TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý"

Transkript

1 Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan þehit ailelerine teslim edildi. Dün Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Þehitler Günü anma programýnda 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyalarý takdim edildi. Kubilay Kaan Yücel 6 DA Meryem Ýpek'in cesedi bulundu Ýskilip ilçesi Karaburun Köyü civarýnda Obruk Barajý'na attýklarý aðlarý toplarken çýkan fýrtýna nedeniyle alabora olan kayýktan düþerek kaybolan Meryem Ýpek'in (33) cesedine ulaþýldý. 2 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) HGYD'den, Çorum Gazetesi'ne kutlama TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Çorum Gazetesi'nin kuruluþunun 8. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete HGYD Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Satýlmýþ Ýnaç, Hakan Aksu, Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Doðan ile üye Birkan Demirci katýldý. 5 TE Þehitler dualarla anýldý Erdem Çenesiz Çetin Baþaranhýncal Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn mart ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis toplantýsýna Meclis üyesi Erdem Çenesiz ile TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal arasýnda yaþanan polemik damgasýný vurdu. Meclis toplantýsýnda ilk konuþmayý yapan Erdem Çenesiz, TSO yönetimine çok sayýda eleþtiride bulunurken, daha sonra söz alan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise bu eleþtirilere cevap verdi. Zaman zaman bazý meclis üyeleri de polemiðe katýlarak görüþlerini açýkladýlar. -Fatih AKBAÞ 7 DE 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü'nün nedeniyle dün bir dizi etkinlik yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Þehitlik Anýtý'nda gerçekleþtirildi. Kubilay Kaan Yücel 6 DA Usta þair Karakoç'tan Uslu'ya ziyaret 5 TE Usta þair Bahaettin Karakoç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Karakoç ziyaretinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn þiir okuyarak ceza almasý konusuna deðinerek... "Ýlk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda farkýmýzý göstereceðiz" Büro Memur Sen geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu toplantýsý Mart 2013 tarihinde Ankara'da yapýldý. Toplantý öncesinde Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ve diðer illerden katýlan Büro Memur Sen Þube Baþkanlarýyla birlikte Maliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýtaþ ve Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam'ý ziyaret ettiler. 5 TE Muhsin Yazýcýoðlu fotoðraf sergisi açýldý Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi açýldý. -Yasin Yücel KTML'de aile eðitim programý baþladý 5 TE Dedesi Çanakkale'de, torunu Þemdinli'de þehit oldu Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde (KTML) Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi iþbirliðinde "7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý" baþlatýldý. Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma gününde þehit ailelerini unutmadý. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Çanakkale'de Þehit olan Ýsmail Kýllýoðullarý'nýn torunu olan Memnune Ayyarkýn'ý evinde ziyaret etti. 5 TE 4 TE

2 2 HABER Abdulsamet Erdal Ahmet Cihat Yýldýz Ahmet Cihat Yýldýz Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Çanakkale haftasý nedeniyle þiir okuma yarýþmasý düzenledi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Seyid oðlu 1990 doðumlu Mustafa Þentürk HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yarýþma öncesinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü amaçlarýnýn yarýþ deðil deðerleri ölümsüzleþtirmek olduðunu ifade etti. Yýl: 8 Sayý: MART 2013 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : NFK Gençlik Merkezinde þiir okuma yarýþmasý Külcü, "Biz bu yarýþmayý þekil olarak yapýyoruz.tamam burada hoclarýmýz deðerlendirmelerini yapýyorlar lakin bizimde amacýmýz milletimizin deðer örf adet ve kültürünü yaþatmaktýr. Deðerli büyüklerimizin eserlerini evlatlarýmýza öðretip sahip çýkmaktýr. Bugün Ýstiklal Marþý'nýn en az iki kýtasýný sokakta kime sorsanýz ezbere okur. Bizi biz yapan deðerli öðeleri dizilerle þarkýcýlarýn albümleri kaç satmýþ kadýn programlarý hangi kanalda varmýþ gibi deðersiz uðraþlar içerisine girersek batýlý toplumlardan hiç bir farkýmýz kalmaz. Bizler kültürümüzü yeni nesle aktaralým istiyorum.bunun içinde pek çok çalýþmalarýmýz var olacaktýr da" dedi. Yarýþmada Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi'nden Eren Alp Eker birinci, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi'nden Abdulsamet Erdal ikinci, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nden Ahmet Cihat Yýldýz ise üçüncü oldu. Haber servisi Meryem Ýpek'in cesedi bulundu Ýskilip ilçesi Karaburun Köyü civarýnda Obruk Barajý'na attýklarý aðlarý toplarken çýkan fýrtýna nedeniyle alabora olan kayýktan düþerek kaybolan Meryem Ýpek'in (33) cesedine ulaþýldý. Kazanýn meydana geldiði andan itibaren Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü kurtarma ekibi ile birlikte, Jandarma Komutanlýðý'na ait 17 kiþilik ekip, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekibi ve Samsun Emniyet Müdürlüðünden gelen 5 kiþilik kurtarma ekibinin yaptýklarý arama çalýþmasý neticesinde Meryem Ýpek'in cansýz bedenine dün saat sýralarýnda ulaþýldý. Vali Sabri Baþköy, yaptýðý açýklamada olaydan duyduðu üzüntüyü belirterek aileye baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Baþköy, ayrýca özverili çalýþmalarýndan dolayý, çalýþmalara katýlan tüm ekiplere teþekkür etti Haber servisi "Çanakkale Zaferi Dünya tarihinin sayfalarýna altýn harflerle yazýlmýþtýr" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "18 Mart Çanakkale Zaferinin 98. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü" nedeniyle mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Her milletin tarihinde unutulmaz birtakým dönüm noktalarý vardýr. Kazanýlan savaþlar, elde edilen zaferler ve ulaþýlan hedefler için büyük bedeller ödenir" ifadeleriyle baþlayan Rektör Alkan, "Kendi tarihimize dönüp baktýðýmýzda destansý kahramanlýklarla kazanýlmýþ sayýsýz zaferlerle dolu olduðunu görürüz. Sadece bizim deðil, dünya tarihinin sayfalarýna altýn harflerle yazýlmýþ en önemli dönüm noktalarýmýzdan biri de Çanakkale Savaþlarýdýr. Ýstiklâl Marþýmýzýn büyük þairi Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Savaþlarýný "Þu boðaz harbi nedir, var mý ki dünyada eþi/en kesîf ordularýn yükleniyor dördü beþi" mýsralarýyla tasvir etmeye baþlar ve "Ey þehid oðlu þehid isteme benden makber/sana aðuþunu açmýþ duruyor peygamber" mýsralarýyla þiirine son verirken Çanakkale Savaþlarýndaki þehadetin ve zaferin ne anlama geldiðini vurgular. Trablusgarp ve Balkan Savaþlarýnýn yaralarýný saramadan, içinde bulunduðu olumsuz þartlara raðmen I. Dünya Savaþý'na girmekten çekinmeyen Osmanlý Ýmparatorluðu savaþýn kaderini deðiþtirecek bir azimle mücadele etmiþ, Çanakkale Boðazý'na "Çanakkale Geçilmez" yazdýran Osmanlý-Türk askerinin mucizevî direniþi sayesinde savaþýn seyri deðiþmiþtir. Fransa ve Ýngiltere gibi Batýnýn büyük güçlerini geri çekilmeye zorlayan ordumuzun kahramanlýðý her türlü övgü ve takdirin üstündedir. Vatan sevgisinin her hâl ve þartta ancak onun için mücadele ederek, çalýþarak gerçek olabileceðini gösteren þehidlerimizin ruhlarý þâd olsun" dedi. Rektör Alkan mesajýný þu ifadelerle tamamladý:"çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümünü idrak ettiðimiz bugünlerde, þehit ve gazilerimizin bize sunduðu maddî ve manevî deðerler baðlamýnda yaþama sorumluluðumuz vardýr. Bu sorumluluk her hâl ve þartta çalýþarak ecdadýmýza lâyýk olma sorumluluðudur. Bu duygu ve düþüncelerle Çanakkale'yi geçilmez yapýp büyük bir destan yazdýran baþta, Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarýmýzý þükran ve minnetle anýyor Allah'tan rahmet diliyorum." Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :4:20 Güneþ :6:01 Ýþrak :6:51 Öðle :12:23 Ýkindi :15:48 Akþam :18:23 Yatsý :19:53 Tavuðumuz, horozumuz vardý, Karabaþ durmadan havlardý, En yakýn arkadaþým daðlardý, Yayladan her gün okula gelirdim, Koktuðumu bir tek ben bilirdim, Sade teyzemlerde kalýrdým, Köyde 4-5 tane kahvane vardý, Hepsi birden dolardý, Avcýlar bol palavra salardý, Harmana saplar itina ile serilirdi, Düvenle sürülür, rüzgârla savrulurdu. Mýsýrlar toplanýp, ateþte kavrulurdu. Babamýn su deðirmeni vardý, Müþteri çok olunca sýraya koyardý,, Fabrikalar açýlýnca herkes þehre kaydý, Anam deðirmen çöreði yapardý, Doðal olan un, ayrý bir lezzet katardý, Þimdi þehirde satýlsa herkes kapardý, Kimsenin malýna zarar verilmezdi, Cevizler özgür büyür inadýna kesilmezdi, Küçük büyüðü sayar, büyükte küçüðü ezmezdi, Mahir der doðrudur sözüm, Köylülerime var bir tek sözüm, Bir olalým, çünkü birliktedir çözüm, 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 12. Hafta Hayýrdan bir þey öðrenirseniz onu insanlara öðretiniz! Böylece bu hayrýn meyvelerinden istifâde edersiniz. Ahmed Rýfâî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri KÖYÜM ESKÝ KÖYÜM DEÐÝL! HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,807 1,817 EUR 1,817 2,355 STERLiN 2,725 2,765 JPY YENi 0,0189 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3

4 HABER 4 ÖN YARGI: Zaman zaman bunu hepimiz yaþarýz. Bazen sonradan tamamen ters bir versiyonla karþýlaþabiliriz. Köye tayinimin çýktýðý açýklandý ama tayin yazýsý gelmedi. Bende bir arkadaþla beraber 1984 yýlýnýn Aralýk ayýnýn sonlarýnda köye bakmak için Kargýya geldik. Burada Koyunkýran köylülerini nerede bulabiliriz? diye sorunca, Pazar yerinin oralarda bir kahvene tarif ettiler. Neyse oraya gittik. Ýki üç kiþi otuyor. Kendimi tanýttým. Köye bakmak istediðimi ama eþyamý sonra getireceðimi söyledim. Vatandaþýn birisi yüksek sesle konuþuyor. ''Eþyaný illa þimdi götürelim. Göreve baþla. Sonra gelemezsin.'' 19 yaþýnda delikanlýyýz. Köyün çok uzak olduðunu öðrenince ister istemez moralimiz bozuldu. Birde azarlar gibi emri vaki konuþmalar, bunun tuzu biberi. Sonra ayrýlýnca yanýmdaki arkadaþa: 'ben bu köye gidince bu adamla kesin anlaþamam. Kavga yaparým ' dedim. Birkaç ay sonra köyde göreve baþladým. Bana karþý en samimi, saygýlý ve bekâr olmam nedeniyle sýk sýk yemeðe davet eden bir amcamýz çýktý. Köyde en çok amcayý ve teyzeyi sevdim. DOMUZ AVI: Þimdi durum nasýldýr bilmiyorum ama o zamanlar her taraf domuz kaynýyordu. Hatta geceleri okulun bahçesine kadar geldiklerini öðretmen arkadaþ anlatýrdý. Bir gün köylü toplandýk okulun aþaðýsýndaki tarlalardan Çobanlar Köyü istikametine doðru domuz avýna çýktýk. Kiminde tüfek, kiminde deðnek Domuzlar bir yakalansa nasýl eziyet edilecek Vesselam bir domuz yavrusu yakalandý Bahçesine çok zarar verdiði için, canlarý yanmýþ olacak ki, epey eziyet yaparak öldürdüler BOSTAN TARLASI: Bostan bizim köylerde kavun karpuz anlamýnda kullanýlýr. Köye ilk gittiðimde hep bostan tarlasý diye anlatýlýnca demek kavun karpuz bol buralarda diye düþündüm. Ama hiçte öyle deðilmiþ, patates tarlalarýna toptan bostan tarlasý denirmiþ. Bol olan sadece patatesmiþ. BU KÖYDE DURMA: Köyde göreve baþlayalý bir hafta oldu. Bir hafta sonra köye bir vatandaþ traktörüyle gýda, yiyecek malzemesi satmaya gelmiþ. Bende onunla Kargýya kadar gitmek istiyorum. Neyse traktöre bindik, köyü çýktýk, Bozarmut köyüne doðru gidiyoruz. Traktörcü traktörü durdurdu ve sinirlenerek Mahir ODABAÞI KARGI KOYUNKIRAN KÖYÜ ANILARI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yere indi. Yolda büyük bir çivi var ama dik olarak duruyor. Çiviyi eline aldý, 'Hocam geri dönelim senin eþyaný Osmancýða kadar bedava götüreceðim. Bu köyde durulmaz. Çocuklar, traktör buradan geçerken tekerine çivi batsýn, yolda kalsýn diye bu yapmýþlar' dedi. Ve beni ikna etmeye epey uðraþtý Ýtiraz etsem beni de traktörden indirip gidecek. Bende bir düþüneyim diye geçiþtirdim. TAHTALAR ÞÝÝRLE DOLU: Oradaki evlerin farklý bir özelliði vardý. Pencereler çok küçük, aðaçlar birbirine geçme ve evin duvarlarý tahta ile kaplama idi. Durum böyle olunca, bende aklýma gelen parça þiirleri o tahtalara yazardým. Yýllar sonra o lojmanda kalan arkadaþla görüþtüðümde, ''Hocam maþallah her tarafý þiirle doldurmuþsun hala duruyor'' demiþti. KETÇAP: Öðretmen arkadaþ evine davet etmiþti. Yenge haným makarna yapmýþ. Tabaða koyduðu makarnanýn üzerine de ketçap dökmüþ. Demek ki kendileri seviyor. O zamana kadar ben ketçabý hiç duymadým, soframýzda görmedim. Durum böyle olunca onu salça zannettim. O makarna üzerindeki ketçabý salça niyetiyle nasýl yediðimi bir ben bilirim. KOCAÖKÜZ AMCA: Köy yerlerinde genelde lakaplar olur. Lakabý söylenmeyen vatandaþ pek tanýnmaz. Yeni gittiðim günlerde köy meydanýnda oturuyoruz. Birisi: 'Kocaöküz çok hastaymýþ' dedi. Bende ayrýntýyý bilmeden o halde hemen kesseler de, mundar gitmese deyince, öküz deðil falanýn lakabý öyle demezler mi? Tabi bu arada unutandým. Keþke köyde göreve baþlamadan mini sosyal eðitim verilebilseymiþ. FALANIN HATIRINI SAYIYORSUN DA BÝZE GELMÝYORSUN: Köy yerleri çok enteresan bir yapýya sahip. Vatandaþ zaman zaman imamý, öðretmeni evine davet eder. Sofrasýnda onlarý görünce mutlu olur. Ben genelde evlere gitmemeye çalýþýr, daha çok evimde kendi baþýma bir þeylerle meþgul olmak hoþuma giderdi. Allah rahmet eylesin. Bayram diye bir amcamýz vardý. Bir kaç defa beni evine davet etmiþ ama ben müsait olmadýðým için hep inþallah demiþim. O da buna gönül koymuþ. Tabi haksýzda sayýlmaz. Bir cuma günü komþu köylerden imam, öðretmen arkadaþlar geldi. Namaz sonrasý cami önünde Bayram amcamýz o arkadaþlarý evine davet etti. Bana da ''SE- NÝ DAVET ETMÝYORUM sen falanýn hatýrýný sayýyorsun onun için bizim eve gelmiyorsun'' demez mi? Tabi hiç alakasý yok ama gel anlat. Bayram amca öyle bir þey yok, sen davet etmesen de AHA BENDE GELÝ- YORUM'' dedim ve tatlýya baðladýk iþi. Ölmüþlerine rahmet, hayatta olanlara saðlýk sýhhat ve afiyetler içerisinde bir ömür diliyorum. Dedesi Çanakkale'de, torunu Þemdinli'de þehit oldu Çorum Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma gününde þehit ailelerini unutmadý. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Çanakkale'de Þehit olan Ýsmail Kýllýoðullarý'nýn torunu olan Memnune Ayyarkýn'ý evinde ziyaret etti. Dedesi Çanakkalede, torunu Hakkari Þemdinli'de þehit olan Memnune Ayyarkýn'ýn sözleri ziyarete katýlanlara duygulu anlar yaþattý. Memnune Ayyarkýn, "Dedem Çanakkale'de þehit oldu, torunum Hakkari Þemdinli'de þehit oldu. Polis olan oðlumu kaybettim. Vatan sað olsun. Vatan için ne kadar þehit verirsek verelim, yeter ki vatanýma kimse yan gözle bakmasýn" dedi. 88 yaþýndaki Memnune Ayyarkýn, Çorum Belediyesi'ne teþekkür ederken, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. Bizi hiç yalnýz býrakmýyor. Evimizi temizletiyor. Yalnýz kalmamýz için çok deðerli hanýmlarý yanýmýza göndererek sohbet etmemizi saðlýyor. Bize gerçek evlat gibi davranýyor. Allah uzun ömürler, hayýrlý iþler nasip etsin" diye konuþtu. Memnune Ayyarkýn'ýn oðlu Mustafa Ayyarkýn da bir þehit babasý olarak Çorum Belediyesi'nin yanlarýnda olmasýndan mutlu olduklarýný ifade ederek, "Ben Ankara'da oturuyorum. Oðlum Uzman Çavuþ Evren Ayyarkýn 2005 yýlýnda Hakkari ili Þemdinli ilçesinde þehit oldu. Annem Çorum'da yalnýz. Ankara'ya gelmiyor. Biz yalnýz ne yapar diye düþündüðümüz sýrada Çorum Belediyesi, annemi yalnýz býrakmadý. Hem evini temizliyorlar hem de yalnýz kalmamasý için gönüllü ailelerle buluþturarak yalnýzlýðýný gideriyor. Baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Memnune Ayyarkýn'ýn ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan, Belediye Kadýn Kültür ve sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Müdürü Arife Betül Özseçer ile Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personeli Ayþegül Çýnar hazýr bulundu. Milletvekili Baðcý'dan 18 Mart mesajý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini Anma ve Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.mesajýnda "Türk Ulusunun destanýnýn yazýldýðý, 57 bin þehidin kanýyla kazanýlan Çanakkale Zaferi, tarih sayfalarýna sýðmayacak kadar büyük bir destandýr" diyen Cahit Baðcý, "Türk Ulusunun kanýyla, canýyla, þerefiyle tarihin akýþýný deðiþtirdiði, Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasý olan 18 Mart 1915'te; kadýn, erkek, genç, yaþlý, çocuk tek bir vücut olarak Çanakkale'nin geçilemeyeceði ve bu mukaddes vatanýn düþmana býrakýlamayacaðýný tüm dünyaya duyurmuþtur. Þehitlerimizi anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anma günü olan bugün vesilesi ile; bu vataný bize emanet eden aziz þehitlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çýkýp ayaða kaldýran büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ve gazilerimizi saygý, rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha kahraman þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hemþerilerime selamlarýmý sunuyorum" dedi. "Çanakkale varoluþun öyküsüdür" Çorum Milletvekili Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümünü ve Þehitler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Çanakkale öyle bir zaferdir ki; yedi düvelden kopup gelen, en üstün silah güçleriyle bir milleti tarihten tamamen silmek isteyen devletlerin ortaya koyduklarý gücün yerle bir oluþunun ve geldikleri gibi dönüþlerinin hikayesidir. O sebeple Çanakkale milletimiz için bir övünç ve gurur günüdür" dedi. "Çanakkale topraðýn karabaðrýna sýradaðlar gibi düþen 250 bin þehidin adýdýr. Çanakkale varoluþun öyküsüdür" diyerek açýklamasýna devam eden Yýldýrým, "Çanakkale hasta adam tabiriyle küçücük bir kara parçasýna hapsedilmek istenen bir milletin yeniden ayaða kalkýþý ve bir atýmlýk barutuyla dünyaya meydan okumasýnýn örneðidir. Bu millet özgürlüðü için, hürriyeti için, dini için, vataný, topraðý için dün Çanakkale'de ve baþka yerlerde kanýný topraða ve denize akýtmaktan nasýl çekinmediyse bugünde vatanýna, milletine, dinine, özgürlüðüne yapýlacak her türlü saldýrýya karþý elindeki imkanlarla mücadele etmekten asla çekinmeyecektir" ifadelerini kullandý. Yýldýrým'ýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: "Bu büyük zafer sýradan bir zafer deðildir. Bizzat bir milletin yek vücud, tek ruh olarak el ele kazandýðý bir zaferdir. Bu zaferde bu topraklar üzerinde yaþayan her insanýn hakký vardýr. Çünkü bu zafer için nerede ise her aileden bir insan orada þehit düþmüþtür. O sebeple bugün ayný zamanda Þehitler Günü'dür. Bu büyük zaferi 98. yýldönümünde de tekrar o günkü tazeliðiyle damarlarýmda dolaþan kan gibi yüreðimde hissediyorum. Çanakkale'de topraða düþen bedenlerin vatana ve millete verdiði ehemmiyetin bilinciyle ülkemizin huzur ve güveni için hükümetimiz ve biz TBMM üyeleri her türlü fedakarlýðý göstererek, milletimizi arzu ettiði medeniyet seviyesine yükseltmek için gece gündüz çalýþmaya devam edeceðiz. Bu vesileyle bir kez daha Çanakkale'de þehit düþen nice yiðitleri yad ediyor, bugün de vatanýn her sathýnda gece gündüz görev yapan Mehmetçiklerimizi ve bu mücadeleden çýkan Gazilerimizi selam ve muhabbetle anarak, tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

5 HABER 5 HGYD'den, Çorum Gazetesi'ne kutlama "Ýlk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda farkýmýzý göstereceðiz" Büro Memur Sen geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu toplantýsý Mart 2013 tarihinde Ankara'da yapýldý. Toplantý öncesinde Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ve diðer illerden katýlan Büro Memur Sen Þube Baþkanlarýyla birlikte Maliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýtaþ ve Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam'ý ziyaret ettiler. Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur ziyarette yaptýðý konuþmada, fazla çalýþma ücretleri ile ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini, tünel uzun da olsa ucunda bir ýþýk göründüðünü belirtti. Þube Baþkanlarý ise bu çalýþmalarýn bir an önce sonlandýrýlmasýnýn beklendiðini Bakan yardýmcýsýna ilettiler. Gelir Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaçam ise ziyarette, bu yýl nisanmayýs ayý gibi müdür yardýmcýlýðý sýnavýnýn açýlacaðýný ve ayrýca vergi denetimlerinde farklý yöntemler uygulanacaðýný ifade ederek, buna iliþkin çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarýþtaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Muhasebe Müdürlüklerinin laðvedileceðinin bilgisinin doðru olmadýðýný açýkladý. Ankara'da yapýlan Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna heyet halinde giden Büro Memur Sen Çorum Þubesi Yönetimi burada çeþitli toplantýlara da katýldý. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Genel yetkili sendika olarak bu yýl ilk defa oturacaðýmýz toplu sözleþme masasýnda baþta 4/C liler ile Sözleþmeli personelin kadroya alýnmasý ve ek ödemlerin maaþlarýna dahil edilmesi konularý olmak üzere var gücümüzle çalýþacaðýz ve Büro Memur-Sen'in farkýný ortaya koyacaðýz" dedi. Baðcý: Geleceðimiz gençlerimiz iddialý olmalý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk'ta Ýlçe Müftülüðü'ne ait erkek öðrenci yurdunu ziyaret etti. Öðrencilerle bir araya gelen Baðcý, "Geleceðimiz gençlerimiz iddialý olmalý ve daha çok azim göstermeli" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Osmancýk Ýlçesi'ndeki ziyaretleri kapsamýnda Ýlçe Müftüsü Süleyman Arslan'ý ziyaret etti. Baðcý, daha sonra Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte müftlüðe baðlý Erkek Öðrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Ýlçe Müftülüðü Erkek Öðrenci Yurdu'nda öðrencilerle bir araya gelen Baðcý, "Bizim öðrenciliðimiz döneminde bir ansiklopediden yedi sekiz arkadaþýmýz ödev yapýyordu. Bir koðuþta 80 kiþi kalýyordu. Þimdi bütün donanýmlarý ile göz dolduran iki üç kiþinin kaldýðý, bütün imkanlarýn seferber edildiði yurtlar inþa edildi ve hizmete sunuldu. Þimdiki öðrencilerimiz daha þanslý ve bütün ihtiyaçlarý anýnda karþýlanýyor. Gençlerimiz daha iddialý ve azimli olmalý" diye konuþtu. Milletvekili Baðcý, ziyaret sýrasýnda öðrencilerle sohbet etti. Milletvekili Baðcý, daha sonra Özel Kýzýlýrmak Erkek Öðrenci Yurdu'nu da ziyaret etti. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Çorum Gazetesi'nin kuruluþunun 8. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete HGYD Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Satýlmýþ Ýnaç, Hakan Aksu, Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Doðan ile üye Birkan Demirci katýldý. Ziyarette HGYD yönetimi Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer ve Genel Yayýn Yönetmeni Halil Ýbrahim Kaya'ya 8. yýllarý nedeniyle tebriklerini ilettiler. KTML'de aile eðitim programý baþladý Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde (KTML) Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi iþbirliðinde "7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý" baþlatýldý. Programýn ilk eðitimi dün saat 13.30'da KTML konferans salonunda yapýldý. Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Rehber Öðretmeni Gökhan Kar, eðitim programý verdiði bilgide, "Okulumuzda duyurusu yapýlarak, ön görüþmeleri gerçekleþtirilen,7-19 yaþ çocuðu olup böyle bir eðitime ihtiyaç duyan velilerin katýlýmý ile planlamasý yapýlan program velilerimize olumlu katkýlar saðlayacaktýr. Velilerimiz bu eðitim sýrasýnda özellikle sayacaðýmýz alanlarda kendilerine cevap bulabileceklerdir. Ergenlik çaðma giren veya girecek olan çocuðumuzu daha yakýndan tanýmak, onunla daha iyi iletiþim kurmak, ona yaklaþmak için en uygun aile tutumunun ne olduðunu öðrenmek, ergenleri bekleyen riskleri tanýmak ve baþa çýkma yollarýný fark etmek, çocukla girilen çatýþmalarý çözmenin yollarýný bulmak, onun geleceðini daha bilinçli bir þekilde planlamak için nasýl davranmanýz gerekir, gibi konularda bilgi verilecek" dedi. Eðitim programý 8 hafta sürecek ve Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Rehber Öðretmenleri Gülbahar Arslan Alkan ile Tekmil Özdemir'de eðitimci olarak katýlacak. Bahadýr YÜCEL Muhsin Yazýcýoðlu fotoðraf sergisi açýldý Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nu anma etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi açýldý. Hürriyet Parkýnda dün gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna Büyük Birlik Partisi Genel Hakký Öznur Baþkan Yardýmcýsý Hakký Öznur, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve çok sayýda vatandaþ katýldý. BBP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hakký Öznur, yaptýðý konuþmada "Ülkemizi içerden ve dýþarýdan bölmek istiyorlar. Emperyalistler Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bugün tekrar Çanakkale'ye ihtiyaç var ülkenin geldiði hale bakýn. Muhsin Yazýcýoðlu þehit düþmüþtür 40 yýllýk siyaset yaþamýnda emperyalizmle ve her þeyle mücadele etti. Her zaman devlete kurþun sýkanlara karþý mücadele etti biz Cumhurbaþkanýný ziyaret ettiðimizde Muhsin Baþkan Abdullah Gül'e çözümü vermiþti. Muhsin baþkan "PKK ile görüþülmez sýnýr ötesi operasyon yapýlýr" dedi. Yýllarca söyledi ama kimse dinlemedi Çanakkale ruhu tekrar canlanmalý bu ülkede Alperenler oldukça ezanlar susmaz, bayraklar inmeyecektir onlarýn arkasýnda ABD varsa bizim rabbimiz var 4 yýl geçti Muhsin baþkanýn ölümünden hala adým atmadýlar devlet ilgilenmiyor örtbas etmeye çalýþýyorlar buradan söylüyorum Baþbakana, Arýnç'a bu meseleyi kimse örtbas edemez hani diyordunuz bu meseleyi çözmek þeref meselesiydi. Mecliste konuþan konuþana 28 Þubatta kimsenin sesi çýkmýyordu Muhsin Yazýcýoðlu zalimlerle, zülüm edenlerle mücadele etti. Hep mazlumun yanýnda oldu cenazesinde cumhuriyet tarihinde böyle tören görülmedi" dedi. Konuþmanýn ardýndan resim sergisinin kurdelesi kesildi. Hakký Öznur ve Turhan Candan, sergiyi gezerek fotoðraflar hakkýnda bilgi aldýlar. Sergi üç gün açýk kalacak. Yasin Yücel Usta þair Karakoç'tan Uslu'ya ziyaret Usta þair Bahaettin Karakoç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Karakoç ziyaretinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn þiir okuyarak ceza almasý konusuna deðinerek, "Konuyla ilgili yazdýðým "Cellatlar ve Kurbanlarý" þiirimde bir hukuk katli olduðunu belirttim. Sebebine gelince okuduðu þiir sistemin þiiridir. Ziya Gökalp Atatürk'ün þekil lideridir. Ona kuyruk takýlarak mahkûm ediliyorsa o ülkede demokrasiden de, hukuktan da, cumhuriyetten de bahsedilemez" dedi.karakoç'un edebiyat dünyasýnda ortaya çýkardýðý ve ulaþýlamaz duruma gelen eserlerini topladýðý "Seyran" adý altýnda çýkartýlacak olan þiir kitabý 5 cilt olarak planlanýyor. Üstat Karakoç, þiir kitabýnýn 1. cildini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya imzalayarak hediye etti. Uslu, Usta Þair Bahaettin Karakoç'un yapmýþ olduðu ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, "Bütün yönleriyle yakýn tarihi yaþamýþ üstadýn, hem bir devrin içli mazlumu ve hem de yakýn tarihin önemli bir tanýðý olarak ziyaretinden onur duydum. Geçmiþ yýllarda yazdýðý þiirler bile aradan bunca zaman geçmesine raðmen ne kadar güçlü derinlikle ve ilkeli olduðu bugün yaþananlarla daha iyi anlaþýlýyor. Özellikle üstadýn halktan kopuk steril bir ortam yerine, halkýn içerisinde ve onun deðerleriyle, düþleriyle dost ve hemhal bir akýma öncülük etmesi onurlu ve adaletli duruþu gönüllerde haklý bir yer edinmesini saðlamýþtýr. Kendilerine hürmetlerimi sunuyor. Saðlýk ve afiyet içerisinde uzun ömürler diliyorum" þeklinde kaydetti.uslu ve Karakoç daha sonra AK Parti Grup Baþkan Vekili, Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal'ý ziyaret ederek sohbet ettiler.

6 HABER TEK 6 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü'nün nedeniyle dün bir dizi etkinlik yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Þehitlik Anýtý'nda gerçekleþtirildi. Þehitleri anma törenine Vali Sabri Baþköy "Biz Deðil Miydik?" sergisi beðeni topladý Þehitler dualarla anýldý baþta olmak üzere Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Jandarma Albay Hakan Saraç, AK Parti anýtýna çelenk sunuldu. Arýndan saygý duruþu ve Muharip Gaziler Demeði tarafýndan Þehitlik Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý nün önem ve anlamýný belirten konuþmayý Jan- ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla birlikte gü- Zeki Gül, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, CHP Ýl darma Yüzbaþý Serdar Uðurlu gerçekleþtirdi. Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Arýndan 3.Sýnýf Emniyet Müdürü Mehmet Daþdan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri, gazi ve yakýnlarý ile þehit ailenuþma yaptý. Vali Sabri Baþköy, þehitlik defteri- Ali Baran günün anlam önemini belirten bir koleri katýldý. ne duygu ve düþüncelerini yazdý. Tören Þehitlik Törende ilk olarak Çorum Valiliði, Garnizon Anýtý'nýn gezilmesi ve þehitlerin mezarlarýna Komutanlýðý, Çorum Belediye Baþkanlýðý, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði ile Malûl du. Kubilay Kaan karanfil býrakýlmasýnýn ardýndan dualar okun- Yücel Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan resim ve fotoðraf sergisi açýldý. Dün Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan "Biz Deðil Miydik?" konulu fotoðraf sergi beðeni topladý. Sergiyi Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç ve diðer protokol mensuplarý, sergiyi gezerek eserler hakkýnda bilgi aldýlar. Kubilay Kaan Yücel "Çanakkale bu milletin imanýnýn gücüdür" Kamu Sen Ýl Baþkaný Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü" nedeniyle basýn toplantýsý düzenledi."çanakkale bu milletin baðýmsýzlýðýnýn mührüdür, Çanakkale bu milletin imanýnýn gücüdür, Çanakkale bu milletin azminin ve inancýnýn zaferidir" diyerek konuþmasýna baþlayan Mahmut Alparslan, "Belki bizim topumuz, tüfeðimiz yoktu ama mangal gibi yüreðimiz kale gibi imanýmýz vardý. "Dünyada eþi benzeri görülmemiþ çetin ve kanlý bir savaþa sahne olan, topraðýn her zerresinin þehit kanlarýyla sulandýðý, metre kareye tam 6 bin merminin düþtüðü, bir toplumun millete dönüþtüðü büyük Çanakkale Zaferi'nin 98. yýlýný yaþýyoruz. Bilinmelidir ki bu Devlet, Malazgirt'te baþlayan, Miryokefalon'da adý konan, Çanakkale'de kýyama duran, Sakarya'da destanlaþan bir mücadeleyle yüz binlerce þehidin kaný karþýlýðýnda, sonsuza dek elde ettiði kutsal vatan topraklarý üzerinde kurulmuþtur. Bu devletin adý Türkiye Cumhuriyeti; bu vatanýn adý da Türkiye'dir. Buradan sonra ne gidilecek baþka bir yurt ne de verilecek bir karýþ toprak yoktur. Bu vatan ve bu devlet, bir süreliðine iktidara sahip olanlarýn çapulcularla oturduklarý masalarda peþkeþ çekilecek meze deðil; bir mezar taþý dahi olmayan, toprakla haþrolmuþ þehitlerin son sözü, gazilerin gelecek nesillere býraktýðý emanetidir. Bugün ne yazýk ki bebek katillerinin þehitlerimizden ve gazilerimizden daha fazla itibar gördüðü, bölünmüþ bir toplum projesinin bu millete umut olarak dayatýldýðý acý bir dönemi yaþamaktayýz. Bütün tarihçiler Çanakkale Savaþý'nýn ülkemizde millet olma bilincini yeþerttiði konusunda hemfikirken, bugün aðýr bedeller ödeyerek ulaþtýðýmýz millet olma olgusunun çökertildiði, milliyetçiliðin ayaklar altýna alýndýðý ve birlikteliðimizin tahrip edilmek istendiði acý bir dönemi yaþamaktayýz. Görüyoruz ki devletimize, milletimizin bölünmez bütünlüðüne karþý saldýrýlarýn, milli deðerlerimize edilen hakaretlerin prim yaptýðý, makbul sayýldýðý, teröristlerin Devletimizle protokol imzalayacak konuma geldiði bu günlerde; deðerlerimize sahip çýkmak, vatan müdafaasý derecesinde hayati önem kazanmýþtýr. Hiç kuþkusuz ki Çanakkale þehitleri, Kurtuluþ Savaþý þehitleri, terör þehitleri canlarý pahasýna koruduklarý vatanýn, kanlarý bedeliyle kurduklarý devletin bir gün teröristlerle pazarlýk konusu yapýlmasýný hazmedemezlerdi. Açlýktan aðaç kabuklarýný yiyerek, kanayan yaralarýný ay ýþýðýyla sararak, süngülerini kan gölünde parlatarak, yastýk diyerek taþlara baþ koyarak vatan yaptýklarý topraklarda, eli kanlý teröristlerin omuzlarda taþýnmasýna rýza göstermezlerdi" dedi.alparslan konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý:"milli deðerlerimize karþý giriþilen saldýrýlar içerisinde bizi biz yapan, Türk milletinin olmazsa olmazý bayraðýmýza, dilimize, Ýstiklal Marþýmýza ve zaferlerimize sýmsýký sarýlmak, her zamankinden daha gerekli hale gelmiþtir. Unutulmamalýdýr ki, tarihini bilmeyen, geçmiþine sahip çýkmayan, kültürel deðerlerinin farkýnda olmayan toplumlar, birlik içinde yaþayamazlar. Milletler tarihini, kahramanlarýný, hainlerini, dostunu, düþmanýný çok iyi bilmek zorundadýr. Bizler hayatýmýzýn her anýnda, bu vatan için canlarýný, mallarýný, saðlýklarýný ve rahatlarýný feda eyleyen ecdadýmýzýn aziz hatýralarýný yaþatmak, emanetlerine sahip çýkmakla mükellefiz." Uslu, eski Bakan Þahin'in cenazesine katýldý Tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden eski Devlet, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Refaiddin Þahin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Þahin için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, TBMM Bürokratlarý ile ailesi ve yakýnlarý katýldý. Cenaze bugün Ordu'nun Ünye ilçesi Merkez Büyük Camii'nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan, Kuþça Köyü Mezarlýðýnda topraða verilecek. Uslu, Þahin ailesine taziyelerini sunarak merhuma Allahtan rahmet diledi. Haber servisi Kümelenme eðitimi yarýn Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan, projenin yerel paydaþlarýnýn temsilcilerine ve üyelerimize yönelik Mart 2013 tarihlerinde 'Tedarik Zinciri ve Deðer Zinciri Yönetimi Eðitimi' gerçekleþtirilecek. TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan eðitim 20 Mart Çarþamba günü saat 13.30'da baþlayacak. Eðitime konuþmacý olarak Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Gökçe Yalçýn katýlacak. Haber servisi Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan þehit ailelerine teslim edildi. Dün Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Þehitler Günü anma programýnda 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyalarý takdim edildi. Devlet övünç madalyasý töreninde hüzünlü anlar yaþandý. Törene katýlan þehit aileleri gözyaþlarýný tutamadý. Türkiye Cumhuriyetinin baðýmsýzlýðý, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü için gösterdikleri sorumluluk ve görev anlayýþý içende, feragat, fedakarlýk, baþarý ve yararlýlýk dolu çalýþmalarýyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adýna haklý gurur kaynaðý teþkil ederek þehit ve gazi olan Türk Silahlý Kuvvetleri ve emniyet mensuplarýnýn varislerine Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan verilen devlet övünç madalyalarýnýn takdiminde ilk olarak þehitlerin özgeçmiþleri okundu. Kahramanmaraþ Nurhak'ta terör örgütü mensuplarýnca yol kenarýna döþenen el yapýmý mayýnýn patlamasý sonucu þehit olan Uzm. J. II. Kad. Çavuþ Satýlmýþ Sadi Akbay'ýn eþi Pýnar Akbay'a, Hakkari-Çukurca Dað Komando Tugay Komutanlýðýnda görevli ilen bölücü terör örgütü mensuplarýyla girdiði çatýþma sonucu þehit olan P. Uzm. Çavuþ Mustafa Aslan'ýn eþi Hicran Aslan'a, Ýstanbul'da resmi motosiklet ile þüpheli þahýs takibi yaptýðý sýrada geçirdiði trafik kazasýnda þehit olan Polis Memuru Mustafa Yýlmaz'ýn babasý Ahmet Yýlmaz'a, Samsun-Ladik'te devriye görevini icra ettiði sýrada bölücü terör örgütü mensuplarý tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu þehit olan Polis Memuru Malik Saykal'ýn aðabeyi Emin Saykal'a, Þýrnak-Silopi'de devriye görevini icra ettiði sýrada bölücü terör örgütü mensuplarý tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu þehit olan Polis Memuru Muharrem Ünlü'nün babasý Abdullah Ünlü'ye madalya ve beratlarý takdim edildi. Madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan teslim edilirken, gururun ve hüznün bir arada olduðu törenin ardýndan topluca fotoðraf çektirildi. Kubilay Kaan Yücel Þehit aileleri ve gaziler onuruna yemek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle dün bir dizi etkinlik yapýldý. Etkinliklerin son duraðý Öðretmen Evi oldu. Þehit aileleri ve gazilere öðretmenevinde yemek verildi. Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen yemeðe Vali Sabri Baþköy eþi Fatma Baþköy Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Jandarma Albay Hakan Saraç, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri, gazi ve yakýnlarý ile þehit aileleri katýldý. Kubilay Kaan Yücel

7 HABER 7 TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Toplantýnýn dilek ve temenniler bölümünde söz alan Erdem Çenesiz, sözlerine yaklaþan TSO seçimlerinde baþkan adayý olmadýðýný belirterek baþladý. Yaptýðý eleþtirilerin nedenin TSO'nun daha planlý ve stratejik hareket etmesi olduðunu dile getiren Çenesiz, "Tabi benim bu eleþtirilerimden rahatsýz olanlar olabilir. Burada önemli olan bu eleþtirilerin meclis kürsüsünden dile getirilmesidir" dedi. Þubat ayý meclis toplantýsýna basýn mensuplarýnýn çaðrýlmamasý konusunda da eleþtirilerde bulunan Çenesiz, "Geçen ay yapýlan meclis toplantýsýna ne oldu da basýn mensuplarý katýlmadý?" diye sordu. Þubat ayý meclis toplantýsýnda bir meclis Baþkan Yardýmcýsýnýn kendisine hakaretler ettiðini dile getiren Çenesiz, "Ýsteyen bu toplantýnýn tutanaklarýný okusun. Eleþtiriye tahammülü olmayan baþkan yardýmcýsý bize hakaret etti. Ýstihdam saðlayan birisi TSO üyesi olarak hakaret edilecek ne yaptým. Sadece yanlýþ gördüðüm bazý yerleri eleþtirdim. Bana hakaret eden bu meclis üyesi hakkýnda disiplin yönetmeliðinin uygulanmasýný istiyorum" þeklinde kaydetti. -TREN YOLU KONUSUNDA KAMUOYUNDAN SAKLANAN BÝRÞEY MÝ VAR?- TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn yine ayný toplantýda demiryolu konusunda kamuoyunun bilmediði þeyler olduðunu dile getirdiðini belirten Çenesiz, "Bu bilinmeyenler nelerdir? Kamuoyu bu konuda kandýrýlýyor mu?" diye sordu. Yine Baþkan Yardýmcýsýnýn havaalaný konusunda "çok pahalý ve saçma sapan bir yatýrým" þeklinde sözleri olduðunu iddia eden Çenesiz, "Çorum'un bu havaalanýna ihtiyacý var. Tren yoluna ihtiyacý var. Bu konularda fikir üretmemiz gerekiyorken bir meclis üyesi nasýl konuþuyor. TSO nereye gidiyor. Sayýn baþkan yönetimiyle müzakere etsin. Hiç kimse buradan kürsüden baðýrýp çaðýrmasýn. Bunu tabi ki sizi savunmak için yapýyorlar. Ama doðru deðil" dedi. Konuþmasýnda TSO'nun tadilatý, yeni makam arabasý alýnmasý gibi konularda da eleþtirilerde bulunan Çenesiz, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Bu görüþlerimi kendi ikbalim için söylemiyorum. Çorum için söylüyorum ve söylemeye de devam edeceðim." -BAÞARANHINCAL ELEÞTÝRÝLERE CEVAP VERDÝ- Çensiz'in konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal eleþtirilere cevap verdi. Sözlerine Erdem Çenesiz'in tarzý ve üslubunu eleþtirerek baþlayan Baþaranhýncal, "Yönetim Kurulu Baþkaný olduðum kurumun bir Meclis Üyesi olarak 4 yýl boyunca birlikte çalýþtýðýmýz Sayýn Erdem Çenesiz, oldukça uzun açýklamasýnda bir cümle ile Ticaret ve Sanayi Odasý meclis üyeliðine aday olmayacaðýný duyurmuþtur. Aday olup olmayacaðý, kendi tasarrufudur ancak burada kafalarý karýþtýran husus; Sayýn Çenesiz'in 4 yýl boyunca Meclis kürsüsünden gündeme getirmediði konularý, seçim arifesinde gazeteler aracýlýðýyla gündeme taþýma çabasýdýr. Tamamen kiþisel bilgisizliðinden kaynaklanan, aþaðýda hepsinin yanýtýnýn tek tek verildiði iddialar, yapýcý olmaktan çok yýkýcý eleþtirilerdir. Kiþisel hýrslarý uðruna, bir parçasý olduðu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na zarar verme cüretini gösterebilen sayýn Çenesiz, bu tutumu ile art niyetini gözler önüne sermiþtir. Sayýn Erdem Çenesiz gazeteler aracýlýðýyla, cevaplandýrýlmak üzere bir takým sorular yöneltmektedir. Bu hususlara cevap verilmesi gereken yer Oda meclisidir. Ancak kamuoyunda oluþan beklenti nedeniyle, bu hususlara cevap verilmesi zorunlu hale gelmiþtir" dedi. Etkinliklerimizin tabana yayýlmasý konusunda ki eleþtiriye cevap veren Baþaranhýncal, "4 yýllýk görev yaptýðýmýz süre içerisinde birçok organizasyona imza attýk. Kimi zaman ilimizin müteþebbislerinin ufuklarýný açmak amacýyla il dýþý geziler düzenledik, kimi zaman da dýþarýdan heyetler ya da alanýnda uzman kiþiler, yöneticiler aðýrlayarak ilimize dýþarýdan, objektif bir bakýþ açýsý kazandýrmaya çalýþtýk. Bu tür çalýþmalarýmýzýn hiç birini ne yönetim kurulu üyeleri, ne meclis üyeleri, ne de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri ile sýnýrlý tuttuk. Amacýmýz Çorum'a ve Çorum iþ dünyasýna hizmet etmek olduðu için, bu tür faaliyetlerimizi bütün iþ âlemine açtýk. Oda ve Oda yönetimi olarak hiç kimseye, bir diðerinden daha fazla yakýn ya da uzak koymadýk. Üyelerimizi seçimden seçime hatýrlamak gibi keyfiyet içinde bulunmadýk. Bu konuda yaptýðýmýz en büyük çalýþma, bütün üyelerimize yönelik düzenlediðimiz kahvaltýlarýmýzdýr. Kamuoyunun da bildiði gibi bütün üyelerimizi kahvaltýlý toplantýlarýmýza davet ettik. Gruplar halinde toplam 1700 civarýnda üyemizin katýlýmýyla gerçekleþtirdiðimiz bu kahvaltýlarýmýzda üyelerimizden gerek kendi sektörleri, gerek odanýn durumu ve verdiði hizmetler hakkýnda görüþ ve önerilerini aldýk. Buna ek olarak üyelerimize yönelik bir anket çalýþmasý düzenleyerek üyelerimizin, odamýz hizmetlerinden ne þekilde yararlanmak istediklerini tespit ettik. Yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn sonuçlarý, üyelerimiz tarafýndan en iyi þekilde bilinmektedir. -"KONUÞAN MECLÝSÝ HAYATA GEÇÝRDÝK"- Konuþan meclisin harekete geçirilmesi hususunu kýsmen de olsa saðladýklarýný kaydeden Baþaranhýncal, "Meclis üyelerimizin, meclis toplantýsýnda meclis kürsüsünü kullanmalarý kesinlikle önlenmemiþ, hatta teþvik edilmiþtir. Meslek komite baþkanlarý meclis toplantýsýna davet edilmiþ, 25 komiteden yaklaþýk 10 tanesi kendi meslek dallarýnda yaþanan sýkýntý ve taleplerle ilgili sunum yapmýþlardýr. Bunun haricinde, meclis toplantýlarýnýn yerel basýnýmýz tarafýndan takip ediliyor olmasý da, meclis üyelerimizin toplantýlarda konuþmak için çekimser davranmasýna neden olmaktadýr. Konuþan meclisin hayata geçirilmesi ifadesinde maksat, yalnýzca meclis üyelerinin konuþmasýný saðlamak deðil, ayný zamanda ilimiz ve ülkemiz ile ilgili güncel konularýn uzmanlarca meclis kürsüsünden deðerlendirilerek kamuoyu oluþturulmasý kastedilmiþtir. Son dört yýl içerisinde gerçekleþtirilen meclis toplantýlarýnýn 35'inde, alanýnda etkin kiþiler aðýrlanarak ilimiz ve ülke gündemi paralelinde deðerlendirmelerde bulunmuþlardýr. Ayrýca; eleþtirilerini önce Meclis kürsüsünde yöneltmek yerine gazetelere demeçler vererek gündeme getirme çabasýnda olanlarýn bu konuda fikir beyan etmeleri abesle iþtigaldir" ifadelerini kullandý. -"HÝÇBÝR SÝYASÝ PARTÝYE, DÝÐERÝNDEN DAHA YAKIN YA DA UZAK DEÐÝLÝZ"- TSO'ya siyasetin bulaþtýrýldýðý þeklinde ki eleþtirilere de cevap veren Baþaranhýncal sözlerine þöyle devam etti: "Eleþtiriler arasýnda, 'tarafsýz bir yönetim olacaðý söylendiði halde siyasi partilerin adaylarý arasýnda taraf olunmuþ mudur?' þeklinde bir ifade yer almaktadýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý siyasi partilere eþit mesafesini kesinlikle korumuþtur. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, hiçbir siyasi partiye diðerlerinden daha yakýn ya da daha uzak deðildir. Bunun yaný sýra iþ dünyasýndan gerek milletvekilliði, gerek belediye baþkanlýðý, gerekse il ve merkez ilçe baþkanlýðýna aday olan iþ adamlarýna; hangi partiden olduðu gözetilmeksizin destek verilmiþtir. Bu konuda hiçbir eleþtiriyi kabul etmemiz mümkün deðildir. Geçmiþinde olduðu gibi bugün de herkese eþit mesafede olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bizden önce de bozmamýþ olduðu bu önemli kaidesini, bizden sonra da bozmayacaðý herkesçe bilinmelidir. -"YOL HARÝTAMIZ VE STRATEJÝK PLANIMIZ VAR"- Gazetelerde yer alan metinde 'Yol haritanýz var mý, planlamanýz var mý, ufkunuz var mý?' þeklinde bir soru bulunmaktadýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimine seçildikten bir süre sonra Kýzýlcahamam'da bir çalýþtay düzenledik. Oda tarihinde bir ilk olan çalýþtayda, TSO'nun yol haritasý belirlenmiþtir. Meclis üyelerimizin geniþ katýlýmý ile gerçekleþtirilen çalýþtayda ilerleme politikalarý, hizmet kalitesinin artýrýlmasý, öncü sektörler, hangi sektörlerle büyüyebileceðimiz, ilimizin ve iþ dünyasýnýn yerelden ve merkezi yönetimden taleplerinin ve ihtiyaçlarýn neler olduðunu tespit edilmiþtir. Bu çalýþtayda aldýðýmýz kararlar, 4 yýl görev yapacak olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulunun yol haritasýný oluþturmuþtur. Türkiye genelinde akreditasyonunu saðlamýþ odalardan bir tanesi olarak stratejik yol haritamýzý da geniþ çaplý bir biçimde hazýrladýk. Akreditasyon kurallarý gereði belirlediðimiz stratejik plan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yol haritasýný, Kýzýlcahamam çalýþtayýnda belirlediðimiz hedefler de yönetim kurulunun stratejik planýný oluþturmaktadýr. Çalýþtayda, Çorum'un avantajlý olduðu sektörlerin makine sanayi olduðunu tespit ettik. Ayrýca merkezi yönetimin savunma sanayi hedefleri doðrultusunda ilimizin savunma sanayine dayalý üretime yönelebileceðini hedefleyerek bu doðrultuda çalýþmalarýmýza yön verdik. Çalýþtayýn ardýndan yaptýðýmýz giriþimler neticesinde Türkiye'nin 5 ili arasýna kümelenme projesinin ilimizde makine sanayinde pilot olarak uygulanmasýný saðladýk. Savunma sanayi konusundaki çabalarýmýz, bütün kamuoyu tarafýndan bilinmekte ve takdir edilmektedir. 1,5 yýllýk bir sürecin ardýndan son olarak Milli Savunma Bakanýmýz sayýn Ýsmet Yýlmaz ilimize bizzat teþrif ederek ilimizin savunma sanayi için yeterli sanayi altyapýsýna sahip olduðunu tespit etmiþ ve Çorum'dan bir heyeti, savunma sanayi tesislerini gezmek üzere Eskiþehir ve Ankara illerine davet etmiþtir. Söz konusu gezi, Mart 2013 tarihlerinde Odamýzýn organizasyonunda Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, TSE ve ilimizde makine sanayine yönelik üretim yapan firmalarýn temsilcilerinden oluþan 28 kiþilik bir heyet ile gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu gezi ile ilgili anket ve raporlama çalýþmalarý devam etmektedir. Kýzýlcahamam çalýþtayýndan çýkan en önemli sonuçlardan bir tanesi de, Çorum'un demiryolu projesidir. Biz bu çalýþtayda, ilimize KOBÝ baþkenti sýfatýný kazandýran KOBÝ'lerimizin daha da büyümesi için demiryolunun zorunlu olduðuna kanaat getirdik ve bu amaçla çalýþmalarýmýza baþladýk. 'Ýlimizde tren ilk seferine baþlayana dek mücadelemiz devam edecek' sloganýyla baþladýðýmýz çalýþmalarýmýz, Samsun-Ankara hýzlý tren projesine Çorum ilimizin dahil edilmesi ile sonuçlanmýþtýr. Daha sonraki süreçte çalýþmalarýmýz, sürecin hýzlanmasýna yönelik olarak devam etmektedir. Yol haritamýzdan bir kaçýný belirttiðimiz yukarýdaki hususlar, ufkumuzdan bahsedenlere karanlýktan aydýnlýða çýkýþlarý için bir ýþýk olacaktýr. Sayýn Erdem Çenesiz'in, mazeretimiz nedeniyle katýlamadýðýmýz son meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda demiryolu ile ilgili bir hususu gündeme getirmiþ ve 'lütfen trene hazýrlýklý olalým, tren geldiðinde bakýp kalmayalým' þeklinde bir ifade kullanarak kendisi ile birlikte Çorum iþ dünyasýný aþaðýlamýþtýr. Bu cümle ile kastettiði nedir? Maksadýný aþan bu cümleden dolayý meclisten özür dilemelidir. Öte yandan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum'un demiryolu talebi ile ilgili 'Neden demiryolu istiyoruz?' baþlýklý bir dosya hazýrlamýþ ve bu dosyayý devletin zirvesinden yereldeki siyasetçi ve sivil toplum kuruluþlarýna kadar bütün muhataplarýna ulaþtýrmýþtýr. Özellikle devlet yetkilileri ile yaptýðýmýz görüþmeler ve sunduðumuz raporlar, basýnda sýklýkla yer almýþtýr. Hazýrlanan bu raporda, ilimizdeki firmalarýn toplam üretim ve ihracat miktarlarý tonajlarý ile tespit edilmiþ, karayolu ile ne kadar sürede, ne kadar araçla ve ne kadar maliyetle taþýnabileceðinin verileri derlenmiþtir. Demiryolunda Samsun heyetinin de katýlýmý ile Bakanlýkta yaptýðýmýz görüþmede 2023 yýlý bize açýklanmýþtýr. -"MAKAM ARACI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝDDÝALAR YAKIÞIKSIZ"- Yönetim Kurulu Baþkaný olduðum dönem içerisinde odamýza kazandýrýlan makam aracý da, ortaya atýlan mesnetsiz iddialar nedeniyle kamuoyunda tartýþýlmaktadýr. Öncelikle bilinmelidir ki, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn eskiyen makam aracýnýn, sayýn Erdem Çenesiz'in de bulunduðu tarihli Meclis Toplantýsýnda; satýlmasý ve yerine yeni bir makam aracý alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Kendisinin de bu kararda 'evet' oyu kullandýðýnýn altýný çizmek isteriz. Bunun kararý da yine Kýzýlcahamam çalýþtayýnda alýnmýþtýr. Çalýþtayda oluþturulan gruplardan bir tanesinin grup baþkaný olarak sayýn Erdem Çenesiz'in de imzasý vardýr. Çalýþtaya katýlan 48 meclis üyesinden bir tanesi Erdem Çenesiz'dir. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi tarafýndan, Odaya hizmet aracý alýmý için 200 bin TL bütçe ayrýlmasýna karþýn 83 bin TL'lik mevcut makam aracý Ankara'dan alýnmýþtýr. Bu da bizim; makam, mevki ya da araç derdinde olmadýðýmýzýn göstergesidir. Böyle bir itham ne sayýn Erdem Çenesiz'e yakýþmýþtýr, ne de þahsým ve yönetim kurulum bu ithamý hak etmiþtir. Gerek yönetim kurulu baþkaný, gerekse meclis baþkanýnýn bir çok kalemde odanýn ödeyemeyeceði rakamlarda, kendi maddi imkanlarýný saðladýðý, tek bir kuruþ maaþ elde etmediði halde böyle bir aracýn odaya kazandýrýlmasýnýn maksadýný aþan þekilde eleþtirilmesi komik, boþ ve art niyetlidir. Diðer bir bakýþ açýsý ile; Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 4 yýllýk bütçesi göz önüne alýndýðýnda, Odaya kazandýrýlan 83 bin TL'lik bir makam aracýný eleþtirmek, abesle iþtigaldir. Ayrýca bu makam aracý ile gerek yerel, gerekse ulusal düzeyde þahsým deðil, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý temsil edilmektedir. Kendi imzasý ve verdiði yetki ile deðiþen makam arabasýný eleþtirenler, kümelenme projesinde Türkiye'de 5 il arasýna girip, bedelsiz olarak odamýza kazandýrdýðýmýz araç için teþekkür etmeyi de bilmelidirler! Binaya harcadýðýmýz tadilat masrafý, kazanýmlarýnýn yanýnda yok denecek kadar az Sayýn Erdem Çenesiz, yine son meclis toplantýsýnda, Odanýn fiziki mekânlarýna yapýlan harcamalarý eleþtirmiþ, ciddi paralar harcandýðýný iddia etmiþtir. Öncelikle bilinmelidir ki; sayýn Çenesiz'in iddia ettiði gibi ciddi bir meblað deðil, toplam 71 bin TL harcama yapýlmýþtýr. Bunun 40 bin TL'si de taþýnabilir eþyalarý oluþturmaktadýr. Yani, yeni hizmet binamýz tamamlandýðýnda oraya götürebileceðimiz eþyalardýr. Tadilat çalýþmalarý 2009 yýlýnda yapýlmýþ olup, mevcut bina 3 yýldýr saðlýklý bir þekilde kullanýlmaktadýr. Belki bir 3 yýl daha ihtiyacýmýza cevap verecektir. Ayrýca, görevi devraldýðýmýzda binamýzýn ikinci katý yarým inþaat þeklinde idi. Bir çalýþma yapýlmadan bu katýn kullanýmý mümkün olmamasý, yapýlan harcamanýn bir baþka haklýlýk boyutudur. Yapýlan 71 bin TL'lik harcama ile Odamýzýn meclis toplantý salonu, yönetim kurulu toplantý salonu da bir Ticaret ve Sanayi Odasý'na yakýþacak hale getirilmiþtir. Odamýz bünyesinde verilen hizmetlerin çoðalmasý ve Kredi Garanti Fonu, Avrupa Birliði Bilgi Noktasý, Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý, DEÝK Temsilciliði, ENVERDER, DTÝ ve genel sekreter yardýmcýsý gibi yeni birimlerin açýlmasýndan dolayý bina içerisinde yeni ofislere ihtiyaç duyulmuþtur. Açýlan bu birimlerle gerek odamýza, gerekse ilimize çok ciddi katkýlar saðlanmýþtýr. Örneðin, Odamýz bünyesinde hizmet veren Kredi Garanti Fonu ile iki yýlda 69 firmaya 9 milyon TL civarýnda destek saðlanmýþtýr. Yeni birimler aracýlýðýyla hazýrladýðýmýz projeler ile odamýza toplam Euro'luk kazanç saðlanmýþtýr. Son dört yýl içerisinde odamýza kazandýrdýðýmýz birimler aracýlýðýyla doðrudan sahibi olduðumuz ya da ortak olduðumuz 18 adet proje bulunmaktadýr. Bu projelerin toplam bütçesi 4 milyon Avro civarýndadýr. Toplamda 30 bin TL harcayarak odamýza kazandýrdýðýmýz hizmet birimleri aracýlýðýyla Odamýza ve ilimize saðladýðýmýz katma deðer eleþtiriyi deðil, takdiri hak etmektedir. -"TSO'DA SANAYÝCÝLERÝN TEMSÝL EDÝLMESÝNDE HÝÇBÝR SORUN YOK"- Sayýn Çenesiz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yönetiminde þahsým dýþýnda kaç tane imalatçý olduðunu sorgulamakta, imalatçý olmadýðýný ima etmektedir. Sayýn Erdem Çenesiz, 'Baþkan dýþýnda kimse yok' ifadesiyle kendi meslektaþý, Osmancýk'ta ortaðý olduðu firmanýn kooperatif baþkanýný yok saymýþtýr. Konuya yaklaþýrken dahi oda yönetim kurulu baþkan yardýmcýsýný bilmiyormuþ gibi bakmasý, diðer mesnetsiz iddialarda olduðu gibi bu konuda da ne kadar ciddiyetsiz ve naçar olduðunu ortaya koymaya yetmektedir. Sanayicilerin Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nda temsil edilmesi noktasýnda hiçbir sorunumuz yoktur. Ancak þunu herkes bilmelidir; 4 bin civarýnda üyenin yaklaþýk 3500 tanesi ticaret erbabý olan bir Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn meslek gruplarýnda 4 tane sanayi grubu bulunmaktadýr. 17 tane ticaret ve hizmet grubu olan bir odada 3'er tane sanayici gelse, sanayiciler en fazla 12 temsilci ile temsil edilebilir. Ancak söylemlerden öyle anlaþýlýyor ki; biz istersek 55 kiþilik meclisin 50'sini sanayici yaparýz. Bu tür söylemler de üyelere birer hakarettir. -"TSO'YU, OSB'DE EN ÜST DÜZEYDE TEMSÝL EDÝYORUZ"- Þahsým ve yönetim kuruluma yöneltilen eleþtirilerden bir tanesi, Organize Sanayi Bölgesi mütevelli heyet seçimleri hakkýndadýr. Bilindiði gibi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, sayýn Valimizin baþkanlýðýnda, sayýn Belediye Baþkanýmýzýn baþkan yardýmcýlýðýndan teþekkül bir yönetimdir. Odamýz OSB müteþebbis heyetinde iki üye ile temsil edilir. Temsil süresi iki yýldýr. Her iki yýlda bir Odamýzdan OSB Müteþebbis Heyeti tarafýndan Meclis üyelerimiz arasýndan iki üye talep edilir. Müteþebbis heyet kendi arasýndan, OSB Yönetim Kurulu Üyelerini oluþturur. Meclis Üyemiz Sayýn Erdem Çenesiz'in, önceki dönemde Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu talebini kýrmadýk. TSO Baþkaný müteþebbis heyetinde kalarak Sayýn Çenesiz yönetim kuruluna odamýzý temsilen görevlendirildi. Ancak sonraki dönemde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn OSB yönetim kurulunda en üst seviyede temsil edilmesi gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Bu durum Erdem Çenesiz ile paylaþýlmýþ ancak kendisi yine de yönetim kurulu üyeliðine aday olduðunu beyan etmiþ, kendi listesini Oda meclisine sunmuþtur. Bu nedenle meclisten ikinci bir liste çýkartmak zorunda kaldýk. Ýki listeli oylama neticesinde meclisimizin iradesiyle TSO Yönetim Kurulu Baþkaný sýfatý ile þahsým, Meclis Baþkaný sýfatý ile de Sayýn Erol Karadaþ OSB Müteþebbis Heyeti'ne seçilmiþtir. -"MESNETSÝZ ÝDDÝALAR, TSO'NUN SAYGINLIÐINA ZARAR VERÝYOR"- Çorum'un en prestijli sivil toplum kuruluþunun bu tür haksýz ve mesnetsiz iddialarla konuþuluyor olmasý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn saygýnlýðýna zarar vermektedir. Maalesef sadece gazetede çýkan haberler deðil, seçimin vermiþ olduðu meslek gruplarýndaki kýrýlmalar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ve ilimizi bir yere götürmeyeceðine inanmaktayýz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimleri yönetim kurulu baþkanlarýnýn adaylýðý veya listesi ile oluþur ama tek adaylý durumlarda grup listelerine müdahale etmek etik deðildir. TSO seçimlerinde öncelikle meclise girerken meslek komitelerine aday olunur. Burada seçilirseniz TSO Meclisine girersiniz. Meclis ve yönetim kurulu baþkaný adaylarý orada belli olur. Her üyenin aday olabileceði bir platformdur. Ama genel temayülde yönetim kurulu baþkanlarý seçimlerden evvel adaylýk ve proje açýklama gibi bir pozisyonlarý doðabilir. Bunun açýklanmasý da yanlýþ deðildir. Herkesin demokratik seçilme yeri ve hakký olan bir kurumu basýnda bu þekilde tartýþarak, atama getirir gibi 'meclis baþkaný o olsun, bu olsun' þeklinde pazarlýk konusu haline getirmeleri þahsen beni derinden yaralamýþtýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ne bugün benim, ne de yarýn baþka bir yönetim kurulu baþkanýnýn öz malý deðildir. Ýnsanlar buraya atama ile gelmezler. 4 bin üyenin oylarý ile seçililer. Oda üyesi herkes mevzuatta belirtilen þartlarý taþýmalarý koþulu ile aday olabilirler. Kimse onun önüne set koyamaz. Önümüzdeki seçim sürecinde baþkanlýk için adaylar çýkabilir ancak adaylar, kiþisel hýrslarý doðrultusunda deðil, Çorum'a bir þeyler katma amacýyla bu göreve talip olmalýdýrlar. Ýntikam alma amaçlý deðil, Çorum'a ne katacaðýný somut bir þekilde ortaya konularak açýklanacak adaylýklar, hem ilimize, hem de Odamýza katký saðlayacaktýr. Bu nedenle, seçimler bittiði günden itibaren yeni oluþacak meclisin tüm herkesle barýþ ve huzur içerisinde olmasý lazýmdýr ki, Çorum için Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bir þeyler yapabilsin. Bu anlamda, önümüzdeki seçim sürecinin iyi deðerlendirilmesini, konunun taraflarýnýn düþman deðil rakip mantýðýyla hareket etmesini ve seçimlerin hem ilimiz, hem de iþ dünyamýz için en iyi þekilde sonuçlanmasýný temenni ederiz." Baþaranhýncal, Merzifon Havaalanýn ismine Çorum'un eklenmesi konusunda anket çalýþmasý yaptýklarýný dile getirerek, "Merzifon varken Çorum'a bir havaalaný yaparsanýz ikisi de aktif olarak kullanýlmaz. Havaalaný ismi ile ilgili bir anket çalýþmasý yaptýrýyoruz. Ankette havaalanýna Çorum isminin eklenmesini isteyenlerin oraný yüzde 65 istemeyenlerin oraný yüzde 35'tir" dedi. Fatih AKBAÞ

8 Dursun 97 sinde. Temel ise 92 sinde yaþýný baþýný almýþ insanlardýr. Yýllardýr dostluklarý devam etmekte. Bir gün Dursun, Temel'in evinde yemeðe davet edilmiþ. Dikkatini çekmiþ, Temel karýsýna hitap ederken "Gülüm", "hayatým", "balým", "tatlým', "þekerim", "sevgilim", "ruhum", gibi laflar kullanýyor. Bir ara karýsý mutfaktayken yine, "Birtanem, nerelerdesin, yemeðinsoðuyacak" demiþ. Dursun dayanamamýþ. "Yahu dikkat ediyorum, karýna ne iltifatlý laflar ediyorsun. ballar,þekerler... Bunca seneden sonra olacak þey deðil, bravo sana" demiþ. Temel þöyle bir arkasýný dönüp karýsýnýn hala mutfakta olduðunu tespit ettikten sonra, "Sorma birader demiþ. Ne balý þekeri yýl oluyor bizim hatunun adýný unuttum. Bir türlü çýkaramýyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Burun týkanýklýðý deyip geçiþtirmeyin Burun týkanýklýðý genellikle pek ciddiye alýnmýyor ve geçici çözümlerle giderilmeye çalýþýlýyor. Oysa týkalý bir burun kýsa vadede uyku problemleri ve yorgunluk gibi yaþam kalitesini düþüren sorunlara neden olurken, uzun vadede ise çok daha ciddi tablolara yol açabiliyor; örneðin kalpte büyüme gibi! Çocuk veya eriþkin hemen herkes zaman zaman burun týkanýklýðý sorunu yaþýyor. Burun týkanýklýðý tek baþýna veya bazý durumlarda horlama ve geniz akýntýsý gibi yakýnmalarla birlikte görülüyor. Burun týkanýklýðý subjektif bir þikayet aslýnda. Kimi ciddi bir darlýk olmasa bile psikolojik nedenlerle burun týkanýklýðý yüzünden nefes alamadýðýndan yakýnýrken, kimi ise burnu týkalý olduðu halde hayatýna normal bir þekilde devam edebiliyor. Genellikle soðuk algýnlýðý, grip veya sinüzit gibi çeþitli enfeksiyonlar nedeniyle oluþan burun týkanýklýðý birkaç gün içinde geçiyor ve sorun oluþturmuyor. International Hospital Kulak Burun Boðaz Uzmaný Doç. Dr. Aras Þenvar, bunun aksine deviasyon gibi nedenlerle oluþan týkanýklýðýn kalýcý olduðu için uzun vadede ciddi saðlýk problemlerine yol açabildiði uyarýsýnda bulunarak þunlarý söylüyor: Bu yüzden burunda eðrilik (deviasyon), burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle sürekli olan burun týkanýklýðý, gündüz rahatsýz edici burun týkanýklýðý, özellikle geceleri burundan nefes alamama, aðýz açýk uyuma, horlama, sýk uyanma, sabahlarý yorgunluk gibi yakýnmalar varsa mutlaka bir kulak burun boðaz uzmanýna baþvurmalý. Aksi halde vücutta oksijen azlýðý nedeniyle kýsa ve uzun vadede pek çok saðlýk sorunu geliþebiliyor. diyor. Akciðer hastalýklarý ve kalp büyümesi geliþebilir! Burun týkanýklýðý akciðerlerimizde yeterince oksijen-karbondioksit deðiþimi olmasýný önlüyor. Bunun sonucunda vücudumuzdaki kan, ihtiyacý olan oksijeni alamýyor. Kan da dokulara oksijen ulaþtýrma iþlevini tam olarak yerine getiremiyor, eksik oksijen götürüyor. Vücuttaki oksijen az olduðu zaman dokular hasar görüyor ve ardýndan birtakým hastalýklar ortaya çýkmaya baþlýyor. Hastanýn uykusu sýk sýk bölünebiliyor. Hasta sabahlarý yorgun ve uykusunu alamamýþ þekilde kalkabiliyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Doç. Dr. Aras Þenvar, daha da önemlisi kalbin bu eksiði tamamlayabilmek için daha çok çalýþmak, daha sýk atmak zorunda kaldýðýný belirterek, Kalbin yorulmasý nedeniyle de uzun vadede, ritim bozukluðu, hipoksi, solunum yollarýnda rezistans artýþý veya kalp büyümesi gibi yaþamý tehdit eden sorunlar ortaya çýkabiliyor. Yine vücudumuzdaki yetersiz oksijene baðlý olarak akciðerlerimiz de sýkýntýya giriyor ve kronik akciðer hastalýðý baþlayabiliyor. diyor. BURNUMUZ NEDEN TIKANIYOR? Deviasyon:Burnu ortadan ayýran ve septum adý verilen, kýkýrdak ile kemikten oluþan yapý doðuþtan veya düþme ya da burun üstüne gelen darbeler nedeniyle saða ya da sola doðru eðik olabiliyor. Ancak deviasyonun sorun oluþturmasý için týkanýklýðýn ciddi boyutlarda olmasý gerekiyor. Hormonal deðiþimler:kadýnlarda adet dönemlerinde ve hamilelikte yaþanan hormonal deðiþimler burun etlerinin þiþmesine yol açarak týkanýklýk yapabiliyor. Büyük burun etleri:halk arasýnda burun eti denilen konkalar yapýsal olarak büyük olabiliyor veya damarsal yapýlarýndaki sinirsel kontrolün bilinmeyen bir nedenle bozulmasý sonucu büyüyebiliyor. Burun içindeki kitleler:özellikle alerjik nezleli hastalarda görülen polip gibi kitleler de burnu tamamen týkayabiliyor. Ýyi huylu kitlelerin yaný sýra tümörler burun týkanýklýðý yapabiliyor. Alerjik nezle ve enfeksiyonlar:alerjik nezlesi olan hastalarýn burun etleri normal popülasyona göre biraz daha þiþ ve ödemli oluyor. Bunun yaný sýra soðuk algýnlýðý, girip ve sinüzit gibi enfeksiyonlar da burun týkanýklýðý nedeni olabiliyor. AMELÝYAT NE ZAMAN GEREKLÝ? Kulak Burun Boðaz Uzmaný Doç. Dr. Aras Þenvar, burun týkanýklýðýnda ameliyatýn gerekli olduðu durumlarý þöyle anlatýyor: Nedeni deviasyon ise tek çözüm operasyon Burun týkanýklýðýnýn nedeni deviasyon ise yani kemikte veya kýkýrdakta eðrilik ya da kayma varsa ve hastanýn þikayetleri de buna baðlýysa tek çözüm cerrahi yöntem oluyor. Kronik sinüzitte öncelik medikal tedavide Hastanýn kronik sinüziti varsa öncelikle medikal tedavi uygulanýyor. Eðer sorun bu yöntemle çözülememiþse veya sinüzit sýk sýk tekrarlýyorsa, özellikle anatomik problemi veya deviasyonu olan burunda cerrahi yönteme baþvurmak gerekebiliyor. Endoskopi ile sinüslerin her noktasýný tek tek görerek buruna zarar vermeden doðru yerleri temizlemek ve hastayý rahatlatmak mümkün olabiliyor. Alerjik nezlede veya iyi ya da kötü huylu tümörlerde Alerjik nezleye baðlý burun týkanýklýðýnda hemen cerrahi tedaviye gerek duyulmuyor. Öncelikle burun spreyleri ve çeþitli ilaçlardan yararlanýlýyor. Bu tedavi genellikle iþe yarýyor ve burun týkanýklýðý sorunu gideriliyor. Ancak tedavinin uzun süre devam etmesi isteniyor. Eðer kalýcý çözüme ihtiyaç duyuluyorsa cerrahi yöntemden faydalanýyor. Burun içinde polip varsa medikal tedavinin yaný sýra burnun içini temizlemek için cerrahi yönteme baþvurulabiliyor. Yerli dizi 19:50 8 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Cemile, Mete yi; Berrin, doðumu; Hakan, Ahmet in vurulmasýndan aklanmayý; Soner ve Deniz, Bahar ýn dönüþünü beklerken zaman aþýmý yaþanýr. 12 Eylül ihtilali olmuþ ve ülke zor günlerden geçmektedir. Mete den hiçbir haber alýnmazken Ayça'nýn evliliði aceleye getirilir. Fakat Osman bu evliliði engellemenin bir yolunu bulur. Berrin in ise oðlu doðmuþtur. Kocasýný hala çok özleyen Berrin, oðluna onun adýný verir. Uzun süre izini kaybettiren Bahar, sessiz sedasýz geri döner. Yerli dizi Beni böyle Sev 20:00 Öyle bir geçer zaman ki 20:00 Benim için üzülme Nermin ve Emine nin yalaný ortaya çýkar. Buke nin yerini gizlemek için yeni plan ne olur? Niyazi de, Buke ye ulaþmak için bir plan yapmak zorundadýr. Buke çay fabrikasýnda yeni dertlerle uðraþýrken doktordan alacaðý haberle sarsýlýr. Harun ise Buke ye bu kadar yakýn olup yardým edememenin çaresizliðini yaþar. Irmak hastalýk numarasýyla zaman kazanýr ancak Sinan ý elinde tutmayý baþarabilir mi? Þahin in þirkete dönme zamaný gelir ve Sinan la, Bahar ýn da kendisini yalnýz býrakmamasýný ister. Bu durum Naz ýn hiç hoþuna gitmez. Uzaklardan gelen bir sürpriz Fehime, Arif ve Resul ü telaþlandýrýr Cüneyt Arkýn Eskiþehir'in merkezine baðlý Karaçay köyünde doðdu. Babasý Kurtuluþ Savaþý'na katýlmýþ Hacý Yakup'tur. Aslen Nogaydýr. Lise öðrenimini Eskiþehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yýlýnda Ýstanbul Týp Fakültesinden mezun oldu,[2] Memleketi Eskiþehir'de, yedek subay olarak askerliðini yaparken, Göksel Arsoy'un baþrol oynadýðý Þafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sýrasýnda yönetmen Halit Refið'in dikkatini çekti. Askerliðini bitirdikten sonra Adana ve civarýnda doktorluk yaptý yýlýnda Artist dergisinin yarýþmasýnda birinci oldu. Bir süre iþ arayan Cüneyt Arkýn, 1963'te Halit Refið'in teklifiyle sinema oyunculuðuna baþladý ve iki yýl içinde en az otuz film çevirdi.gurbet Kuþlarý filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkýn'ýn kariyerinde bir kýrýlma noktasý oldu. Bir süre daha duygusalromantik jön karakterlerini canlandýrdýktan sonra yine Halit Refið'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde Ýstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altý ay süreyle akrobasi eðitimi aldý. Burada öðrendiklerini Malkoçoðlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasýna daha önce hiç örneði olmayan bir tarz getirdi. Kýsa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle baþladýðý sinema yaþantýsýný hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere deðiþik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaþ Rýza (1979) filmleri, Cüneyt Arkýn'ýn kariyerinde özel bir yer kaplar.cüneyt Arkýn sinemasýna ayrý bir renk getiren, yönetmenliðini Çetin Ýnanç'ýn yaptýðý 1982 tarihli Dünyayý Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yýllarda Ölüm Savaþçýsý, Kavga, Sürgündeki Adam ve Ýki Baþlý Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lý yýllarda da polisiye dizilere yöneldi. At binmede ve karatede uzman sporcu unvanýna sahiptir.[oyunculuðun yaný sýra televizyon izlenceleri sunmuþ ve kýsa bir süre gazetelerde saðlýkla ilgili köþe yazarlýðý da yapmýþtýr.cüneyt Arkýn, 2009 yýlýnda omurgasýndaki sinir sýkýþmasýndan dolayý yaklaþýk üç ay hastanede tedavi gördü. PATLICAN KEBABI Malzemeler 500 gr. Kuþbaþý koyun eti 6 adet Patlýcan 4 adet Yeþil biber 4 adet Domates 1 adet Soðan 2 yemek kaþýðý Margarin 1 tatlý kaþýðý Domates salçasý 1/2 su bardaðý Çiçek yaðý 2 su bardaðý Su 1 tatlý kaþýðý Karabiber 1/2 demet Maydanoz Tuz Yemeðin Tarifi 1. Bir tencereye ince doðranmýþ soðan, yýkanmýþ süzülmüþ kuþbaþý et ve iki kaþýk yað konur, ara sýra karýþtýrýlarak kavrulur. 2. Üzerine sulandýrýlmýþ salça ve tuz konur, kapatýlýr. Etler yumuþayýncaya kadar piþirilir. Dinlerseniz, size her zaman doðru yolu gösteren bir sesin var olduðunu unutmazsýnýz. Thomas Hughes 3. Patlýcanlarýn kabuklarý alacalý soyulur, 3 cm. uzunluðunda doðranarak üzerlerine tuz ekilir, elle ovulur, dakika bekletilir, yýkanýr, kurulanýr, çiçek yaðýnda kýzartýlýr. 4. Uygun büyüklükte bir tepsinin kenarlarýna patlýcanlar yerleþtirilir, ortasýna et, suyu ile birlikte konur, üzeri dilimler halinde domates ve uzunlamasýna kesilmiþ biberlerle süslenir dakika fýrýnda piþirilir, üzerine kýyýlmýþ maydanoz serpilerek servis yapýlýr. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Bizim okul 20:00 Benim Ýçin üzülme Yerli dizi 23:15 Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Haber Saati Canlý Yayýn Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým bilirsin 23:00 Show kulüp 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle bir geçer zaman ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Beni böyle Sev 22:35 Leyla ile Mecnun Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna Gezi Proðramý

9 HABER 9 "Çanakkale, imanýn teknolojiye karþý üstün geldiði yerdir" Çalýk YEDAÞ þubatta da çok konuþuldu Diyanet Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz, Çanakkale Zaferinin 98.yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Milletimizin tarihe yazdýðý destansý sayfalarýndan birisi olan, Çanakkale Zaferi'nin 98. yýldönümünü gururla kutlarken, bizlere bu gururu yaþatan 250 bin þehidimizi ve þanlý ecdadýmýzý da minnet ve saygýyla bir kez daha anýyoruz" dedi. "18 Mart 1915, baðýmsýzlýðýmýzý milli karakterimizin deðiþmez parçasý olarak bütün dünyaya gösterdiðimiz ve tarihe: `Çanakkale Geçilmez!' fermanýný yazdýðýmýz þanlý destanýmýzýn tarihidir" diyerek açýklamasýna devam eden Ali Yýldýz, "Milli þairimiz Mehmet Akif'in, 'Bedrin aslanlarý ancak bu kadar þanlý idi' mýsrasýnda ifade ettiði, vatanýn her bölgesinden gelen Mehmetler, Hasanlar, Yahya Çavuþlar, Seyit Onbaþýlar ve adýný burada sayamadýðýmýz binlerce vatan evladýnýn, siper yerine göðsünü gerdiði, merminin bittiði yerde süngüsünü, süngüsünün olmadýðý yerde, yüreðini ortaya koyduðu fedakârlýk destanýdýr" ifadelerini kullandý. Yýldýz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Çanakkale destaný, bu topraklarda yaþama azim ve kararlýlýðýmýzý millet olarak topyekûn gösterirken, yaptýðýmýz fedakârlýklarýn zirveye çýktýðý bir ölüm kalým mücadelesi olmuþtur. Çanakkale destaný, milletimizin her türlü yokluk ve acýlar içinde olmasýna raðmen, birlik ve beraberliðiyle neler baþarabileceðini gösteren kahramanlýk örnekleriyle dolu birlik ve beraberliðin zaferin adýdýr. Emperyalist güçlerin istilacý emellerine karþý toplu vuran yüreklerin zaferi olarak, sömürülen halklara kurtuluþ reçetesi sunan Çanakkale, var olmaya azmetmiþ bir milletin iradesini kýracak hiçbir güç ve kuvvetin olmadýðýný ortaya koyan muhteþem bir örnektir. "Söz konusu vatanýn kurtuluþu ise, gerisi teferruattýr" bilinciyle en güzel aidiyetin vatana olan aidiyet, en güzel birlikteliðin ise din, vatan ve namus için yapýlan birliktelik olduðunu gösteren, günümüzde ki yaþanan etnik hastalýklarýn da ilacýdýr Çanakkale. Çanakkale, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkânsýzlýklarýna raðmen vatanýný müdafaa ettiði ve yüksek bir iman ve þuurla þehitlik þerbetini içtiði yerdir. Çanakkale, imanýn demire, çeliðe ve teknolojiye karþý üstün geldiði yerdir. Bu vesile ile Çanakkale'de canlarýný Allah için, vatan için ve aziz milletimiz için feda eden aziz þehitlerimizi minnet ile anýyoruz. Ruhlarý þad olsun. Rabbim bizleri þefaatlerine mazhar kýlsýn." Haber servisi Geçtiðimiz yýl 1417 haberle Samsun'un en çok konuþulan marka þirketi olan Çalýk YEDAÞ, Medya Takip Merkezi'nin verilerine göre, Ocak'tan sonra, Þubat ayýnda da Samsun'un gündeminde 73 haberle yine zirveyi býrakmadý. Þubat ayýnda Samsun'un gündeminde yer alan konu, kiþi ve markalar açýklandý. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) verileriyle hazýrlanan araþtýrmada, Samsun'da ay boyunca adýndan söz ettiren markalar arasýnda, 2012 yýlýnýn 1417 haberle birincisi olan Çalýk YEDAÞ yine birinci oldu. Çalýk YEDAÞ Þubat ayýn zirvesine 73 haberle çýktý yýlýnda ve 2013 yýlýnýn Ocak ayýnda MTM verilerine göre Samsun'un marka þirketi olarak zirvede yer alan Çalýk YEDAÞ, Þubat ayýnda da gazete ve dergilerde en fazla yansýma saðlayan þirket oldu. Yýl boyunca yürüttüðü 14 baþarýlý kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde Avrupa'dan da davet alan Çalýk YEDAÞ, 73 haberde adýndan bahsettirerek, Þubat ayýnda birinciliði yine býrakmadý. -HER ALANDA FARKINDALIK- Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, sektörde lider olmanýn gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve yönetim modelini buna göre oluþturduklarýný belirterek, "Samsun'da doðan ancak her geçen gün yükselen bir deðer olarak hedefine Avrupa'yý koyan Çalýk YEDAÞ, lider bir þirketi olma yolunda olduðunu bu verilerle de gösteriyor. Her türlü çalýþmalar 'rol model olarak' medyada yer alarak, örnek oluþturuyor. Tüm paydaþlarýmýzla birlikte ortak bakýþ açýmýz ayný paralelde olduðundan baþarýyý yakalamak hiç zor olmuyor. Toplam Kalite Yönetim Sistemi'nin gerektirdiði görev ve sorumluluk anlayýþýyla, sürdürülebilir olmanýn gayesi içindeyiz. Þubat ayýnda birçok ödül ve davet aldýk yýlýnýn vergi rekortmeni olurken, istihdam konusunda yine ödüllendirildik. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle her kesimin takdirini aldýk. Bunlar ödüllerle de taçlandýrýldý. Ev hanýmlarýmýza 'Enerji Verimliliði' temalý eðitimler veriyoruz. Gençleri 'icat' çýkartmaya davet ettik. Dikkuyruk'u insanlara tanýttýk ve tanýtýyoruz. Her alanda farkýndalýk yaratýyoruz. Bu bizim toplam kaliteyi içselleþtiren yönetim modelimiz olarak ortaya çýkýyor. KSS Projelerimizdeki 'farkýndalýklarýmýz' Avrupa'nýn da dikkatini çekti ve ilk kez düzenlenecek olan Avrupa KSS Ödül Programý'na davet edildik. Bunlar kendiliðinden olmuyor. Vizyon ve misyonumuzun sonuçlarýdýr. Baþarýlý ve lider olma yolunda büyük adýmlar atan bir þirket olduðumuzun da göstergeleridir" dedi. -HERKES ÝÞÝNDE LÝDER OLMALIDIR- Avrupa'nýn ve Türkiye'nin 'rol model' bir þirketi olmak istediklerini belirten Nurettin Türkoðlu, þöyle devam etti: "Biz Türkiye'nin ve Avrupa'nýn en iyi þirketleri arasýnda yer almak için kurumsal bir yapý çerçevesinde, hazýrladýðýmýz Toplam Kalite Yönetim Sistemi politikamýzý çalýþanlarýmýzla paylaþarak, yolumuza devam ediyoruz. 3 yýldýzlý EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi'nin aldýk, hedefimiz olan Avrupa Mükemmellik Ödülü için çalýþýyoruz. Herkes iþinin lideri olmalýdýr. Çalýþanlar sadece iþini yapma noktasýnda olmamalý, yaptýklarýnýn üstüne bir yenisini daha koymalý. Ayýca yenilikleri takip ederek lider olarak bunu paydaþlarýna yansýtmalý. Her zaman söylediðim gibi, amacýmýz 'rol model' olabilmektir. Tüm paydaþ firmalarýmýzýn da bizimle ayný yolda ilerlediðini ve gelinen noktada paydaþlarýmýzýn da önemli yeri bulunmaktadýr. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin içindeki her birey, kaliteli, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapýnýn gerekliliðini yerine getirmektedir " diye konuþtu. Haber servisi Çanakkale Zaferinde anlamlý hediye Osmancýk Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin yýl dönümünde daðýtýlmak üzere bastýrdýðý 'Zafer Kitapçýklarý' serisine bu yýl da devam etti. Ýlçe merkezindeki 11 Ýlköðretim Okulu'ndaki 5 bin öðrenciye 'Conkbayýrý Þanlý Direniþ' isimli kitapçýðý daðýtmaya baþladý. Osmancýk Belediyesi 2010 yýlýnda Çanakkale Zaferi'nin yýl dönümlerinde özellikle ilköðretim okulu öðrencilerinin zaferin anlamýný daha iyi anlamalarý için kitapçýklar bastýrmaya baþladý. Üç yýldýr devam eden kitapçýk serisi bu yýl da sürdü. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ilçe merkezindeki ilköðretim öðrencilerine üçüncü kitap serisi olan 'Conkbayýrý Þanlý Direniþ' isimli kitapçýðý daðýtmaya baþladý. -ÖÐRENCÝLERDEN ÞÝÝRLÝ KARÞILAMA- Kitapçýk daðýtýmýnýn baþlangýcýný Osmancýk ve Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan veren Baþkan Yazýcý öðrenciler tarafýndan sýcak bir þekilde karþýlandý. Öðrenciler ile okul bahçesinde bir süre sohbet eden Baþkan Yazýcý, öðrencilerin eðitimle ilgili düþüncülerini de dinledi. Baþkan Yazýcý daha sonra okul yöneticileri ve öðretmenler eþliðinde sýnýflarý gezerek yeni bastýrýlan 'Conkbayýrý Þanlý Direniþ' isimli kitapçýðý daðýttý. Sýnýflarda öðrencileri ziyaret ederek kitapçýklar daðýtan Baþkan Yazýcý'ya okul yönetici ve öðretmenleri de anlamlý ve öðretici kitapçýk serisini devam ettirdiði için teþekkür etti. -ÝLKÖÐRETÝM OKULLARINA KÜLTÜR HÝZMETÝ- Çanakkale Zaferi'nin anlamýný ve önemini öðretici bir dille anlatan eðitim ve kültür serisinin 2010 yýlýnda 'Seyit Onbaþý' isimli kitapçýkla baþladýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Geçtiðimiz yýllarda 'Yahya Çavuþ', 'Nusret Mayýn Gemisi' isimli kitapçýkla devam ettirdiðimiz kültür ve eðitim serimizi bu yýl da 'Conkbayýrý Þanlý Direniþ' isimli kitapçýkla devam ettiriyoruz. Belediyemizin kültür hizmeti kapsamýnda devam eden bu çalýþmalarýmýzla hem Çanakkale Zaferi'nin önemini anlatmak hem de öðrencilerimizin geliþimlerine katký saðlamak istiyoruz" dedi. -11 OKULDA 5 BÝN KÝTAPÇIK DAÐITIMI- Kitapçýk serisinin bu yýl ilçe merkezindeki 11 ilköðretim okulundaki öðrencilerine 5 bin adet daðýtýlarak devam edeceðini kaydeden Baþkan Yazýcý, "Eðitim ve kültür hizmetini ilköðretim okullarýmýzda Çanakkale Zaferi'nin anlatýlmasý ile baþladýk ve üç yýldýr devam ediyoruz. Kültür hizmetlerimizle öðrencilerimizin ufkunu daha da açmak, okullarýmýza da kaynak anlamýnda katký saðlamak istiyoruz. Bu kapsamda devam eden kültür hizmetlerimiz hýz kesmeden devam edecektir" diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, kitapçýk daðýtýmýnýn diðer ilköðretim okullarýnda da devam edeceðini bildirdi. Haber servisi "Osmancýk'a bölgeye hitap edecek gençlik merkezi yapacaðýz" Osmancýk'ta AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda konuþan Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, "Türkiye'nin dört bir tarafýndan hýzlý bir yatýrým atýlýmý yaþýyoruz" dedi. Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan Yakup Alar, Halil Ýbrahim Kaya, Gülbin Çayýr Torun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile partili üyeler katýldý. Toplantýda bir açýþ konuþmasý yapan AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, ilçede gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise bölgede e-devlet sistemine geçiþ yapan ilk ve tek belediye olmalarýndan dolayý Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'den ödül aldýklarýný ve bu ödülün tüm Çorum'un ödülü olduðunu ifade etti. Baþkan Yazýcý, büyük alt yapý projesi kapsamýnda yürütülen çalýþmalarýn sürdüðünü ve ilçede bir yatýrým ataðýnýn devam ettiðini kaydetti. Osmancýk'ýn bugüne kadar alýnmayan bütün hizmetleri aldýðýný ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, gerek belediye yatýrýmlarý ve gerekse diðer yatýrýmlarla Osmancýk'ýn çehresinin deðiþtiðini ve yatýrýmlarýn devam ettiðini kaydetti. Baðcý, sadece Osmancýk'ta deðil tüm Türkiye'de bir yatýrým atýlýmýnýn sürdüðünü bildirdi. Bölgede Gençlik Merkezi'nin olmadýðýný ve Osmancýk'a bölgeye hitap edecek bir Gençlik Merkezi'nin kazandýrýlmasý için çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü ifade eden Baðcý, "Osmancýk'ta Gençlik Merkezi, Güreþ Eðitim Merkezi ve öðrenci yurtlarýnýn yapýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Bu projeler telaffuz edilen deðil bizim gün ýþýðýna çýkarttýðýmýz projelerdir" dedi. Ýlçede belediye tarafýndan 30 milyon TL deðerinde alt yapý yatýrýmý ataðýnýn baþlatýldýðýný ve çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü hatýrlatan Baðcý, "Belediyemiz ilçenin 50 yýllýk sorununa neþter vurdu. Bu yatýrým önemli ve takdir edilmesi gereken bir yatýrýmdýr. Þu ana kadar bu projenin yürütülmesi ile ilgili bize aksettirilen ciddi bir sorun yok. Bu konuda tüm halkýmýza gösterdikleri sabýr ve duyarlýlýktan dolayý teþekkür ediyoruz. Çünkü Osmancýk'ta bu bir asýra yaklaþan bir sorundu. Bu sorun tarih oluyor" diye konuþtu. Baðcý, il ve ilçe teþkilatlarýnýn yaklaþan yerel seçimler de önemli baþarýlara imza atacaklarýna inandýklarýný belirterek çalýþmalarýn þimdiden baþladýðýný bildirdi. Haber servisi Þehit Þükrü Özyol Çanakkale Zaferini kutladý Belediye'den Çanakkale konseri Çorum Belediyesi, Çanakkale Haftasý etkinlikleri kapsamýnda konser düzenliyor. 20 Mart Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu'nda gerekleþtirilecek olan konser ve þiir dinletisi saat 19.30'da baþlayacak. Çorum Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenecek olan programda Türk Halk Müziði'nin usta ismi Esat Kabaklý türküleriyle, Serdar Tuncer de þiirleriyle Çorumlulara unutulmaz bir program sunacak.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çanakkale Haftasý nedeniyle düzenlenecek olan programa tüm Çorum halkýný davet etti. Haber servisi TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu Kum Sanatý gösterisi ile "Çanakkale Zaferi"nin 98.yýlýný kutladý. Teknoloji Tasarým Öðretmenini Muhittin Uysal'ýn üç boyutlu olarak hazýrladýðý sahnede sunulan programda, günün anlam ve önemini belirten konuþma Sosyal Bilgiler öðretmeni Ýsmail Emre Özdilli tarafýndan yapýldý. Özdilli konuþmasýnda, "Çanakkale bir destandýr, kahramanca dövüþtüðümüz fakat kelimelerle ifade edemediðimiz bir destan, en kalabalýk þehirlerimizden üç hanelik bir köyümüze kadar bu destaný duymamýþ daha "Çanakkale" sözünü duyar duymaz baþýný dik tutup gözlerini bir noktaya dikerek yalnýz kaðýda deðil yüreklere yazýlmýþ olan bu þahadet destanýný sayfa sayfa okumayan bir kiþi yoktur içimizde" dedi Öðrencilerin okuduðu þiir ve Çanakkale türküleri ile devam eden programda Türkçe Öðretmeni Fahri Ergün'ün hazýrladýðý "Çanakkale Geçilmez" adlý oratoryo sunuldu. Çanakkale'de bir askerin hikayesini anlatan kýsa filmim ardýndan sahneye Türkçe Öðretmeni Cemal Erþan çýktý. Erþan, "Al Sanat" ekibinin sunduðu kum sanatý eþliðinde Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Þehitlerine" adlý þiirini okudu. Ýzleyicilere duygusal anlar yaþatan bu gösteri salondan büyük alkýþ aldý. Okul Müdürü Ayhan Geylani, "Bir hilal uðruna sayýsýz güneþlerin battýðý, yüz binlerce vatan evladýnýn birer birer þehit düþtüðü, yedi düvele "Çanakkale geçilmez" dedirten bir büyük destanýn yýl dönümü vesilesiyle hazýrlanan programa emeðe geçenlere teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Haber servisi

10 HABER 10 Bal Üreticileri Birliði'ni Baðcý açtý Tema Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði ve Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü Mimar Sinan Ýlkokulu'nda seminer düzenledi. Çok sayýda Tema gönüllüsünün katýldýðý seminerin sunuculuðunu Genç Tema Kulübünden Eda Tansýk yaptý.mimar Sinan Okulu Müdürü Ahmet Çek yaptýðý konuþmada, Tema Vakfý Çorum Ýl Temsilciliði ile yaklaþýk 2 yýldýr verimli bir çalýþma içerisinde olduðunu belirtti. Çorumda ilk defa Minik Tema Takýmýnýn kendi okullarýnda oluþturulmasýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný vurgulayan Çek, doðanýn korunmasýnda ve gelecek nesillere daha saðlýklý býrakmak için herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiði söyledi.tema Vakfý Ýl Temsilcisi Erkan Çirkin de yaptýðý konuþmada Çorum'da yapýlan Tema faaliyetlerini anlattý. Çirkin konuþmasýnda ilkokul ve anaokullarýnda hýzla Minik Tema Takýmlarýnýn oluþturulduðunu ve okullarda eðitim çalýþmalarýnýn sürdürüldüðünü söyledi. Çorum'daki gönüllü sayýsýnýn hýzlý artmasýnda duyduðu mutluluðu ifade eden Çirkin bu çalýþmalarýn fidan dikme çalýþmalarýyla devam edeceðini belirtti. Mimar Sinan Ýlkokulu Minik Tema takýmý danýþman öðretmenlerinden Yücel Alptekin ise okullarýnda kurduklarý takýmla beraber heyecanlarýnýn ve doðaya olan sorumluluklarýnýn çok daha arttýðýný kaydetti.yapýlan konuþmalardan sonra Hitit Üniversitesi Genç Tema kulübünden Duygu Gündoðan'ýn hazýrladýðý Minik Tema sunumuyla AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Bal Üreticileri Birliði Osmancýk Þubesi'nin açýlýþýný yaptý. Bal Üreticileri Birliði Osmancýk Þubesi düzenlenen törenle dualarla hizmete girdi. Açýlýþa AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile çok sayýda davetli katýldý. Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþý'nda bal üretimi hakkýnda bilgi alan Baðcý, günümüzde sahte balýn yaygýnlaþtýðýna dikkat çekerek, "Þifa kaynaðý olan önemli besin ürünlerimizden olan bal konusunda birliklerin üretimini yaptýðý patentli bal ürünlerinin kullanýlmasýný ve tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Tüketicilerimiz ve üreticilerimiz bu konuda daha duyarlý olmalý" dedi. Baðcý, Osmancýk Bal Üreticileri Birliði Þubesi'ndeki açýlýþta vatandaþlarla da bir araya geldi. Milletvekili Yýldýrým, çözüm sürecini anlattý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Iðdýr ve Aðrý illerinde Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile birlikte bir dizi programa katýlarak hükümetin açýlým ve anayasa çalýþmalarý hakkýnda halký bilgilendirdiler. Ankara'dan Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile birlikte havayolu ile cumartesi günü Iðdýr'a giden ve pazar günü de Aðrý'ya geçen Milletvekili Murat Yýldýrým, burada hem vatandaþ ziyaretleri hem de gün boyu devam eden çeþitli toplantýlara ve teþkilat çalýþmalarýna katýldý. Barýþ süreci çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, "Biz büyük bir kararlýlýk içerisinde bu süreci yürütüyoruz. En önemli unsur hükümetin kararlýlýðýdýr. Biz hükümet olarak bütün riskleri aldýk. En ileri adýmlarý atmakta tereddütsüz kararlýyýz ve inþallah bu süreci o þekilde yürütüyoruz. Her kesimin bu sürece katkýsý vardýr. Zaten bunun için buradayýz. Bölgede ki sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin ve bölge vatandaþlarýmýzýn düþünceleri bu süreç için önemlidir. Bu sadece bu hükümetin bir sorunu deðil, ülkemizin bir sonudur. El birliði ile bunu çözeceðiz. Þu anda süreç olumlu bir þeklide devam ediyor. Sürecin ayrýntýlarý hakkýnda çok konuþmuyoruz. Hükümet kesimi olarak en az konuþuyoruz. Sebebi de çok konuþmak yerine iþ yapmayý tercih ediyoruz. Önceden konuþarak gereksiz spekülasyonlara mahal vermek istemiyoruz. Bizlerin açýklamalarýný dikkate alýn bazen basýnda spekülasyonlu gerçeði yansýtmayan haberler oluyor. O açýklamalardan ziyade resmi açýklamalarý dikkate alýn çok itibar etmeyin zaten süreç çok da kapalý yürümüyor þeffaf yürütülüyor" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn programýna AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn yaný sýra, AK Parti Aðrý Milletvekili M Kerim Yýldýz, AK Parti MKYK Üyesi Osman Can da eþlik etti. TEMA, Mimar Sinan'da bilgilendirme yaptý katýlýmcýlar bilgilendirdi. Genç Tema kulübünden Enes Demiray ise hazýrladýðý orman sunumu ile ormanlarýn önemini, ormanlarýn nasýl oluþtuðunu, ormanlarda hangi canlýlarýn olduðu ve ormanlarý nasýl ve neden korunmasý gerektiði hakkýnda bilgiler verdi. "Çanakkale, Türk milletinin destana dönüþmüþ mücadelesidir" Þehitleri unutmadýlar Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürlüðünde eðitim alan öðrenciler gazilerle birlikte þehitliði ziyaret ederek dua ettiler. 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yýldönümü nedeniyle gerçekleþtirilen programda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürlüðü öðrenciler Çorum Muharip Gaziler Derneði üyeleri ile birlikte þehitliði ziyaret ettiler. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan programa Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mihrinur Karakaya, Muharip Gaziler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan þehitlerin mezarlarý baþýnda dua eden minikler daha sonra gazilerle birlikte aðaç diktiler. Yasin YÜCEL TÜRKAV Ýl Baþkaný Erhan Çevik, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü" nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Çanakkale Zaferi'nin bu sene 98. yýl dönümünü kutluyoruz. Kahraman milletimiz, bundan tam 98 yýl önce Çanakkale'de "yedi düvel"e karþý savaþmýþtýr. Bir büyük milletin var olma mücadelesine dönüþen Çanakkale Savaþý, dünya tarihine vurulmuþ, en büyük zaferdir" dedi. Çanakkale'de ulaþýlan kahramanca sonucun, Türk milletinin kendi topraklarýnda asla ve asla yenilemeyeceðinin tüm dünyaya ilaný olduðunu ifade eden Erhan Çevik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasýnýn milletimizin azimi, imaný ve kararlýðýyla birleþmesi, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini o yýllarda atmýþtýr. Büyük Türk Milletinin destamýþtýr. Conkbayýrý, Seddülbahir, Alçýtepe, Kireçtepe, Kilitbahir ve Arý burnu gibi daha pek çok cephelerde Mehmet çavuþlar, Seyit Onbaþýlar ve daha binlerce kahraman tarafýndan verilen, Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Kahramaný olarak ilk kez dünyaya tanýtan, her türlü teknolojik üstünlükle saldýran 7 düvele yüreðinde çarpan vatan aþkýyla dur diyen bir destanýn yazýldýðý, her metrekaresinin al kanlarla sulandýðý savaþýn adýdýr Çanakkale. Topraðýn üstünde yaþayanlar olarak, bu topraða kanlarýyla hayat verip vatan yapanlara karþý borcumuzun bilincindeyiz. Millet olarak, tarihimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, Baþta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaþlarý olmak üzere tüm Þehitlerimizi rahmet, minnet ve saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad ol- "YAÞADIKÇA YAÞANANLAR" UNUTULMAYAN GÜNLERÝMÝZ: Unutulmayan sayýsýz günlerimiz vardýr.onlarýn bazýlarýný gereðince deðerlendirir,geleceðe devrederiz.ama bunun yanýnda bazý günleri nedense unuturuz.aslýnda biz onlarý unutmamýþýzdýr.birileri ortaya bazý nedenler sürerek bizi onlardan Müslüm Tunaboylu uzaklaþtýrýr.ýþte bu tür insanlar,bireysel olsalar da etkin olmayý amaçlarlar.bu tür insanlarý yakýnýmýzda kilere dilimizin döndüðü kadar anlatmalýyýz. Belirli günlerle ilgili takvimler oluþturulur.önceden o gün için bazý hazýrlýklar yapýlýr.hazýrlýklar için elbette azda olsa bir ekonomiye gerek duyulur.bazý kiþisel atýlýmlarý gördükçe biz iþte böyleyiz diyebiliyoruz.hele bazý kuruluþlar belirli günlere beklediðimizden de çok katký saðlarlar.bu konuda elini cebine atan kiþisel ve kamusal kuruluþlara teþekkür etmeliyiz lý yýllarýn sonunda Marmara ve Ege Bölgesi'ne çocuklarýmla birkaç süren bir gezi yaptým.okuma kitaplarýnda "Ben Gönen'de Doðdum" adý bir parça vardý.bu yerleþim yerini merak etmiþimdir.otobüsle kentin giriþ kapýsýna yaklaþtýðýmýzda yukarda belirttiðim sözün bir tabelaya "Ömer Seyfettin" adý da yerleþtirilmiþ.daha otobüste çocuklarýma anýmsadýnýz mý dedim.çocuklarým gibi tüm okuyan çocuklarýmýz Ömer Seyfettin in bir eserini muhakkak okumuþlardýr. Bazen birkaç sözcükten oluþan tabelalar insanýn usundan silinmezler.saðlýklarýnda pek anlayamadýðýmýz bir çok yazar-çizer ebediyete intikal ettikten sonra öðrenilmeye çalýþýlýr.yazar-çizer emektarlarýna yaþarken biraz destek saðlansa o yörenin ekonomisi gerilemez,tersine yükseliþe geçer. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Ders Araçlarý Genel Müdürlüðü nün hemen her ilde bir ders araçlarý bürosu vardý.bu büroda görevli insanlarýn çoðu öðretmendi.bakanlýk oluþturduðu kadrolarla ulusumuzun unutulmaz günleri ile ilgili filmler çevirerek hizmet etmeye çalýþmýþtýr. Devlet elindeki tüm olanaklarý eðitime vererek,genç kuþaðý bugünlere taþýmýþtýr.bugün dün deðildir artýk.ekonomi yapýlan açýklamalara göre yükseliþtedir.dün eðitime ödenek ayýrýrken ne ölçüde sýkýntýlar yaþandýðýna zaman, zaman tanýk olmuþuzdur yýlýnda Çorum Merkez Ýlkokuluna öðretmen olarak atanmýþtým.okul henüz inþa halinde idi.biz Cumhuriyet Ýlkokulunu iki okul olarak kullanýyorduk.sabah Cumhuriyet,öðle sonrasý Hürriyet Ýlkokulu eðitim öðrenimini sürdürüyordu. Þubat 1961 de Hürriyet Ýlkokulu dönemin Milli Eðitim Bakaný hemþerimiz Hilmi Ýncesulu Tarafýndan kullanýma törenle açýldý.o yýl Cumhuriyet Bayramý kutlama törenlerine okul olarak katýlmak için Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan okulumuz için ayrýlan 155 lira ile 55 liraya bir bayrak alarak,okul hizmetlisinin becerisi ile saðlanan gönderle törene katýldýk. Okulumuza çevre okullardan öðrenciler nakledilmiþler,hürriyet Ýlkokulu öyle þekillenmiþti.bazý öðrencilerin daha önce yaptýrdýklarý yavrukurt elbiseleri vardý.onlar törene öyle gelmiþlerdi.birkaç okul müdürüne yazý yazarak bize ödünçte olsa bir trampet verilmesini Ýstemiþtim.Ama ne yazýk ki yazýma olumlu yanýt verilememiþti.bir yetkiliye durumu aktardýðýmda birlikte öðrenim gördüðümüz okulun arkasýnda törene katýlmamýzý istedi.önce ben sonra da öðrenciler çok üzüldüler. Törenden sonra okula döndüðümüzde öðrencilerin göz yaþlarýnýn kurumadýðýna tanýk olmuþtuk.öðretmen arkadaþlarla bir durum deðerlendirmesi yaparak daha sonra kutlanan bayram da yararlanmak üzere Çorum da dört trampet yaptýrdýk.olayý yaþayan veliler gerekli yardýmý saðlayarak benim için unutulmaz olmuþlardýr. Ders Araçlarý eðitim alanýnda unutulmaz görevler üstlenmiþlerdir.çoðu ders konularý filme alýnmýþ Anadolu ya hizmet için sunulmuþtu.çocuklar belirli günleri sanýrým önce o filmlerle öðrendiler.görsel eðitim için hazýrlanan filmler o dönemin öðrencilerince hatýrlanmaktadýr. Çanakkale Geçilmez filmleþtirildiðinde ne kadar sevinmiþtik.siyah beyaz filmlerle öðrenciler tarihin unutulmaz sayfalarýný beyinlerine yerleþtirmiþlerdi. Bu günlere iniþli çýkýþlý,acýlý günlerin sonunda ulaþabildik.günün olaylarýný dünkü gibi 24 saatte deðil birkaç saniye sonra öðrenme olanaðý buluyoruz. Çok uzatmadan yazýmý noktalamak istiyorum.sanýrým bazý kuruluþlara,görevlilere sergilemeye çalýþtýðým konular bundan böyle olumlu bir sonuca ulaþtýrýlýr umudu ile okurlarýma saygýlar sunarým.

11 SPOR 11 Ispanak: Eski valimiz Toprak'ýn ilgisi bizleri sevindirdi Belediyespor, Mardin'e gözünü çevirdi Elazýð Belediyespor ile berabere kalarak kümede kalma yolunda önemli bir avantajý yitiren Çorum Belediyesporpazar günü deplasmanda karþýlaþacaðýmardinspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Mardinsporile hafta sonunda ligdeki kaderini önemli ölçüde etki edecek karþýlaþma oynayacak olan Çorum Belediyespor'da bugün yapýlacak antrenmana tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniliyor. Mavi-Beyazlýlar, haftanýn ilk antrenmanýný bugün saat 13.30'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacak. Haber: Adnan Yalçýn Oðuzhan, Mardin maçýnda yok! Çorum Belediyesporlu Oðuzhan Saraçoðlu gelecek hafta oynanacak Mardinspor karþýlaþmasýnda Belediyespor formasý giyemeyecek.elazýð Belediyespor karþýlaþmasýnda sarý kart gören Oðuzhan Saraçoðlu bu sarý kart ile bu sezon dördüncü sarý kart görerek cezalý duruma düþtü. Genç futbolcu haftaya deplasmanda oynanacak olan Mardinspor karþýlaþmasýnda takýmdaki yerini alamayacak. Orta sahanýn baþarýlý oyuncusu Oðuzhan Saraçoðlu'nun daha ciddi bir maç yerine Mardinspor maçýnda cezalý olmasý teknik heyetin tesellisi oldu. Haber: Adnan Yalçýn Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak yaptýðý yazýlý açýklamada Diyarbakýr Valisi bir dönem Çorum valiliði de yapan Mustafa Toprak'ýn yakýn ilgisinin Çorumspor camiasýný sevindirdiðini belirtti. Ispanak açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi. Ispanak "Diyarbakýr deplasmanýn da bizi en çok sevindiren olay Çorum'un eski valisi, sayýn valimiz Mustafa Toprak'ýn bizlere ve Çorumspora olan ilgisi oldu. Gerek almýþ olduðu güvenlik önlemleri, gerekse konaklama ve yemek gibi konularda her þey son derece üst düzeyde ve olaðanüstü idi. Bizleri ve Çorumspor'u unutmamýþ olmasý son derece camiamýzý sevindirmiþtir. Kendilerine Çorum adýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. Diyarbakr'a 50 kilometre Ýstanbulspor hazýrlýklarý bugün baþlýyor Ligin 28. hafta karþýlaþmasýnda evinde Ýstanbulspor A.Þ'yi konuk edecek olan Çorumspor, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapýlacak antrenmanla start verecek.haftayý deplasmanda oynadýðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýndan aldýðý yenilgi ile moralsiz kapatan U-16 Liginin son haftasý olan 5. haftada oynanacak müsabakalara Osmancýk Belediyespor ve Gençlik Çepnispor takýmlara sahaya çýkmayacak. Kulüp yöneticilerinin konu hakkýnda Futbol Ýl Temsilciliði'ne dilekçe ile baþvurarak futbolcu yetersizliði nedeni ile son hafta Çorumspor, gözünü Ýstanbulspor ile oynayacaðý maça çevirdi. Kýrmýzý-Siyahlýlar, haftanýn ilk antrenmanýný bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'da yapacak.kýrmýzý siyahlý takýmda tüm futbolcularýn antrenmana katýlmasý bekleniliyor. Haber: Adnan Yalçýn U-16 Liginde Osmancýk ve Gençlik Çepnispor maçlarýna çýkmayacak karþýlaþmasýnda sahaya çýkamayacaklarýný bildirdikleri öðrenildi. Osmancýk Belediyespor yöneticisi Ertan Derindere 23 Mart 2013 tarihinde 1 nolu sahada saat de oynamalarý gereken Osmancýk Belediyespor-Çimentospor müsabakasýna çýkamayacaklarýný bildirdi. Gençlik Çepnispor Kulübü yöneticisi Recep Yücel' de ayný tarihte Mimar Sinan Sahasý'nda saat de oynanmasý gereken Gençlik Çepnispor- Alaca Belediye Gençlikspor müsabakasýna çýkamayacaklarýný bildirdi. Futbol Ýl Temsilciliði'nin Osmancýk Belediyespor ile Gençlik Çepnispor Kulüplerini hükmen 3-0 maðlup sayacaðý öðrenilirken, ayrýca iki kulübün müsabakalara gelmemesi nedeni ile 23 Martta oynanacak olan U Hafta müsabakalarýnýn programý ise þu þekilde deðiþtirilecek. kala bizleri karþýlamalarý, ilgi ve alakalarýný eksik etmemiþlerdir. Takýmýz DSÝ misafirhanesinde istirahata çekilene kadar bizleri yalnýz býrakmamýþlardýr. Sabah yine ayný þekilde sabah kalkmamýzdan itibaren güvenlik güçleri yanýmýzda idi. Diyarbakýr il sýnýrlarýný çýkana kadar devam eden bu ilgi ve alaka için emeði geçen tüm görevlilere ve sayýn valimiz Mustafa Toprak'a sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp baþkaný Av. Metin Kýlavuz, Genel kaptanlarý Cemal bey ve yöneticileri Abidin bey'e misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayý teþekkürlerimizi sunarýz. Gerek kaldýðýmýz yere gelip bizi ziyaretleri, maçtan sonra ilgi ve alakalarý son derece centilmence ve misafirperver davranmalarý bizleri mutlu etmiþtir. Sporun dostluk, kardeþlik ve barýþ olduðu sözünü en iyi þekilde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kulübü gerçekleþtirmiþtir" Özbey: Kötü baþladýk, kötü bitirdik Çorumspor takým sorumlusu Yetgin Özbey, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda alýnan 6-0'lýk maðlubiyeti deðerlendirdiði açýklamasýnda karþýlaþmaya kötü baþlayýp, kötü bitirdiklerini söyledi. Özbey " Maçýn en iyi özeti sanýrým kötü baþladýk, kötü bitirdik olur. Karþýlaþmaya çok kötü baþlamamýz ilk 20 dakikada 3 gol yememize neden oldu. Buna savunmamýzýn önemli isimleri Osman Bodur, Metehan ve Fatih'in olmamasý da etken oldu diye düþünüyorum. Ýlk yarýyý dediðim gibi çok fazla üretken olamadan yenilen 3 golle kapattýk. Ýkinci yarýnýn ilk 30 dakikasýnda da oyun olarak rakibimizden daha iyi oynadýk bu dakikalarda bir þutumuz direkten dönerken önemli gol fýrsatý da yakaladýk. Karþýlaþmanýn sonlarýna doðru aradýðýmýz golü bulamayýnca oyundan düþmeler yaþadýk. Bu nedenle kalan dakikalarda da 3 gol gördük yani kötü bitirdik. Karþýlaþma sonunda Çorumlu futbolcu Nedim'de takýmdaki gençleri kutladý ve takým olarak bizim çocuklara övgüde bulundu. Karþýlaþmada tecrübesizlikten kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle goller de yesek onurumuzla mücadelemiz rakiptende övgü aldý. Bu da bizim tesellimiz oldu. Ligde kalan maçlarýmýzda eksik oyuncularýmýzýn katýlýmý ile daha iyi sonuçlar alacaðýmýzý umuyorum ve bunun içinde çok çalýþacaðýz" dedi. Haber: Adnan Yalçýn Haluk Yakýn'dan baþarýlý performans Kurumlar Voleybol Turnuvasý Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenen TBF yýldýz erkekler bölge þampiyonasýnda görev alan ilimiz C klasman hakemi Haluk Yakýn turnuva boyunca 6 maçta görev alýrken gösterdiði baþarýlý performans ile beðenildi. Bölge þampiyonasýnýn grup müsabakalarýnda 5 maçta görev alan Haluk Yakýn baþarýlý yönetimleri ile dikkat çekti. Yakýn, grup maçlarýnda ki baþarýlý yönetiminin karþýlýðýný yarý final müsabakasýný yöneterek aldý. Hakemimiz Eskiþehir Geliþim Koleji ile Kardemir Karabük arasýnda oynanan yarý final müsabakasýnda da baþarý ile görev yaptý. 10 Nisan Polis Günü kutlamalarý kapsamýnda her yýl düzenlenen Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý haftasonu oynanan karþýlaþmalarla devam etti. Ziraat Mühendisleri ile ÇESDER arasýnda oynanmasý gereken mücadeleye Ziraat Mühendislerinin maça çýkmamasý nedeniyle ÇESDER 3-0 hükmen galip ilan edildi. Diðer mücadelelerde Voleybol Okulu, Çorum Barosu'nu 25-9, ve 25-11'lik setlerle 3-0 yendi. Hafta sonunda oynanan son karþýlaþmadaemniyetspor, 25-20, 25-6 ve 25-12'lik setlerle Türk Telekom'u 3-0 yenerken, Hastane ise KAFKASDER 'i 25-22, ve 25-10'luk setlerle 3-0 maðlup etti..

12 Amatör kümeye "Ügs" engeli 24 Mart 2013 pazar günü oynanmasý gereken 1. Amatör Küme Büyükler Ligi ile 2. Amatör Küme Büyükler Ligi Müsabakalarý ayný tarihte kýsa adý ÜGS olan Üniversiteye Geçiþ Sýnavý olmasý nedeni ile ileriki bir tarihe ertelendi. Ertelen 1. Amatör Küme PLay-Off ligi 3. Hafta müsabakalarý play-off liginin devre arasý olan 31 Mart 2013 Pazar günü oynatýlacak olup, ertelenen 2. Amatör Küme Büyükler Liginin 4. Hafta müsabakalarý ise 7 Nisan 2013 Pazar günü oynanacak. A dn a n Y al ç ý n 13. Adam Mardin'i yener miyiz acaba! Bu Elazýð Belediyespor'u gördükten sonra mavi beyazlý futbolcu arkadaþlara þunu sormak istiyorum: Hangi maçý kazanacaksýnýz. Mardinspor'u yener misiniz? Benim þahsi fikrim ilk yarýnýn baþýnda da belliydi. Takýmýn kaliteli oyunculardan kurulu olduðuna inanmýyordum. Ancak zaman zaman tempolu oyunlarýndan dolayý bu takýmýn ancak çok koþarak maç kazanabileceðine kanaat etmiþtim. Þu ana kadar hep haklý çýktým. Elazýð Belediyespor'un maç öncesinde son maçlarýnda aldýðý skorlara bakýldýðýnda savunmasý iyi ancak hücumu zayýf bir takým verileri dikkat çekti. Karþýlaþmayý izlediðimde ise Elazýð ekibinin savunmasýnýn da öyle çok çok iyi olmadýðýný hücum hattýnýn ise amatör takým seviyesinde olduðunu gördüm. Hücum yönü çok kötü ancak savunmasý iyi olan bir takýma nasýl hücum edersiniz diye sorulsa eminin 100 kiþiden 90'ný böyle bir takýma önde baský kurarak defansýný hataya zorlayarak gafil avlamak lazým diye cevap verir. Halit hocanýn kurmuþ olduðu hücum ve orta alan hattý da buna müsait adamlardan kuruluydu. Ne var ki maçta bir türlü önde baský yapýlamadý. Savunmasý çok iyi adamlardan kurulu olmasa da temkinli oyun oynayan bir görüntü çizen Elazýð Belediyespor'a karþý aðýr ataklarla ve zaman zaman havadan toplarla hücum yapýldý. Sonuç 90 dakikada 0-0. Halbuki karþýlaþmanýn 59. Dakikasýnda Oðuzhan Saraçoðlu presle kaptýðý topla Ender'i ceza alnýna soktu top direkten döndü. Ýþte 90 dakika bana göre bu yapýlmalýydý. Ancak maalesef yapýlamadý. Koca 90 dakikada önemli sayýlacak gol pozisyonu 1 bilemediniz 2 kere ele geçti o da karambol türünde. Maç bittiðinde ise Belediyespor bu maçý kazamazsa hangi maçý kazanacak bundan sonraki haftalarda ne olacak diye düþünerek gazeteye geldim.belediyespor'undeplasman karnesi herkesin malumu deplasmanda zaten maç kazanan bir takým deðil. Ýþte deplasmanda tek yendiði takým Elazýð Belediyespor'u evinde yenemedi. Haftaya Mardinspor maçý var bunu kazanýrlar diyorum ancak yine de bu futbolu görünce maalesef emin olamýyorum. Futbolcu kardeþlerim maalesef herkesi bu hale getirdiler. MARDÝN'Ý YENERSEK HERÞEY BÝTECEK MÝ? Belediyespor futbol anlamýnda artýk hiç zevk vermiyor. Önceki maçlarda azda olsa Haydar, Oðuzhan Yalçýn, Oðuzhan Saraçoðlu ve Ethem ile etkili oluyorduk. Kaan ile Serdar ile gol buluyorduk. Elazýð maçýnda ise pozisyona dahi girmekte o kadar zorlandýk ki, artýk Mardinspor maçýndan bayaðý korkar oldum. Hadi o kadar abartmayalým Mardinspor'u yeneriz diyelim. PekiMardinspor'u yendiðinizde bitiyor mu lig. Ayný hafta Elazýð Belediyespor'da evinde Kocaelispor'u yenerse Mardin maçýndan alýnacak 3 puanýn hiçbir avantajý kalmayacak. Ve Elazýð'ýnMardinspor ile evinde ve bir de cepte 3 puaný garanti Diyarbakýr maçý var. Elazýð'ýn Diyarbakýr ile maçý olduðu hafta Çorum Belediyespor, Ýstanbul deplasmanýnda Beylerbeyi ile oynayacak. Yine Elazýð Belediyespor'unMardinspor ile evinde oynayacaðý 32. Hafta Çorum Belediyespor yinedeplasmandakeçiörengücü ile karþýlaþacak. Bufikstüre bakýldýðýndaelazýð'ýn gelecek hafta Kocaelispor yenilmesi ancakbelediyespor'u rahatlatacak. Yoksa Diyarbakýr ve Mardinspor haftalarý Belediyespor'un Elazýð'a yakalandýðý haftalar olabilir. Yani kýsacasý Belediyespor büyük bir avantajý elinden kaçýrdý. Ýnþallah ileriki haftalarda bu kaçan 2 puana yanmayýz. ÇORUMSPOR DÜÞTÜ, KINALARINIZI YAKIN! Koca 45 yýllýk maziye sahip Çorumspor amatöre düþtü. Matematiksel anlamda da düþme gerçekleþti. Artýk bize sadece Çorumspor'un düþmesinden mutlu olanlara 'Kýna yakýn' demek kalýyor. Sezon baþýnda yapýlan skandal hatanýn ardýndan, kaprisleri nedeniyle bazý futbolcularý oynatmayarak maç kaybetmemizi saðlayanlardadüþmemizde azda olsa katkýsý oldu. Yönetici, teknik adam, gazeteci her kimse küme düþmemizde emeði geçenlere ve mutlu olanlara tüm Çorumspor taraftarý ve kendi adýma sakladýðýnýz kýnalarýnýzý çýkarýnda malum yerlerinize yakýn diyorum. En çok neye üzülüyorum deli oluyorum bilir misiniz? Bir takým bir þekilde küme düþer, bu futbolda vardýr. Ancak bazý kiþilik bozukluðu olan insanlar geçtiðimiz yýlarda U17 maçý için Trabzon'a gidençorumspor U17 takýmýný sahaya çýkamasýn diyefederasyonaþikayet ederler, otel lobilerinde Çorumspor'u satarlar veardýndançorumspor'u þikayet edip ve satan bu insanlarýn- Çorumspor'dan ekmek yemesine çok üzülüyorum. Ve hala bu insanlarýnçorumspor hakkýnda çok rahat bir þekildekonuþabiliyor olmasý en çok can yakaný. Ne diyelim bitirdiniz iþte Çorumspor'u gözünüz aydýn. Emin olun Çorumsporlular sizi asla unutmayacak. Hoþçakalýn Kocaelispor'un Elazýð Belediyespordeplasmanýndan puan çýkarmasý, Çorum Belediyespor'un Mardinspor'u yenmesinden daha önemli ELAZIÐ'IN KOCAELÝSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLÝ Çorum Belediyespor Elazýð Belediyespor Çorum Belediyespor ile Elazýð Belediyespor arasýnda devam eden kümede kalma yarýþýnda her iki takýmýn ligde kalan maçlarýnýn önemi bir kat daha arttý. Gelecek hafta Mardinspordeplasmanýna gidecek olan Çorum Belediyespor'un bu karþýlaþmadan 3 puan almasý önemli gibi gözükse de, Kocaelispor'un Elazýð Belediyespor'dan puan almasý mavi beyazlý ekip için çok daha önemli. Elazýð Belediyespor'un Kocaelispor karþýsýnda alacaðý galibiyet isekümede kalma yolunda þans ibresinidiyarbakýrspor ve Mardinspor ile maçý olan Elazýð Belediyespor'dan yana çevirecek. Çorum Belediyespor ve Elazýð Belediyespor'un kümede kalma yarýþý bu hafta sonunda Mardinspor ve Kocaelispor ile baþlarken, ligin 29. Haftasýnda Çorum Belediyespor evinde 53 puanla lig sýralamasýnda 4. Sýrada yer alan K.MaraþBelediyespor'u konuk ederken, Elazýð Belediyespor ise 30 puanla 11. Sýrada yer alan Arsinspor'a konuk olacak. 30. Hafta maçlarýnda ise Çorum Belediyespor kümede kalma potasýna en yakýn ekiplerden Beylerbeyispor'a konuk olurken, Elazýð Belediyespor ise ligden ihraç edilen Diyarbakýrspor maçýnda oynamadan 3 puan alacak. Devam eden haftalarda ise Çorum Beldiyespor,Sancaktepespor ile evinde, Keçiörengücü ile deplasmanda, OyakRenaultspor ile içerde son maçta ise deplasmanda Isparta Emrespor ile oynayacak. Elazýð Belediyespor ise son dört karþýlaþmasýnda sýrasý ile Yimpaþ Yozgatspor ile deplasmanda, Mardinspor ile evinde, K. Maraþ Belediyespor ile yine evinde ve son maçýnda ise deplasmanda Beylerbeyispor ile mücadele edecek. Kalan maçlarýn daðýlýmýna bakýldýðýnda ise son 4 haftaya küme düþme tehlikesi ile girecek olan Çorum Belediyespor'un karþýlaþacaðý rakiplerin daha güçlü ve Elazýð Belediyespor'un ise üst üste 2 hafta evinde oynayacak olmasý dikkat çekiyor. Elazýð Belediyespor'un 32. ve 33 haftalardamardinspor ve K. Maraþ Belediyespor ile evinde üst üste oynayacak olmasý ve puan farkýný artýramayacakbelediyespor'un son haftalarda iþinin ne denli zor olacaðýný gösteriyor. Haber: Adnan Yalçýn Kýlýç: Galibiyet için oynadýk, ancak beklediðimiz golü bulamadýk Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç Elazýð Belediyespor karþýlaþmasýnýn kazanmak istedikleri önemli bir karþýlaþma olduðunu bu nedenle galibiyet için oynamalarýna raðmen aradýklarý golü bir türlü bulamadýklarýný belirterek maç analizinde þunlarý söyledi. Kýlýç "Ýki takým için çok önemli bir maçtý, ama bizim için daha önemli bir maça çýktýk. Maçý kazanýp puan farkýný dokuza çýkarmaktý hedefimiz. Hafta baþýndan itibaren futbolcularýma bu maçýn önemini anlatmaya çalýþtýk ve hazýrlýklarýmýzý da mutlak galibiyet parolasý üzerine yaptýk. Maça iyi baþladýk, ilk dakikalardan itibaren pozisyon bulmaya baþladýk ve biran önce gol bulup rahatlamak istiyorduk. Tabi maçýn stresi ile oynanan maçta çocuklarým iyi mücadele ettiler, hata yaptýklarýnda kenardan müdahale ettik. Rakip savunma aðýrlýklý bir oyun ortaya koydu. Çakýlý bir defans bloðu ile karþýlaþacaðýmýzý biliyorduk. Bizlerde ona karþý oyunda sabýrlý davranarak, kenarlardan defansýn arkasýna topu indirip gol pozisyonlarý bulmaya çalýþtýk. Düþüncemizde baþarýlýda olduk ancak gol bulamadýk. Oyunun sonlarýna doðru iki forveti sahaya sürerek gol yollarýnda baþarýlý olmaya çalýþtýk. Ancak gol yollarýnda yine etkili olamadýk. Biz takým olarak bu maçý almak için iyi konsantre olduk. Maçý almayý çok istiyorduk. Aklýmýzda bir puan yoktu mutlak üç puan vardý. Onun için iki forveti ayný anda oyuna aldýk. Böylesi önemli maçlar bir puan için oynanmaz ve biz bir puan için oynadýk dersek futbolcularýma haksýzlýk etmiþ oluruz. Takým olarak ortaya koyduðumuz mücadelede takým olarak galibiyet istediðimizin göstergesidir. Ancak olmadý sonuç olarak oyundan maðlubiyetle ayrýlmadýk bir puanda önemli bir puan. Galip gelemediðimiz için üzgünüm" þeklinde konuþtu. Çorumspor'dan ne farkýnýz var? Sportmence Çorum Belediyespor lig de beraberliðe abone olarak geçtiðimiz Pazar günü evinde konuk ettiði Elazýð Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak puanlarý paylaþtý. Alýnan beraberlik güzel bir sonuç. Çünkü rakibi ile arasýndaki puan farkýný açmamýþ oldu. Halit Kýlýç ile baþlanan yeni dönemde yapýlan 4 karþýlaþmadan 3 beraberlik 1 maðlubiyet alan Belediyespor küme düþme potasýndan da bir türlü üst sýralara týrmana þansýný bulamadý. Ýkinci yarýya kötü baþlangýç yapan belediyespor son dönemlerde 3 puana hasret kaldý. Bu takýmý kim nasýl, hangi þartlarda kurdu. Transferler kimlerin direktifleri doðrultusunda yapýldý? Devre arasýnda transfer döneminde yazýlarýmýzda belediyespor'un takviye ye oyunculara ihtiyaç var demiþtik. Ara transferde savunmaya imam isminde bir futbolcu alýndý sadece. Belediyespor'un aksayan yanlarý savunma aðýrlýklý deðildi. Orta saha ve golcü bir santrafor ihtiyaç var demiþtik. Þimdiye kadar yapýlan maçlarda da haklýlýðýmýz ortaya çýktý. Belediyespor galibiyete hasret kaldý. Neden Belediyespor Çorum da hayata gözlerini açtý. Profesyonel ligler de Çorum þehri 2 takýmý kaldýrabilecek kapasitesi var mýydý? Aslýnda yanlýþlar taþ binadan yapýldý. Belediye baþkaný Külcü seçim çalýþmalarýnda seçmenlerden oy isterken Çorumspor'u Bank Asya ligine çýkartma sözü vererek oylar istemiþti. Birden neler deðiþti. Hadi diyelim Çorumspor'u sildiniz. Ya belediye þuandaki baþarýsý göz önünde, Belediyespor'a harcanan paralar, Çorumspor'a harcansaydý 2. Ligde kalsaydý ne olurdu. Þimdi belediyespor yönetiminde belediyenin görevli mensuplarý yok mu? Zeki Gül Çorumspor baþkaný olsaydý.demek ki Çorumspor istenmedi. Ýbrahim Eceviþ baþkanlýðýnda oluþan ve Tuncay Yýlmaz dönemi ile devam eden süreç de maddi sýkýntýlar içerisine düþürülen Çorumspor'un kapalý kapýlar ardýnda kapýsýna kilit vurulma hazýrlýklarý da yapýldý. Ve Çorumspor'un ligden düþmesi kaçýnýlmaz oldu. Çorumspor kulübüne alýnan (yada tahsis edilen) kafile otobüsü düzenlenen göstermelik bir törenle amigo Hasan Gözübüyüklü'ye, Külcü tarafýndan kontak anahtarý teslim edilmiþti. Kimi kandýrdýnýz? Çorumspor'a karþý kurduðunuz Belediyespor takýmý da ortada Çorumspor'dan ne farký var. Sanki sizin kurduðunuz takým Çorumspordan çok mu baþarýlý bir takým oldu. Sizler çok mu baþarýlý yönetici oldunuz. Tarih bu yapýlanlarý asla affetmeyecektir. Artýk seçim çalýþmalarýnda kandýrýlacak Çorumspor taraftarý bulunmayacaktýr. Yol yakýnken iki takýmý birleþtirin. Sözler yalan olsa da resimler yalan olmaz Çorumspor otobüs anahtarý bir zamanlar Amigo Hasan a verilmiþti Diyarbakýrspor'un ihracý, Belediyespor'a yaramaz Diyarbakýrspor geçtiðimiz hafta sonunda deplasmanda oynamasý gereken Kocaelispor maçýna çýkamadý ve daha önce Maltepespor maçýna da çýkmadýðý için 45 yýllýk kulüp tarihinde ilk kez ligden ihraç edilecek. Diyarbakýrspor'un ligden çekilmesibelediyespor'un iþine gelmiyor. Çorum Belediyespor ligin 26. haftasýnda Diyarbakýr deplasmanýnda Diyarbakýrspor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma yolunda önemli bir 2 puan kaybetmiþti. Futbol Federasyonunun alacaðý karar ile Diyarbakýrspor'un ligden ihracý sonucu geri kalan lig maçlarýnda Diyarbakýrspor ile oynayacak takýmlarýn puan hanesine 3 puan yazýlmasý bekleniliyor. Çorum Belediyespor'un küme kalma yolundaki en önemli rakiplerinden Elazýð Belediyespor'un Diyarbakýrspor ile karþýlaþmasý olmasý ve bu karþýlaþmadan 3 puan hanesine yazýlmasý kümede kalma yolunda Elazýð Belediyespor adýna önemli bir avantaj oldu. Haber: Adnan Yalçýn

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yiðit yaþadý, yiðit þehit oldu. Çocuklarý için eðitimdeler. Tartýþmalý Meclis * HABERÝ 10-11 DE

Yiðit yaþadý, yiðit þehit oldu. Çocuklarý için eðitimdeler. Tartýþmalý Meclis * HABERÝ 10-11 DE Yiðit yaþadý, yiðit þehit oldu Tartýþmalý Meclis * HABERÝ - DE 9 MART SALI * HABERÝ 4 DE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ (.HAK:5) TSO Mart ayý toplantýsý yoðun tartýþmalara sahne oldu. Büyük Birlik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı