Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II"

Transkript

1 Ülkemizde Klinik Nörofizyoloji Kongrelerinin Yakýn Tarihine Bakýþ - II Yýl 1982 ve ilkbaharýn son aylarý. Sevgili dost, renkli ve deðerli bilim adamý Prof.Dr.Üner Tan, Erzurum'da 5inci Klinik Nörofizyoloji Kongresi-nin hazýrlýklarý ile uðraþýyor. Hatta o kadar ki 1 yýl önceden tüm nöroloji kliniklerine kocaman posterler göndermiþ. Katýlýmý yüksek tutabilme endiþesi ile olacak sadece nörolojik bilimler alaný deðil, ayrýca psikiyatristleri, akupunktur ve hip-noz ile uðraþanlarý da davet etmiþ. Kuþkusuz batýda yaþayanlar için Erzurum' a ulaþmak bir hayli zor. Biz Ege Üniversitesi' nden 5 kiþi bir "Köy Otobüsü" ile galiba 36 saat seyahat ederek ve hiç durmaksýzýn salimen Erzurum'a ulaþtýk. Ankara'dan gelen arkadaþlar daha talhli idiler ve bazýsý uçak ile gelmiþti. Üner Tan iyi bir organi-zasyon hazýrlamýþtý. Ancak ana konular o denli yayýlmýþtý ki, akupunkturdan psikolojiye, oradan hipnoza dek çok renkli bir ortam içine girmiþtik. Bu kongrede özellikle hipnoz uzmanlarýnýn gösterisi çok dikkat çekici idi. Aðrýsýz ameliyat konusunu iþlerken, küçük bir erkek çocuk çýkarttýlar ve konferans sonunda kalabalýðýn önünde çocuðu "aðrýsýz" sünnet ediverdiler. Böyle bir gösterinin çocukta ilerde neler yarattý-ðýný bilemiyorum. Ancak baþkalarýný inandýrma uðruna böylesi bir gösteriyi doðrusu insan cinsine mensup bir kiþi olarak bir türlü içime sindiremedim. Kongre böyle devam ederken (1 hafta idi) sonu-na doðru birden Ramazan ayý geldi. Erzurum'da Ramazan'da herþey o koþullara baðýmlý olduðu için kongreye katýlanlarýn son sosyal programý toplu bir mafyalar toplantýsý gibi Erzurum'un varoþlarýnda bir yerde yapýldý ve içkiler gizli bir þekilde içildi. Daha sonraki günlerde açlýða ve susuzluða dayanamayan kongre üyelerinin bir kýsmý Erzurum'dan ayrýlmak zorunda kaldýlar. Ancak bilimsel programýn önemli bir kesimi ve güzelim aðrý daðý gezisi ve telesiyej ile seyahat hep anýlarýmýzda saklý kaldý. Böylece Erzurum Kongresi Üner Tan'ýn renkli kiþiliði ve bilimselliðine uygun þekilde geçti. Buna tek uygun olmayan ise yer ve zaman idi. Dr.Hipokampus -devam edecek- Sinapslara Devam Sevgili Arkadaþlar, Sinaps'ýn bu sayýsýnda son Nörofizyoloji Kongresi'nde tartýþtýðýmýz "Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlýk Tüzüðü Konusundaki Rapor" u yayýnlýyoruz. Bu rapor, bir üst uzmanlýk olarak düþünülen "Klinik Nörofizyoloji Uzmanlýðý" nýn yasallaþmasý için bir öneri

2 niteliðindedir ve konuyla ilgili merkezlerin tartýþmasýný gerektirmektedir. Buna ilaveten "Klinik Nörofizyoloji Terimleri" nin Türkçe'leþtirilmesi için Ýstanbul Þubemizin yaptýðý bir çalýþmayý yayýnlamaya baþladýk. Ayrýca Dr.Hipokampusun anýlarýný yayýnlamaya devam ediyoruz. Ancak sizlerden de Sinaps için yazýlar beklediðimizi tekrar vurgulamak istiyoruz. Sinaps'a desteklerinizi bekler, çalýþma-larýnýzda baþarýlar dileriz. Cumhur Ertekin

3 Klinik Nörofizyoloji Yan dal Uzmanlýk Tüzüðü Konusunda Rapor A-TANIMI Klinik Nörofizyoloji (KNF), beyin, omurilik, periferik sinirler, çizgili kaslar ve otonomik sinir sisteminin hastalýk halindeki fizyopatolojik deðiþimlerini elektrofizyolojik yöntemlerle araþtýran; taný, prognoz ve saðaltýma yardým eden bir týp disiplini veya bilim dalýdýr. Bu ve benzeri elektrofizyolojik, manyetik veya mekanik yöntemlerle insanda normal sinir sisteminin çalýþma koþullarýný da inceler. Klinik Nörofizyolog, santral ve periferik sinir sistemi ve çizgili kaslarýn nörofizyolojisi, nöroanatomisini ve bu sistemlerin hastalýðý halindeki fizyopatolojik durumunu bilebilen ve elindeki elektrofizyolojik aygýtlarla (EEG, EMG, EP vb. gibi) araþtýran bir uzmandýr. Klinik nörofizyolog sadece tanýya ýþýk tutmaz, ayrýca hastalýklarýn saðaltýmý, prognozu ve cerrahi monitörlemesine önemli katkýlarda bulunur. B-KNF YAN DAL UZMANLIÐININ AMACI Birinci amaç sinir sistemini tutan hastalýklarda, hastanýn tanýsýnýn bir an çnce yapýlmasý ve daha iyi hizmet verilmesinde katkýda bulunmaktýr. Bu amaçla EEG, EMG, EP gibi yöntemleri kullanan veya kullanma isteðindeki hekimlere çaðdaþ nicelik ve nitelikte, ancak ülke çapýnda standart ölçümlerde eðitim verebilmeye yöneliktir. Böylece zorunlu bir eðitim ve beceri saðlama programý içinde, belirli merkezlerde KNF eðitiminin belirli sürelerde verilmesini saðlamaktýr. Bunu üniversitelere ve SSYB nýn kabul edeceði aþaðýdaki yazýlý standartlara ve koþullara baðlamaktýr. Sonunda bu zorunlu eðitimden ve gerekli sýnavlardan geçmiþ olan hekimlere KNF ünvanýný bir diploma aracýlýðý ile vermektir. Böylece resmi veya özel kurumlarda KNF uygulamalarýnýn, KNF tüzüðüne uygun eðitim gören ve KNF uzmaný adýný resmen kazanmýþ hekimlerce yapýlmasýný saðlamaktýr. C-KNF EÐÝTÝMÝ VEREBÝLECEK KURUMLARIN ÖZELLÝKLERÝ 1-YER a)tam donanýmlý eðitim hastaneleri ve/veya üniversite nöroloji klinikleri içindeki EEG-EMG laboratuarlarý b)üniversite týp fakülteleri ana bilim dallarý içindeki KNF bilim dallarý (veya benzer addaki) 2-YERÝN KOÞULLARI Eðitim verecek KNF laboratuarýnda elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve evoked potansiyeller (EP) rutin olarak yapýlmalýdýr. EEG de aþaðýdaki koþullar aranmalýdýr: 1-Çalýþýr düzeyde en az 2 EEG cihazý 2-Yýlda en az rutin EEG çekilmesi 3-Tüm gece uyku EEG si olanaklarýna açýk olmasý

4 4-Aktif bir epilepsi polikliniði ile yakýn ve yoðun iliþki içinde olmasý 5-En az 2 yetiþmiþ EEG teknisyeni olmasý 6-En az 2 EEG uzmaný hekimin bulunmasý EMG de aþaðýdaki koþullar aranmalýdýr: 1-Çalýþýr düzeyde en az 2 EMG cihazý 2-Yýlda en az hasta kapasitesinin bulunmasý 3-Yýlda en az 500 EP yapabilecek kapasitesinin bulunmasý 4-AEP, VEP, SSEP ve MEP'in rutin olarak yapýlabilir düzeyde olmasý 5-Kantitatif EMG, tek lif EMG tekniklerinin uygulanabilir düzeyde olmasý 6-Laboratuarda en az 2 yetiþmiþ EMG uzmaný bulunmasý gerekir. 3-EÐÝTÝM KADROSU KNF laboratuarýnda eðitim kadrosu en az 4 elemandan oluþmalýdýr. Bunlar en az 10 yýl kesintisiz EEG çalýþmýþ 2 EEG uzmaný ile en az 10 yýl kesintisiz EMG'de çalýþmýþ 2 EMG uzmanýnýn birlikteliði ile olmalýdýr. Ayrýca hem EEG hem EMG de kesintisiz 10 yýl çalýþmýþ bir hekim, her iki konuda eðitici konuma gelmiþ olmalýdýr. Eðitim kadrosu, uzun süreli deneyimlerini belgeliyebilmelidir (Diploma, sertifika, belge, bilimsel yayýnlar). D-KNF YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ KÝMLERE VE NASIL VERÝLMELÝDÝR? 1-Nöroloji uzmanlarý, KNF yan dal uzmanlýðý için adaydýrlar. 2-Eðitim süresi en az 24 ay olmalýdýr. 3-Zorunlu minimum pratik a)1500 EEG okumalý b)süpervizyon ile 500 ve süpervizyonsuz 1000 EMG yapýlmalý c)vep, SSEP, AEP ve MEP in her birinden en az 100 er uygulama yapýlmalý d)öðrenmesi gerekli diðer teknikler (koþullara baðlý olarak): uyku EEG si, telemetrik EEG, brain mapping, kantitatif EMG, tek lif EMG si, otonomik testler ve refleksoloji, olaya baðýmlý EP, EP monitörlemesi 4-Yardýmcý dersler a)nöroanatomi ve Temel Nörofizyoloji b)sinyal Analizi ve Elektronik c)ýstatistik ve Bilgisayar 5-Klinik açýdan aðýrlýklý olarak üzerinde durulan hastalýklar: a)epilepsiler, uyku ve diðer bilinç bozukluklarý b)görme ve iþitme yollarýný tutan hastalýklar c)devinim bozukluklarý ve demiyelinizan hastalýklar d)nöromuskuler hastalýklar e)otonomik sinir sistemi hastalýklarý 6-Okumasý gerekli temel kitaplar, KNF eðitimi baþlangýcýnda kendisine liste olarak verilmelidir. 7-KNF yan dal eðitim sýnavý: Yýlda iki kez açýlan ve yeri deðiþebilen bir KNF eðitim merkezinde önce yazýlý sýnav

5 ve uygulamalý sýnav (EEG okutulmasý, EMG/EP uygulamasý) ve sonra sözlü sýnav yapýlmalýdýr. Bu sýnavlar, her yýl yeri deðiþmek üzere KNF eðitimi veren tüm kuruluþlardan seçilmiþ bir komisyon tarafýndan yapýlmalýdýr. Komisyonun seçimi ve yerin seçimine ait kurallar, ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði ile KNF eðitimi veren kurum temsilcilerinin yer aldýðý bir yýllýk toplantýda saptanýr ve yeri SSYB ve üniversitelere bildirilir. Adayýn tezi de bu komisyonca deðerlendirilir. E-KNF UZMANININ YETKÝ VE SORUMLULUKLARI Yukarýda ayrýntýsý verilen KNF eðitimini yapýp, sýnavla bu konunun yan dal uzmaný olan hekim, EEG-EMG ya da daha genel bir tanýmlama ile bir KNF laboratuarýný tek baþýna yönetecek ve KNF yöntemlerini baðýmsýzca uygulayabilecek yetkiyi almýþ olur. Bundan böyle ülkede saðlýk kurumlarý içinde veya dýþýnda varolan veya açýlacak olan KNF servis ve laboratuarlarý ancak diplomalý nörofizyologlar tarafýndan çalýþtýrýlýr. F-HALEN RESMÝ VEYA ÖZEL KURULUÞLARDA VAR OLAN EEG ve EMG LABORATUARLARININ YÖNETÝMÝ Adý geçen laboratuarlarda EEG de kesintisiz 5 yýl çalýþan kiþiler EEG laboratuarlarýnda çalýþmaya devam edebilirler. EMG de kesintisiz 5 yýl çalýþan bir hekim de EMG laboratuarlarýnda çalýþmaya devam edebilir. Ancak bu kiþiler KNF yan dal uzmanlýk dalý yasallaþtýðý andan itibaren, daha sonra 10 yýl çalýþmalarýný tamamlasalar bile eðitici KNF kadrolarýnda yer alamazlar. Eðitici kadroda yer almalarý için KNF uzmanlýk koþullarýný yerine getirmeleri gerekir.

6 Klinik Nörofizyoloji Terimleri'ne Baþlarken Ülkemizde son yýllarda klinik nörofizyoloji ile ilgilenenlerin sayýsýnda belirgin artýþ olurken, yeni yeni teknikler de klinik nörofizyoloji alanýna girmiþtir. Bu olumlu geliþmeler, beraberinde dil sorununu da gündeme getirmiþtir. Ayný amaçla, farklý klinikler tarafýndan, farklý terimler kullanýlmaktadýr. Bu farklýlýðý azaltmak, terimleri standardize etmek, gerek bilimsel çalýþmalarda, gerekse rutin incelemelerde, raporlarýn yazýmýnda ortak bir dil kullanmak, bir gereksinim olmuþtur. Bu nedenle, Ürgüp'te yapýlan XI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresinin kapanýþ oturumunda, klinik nörofizyoloji ile ilgili standart bir terminolojinin oluþturulmasýna karar verilmiþ ve bu konuyla, Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði Ýstanbul Þubesi görevlendirilmiþtir. Bu konudaki çalýþmalar Antalya'da 1-4 Kasým 1993 tarihinde yapýlan XII. Kongre'de yeniden deðerlendirilmiþ, Ýstanbul Þubesi'nin çalýþma-larýna destek vermek isteyen diðer illerdeki arkadaþlar da belirlenmiþ ve 15 Ocak 1994 te Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nde terminoloji ile ilgili son deðerlendirme toplantýsýnýn yapýl-masýna karar verilmiþtir. Bu toplantýya Ýstanbul Þubesi üyeleri dýþýnda Prof.Dr.Sadýk Sadýkoðlu, Doç. Dr.Kubilay Varlý katýlmýþlar, Prof.Dr. Korkut Yaltkaya, Prof.Dr.Fethi Ýdiman ve Doç.Dr.Musa Onar ise görüþlerini yazýlý olarak gönder-miþlerdir. Bu toplantýda, elinize geçen terimler listesine son þekli verilmiþtir. Tabii ki zaman içerisinde yeni tekniklerin kullanýma girmesi ve ortaya çýkan yeni gereksinimler nedeniyle bu liste deðiþikliðe uðrayacaktýr. Bu çalýþma yapýlýrken standart bir terminoloji oluþturmak esas alýnmýþ, terimlerin Türkçe'leþtirilmesi konusunda zorlayýcý olunma-mýþtýr. Üyelerimizin ve bu konu ile ilgili kiþilerin, çalýþmalarýnda, raporlarýn yazýmýnda bu saptanan terimleri hayata geçirmesi en büyük dileðimizdir. Saygýlarýmýzla, Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði Ýstanbul Þubesi A-ÝNCELEME ÝSÝMLERÝ EMG: Elektromiyografi GUP, VEP: Görsel uyandýrýlmýþ potansiyeller BÝUP, BAEP: Beyinsapý iþitsel uyandýrýlmýþ potansiyeller SUP, SEP: Somatosensoryel uyandýrýlmýþ potansiyeller DSUP, DSEP: Dermatomal somatosensoryel uyandýrýlmýþ potansiyeller OBP, ERP: Olaya baðlý potansiyeller EEG: Elektroensefalografi ENG: Elektronistagmografi Göz kýrpma refleksi Ardýsýra uyarý SFEMG, TLEMG: Tek lif EMG'si

7 BKR, BCR: Bulbokavernöz refleks PUP, PEP: Penis (pudendal) uyandýrýlmýþ potansiyeller MUP, MEP: Motor uyandýrýlmýþ potansiyeller RRAD, RRÝV: R-R aralýk deðiþkenliði SDR, SSR: Sempatik deri refleksi ERG: Elektroretinografi Makro EMG SpUP, SpEP: Spinal uyandýrýlmýþ potansiyeller Beyin haritalamasý, brain mapping Poligrafik kayýt CNV: Contingent Negative Variation B-EMG TERÝMLERÝ 1-Elektrodlar, aksesuarlar, amplifier özellikleri -Kayýt elektrodu -Referans elektrodu, indiferan elektrod -Yüzeyel elektrod -Ýðne elektrod -Konsantrik iðne elektrod -Yüzük elektrod -Uyarýcý elektrod -Preamplifier, ön yükseltici -Tek lif iðne elektrodu -Süpürme hýzý -Analiz zamaný (süresi) -Amplitüd-genlik -Duyarlýk -Frekans sýnýrlarý -Alt frekans sýnýrý -Üst frekans sýnýrý -Uyaran süresi -Uyaran þiddeti -Uyaran frekansý -Ýmpedans -Ýzoelektrik çizgi -Averager, ortalayýcý -Osiloskop -Makro EMG iðne elektrodu -ma: miliamper -mv: milivolt -Kalibrasyon -Voltaj: gerilim -Hz: Hertz -khz: Kilohertz 2-Kas incelemesi -Giriþ aktivitesi -Spontan aktivite -Elektriksel sessizlik -Fibrilasyon -Fasikülasyon -Pozitif keskin dalga -Miyokimik boþalým -Kompleks tekrarlayýcý boþalým (KTB, KRD) -Ýkili, üçlü -Son plak potansiyeli -Ýstemsiz aktivite -Elektriksel sessizlik -Spontan aktivite

8 -Son plak gürültüsü -Motor ünite (ünit) aksiyon potansiyelleri (MÜAP) -Miyojenik motor ünite aksiyon potansiyelleri -Nörojenik motor ünite aksiyon potansiyelleri -Polifazik MÜAP'ler -Ýnterferans paterni, giriþim örneði -Tek osilasyon -Karýþýk patern, mikst patern -Seyrelme, ileri seyrelme -Submaksimal kasýlma -Azalmýþ interferans, giriþim örneði -Miyotonik boþalým 3-Sinir incelemeleri -Motor ileti -Motor ileti hýzý -Duyusal ileti -Duyusal ileti hýzý -Mikst sinir iletisi -Duyusal aksiyon potansiyeli (DAP, SNAP) -Bileþik kas aksiyon potansiyeli (BKAP, CMAP) -Ortodromik ileti -Antidromik ileti -Latans -Distal latans -Proksimal latans -Amplitüd, genlik -Süre -Çift uyarým, ikili uyarým -Dispers yanýt, daðýnýk yanýt -Uyarýlamaz, ineksitabl -Uyarýlabilir -Uyarýlabilirlik -Unipolar kayýt -Bipolar kayýt -Eþik uyarým -Eþik üstü uyarým -Supramaksimal uyarým -Eþik altý uyarým -Submaksimal uyarým -Tetanik kasýlma -Rekruitman -Ýletim bloku -Motor yanýt -Duysal yanýt -Kronaksi -Reobaz -Artefakt -Uyarým artefaktý -Elektriksel artefakt -Hareket artefaktý -Kas artefaktý -Kas lifi iletim hýzý -Depolarizasyon bloku -Refleks incelemeler -Geç yanýtlar -H refleksi, Hoffmann refleksi -F yanýtý, F dalgasý -M yanýtý

9 -T refleksi -Akson refleksi, A dalgasý -R1 dalgasý -R2 dalgasý -Ardýsýra uyarým, repetitif stimülasyon -Dekrament yanýt, azalma yanýtý -Ýnkrament yanýt, artma yanýtý -MCD: Mean consecutive difference: Ortalama ardýþýk fark -Jitter -Postaktivasyon yorgunluðu, aktivasyon sonrasý yorgunluk -Postaktivasyon fasilitasyonu -Fasilitasyon -Egzersiz sonrasý inkrament -Kas lifi yoðunluðu (KLY, FD) -Yükselme zamaný, rise time -Refrakter periyod, sessiz dönem -Tepki zamaný -Koþullandýrýcý uyaran C-UYARILMIÞ POTANSÝYEL (UP, EP) TERÝMLERÝ 1-Somatosensoryel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (SUP, SEP) -Medyan SEP -Tibial SEP -Peroneal SEP -Spinal SEP -N9, N11, N13, P14, N20, P40 2-Ýþitsel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller -I, II, III, IV, V, VI ve VII. dalgalar -I-III, I-V, III-V tepeler arasý latans farký, tepeler arasý süre -Klik uyarý -Rarefaksiyon klik'i -Kondüksiyon klik'i -Alternant klik -db : desibel -Far-field potansiyel = uzak alan potansiyeli -Kýsa latanslý beyin sapý iþitsel uyarýlmýþ potansiyeli -Orta latanslý beyin sapý iþitsel uyarýlmýþ potansiyeli 3-Görsel uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (GUP, VEP) -PGUP, PVEP : patern görsel uyarýlmýþ potansiyeller -FGUP, FVEP : flaþ görsel uyarýlmýþ potansiyeller -Tam alan uyarýmý -Görme açýsý -Kare boyutlarý -Kontrast -Luminans, aydýnlanma derecesi -Tek göz uyarýmý -Çift göz uyarýmý -N70, P100, N135, P2 -Gözler arasý latans farký 4-Motor uyarýlmýþ (uyandýrýlmýþ) potansiyeller (MUP, MEP) -Koil, sarým, akým makarasý -Manyetik uyarýcý -Elektriksel uyarýcý

10 -Manyetik alan -Manyetik alan þiddeti -Fasilitasyon -Merkezi motor ileti zamaný, santral motor ileti zamaný (MMÝZ, SMÝZ) -Transkortikal uyarý -Transkranyal uyarý -Direkt dalgalar (D, dolaysýz dalgalar) -Ýndirekt dalgalar (Ý, dolaylý dalgalar) -Ýntraoperatif izleme -Servikal uyarý -Lomber uyarý

11 Klinik Nörofizyolojide Haberler Ege Üniversitesi Nöroloji Kliniði Poster Günleri yapýldý. Bu sene 3.sü yapýlan ve gelenekselleþmeye baþlayan poster günlerinde klinikte bu yýl içinde yapýlmýþ araþtýrmalardan 49 u sergilenmekte. 1 Haziran ile 14 Haziran arasýnda klinik koridorlarýnda görülebilir. Klinik Nörofizyoloji Derneði Yayýnlarý Derneðin birincisi "Motor Evoked Potansiyeller" adý altýnda çýkan kitaplarýnýn ikincisi Korkut Yaltkaya ve Dilara Nuzumlalý tarafýndan kaleme alýnmýþ ve "Olaya Ýliþkin Endojen Potansiyeller" adýný taþýyor. Bu deðerli yapýtýn istek formunu tüm üyelerimize göndermiþ bulunmaktayýz. Ederi TL. Bunu yakýn tarihte çýkacak olan "Nöroþirürjide Elektrofizyolojik Monitörleme Yöntemleri" (yazarý: Mehmet Zileli) ve "Nöroürolojide Elektrofizyolojik Taný Yöntemleri" (yazarý: Cumhur Ertekin) izleyecek. Özür Geçen sayýmýzda yayýnladýðýmýz Derneðimizin Örgütlenme Þemasýnda kurulma aþamasýnda olan þubelerimiz arasýnda Trabzon Þubemizi unutmuþuz. Þube Baþkanýmýz Prof.Dr.Sezer Komsuoðlu'ndan ve üyelerimizden özür dileriz.

12 Klinik Nörofizyolojide Haberler Klinik Nörofizyoloji Derneði Ýzmir Yerel Seminerlerinin ikincisi yapýldý. 15 Þubat 1994 tarihinde yapýlan "Lomber Radikulopatiler" konulu seminerde moderatör Cumhur Ertekin, konuþmacýlar ise Mehmet Zileli, Erdoðan Kutluay, Zafer Çolakoðlu, Bülent Tekinsoy idi. James G. Golseth Ödülü. 30 Eylül 1 Ekim 1994, San Francisco'da yapýlacak olan "American Association of Electrodiagnostic Medicine" ýn yýllýk toplantýsýnda açýklanacak. Ödül, 500 Amerikan Dolarý ve kongrenin tüm masraflarýný içeriyor. Klinik Nörofizyolojide orijinal araþtýrma niteliðinde çalýþmasý olan tüm genç klinik nörofizyologlar aday olabilecek. "Muscle & Nerve" yazý kurallarýna göre yazýlmýþ, 2500 kelimeyi geçmeyen yazýlarýn son baþvuru tarihi olan 4 Mart 1994 e kadar þu adrese gönderilmesi gerekiyor. AAEM, 21 Second Street S.W., Suite 103, Rochester, MN U.S.A. Kongreler - Bilimsel Aktivite Haberleri YURT ÝÇÝ TOPLANTILAR Eylül XIth Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery. Dedeman Oteli, Antalya. Ana konular: 1-Kanser aðrýsýnýn tedavisinde nöroþirürjik yaklaþýmlar, 2-Tümör radyocerrahisi, 3-Hareket bozukluklarýnýn tedavisinde geliþmeler, Temel Kurslar: 1-Radyocerrahinin temelleri, 2-Aðrýda nörostimülasyon, 3-Spastisite tedavisi, 4-Stereotaksik hedef hesaplanmasý. Bildirili katýlmak için 31 Mart 1994 tarihine kadar baþvurmak gerekiyor. Yerli katýlýmcýlar için kongre kayýt ücreti 7 milyon TL. Adres: Ankara Kongre Bürosu, Ýnkilap sok. 24/2, Kýzýlay Ankara. Tel: (312) YURT DIÞI TOPLANTILAR Temmuz 1994 The VIIIth International Congress on Neuromus-cular Diseases (NM8) Kyoto, Japonya, Adres: Secretariat, The VIIIth International Congress on Neuromuscular Diseases, Intermedd Inc., Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108, Japan Temmuz 1994 AACN (American Association of Clinical Neurophysio-logy) 9. Yýllýk Toplantýsý Boston, MA, A.B.D. Özetler için son baþvuru tarihi 15 Nisan Adres: Nicki LaCroix, Education Department, American Academy of Clinical Neurophysiology, 5700 Old Orchard Road, First Floor, Skokie, IL , U.S.A.

13 21-26 Aðustos 1994 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Rio de Janeiro, Brazilya. Adres: Secretariat, Congrex do Brasil, Rua do Ouvidor, 60/414, Rio de Janeiro, Rj-CE 20040, Brazil 4-7 Eylül 1994 International Evoked Potentials Symposium Milano, Ýtalya. Adres: Dr.Colin Barber, Med.Physics Dept., Queen's Medical Center, Nottingham NG7 2UH, England 30 Eylül 1 Ekim 1994 AAEM (American Association of Electrodiagnostic Medicine) 1994 Yýllýk Toplantýsý San Francisco, California, A.B.D. Son baþvuru tarihi 4 Mart Adres: AAEM, 21 Second Street S.W., Suite 103, Rochester, MN U.S.A.

14 SÝNAPS Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði'nin yayýn organýdýr. Üyelerine ücretsiz olarak daðýtýlýr. Yýlda 3 kez yayýnlanýr. Sahibi Dernek Baþkaný Cumhur Ertekin, Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dernek Ýkinci Baþkaný Mehmet Zileli. Adres: Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneði, 1357 sok. No:1/10 Nilhan Apt. Alsancak, ÝZMÝR. Tel: (232) , /(232)

15 Klinik Nörofizyolojide Tarih Köþesi Klinik Nörofizyolojide Anýlar Köþesi Klinik Nörofizyolojide Haberler Köþesi Kongerler - Bilimsel Aktivite Haberleri Köþesi Dernekleþme Üzerine Düþünceler

16

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı