ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI..."

Transkript

1 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail olsaydý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZEYTÝN 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... VAZGEÇSÝNNER, GÝTMESÝNNER ARTIK!.. Erdoðan Baybars 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ OLMAYALIM Dolgun Dalgýçoðlu TÜKETME PLANI... Ali Osman ANAHTAR SÝZDE... SOKUN DELÝÐE ÇEVÝRÝN Mehmet Levent BÝRÝKÝM'ÝN CUMHURBAÞKANI MODELÝ Ali Kiþmir Hayvan üreticilerine, kuraklýktan caný yanan çiftçilere ve ilaç sýkýntýsý çeken hastalara para bulamayan, ayrýca lösemili bir çocuðun ameliyatý için 40 bin lirayý çýkarýp veremeyen; Makarios Hastanesi'nde doðum yapan vatandaþýmýza ise tek kuruþ yardým yapmayan hükümet özel televizyonlara her ay binlerce lira baðýþ yapýyor... Ankara hesap verecek Göç yasasý AÝHM'ye taþýndý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý 'göç yasasý' diye nitelediði Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ- Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'ný Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne taþýdý... Sendikanýn avukatlýðýný Öncel Polili ile Metin Kemal üstlendi sayfada Ayda 224 bin TL Aralarýnda paraya hiç ihtiyacý olmayan zengin TV sahiplerinin de bulunduðu 7 özel televizyonun her birine devlet ayda 32 bin lira hibe yardýmý yapýyor... Ýrsen Küçük hükümeti döneminde baþlayan uygulama halen devam ediyor... Uydu yayýnlarý yapan özel TV'lere yardýmla ilgili olarak Küçük hükümetinin aldýðý karara yeni hükümetin Maliye Bakaný Zeren Mungan önce uymak istemedi ve ilk üç ay ödeme yapmadý... Ancak daha sonra Özkan Yorgancýoðlu'nun giriþimiyle mesele halledildi ve bu kez Maliye geriye dönüklerle beraber ödemelere baþladý... Hazýrlanan yasada yeni kurulacak ve uydu yayýný yapacak olan TV'lere %25, ilk iki yýl için ise %50 ödeme yapýlmasý öngörülüyor... Özel TV'lere getirilen þartnamede en az 5 KKTC vatandaþýnýn istihdamý talep ediliyor, ancak buna ne kadar uyulduðu bilinmiyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ýnsanlýk þok içinde Ýsrail'in Gazze'de baþlattýðý kara harekatý karþýsýnda tüm insanlýk donup kalýrken, ABD harekatta 'titiz' davranýlmasýný istedi, Alman Baþbakaný Merkel ise "Ýsrail'in yanýndayýz" dedi... Derviþ Eroðlu tüm devletlere çaðrýda bulunarak "Ýsrail'e dur deyin" derken, Sibel Siber de "Bu duruma seyirci kalýnmasý kabul edilemez" diye konuþtu... BKP yaptýðý açýklamada "Siyonist Ýsrail'i þiddetle kýnýyoruz" diyerek, "Filistin halkýný katledenlerden Kýbrýs'ta çözüm beklemek trajikomik" ifadesini kullandý... Ýsrail ilk kara saldýrýsýnda Gazze'nin kuzeyindeki hastaneyi vurdu... Ýç sayfalarýmýzda Akýllý sayaç ihalesi Tatar: Ýhale iptal edilmeli Eski Maliye Bakaný Ersin Tatar borç içinde yüzen Kýb-Tek'in akýllý sayaç ihalesini iptal etmesini istedi ve 140 bin sayaç yerine ihtiyaç oranýnda ihaleye çýkýlmasýný savundu sayfada Tel-Sen: Talimatla yönetilmeye hayýr Soysan: Mücadelemiz talimatla yönetilmeyi kabul etmeyen hükümetler gelene dek sürecek sayfada Kamyon sancýsý 5 tondan fazla yük taþýyan kamyonlara getirilen seyrüsefer kýsýtlamasý hoþnutsuzluk yarattý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... BM DE HAKLIDAN DEÐÝL, GÜÇLÜDEN YANA Dünyada Ýsrail'in Gazze'deki kara harekatý ile Ukrayna üstünde füzeyle düþürülen Malezya yolcu uçaðý atbaþý gidiyor haberlerde... Kan akýyor her yerde... Ve bizim burda herkesin çözüm için bel baðladýðý devletler de çanak tutuyorlar buna... Amerika "Titiz bir operasyon yap" diyor yavrusu Ýsrail'e... Almanya ise "Ýsrail'in yanýndayýz" açýklamasý yapýyor... Ýngiltere'nin vaziyeti ise belli... Tüm bu belalarý zaten o ördü Ortadoðu halklarýnýn baþýna... Ýnsanlýk lanetliyor rezil Ýsrail saldýrýsýný, ama devletler baþka... BM'nin barýþ misyonu dibe vurdu... Hesapta bize çözüm gayretine giren BM de iþte bu... Onun için BM falan diye duyunca yüreðiniz hoplamasýn bundan sonra... BM de haklýdan deðil, güçlüden yana... Dün bazý sesler yükseldi bizim buralarda... Bir Türkiyemiz olduðu için Gazze'ye bakýp halimize dua edelimmiþ! Kýrk yýl önceki trajediyi bayram diye kutlayanlardan da bu beklenirdi ancak... Biçare Filistinlinin Türkiye'si olsa da ne yazar, karþýsýnda tüm dünyanýn yanýnda durduðu bir Ýsrail olduktan sonra... Türkiye adaya çýktý, ama karþýsýnda Ýsrail gibi bir devlet yoktu... Faþist darbe sersemliði içindeki Kýbrýslýrumlar vardý, üstelik dünya da harekata ses çýkarmadý... Bu konulara döneceðiz yine... ÖZEL TV'LERE AYDA 32 BÝN TL Þu iþe bakýn... Hayvancýya, çiftçiye, ilaç sýkýntýsý içinde kývranan hastalara para yok... Ameliyat için 40 bin TL'ye ihtiyacý olan lösemili çocuða da para yok bu devlette... Ama özel televizyonlara var... Hem de her birine ayda 32 bin TL... 7 televizyona toplam 224 bin TL... Ýrsen Küçük hükümeti döneminde geçmiþ bu karar... Uydu paralarý... Ancak yeni hükümet gelince buna uymak istememiþ... Maliye Bakaný Zeren Mungan vermeyi reddetmiþ ve ilk üç ay da vermemiþ... Daha sonra ise Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu girmiþ devreye... Halletmiþ... Tatlýya baðlamýþ iþi... Böylelikle geriye dönüklerle birlikte yeniden ödenmeye baþlamýþ... Aralarýnda paraya pula hiç ihtiyacý olmayan zengin TV sahipleri de var... Ama her ay 32 bin TL'yi cebe atýyorlar... Yeni kurulacak ve uydu yayýnlarý yapacak olan TV'ler için %25, ilk 2 yýl için %50 ve daha sonra da yüzde yüzlük yardým öngörülüyor... Þartnamede her TV'nin en az beþ KKTC vatandaþý istihdamý da isteniyor, ancak buna ne kadar uyulduðu bilinmiyor... Bir de bu biçare devletçiðin parasý pulu yok derler... Oysa torbayla... Çuval çuval... Düþürülen Malezya uçaðý Poroþenko: Teröristler bir atýþta 300 sivili öldürdü Ukrayna Devlet Baþkaný Petro Poroþenko, Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnýn düþmesine iliþkin, bu hadisenin terörizmin küresel bir sorun olduðunu bir kez daha gösterdiðini belirterek, "Teröristler bir atýþta 300 sivili öldürdü" ifadesini kullandý. Devlet Baþkanlýðý resmi sitesinde yapýlan açýklamaya göre Poroþenko, Ukrayna devletine karþý yapýlan saldýrýnýn, Avrupa ve dünya güvenliði için de tehlike arz ettiðini kaydetti. Poroþenko, Ukrayna ordusunun etkin operasyonlarýnýn ardýndan, "paralý askerler ve YOLCULARIN 154'Ü HOLLANDALI Malezya Havayollarý'nýn, Ukrayna'nýn Rusya sýnýrýna yakýn bölgesinde düþen MH17 sefer sayýlý uçaðýndaki yolcularýn 154'ünün Hollanda vatandaþý olduðu bildirildi. Amsterdam Schiphol Havaalaný'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda kazaya iliþkin bilgi veren Malezya Havayollarý Avrupa Direktörü Huib Gorter, uçakta 283 yolcu ve 15 mürettebat olduðunu söyledi. Ýlk tespitlere göre, yolcularýn 154'ünün Hollanda vatandaþý olduðunu belirten Gorter, diðer yolculardan 27'sinin Avustralyalý, 23'ünün Malezyalý, 11'nin Endonezyalý, 4'ünün Alman, 6'sýnýn Ýngiliz, 4'ünün Belçikalý, 3'ünün Filipinli ve bir kiþinin MALEZYA BAÞBAKANI NECÝP: Düþmeden önce imdat çaðrýsý yapmadý Malezya Baþbakaný Necip Rezak, Ukrayna'da düþen Malezya Hava Yollarý'na ait uçaðýn düþmeden önce imdat çaðrýsý yapmadýðýný söyledi. Necip, basýna yaptýðý açýklamada; uçaðýn, Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý tarafýndan güvenli olarak ilan edilmiþ olan rotasýnda gittiði sýrada düþtüðünün belirlendiðini belirtti. Ukraynalý yetkililerin uçaðýn vurularak düþürüldüðü görüþünde olduðunu kaydeden ABD BAÞKAN YARDIMCISI BÝDEN: KAZA DEÐÝL, HAVADA ÝNFÝLAK ETTÝ ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Ukrayna'da düþen Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnýn, ''Görünüþe bakýlýrsa vurulduðunu'' söyledi. Biden, Detroit'te katýldýðý bir konferansta, Ukrayna'da düþen uçakla ilgili açýklamada bulundu. Biden, ''(Görünüþe bakýlýrsa) diyeceðim, çünkü tüm detaylarý bilmiyoruz. Ne söylediðimden emin olmak istiyorum. Görünüþe bakýlýrsa, vurulmuþ. Vuruldu, kaza deðil. Havada infilak etti'' dedi. Ukrayna Devlet Baþkaný Petro Poroþenko ile telefonda görüþtüðünü ve ABD'nin olayýn araþtýrýlmasýna yönelik yardým teklifini onlarýn aðabeyleri"nin Ukrayna devletine karþý daha fazla saldýrý düzenlediklerini bildirerek, Ukrayna topraklarýnýn komþu Rusya tarafýndan ateþe tutulduðunu, Ukrayna ordusuna ait uçaklarýn vurulduðunu ve çatýþmalarýn dýþ saldýrýya dönüþtüðünü ifade etti. Poroþenko, bu hadisenin terörizmin küresel bir sorun olduðunu bir kez daha gösterdiðini ve dünya kamuoyunun saldýrganýn gerçek yüzüyle tanýþtýðýný belirterek, "Teröristler bir atýþta 300 sivili öldürdü" yorumunda bulundu. ise Kanadalý olduðunu ifade etti. Groter, diðer yolcularýn milliyetlerinin ise henüz tespit edilemediðini aktardý. Uçaktaki mürettebatýn tamamýnýn Malezya vatandaþý olduðunu bildiren Gorter, yolcular ve mürettebatýn isimlerinin aileleri bilgilendirildikten sonra açýklanacaðýný ifade etti. Malezya Havayollarý'nýn araþtýrma amaçlý Ukrayna'ya bir uçak gönderdiðini de belirten Gorter, kaza yerine gitmek isteyen yolcu yakýnlarýnýn da götürülebileceðini söyledi. Gorter, uçakla iletiþimin saat civarýna kesildiðine deðinerek, uçaðýn roketle düþürülüp düþürülmediði konusunda bilgilerinin olmadýðýný sözlerine ekledi. Baþbakan Necip, ancak bu trajediye neyin neden olduðununun Malezya tarafýndan henüz doðrulanamadýðýna iþaret etti. Necib, "Uçuþ sýrasýnda tam olarak ne olduðunu ortaya çýkarmak zorundayýz ve bunu yapacaðýz" dedi. Malezya Hava Yollarý'na ait 295 kiþi taþýyan Boeing 777 tipi uçak Hollanda'nýn baþkenti Amsterdam'dan havalandýktan sonra Ukrayna'nýn doðusunda düþmüþtü. sunduðunu belirten Biden, ABD'den bir ekibin ivedi bir þekilde yola çýkacaðýný ifade etti. Biden, ''Bu, hakikaten büyük bir olay. Yaklaþýk 300 kiþi hayatýný kaybetti. Cevaplandýrýlmasý gereken birçok soru var'' diye konuþtu. Biden, uçakta ABD vatandaþlarý da bulunduðuna yönelik haberlerin olduðunu, bunun doðruluðunu teyit etmek için çalýþtýklarýný kaydetti. Amerikan medyasýnda da Amerikalý yetkililerin uçaðýn karadan havaya fýrlatýlan cinsten bir füzeyle vurulduðu tespitine vardýðý yönünde haberler yer alýyor. Þener LEVENT Açý ZEYTÝN Filistinli Fahad yaþlarýndaydý henüz... Ve Lübnan'daki Sabra ve Þattila göçmen kamplarýnda yaþýyordu... Sefil, yýkýk dökük bir mahallede... Babasý ve yaþlý dedesi ile... Hem okula, hem de silah eðitimine gidiyordu diðer arkadaþlarýyla birlikte... Seksenli yýllardý... Ýsrail'de Ariel Þaron'un kükrediði yýllar... Babasý bir zeytin fidaný dikmiþti teneke bir saksýya... Topraða ekmeyecekti... Yeminliydi... Filistin'e, kendi topraklarýna dönene dek yapmayacaktý bunu... Yalnýz kendi topraðýna ekecekti... Ne yazýk ömrü yetmedi... Bombalý bir Ýsrail saldýrýsýnda hayatýný kaybetti... Teneke saksýdaki zeytin fidaný babasýndan yadigar kaldý Fahad'a... Tam da o sýralarda Filistinli direniþçiler bir Ýsrail savaþ uçaðý düþürdü... Ancak son anda uçaktan atlamayý baþaran Ýsrailli pilot sað kurtuldu... Filistinli gerillalara esir düþtü... Pilotu bir hücreye kapattýlar... Ellerini zincirlediler, konuþturmaya çalýþtýlar... Boyu kadar silahla Fahad'ý da diktiler baþýna... Fahad nefret doluydu ona karþý... Ne su veriyordu, ne sigara... Hatta aralarýnda geçen bir tartýþmadan sonra sýrtýndan vurdu da onu... Ancak mermi ciddi biçimde yaralamadý Sýrtýný sýyýrdý... Bir süre sonra Fahad bir pazarlýk yaptý esir pilotla... -Ben seni kaçýrmaya hazýrým, ancak bir þartla, dedi... Filistin'deki köyüme götüreceksin beni... Tamam mý? Fahad'ýn köyü Ýsrail iþgali altýndaki topraklardaydý... Ýsrailli pilot kabul etti Fahad'ýn teklifini... Ve bir akþam birlikte büyük tehlikeler içinden geçerek o kamptan kaçtýlar... Ancak bunu yaparken, pilotun kelepçeli ellerini çözmedi Fahad... Buna raðmen Ýsrailli pilot Fahad'ýn elinden kurtulmayý baþardý. Kaçarken de Fahad'ýn ellerini kollarýný baðladý... Bir arabaya atlayýp uzaklaþýrken yolda bir kiþinin Filistinli militanlar tarafýndan öldürüldüðünü görünce, ayný þeyin Fahad'ýn baþýna da gelebileceðini düþünerek geri döndü, onu çözdü ve yanýna aldý... Ýsrailli pilot ile Fahad arasýnda ilk kez bir yakýnlaþma baþladý böylelikle... Gidecekleri yere kendilerini götürmesi için yolda Filistinli bir taksici ile anlaþtýlar... Taksici pilotun Amerikalý deðil, bir Ýsrailli olduðunu anladýðý halde para pazarlýðý yaptý ve dört bin dolara onlarý taþýmaya razý oldu... Taksici için hava hoþtu... Savaþý, ölüleri hiç umursamýyor, sadece kendi keyfine bakýyordu... Araçta sürekli 'Bee Gees'in þarkýsýný dinliyor, þarkýda neþeleniyor ve kendisi de eþlik ediyordu... Bizim ülkemizde pek çok kiþiyi hatýrlatan bir havasý vardý... Ne yazýk þansý yaver gitmedi... Filistinli gerillalar tarafýndan yolda durdurulunca, pilot ile Fahad kaçmayý baþardý, ama o kaçamadý ve "Gitti paracýklarým" dedi... Çok külfetli bir yolculuktan sonra Ýsrail'e ulaþmayý baþardýlar... Pilot, Sabra ve Þattila'dan kaçmayý baþaran bir kahraman olarak karþýlandý... Barýþ Gücü'ne teslim edilen Fahad ise, kendisini köyüne götürmeye söz veren pilotun yakasýna yapýþtý... Zaten artýk çok iyi birer dost olmuþlardý... Baba oðul gibiydiler... Hatta yol boyunca Fahad onun yarasýný tedavi etmiþ ve sarmýþtý... Zeytin fidaný hep kucaðýndaydý... Ýsrailli pilot da onun o fidaný ne yapacaðýný çok merak ediyordu... Fahad'ýn köyüne vardýlar sonra... Baba evine... Köyde kimseler kalmamýþtý... Kerpiç evler yýkýk döküktü... Fahad orada babasýnýn hayalini gerçekleþtirerek o fidaný evin bahçesine dikti... Ýþgal altýndaki Filistin topraðýna... Ýsrailli yönetmen Eran Riklis'in filmi bu... Adý 'Zeytin'... Görün mutlaka... Siz de kendinizi bulursunuz orda...

3 Gazze'ye kara harekatý ABD Ýsrail'den 'titiz bir operasyon' istedi ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI: "BAKAN KERRY, (HAREKATIN) TÜNELLERÝ HEDEF ALAN TÝTÝZ BÝR OPERASYON OLMASI GEREKTÝÐÝNE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝMÝZÝ DÝLE GETÝRDÝ" ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Ýsrail'in Gazze'ye karadan saldýrýsýnýn "tünelleri hedef alan titiz bir operasyon" olmasý gerektiðini Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'ya ilettiði bildirildi. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Kerry'nin, Netanyahu ile telefon görüþmesi gerçekleþtirdiði belirtildi. Açýklamaya göre, görüþmede Netanyahu, dün sabah "Kibbutz Sufa yakýnlarýndaki terörist saldýrýsý ve Gazze Þeridi'ndeki Hamas Ýsrail ilk saldýrýda hastaneyi vurdu ÝSRAÝL TOPÇULARI, GAZZE ÞERÝDÝ'NÝN KUZEYÝNDEKÝ BEYT HANUN HASTANESÝNÝ VURDU. SALDIRI SONUCU BAZI HASTALAR YARALANIRKEN, HASTANE BÝNASINDA HASAR OLUÞTU BEYT HANUN HASTANESÝ BAÞHEKÝMÝ HAMDAN: "GAZZE'DE ÇOCUK VE KADINLARIN ÖLDÜRÜLDÜÐÜ SALDIRILAR SOYKIRIMDIR. SAVAÞ SUÇU BU UYGULAMAYI KINIYORUM" ÝSRAIL SALDIRILARI SÝBER SÝVÝLLLERE SALDIRILARI KINADI Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Ýsrail tarafýndan sivil insanlara yapýlan saldýrýlarý þiddetle kýnadý. Gazze kentinde, insani ve hukuki tüm deðerleri ayaklar altýna alan bir insanlýk dramý yaþandýðýný belirterek, "Günümüz dünyasýnýn evrensel deðerlerini, insan haklarýný çiðneyen bu duruma seyirci kalýnmasý kabul edilemez" dedi. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber yayýnladýðý mesajda, uluslararasý hukuk ve kamuoyu önünde yaþanan bu acýnýn ve insanlýk dýþý dramýn durdurulmasý için her kesimin bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi. tünellerinden Ýsrailli sivillere yönelik gelen mutlak tehdidi" anlattý. Netanyahu'nun tüneller kanalýyla daha fazla Hamas mensubunun Ýsrail'e sýzmasýný hedef alan operasyon kararýný Kerry'ye aktardýðý belirtilen açýklamada, "Bakan Kerry, tünellerden kaynaklanan terörist tehditlerine karþý Ýsrail'in kendisini savunma hakkýna dönük güçlü desteðimizi tekrar teyit etti. Kerry, Ýsrail Savunma Kuvvetleri'nin açýklamasýnda da belirtildiði gibi, bunun (harekatýn) tünelleri hedef alan titiz bir operasyon olmasý gerektiðine yönelik görüþlerimizi ifade etti" deðerlendirmesinde bulunuldu. Açýklamada, Kerry'nin, gerginliði týrmandýrmaktan kaçýnýlmasý ve 2012 yýlý ateþkesinin en kýsa sürede tesis edilmesi gerektiðinin önemi üzerinde durduðu kaydedildi. Kerry'nin, Hamas'ýn, Mýsýr'ýn ateþkes giriþimini bir an önce kabul etmesinin önemini de vurguladýðý belirtilen açýklamada, Kerry'nin ayrýca, "her iki taraftaki sivillerin güvenliðine Ýsrail topçularýnýn Gazze Þeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun hastanesini top ateþiyle vurmasý sonucu bazý hastalarýn yaralandýðý ve hastane binasýnda da hasar oluþtuðu bildirildi. AA muhabirine konuþan Beyt Hanun Hastanesi Baþhekimi Eymen Hamdan, Gazze'nin kuzey sýnýrýnda konuþlanan Ýsrail topçu birliklerinin hastanenin çocuk ve idare bölümünü vurduðunu, saldýrýda hastalardan bazýlarý yaralanýrken hastane binasýnda da büyük hasar oluþtuðunu belirtti. Hamdan, "Gazze'de çocuk ve kadýnlarýn öldürüldüðü saldýrýlar soykýrýmdýr. Savaþ suçu bu uygulamayý kýnýyorum" dedi. Öte yandan görgü tanýklarýndan alýnan bilgiye göre, topçu atýþlarý sonucu bazý evler ve ziraat alanlarý isabet alýrken, Ýsrail deniz birlikleri de denizden kýyý þeridindeki Filistinlilerin evlerine aðýr makineli tüfeklerle ateþ açtý. Atýlan top ve yönelik kaygýlarýný ve sivil kayýplarýn önlenmesi için mümkün olan her þeyin yapýlmasýnýn önemini" tekrarladýðý bildirildi. 18 BÝN YEDEK ASKER Ýsrail hükümetinin, Gazze'ye baþlatýlan kara saldýrýsý için 18 bin yedek askerin göreve çaðrýlmasýna karar verdiði bildirildi. Ýsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal paylaþým sitesi Twitter'den yaptýðý açýklamada, hükümetin, ordunun Gazze'ye baþlattýðý kara operasyonu için 18 bin yedek askerin daha göreve çaðrýlmasýna karar verdiðini belirtti. Öte yandan Ýsrail'in en eski günlük gazetesi Haaretz'de yer alan haberde, hükümetin 18 bin yedek askeri göreve çaðýrmasýnýn ardýndan ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'yu telefonla aradýðý belirtildi. Haaretz'in haberine göre, Ýsrail güvenlik kabinesi, saat 11.00'de Baþbakan Netanyahu'nun baþkanlýðýnda toplanacak. açýlan ateþ sonucu çok sayýda ev ve ziraat alaný zarar gördü. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de yaptýðý yazýlý açýklamada, ayný aileden 3 Filistinli çocuðun öldürülmesiyle ilgili olarak, "Gazze'deki ölen çocuklarýn sorumlusu Netanyahu'dur ve bedelini aðýr ödüyecektir" ifadelerine yer verdi. Ýsrail Baþbakanlýk Sözcüsü Ofir Gendelman, Baþbakan Binyamin Netanyahu'nun, Ýsrail ordusuna, Gazze'den Ýsrail'e uzanan tünellerin vurulmasý amacýyla kara harekatý baþlatýlmasý emrini verdiðini açýklamýþtý. Ýsrail ordusuna ait zýrhlý araç ve tanklar Gazze'nin kuzey ve güneydeki bazý kentlerine girmiþ, ordu ile Filistinli silahlý gruplar arasýnda çatýþmalar baþlamýþtý. Ýsrail'in "Koruyucu Hat" adýyla Gazze'ye saldýrýlarýnýn baþladýðý 7 Temmuz'dan bu yana ölen Filistinlilerin sayýsý 264'e yükselirken, yaralýlarýn sayýsý 1990'a ulaþtý. Çiziktirdi existence Elvan Levent KAÇ KEZ ÖLÜR ÝNSANLIK? Dehþet bir zamanýn içinden geçiyoruz. Tüylerimizi diken diken eden bir filmi izler gibi izliyoruz Gazze'de yaþanan insanlýk trajedisini. Bombalar yaðýyor... Çocuklar ölüyor. Biz de izliyoruz televizyondan, týpký dünyanýn geriye kalanýnýn izlediði gibi. Sonra internetin baþýna geçip, "Yeter artýk", diye isyan ediyoruz bilgisayarýn birkaç tuþuna basarak. Bir fotoðraf... Dört küçük çocuðun sahilde yatan cansýz bedenleri... Bir fotoðrafta da kanlar içinde aðlayan küçük bir kýz var. Paylaþýyoruz hemen. Herkes görsün olup bitenleri, hiçbirþey gizli saklý kalmasýn diye. Herkes görüyor sonra, dehþete düþüyor. "Daha kaç çocuk ölmeli bu vahþetin sonra ermesi için", diye isyan ediyor. Sonra? Sonra devam ediyor oradaki katliam. Bir bomba, bir bomba daha... Bir fotoðraf, bir fotoðraf daha... Devam ediyoruz izlemeye biz de, týpký dünyanýn geriye kalanýnýn izlediði gibi. Hayat devam ediyor sonra. Sabah oluyor, uyanýyoruz. Kahvaltý, iþ, okul, yemek, arkadaþ ziyareti, bir konser, bir film, bir parti... Uyku... Sonra bir haber... Sonra bir fotoðraf. Bir fotoðraf daha... Sonra bir an geliyor ve nefessiz kalyoruz. Kalbimiz güm güm deli gibi atýyor oysa. Yeter! Ama yetmiyor, bitmiyor iþte bu vahþet, kana doymuyor silah tüccarlarý. Sadece Gazze deðil, Suriye de, Libya da, Irak da, Afganistan da ve Ukrayna da birer cehennem yeri. Ýsrail'in Gazze'ye kara harekatý baþlattýðý haberinden hemen önce baþka bir facia haberiyle donup kaldýk oturduðumuz yerde. Rusya- Ukrayna sýnýrýnda bir füzeyle düþürülen Malezya Havayollarý'na ait bir yolcu uçaðý... Dün Rus televizyonu düþen uçaðýn 15 kilometreye yayýlan enkazýný gösterirken, ölen yolcularýn yanmýþ bedenleri de geldi ekrana. Televizyonda da olsa, böyle bir manzarayý hayatýmda ilk kez gördüm. Çoðunluðu çocuklardan oluþan tam 298 kiþi vardý uçakta ve AIDS'le ilgili bir konferansa gidiyorlardý. Hepsi öldü. Onlar öldü ama bu büyük facianýn sorumluluðunu üstlenen kimse çýkmadý. Korkunç, mide bulandýrýcý bir sýrlar zinciri kaldý geriye... Çýk çýkabilirsen þimdi iþin içinden. Ukrayna Rusya'yý, Rusya da Ukrayna'yý suçluyor... Hikaye üstüne hikaye... Uçaðýn düþtüðü bölgedeki görgü tanýklarý, havada iki uçak gördüklerini ve sonra uçaklardan birinin düþtüðünü, büyük bir ihtimalle diðer uçak tarafýndan vurularak düþürüldüðünü söylüyorlar. Parçalanan uçaðýn kanatlarýndaki izlerin de, uçaðýn ancak havada baþka bir uçak tarafýndan vurulmasý durumunda oluþabilecek türden izler olduðunu söyleyenler de var. Facianýn ardýndan hemen telefona sarýlýp Obama'yý arayan Putin, uluslararasý bir komisyonun inceleme baþlatmasýný istemiþ. Putin konuyla ilgili televizyonda konuþurken belki de ilk kez bu kadar dalgýndý, o kadar ki aðzýndan çýkan her kelimenin arasýna bir reklam girerdi rahatlýkla. Belki de ne kadar ucuz atlattýðýný düþünüyordur, diye geçti aklýmdan, yalan deðil. Çünkü Malezya uçaðýnýn vurulduðu sýrada, Putin de havada baþka bir uçaktaydý ve yolu bir noktada Malezya uçaðýyla kesiþiyordu... Bu yüzden esas hedefin Putin olduðunu söyleyenler de var. Ben o 298 masum insanýn, þeytanca bir provokasyona kurban edildiklerini düþünüyorum. Bir türlü yola gelmeyen Rusya'yý yola getirmek ve batýnýn Ukrayna'ya müdahalesini kolaylaþtýrmak için... Ýnsanlýk öldü, diye bin kez yazdýk belki de. Ýnsan bir kez ölür de, insanlýk bin kez mi ölür oysa?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kýrk yýlda ne çeteler yarattýk hiç yoktan Uyuþturucudan haraca dek uzanan Saadete deðil iþgale zincirlendik çoktan Anlatýlmaz derdimiz ne sözünen ne sazýnan Ali OSMAN Periyodik TÜKETME PLANI... Güzelyurt'tan Lefke'ye doðru bir yol yapýlýyor... Yolun yapýmýyla ilgili olarak sorumluluk TC Karayollarý Dairesi'nde... Buradakilerin ilgisi alakasý yok. Kendilerini kaale alan da yok... Yolu yapan þirket AK-ELÝ Ýnþaat Þti. imiþ... AK-ELÝ Ýnþaat Þirketi bir TC þirketi... Lefkelileri çok mu seviyor Ankara ki onlara özel bir yol yaptýrýyor... Hiç de deðil... Onlarý sevseydi istedikleri bir Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasýydý... Bir iþaretle açtýrýrdý bu kapýyý... Ama iþin özü baþka... Hedef altýn madeni... TC'li bir maden þirketi araþtýrmalara baþlamýþ bile oralarda... CMC madeninden dolayý hasta olan insanlardan fazla insan hastalanacak... Doðanýn tahribatý fazlaþacak... KKTC Bakanlar Kurulu bir istimlak kararý almýþ. Kimsenin bilgisi dahilinde deðil tabii... Ve bir sabah dozerler, kamyonlar çekilen çizgi doðrultusunda Güzelyurt'tan Lefke'ye yol baðladýlar... Girne'den Anadolu'ya baðlanan yol gibi! Önlerine gelen bahçeyi söktüler, tarlayý parçaladýlar... Ýstimlak edildi denilmesine raðmen bazý mal sahipleri direnince güzergahý biraz deðiþtirdiler... Doðayý da tahrip ettiler... Elye deresinden aldýklarý çakýllarla yer yer yapýlan yolu dokuz metre yükselttiler. Çünkü bazý yerlere alt geçit yapacaklardý... Yerin altýndan geçecek olan bu geçitleri yolu yükselterek halletmeye çalýþtýlar. Böyle olduðu zaman yapýlan iþin içine, ihale dýþýnda ekstra para da girer çünkü... Mallarý istimlak edilen mal sahipleri Baþbakan Yorgancýoðlu'nun kapýsýna dayandýlar ve paralarýnýn ödenmesini istediler. Baþbakan para olmadýðýný ancak mübadele usulü bu iþin halledileceðini söyledi... Yani Türk malý arazilerin, bahçelerin yerine, KKTC hükümeti insanlara Rum malý arazi veya hali arazi verecek... Ancak madalyonun bir de diðer yüzü var... Üzerinden yol geçen arazilerin bir kýsmý bankalara ipotekli... Bankalar borçlulara mektup göndermeye baþladý bile... Vatandaþ malýný da satamýyor, istimlak bedelini de alamýyor... Malý olanlarýn diðer mallarý da bankalar tarafýndan alýnacak... Malý ve parasý olmayanlar ise hapisaneye gönderilecek... Yolun geçtiði bölgedeki insanlar eyleme hazýrlanýyorlar. Bir komite oluþturulmuþ bile... Bugüne kadar verdiði zarar ziyan mal sahiplerine ödenmediði takdirde AK-EL firmasý yapacak, onlar yýkacak... Komite'nin bir talebi daha var... Elye deresinden alýnan çakýl ve kum nedeniyle verilen tahribat giderilecek... Aslýnda bu giriþimi ilk günden yapmalýydýlar... Bu kadar tahribattan sonra eskiyi yerine getirmek mümkün deðil... Bilinmelidir ki paketler, istimlaklar ve yerlileri evlerinden yerlerinden edip mallarýna el konmasýnýn perde gerisinde Türkiye vardýr... Ve stratejiktir! Kalay Maðusa ve Yeni Boðaziçi köyünde 3 ayrý eve giren zanlý Yavuz Erten dün yeniden mahkemeye çýkarýldý Tutukluluk süresi uzatýldý Gamze BAYKUR- Maðusa ve Yeni Boðaziçi köyünde hýrsýzlýk yapmak için 3 ayrý eve giren zanlý Yavuz Erten almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Ev açma", "Sirkat" ve "Sahtelenmiþ evraký tedavüle sürme" suçlamalarýyla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan zanlý Erten'in tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý. Tahkikat devam ediyor Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlý Yavuz Erten'in 13 Temmuz tarihinde Maðusa'da Seniye Yarým'a ait evin penceresini açarak içeriye girdiðini ancak bir süre sonra birilerinin geldiðini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtýðýný açýkladý. Zanlý Erten'in 14 Temmuz tarihinde ise Yeni Boðaziçi köyünde Mehmet Ali Özertay'ýn evine girerek 2 adet cep telefonu sirkat ettiðini belirten Çebi, zanlýnýn yine ayný gün Yeni Boðaziçi köyünde Emsal Emirzadeoðullarý'na ait eve girerek 600 TL parayý sirkat ettiðini açýkladý. Zanlý Erten'in beyaný üzerine birçok kez sahte kimlikle KKTC'ye giriþ yaptýðýnýn tespit edildiðini söyleyen Çebi, ada genelinde birçok faili meçhul hýrsýzlýk olayýnýn yaþandýðýný ve bunlarýn araþtýrýlacaðýný belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Çebi, zanlýnýn 8 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. 12 kök Hintkeneviri ele geçirildi (Kamalý Haber)- Güzelyurt'a baðlý Yedidalga köyünde Narkotik polisi tarafýndan yapýlan operasyon sonucunda bulunan Hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturma kapsamýnda tutuklanan zanlý Eyyüp Baytekin dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik ve Kaçakcýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulgularý aktardý. Sevinç, 18 Temmuz tarihinde, saat sýralarýnda, Yedidalga'da yapýlan operasyon sonucunda 21 yaþýndaki zanlý Eyyüp Baytekin'in tasarrufunda yaklaþýk bir metre uzunluðunda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan bitki bulunarak emare alýndýðýný belirtti. Olayýn akabinde zanlý Baytekin'in ikametgahýnda yapýlan aramada ise yedi kök ekili ve dört kök ise kurutulmuþ hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan bitkiler bulunduðunu belirten Mehmet Sevinç olayla ilgili baþlatýlan tahkikatýn henüz yeni baþladýðýný ve zanlýnýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Güzelyurt Kaza Mahkemesi baþkaný Ýlker HAVUZA GÝRERKEN DÝKKAT! "Lens ile havuza girmek çok riskli" Türkiye'de uzmanlar, yaz mevsimiyle birlikte sýcaktan bunalan insanlarýn serinlemek için girdiði havuzlar konusunda dikkatli olma uyarýsýnda bulundu. Yeterince temizlenmeyen ya da çok kiþinin girdiði havuzlardan ''konjonktivit'' olarak adlandýrýlan göz iltihabýna yakalanma riskinin yüksek olduðuna dikkat çekildi. Uzmanlar ayrýca lens ile havuza girmenin tam görme kaybýna kadar gidebilen ciddi sorunlar oluþturabileceði uyarýsýnda bulundu. Acýbadem International Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Nezih Özdemir, yaptýðý yazýlý açýklamada, yaz mevsiminde sýcaklarýn mikroplarýn üremesi için daha uygun bir ortam oluþturduðunu belirterek, özellikle hijyenik olmayan havuzlarda lens kullanan kiþilerin göz enfeksiyonlarýna yakalanma riskinin yüksek olduðunu ifade etti. Lens kullananlarýn serinlemek isterken kalýcý görme kaybý gibi ciddi bir sorunla karþý karþýya kalabileceðine iþaret eden Özdemir, bunun nedeninin ise hijyenik olmayan havuzlarda BÝR YANDA TÜRKÝYE, BÝR YANDA ÞÝLÝ VE VENEZÜELLA Ýsrail'in Gazze'ye kara harekatýnýn baþlamasýyla birlikte en sert tepki, sosyalist devlet baþkanlarýnýn iktidar olduðu Venezuela ve Þili'den geldi.venezüella, Ýsrail Büyükelçisini sýnýr dýþý etti, Þili ise Ýsrail ile bütün ticari iliþkilerini kestiðini duyurdu. Oysa AKP Ýsrail'i boykot edemiyor bile. Ýsrail'in diðer ülkelerle yaptýðý ticaret azalýrken Türkiye Ýsrail'le en çok ticaret yapan 5. ülke. Erdoðan gürlerken, oðlu Burak'ýn "gemicikleri" Türkiye-Ýsrail arasýnda mekik dokuyor. Demek ki, Filistin halkýna destek vermek için Müslüman olmak gerekmiyor, sosyalist olmak yeterli!!! 5 gün daha Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, zanlý Yavuz Erten'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatýlmasýna emir verdi. Sertbay zanlýnýn tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. bulunan mikroorganizmalarýn lense kolayca yapýþarak enfeksiyona yol açabilmesi olduðunu dile getirdi.özdemir, enfeksiyon oluþtuðunda gözün içindeki kornea denilen saydam tabakanýn hasar görebildiðini ve üzerinde lekeler þeklinde yaralar açýldýðýný belirterek, bu yaralarýn gözün merkezinde oluþursa ve zamanýnda tedavi edilmezse tam görme kaybýna kadar gidebilen ciddi sorunlar oluþturabileceði uyarýsýnda bulundu. Öte yandan Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Çaðýl, yeterince temizlenmeyen ya da çok kiþinin girdiði havuzlardan ''konjonktivit'' olarak adlandýrýlan göz iltihabýna yakalanma riskinin yüksek olduðunu bildirdi. Çaðýl, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yaz aylarýnda alerjiler ve havuzdan kapýlan göz enfeksiyonlarýyla daha sýk karþýlaþýldýðýný belirtirken, yeterince temizlenmeyen havuzlardan göz iltihabý kapma riskinin yüksek olduðunu ifade etti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANAHTAR SÝZDE... SOKUN DELÝÐE ÇEVÝRÝN Duydunuz mu? Anahtar Türkiye'nin elinde deðil... Bizim elimizdeymiþ! Kim diyor bunu? 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat. Hiç güleceðiniz yoktu deðil mi? Ramazan mübarek gün, yatýp kalkýp dua edin Mehmet Ali beye... Sizi güldürmek için bütün yeteneðini sonuna kadar seferber etti! Yoksa o da olmasa, kimbilir daha nereye kadar aðlamayý beðenmeyecek, somurtup somurtup öylece duracaktýnýz! Oysa þimdi katýla katýla gülmekten kasýklarýnýza aðrý geliyor! O "Anahtar Türkiye'nin elinde deðil, bizim elimizdedir" dedikçe, yere yatýp cirilenesiniz geliyor kasýklarýnýzý tuta tuta! Iþýklar içinde yatsýn... Sevgili Özker Özgür ne demiþti? "Davul bizim boynumuzda, tokmak Türkiye'nin elinde!" Aradan yýllar geçti. M.A. Talat, "Anahtar Türkiye'nin elinde deðil, bizim elimizdedir" diyerek, Özker Özgür'ü aklýnca yalanlýyor! Saray saltanatýna yeniden kavuþma hýrsýyla, Türkiye'deki AKP iktidarýna yalakalýkta sýnýr tanýmýyor! Bu uðurda, tüm dünyanýn bildiði gerçekleri bile tersyüz edebiliyor. Çözüm çözüm diye inlemeyin... Çözümsüzlük çözümsüzlük diye yakýnmayýn artýk... Anahtar bizde! Sokun deliðe... Çevirin... Kýbrýs kilidi açýlsýn! Bütün mesele... O deliðe sokmakta! Bir kere soktunuz, iki çevirdiniz mi tamam!.. Nurtopu gibi bir çözümcüðünüz olur! Fýkra meþhurdur... Hoca eve ciðer götürüyormuþ. Bir sokak kedisi zýplayýp kapmýþ ciðeri elinden ve hýzla kaçmaya baþlamýþ. Hoca hiç istifini bozmadan söylenmiþ arkasýndan... "Boþuna uðraþma kedi" demiþ, "Çünkü o ciðerin piþirme tarifi de anahtarý da bendedir!" Bizimkisi de o hesap þimdi... Türkiye 40 yýldýr deveyi hamuduyla götürüyor! Talat da arkasýndan "Anahtarý bizdedir" diye milletle dalga geçiyor! Komediye bakar mýsýnýz? Sarayda saltanat sürdüðü günlerde "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" demiþti. Þimdi ise "Anahtar Türkiye'nin elinde deðil, bizim elimizdedir" diyerek son derece trajikomik bir çeliþkiye düþebiliyor! "Bizdedir" dediði anahtarla bir Lokmacý Kapýsý'ný bile açmaya muktedir olamadýðýný unutarak! Bana sorarsanýz Talat normal bir toplumda ve normal koþullarda Cumhurbaþkanlýðý seçimini þimdiden kaybetmiþ olurdu. Her neyse, söz anahtardan açýlmýþken, bir anahtar fýkrasýyla daha bitirelim yazýyý... Gece geç vakit sarhoþ püskül eve gelen adam, karanlýk sokakta bir türlü anahtar deliðini bulup da kapýyý açamýyormuþ. Gürültüyle uyanan eþi pencereden seslenmiþ: "Zýkkýmýn kökünü içesi herif, anahtarýn yok mu?" Adam sarhoþ peltekliðiyle cevap vermiþ: "Anahtarým var haným! Sen bana bir delik at!" Talat'ýn da anahtarý var... Sokacak deliði yok! Erdoðan bütün delikleri öyle bir kapatmýþ ki... Maymuncuk sadece onun elinde!

5 5 19 Temmuz 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Helikopterden ve her þeyden önce "filtre." Çamlarý yeniden yetiþtiririz de, giden canlarý yerine koyamayýz. Vazgeçsinner, gitmesinner artýk!.. Bizimkiler, ta bilmem nerelere gadar gider, Ýslam ülkeleri toplantýlarýna gatýlýr. Neçin? Bizi de tanýsýnnar Bizi da sevsinner Bizi da adam yerine goysunnar Allah muhdaç etmesin, olur da düþersak, bize da yardým elini uzatsýnlar diye. Gerçi ben, bizimkilerin, maksat gezme olsun diye gittiklerini bilirim ama, yine de onnarýn bize yutturmasý böyle. Neysa Yanýbaþýmýzda bir terörist var. Ýsrail! Dünyanýn baþýna bela oldu. Filistin'i gene darmadaðýn etti. Ne okul brakdý, ne hastane Hatta, camiler minareler de gitti. Çoluk çocuk, kadýn erkek, yaþlý, yüzlerce ölü ve yaralý var. Yani bir halkýn dostlarýndan, ahbaplarýndan, dindaþlarýndan yardým beklediði günler. E hani? Duyanýnýz var mý o Ýslam ülkelerinden bir ses? Gördünüz mü uzanan bir el? Yok. Ben duymadým da, görmedim da. Þunu da söyleyim Biz Filistinlilerden daha gara gözlü, daha gara gaþlý deðiliz. Bu nedenle, güne gele bize de yardým elini uzadacaklarýný hiiiiç sanmam. Kýsaca demem o ki, biz bu tür toplantýlara katýlmaylým artýk! Paramýza yazýk! MÝÞ-MIÞLAR Maðusa'da 9 CTP'li Oktay'ýn kaybetmesi için çalýþmýþ. - Eðer 9 CTP'li, kazanmasý için çabalayan binlerce CTP'liye üst gelmiþse, baþka biþeyler de arayýn bu bit yeniðinde. Çünkü Kayalp, 9 kiþinin yýkabileceði adam deðildi! Türkiye'nin suyu Eylül'de KKTC'de olacakmýþ. - Aman aman, lütfen söyleyin de fazla açmasýnlar vanalarý Kuraklýktan korkarken selden gitmeyelim. CHP+MHP Cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Bey'e %34-38 oy bekleniyormuþ. - E çok iyi. Bravo vallahi. Hiç beklemiyordum. Bu durumda ikincilik çantada keklik. DP eriyormuþ. - Eroðlu'na bakmayýn Buzdolabýnýn fiþini off yapan o deðil. KIB-TEK alacaðý akýllý sayaçlarýn parasýný taksitlendirilmiþ alacaklarýný alýnca ödeyecekmiþ. - Uuuuu E çok güzel bu Nerdeyse parasý ödendi, peþin alýyor sayýlýr Deðil ama! Harmancý personeli ödeyebilmek için kaynak arayýþýndaymýþ. - Belediye Sarayý'ný satsýn. Personel de kendiliðinden daðýlmýþ olur. Ankara kimi dutarsa kaybediyormuþ. - Kabahat Ankara'da deðil ki, göz göre göre dutulanda! Talat, Akýncý'nýn cumhurbaþkanlýðý adaylýðý için "TDP'nin Lefkoþa dýþýndaki örgütleri yeterli deðildir, bu nedenle kazanamaz" demiþ. - Örgütüne güvendiði CTP'nin Girne'de, Maðusa'da nasýl kaybettiðini anlamadý anlaþýlan. BATIRMAYA MI ÇALIÞIYORLAR, KURTARMAYA MI? Seçimler geride kalalý kaç gün oldu, CTP hala ne yakasýný, ne paçasýný kurtarabilmiþ deðil. Yakalayanlar öyle bir yapýþtý ki, kolay kolay býrakacak gibi görünmüyorlar. O kadar öfkeliler ki, ýsýrýp parça koparmadan brakmayacaklar. Hemen hemen nerde bir gizli çamaþýr varsa, ortaya çýkarýldý. Bakýn Aha bu da CTP'nin! Ve böylesi CTP'de ilk defa oluyor. Kýrýlan kol yen içinde deðil artýk. Bunu yapan da CTP'liler "Ýhraç kolay deðil, sýkar" diyenler de var. "Ýhraç edecek olsak, CTP'de odacýlardan baþkasý kalmaz" diyenler de Gerçi ben odacýlardan da kuþkulanýyorum ya, neyse. Bir tuhaf, anlaþýlmaz durum iþte. Gerçekten ben anlayamadým Bu eleþtirileri yapanlar, CTP'ye doðru yolu göstermeye mi çalýþýyor Yoksa kirli çamaþýrlarýný ortaya döküp batýrmaya mý? Ýyi ki varsýn, iyi ki geldin dedem. Doðum günün kutlu olsun. Bütün çabamýz sana yaþanabilir bir yurt brakmak.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ OLMAYALIM (Ýstanbul)- Ne görüþmeciler geldi geçti masadan. Her gelene önce umutla baktýk. Sonra arkalarýndan gidiþlerine Her masaya oturan, "bu yýl sonunda" dedi Nice yýllarý sonlandýrdýk Bir önceki görüþmeci Talat arkadaþý ve yoldaþý Hristofyas ile "bu iþi garanti" bitirecekti Masadan indiler, zaman geçti, þimdi anahtar bizde diyor, geziyor. Ki inandýrsýn. Neyse ki o olmadan da masada iki kiþi vardýr. Ancak masaya kim gelirse, elinde ne anahtarý vardýr, ne çözüm için yetkisi Çünkü ikisi birbirlerine deðil, anavatan dedikleri ülkelere bakarak otururlar Neden böyle? Nasýl vardýk bu kanýya? Erdil Nami, "görüþme süreci çöktü" dedi. Onu dediði anlarda TC yetkililerinden Çiçek, "Kýbrýs Türkü 1974 öncesine döndürülemeyecek" dedi Girdiði her dýþ iþi berbat eden Davutoðlu da ona benzer bir laf etti, "Hiçbir zaman barýþ harekâtýnýn öncesinde dönülmeyecek" Sýrf bu sözlerden bile, masada oturanlarýn ellerinden neden bir þey gelmeyeceði anlaþýlabilir Onlarý masada býrakýp açýklamacýlarýn ne demek istediklerine bakalým "1974 öncesine dönülmeyecek", ne demek? Cevap için önce o dönemde neler vardý, ona bakalým 1963'ten sonra Kýbrýslýtürklere emir geldi, "çalýþtýðýnýz devlet dairelerindeki iþlerinizi býrakýn, gettolara kapanýn, oturun" Daðýnýk oturan Kýbrýslýtürklere, her þeyinizi býrakýp, gettolara gelin Kýbrýslýtürker 1974 öncesi gettolardaydý Kýbrýslýtürkere, "siz kendi kendinizi yönetemezsiniz, sizlere anavatandan kaymakam mý dersiniz, vali mi, yoksa baþkomutan mý, ondan gönderelim," dediler Alt rütbeden askerlerini gönderdiler Ve alt rütbedeki askerler, bulunduklarý yerlerde padiþah yetkileri ile donatýldýlar Hani yan bakaný hapse, beðendiðini yanýna atacak kadar diktatördüler Ýþi olan Kýbrýslýtürkler mecbur kaldýlar, iþlerini býraktýlar Hepsini de hem TMT'ci, hem mücahit yaptýlar. Bayrak olarak sadece TC bayraðýný bildiler Ders olarak sadece TC ders kitaplarýný okudular. Saymakla bitiremeyiz olumsuzluklarý Ama kýsaca þu denilebilir Hem iþsiz, hem parasýz býrakýlan Kýbrýslýtürkler, Türkiye'nin gönderdiði kutu fasulyeleri ile renk çýkartmayan çaylara muhtaç býrakýldýlar Ýki TC yetkilisi ortak cümle kurdular "Kýbrýs Türkü 1974 öncesine döndürülemeyecek" Bence doðru tespit O günleri bir daha yaþamayalým Yabancý ülkelerden gelen emirlerle, padiþah yetkili kiþilerin idaresine girmeyelim Bu ülke bizimse, ister Baf'ta ister Karpaz'da ama her yerinde ve Kýbrýslýlar olarak hep birlikte yaþayalým öncesi gibi olmayalým. BKP: Siyonist Ýsraili þiddetle kýnýyoruz Filistin halkýný katledenlerden Kýbrýs'ta çözüm beklemek trajikomik Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik baþlattýðý kara harekatýný ve saldýrýlarýný þiddetle kýnadýklarýný ve lanetlediklerini belirterek, Filistin halkýnýn yanýnda olduklarýný kaydetti. Birleþmiþ Milletlerin ve bir çok devletin Gazze'de yaþanan katliama gözlerini kapattýðýný ve siyonist Ýsrail devletinin iþlediði suçlara meþru zemin hazýrlamaya çalýþtýðýný kaydeden Korkmazhan, "Gazze ve Filistin halkýna yönelik uygulamalar Nazi faþizminden farksýzdýr" dedi. Siyonist Ýsrail'in baþta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin korumasý ve yönelendirmesi altýnda olduðunu vurgulayan Korkmazhan, "Bu katliam, yalnýzca Ýsrail'in deðil baþta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin el birliði ile gerçekleþtirdikleri bir katliamdýr" dedi. "Hedefleri Gazze'yi de ele geçirip, Filistin halký ve devletini ortadan kaldýrmaktýr" diyen Abdullah Korkmazhan, Filistin direniþinin ve tüm dünyadaki ilerici güçlerin buna asla geçit vermeyeceðinin altýný çizdi. Filistin halkýný katledenlerden Kýbrýs'ta çözüm beklemek EROÐLU'NDAN DÜNYAYA ÇAÐRI: ÝSRAÝL'E DUR DEYÝN Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bütün devletlerin füzelerle, tanklarla Filistin halkýný ezen Ýsrail'e dur demesi gerektiðini söyledi. Eroðlu, "Durmadýðý taktirde de ne yapýlmasý gerektiðini, BM Güvenlik Konseyi'nin oturup, karara baðlamasý gerekir" dedi. Eroðlu bugün bir kabulü sýrasýnda gazetecilerin sorusu üzerine, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýný deðerlendirdi. Yaþananlardan büyük üzüntü duyduðunu belirten Eroðlu, ABD'den çýkan "Ýsrail meþru müdafaa yapýyor" yönündeki bazý beyanatlarýn ise çok yanlýþ olduðunu söyledi. Eroðlu, Ýsrail halkýnýn Filistin halkýný ezmeye devam ettiðini, özellikle hava harekatýndan sonra kara harekatýnýn baþlamasýnýn ise daha da kitlesel öldürmelerin olacaðýnýn habercisi olduðunu kaydetti. Dünyanýn yaþanalar konusunda sessiz kalmasýný eleþtiren Eroðlu, Denktaþ halký "Þafak Nöbetine" çaðýrdý Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "Gazze'de yaþanmakta olanlarýn, Kýbrýs Türk halkýnýn elindeki deðeri daha iyi anlamasýna yaramasý gerektiði düþüncesi" ile, haklarýna, egemenliðine, devletine sahip çýkmaya kararlý Kýbrýs Türk halkýný bu akþam, Girne'de yapýlacak "Þafak Nöbetine" katýlmaya çaðýrdý. Serdar Denktaþ, DP Ulusal Güçler aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, Gazze'de devam eden geliþmeleri büyük bir üzüntü ve ibretle izlediklerini belirterek, yapýlan kýnama açýklamalarýnýn hiç bir þekilde fayda saðlamadýðýný, BM, Ýngiltere, ABD ve AB'nin de cýlýz yaklaþýmlarý nedeniyle saldýrýnýn tam bir katliama doðru seyrettiðine dikkat çekti. GÜL'E "KKTC DEVLET NÝÞANI" Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 20 Temmuz etkinliklerine onur konuðu olarak katýlmak üzere bugün Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, TC Cumhurbaþkaný Gül, bugün saat sýralarýnda KKTC'de olacak. Gül için resmi karþýlama töreni saat 13.20'de, Cumhurbaþkanlýðý'nda yapýlacak. Ardýndan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül baþ trajikomik. "Bölgemizde kalýcý barýþýn tesisi Filistin sorununun çözülmesine baðlýdýr. Bölgemizin en eski ve kanlý sorunu olan Filistin sorunu, ancak Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýndan 1967 Haziran ayý öncesindeki sýnýrlarýna çekilmesi ile mümkündür" diyen Korkmazhan, filistin halkýný katlederek ortadan kaldýrmaya çalýþanlarýn Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ havarisi rolünü oynadýðýný ve bundan medet umanlarýn olduðunu belirterek, bu durumun trajikomik olduðunu kaydetti. "Kýbrýs'ta olasý bir çözüm ancak Kýbrýslýlarýn kendi eseri olabilir. ABD ve diðer eli kanlý katillerden çözüm beklemek, ölü gözünden yaþ beklemekten farksýzdýr" diyen BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Özgür bir Filistin, Kýbrýs ve Orta Doðu için mücadeleye kararlýlýkla devam edeceklerinin altýný çizdi. BKP'nin Filistin halký ile dayanýþma içerisinde olmaya devam edeceðine dikkat çeken Korkmazhan, Ýsrail'in saldýrýlarý durdurarak iþgal ettiði topraklardan þartsýz geri çekilmesini ve Filistin'in özgürlüðünün önündeki engelleri kaldýrmasýný talep etti. "Türkiye'nin dýþýnda ses veren bir ülke göremiyorum. Ne AB'dan, ne de ABD'den Filistin halkýnýn yaþadýklarýyla ilgili ses çýkmadý. ABD Baþkaný Obama da Ýsrail'in yaptýklarýný nefsi müdafaa olarak niteleyerek, basite indirgemeye çalýþýyor" dedi. Eroðlu, ortada yokluklar içinde mücadele veren bir Filistin halký ve onlarý ezmeye çalýþan bir Ýsrail hükümeti bulunduðunu söyledi. Eroðlu, þöyle devam etti: "Bunlar çok yanlýþ þeylerdir. Bu harekata dur diyecek olacak mý? Sadece Türkiye'nin ses çýkarmasý ya da Filistin halkýný korumaya çalýþmasýyla, olumlu sonuç almak yeterli olmayacak. Diðer bütün devletlerin de bu çaðda füzelerle, tanklarla Filistin halkýný ezen Ýsrail'e dur demesi, Durmadýðý taktirde de ne yapýlmasý gerektiðini, BM Güvenlik Konseyi'nin oturup, karara baðlamasý gerekir" Denktaþ, Kýbrýslý Türkler olarak bugün hemen yaný baþlarýnda yaþanmakta olanlarý yýllarca yaþamýþ bir halkýn bugünkü temsilcileri olarak, gerek Gazze'de gerekse Ukrayna'da yaþananlardan kendilerine pay çýkartmak durumunda olduklarýný belirtti. Serdar Denktaþ, "Ýçinde yaþadýðýmýz çaðda artýk savaþtan bahsetmek yersizdir" diyerek, halen devam etmekte olan görüþmelerde haklarýna, egemenliðine, devletine, Garanti Antlaþmalarý'na, Anayasanýn Geçici 10. Maddesi dayanaðýyla adada kalmaya devam eden Türk Silahlý Kuvvetleri'nin varlýðýnýn Kýbrýs Türk halkýnýn yarattýðý güvence ortamýna sahip çýkýlmasý gerekliliðini göz ardý edenlere bu yaþananlarýn bir ders olmasý gerektiðine iþaret etti. baþa görüþecek. Bu görüþmeden sonra Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile Bakanlar Kurulu, Cumhurbaþkaný Eroðlu tarafýndan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Gül'e takdim edilecekler. Eroðlu ile Türkiye Cumhurbaþkaný Gül, saat 14.40'ta, Cumhurbaþkanlýðý'nda ortak basýn toplantýsý düzenleyecek. Basýn toplantýsý sonrasýnda Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e "KKTC Devlet Niþaný" takdim edilecek. GÜNLÜK ÝSRAÝLLÝLERÝN SEVÝNÇLERÝNÝ ELEÞTÝREN CNN MUHABÝRÝ GÖREVDEN ALINDI ABD merkezli yayýnkuruluþu CNN, Ýsraillilere tepki gösteren tweet'inden sonra dünya çapýnda yanký uyandýran muhabiri Diana Magnay'ý görevinden aldý.magnay, canlý yayýn esnasýnda Sderot'taki bir tepede Ýsrail ordusunun bombardýmanýný izleyen Ýsraillilerin her bomba düþüþünde sevinç çýðlýklarý attýklarýný Twitter sayfasýnda tepkili bir ifadeyle paylaþmýþtý.cnn muhabiri buradaki kalabalýk tarafýndan tehdit edildiðini belirten bir tweet atmýþ, "Sderot'taki tepelerde Ýsrailliler Gazze'ye düþen bombalarý kutluyorlar; yanlýþ bir þey söylersem arabamýzý parçalamakla" beni tehdit ediyorlar. Ýðrenç" yazmýþtý.magnay, Gazze'ya kara harekâtýndaki yayýnlar nedeniyle görevinden olan ikinci muhabir oldu. NBC de Gazze sahilinde oynarken bombalara hedef olan dört Filistinlin coçuðun ölümünü dünyaya duyuran deneyimli Ortadoðu muhabiri Ayman Mohyeldin'i bölgeden almýþtý.mohyeldin'in bazý tweet'leri ninve Facebook paylaþýmlarýnýn silinmesi de dikkat çekmiþti. GÖÇ YASASI VE AÝHM Güneydeki Rum hükümetini AP seçimlerinde gaspedilen Kýbrýslý Türk oylarý nedeniyle mahkemeye veren KTÖS, kuzeydeki göç yasasýný da AÝHM'ye taþýdý... Göç yasasý yeni maaþ düzenlemeleriyle ilgili... Bu mahkemede hesabý Ankara verecek tabii, KKTC'deki yönetim deðil! ONKOLOJÝ HASTANESÝ 10 milyon 638 bin TL'ye mal olacak olan onokoloji hastanesinin gelecek yýlýn Temmuz ayýnda tamamlanmasý hedefleniyor... Hastaneye baþlamadan önce þu filtresiz bacalara da filtre koysaydýk keþke! TOKAY ÝLE EMÝRKANI Mustafa Tokay ile Emir Emirkaný 4 aylýk hapislikten sonra önceki gün özgürlüðüne kavuþtu... Emekli olan Tokay maaþ sýkýntýsý çekmeyecek... Ancak Emirkaný için durum zor... Hakkýný aramak için Maliye Bakanlýðý'ný, Eðitim Bakanlýðý'ný ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nu dava etti... Mustafa Arabacýoðlu ise hakkýnda disiplin soruþturmasý baþlattý... Bakalým bu davalar nasýl sonuçlanacak... Týrnak... "Köþeye sýkýþtýrdýk dedikleri Anastasiadis, krizden dolayý bitti dedikleri Güney Yönetimi, Kýbrýs görüþmelerinde süreci tamamý ile kontrol ediyor. 'Ne yapsan Rum anlaþmadan kaçar' gibi yorumlarla da bu baþarýsýzlýða mazaretler temcit pilavýna döndü." Mustafa ERTANIN (Star) "Öteki partilerin durumu da CTP- BG'den farklý deðil. UBP'si de, DP- UG'si de, TDP'si de 29 Haziran'da yapýlan yerel seçim ve referandumda sýnýfta kaldýlar. Her üç partinin liderliði de baþarýsýz olmayý býrakýn, tabanlarýna kendi adaylarýný bile benimsetemediler." Ünal FINDIK (Yenidüzen) "Evet, anladýðým kadarý ile Akýncý kendisini önümüzdeki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine hazýrlýyor. Ýyi de yapýyor. Onunla bir seçim dolu dolu bir seçim olacak. Çünkü o sözü edilen þovun oyuncusu olmadý, olamadý. Þimdiden baþarýlar dileðimle." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Her partide göreceðimiz þudur: Gerçekten çalýþan, üreten insanlar vardýr. Bir de bu insanlarýn ürettiklerini harcayanlar, tüketenler. Ýnsanlarýn siyasete olan inancýnýn kaybolmasýný saðlayanlar. Demagoji sanatý ile siyaset ilmini seviyeden yoksun kýlanlar. Ýtibarsýzlaþtýranlar. Güzel cümleler kurmakla icraat yaptýðýný zannedenler." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ABDULLAH GÜL TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Türkiye'de makamýndan ayrýlmadan önce son ziyaretini KKTC'ye yapýyor bugün... Bu arada sýzan haberlere göre, AKP'nin köþk adayýný belirleme sürecinde Gül ile Erdoðan arasýnda, kapýlar arkasýnda anlaþmazlýk yaþanmýþ... Gül Erdoðan'a "Kurucusu olduðumuz partinin dýþýna düþecek duruma geldik" demiþ... Erdoðan'ýn "tek adam yönetimi"ne de karþý çýkmýþ Gül... Yeni bir partide siyasete devam iþareti verdiði söyleniyor... Doðru olup olmadýðýný bugün Gül'e bakarak anlayabilecek miyiz acaba?

7 19 Temmuz 2014 Cumartesi 7 DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Bigget" isimli iþ yerinin penceresi meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan açýlarak yazar kasadan 600 TL nakit para çalýndý. ÝSKELE'DE ASAYÝÞ VE HUZUR OPERASYONU Ýskele Polis Müdürlüðü sorumluluk sahasý içinde düzenlenen asayiþ ve huzur operasyonu kapsamýnda, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleriyle kumarhaneler kontrol edildi. Kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri yasak olan iki kiþi tespit edilerek haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Bölgedeki trafik kontrollerinde 350 araç kontrol edilirken, suç iþlediði tespit edilen 13 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. POLÝSTEN SÜRÜCÜLERE PARK ÇAÐRISI Polis Basýn Subaylýðý, 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlamalarý nedeniyle Lefkoþa'daki bazý cadde ve sokaklara araç park edilmemesi çaðrýda bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, yarýn, ile saatleri arasýnda Doktor Fazýl Küçük'ün anýtýna giden Hamitköy'deki Toprak Sokak güzergâhýna araç park edilmemesi istendi. Lefkoþa'da Cumhurbaþkanlýðý Sarayý çevresinde bulunan, Tanzimat Sokak, 2. Selim Sokak, Mahmut Paþa Sokak ve Ziraat Bankasý çevresine kadar olan bölgeye de yarýn sabah 07.00'den 20 Temmuz Pazar günü saat 24.00'a kadar araç park edilmemesi istendi. MÜZÝK ÝZÝNLERÝ RAMAZAN BAYRAMI SÜRESÝNDE GEÇERLÝ OLACAK Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Dairesi tarafýndan verilen müzik izinleri, Ramazan Bayramý süresinde geçerli olacak. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre; Çevre Koruma Dairesi'nden daha önce izin almýþ müzikli eðlence yerlerinin izinlerinde belirtilen koþullara uymak kaydýyla bayram süresince Temmuz tarihlerinde daireden ek izin almadan müzik yayýný yapabilecek. HAVALAR ÖNCE SERÝNLEYECEK, SONRA ISINACAK KKTC'de, pazar ve pazartesi günü yer yer saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava, Temmuz tarihleri arasýnda, önceleri serin ve nemli, sonralarý ise sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde derece, sahillerde ise derece dolaylarýnda seyredecek. DENKTAÞ AÝLESÝ SAYGI DURUÞUNDA BULUNACAK 20 Temmuz'un 40. yýldönümü münasebetiyle Denktaþ ailesi, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf R. Denktaþ'ý kabri baþýnda saygý duruþuyla anacak. Denktaþ ailesinden yapýlan yazýlý açýklamada, "40 yýl boyunca halkýyla birlikte elele verdiði mücadelede bir kez daha hatýrlamak ve saygý duruþunda bulunmak adýna Kurucu Cumhurbaþkaný Sayýn Rauf Raif Denktaþ'ý 19 Temmuz saat de, kabri baþýnda anacaðýz. Kýbrýs Türk halkýný bu onurlu saygý duruþuna davet ediyoruz" denildi. KTÖS göç yasasýný AÝHM'ye taþýdý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), "göç yasasý" olarak nitelendirdiði Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'ný Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdýðýný bildirdi. KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "bir Ankara projesi olduðunu ve Kýbrýslý Türklerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarýný gaspettiðini" iddia ettiði söz konusu yasaya karþý mücadeleyi her alanda sürdürdüklerini ifade etti. Maviþ, KTÖS üyesi Cemre Bekir Mahmutlar'ýn tüm öðretmenleri temsilen Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde açtýðý davada mahkemenin kendisini haklý bulmadýðýný belirterek, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin kararýna saygý duymakla beraber üyelerinin insan haklarý ihlal edildiði inancýndan dolayý konuyu AÝHM'e taþýma kararý aldýklarýný kaydetti. Maviþ açýklamasýnda, "AÝHM'e 4 Haziran 2014 tarihinde gönderilmiþ ONKOLOJÝ HASTANESÝ Ýhaleyi kazanan firmayla protokol 10 MÝLYON 638 BÝN TL'YE MAL OLACAK HASTANENÝN GELECEK YIL TEMMUZDA TAMAMLANMASI HEDEFLENÝYOR Saðlýk Bakanlýðý'nýn çýktýðý Onkoloji Hastanesi ihalesini kazanan firmayla protokol imzalandý. Saðlýk Bakanlýðý, Onkoloji Hastanesi'nin inþaat ihalesini kazanan Tüfekçi Ltd. ile protokol imzaladý. Onkoloji Hastanesi'nin inþaatý için hazýrlanan protokole Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle ve ihaleyi kazanan Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi imza attý. Hastanenin inþaatý için 10 milyon 638 bin 407 TL harcanacak. TÜFEKÇÝ Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi, hastanenin yapýmýný süratli ve titiz bir þeklide hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti. Tüfekçi, Onkoloji Hastanesi'nin inþaatýný gelecek yýl Temmuz ayýnda GÜL'ÜN ERCAN'A GELÝÞÝNÝ YALNIZ GAZETECÝLER ÝZLEYECEK Enformasyon Dairesi, 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlamalarý çerçevesinde bugün KKTC'ye gelecek Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün karþýlanmasý ve temaslarýyla ilgili basýna yönelik bazý düzenlemeler yaptý. Daireden yapýlan açýklamaya göre, Gül'ün bugün Ercan Havalimaný'na geliþindeki karþýlama töreni sýrasýnda, apron bölgesinden sadece iki ülkenin Cumhurbaþkanlýklarýna baðlý medya birimleriyle iki ülkenin resmi medya kurumlarý TRT, AA, BRTK ve TAK tarafýndan görüntü alýnabilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, olan davada Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin gerekçeli bir karar üretmemesi nedeniyle adil yargýlama ilkesinin ihlal edildiði, 'göç yasasýný' üyemize uygulanmasýnýn mülkiyet hakkýna ve özel hayatýna müdahale oluþturduðu, ayný zamanda Kuzey Kýbrýs mahkemelerinin bir iç hukuk oluþturmadýðý ifadesi ile Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne Avukat Öncel Polili ve Metin Kemal aracýlýðý ile taþýnmýþtýr" ifadelerine yer verdi. Burak Maviþ diðer taraftan yasaya karþý Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði ve Meclis önünde eylem yaptýklarý sýrada 'polisi görevinden men ve darp' suçlarýyla yargýlanan üyelerine verilen cezalarýn Yüksek Mahkeme tarafýndan onanmakla birlikte Meclis önünde polis barikatý kurma emrinin de keyfi olduðu yönünde karar verildiðini belirtti. Maviþ, söz konusu olayda polisin keyfi kararý nedeniyle sendikanýn gösteri yapma hakkýnýn engellendiðini, bu gerekçeyle haklarýný bir kez daha Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde arayacaklarýný bildirdi. tamamlamayý hedeflediklerini de dile getirdi. GÜLLE Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Onkoloji Hastanesi'nin ülkede kanserle mücadele konusunda yeniden yapýlanmanýn önemli bir ayaðýný oluþturduðunu vurguladý. Gülle, "Bir yandan en üst düzeydeki planlamalar, bir yandan da altyapýsýyla eriþkin, pediatrik onkolojik tedavilerin yapýlacaðý, radyoterapi hizmetlerinin verileceði 56 yataklý 6 yoðun bakýmý olacak çaðdaþ bir projeyi hayata geçirmek üzere gerekli adýmlar atýlýyor" dedi. PARK YERÝ ÝÇÝN ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR Projenin uygulamasýnda bazý düzenlemelere de gereksinim olduðunu belirten Gülle, sýkýntý yaþanmamasý için hastaneye yeni park yeri için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. Bakan Gülle, projenin bu aþamaya getirilmesinde Planlama Ýnþaat Dairesi ve Merkezi Ýhale Komisyonu güzel bir çalýþma ortaya koyduðunu da belirtti. Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün geliþiyle ilgili yapacaðý canlý yayýný, ücretsiz olarak servis edecek. Diðer medya mensuplarý Ercan'da, apron ve VIP içine alýnmayacak. Enformasyon Dairesi açýklamasýnda, Türkiye Cumhurbaþkaný Gül'ün KKTC Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþtirilecek resmi karþýlama töreni ile iki Cumhurbaþkaný'nýn ortak basýn toplantýsýnýn, Enformasyon Dairesi'ne akredite olmuþ ve etkinliklere özel olarak hazýrlanan basýn akreditasyon kartlarýna sahip tüm medya mensuplarý tarafýndan takip edilebileceði duyuruldu. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KONUM, STRATEJÝ VE NÖBET Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn Þafak Nöbeti ile ilgili düþünceleri þöyle: "Bu akþam birileri Çýkarma Plajý'na gidecek ve orada sabaha kadar oturup 20 Temmuz'un ilk ýþýklarýný görecek. Etrafýmýzda savaþlar durmuyor Bulunduðumuz coðrafik bölge konumu ve stratejisi nedeniyle savaþ alaný Kýbrýs yedi kocadan arta kalan bakiredir deriz hep. Nedeni nedir diye düþündünüz mü hiç? Konumu ve stratejik durumudur. Þimdi bu bölgede baþlayan, aslýnda hiç bitmeyen savaþlar var. Biteceðe de pek benzemiyor. Bu bölgedeki halklar hep toparlanýp baþka yerlere göç etseler bile devam edip gidecek. Dünyada hala bakir kalmýþ yer altý zenginlikleri olan koskoca bir Afrika kýtasý var. Ortadoðu'nun petrol ve doðalgaz rezervleri var. Dediðim gibi bu bölgedeki insanlar toparlanýp baþka yerlere kaçýp gitseler bile eminim ki bir kýsmý, hem de büyük bir kýsmý savaþtan kaçamayacaktýr. Ekonomik zorluklar onlarýn savaþta alet olarak bulunmalarýný saðlayacaktýr. Emperyalist ülkeler boþalan bu yerleri paylaþýrken kendi aralarýnda da anlaþmazlýða düþecekler ve savaþmak için asker arayacaklardýr. Bir zamanlar iþsizlikten, parasýzlýktan yardýmcý polis yazýlarak Kýbrýs'ta Rumlara karþý bazý Kýbrýslý Türkler savaþmadý mý? Bugüne kadar gelen iki toplum arasýndaki anlaþmazlýklarýn, çözümsüzlüklerin, kavga dövüþlerin, düþmanlýklarýn en büyük nedeni de bu deðil mi? Ýþsiz kalan insanoðlu büyük güçlerin paylaþým kavgasýnda da paralý asker olacak. Belki ayný toplumdan bazý kiþiler bir tarafta, bazýlarý da diðer tarafta yerlerini alýp birbirlerini öldüreceklerdir. Ýsrailin Filistinlilerle bitmeyen savaþý. Aklýna her estiðinde onlarý yerlerinden yurtlarýndan sürmesi, dövmesi öldürmesi bir yana, Müslümanlarýn kendi aralarýndaki, iç savaþa dönüþen mezhep çatýþmalarý. Bunlar bu bölgedeki paylaþým kavgalarýnýn sonucudur. Bölge halklarý kullanýlmaktadýr. Toplumlarý, devletleri zayýflatmak ve oralarda istediðini yapabilmek için düzenlenen stratejik planlarýn gereðidir. Bu akþam, Çýkarma Plajý'na gidecek olanlar savaþlardan yana tavýr koyanlardýr bana göre Savaþ naralarý atmaktýr. Bir savaþ ki ülkemizi böldü, birbirimizi öldürmemizi getirdi, düþmanlýklarý artýrdý, bu savaþýn anmasý ve kutlamasý olur mu? Zaten Pazar günü de tanklarý, toplarý sergileyecekler. Hükümette olan parti de 'sosyalist' bir partiymiþ Bu etkinliklerin baþýnda yer alacak, selam duracak ama kürsüden indiðinde de 'Kýbrýs'ta barýþ engellenemez' diye haykýracak " BÝZÝM DUVAR KAHROLSUN PARANIN KARDEÞLÝÐÝ Bizim Mandra Siyonizm barbarlarý, inanýlmaz bir gözü kanlýlýkla Gazze üzerine ölüm yaðdýrýp canlý sinek kalmayýncaya kadar vahþet ve katliamlarýný sürdürürken, Türkiye'nin ve mandradaki kuklalarýnýn, Kýbrýs'ý iþgalin 40. yýldönümünü, her yýlkinden daha görkemli törenler ve þafak nöbetleriyle kutlamaya hazýrlanmasý, Gazze'deki katliamlara karþý duyarsýzlýðý giderek þiddetli bir öfke ve infiale dönüþtürmektedir. Sokaktaki adam, "Kýbrýs iþgalcisi, Gazze iþgalcisine lâf edebilir mi?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 19 Temmuz 2014 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ HAKKI"NI DÜZENLEYEN YASALARIN UYGULANMASI Sendikalar Gürpýnar'dan destek istedi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, dün sendikalarla bir araya geldi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ), Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen), Kýbrýs Türk Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ), Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) ve Maðusa Türk Genel Ýþ Sendikasý baþkanlarý ve temsilcilerinden oluþan heyet, "Toplu Ýþ Sözleþmesi Hakký"ný düzenleyen yürürlükteki yasalarýn uygulanmasý için Bakan Gürpýnar'dan destek istedi. "Sayýþtaylýk tarafýndan, Toplu Ýþ Sözleþmeleri'nin serbest pazarlýk ilkesine müdahale edildiðini ve çalýþanlar aleyhine iþ barýþýnýn bozulduðunu" Bakan Gürpýnar'a ileten sendika temsilcileri, "Toplu Pazarlýk Hakký"nýn korunmasý için, Gürpýnar'dan giriþimde bulunmasýný talep etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar da, çalýþanlarýn anayasal haklarýnýn Facebook sosyal paylaþým sitesindeki "TRNC Fit Body" grubu üyeleri, kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþý kampanyasý, Dr. Erol Uçaner'in sosyal paylaþým sitesi üzerinden yaptýðý çaðrýyla gerçekleþtirildi. Bugün 20 ünite kan baðýþý yapýlýrken, baðýþýn süreceði belirtildi. Dr. Erol Uçaner, yaptýðý açýklamada, özellikle Ramazan ayýnda kan sýkýntýsý yaþandýðýný hatýrlatarak, bu çerçevede yapýlan baðýþlarýn büyük önem taþýdýðýný ve örnek olduðunu söyledi. Uçaner, "Biz TRNC Fit Body olarak Facebook grubu adýnda çalýþmalarýmýza baþladýk. 3 ayýn içinde 3 bin kiþiye ulaþtýk. Grup içerisindeki sporcular, öðretmenler, fizik tedaviciler ve daha birçok arkadaþýmýz desteklerini sürdürüp, insanlara saðlýklý beslenmeyi anlatmaya çalýþýyor. Biz hiçbir beklenti olmadan bunu üstlendik, arkadaþlarla konuþup bu güzel organizasyonun altýna imza attýk" dedi. korunabilmesi için gerekli çalýþmalarý sürdüreceðini ifade etti. DEV-ÝÞ Öte yandan, Dev-Ýþ de yaptýðý yazýlý açýklamada, sendikalarýn Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar'la yaptýklarý görüþme hakkýnda bilgi verdi. Görüþmede sendikalar adýna konuþan Dev- Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, çalýþma yaþamýný düzenleyen yasalarýn yürütülmesi ile ilgili sorumlu bakanlýðýn, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý olduðuna dikkat çekti. Seyis, son dönemlerde Kamu iþtirakli ve Belediyeler gibi iþyerlerinde, görevi olmamakla birlikte Sayýþtaylýðýn "Toplu Ýþ Sözleþmeleri"nin serbest pazarlýk ilkesini yok edici þekilde çalýþanlar aleyhine müdahalede bulunduðunu iddia etti. Sayýþtaylýðýn bu yaklaþýmla yaptýðý giriþimlerin "iþçi düþmaný" bir duruma geldiði görüþünü dile getiren Seyis, Sayýþtaylýðýn, sanki "Toplu Ýþ Sözleþmeleri" yapýlamazmýþ gibi, sanki sendikalara üye olanlarýn imzalanan sözleþmelerden faydalanma hakký yokmuþ gibi davranarak, iþçiler karþýsýnda ilgili iþverenlere avantaj saðlanmaya çalýþýldýðýný ileri sürdü. Sayýþtaylýðý, Anayasa ve yasalarýn temelinde bulunan "güçsüzü güçlüye karþý koruma" ve "iþçi lehine yorum" gibi ilkelerden haberdar olmamakla suçlayan Seyis, Sayýþtaylýk kurumunun çalýþma yaþamýnda "karmaþa" yarattýðýný ve "iþ barýþýný bozduðunu" savundu. Konuyla ilgili yasalara da deðinen Seyis, Bakan Gürpýnar'a bu yasalarýn yürürlükte olup olmadýðýný sorudu. Bakan Gürpýnar'ý, söz konusu yasa ile ilgili maddelerin yürürlükte olup olmadýðýnýn cevabýný kamuoyu önünde vermeye davet eden Seyis, þöyle devam etti: "Lütfen bir an önce sizin göreviniz olan ilgili yasalarýn uygulanmasýný saðlayýp, çalýþma yaþamýnýn kaosa girmesinin, iþ barýþýnýn bozulmasýnýn önüne geçiniz." SPORCULARDAN ÖRNEK DAVRANIÞ Sosyal medyada örgütlenip kan verdiler Spor bilimcisi Nazým Burgul da, etkinliði sosyal medyanýn gücü olarak nitelendirdi. Burgul, bu tür organizasyonlarýn yararlý olduðunu belirterek bunun arkasýnýn gelmesi temennisinde bulundu. TAK muhabiri Raif Uzkan ise yararlý bir iþ yaptýklarýný ifade etti. Facebook üzerinden organize olduklarýný kaydeden Uzkan, kan vermenin önemine deðinerek, sporcularýn böyle bir etkinlikte yer almasýnýn da gurur verici olduðunu belirtti. ERSÝN TATAR: Akýllý sayaç ihalesi iptal edilmeli Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Milletvekili ve UBP Mali Ýþler Komitesi Baþkaný Ersin Tatar, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na (Kýb-Tek) akýllý sayaç alým ihalesinin iptal edilmesinin Kýbrýs Türk halkýnýn yararýna olacaðýný savundu. UBP Milletvekili Ersin Tatar partisinin basýn bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, "siyaset ve bürokrasinin halkýn ve ülkenin yararlarý için çalýþmasý; bir yerde bir hata veya sýkýntý söz konusu ise ýsrardan vazgeçilerek hatadan dönülebilmesi gerektiðini" kaydetti. Akýllý sayaçlarýn, teknolojik alanda meydana gelen hýzlý geliþim nedeniyle artan bir ivmeyle düþtüðünü ifade eden Tatar, " Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun mali yapýsý ve borç durumu göz önünde tutulduðu zaman (420 milyon TL borç) 20 milyon Euro (yaklaþýk 60 milyon TL) akýllý sayaç alýmý için hemen bir taahhüt altýna girilmesi son derece yanlýþtýr" iddiasýnda bulundu. Ýhalenin, Kamu Finansmaný ve Borç Yönetimi Yasasý'nýn 7'nci maddesi gereði Borç Komitesi'nden onay alýnmamasýndan dolayý da yasaya aykýrý olarak gerçekleþtirildiðini iddia eden Tatar, suç iþlenmekte olduðunu ve mutlaka yaptýrým gerektiðini kaydetti. Ýhale sürecinde düþük teklif veren bazý firmalarýn bazý eksikler ileri sürülerek tekliflerinin kabul edilmemesi nedeniyle kamuoyunun güveninin kazanýlamadýðýný ileri süren Tatar, kaçak ve kayýplarýn önlenmesi için bir defada 140 bin akýllý sayaç alýnmasýnýn doðru bir karar olup olmadýðýný sordu. Tatar, uzmanlara göre, kaçak ve kayýplarýn nedeninin, belediyeler gibi belirli kuruluþlarýn borçlarýný ödememesinden kaynaklandýðýný belirterek, bunun da sorunun çözümünün baþka yerde aranmasý gerektiðini gösterdiðini ifade etti. Tatar, 140 bin sayaç alýmý yerine, Kýb- Tek'in mali yapýsý dikkate alýnarak ihtiyaç oranýnda ihaleye çýkýlmasýnýn gerçekçi bir adým olacaðýný kaydetti. Tatar, "Bir kez daha ilgili herkesi üzerine düþeni yaparak bu ihalenin iptali kararýný almaya davet ediyorum. Aksi takdirde vebali büyük olacak; hem Kýb-Tek hem de ülke bundan önemli zarar görecektir. Ayrýca bu yanlýþý yapanlar gün gele hesap vermek zorunda kalacaklardýr" ifadelerini kullandý. BÝRÝKÝM'ÝN CUMHURBAÞKANI MODELÝ CTP- BG Milletvekili Birikim Özgür, Aysu Basri Akter'in Kýbrýs Genç TV'de sunduðu programa katýlarak kafasýndaki cumhurbaþkaný adayýnýn profilini açýkladý... Birikim, "cumhurbaþkaný adayýmýz týpký Türkiye'deki 2023 projesine destek veren cumhurbaþkaný gibi olmalý" dedi... Doðrusu bu yoruma pek de þaþýrmadým... Hatta bu kadar açýk konuþtuðu için oturduðum yerden, "bravo sayýn vekilim" diyerek onu alkýþladým... Ama ayaða kalkmadým!.. Birikim Özgür, hükümete itaat eden... Baþbakan, "kalk gidiyoruz" dediðinde yerinden kalkan... Ýnsanlarý devlet terörü yüzünden sokaklarda katledilirken sessiz kalan... Partisinden bir türlü kopamayan... Ve sadece makam koltuðunu doldurmakla görevli olan bir cumhurbaþkaný hayal ediyor... Üstelik böyle bir adayý geniþ bir kesimin destekleyeceðini de iddia ediyor... Doðrusu bu geniþ vizyon ve çaðýn çok ötesindeki öngörü ile Birikim Özgür'ün aþamayacaðý engel yoktur... "Adaylýk sürecini doyasýya yaþamak istiyoruz" diyen Özgür'ün kafasýndaki kiþi kim acaba? Sevgili Aysu, "çizdiðiniz profile Sayýn Talat uymuyor gibi görünüyor" dedi... Birikim Özgür ise, "neden uymasýn, Sayýn Talat bu görevi hak ediyor" diyerek karþýlýk verdi... O zaman hemen Talat'ý incelemeye baþlayalým... Talat, Türkiye otur dediðinde oturan, kalk dediðinde kalkan... Seçildiði anda Kýbrýs'ý Türkiye'ye baðlayacaðý vaadinde bulunan... Çalýþma arkadaþlarý ile düzenledikleri gizli toplantýlarda sendikalarý nasýl etkisiz hale getireceklerinin planlarýný yapan... Yaþadýðý tüm olumsuzluklardan dolayý sürekli Hristofyas'ý suçlayan... Türkiye'de olsa oyunu AKP için kullanmak isteyen bir kiþi... Birikim Özgür'ün hayalindeki profil ile Talat'ýn ortaya koyduðu profil bana göre uyuþuyor... Fakat ayný profile cumhurbaþkaný adaylýðý konusunda ismi geçen bir baþka isim olan Özdil Nami ve Sibel Siber de uyuyor... Ancak Kutlay Erk'in ortaya koyduðu profile bu üç kiþinin içerisinde bir tek Talat uymuyor... Yani CTP'nin ilk tercihinin Talat olmadýðý ortada... Sanýrým ayný þekilde AKP'nin de tercihi yeni bir isimden yana... Ýþte Birikim o ismi bulmak istediklerini ve bunun için acele etmediklerini söyledi... Ayrýca sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle de görüþmeleri baþlatmalarý gerektiðini de savundu... Peki, hangi sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle? Her dönemde ellerinin tersi ile bir kenara ittikleri solun diðer kesimleriyle mi? Doðrusu CTP'ye güvenip, onunla yola çýkacak bir kesim kaldý mý bilemiyorum... Birikim Özgür, yanlýþ adýmlar atýldýðý takdirde 2015'de yapýlacak seçimler sonucunda cumhurbaþkanlýðý koltuðunda 80 yaþýndaki Eroðlu'nu görebiliriz diyor... Kýsacasý korkuyor... Ancak bu korkusunu dile getiren bir kiþinin CTP'li olmasý da beni hasta ediyor... Çünkü bu toplumun emekliye ayýrdýðý Eroðlu'nun küllerinden yeniden doðmasýna neden olan parti CTP'dir yýllarý arasýnda yaþattýðý hayal kýrýklýklarý, ismine sürdürdüðü lekeler ve baþarýsýzlýkla sonuçlanan bir dönemin ardýnan Eroðlu'nun her iki kiþiden birisinin oyu ile hükümete gelmesini saðladýlar... Daha sonra ise, AKP'nin seçim kampanyasýný yürüten ekiple çalýþarak kazanacaklarý seçimi Eroðlu'na altýn tepside sundular... Ve þimdi de kalkýp "aman ha" diyerek topluma ve diðer çevrelere uyarýda bulunuyorlar... Ne Birikim ne de diðerleri kusura bakmasýnlar ama bu toplumun geneli Eroðlu'nun alternatifi olarak CTP'nin öne çýkardýðý isimleri benimsemiyorlar... Hatta Birikim'in verdiði örnekten sonra sanýrým kalan son destekçiler de artýk etraflarýnda olmayacaklar... Birikim Özgür'ün sadece bu konuda deðil diðer konularda da yaptýðý açýklamalar en az bu açýklamasý kadar vahimdir... Ben sadece bu bölümünü aldým çünkü genelini yazmaya kalksam sayfalar yetmeyecek... Neyse bakalým Birikim'in gönlünden geçenler olacak mý? Ýlk olarak bunu Türkiye'deki sonra ise kuzeydeki seçimlerde göreceðiz...

9 19 Temmuz 2014 Cumartesi 9 Tünel Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI FAÞÝSTE NEZAKET GÖSTERÝLMEZ Toplumlarda bir þekilde "ileri gelenler" kategorisine giren aydýn, sanatçý, sporcu, iþ insaný, akademisyen vs sorumlu davranmak durumundadýr, çünkü faþistlerin yükselmesi ya da frenlenmesi büyük çapta onlarýn elindedir. Bu kiþilerin faþizan eðilimlere prim vermemek adýna, nezaketen de olsa bir propaganda davetine gitmemesi gerekir, gitse bile, elinin alkýþ sesine hakim olmak durumundadýr. Kaldý ki, faþiste nezaket gösterilmez, ancak yalakalýk yapýlýr. Daha da önemlisi, gerçek bir aydýn faþistin söyleyecekleri "pembe soslu yalanlarý" utanmadan "sap gibi" dinlemek istemiyorsa, daveti reddedebilir. Bu gibi durumlarda "maðdur" olmak, faþistlerin bol siyaset malzemesi gibi yozluk deðil, tarih ve toplum huzurunda þereftir! Sartre'in dediði gibi, insan özgürlüðü kendisine yapýlanlara karþý takýndýðý tavýrda gizlidir. Ýzzettin ÖNDER (sol) DÝPNOT BM'nin AIDS ile mücadele kuruluþu UNAIDS'in raporuna göre 2013 itibarýyle 24 milyonu Afrika kýtasýnda olmak üzere dünyada 35 milyon HIV taþýyýcýsý var. 19 milyon kiþi ise HIV taþýyýcýsý olduðunu bile bilmiyor. ARÞÝV TARÝH 22 HAZÝRAN 2013 Mersin'deki Akdeniz Oyunlarý'nda dalgalanan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý Tayyip Erdoðan tarafýndan selamlanýrken, Kýbrýs'ta polis Koray Baþdoðrultmacý'nýn dükkanýna Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý asmasýna izin vermedi... Gözden kaçmayanlar... ÝKÝ CNN DE PENGUENCÝ Gezi eylemlerini ve polisin vahþi müdahalesini CNN International naklen yayýnlarken, CNNTürk penguen belgeseli yayýnlýyordu. Þimdi roller deðiþti. Þimdi CNNTürk Ýsrail'in Gazze harekatýný canlý olarak yayýnlýyor, CNN International ise Ýsrail'in Gazze harekatýný meþru bir müdafaa olarak göstermeye çalýþýyor. Hatta Ýsrail'i eleþtiren muhabirlerinin de iþine son veriyor. Neden? Çünkü Ýsrail demek ABD demektir. Baksanýza Nobel ödüllü Obama Filistinli çocuklarýn cesetlerini çiðneyerek, utanmadan ne diyor: "Hiçbir ülkenin, topraklarýna roket atýlmasýný kabul edemeyiz " ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC vatandaþý nereden gelirse gelsin KKTC vatandaþýdýr." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) Memleketimden manzaralar Suudiler ve Türkiye yarattýklarý canavarýn kontrolünü kaybetti ( ) Batý hükümetleri, Suudi Arabistan ve Vahhabi inancý ile cihatçýlýk arasýndaki baðlantýyý hafife alýyorlar, bu cihatçýlýk ister Usame bin Ladin ve el Kaide'nin taraftarý olduðu türden olsun, ister el Baðdadi'nin IÞÝD'inin.Bu baðlantýlar ne komplo teorisidir, ne de sýr: 11 Eylül'deki 19 hava korsanýndan 15'i Suudi'ydi, týpký Bin Ladin'in kendisi ve bu operasyona fon saðlayan baðýþçýlarýn çoðu gibi.bin Ladin Amerikan kuvvetleri tarafýndan 2011'de öldürüldüðünde, el-baðdadi ona methiyeler düzen bir bildiri yayýnladý ve IÞÝD ölümünün intikamý için saldýrý baþlattý.suudilerin Þii karþýtý "militanlýða" duyduklarý sempati, sýzdýrýlan ABD resmi belgelerinde de saptanabilir. O zamanki ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Aralýk 2009'da yazdýðý, Wikileaks tarafýndan yayýnlanan bir telgrafta þöyle diyordu:"suudi Arabistan; el Kaide, Talibanve diðer terörist gruplar için kritik bir finansal destek üssü olmayý sürdürüyor."maliki ve Esad'ý zayýflatmaya çalýþýrken, Suudi Arabistan ve müttefikleri pratikte IÞÝD'in elini güçlendiriyorlar, o da Suriye ve Irak'taki kontrolü hýzla ele geçiriyor. Batý, Sünni Polis engel tanýmaz... cihatçýlýðý daima demokrasiden daha cazip bulmuþ olan Suudi Arabistan ve Körfez monarþileriyle ittifakýnýn bedelini ödemek zorunda kalabilir. Batýlý güçlerin çifte standartlarýnýn çarpýcý bir örneði, 2011'de Bahreyn'deki Þii çoðunluðun barýþçýl protestolarýnýn Suudilerce bastýrýlmasýydý. Batýlý güçler ve bölgesel müttefikleri, Irak'ta savaþý yeniden ateþlemekteki rollerine eleþtiriden kaçtýlar. Irak Baþbakaný Maliki'yi Sünni azýnlýða eziyet ederek marjinalleþtirmekle, IÞÝD'edestek vermeye itmekle suçladýlar. Fakat Irak'ta istikrarý bozan, Suriye'de Sünnilerin ayaklanmasý ve bu isyanýn cihatçýlar tarafýndan ele geçirilmesidir. Suriye'deki iç savaþý sona erdirmeye çalýþmamakla, Batýlý liderlerin Irak'ta da çatýþmanýn baþlamasýný kaçýnýlmaz hale getirecekleri konusunda Iraklý siyasetçiler uyarýda bulundular. Iraklý bir lider "Bize inanmadýlar, kafayý Esad'dan kurtulmaya taktýlar" dedi.abd'li ve Ýngiliz politikacýlar, Suriye'deki çatýþmaya son verecek birkonumda olmadýklarýný iddia edeceklerdir. Fakat yanýltýcýdýr bu. Barýþ görüþmelerinin Esed'in iktidardan KARÝKATÜR / Dünyadan çekilmesi üzerine kurulmasýnda ýsrar ederek -asla olmayacak bir þeydi bu, çünkü Esad ülkedeki þehirlerin çoðunu elinde tutuyordu- ABD ve Ýngiltere savaþýn devam etmesini garantiye aldýlar.bundan en büyük fayda IÞÝD'e düþtü. Kuzeyde Kürtler ve Nusra Cephesi, IÞÝD kuvvetlerinin etkisi altýnda bocalýyor. Suudiler ve Türkiye yarattýklarý canavarýn kontrolünü kaybettisuudi Arabistan bir Frankenstein canavarý yarattý, üzerindeki kontrolünü hýzla kaybettiði bir canavar. Aynýsý, 510 mil uzunluðundaki Türk- Suriye sýnýrýný açýk tutarak IÞÝD için hayati bir arka destek saðlayan Türkiye için de geçerli.kürtlerin elindeki sýnýr bölgeleri IÞÝD'in eline geçerken, Türkiye, yanýnda sýra dýþý vahþetle dolu yeni bir komþu bulacak, Türk istihbarat servisinin geçmiþteki iyiliklerine karþý son derece nankör bir komþu olacak bu. (Bu yazý Patrick COCKBURN'un sendika.org'ta yayýmlanan "Suudiler ve Türkiye yarattýklarý canavarýn kontrolünü kaybetti" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) VÝRGÜL... DENKTAÞ AÐIZLI SOLUMSULAR Biden "Çözümün anahtarý Türkiye'nin elinde" dedi ya, Türkiye'nin önünü açmayý görev sayanlar hemen ayaða kalktý. Önce Talat "anahtar Türkiye'de deðil bizdedir" dedi. Ardýndan da Özdil Nami'nin paçalarý tutuþtu: Aman da Türkiye'yi çözümsüzlük istemekle suçlamasýnlar Eeee bunlar mý çözüm istiyor? Bütün planlarýný "çözüm" üzerine deðil, "çözüm"ün gerçekleþmeyeceði üzerine kurmuþlar, Denktaþ aðzýyla "Rum oyununu bozmak"tan söz ediyorlar KIBRIS'I YARIM, MÝDYAT'I BÜTÜN ÝSTÝYORSUNUZ HOCAM! OLMAZ KÝ! "Olasý bir anlaþmada 40 yýldýr KKTC'de yaþayan vatandaþlaradadan gönderileceklerine dair korku yaþýyorlar." Faysal DAÐDELEN (Midyatlýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný)

10 10 19 Temmuz 2014 Cumartesi Mustafa Akýncý Gazze'de cocuklar katledilirken, olasý cumhurbaþkanlýðý adaylýðýmý ön plana çýkarmam düþünülemez. Ana konusu yerel seçim sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi olan bir söyleþiden üretilen gazete manþeti ( Havadis )kuþkusuz gazetenin kendi takdiridir. Baþlýðýn dýþýnda haberin tamamý okunduðunda da görüleceði gibi, daha önce söylediklerimden farklý bir durum yoktur. Kesin adaylýk sozkonusu olduðunda bu açýklamanýn uygun zamanda ve tüm basýna ayný anda yapýlacaðýnýn bilinmesini isterim.,þimdi Gazze'deki yardýma muhtaç insanlara nasýl yardýmcý olabileceðimize yoðunlaþalým.,, Mahmut Anayasa Lütfen 21 Temmuz Pazartesi günü de prova yapýn, deli gibi biþey olduk, canýmýz sürekli tank, tüfek, prova istiyor... Uçacýklar uçsun, helikoptercikler pýr pýr etsin, lütfen ama lütfen... Türklüðümüze zam yapýn, gafba avratlý Rumlara da korku salýn... - Mahmut Anayasa Ulaþ Barýþ MANDIRA TIMES ÞAMPÝYON! Amerika'nýn Los Angeles Kentinde düzenlenen dörtlü futbol turnuvasýnda finalde The New York Times'ý 4-0 yenen The Mandýra Times þampiyon oldu. Mandýra'nýn gollerini Ulaþ, Gabira, Galliga ve penaltýdan Mahmut Anayasa attý. Mandýra Times ilk maçta da The Washington Post'u 5-1 ile geçmiþ ve finalde ezeli rakibi The New York Times'ýn rakibi olmuþtu. Mandýra Times'ýn þampiyon olmasýndan sonra KKTC halký sokaklara döküldü. Aradaki saat farkýný sallamayan halk Dereboyu caddesini trafiðe kapadý. Ali Kiþmir Bazý tipler var, hani her konuya bir þeyler bulurlar... Söylediðin kelimeye, kurduðun cümleye, çiçeðe, böceðe, kuþa, suya, sabuna... Kýsacasý her þeye bir þey bulurlar bizim ünlü filozoflar... Ýsrail'in katlettiði bebekleri görünce "ah Hitler" dersin "vay sende faþistsin" derler...(ki baba göre de gereksiz bir sevda) ardýndan dönüp 20 Temmuz ve 14 Aðustos'un öneminden bahsederler... Beþiktaþ'ý, Fener'i, Cimbom'u tutarsýn sana "kendi takýmýn yok mu" derler... Sonra da dönüp Türkiye'ye tatile gidip 2 valiz kýyafet alýp dönerler... "Bayan" dersin, seni "cinsiyet ayrýmý" yapmakla suçlarlar... "Ceza yasasýnýn önceliði yok" dersin, seni "homofobik" olarak ilan ederler... "Erdoðan'ý eleþtirirsin" seni hemen "kemalist" olarak tanýmlarlar... UBP'yi eleþtirirsin CTP'li derler, CTP'yi eleþtirirsin TDP'li derler, TDP'yi eleþtirirsin marjinal derler, hiçbir þey bulamazlarsa Rumcu ya da Türkçü derler... Aslýnda bu kafa yapýsýna sahip olanlarýn hepsi kendi b.klarý ile kavga ederler ama ne yazýk ki bunun bile farkýnda deðiller... Kudret Özersay Filistin'de olup bitenlere bakýnca insan olduðuma utanasým geliyor...ýnsanlýk öldü Fotoðraf Serdar Parsel Barýþ Mamalý YAHUDÝ LOBÝSÝNÝN ETKÝSÝYLE ABD HER YIL ÝSRAÝL'E 1.8 MÝLYAR DOLAR ASKERÝ VE 1.2 MÝLYAR DOLAR DA EKONOMÝK YARDIM YAPMAKTADIR. ABD, BM GÜVENLÝK KONSEYÝ'NDE BUGÜNE DEÐÝN EN AZ 60 KEZ ÝSRAÝL ÝÇÝN VETO HAKKINI KULLANMIÞTIR. ABD'YÝ EKONOMÝK OLARAK YÖNETEN FED (ABD MERKEZ BANKASI)'ÝN KONTROLÜ DE YAHUDÝ SERMAYESÝNÝN ELÝNDEDÝR. NEDEN ÝSRAÝL'ÝN KATLÝAMLARINA DÜNYA SESSÝZ KALMAKTADIR? DÝYE SORANLARA KÜÇÜK BÝR CEVAP... Aral Moral Naomi Klein Þok Doktrini kitabýnda, "silah-havyar" endeksi diye adlandýrýlan bir ekonomik gösterdeden söz eder. Buna göre, savaþ jetleri (silah) ile iþ ejetlerinin (havyar) satýþlarýna bakýldýðý zaman, 17 yýldýr savaþ jetlerinin satýþlarý büyük oranda artarken iþ jetlerinin satýþlarýnýn düþtüðünün gözlemlendiði belirtilir. iþ jetlerinin satýþlarýnýn yükseliþe geçtiði zaman da savaþ jetlerinin satýþý düþüyor. Söz konusu kitapta: "Ýsrail'in bugün "silah-havyar" modelini birleþtirerek kendi ekonomisini yarattýðýndan bahsediliyor. 2006'daki Lübnan savaþýnda olduðu gibi büyük siyasal þoklar karþýsýnda esnek kalmasý deðil, ayný zamanda Ýsrail'in tormanan þiddet olaylarýna karþýlýk verecek ve dikkate deðer bir þekilde geniþleyen ekonomisini sürdürme tarzýdýr.. Ýsrail ekonomisi felaketlere uyumlu bir yapýdadýr. Ýsrail'in çevresindeki ülkelere karþý savaþ verip iþgal altýndaki topraklarda vahþeti týrmandýrsa bile, canlanma göseren zenginliði kullanmaya devam etmesi, savaþý sürdürme ve krizi derinleþtirme vaadine dayalý bir ekonomi inþa etme konusunda ne kadar tehlikeli bir noktada durduðunu göstermektedir. " denmektedir. Ahmet Tolgay Günaydýn efendim... Günün özel günaydýný deðiþim akýmlarýna uyan ve ciddi bir deðiþim geçirmekte olan genç Dýþiþleri Bakanýmýz Özdil Nami'ye... En sonunda Rum tarafýnýn ýrkçý uyuþmazlýðýný keþfeden Nami, "onlara karþý sert politika izlemeliyiz" dedi. Bugün bir grup gazeteci dostla birlikte Özdil Nami'nin vereceði özel yemekte olacaðýz.geçirmekte olduðu bu ciddi deðiþimin baþlangýcýnda onu dinlemek ve onunla söyleþmek gerçekten çok ilginç olacaktýr. Gözlemlerimi beni izleyenlerle paylaþacaðým... Fethi Günalp Gerçekten çok ilginç.. merakla bekliyorum. Hilmi Refik Bicommunal toplantýlara ne zaman baþlamýþtý bir öðrensek nerde ve hangi yýl ve kimlerle. bu bizim hakkýmýz Ali Gazi, Zemtv.com'un fotoðrafýný paylaþtý. Ýlknur Iþýl Türkmen: Gazze'de direnenler onlarla birlikte düþünenler... Günaydýn... Havlular ve havlucu (Foto Hasan Lord) Çapulcu Þenay Özdemirciler: Geçen Çarþamba akþamý, Ýsrail'in Sderot kasabasýnda bir grup Ýsrailli tepeye çýkýp Ýsrail'in Gazze'yi nasýl bombaladýðýný plastik sandalyelerinde oturarak ve patlamýþ mýsýr yiyerek seyrettiler. Danimarka gazetesi Kristeligt Dagblad'ýn Ortadoðu sorumlusu Allan Sorensen bu fotoðrafý twitter'da "Sderot sinemasý" baþlýðýyla paylaþtý.

11 19 Temmuz 2014 Cumartesi 11 Esra Bilimer Benim bu 20 Temmuz kutlamalarýný anlamam mümkün deðil. Az ötede çocuklar savaþ içinde ölürken gökyüzünde bu jetleri görmeye seslerini duymaya tahammülüm yok. Bu kadar empatiden yoksun olunabilir ancak. Bu nasýl bir anlayýþtýr. Bir yanda savaþta ölen çocuklar, insanlar; bir yanda harekat kutlamalarý. Her yaralanan ve ölen çocukla insanlýðýmýz azar azar yokolurken bu tip davranýþlarla insanlýk tümden yok oluyor. Erkut Yilmabasar Þili ve Venezüella ülkelerindeki Israil Büyükelçiliklerini kapattý. Israil Büyükelçisini Persona Non Grata yani istenmeyen adam ilan edip sýnýr dýþý etti. Mehmet Ekin Vaiz Ýsrail'i görüp Hitler'e çaðýran cemaata imkan olsa Nazi Toplama kamplarýnda bir tur attýrmak lazým... Tur sonunda sabunlar hediye... Remzi Yesilkusak Bugün, Hitler'e "sempati" ile bakýlmasýnýn tek suçlusu yine Yahudi Devletidir. Ayhan Sarman O sabunlarýn pek pazarlamasý olmadý..yoksa gýderý olsaymýþ boyle býr dýyalog yapmazdk Mehmedim.. Diler Erdengiz Bugun Hitlere sempati ile bakilmasinin tek suçlusu Holocaust'in tam olarak ne oldugunu bilmeyen aciz zihniyetlerdir Melih Ergüven Hitler gibi bir faþist kopeðe sempati ile bakmak çok yanlýstsr...israilin bu yaptigi katlimamlari Ýsrail halkina mal etmek de ayni zamanda yanlýþtýr... Osho Cyprus Sannyasin Bir gazeteci olarak senden Yahudi faþizmini kýnamaný beklerdim! Remzi Yesilkusak Fazla heyecanlanmayýn hiç kimsenin Hitler'e sempati ile baktýðý yok. Ben "Ýsrail öyle yaparsa, halk da böyle yapar" anlamýnda yazdým. Panik yok. Arif Salih Kýrdað YOK EDÝLME KORKUSU ÝSRAÝLLÝLERÝN ÝÇÝNDE.. TA HÝTLER ZAMANINDAN VAR OLMASI.. HANÝ GENLERÝN DE OLMASI ASLINDA DURUMU DEHÞET HALÝNE GETÝREN NEDENDÝR.. ÝÞTE FÝLÝSTÝNLÝLER BU DURUMU BÝLEREK SIRA BARIÞ GÖRÜÞMELERÝNE GELDÝÐÝN DE ÝSRAÝLÝN ÝNSAN PSÝKOLOJÝK YAPISINI DA BÝLEREK BARIÞA DAHA HOMOJEN OLARAK YAKLAÞARAK BARIÞI YAKALAMALIDIR.. DÝYE DÜÞÜNÜYORUM VESSELAM.. Haberler.com (Hayvan kadar olamayan insanlar var) Saykan Photograpy Ayný evrende yaþamamalý cellatlar ve çocuklar; Ya ölmeli cellatlar, ya da hiç doðmamalý çocuklar.. Ernesto Che Guevara Sema Husseyýn Gördüðün her mutlu yüzü mutludur sanma, maskedir onlar. Sahte gülüþlerdir, numaradan... Umut Akçýl Venezüella, Ýsrail Büyükelçisini sýnýr dýþý etti, Þili ise Ýsrail ile bütün ticari iliþkilerini kestiðini duyurdu. Ýnsan haklarýnýn savunucularý ve soykýrým karþýtý Avrupa ülkeleri, siz ekonomisi sadece Almanya'nýn 3 te biri bile olmayan Þili ve Venezüella kadar olamadýnýz!!! Ali Bizden KKTC'nin 'en büyük' gazetesinde Ýsrail'in Gazze'ye kara saldýrýsý baþlattýðý haberi YOK! Salih Boran Ve ant içerim ki, bir mendil iþleyeceðim yarýna kadar, gözlerine sunduðum þiirlerle süslü ve bir tümceyle, baldan ve öpücüklerden tatlý: "Bir Filistin vardý, bir Filistin gene var!" Mahmud Derviþ Mahmut Anayasa fotoðrafýný paylaþtý. En hakiki, gerçek ve öz "Þaf-Fak" nöbeti Arda Gündüz'le 19 Temmuz Cumartesi gecesi Anayasa Bar'da... Protokol Müdürümüz (Yog Bog) programý yarýn açýklayacak... Biz nizamiyede þimdiden nöbete baþladýk ve Urumlara pis pis bakmaya baþladýk... Arda Gündüz ile birlikte. Ibrahim Aziz Ben da bu yandayým haaa... dikkat edin... Serdar Kismir Ugavolem galiba ilg defa benda gatýlacam bu nebede, ama bunnarda çog fena bagar be gardaþ ýsýrmazlar ya:))))) aceba aþýmý yapýnýb geleyim? Ibrahim Aziz Yok gardaþ... aþý maþý dayanmaz bu pis pis bakýþa... urumlar üsdüne sýçdý bile... Þaf-Fak'çýlara ibret olsun bu bakýþlar... Serdar Kismir :))))))) olan adamý ýsýracag gibi bakarlar vallahi be abi...aceba yahudiyeda gösterelim genneri berki gorgar?))) annemiiii. Ahmet Karaca Bugün jet uçaklarýnýn sesi bana Ýskele plajýnda oynamakta olan çocuklarýmý düþündürdü. Gurur duyanlarý anlamam mümkün deðil... Serdar Kismir Þimdi bazýlarý gene Serdar saçmalýyor deyebilir desinler kimin umurunda ben bana göre doðrularýmý aktarýyorum. Þafak nöbeti, resmi geçit, çelenk, kokteyl, bayrak boyama falan nerden bakarsanýz Lefkoþa Belediyesinin borcundan daha fazla bir miktardýr harcadýklarý. Lefkoþa Belediyesi da bizim yani gayrý meþru çocuk KKTC'nin uluslararasý tanýnmýþ tek kurumu namusumuz þerefimiz herþeyimiz. Veriniz oraya bu paralarý kurtulsun yokolmaktan, koymayýn önüne taþ, iþ baþarýn ki bu millet size minnet duysun. Tabi Lefgoþa Belediyesi'ni bu duruma düþürenleri de bir bir yargýlayýp yaptýklarýnýn hesabý sorulsun fitil fitil burunlarýndan getirilsin. Ha duyarým, ne yahu diðer belediyeler onun bunun çocuðunu da tek gerçek Lefgoþadýr? diyenler var, desinler birþey deðil. Daha sonra da onlarý düze çýkartýrýz ancak herkes de yaptýðýnýn hesabýný vermeli kimsenin yanýna kalmamalý. Zaten bu paralarý hep boþa atýyoruz kimsenin umurunda deðil Þafak nöbeti belli bir azýnlýk dýþýnda millet otlanmaya gelir oraya. Aynur Aydin Petros Evdokas ve Nesrin Sýdal Gündoðan: Umit Inatcý 25 Temmuz Cuma günü saat 8:00'de Lefkoþa - Arabahmet Kültür Sanat Evi'nde Þiir var! KT. Sanatçý ve Yazarlar Birliði'nin düzenlediði etkinlikte þairlerimiz katledilen Filistinli çocuklarýn anýsýna barýþ þiirleri okuyacak. Bekleriz! Þiirini alan gelsin... Abdullah Korkmazhan' Venezüella, Ýsrail Büyükelçisini sýnýr dýþý etti, Þili ise Ýsrail ile bütün ticari iliþkilerini kestiðini duyurdu.

12 12 19 Temmuz 2014 Cumartesi 20 Temmuz nedeniyle yollar yine kapalý olacakmýþ. Girne den Anadolu ya baðlanan yol açýk ya, ona bakýn siz... Bizim Duvar Gandýr çocuðu da anahtar bizde sansýn! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Nami'yi müzakereci yapýn... Çöken süreci kurtarsýn! MUHABBETLÝLER MERAG EDME RAZÝYE... BEN SENÝN GOYNUNDA MUSGA GÝBÝYÝM! -Noldu be Razi? Ne düþünün gara gara? Binin yarýsý beþyüz, o da bizde yok! Kobduðu yerde galsýn anasýný satayým... -Sen öyle den ama benim gözüm gorkdu Kemal... -Neçün be, kimden korkdu gözün? -E görmemin be caným? Okumadýn galiba haberi gazeddada. Gadýnýn baþýna geçirdmiþ tiþörtü da çeke çeke alýp gaþmýþ golundan belezigleri... -Hade be?! Vay gahbavradlý vay! Gammodon cerradon der urum. Ne günnere galdýk be bu mandranýn içinde. -Yok Kemal, bunu da duydugdan sora, titirerim sokaða çýkayým artýk. Hele öyle tenha sahatlarda ya da tenhalýk yerlerde... Yok anam... Allah da gomasýn... Ya ben canýmý yerde bulmadým ya... Vallahi inanmaycan be Kemal... Aha iki çif küpem var, iki çif da beleziðim, gorkudan hiç içimden gelmez dakayým gendilerini... -E yok, eyden eddin sen da be Razi... Ne gorkacan yau?.. -Gorkarým Kemal... Bilmemin sen beni? Napayým yani elimde deðil! Tehlikeli iþdir bu iþler... Ya maldan olacan, ya candan... Ya da her ikisinden. Ondan sora da çýkallar deller baa, anavatanýn garantisiymiþ! Hýrsýzlýkdan, ýrz düþmannýðýndan geçilmez oldu memlekedde! -Hade boþver. Dagma kafaný bunnara þindi. Da ben yanýndaykan kimse tokanamaz üsdüne... Yaðma mý? Gatil olurum vallahi... Aha saa yemin, gatil olurum. -Tamam be caným... Ama sen yanýmda olaman ya her tayýka... -Merag edme Raziye... Benim kölgem bile gorur seni... Musga gibiyim ben senin goynunda... Asmaaltý konuþmalarý -Ne den be yeðen? Yani bu Mehmedali Talat, cumhurbaþgannýðýna aday olacak gene? -Ya ne sandýn? Onun tek bir hayali vardýr. O Silihtar Sarayý'na tegrardan girmek. -Söyleyim sana biþey? Bu hayali hiçbir zaman gerçekleþmeycek onun... -Hus Allah duysun seni... Ama nerden vardýn bu garara söyle da sevincimiz gursaðýmýzda galmasýn bari... -Bag gardaccýðým... Müneccim olmaya hiç gerek yok... Bu adam Gýbrýz meselesinde anahdar Türkiye'nin elinde deðil, bizim elimizdedir dedi mi demedi mi? Haftanýn Gýdýgýdýsý M.A. Talat'ýn, ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden'e yanýt olarak söylediði "Anahtar bizde Türkiye'de deðil" sözleri, yalnýz bu haftanýn deðil, son 40 yýlýn en komik gýdýgýdýsý olarak, tüm canlýlarý gülmekten kýrýp geçiren içeriði nedeniyle, ezeli ve ebedi gýdýgýdý özel ödülünü almaya hak kazanmýþtýr. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Zbigniev Jujka (Polonya) -Galiba söylemiþ öyle biþey... -Galiba deðil... Miþ da deðil... Söyledi. -Ee? -Eyisi sen!.. Ýþde oracýgda biddi bu iþ! Bu pezevengin memleketinde, anahdarýn Türkiye'nin deðil, bizim elimizde olduðunu gabul edecek gadar çok enayi galdýðýný düþünemeyiyorum ben. Býrak bütün dünyanýn bilmesini, anahdarýn Türkiye'nin elinde olduðunu sokakda uzun eþek oynayan çocuklar bile bilir be... Da deycek bana Mehmedali, anahdar Türkiye'nin elinde deðil, bizim elimizdedir? -Yani demek isden bu seçimi gazanmasý gadliyen ve asla mümkün deðildir Mehmet Ali Talat'ýn... -Aynen öyle gardaccýðým... Hele hele garþýsýnda Akýncý gibi bir efsane olursa... Ben olsam onun yerinde yarýn hemen açýglarým aday olmaycaðýmý... Çünkü hiç þansý yok... Þimdi biraccýk adý geçersa arasýra, seçimden sonra esamesi bile okunmaycak hiç... Görecen... Bu halk goyun ve abdal olmadýðýný isbat edecek... APTAL Seçim öncesi listeleri düzenleniyordu. Parti merkezinde genel baþkan bir öneride bulundu: -Aday listesine Ahmet Bey'i mutlaka katýn. Parti ileri gelenlerinden biri itiraz edecek oldu: -Aman, Sayýn Baþkaným. Ahmet Bey aptalýn biridir. -Memleketimizde hatýrý sayýlýr oranda aptal var. Onlarýn da mecliste temsil edilmek hakkýdýr. NEFRET Ýspanyol'un biri bir postaneye gitti, memura: -Bana verdiðiniz pul yapýþmýyor, dedi. Memur þaþýrdý, üstünde Franko'nun resmi bulunan pulu aldý, zamkýný ýslattý, pul yapýþtý. Müþteriye: -Gördünüz mü, nasýl yapýþýyor, dedi. Adam ayýldý: -Ben o tarafýna tükürmemiþtim ki!" Fikrinin Fikri AL DA BOZDUR! ANAHTAR BÝZDEYMÝÞ Bir kumarhane izni daha verilmiþ. -Öyleyse çalsýn sazlar oynasýn kumarcýlar... Bir de yetmez 10 olsun... Ver... Veeer... Ver... Ver... Fincaný taþtan oyarlar... Kakatece'yi sonsuza dek iþte böyle yaþatýrlar. Ýsrail'i kýnamayý CTP gençlere býrakmýþ. -Neden? Büyüklerin yüreði ve solculuðu yetmiyor mu?! M.A. Talat, "Anahtar Türkiye'de deðil, bizdedir" demiþ. -Madem anahtar sendeydi a Mehmedali'm, öyleyse neden Türkiye sana otur derse oturur, kalk derse kalkardýn?! Deðil ama? 20 Temmuz nedeniyle yollar yine kapalýymýþ. -20 Temmuz'dan sonra bütün yollar bize kapandý zaten... KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Erden, "Mersin'in Kýbrýs Türk halký için yeri ayrýdýr" demiþ. -Tabii ayrýdýr. Dünya KKTC'yi Mersin 10-Turkey olarak biliyor da ondan! Eroðlu "Ýnandýðýmýz bir davayý savunuyoruz" demiþ. -Ama ne yazýk ki inandýðý bir davayý savunan herkes haklýdýr anlamýna gelmiyor bu. Rumlar da inandýklarý bir davayý savunduklarýna göre bu iþ nasýl bitecek? Gazze'de sahilde oynayan dört Filistinli çocuk, baþlarýna yaðdýrýlan Ýsrail bombalarýyla vurularak katledilmiþ. -Bu barbarlýða lânet okumayan tüm dünyaya milyon kere lânet olsun! Özdil Nami'ye göre müzakereler tamamen çökmüþ bulunuyor. -Anahtar bizde olduðuna göre no problem Özdil bey! Talat'a söyleyin kilidi açsýn! Ýngiliz Parlamentosu'nda 650 kiþiden yalnýz 38 parlamenter Ýsrail'i kýnamýþ. -Yazýklar olsun... Geriye kalanlar insanlýðýný tamamen yitirmiþ demek... Barbarlarýn yanýnda yer alarak, Gazze'deki katliamlara ortak olmayý tercih ettiler! Ýsrail Gazze'yi iþgal etmek için kara harekâtý baþlatmýþ. -Amerika, Avrupa ve BM vampirleri de, daha çok Filistinli kaný içsin diye onu haylýyorlar! Gül'e "KKTC Devlet Niþaný" verilecekmiþ. -KKTC dediðin Türkiye'nin bile tanýmadýðý bir "devlet". O ne da niþaný ne?! Özdil Nami'ye göre müzakereler tamamen çökmüþ! Anahtar bizde olduðuna göre no problem! Talat'a söyleyin kilidi açsýn!

13 13 19 Temmuz 2014 Cumartesi UKRAYNA'DA DÜÞEN YOLCU UÇAÐI Tanýnmýþ bilim adamlarý da öldü Harmancý Lefkoþalýlarla 5 dakika uygulamasýna baþladý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, hem Lefkoþa'da yaþayanlarla bire bir görüþmek hem de þehrin sorunlarýný birinci aðýzdan dinlemek için "Lefkoþalýlarla 5 Dakika" adý altýnda Lefkoþa'da yaþayan kiþilerle belediye binasýnda görüþmeye baþladý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'da yaþayanlarla önceki günden itibaren bir araya gelmeye baþlayan Harmancý, kiþilerin baþkent Lefkoþa ile ilgili sorunlarýný ve þikayetlerini kendi aðzýndan bire bir dinledikten sonra þikayetleri Beyaz Masa personelleri aracýlýðýyla þubelere aktarýp önem derecesine göre en kýsa sürede çözüme ulaþmasýný veya sorun çözümüne yönelik proje üretilmesini saðlýyor. CESETLER 4 KÝLOMETREKARELÝK ALANA YAYILDI Ukrayna'nýn Donetsk bölgesine düþen Malezya Havayollarý uçaðýnýn enkazýnýn bulunduðu alanda çok sayýda itfaiye eri ve teknik ekip çalýþmalarýný sürdürüyor. Uçaðýn parçalanan gövdesi bir köyün çok yakýnýna düþerken diðer parçalar ve onlarca ceset 4 kilometrekarelik alana yayýlmýþ durumda. Olay yerinde bulunan görevliler, cesetlerin üstünü örterken yolcularýn bagajlarýnýn da dört bir yana daðýldýðý görülüyor. Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlar tarafýndan güvenlik çemberine alýnan olay yerine yalnýzca akredite olan basýn mensuplarý alýnýyor. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken düþen uçakta 298 yolcu bulunuyordu. Uçaðýn karadan vurularak düþürüldüðü ileri sürülüyor. ÝKÝNCÝ BULUÞMA 24 TEMMUZ PERÞEMBE Dün gerçekleþen ilk buluþmadan sonra "Lefkoþa'da yaþayanlarla buluþmalar" her Perþembe devam edecek. Baþkan Harmancý ile görüþmek isteyenler LTB'nin (dahili ) Nolu hattan LTB Halkla Ýliþkiler Birimi'ne baþvurarak kayýt yaptýrabilecek. HARMANCI LEFKOÞA'YI DOLAÞMAYI SÜRDÜRÜYOR Bu arada, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý belediye sýnýrlarý dahilindeki tüm bölgeleri belli bir program çerçevesinde ziyaret ederek vatandaþlarýn sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Haspolat'ta yapýlan ilk bölge toplantýsýndan sonra Harmancý ikinci bölge toplantýsýný Hamitköy'de gerçekleþtiriyor. Hem bölge ile ilgili hem de baþkentle ilgili sorunlarýn dile getirileceði, görüþ ve önerilerin belediye yönetimine aktarýlacaðý Hamitköy bölge halkýyla buluþma 22 Temmuz Salý günü saat 20:00'de Hamitköy Spor Kulübü'nde gerçekleþecek. YEREL ÝÞGÜCÜ ÝSTÝHDAMININ DESTEKLENMESÝ Gürpýnar Salamis Bay Conti Otel'i inceledi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, "Yerel Ýþgücü Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Projesi" kapsamýnda Salamis Bay Conti Hotel'i ziyaret etti. Bakanlýk basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette proje kapsamýnda istihdam edilen çalýþan ve projeye destek veren iþletme yöneticileri ile görüþen Gürpýnar, projenin oteldeki uygulamasýný yerinde inceledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý iþbirliðinde yürütülen projede; yerel iþgücü ishtihdamýný destekleme ve iþsizliði azaltmayý amaçladýklarýný belirten Bakan Gürpýnar, istihdam edilen KKTC vatandaþlarýnýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýnýn Bakanlýk tarafýndan karþýlandýðýný anýmsattý. Projede ilk turizm sektörüne öncelik verdikleri ve kurslarýn iþverenlerden gelen ihtiyaca göre gerçekleþtiðini belirten Bakan Gürpýnar, Karpaz baþta olmak üzere turizm bölgelerinde iþsizlik oranýnýn azatýlmasý ve otellere personel saðlanmasý için çalýþtýklarýný söyledi. Proje kapsamýnda Karpaz bölgesinde 76 kiþinin istihdam edildiði ve eðitim aldýðýný kaydeden Gürpýnar, projenin ikinci etabýna kýsa süre sonra Girne bölgesinde baþlanacaðýný belirtti. Salamis Bay Conti Hotel Genel Koordinatörü Mehmet Kral da, projenin uygulanmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen yýllarda projenin güçlendirilmesi ile turizm sektörüne büyük katký ve kazanç saðlayacaðýna inadýðýný söyledi. Kral, baþlatýlan uygulama için Bakanlýk yetkililerine teþekkür etti. PERÞEMBE PAZARI ÇAÐDAÞ BÝR YAPIYA KAVUÞTURULACAK Gazimaðusa Belediyesi, Perþembe Pazarý'nýn halka daha iyi koþullarda ve çaðdaþ bir yapýyla hizmet vermesi için çalýþmalar baþlattý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Baþkan Ýsmail Arter, dün sabah saatlerinde Perþembe Pazarý'ný ziyaret ederek, hem halkla hem de esnafla görüþerek talepleri ve istekleri dinledi. Arter, Pazar'ýn geliþtirilmesi tespitini daha önceden yaptýklarýný belirterek, þu anda üzerinde durduklarý noktanýn, kent ekonomisine hatýrý sayýlýr katký yapan pazar yerinin nasýl bir yapýlanma ile yenileneceðini proje çalýþmasýyla kesinleþtirmek olduðunu söyledi. Çaðdaþ bir yapýya kavuþturacaklarý Pazar yerinin halka rahat alýþveriþ yapacaðý bir ortam sunarken üreticilerin de iþ verimliliðini artýracak þekilde yeniden düzenleneceðini ifade eden Arter, üreticileri, özellikle yoðun sýcaklarýn yaþandýðý yaz günlerinde tezgahýnýn üzerine derme çatma brandalar çekmekten kurtaracaklarýný kaydetti. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken Ukrayna'da düþen Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðýnda, Avustralya'daki AIDS konferansýna giden tanýnmýþ araþtýrmacýlarýn bulunduðu bildirildi. Avustralya Dýþiþleri Bakaný Julie Bishop, Brisbane'de gazetecilere yaptýðý açýklamada, düþen uçakta Melbourne'de pazar günü baþlayacak 20. AIDS Konferansý katýlýmcýlarýnýn da bulunduðunu söyledi. Bishop, uçaðýn, Kuala Lumpur'dan sonra Avustralya'nýn Perth kentine devam etmesinin planlandýðýný belirtti. Hayatýný kaybeden tanýnmýþ akademisyenler arasýnda Uluslararasý AIDS Topluluðu'nun eski Baþkaný Joep Lange'ýn da bulunduðu sanýlýyor. UKRAYNA, ÜLKENÝN DOÐUSUNDAKÝ HAVA SAHASINI UÇUÞLARA KAPATTI Ukrayna, Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlarla çatýþmalarýn çýktýðý doðu bölgesinin hava sahasýný uçuþlara kapattý. Ukrayna Sivil Havacýlýk Hizmeti, resmi sitesinde yayýmladýðý duyuruyla Malezya Havayollarý'na ait Boing-777 uçaðýnýn düþmesinin ardýndan ülkenin doðusundaki bölgenin hava sahasýnýn kapatýldýðýný bildirdi. Açýklamada, uçuþlara kapalý alanýn Donetsk, Harkov ve Lugansk bölgelerinin hava sahasý olduðu belirtildi. Malezya Havayollarý'nýn Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçaðý dün Ukrayna'nýn doðusunda düþmüþ, uçakta bulunan 283 yolcu ve mürettebattan 15 kiþi hayatýný kaybetmiþti. MALEZYA, ENKAZ BÖLGESÝNE ÖZEL BÝR EKÝP GÖNDERECEK Malezya Baþbakaný Necip Rezak, Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken Ukrayna'da düþen Malezya Havayollarý'na ait yolcu uçaðý hakkýnda ''Uçak gerçekten düþürüldüyse Malezya suçlularýn adalet karþýsýna çýkarýlmasý konusunda ýsrarcý olacaktýr'' dedi. Baþbakan Rezak, zaman zaman duygusal dakikalarýn yaþandýðý basýn toplantýsýnda, düþen uçakla ilgili her türlü ihmalin araþtýrýldýðýný ve hiçbir þeyin karanlýkta kalmayacaðýný belirtti. Rezak, uçaðýn düþtüðü alanda kimsenin enkaz parçalarý ve kara kutuya müdahalede bulunmamasý gerektiðini vurguladý. GENÝÞ KAPSAMLI SORUÞTURMA Olayýn ardýndan ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Rezak'ý aradýðý ve iki liderin düþen uçakla ilgili detaylý ve geniþ kapsamlý soruþturmanýn yapýlmasý konusunda hemfikir olduklarý bildirildi. Ayný havayolu þirketine ait bir baþka uçaðýn martta Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolmasýnýn þoku ülkede halen atlatýlamazken, Malezyalýlar yeni bir uçak felaketiyle karþýlaþmanýn þaþkýnlýðýný yaþýyor. Halk, son uçak felaketine neyin ya da kimlerin sebep olduðunun, ayrýca uçaðýn güzergahýnýn neden ''savaþ bölgesinden'' geçtiðinin sorgulanmasýný talep ediyor. Bu arada, Malezya arama kurtarma ve saðlýk ekiplerinden oluþan özel bir ekibi kaza bölgesine göndermeye hazýrlanýyor. Malezyalý yetkililer, düþen uçakla ilgili soruþturmanýn detaylý bir þekilde devam ettiðini, ayný zamanda yolcularýn ve mürettebatýn yakýnlarýna süreçle ilgili geliþmelerin aktarýldýðýný kaydetti.

14 14 19 Temmuz 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Laika Gökçekuþ Eczanesi: Evren Paþa Cad. No:45-A Yeni Gönyeli Belediyesi Binasý Karþýsý Yenikent Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sokak 3 A Maraþ Bölgesi Saðlýk Ocaðý Karþýsý Tel: Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:3 A Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Abartýlý gurur, 1 2 kuþku, güvensizlik, bencillikle belli olan 1 bir ruh hastalýðý. Avrupa 2 Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý. 3 2-Tutsaklýk. Tek veya çok sesli bir müzik 4 eserini uygulamak 5 için bir araya gelen topluluk. 3-Güney 6 Amerika'nýn daðlýk bölgelerinde 7 yaþayan, yük hayvaný olarak kullanýlan, 8 tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun 9 hayvan. Rey. Pislik. 4-Yabancý. Ters 10 okunuþu "Eti, yaðý 11 çok olan hayvan için kullanýlýr". Binek hayvaný. 5-Üstüne öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ tahta veya metal levha. Bir kadýn ismi. 6-Bir yerde oturmak (iki kelime). 7-Radyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Alým, çekicilik, cazibe". 8-Zanaatý öðrenmek için bir ustanýn yanýnda çalýþan kimse. Eðilimi olan. 9-Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu. Radyum'un kýsaltmasý. 10-Ters okunuþu "Hastalýklý". Germanyum'un kýsaltmasý. 11-Görüþ ve anlayýþlarý birbirine uyan kimselerden her biri. Dünün çözümü Yahudiler de Ýsrail'e baþkaldýrdý Ýsrail 8 bin askerle Gazze'ye kara harekatý düzenledi.gazze gece boyu karadan, havadan ve denizden aðýr bombardýman altýndaydý. Dünyayý ayaða kaldýran harekat sonrasý birçok yerde Ýsrail karþýtý protestolar baþladý.ýsrail'in Gazze saldýrýsý Tel Aviv'de de protesto edildi.tel Aviv'de Ýsrail'in Gazze'ye saldýrmasýna karþý çýkan Yahudiler "Faþizme geçit yok", "Benim adýma deðil" yazýlý pankartlar taþýdý. Ýsrail ordusu Filistinlilerin evlerini terk etmelerini istedi. Netanyahu, kara harekatýnýn amacýnýn Gazze'yle Mýsýr arasýndaki yeraltý tünellerini yýkmak olduðunu açýkladý.netanyahu,"operasyon amacýna ulaþana, yani Ýsrail vatandaþlarý için daimi huzur saðlanana kadar devam edecek" dedi. Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, Ýsrail'in operasyonunun 'ahmakça' olduðunu belirterek bunun 'korkunç bir bedeli' olacaðýný kaydetti. TÜRKÝYE, HAMAS VE KATAR'A SUÇLAMA Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, taraflarýn Mýsýr'ýn öncülük ettiði ateþkesi kabul etmesi istendi.dýþiþleri Bakaný Samih Þükri, "Hamas, Türkiye ve Katar, Ortadoðu'nun çatýþan devletçikler arasýnda bölünmesini amaçlayan komploya karþý siper vazifesi gören Mýsýr'ýn arabuluculuk giriþimini baþarýsýzlýða uðrattý. Hamas ateþkesi kabul etmiþ olsaydý en az 40 Filistinli'nin hayatýný kurtarmýþ olacaktý" dedi. Odatv.com "Hitler Batý'nýn þeytan modeli" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Omuzlardan aþaðý dökülen, geniþ, kolsuz bir çeþit üstlük. Dört mevsimden soðuk olaný. 2-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Genellikle kýldan yapýlmýþ kaba dokuma. 3-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Usanmak, vazgeçmek. 4-Hastalýk belirtileri, semptom. Hastalýk, illet. 5-Neon'un kýsaltmasý. Beraber. Cennet ile cehennem arasýnda bir yer. 6-Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten alet. Ters okunuþu "Namus". 7-Arabistan'ýn güneybatýsýnda bir ülke. Anma. 8-Beyaz. Bir kimseye, yaptýðý bir hareketin veya söylediði sözün üzüntü, alýnganlýk, kýrgýnlýk gibi duygular uyandýrdýðýný öfkelenmeden belirtme. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 9-Yaydan çýkan. Yiyecek ve bazý eþyanýn saklandýðý yer. 10-Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Ters okunuþu "Sýkýntý, dert, keder". 11-Bir narenciye meyvesi. Karý kocadan her biri. Geçen hafta sosyal medyada "Hitler"le ilgili etiketlerin hýzla arttýðý, Dünya Kupasý sýrasýnda Almanya'nýn baþarýlarýna ithafen þaka olarak baþlayan Hitler referansýnýn, Ýsrail Filistin çatýþmasýyla ciddileþerek yayýldýðý belirtiliyor. BBC, bu konudaki haberinde Türkiye'de Yýldýz Tilbe'nin attýðý tweet üzerinde yaþananlara da yer veriyor. BBC, "Sosyal medyada 'Hitler'e referans vermek yeni bir þey deðil. Twitter'da son 12 ayda 'Hitler' ismi 10 milyondan fazla kullanýlmýþ" diyor ancak Almanya'nýn Dünya Kupasý þampiyonu olmasý ve Ýsrail Filistin çatýþmasý nedeniyle 'Hitler' isminin her zamankinden fazla paylaþýlýr olduðunu kaydediyor. "Twitter ve Facebook'ta #HitlerWasRight (Hitler haklýydý), #HitlerDidNothingWrong (Hitler yanlýþ bir þey yapmadý) ve #IfHitlerWasAlive (Eðer Hitler yaþasaydý) etiketlerinin paylaþýlma sayýsý geçen hafta 15 bini geçti" diyen BBC, "Etiketler, açýkça ifade ettikleri gibi, anti-semitist bir yaklaþým içeriyor. Ancak etiketin kullanýldýðý paylaþýmlarýn çoðunda, bu ifadeleri kullanan kiþiler eleþtiriliyor ve kýnanýyor" deðerlendirmesini yapýyor. "YILDIZ TÝLBE'NÝN TWEETLERÝ" BBC, geçen hafta Türkiye'de de benzer bir olay yaþandýðýný anlattýðý haberinde Yýldýz Tilbe'nin"Allah Hitler'den razý olsun bunlara az bile yapmýþ ne kadar haklýymýþ adamcaðýz" þeklinde bir tweet atmasýnýn, sosyal medyada tepkiyle karþýlandýðýný söylüyor ve Türk Musevi Cemaati'nin Yýldýz Tilbe'nin tweet'lerine gösterdiði tepkiye de yer veriyor. "ÞAKAYLA BAÞLADI, GÝDEREK CÝDDÝLEÞTÝ" Bu etiketler, ilk olarak Dünya Kupasý maçlarýnda kullanýlmaya baþlandýðýný anlatan ve bazý örnekler veren BBC'ye göre, bir tweet'te"bence Almanlar rakiplerini 2. Dünya Savaþý'ndaki gibi yendiler.hitleryanlýþbir ÞeyYapmadý" denildi. Almanya'nýn Brezilya'yý 7-1 yendiði maça atýf yapan bir Malezyalý milletvekilinin"helal size.. Tebrikler.. Çok yaþa Hitler..." þeklinde bir tweet atmasý, tepkilere neden olmuþtu. BBC, haberinde geçmiþte Naziler üzerine araþtýrmalar yapan Mike Godwin'ýn, insanlarýn sýk sýk Hitler karþýlaþtýrmasý yapmasýnýn þaþýrtýcý olmadýðýný belirttiðine dikkat çekiyor."hitler, Batý'nýn þeytan modeli" diyen Godwin "kýzýþan tartýþmalarda þeytan modelinden kaçamayacaðýmýzý" da söylüyor.ýnternet olmadan önceki tartýþmalarda Hitler'e referans muhtemelen var olduðunu söyleyen Godwin, internet ve sosyal medyanýn, bunu daha görünür hale getirdiðini düþünüyor. Odatv.com

15 19 Temmuz 2014 Cumartesi YKP: BARIÞIN YERÝNÝ HÝÇBÝR ÞEY TUTAMAZ Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Kýbrýs'ta saðlanacak barýþýn yerini hiçbir þeyin tutamayacaðýný ifade ederek, geleceðin gerçek bir diyalogla ele alýnmasý gerektiðini belirtti. Bir basýn açýklamasýyla Kýbrýs konusundaki son geliþmeleri deðerlendiren YKP, müzakere masasýnda manevra yapýldýðýný savundu. "Yönetimden laflamayý býrakýp sonuca varýn" çaðrýsý yapýlan açýklamada, esasa iliþkin konularýn müzakere masasýnda beklediði savunuldu, adaletin, hukuk devletinin ve demokrasinin konu dahi edilmediði ileri sürüldü. YKP'nin açýklamasýnda, barýþ laflarýyla halkýn þaþýrtýldýðý da savunuldu. DEHÝP: KARA OPERASYONU DURDURULSUN Demokratik Haklar ve Ýnanç Platformu (DEHÝP) Dönem Sözcüsü Yusuf Suiçmez, dini inançlar üzerinden kin ve nefret duygularýný daha da yaygýnlaþtýracaðýný ileri sürdüðü Ýsrail'in Filistin'e yönelik kara harekatýný durdurmasýný istedi. Suiçmez, Ýsrail'in kara harekatýnýn, sorunun barýþçýl yöntemlerle çözüm olasýlýklarýný zayýflatarak sorunun daha da kalýcý hale gelmesine yol açacaðýný kaydetti. Suiçmez," Binlerce yýldýr ayný coðrafyayý paylaþan halklarýn karþýlýklý insan haklarýna saygýyý esas alan bir anlayýþla hareket etmekten baþka bir çözüm yollarý yoktur" dedi. HAYATINI KAYBEDENLER 266'YA ÇIKTI Ýsrail'in, Gazze'ye 7 Temmuz'dan beri devam eden saldýrýlarýnda 266 kiþinin hayatýný kaybettiði, 2 bin kiþinin yaralandýðý bildirildi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail'in 12 gündür Gazze Þeridi'nin çeþitli bölgelerine yönelik sürdürdüðü saldýrýlarda 266 kiþinin öldüðünü, 2 bin kiþinin yaralandýðýný belirtti. Kudra, kara saldýrýlarýnýn baþladýðý dün akþamdan bu yana 29 kiþinin öldüðünü, 200'den fazla kiþinin yaralandýðýný ifade etti. Batý Þeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleþimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasýnýn ardýndan Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleþimciler tarafýndan kaçýrýlmýþ ve yakýlarak öldürülmüþtü. Ýsrail, olaylarýn ardýndan 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adý altýnda Gazze'ye operasyon baþlatmýþtý. Ýsrail Baþbakanlýk Sözcüsü Ofir Gendelman, dün akþam Baþbakan Binyamin Netanyahu'nun, Ýsrail ordusuna, Gazze'den Ýsrail'e uzanan tünellerin vurulmasý amacýyla kara harekatý baþlatýlmasý emrini verdiðini açýklamýþtý. Ýsrail ordusuna ait zýrhlý araç ve tanklar Gazze'nin kuzey ve güneydeki bazý kentlerine girmiþ, ordu ile Filistinli silahlý gruplar arasýnda çatýþmalar yaþanmýþtý. FÝLÝSTÝNLÝLER EVLERÝNÝ TERKEDÝYOR Ýsrail'in girdiði bölgelerde Filistinliler, evlerini terketmek zorunda kaldý. Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde Filistinliler, evlerini terkederek güvenli bölgelere gitmeye baþladý. Refah ve Han Yunus'ta yaklaþýk 6 bin kiþi, Birleþmiþ Milletler Filistinli Mültecilere Yardým Kuruluþu'na (UNRWA) baðlý okullarda toplandý. Batý Þeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleþimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasýnýn ardýndan Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleþimciler tarafýndan kaçýrýlmýþ ve yakýlarak öldürülmüþtü. Ýsrail, olaylarýn ardýndan 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adý altýnda Gazze'ye operasyon baþlatmýþtý. Ýsrail Baþbakanlýk Sözcüsü Ofir Gendelman, dün Baþbakan Binyamin Netanyahu'nun, Ýsrail ordusuna, Gazze'den Ýsrail'e uzanan tünellerin vurulmasý amacýyla kara harekatý baþlatýlmasý emrini verdiðini açýklamýþtý. Özkardaþ: Ýsrail'in yaptýklarý ortada, Bosna ve Kosova halen hafýzalarda Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Ýsrail'in tüm dünyanýn gözleri önünde Gazze'deki sivil halký ve bebekleri nasýl katlettiðinin ortada olduðunu, Bosna Hersek'te, Kosova'da yüz binlerce insan katledilirken, BM ve Güvenlik Konseyi, NATO ve AB'nin nasýl seyirci kaldýðýnýn halen hafýzalarda olduðunu belirtti. Özkardaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, bu nedenlerle Kýbrýs'ta bir çözümle birlikte ortak bir devlet kurulmadýkça, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin, Kýbrýs Türk halkýnýn dýþ güvenliðini korumaya devam etmek zorunda olduðunu ifade etti. Açýklamasýnda, "20 Temmuz 1974'ün koþullarýný, Enosis hayaliyle yaþayanlar ve Yunan Tel-Sen: Talimatla yönetilmeye hayýr SOYSAN: "MÜCADELEMÝZ 'TALÝMATLA YÖNETÝLMEYÝ KABUL ETMEYEN HÜKÜMETLERÝN YÖNETÝME GELMESÝNE KADAR' DEVAM EDECEK..." Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (TEL-SEN) Baþkaný Tamay Soysan, KKTC'deki hükümetlerin talimatla yönetildiðini iddia ederek, "Mücadelemiz, 'talimatla yönetilmeyi kabul etmeyen' hükümetlerin yönetime gelmesine kadar devam edecek" dedi. CTP-BG- DP-UG koalisyon hükümetinin "Talimatla Yöneltilmeye Hayýr" haykýrýþlarýna kulak týkadýðýný ileri süren Soysan, UBP hükümetinin de bunu yaptýðýný ve erken seçimde kaybettiðini savundu. TEL-SEN Baþkaný Tamay Soysan, yaptýðý GÝAD, YÜK TAÞIYAN ARAÇLARLA ÝLGÝLÝ UYGULAMANIN ÝPTALÝNÝ ÝSTEDÝ Genç Ýþadamlarý Derneði (GÝAD), 5 tondan fazla yük taþýyan araçlarýn belirli saatlerde trafiðe çýkmasýný yasaklayan emirnamenin ivedilikle iptal edilmesini istedi. GÝAD Baþkaný Ceyhun Tunalý yaptýðý açýklamada, yasaða gerekçe olarak kamu çalýþanlarýnýn iþ ve evlerine gidiþlerinin daha rahat olmasýnýn gösterildiðine dikkat çekerek, söz konusu araçlarýn sabah ve öðleden sonralarý trafiðe çýkamayacak olmalarýnýn, iþ yaþantýsýna darbe vuracaðýný savundu. Ýnþaat müteahhitleri trafikte kamyonlara sýnýrlamadan rahatsýz Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, 5 ton ve üzeri yük taþýyan kamyonlarýn trafiðe çýkmalarýna getirilen kýsýtlamadan rahatsýzlýk duyduklarýný belirterek, hükümetin emirnameyi geri çekmesini istedi. Birlik Baþkaný Cafer Gürcafer yazýlý açýklamasýnda, Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný belirttiði emirnameyle 5 ton ve üzerinde yük taþýyan kamyonlarýn trafiðe çýkmalarýna memurlarýn çalýþma saatlerine göre kýsýtlama getirilmesinin ülke ekonomisini ve inþaat sektöründeki firmalar arasýnda ciddi rahatsýzlýða neden olduðunu kaydetti. TÝCARET ODASI: HÜKÜMET ÝÞ DÜNYASININ SORUNLARINA YABANCILAÞTI Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Karayollarý Dairesi'nin, yayýnladýðý bir emirname ile 5 tondan fazla yük taþýyan kamyonlarýn belirli saatlerde anayollarýný kullanmasýný engellemek istediðini ifade ederek, bunun, hükümetin ve bürokrasisinin, Kýbrýs Türk halkýnýn ve iþ dünyasýnýn sorunlarýna ne denli yabancýlaþtýðýnýn örneðini oluþturduðunu savundu. Ticaret Odasý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, kamyonlarýn, memurlarýn iþe gidiþ-geliþini kolaylaþtýrmak amacýyla trafiðe çýkýþlarýna sýnýrlama konulmasýnýn; devletin aslýnda iþ hayatýný dikkate almadýðýný, ayrýca ülkede yaratýlan sýnýrlý katma deðeri büyütmek için gereken önlemleri almak yerine iþ dünyasýnýn ticari faaliyetlerini sýnýrladýðýný öne sürdü. Bu uygulamanýn, ülkede katma deðer yaratan baþlýca sektörler için olumsuzluk yaratacaðýný iddia eden Oda, belirlenen saatlerde anayollarý kullanamayacak olan kamyonlarýn gün içinde seyrüseferleri engellenirken, bunun inþaat, turizm, ticaret ve sanayi gibi sektörlere ne gibi olumsuz askeri cuntasý birlikte oluþturmuþtur" ifadelerini kulanan Özkardaþ, 20 Temmuz Mutlu Barýþ Harekâtý ile Kýbrýs Türkü'nün katliamdan kurtulduðunu, Yunanistan'ýn ise sivil yönetime geçtiðini hatýrlattý. Özkardaþ þöyle devam etti: "Sendika olarak dileðimiz, bir daha 20 Temmuz koþullarýný oluþturacak çýlgýnlýklarýn ve savaþlarýn olmamasý, adamýzda kalýcý bir çözüme ulaþýlarak, barýþ ve huzur içinde yaþanmasýdýr. Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlük ve varoluþ mücadelesinde þehit olan tüm Mehmetçik ve Mücahitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygýyla anýyoruz." yazýlý açýklamada 19 Temmuz 2011'de Kýbrýs Türk Hava Yollarýnýn (KTHY) kapatýlmasýna karþý KTHY binasý önünde yaptýklarý eylemde emniyet güçlerinin orantýsýz gücüne maruz kaldýklarýný iddia ederek, "Tel-Sen üyeleri olarak '19 Temmuz'u esefle hatýrlýyor, þiddetle kýnýyoruz" dedi. Söz konusu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn KKTC'yi ziyaret ettiðini ve birçok sivil toplum örgütünün o gün eylem yaptýðýný kaydeden Soysan, "Toplumsal varlýklara sahip çýkmak için baþlattýðýmýz mücadele devam edecek" dedi. GÝAD olarak özel sektörün ekonomiye katkýlarýný artýrmak için uðraþ verdiklerini belirten Tunalý, özel sektörün önünün açýlmasý yerine sadece kamu çalýþanlarýný koruyan uygulamanýn kabul edilemez olduðunu belirtti. Tunalý, "Ýnþaat, turizm, sanayi, ticaret gibi ülkemizin öncelikli sektörlerinin sabah erken saatlerde iþbaþý yapmalarý ve bu saatlerde yoðun bir þekilde iþlerinin yolunda gidebilmesi çok önemlidir. Bu emirnameyle özel sektöre ciddi bir darbe vurulacaktýr" dedi. Emirnamenin ülkedeki trafik sorununa çare olacaðý düþüncesinin son derece yanlýþ olduðunu savunan Gürcafer, devletin sorumluluklarýný yerine getirmeyip toplumun bir kesimine yönelik kýsýtlamalara gitmesinin kabul edilemeyeceðini belirtti. Gürcafer, sektör temsilcilerinin görüþü alýnmadan yürürlüðe konulduðunu belirttiði emirnamenin aslýnda iþ hayatýnýn ne kadar dikkate aldýðýnýn bir kanýtý niteliði taþýdýðýný da kaydederek, hükümeti kýsýtlamalar yerine, trafik sorununun çözümüne yönelik bugüne dek yapýlan çalýþmalarý uygulamaya ve emirnameyi geri çekmeye çaðýrdý. etkileri olacaðýnýn hiç dikkate alýnmadýðýný iddia etti. Hükümetin kamuda çalýþma saatlerini yeniden düzenleyerek, gereksiz bürokratik iþlemleri kaldýrarak ve kamudaki iþ akýþýný hýzlandýrarak özel sektörün iþ yapabilirliðine katkýda bulunmasý beklenirken, kamu görevlilerinin iþe gidiþgeliþlerini kolaylaþtýrmak için alýnan bu kararýn, ülkedeki iþ ve yatýrým ortamýnýn az da olsa iyileþtirilebileceðine dair umutlarý zayýflattýðýný savunan Oda, þunlarý kaydetti: "Ülkemizin karayolu altyapýsý seyrüseferde olan araçlarýn bir noktada bekleme ve alternatif yol kullanma olanaðý tanýmamaktadýr. Sekiz saatlik çalýþma süresi içerisinde ise sabah ve öðleden sonra en az iki saat kayba yola açacak sefer kaybý, ticari faaliyetlerin etkinliðine olumsuz etki yapacaktýr. Hükümetin ve yetkili makamlarýn, mevcut kararý yeniden gözden geçirmelerini ve yapacaklarý düzenlemeleri iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarýný ve ülkemizdeki ticari hayatýn verimliliðini dikkate alacak þekilde yapmasýný talep ederiz." 15 GÜNEYDEN... AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAKÝ SOL GRUP "FÝÝLÝ DURUMU KINADI" Avrupa Parlamentosu'ndaki Birleþik Avrupa Solu'nun Konfederal Grubu/Kuzey Yeþil Sol (GUE/NGL)'u "Kýbrýs'taki bölücü fiili durumu kýnadýðý" haber verildi. Simerini gazetesine göre bugün Kýbrýs'taki fiili durumu "kabul edilmez" olarak niteleyen grup, Kýbrýs sorununun çözümü yönünde gösterilen çabalara destek belirtti. AB'nin Kýbrýs sorununda daha istikrarlý bir rol oynamasý gerektiðini de savunan grup, Türkiye'nin, AB'ye katýlmaya aday bir ülke olarak Güney Kýbrýs karþýsýndaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için pratikte önlemler almasý gerektiðini öne sürdü. MÜLKLERÝN AÇIK ARTIRMA ÝLE SATILMASINA ÝLÝÞKÝN YASA TASARISI Rum Hükümeti'nin, mülklerin (konutlarýn) açýk artýrma ile satýlmasýna iliþkin yasa tasarýsýný Temmuz ayý sonuna kadar meclise göndermek için çaba harcadýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi manþetten verdiði haberinde, Troyka ile Hukuk Dairesi'nin, söz konusu yasa tasarýsý konusunda uzlaþmaya varmak için yoðun istiþare içinde olduðunu yazdý. TSEROS'A 12 YIL HAPÝS CEZASI VERÝLDÝ Rumlar tarafýndan 1974 yýlýnda düþürülen "Noratlas" tipi uçaktan sað olarak kurtulanlardan biri olan ve de geçtiðimiz Mayýs ayýnda, tasarrufundaki yaklaþýk 22 kilo marihuana ile Güney Kýbrýs'a giriþ yaparken tutuklanan 60 yaþýndaki Stavros Tseros'a, çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan 12 yýl hapis cezasý verildiði belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Larnaka Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, Tseros hakkýnda 12 yýl hapis cezasý verdiðini yazdýlar. MAHKUMLARA AÝT FONDAN 33 BÝN EURO ÇALAN GARDÝYANA TUTUKLULUK Mahkumlarýn, hapse girmeden önce üzerinde bulunan paralarýn alýnarak yatýrýldýðý fondan 33 bin Euro çalan gardiyanýn önceki gün tutuklandýðý bildirildi. Politis gazetesi, gardiyanýn, çaldýðý paralarýn bir kýsmýný araba almak için kullandýðýný itiraf ettiðini, diðer kýsmýný ne yaptýðýyla ilgili olarak ise, herhangi bir açýklama yapamadýðýný yazdý. Haberde, gardiyan aleyhinde mahkeme tarafýndan 8 günlük tutuklama emri verildiði belirtildi. RUM GÖÇMENLERDEN ÝKÝNCÝ GÖÇMENLÝK ÞÝKAYETÝ Larnaka'ya baðlý Sotiros bölgesindeki bir Kýbrýs Türk arazisi üzerinde bulunan ticari iþletmelerden çýkarýlmak istenilen 7 Rum göçmenin olay çýkardýðý ve "ikinci kez göçmen yapýlma" þikayetinde bulunduðu belirtildi. Haravgi gazetesi, Kýbrýs Türk arazisi üzerine ticari iþletmelere sahip olan söz konusu 7 Rum göçmenin, iþ yerlerini, 16 Temmuz'a kadar boþaltmalarý yönünde mahkemeden tebligat aldýðýný yazdý. Gazete, söz konusu Kýbrýslý Rumlarýn iþletmelerden çýkarýlmasýnýn, 2009 yýlýnda Kýbrýs Türk'ten söz konusu araziyi satýn alan Kýbrýslý Rumlarýn aldýðý ihtiyati tedbire dayandýðýný belirtti. Rum polisinin dün tebligatý icra etme giriþiminde bulunmasýnýn ardýndan büyük kargaþa yaþandýðýný belirten gazete, söz konusu Kýbrýslý Rum göçmenlerin, kendi arazilerinin Kuzey Kýbrýs'ta bulunmasýna baðlý olarak devletin kendilerine baþka bir hali arazi bulmalarý yönünde yardým etmediði suçlamasýnda da bulunduðunu yazdý. Gazete, bölgeye dün Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos ile temasa geçen Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyelerinin de gittiðini belirtti. Habere göre Ýçiþleri Bakaný Hasikos, taþýnmalarý konusunda baþka arazi tespit edilmesi için yetkili birimlerle iþbirliði yapmalarý konusunda göçmenlere çaðrýda bulundu.

16 16 19 Temmuz 2014 Cumartesi

17 19 Temmuz 2014 Cumartesi 17

18 18 19 Temmuz 2014 Cumartesi

19 19 Temmuz 2014 Cumartesi Malezya Havayollarý: Rotalar deðiþtirildi Malezya Havayollarý uçaðýnýn düþmesinin ardýndan Avrupa seferlerinin rotalarýnýn deðiþtirildiðini bildirdi. Þirketin açýklamasýnda, Avrupa'ya ya da Avrupa'dan yapýlan seferler için Uluslararasý Sivil Havacýlýk Kurumu tarafýndan daha önce "güvenli" ilan edilen rota yerine alternatif rotalar belirlendiði duyuruldu. Uluslararasý Havayolu Trafiði Yönetimi (EUROCONTRO), Ukraynalý yetkililerin olayýn ardýndan 32 bin fit yüksekliðe kadarki hava sahasýnýn uçuþlara kapatýldýðýný duyurduðunu açýkladý. Ukrayna Sivil Havacýlýk Hizmeti de resmi sitesinde yayýmladýðý duyuruyla Malezya Havayollarý'na ait MH17 sefer sayýlý Boing-777 uçaðýnýn düþmesinin ardýndan ülkenin doðusundaki bölgenin hava sahasýnýn kapatýldýðýný bildirmiþti. Ukrayna Ýçiþleri Bakanlýðý danýþmanlarýndan AntonGerashenko, Facebook sayfasýnda, uçaðýn "terörist" þeklinde nitelediði Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlar tarafýndan 33 bin fit (10 bin metre) yükseklikte uçarken Buk füzesiyle vurulduðunu ileri sürdü. Buk füzelerinin 25 bin metre yüksekliðe kadar menzile sahip olduðu biliniyor. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ise uçak felaketiyle ilgili Ukrayna yönetimini suçlayarak, ''Bu topraklarda barýþ saðlansaydý, Ukrayna'nýn güneydoðusunda askeri operasyonlar yenilenmeseydi bu trajedi yaþanmayacaktý'' dedi. Rusya Savunma Bakanlýðý da düþen uçakla ilgili iddialarý ''saçma'' olarak niteledi. Malezya Baþbakaný Necip Rezak, uçaðýn düþmeden önce "imdat" çaðrýsý yapmadýðýný bildirmiþti. ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, uçaðýn "görünüþe bakýlýrsa vurulduðunu" belirterek, ayrýntýlarýn henüz netlik kazanmadýðýný söylemiþti. Ukrayna Devlet Baþkaný Petro Poroþenko, Malezya Havayollarý'na ait yolcu RUSYA, BOEÝNG 777'NÝN KARA KUTULARINI ALMAYACAK Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Ukrayna'nýn doðusunda düþen Malezya Havayollarý'na ait Boeing 777 tipi uçaðýn kara kutularýný almayacaklarýný söyledi. "Rossiya 24" haber kanalýna konuþan Lavrov, "Rusya, Ukrayna'da düþen Boeing 777'nin kara kutularýný almak niyetinde deðil. Bu Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý'nýn (ICAO) iþi" dedi. Lavrov, "Moskova, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde düþen uçakla ilgili bir bildiri kabul uçaðýnýn "terörist saldýrý" sonucu düþtüðünü savunmuþtu. Malezya Havayollarý, uçakta 283 yolcu ve 15 kiþilik mürettebat bulunduðu açýklamýþtý. Ýlk belirlemelere göre, yolcular arasýnda 154 Hollandalý, 27 Avustralyalý, 23 Malezyalý, 11 Endonezyalý, 4 Alman, 6 Ýngiliz, 4 Belçikalý, 3 Filipinli ve 1 Kanadalý bulunuyordu. Þirket yetkilileri, diðer yolcularýn milliyetlerinin henüz tespit edilemediðini belirtiyor. AVUSTRALYA BAÞBAKANI KAPSAMLI SORUÞTURMA ÝSTEDÝ Avustralya Baþbakaný TonyAbbott, Rusya'nýn Ukrayna'da düþen Malezya Havayollarý uçaðýyla ilgili tepkisinin tatmin edici olmadýðý eleþtirisinde bulunarak baðýmsýz soruþturma talep etti. Abbott, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Avustralya Dýþiþleri Bakaný Julia Bishop ile görüþen Rusya Büyükelçisi Vladimir Morozov'u eleþtirdi ve Rusya'nýn tepkisinin "hiç tatmin edici olmadýðýný" söyledi. "Büyükelçinin ilk tepkisinin Ukrayna'yý suçlamak olduðunu" belirten Abbott, Rusya'nýn "olay Ukrayna hava sahasýnda meydana geldiðinden kendileriyle ilgisinin bulunmadýðý" düþüncesinin, "herhangi bir ciddi araþtýrmaya dayanmadýðýný" vurguladý. Abbott, "Rusya yanlýsý gruplarýn Rusya tarafýndan temin edilen aðýr silahlarý kullandýðýnýn anlaþýldýðýný" vurgulayarak Avustralya'nýn mümkün olabilecek en kapsamlý soruþturmayý istediðini kaydetti. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken içindeki 298 kiþiyle düþen uçakta ilk belirlemelere göre 27 Avustralya vatandaþý bulunuyordu. Uçaðýn karadan vurularak düþürüldüðü sanýlýyor. edilmesinden yana. Konsey, trajedinin tarafsýz bir þekilde araþtýrýlmasý yönünde tutum sergilemeli" diye konuþtu. Ukrayna tarafýndan yapýlan açýklamalarda, uçaðýn kara kutularýnýn Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlarýn elinde olduðu ve Moskova'ya teslim edilmesinden endiþe duyulduðu kaydedilmiþti. Malezya Havayollarý'na ait Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta olan uçakta 283 yolcu ve 15 kiþilik mürettebat bulunduðu açýklamýþtý. Uçaðýn füze ateþiyle düþürüldüðü iddia edilmiþti. 19 'BARIÞ ÝÇÝN BÝSÝKLET TURU' Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, bir devlette olmasý gerekenlerin hepsinin KKTC'de bulunduðunu, ancak buna raðmen dünyanýn KKTC'yi tanýmadýðýný belirterek, "BM'nin tanýnmamýzý engellemesi bir yana, ayrýca bize ambargo uygulanmasý, bu zamanda, bu çaðda insanlýk ayýbýdýr" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn "Barýþ Ýçin Bisiklet Turu" gibi etkinliklere ihtiyaçlarý olduðunu kaydetti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, "Bisiklet ile Barýþ Turu" etkinliðine katýlan heyeti kabul etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneði'nin düzenlediði etkinliðe katýlan heyete, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý Dýþiliþkiler Amiri Serdar Bozatlý eþlik etti. Kabulde ilk sözü alan Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý Dýþiliþkiler Amiri Serdar Bozatlý, "Bisiklet ile Barýþ Turu" hakkýnda Cumhurbaþkaný Eroðlu'na bilgi verdi. Bozatlý, Türkiye Muharip Gaziler Derneði'nin düzenlediði etkinliðin, 9 Temmuz'da Ýstanbul Taksim'den baþladýðý anýmsatarak, etkinliðin KKTC ayaðýnýn ise yarýn gerçekleþtirileceðini söyledi. Heyette, Türkiye, Rusya ve KKTC'den olmak üzere 30 bisikletçi bulunduðuna dikkat çeken Bozatlý, bunlarýn arasýnda milli sporcular, gaziler ve Balkan þampiyonu olan sporcular olduðunu belirtti. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: GOOGLE NELSON MANDELA'YI UNUTMADI Google, Güney Afrika'nýn efsanevi lideri Nelson Mandela'nýn doðum gününe özel logo hazýrladý. Ýnternet kullanýcýlarý, Google ana sayfasýný açtýklarýnda, 18 Temmuz 1918'de doðan ve 5 Aralýk 2013'te vefat eden Mandela'nýn doðum günü için hazýrlanan doodle ile karþýlaþtý. Logoda Mandela'nýn þu sözlerine yer verildi: "Hiç kimse, doðuþtan, baþka bir insanýn ten rengi, geçmiþi ya da dini yüzünden ondan nefret etmez./ Ýnsanlarýn nefreti öðrenmesi gerekir./ Ve eðer, onlara nefret öðretiliyorsa sevgi de öðretilebilir. / Çünkü sevgi insan kalbine aksine kýyasla çok daha doðal gelir./ Hayatta önemi olan sadece yaþamýþ olmak deðildir./ Baþkalarýnýn hayatlarýnda yarattýðýmýz fark yaþadýðýmýz hayatýn DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ kýymetini gösterir./ Eðitim, dünyayý deðiþtirmek için kullanabileceðiniz en güçlü silahtýr./ Özgür olmak, birinin sadece zincirlerini kýrmasý deðildir ancak baþkalarýnýn özgürlüðünü artýrmak ve baþkalarýnýn özgürlüðüne saygý duyacak þekilde yaþamaktýr./ Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düþmemekte deðil, her düþtüðünde ayaða kalkmakta yatar." "Doodle" uygulamalarý, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kiþilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlýyor. Ýnternet kullanýcýlarý, bu özel tasarýmlý logonun üstüne týklayarak, o güne, kiþiye ve konuya özel, daha ayrýntýlý bilgilere eriþebiliyor Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel:

20 Serdarlý açýlýþý yapýyor K-Pet Süper Lig ekiplerinden Serdarlý sezonu resmi açýlýþ törenini bugün gerçekleþtirecek. Geçen sezon oynadýðý maçlarda iyi bir ekip görüntüsü veren Serdarlý zaman zaman kritik maçlarda aldýðý galibiyetler ile dikkat çekmiþti. Serdarlý bugün saat 18.00'de kendi sahasýnda sezonu açacak. Þampiyon sahaya indi K-Pet Süper Ligi'nde geçen sezonu þampiyon noktalayan Yenicami sezonunu dün Attila Topaloðlu Sahasý'nda açtý. Kulüp Baþkaný Okay Perçinçi ve Teknik Direktör Turan Altay gazetemize verdikleri demeçte yeni sezonda da hedefin kesinlikle þampiyonluk olduðuna vurgu yaptýlar. Yenicami'de geçen yýlki kadrodan kaleci Ali Duvarcý, Ýbrahim Çýdamlý ve Tansel ile yollar ayrýldý. Diðer futbolcular tam kadro sezon açýlýþýnda yer aldýlar (Necati Özsoy) K-Pet Süper Ligi'ni geçen sezon þampiyonlukla noktalayan Yenicami sezonunu dün resmen açtý. Geçen yýlki kadrodan kaleci Ali Duvarcý, Ýbrahim Çýdamlý ve Tansel ile yollarý ayýran Yenicami diðer futbolularýn tam katýlýmý ile ilk çalýþmayý yaptý. BAÞKAN PERÇÝNCÝ "HEDEF YÝNE ÞAMPÝYONLUK" Yeni Baþkan Okay Perçinçi þampiyon br takým devraldýklarýný, hedefin yine þampiyonluk olduðunu söyledi. Geçen yýlki kadrodan 2 futbolcu ve bir kaleci ile yollarýn ayrýldýðýný belirten Perçinci Yenicaminin kadrosunun þampiyonluk için yine yeterli olduðunu ifade etti. ALTAY "ÝYÝ BÝR EKÝBÝZ" Teknik Direktör Turan Altay da þampiyon yaptýðý takýmý ile yeni sezonda da birlikte yine þampiyonluk kovalayacaklarýný belirtti. Kadroda yýldýz oyuncularýn olduðunu gidenlerin boþluklarýný da dolduracak gençlerin hazýr olduðunu belirtti. Turan Altay þampiyon br takýmýn yeni sezonda da hedefi kesinlikle þampiyonluktur dedi. Spor yazarlarý sahaya indi KKTC'de spor müsabakalarýnýn tatile girmesiyle spor basýnýndaki görevliler de dostluk karþýlaþmalarýyla stres atýyor. Bu baðlamda KKTC spor basýný içerisinde çalýþan spor yazarlarýndan oluþan futbol takýmý, Yenicami Akademisi antrenörleri ve yöneticilerinden oluþan takýmla dostluk maçý yaptý. Yenicami Akademisi'nin daveti üzerine gerçekleþen karþýlaþma Yusuf Kaptan Sahasý'nda oynandý. Zorlu ve çekiþmeli geçen karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1'lik eþitlikle tamamlanýrken, karþýlaþmanýn sonunda gülen taraf maçý 5-4'lük skorla kazanan spor yazarlarý oldu. Þampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapýldý Þampiyonlar Ligi mücadelesine 3. Ön Eleme Turu'ndan baþlayacak olan takýmlarýn kura çekimi yapýldý. Beþiktaþ'ýn muhtemel rakipleri Dnipro, Panathinaikos, Feyenoord, Grasshopper ve AEL Limassol'du. Kurada Beþiktaþ'a geçen sezon Hollanda Ligi'ni 2. sýrada bitiren Feyenoord çýktý. Beþiktaþ ilk maçý Temmuz'da deplasmanda, rövanþý da 5-6 Aðustos'ta Ýstanbul'da oynayacak. 3. ÖN ELEME TURU EÞLEÞMELERÝ Feyenoord (HOL) - Beþiktaþ AEL Limassol (KIBRIS) - Zenit (RUS) Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) - Kopenhagen (DAN) Grasshoppers (ÝSV) - Lille (FRA) Standard Liege (BEL) - Panathinaikos (YUN) Valletta (MAL)/Karabað (AZE) - Salzburg (AVU) Cliftonville (K.ÝRLANDA)/Debreceni (MAC) - BATE Borisov (BLR)/Skënderbeu (ARN) Slovan Bratislava (SVK)/The New Saints (GAL) - Sheriff (MAK)/Sutjeska (KAR) Aalborg (DAN) - Dinamo Zagreb (HIR)/Zalgiris (LÝT) Legia Warszawa (POL)/Saint Patrick's Athletic (ÝRL) - Reykjavík (IZL)/Celtic (ÝSK) Dinamo Tbilisi (GÜR)/Aktobe (KAZ) - Strømsgodset (NOR)/Steaua Bükreþ (ROM) Zrinjski (BOS)/Maribor (SLO) - Santa Coloma (AND)/ Maccabi Tel-Aviv (ÝSR) Rabotnicki (MKD)/Helsinki (FÝN) - APOEL (KIBRIS) Sparta Prag (ÇEK)/Levadia Tallinn (EST) - Malmö (ÝSVE)/Ventspils (LET) Ludogorets Razgrad (BUL)/F91 Dudelange (LÜK) - Partizan (SIR)/Tórshavn (FAR) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tokay ile Emirkaný hapiste, ancak "asýl suçlular dýþarýda" diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hala hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Temmuz 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4959 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Temmuz 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4959 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Yeni devletin adý Birleþik Kýbrýs Federasyonu olacaðýna göre, KKTC tarihe karýþacak diye üzülenler var... Merak etmeyin, görkemli bir cenaze töreniyle gömülür, ama Allah taksiratýný affeder mi acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA. Hüseyin Özgürgün UBP'den ayrýlanlara açýk býrakmýþ kapýyý... Ya kimse görmeden içeriye sýzarlarsa... Bu zamanda kapýsýný böyle kim açýk býrakýr ki Hüseyin Bey? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Fırat Kalkanı harekatı Başladı

Fırat Kalkanı harekatı Başladı Fırat Kalkanı harekatı Başladı Suriye nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı harekatı kapsamında tank birlikleri, Suriye sınırından içeri girdi. Cerablus a doğru hareket eden tanklar, IŞİD hedeflerini vuruyor.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4603 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4603 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUKAVEMET VE KAHRAMANLIK "Bizde ne varsa sizde de olacak" diyen Binali Yýldýrým'a göre "entegrasyon giderek yaygýnlaþýyor"muþ! Ona ne þüphe. Eroin ve haraç çetemiz þimdiden sizinkileri geçti bile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4587 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SIRA KAHVECÝLERÝ- MÝZDE...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4587 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SIRA KAHVECÝLERÝ- MÝZDE... Her zaman Kýbrýs'ta bir adým önde olduðunu söyleyip duran Erdoðan çözüm için Rumlarýn adým atmasý gerektiðini söyledi... Endiþe etme Tayyip Bey... Anahtar Talat'ta! Size verebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı