Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II"

Transkript

1 Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II Yýl 1982 ve ilkbaharýn son aylarý. Sevgili dost, renkli ve deðerli bilim adamý Prof.Dr.Üner Tan, Erzurum'da 5inci Klinik Nörofizyoloji Kongresi-nin hazýrlýklarý ile uðraþýyor. Hatta o kadar ki 1 yýl önceden tüm nöroloji kliniklerine kocaman posterler göndermiþ. Katýlýmý yüksek tutabilme endiþesi ile olacak sadece nörolojik bilimler alaný deðil, ayrýca psikiyatristleri, akupunktur ve hip-noz ile uðraþanlarý da davet etmiþ. Kuþkusuz batýda yaþayanlar için Erzurum' a ulaþmak bir hayli zor. Biz Ege Üniversitesi' nden 5 kiþi bir "Köy Otobüsü" ile galiba 36 saat seyahat ederek ve hiç durmaksýzýn salimen Erzurum'a ulaþtýk. Ankara'dan gelen arkadaþlar daha talhli idiler ve bazýsý uçak ile gelmiþti. Üner Tan iyi bir organi-zasyon hazýrlamýþtý. Ancak ana konular o denli yayýlmýþtý ki, akupunkturdan psikolojiye, oradan hipnoza dek çok renkli bir ortam içine girmiþtik. Bu kongrede özellikle hipnoz uzmanlarýnýn gösterisi çok dikkat çekici idi. Aðrýsýz ameliyat konusunu iþlerken, küçük bir erkek çocuk çýkarttýlar ve konferans sonunda kalabalýðýn önünde çocuðu "aðrýsýz" sünnet ediverdiler. Böyle bir gösterinin çocukta ilerde neler yarattý-ðýný bilemiyorum. Ancak baþkalarýný inandýrma uðruna böylesi bir gösteriyi doðrusu insan cinsine mensup bir kiþi olarak bir türlü içime sindiremedim. Kongre böyle devam ederken (1 hafta idi) sonu-na doðru birden Ramazan ayý geldi. Erzurum'da Ramazan'da herþey o koþullara baðýmlý olduðu için kongreye katýlanlarýn son sosyal programý toplu bir mafyalar toplantýsý gibi Erzurum'un varoþlarýnda bir yerde yapýldý ve içkiler gizli bir þekilde içildi. Daha sonraki günlerde açlýða ve susuzluða dayanamayan kongre üyelerinin bir kýsmý Erzurum'dan ayrýlmak zorunda kaldýlar. Ancak bilimsel programýn önemli bir kesimi ve güzelim aðrý daðý gezisi ve telesiyej ile seyahat hep anýlarýmýzda saklý kaldý. Böylece Erzurum Kongresi Üner Tan'ýn renkli kiþiliði ve bilimselliðine uygun þekilde geçti. Buna tek uygun olmayan ise yer ve zaman idi. Dr.Hipokampus -devam edecek- Sinapslara Devam Sevgili Arkadaþlar, Sinaps'ýn bu sayýsýnda son Nörofizyoloji Kongresi'nde tartýþtýðýmýz "Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlýk Tüzüðü Konusundaki Rapor" u yayýnlýyoruz. Bu rapor, bir üst uzmanlýk olarak düþünülen "Klinik Nörofizyoloji Uzmanlýðý" nýn yasallaþmasý için bir öneri

2 niteliðindedir ve konuyla ilgili merkezlerin tartýþmasýný gerektirmektedir. Buna ilaveten "Klinik Nörofizyoloji Terimleri" nin Türkçe'leþtirilmesi için Ýstanbul Þubemizin yaptýðý bir çalýþmayý yayýnlamaya baþladýk. Ayrýca Dr.Hipokampusun anýlarýný yayýnlamaya devam ediyoruz. Ancak sizlerden de Sinaps için yazýlar beklediðimizi tekrar vurgulamak istiyoruz. Sinaps'a desteklerinizi bekler, çalýþma-larýnýzda baþarýlar dileriz. Cumhur Ertekin

3 Klinik Nörofizyoloji Yan dal Uzmanlýk Tüzüðü Konusunda Rapor A-TANIMI Klinik Nörofizyoloji (KNF), beyin, omurilik, periferik sinirler, çizgili kaslar ve otonomik sinir sisteminin hastalýk halindeki fizyopatolojik deðiþimlerini elektrofizyolojik yöntemlerle araþtýran; taný, prognoz ve saðaltýma yardým eden bir týp disiplini veya bilim dalýdýr. Bu ve benzeri elektrofizyolojik, manyetik veya mekanik yöntemlerle insanda normal sinir sisteminin çalýþma koþullarýný da inceler. Klinik Nörofizyolog, santral ve periferik sinir sistemi ve çizgili kaslarýn nörofizyolojisi, nöroanatomisini ve bu sistemlerin hastalýðý halindeki fizyopatolojik durumunu bilebilen ve elindeki elektrofizyolojik aygýtlarla (EEG, EMG, EP vb. gibi) araþtýran bir uzmandýr. Klinik nörofizyolog sadece tanýya ýþýk tutmaz, ayrýca hastalýklarýn saðaltýmý, prognozu ve cerrahi monitörlemesine önemli katkýlarda bulunur. B-KNF YAN DAL UZMANLIÐININ AMACI Birinci amaç sinir sistemini tutan hastalýklarda, hastanýn tanýsýnýn bir an çnce yapýlmasý ve daha iyi hizmet verilmesinde katkýda bulunmaktýr. Bu amaçla EEG, EMG, EP gibi yöntemleri kullanan veya kullanma isteðindeki hekimlere çaðdaþ nicelik ve nitelikte, ancak ülke çapýnda standart ölçümlerde eðitim verebilmeye yöneliktir. Böylece zorunlu bir eðitim ve beceri saðlama programý içinde, belirli merkezlerde KNF eðitiminin belirli sürelerde verilmesini saðlamaktýr. Bunu üniversitelere ve SSYB nýn kabul edeceði aþaðýdaki yazýlý standartlara ve koþullara baðlamaktýr. Sonunda bu zorunlu eðitimden ve gerekli sýnavlardan geçmiþ olan hekimlere KNF ünvanýný bir diploma aracýlýðý ile vermektir. Böylece resmi veya özel kurumlarda KNF uygulamalarýnýn, KNF tüzüðüne uygun eðitim gören ve KNF uzmaný adýný resmen kazanmýþ hekimlerce yapýlmasýný saðlamaktýr. C-KNF EÐÝTÝMÝ VEREBÝLECEK KURUMLARIN ÖZELLÝKLERÝ 1-YER a)tam donanýmlý eðitim hastaneleri ve/veya üniversite nöroloji klinikleri içindeki EEG-EMG laboratuarlarý b)üniversite týp fakülteleri ana bilim dallarý içindeki KNF bilim dallarý (veya benzer addaki) 2-YERÝN KOÞULLARI Eðitim verecek KNF laboratuarýnda elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve evoked potansiyeller (EP) rutin olarak yapýlmalýdýr. EEG de aþaðýdaki koþullar aranmalýdýr: 1-Çalýþýr düzeyde en az 2 EEG cihazý 2-Yýlda en az rutin EEG çekilmesi 3-Tüm gece uyku EEG si olanaklarýna açýk olmasý

4 4-Aktif bir epilepsi polikliniði ile yakýn ve yoðun iliþki içinde olmasý 5-En az 2 yetiþmiþ EEG teknisyeni olmasý 6-En az 2 EEG uzmaný hekimin bulunmasý EMG de aþaðýdaki koþullar aranmalýdýr: 1-Çalýþýr düzeyde en az 2 EMG cihazý 2-Yýlda en az hasta kapasitesinin bulunmasý 3-Yýlda en az 500 EP yapabilecek kapasitesinin bulunmasý 4-AEP, VEP, SSEP ve MEP'in rutin olarak yapýlabilir düzeyde olmasý 5-Kantitatif EMG, tek lif EMG tekniklerinin uygulanabilir düzeyde olmasý 6-Laboratuarda en az 2 yetiþmiþ EMG uzmaný bulunmasý gerekir. 3-EÐÝTÝM KADROSU KNF laboratuarýnda eðitim kadrosu en az 4 elemandan oluþmalýdýr. Bunlar en az 10 yýl kesintisiz EEG çalýþmýþ 2 EEG uzmaný ile en az 10 yýl kesintisiz EMG'de çalýþmýþ 2 EMG uzmanýnýn birlikteliði ile olmalýdýr. Ayrýca hem EEG hem EMG de kesintisiz 10 yýl çalýþmýþ bir hekim, her iki konuda eðitici konuma gelmiþ olmalýdýr. Eðitim kadrosu, uzun süreli deneyimlerini belgeliyebilmelidir (Diploma, sertifika, belge, bilimsel yayýnlar). D-KNF YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ KÝMLERE VE NASIL VERÝLMELÝDÝR? 1-Nöroloji uzmanlarý, KNF yan dal uzmanlýðý için adaydýrlar. 2-Eðitim süresi en az 24 ay olmalýdýr. 3-Zorunlu minimum pratik a)1500 EEG okumalý b)süpervizyon ile 500 ve süpervizyonsuz 1000 EMG yapýlmalý c)vep, SSEP, AEP ve MEP in her birinden en az 100 er uygulama yapýlmalý d)öðrenmesi gerekli diðer teknikler (koþullara baðlý olarak): uyku EEG si, telemetrik EEG, brain mapping, kantitatif EMG, tek lif EMG si, otonomik testler ve refleksoloji, olaya baðýmlý EP, EP monitörlemesi 4-Yardýmcý dersler a)nöroanatomi ve Temel Nörofizyoloji b)sinyal Analizi ve Elektronik c)ýstatistik ve Bilgisayar 5-Klinik açýdan aðýrlýklý olarak üzerinde durulan hastalýklar: a)epilepsiler, uyku ve diðer bilinç bozukluklarý b)görme ve iþitme yollarýný tutan hastalýklar c)devinim bozukluklarý ve demiyelinizan hastalýklar d)nöromuskuler hastalýklar e)otonomik sinir sistemi hastalýklarý 6-Okumasý gerekli temel kitaplar, KNF eðitimi baþlangýcýnda kendisine liste olarak verilmelidir. 7-KNF yan dal eðitim sýnavý: Yýlda iki kez açýlan ve yeri deðiþebilen bir KNF eðitim merkezinde önce yazýlý sýnav

5 ve uygulamalý sýnav (EEG okutulmasý, EMG/EP uygulamasý) ve sonra sözlü sýnav yapýlmalýdýr. Bu sýnavlar, her yýl yeri deðiþmek üzere KNF eðitimi veren tüm kuruluþlardan seçilmiþ bir komisyon tarafýndan yapýlmalýdýr. Komisyonun seçimi ve yerin seçimine ait kurallar, ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði ile KNF eðitimi veren kurum temsilcilerinin yer aldýðý bir yýllýk toplantýda saptanýr ve yeri SSYB ve üniversitelere bildirilir. Adayýn tezi de bu komisyonca deðerlendirilir. E-KNF UZMANININ YETKÝ VE SORUMLULUKLARI Yukarýda ayrýntýsý verilen KNF eðitimini yapýp, sýnavla bu konunun yan dal uzmaný olan hekim, EEG-EMG ya da daha genel bir tanýmlama ile bir KNF laboratuarýný tek baþýna yönetecek ve KNF yöntemlerini baðýmsýzca uygulayabilecek yetkiyi almýþ olur. Bundan böyle ülkede saðlýk kurumlarý içinde veya dýþýnda varolan veya açýlacak olan KNF servis ve laboratuarlarý ancak diplomalý nörofizyologlar tarafýndan çalýþtýrýlýr. F-HALEN RESMÝ VEYA ÖZEL KURULUÞLARDA VAR OLAN EEG ve EMG LABORATUARLARININ YÖNETÝMÝ Adý geçen laboratuarlarda EEG de kesintisiz 5 yýl çalýþan kiþiler EEG laboratuarlarýnda çalýþmaya devam edebilirler. EMG de kesintisiz 5 yýl çalýþan bir hekim de EMG laboratuarlarýnda çalýþmaya devam edebilir. Ancak bu kiþiler KNF yan dal uzmanlýk dalý yasallaþtýðý andan itibaren, daha sonra 10 yýl çalýþmalarýný tamamlasalar bile eðitici KNF kadrolarýnda yer alamazlar. Eðitici kadroda yer almalarý için KNF uzmanlýk koþullarýný yerine getirmeleri gerekir.

6 Klinik Nörofizyoloji Terimleri'ne Baþlarken Ülkemizde son yýllarda klinik nörofizyoloji ile ilgilenenlerin sayýsýnda belirgin artýþ olurken, yeni yeni teknikler de klinik nörofizyoloji alanýna girmiþtir. Bu olumlu geliþmeler, beraberinde dil sorununu da gündeme getirmiþtir. Ayný amaçla, farklý klinikler tarafýndan, farklý terimler kullanýlmaktadýr. Bu farklýlýðý azaltmak, terimleri standardize etmek, gerek bilimsel çalýþmalarda, gerekse rutin incelemelerde, raporlarýn yazýmýnda ortak bir dil kullanmak, bir gereksinim olmuþtur. Bu nedenle, Ürgüp'te yapýlan XI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresinin kapanýþ oturumunda, klinik nörofizyoloji ile ilgili standart bir terminolojinin oluþturulmasýna karar verilmiþ ve bu konuyla, Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði Ýstanbul Þubesi görevlendirilmiþtir. Bu konudaki çalýþmalar Antalya'da 1-4 Kasým 1993 tarihinde yapýlan XII. Kongre'de yeniden deðerlendirilmiþ, Ýstanbul Þubesi'nin çalýþma-larýna destek vermek isteyen diðer illerdeki arkadaþlar da belirlenmiþ ve 15 Ocak 1994 te Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nde terminoloji ile ilgili son deðerlendirme toplantýsýnýn yapýl-masýna karar verilmiþtir. Bu toplantýya Ýstanbul Þubesi üyeleri dýþýnda Prof.Dr.Sadýk Sadýkoðlu, Doç. Dr.Kubilay Varlý katýlmýþlar, Prof.Dr. Korkut Yaltkaya, Prof.Dr.Fethi Ýdiman ve Doç.Dr.Musa Onar ise görüþlerini yazýlý olarak gönder-miþlerdir. Bu toplantýda, elinize geçen terimler listesine son þekli verilmiþtir. Tabii ki zaman içerisinde yeni tekniklerin kullanýma girmesi ve ortaya çýkan yeni gereksinimler nedeniyle bu liste deðiþikliðe uðrayacaktýr. Bu çalýþma yapýlýrken standart bir terminoloji oluþturmak esas alýnmýþ, terimlerin Türkçe'leþtirilmesi konusunda zorlayýcý olunma-mýþtýr. Üyelerimizin ve bu konu ile ilgili kiþilerin, çalýþmalarýnda, raporlarýn yazýmýnda bu saptanan terimleri hayata geçirmesi en büyük dileðimizdir. Saygýlarýmýzla, Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði Ýstanbul Þubesi A-ÝNCELEME ÝSÝMLERÝ EMG: Elektromiyografi GUP, VEP: Görsel uyandýrýlmýþ potansiyeller BÝUP, BAEP: Beyinsapý iþitsel uyandýrýlmýþ potansiyeller SUP, SEP: Somatosensoryel uyandýrýlmýþ potansiyeller DSUP, DSEP: Dermatomal somatosensoryel uyandýrýlmýþ potansiyeller OBP, ERP: Olaya baðlý potansiyeller EEG: Elektroensefalografi ENG: Elektronistagmografi Göz kýrpma refleksi Ardýsýra uyarý SFEMG, TLEMG: Tek lif EMG'si

7 BKR, BCR: Bulbokavernöz refleks PUP, PEP: Penis (pudendal) uyandýrýlmýþ potansiyeller MUP, MEP: Motor uyandýrýlmýþ potansiyeller RRAD, RRÝV: R-R aralýk deðiþkenliði SDR, SSR: Sempatik deri refleksi ERG: Elektroretinografi Makro EMG SpUP, SpEP: Spinal uyandýrýlmýþ potansiyeller Beyin haritalamasý, brain mapping Poligrafik kayýt CNV: Contingent Negative Variation B-EMG TERÝMLERÝ 1-Elektrodlar, aksesuarlar, amplifier özellikleri -Kayýt elektrodu -Referans elektrodu, indiferan elektrod -Yüzeyel elektrod -Ýðne elektrod -Konsantrik iðne elektrod -Yüzük elektrod -Uyarýcý elektrod -Preamplifier, ön yükseltici -Tek lif iðne elektrodu -Süpürme hýzý -Analiz zamaný (süresi) -Amplitüd-genlik -Duyarlýk -Frekans sýnýrlarý -Alt frekans sýnýrý -Üst frekans sýnýrý -Uyaran süresi -Uyaran þiddeti -Uyaran frekansý -Ýmpedans -Ýzoelektrik çizgi -Averager, ortalayýcý -Osiloskop -Makro EMG iðne elektrodu -ma: miliamper -mv: milivolt -Kalibrasyon -Voltaj: gerilim -Hz: Hertz -khz: Kilohertz 2-Kas incelemesi -Giriþ aktivitesi -Spontan aktivite -Elektriksel sessizlik -Fibrilasyon -Fasikülasyon -Pozitif keskin dalga -Miyokimik boþalým -Kompleks tekrarlayýcý boþalým (KTB, KRD) -Ýkili, üçlü -Son plak potansiyeli -Ýstemsiz aktivite -Elektriksel sessizlik -Spontan aktivite

8 -Son plak gürültüsü -Motor ünite (ünit) aksiyon potansiyelleri (MÜAP) -Miyojenik motor ünite aksiyon potansiyelleri -Nörojenik motor ünite aksiyon potansiyelleri -Polifazik MÜAP'ler -Ýnterferans paterni, giriþim örneði -Tek osilasyon -Karýþýk patern, mikst patern -Seyrelme, ileri seyrelme -Submaksimal kasýlma -Azalmýþ interferans, giriþim örneði -Miyotonik boþalým 3-Sinir incelemeleri -Motor ileti -Motor ileti hýzý -Duyusal ileti -Duyusal ileti hýzý -Mikst sinir iletisi -Duyusal aksiyon potansiyeli (DAP, SNAP) -Bileþik kas aksiyon potansiyeli (BKAP, CMAP) -Ortodromik ileti -Antidromik ileti -Latans -Distal latans -Proksimal latans -Amplitüd, genlik -Süre -Çift uyarým, ikili uyarým -Dispers yanýt, daðýnýk yanýt -Uyarýlamaz, ineksitabl -Uyarýlabilir -Uyarýlabilirlik -Unipolar kayýt -Bipolar kayýt -Eþik uyarým -Eþik üstü uyarým -Supramaksimal uyarým -Eþik altý uyarým -Submaksimal uyarým -Tetanik kasýlma -Rekruitman -Ýletim bloku -Motor yanýt -Duysal yanýt -Kronaksi -Reobaz -Artefakt -Uyarým artefaktý -Elektriksel artefakt -Hareket artefaktý -Kas artefaktý -Kas lifi iletim hýzý -Depolarizasyon bloku -Refleks incelemeler -Geç yanýtlar -H refleksi, Hoffmann refleksi -F yanýtý, F dalgasý -M yanýtý

9 -T refleksi -Akson refleksi, A dalgasý -R1 dalgasý -R2 dalgasý -Ardýsýra uyarým, repetitif stimülasyon -Dekrament yanýt, azalma yanýtý -Ýnkrament yanýt, artma yanýtý -MCD: Mean consecutive difference: Ortalama ardýþýk fark -Jitter -Postaktivasyon yorgunluðu, aktivasyon sonrasý yorgunluk -Postaktivasyon fasilitasyonu -Fasilitasyon -Egzersiz sonrasý inkrament -Kas lifi yoðunluðu (KLY, FD) -Yükselme zamaný, rise time -Refrakter periyod, sessiz dönem -Tepki zamaný -Koþullandýrýcý uyaran C-UYARILMIÞ POTANSÝYEL (UP, EP) TERÝMLERÝ 1-Somatosensoryel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (SUP, SEP) -Medyan SEP -Tibial SEP -Peroneal SEP -Spinal SEP -N9, N11, N13, P14, N20, P40 2-Ýþitsel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller -I, II, III, IV, V, VI ve VII. dalgalar -I-III, I-V, III-V tepeler arasý latans farký, tepeler arasý süre -Klik uyarý -Rarefaksiyon klik'i -Kondüksiyon klik'i -Alternant klik -db : desibel -Far-field potansiyel = uzak alan potansiyeli -Kýsa latanslý beyin sapý iþitsel uyarýlmýþ potansiyeli -Orta latanslý beyin sapý iþitsel uyarýlmýþ potansiyeli 3-Görsel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (GUP, VEP) -PGUP, PVEP : patern görsel uyarýlmýþ potansiyeller -FGUP, FVEP : flaþ görsel uyarýlmýþ potansiyeller -Tam alan uyarýmý -Görme açýsý -Kare boyutlarý -Kontrast -Luminans, aydýnlanma derecesi -Tek göz uyarýmý -Çift göz uyarýmý -N70, P100, N135, P2 -Gözler arasý latans farký 4-Motor uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (MUP, MEP) -Koil, sarým, akým makarasý -Manyetik uyarýcý -Elektriksel uyarýcý

10 -Manyetik alan -Manyetik alan þiddeti -Fasilitasyon -Merkezi motor ileti zamaný, santral motor ileti zamaný (MMÝZ, SMÝZ) -Transkortikal uyarý -Transkranyal uyarý -Direkt dalgalar (D, dolaysýz dalgalar) -Ýndirekt dalgalar (Ý, dolaylý dalgalar) -Ýntraoperatif izleme -Servikal uyarý -Lomber uyarý

11 Klinik Nörofizyolojide Haberler Ege Üniversitesi Nöroloji Kliniði Poster Günleri yapýldý. Bu sene 3.sü yapýlan ve gelenekselleþmeye baþlayan poster günlerinde klinikte bu yýl içinde yapýlmýþ araþtýrmalardan 49 u sergilenmekte. 1 Haziran ile 14 Haziran arasýnda klinik koridorlarýnda görülebilir. Klinik Nörofizyoloji Derneði Yayýnlarý Derneðin birincisi "Motor Evoked Potansiyeller" adý altýnda çýkan kitaplarýnýn ikincisi Korkut Yaltkaya ve Dilara Nuzumlalý tarafýndan kaleme alýnmýþ ve "Olaya Ýliþkin Endojen Potansiyeller" adýný taþýyor. Bu deðerli yapýtýn istek formunu tüm üyelerimize göndermiþ bulunmaktayýz. Ederi TL. Bunu yakýn tarihte çýkacak olan "Nöroþirürjide Elektrofizyolojik Monitörleme Yöntemleri" (yazarý: Mehmet Zileli) ve "Nöroürolojide Elektrofizyolojik Taný Yöntemleri" (yazarý: Cumhur Ertekin) izleyecek. Özür Geçen sayýmýzda yayýnladýðýmýz Derneðimizin Örgütlenme Þemasýnda kurulma aþamasýnda olan þubelerimiz arasýnda Trabzon Þubemizi unutmuþuz. Þube Baþkanýmýz Prof.Dr.Sezer Komsuoðlu'ndan ve üyelerimizden özür dileriz.

12 Klinik Nörofizyolojide Haberler Klinik Nörofizyoloji Derneði Ýzmir Yerel Seminerlerinin ikincisi yapýldý. 15 Þubat 1994 tarihinde yapýlan "Lomber Radikulopatiler" konulu seminerde moderatör Cumhur Ertekin, konuþmacýlar ise Mehmet Zileli, Erdoðan Kutluay, Zafer Çolakoðlu, Bülent Tekinsoy idi. James G. Golseth Ödülü. 30 Eylül 1 Ekim 1994, San Francisco'da yapýlacak olan "American Association of Electrodiagnostic Medicine" ýn yýllýk toplantýsýnda açýklanacak. Ödül, 500 Amerikan Dolarý ve kongrenin tüm masraflarýný içeriyor. Klinik Nörofizyolojide orijinal araþtýrma niteliðinde çalýþmasý olan tüm genç klinik nörofizyologlar aday olabilecek. "Muscle & Nerve" yazý kurallarýna göre yazýlmýþ, 2500 kelimeyi geçmeyen yazýlarýn son baþvuru tarihi olan 4 Mart 1994 e kadar þu adrese gönderilmesi gerekiyor. AAEM, 21 Second Street S.W., Suite 103, Rochester, MN U.S.A. Kongreler - Bilimsel Aktivite Haberleri YURT ÝÇÝ TOPLANTILAR Eylül XIth Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery. Dedeman Oteli, Antalya. Ana konular: 1-Kanser aðrýsýnýn tedavisinde nöroþirürjik yaklaþýmlar, 2-Tümör radyocerrahisi, 3-Hareket bozukluklarýnýn tedavisinde geliþmeler, Temel Kurslar: 1-Radyocerrahinin temelleri, 2-Aðrýda nörostimülasyon, 3-Spastisite tedavisi, 4-Stereotaksik hedef hesaplanmasý. Bildirili katýlmak için 31 Mart 1994 tarihine kadar baþvurmak gerekiyor. Yerli katýlýmcýlar için kongre kayýt ücreti 7 milyon TL. Adres: Ankara Kongre Bürosu, Ýnkilap sok. 24/2, Kýzýlay Ankara. Tel: (312) YURT DIÞI TOPLANTILAR Temmuz 1994 The VIIIth International Congress on Neuromus-cular Diseases (NM8) Kyoto, Japonya, Adres: Secretariat, The VIIIth International Congress on Neuromuscular Diseases, Intermedd Inc., Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108, Japan Temmuz 1994 AACN (American Association of Clinical Neurophysio-logy) 9. Yýllýk Toplantýsý Boston, MA, A.B.D. Özetler için son baþvuru tarihi 15 Nisan Adres: Nicki LaCroix, Education Department, American Academy of Clinical Neurophysiology, 5700 Old Orchard Road, First Floor, Skokie, IL , U.S.A.

13 21-26 Aðustos 1994 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Rio de Janeiro, Brazilya. Adres: Secretariat, Congrex do Brasil, Rua do Ouvidor, 60/414, Rio de Janeiro, Rj-CE 20040, Brazil 4-7 Eylül 1994 International Evoked Potentials Symposium Milano, Ýtalya. Adres: Dr.Colin Barber, Med.Physics Dept., Queen's Medical Center, Nottingham NG7 2UH, England 30 Eylül 1 Ekim 1994 AAEM (American Association of Electrodiagnostic Medicine) 1994 Yýllýk Toplantýsý San Francisco, California, A.B.D. Son baþvuru tarihi 4 Mart Adres: AAEM, 21 Second Street S.W., Suite 103, Rochester, MN U.S.A.

14 SÝNAPS Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði'nin yayýn organýdýr. Üyelerine ücretsiz olarak daðýtýlýr. Yýlda 3 kez yayýnlanýr. Sahibi Dernek Baþkaný Cumhur Ertekin, Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dernek Ýkinci Baþkaný Mehmet Zileli. Adres: Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði, 1357 sok. No:1/10 Nilhan Apt. Alsancak, ÝZMÝR. Tel: (232) , /(232)

15 Klinik Nörofizyolojide Tarih Köþesi Klinik Nörofizyolojide Anýlar Köþesi Klinik Nörofizyolojide Haberler Köþesi Kongerler - Bilimsel Aktivite Haberleri Köþesi Dernekleþme Üzerine Düþünceler

16

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler 10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler Uluslararasý Klinik Nörofizyoloji Federasyonunun düzenlediði 10. EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresi Japonya nýn Kyoto þehrinde 15-19

Detaylı

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI EMG Kayıt Elektrotları 1- İğne Elektrot 2- Yüzey Elektrot Kas ve sinirlerin testi EMG Sinir ileti hızı Özel testler(tekrarlayıcı sinir uyarısı ve tek sinir lifi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK

AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK AYIRICI TANI STRATEJİLERİYLE NÖROGRAFİ-SON PLAK 30-31 EKİM 2015 SAMSUN SHERATON OTEL Değerli Meslektaşım, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği çatısı

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Elektrofizyolojiye Giriş. Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı

Elektrofizyolojiye Giriş. Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı Elektrofizyolojiye Giriş Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı 1 Elektrofizyolojiye Giriş (Polisomnografi özelinde ) Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

11. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ AROUSAL SKORLANMASI

11. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ AROUSAL SKORLANMASI 11. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ AROUSAL SKORLANMASI Dr.Ayfer Akalın Kent Hastanesi Nöroloji Bölümü İzmir Sleep, 15(2):173-184 1992 (ASDA) - American Sleep Disorders Association and Sleep Research Society

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

Sinir Sistemi Semiyolojisi Nörolojide Laboratuvar Ýncelemeleri 18 18-1 Beyin-Omurilik Sývýsý Sara Zarko BAHAR - Gülþen AKMAN-DEMÝR Beyin omurilik sývýsý (BOS) incelemesi eskiden santral sinir sistemi hastalýklarýnýn

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ EMG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihazın tanımı: Cihaz, klinik çalışmalar esas olmak üzere, araştırma çalışmalarında da kullanılabilir, esnek seçimler içeren, modüler birleşime uygun olmalıdır. Sinir ileti

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı