TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý"

Transkript

1 Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan þehit ailelerine teslim edildi. Dün Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Þehitler Günü anma programýnda 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyalarý takdim edildi. Kubilay Kaan Yücel 6 DA Meryem Ýpek'in cesedi bulundu Ýskilip ilçesi Karaburun Köyü civarýnda Obruk Barajý'na attýklarý aðlarý toplarken çýkan fýrtýna nedeniyle alabora olan kayýktan düþerek kaybolan Meryem Ýpek'in (33) cesedine ulaþýldý. 2 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) HGYD'den, Çorum Gazetesi'ne kutlama TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Çorum Gazetesi'nin kuruluþunun 8. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete HGYD Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Satýlmýþ Ýnaç, Hakan Aksu, Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Doðan ile üye Birkan Demirci katýldý. 5 TE Þehitler dualarla anýldý Erdem Çenesiz Çetin Baþaranhýncal Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn mart ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis toplantýsýna Meclis üyesi Erdem Çenesiz ile TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal arasýnda yaþanan polemik damgasýný vurdu. Meclis toplantýsýnda ilk konuþmayý yapan Erdem Çenesiz, TSO yönetimine çok sayýda eleþtiride bulunurken, daha sonra söz alan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise bu eleþtirilere cevap verdi. Zaman zaman bazý meclis üyeleri de polemiðe katýlarak görüþlerini açýkladýlar. -Fatih AKBAÞ 7 DE 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü'nün nedeniyle dün bir dizi etkinlik yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Þehitlik Anýtý'nda gerçekleþtirildi. Kubilay Kaan Yücel 6 DA Usta þair Karakoç'tan Uslu'ya ziyaret 5 TE Usta þair Bahaettin Karakoç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Karakoç ziyaretinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn þiir okuyarak ceza almasý konusuna deðinerek... "Ýlk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda farkýmýzý göstereceðiz" Büro Memur Sen geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu toplantýsý Mart 2013 tarihinde Ankara'da yapýldý. Toplantý öncesinde Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ve diðer illerden katýlan Büro Memur Sen Þube Baþkanlarýyla birlikte Maliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýtaþ ve Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam'ý ziyaret ettiler. 5 TE Muhsin Yazýcýoðlu fotoðraf sergisi açýldý Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi açýldý. -Yasin Yücel KTML'de aile eðitim programý baþladý 5 TE Dedesi Çanakkale'de, torunu Þemdinli'de þehit oldu Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde (KTML) Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi iþbirliðinde "7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý" baþlatýldý. Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma gününde þehit ailelerini unutmadý. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Çanakkale'de Þehit olan Ýsmail Kýllýoðullarý'nýn torunu olan Memnune Ayyarkýn'ý evinde ziyaret etti. 5 TE 4 TE

2 2 HABER Abdulsamet Erdal Ahmet Cihat Yýldýz Ahmet Cihat Yýldýz Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Çanakkale haftasý nedeniyle þiir okuma yarýþmasý düzenledi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Seyid oðlu 1990 doðumlu Mustafa Þentürk HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yarýþma öncesinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü amaçlarýnýn yarýþ deðil deðerleri ölümsüzleþtirmek olduðunu ifade etti. Yýl: 8 Sayý: MART 2013 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : NFK Gençlik Merkezinde þiir okuma yarýþmasý Külcü, "Biz bu yarýþmayý þekil olarak yapýyoruz.tamam burada hoclarýmýz deðerlendirmelerini yapýyorlar lakin bizimde amacýmýz milletimizin deðer örf adet ve kültürünü yaþatmaktýr. Deðerli büyüklerimizin eserlerini evlatlarýmýza öðretip sahip çýkmaktýr. Bugün Ýstiklal Marþý'nýn en az iki kýtasýný sokakta kime sorsanýz ezbere okur. Bizi biz yapan deðerli öðeleri dizilerle þarkýcýlarýn albümleri kaç satmýþ kadýn programlarý hangi kanalda varmýþ gibi deðersiz uðraþlar içerisine girersek batýlý toplumlardan hiç bir farkýmýz kalmaz. Bizler kültürümüzü yeni nesle aktaralým istiyorum.bunun içinde pek çok çalýþmalarýmýz var olacaktýr da" dedi. Yarýþmada Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi'nden Eren Alp Eker birinci, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi'nden Abdulsamet Erdal ikinci, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nden Ahmet Cihat Yýldýz ise üçüncü oldu. Haber servisi Meryem Ýpek'in cesedi bulundu Ýskilip ilçesi Karaburun Köyü civarýnda Obruk Barajý'na attýklarý aðlarý toplarken çýkan fýrtýna nedeniyle alabora olan kayýktan düþerek kaybolan Meryem Ýpek'in (33) cesedine ulaþýldý. Kazanýn meydana geldiði andan itibaren Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü kurtarma ekibi ile birlikte, Jandarma Komutanlýðý'na ait 17 kiþilik ekip, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekibi ve Samsun Emniyet Müdürlüðünden gelen 5 kiþilik kurtarma ekibinin yaptýklarý arama çalýþmasý neticesinde Meryem Ýpek'in cansýz bedenine dün saat sýralarýnda ulaþýldý. Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada olaydan duyduðu üzüntüyü belirterek aileye baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Baþköy, ayrýca özverili çalýþmalarýndan dolayý, çalýþmalara katýlan tüm ekiplere teþekkür etti Haber servisi "Çanakkale Zaferi Dünya tarihinin sayfalarýna altýn harflerle yazýlmýþtýr" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "18 Mart Çanakkale Zaferinin 98. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü" nedeniyle mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Her milletin tarihinde unutulmaz birtakým dönüm noktalarý vardýr. Kazanýlan savaþlar, elde edilen zaferler ve ulaþýlan hedefler için büyük bedeller ödenir" ifadeleriyle baþlayan Rektör Alkan, "Kendi tarihimize dönüp baktýðýmýzda destansý kahramanlýklarla kazanýlmýþ sayýsýz zaferlerle dolu olduðunu görürüz. Sadece bizim deðil, dünya tarihinin sayfalarýna altýn harflerle yazýlmýþ en önemli dönüm noktalarýmýzdan biri de Çanakkale Savaþlarýdýr. Ýstiklâl Marþýmýzýn büyük þairi Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Savaþlarýný "Þu boðaz harbi nedir, var mý ki dünyada eþi/en kesîf ordularýn yükleniyor dördü beþi" mýsralarýyla tasvir etmeye baþlar ve "Ey þehid oðlu þehid isteme benden makber/sana aðuþunu açmýþ duruyor peygamber" mýsralarýyla þiirine son verirken Çanakkale Savaþlarýndaki þehadetin ve zaferin ne anlama geldiðini vurgular. Trablusgarp ve Balkan Savaþlarýnýn yaralarýný saramadan, içinde bulunduðu olumsuz þartlara raðmen I. Dünya Savaþý'na girmekten çekinmeyen Osmanlý Ýmparatorluðu savaþýn kaderini deðiþtirecek bir azimle mücadele etmiþ, Çanakkale Boðazý'na "Çanakkale Geçilmez" yazdýran Osmanlý-Türk askerinin mucizevî direniþi sayesinde savaþýn seyri deðiþmiþtir. Fransa ve Ýngiltere gibi Batýnýn büyük güçlerini geri çekilmeye zorlayan ordumuzun kahramanlýðý her türlü övgü ve takdirin üstündedir. Vatan sevgisinin her hâl ve þartta ancak onun için mücadele ederek, çalýþarak gerçek olabileceðini gösteren þehidlerimizin ruhlarý þâd olsun" dedi. Rektör Alkan mesajýný þu ifadelerle tamamladý:"çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümünü idrak ettiðimiz bugünlerde, þehit ve gazilerimizin bize sunduðu maddî ve manevî deðerler baðlamýnda yaþama sorumluluðumuz vardýr. Bu sorumluluk her hâl ve þartta çalýþarak ecdadýmýza lâyýk olma sorumluluðudur. Bu duygu ve düþüncelerle Çanakkale'yi geçilmez yapýp büyük bir destan yazdýran baþta, Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarýmýzý þükran ve minnetle anýyor Allah'tan rahmet diliyorum." Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:20 Güneþ :6:01 Ýþrak :6:51 Öðle :12:23 Ýkindi :15:48 Akþam :18:23 Yatsý :19:53 Tavuðumuz, horozumuz vardý, Karabaþ durmadan havlardý, En yakýn arkadaþým daðlardý, Yayladan her gün okula gelirdim, Koktuðumu bir tek ben bilirdim, Sade teyzemlerde kalýrdým, Köyde 4-5 tane kahvane vardý, Hepsi birden dolardý, Avcýlar bol palavra salardý, Harmana saplar itina ile serilirdi, Düvenle sürülür, rüzgârla savrulurdu. Mýsýrlar toplanýp, ateþte kavrulurdu. Babamýn su deðirmeni vardý, Müþteri çok olunca sýraya koyardý,, Fabrikalar açýlýnca herkes þehre kaydý, Anam deðirmen çöreði yapardý, Doðal olan un, ayrý bir lezzet katardý, Þimdi þehirde satýlsa herkes kapardý, Kimsenin malýna zarar verilmezdi, Cevizler özgür büyür inadýna kesilmezdi, Küçük büyüðü sayar, büyükte küçüðü ezmezdi, Mahir der doðrudur sözüm, Köylülerime var bir tek sözüm, Bir olalým, çünkü birliktedir çözüm, 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 12. Hafta Hayýrdan bir þey öðrenirseniz onu insanlara öðretiniz! Böylece bu hayrýn meyvelerinden istifâde edersiniz. Ahmed Rýfâî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri KÖYÜM ESKÝ KÖYÜM DEÐÝL! HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,807 1,817 EUR 1,817 2,355 STERLiN 2,725 2,765 JPY YENi 0,0189 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3

4 HABER 4 ÖN YARGI: Zaman zaman bunu hepimiz yaþarýz. Bazen sonradan tamamen ters bir versiyonla karþýlaþabiliriz. Köye tayinimin çýktýðý açýklandý ama tayin yazýsý gelmedi. Bende bir arkadaþla beraber 1984 yýlýnýn Aralýk ayýnýn sonlarýnda köye bakmak için Kargýya geldik. Burada Koyunkýran köylülerini nerede bulabiliriz? diye sorunca, Pazar yerinin oralarda bir kahvene tarif ettiler. Neyse oraya gittik. Ýki üç kiþi otuyor. Kendimi tanýttým. Köye bakmak istediðimi ama eþyamý sonra getireceðimi söyledim. Vatandaþýn birisi yüksek sesle konuþuyor. ''Eþyaný illa þimdi götürelim. Göreve baþla. Sonra gelemezsin.'' 19 yaþýnda delikanlýyýz. Köyün çok uzak olduðunu öðrenince ister istemez moralimiz bozuldu. Birde azarlar gibi emri vaki konuþmalar, bunun tuzu biberi. Sonra ayrýlýnca yanýmdaki arkadaþa: 'ben bu köye gidince bu adamla kesin anlaþamam. Kavga yaparým ' dedim. Birkaç ay sonra köyde göreve baþladým. Bana karþý en samimi, saygýlý ve bekâr olmam nedeniyle sýk sýk yemeðe davet eden bir amcamýz çýktý. Köyde en çok amcayý ve teyzeyi sevdim. DOMUZ AVI: Þimdi durum nasýldýr bilmiyorum ama o zamanlar her taraf domuz kaynýyordu. Hatta geceleri okulun bahçesine kadar geldiklerini öðretmen arkadaþ anlatýrdý. Bir gün köylü toplandýk okulun aþaðýsýndaki tarlalardan Çobanlar Köyü istikametine doðru domuz avýna çýktýk. Kiminde tüfek, kiminde deðnek Domuzlar bir yakalansa nasýl eziyet edilecek Vesselam bir domuz yavrusu yakalandý Bahçesine çok zarar verdiði için, canlarý yanmýþ olacak ki, epey eziyet yaparak öldürdüler BOSTAN TARLASI: Bostan bizim köylerde kavun karpuz anlamýnda kullanýlýr. Köye ilk gittiðimde hep bostan tarlasý diye anlatýlýnca demek kavun karpuz bol buralarda diye düþündüm. Ama hiçte öyle deðilmiþ, patates tarlalarýna toptan bostan tarlasý denirmiþ. Bol olan sadece patatesmiþ. BU KÖYDE DURMA: Köyde göreve baþlayalý bir hafta oldu. Bir hafta sonra köye bir vatandaþ traktörüyle gýda, yiyecek malzemesi satmaya gelmiþ. Bende onunla Kargýya kadar gitmek istiyorum. Neyse traktöre bindik, köyü çýktýk, Bozarmut köyüne doðru gidiyoruz. Traktörcü traktörü durdurdu ve sinirlenerek Mahir ODABAÞI KARGI KOYUNKIRAN KÖYÜ ANILARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yere indi. Yolda büyük bir çivi var ama dik olarak duruyor. Çiviyi eline aldý, 'Hocam geri dönelim senin eþyaný Osmancýða kadar bedava götüreceðim. Bu köyde durulmaz. Çocuklar, traktör buradan geçerken tekerine çivi batsýn, yolda kalsýn diye bu yapmýþlar' dedi. Ve beni ikna etmeye epey uðraþtý Ýtiraz etsem beni de traktörden indirip gidecek. Bende bir düþüneyim diye geçiþtirdim. TAHTALAR ÞÝÝRLE DOLU: Oradaki evlerin farklý bir özelliði vardý. Pencereler çok küçük, aðaçlar birbirine geçme ve evin duvarlarý tahta ile kaplama idi. Durum böyle olunca, bende aklýma gelen parça þiirleri o tahtalara yazardým. Yýllar sonra o lojmanda kalan arkadaþla görüþtüðümde, ''Hocam maþallah her tarafý þiirle doldurmuþsun hala duruyor'' demiþti. KETÇAP: Öðretmen arkadaþ evine davet etmiþti. Yenge haným makarna yapmýþ. Tabaða koyduðu makarnanýn üzerine de ketçap dökmüþ. Demek ki kendileri seviyor. O zamana kadar ben ketçabý hiç duymadým, soframýzda görmedim. Durum böyle olunca onu salça zannettim. O makarna üzerindeki ketçabý salça niyetiyle nasýl yediðimi bir ben bilirim. KOCAÖKÜZ AMCA: Köy yerlerinde genelde lakaplar olur. Lakabý söylenmeyen vatandaþ pek tanýnmaz. Yeni gittiðim günlerde köy meydanýnda oturuyoruz. Birisi: 'Kocaöküz çok hastaymýþ' dedi. Bende ayrýntýyý bilmeden o halde hemen kesseler de, mundar gitmese deyince, öküz deðil falanýn lakabý öyle demezler mi? Tabi bu arada unutandým. Keþke köyde göreve baþlamadan mini sosyal eðitim verilebilseymiþ. FALANIN HATIRINI SAYIYORSUN DA BÝZE GELMÝYORSUN: Köy yerleri çok enteresan bir yapýya sahip. Vatandaþ zaman zaman imamý, öðretmeni evine davet eder. Sofrasýnda onlarý görünce mutlu olur. Ben genelde evlere gitmemeye çalýþýr, daha çok evimde kendi baþýma bir þeylerle meþgul olmak hoþuma giderdi. Allah rahmet eylesin. Bayram diye bir amcamýz vardý. Bir kaç defa beni evine davet etmiþ ama ben müsait olmadýðým için hep inþallah demiþim. O da buna gönül koymuþ. Tabi haksýzda sayýlmaz. Bir cuma günü komþu köylerden imam, öðretmen arkadaþlar geldi. Namaz sonrasý cami önünde Bayram amcamýz o arkadaþlarý evine davet etti. Bana da ''SE- NÝ DAVET ETMÝYORUM sen falanýn hatýrýný sayýyorsun onun için bizim eve gelmiyorsun'' demez mi? Tabi hiç alakasý yok ama gel anlat. Bayram amca öyle bir þey yok, sen davet etmesen de AHA BENDE GELÝ- YORUM'' dedim ve tatlýya baðladýk iþi. Ölmüþlerine rahmet, hayatta olanlara saðlýk sýhhat ve afiyetler içerisinde bir ömür diliyorum. Dedesi Çanakkale'de, torunu Þemdinli'de þehit oldu Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma gününde þehit ailelerini unutmadý. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Çanakkale'de Þehit olan Ýsmail Kýllýoðullarý'nýn torunu olan Memnune Ayyarkýn'ý evinde ziyaret etti. Dedesi Çanakkalede, torunu Hakkari Þemdinli'de þehit olan Memnune Ayyarkýn'ýn sözleri ziyarete katýlanlara duygulu anlar yaþattý. Memnune Ayyarkýn, "Dedem Çanakkale'de þehit oldu, torunum Hakkari Þemdinli'de þehit oldu. Polis olan oðlumu kaybettim. Vatan sað olsun. Vatan için ne kadar þehit verirsek verelim, yeter ki vatanýma kimse yan gözle bakmasýn" dedi. 88 yaþýndaki Memnune Ayyarkýn, Çorum Belediyesi'ne teþekkür ederken, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. Bizi hiç yalnýz býrakmýyor. Evimizi temizletiyor. Yalnýz kalmamýz için çok deðerli hanýmlarý yanýmýza göndererek sohbet etmemizi saðlýyor. Bize gerçek evlat gibi davranýyor. Allah uzun ömürler, hayýrlý iþler nasip etsin" diye konuþtu. Memnune Ayyarkýn'ýn oðlu Mustafa Ayyarkýn da bir þehit babasý olarak Çorum Belediyesi'nin yanlarýnda olmasýndan mutlu olduklarýný ifade ederek, "Ben Ankara'da oturuyorum. Oðlum Uzman Çavuþ Evren Ayyarkýn 2005 yýlýnda Hakkari ili Þemdinli ilçesinde þehit oldu. Annem Çorum'da yalnýz. Ankara'ya gelmiyor. Biz yalnýz ne yapar diye düþündüðümüz sýrada Çorum Belediyesi, annemi yalnýz býrakmadý. Hem evini temizliyorlar hem de yalnýz kalmamasý için gönüllü ailelerle buluþturarak yalnýzlýðýný gideriyor. Baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Memnune Ayyarkýn'ýn ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan, Belediye Kadýn Kültür ve sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Müdürü Arife Betül Özseçer ile Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personeli Ayþegül Çýnar hazýr bulundu. Milletvekili Baðcý'dan 18 Mart mesajý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini Anma ve Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.mesajýnda "Türk Ulusunun destanýnýn yazýldýðý, 57 bin þehidin kanýyla kazanýlan Çanakkale Zaferi, tarih sayfalarýna sýðmayacak kadar büyük bir destandýr" diyen Cahit Baðcý, "Türk Ulusunun kanýyla, canýyla, þerefiyle tarihin akýþýný deðiþtirdiði, Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan 18 Mart 1915'te; kadýn, erkek, genç, yaþlý, çocuk tek bir vücut olarak Çanakkale'nin geçilemeyeceði ve bu mukaddes vatanýn düþmana býrakýlamayacaðýný tüm dünyaya duyurmuþtur. Þehitlerimizi anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anma günü olan bugün vesilesi ile; bu vataný bize emanet eden aziz þehitlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çýkýp ayaða kaldýran büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ve gazilerimizi saygý, rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha kahraman þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hemþerilerime selamlarýmý sunuyorum" dedi. "Çanakkale varoluþun öyküsüdür" Çorum Milletvekili Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümünü ve Þehitler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Çanakkale öyle bir zaferdir ki; yedi düvelden kopup gelen, en üstün silah güçleriyle bir milleti tarihten tamamen silmek isteyen devletlerin ortaya koyduklarý gücün yerle bir oluþunun ve geldikleri gibi dönüþlerinin hikayesidir. O sebeple Çanakkale milletimiz için bir övünç ve gurur günüdür" dedi. "Çanakkale topraðýn karabaðrýna sýradaðlar gibi düþen 250 bin þehidin adýdýr. Çanakkale varoluþun öyküsüdür" diyerek açýklamasýna devam eden Yýldýrým, "Çanakkale hasta adam tabiriyle küçücük bir kara parçasýna hapsedilmek istenen bir milletin yeniden ayaða kalkýþý ve bir atýmlýk barutuyla dünyaya meydan okumasýnýn örneðidir. Bu millet özgürlüðü için, hürriyeti için, dini için, vataný, topraðý için dün Çanakkale'de ve baþka yerlerde kanýný topraða ve denize akýtmaktan nasýl çekinmediyse bugünde vatanýna, milletine, dinine, özgürlüðüne yapýlacak her türlü saldýrýya karþý elindeki imkanlarla mücadele etmekten asla çekinmeyecektir" ifadelerini kullandý. Yýldýrým'ýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: "Bu büyük zafer sýradan bir zafer deðildir. Bizzat bir milletin yek vücud, tek ruh olarak el ele kazandýðý bir zaferdir. Bu zaferde bu topraklar üzerinde yaþayan her insanýn hakký vardýr. Çünkü bu zafer için nerede ise her aileden bir insan orada þehit düþmüþtür. O sebeple bugün ayný zamanda Þehitler Günü'dür. Bu büyük zaferi 98. yýldönümünde de tekrar o günkü tazeliðiyle damarlarýmda dolaþan kan gibi yüreðimde hissediyorum. Çanakkale'de topraða düþen bedenlerin vatana ve millete verdiði ehemmiyetin bilinciyle ülkemizin huzur ve güveni için hükümetimiz ve biz TBMM üyeleri her türlü fedakarlýðý göstererek, milletimizi arzu ettiði medeniyet seviyesine yükseltmek için gece gündüz çalýþmaya devam edeceðiz. Bu vesileyle bir kez daha Çanakkale'de þehit düþen nice yiðitleri yad ediyor, bugün de vatanýn her sathýnda gece gündüz görev yapan Mehmetçiklerimizi ve bu mücadeleden çýkan Gazilerimizi selam ve muhabbetle anarak, tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

5 HABER 5 HGYD'den, Çorum Gazetesi'ne kutlama "Ýlk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda farkýmýzý göstereceðiz" Büro Memur Sen geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu toplantýsý Mart 2013 tarihinde Ankara'da yapýldý. Toplantý öncesinde Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ve diðer illerden katýlan Büro Memur Sen Þube Baþkanlarýyla birlikte Maliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýtaþ ve Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam'ý ziyaret ettiler. Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur ziyarette yaptýðý konuþmada, fazla çalýþma ücretleri ile ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini, tünel uzun da olsa ucunda bir ýþýk göründüðünü belirtti. Þube Baþkanlarý ise bu çalýþmalarýn bir an önce sonlandýrýlmasýnýn beklendiðini Bakan yardýmcýsýna ilettiler. Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam ise ziyarette, bu yýl nisanmayýs ayý gibi müdür yardýmcýlýðý sýnavýnýn açýlacaðýný ve ayrýca vergi denetimlerinde farklý yöntemler uygulanacaðýný ifade ederek, buna iliþkin çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýþtaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Muhasebe Müdürlüklerinin laðvedileceðinin bilgisinin doðru olmadýðýný açýkladý. Ankara'da yapýlan Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna heyet halinde giden Büro Memur Sen Çorum Þubesi Yönetimi burada çeþitli toplantýlara da katýldý. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Genel yetkili sendika olarak bu yýl ilk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda baþta 4/C liler ile Sözleþmeli personelin kadroya alýnmasý ve ek ödemlerin maaþlarýna dahil edilmesi konularý olmak üzere var gücümüzle çalýþacaðýz ve Büro Memur-Sen'in farkýný ortaya koyacaðýz" dedi. Baðcý: Geleceðimiz gençlerimiz iddialý olmalý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk'ta Ýlçe Müftülüðü'ne ait erkek öðrenci yurdunu ziyaret etti. Öðrencilerle bir araya gelen Baðcý, "Geleceðimiz gençlerimiz iddialý olmalý ve daha çok azim göstermeli" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk Ýlçesi'ndeki ziyaretleri kapsamýnda Ýlçe Müftüsü Süleyman Arslan'ý ziyaret etti. Baðcý, daha sonra Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte müftlüðe baðlý Erkek Öðrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Ýlçe Müftülüðü Erkek Öðrenci Yurdu'nda öðrencilerle bir araya gelen Baðcý, "Bizim öðrenciliðimiz döneminde bir ansiklopediden yedi sekiz arkadaþýmýz ödev yapýyordu. Bir koðuþta 80 kiþi kalýyordu. Þimdi bütün donanýmlarý ile göz dolduran iki üç kiþinin kaldýðý, bütün imkanlarýn seferber edildiði yurtlar inþa edildi ve hizmete sunuldu. Þimdiki öðrencilerimiz daha þanslý ve bütün ihtiyaçlarý anýnda karþýlanýyor. Gençlerimiz daha iddialý ve azimli olmalý" diye konuþtu. Milletvekili Baðcý, ziyaret sýrasýnda öðrencilerle sohbet etti. Milletvekili Baðcý, daha sonra Özel Kýzýlýrmak Erkek Öðrenci Yurdu'nu da ziyaret etti. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Çorum Gazetesi'nin kuruluþunun 8. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete HGYD Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Satýlmýþ Ýnaç, Hakan Aksu, Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Doðan ile üye Birkan Demirci katýldý. Ziyarette HGYD yönetimi Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer ve Genel Yayýn Yönetmeni Halil Ýbrahim Kaya'ya 8. yýllarý nedeniyle tebriklerini ilettiler. KTML'de aile eðitim programý baþladý Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde (KTML) Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi iþbirliðinde "7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý" baþlatýldý. Programýn ilk eðitimi dün saat 13.30'da KTML konferans salonunda yapýldý. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Rehber Öðretmeni Gökhan Kar, eðitim programý verdiði bilgide, "Okulumuzda duyurusu yapýlarak, ön görüþmeleri gerçekleþtirilen,7-19 yaþ çocuðu olup böyle bir eðitime ihtiyaç duyan velilerin katýlýmý ile planlamasý yapýlan program velilerimize olumlu katkýlar saðlayacaktýr. Velilerimiz bu eðitim sýrasýnda özellikle sayacaðýmýz alanlarda kendilerine cevap bulabileceklerdir. Ergenlik çaðma giren veya girecek olan çocuðumuzu daha yakýndan tanýmak, onunla daha iyi iletiþim kurmak, ona yaklaþmak için en uygun aile tutumunun ne olduðunu öðrenmek, ergenleri bekleyen riskleri tanýmak ve baþa çýkma yollarýný fark etmek, çocukla girilen çatýþmalarý çözmenin yollarýný bulmak, onun geleceðini daha bilinçli bir þekilde planlamak için nasýl davranmanýz gerekir, gibi konularda bilgi verilecek" dedi. Eðitim programý 8 hafta sürecek ve Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Rehber Öðretmenleri Gülbahar Arslan Alkan ile Tekmil Özdemir'de eðitimci olarak katýlacak. Bahadýr YÜCEL Muhsin Yazýcýoðlu fotoðraf sergisi açýldý Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi açýldý. Hürriyet Parkýnda dün gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna Büyük Birlik Partisi Genel Hakký Öznur Baþkan Yardýmcýsý Hakký Öznur, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve çok sayýda vatandaþ katýldý. BBP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hakký Öznur, yaptýðý konuþmada "Ülkemizi içerden ve dýþarýdan bölmek istiyorlar. Emperyalistler Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bugün tekrar Çanakkale'ye ihtiyaç var ülkenin geldiði hale bakýn. Muhsin Yazýcýoðlu þehit düþmüþtür 40 yýllýk siyaset yaþamýnda emperyalizmle ve her þeyle mücadele etti. Her zaman devlete kurþun sýkanlara karþý mücadele etti biz Cumhurbaþkanýný ziyaret ettiðimizde Muhsin Baþkan Abdullah Gül'e çözümü vermiþti. Muhsin baþkan "PKK ile görüþülmez sýnýr ötesi operasyon yapýlýr" dedi. Yýllarca söyledi ama kimse dinlemedi Çanakkale ruhu tekrar canlanmalý bu ülkede Alperenler oldukça ezanlar susmaz, bayraklar inmeyecektir onlarýn arkasýnda ABD varsa bizim rabbimiz var 4 yýl geçti Muhsin baþkanýn ölümünden hala adým atmadýlar devlet ilgilenmiyor örtbas etmeye çalýþýyorlar buradan söylüyorum Baþbakana, Arýnç'a bu meseleyi kimse örtbas edemez hani diyordunuz bu meseleyi çözmek þeref meselesiydi. Mecliste konuþan konuþana 28 Þubatta kimsenin sesi çýkmýyordu Muhsin Yazýcýoðlu zalimlerle, zülüm edenlerle mücadele etti. Hep mazlumun yanýnda oldu cenazesinde cumhuriyet tarihinde böyle tören görülmedi" dedi. Konuþmanýn ardýndan resim sergisinin kurdelesi kesildi. Hakký Öznur ve Turhan Candan, sergiyi gezerek fotoðraflar hakkýnda bilgi aldýlar. Sergi üç gün açýk kalacak. Yasin Yücel Usta þair Karakoç'tan Uslu'ya ziyaret Usta þair Bahaettin Karakoç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Karakoç ziyaretinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn þiir okuyarak ceza almasý konusuna deðinerek, "Konuyla ilgili yazdýðým "Cellatlar ve Kurbanlarý" þiirimde bir hukuk katli olduðunu belirttim. Sebebine gelince okuduðu þiir sistemin þiiridir. Ziya Gökalp Atatürk'ün þekil lideridir. Ona kuyruk takýlarak mahkûm ediliyorsa o ülkede demokrasiden de, hukuktan da, cumhuriyetten de bahsedilemez" dedi.karakoç'un edebiyat dünyasýnda ortaya çýkardýðý ve ulaþýlamaz duruma gelen eserlerini topladýðý "Seyran" adý altýnda çýkartýlacak olan þiir kitabý 5 cilt olarak planlanýyor. Üstat Karakoç, þiir kitabýnýn 1. cildini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya imzalayarak hediye etti. Uslu, Usta Þair Bahaettin Karakoç'un yapmýþ olduðu ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, "Bütün yönleriyle yakýn tarihi yaþamýþ üstadýn, hem bir devrin içli mazlumu ve hem de yakýn tarihin önemli bir tanýðý olarak ziyaretinden onur duydum. Geçmiþ yýllarda yazdýðý þiirler bile aradan bunca zaman geçmesine raðmen ne kadar güçlü derinlikle ve ilkeli olduðu bugün yaþananlarla daha iyi anlaþýlýyor. Özellikle üstadýn halktan kopuk steril bir ortam yerine, halkýn içerisinde ve onun deðerleriyle, düþleriyle dost ve hemhal bir akýma öncülük etmesi onurlu ve adaletli duruþu gönüllerde haklý bir yer edinmesini saðlamýþtýr. Kendilerine hürmetlerimi sunuyor. Saðlýk ve afiyet içerisinde uzun ömürler diliyorum" þeklinde kaydetti.uslu ve Karakoç daha sonra AK Parti Grup Baþkan Vekili, Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal'ý ziyaret ederek sohbet ettiler.

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı