misafir ediyoruz. Mahallelerimizde muhabbet sofralarýný kuruyoruz. Ramazan boyunca 25 bin kiþi oldu. Biliyoruz ki evinizdeki suyunuz buradakinden daha soðuk, evinizdeki yemekler buradakinden daha lezzetli buradaki kardeþlik havasý buradaki sofralarýn tadýný lezzetini daha da artýrýyor. Birlikte bu gönül sofralarýný her Ramazan kuruyoruz, bundan sonra da sizler bizim yanýmýzda olduðunuz müddetçe de bu sofralarý, bu muhabbeti birlikte yaþattýkça yapmaya devam edeceðiz. Yetim çocuklarýmýza bir hafta önce bayramlýk elbiselerini hediye ettik. Ýki yýldýr 6 bin 650 çocuðumuza bayramlýk hediye vermiþiz. Allah bizleri bunlarý yapmaya memur kýldý, imkan verdi fýrsat verdi. Bizde bunlarý sizlerin adýna memnuniyette huzur içerisinde yapýyoruz. Bu birbirimize olan sevgimizi, muhabbetimizi artýrýyor. Peygamber efendimiz bir hadisinde 'Ýman etmedikçe cennete gidemezseniz, birbirinizi Allah için sevmedikçe iman etmiþ olmazsýnýz' Allah bizi bu yoldan geri koymazsýn" ifadelerini kullandý. Ramazan ayýnýn Türkiye'de huzur içerisinde gerçekleþtiðini dile getiren Baþkan Külcü, "Rabbim bu huzuru artýrsýn. Bu huzuru bu ülkeye yaþatanlara dua ediyoruz. Allah onlarýn gücünü, kuvvetini, dirayetini artýrsýn. Bunu bozmak için çok uðraþýyorlar. Çok çalýþýyorlar. Þer odaklarý el ele verdiler bu ülkedeki huzuru, birliði, dirliði kardeþliði bozmak için çok çalýþýyorlar. Þimdiye kadar muvaffak olamadýlar. Ýnþallah bundan sonrada muvaffak olmasýnlar. Ülkemizin etrafýna þöyle dönüp bir bakýn Irak'a bakýn, Libya'ya bakýn, Filistin'e bakýn, Suriye'ye bakýn, Doðu Türkistan'a bakýn. Hepsinde kan var, gözyaþý var, acý var, zulüm var. Oralarda bunlarý yapmaya muvaffak oldular buralarda buna güçleri yetmedi yýlý baharýnda Gezi olaylarý dediler, 17 Aralýk dediler, 25 Aralýk dediler Ama Allah'a þükürler olsun muvaffak olamadýlar. Emellerine ulaþmadýlar. Tökezlediðimiz zamanlar oldu. Zayýfladýðýmýz zamanlar oldu. Allah'a þükürler olsun düþüremediler. Bu mübarek günler hürmetine Ramazan hürmetine bayram hürmetine Suriye'nin de, Filistin'inde, Tunus'unda, Türkistan'ýnda bu bayramlar gerçekten bayramý olsun.huzura eriþsinler. Onlara zulmeden tuzak kuran plan yapanlarýn planlarýný da tuzaklarýný da rabbim baþlarýna geçirsin. Bunlarýn hepsi imtihandýr. Bunlarýn hepsi gelecek, geçecek onlarda hak yoldan baþka bir þey olmadýðýný anlayacaklar. Allah nurunu bir gün elbet tamamlayacaktýr" ifadelerini kullandý. Ýftar programýna Belediye Baþkan yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ve bazý belediye meclis üyeleri de katýldý. MUÞTUER VE DANÝÞ'TEN KUR'AN ZÝYAFETÝ Ramazan boyunca dünyaca ünlü hafýz ve kurra'larý Çorum halký ile buluþturan Çorum Belediyesi, Mimar Sinan iftarýnda da Dünya Kur'an Okuma Birincisi olan Eminönü Yeni Camii Ýmam-ý Hatibi Ferruh Muþtuer ve Piyale Paþa Camii Ýmam-ý Hatibi Hafýz Ýshak Daniþ'i mahalle sakinleri ile buluþturdu. Ýftar için toplanan 4500 kiþiye Kur'an ziyafeti sunan dünyaca ünlü hafýzlar, dinleyenleri mest etti. Rektör Alkan'dan Bayram mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi, saygý ve kardeþliðin pekiþmesine, birlik ve beraberliðin güçlenmesine vesile olan bayramlar, gelenek ve deðerlerimizi yoðun bir þekilde yaþadýðýmýz çok özel günlerdir" diyerek baþlayan Rektör Alkan, "Dünyanýn farklý yerlerinde Müslüman kardeþlerimizin maruz kaldýðý zulüm, katledilen masum canlar ve akýtýlan kanlar, dökülen gözyaþlarý bu güzel günümüzü buruk bir þekilde geçirmemize neden olmaktadýr. Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Gazze, Mýsýr, Myanmar/Arakan ve Doðu Türkistan baþta olmak üzere farklý coðrafyalarda gerçekleþen bu zulümleri kýnýyor ve bu coðrafyalarda yaþayan kardeþlerimizin de bayramlarýn gerçek anlamý olan sevinç, mutluluk, huzur ve barýþa en kýsa zamanda kavuþmalarýný diliyoruz. Kardeþlik ve dostluk duygularýnýn daha da kuvvetlendiði bu özel günün, insanýmýzýn özlediði barýþ ve huzur ortamýna vesile olmasýný diler, nice bayramlara saðlýk ve mutluluk içinde eriþmemiz temennisiyle "Ramazan Bayramý"nýzý kutlarým" þeklinde kaydetti. ÝHALE ÝLANI Meydan Temizlik Hizmeti Satýn Alýnacaktýr. T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý : 2015/ Ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Döneminde her vardiya da 25 iþçi (24 iþçi + 1 ekip baþý) olmak üzere toplam 75 iþçi ile fabrika Meydan tesislerinde ayýrma, doldurma - boþaltma ve temizlik iþlerinin ±%20 toleranslý 80 gün süresince yapýlmasý iþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý c) iþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren Ýdarece yazýlý olarak bildiri len tarihte iþe baþlanýr. Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Dönemidir (±%20 tole ranslý 80 gün). 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 30/07/2015 Perþembe günü saat Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7. Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Basýn: Ulusal ve uluslararasý 100'lerce üniversitenin yer aldýðý Üniversite Tercih Fuarý'nda Hitit Üniversitesi Ankara'da üniversite adayý öðrencilerle bir araya geldi. "Üniversite Tercih Fuarý" tanýtým etkinlikleri kapsamýnda yapýlan fuarda, üniversiteyi temsilen Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Fen- Edebiyat Fakültesi öðretim elemaný Doç. Dr. Dursun Ali Köse ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Biriminden Satý Altýntaþ görev aldý. Fuarda, üniversite tarafýndan üniversite tercihinde bulunacak adaylara rehberlik hizmeti verilerek tercihlerinde büyük rol oynanýrken öðrencilere ve rehber öðretmenlere yönelik düzenlenen materyaller de büyük ilgi uyandýrdý. Resmi ilanlar de Hitit Üniversitesi Ankara'da tanýtýldý

8 YAÞAM 8 Bizi de Uyandýrýr mýsýnýz? Karadeniz de bir adam otele gelip resepsiyona kaydýný yaptýrýrken görevli sordu :- Sabah sizi kaçta uyandýrmamýzý istersiniz? Adam baþýný salladý: - Hiç gereði yok. Ben her sabah saat beþte kendim uyanýrým. Resepsiyonda ki görevlinin yüzü güldü : - Aman ne iyi. Lütfen uyandýðýnýz zaman bizi de uyandýrýr mýsýnýz? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Bahçelievler'in toplu taþýma taleplerini dinlediler TUSELOG Yerel Katýlým Uzmaný Sezin Üskent Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna devam ediyor. Toplantýlarýn bu seferki duraðý Bahçelievler Mahallesi oldu. Bahçelievler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Turhan Candan toplantý salonunda yapýlan toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, TUSE- LOG Yerel Katýlým Uzmaný Sezin Üskent, Türkiye Belediyeler Birliði Dýþ Ýliþkiler Müdürü Gülfem Kýraçkeleþ, TUSELOG Yerel Koordinatör Oya Otman ve mahalle sakinleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný TUSELOG Yerel Katýlým Uzmaný Sezin Üskent yaptý. Üskent, "Çorum Belediyesi vatandaþlarla çalýþmayý seviyor ve bu tip çalýþmalarda vatandaþlarýn da katýlmasý çok faydalý oluyor. Bu tür halk toplantýlarýnda olabilecek en doðru sonucu bulmamýz lazým. Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý (TUSELOG) yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde katýlým mekanizmalarýnýn daha etkin kullanýlmasý ve süreçlere vatandaþ katýlýmýnýn saðlanmasý konusunda belediyelerimizin desteklenmesidir. Bu bileþen kapsamýnda ülkemizden 6 Belediye'de katýlýmcý yöntemlerin geliþtirilmesi konusunda pilot uygulamalar yapýlmasý ve bu çalýþmalarýn desteklenmesi kararlaþtýrýldý. Çorum Belediyesi de pilot bölge olmuþtur" þeklinde konuþtu. Daha sonra Katýlým Uzmaný Sezin Üskent'in konuþmasýnýn ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan kýsa bir konuþma yaptý. Candan, "Mahallelerimiz arasýndan bazý ulaþým ile ilgili talepler geliyor. Bizler bu gelen taleplere cevap vermeye çalýþýyoruz. Bazen cevap vermekte geç kaldýðýmýz oluyor. Bu devir de iletiþim sýkýntýsý çekmemek adýna bu tür mahalle toplantýlarý düzenleme kararý aldýk. Sizlerin bu toplantýya teþrif ettiðiniz için teþekkür ederim. Burada yaptýðýmýz toplantý bir ilk olacak burada aldýðýmýz kararlar diðer mahalle toplantýlarýmýza örnek olacaktýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan toplantýya geçildi. Toplantýda proje hakkýnda bilgi verildikten sonra halkýn toplu taþýma ile ilgili görüþleri alýndý. Yýlmaz MERT Ýskilip'te Ramazan etkinliklerine ödüllü kapanýþ Ýskilip Belediyesi tarafýndan Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenen Ramazan Etkinlikleri son akþamda dolu dolu geçti. Birbirinden güzel gösterilerin yer aldýðý etkinlikler, çocuklarý namaz kýlmaya teþvik etmek amacýyla düzenlenen yarýþmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu. Ýskilip halký bu yýl Ramazan etkinliklerinde dolu dolu bir 3 gün yaþarken, etkinliliklerde düzenlenen çeþitli yarýþmalar ve ödüllerle çocuklar gönüllerince eðlendi. Yediden yetmiþe her kesime hitap eden etkinliklerde Karagöz Hacivat, yarýþmalar, orta oyunu, kuklalar, çizgi film kahramanlarý, illüzyon ve ateþbaz gösterileri, tahta bacak, palyaço gibi eðlenceli gösteriler yer aldý. Ýlahi grubu, semazenler ve Grup Suhte'te seslendirdikleri ilahiler ve gösterileri ile izleyicilerin büyük beðenisini kazandý. Etkinliklerin üçüncü ve son günü yine eðlenceler ve çeþitli gösterilerle baþladý. Dünya Güzel Kur'an Okuma Þampiyonasý 3. sü Muhammet Mansur Saðýr'ýn Kur'an ziyafeti gecede bulunan herkesi mest etti. Gecede Ýskilipli Atýf Hoca içinde beþli sela okundu. Ýlahilerin ve semazen gösterilerinin de olduðu Ramazan gecesi düzenlenen ödül töreninin ardýndan ateþbaz gösterileri ile son buldu. 6 ÇOCUÐA TABLET BÝLGÝSAYAR Ramazan etkiliklerinin 3. ve son gününde düzenlenen "Namaz Kýlmaya Teþvik Yarýþmasý"'nda dereceye giren girmeyen bütün çocuklar çeþitli hediyelerle sevindirildi. Ýskilip Müftülüðü tarafýndan verilen listede 4-14 Temmuz tarihleri arasýnda namazýný hiç aksatmadan kýlan 6 çocuða Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Müftüsü Nurettin Ýçtüzer ve Serdar Selbes tarafýndan tablet bilgisayar, 2 çocuða bisiklet, 2 çocuða da fotoðraf makinesi hediye edildi. Ödül töreninde Eðitimci emekli vaiz ve araþtýrmacý yazar Ahmet Hamdi Ertekin, eðitimci-yazar Nurettin Tanay tarafýndan tüm çocuklara Kur'an ile çeþitli kitaplar daðýtýldý. Gecenin hazýrlanmasýnda büyük emekleri ve katkýlarý olan Serdar Selbes'e teþekkür eden Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu türlü sosyal etkinliklerin artarak devam edeceðinin sinyalini vererek yarýþmaya katýlan tüm çocuklarý tek tek kutladý. Gece ateþbaz gösterileri ile son bulurken geceyi izleyenler arasýnda EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý ve Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim (BTK) üyesi Ýhsan Kulalý'da vardý. Dizi 20:00 Güneþin Kýzlarý Sevilay ýn evinde saldýrýya uðramasý ailenin gündemine bomba gibi düþer. Ali, annesine bunu yapanýn babasý olduðundan emindir. Güneþ ilk defa Haluk tan þüphelenmeye baþlar. Selin, Ali nin kötü gününde onu yalnýz býrakmaz. Ali, onu en iyi anlayan kiþinin Selin olduðunu fark eder. Nazlý, Melisa nýn Savaþ a yazdýðý mektubu okur. Melisa nýn mektuba bir mesaj sakladýðýný anlar. Birlikte mektubun þifresini çözdüklerinde Melisa nýn hayatta olduðunu öðrenirler.oyuncular : Emre Kýnay, Evrim Alasya, Tolga Sarýtaþ, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay Yönetmen : Sadullah Celen Sinema 21:00 Kolpaçino Her þey Tayfun un sosyeteye özenip, mafya babasý olan Ateþ Bey in paralarýný çalmasýyla baþlamýþtýr. Ancak kýsa zamanda yakayý ele veren Tayfun, büyük bir tehdidin altýna girmiþtir. Ona bir hafta içinde elli bin dolar getirmesi söylenmiþtir. Tayfun un bu kadar parayý nasýl bir araya getireceði konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklýna mahallenin abisi Sabri gelir ve hemen onun yanýna koþar. Sabri, alemin duayenlerinden sayýlan, her þeyi görmüþ ve yaþamýþ birisidir. Tayfun'a parayý illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini verir. Fakat Sabri nin gidebileceði tüm mekanlar polis tarafýndan bilinmektedir. Kartal 1 19:45 Sinema Teröristler, yer kontrol aletini çalmýþlardýr. Bu kaçýrma olayýný engelleyen yeni cihaz, Hava Trafik Kontrolü'nün pilotun aletlerini kilitleyip, uçaðý uzaktan kumanda ile uçurabilmesini saðlamaktadýr. Ordu, teröristlerin bir jet yolcu uçaðýný Güneydoðu Asya'da gizli bir Birleþik Devletler Askeri Ýstihbarat üssüne düþürme planlarýný öðrendiðinde saldýrý timi, isyancýlarýn olduðu bölgeye gönderilir. Görevleri, bu cihazý teröristler amaçlarýna ulaþamadan geri getirmektir. Clive Cussler Clive Cussler, Aurora, Illinois'de doðdu. Çocukluðu burada geçen yazar iki yýl Pasadena Þehir Koleji'ne devam ettikten sonra, Kore Savaþý'nda hava kuvvetlerine girerek, Askeri Hava Nakliyat Servisi'nde uçuþ teknisyeni ve uçak mühendisi olarak görev yaptý. Ordudan terhis olduktan sonra, ülkenin en ünlü reklam ajanslarýndan birinde, metin yazarý olarak hayata atýldý. Birkaç yýl sonra da sanat yönetmenliðine yükseldi.hollywood'da radyo ve televizyon reklam yazarlýðý ve yapýmcýlýðý yaptý. Cannes Film Festivali de dahil olmak üzere uluslararasý alanda çesitli ödüller kazandý. Cussler 1965 yýlýnda roman yazmaya baþladý. Dirk Pitt'in maceralarýný konu alan ilk romaný 1973 yýlýnda yayýnlandý yýlýnda yayýnlanan ilk belgesel eseri "Deniz Avcýlarý", Deniz Koleji Guvernörler Kurulu ve New York Devlet Üniversitesi tarafýndan doktora tezi olarak kabul edildi. Yine ayný eserle Mayýs 1997'de Edebiyat Doktoru ünvanýyla ödüllendirildi yýlýnda kurulan kolej, o tarihten bu yana bu ödülü ilk kez vermiþtir. Cussler'ýn en çok satan 16. eseri Atlantis Bulundu Aralýk 1999'da G. P. Putnum & Sons tarafýndan yayýnlandý ve aylarca en çok satan kitaplar listesinde kaldý. 17. eseri Mavi Altýn ve 20. eseri Valhalla'nýn Yükseliþi Aðustos 2001'de kitap piyasaya çýkmadan haftalarca önce Amazon.com'un en çok satan kitaplar listesinde, 1 numaraya çýktý.cussler'ýn kitaplarý yüzden fazla ülkede kýrk dile çevrilmiþir ve yüz yirmi milyondan fazla, okuyucusu vardýr. Cussler; batýk gemileri bulup çýkarmakla, ün salmýþtýr. Ulusal Sualtý ve Denizcilik Kurumu'nun (NUMA) kurucusudur. Bu Amerikan denizcilik ve deniz kuvvetleri tarihi araþtýrmasý yapan, kâr amacý gütmeyen bir kuruluþtur. KIYMALI CEVÝZLÝ ÇÝÇEKLER Malzemeler 2 adet yumurta 1 su bardaðý yoðurt 1 su bardaðý erimiþ margarin 1 çay kaþýðý tuz 1 paket kabartma tozu 2,5 su bardaðý un Harcý için: 250 gr dana kýyma 1 adet soðan 1 yemek kaþýðý margarin 1 su bardaðý ceviz Yeteri kadar tuz, karabiber Üzeri için çörek otu Yemeðin Tarifi Yumurta sarýsýnýn birini ayýrýn. Yoðurma kabýna yumurtalarý, yoðurdu, margarini ve tuzu koyup karýþtýrýn. Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoðurun. Yumuþak bir hamur elde edin. Üzerini yaþ bezle örtüp l5-20 dakika dinlendirin.harcý için margarini eritip ince doðranmýþ soðaný kavurun. Kýymayý ekleyin. Kavrulunca ateþten alýn. Ýri dövülmüþ ceviz, tuz, karabiber ekleyin. Soðumaya býrakýn. Hamuru merdane ile yarým cm kalýnlýðýnda açýn.çiçek kalýplarla hamur kesin. Arasýna yeterince harç koyup üst üste yapýþtýrýn. Üzerine yumurta sarýsý sürüp çörek otu serpin. 170 derecedeki ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzarýncaya kadar piþirin. Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. (Goethe) 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Kartal 1 21:30 Yýldýz Gemisi Askerleri 2 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Baykuþ Krallýðý 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Kolpaçino 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Büyük Patron

9 GÜLE GÜLE YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Rabbimiz! Biz, `Rabbinize iman edin' diye imana çaðýran bir davetçi iþittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarýmýzý baðýþla. Kötülüklerimizi ört. Canýmýzý iyilerle beraber al." Âl-i imrân, 3/193 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Allah'ým! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim. Allah'ým! Senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malým hakkýnda af ve afiyet dilerim. Allah'ým! Ayýplarýmý ört, korkularýmdan emin kýl " (Ebu Dâvûd, "Edeb", 110; Ýbn Mâce, "Dua", 14) Sahabe Hayatý HZ. SELEME ÝBNÝ EVKA (r.anh) Seleme Ýbni Ekva radýyallahu anh sayýlý arap okçularýndan... Sahabe arasýnda secaat ve cesareti ile þöhret kazanmýþ bir yiðit... Ok ve mýzrak atýþýyle, ata biniþiyle usta bir süvari... Yaya olarak düþmaný takip eden piyadelerin kahramaný... O, hicretin 6. senesinden önce islam'la þereflendi. Çoluk çocuðunu Mekke'de býrakýp Medine'ye hicret etti. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'den aldýðý nurla gönlünü yýkadý ve orada hiçbir þirk kalýntýsý býrakmadý. Ýslam'a ihlasla sarýldý. Kahramanlýkda, cömertlikte, hayýr iþlerde yarýþan bir cihad eri oldu. Seleme (r.a.) Medine'ye geldikten sonra bütün gazvelere katýldý. Ýlk önce Hudeybiye gazvesine iþtirak etti. Bu gazvede cesaret ve secaatiyle kendini gösterdi. Ýslam tarihinde muhim bir yeri olan Rýdvan bey'ati de bu gazvede gerçekleþti. Seleme (r.a.), burada Efendimize iki defa bey'at etti. Bu tarihi hadise þöyle oldu: "Sevgili Peygamberimiz ve ashabý hicretin altýncý yýlýnda Kabe'yi ziyaret maksadýyla yola çýkmýþtý. Kureyþ buna engel oldu. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz onlara, savaþmaya deðil ziyarete geldiðini Umre yapmak istediklerini haber vermek üzere Osman Ýbni Affan (r.a.)'i gönderdi. Kureyþliler Osman (r.a.)'a:"ýstersen sen beyti tavaf et fakat hepinizin girmesine yol yok" dediler. Hz. Osman (r.a.) da: "Rasulullah (s.a.) tavaf etmedikçe ben tavaf edemem." dedi. Bunun üzerine Osman (r.a.)'ý tutuklayýp göz hapsine aldýlar. Dönüþü gecikince ashab telaþa düþtü. Bu arada onun öldürüldüðü haberi yayýldý. Bunun üzerine iki Cihan Güneþi efendimiz: "O kavimle çarpýþmadan gitmeyiz." buyurdu. Sahabeden ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere bey'at aldý. Ashab teker teker gelip bey'at ettiler. Seleme (r.a.) kendi bey'atýný þöyle anlatýyor:"ben Rasulullah'a aðacýn altýnda bey'at ettim. Ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere. Sonra bir kenara çekildim seyrediyordum. Bey'at edenler azalýnca Rasul-i Ekrem (s.a.) bana: "Seleme! Sana ne oluyor da bey'at etmiyorsun?" dedi. Ben de: Ya Rasulallah bey'at ettim, dedim. "Yine bey'at et!" buyurdu. Tekrar koþtum bey'at ettim." Muhtelif vesilelerle üç kere bey'at eden Seleme (r.a.) Rasulullah (s.a.) ile birlikte yedi gazveye katýldý. O, piyadelerin kahramaný idi. Nerde biri gözetlenecekse onu gözler, nerde biri takib edilecekse onu takib eder yakalardý. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz Hudeybiye dönüþünde konaklarken Seleme'ye gözcülük vazifesi vermiþti. O, ok ve mýzrak atmakta da ustaydý. Onun savaþ tekniði bu günkü gerilla savaþlarýndaki usûle benzerdi. Düþmaný kendisine saldýrdýðýnda onun önünden çekilir, düþman geri çekildiðinde veya dinlenmek üzere durduðunda süratle ona saldýrýrdý. O, bu usulle Zu Kared gazvesinde ve bazý seriyyelerde düþman kuvvetlerini tek baþýna püskürtmeyi baþardý. Onun secaat ve kahramanlýðý Zu Kared gazvesinde daha bariz bir þekilde görüldü. Þöyle ki: "Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimizin saðmal ve doðurmalarý yaklaþmýþ yirmi devesi Gabe-Zu Kared mevkiinde otlatýlýyordu. Burasý Gatafan kabilesinin mýntýkasý idi. Seleme (r.a.)sabahlarý erkenden, develerin sütlerini efendimize getirmek üzere atla buraya gelirdi. Birgün Gabe daðýnýn eteklerine vardýðýnda Abdurrahman Ýbni Avf (r.a.)'ýn kölesi onu gördü ve koþarak yanýna geldi. Çok heyecanlýydý. Kendisi anlatýyor: Ne oldu sana? dedim. O da:rasulullah (s.a.)'ýn çobaný Zerr þehid edildi, develeri de götürüldü! dedi. Kim götürdü diye sordum. Gatafanoðullarý dedi. Bu hadiseden cok muteessir oldum. Hiç vakit kaybetmeden, derhal Medine'ye haber ulaþtýrdým. Yardýmcý kuvvet gönderilmesini istedim. Kendim de tek baþýma Gatafanoðullarýnýn peþini takib ettim. Süratle onlara yetiþtim. Hemen yayýma ok yerleþtirip onlara ok yaðdýrmaya baþladým. Oklarý atarken de: "Ben Ekva'ýn oðluyum! Bugün alçaklarýn öleceði gündür!" diyor onlarý oyalýyordum. Vallahi onlara, durmadan ok atýyor ve onlarý öldürüyordum. Bana yönelip de öldürmediðim hiçbir atlý yoktu. Dað yolu daraldý.müþrikler boðazýn dar geçidindeyken ok yetiþmez oldu. Daðýn üzerine çýktým onlara tekrar atmaya baþladým.baskýncý müþrikler güneþ batmadan önce Zu Kared denilen sulu bir vadiye saptýlar. Çok susamýþlardý. Su içmek istediler. Onlarý orada da tedirgin edip uzaklaþtýrdým. Bu arada Rasulullah (s.a.)sahabileriyle yetiþti. Onlarla birlikte peþlerini takibe baþladým.yaya olarak tek baþýma baskýncýlara o kadar yaklaþmýþtým ki; ashab ordusunu arkamda göremiyordum. Sabahdan akþama kadar kaçmaktan yorulan müþrikler beni arkalarýnda görünce çok þaþýrdýlar. Nihayet develeri býrakarak kaçmak zorunda kaldýlar." Ýþte o gün Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz ashabýna: "Süvarilerin en iyisi Ebu Katade, piyadelerin en hayýrlýsý Seleme Ýbni Ekva'dýr" buyurdu. Seleme (r.a.)'ýn kahramanlýklarý her gazvede görülürdü. Sakif ve Hevazin gazvelerinde bir adam islam ordugahýna gelmiþ iþbirligi yapmayý teklif ediyordu. Sonra sývýþýp gittiði anlaþýldý. Seleme onu takip etti ve yakalanacaðý sýrada vuruþarak onu öldürdü. Devesini, silahýný eþyasýný alýp getirdi. Hadise Rasul-i Ekrem efendimize arzedilince alýnan ganimetlerin hepsinin Seleme'ye ait olduðunu söyledi ve onu bu þekilde taltif buyurdu. O, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in baþkanlýðýnda Beni Kilab seriyyesinde de bulundu. Tek baþýna yedi aileyi daðýtan Seleme (r.a.) çoluk-cocuk, kadýn-erkek hepsini toplayýp esir alarak getirdi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) kadýn ve cocuklarý niçin getirdin deyince müslüman esirlerin kurtarýlmasý için dedi. Müþriklerle anlaþma yapýldý ve onlar da serbest býrakýldý. O, cömertlikte de kahramandý. Allah için istendiðinde, olduðundan daha fazla verirdi. Halk onun bu özelliðini bildiði için; "Allah rýzasý için senden istiyorum." derdi. Seleme (r.a.) da "Allah rýzasý için istemeyen ne için ister ki?" diye onlarýn gönüllerini hoþ eylerdi. Tanýmadýklarýna bile ikramda bulunurdu. Kendisinden bir þey isteyen kimseyi reddetmezdi. Herkese de böyle öðüt verirdi. Seleme Ýbni Ekva (r.a.) 77 hadis rivayet etti. Hz. Osman (r.a.)'ýn þehadetinden sonra Rebeze'ye yerleþti. Hicretin 74. yýlýnda Medine'ye ziyaret için geldiðinde vefat etti ve sevgilisinin topraðýna defnedildi. Rabbimizden þefaatlerini niyaz ederiz. Amin. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadýný bana tattýr; kereminle beni bu günde þükrünü eda etmek için hazýrla; bu günde hýfzýn ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli! Amin MANÝ Mübarek ay gidiyor, Artýk veda ediyor, Orucunu tutana, Haydi hoþ kalýn diyor. Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:22 20:18 22:02 YÖNELÝÞ VE HUZURUN DÝLÝ DUA FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ C. Hadislerde dua ve örnekleri Hz. Peygamber, duanýn hakikatini bize tanýtmýþ, nasýl dua edeceðimizi de öðretmiþtir. Ýlgili bazý hadisleri aþaðýda deðerlendirerek duanýn hayatýmýzdaki yerini vurgulamaya çalýþalým. Hz. Peygamber (s.a.s) þöyle buyuruyor: "Dua ibadetin özüdür." (Tirmizi, Dua, 1) "Allah katýnda duadan daha deðerli bir þey yoktur." (ÝbnMace, Dua, 1) "Hiç kimse yoktur ki, günah bir þeyi isteme, yahut akraba ile iliþkiyi kesme dýþýnda, dua edince istediði þey kendisine verilmiþ olmasýn." (Tirmizi, Dua, 9) "Zikrin en faziletlisi; La ilahe illallah demektir, duanýn en faziletlisi ise Allah'a hamd olsun demektir." (Tirmizi, Dua, 9) "Tedbir kadere fayda vermez. Fakat, dua inen ve inecek olan her þeye fayda verir; o hâlde dua edin." (A. b. Hanbel, 4/234) "Üç kiþinin duasý þüphesiz kabul edilir: Mazlumun duasý, yolcunun duasý, babanýn çocuðuna duasý." (ÝbnMace, Dua, 11) "Ezan ile ikamet arasýnda yapýlan dua reddedilmez." (Tirmizi, Salat, 44) "Biriniz dua edince duasýnda kararlý olsun." (Müslim, Zikir, 7) Hz. Peygamber'in çoðunlukla yaptýðý dualar þunlardý: "Allahým! Bize dünyada da ahirette de güzel þeyler ver." (Müslim, Zikir, 26) "Allahým! Acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, ihtiyarlýktan, kabir azabýndan, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sýðýnýrým." (Müslim, Zikir, 50) "Sizden biri bir yerde konaklayýnca (Allah'ýn üstün kelimeleri ile yarattýðý varlýklarýn þerrinden O'na sýðýnýrým) tarzýnda dua ederse, oradan ayrýlýncaya kadar hiçbir þey ona zarar vermez." (Müslim, Zikir, 55) "Allahým! Yaptýðým ve yapmadýðým iþlerin þerrinden Sana sýðýnýrým." (Müslim, Zikir, 65) Kur'an ve sünnette çok sayýda dua örnekleri olmakla birlikte, bunlarýn aynýsýný yada orijinal metinlerini telaffuz etmek þart deðildir. Her müminin, Allah'a karþý övgü, dilek ve temennilerini kalbinin derinliklerinde hissettiði gibi sunmasý mümkündür. Bunun için dua metninin herhangi bir dilde olma þartý yoktur. Dualarda eðer samimiyet olursa, mutlaka karþýlýðýnýn bulunduðundan emin olmak gerekir. Ancak bunun bir þartý vardýr: Acele etmemek. Burada bir noktaya daha iþaret etmek isteriz. Ýnsan hayatýndaki baþarýlarýn temelinde yatan en önemli unsurlardan biri duadýr. Ancak burada dua almaktan söz etmek istiyoruz. Ýnsan sadece kendi gücü ile baþaramaz, bu baþarýnýn büyük ve kolay olmasý için mutlaka duasý kabul olan baþkalarýnýn da duasýný almak gerekir. Zira baþkasý bir insan için tertemizdir. Bunu dikkate alarak Müslümanlara dua etmeli, dua istemeli. Dua alan insanýn sýrtý yere gelmez. Özellikle akraba büyüklerinin, anababanýn duasýný, hangi þartlarda olursa olsun almaya özen gösterilmelidir. Çünkü anababanýn evladýna yapacaðý dualar mutlaka kabul olunur. D. Beddua Dua, olumlu isteklerin Allah'a yansýtýlmasý olgusudur. Beddua ise bunun tam tersidir. Kiþinin, gerek kendi aleyhine, gerekse çoðunlukla bunalarak kurtulmak ve rahatlamak istediði kimseler aleyhine, içten gelen duygularla Allah'a yapýðý çaðrýdýr. Dinimizde beddua tavsiye edilmemiþtir. Hz. Peygamber düþmanlarý dahil kimseye beddua etmemiþtir. Çünkü o, rahmet peygamberi olarak gönderilmiþ, insanlarý imha etmek için deðil, yaþatmak, onlarý rahatlatmak, temizlemek; eksiklerini ve olumsuzluklarýný ortadan kaldýrmak için gönderilmiþtir. Birilerinden bunalýnca beddua yolunu tutmak nefse hoþ ve kolay gelir. Fakat dua yolunu seçerek böyle kimselerin ýslahýný saðlamak daha isabetlidir. Örneðin evladýnýn olumsuz davranýþlarýndan bunalan anababa, ona eðer beddua ederse daha da kötü olmasýný saðlar, dolayýsýyla kendi parçasý olan bir kiþiye zarar vererek sonuç itibarýyla ar ve ayýbýnýn kendisine dönmesine sebep olur. Bunu yapmak ise isabetli bir yol deðildir. Anababanýn evladý için yapacaðý dua onun iyi bir insan olmasýna vesile olur, anababa da bunun faydasýný görür. Diðer insanlar da böyledir. Beddua edilen insan daha da kötüleþeceði için, toplumun ondan zarar görmesine sebep olur. Fakat tam tersine, büyük bir peygamberî sabýr örneði göstererek eðer kötülük yapanlara dua edilirse, toplumda giderek iyilerin sayýsý artar, kötülerin sayýsý azalýr. Bu durum týpký hastalanan ve hastalýðý müzminleþen bir insaný tedavi etmek ya da tedavi etmeyip ölmesine yardýmcý olmaya benzer. Bir toplumda iyilik ve güzelliklerin çoðalmasý için iyi ve güzel þeylerden söz etmek gerekir. Bunun için daima insanlara dua etmeli, baþkalarýndan da dua istemeli. Çünkü müminin mümin için yapacaðý dua Allah katýnda makbuldür. BÝTTÝ. Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði BAYRAM ÇORBASI Çorbanýz için tencereye sýcak su koyup üzerine haþlanmýþ buðdaylarý ekleyin. Su kaynayýp buðdaylar iyice yumuþayýnca terbiyesini hazýrlayýn. Terbiye için yoðurt, un ve yumurtayý çýrpýp önce soðuk su sonra da sýcak su ilave ederek ýlýtýn. Çorbanýza karýþtýra karýþtýra ekleyin. En son incecik kýyýlmýþ pancar yapraklarýný ekleyip bir iki dakika daha piþirin. Sokaracý için tereyaðýnda ince doðranmýþ soðanlarý kýzartýn. Çorbanýn tuzunu ekleyip üzerine sokaracý dökün. Malzemeler 1 demet pancar yapraðý 1 su bardaðý haþlanmýþ buðday yarým su bardaðý haþlanmýþ nohut su TERBÝYESÝ ÝÇÝN 1 kase yoðurt 1 çorba kaþýðý un 1 yumurta SOKARACI ÝÇÝN 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 soðan tuz BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 HABER 10 Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek RAMAZAN BAYRAMINI Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek RAMAZAN BAYRAMINI Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz YEMEÐE AZ, SOHBETE ÇOK ZAMAN AYIRIN Büyüklerimizin evindeki bayram kahvaltýsý ile baþlayan ve akrabalarýmýza yapýlan bayram ziyaretleriyle devam eden bayram günlerinde, tüm aile bir arada olduðu için sofralar her zamankinden daha çeþitli yiyecekler içerir. Bazen bunlarý reddetmek, büyüklere saygýsýzlýk gibi de algýlanmaktadýr. Bu günlerde "yöresel lezzetlerimizden" vazgeçmeden, kilo almayacak þekilde, dengeli beslenmek ve her çeþit besinden küçük miktarlarda yemek en saðlýklý seçimdir. Önemli olan "neyi, ne kadar, nasýl ve ne zaman" tükettiðinizdir. Çocuklara Dikkat! Ramazan Bayramý, aslýnda en çok çocuklarýn iple çektikleri, merakla bekledikleri bir bayramdýr. Yeni kýyafetler, bayram sabahý büyüklerin elini öptükten sonra heyecanla tahsil edilen cep harçlýklarý ve tabii ki kapý kapý gezerek þeker toplamak Ýþin eðlence ve oyun kýsmý bir tarafa, çocuklarýn beslenmesi yetiþkin beslenmesinden daha hassas bir konudur. Aþýrý þeker ve þekerli ürünler tüketilmesi, çocuklarda diþ ve sindirim sistemi rahatsýzlýklarýna sebep olur. Bunun için bayramdan önce çocuðunuz ile oturup konuþun ve ona þekerli gýda tüketiminin fazlasýnýn zararlý olabildiðini anlatýn. Sýnýrlý miktarda çikolata ve þekere müsade edin ama tamamen yasaklamayýn. Çünkü bu durum, çocuðunuzun gizli gizli þeker veya çikolata yemesine sebep olabilir. Çocuklara büyüme ve geliþmelerine katkýsý saðlamayan þeker ve çikolata yerine badem, ceviz, fýndýk gibi kuruyemiþler, meyveli süt veya yoðurdun ikram edilmesi daha saðlýklý olacaktýr. Kýzartýlmýþ Hamur Tatlýlarý Yerine Sütlü Tatlýlar Bayramlarýn vazgeçilmezleri olmalarýna karþýn kýzartýlmýþ hamur tatlýlarý, kandaki yað ve kolesterol seviyesini de arttýrabilir. Tercihen, kalori ve yað oraný hafif olan sütlü ve meyveli tatlýlarý tüketmek ve ikram etmek daha faydalý olacaktýr. Özellikle yaþlýlarýn bu konuya çok daha özen göstermesi gereklidir. Ramazan boyunca istirahat eden mide, bayramda týka basa doldurularak yorulmamalý ve eski temposuna dönmesi yavaþ yavaþ ve saðlýklý besinlerle saðlanmalýdýr. Bayramýn ilk günlerinde sebze ve meyve aðýrlýklý beslenmek faydalý olacaktýr. Bayramda Bol Sývý Tüketin Ramazan ayýnda saati bulan oruç süresi, vücudun sývý ihtiyacýný artýrmaktadýr. Bu nedenle bayramda ve sonrasýnda mutlaka su ve gazsýz içecekler tüketilerek sývý dengesi saðlanmalýdýr. Bayramda Nasýl Beslenmeli? Bayram ziyaretindeki ikramlara gerektiði yerde "hayýr" demeyi bilmemiz gerekir. "Tatlý yiyelim tatlý konuþalým" diyerek bayramlarda þeker, çikolata, þerbetli tatlýlar ikram edilir. Kendisi tatlý ama sonuçlarý acý olabilecek bu yiyecekler tüketilirken ölçülü olmak gerekiyor. Sonuç olarak; sadece fiziksel açlýðýnýzý giderecek kadar yiyin, disiplininizi kaybetmeyin. Bayram sofralarýnda geçirilen zamanýn uzun olmasý, yenilen yemek miktarýný da artýrabilir, dikkat edin... Beraber yapýlan sohbetlerin keyfini çýkarmaya çalýþýn.bayram ziyaretlerinde yakýn mesafeler için araç kullanmak yerine, yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mümkün olduðunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesi tercih edilmelidir. Fiziksel aktivitenin kan þekerini ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye ve baðýrsak hareketlerini arttýrmaya yardýmcý olduðu unutulmamalý, haftada 5 gün en az dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. SAÐLIKLI bir bayram geçirmeniz dileðiyle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Uslu ve Köse'nin TBMM nöbet tarihleri belli oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe gününe kadar tatile girdi. Meclisin tatile girmesiyle birlikte içtüzüðün 17. maddesi gereðince 15 Temmuz 2015 tarihinden 30 Temmuz 2015 tarihine kadar Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu parlamentoda nöbetçi Ýdare Amiri olarak görev yapacak. CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse ise Aðustos tarihleri arasýnda Mecliste nöbetçi Ýdare Amiri olacak. Otobüs devrildi: 1 ölü Sungurlu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýlyas Akman yönetimindeki 19 KK 385 plakalý yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 3. kilometresinde þoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada otobüste sýkýþan yolculardan Mustafa Özel (29) olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaralanan 30 kiþi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Aðýr yaralanan 3 kiþi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilirken diðer yolcular tedavilerinin ardýndan taburcu oldular. Otobüste 30 yolcu ile 2 þoför ve 1 erkek servis görevlisi olmak üzere 33 kiþinin olduðu öðrenildi. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü saðlandý. Otobüsün Çorum'dan Ankara istikametine gittiði bildirildi. Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN BAYRAMINI KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RAMAZAN BAYRAMINI kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz

11 2 AÐUS- 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE HABER 11 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin TEL: Mübarek Ramazan Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz TURGAY - TUYGUN- SELÝM ELÝAÇIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 93. SOK. NO: 3 ÇORUM ELÝAÇIK MAKÝNA ÇFK ikinci fotoðraf kursunu açýyor Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin ikincisi açýlacak. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK, etkinliklerini sürdürüyor. HEM iþbirliðinde geçen ay baþlatýlan fotoðraf kursuna gösterilen yoðun ilgi ve gelen talepler üzerine yeni bir kurs açmaya hazýrlanan ÇFK, Kasým ayýnda açýlmasý planlanan ikinci kurs için talep toplamaya baþladý. ÇFK Baþkaný Atakan Akman ve kulübün basýn sözcüsü Fatoþ Aykaç, HEM Müdürü Fuat Bal'ý ziyaret ederek, hem yeni göreve baþlayan Bal'ý tebrik etti hem de ikinci fotoðrafçýlýk kursu baþvuru yaptý. Geçen ay baþlayan fotoðrafçýlýk kursunun yoðun ilgi gördüðünü ifade eden Akman, "HEM iþbirliðinde Haziran ayýnda açýlan fotoðrafçýlýk kursunda þuanda yaklaþýk 40 kursiyerimiz temel fotoðraf eðitimi alýyor. Kurs gösterilen yoðun ilgi ve gelen talepler üzerine ikinci bir kurs açmak istiyoruz. HEM güvencesinde açtýðýmýz ilk kursumuz baþarýyla devam ediyor. Bu konuda bize gösterdiðiniz ilgi dolayýsýyla fotoðraf severler adýna sizlere teþekkür ederim. Ýkinci kursumuzu da, TÜMSÝAD iftarýna Çorum'dan katýlým Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýldýðý TÜMSÝAD Genel Merkezinin geleneksel iftarýna Çorum'dan da katýlým oldu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan TÜMSÝAD iftarýnda yaptýðý konuþmada "Yeni hükümetin bir an önce kurulmasýný diliyorum. Þayet bu üç gün sürecek ilk turdan sonuç alýnamazsa Ramazan Bayramý'ndan sonra süreç devam edecektir" dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programýna Erdoðan'ýn yanýsýra TÜMSÝAD Baþkaný Yaþar Doðan, Baþbakan Yardýmcýlarýndan Numan Kurtulmuþ ve Yalçýn Akdoðan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk,Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ile TÜMSÝAD 9 Avrupa ülkesi temsilcilikler ve þube 57 yurt içi il þube baþkan ve yönetim kurulu ve üyeleri katýldý. Ýftarda Çorum'u ise TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri temsil etti.haber Servisi halen devam eden kursumuz bittikten sonra açmayý düþünüyoruz. Bu konuda önceki kursta olduðu gibi desteklerinizi esirgemeyeceðinize inanýyorum. Yeni görevinizde de sizlere baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. HEM Müdürü Fuat Bal da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ÇFK yönetimine teþekkür etti. Göreve yeni baþladýðýný ve çok aktif olan HEM'in baþarýlý çalýþmalarýný daha da ileri taþýyacaðýný belirten Bal, birçok alanda kurs verdiklerini söyledi. Fotoðrafçýlýk kursunun da ilgi gören eðitimlerden biri olduðuna dikkati çeken Bal, ikinci kursun açýlmasý için de gerekli katkýyý yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti.kasým ayýnda baþlamasý planlanan ikinci Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi'ne katýlmak isteyenler, adresi ile (Atakan Akman), (Ahmet Yazýcý) ile (Doðan Boduç) numaralý telefonlarý arayarak müracaat edip, bilgi alabilecekler. Gençler iftarda buluþtu Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn düzenlediði etkinlikler çerçevesinde gençler iftarda buluþtu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü katkýlarýyla, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan gençlere yönelik iftar programý düzenlendi. Çorum Gençlik Merkezi'nin Hýdýrlýk Kur'an Kursunda verdiði iftar yemeðine Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Kur'an Kursu öðretmenleri, Gençlik Merkezi çalýþanlarý, Gençlik Liderleri ve gençler katýldý. Düzenlenen iftar programýnda konuþan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, gençler ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, " Ramazan Ayý birlik, beraberlik, paylaþma ve yardýmlaþma ayýdýr. Bizlerde genç kardeþlerimiz ile birlikte olmak için bu iftar programýný düzenledik. Gençler bizim her þeyimizdir. Gençler için ilimiz genelinde çeþitli kurslar, Gençlik Kamplarý ve geziler gerçekleþtiriliyor. Yapýlan bütün çalýþmalar ruhu, gönlü, karakteri saðlam nesiller yetiþtirmek ve atalarýmýzdan bizlere býrakýlan bu emanetleri saðlam omuzlar üzerinde ecdadýmýzýn yaptýðý gibi gelecek nesillere býrakabilmek içindir. Her gencin bir gayesi ve ideali olmalýdýr. Karakterimizin ve þahsiyetimizin olgunlaþmaya baþladýðý en önemli safhasýndayýz. Hayatta kendi deðerimizi öðrenmek istiyorsak neye önem verdiðimize bakmalýyýz. Bizler her zaman gençlerimizin yanýndayýz. Programýmýza katýlýmýnýzdan ötürü hepinize teþekkür ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Gençlik Merkezi çalýþanlarý, Gençlik Liderleri ve gençlere Akþemseddin Camii'nde namaz çýkýþý Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu hocanýn sunumu ile sohbet programý gerçekleþtirildi. Gençlerle Ramazan orucu ve Ýslami bilgiler üzerine konuþuldu. ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ ÝLÝMÝZ MERKEZ VE ÝLÇE KÖYLERÝNE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ ldarenin a) Adresi : MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-lhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 164 Takým Çocuk Oyun Grubu ( Kule, Ýkili salýncak ( 2 adet), yatay mer diven, düz kaydýrak, korkuluk ve Pik döküm ayaklý (oturma) bank (2 adet) alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Teknik þartname ekindeki listede yer alan Ýlimiz merkez ve ilçe köylerine, c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 75 takvim iþ günü içinde mal teslimi ve montajý tamamý yapýlarak kabule hazýr hale getirilecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl özel Ýdaresi Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. ihaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler. c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. isteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) istekli adýna düzenlenmiþ Sanayii Sicil Belgesi b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi c) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ Kapasite Raporu d) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi Standarda iliþkin belgeler: 1) Güvenlik : TS EN Standart Uygunluk Belgesi 2) Salýncaklar: TS EN Standart Uygunluk Belgesi 3) Kaydýraklar: TS EN Standart Uygunluk Belgesi 4) Banklar: TS EN 7941 Standart Uygunluk Belgesi 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokumaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum II Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Venlen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 75 (YETMÝÞBEÞ) takvim günüdür 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Basýn: Resmi ilanlar de

12 Fikstür belli oluyor 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý 3.Lig'de fikstür Salý günü çekilecek. Geçtiðimiz hafta gruplarýn belli olduðu Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig'de fikstür çekimi 21 Temmuz Salý günü yapýlacak. Çorum Belediyespor'un maç programý da belli olacak. Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sezonu fikstürleri 21 Temmuz Salý günü Ýstanbul'da çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleþtirilecek fikstür çekimleri saat 14.00'te baþlayacak. Yeni sezon Spor Toto 2. Lig'de 6 Eylül'de, 3. Lig'de ise 23 Aðustos'ta baþlayacak. Kýrmýzý-Siyahlýlar ilk etabý tamamlýyor Belediyespor'dan bayram hediyesi Yeni sezon hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdüren Çorum Belediyespor ilk etabý bugün yapacaðý tek antrenmanla tamamlayacak. Yeni sezon hazýrlýklarýna 6 Temmuz tarihinden bu yana Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor, dün çift antrenman yaptý. Ulukavak sahasýnda gerçekleþtirilen antrenmana bütün futbolcular katýldý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýyla birebir ilgilenirken sabah kondisyon çalýþmasý yapan Kýrmýzý-Siyahlýlar antrenmaný 1.5 saatlik çalýþmanýn ardýndan tamamladý. Öðleden sonra gerçekleþtirilen antrenman ise ýsýnma koþularýnýn ardýndan 5 e 2 çalýþmasý ile sürdü. Daha sonra ise Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolculara taktik çalýþma yaptýrdý. Futbolcularýn oldukça istekli olduklarý gözlenen antrenman yaklaþýk 2 saat sürdü. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Çorum Belediyespor yönetimi kadrosuna Beylerbeyispor'dan Mümin'i dahil etti. Dýþ transfer çalýþmalarýný sürdüren ve ön libero arayýþlarý içerisinde olan Çorum Belediyespor yönetimi Beylerbeyispor'un ön liberosu Mümin Talip Pazarlý'yý kadrosuna dahil etti. Dýþ transferde kadrosuna 8 ismi dahil eden Çorum Belediyespor yönetimi geçtiðimiz akþam Çorum'a davet ettiði Mimin Talip Pazarlý ile her konuda anlaþmaya vardý ve 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyespor'da Mümin Talip Pazarlý kadroya son dahil olan isim oldu. Mümin Talip Pazarlý takýmýn bayramdan sonra yapýlacak olan 2.etap çalýþmalarýnda yer alacak. MÜMÝN TALÝP PAZARLI KÝMDÝR? 1994 Ýstanbul Eminönü doðumlu olan Mümin Talip Pazarlý futbola Güzelcespor'da baþladý yýlýndan 2012 yýlýna kadar amatör olarak top koþturan Talip Pazarlý, 2013 yýlýnda Beylerbeyispor'da profesyonel imza attý yýlýna kadar sözleþmesi bulunan Mümin Talip Pazarlý önümüzdeki 2 yýl boyunca Çorum Belediyespor formasý giyecek. Mümin geçtiðimiz sezon 34 maçta forma giydi 1 gol attý. Aykut Kocaman istedi Ayhan Akman aldý Çakmar'dan Sungurlu güreþine destek Transfer piyasasýnýn konuþulan isimlerinden olan Darýca Gençlerbirliði kalecisi Ersin Aydýn, PTT 1. Lig'in güçlü temsilcisi Karþýyaka'ya transfer oldu. Transfer piyasasýnýn konuþulan isimlerinden olan Darýca Gençlerbirliði kalecisi Ersin Aydýn, PTT 1. Lig'in güçlü temsilcisi Karþýyaka'ya transfer oldu sezonunun baþýnda Ýstanbulspor'dan alýnan 25 yaþýndaki eldiven, Darýca'nýn kalesini baþarýyla korumuþtu. Geride býraktýðýmýz sezonda profesyonel liglerde en az gol yiyen kaleci unvanýna ulaþan Ersin, yeni takýmýnýn Erzurum kampýna dahil oldu. 130 BÝN TL ÖDENDÝ Karþýyaka'nýn Ersin için Darýca'ya ödediði bonservis ücreti belli oldu. Sarý-Yeþilli yönetim, Ersin'i isteyen takýmlardan Bin TL arasýnda rakam talep ediyordu. Yeþil-Kýrmýzýlýlar, 25 yaþýndaki Ersin'in bonservisini 130 bin TL karþýlýðýnda aldý. Ersin ile bir dönem Aykut Kocaman'ýn çalýþtýrdýðý Konyaspor da ilgileniyordu. Stadyumda çalýþmanýn keyfi baþka Spor -Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, yeni sezon hazýrlýklarýna devam ediyor. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda teknik direktör Cahit Terzi nezaretinde bir çalýþma yapan futbolcularýn hýrslý olduklarý gözlemdi. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Terzi, futbolcularýn gösterdiði performanstan memnun olduklarýný belirterek þunlarý söyledi;" Biliyorsunuz yeni sezon hazýrlýklarýna Fener sentetik sahada devam ediyorduk. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Uður Akdeniz ile çim sahada antrenman yapmamýz konusunda bir görüþmemiz oldu. Saðolsun kendisi bizi kýrmadý. Zonguldakspor'lu futbolcular yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda ilk kez Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda çalýþtý. Tesisleri açtý. Sýcak havada sentetik sahada antrenman yapmak çok zor oluyor. Onun için doðal çimde çalýþtýk. Güzelde oldu. Ýlk etap kampýmýzý kendi tesislerimizde yapýyoruz.ýkinci etap kampa hazýrlýk aþamasýný yapýyoruz. Bayram sonrasý ikinci etap kamp çalýþmalarýný Nevþehir'de yapýcaðýz. Kadromuzu koruduk. Takviyeler yaptýk.ýkinci etap kamp çalýþmalarýnda hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk vereceðiz. Tespit ettiðimiz bir iki eksik olursa onu da lig baþlayana kadar yapacaðýz" Güreþ Milli Takým Antrenörü hemþehrimiz Abdullah Çakmar, Sungurlulu güreþçilere minder hediye etti. Çakmar, Ankara Büyükþehir Belediyesinden temin ettiði 75 adet güreþ minderi ve 1 tane güreþ brandasýný ilçeye getirerek, Ýlçe Spor Müdürlüðüne teslim etti. Çakmar yaptýðý açýklamada, "Sungurlulu güreþçi kardeþlerimin daha iyi ortamda çalýþmasý için Ankara Büyükþehir Belediyesinden minder talep ettim. Onlarda verdiðim hizmetlerden dolayý bu isteðimi kabul ederek, Sungurluya 75 adet güreþ minderi ve 1 tane güreþ brandasý göndermeyi kabul ettiler" dedi. Azerbaycan'ýn Baþkent'i Bakü'de düzenlenen 1. Avrupa Oyunlarýnda hemþehrimiz Abdullah Çakmar'ýn antrenörlüðünü yaptýðý Taha Akgül'ün altýn madalya kazanmasýyla, Türkiye, 24 yýl aradan sonra Avrupa Oyunlarýnda Abdullah Çakmar'ýn antrenörlüðünde altýn madalya almayý baþarmýþtý. 125 kiloda Dünyanýn en iyisi olan Milli Güreþçi Taha Akgül, Avrupa Oyunlarýnýn 18 Hazirandaki finalinde Belaruslu rakibi Shemarov'u 6-0 maðlup ederek altýn madalya kazanmýþ ve þampiyon olmuþtu. Taha Akgül, sevincini antrenörü hemþehrimiz Abdullah Çakmar ile Türk ve Azeri bayraklarý ile tur atarak paylaþmýþtý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Bayram trafiði D-100 ü kilitledi Osmancýk'tan geçen ÝstanbulSamsun D-100 karayolunda, Karadeniz Bölgesi yönüne seyreden araçlarýn yoðunluðu trafiði durma noktasýna getirdi. Osmancýk ta Karadeniz Bölgesi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý

Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý Elektrik kesintisinden dolayý bazý vatandaþlar zarar gördüklerini iddia etti. Yedaþ kendinden kaynaklanan zararlarý karþýlýyor.bahadýr Ömer Yücel - Dün gazetemizi arayan vatandaþlar Binevler bölgesindeki

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

14. çaðrý dönemine 17 baþvuru

14. çaðrý dönemine 17 baþvuru 14. çaðrý dönemine 17 baþvuru Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu tarafýndan, 17 Nisan 2015 tarihinde yayýnlanan 14. çaðrý proje baþvuru dönemine baþvurular 10 Haziran 2015 günü sona erdi. Çorum'da

Detaylı

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli Hitit Rallisi ne görkemli final Çorum Belediyesi 42. Hitit Rallisi nin bitiþi görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Belediye binasý önünde düzenlenen törenle yarýþmacýlara kupalarýný teslim eden Belediye

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Çorum'a yatýrým gelmez

Çorum'a yatýrým gelmez Çorum'da kaba ölüm hýzý yükseldi Ölüm sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 372 bin 686 iken bu sayý %4,7 artarak 2014 yýlýnda 390 bin 121 oldu. Ölenlerin %54,7'sini erkekler, %45,3'ünü kadýnlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

için büyük gayret gösteriyoruz"

için büyük gayret gösteriyoruz Belediye 10 Ocak'ta geleneði bozmadý Çorum Belediyesi her yýl "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde" geleneksel hale getirdiði programda gazetecileri biraraya getirdi. Anitta Otelde düzenlenen programa

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç K.K.358 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı