Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek"

Transkript

1 Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s n ölçmek için nelerin dikkate al nmas gerekir? Bir liderin kiflili ine ve davran fllar na bakarak, baflar l olup olmad n anlayabilir miyiz? Tüm sorular, bir liderin etkinli ini ve baflar s n belirlemeye çal flt m z zaman karfl m za ç kan sorular n yaln zca birkaç d r. Yönetici gurusu Vince Lombardi flöyle diyor: Her fley söylenip yap ld nda, söylenenler yap lanlardan daha çok olur her zaman için. Bu durumda, bir liderin neler söyledi inden çok, söylediklerinin ne kadar n hayata geçirdi i bizim için baflar n n ölçüsü olabilir. Bir liderin baflar s en iyi olarak elde etti i somut sonuçlar la ölçülebilir belki de. lik araflt rmalar nda y llard r göz ard edilmifl sonuçlar n önemi Results- Based Leadership adl kitapta karfl m za ç k yor. Michigan Üniversitesi flletme Bölümü'nden Profesör Dave Ulrich, kurum ve performans gelifltirme flirketi Provant' n baflkan ve bir liderlik gelifltirme flirketi olan Zenger-Miller' n orta Jack Zenger ile bir Provant flirketi olan Results-Based Leadership'in CEO'su Norm Smallwood, kitapta sonuç odakl liderli i tan ml yorlar. Yazarlar baflar l kabul edilebilecek bir liderin özelliklerini flu flekilde ifade ediyor: Ulrich, Zenger ve Smallwood sonuç odakl liderin özelliklerini, pek çok farkl araflt rmac n n görüfllerini bir araya toplayarak sunuyorlar. Bu özelliklerin en önemli olanlar n flu flekilde s ralamam z mümkün: Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek Vizyon, Müflteriler, Gelecek Yön Belirlemek Vizyon, Müflteriler, Gelecek Karakterini Ortaya Koymak Al flkanl klar, Dürüstlük, Güven, Analitik Düflünmek Yön Belirlemek: de iflim yarat r. in en önemli görevi bu de iflimin yönünü belirlemektir., kurum için bir gelecek tasarlar ve bu tasar s n gerçeklefltirmek için gerekli olan yap y oluflturur. in tasarlad bu gelece e pek çok kifli taraf ndan vizyon ad verilir. fiirketin gelece ini belirlerken liderin hesaba katmas gereken pek çok konu, yön belirlerken atmas gereken son derece önemli ad mlar vard r: D flar daki olaylar anlamak: Derinlemesine düflünmek ve yeni imkanlar göz önünde bulundurmak. Mevcut imkanlar n ötesinde flebeke ler oluflturmak için gerekli olan vizyona, yeteneklere ve kaynaklara sahip olmak. Tutarl bir flekilde kuruma net bir yön temin etmek. Kurumu Gelifltirmek Tak m oluflturmak, De iflimi yönetmek Gelece e odaklanmak: Yaratt vizyona inanmak. Anlafl l r bir vizyon, de erler ve strateji oluflturmak. Oluflturdu u çekirdek de er ve inançlar do rultusunda hareket etmek. 14 CEO s/ 2005/ Say : 25

2 Vizyonu gerçeklefltirmek: Ortak bir vizyonu telkin etmek. Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek: Yaln z bafl na liderin vizyonunu hayata geçirmesi imkans zd r ve baflar elde etmek için takipçilerine ihtiyac vard r. in, takipçilerinin vizyona ve de erlere ba l l kla çal flmalar n sa lamas gerekir. Bunun için takipçileriyle olan iliflkisini güçlendirmesi, onlar vizyona ve de erlere bütünüyle inand rmas son derece önemlidir. in takipçilerinin ba l l n art rmak için yapmas gerekenler flunlard r: flbirli ine dayal iliflkiler kurmak: Ortak hedefler belirleyip güven vererek iflbirli ini teflvik etmek. Gücü ve otoriteyi paylaflmak: Takipçilerini güce ve kontrole ortak etmek için gereken istek ve yetene e sahip olmak. Gücünü sayg n bir flekilde göstermek. Takipçileri yapabileceklerinin en iyisini yapmalar için yetkilendirmek. Dikkati yönetebilmek: Takipçileri derinden etkileyecek bir dil kullanmak. Duygular......korkanlar için rahatlama,...karars zlar için kesinlik,...tereddüt durumunda hareket,...zay fl k durumunda güç,...bocalama oldu unda uzmanl k,...korkakl k durumunda cesaret,...flüphecilik durumunda optimizm,...ve daha güzel bir gelece e inanc yaratarak harekete geçirmek. Kurumu Gelifltirmek:, koydu u hedeflere ulaflmak için gerekli altyap y oluflturmal d r. in, kurumun gelece ini vizyonu çerçevesinde flekillendirmesi, kurumun geliflmesini sa lar. Vizyon gerçeklefltikçe ve hedeflere ulafl ld kça kurum geliflir. Kurumun geliflmesi için liderin üstlenmesi gereken en önemli özellikler flu flekilde s ralanabilir: Kurumsal altyap y oluflturmak: Her proje grubu için geçici liderler görevlendirmek. Her çal flan genifl ölçüde bilgilendirmek. Çeflitlili i desteklemek: Alt nda çal flanlar n gücünden korkmamak. Sorunlar diplomatik bir flekilde çözmek ve ortak bir hedef belirlemek. Tak mlar oluflturmak: Çapraz dölleme yapmak. ( yi elemanlar farkl yerlerde çal flt rmak.) nsan kaynaklar sistemini gelifltirmek: Bir katalizör gibi çal flmak ve kültür de iflimi nin yöneticisi olmak. De iflimi gerçeklefltirmek: De iflimi sa lamak ve bir de iflim arac gibi çal flmak. De iflimden kaç nmak için bahaneler üretmek yerine, de iflimi gerçeklefltirmek için f rsat kollamak. Karakterini Ortaya Koymak: Bir lider, gerçek bir lider olabilmek için kendisi olmal d r. Kendi kiflili inden uzak bir tav rla liderlik etmeye çal fl rsa, takipçileri ona güvenmezler. Gerçek olmayan, sahip olmad halde sanki sahipmifl gibi sergiledi i özellikler takipçiler taraf ndan mutlaka fark edilir. lik ö renilebilir mi? tart flmalar süredursun, kendisi olmay ö renemeyen bir liderin ne ölçüde baflar l olaca flüphelidir. Karakteri vizyonuna ters düflen bir lider, takipçilerini ne vizyonuna ne de kendisine inand rabilir. Bir lider karakterini nas l sergiler? sorusunun yan t n ise afla daki birkaç maddede özetleyebiliriz: Baflkalar na ö ütlediklerini bizzat uygulayarak, savundu u de erleri yaflamak: Takipçilerine örnek olmak. Olumlu bir imaj yaratmak: Kendine inanmak: Alçakgönüllülü ünü kaybetmeden kendine güvenmek. yi bir kavrama yetene ine ve çekicili e sahip olmak: Dürüst olmak. Türkiye'de, dünya çap nda baflar kazanm fl her kurumun arkas nda sonuç odakl bir lider bulundu unu iddia etmek herhalde pek de yanl fl olmaz. Bu noktada, sonuç odakl liderlerin uzun soluklu ve baflar lar n n kal c olmas için gereken özelliklere de inmek yerinde olacakt r. li im Sandalyemin Gücünden Gelmiyor Bu say daki makalemde okuyuculara, az rastlan r tipten h zla büyümüfl bir flirketin liderinden söz etmek istiyorum. Ahmet Sezer Inteltek flirketinin Genel Müdürü. Kendisinin liderlik tarz n anlatabilmek için flirketi de özetlemenin gerekli oldu unu düflündüm. Inteltek, Spor Toto taraf ndan aç lan iki ihaleyi de kazanarak flans oyunlar n n merkezî sistemini kurmak ve sat fl pazarlamas n yönetmekle yükümlü bir flirkettir. Inteltek'in ortakl k yap s n %55 Turktell, %25 Intralot (Yunanistan) ve %20 Teknoloji Holding oluflturmaktad r. 6 Nisan 2001 tarihinde kurulan Inteltek, Spor Toto Teflkilat Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen Müflterek Bahis Merkezi Sistemi Kurdurulmas ve flletmecili i konulu 26 Haziran 2002 tarihli ihaleyi alarak operasyonuna bafllam flt r futbol sezonuna, Spor Toto havuz oyunlar ndan s ras yla Taraftar ve Futbolflans isimli futbol maç sonucu tahmin oyunlar n, Skor Toto skor tahmin havuz oyununu ve Spor Toto oyununu ilave ederek tüm futbolseverlere oynatmaya bafllam flt r. Inteltek, 2 Ekim 2003 tarihinde Sabit htimalli Bahis Oyunlar n n Risk Yönetimi Merkezi kurdurulmas ve flletmecili i Bafl Bayili i verilmesine iliflkin ihaleyi alm flt r. Yeni oyunu olan ddaa'n n lansman n 17 Nisan 2004'de yaparak, tüm futbol bahisseverlere Spor CEO s/ 2005/ Say : 25 15

3 Toto teflkilat 'n n resmi bahis oyununu tan tm flt r. K saca hepimizin bildi i DDAA fiirketi ddaa'n n h zla büyümesi, yayg nlaflmas ve yat r mc lar için finansal baflar s karfl s nda neler hissediyorsunuz? fiirketin içindeyken çok fazla fley hissetmiyorsunuz, çünkü içeride her fley normal geliyor. Ama d flar dakilerle konuflmaya bafllay nca inan lmaz fleyler oldu u söyleniyor. Gümbür gümbür gidiyor ddaa diyorlar. Sahaya ç k yorsunuz orada çok farkl fleyler görüyorsunuz. Örne in geçen hafta Bal kesir'de bir bayinin aç l fl na kat ld k. Bir kuyumcunun kuyumculu u b rak p ddaa bayisi oldu unu gördüm. Bu, iflin ne kadar çarp c oldu unu gösteriyor. Benim için önemli olan bir start-up yap y gelifltirmek ve olgunluk düzeyine getirmek. lik ve yöneticilik zaten zor bir ifl ama siz farkl kültürleri de yönetiyorsunuz. Farkl yap da bir yönetim kurulunuz var. ki ayr ülke, yepyeni bir ifl kolu ve devlet iliflkileri... Pek çok makro ve mikro kültür aras ndaki bu yap y yönetmek gerçekten çok zor. Bir yanda sporcu camias öte yanda maç camias ve son olarak da devlet Adeta bir orkestra flefi gibisiniz. Anadolu sazlar, Londra Senfoni Orkestras ve Uzakdo u'dan birkaç tane saz çalan hepsi bir arada siz bu orkestray yönetiyorsunuz. Üstelik bir de yeni kifliler yetifltiriyorsunuz. Kültürel olarak bak ld nda, siz Türkiye'de nadir yap lan bir ifli yap yorsunuz. Bu kadar zor bir ifli gayet rahat ve do al bir flekilde yönetmeyi nas l baflar yorsunuz? Dedi iniz çok do ru. Yönetim tarz m genellikle so ukkanl l k ve sakinli e dayan r. Tak m arkadafllar m dinlemeye özen gösteririm. fl dünyas nda bazen zay fl k olarak görülse de alçak gönüllü tutumum bana her zaman daha da güç verdi. Öncelikle, farkl kültürleri yönetmek için onlar çok do ru alg layabilmek önemli. Dinlemeden ve alg lamadan hareket etti iniz zaman yanl fl yapm fl oluyorsunuz. Dinleyip alg lad n zda do ru kararlar al rs n z. Burada önemli olan iflte bu. De iflik kültürler var ama asl nda hepsi sac aya. De iflik kültürleri yönetecek profesyonelin üst yönetimle operasyonel grup aras nda dengeleyici bir rol oynamas laz m. Çok kültürlü yap da sanki her fleyin birbirinin içine girdi i yap y bir p rlantaya dönüfltürdünüz. nsanlar nas l yönettiniz? Ben hep insanlara yüzde yüz güvenerek ifle bafllar m. Bu flekilde bafllad n zda, e er içlerinde iyilik varsa insanlar size iyi dönmeye bafll yorlar ve kötüler ise böyle bir kültür, sistem ve yaklafl m içerisinde zaten zamanla elimine oluyorlar. Yepyeni bir organizasyona girdi inizde bafllang ç noktan z bu organizasyondaki insanlar m d r, yoksa kültürler midir? Nas l yaklafl rs n z ve çözümlersiniz? Ben önce kültürlere bakar m ve olmas gereken kültürü oluflturmaya bafllar m. O kültüre adapte olabilecek tak mlar oluflturmaya dikkat ederim. Start-up'lar üzerinde uzmanlaflm fl biri olarak, yarat c, hedef odakl, çal flmay seven ve Bir lider, gerçek bir lider olabilmek için kendisi olmal d r. Kendi kiflili inden uzak bir tav rla liderlik etmeye çal fl rsa, takipçileri ona güvenmezler. iyi niyete dayal kültürü oluflturacak ve bu kültüre adapte olabilecek insanlarla çal flmay severim. Sizin sevdi iniz kültürdeki 'olmazsa olmaz'lar nelerdir? Yukar da da bahsetti im gibi tak m çal flmas, paylafl m ve hedef-odakl l k. Benim yan mda uzun süre çal flan insanlar n hepsinde bu özellikler vard r. Özellikle de hedef-odakl l a çok önem veririm. Çünkü bir insan ne kadar çal fl rsa çal fls n, sonuç getiremiyorsa bunun bir de eri yoktur. Dedi im gibi, benim sevdi im kültürde kifliler öncelikle hedef-odakl d r ve bu özelli i tamamlayacak olan paylafl m, tak m çal flmas ve iyi niyet gibi di er insani de erlere sahiplerdir. Geçmifle bakt n zda hangi deneyimleriniz size çok kültürlü yap larla çal flmay ve yeni kültürler oluflturmay ö retti? Vestel Dan flmanl k'ta Genel Müdür olarak çal flt m aras nda çok farkl kültürlerle çal flm flt m. Farkl firmalar tan y p onlar n adeta bir parças olmufltum. Çünkü onlar hissetmeden yap lar n kurabilmeniz mümkün de il. Mobilyadan benzine, tekstilden elektroni e kadar çok farkl alanlardaki flirketlerle çal flm fl olmak bana uyumlu olmay ö retti. Asl nda insanlar her yerde, her kültürde ayn d r. Onlara do ru cevaplar verdi iniz zaman sonuç almaya bafll yorsunuz. Farkl l klar iki flekilde yönetebilirsiniz. Ya kavgalara yol açars n z ki bu genelde birinci tercihtir. Ya da denge kurman za neden olur ki ben bunu yapmaya çal flt m. Denge kurmak kiflili iniz bir parças m? Yoksa eskiden beri dengeleyici olabilmeyi çal flarak m ö rendiniz? Bu özeli imi IBM'deki y llar mda edindim. Ben hep sorun çözücü mant yla ilerlemiflimdir. Problem gelir biz problemi çözeriz. Benim 16 CEO s/ 2005/ Say : 25

4 bulundu um ortamda hiçbir zaman kavga olmaz; hep problemleri çözmeye çal fl r m. Düflünce tarz m fludur: Bir problem varsa çözülmek için vard r. Bafllang çta sinirlensem de sa duyumu kullanarak problemleri çözümlemeye bafllad mda zaten iletiflim bafll yor ve herfley kolaylafl yor. Genellikle yanl fl yönlendirilen egolar yüzünden, çat flmalar ortaya ç kabiliyor. Her koflulda sakinli imi korurum. Zaman zaman flöyle yorumlar al yorum, ilk baflta bu tarza al flamam flt k ama flimdi sizi anl yoruz. Tarz n z nas l tan mlars n z? Soft-power diyorum. Eskiden beri hep start-up yapma e iliminiz var. Bu nas l olufltu? Elektrik- Elektronik Mühendisli i okuman z n bunda etkisi oldu mu? TÜ ve mühendisli in gerçekten etkisi oldu. TÜ'de her fley olmas gerekti i gibi çok sistemli ve düzgündür. Üniversite y llar m n bu anlamda etkisi oldu. Daha sonra, Aselsan'da 5 y l mühendis olarak çal flt m ama tasar m iflinin bana uygun olmad n gördüm. Makinalarla çal flmak beni tatmin etmedi, insanlarla çal flmak istedim. Ard ndan IBM'de 'teknik sat fl' rolünü üstlendim ve orada insanlarla iliflkiler bafllad. Daha sonra yöneticilik dönemine geçtim. Dört yerde yöneticilik yapt m: Intertech, Vestel, Probil ve Inteltek. Bir flirketin sa lam bir altyap s yoksa iyi yönetemiyorsunuz. Ancak, parametreleri oluflturduktan sonra her flirket yönetilir. Sizin için flirketin çal flan say s, cirosu, sahiplik ya da ortakl k yap s fark etmiyor yani... Evet, fark etmiyor. Benim için önemli olan 'derin denizde' olmak. Ben büyük oyunu severim. fiu anki flirketinizde çal flan kifli say s ve cironuz nedir? 7 ilde 122 kifli çal fl yor. Ciromuzu ise bilgi olarak vermiyoruz ama 500 milyon dolar n üzerinde denilebilir. Bu flirkete geldi inizde kaç kifli vard ve nelerle karfl laflt n z? Nas l sorunlar vard? Geldi imde 80 kifli civar yd k. Temel problem, güvensizlik ortam yd. fiirkete mi, yöneticilere mi? Herkes herkese diyebilirim. Bunu nas l teflhis ettiniz ve güven ortam n nas l oluflturdunuz? Problemleri gördü ümde olaylar n nedeni oldu unu farkettim. lk baflta, do ru bir ürün lansman yapt k ve flirkete parasal bir katk sa lad k. fiirketi kar noktas na tafl d k. Para pek çok fleyin çözümü oldu. Bu baflar dan sonra da yavafl yavafl profesyonel yöneticilik üzerinde yo unlaflt k. Böylece profesyonellere olan güven artt ve ben de bunu tak m ma yayd m. Tak m n z için nas l bir geliflim plan yapt n z? Onlara 'paylafl m', 'tak m çal flmas ' ve 'sonuç-odakl l k' de erlerini nas l kazand rd n z? E itimlerden çok faydaland k. Kiflisel Koçluk ald k. Kiflisel Koçluk'ta belirli bir noktaya geldikten sonra tak m çal flmas na yöneldik. Burada farkl kanallar denedik. E itimlerin faydalar n gördük. E itimlerde nas ls n zd r? Ekibinizin yöneticisi mi olursunuz, tak m arkadafl m? Yönetici, kendi do all yla yönetici olmal d r. Bu nedenle ben bu e itimlerde her zaman tak m n parças y md r ama liderli im do al olarak kabul görür. li im sandalyemin gücünden gelmez. Sizi severler ve sayarlar m? kisi de diyebilirim. Peki, ne zaman insanlar n sizi sevdi ini ve sizin için de bir fleyler yapt n hissettiniz? Bu süreç nas l olufltu? O biraz zamanla olufluyor. Kolkola ifl yapa yapa gelifliyor. Kolkola yapt n zda sizin çal flanlar n za verdi iniz destek nas l bir destek oluyor? Ben çal flanlar ma destek olmaya ve önlerine ç kan engelleri kald rmaya çal fl r m. Örne im de hep futboldur. Çünkü futbol çok iyi bir tak m oyunu. Tak m kaptan, tak m n lideridir ama o da tak m yla birlikte oynar, 'Ben liderim' diye gezmez. Ancak problem ç kt nda ortaya ç kar ve bu problemi çözmek için destek verir, çaba sarf eder. Ben hep antrenörü lider san rd m. Siz kaptan lider olarak görüyorsunuz... Evet, bence lider, tak m kaptan d r. Tak m kaptan n n rolünü nas l gördü ünüzü bizimle paylafl r m s n z? Tak m kaptan n n kolunda bant olmazsa kimse onun kaptan oldu unu bilemez. Ama bir oyuncu ile ilgili bir sorun ç karsa onu yat flt ran, ona destek olan tak m kaptan d r. Buradaki temel unsur bence tak m n içindeki beraberlik ruhudur. Bu ruh, ifl d fl nda da, oyun d fl nda da sürüyorsa iflte o zaman buna tak m oyunu denir. Etraf mdaki insanlar da dengeleyici olmaya yönlendiriyorum, onlara bu al flkanl verdi imi düflünüyorum Siz bir de çok iyi bir futbol izleyicisisiniz... K zlar n zla maçlara gidiyorsunuz. Bu futbol sevgisi, sizin bu ifle daha çok ba lanman za yol açt m? Evet, kesinlikle. K zlar m n ikisiyle de maçlara gitmek bana inan lmaz keyif veriyor. Arkadafllar n zla ve k zlar n zla maç izlerken maç oyun olarak m görüyorsunuz yoksa bir yönetici olarak bak fl n z farkl m? Maç izlemeyi sosyal bir aktivite olarak görüyorum. K zlar mla sabah erkenden CEO s/ 2005/ Say : 25 17

5 kahvalt yap yoruz, al flverifle ç k yoruz. Ard ndan arkadafllar mla bir araya gelip maça gidiyoruz. Maça gitmek benim için rahatlat c bir ortam. Çünkü orada çocuklar mla, eflimle ve arkadafllar mla zevk ald m bir fley izliyorum. Siz yap olarak çok mütevaz birisiniz. Tak m kaptan olarak neredeyse band n z hiç göstermiyorsunuz. Hep böyle mütevaz m yd n z yoksa bu özelli i zaman içinde mi kazand n z? Ben 94'ten beri yöneticilik yap yorum ve hep böyleydim. Önemli olan tak m n zdaki arkadafllar n z n ne hissettiklerini, ne beklediklerini anlamak... Benimle çal flan insanlar her zaman benimle çok özgür çal flt klar n söylemifllerdir. Çal flanlar n z n performanslar n yeterince kullanmalar n ve yukar ya tafl malar n nas l sa l yorsunuz? Ak ll, kapasiteli insanlar zaten zevk ald klar ifllerde performanslar n yeterince kullan yorlar. Ben her zaman yüksek kapasiteli insanlarla çal flmay tercih ederim. Düflündü ünüz zaman, sizin 'gerçekten iyi lider' diyecebilece iniz ve be eni ile and n z kifliler var m? Tek kelimeyle Atatürk. Tam bir lider ve giriflimci. Beni onun kadar etkileyen bir lider yok diyebilirim. Ne zaman Atatürk'ü tepeye koydunuz? Okul y llar n zda m, askerlik döneminizde mi? Yoksa yönetici olduktan sonra okuduklar n zla m? Yöneticilik dönemimde, yönetici gözlü üyle Atatürk hakk nda okuduklar m n büyük etkisi oldu. Çizdi i vizyon, ald kararlar ve baflar lar beni çok etkiliyor. Bizim çok iyi bir liderimiz var ve bence daha ötede düflünmemize gerek yok. Atatürk'ün ad n anarken duydu um heyecan di er liderler için hissedemiyorum. her yönüyle lider olmal. Örne in, Pierre Van Hooijdonk futbol camias ad na bir lider olarak de erlendirilebilir. O, galip de olsa ma lup da olsa maç bitiminde sahada dolafl r ve seyircisini selamlar. Bence bu, örnek bir sporcu kiflili i... Vestel Dan flmanl k' Deutsche Telekom'a sat p sonra da T-Systems haline getirmede önemli rol oynayan kiflilerden biriydiniz. 2 kiflilik firmay çokuluslu bir flirket haline dönüfltürmede sizin hangi yöneticilik vas flar n z n etkisi oldu? O benim hayat m n en güzel hikayesi. Vestel Dan flmanl k'ta bafllayana kadar, ben hep teknik tarafta çal flm flt m. Bu dönemde ilk kez ifli yönetmeye bafllad m. Bu dönem benim için ciddi bir yol ayr m yd. lk projemizi bitirdi imizde kiflilik bir kadroya yükselmifltik. Birkaç ay sonra da bu grubu flirketlefltirme karar n ald k. Amac m z, oluflturdu umuz tak m uzun dönemli k lmak ve yap m z kâr merkezi haline getirmekti. fiirketi kurarken daha en baflta bu flirketin çokluluslu olmamas halinde uzun dönemli olamayaca n düflünmüfltüm. Bu ba lamda da, tüm yap lar m z flirketin ileride çokuluslu olaca do rultusunda oluflturduk. lk baflta Türkiye'nin en iyisi olmay baflard k ve 99 y l sonunda da Türkiye'nin en yüksek cirolu dan flmanl k flirketi haline geldik. Burada sizin do ru vizyonu belirlemeniz ve bu vizyonu ekibinize benimsetmeniz mi baflar y sa lad? Her fleyden önce do ru kültürdeki heyecanl ve genç ve genç kalan insanlarla yola ç kt k. Benim tercihim hep genç insanlard r çünkü onlar n önyarg s yoktur. Start-up'larda bir kültür yaratman z gerekir ki bunu genç ruhlu insanlarla Bir insan ne kadar çal fl rsa çal fls n, sonuç getiremiyorsa bunun bir de eri yoktur. Bu anlamda hedef-odakl olmaya çok önem veririm. yapman z çok daha kolay çünkü tecrübeli insanlar kendi kültürleriyle ve önyarg lar yla gelirler. 60 kiflilik tak m n z da ld m? Hala görüflüyor musunuz? Farkl farkl yerlerde herkes ama halen görüflüyoruz. Bizi kimse unutmad. AHMET SEZER 1960 y l nda Ankara'da dünyaya geldi. An ttepe Lisesi'nden sonra 1982'de stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i bölümünden mezun oldu. Befl y l Aselsan'da ve yedi y l IBM'de mühendis olarak görev ald. Yöneticilik kariyerine Intertech'te bafllad ve Vestel Grup'ta devam etti. 1998'de Vestel Dan flmanl k firmas n kurdu. Bir y l içinde firmas n Türkiye'nin en yüksek ciroya sahip dan flmanl k firmas haline getirmeyi baflard ve Deutsche Telekom'a satt. Ard ndan, Probil Bilgi Teknolojisi ve Dan flmanl k firmas nda Genel Müdür olarak kariyerini devam ettirdi. fiubat 2004'ten bu yana Inteltek Internet Teknoloji Yat r m ve Dan flmanl k Ticaret flirketinde Genel Müdür olarak görev yap yor. 18 CEO s/ 2005/ Say : 25

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

olanlar n bir araya getirmeye çal flt k.

olanlar n bir araya getirmeye çal flt k. Doç. Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuçodakl liderlik Bir liderin baflar s n ölçmek için neye bakars n z? Baflar diplomalarda m d r? Liderin kiflili ine ve davran fllar na bakarak baflar l olup olmad n anlayabilir

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Zorluklar afl lmak içindir

Zorluklar afl lmak içindir Dr. Yeflim Toduk Akifl Zorluklar afl lmak içindir liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac lar konusunda araflt rmalar yap l r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl l r. bu ayki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor

Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor Dr. Yeflim Toduk Akifl Tüm de iflimleri kad nlar yönetiyor Ege Karap nar bu büyük göreve flans ile sahip olmad. nsan Kaynaklar fonksiyonunu, gerçekten flirketin bir baflar hikâyesi yaratmas nda kilit olarak

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Zirvede Kalmay Baflaran Lider...

Zirvede Kalmay Baflaran Lider... Doç. Dr. Yeflim Toduk Akifl Zirvede Kalmay Baflaran... Bir liderin diplomalar na, kiflili ine ve davran fllar na bakarak baflar l olup olmad n anlayabilir miyiz? Bir liderin etkinli ini ve baflar s n belirlemeye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Görev Devretmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Güvenerek bafllamak...

Güvenerek bafllamak... Prof. Dr. Yeflim Toduk Akifl Güvenerek bafllamak... serdar sözeri, actav s ilaç flirketi nin türkiye ülke müdürü. ilaç sektörünün çok yak ndan tan d bir yönetici. uzun y llard r liderlik koltu unda oturmakla

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri

Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Etkin Yöneticinin Seyir Defteri Peter Drucker ve Joseph Maciariello Jack Welch ve Jim Collins in Katk lar yla Çeviren Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-98-1 The Effective

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Bir Türk Global Lider...

Bir Türk Global Lider... Dr. Yeflim Toduk Akifl Bir Türk Global... türkiye nin en büyük10 sanayi flirketinin içinde olan ve en büyük10 ihracatç s ndan biri konumunda olan tofafl n ceo su ali pand r tan tmak istiyoruz... 4 Tofafl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kemal Köprülü. Lider Yetifltiren Genç Lider: Kat l mc demokrasi ve toplumsal. içimizdekil DER

Kemal Köprülü. Lider Yetifltiren Genç Lider: Kat l mc demokrasi ve toplumsal. içimizdekil DER Doç. Dr. Yeflim Toduk Akifl Lider Yetifltiren Genç Lider: Kemal Köprülü Kemal Köprülü, ARI Hareketiyle dikkatleri üzerine çeken idealist ve genç bir lider. Yeflim Toduk Akifl, kariyerini ve gelece ini

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Suyun Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Bu sözcükler, Japon araflt rmac Dr. Masaru Emoto nun belle inde sürekli

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar novasyon Yapmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler Üstünüzü Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Telekomünikasyon fiirketlerinin Tepe Yönetici Seçimi

Telekomünikasyon fiirketlerinin Tepe Yönetici Seçimi Dr. Yeflim Toduk Akifl Telekomünikasyon fiirketlerinin Tepe Yönetici Seçimi Cenk Soyak son derece sevilen ve mütevaz liderlik özelli inin yan nda tak m oyunculu unu keyifle yürüten bir yönetici. stanbul

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

COACHING. engellemifl olurlar.

COACHING. engellemifl olurlar. Dr. Yeflim Toduk Akifl COACHING Yanl fl Koçlarla Onar lmaz Hatalara Sürüklenmeyin... Günümüzde, Yönetim Dan flmanl nda yeni bir trend bafllad. ABD de bafllay p sonra Avrupa ya atlayan ve sonra da Türkiye

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı