Otobüs devrildi: 1 ölü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otobüs devrildi: 1 ölü"

Transkript

1 Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe gününe kadar tatile girdi. SAYFA 10 DA 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Bayramýnýz Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan... SAYFA 5 TE TÜMSÝAD iftarýna Çorum'dan katýlým Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýnda katýldýðý TÜMSÝAD Genel Merkezinin geleneksel iftarýna Çorum'dan da katýlým oldu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan TÜMSÝAD iftarýnda yaptýðý konuþmada... SAYFA 11 DE Otobüs devrildi: 1 ölü Belediyespor'dan bayram hediyesi Çorum Belediyespor yönetimi kadrosuna Beylerbeyispor'dan Mümin'i dahil etti. SAYFA 12 DE Sungurlu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýlyas Akman yönetimindeki 19 KK 385 plakalý yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 3. kilometresinde þoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada SAYFA 10 DA otobüste sýkýþan yolculardan Mustafa Özel (29) olay yerinde hayatýný kaybetti. "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Mahalle iftarlarýnýn son duraðý Mimar Sinan oldu Çorum Belediyesi'nin, Ramazan ayý boyunca insanlarýn dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkilerini geliþtirmek amacýyla bir araya getirdiði mahalle iftarlarý Mimar Sinan Mahallesiyle tamamlandý. Belediye basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma Pazarý'ndaki mahalle iftarýnda binlerce kiþi ayný anda iftar yaparak Ramazan ayýnýn manevi hazzýný yaþadý. SAYFA 7 DE Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 2 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. SAYFA 6 DA Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, SAYFA 3 TE BAYRAM NAMAZI: 06: 08 Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun 5 ÇFK ikinci fotoðraf kursunu açýyor 11 8 Bahçelievler'in toplu taþýma taleplerini dinlediler TE DE DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:22 05:16 12:53 16:48 20:18 22: YARIN RAMAZAN BAYRAMININ I. GÜNÜDÜR - Dünya Kýble Günü - Ýctimâ vakti: 04:25 HATIRLATMA:YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Þevvâl Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile de ilk defa, Hint Okyanusu'ndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri BÝR NASÝHAT Rýza Koçak Aldanma kardaþým dünya malýna Amel kazan sen hazýrlan yanýna Bir gün kollar seni ölüm salýna Har düþer gülüne bir gün solacak Ýncitme incinme sende arkadaþlarým Yakýn ol kardaþa söyle barýþtan Hayatýn memur yap kurtar savaþtan Har düþer gülüne bir gün solacak Üç günlük dünyada neden savaþýn Ýyilik yap insanlýða alýþýn Husumetlik yapma sonra barýþýn Har düþer gülüne bir gün solacak Bilir misin yedi esma sendedir Aðzýn dilin kulak burun birde yüz Allah vermiþ þu bedene birde yüz Har düþer gülüne bir gün solacak (RIZA KOÇAK) Senden ne edip neylersin Bütün insanlara gönül eðlersin Yanýp yýkýlmýþa sende aðlarsýn Har düþer gülüne bir gün solacak Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6408 2,6416 EUR 2,9094 2,9101 STERLiN 4,1291 4,1305 2,1376 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ünal Oto Boya Ünal Sarýoðlu Aþaðý Sanayi 1. Çelik Sk. No: 29 (Tuzcular Arkasý) Çorum Telefon : Cep : Bahçelievler MTAL Berlin yolcusu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Berlin'de staj yapacak. Okul Müdürü Halise Akay konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan uygulamasý desteklenen, TR01-KA nolu "Çaðýn Gereksinimi Mobil Cihazlara Web Site Geliþtirme Eðitimi" konulu proje ile ilgili yapýlacak faaliyetler kapsamýnda 12 öðrencinin vizyonunu geliþtirmek, onlara öðrenim gördükleri alanlarda yurt dýþýnda nasýl bir eðitim verildiðini, uygulamalarýn nasýl yapýldýðýný pratikte yaþayarak öðrenmelerini saðlamak amacýyla 22 Temmuz - 11 Aðustos tarihleri arasýnda 2 refakatçi öðretmen ile Berlin'de staja göndereceklerini dile getirerek, ayrýca staja gitmeye hak kazanan baþarýlý öðrencilerin Halk Eðitim Merkezi ortaklýðýnda Ýngilizce öðretmeni Tuðba Arýcý tarafýndan verilen Ýngilizce kursu ile dil hazýrlýklarýný tamamlandýðýný ifade etti. Proje sorumlularý Murat Uçar ve Gülçin Demir Çoþkun ise ''Okulumuz, Þirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklýðýnda 11. ve 12. sýnýflardan toplam 12 öðrenci ile Web Programcýlýðý alanýnda eðitim görmüþ öðrencilerimizin öðrenim gördükleri alanlarda uygulama ve deneyimlerini artýrmak, yurt dýþýnda alacaklarý eðitimlerle mobil cihazlarda web sayfasý geliþtirmek ve bu alana dair teknolojik geliþmeleri takip etmek için 21 gün süre ile Berlin'de staj yapacaklar" dediler. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Rumi oðlu Yaþar Uzun Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 ceviz 1969 CEVÝZ KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN Ceviz Tadýnda Tatlý Bayramlar REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 1 Tepsi Börek 45 TL 1 Tepsi Baklava 65 TL "Ahýska Türkleri sempozyumunun yankýlarý hala sürüyor" MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "Yeni bir Ramazan Bayramýný daha milletçe huzur ve mutluluk içinde idrak etmenin bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Umuyor ve diliyoruz ki 11 ayýn sultaný olan Ramazan kulluðumuzu onaran deðer ve yükümlülükleriyle, kendimize çeki düzen vermemizi saðlayan ilkeleriyle, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandýrdýðýmýz dostluk, kardeþlik ve komþuluk iliþkileriyle, hiç þüphesiz son derece verimli bir ay olmuþtur. Ramazan ayý yardýmlaþmanýn, 'bir' olmanýn, birlik olmanýn, kardeþ Bekir Çetin'den Ramazan Bayramý mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyaret etti. Ziyarette Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Þerafettin Ahýskalý, Ýbrahim Ahýskalý, Av. Ali Beyaz ve Ýhya Çataldað da hazýr bulundu. Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Genel Baþkan Ziyatdin Kassanov'un selamlarýný ve Ahýska Türkleri ile ilgili çalýþmalarýndan dolayý teþekkürlerini iletti. Bundan sonra da ortak konular üzerinde birlikte çalýþmalar yapma isteklerini vurgulayan Uçar, yakýn bir geçmiþte üniversite tarafýndan düzenlenen Ahýska Türkleri konulu uluslararasý sempozyumun yankýlarýnýn hala sürdüðünü, bu sayede Çorum'un ve Hitit Üniversitesinin oldukça olumlu bir izlenime sahip olduðunu söyledi. Üniversite basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre toplantýda, ülkemiz dýþýnda yaþayan Ahýska Türklerinin lisans ve lisansüstü iþ birliði ve Ahýska Derneði kurulmasý ile ilgili konular hakkýnda görüþmeler yapýldý. Kurulacak olan derneðin alt yapý ve prosedür ile ilgili ihtiyaçlarý, izlenmesi gereken yöntem konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Çorum'da Ahýska Türkleri ile ilgili bir dernek kurma konusunda ilke kararýna ve çalýþmalarýn baþlatýlmasý hakkýnda görüþ birliðine varýldý. Fuat Uçar'ýn ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitedeki yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný bunda, yapýlan tanýtým ve iþ birliði çalýþmalarýnýn ve düzenlenen uluslararasý etkinliklerin büyük rolü olduðunu ifade etti. Yurtiçinde ve yurtdýþýnda gerçekleþtirilen üniversite tanýtým etkinliklerinin geri dönüþlerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bundan sonra da benzer çalýþmalara devam edileceðini söyledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahýska Türkü gençlerin üniversitede öðrenim görmelerinden büyük memnuniyet duyacaklarýný, bunun için gerekli altyapý ve akademik ortama sahip olduklarýný dile getirdi. Bu tür ziyaretlerin özellikle öðrenci ve öðretim üyesi hareketliliði için gereken anlayýþ ve heyecaný oluþturacaðýný ifade eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite ve STK iþ birliði ile uluslararasý baþarýlara hep birlikte imza atýlacaðýný söyledi. olmanýn en güzel örneklerinin yaþandýðý zaman dilimidir" dedi. Çetin açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ramazan, her alanda ölçülü olma hali, ölçülü yaþama zamanýdýr. Ramazan, zahmetin rahmete dönüþtüðü aydýr. Ramazan, paylaþmaktýr. Ramazan, tevazu ayýdýr, hürmet ayýdýr. Ramazan, rahmet ve berekettir. Ramazan Bayramý'nýn, içinde bulunduðumuz coðrafyaya ve tüm dünyaya öncelikle barýþ, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Ýlimizde huzur ve güvenle yaþanan Ramazan ayýnýn sonuna gelmiþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle, öncelikle gurbette memleket hasretiyle yaþayan tüm Çorumlularýn Ramazan Bayramlarýný en içten duygularla kutlarým. Ayrýca vatan ve milletimizin birliði ve dirliði uðruna cansiperane çalýþan, hudut boylarýnda vatan bekçiliði yapan kahraman Mehmetçiðin, halkýmýzýn huzur ve güvenliðini saðlayan polis ve jandarma teþkilatýnýn da Ramazan Bayramýný en kalbi duygularýmla kutlarým. Bu bayramýn ülkemize, tüm Ýslam alemine ve insanlýða huzur, barýþ ve kardeþlik getirmesini yüce Allah'tan diler, hemþehrilerime bu vesileyle en derin sevgi, saygý ve hürmetlerimi sunar, saðlýk ve mutluluklar dilerim."

4 HABER 4 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Deðerli Oda üyelerimizin RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer Yýldýrým Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Ramazan Bayramýný þeker tadýyla geçirmesi dileðiyle, Ýyi bayramlar... Celal Onay Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek RamazanBayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Zekeriya YURTTAÞ "Bayramlar, insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan günlerdir" Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer Ramazan Bayramý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Baþý rahmet ortasý maðfiret, sonu cehennem azabýndan kurtuluþ ayý olan mübarek Ramazan ayýndan sonra Bayrama kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz" dedi. Açýklamasýnda tüm Ýslam aleminin ve Çorum halkýnýn Ramazan Bayramý'ný kutlayan Ezer, "Mübarek Ramazan bayramýnýzý, en içten duygularýmla kutluyor, Bayramýn milletimiz, Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuþtu. Son yýllarda bayramlarýn bir burukluk içinde kutlandýðýný kaydeden Ezer, "Birçok Ýslam beldesinde bayramý hak ettiði halde, bayramý bayram gibi yaþayamayan kardeþlerimiz var. Son yýllarda bayramlara hep buruk giren ve bir türlü istikrara kavuþamayan Ýslam dünyasýnda kardeþlik, dayanýþma, barýþ, huzur ve güven ortamýnýn yeniden tesis edilmesi, Ýslam ülkelerinin tekrar barýþ ve esenliðin diyarý olmasý için Allah'a dua ve niyaz ediyor" dedi. Ezer, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bayramlar insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn kuvvetlendiði, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði günlerdir. Bu müstesna günleri fýrsat bilerek bizleri topluma hazýrlayan yaþlýlarýmýzý, geleceðimizin umudu çocuklarýmýzý, sýkýntýda olan insanlarýmýzý ziyaret ederek bu sevinci ve mutluluðu onlarla paylaþmalýyýz. Bizlere insan olmanýn sorumluluklarýný hatýrlatan bayramlar sayesinde oluþan huzur ve barýþ ortamýnýn çok iyi bir þekilde anlayýp, kýymetini bilmek, sevgi, saygý ve dostluk baðlarýnýn güçlenmesi amacýyla en iyi biçimde deðerlendirmek gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle tüm saygýdeðer Çorumlularýn Ramazan Bayramý'ný kutluyor, esenlik, saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerimle sevgi ve saygýlar sunuyorum." Patates üreticileri istiþare yapacak Çorum Patates Üreticileri Birliði istiþare yapacak. Birlik Baþkaný Davut Subaþý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Çorum'da 2015 Patates hasadýna 20 Temmuz 2015 tarihinde itibaren baþlanacak olup, patates üreticilerinin birlik ve beraberliðinin saðlamasý ve iri patatesle ufak patatesin ayný deðerlere pazarlanmasý amacýyla 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda (yeni binanýn 3.ncü katýnda patates üreticileri toplanarak bilgi alýþ veriþinde bulunulacaklardýr. Yapýlacak toplantýya tüm patates üreticileri davetlidir" dedi. Haber Servisi ERDALLAR BÜRO MOBÝLYA Arif ERDAL- Murat ERDAL Uslu'dan Bayram mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Bayramlar, kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma duygularýnýn üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahiptir" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Milletimizin farklýlýklarýný zenginlik olarak görmesi ve sarsýlmaz baðlarla birbirine baðlý olmasý, ülkemizin en önemli gücünü oluþturmaktadýr. Bu topraklarda bin yýldýr olduðu gibi bundan sonra da, birbirimizi severek, hoþgörü ve diyalog kültürünü egemen kýlarak, deðerlerimize saygý göstererek barýþ içinde yaþayacaðýz. Zulüm gören Doðu Türkistan'lý, Suriye'li, Mýsýr'lý, Arakan'lý, Irak'lý, Karabað'lý,Çeçenistan'lý, Filistin'li, Kerkük'lü kardeþlerimizin biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasýen büyük dileðimizdir. Bu vesile ile tüm heþehrilerimin Ramazan Bayram'ýný tebrik ediyor, Bayram'ýn ülkemize, milletimize ve tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi. Üniversite Senatosu'na þenlik daveti Kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.kargý Belediyesi Baþkaný Zeki Þen, Rektör Alkan'ýn ikinci kez atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek ikili iþ birliklerinin önemine deðindi ve "Her zaman olduðu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerimiz ve katkýlarýmýz devam edecektir" dedi. Ayný zamanda Rektör Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný dileyen Kargý Belediyesi Baþkaný Þen, Prof. Dr. Alkan'ý ve Üniversite Senatosu'nu 19 Temmuz 2015 Pazar günü düzenlenecek olan Kargý Eðinönü Yayla Þenliði'ne de davet etti.ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise ikili iþ birliklerine her zaman açýk olduklarýný dile getirerek vermiþ olduklarý destekler ve davetlerinden dolayý teþekkür etti.

5 HABER 5 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Baro'dan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Kurumlar arasýnda ileriye dönük projeler yapýlmasýnýn da ele alýndýðý görüþmede, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutlayan Av. Akpýnar, üniversitede yapýlan çalýþmalarý takdir ettiklerini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlarýnýn devamýný diledi. Üniversitenin yakaladýðý bu güzel sinerji ile geliþimini her geçen gün daha da artýracaðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. "Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram" Ak Ocaklar Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, Ramazan Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Oruçla, Teravih Namazýyla, Okunan Mukabeleleriyle bir Ramazan Ayýný daha geride býraktýk. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaptýk. Muhtaç olan insanlara elimizi, soframýzý ve gönlümüzü açarak Ýslam ve insan kardeþliðini tattýk" dedi. "Ýçimizdeki ibadet aþký, insan sevgisi, fakire ve yardýma muhtaç olana el uzatma isteði her zamankinden daha coþkulu þekilde davranýþlarýmýza yansýdý. Þimdi de ayný his ve heyecanla Ramazan Bayramýný idrak etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" diyen Bolat, "En yakýnda olanýn elini tutmak, onulmaz zannedilen yaralarý sarmaktýr bayram. Kardeþ gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaþmaktýr tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktýr bayram... Yürekleri enkaz altýnda býrakmadan sevgiyi tüm insanlýða paylaþtýrmaktýr... Gönüllerin kývrýmýna sevgi köprüleri kurmaktýr bayram... Bir çocuðun düþlerine yaðmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram... Milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir bayramlar. Yalnýzlýklardan kurtulmak, ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar inþa etmek ümidiyle Ramazan Bayramýnýzýn kutlu olsun " ifadelerini kullandý. Üniversiteden Amasya Merzifon Havalimaný yetkililerine teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Müdürü Prof.Dr. Menderes Suiçmez, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi programý öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Aslýhan Kaya, Öðr.Gör. Murat Kartal ve Öðr.Gör. Ömer Faruk Karakaþ ile birlikte Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a bir teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede göreve geldiklerinde 83 bölüm/program varken, bugün itibariyle bunun 170'e ulaþtýðýný, yeni bölüm açýlmasýnda en önemli kýstaslardan bir tanesinin uzun vadeli-istihdam odaklý olabilme olduðunu belirtti. Bu kapsamda TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn açýlmasýnda ön çalýþmalarý yaptýktan sonra, artýk dünyanýn sayýlý havayollarýndan biri olan Türk Hava Yollarý Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil ile de görüþtüklerini ve büyük bir istihdam alanýna sahip olan bu bölümü açmaya karar verdiklerini ifade etti. TBMYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programýnýn yeni açýlmasýna raðmen bu yýl %100 doluluk oranýna ulaþtýðýný ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencilerinin Amasya Merzifon Havalimaný'nda çok ciddi bir iþ baþý eðitim yaptýklarýný, bu noktada verdikleri destekten dolayý baþta Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr olmak üzere, Havaþ Ýstasyon Þefi Salih Demir, Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefi Erdinç Özkýlýç, Havalimaný Güvenlik Þefi Turgay Yýldýz ile Havalimaný Emniyet Þube Müdürü Ender Turan'a teþekkür etti. Özellikle MYO'larda olabildiðince ilgili bölümlerde iþ baþý eðitim konsepti içerisinde hareket ettiklerini ve böylelikle öðrencilere henüz eðitimleri sürerken mesleki ve sektörel tecrübe edinmelerini saðlayan bir modeli uygulamaya koymaya çalýþtýklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, birkaç gün öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk tarafýndan ifade edilen "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiþtiren öðretim elemanlarýna sanayi ile iþbirliði yapma zorunluluðu, bir sonraki dönemde ise mühendislik öðrencilerine sanayide staj zorunluluðu gelecek. Üniversitelerimiz, yeni öðretim elemaný alýmýnda sektörel tecrübe isteyecek. Meslek yüksekokulu ve mühendislik eðitimi veren tüm fakültelerdeki öðretim elemanlarýna sanayide sektör ile ortak çalýþma yapma zorunluluðu getirilmesi planlanýyoruz. Bu sayede hem üniversite-sanayi iþbirliðini artýrmayý hem de eðitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Sektörden kopuk olan bir eðitim, teoriden öteye geçemiyor" sözlerini hatýrlatarak bu konunun artýk stratejik planlarda yer alýnan bir model haline geldiðini, bir keyfiyet deðil kýsa bir sürede zorunluluk olacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez bu yýl öðrenci alacak olan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile Havalimaný Ýþletme ve Ýtfaiye Þefliði arasýnda da iþbirliði yapmak istediklerini sözlerine ekleyerek, bu bölüm öðrencilerine de destek beklediklerini belirtti. Üniversite bünyesinde yer alan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý'nýn havacýlýk sektörüne büyük katký saðlayacaðýn belirten Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr ise iþ baþý eðitim konsepti çerçevesinde mezuniyet öncesinde uygulamalý eðitim ile öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri adýna her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade ederek havalimaný çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Amasya Merzifon Havalimaný Müdürü Ýbrahim Çýldýr, sektörde nitelikli elemanlara ihtiyacýn her geçen gün daha da artýðýný ifade ederek Hitit Üniversitesi MYO Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý öðrencileri için, "Amasya Merzifon Havalimaný olarak biz üzerimize düþen desteði vermeye hazýrýz" dedi. Çýldýr, Alaca MYO'da yer alan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý ile de iþbirliði yapmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Vali Kara'dan Bayram mesajý Vali Ahmet Kara Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Ýnsanlar arasýndaki sevgi ve saygýnýn en içten þekilde ifade edildiði, milli birlik ve beraberlik duygusunun her günden daha fazla anlam kazanlýðý müstesna günlerimizden Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan Vali Kara, "Bayramlar sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý çok özel günlerimizdir. Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve anlamlýdýr.bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin sonucu olacaktýr. Bu duygularla Ramazan bayramýnýn Ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine sevgi, barýþ ve kardeþlik getirmesi dileðiyle; Ýlimizde görev yapan sivil, asker, tüm kamu personelinin, özel sektör ve çalýþanlarýnýn, basýn mensuplarýnýn, tüm öðrencilerimizin ve siz Çorumlu hemþerilerimin ramazan bayramýný kutluyor, saðlýk, mutluluk dileklerimle sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.

6 TEK 2 HABER 16 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 6 Ömer-Mustafa UZUN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek BAYRAMINI kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. RAMAZAN BAYRAMI Dini bayramlar insanlar ve toplumlar arasý gerçek barýþ için Yüce Allah tarafýndan insanlarýn önüne konulan birer fýrsat ve muhasebe imkânýný veren günlerdir. "Evveli rahmet, Dr. Ahmet AKIN Ortasý maðfiret ve Çorum Ýl Müftüsü sonu azaptan kurtuluþ" olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Baþtan sona bir "arýnma ve bilinçlenme mevsimi" olan bu günlerde çocuk, genç, yaþlý, kadýn, erkek demeden hep birlikte cemaate katýlarak camiler þenlendirildi. Ýlimizde 4 (Dört) Camimizde; Huzur Camii, Ulu Cami, Akþemseddin Camii ve Veysel Karani Camiinde, Ýlimizin seçkin ve güzel sesli hafýz Ýmam-Hatip ve Müezzin Kayyýmlarý tarafýndan icra edilen, Osmanlý geleneði olan "Enderun usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði" ile yine Ýlimizin beþ ayrý mahallesinde Kubbeli Camiinde, Azap Ahmet Camiinde, Garantievler Camiinde, Köroðlu Camiinde, Ýsa Halife Camiinde ve Hýdýrlýk Camiinde de kuvvetli hafýz ÝmamHatiplerimiz tarafýndan hatimle teravih namazý kýldýrýlmak suretiyle Camileri dolduran cemaatimize farklý bir manevi atmosfer yaþatýlmýþtýr. " Zengin, fakir, akraba, komþu iftar sofralarýnda buluþarak ekmeðimizi aþýmýzý yüreðimizdeki sevgiyi ve umudu paylaþtýk. Allah'ýn rýzasýný kazanabilmek için iyi ve güzel davranýþlarýmýzý arttýrdýk. O'nun rýzasýna uygun olmayan davranýþlarýmýzý da terkederek, üzerimizdeki manevi kirlerden arýnma gayretinde olduk. Fitre ve zekâtlarýmýzý vererek hem bireysel hem toplumsal anlamda bunun ortaya çýkardýðý güzellikleri ve iyilikleri yakinen müþahede ettik ve ayný zamanda paylaþma, hayýrda yarýþma sorumluluklarýmýzý yerine getirmenin huzurunu yaþadýk. Sadece midemize deðil, zihnimizle duygu ve düþüncemizle de oruç tutarak irademizi eðittik. Ramazan ayý boyunca "Vakit Ýyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman" kazanýlan yüksek ahlâkîseviyemizi, Kur'an ile bilgilenme gayretimizi, paylaþma duyarlýlýðýmýzý, hâsýlý bütün güzel hasletlerimizi yýlýn diðer günlerinde de sürdürebilmek son derece önemlidir. Nitekim ibadetlerde orta yol ve süreklilik Yüce Allah'ýn istediði, sevgili Peygamberimizin tavsiye ettiði bir durumdur. Rahmet Peygamberi Muhammed Mustafa (sav.) " Ýbadetlerin Allaha karþý en sevimli olaný az da olsa devamlý olarak yapýlanýdýr" diye buyurmuþtur. Bayramlar sýradan günler olmaktan öte dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderildiði, barýþ, sevgi ve esenliðin toplumun tüm kesimlerine yayýldýðý " Ben" i "Biz" yapan Ýslam dininin rahmet kaynaklý çaðrýsýna kulak verilip yaný baþýndakinin fark edildiði kimsesizlerin gözetildiði, toplumda açýlan sosyal yaralarýn sarýldýðý, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn yeniden güç kazandýðý çok özel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygý, özveri, fedakârlýk ve güzellikler adýna ne varsa harmanlanýp, bunlarýn gönülden gönülle sunulmasý gerekmektedir. Bu günlerde "Yüce Rabbimiz tarafýndan sayýsýz nimetlerle donatýlan dünyamýzý bizlere zindan eden hýrs ve bencilliðimizi sorgulayarak, " Neyimizi paylaþamýyoruz?" sorusuna cevap aramalýyýz. Farklý anlayýþlardan dolayý insanlarý yargýlamadan, sýnýflandýrmadan ve ötekileþtirmeden gönül kapýlarýný birbirimize açmalý, aramýza koyduðumuz mesafeleri kaldýrarak þefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalýyýz. Varlýk sebebimiz ve hayýr dualarýna her zaman muhtaç olduðumuz anne ve babalarýmýzý, aile büyüklerimizi, akraba ve komþularýmýzý bu günlerde ziyaret etmeli, çocuklarý sevindirmeliyiz. Hastalarýmýzý, huzur evlerindeki yaþlý vatandaþlarýmýzý, öksüz, yetim ve engelli kardeþlerimizi ve onlara karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlamalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle Çorum halkýnýn Ramazan Bayramýný kutluyor, Bayram Namazý Cuma günü Sabah saat 06.08`de kýlýnacaðýný hatýrlatarak bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN HGYD'den bayram kutlamasý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, yaptýðý açýklamada baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu kurtuluþ olan Ramazan ayýný idrak etmiþ olmanýn bir kez bahtiyarlýðýný yaþadýklarýný dile getirerek, bayramlarýn birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn en yoðun yaþandýðý dönemler olduðunu ifade etti. HGYD Baþkaný Demirci, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Rahmet ve maðfiret ayý olan Ramazan ayýný geride býrakarak sevgi, umut, kardeþlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanýn huzur ve sevinci yaþanmaktadýr. Bayramlar toplumumuzda hiç þüphesiz anlamlý bir yere sahiptir. Bayramlarýmýz dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, sevgi ve saygý ikliminin hâkim olduðu aile fertlerinin akraba, dost ve arkadaþlarýn bir araya geldiði özlem giderdiði, komþuluk ve akrabalýk iliþ- kilerini geliþtiren, bizlere aile olmanýn ayrýcalýðýný yaþatan, yardýmlaþma ve dayanýþma geleneðinin en güzel örneklerinin yaþandýðý, toplumumuzun bir arada tutan en önemli günlerdir. Baþta Doðu Türkistan olmak üzere bazý ülkeler de yaþanan acýlar bir burukluk yaratsa da yeryüzünde kan ve gözyaþýnýn son bularak herkesin huzur içerisinde ailesiyle, sevdikleriyle acý ve kederden uzak güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Acý içerisindeki Müslüman kardeþlerimizin de biran önce huzura kavuþmasý ve akan kanýn durmasý en içten dileðimizdir. Unutmayalým ki, bayramlar kardeþlik iklimini, dayanýþma ruhunu, birlik ve beraberliðimizi tazeleme günüdür. Bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin ve tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, en içten sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." "Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým" "Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Ramazan Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Rahmet, Bereket ve Maðfiret ayý Ramazan'ý geride býrakmanýn hüznü ve bu ayý idrak etmenin sevincini bir arada yaþadýðýmýz bayram günlerinin gelmesiyle tatlý bir koþuþturma baþladý. Ýslam aleminde yaþananlar bizleri derinden üzdü. Onlara ancak dualarýmýzla yardým edebildik" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Doðu Türkistan, Keþmir, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Nijerya ve daha nice Ýslam beldeleri Müslüman dünyanýn birlik olamamasýndan cesaret alan þer güçlerin son model silahlarýný deneme alanlarý haline geldi. Ramazan ayý içerisinde Doðu Türkistan da yaþananlar toplumda infiale sebep oldu. Yaptýðýmýz bir organizasyonla 1 týr un, pirinç, çocuk malzemesi ve çeþitli gýdalardan oluþan yardým malzemesini Kayseri ilimize yerleþtirilen Türkmenler için Çorumlu hayýrseverlerin ve belediyemizin desteði ile ulaþtýrdýk. Geniþ katýlýmlý bir protesto yürüyüþü yaptýk. Ramazan ayýnýn sevinci üzüntülerimizin gölgesinde kaldý. Bütün bu yaþananlardan da anlaþýlýyor ki Müslümanlar bir ve beraber olmak zorundadýr. Sýradan mevzularý ayrýlýk konusu yapmayarak, ortak paydalarda buluþmanýn hesaplarýný yapmalýyýz. Dünyanýn AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Ramazan Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Rahmet ve cömertliðin en üst seviyeye çýktýðý Mübarek Ramazan ayýný tamamlayarak yüce dinimizin bizlere hediye ettiði iki bayramdan biri olan Ramazan Bayramýný karþýlamanýn mutluluðunu yaþamaktayýz" diyerek baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapý taþlarýndan olan özel günlerdir. Bayramlar kardeþlik, yardýmlaþma, kaynaþma, duygularýný en üst seviyeye çýkardýðý, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirdiði için,tarihimizde ve milletimizin hayatýnda her zaman mümtaz bir yere sahip olmuþtur. Ramazan Bayramý vesilesiyle küskünlükleri ortadan kaldýralým. Komþularýmýzla,dostlarýmýzla,akrabalarýmýzla bayramlaþalým. Muhtaçlarý,düþkünleri,ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetelim.bayrama buruk giren öksüzleri,yetimleri unutmayarak onlarý sevindirmeyi,bayram sevincimizi onlarla paylaþmayý ihmal etmeyelim" dedi. Bekiroðlu mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bizim medeniyetimizde kimse dini, dili, rengi nedeniyle dýþlanmamýþ, horlanmamýþ, eziyet görmemiþtir. Mazlumlarla dayanýþma içinde olmayý, onlarýn elinden tutmayý, onlarýn yardýmýna koþmayý esas almýþtýr. Dünyanýn muhtelif barýþ içerisinde yaþamasýnýn saðlanmasý Müslümanlarýn birlik olup insanlýða örnek olmasýndan geçmektedir" denildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadeler yer aldý: "Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak her zaman ayrýþmayý deðil, birlik olmayý, ayný hedefler için ortak hareket etmeyi ölçü edindik ve bundan sonra da insanlýðýn selameti için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Çorum halkýndan da her zaman desteklerini talep ediyoruz. Her yýl geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda yaptýðýmýz STK' lar ve Çorum halký bayramlaþmasýný bu Ramazan Ulu Camii bahçesinde deðil Çorum ÝHL Camii bahçesinde bayramýn 3. günü öðle namazýna müteakip yapýlacaktýr. Çoruma hizmet eden tüm STK gönüllülerini ve Çorum halkýný bayramlaþma programýna davet ediyoruz. Bayramlaþma sonunda ÝHL ve Çorimder tarafýndan ÝHL bahçesinde düzenlenen "Keþkek Günü" etkinliðine gidilecektir. Bu vesile ile Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak Ramazan ayýnýn rahmet dolu günlerinin yýl boyunca devam etmesini diler, Ramazan bayramýnýn tüm Ýslam alemine ve Çorumlulara hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz." yerlerinde acý, ýzdýrab, sýkýntý içinde olup bayramýn neþe ve sevincini tadamayan kardeþlerimiz var. Bayram vesilesiyle Ýslam dünyasýnda yaþanan bu acý ve sýkýntýlarýnda bir an önce son bulmasýný, bölgemizde huzur barýþ ve kardeþliðin hakim olmasýný yürekten arzu ediyorum. Bu duygu ve düþünceler içerisinde en kalbi duygularýmýzla hemþehrilerimizin, milletimizin ve Ýslam Aleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bayramýn tüm gönüllere, hanelere, insanlýða, huzur, saadet getirmesini temenni ediyorum." Bekiroðlu AK Parti Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma programýnýn Ramazan Bayramýnýn 1.günü saat 14.30'da parti binasýnda yapýlacaðýný da kaydetti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Bayram trafiði D-100 ü kilitledi Osmancýk'tan geçen ÝstanbulSamsun D-100 karayolunda, Karadeniz Bölgesi yönüne seyreden araçlarýn yoðunluðu trafiði durma noktasýna getirdi. Osmancýk ta Karadeniz Bölgesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

14. çaðrý dönemine 17 baþvuru

14. çaðrý dönemine 17 baþvuru 14. çaðrý dönemine 17 baþvuru Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu tarafýndan, 17 Nisan 2015 tarihinde yayýnlanan 14. çaðrý proje baþvuru dönemine baþvurular 10 Haziran 2015 günü sona erdi. Çorum'da

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli

Ýktidar yorgun, artýk deðiþmeli Hitit Rallisi ne görkemli final Çorum Belediyesi 42. Hitit Rallisi nin bitiþi görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Belediye binasý önünde düzenlenen törenle yarýþmacýlara kupalarýný teslim eden Belediye

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý

Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý Elektrik kesintisinden dolayý bazý vatandaþlar zarar gördüklerini iddia etti. Yedaþ kendinden kaynaklanan zararlarý karþýlýyor.bahadýr Ömer Yücel - Dün gazetemizi arayan vatandaþlar Binevler bölgesindeki

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Cemiyetlere tarafsýz maddi destek verilmeli"

Cemiyetlere tarafsýz maddi destek verilmeli Yitmen ve Ceylan ailelerinin acý günü Hastane müdür yardýmcýlarýndan si Öðretmenlerinden Zuhal Salman ( Yitmen ) ile Eski Marangoz esnaflarýndan Ali ve ayný zamanda Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Yönetim

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

için büyük gayret gösteriyoruz"

için büyük gayret gösteriyoruz Belediye 10 Ocak'ta geleneði bozmadý Çorum Belediyesi her yýl "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde" geleneksel hale getirdiði programda gazetecileri biraraya getirdi. Anitta Otelde düzenlenen programa

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Çorum'a yatýrým gelmez

Çorum'a yatýrým gelmez Çorum'da kaba ölüm hýzý yükseldi Ölüm sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 372 bin 686 iken bu sayý %4,7 artarak 2014 yýlýnda 390 bin 121 oldu. Ölenlerin %54,7'sini erkekler, %45,3'ünü kadýnlar

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SYDV'den 90 milyon lira yardým

SYDV'den 90 milyon lira yardým "Vatandaþlarýn, birlik ve beraberlik içinde seçim atmosferini yaþamasýný istiyoruz" Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı